Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości w złotych kwoty EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku AG 216/01/07 KODY CPV usługi ubezpieczenia od ognia usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty usługi od wszelkiego ryzyka usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków usługi dodatkowego ubezpieczenia usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Gdańsk, dnia 5 marca 2007r.

2 Spis treści : Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE Rozdział II INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY I. Opis sposobu przygotowania ofert. II. Ważność i odrzucanie ofert. III. Wymagania stawiane Wykonawcom i warunki ich udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny. IV. Dokumenty wymagane w ofercie. V. Kryteria oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. VI. Zamówienia uzupełniające VII. Okres związania ofertą. VIII. Okres trwania umowy. IX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. X. Adres internetowy pod którym będzie udostępniona SIWZ, XI. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej, XII. Informacja o przewidywanym zamiarze dokonania wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, Rozdział III TRYB POSTĘPOWANIA Z OFERTAMI I. Miejsce i termin składania ofert. II. Miejsce i termin otwarcia ofert. III. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji. IV. Unieważnienie postępowania. V. Udzielenie zamówienia. Rozdział IV POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE I. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom. Rozdział V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozdział VI ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY I. Okres obowiązywania umowy. II. Płatności składek III. Przedmiot umowy. IV. Możliwość odstąpienia od umowy. V. Inne postanowienia Umowy Wykaz załączników : Załącznik nr 1: Formularz oferty. Załącznik nr 2: Wzór oświadczenia wykonawcy - zgodnie z art. 22 ust. 1. Załącznik nr 3: Wzór oświadczenia Wykonawcy, Załącznik nr 4: Tabela płatności składek, Załącznik nr 5: wzór umowy ubezpieczenia. 2

3 ZAMAWIAJĄCY : Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku Gdańsk, Al. Zwycięstwa 16/17 NIP: REGON: działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm) zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym: UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK W TYM OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU, DEWASTACJI I SZYB OD STŁUCZENIA, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK, ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ. 3

4 ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Wykonawca winien zapoznać się z niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ, przed przystąpieniem do sporządzania oferty. 2. Oferty składane przez Wykonawców powinny odpowiadać postanowieniom SIWZ. 3. Wszystkie formularze zawarte w SIWZ Wykonawca winien wypełnić ściśle według wskazówek zawartych w niniejszej specyfikacji. W przypadku gdy jakakolwiek część dokumentu nie dotyczy Wykonawcy należy wpisać nie dotyczy. 4. Wielkość załączonych do SIWZ wzorów formularzy może zostać przez Wykonawcę zmieniona, jednak układ graficzny i opis poszczególnych kolumn i wierszy musi pozostać nie zmieniony. 5. SIWZ można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, nie można udostępniać jej osobom trzecim, chyba, że jest to konieczne dla prawidłowego przygotowania oferty, zaś informacje w niej zawarte należy traktować jako objęte tajemnicą handlową. 6. Oferty, niezgodne z Ustawą Prawo zamówień publicznych lub takie, których treść nie odpowiada treści SIWZ zostaną odrzucone, a spośród tych, które nie podlegają odrzuceniu, w tym Wykonawca nie został wykluczony, zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza. 7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 8. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego NEXUM Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych lub ofert częściowych. 4

5 ROZDZIAŁ II INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY I. Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Przedmiot postępowania: 1) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w związku ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości określonym w ustawie Prawo o ustroju sądów administracyjnych. 2) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk znajdującego się w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w jego posiadaniu. 3) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego stanowiącego własność lub znajdującego się w posiadaniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku od wszystkich ryzyk. 4) Ubezpieczenie pojazdów należących lub będących w użytkowaniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. 2. Pośrednictwo ubezpieczeniowe. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający korzysta z usług NEXUM Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o Sopot, ul. Małopolska 11/3. Umowa ubezpieczenia zostanie zwarta przy udziale brokera ubezpieczeniowego i będzie wykonywana za jego pośrednictwem. 3. Wykonawca składa ofertę wg formularza oferty, który stanowi Załączniki nr 1 do niniejszej specyfikacji. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca dołączył do oferty kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem (na każdej stronie kopii dokumentu) przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy lub notariusza. 5. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, ma obowiązek przedstawić oryginały złożonych przez siebie dokumentów, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 6. Wykonawca winien złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. 5

6 7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana czytelnie, nieścieralnym pismem drukowanym (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego). Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w walucie obcej, a także prowadzenia rozliczeń w walucie innej niż złoty polski. 9. Wykonawca może wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Pozostała część oferty będzie dopuszczona do wglądu dla wszystkich zainteresowanych. 10. Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty (np. odpisu z rejestru sądowego). 11. Oferta winna zawierać spis treści, wraz z wykazem załączników. Oferta winna być podpisana przez upoważnione osoby, a wszystkie strony oferty w tym wszystkie załączniki winny być ponumerowane. 12. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany bądź poprawki winny być parafowane przez upoważnione osoby ze strony Wykonawcy. 13. Ofertę należy złożyć w podwójnej nieprzejrzystej kopercie. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego i oznaczona : OFERTA NA USŁUGĘ - ubezpieczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Gdańsk, Al. Zwycięstwa 16/17 nie otwierać przed r., godz Koperta wewnętrzna musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy. 15. Koperta winna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty. 6

7 16. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejne koperty oznaczone jak w punktach 11 i 12 z dodaniem słowa ZMIANA lub WYCOFANIE. 17. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści, po upływie terminu do składania ofert. II. Ważność i odrzucanie ofert. 1. Oferta zostanie odrzucona w sytuacji, gdy wystąpią okoliczności określone w art. 89 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. W razie wystąpienia przesłanek ustawowych określonych w art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych lub innych określonych w niniejszej specyfikacji, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3. Jeżeli oferta będzie podlegała odrzuceniu lub Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego ofertę odrzucił lub którego wykluczył z postępowania, z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego, a także zawiadomi wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. III. Wymagania stawiane Wykonawcom i warunki ich udziału oraz opis sposobu dokonywania ich oceny. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej podane warunki: 1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 1-3 i spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiadają pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi powyżej 100%. 3. Są uprawnieni do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski w zakresie nie mniejszym niż to wynika z przedmiotu zamówienia. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz zapewnią uprawnionych do reprezentowania Zakładu Ubezpieczeń (w normalnych godzinach urzędowania zakładu) przedstawicieli, zdolnych do wykonania wszystkich czynności związanych z zawarciem i wykonywaniem umów ubezpieczenia objętych postępowaniem na terenie Województwa Pomorskiego. 7

8 Dopuszcza się wspólne ubieganie się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia wobec Zamawiającego. Wymogi określone w Ustawie oraz niniejszej Specyfikacji musi spełnić każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę chyba, że niniejsza specyfikacja stanowi inaczej. Wykonawcy składający wspólną ofertę ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W oparciu o art. 45 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. UWAGA: Wykonawca, który nie spełnia któregokolwiek z podanych wyżej warunków zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu. IV. Dokumenty wymagane w ofercie. 1. Oferta cenowa na formularzu stanowiącym Załączniki nr 1 do niniejszej Specyfikacji. 2. Kalkulacja kosztów ubezpieczenia jako załącznik do oferty cenowej. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli upoważnienie do jej złożenia nie wynika z przepisów bądź z zapisów właściwego rejestru. 5. Zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski w zakresie nie mniejszym niż to wynika z przedmiotu zamówienia lub inne dokumenty uprawniające Wykonawcę do prowadzenia takiej działalności. 6. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz posiada możliwość realizacji zamówienia, zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 Ustawy, złożone na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji. 7. Oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę wymogu dot. posiadania pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi powyżej 100% - najdalej według stanu na koniec roku 2004, złożone na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji. 8. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców również umowa konsorcjum, regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie. 8

9 V. Kryteria oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami: a) cena oferty 75 % b) zakres ochrony (klauzule fakultatywne) 25 % Ad a) W kryterium cena zostanie zastosowany wzór: Ocena punktowa = (cena minimalna / cena oferty badanej) x 100 pkt. x 75 % Ad b) W kryterium uwzględnienie fakultatywnych warunków ubezpieczenia, przyjmując wagę 25% zagwarantowania lepszych warunków od wymaganych punktowane będzie w następujący sposób: Ocena punktowa = suma ocen za warunki fakultatywne (Tab. 1) x 25% Tab. 1. Punktacja za uwzględnienie warunków fakultatywnych: Lp. Warunek fakultatywny Ilość pkt. Klauzula fakultatywna: podniesienie sumy gwarancyjnej w OC do PLN Brak klauzuli fakultatywnej 0 Klauzula fakultatywna: zniesienia franszyzy redukcyjnej w 2. ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk 15 Brak klauzuli fakultatywnej Klauzula fakultatywna: OC pracodawcy z limitem PLN 10 Klauzula fakultatywna: OC pracodawcy do sumy gwarancyjnej 30 Brak klauzuli fakultatywnej 0 Klauzula fakultatywna: OC najemcy ruchomości i przedmiotów ruchomych z limitem w wysokości PLN 15 Brak klauzuli fakultatywnej 0 Klauzula fakultatywna: OC najemcy ruchomości i przedmiotów ruchomych z limitem w wysokości PLN 5. Brak klauzuli fakultatywnej 0 20 Ostateczna ocena oferty nastąpi w oparciu o łączną liczbę uzyskanych punktów. Zamawiający dokona wyboru oferty, która uzyska najwyższą punktację. 9

10 VI. Zamówienia uzupełniające Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających. Wymagane jest, aby Wykonawca zagwarantował wykonanie zamówienia uzupełniającego na warunkach wskazanych w ofercie, będącej odpowiedzią na niniejsze zapytanie ofertowe. Szczegółowe zasady dotyczące zamówień uzupełniających określa SIWZ w części dotyczącej przedmiotu zamówienia (rozdział V). VII. Okres związania ofertą. Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert. Ewentualne wniesienie protestu zawiesza bieg tego terminu. VIII. Okres trwania umowy. Zamawiający informuje, że umowa zostanie podpisana na okres 3 lat od dnia r.do dnia r. Okres ubezpieczenia dla poszczególnych ubezpieczeń: 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kolejne roczne okresy od ; ; Ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego kolejne roczne okresy ubezpieczenia od ; ; Ubezpieczenie pojazdów 3 okresy ubezpieczenia. IX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 1. Cenę należy podać w złotych polskich, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku (zgodnie z zasadami matematycznymi), wyliczoną od wartości przedmiotu ubezpieczenia. Ponadto należy dokonać podziału ceny na ryzyka zgodnie z formularzem oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Podana cena powinna obejmować wskazany w niniejszej SIWZ przedmiot i zakres ubezpieczenia. 3. Wykonawca powinien podać cenę za cały okres obowiązywania umowy, której będzie dotyczyć oferta oraz na poszczególne roczne okresy ubezpieczenia. X. Adres internetowy pod którym będzie udostępniona SIWZ. Uprzejmie informujemy, że niniejsza specyfikacja będzie dostępna zgodnie z wymaganiami art. 42 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na stronie internetowej 10

11 XI. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. XII. Informacja o przewidywanym zamiarze dokonania wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje stosowania procedury wybory oferty za pomocą aukcji elektronicznej. 11

12 ROZDZIAŁ III TRYB POSTĘPOWANIA Z OFERTAMI I. Miejsce i termin składania ofert. 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Gdańsk, Al. Zwycięstwa 16/17 2. Termin składania ofert upływa dnia r. godz. 11:00 3. Oferty złożone w innym miejscu, niż wskazane w pkt 1 lub złożone po terminie wskazanym w pkt 2, zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. II. Miejsce i termin otwarcia ofert. III. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy przybędą w dniu r., godz.11:30 do siedziby Zamawiającego w Gdańśku, Al. Zwycięstwa 16/17, pokój nr 322 na II piętrze. 1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 2. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty. Informacje te odnotowywane są w protokole postępowania. 3. Zamawiający może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń. III. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jeżeli pisemne zapytanie Wykonawcy wpłynie do niego nie później, niż 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. 2. Przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji. Dokonane modyfikacje Zamawiający przekaże niezwłocznie na piśmie wszystkim Wykonawcom, staną się one integralną częścią niniejszej Specyfikacji i będą dla Wykonawców wiążące. 12

13 3. Zamawiający nie zamierza organizować zebrania Wykonawców. 4. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: ze strony Zamawiającego Pani Magdalena Jóźwiak Lewandowska tel. ( ) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 15:00, ze strony brokera Pan Wojciech Walasik, tel , od poniedziałku do piątku w godz. Od do Wykonawca winien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi zapisami niniejszej Specyfikacji. IV. Unieważnienie postępowania. 1. Postępowanie zostanie unieważnione, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: a. nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, b. cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, c. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, d. postępowanie będzie obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. V. Udzielenie zamówienia. 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriów, a co za tym idzie otrzyma największą liczbę punktów. 2. Zamawiający niezwłocznie poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, z podaniem nazwy (firmy) i siedziby tego, którego ofertę wybrano, oraz ceny. 3. W powiadomieniu przesłanym do Wykonawcy, którego ofertę wybrano, Zamawiający poda miejsce i termin zawarcia umowy. 13

14 ROZDZIAŁ IV POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE I. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom. 2. Wykonawcom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w Ustawie - Prawo zamówień publicznych przysługują środki odwoławcze przewidziane w dziale VI Ustawy. 14

15 ROZDZIAŁ V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Podstawowe informacje o Zamawiającym niezbędne do skalkulowania składki ubezpieczeniowej oraz szkodowość z ostatnich 5 lat: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku jest państwową jednostką budżetową, a jego struktura organizacyjna jest unormowana przepisami ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. "Prawo o ustroju sądów administracyjnych" (Dz. U. 153 poz z dnia 20 września 2002 r.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku dysponuje majątkiem, w którego skład wchodzą: 1. nieruchomości położone w Gdańsku przy al. Zwycięstwa nr 16/17, stanowiące własność Skarbu Państwa, będąca w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku zapisane w księdze wieczystej: a. KW nr 75805, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, obręb 56, działka nr 229 o pow m 2, zabudowana budynkiem biurowym o pow. użytkowej 2098,60 m 2 ; b. KW nr 64684, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, obręb 56, działka nr 228/1 o pow 182 m 2 i KW nr , prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, obręb 56, działka nr 228/2 o pow 2039 m 2 zabudowane budynkiem biurowym o pow. użytkowej 1606,90 m 2 ; 2. nieruchomość położona w Gdańsku przy al. Zwycięstwa nr 21, stanowiąca własność Skarbu Państwa, będąca w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, zapisana w księdze wieczystej KW 32354, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, obręb 56, działka nr. 220, o powierzchni 2470m 2, zabudowana budynkiem biurowym o pow. użytkowej 714 m 2, (+ garaż 45 m 2 ), 3. sprzęt komputerowy i inne urządzenia niezbędne w pracy sądu, 4. trzy samochody służbowe i jeden pojazd wolnobieżny. II. Kompetencje sądu administracyjnego Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. nr 153 poz. 1269) - powoływana dalej jako "u.s.a". 2. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. nr 153 poz. 1270) - powoływana dalej jako "p.s.a." W myśl przepisów art. 1 u.s.a. sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji rządowej. Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej kontrola sprawowana jest pod kątem zgodności działalności administracji publicznej z prawem i obejmuje - zgodnie z art. 3 p.s.a. - orzekanie w sprawach skarg na: 1. decyzje administracyjne; 2. postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty; 15

16 3. postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie; 4. inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa; 5. akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej; 6. akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej; 7. akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego; 8. bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4. Dodać również należy, iż sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę, i stosują środki określone w tych przepisach. Podkreślenia wymaga treść art. 5 p.s.a., w myśl którego sądy administracyjne nie są właściwe w sprawach: 1. wynikających z nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między organami administracji publicznej; 2. wynikających z podległości służbowej między przełożonymi i podwładnymi; 3. odmowy mianowania na stanowiska lub powołania do pełnienia funkcji w organach administracji publicznej, chyba że obowiązek mianowania lub powołania wynika z przepisów prawa. I. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 1) Zakres ochrony ubezpieczeniowej: Zamawiający wymaga objęcia ochroną odpowiedzialności deliktowej, kontraktowej oraz pozostającej w zbiegu za szkody w mieniu i na osobie wyrządzone petentom i innym osobom trzecim w związku z posiadaniem mienia i wykonywaniem działalności określonej w statucie w szczególności polegającej na prowadzeniu działalności sądu. 2. Suma gwarancyjna: PLN (słownie: czterysta tysięcy PLN) na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia. 3. Klauzule dodatkowe (w brzmieniu zgodnym ze standardami obowiązującymi na rynku): 1) OC pracodawcy 2) OC najemcy nieruchomości i rzeczy ruchomych 3) OC organizatora imprez, w tym imprez masowych 4) OC najemcy ruchomości i przedmiotów ruchomych z limitem w wysokości PLN 5) OC pracodawcy do sumy gwarancyjnej 6) OC pracodawcy z limitem PLN 7) podniesienie sumy gwarancyjnej w OC do PLN Udział własny: zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia jakiegokolwiek udziału własnego 4. Franszyza redukcyjna: 400,00 zł w każdej szkodzie rzeczowej 16

17 II. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. 1. Przedmiot ubezpieczenia Ubezpieczeniem objęte są budynki i budowle, inne środki trwałe poza sprzętem elektronicznym objętym ubezpieczeniem od wszystkich ryzyk (pkt. III), stanowiące własność lub będące w posiadaniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku albo jego petentów. Przedmiot ubezpieczenia: Mienie należące do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Zakres ubezpieczenia: wszystkie ryzyka uszkodzenia i utraty w tym kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji. Ww. zakres obejmuje m.in.: a) huragan, deszcz nawalny, zaleganie śniegu, zapadanie się ziemi, osuwanie się ziemi, dym, sadza, trzęsienie ziemi, wybuch; b) szkody wodne (powódź, zalanie, zalanie w skutek awarii systemów klimatyzacyjnych wybicie wody itd); c) kradzież z włamaniem, rabunek lub próba, użycie wytrycha lub kluczy podrobionych, pod warunkiem, że ubezpieczony poinformował policję o zaistniałym zdarzeniu w ciągu 3 dni; d) wandalizm w następstwie włamania; e) wandalizm bez znamion włamania, tj. celowe uszkodzenie f) przepięcie; g) szyby od stłuczenia; h) dodatkowe koszty. Miejsce ubezpieczenia: Gdańsk, Al. Zwycięstwa 16/17 System ubezpieczenia: Suma ubezpieczenia: Limity na uzupełniające ryzyka Baza wyceny majątku: Szkodowość w ostatnim okresie ubezpieczenia Franszyza redukcyjna: system sum stałych; system na pierwsze ryzyko dla : a) kradzież z włamaniem i rabunku oraz wandalizm; b) nakłady inwestycyjne; c) mienie osób trzecich; d) mienie pracownicze; e) strajki, rozruchy, wandalizm bez znamion włamania; f) przepięcie; g) szyby; h) koszty naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i) dodatkowe koszty a) budynki i budowle: PLN b) wyposażenie i urządzenia biurowe PLN c) szyby PLN d) zabezpieczenia przeciwkradzieżowe zł a) kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm PLN b) wandalizm bez znamion włamania, dewastacja PLN c) strajki i rozruchy, PLN d) dodatkowe koszty PLN e) przepięcia PLN wartość odtworzeniowa nowa W roku 2006 zalanie wypłata odszkodowania w wysokości 1808 zł 400,00 zł dla wandalizmu bez znamion włamania, dewastacji 400,00 zł dla mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Brak franszyzy dla pozostałych ryzyk Klauzule dodatkowe Klauzula (obligatoryjna) automatycznego pokrycia w 17

18 wspólne dla ubezpieczeń mienia i elektroniki: brzmieniu: postanowień umowy ubezpieczenia określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 1. Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową wzrost wartości środków trwałych lub obrotowych, związany z ich modernizacją, nabyciem lub wytworzeniem, w których posiadanie wejdzie ubezpieczający w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela. 2. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest, na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, do kwoty odpowiadającej 20% sumy ubezpieczenia danej grupy mienia, aktualnej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia. 3. Wzrost wartości przekraczający przyjęty w ust.2 limit, może być odrębnie ubezpieczony przy zastosowaniu stawki ustalonej w umowie ubezpieczenia oraz zasady pro rata temporis, tj. proporcjonalnie do długości okresu ubezpieczenia, począwszy od zdarzeń określonych w ust.5, przy czym za rok uważa się 360 dni. 4. Odpowiedzialność ubezpieczyciela za zwiększoną wartość środka trwałego rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia modernizacji, bądź z dniem nabycia własności i objęcia w posiadanie danego środka. W przypadku środków obrotowych odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia przyjęcia do magazynu. 5. Ubezpieczający jest obowiązany zgłaszać zwiększenie sumy ubezpieczenia oraz zapłacić stosowną składkę za doubezpieczenie w terminie 30 dni po zmianie wartości środków trwałych lub obrotowych, rozpoczęciu ich modernizacji, nabyciu lub wytworzeniu, nie później jednak niż na koniec każdego kwartału kalendarzowego. 6. Składka za doubezpieczenie naliczana jest przy zastosowaniu stawki ustalonej w umowie ubezpieczenia oraz zasady pro rata temporis, tj. proporcjonalnie do długości okresu ubezpieczenia, począwszy od zdarzeń określonych w ust. 5, przy czym za rok uważa się 360 dni. Klauzula (obligatoryjna) zgłaszania szkód postanowień umowy ubezpieczenia określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: W każdym przypadku określania w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia terminu na zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela, zapis mówiący o tym terminie zostanie rozszerzony o zapis: Określony w stosownych OWU termin zgłoszenia szkody automatycznie przedłuża się do pierwszego dnia roboczego, jaki następuje po terminie określonym w OWU. Klauzula (obligatoryjna) odstąpienia od zasady proporcji (Lee- 18

/ - / Piotr Rozwadowski / - / Grzegorz Brożek

/ - / Piotr Rozwadowski / - / Grzegorz Brożek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W TORUNIU, O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak postępowania: ZP.271.5.2014 W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak postępowania: ZP.271.14.2014 W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK i JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA KONKURS OFERT NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O. O. W RYKACH O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 200 000 euro, na zasadach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIASTA BARTOSZYCE i JEGO JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Znak postępowania: 1/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Znak postępowania: 1/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak postępowania: 1/2015 W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. Zamawiający: Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO GK 341/12/08 Zamawiający: Miasto i Gmina Koźmin Wielkopolski Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK.. pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Powiat Warszawski Zachodni reprezentowany przez Zarząd Powiatu ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ubezpieczenie mienia Gminy Słupsk na lata 2008-2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ubezpieczenie mienia Gminy Słupsk na lata 2008-2011 Zamawiający: Gmina Słupsk 76-200 Słupsk ul. Sportowa 34 NIP: 839-10-06-582 tel. (0-59) 842-93-62 fax. (0-59) 842-92-54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: BZP.271.47.2014 Nysa, dnia 28 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZP 3410/ 9/ 09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Cedry Wielkie ul. Krasickiego 16 83-020 Cedry Wielkie Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: BZP.271.55.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY NYSA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGAZNIZACYJNYMI,

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Raciąż w okresie od 01.05.2015 do 30.04.2018

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Raciąż w okresie od 01.05.2015 do 30.04.2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY MIASTO SIERPC i JEGO JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: ZP/32/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZEATRGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ oraz UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miasto i Gmina Pasym Reprezentowane przez Burmistrza Ul. Rynek 8 12-130 Pasym ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr postępowania ZW.271.21.2012.BR nr ogłoszenia 490100-2012 z dn. 04.12.2012r. Zamawiający: Gmina

Bardziej szczegółowo

Wodociągi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o.

Wodociągi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. Wodociągi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. 95-100 Zgierz ul. A. Struga 45 tel. 42 715-12-95 fax. 42 715-27-61 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Ubezpieczenie majątkowe, OC

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Powiat Buski Ul. Mickiewicza 15 28-100 Busko-Zdrój ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo