c e \v obrocie krajowym, zawarle w załączniku do niniej- Minister Przemysłu Spożywczego Skupu: F. Pisula szego zarządzenia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "c e \v obrocie krajowym, zawarle w załączniku do niniej- Minister Przemysłu Spożywczego Skupu: F. Pisula szego zarządzenia."

Transkrypt

1 . Monitor Polski N r Poz. t ZARZl\DZENIE MINISTRA PHZEMYS1U SP(J:l:YWCZEGO I SKUPU z dnia 29 marca 1960 r. w sprawie branżowych Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 16 maja 1956 r. o umowach dostawy,pom łę dzy jednostkami gospodarki uspoł e c z nione] (Dz. U. Nr 16, poz. 87) zarz ą dza s i ę, co następuje: warun!,ów dostawy piwa. 2. Zarządz eni e wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. l. Ustala się branżowe warunki dostawy piwa obowiązują c e \v obrocie krajowym, zawarle w załączniku do niniej- Minister Przemysłu Spożywczego Skupu: F. Pisula szego zarządzenia. Załącznik do zarząd7.enia Miniśtra ' Przemys ł u Spoż y wc z ego j Sku!,u z dnia 29 marca (poz. 175/. BRAN20WE WARUNKI DOSTAWY PIWA OBGWIĄZUJĄCE W OBROCIE KRAJOWYM I. Umowa d05ta~v Y.,t I. Dostawy piwa dokonywane są na podstaw.ie umów oraz z.godnie z niniejsz\:mi branżowymi warunkami.. ~ 2. Przez zawarcie umowy dostawy dostawca zobowiązuje' si.!: dostai<; zy ć odbion:y określo:1'ą w nlllowie ilo s ć 'pi Wd., d odbiorca zobowiązuje się przyjąć ją i zaplaci<: nal e ż nosć. ~ 3 l. Umowy zawiera się 1?<ld ż w formie aktu 'podpi. SiltteQ'O' przez obie strony, bądź w drod'le zło ż enia przez jedną "slr-onę zamówienia'. (oferty) i potv.:ierdzenia tego zamóvt'lenia {oferty} przez dwg ą stronę.na jego 'odpisie lub w 'osebny.m piśmie. vvybót formy umowy nale ż y do stroh. 2. W przypadkach nagly,h, umowy mog 'ą ' być: zawierane telef()nicznie lub telcg-rahcznie.. Umowa zawarta w ten sp o :'soo-je s1ważna, je'leli jedna ze stron potwierdzi ją na phml.e wysłanym w okresie 3 dni albo jeżeli dostawca najpóźniej w -tym okresie wyda przedmiot oduio rcy iu'q przewożuikowi. A. Umowy zawi.erane na podstaw~e przepisów o rejonizacji dostaw. 4. l. Umowy, zawarte na pcldstawi.e przepisów o re. jonizacji dostaw, powinny być sporządzone na piśmie. 2. Strona zobowiązana do wystąpienia o zawarc ie umo- wy {strona występująca) wystąpi wobec drugiej strony o zawarcie umowy w terminie ustalonym w przepisach o rejoniz1l!cji dostaw. 3. Jednostka, która otrzyma ła zamowjenie, zwróci nie póżll'iej ni ż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania jeden egzemplarz zamó,~ienia po umieszczeniu na nim oświadczenia o akceptc!cji bez zastrzeień lub oodm'twie akceptacji albo o przyjęciu zamówienia z zastrzeżeniami.zawartymi w protokole rozbieżności. Umowa wiąże strony w zakresie, 'in jakim uzyskano porozumienie. 4. Strona, kłóra otrzymała protokół rozbieżności, w ra zie wyr aż en i a zgody na zgłoszone zastr z e żenia powinna Ziłwiąd::>miĆ o tym drugą stronę w ci ą gu 1 dni. W razie' niewyrażenia zgody kaźda ze stron może podjąć próby porozumiepia w ci ą gu nastf;pnych 14 dni za pośr ~ dnictwem jednostki nadrzędn e j, a w razie nieosiągnięcia porozumienia m o że w ystąpić do komisji arbitrażowej z wnioskiem o ustalenie tr e ści _ umowy na j pó ż ni e j 'w terminie 50 dni od dnia otrzymania protokołu rozb i e-lności.., ~. Stroha,' kuu:a nie docho>yala,term.lnów zastrzeż onych w ust. 3 i 4, ooowiązana jest do zaploty oclsżkodowania umownego. B. Inne umowy dostawy. 5 Projekty umów luh zamówienia opracowane nie w. trybie określonym w 9 4 odbiorcy składają dostawcom w: 2 egzcmplarza'.:h ni) jpóżniej: l) na t5 dni przed początkiem okresu, na który. ma być zawarta um,owa, jeżeli okres realizacji umowy trwa co najmniej miesi ąc, 2) na 5 dni przed początkiem okresu, na który ma być zawarta umowa, jeżeli okres realizacji umowy trwa krócej niż miesiąc. 6. Jednostka, która otrzymała zamówienie, zwróci nie-o zwlocznie, nie póżniej jednak niż w ciągu 3 dni od dnia otrzymania, jeden. egzemplarz zamówienia po umieszczeniu. na nim oswiadczenia o akceptacji bez zastrzeień lub z Ziistrze'ieniami zawartymi w protokole rozbieżności. 1. Strona; której zamówienie zostało zwrócone z za-o strzeż eniami zawartymi w protokole rozbi e ŻlW Ś ci, powinna. nie później niż w ciągu 1 dni zawiadomić drugą stronę listem poleconym, w jakim zakresie z zastrzeżeniami się nie godzi. VV razie niewysłania za wiadomienia w powyższym terminie uzna.ie się, że umowa została zawarta na warunkach określo~ nych w protokole rozbieżn9ści. II. Treść umów. 8. Umowa ' powinna zawierać: t) nazwy oraz adresy dostawcy i odbiorcy, 2) numer i datę umowy, 3) określenie przedmiotu dostawy według obo wiązującej nomenklatury cennikow.ej ze wskazaniem asor'tymentu,. gatunku itp., numeru normy państwowej lub innej nor my, jeżeli została wydana,.. '4) określenie ilości towaru podlegająceg o dostawie, 5) obowiązującą cenę,. 6} terminy wysyłki -. odbioru ze wskazaniem ilości i asortymentu towaru, który w poszczególnych okresach ma być dostarczony, 7) sposób i miejsce dostawy (koleją, transportem samochodowym lub konnym, nazwę stacji,kolejowej lub innego miejsca przeznaczenia - bocznicy itp.),

2 Monitor Polski Nr Poz ) nazwę jednostki, którą należy zawiadomić o dokonaniu wysyłki lub o przygotowaniu do wydania ze składu, 9) gazwę jednostki, której należy przesłać rachunek (tak, turę), 10) nazwę i siedzibę banku płatnika, numer konta i nazwę kredytu lub tytułu budżetu i jego części, 11) terminy zwrotu opakowania wypożyczanego,,.12) ewentualne terminy dyspozycji wysyłkowych, 13) podpisy stron. III. Dyspozycje wysyłkowe Jeżeli umowa nie ustala terminów dostaw i ilości towaru posz~zególnych asortymentów w określonych dniach,. odbiorca obowiązany jest nadesłać dostawcy dyspozycję wysyłkową na dostawy w miesiącu następnym najpóźniej na 5 dni przed końcem miesiąca poprzedzającego. 2. " Jeźeli odbiorca chce zmienić ustalone w 8 pkt 6 lub w 9 ust. 1 terminy dostaw, powinien nadesłać dostawcy odpowiednią dyspozycję wysyłkową najpóźniej na 3 dni przed terminem wykonania poszczególnej dostawy, jeźeli odbiorcą jest hllitownia, a najpóźniej na 1 dzień, jeżeli odb iorcą jest detalista Je żeli odbiorca nie nadeśle ' w podanych w 9 termil)ach dyspozycji wysyłkowych, dostawca może wysłać towar w ramach umowy w ilościach i asortymentach analo,gicznych do dostaw w odpowiednich okresach roku poprzedniego. ' 11. W toku wykonania umowy odbiorca może co najmdlej na 3 dni przed.ustalonym terminem wykonania dostawy dla hurtowni, a 24 godziny przed dostawą dla punktu detalicznej - sprż edaż y nad es łać sprzedawcy dyspozycję dotyczącą ustalenia lub zmiany nast ę pujących danych: l) nazwy jednostki gospodarczej, której towar ma być dostarczony. i jej adres, 2) sposobu wysyłki, je że li nie nast ę puje koleją, 3) miejsca, do którego towar ma być wysłany, przy czym nazwę stacji kolejowej nale ży podać w brzmieniu zgodnym z urzędowym wykazem stacji Polskich ~olei Państwowych i ewentualnie wskazać bocznicę kolejową, 4) komu nal eży awizov,'ać wysyłkę, ~ 5) na " jaką j ednost kę g os podarczą ma być wystawiony rachunek, 6) miejsca płatności. banku, konta, ewentualnie tytułu budź. ctowego ; 7) powołania się na d a tę i numer zamówienia, j eże ii było składane. V. Wysyłka towaru. za pośredniclwem przewohiika. 14. Jeżeli dostawa następuje przez wysyłkę, dostawca wyśle najpóźniej następnego dnia po dokonaniu wysyłki zaw iadomienie pod adresem, pod którym towar został 'wysla-, ny. W zawiadomieniu należy podać datę, numer umowy (zamówienia, dyspozycji wysyłkowej), adres, pod którym "towar wysiano, datę wysyłki, w razie wysyłki kojeją numer wagonu, rodzaj prze.sylki (pr zesyłka zwyczajncl, pośpieszna, przyspieszona, doczepiona do pociągu osobowego) i numer ' listu przewozowego oraz dane co do ilości i asortymentu wysla-' nego towaru Je żeli obowiązujące przepisy przewidują taką możliwość, dostawca zażąda w liście plzewozowym, a.hy przewożnik dokonał przeliczenia sztuk przesyłki (beczek i sk rzyń transportowych). 2. Dostawca obowiązany jest do przesyłki i listu przewozowego załączyć specyfikację wysłaneuo ttlwarn. 3. W razie niezałączenia do przesyłki lub do listu przewozowego specyfikacji lub.niewyslania w terminie zawiado. mienia, dostawca zapłaci odbiorcy odszkodowanie umowne Załadowania towaru dokonuje dostawca na śwdek transportowy własnym kosz lem i stamniem, 2, Załadowanie powinno być dokonane z należytą sta- rannością, towar odpowiednio opakowany i oznaczony., 17. Dostawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą w czasie transportu tylko wówczas, jeżeli powstała z jego winy, a w szczególności na skutek wad towaru, niewłaściwego zaladowani.a lub opakowania. VI. Odbiór ~owalu od przewof.nilia Odbiorca obowi ązany jest wyladować towar. z wagonu niezwłocznie, a najpóźniej w terminie przewidzianym w przepisach o przewozie przesyłek i osób kolejami. Vv- razie stwierdzenia szkód lub braku w przesyłce, termin 'przewidziany na wyładunek ulega przesuni ę ciu o czas zi'lła- ' twienia formalności związanych z protokolarnym ustaleniem wielkości szkody 'lub bra.ku w przesyłce. 2. \Al razie przekroczenia terminu przewidzianego na wyładun e k wagonu odbiorca płaci kary umowne za postój w? gonów pod wyładunkiem w myśl przepisów o przewozie przesyłek i osób kolejami. Kary fe odbiorca płaci na rzecz' dostawcy, je żeli wagon stanowi ' jego wlasność lub jest przez niego dzierżawiony, niezal eż nie od kar um9wnych na rzecz p rzewożnik a. 3, Przy przewozie innymi ni ż kolej środkami transportu publicznego obowiązują przepisy taryfy towarowej transportu samochodowego bądź transportu handlu wewnętrznego. IV. Wydanie przedmiotu dostawy. VII. Dostawa towaru środkami transportowymi dostawcy. 12. Uważa się, że zobowiązanie wynikające z umowy dostawy zostalo wykonane w terminie ustalonym w umowie: 1) jeżeli przedmiot dostawy mial być odebrany ze skł ad u dostawcy - gdy dostawca przyqotował towar do odbioru w tym terminie i zawiadomił o tym odbiorcę przynajmniej na 2 dni przed wyznaczonym terminem dostawy. wskazując mu jednocześnie skład, z którego wydanie nastąpi. 2) je;i:eli dosta\va nastąpiła na warunkach określonych w 1~ ust. 1. 3) jeżeli "dcsta\va miała ' na s t ąp ić przez wysyłkę - gdy przedmiot dostawy został w terminie określonym 'w umo-. wie oddany przez dostawcę do przewozu. ~ 13.. Korzyści i cię żary oraz n iebezpieczej;stwo przypadkowej utraty ' lub uszkodzenia przechodzą na odbiorcę z chwilą, gdy w celu dcslarczenia przedmiotu dostawca wydał go odbiorcy lub przewoźnikowi. ( J eże li wysyłka dokonana jest środkiem transportowym dostawcy, dostawę uważa się za dokonaną z chwilą pokwitowania odbioru przez odbiorcę, 2. Odbiorca hurtowy obowi ą zany jest własnym kosztem i staraniem wyładować to~ar niezwłocznie po jego nadejściu. W razie n iew yładowania towaru przez odbiorcę w godzinach pracy jego zakładu w ciągu jednej godziny od chwili przyjazdu samochodu lub platformy konnej odbiorca płaci ods.zkodowanie umowne.. 3. Przy dostawie dla odbiorcy detał\cznego dostawca obowi ązany jest wył a dow a ć towar i do s tarczyć go do po 'mieszczeń detalisty.na wysokości parteru. VIII. Odbló"r tqwaru ze składu dostawcy. 20. Jeżeli w myśl umowy towar pow inien być wyda" ny ze składu, d.ostawca zawiadomi odbiorcę o przygotowaniu towaru do odbioru w terminie podanym w 12 pkt 1.

3 Monitor Polski Nr Poz. 175 " 21. Odbiorca obowiązany jest we wskazanym tcflllinie w normalnych godzinach pracy przy słac na miejsce wydania towaru swego przedstawiciela wraz z dostarczonym pr~ez siebie środkiem transportowym Dostawca wyda towar przedstawicielowi odbiorcy dopiero po przedstawieniu p rzez' niego upoważnienia do odbioru i wylegitymowaniu go. 2. Upowa żnien ie do odbioru towaru powinno być sporzi'ldzone na blankiecie"" odbiorcy i podpisane' pod pieczątką odbiorcy przez osobę upra wnioną. W upoważn ieniu tym należy określić dokładnie rodzaj towaru i termin ważności upoważnienia. 3. Oryginał upoważnienia dostawca zatrzymuje i z ałą cza do pokwitowania wydarfego przez osobt: upoważn ioną do.odbioru. 4. Jeżeli osoba odbierająca legitymuje się stałyin upoważnieniem, dostawca zanotuje na pokwitowaniu datę, nr upoważn ie nia oraz nazwisko i stanowisko osoby, która upow a ż nienie podpisała. 23. Wydanie towaru na s tępuje z chwilą załadowania 110 na środek trd~lsportowy odbiorcy i pok wi towania przez jego przedstawiciela. IX. Opakowania. 24. Piwo dostarcza się w op ~:: owalliu (w ueczkach, butelkach i skrzyniach transportowych). lub w cysternach. 25. J eże li w umowie zastrzeżono opakowanie specjal Ile (nie stosowane powszechnie), ró żnicę kosztu opakowania pecjalnego ponosi odbiorca. Zasady ewentualnego obrotu ł1pakowaniami specjalnymi strony ustalają w umowie. " 26. Ceny opakowal1 fabrycznych wymienionych w 24 Ilie są w liczone w cenę towaru. 27. Beczki są opakowaniem wypoży c zonym. Butelki I. skrzynie są opakowaniami sprzedawanymi, podlegają cym i.ósprz eclaży stosownie do przepisów 29 i Beczki po opróżnieniu odbiorca obowiązany jest Iw rcjcić dostawcy w terminie mo ~ liwie naj:u0tszym, a najp óżniej w następujących terminach: 1) przy odbiorze hurtowym: a) placówki obsługujące tereny wiejskie:. przy odbiorze piwa w II i III kwartale - do 15 dni, przy odbiorze piwa w I i IV kwartale - do 22 dni, b) pozostałe placówki: przy odbiorze piwa w II i III kwartóle - do 13 dni, przy odbiorze piwa w I i IV kwartale - do 19 dni; _. 2) przy odbiorze detalicznym: a) placówki mające siedzibę w miejscowości ac h, w k tórych zn ajdują sip. rozlewnie: w II i III kwartale - do 3 dni, w I i IV kwartale - do 5 dni,. bl placówki mające siedzibę w innych miejscowościi'lch: w II i III kwartale - do 5 dni, w I i IV kwartale - do 7 clni. 2. Terminy zwrotu beczek liczone są od dnia otrzymania. piwa przez odbiorcę, a w razie wysylki - od dnia wydania. przesyłki przewożnikowi. 3. Za przetrzymywanie beczek ponad ustalone terminy odbiorca placi odszkodowanie m;nowne. 4. Odbiorca, niezal eż nie od bieżących uzgodnień stanu n ie zwróconych beczek,. obowiązany jest pod awa ć postawcy dwa razy w roku ilości i numery nie zwróconych beczek w terminach ustalonych przez dostawcę w okresach inwentary-. :zacji Rozli ~ zenia z tytułu butelek przy dostawach piwa :zarówno dla odbiorców hurtowych, jak i detalicznych odbywają się na następujących zasadach: 1) odbiorca jest obo wiązany clo zwrotu butelek tego samego typu; w renie dostawy towaru do odbiorcy własnym tri\llsporiem dostawca Jest obowlązan y do rowno::zesnego zabrania przynajmmej takiej samej iiości opakowań, jaką dostarczy! z towarem; 2) r óżnice powstale z wymiany bulelek pełnych na prozne przy dostawach piwa powinny być bie ż ąco fakturowane w przypadkach, gdy odbiorca otrzymał więcej opflkowaij z wyrobami, aniżeli zwró cił próżnych, i refakturowane, jeż e li odbiorca zwróci! więcej opakowań, mż otrzyrtla l z wyrobami;.. 3) rozliczenia pomiędzy dostawcą a odbiorcą z tytułu dostarczonych butelek odbywa ją się po cenie roz liczeniowej ustalonej odrębnymi przepisami w gra:licach ilo ści butelek zafakturowanych danemu odbiorcy; 4) za butelki dpstarczone ponad ilo ść zafakturowaną danemu odbio rcy obowiqzuje zaplata po obowiązujących cenach skupu; 5) zafakturowanie bulelek następuje przez poda~ie na dole faktury ilo ści. ceny i wartości butelek dostarczonych w ilości większej niż zwrócona ; reiakturowanie butelek następuje przez zmniejszenie faktury na wyroby o wartoś'ć butelek, zwróconych ponad ilość butelek dostarczonych. 30. Rozliczenia z tytułu skrzyó tranfiportowych przy dostawach piwa odbywają się na zasadacil określonych w 29, z tym że przy rozliczeniach z tytułu obrotu skrzynia. mi obowiązuje cena ustalona osobnymi przep1sam i. Przepisy ~ 36 i 37 mają odpowiednie zastosowanie przy stwierdzaniu wad i ' braków skrzyń transportowych, w których odbiorca otrzymał piwo Opakowania fabryczne (beczki, butelki, skrzynie transportowe) odbiorca zwraca do miejsca wskaza!lego przez do s tawcę i na jego koszt i ryzyko, przy czym koszty załadowania ponosi odbiorca. 2. Przy zwrocie op akowań przez odbiorcę ma j ą odpowiednie zastosowanie przepisy 49 normujące Z V"l" o t kosztów przewozu piwa 'odebranego własnymi środkami transportov,rymi odbiorcy Odbiorca obowiąza ny jest każdorazowo d o łącz yć przy zwrocie opakowania specyfikację 'z wyszczególnieniem rodzaju i ilości zwróconych opakowań J eże li z'wrócone opakowania wyk a zują zniszczenie ponad normalne zużycie lub zanieczyszczeni e. dostawca w przypadku winy ze strony odbiorcy obciąża go kwotą odpowiadającą faj{ tycznym kosztom doprowadzenia opakowania do stanu używalności. X. Ubezpieczenie Obowiązek ubezpieczenia przedmiotów dostawy w transporcie i pokrycia. związ a nych z tym kosztów oraz dochodzenia odszkodowania ciąży na tej ze stron, która zgodnie z umową lub warunkami dostawy ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia w czasie transportu.. 2. Jeżeli na podstawie zarządzenia właściwego naczelnego organu administracji państwowej oclbiorcazwolniony jest od obowiązku. zawarcia umowy ubezpieczenia na czas transportu w formie polisy obrotowej, ryzyko zaś przypadkowej utraty lub uszkodzenia ponosi odhiorca, dostawca obowiązany jest na żądanie odbiorcy ubezpiec.zyć przedmiot dostawy na rzecz i koszt odbiorcy Dochodzenie odszkodowania od z akładu ubezpieczeó nale ży do strony, na której rzecz przedmiot,dostflwy był ubezpieczony. Druga strona obowiązana jest wysiać wskazane dokumen~y w cią gu 5 dni od dni'! otrzymania takiego żądania..

4 Monitor Polski Nr 3S 346 Poz. 17') ;. 2. Post GPo\~anie niezb ę dne dla zabezpie;czenia praw;'! do odszkodowania i ewentuainie praw reg resowych przeprowadza odbiorca przesylki. XI. Ja!,;ość oraz wady l braki towaru. 35. Piwo powinno odpowiadać warunkom określonym obowiązującymi no 1il1d in i paó:.twowymi, a w razie ich brjku - normami re"ortowymi. 36. Braki ilościowe i wady jakościowe, których ujawn ienie było mo ż liwe przy wydaniu towaru ze składu dostawcy, powinny być stwierdzone niezwłocznie w drodze protokołu sporządzonego przez przedstawicieli dostawcy i 0dbiorcy, przy czym w sprawach nie urormowanych niniejszymi uranżowymi warunkami dostaw obowiązują w tym zakresi.e ponadto przepisy w sprawie jakościowego odbioru piwa i wód gazowanych przez przedsiębiorstwa handlowe oraz zapobiegania pogarszaniu się ich jakości w obrocie handlowym, wydane W' porozumieniu z Ministrem PrzemysIu Spożywczego i Skupu Protokół, 'o którym roowd w 36. powinien za- ' wierać: 1) datę i miejsce sporządzenia protokołu;, 2i imiona, nazwiska i stanowiska osób ooecnych; 3) nazwę dosl'awcy oraz nazwę i adres producenta. je7eli jest znany, a dostawa nastąpiła ze składu jednostki zbytu lub jednostki handlowej; 4) datę nadania przesyłki do przewozu na stacji (przystani) nadania, datę nadt:jścia przesyłki na stację (przystań) przeznaczenia lub datę przyjęcia na sklarl odbiorcy (je. żeli odbiór Został dokonany w. skjadzie odbiorcy); 5) numer wagonł] i listu przewozowego oraz ewentualnie faktury dostawcy; 6) wzmiankę o stanie wagonu i plomb; 1) sposób sprawdzania wagi (ilości); H) dokłilflne okręi;umie przedmiotu dostawy, asortymentu, gdtunku itp.;, 9) ilość przedmiotów dost!'lwy według dokumentów przewozowych lub faktury dostclwcy i ilość rzeczywiście otrzymaną oraz brakującą lu b uszkodzoną; "to) opis stanu opakowi:\nia i sposobu zapakowania oraz stopnia zapełnienia opakowęlnia;. 11) ilość zbadanych przedmiotów dostawy w celu okre~lenia ' ich jakości, ilość przedmiotów zakwalifikowanych.iako nie nadające się do użytkowania wedłuq przeznaczeni", ilość ' przedmiotów, zakwalifikowanvch do przyjęcia po obniżonej c,enie oraz wysok,ość obniżki ceny;. :12) dokladny opis stwierdzonego stanu faktycznego, w szczególności rodza jn wad jakościowych, braków ilościowych lub 11szkodzeń z ewentualnym podaniem przyczyn ich powstania; w razie niekompletności dostawy - dokładne okre.ślenie br~kujących cze:ści i odchylenia od obowiązujących norm lub warunków technicznych zastrzeżonych w umowie albo od próbki, sposób przechowania, jeżeli badani.e dokonywane jest w składzie odbiorcy: 13) treść zilrzutów zgłoszonych przez przedstawiciela 'odbiorcy i i.vyiaśnień unzfelonych przez pr7.edstawiciela dostawcy, jeżeli jest obecny przy sporządzaniu protokoht; jeżeli przedstawiciel dostawcy nie jest obecny. mimo że był zawi(łdomio~y. należy o tym zamieścić w protokóle odpowiednią, wzmiankę; ' l4) opis pobranych próbek ze wskazaniem sposobu. ich pobrania i zabezpieczenia, ieżeli próbki zo stał y pobrane; '15) opinię rzp-:zoznawcy. jeżeli by! wzywany; 16ł ewentualne zilstrzeżenia osób obecnych przy sporządzanill protokołu; 17) podpisy osób obecnych przy sporządzaniu protokołu. 2. SpOrZi)Clzilnie protokołu. odrębnego w sposób okre<ilony w ust. l dest zbędne w razie' sporządzenia protokołu wymaganego w przepisach o ubezpieczeniach albo j eż eli wada zostaia stwierdzona w protokoie organu lfispekcji państwowej lub w protokole sporządzonym zg'odnle z przpl Hsami o przewozie przesyłek. 38. I. Jeżeli przy odbiorze przesł ~mego przedmiotu ujawlllono okoliczności wskazujące na to. że w cza!i>ie transportu nastąpił ubytek lub uszkodzenie tego plzed1uiolu, odbiorca ObOWIązany jest pud rygorem utraty roszczeń do dostawcy zażądać od przewoźnika pfzed odbiorem przesyłki sprawdzenia jej i sporządzenia protokołu z90dnie z przepisami o przewozie przesyłek oraz dokonać wszelkich innycn, czynności lllezbf,dnych ' do ustalenia odpowiedzialności przewożnika i zachowania ' prawa dochodzenia wynagroliwnia szkody.. 2, Dochodzenie roszczeń w stosunku do przewożn;ka z tytułu zaginięcia, uszkodzenia lub ubytku przedmiotu dostawy najely do strony. która ponosi ryzyko przypajkow<!j utraty. W tym celu -stronie tej druga strona powinna oddać' do dyspozycji po trzebne dokumenty., Jeżeli dostawa nastąpi w drodze wysyłki lowdru. odbiorca powinien niezvvlocznie, a najpóżniel w ciągu trzech dni od dnia otrzymania. zbadać towar i w razie' stwierdzenia braków i1osciowych lub wad jak05c iowych SPOC1.4(1'lłĆ protokół przy udziale czynnika społecznego, ' a w razie potrzeby fachowych wiac!omośd - przy udziale rzeczoznawcy. O zamierzonym sporządzeniu pro.tokolu odbiorca zawi.'ld:)mi niezwłocznie do s tilwcę i ewentualnie p rzew oźnika i '.vezwie ich do udziału w tej czynności. 2. Przy sporządzaniu protokołu o stwierdzonych br"kach lub wadach m<l j ą odpowiednie zastosowanie przepis'y 36 i :n, z tym 'te jezeli przedstawiciel dostdwcy jest n1eobecny, nałezy uczynić wzndankę, ' czy zostal zaw,iadouliolly, a ponadto należy zamieścić w protokole opinię IzeCz,óznawcy, " jeżeli był wzywalty., O dbiorca obowiązany jest pod rygoreln utitaty roszczeń wobec dcstawcy zawiadomić go w termiili'e ptz~widzianym w 39 w drodze telegraficznej lub telefonit' zn~j o stwierdzeniu braków Illb wad w towarze otrzymanym w ' drodze wysyłki; jednocześnie należy wyslac: dqstawcy odpis sporządzonego w tym przedmiocie protokołu. 2. Je żeli dostawca zam:ierla dokonać oględzin z:łkwestionowauego towaru, powinien o tym zawiadomić odrnon:: ę na jpóżniej na s tępnego dnia po otrzymaniu z'awiadomienia telefonicznego lub tejeg'mficztlcgo f w ciągu następnych 3dili delegować swego przedstawiciela. Do czasu uplywlj powyższych tem1inów odbiorca obowiązany jęst powstrzymywać się od użytkowania nadesł"nego towaru i przechowywać, go w prawidłowych warunkach magazynowych. 4 i. Przepisy 39 i 40 stosuje się odpowiednio w pny'" panku, gdy dostawa nastąpiła przez wydanie towaru,. a braki ilościowe i wady jakościowe były tego' rodzaju, 'że nawet przy należytej staranności nie mogły być ujawnione przy wydaniu.. 42: t. Jeżeli odbiorca twierdzi. że przedmiot dostf' wy posiada wady jakościowe. a dostawca temu przeczy, odbiorca powinien nle'lwlocznie żwtócić ' się o ustalenie jako{;cizakwestionowanego towaru do rzeczoznawcy wybraneyo pnn' siebie z listy rzeczoznawców, prowadzońej przez okręg'lwe --' komisje arbitraiowe. 2., Jeżeli jeuna ze stren nie zgadza się z orzeczeniem rzeczoznawcy, może złożyć wniosek do branżowej komisji ' rzeczoznawców {j... uchylenie orzeczenia rzeczmnawcy i wydanie orzeczenią o jakości towarow. Orzeczenie branżowej komisji rzeczoznawców jest osłateczne. 3. W y nagrodzenie rzeczoznawcy we~llig obowiązuj<!~yct\ ' stawek płaci bezpośrednio odbiorca, który uprawniony jest do żąd an ia pokrycia tych kosztów przez dostawcę, jeżeli zarzuty co do jakości towaru okażą się uzasadnione;.

5 Monitor Polski Nr Poz. 175 '. :' 4. Koszty po stępowania przed branżową komisją rzeczoznawców po!lvsi strona 5klatiająca wniosek. Strona' ta up rc!w. n iona jest do ządania pokrycid tych kosztów przez si ronę przeciwną, jeżeli zarzuty co do prawidlowl'scl orzeczcllid lz CZOzni:lwcy oka;: ą się. uzasadnione Jeż eli za strzeżenia odbiorcy co do jilko~ci to-. waru są poparte orzeczeniem rzeczoznawcy lub orzeczelliem branżowej komisji rzeczoznawców, towar ten powinien llyc postawiony do dyspozycji dostawcy. 2. Towar zwtócony dostawcy nie może byc 'dostarczony innenill odbiorcy. 3. VI razie ubezpieczenia tego towaru przez odhiorcę i uznania jego reklamacji jakościowej odbiorca obciąl.ó do, stawcę kosztami ubezpieczenia. I 44. Niezalei.nie od odszkodowań umownych przewi- ' dzianych w 46 d.ostawca obowiązany jes,t do zapłacenia od-. szkodowal'i umownych zśl dostarczenie towaru o niższ ej ja I kości od określón ej obowiązującymi normami pa!'jstwowymi lub resortowymi Odbiorca który przy)mje towar nie oznaczony zgodnie z obowiązującymi w tyl1i zakre:,ie przepisami, obo.' wiązany jest do dokonania w porozumieniu z dostawcą zastępczych oznacz,eó towaru Jla kosit dostawcy.. ' Dostawca obowiązany jest w ciągu 5 dni ' od. chwiti uznania wady jakościowej lub zawiadomienia dostawcy o stwierdzeniu wady orzeczeniem rzeczoznawcy lub,uranżowej komisji rzeczoznawców do zabrania postawionej do łłyspo'lycji partii towi.lru i dostarczenia w zamian na żądal11t!.odbiorc y takiej samej ilości towaru dobrego w tym samym asortymęncie. 2. Nied.otrzymanie przez " dostawcę terminu podane«jo w ust. l pociąga za sobą płacenie odszkodowań umownych zar.ówno za niezabranie postawionego do dyspozycji doslawcy towaru, jak i za ni.edoslarczenie w zamian dobrego towari.l. XII. '/ Magazynowanie i pielęgnacja piwa ' Odb i or caobowiązariy.iest.do odpo'... iedniego magazynowania i pielęgnacji piwa zgodnie z wymaganiami określonymi obow i ązującymi norinami państwowymi lub resortowymi. 2. Odbiorca hurtowy obowiązany jest do rozlewania pi 'wa do butelek przy pomocy odpowie~nich 1..lrządz cń w ten sposób, aby jakość piwa z powodu rozlewania nie ucierpiała oraz by rozlewanie odbywało się w odpowiednich warunkach sanitarnych. 3. Piwo!>przedawane 'w butelkach powinno być oznaczone marką pochodzenia i zaopatrzone w etykiety zgodni8 i obowiązującymi przepisami. Formę i treść etykiety u,;tala dost~wca. 4. Odbiorca hurtowy obowiązany jest do rozprow:\dzania piwa w beczkach, je że li zażąda tego odbiorca detaliczny. XIII. Cena i koszty dostawy towaru. 48. Rozliczenie z tytułu dostaw następuje wedlug cen w dniu dostawy towaru. obowiązujących Ceny ustalone są franko stacja odbiorczii lub franko znkład odbiorczy i obejmu ią koszty związane z załadowaniem i przewozem ładunku do stacji kolejowej wskazanej p,rzez odbiorcę. 2. W braku połączeń kolejowych lub w przypadku, ady znajduje to szczególne uzasadnienie gospo'darcze, dostawy : piwa mogą być dqkonywane transportem: własnym browaru w promieniu maksymalnym 100 km od jego siedziby na walunkach franko zakład odbiorcy, 3. \V razie odbioru ze składu dostawcy p:, wa, na które cennik przewiduje c e llę fran;';o stacja' odbiorcze: (lub fnmko za k ł a d odbiorczy), przyslu(juje odbi.orcy 2.W~Qt kosztów przewozu wediug niżej p odanych staw<"k, ni e zale ż nie od rodzaju śrolika transportowego u żytego przez odbioru::. 1) jeżeli stacja odbiorcza lub zakład odbiorczy znajduje się pozd miejscem położenia zakładu dostawcy, w pron'lieniu do 30 km od lego zakładu - obowiązuje zwrot kosztów transportu prze-z dostawcę na rzecz odbiorcy według stawek. taryfy opłat za... usługi transportowe branżowych przedsiębiorstw transportowych handlu wewnętrznego; 2) jeżeli stacja odbiorcza lub zakład odbiorczy położony jest didej niż. 30 km od zakładu dostawcy - obowią7.l:je zwrot k oszt,')w transportu przez dostawcę na rzecz odbiorcy wedblh taryty Polskich Kolei Państwowy c h dla przewozów przesyłek pośpieszny~h pr'zewożonych pociągami ruchu towarowego, a w przypadkach interwencyjnych,. uzgodnionych między dostawcą a odbiorcą, w okresie od l kwietnia do 31 października - według taryfy wymienionej w pkt 1; 3) jeżeli zakład odbiorcy znajduje się ponad 30 km od zakładu dostawcy, a brak jest połączenia kolejowego - dosta wca obowiąza.ny jesl zwrócić odbiorcy koszl t.raljsportu wedluh taryfy Polskich Kolei Państwowych dla przesyłek pośpiesznych przewożonych pociągami ruchu towarowego. liczi1c odległość do stacji kolejowej najbliższej zakładu odbiorcy; gdy dostawca nie ma bocznicy kolejowej, obowiązany jest zwróci ć ponadto odbior.:y koszt dowozu piwa do wagonu na stacji nadania według taryfy wymienionej w pkt 1 oraz koszt załadunku do wagonu; 4) w razie uzgodnionego' odbioru piwa w rejonie zaopatrywanym przez dostawcę ze składu dostawcy środkand transportu odbiorcy z przeznaczeniem dla jednego do trzech punkt.ów detalicznpj sprzedaży Elb punktów 7biorowego żywienia, dostawca obowiązi\ny jest zwrócit< odbiorcy koszty transportu wedlug taryfy wymienionej w pkt l; 5) w razie uzgodnionego odbioru piwa w rejonie zaopatrywanym przez dostawcę ze s k ładu. dostawcy środkami tr<jnsportu odbiorcy z przeznaczeniem do bezpośredniego zaopatrzenia wi ęc ei niż trzech punktów detalicznych lub zbiorowego żywieni;:!, obowiązuje z",!rot kosztć,w transportu przez dostawcę na rzecz odbiorcy w wysokości 12 groszy za przewóz jednego litra piwa. 50. Jeżeli miejsce załadowania i odbioru znajduje się w granicach tej samej niiejscowości lub przepisy kolejowe wyłą c zają transport kolejowy, dostawca bez względu na to, jakieqo środka transportowego ui.y!. nie może domagać siq doplaty za transport towaru do miejsca wskazanego w umowie. XIV. Sposób zapłaty. 51. Zapł i.lb na] 'eż nośri za 'dostarczone piwo c!okony""ana iest w terminie i w trybie ustalonym w obowi ą,zujących w tym przedlj:jiocie przepisach o rozliczeniach Gdy z braku funduszów na rachunku bankowym odbiorcy nal eż ność dostawcy za uprzednio 'wykonane dost'lwy n ie zo s Łał a zanlacona, dostawca mo że uzależnić wysyłkę towaru lub wydarje go ze składu od uprzedniego ustanowienia na ten cel akredytywy.. 2. :L ą dari ie ' ustano\";ienia akredytywy wysyła się przynajmniej na 14 dni przed ustalonym terminem dostawy Iub przy zawarciu umowy. 3. VI razie zwloki w t1stanowieni~l akredytywy clost<\wc<l moze od umowy odst ąpić, zawiadamiając o tym odbiorcę. /

6 Monitor Polski N; 3~, '- Poz, 11'), 4. Odbiorca może. zastrzec, że akredytywa nie zostanie wypłacona w całości lub w ezęści W razie' zlożenia 'przez odbiorcę opinii urz~dowego, rzeczoznawcy, stwierdzającej, że przedmiot dostawy nie odpowiada ' warunkom umowy, i do~ wodu, że odbiorca, zglosiłroszczenia z tytułu rękojmi. XV. Zmiana, od,sląpienie od umowy i Jej rozwiązanie. I 53, Jeżeli jedna re ' stron nie wykonuje swych zobo. wiązań; druga strori,~ może wyznaczyć dodatkowy termin do,wykonania zobowiązaniil. z zastrzeżeniem, że w razie bezskutecznego upływu dodatkowego.terminu odstąpi od umowy., Odstąpienie od umowy nie wymaga w tym przypadku składania oświadczenia o odstąpieniu. 54, Zmiana lub rozwiązanie umowy za wzajemną zgodą stron może nastąpić tylko w gospodar<;zo uzasadnionych przypadkach. XVI. Odszkodowanie Stmna, która nie wykonała zobowiązania lub wykona-ła je nienależycie, obowiązana jest do zapłaty od SZKodowań umownych przewidzianych w paragrafach następnych lub, do wynagrodzenia rzeczywistej szkody, jeżeli. rze- - czywista szkoda jest ",yższa od odszkodowanfa umownego. 2. Od obowiązku zaplaty odszkodowania umownego można się uwolnić tylko przez wykazanie, że niewykonanie zobowiązania lub njenależyte jego,wykonanie nastąpiło skutkiem zdarzeń, przy istniejącym ' którym niepodobna zapobiec lub przeszkodzić stanie. wiedzy technicznej. 3, Odszkodowanie umowne płaci się bez względu na wysokość szkody i nawet wtedy, gdy nie można wykazać szkody majątkowej. 56, W przypadkach określonych w 4 ust. 5 i w 15.odszkodowanie umowne wynosi 25 zł za każdy dzień opóżnienia, jeżeli zwloka nie przekracza 4 dni. a 50 zł - Z'l każdy następny dzień opóźnienia. Łączna suma odszkodowań umownych za zwłokę nie może być wyższa niż 500 zł, 57, L Dostawca obowiązany jest zapłacić odbiorcy odszkodowanie umowne w wysokosci: 1) 2% wartości dostawy w razie niewykonani'a umowy z winy dostawcy, 2) 1 % wartoki przyjętego przez odbiorcę towaru nie zamówionego albo dostarczonego w innych asortymentach niż zamówiony, 3) 0,05 % wartości towaru dostarczonego z opóźnieniem Z'i każdy dzień zwłoki, 4) 100f0 wartości wadliwej partii towaru ( 35 i 44), 5) 50f0 za każdy dzień zwłoki w odebraniu ' wadliwej partii towaru postawionego do dyspozycji dostawcy (, 46),, 2, Odbiorca obowiązany jest zapłacić dostawcy odszko (Jowanie umowne w wysokości: '1). 20f0 wartości dostawy - w razie niewykonania umowy z winy odbiorcy, _. 2) 0,05 % wartości towaru za każdy dzień zwłoki - w razie opóźnienia odbioru towaru w przypadkach, gdy odbiór nastąpić miał źe składu dostawcy albo gdy opóźnienie wysyłki nastąpiło z winy odbiorcy, 3) 18/Q wartości tcwaru użytego przez ocłbiorcępomimq od; mowy upłaty, a to niezależnie od Gbowiązku zapłatv odszkodowań umownych za ;zwłokę. 4) odbiorca, który nie zwrócił w terminie opakowania pa_ o życzonego (beczki), ' obowiązany jest zapłacić za każdy '.:-'' dzień zwłoki odszkodowanie umowne w wysokości 5'1" wartości opakowania: odszkodowanie za zwłokę nie może łącznie przekroczyć dwukrotnej wartości opakowania nowego; jeżeli opakowanie nie zostanie zwrócone p~-' upływie 40 dni od terminu zwrotu ustalonego w 2~; dostawca może zażądać od odbiorcy - oprócz ądszko.; dowania za zwlokę - zapłaty kwoty odpowiadającej wartości nie zwróconego opakowania, 3, Odbiorca obowiązany jest do zapłaty odszkodowania. ' umownego w wysokości 20 zł za -każdą godzinę przetrzymywania środka transportowego dostawcy /z wyjątkiem wagunu) po upływie jednej godziny, zgodnie z 19 ust , Odszk()dowania umowne przewidziane w 57 slosowane są prze;, strony po stwierdzeniu niewykonania lub nienależytego wykonania bądź opóźnienia dostawy lub odbioru, zgodnie z harmonogramem dostaw wynikającym z umowy. 59, W razie odstąpienia przez jedną ze stron z winy, drugiej strony od umowy odszkodowanie umowne za zwłokę należy się niezależnie od odszkodowania umownego IU3 wynagrodzenia rzeczywistej szkody za niewykonanie lub nie- ' należyte wykov:e1ie umowy, 60, L Strona, która opóźnia się z zapłatą należnej sumy pieniężnej, obowiązana jest zapłacić drugiej stronie odsetki umowne, a jeieli w umowie wysoko<ici odsetek n!;) okreslono -w wysokości 12% rocznie, 2, Odsetki należą się bez potrzeby wskazania jakiejkolwiek szkody, bez względu na to, czy dłużnik dopuśdł Sllt winy. 61. Zastrzf'żenia w umowie odszkodowań umownych w wysokości niższej niż przewidziana w 56 i 57 dopuszczalne są tylko za zgodą ministrów lub ce,!ltralnych organizacji spółdzielczych, którym podlegają strony, 62. Odszkodowania umowne, przewidziane za każdy dziell zwłoki, liczone są tylko za dni robocze z wyłączeniem niedziel i świąt Dostawca lub odbiorca nie ' mają obowiązku dochodzenia odszkodowań, jeżeli ich wysokoś ć; z tytułu/jednej dostawy nie przekracza 500 zł : \V. innych przypadkac"'i zaniechanie dochodzenia odszkodowania w całości lub w częki dopuszczalne jest tylko na podstawie umotyw9wanej i wy- : danej na piśmie decyzji jednostki nadrzędnej. 2, Ogólna wysokość odszkodowania za samo opóźnienie wysyłki lub odbioru przedmiotu dostawy nie może przekroczyć 30% wartościdostawv. XVII. Przepis końcowy. 64, VI/ sprawach nie unormowanych niniejszymi branzowymi warunkami dostaw stosuje się odpowiednie przepisy ogólnych warunków dostaw w obrocie krajowym; Tłoczono 'l polecenia Prezesa Rady, MinistrQw wzakłildilch Graficznych "Tamka", Warszawa, ul. TamkI! 3. Zam 663 Cena I.BOzl

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów

Ogólne warunki zakupu towarów HANYANG ZAS Sp. z o.o. ul. Warszawska 72 82 300 Elbląg tel. (0-55) 230 77 50 fax (0-55) 230 77 88 www.hanyang-zas.com.pl PN-EN ISO 9001:2008 ISO/TS 16 949 OWZ Rev. 00/2014 06.05.2014 r. Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy

Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy 1. Postanowienia Ogólne 1. O ile nic nie innego nie zostanie ustalone na piśmie pod rygorem nieważności, niniejsze

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o. Zakup klejów oferowanych przez Termolan sp. z o.o. odbywa się wyłącznie w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Kleju (OWSK), stanowiące

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:...

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:... ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie 02-833 Warszawa, ul. Lipińska 2 nr telefonu: (48-22) 599 71 00, nr fax:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa Adm-290/330/14 Warszawa, dn. 13 listopada 2014r. WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupów. Zakres zastosowania

Ogólne Warunki Zakupów. Zakres zastosowania Ogólne Warunki Zakupów Zakres zastosowania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupów (dalej Warunki ) mają zastosowanie do wszystkich dostaw towarów i usług realizowanych przez Odbiorcę. Odmienne warunki zamówienia

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot umowy. 2 Termin i warunki realizacji umowy

1 Przedmiot umowy. 2 Termin i warunki realizacji umowy Załącznik nr 5b do Zapytania ofertowego nr 13/2015 UMOWA (wzór) Nr.. zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

OWU OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH

OWU OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH 1. Przedmiot umowy APLISENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Sprzedawca) określa zasady

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR..

UMOWA SPRZEDAŻY NR.. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 340 Kasztanowego Ludka w Warszawie ul. Bogusławskiego 8a Warszawa Tel./fax 22 663 66 28 umirowska@edu.um.warszawa.

Przedszkole nr 340 Kasztanowego Ludka w Warszawie ul. Bogusławskiego 8a Warszawa Tel./fax 22 663 66 28 umirowska@edu.um.warszawa. Załącznik nr 5 do SWIZ Projekt umowy- istotne postanowienia Wzajemne prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odpowiadać będą ustaleniom przyjętym w projekcie umowy. UMOWA W dniu. r., w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Zamówienia, zawarcie umowy;

Zamówienia, zawarcie umowy; Ogólne warunki sprzedaży i współpracy handlowej obowiązujące w spółce LUBRICANT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach- Dziedzicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k.

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k. Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 1 Niniejsze Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych mają zastosowanie dla przewozów drogowych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

c) Gwarancja 1 uszkodzonego piksela (dla monitorów). 5) Urządzenie wielofunkcyjne

c) Gwarancja 1 uszkodzonego piksela (dla monitorów). 5) Urządzenie wielofunkcyjne Sygnatura Umowa nr -.../2014 (projekt) zawarta w dniu.2014r. w Kobierzycach pomiędzy Szkołą Podstawową w Tyńcu Małym reprezentowaną przez: Dyrektor -. przy kontrasygnacie Głównego Księgowego -. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Józefy Chaleckiej.

UMOWA NR. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Józefy Chaleckiej. Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt UMOWA NR zawarta w dniu...2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, będącym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy:

UMOWA. Przedmiot umowy: UMOWA Zawarta w dniu.. pomiędzy: TARGI KIELCE S. A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 - wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd w Kielcach pod numerem KRS 0000352242, zarząd

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie

OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie 1. Przedmiot umowy 1. APLISENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Sprzedawca) określa zasady współpracy handlowej z Kupującym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do Umów sprzedaży i dostawy towarów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XI.

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XI. Dz.U.1964.16.93 2012.04.28 zm. Dz.U.2011.230.1370 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA [ ] Tytuł XI. SPRZEDAŻ [ ] DZIAŁ II. RĘKOJMIA

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP :, REGON :.. reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP :, REGON :.. reprezentowanym przez: UMOWA Nr... /2010 zawarta w dniu.. pomiędzy : Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim z siedzibą w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn 10 957, NIP 739 30 33 097, REGON : 510884205 reprezentowana przez

Bardziej szczegółowo

[wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego]

[wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego] Załącznik nr 7 do SIWZ [wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego] UMOWA na zakup i dostawę mebli biurowych oraz wyposażenia wraz z montażem na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości w Legnicy Zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY Nr...

UMOWA SPRZEDAŻY Nr... Wzór Umowy UMOWA SPRZEDAŻY Nr... Zawarta w dniu... 2015 r. w Stanisławowie pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Stanisławowie, ul. Szkolna 10, 05-304 Stanisławów reprezentowaną przez: Prezesa OSP Stanisławów

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży na towary i usługi oferowane przez Testo Sp.z o.o. 2. Użyte w dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A Nr.. zawarta w dniu... w Dłutowie pomiędzy: GMINĄ DŁUTÓW z siedzibą w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów reprezentowaną przez Grażynę Maślankę-Olczyk Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1.

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1. Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach zakupu towarów używa się wskazanych poniżej pojęć,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY SPÓŁKI RÖBEN POLSKA SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP.K

OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY SPÓŁKI RÖBEN POLSKA SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP.K OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY SPÓŁKI RÖBEN POLSKA SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP.K I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 1. Poniższe ogólne warunki umów sprzedaży obejmują wszelkie obecne i przyszłe stosunki prawne wynikające

Bardziej szczegółowo

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym dalej: Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1....

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot umowy. 2 Terminy. 3 Warunki dostawy

1 Przedmiot umowy. 2 Terminy. 3 Warunki dostawy Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR... Projekt Zawarta w dniu... w... pomiędzy:...regon...nip:..., reprezentowanym/ą przez: 1.... 2.... Zwanym/ą dalej Zamawiającym, a...regon...nip:......, reprezentowanym/ą

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ...

Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ... Załącznik Nr 6 U M O W A NR.. zawarta w dniu.. r. w Dąbrowie Tarnowskiej pomiędzy: Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Kościuszki 34, 33-200 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 ZNAK POSTĘPOWANIA: CEZAMAT/PU/13/2012 UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Warszawie pomiędzy: z siedzibą przy ul. Polnej 50,, REGON 146180411, NIP 701-034-61-75, reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA REGON:... NIP:...

UMOWA REGON:... NIP:... PROJEKT Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA Zawarta w dniu... w Bochni pomiędzy: Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych Zakład Produkcji Doświadczalnej 32-700 Bochnia ul. Krasińskiego 29 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

(WZÓR - NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY) UMOWA Nr 39/BA/PN/2014

(WZÓR - NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY) UMOWA Nr 39/BA/PN/2014 (WZÓR - NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY) UMOWA Nr 39/BA/PN/2014 Załącznik nr 8 do SIWZ numer sprawy: 39/BA/PN/2014 W dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: Głównym Urzędem Statystycznym, mającym siedzibę w (00-925)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... /MOW NFZ WAGII/11

UMOWA nr... /MOW NFZ WAGII/11 UMOWA nr... /MOW NFZ WAGII/11 Załącznik nr 4 do specyfikacji zawarta w dniu pomiędzy: Narodowym Funduszem Zdrowia - Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna Iuridica. Proces reklamacji i protokół szkody

Kancelaria Prawna Iuridica. Proces reklamacji i protokół szkody Kancelaria Prawna Iuridica Proces reklamacji i protokół szkody Tematyka prelekcji Odpowiedzial ność przewoźnika Procedura reklamacji i protokół szkody Korzyści Jak postępować w przypadku uszkodzenia ładunku

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr /2014 W dniu.. 2013 roku w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Umowa - Wzór na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W Y 1 PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT U M O W Y 1 PRZEDMIOT UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul. M.C. Skłodowskiej 5/7,

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT

ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT I. ZAMÓWIENIA 1. Sposób składania zamówień Zamówienia można składać bezpośrednio w sklepie internetowym Granit lub w Dziale Obsługi Klienta (tel. nr 61 896 74 80, faks nr 61 896

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115

WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115 Załącznik nr 8 WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115 Mirosława Walaska, zwanym w dalszej treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... OP-IV.272.33.2016.MON UMOWA Załącznik nr 3b do SIWZ Wzór umowy część IV zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr - wzór. z siedzibą w.. zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: 1. Dyrektor - przy kontrasygnacie: 1. Głównej Księgowej -

Umowa Nr - wzór. z siedzibą w.. zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: 1. Dyrektor - przy kontrasygnacie: 1. Głównej Księgowej - Załącznik nr 5 Umowa Nr - wzór W dniu... w Płońsku, pomiędzy.. z siedzibą w.. zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: 1. Dyrektor - przy kontrasygnacie: 1. Głównej Księgowej - a.. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A GKIZP.272..2012

U M O W A GKIZP.272..2012 U M O W A GKIZP.272..2012 Załącznik nr 6 w sprawie zamówienia publicznego zawarta w dniu roku w Fijewie pomiędzy Gminą Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa reprezentowaną przez Wójta Gminy Tomasza Ewertowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2... Strona 1 UMOWA HANDLOWA Zawarta dnia 17.01.2011 w Warszawie, pomiędzy Piotrem Bukowskim 1 prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną pod numerem 390330 w ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr 2310/23/14 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

BS/ZOP/MP/203/1/2012 UMOWA SPRZEDAŻY NR..

BS/ZOP/MP/203/1/2012 UMOWA SPRZEDAŻY NR.. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy sprzętu komputerowego nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W Y 1 PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT U M O W Y 1 PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul. Skłodowskiej 5/7, NIP: 532-16-43-282, REGON:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie. pomiędzy:

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie. pomiędzy: Załącznik nr 5 do siwz UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Domem Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Eugeniusza Romera 21-29

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2014 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

UMOWA - wzór. zawarta w Warszawie dniu 2010 roku, pomiędzy:

UMOWA - wzór. zawarta w Warszawie dniu 2010 roku, pomiędzy: UMOWA - wzór zawarta w Warszawie dniu 2010 roku, pomiędzy: 1. Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie przy ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury pod

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY GASTOP PRODUCTION SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY GASTOP PRODUCTION SP. Z O.O. Wszelkie Prawa Zastrzeżone GASTOP PRODUCTION SP. Z O.O. str. 1/5 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY GASTOP PRODUCTION SP. Z O.O. Zakres obowiązywania: obszar Rzeczpospolitej Polskiej Data wydania: 01 listopada 2014

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA NR.../NS/2015 Załącznik nr 3 Wzór umowy zawarta 2015 r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów sypkich na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane Umowa o roboty budowlane Informacje ogólne Umowa o roboty budowlane Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i

Bardziej szczegółowo

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA ... dnia...... Pieczęć Wykonawcy Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA Odpowiadając na zapytanie cenowe na dostawę bonów towarowych dla pracowników WZM

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. - projekt-

UMOWA Nr.. - projekt- Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. - projekt- Zawarta w dniu... w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Przedszkolem Publicznym nr 4, ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna reprezentowanym przez: Panią Elżbietę

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 1 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 W dniu.. r. w Ustce, pomiędzy : Usteckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Ustce ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy

zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy Wzór umowy Załącznik nr 2 Umowa nr./life-strefy/2015 zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy Stowarzyszeniem Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie przy ul. Akademickiej 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA Nr.. zawarta w dniu... 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Janicką,

Bardziej szczegółowo