Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości w złotych kwoty EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku AG 216/01/07 KODY CPV usługi ubezpieczenia od ognia usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty usługi od wszelkiego ryzyka usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków usługi dodatkowego ubezpieczenia usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Gdańsk, dnia 5 marca 2007r.

2 Spis treści : Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE Rozdział II INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY I. Opis sposobu przygotowania ofert. II. Ważność i odrzucanie ofert. III. Wymagania stawiane Wykonawcom i warunki ich udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny. IV. Dokumenty wymagane w ofercie. V. Kryteria oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. VI. Zamówienia uzupełniające VII. Okres związania ofertą. VIII. Okres trwania umowy. IX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. X. Adres internetowy pod którym będzie udostępniona SIWZ, XI. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej, XII. Informacja o przewidywanym zamiarze dokonania wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, Rozdział III TRYB POSTĘPOWANIA Z OFERTAMI I. Miejsce i termin składania ofert. II. Miejsce i termin otwarcia ofert. III. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji. IV. Unieważnienie postępowania. V. Udzielenie zamówienia. Rozdział IV POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE I. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom. Rozdział V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozdział VI ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY I. Okres obowiązywania umowy. II. Płatności składek III. Przedmiot umowy. IV. Możliwość odstąpienia od umowy. V. Inne postanowienia Umowy Wykaz załączników : Załącznik nr 1: Formularz oferty. Załącznik nr 2: Wzór oświadczenia wykonawcy - zgodnie z art. 22 ust. 1. Załącznik nr 3: Wzór oświadczenia Wykonawcy, Załącznik nr 4: Tabela płatności składek, Załącznik nr 5: wzór umowy ubezpieczenia. 2

3 ZAMAWIAJĄCY : Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku Gdańsk, Al. Zwycięstwa 16/17 NIP: REGON: działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm) zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym: UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK W TYM OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU, DEWASTACJI I SZYB OD STŁUCZENIA, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK, ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ. 3

4 ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Wykonawca winien zapoznać się z niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ, przed przystąpieniem do sporządzania oferty. 2. Oferty składane przez Wykonawców powinny odpowiadać postanowieniom SIWZ. 3. Wszystkie formularze zawarte w SIWZ Wykonawca winien wypełnić ściśle według wskazówek zawartych w niniejszej specyfikacji. W przypadku gdy jakakolwiek część dokumentu nie dotyczy Wykonawcy należy wpisać nie dotyczy. 4. Wielkość załączonych do SIWZ wzorów formularzy może zostać przez Wykonawcę zmieniona, jednak układ graficzny i opis poszczególnych kolumn i wierszy musi pozostać nie zmieniony. 5. SIWZ można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, nie można udostępniać jej osobom trzecim, chyba, że jest to konieczne dla prawidłowego przygotowania oferty, zaś informacje w niej zawarte należy traktować jako objęte tajemnicą handlową. 6. Oferty, niezgodne z Ustawą Prawo zamówień publicznych lub takie, których treść nie odpowiada treści SIWZ zostaną odrzucone, a spośród tych, które nie podlegają odrzuceniu, w tym Wykonawca nie został wykluczony, zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza. 7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 8. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego NEXUM Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych lub ofert częściowych. 4

5 ROZDZIAŁ II INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY I. Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Przedmiot postępowania: 1) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w związku ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości określonym w ustawie Prawo o ustroju sądów administracyjnych. 2) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk znajdującego się w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w jego posiadaniu. 3) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego stanowiącego własność lub znajdującego się w posiadaniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku od wszystkich ryzyk. 4) Ubezpieczenie pojazdów należących lub będących w użytkowaniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. 2. Pośrednictwo ubezpieczeniowe. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający korzysta z usług NEXUM Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o Sopot, ul. Małopolska 11/3. Umowa ubezpieczenia zostanie zwarta przy udziale brokera ubezpieczeniowego i będzie wykonywana za jego pośrednictwem. 3. Wykonawca składa ofertę wg formularza oferty, który stanowi Załączniki nr 1 do niniejszej specyfikacji. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca dołączył do oferty kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem (na każdej stronie kopii dokumentu) przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy lub notariusza. 5. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, ma obowiązek przedstawić oryginały złożonych przez siebie dokumentów, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 6. Wykonawca winien złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. 5

6 7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana czytelnie, nieścieralnym pismem drukowanym (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego). Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w walucie obcej, a także prowadzenia rozliczeń w walucie innej niż złoty polski. 9. Wykonawca może wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Pozostała część oferty będzie dopuszczona do wglądu dla wszystkich zainteresowanych. 10. Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty (np. odpisu z rejestru sądowego). 11. Oferta winna zawierać spis treści, wraz z wykazem załączników. Oferta winna być podpisana przez upoważnione osoby, a wszystkie strony oferty w tym wszystkie załączniki winny być ponumerowane. 12. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany bądź poprawki winny być parafowane przez upoważnione osoby ze strony Wykonawcy. 13. Ofertę należy złożyć w podwójnej nieprzejrzystej kopercie. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego i oznaczona : OFERTA NA USŁUGĘ - ubezpieczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Gdańsk, Al. Zwycięstwa 16/17 nie otwierać przed r., godz Koperta wewnętrzna musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy. 15. Koperta winna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty. 6

7 16. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejne koperty oznaczone jak w punktach 11 i 12 z dodaniem słowa ZMIANA lub WYCOFANIE. 17. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści, po upływie terminu do składania ofert. II. Ważność i odrzucanie ofert. 1. Oferta zostanie odrzucona w sytuacji, gdy wystąpią okoliczności określone w art. 89 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. W razie wystąpienia przesłanek ustawowych określonych w art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych lub innych określonych w niniejszej specyfikacji, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3. Jeżeli oferta będzie podlegała odrzuceniu lub Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego ofertę odrzucił lub którego wykluczył z postępowania, z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego, a także zawiadomi wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. III. Wymagania stawiane Wykonawcom i warunki ich udziału oraz opis sposobu dokonywania ich oceny. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej podane warunki: 1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 1-3 i spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiadają pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi powyżej 100%. 3. Są uprawnieni do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski w zakresie nie mniejszym niż to wynika z przedmiotu zamówienia. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz zapewnią uprawnionych do reprezentowania Zakładu Ubezpieczeń (w normalnych godzinach urzędowania zakładu) przedstawicieli, zdolnych do wykonania wszystkich czynności związanych z zawarciem i wykonywaniem umów ubezpieczenia objętych postępowaniem na terenie Województwa Pomorskiego. 7

8 Dopuszcza się wspólne ubieganie się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia wobec Zamawiającego. Wymogi określone w Ustawie oraz niniejszej Specyfikacji musi spełnić każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę chyba, że niniejsza specyfikacja stanowi inaczej. Wykonawcy składający wspólną ofertę ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W oparciu o art. 45 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. UWAGA: Wykonawca, który nie spełnia któregokolwiek z podanych wyżej warunków zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu. IV. Dokumenty wymagane w ofercie. 1. Oferta cenowa na formularzu stanowiącym Załączniki nr 1 do niniejszej Specyfikacji. 2. Kalkulacja kosztów ubezpieczenia jako załącznik do oferty cenowej. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli upoważnienie do jej złożenia nie wynika z przepisów bądź z zapisów właściwego rejestru. 5. Zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski w zakresie nie mniejszym niż to wynika z przedmiotu zamówienia lub inne dokumenty uprawniające Wykonawcę do prowadzenia takiej działalności. 6. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz posiada możliwość realizacji zamówienia, zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 Ustawy, złożone na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji. 7. Oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę wymogu dot. posiadania pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi powyżej 100% - najdalej według stanu na koniec roku 2004, złożone na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji. 8. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców również umowa konsorcjum, regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie. 8

9 V. Kryteria oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami: a) cena oferty 75 % b) zakres ochrony (klauzule fakultatywne) 25 % Ad a) W kryterium cena zostanie zastosowany wzór: Ocena punktowa = (cena minimalna / cena oferty badanej) x 100 pkt. x 75 % Ad b) W kryterium uwzględnienie fakultatywnych warunków ubezpieczenia, przyjmując wagę 25% zagwarantowania lepszych warunków od wymaganych punktowane będzie w następujący sposób: Ocena punktowa = suma ocen za warunki fakultatywne (Tab. 1) x 25% Tab. 1. Punktacja za uwzględnienie warunków fakultatywnych: Lp. Warunek fakultatywny Ilość pkt. Klauzula fakultatywna: podniesienie sumy gwarancyjnej w OC do PLN Brak klauzuli fakultatywnej 0 Klauzula fakultatywna: zniesienia franszyzy redukcyjnej w 2. ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk 15 Brak klauzuli fakultatywnej Klauzula fakultatywna: OC pracodawcy z limitem PLN 10 Klauzula fakultatywna: OC pracodawcy do sumy gwarancyjnej 30 Brak klauzuli fakultatywnej 0 Klauzula fakultatywna: OC najemcy ruchomości i przedmiotów ruchomych z limitem w wysokości PLN 15 Brak klauzuli fakultatywnej 0 Klauzula fakultatywna: OC najemcy ruchomości i przedmiotów ruchomych z limitem w wysokości PLN 5. Brak klauzuli fakultatywnej 0 20 Ostateczna ocena oferty nastąpi w oparciu o łączną liczbę uzyskanych punktów. Zamawiający dokona wyboru oferty, która uzyska najwyższą punktację. 9

10 VI. Zamówienia uzupełniające Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających. Wymagane jest, aby Wykonawca zagwarantował wykonanie zamówienia uzupełniającego na warunkach wskazanych w ofercie, będącej odpowiedzią na niniejsze zapytanie ofertowe. Szczegółowe zasady dotyczące zamówień uzupełniających określa SIWZ w części dotyczącej przedmiotu zamówienia (rozdział V). VII. Okres związania ofertą. Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert. Ewentualne wniesienie protestu zawiesza bieg tego terminu. VIII. Okres trwania umowy. Zamawiający informuje, że umowa zostanie podpisana na okres 3 lat od dnia r.do dnia r. Okres ubezpieczenia dla poszczególnych ubezpieczeń: 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kolejne roczne okresy od ; ; Ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego kolejne roczne okresy ubezpieczenia od ; ; Ubezpieczenie pojazdów 3 okresy ubezpieczenia. IX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 1. Cenę należy podać w złotych polskich, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku (zgodnie z zasadami matematycznymi), wyliczoną od wartości przedmiotu ubezpieczenia. Ponadto należy dokonać podziału ceny na ryzyka zgodnie z formularzem oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Podana cena powinna obejmować wskazany w niniejszej SIWZ przedmiot i zakres ubezpieczenia. 3. Wykonawca powinien podać cenę za cały okres obowiązywania umowy, której będzie dotyczyć oferta oraz na poszczególne roczne okresy ubezpieczenia. X. Adres internetowy pod którym będzie udostępniona SIWZ. Uprzejmie informujemy, że niniejsza specyfikacja będzie dostępna zgodnie z wymaganiami art. 42 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na stronie internetowej 10

11 XI. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. XII. Informacja o przewidywanym zamiarze dokonania wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje stosowania procedury wybory oferty za pomocą aukcji elektronicznej. 11

12 ROZDZIAŁ III TRYB POSTĘPOWANIA Z OFERTAMI I. Miejsce i termin składania ofert. 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Gdańsk, Al. Zwycięstwa 16/17 2. Termin składania ofert upływa dnia r. godz. 11:00 3. Oferty złożone w innym miejscu, niż wskazane w pkt 1 lub złożone po terminie wskazanym w pkt 2, zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. II. Miejsce i termin otwarcia ofert. III. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy przybędą w dniu r., godz.11:30 do siedziby Zamawiającego w Gdańśku, Al. Zwycięstwa 16/17, pokój nr 322 na II piętrze. 1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 2. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty. Informacje te odnotowywane są w protokole postępowania. 3. Zamawiający może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń. III. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jeżeli pisemne zapytanie Wykonawcy wpłynie do niego nie później, niż 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. 2. Przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji. Dokonane modyfikacje Zamawiający przekaże niezwłocznie na piśmie wszystkim Wykonawcom, staną się one integralną częścią niniejszej Specyfikacji i będą dla Wykonawców wiążące. 12

13 3. Zamawiający nie zamierza organizować zebrania Wykonawców. 4. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: ze strony Zamawiającego Pani Magdalena Jóźwiak Lewandowska tel. ( ) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 15:00, ze strony brokera Pan Wojciech Walasik, tel , od poniedziałku do piątku w godz. Od do Wykonawca winien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi zapisami niniejszej Specyfikacji. IV. Unieważnienie postępowania. 1. Postępowanie zostanie unieważnione, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: a. nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, b. cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, c. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, d. postępowanie będzie obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. V. Udzielenie zamówienia. 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriów, a co za tym idzie otrzyma największą liczbę punktów. 2. Zamawiający niezwłocznie poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, z podaniem nazwy (firmy) i siedziby tego, którego ofertę wybrano, oraz ceny. 3. W powiadomieniu przesłanym do Wykonawcy, którego ofertę wybrano, Zamawiający poda miejsce i termin zawarcia umowy. 13

14 ROZDZIAŁ IV POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE I. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom. 2. Wykonawcom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w Ustawie - Prawo zamówień publicznych przysługują środki odwoławcze przewidziane w dziale VI Ustawy. 14

15 ROZDZIAŁ V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Podstawowe informacje o Zamawiającym niezbędne do skalkulowania składki ubezpieczeniowej oraz szkodowość z ostatnich 5 lat: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku jest państwową jednostką budżetową, a jego struktura organizacyjna jest unormowana przepisami ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. "Prawo o ustroju sądów administracyjnych" (Dz. U. 153 poz z dnia 20 września 2002 r.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku dysponuje majątkiem, w którego skład wchodzą: 1. nieruchomości położone w Gdańsku przy al. Zwycięstwa nr 16/17, stanowiące własność Skarbu Państwa, będąca w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku zapisane w księdze wieczystej: a. KW nr 75805, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, obręb 56, działka nr 229 o pow m 2, zabudowana budynkiem biurowym o pow. użytkowej 2098,60 m 2 ; b. KW nr 64684, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, obręb 56, działka nr 228/1 o pow 182 m 2 i KW nr , prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, obręb 56, działka nr 228/2 o pow 2039 m 2 zabudowane budynkiem biurowym o pow. użytkowej 1606,90 m 2 ; 2. nieruchomość położona w Gdańsku przy al. Zwycięstwa nr 21, stanowiąca własność Skarbu Państwa, będąca w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, zapisana w księdze wieczystej KW 32354, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, obręb 56, działka nr. 220, o powierzchni 2470m 2, zabudowana budynkiem biurowym o pow. użytkowej 714 m 2, (+ garaż 45 m 2 ), 3. sprzęt komputerowy i inne urządzenia niezbędne w pracy sądu, 4. trzy samochody służbowe i jeden pojazd wolnobieżny. II. Kompetencje sądu administracyjnego Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. nr 153 poz. 1269) - powoływana dalej jako "u.s.a". 2. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. nr 153 poz. 1270) - powoływana dalej jako "p.s.a." W myśl przepisów art. 1 u.s.a. sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji rządowej. Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej kontrola sprawowana jest pod kątem zgodności działalności administracji publicznej z prawem i obejmuje - zgodnie z art. 3 p.s.a. - orzekanie w sprawach skarg na: 1. decyzje administracyjne; 2. postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty; 15

16 3. postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie; 4. inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa; 5. akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej; 6. akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej; 7. akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego; 8. bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4. Dodać również należy, iż sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę, i stosują środki określone w tych przepisach. Podkreślenia wymaga treść art. 5 p.s.a., w myśl którego sądy administracyjne nie są właściwe w sprawach: 1. wynikających z nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między organami administracji publicznej; 2. wynikających z podległości służbowej między przełożonymi i podwładnymi; 3. odmowy mianowania na stanowiska lub powołania do pełnienia funkcji w organach administracji publicznej, chyba że obowiązek mianowania lub powołania wynika z przepisów prawa. I. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 1) Zakres ochrony ubezpieczeniowej: Zamawiający wymaga objęcia ochroną odpowiedzialności deliktowej, kontraktowej oraz pozostającej w zbiegu za szkody w mieniu i na osobie wyrządzone petentom i innym osobom trzecim w związku z posiadaniem mienia i wykonywaniem działalności określonej w statucie w szczególności polegającej na prowadzeniu działalności sądu. 2. Suma gwarancyjna: PLN (słownie: czterysta tysięcy PLN) na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia. 3. Klauzule dodatkowe (w brzmieniu zgodnym ze standardami obowiązującymi na rynku): 1) OC pracodawcy 2) OC najemcy nieruchomości i rzeczy ruchomych 3) OC organizatora imprez, w tym imprez masowych 4) OC najemcy ruchomości i przedmiotów ruchomych z limitem w wysokości PLN 5) OC pracodawcy do sumy gwarancyjnej 6) OC pracodawcy z limitem PLN 7) podniesienie sumy gwarancyjnej w OC do PLN Udział własny: zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia jakiegokolwiek udziału własnego 4. Franszyza redukcyjna: 400,00 zł w każdej szkodzie rzeczowej 16

17 II. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. 1. Przedmiot ubezpieczenia Ubezpieczeniem objęte są budynki i budowle, inne środki trwałe poza sprzętem elektronicznym objętym ubezpieczeniem od wszystkich ryzyk (pkt. III), stanowiące własność lub będące w posiadaniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku albo jego petentów. Przedmiot ubezpieczenia: Mienie należące do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Zakres ubezpieczenia: wszystkie ryzyka uszkodzenia i utraty w tym kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji. Ww. zakres obejmuje m.in.: a) huragan, deszcz nawalny, zaleganie śniegu, zapadanie się ziemi, osuwanie się ziemi, dym, sadza, trzęsienie ziemi, wybuch; b) szkody wodne (powódź, zalanie, zalanie w skutek awarii systemów klimatyzacyjnych wybicie wody itd); c) kradzież z włamaniem, rabunek lub próba, użycie wytrycha lub kluczy podrobionych, pod warunkiem, że ubezpieczony poinformował policję o zaistniałym zdarzeniu w ciągu 3 dni; d) wandalizm w następstwie włamania; e) wandalizm bez znamion włamania, tj. celowe uszkodzenie f) przepięcie; g) szyby od stłuczenia; h) dodatkowe koszty. Miejsce ubezpieczenia: Gdańsk, Al. Zwycięstwa 16/17 System ubezpieczenia: Suma ubezpieczenia: Limity na uzupełniające ryzyka Baza wyceny majątku: Szkodowość w ostatnim okresie ubezpieczenia Franszyza redukcyjna: system sum stałych; system na pierwsze ryzyko dla : a) kradzież z włamaniem i rabunku oraz wandalizm; b) nakłady inwestycyjne; c) mienie osób trzecich; d) mienie pracownicze; e) strajki, rozruchy, wandalizm bez znamion włamania; f) przepięcie; g) szyby; h) koszty naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i) dodatkowe koszty a) budynki i budowle: PLN b) wyposażenie i urządzenia biurowe PLN c) szyby PLN d) zabezpieczenia przeciwkradzieżowe zł a) kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm PLN b) wandalizm bez znamion włamania, dewastacja PLN c) strajki i rozruchy, PLN d) dodatkowe koszty PLN e) przepięcia PLN wartość odtworzeniowa nowa W roku 2006 zalanie wypłata odszkodowania w wysokości 1808 zł 400,00 zł dla wandalizmu bez znamion włamania, dewastacji 400,00 zł dla mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Brak franszyzy dla pozostałych ryzyk Klauzule dodatkowe Klauzula (obligatoryjna) automatycznego pokrycia w 17

18 wspólne dla ubezpieczeń mienia i elektroniki: brzmieniu: postanowień umowy ubezpieczenia określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 1. Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową wzrost wartości środków trwałych lub obrotowych, związany z ich modernizacją, nabyciem lub wytworzeniem, w których posiadanie wejdzie ubezpieczający w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela. 2. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest, na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, do kwoty odpowiadającej 20% sumy ubezpieczenia danej grupy mienia, aktualnej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia. 3. Wzrost wartości przekraczający przyjęty w ust.2 limit, może być odrębnie ubezpieczony przy zastosowaniu stawki ustalonej w umowie ubezpieczenia oraz zasady pro rata temporis, tj. proporcjonalnie do długości okresu ubezpieczenia, począwszy od zdarzeń określonych w ust.5, przy czym za rok uważa się 360 dni. 4. Odpowiedzialność ubezpieczyciela za zwiększoną wartość środka trwałego rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia modernizacji, bądź z dniem nabycia własności i objęcia w posiadanie danego środka. W przypadku środków obrotowych odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia przyjęcia do magazynu. 5. Ubezpieczający jest obowiązany zgłaszać zwiększenie sumy ubezpieczenia oraz zapłacić stosowną składkę za doubezpieczenie w terminie 30 dni po zmianie wartości środków trwałych lub obrotowych, rozpoczęciu ich modernizacji, nabyciu lub wytworzeniu, nie później jednak niż na koniec każdego kwartału kalendarzowego. 6. Składka za doubezpieczenie naliczana jest przy zastosowaniu stawki ustalonej w umowie ubezpieczenia oraz zasady pro rata temporis, tj. proporcjonalnie do długości okresu ubezpieczenia, począwszy od zdarzeń określonych w ust. 5, przy czym za rok uważa się 360 dni. Klauzula (obligatoryjna) zgłaszania szkód postanowień umowy ubezpieczenia określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: W każdym przypadku określania w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia terminu na zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela, zapis mówiący o tym terminie zostanie rozszerzony o zapis: Określony w stosownych OWU termin zgłoszenia szkody automatycznie przedłuża się do pierwszego dnia roboczego, jaki następuje po terminie określonym w OWU. Klauzula (obligatoryjna) odstąpienia od zasady proporcji (Lee- 18

19 way) postanowień umowy ubezpieczenia określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Odstępuje się od stosowania zasady określonej w stosownych OWU (zasada proporcji w przypadku niedubezpieczenia), o ile stopień niedoubezpieczenia na dzień powstania szkody nie przekracza 20%, Klauzula (obligatoryjna) ratalna postanowień umowy ubezpieczenia określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez ubezpieczyciela roszczenia z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, ubezpieczający nie może zostać zobowiązany do uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki w terminach i na warunkach innych, niż określone w umowie ubezpieczenia. Jednocześnie z wypłaconego odszkodowania nie zostanie potrącona kwota odpowiadająca wysokości nieopłaconych rat składki Klauzula (obligatoryjna) warunków i taryf postanowień umowy ubezpieczenia określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: W przypadku doubezpieczenia uzupełnienia lub podwyższenia sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz taryfa składek obowiązujące w stosunku do umowy pierwotnej, chyba że nowe warunki lub taryfy są korzystniejsze dla Ubezpieczającego. Klauzula (obligatoryjna) rozliczenia składki postanowień umowy ubezpieczenia określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Wszelkie płatności powstałe na tle niniejszej umowy ubezpieczenia (wynikające w szczególności z konieczności dopłat składek, zwrotu składek oraz innych rozliczeń) dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, przyjmując za rok 360 dni. Klauzula (obligatoryjna) automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia postanowień umowy ubezpieczenia określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: do umowy ubezpieczenia wprowadza się zasadę automatycznego 19

20 odtworzenia sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) w razie jej częściowej redukcji lub całkowitego wyczerpania po wypłacie odszkodowania lub świadczenia. Ubezpieczający obowiązany będzie do opłaty stosownej składki, wynikającej z automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) w terminie 30 dni kalendarzowych od wypłaty odszkodowania lub świadczenia. Klauzula (obligatoryjna) reprezentantów Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczającego lub jego przedstawicieli. Dla celów niniejszej umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego lub jego przedstawicieli rozumie się zarząd spółki oraz prokurentów. Klauzula uznania istniejących zabezpieczeń mienia przed kradzieżą z włamaniem lub rabunkiem za wystarczające postanowień umowy ubezpieczenia określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia mienia za wystarczające dla udzielenia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem lub rabunku. Klauzula niniejsza nie dotyczy ubezpieczenia mienia, w tym także wartości pieniężnych, w czasie transportu. Klauzula zalegania śniegu lub lodu, postanowień umowy ubezpieczenia określonych w slipie brokerskim, ostatecznej wersji oferty ubezpieczyciela, a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w ubezpieczonym mieniu, powstałe wskutek zalegania śniegu lub lodu, za które uważa się bezpośrednie działanie ciężaru śniegu lub lodu oraz przewrócenie się mienia sąsiedniego wskutek działania ciężaru śniegu lub lodu na ubezpieczony budynek lub budowlę, powodujące uszkodzenie jego elementów konstrukcyjnych lub zawalenie się. Klauzula zwolnienia z obowiązku zwrotu odszkodowania postanowień umowy ubezpieczenia określonych w slipie brokerskim, ostatecznej wersji oferty ubezpieczyciela, a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: W razie odzyskania utraconego ubezpieczonego przedmiotu Ubezpieczający nie jest obowiązany do zwrotu otrzymanego odszkodowania w sytuacji, gdy dokonał już zakupu nowego przedmiotu w miejsce utraconego. W takiej sytuacji obowiązany jest on do niezwłocznego przeniesienia własności odzyskanego przedmiotu na Ubezpieczyciela. Klauzula (fakultatywna) zniesienia franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości w złotych kwoty 125.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl 1 z 5 2015-08-26 13:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl Gdańsk: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl Gniezno: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gniezno.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zielona Góra, dnia 07.10.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY na Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZP/BBU/01/ZDW/2013)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: -ubezpieczenia mienia

zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: -ubezpieczenia mienia Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/powiat_goldapski/zamowienia_publiczne/137/status/rodzaj/wzp/ Gołdap: UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl 1 z 6 2015-03-09 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl Toruń: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): 2.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl/zampub/ Puławy: Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA OFERTY

STRONA TYTUŁOWA OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz oferty STRONA TYTUŁOWA OFERTY dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwotę 134 000 EURO, na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Uniwersyteckiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/223/../2013

UMOWA NR DZ/223/../2013 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR DZ/223/../2013 na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Bardziej szczegółowo

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:...

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI PAKIET I 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl Skoczów: Usługa ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Skoczów

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW SUPRA BROKERS Strona 1 z 5 F178 Wrocław, dnia 12.10.2009 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki Tel. 087 565-32-86, fax. 087 565-32-85 www.pgk.suwalki.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Błażowa: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Błażowa Numer ogłoszenia: 117212-2015; data zamieszczenia: 19.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl Puławy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Puławy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl Nisko: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nisko wraz z jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1... zł (słownie:..złotych) Udział własny/ franszyza integralna/ franszyza redukcyjna

FORMULARZ OFERTY. 1... zł (słownie:..złotych) Udział własny/ franszyza integralna/ franszyza redukcyjna ZAŁĄCZNIK NR 2 Nazwa firmy wykonawcy... Kod, miejscowość... Województwo... Ulica, nr domu, nr lokalu... REGON... NIP... Numer telefonu Wykonawcy... Numer faxu Wykonawcy... Firmowy adres email Wykonawcy......,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Czernichów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Czernichów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. data zamieszczenia: 27.10.2011r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. data zamieszczenia: 27.10.2011r. Znak sprawy 11/2011 Radecznica: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W RADECZNICY W OKRESIE OD 01/01/2012 ROKU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą : Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Staszów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10a do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 1 ZP/128/2015

Załącznik Nr 10a do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 1 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP/128/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarta w Łodzi w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi Toruń: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA MIENIA POWIATU NOWOMIEJSKIEGO.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA MIENIA POWIATU NOWOMIEJSKIEGO. Nowe Miasto Lubawskie: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA MIENIA POWIATU NOWOMIEJSKIEGO Numer ogłoszenia: 246867-2014; data zamieszczenia: 27.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Otwock: Kompleksowe ubezpieczenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl Lubomierz: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY LUBOMIERZ WRAZ Z JEDNOSTKAMI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Swarzędz: Ubezpieczenie majątku odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. - PRAWO

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

SIWZ NR 147/20/06/2013/N/Środa Śląska

SIWZ NR 147/20/06/2013/N/Środa Śląska FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINY ŚRODA ŚLĄSKA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Załącznik nr 2 SIWZ NR 147/20/06/2013/N/Środa Śląska 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl/zampub/ Puławy: przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja udziału w postępowaniu

Instrukcja udziału w postępowaniu Instrukcja udziału w postępowaniu Wrocław: Ubezpieczenie mienia, OC i D&O ZOO Wrocław Sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 135760; data zamieszczenia: 22.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Chełm: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót

Bardziej szczegółowo

SIWZ NR 94/2014/N/Biała Podlaska

SIWZ NR 94/2014/N/Biała Podlaska Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA BIALSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD-KAN SP. Z O.O. SIWZ NR 94/2014/N/Biała Podlaska 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SOA/... /2011

UMOWA NR SOA/... /2011 Załącznik nr 4 do SIWZ Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasta Ustka - WZÓR UMOWA NR SOA/... /2011 zawarta w dniu... 2011 r. pomiędzy Gminą Miasto Ustka, reprezentowaną przez:... -... przy

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1)

FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1) ZAŁĄCZNIK NR DO SIWZ FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1) Nazwa i adres Wykonawcy:... NIP.. REGON Tel. Fax. e-mail Wojewódzki Zarząd Dróg 6-042 Zielona Góra al. Niepodległości 32 Nawiązując do ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2013-11-15 14:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi2.php (strona pełnomocnika Zamawiającego) Toruń: usługa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl 1 z 6 2016-03-15 12:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl Brodnica: Ubezpieczenie mienia, OC oraz pojazdów Zespołu Opieki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Sp. z o.o. Kobierniki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl/przetargi.php Bolesławiec: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Namysłów: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności w zakresie: Część I zamówienia: - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, - Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO MURCKI W KATOWICACH. SIWZ Nr 65/14/03/2013N/Katowice

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO MURCKI W KATOWICACH. SIWZ Nr 65/14/03/2013N/Katowice Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO MURCKI W KATOWICACH SIWZ Nr 6/14/03/13N/Katowice 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Chorzów: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO SIWZ NR 59/09/08/2011/NO/Zawiercie

ZMIANY DO SIWZ NR 59/09/08/2011/NO/Zawiercie Strona 1 z 8 SUPRA BROKERS F178 01 Wrocław, 18.08.2011r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Powiatowego w Zawierciu ZMIANY DO SIWZ NR 59/09/08/2011/NO/Zawiercie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl/przetargi.php Bolesławiec: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 64857-2015; data zamieszczenia: 06.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 64857-2015; data zamieszczenia: 06.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 6 2015-05-06 14:59 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.swietochlowice.pl Świętochłowice: Ubezpieczenie majątku i interesów

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Przetarg pisemny na ubezpieczenie Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich (PZTW) w zakresie: "Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w kraju i za granicą oraz kosztów leczenia za granicą zawodników

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 18, 61-

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 18, 61- Poznań: Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego przez okres 12 miesięcy. Znak sprawy: DT.III.272.9.2011 Numer ogłoszenia: 348603-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo