c e \v obrocie krajowym, zawarle w załączniku do niniej- Minister Przemysłu Spożywczego Skupu: F. Pisula szego zarządzenia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "c e \v obrocie krajowym, zawarle w załączniku do niniej- Minister Przemysłu Spożywczego Skupu: F. Pisula szego zarządzenia."

Transkrypt

1 . Monitor Polski N r Poz. t ZARZl\DZENIE MINISTRA PHZEMYS1U SP(J:l:YWCZEGO I SKUPU z dnia 29 marca 1960 r. w sprawie branżowych Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 16 maja 1956 r. o umowach dostawy,pom łę dzy jednostkami gospodarki uspoł e c z nione] (Dz. U. Nr 16, poz. 87) zarz ą dza s i ę, co następuje: warun!,ów dostawy piwa. 2. Zarządz eni e wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. l. Ustala się branżowe warunki dostawy piwa obowiązują c e \v obrocie krajowym, zawarle w załączniku do niniej- Minister Przemysłu Spożywczego Skupu: F. Pisula szego zarządzenia. Załącznik do zarząd7.enia Miniśtra ' Przemys ł u Spoż y wc z ego j Sku!,u z dnia 29 marca (poz. 175/. BRAN20WE WARUNKI DOSTAWY PIWA OBGWIĄZUJĄCE W OBROCIE KRAJOWYM I. Umowa d05ta~v Y.,t I. Dostawy piwa dokonywane są na podstaw.ie umów oraz z.godnie z niniejsz\:mi branżowymi warunkami.. ~ 2. Przez zawarcie umowy dostawy dostawca zobowiązuje' si.!: dostai<; zy ć odbion:y określo:1'ą w nlllowie ilo s ć 'pi Wd., d odbiorca zobowiązuje się przyjąć ją i zaplaci<: nal e ż nosć. ~ 3 l. Umowy zawiera się 1?<ld ż w formie aktu 'podpi. SiltteQ'O' przez obie strony, bądź w drod'le zło ż enia przez jedną "slr-onę zamówienia'. (oferty) i potv.:ierdzenia tego zamóvt'lenia {oferty} przez dwg ą stronę.na jego 'odpisie lub w 'osebny.m piśmie. vvybót formy umowy nale ż y do stroh. 2. W przypadkach nagly,h, umowy mog 'ą ' być: zawierane telef()nicznie lub telcg-rahcznie.. Umowa zawarta w ten sp o :'soo-je s1ważna, je'leli jedna ze stron potwierdzi ją na phml.e wysłanym w okresie 3 dni albo jeżeli dostawca najpóźniej w -tym okresie wyda przedmiot oduio rcy iu'q przewożuikowi. A. Umowy zawi.erane na podstaw~e przepisów o rejonizacji dostaw. 4. l. Umowy, zawarte na pcldstawi.e przepisów o re. jonizacji dostaw, powinny być sporządzone na piśmie. 2. Strona zobowiązana do wystąpienia o zawarc ie umo- wy {strona występująca) wystąpi wobec drugiej strony o zawarcie umowy w terminie ustalonym w przepisach o rejoniz1l!cji dostaw. 3. Jednostka, która otrzyma ła zamowjenie, zwróci nie póżll'iej ni ż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania jeden egzemplarz zamó,~ienia po umieszczeniu na nim oświadczenia o akceptc!cji bez zastrzeień lub oodm'twie akceptacji albo o przyjęciu zamówienia z zastrzeżeniami.zawartymi w protokole rozbieżności. Umowa wiąże strony w zakresie, 'in jakim uzyskano porozumienie. 4. Strona, kłóra otrzymała protokół rozbieżności, w ra zie wyr aż en i a zgody na zgłoszone zastr z e żenia powinna Ziłwiąd::>miĆ o tym drugą stronę w ci ą gu 1 dni. W razie' niewyrażenia zgody kaźda ze stron może podjąć próby porozumiepia w ci ą gu nastf;pnych 14 dni za pośr ~ dnictwem jednostki nadrzędn e j, a w razie nieosiągnięcia porozumienia m o że w ystąpić do komisji arbitrażowej z wnioskiem o ustalenie tr e ści _ umowy na j pó ż ni e j 'w terminie 50 dni od dnia otrzymania protokołu rozb i e-lności.., ~. Stroha,' kuu:a nie docho>yala,term.lnów zastrzeż onych w ust. 3 i 4, ooowiązana jest do zaploty oclsżkodowania umownego. B. Inne umowy dostawy. 5 Projekty umów luh zamówienia opracowane nie w. trybie określonym w 9 4 odbiorcy składają dostawcom w: 2 egzcmplarza'.:h ni) jpóżniej: l) na t5 dni przed początkiem okresu, na który. ma być zawarta um,owa, jeżeli okres realizacji umowy trwa co najmniej miesi ąc, 2) na 5 dni przed początkiem okresu, na który ma być zawarta umowa, jeżeli okres realizacji umowy trwa krócej niż miesiąc. 6. Jednostka, która otrzymała zamówienie, zwróci nie-o zwlocznie, nie póżniej jednak niż w ciągu 3 dni od dnia otrzymania, jeden. egzemplarz zamówienia po umieszczeniu. na nim oswiadczenia o akceptacji bez zastrzeień lub z Ziistrze'ieniami zawartymi w protokole rozbieżności. 1. Strona; której zamówienie zostało zwrócone z za-o strzeż eniami zawartymi w protokole rozbi e ŻlW Ś ci, powinna. nie później niż w ciągu 1 dni zawiadomić drugą stronę listem poleconym, w jakim zakresie z zastrzeżeniami się nie godzi. VV razie niewysłania za wiadomienia w powyższym terminie uzna.ie się, że umowa została zawarta na warunkach określo~ nych w protokole rozbieżn9ści. II. Treść umów. 8. Umowa ' powinna zawierać: t) nazwy oraz adresy dostawcy i odbiorcy, 2) numer i datę umowy, 3) określenie przedmiotu dostawy według obo wiązującej nomenklatury cennikow.ej ze wskazaniem asor'tymentu,. gatunku itp., numeru normy państwowej lub innej nor my, jeżeli została wydana,.. '4) określenie ilości towaru podlegająceg o dostawie, 5) obowiązującą cenę,. 6} terminy wysyłki -. odbioru ze wskazaniem ilości i asortymentu towaru, który w poszczególnych okresach ma być dostarczony, 7) sposób i miejsce dostawy (koleją, transportem samochodowym lub konnym, nazwę stacji,kolejowej lub innego miejsca przeznaczenia - bocznicy itp.),

2 Monitor Polski Nr Poz ) nazwę jednostki, którą należy zawiadomić o dokonaniu wysyłki lub o przygotowaniu do wydania ze składu, 9) gazwę jednostki, której należy przesłać rachunek (tak, turę), 10) nazwę i siedzibę banku płatnika, numer konta i nazwę kredytu lub tytułu budżetu i jego części, 11) terminy zwrotu opakowania wypożyczanego,,.12) ewentualne terminy dyspozycji wysyłkowych, 13) podpisy stron. III. Dyspozycje wysyłkowe Jeżeli umowa nie ustala terminów dostaw i ilości towaru posz~zególnych asortymentów w określonych dniach,. odbiorca obowiązany jest nadesłać dostawcy dyspozycję wysyłkową na dostawy w miesiącu następnym najpóźniej na 5 dni przed końcem miesiąca poprzedzającego. 2. " Jeźeli odbiorca chce zmienić ustalone w 8 pkt 6 lub w 9 ust. 1 terminy dostaw, powinien nadesłać dostawcy odpowiednią dyspozycję wysyłkową najpóźniej na 3 dni przed terminem wykonania poszczególnej dostawy, jeźeli odbiorcą jest hllitownia, a najpóźniej na 1 dzień, jeżeli odb iorcą jest detalista Je żeli odbiorca nie nadeśle ' w podanych w 9 termil)ach dyspozycji wysyłkowych, dostawca może wysłać towar w ramach umowy w ilościach i asortymentach analo,gicznych do dostaw w odpowiednich okresach roku poprzedniego. ' 11. W toku wykonania umowy odbiorca może co najmdlej na 3 dni przed.ustalonym terminem wykonania dostawy dla hurtowni, a 24 godziny przed dostawą dla punktu detalicznej - sprż edaż y nad es łać sprzedawcy dyspozycję dotyczącą ustalenia lub zmiany nast ę pujących danych: l) nazwy jednostki gospodarczej, której towar ma być dostarczony. i jej adres, 2) sposobu wysyłki, je że li nie nast ę puje koleją, 3) miejsca, do którego towar ma być wysłany, przy czym nazwę stacji kolejowej nale ży podać w brzmieniu zgodnym z urzędowym wykazem stacji Polskich ~olei Państwowych i ewentualnie wskazać bocznicę kolejową, 4) komu nal eży awizov,'ać wysyłkę, ~ 5) na " jaką j ednost kę g os podarczą ma być wystawiony rachunek, 6) miejsca płatności. banku, konta, ewentualnie tytułu budź. ctowego ; 7) powołania się na d a tę i numer zamówienia, j eże ii było składane. V. Wysyłka towaru. za pośredniclwem przewohiika. 14. Jeżeli dostawa następuje przez wysyłkę, dostawca wyśle najpóźniej następnego dnia po dokonaniu wysyłki zaw iadomienie pod adresem, pod którym towar został 'wysla-, ny. W zawiadomieniu należy podać datę, numer umowy (zamówienia, dyspozycji wysyłkowej), adres, pod którym "towar wysiano, datę wysyłki, w razie wysyłki kojeją numer wagonu, rodzaj prze.sylki (pr zesyłka zwyczajncl, pośpieszna, przyspieszona, doczepiona do pociągu osobowego) i numer ' listu przewozowego oraz dane co do ilości i asortymentu wysla-' nego towaru Je żeli obowiązujące przepisy przewidują taką możliwość, dostawca zażąda w liście plzewozowym, a.hy przewożnik dokonał przeliczenia sztuk przesyłki (beczek i sk rzyń transportowych). 2. Dostawca obowiązany jest do przesyłki i listu przewozowego załączyć specyfikację wysłaneuo ttlwarn. 3. W razie niezałączenia do przesyłki lub do listu przewozowego specyfikacji lub.niewyslania w terminie zawiado. mienia, dostawca zapłaci odbiorcy odszkodowanie umowne Załadowania towaru dokonuje dostawca na śwdek transportowy własnym kosz lem i stamniem, 2, Załadowanie powinno być dokonane z należytą sta- rannością, towar odpowiednio opakowany i oznaczony., 17. Dostawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą w czasie transportu tylko wówczas, jeżeli powstała z jego winy, a w szczególności na skutek wad towaru, niewłaściwego zaladowani.a lub opakowania. VI. Odbiór ~owalu od przewof.nilia Odbiorca obowi ązany jest wyladować towar. z wagonu niezwłocznie, a najpóźniej w terminie przewidzianym w przepisach o przewozie przesyłek i osób kolejami. Vv- razie stwierdzenia szkód lub braku w przesyłce, termin 'przewidziany na wyładunek ulega przesuni ę ciu o czas zi'lła- ' twienia formalności związanych z protokolarnym ustaleniem wielkości szkody 'lub bra.ku w przesyłce. 2. \Al razie przekroczenia terminu przewidzianego na wyładun e k wagonu odbiorca płaci kary umowne za postój w? gonów pod wyładunkiem w myśl przepisów o przewozie przesyłek i osób kolejami. Kary fe odbiorca płaci na rzecz' dostawcy, je żeli wagon stanowi ' jego wlasność lub jest przez niego dzierżawiony, niezal eż nie od kar um9wnych na rzecz p rzewożnik a. 3, Przy przewozie innymi ni ż kolej środkami transportu publicznego obowiązują przepisy taryfy towarowej transportu samochodowego bądź transportu handlu wewnętrznego. IV. Wydanie przedmiotu dostawy. VII. Dostawa towaru środkami transportowymi dostawcy. 12. Uważa się, że zobowiązanie wynikające z umowy dostawy zostalo wykonane w terminie ustalonym w umowie: 1) jeżeli przedmiot dostawy mial być odebrany ze skł ad u dostawcy - gdy dostawca przyqotował towar do odbioru w tym terminie i zawiadomił o tym odbiorcę przynajmniej na 2 dni przed wyznaczonym terminem dostawy. wskazując mu jednocześnie skład, z którego wydanie nastąpi. 2) je;i:eli dosta\va nastąpiła na warunkach określonych w 1~ ust. 1. 3) jeżeli "dcsta\va miała ' na s t ąp ić przez wysyłkę - gdy przedmiot dostawy został w terminie określonym 'w umo-. wie oddany przez dostawcę do przewozu. ~ 13.. Korzyści i cię żary oraz n iebezpieczej;stwo przypadkowej utraty ' lub uszkodzenia przechodzą na odbiorcę z chwilą, gdy w celu dcslarczenia przedmiotu dostawca wydał go odbiorcy lub przewoźnikowi. ( J eże li wysyłka dokonana jest środkiem transportowym dostawcy, dostawę uważa się za dokonaną z chwilą pokwitowania odbioru przez odbiorcę, 2. Odbiorca hurtowy obowi ą zany jest własnym kosztem i staraniem wyładować to~ar niezwłocznie po jego nadejściu. W razie n iew yładowania towaru przez odbiorcę w godzinach pracy jego zakładu w ciągu jednej godziny od chwili przyjazdu samochodu lub platformy konnej odbiorca płaci ods.zkodowanie umowne.. 3. Przy dostawie dla odbiorcy detał\cznego dostawca obowi ązany jest wył a dow a ć towar i do s tarczyć go do po 'mieszczeń detalisty.na wysokości parteru. VIII. Odbló"r tqwaru ze składu dostawcy. 20. Jeżeli w myśl umowy towar pow inien być wyda" ny ze składu, d.ostawca zawiadomi odbiorcę o przygotowaniu towaru do odbioru w terminie podanym w 12 pkt 1.

3 Monitor Polski Nr Poz. 175 " 21. Odbiorca obowiązany jest we wskazanym tcflllinie w normalnych godzinach pracy przy słac na miejsce wydania towaru swego przedstawiciela wraz z dostarczonym pr~ez siebie środkiem transportowym Dostawca wyda towar przedstawicielowi odbiorcy dopiero po przedstawieniu p rzez' niego upoważnienia do odbioru i wylegitymowaniu go. 2. Upowa żnien ie do odbioru towaru powinno być sporzi'ldzone na blankiecie"" odbiorcy i podpisane' pod pieczątką odbiorcy przez osobę upra wnioną. W upoważn ieniu tym należy określić dokładnie rodzaj towaru i termin ważności upoważnienia. 3. Oryginał upoważnienia dostawca zatrzymuje i z ałą cza do pokwitowania wydarfego przez osobt: upoważn ioną do.odbioru. 4. Jeżeli osoba odbierająca legitymuje się stałyin upoważnieniem, dostawca zanotuje na pokwitowaniu datę, nr upoważn ie nia oraz nazwisko i stanowisko osoby, która upow a ż nienie podpisała. 23. Wydanie towaru na s tępuje z chwilą załadowania 110 na środek trd~lsportowy odbiorcy i pok wi towania przez jego przedstawiciela. IX. Opakowania. 24. Piwo dostarcza się w op ~:: owalliu (w ueczkach, butelkach i skrzyniach transportowych). lub w cysternach. 25. J eże li w umowie zastrzeżono opakowanie specjal Ile (nie stosowane powszechnie), ró żnicę kosztu opakowania pecjalnego ponosi odbiorca. Zasady ewentualnego obrotu ł1pakowaniami specjalnymi strony ustalają w umowie. " 26. Ceny opakowal1 fabrycznych wymienionych w 24 Ilie są w liczone w cenę towaru. 27. Beczki są opakowaniem wypoży c zonym. Butelki I. skrzynie są opakowaniami sprzedawanymi, podlegają cym i.ósprz eclaży stosownie do przepisów 29 i Beczki po opróżnieniu odbiorca obowiązany jest Iw rcjcić dostawcy w terminie mo ~ liwie naj:u0tszym, a najp óżniej w następujących terminach: 1) przy odbiorze hurtowym: a) placówki obsługujące tereny wiejskie:. przy odbiorze piwa w II i III kwartale - do 15 dni, przy odbiorze piwa w I i IV kwartale - do 22 dni, b) pozostałe placówki: przy odbiorze piwa w II i III kwartóle - do 13 dni, przy odbiorze piwa w I i IV kwartale - do 19 dni; _. 2) przy odbiorze detalicznym: a) placówki mające siedzibę w miejscowości ac h, w k tórych zn ajdują sip. rozlewnie: w II i III kwartale - do 3 dni, w I i IV kwartale - do 5 dni,. bl placówki mające siedzibę w innych miejscowościi'lch: w II i III kwartale - do 5 dni, w I i IV kwartale - do 7 clni. 2. Terminy zwrotu beczek liczone są od dnia otrzymania. piwa przez odbiorcę, a w razie wysylki - od dnia wydania. przesyłki przewożnikowi. 3. Za przetrzymywanie beczek ponad ustalone terminy odbiorca placi odszkodowanie m;nowne. 4. Odbiorca, niezal eż nie od bieżących uzgodnień stanu n ie zwróconych beczek,. obowiązany jest pod awa ć postawcy dwa razy w roku ilości i numery nie zwróconych beczek w terminach ustalonych przez dostawcę w okresach inwentary-. :zacji Rozli ~ zenia z tytułu butelek przy dostawach piwa :zarówno dla odbiorców hurtowych, jak i detalicznych odbywają się na następujących zasadach: 1) odbiorca jest obo wiązany clo zwrotu butelek tego samego typu; w renie dostawy towaru do odbiorcy własnym tri\llsporiem dostawca Jest obowlązan y do rowno::zesnego zabrania przynajmmej takiej samej iiości opakowań, jaką dostarczy! z towarem; 2) r óżnice powstale z wymiany bulelek pełnych na prozne przy dostawach piwa powinny być bie ż ąco fakturowane w przypadkach, gdy odbiorca otrzymał więcej opflkowaij z wyrobami, aniżeli zwró cił próżnych, i refakturowane, jeż e li odbiorca zwróci! więcej opakowań, mż otrzyrtla l z wyrobami;.. 3) rozliczenia pomiędzy dostawcą a odbiorcą z tytułu dostarczonych butelek odbywa ją się po cenie roz liczeniowej ustalonej odrębnymi przepisami w gra:licach ilo ści butelek zafakturowanych danemu odbiorcy; 4) za butelki dpstarczone ponad ilo ść zafakturowaną danemu odbio rcy obowiqzuje zaplata po obowiązujących cenach skupu; 5) zafakturowanie bulelek następuje przez poda~ie na dole faktury ilo ści. ceny i wartości butelek dostarczonych w ilości większej niż zwrócona ; reiakturowanie butelek następuje przez zmniejszenie faktury na wyroby o wartoś'ć butelek, zwróconych ponad ilość butelek dostarczonych. 30. Rozliczenia z tytułu skrzyó tranfiportowych przy dostawach piwa odbywają się na zasadacil określonych w 29, z tym że przy rozliczeniach z tytułu obrotu skrzynia. mi obowiązuje cena ustalona osobnymi przep1sam i. Przepisy ~ 36 i 37 mają odpowiednie zastosowanie przy stwierdzaniu wad i ' braków skrzyń transportowych, w których odbiorca otrzymał piwo Opakowania fabryczne (beczki, butelki, skrzynie transportowe) odbiorca zwraca do miejsca wskaza!lego przez do s tawcę i na jego koszt i ryzyko, przy czym koszty załadowania ponosi odbiorca. 2. Przy zwrocie op akowań przez odbiorcę ma j ą odpowiednie zastosowanie przepisy 49 normujące Z V"l" o t kosztów przewozu piwa 'odebranego własnymi środkami transportov,rymi odbiorcy Odbiorca obowiąza ny jest każdorazowo d o łącz yć przy zwrocie opakowania specyfikację 'z wyszczególnieniem rodzaju i ilości zwróconych opakowań J eże li z'wrócone opakowania wyk a zują zniszczenie ponad normalne zużycie lub zanieczyszczeni e. dostawca w przypadku winy ze strony odbiorcy obciąża go kwotą odpowiadającą faj{ tycznym kosztom doprowadzenia opakowania do stanu używalności. X. Ubezpieczenie Obowiązek ubezpieczenia przedmiotów dostawy w transporcie i pokrycia. związ a nych z tym kosztów oraz dochodzenia odszkodowania ciąży na tej ze stron, która zgodnie z umową lub warunkami dostawy ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia w czasie transportu.. 2. Jeżeli na podstawie zarządzenia właściwego naczelnego organu administracji państwowej oclbiorcazwolniony jest od obowiązku. zawarcia umowy ubezpieczenia na czas transportu w formie polisy obrotowej, ryzyko zaś przypadkowej utraty lub uszkodzenia ponosi odhiorca, dostawca obowiązany jest na żądanie odbiorcy ubezpiec.zyć przedmiot dostawy na rzecz i koszt odbiorcy Dochodzenie odszkodowania od z akładu ubezpieczeó nale ży do strony, na której rzecz przedmiot,dostflwy był ubezpieczony. Druga strona obowiązana jest wysiać wskazane dokumen~y w cią gu 5 dni od dni'! otrzymania takiego żądania..

4 Monitor Polski Nr 3S 346 Poz. 17') ;. 2. Post GPo\~anie niezb ę dne dla zabezpie;czenia praw;'! do odszkodowania i ewentuainie praw reg resowych przeprowadza odbiorca przesylki. XI. Ja!,;ość oraz wady l braki towaru. 35. Piwo powinno odpowiadać warunkom określonym obowiązującymi no 1il1d in i paó:.twowymi, a w razie ich brjku - normami re"ortowymi. 36. Braki ilościowe i wady jakościowe, których ujawn ienie było mo ż liwe przy wydaniu towaru ze składu dostawcy, powinny być stwierdzone niezwłocznie w drodze protokołu sporządzonego przez przedstawicieli dostawcy i 0dbiorcy, przy czym w sprawach nie urormowanych niniejszymi uranżowymi warunkami dostaw obowiązują w tym zakresi.e ponadto przepisy w sprawie jakościowego odbioru piwa i wód gazowanych przez przedsiębiorstwa handlowe oraz zapobiegania pogarszaniu się ich jakości w obrocie handlowym, wydane W' porozumieniu z Ministrem PrzemysIu Spożywczego i Skupu Protokół, 'o którym roowd w 36. powinien za- ' wierać: 1) datę i miejsce sporządzenia protokołu;, 2i imiona, nazwiska i stanowiska osób ooecnych; 3) nazwę dosl'awcy oraz nazwę i adres producenta. je7eli jest znany, a dostawa nastąpiła ze składu jednostki zbytu lub jednostki handlowej; 4) datę nadania przesyłki do przewozu na stacji (przystani) nadania, datę nadt:jścia przesyłki na stację (przystań) przeznaczenia lub datę przyjęcia na sklarl odbiorcy (je. żeli odbiór Został dokonany w. skjadzie odbiorcy); 5) numer wagonł] i listu przewozowego oraz ewentualnie faktury dostawcy; 6) wzmiankę o stanie wagonu i plomb; 1) sposób sprawdzania wagi (ilości); H) dokłilflne okręi;umie przedmiotu dostawy, asortymentu, gdtunku itp.;, 9) ilość przedmiotów dost!'lwy według dokumentów przewozowych lub faktury dostclwcy i ilość rzeczywiście otrzymaną oraz brakującą lu b uszkodzoną; "to) opis stanu opakowi:\nia i sposobu zapakowania oraz stopnia zapełnienia opakowęlnia;. 11) ilość zbadanych przedmiotów dostawy w celu okre~lenia ' ich jakości, ilość przedmiotów zakwalifikowanych.iako nie nadające się do użytkowania wedłuq przeznaczeni", ilość ' przedmiotów, zakwalifikowanvch do przyjęcia po obniżonej c,enie oraz wysok,ość obniżki ceny;. :12) dokladny opis stwierdzonego stanu faktycznego, w szczególności rodza jn wad jakościowych, braków ilościowych lub 11szkodzeń z ewentualnym podaniem przyczyn ich powstania; w razie niekompletności dostawy - dokładne okre.ślenie br~kujących cze:ści i odchylenia od obowiązujących norm lub warunków technicznych zastrzeżonych w umowie albo od próbki, sposób przechowania, jeżeli badani.e dokonywane jest w składzie odbiorcy: 13) treść zilrzutów zgłoszonych przez przedstawiciela 'odbiorcy i i.vyiaśnień unzfelonych przez pr7.edstawiciela dostawcy, jeżeli jest obecny przy sporządzaniu protokoht; jeżeli przedstawiciel dostawcy nie jest obecny. mimo że był zawi(łdomio~y. należy o tym zamieścić w protokóle odpowiednią, wzmiankę; ' l4) opis pobranych próbek ze wskazaniem sposobu. ich pobrania i zabezpieczenia, ieżeli próbki zo stał y pobrane; '15) opinię rzp-:zoznawcy. jeżeli by! wzywany; 16ł ewentualne zilstrzeżenia osób obecnych przy sporządzanill protokołu; 17) podpisy osób obecnych przy sporządzaniu protokołu. 2. SpOrZi)Clzilnie protokołu. odrębnego w sposób okre<ilony w ust. l dest zbędne w razie' sporządzenia protokołu wymaganego w przepisach o ubezpieczeniach albo j eż eli wada zostaia stwierdzona w protokoie organu lfispekcji państwowej lub w protokole sporządzonym zg'odnle z przpl Hsami o przewozie przesyłek. 38. I. Jeżeli przy odbiorze przesł ~mego przedmiotu ujawlllono okoliczności wskazujące na to. że w cza!i>ie transportu nastąpił ubytek lub uszkodzenie tego plzed1uiolu, odbiorca ObOWIązany jest pud rygorem utraty roszczeń do dostawcy zażądać od przewoźnika pfzed odbiorem przesyłki sprawdzenia jej i sporządzenia protokołu z90dnie z przepisami o przewozie przesyłek oraz dokonać wszelkich innycn, czynności lllezbf,dnych ' do ustalenia odpowiedzialności przewożnika i zachowania ' prawa dochodzenia wynagroliwnia szkody.. 2, Dochodzenie roszczeń w stosunku do przewożn;ka z tytułu zaginięcia, uszkodzenia lub ubytku przedmiotu dostawy najely do strony. która ponosi ryzyko przypajkow<!j utraty. W tym celu -stronie tej druga strona powinna oddać' do dyspozycji po trzebne dokumenty., Jeżeli dostawa nastąpi w drodze wysyłki lowdru. odbiorca powinien niezvvlocznie, a najpóżniel w ciągu trzech dni od dnia otrzymania. zbadać towar i w razie' stwierdzenia braków i1osciowych lub wad jak05c iowych SPOC1.4(1'lłĆ protokół przy udziale czynnika społecznego, ' a w razie potrzeby fachowych wiac!omośd - przy udziale rzeczoznawcy. O zamierzonym sporządzeniu pro.tokolu odbiorca zawi.'ld:)mi niezwłocznie do s tilwcę i ewentualnie p rzew oźnika i '.vezwie ich do udziału w tej czynności. 2. Przy sporządzaniu protokołu o stwierdzonych br"kach lub wadach m<l j ą odpowiednie zastosowanie przepis'y 36 i :n, z tym 'te jezeli przedstawiciel dostdwcy jest n1eobecny, nałezy uczynić wzndankę, ' czy zostal zaw,iadouliolly, a ponadto należy zamieścić w protokole opinię IzeCz,óznawcy, " jeżeli był wzywalty., O dbiorca obowiązany jest pod rygoreln utitaty roszczeń wobec dcstawcy zawiadomić go w termiili'e ptz~widzianym w 39 w drodze telegraficznej lub telefonit' zn~j o stwierdzeniu braków Illb wad w towarze otrzymanym w ' drodze wysyłki; jednocześnie należy wyslac: dqstawcy odpis sporządzonego w tym przedmiocie protokołu. 2. Je żeli dostawca zam:ierla dokonać oględzin z:łkwestionowauego towaru, powinien o tym zawiadomić odrnon:: ę na jpóżniej na s tępnego dnia po otrzymaniu z'awiadomienia telefonicznego lub tejeg'mficztlcgo f w ciągu następnych 3dili delegować swego przedstawiciela. Do czasu uplywlj powyższych tem1inów odbiorca obowiązany jęst powstrzymywać się od użytkowania nadesł"nego towaru i przechowywać, go w prawidłowych warunkach magazynowych. 4 i. Przepisy 39 i 40 stosuje się odpowiednio w pny'" panku, gdy dostawa nastąpiła przez wydanie towaru,. a braki ilościowe i wady jakościowe były tego' rodzaju, 'że nawet przy należytej staranności nie mogły być ujawnione przy wydaniu.. 42: t. Jeżeli odbiorca twierdzi. że przedmiot dostf' wy posiada wady jakościowe. a dostawca temu przeczy, odbiorca powinien nle'lwlocznie żwtócić ' się o ustalenie jako{;cizakwestionowanego towaru do rzeczoznawcy wybraneyo pnn' siebie z listy rzeczoznawców, prowadzońej przez okręg'lwe --' komisje arbitraiowe. 2., Jeżeli jeuna ze stren nie zgadza się z orzeczeniem rzeczoznawcy, może złożyć wniosek do branżowej komisji ' rzeczoznawców {j... uchylenie orzeczenia rzeczmnawcy i wydanie orzeczenią o jakości towarow. Orzeczenie branżowej komisji rzeczoznawców jest osłateczne. 3. W y nagrodzenie rzeczoznawcy we~llig obowiązuj<!~yct\ ' stawek płaci bezpośrednio odbiorca, który uprawniony jest do żąd an ia pokrycia tych kosztów przez dostawcę, jeżeli zarzuty co do jakości towaru okażą się uzasadnione;.

5 Monitor Polski Nr Poz. 175 '. :' 4. Koszty po stępowania przed branżową komisją rzeczoznawców po!lvsi strona 5klatiająca wniosek. Strona' ta up rc!w. n iona jest do ządania pokrycid tych kosztów przez si ronę przeciwną, jeżeli zarzuty co do prawidlowl'scl orzeczcllid lz CZOzni:lwcy oka;: ą się. uzasadnione Jeż eli za strzeżenia odbiorcy co do jilko~ci to-. waru są poparte orzeczeniem rzeczoznawcy lub orzeczelliem branżowej komisji rzeczoznawców, towar ten powinien llyc postawiony do dyspozycji dostawcy. 2. Towar zwtócony dostawcy nie może byc 'dostarczony innenill odbiorcy. 3. VI razie ubezpieczenia tego towaru przez odhiorcę i uznania jego reklamacji jakościowej odbiorca obciąl.ó do, stawcę kosztami ubezpieczenia. I 44. Niezalei.nie od odszkodowań umownych przewi- ' dzianych w 46 d.ostawca obowiązany jes,t do zapłacenia od-. szkodowal'i umownych zśl dostarczenie towaru o niższ ej ja I kości od określón ej obowiązującymi normami pa!'jstwowymi lub resortowymi Odbiorca który przy)mje towar nie oznaczony zgodnie z obowiązującymi w tyl1i zakre:,ie przepisami, obo.' wiązany jest do dokonania w porozumieniu z dostawcą zastępczych oznacz,eó towaru Jla kosit dostawcy.. ' Dostawca obowiązany jest w ciągu 5 dni ' od. chwiti uznania wady jakościowej lub zawiadomienia dostawcy o stwierdzeniu wady orzeczeniem rzeczoznawcy lub,uranżowej komisji rzeczoznawców do zabrania postawionej do łłyspo'lycji partii towi.lru i dostarczenia w zamian na żądal11t!.odbiorc y takiej samej ilości towaru dobrego w tym samym asortymęncie. 2. Nied.otrzymanie przez " dostawcę terminu podane«jo w ust. l pociąga za sobą płacenie odszkodowań umownych zar.ówno za niezabranie postawionego do dyspozycji doslawcy towaru, jak i za ni.edoslarczenie w zamian dobrego towari.l. XII. '/ Magazynowanie i pielęgnacja piwa ' Odb i or caobowiązariy.iest.do odpo'... iedniego magazynowania i pielęgnacji piwa zgodnie z wymaganiami określonymi obow i ązującymi norinami państwowymi lub resortowymi. 2. Odbiorca hurtowy obowiązany jest do rozlewania pi 'wa do butelek przy pomocy odpowie~nich 1..lrządz cń w ten sposób, aby jakość piwa z powodu rozlewania nie ucierpiała oraz by rozlewanie odbywało się w odpowiednich warunkach sanitarnych. 3. Piwo!>przedawane 'w butelkach powinno być oznaczone marką pochodzenia i zaopatrzone w etykiety zgodni8 i obowiązującymi przepisami. Formę i treść etykiety u,;tala dost~wca. 4. Odbiorca hurtowy obowiązany jest do rozprow:\dzania piwa w beczkach, je że li zażąda tego odbiorca detaliczny. XIII. Cena i koszty dostawy towaru. 48. Rozliczenie z tytułu dostaw następuje wedlug cen w dniu dostawy towaru. obowiązujących Ceny ustalone są franko stacja odbiorczii lub franko znkład odbiorczy i obejmu ią koszty związane z załadowaniem i przewozem ładunku do stacji kolejowej wskazanej p,rzez odbiorcę. 2. W braku połączeń kolejowych lub w przypadku, ady znajduje to szczególne uzasadnienie gospo'darcze, dostawy : piwa mogą być dqkonywane transportem: własnym browaru w promieniu maksymalnym 100 km od jego siedziby na walunkach franko zakład odbiorcy, 3. \V razie odbioru ze składu dostawcy p:, wa, na które cennik przewiduje c e llę fran;';o stacja' odbiorcze: (lub fnmko za k ł a d odbiorczy), przyslu(juje odbi.orcy 2.W~Qt kosztów przewozu wediug niżej p odanych staw<"k, ni e zale ż nie od rodzaju śrolika transportowego u żytego przez odbioru::. 1) jeżeli stacja odbiorcza lub zakład odbiorczy znajduje się pozd miejscem położenia zakładu dostawcy, w pron'lieniu do 30 km od lego zakładu - obowiązuje zwrot kosztów transportu prze-z dostawcę na rzecz odbiorcy według stawek. taryfy opłat za... usługi transportowe branżowych przedsiębiorstw transportowych handlu wewnętrznego; 2) jeżeli stacja odbiorcza lub zakład odbiorczy położony jest didej niż. 30 km od zakładu dostawcy - obowią7.l:je zwrot k oszt,')w transportu przez dostawcę na rzecz odbiorcy wedblh taryty Polskich Kolei Państwowy c h dla przewozów przesyłek pośpieszny~h pr'zewożonych pociągami ruchu towarowego, a w przypadkach interwencyjnych,. uzgodnionych między dostawcą a odbiorcą, w okresie od l kwietnia do 31 października - według taryfy wymienionej w pkt 1; 3) jeżeli zakład odbiorcy znajduje się ponad 30 km od zakładu dostawcy, a brak jest połączenia kolejowego - dosta wca obowiąza.ny jesl zwrócić odbiorcy koszl t.raljsportu wedluh taryfy Polskich Kolei Państwowych dla przesyłek pośpiesznych przewożonych pociągami ruchu towarowego. liczi1c odległość do stacji kolejowej najbliższej zakładu odbiorcy; gdy dostawca nie ma bocznicy kolejowej, obowiązany jest zwróci ć ponadto odbior.:y koszt dowozu piwa do wagonu na stacji nadania według taryfy wymienionej w pkt 1 oraz koszt załadunku do wagonu; 4) w razie uzgodnionego' odbioru piwa w rejonie zaopatrywanym przez dostawcę ze składu dostawcy środkand transportu odbiorcy z przeznaczeniem dla jednego do trzech punkt.ów detalicznpj sprzedaży Elb punktów 7biorowego żywienia, dostawca obowiązi\ny jest zwrócit< odbiorcy koszty transportu wedlug taryfy wymienionej w pkt l; 5) w razie uzgodnionego odbioru piwa w rejonie zaopatrywanym przez dostawcę ze s k ładu. dostawcy środkami tr<jnsportu odbiorcy z przeznaczeniem do bezpośredniego zaopatrzenia wi ęc ei niż trzech punktów detalicznych lub zbiorowego żywieni;:!, obowiązuje z",!rot kosztć,w transportu przez dostawcę na rzecz odbiorcy w wysokości 12 groszy za przewóz jednego litra piwa. 50. Jeżeli miejsce załadowania i odbioru znajduje się w granicach tej samej niiejscowości lub przepisy kolejowe wyłą c zają transport kolejowy, dostawca bez względu na to, jakieqo środka transportowego ui.y!. nie może domagać siq doplaty za transport towaru do miejsca wskazanego w umowie. XIV. Sposób zapłaty. 51. Zapł i.lb na] 'eż nośri za 'dostarczone piwo c!okony""ana iest w terminie i w trybie ustalonym w obowi ą,zujących w tym przedlj:jiocie przepisach o rozliczeniach Gdy z braku funduszów na rachunku bankowym odbiorcy nal eż ność dostawcy za uprzednio 'wykonane dost'lwy n ie zo s Łał a zanlacona, dostawca mo że uzależnić wysyłkę towaru lub wydarje go ze składu od uprzedniego ustanowienia na ten cel akredytywy.. 2. :L ą dari ie ' ustano\";ienia akredytywy wysyła się przynajmniej na 14 dni przed ustalonym terminem dostawy Iub przy zawarciu umowy. 3. VI razie zwloki w t1stanowieni~l akredytywy clost<\wc<l moze od umowy odst ąpić, zawiadamiając o tym odbiorcę. /

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRZEWOZOWE. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1.

PRAWO PRZEWOZOWE. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. PRAWO PRZEWOZOWE Dz.U. 2000 Nr 50 poz. 601 Data wydania: 2000.05.29 Nienaniesione zmiany: Dz.U. 2003 Nr 149 poz. 1452, stan prawny na dzień: 2001.01.01 USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej OWSiD) określają szczegółowe zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W TRANSPORCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W TRANSPORCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W TRANSPORCIE KRAJOWYM 2z6 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W TRANSPORCIE KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG SPEDYCYJNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG SPEDYCYJNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG SPEDYCYJNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. I. Postanowienia Ogólne przez Quality Logistics Service sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku 1. [Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG obowiązujące od dnia 21.04. 2015 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów i Świadczenia Usług (dalej jako: Ogólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272. Prawo przewozowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272. Prawo przewozowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272 USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1173, 1529. Prawo przewozowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

welcome@exeller.be www.exeller.be Ogó lne warunki sprzedaz y firmy Exeller Pólska Sp. z ó.ó.

welcome@exeller.be www.exeller.be Ogó lne warunki sprzedaz y firmy Exeller Pólska Sp. z ó.ó. Belgium Koning Boudewijnlaan 8 B-9160 Lokeren Tel.: +32 9 348 38 00 Fax.: +32 9 348 69 69 Polska Ul. Śląska 2 05-501 Piaseczno Tel. kom. +48 601 971 818 Tel./Fax.: +48 22 756 93 42 welcome@exeller.be www.exeller.be

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Przewozowych przez Fresh Logistics Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Przewozowych przez Fresh Logistics Sp. z o.o. Ogólne Warunki Świadczenia Usług Przewozowych przez Fresh Logistics Sp. z o.o. Fresh Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Robakowie k. Poznania, przy ul. Zbożowa 1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO NA TERYTORIUM RP

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO NA TERYTORIUM RP OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO NA TERYTORIUM RP Postanowieniaogólne... 1 Definicje... 2 Przedmiotizakresubezpieczenia... 3 Wyłączeniaodpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Słowniczek pojęć 1. Poniższe pojęcia ilekroć zostały użyte oznaczają: 1) Synergio Synergio SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kryniczna 1, 03-934 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OPERATORA TRANSPORTOWEGO z dnia 25.09.2000 r. zmienione Aneksem Nr 1, 2, 3

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OPERATORA TRANSPORTOWEGO z dnia 25.09.2000 r. zmienione Aneksem Nr 1, 2, 3 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OPERATORA TRANSPORTOWEGO z dnia 25.09.2000 r. zmienione Aneksem Nr 1, 2, 3 TEKST JEDNOLITY Spis treści strona 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Adamietz Sp. z o.o. Obowiązuje od dnia 01.11.2013 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Adamietz Sp. z o.o. Obowiązuje od dnia 01.11.2013 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej w skrócie OWS, mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży towarów i usług zawieranych przez, zwanym w dalszej części Sprzedającym.

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży zawieranych przez IMGO Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży zawieranych przez IMGO Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży zawieranych przez IMGO Sp. z o.o. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich Umów Sprzedaży produktów, zawieranych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży HELUKABEL Polska Sp. z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży HELUKABEL Polska Sp. z o.o. Ogólne warunki sprzedaży HELUKABEL Polska Sp. z o.o. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez HELUKABEL Polska Sp. z o.o. Dostawy

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa papieru

Sukcesywna dostawa papieru Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Sukcesywna dostawa papieru SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA.

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej: OWH) określają zasady stosunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYJNYCH MEPP EUROPEAN FREIGHT SOLUTIONS SP. Z O.O. 1 listopada 2011r. SPIS TREŚCI WSTĘP 3 DEFINICJE ZLECENIE SPEDYCYJNE, PRZYJĘCIE, REALIZACJA WYŁĄCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Artykuł 1. - Postanowienia ogólne i zakres stosowania 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży i dostawy towarów oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES

Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES 1 Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich umów zawartych w zakresie usług drogowej spedycji krajowej i międzynarodowej zawartych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW URSA POLSKA SP. Z O.O. W ZAKRESIE KOMPONENTÓW ORAZ AKCESORIÓW IZOLACYJNYCH NA TERYTORIUM POLSKI.

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW URSA POLSKA SP. Z O.O. W ZAKRESIE KOMPONENTÓW ORAZ AKCESORIÓW IZOLACYJNYCH NA TERYTORIUM POLSKI. OGÓLNE WARUNKI DOSTAW URSA POLSKA SP. Z O.O. W ZAKRESIE SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW, KOMPONENTÓW ORAZ AKCESORIÓW IZOLACYJNYCH NA TERYTORIUM POLSKI. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Dostaw

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne 3. Uprawnienia Sprzedawcy i Kupującego 2. Zawarcie umowy

1. Postanowienia ogólne 3. Uprawnienia Sprzedawcy i Kupującego 2. Zawarcie umowy Strona 46 15. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY SINIAT SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży SINIAT Sp. z o.o. ( Ogólne Warunki Sprzedaży ) stanowią integralną część każdej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika

Bardziej szczegółowo

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR 6251892105 UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR zawarta w oddziale Katowice, dnia 2006-04-26, pomiędzy Europejskim Funduszem Leasingowym SA z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo