c e \v obrocie krajowym, zawarle w załączniku do niniej- Minister Przemysłu Spożywczego Skupu: F. Pisula szego zarządzenia.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "c e \v obrocie krajowym, zawarle w załączniku do niniej- Minister Przemysłu Spożywczego Skupu: F. Pisula szego zarządzenia."

Transkrypt

1 . Monitor Polski N r Poz. t ZARZl\DZENIE MINISTRA PHZEMYS1U SP(J:l:YWCZEGO I SKUPU z dnia 29 marca 1960 r. w sprawie branżowych Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 16 maja 1956 r. o umowach dostawy,pom łę dzy jednostkami gospodarki uspoł e c z nione] (Dz. U. Nr 16, poz. 87) zarz ą dza s i ę, co następuje: warun!,ów dostawy piwa. 2. Zarządz eni e wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. l. Ustala się branżowe warunki dostawy piwa obowiązują c e \v obrocie krajowym, zawarle w załączniku do niniej- Minister Przemysłu Spożywczego Skupu: F. Pisula szego zarządzenia. Załącznik do zarząd7.enia Miniśtra ' Przemys ł u Spoż y wc z ego j Sku!,u z dnia 29 marca (poz. 175/. BRAN20WE WARUNKI DOSTAWY PIWA OBGWIĄZUJĄCE W OBROCIE KRAJOWYM I. Umowa d05ta~v Y.,t I. Dostawy piwa dokonywane są na podstaw.ie umów oraz z.godnie z niniejsz\:mi branżowymi warunkami.. ~ 2. Przez zawarcie umowy dostawy dostawca zobowiązuje' si.!: dostai<; zy ć odbion:y określo:1'ą w nlllowie ilo s ć 'pi Wd., d odbiorca zobowiązuje się przyjąć ją i zaplaci<: nal e ż nosć. ~ 3 l. Umowy zawiera się 1?<ld ż w formie aktu 'podpi. SiltteQ'O' przez obie strony, bądź w drod'le zło ż enia przez jedną "slr-onę zamówienia'. (oferty) i potv.:ierdzenia tego zamóvt'lenia {oferty} przez dwg ą stronę.na jego 'odpisie lub w 'osebny.m piśmie. vvybót formy umowy nale ż y do stroh. 2. W przypadkach nagly,h, umowy mog 'ą ' być: zawierane telef()nicznie lub telcg-rahcznie.. Umowa zawarta w ten sp o :'soo-je s1ważna, je'leli jedna ze stron potwierdzi ją na phml.e wysłanym w okresie 3 dni albo jeżeli dostawca najpóźniej w -tym okresie wyda przedmiot oduio rcy iu'q przewożuikowi. A. Umowy zawi.erane na podstaw~e przepisów o rejonizacji dostaw. 4. l. Umowy, zawarte na pcldstawi.e przepisów o re. jonizacji dostaw, powinny być sporządzone na piśmie. 2. Strona zobowiązana do wystąpienia o zawarc ie umo- wy {strona występująca) wystąpi wobec drugiej strony o zawarcie umowy w terminie ustalonym w przepisach o rejoniz1l!cji dostaw. 3. Jednostka, która otrzyma ła zamowjenie, zwróci nie póżll'iej ni ż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania jeden egzemplarz zamó,~ienia po umieszczeniu na nim oświadczenia o akceptc!cji bez zastrzeień lub oodm'twie akceptacji albo o przyjęciu zamówienia z zastrzeżeniami.zawartymi w protokole rozbieżności. Umowa wiąże strony w zakresie, 'in jakim uzyskano porozumienie. 4. Strona, kłóra otrzymała protokół rozbieżności, w ra zie wyr aż en i a zgody na zgłoszone zastr z e żenia powinna Ziłwiąd::>miĆ o tym drugą stronę w ci ą gu 1 dni. W razie' niewyrażenia zgody kaźda ze stron może podjąć próby porozumiepia w ci ą gu nastf;pnych 14 dni za pośr ~ dnictwem jednostki nadrzędn e j, a w razie nieosiągnięcia porozumienia m o że w ystąpić do komisji arbitrażowej z wnioskiem o ustalenie tr e ści _ umowy na j pó ż ni e j 'w terminie 50 dni od dnia otrzymania protokołu rozb i e-lności.., ~. Stroha,' kuu:a nie docho>yala,term.lnów zastrzeż onych w ust. 3 i 4, ooowiązana jest do zaploty oclsżkodowania umownego. B. Inne umowy dostawy. 5 Projekty umów luh zamówienia opracowane nie w. trybie określonym w 9 4 odbiorcy składają dostawcom w: 2 egzcmplarza'.:h ni) jpóżniej: l) na t5 dni przed początkiem okresu, na który. ma być zawarta um,owa, jeżeli okres realizacji umowy trwa co najmniej miesi ąc, 2) na 5 dni przed początkiem okresu, na który ma być zawarta umowa, jeżeli okres realizacji umowy trwa krócej niż miesiąc. 6. Jednostka, która otrzymała zamówienie, zwróci nie-o zwlocznie, nie póżniej jednak niż w ciągu 3 dni od dnia otrzymania, jeden. egzemplarz zamówienia po umieszczeniu. na nim oswiadczenia o akceptacji bez zastrzeień lub z Ziistrze'ieniami zawartymi w protokole rozbieżności. 1. Strona; której zamówienie zostało zwrócone z za-o strzeż eniami zawartymi w protokole rozbi e ŻlW Ś ci, powinna. nie później niż w ciągu 1 dni zawiadomić drugą stronę listem poleconym, w jakim zakresie z zastrzeżeniami się nie godzi. VV razie niewysłania za wiadomienia w powyższym terminie uzna.ie się, że umowa została zawarta na warunkach określo~ nych w protokole rozbieżn9ści. II. Treść umów. 8. Umowa ' powinna zawierać: t) nazwy oraz adresy dostawcy i odbiorcy, 2) numer i datę umowy, 3) określenie przedmiotu dostawy według obo wiązującej nomenklatury cennikow.ej ze wskazaniem asor'tymentu,. gatunku itp., numeru normy państwowej lub innej nor my, jeżeli została wydana,.. '4) określenie ilości towaru podlegająceg o dostawie, 5) obowiązującą cenę,. 6} terminy wysyłki -. odbioru ze wskazaniem ilości i asortymentu towaru, który w poszczególnych okresach ma być dostarczony, 7) sposób i miejsce dostawy (koleją, transportem samochodowym lub konnym, nazwę stacji,kolejowej lub innego miejsca przeznaczenia - bocznicy itp.),

2 Monitor Polski Nr Poz ) nazwę jednostki, którą należy zawiadomić o dokonaniu wysyłki lub o przygotowaniu do wydania ze składu, 9) gazwę jednostki, której należy przesłać rachunek (tak, turę), 10) nazwę i siedzibę banku płatnika, numer konta i nazwę kredytu lub tytułu budżetu i jego części, 11) terminy zwrotu opakowania wypożyczanego,,.12) ewentualne terminy dyspozycji wysyłkowych, 13) podpisy stron. III. Dyspozycje wysyłkowe Jeżeli umowa nie ustala terminów dostaw i ilości towaru posz~zególnych asortymentów w określonych dniach,. odbiorca obowiązany jest nadesłać dostawcy dyspozycję wysyłkową na dostawy w miesiącu następnym najpóźniej na 5 dni przed końcem miesiąca poprzedzającego. 2. " Jeźeli odbiorca chce zmienić ustalone w 8 pkt 6 lub w 9 ust. 1 terminy dostaw, powinien nadesłać dostawcy odpowiednią dyspozycję wysyłkową najpóźniej na 3 dni przed terminem wykonania poszczególnej dostawy, jeźeli odbiorcą jest hllitownia, a najpóźniej na 1 dzień, jeżeli odb iorcą jest detalista Je żeli odbiorca nie nadeśle ' w podanych w 9 termil)ach dyspozycji wysyłkowych, dostawca może wysłać towar w ramach umowy w ilościach i asortymentach analo,gicznych do dostaw w odpowiednich okresach roku poprzedniego. ' 11. W toku wykonania umowy odbiorca może co najmdlej na 3 dni przed.ustalonym terminem wykonania dostawy dla hurtowni, a 24 godziny przed dostawą dla punktu detalicznej - sprż edaż y nad es łać sprzedawcy dyspozycję dotyczącą ustalenia lub zmiany nast ę pujących danych: l) nazwy jednostki gospodarczej, której towar ma być dostarczony. i jej adres, 2) sposobu wysyłki, je że li nie nast ę puje koleją, 3) miejsca, do którego towar ma być wysłany, przy czym nazwę stacji kolejowej nale ży podać w brzmieniu zgodnym z urzędowym wykazem stacji Polskich ~olei Państwowych i ewentualnie wskazać bocznicę kolejową, 4) komu nal eży awizov,'ać wysyłkę, ~ 5) na " jaką j ednost kę g os podarczą ma być wystawiony rachunek, 6) miejsca płatności. banku, konta, ewentualnie tytułu budź. ctowego ; 7) powołania się na d a tę i numer zamówienia, j eże ii było składane. V. Wysyłka towaru. za pośredniclwem przewohiika. 14. Jeżeli dostawa następuje przez wysyłkę, dostawca wyśle najpóźniej następnego dnia po dokonaniu wysyłki zaw iadomienie pod adresem, pod którym towar został 'wysla-, ny. W zawiadomieniu należy podać datę, numer umowy (zamówienia, dyspozycji wysyłkowej), adres, pod którym "towar wysiano, datę wysyłki, w razie wysyłki kojeją numer wagonu, rodzaj prze.sylki (pr zesyłka zwyczajncl, pośpieszna, przyspieszona, doczepiona do pociągu osobowego) i numer ' listu przewozowego oraz dane co do ilości i asortymentu wysla-' nego towaru Je żeli obowiązujące przepisy przewidują taką możliwość, dostawca zażąda w liście plzewozowym, a.hy przewożnik dokonał przeliczenia sztuk przesyłki (beczek i sk rzyń transportowych). 2. Dostawca obowiązany jest do przesyłki i listu przewozowego załączyć specyfikację wysłaneuo ttlwarn. 3. W razie niezałączenia do przesyłki lub do listu przewozowego specyfikacji lub.niewyslania w terminie zawiado. mienia, dostawca zapłaci odbiorcy odszkodowanie umowne Załadowania towaru dokonuje dostawca na śwdek transportowy własnym kosz lem i stamniem, 2, Załadowanie powinno być dokonane z należytą sta- rannością, towar odpowiednio opakowany i oznaczony., 17. Dostawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą w czasie transportu tylko wówczas, jeżeli powstała z jego winy, a w szczególności na skutek wad towaru, niewłaściwego zaladowani.a lub opakowania. VI. Odbiór ~owalu od przewof.nilia Odbiorca obowi ązany jest wyladować towar. z wagonu niezwłocznie, a najpóźniej w terminie przewidzianym w przepisach o przewozie przesyłek i osób kolejami. Vv- razie stwierdzenia szkód lub braku w przesyłce, termin 'przewidziany na wyładunek ulega przesuni ę ciu o czas zi'lła- ' twienia formalności związanych z protokolarnym ustaleniem wielkości szkody 'lub bra.ku w przesyłce. 2. \Al razie przekroczenia terminu przewidzianego na wyładun e k wagonu odbiorca płaci kary umowne za postój w? gonów pod wyładunkiem w myśl przepisów o przewozie przesyłek i osób kolejami. Kary fe odbiorca płaci na rzecz' dostawcy, je żeli wagon stanowi ' jego wlasność lub jest przez niego dzierżawiony, niezal eż nie od kar um9wnych na rzecz p rzewożnik a. 3, Przy przewozie innymi ni ż kolej środkami transportu publicznego obowiązują przepisy taryfy towarowej transportu samochodowego bądź transportu handlu wewnętrznego. IV. Wydanie przedmiotu dostawy. VII. Dostawa towaru środkami transportowymi dostawcy. 12. Uważa się, że zobowiązanie wynikające z umowy dostawy zostalo wykonane w terminie ustalonym w umowie: 1) jeżeli przedmiot dostawy mial być odebrany ze skł ad u dostawcy - gdy dostawca przyqotował towar do odbioru w tym terminie i zawiadomił o tym odbiorcę przynajmniej na 2 dni przed wyznaczonym terminem dostawy. wskazując mu jednocześnie skład, z którego wydanie nastąpi. 2) je;i:eli dosta\va nastąpiła na warunkach określonych w 1~ ust. 1. 3) jeżeli "dcsta\va miała ' na s t ąp ić przez wysyłkę - gdy przedmiot dostawy został w terminie określonym 'w umo-. wie oddany przez dostawcę do przewozu. ~ 13.. Korzyści i cię żary oraz n iebezpieczej;stwo przypadkowej utraty ' lub uszkodzenia przechodzą na odbiorcę z chwilą, gdy w celu dcslarczenia przedmiotu dostawca wydał go odbiorcy lub przewoźnikowi. ( J eże li wysyłka dokonana jest środkiem transportowym dostawcy, dostawę uważa się za dokonaną z chwilą pokwitowania odbioru przez odbiorcę, 2. Odbiorca hurtowy obowi ą zany jest własnym kosztem i staraniem wyładować to~ar niezwłocznie po jego nadejściu. W razie n iew yładowania towaru przez odbiorcę w godzinach pracy jego zakładu w ciągu jednej godziny od chwili przyjazdu samochodu lub platformy konnej odbiorca płaci ods.zkodowanie umowne.. 3. Przy dostawie dla odbiorcy detał\cznego dostawca obowi ązany jest wył a dow a ć towar i do s tarczyć go do po 'mieszczeń detalisty.na wysokości parteru. VIII. Odbló"r tqwaru ze składu dostawcy. 20. Jeżeli w myśl umowy towar pow inien być wyda" ny ze składu, d.ostawca zawiadomi odbiorcę o przygotowaniu towaru do odbioru w terminie podanym w 12 pkt 1.

3 Monitor Polski Nr Poz. 175 " 21. Odbiorca obowiązany jest we wskazanym tcflllinie w normalnych godzinach pracy przy słac na miejsce wydania towaru swego przedstawiciela wraz z dostarczonym pr~ez siebie środkiem transportowym Dostawca wyda towar przedstawicielowi odbiorcy dopiero po przedstawieniu p rzez' niego upoważnienia do odbioru i wylegitymowaniu go. 2. Upowa żnien ie do odbioru towaru powinno być sporzi'ldzone na blankiecie"" odbiorcy i podpisane' pod pieczątką odbiorcy przez osobę upra wnioną. W upoważn ieniu tym należy określić dokładnie rodzaj towaru i termin ważności upoważnienia. 3. Oryginał upoważnienia dostawca zatrzymuje i z ałą cza do pokwitowania wydarfego przez osobt: upoważn ioną do.odbioru. 4. Jeżeli osoba odbierająca legitymuje się stałyin upoważnieniem, dostawca zanotuje na pokwitowaniu datę, nr upoważn ie nia oraz nazwisko i stanowisko osoby, która upow a ż nienie podpisała. 23. Wydanie towaru na s tępuje z chwilą załadowania 110 na środek trd~lsportowy odbiorcy i pok wi towania przez jego przedstawiciela. IX. Opakowania. 24. Piwo dostarcza się w op ~:: owalliu (w ueczkach, butelkach i skrzyniach transportowych). lub w cysternach. 25. J eże li w umowie zastrzeżono opakowanie specjal Ile (nie stosowane powszechnie), ró żnicę kosztu opakowania pecjalnego ponosi odbiorca. Zasady ewentualnego obrotu ł1pakowaniami specjalnymi strony ustalają w umowie. " 26. Ceny opakowal1 fabrycznych wymienionych w 24 Ilie są w liczone w cenę towaru. 27. Beczki są opakowaniem wypoży c zonym. Butelki I. skrzynie są opakowaniami sprzedawanymi, podlegają cym i.ósprz eclaży stosownie do przepisów 29 i Beczki po opróżnieniu odbiorca obowiązany jest Iw rcjcić dostawcy w terminie mo ~ liwie naj:u0tszym, a najp óżniej w następujących terminach: 1) przy odbiorze hurtowym: a) placówki obsługujące tereny wiejskie:. przy odbiorze piwa w II i III kwartale - do 15 dni, przy odbiorze piwa w I i IV kwartale - do 22 dni, b) pozostałe placówki: przy odbiorze piwa w II i III kwartóle - do 13 dni, przy odbiorze piwa w I i IV kwartale - do 19 dni; _. 2) przy odbiorze detalicznym: a) placówki mające siedzibę w miejscowości ac h, w k tórych zn ajdują sip. rozlewnie: w II i III kwartale - do 3 dni, w I i IV kwartale - do 5 dni,. bl placówki mające siedzibę w innych miejscowościi'lch: w II i III kwartale - do 5 dni, w I i IV kwartale - do 7 clni. 2. Terminy zwrotu beczek liczone są od dnia otrzymania. piwa przez odbiorcę, a w razie wysylki - od dnia wydania. przesyłki przewożnikowi. 3. Za przetrzymywanie beczek ponad ustalone terminy odbiorca placi odszkodowanie m;nowne. 4. Odbiorca, niezal eż nie od bieżących uzgodnień stanu n ie zwróconych beczek,. obowiązany jest pod awa ć postawcy dwa razy w roku ilości i numery nie zwróconych beczek w terminach ustalonych przez dostawcę w okresach inwentary-. :zacji Rozli ~ zenia z tytułu butelek przy dostawach piwa :zarówno dla odbiorców hurtowych, jak i detalicznych odbywają się na następujących zasadach: 1) odbiorca jest obo wiązany clo zwrotu butelek tego samego typu; w renie dostawy towaru do odbiorcy własnym tri\llsporiem dostawca Jest obowlązan y do rowno::zesnego zabrania przynajmmej takiej samej iiości opakowań, jaką dostarczy! z towarem; 2) r óżnice powstale z wymiany bulelek pełnych na prozne przy dostawach piwa powinny być bie ż ąco fakturowane w przypadkach, gdy odbiorca otrzymał więcej opflkowaij z wyrobami, aniżeli zwró cił próżnych, i refakturowane, jeż e li odbiorca zwróci! więcej opakowań, mż otrzyrtla l z wyrobami;.. 3) rozliczenia pomiędzy dostawcą a odbiorcą z tytułu dostarczonych butelek odbywa ją się po cenie roz liczeniowej ustalonej odrębnymi przepisami w gra:licach ilo ści butelek zafakturowanych danemu odbiorcy; 4) za butelki dpstarczone ponad ilo ść zafakturowaną danemu odbio rcy obowiqzuje zaplata po obowiązujących cenach skupu; 5) zafakturowanie bulelek następuje przez poda~ie na dole faktury ilo ści. ceny i wartości butelek dostarczonych w ilości większej niż zwrócona ; reiakturowanie butelek następuje przez zmniejszenie faktury na wyroby o wartoś'ć butelek, zwróconych ponad ilość butelek dostarczonych. 30. Rozliczenia z tytułu skrzyó tranfiportowych przy dostawach piwa odbywają się na zasadacil określonych w 29, z tym że przy rozliczeniach z tytułu obrotu skrzynia. mi obowiązuje cena ustalona osobnymi przep1sam i. Przepisy ~ 36 i 37 mają odpowiednie zastosowanie przy stwierdzaniu wad i ' braków skrzyń transportowych, w których odbiorca otrzymał piwo Opakowania fabryczne (beczki, butelki, skrzynie transportowe) odbiorca zwraca do miejsca wskaza!lego przez do s tawcę i na jego koszt i ryzyko, przy czym koszty załadowania ponosi odbiorca. 2. Przy zwrocie op akowań przez odbiorcę ma j ą odpowiednie zastosowanie przepisy 49 normujące Z V"l" o t kosztów przewozu piwa 'odebranego własnymi środkami transportov,rymi odbiorcy Odbiorca obowiąza ny jest każdorazowo d o łącz yć przy zwrocie opakowania specyfikację 'z wyszczególnieniem rodzaju i ilości zwróconych opakowań J eże li z'wrócone opakowania wyk a zują zniszczenie ponad normalne zużycie lub zanieczyszczeni e. dostawca w przypadku winy ze strony odbiorcy obciąża go kwotą odpowiadającą faj{ tycznym kosztom doprowadzenia opakowania do stanu używalności. X. Ubezpieczenie Obowiązek ubezpieczenia przedmiotów dostawy w transporcie i pokrycia. związ a nych z tym kosztów oraz dochodzenia odszkodowania ciąży na tej ze stron, która zgodnie z umową lub warunkami dostawy ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia w czasie transportu.. 2. Jeżeli na podstawie zarządzenia właściwego naczelnego organu administracji państwowej oclbiorcazwolniony jest od obowiązku. zawarcia umowy ubezpieczenia na czas transportu w formie polisy obrotowej, ryzyko zaś przypadkowej utraty lub uszkodzenia ponosi odhiorca, dostawca obowiązany jest na żądanie odbiorcy ubezpiec.zyć przedmiot dostawy na rzecz i koszt odbiorcy Dochodzenie odszkodowania od z akładu ubezpieczeó nale ży do strony, na której rzecz przedmiot,dostflwy był ubezpieczony. Druga strona obowiązana jest wysiać wskazane dokumen~y w cią gu 5 dni od dni'! otrzymania takiego żądania..

4 Monitor Polski Nr 3S 346 Poz. 17') ;. 2. Post GPo\~anie niezb ę dne dla zabezpie;czenia praw;'! do odszkodowania i ewentuainie praw reg resowych przeprowadza odbiorca przesylki. XI. Ja!,;ość oraz wady l braki towaru. 35. Piwo powinno odpowiadać warunkom określonym obowiązującymi no 1il1d in i paó:.twowymi, a w razie ich brjku - normami re"ortowymi. 36. Braki ilościowe i wady jakościowe, których ujawn ienie było mo ż liwe przy wydaniu towaru ze składu dostawcy, powinny być stwierdzone niezwłocznie w drodze protokołu sporządzonego przez przedstawicieli dostawcy i 0dbiorcy, przy czym w sprawach nie urormowanych niniejszymi uranżowymi warunkami dostaw obowiązują w tym zakresi.e ponadto przepisy w sprawie jakościowego odbioru piwa i wód gazowanych przez przedsiębiorstwa handlowe oraz zapobiegania pogarszaniu się ich jakości w obrocie handlowym, wydane W' porozumieniu z Ministrem PrzemysIu Spożywczego i Skupu Protokół, 'o którym roowd w 36. powinien za- ' wierać: 1) datę i miejsce sporządzenia protokołu;, 2i imiona, nazwiska i stanowiska osób ooecnych; 3) nazwę dosl'awcy oraz nazwę i adres producenta. je7eli jest znany, a dostawa nastąpiła ze składu jednostki zbytu lub jednostki handlowej; 4) datę nadania przesyłki do przewozu na stacji (przystani) nadania, datę nadt:jścia przesyłki na stację (przystań) przeznaczenia lub datę przyjęcia na sklarl odbiorcy (je. żeli odbiór Został dokonany w. skjadzie odbiorcy); 5) numer wagonł] i listu przewozowego oraz ewentualnie faktury dostawcy; 6) wzmiankę o stanie wagonu i plomb; 1) sposób sprawdzania wagi (ilości); H) dokłilflne okręi;umie przedmiotu dostawy, asortymentu, gdtunku itp.;, 9) ilość przedmiotów dost!'lwy według dokumentów przewozowych lub faktury dostclwcy i ilość rzeczywiście otrzymaną oraz brakującą lu b uszkodzoną; "to) opis stanu opakowi:\nia i sposobu zapakowania oraz stopnia zapełnienia opakowęlnia;. 11) ilość zbadanych przedmiotów dostawy w celu okre~lenia ' ich jakości, ilość przedmiotów zakwalifikowanych.iako nie nadające się do użytkowania wedłuq przeznaczeni", ilość ' przedmiotów, zakwalifikowanvch do przyjęcia po obniżonej c,enie oraz wysok,ość obniżki ceny;. :12) dokladny opis stwierdzonego stanu faktycznego, w szczególności rodza jn wad jakościowych, braków ilościowych lub 11szkodzeń z ewentualnym podaniem przyczyn ich powstania; w razie niekompletności dostawy - dokładne okre.ślenie br~kujących cze:ści i odchylenia od obowiązujących norm lub warunków technicznych zastrzeżonych w umowie albo od próbki, sposób przechowania, jeżeli badani.e dokonywane jest w składzie odbiorcy: 13) treść zilrzutów zgłoszonych przez przedstawiciela 'odbiorcy i i.vyiaśnień unzfelonych przez pr7.edstawiciela dostawcy, jeżeli jest obecny przy sporządzaniu protokoht; jeżeli przedstawiciel dostawcy nie jest obecny. mimo że był zawi(łdomio~y. należy o tym zamieścić w protokóle odpowiednią, wzmiankę; ' l4) opis pobranych próbek ze wskazaniem sposobu. ich pobrania i zabezpieczenia, ieżeli próbki zo stał y pobrane; '15) opinię rzp-:zoznawcy. jeżeli by! wzywany; 16ł ewentualne zilstrzeżenia osób obecnych przy sporządzanill protokołu; 17) podpisy osób obecnych przy sporządzaniu protokołu. 2. SpOrZi)Clzilnie protokołu. odrębnego w sposób okre<ilony w ust. l dest zbędne w razie' sporządzenia protokołu wymaganego w przepisach o ubezpieczeniach albo j eż eli wada zostaia stwierdzona w protokoie organu lfispekcji państwowej lub w protokole sporządzonym zg'odnle z przpl Hsami o przewozie przesyłek. 38. I. Jeżeli przy odbiorze przesł ~mego przedmiotu ujawlllono okoliczności wskazujące na to. że w cza!i>ie transportu nastąpił ubytek lub uszkodzenie tego plzed1uiolu, odbiorca ObOWIązany jest pud rygorem utraty roszczeń do dostawcy zażądać od przewoźnika pfzed odbiorem przesyłki sprawdzenia jej i sporządzenia protokołu z90dnie z przepisami o przewozie przesyłek oraz dokonać wszelkich innycn, czynności lllezbf,dnych ' do ustalenia odpowiedzialności przewożnika i zachowania ' prawa dochodzenia wynagroliwnia szkody.. 2, Dochodzenie roszczeń w stosunku do przewożn;ka z tytułu zaginięcia, uszkodzenia lub ubytku przedmiotu dostawy najely do strony. która ponosi ryzyko przypajkow<!j utraty. W tym celu -stronie tej druga strona powinna oddać' do dyspozycji po trzebne dokumenty., Jeżeli dostawa nastąpi w drodze wysyłki lowdru. odbiorca powinien niezvvlocznie, a najpóżniel w ciągu trzech dni od dnia otrzymania. zbadać towar i w razie' stwierdzenia braków i1osciowych lub wad jak05c iowych SPOC1.4(1'lłĆ protokół przy udziale czynnika społecznego, ' a w razie potrzeby fachowych wiac!omośd - przy udziale rzeczoznawcy. O zamierzonym sporządzeniu pro.tokolu odbiorca zawi.'ld:)mi niezwłocznie do s tilwcę i ewentualnie p rzew oźnika i '.vezwie ich do udziału w tej czynności. 2. Przy sporządzaniu protokołu o stwierdzonych br"kach lub wadach m<l j ą odpowiednie zastosowanie przepis'y 36 i :n, z tym 'te jezeli przedstawiciel dostdwcy jest n1eobecny, nałezy uczynić wzndankę, ' czy zostal zaw,iadouliolly, a ponadto należy zamieścić w protokole opinię IzeCz,óznawcy, " jeżeli był wzywalty., O dbiorca obowiązany jest pod rygoreln utitaty roszczeń wobec dcstawcy zawiadomić go w termiili'e ptz~widzianym w 39 w drodze telegraficznej lub telefonit' zn~j o stwierdzeniu braków Illb wad w towarze otrzymanym w ' drodze wysyłki; jednocześnie należy wyslac: dqstawcy odpis sporządzonego w tym przedmiocie protokołu. 2. Je żeli dostawca zam:ierla dokonać oględzin z:łkwestionowauego towaru, powinien o tym zawiadomić odrnon:: ę na jpóżniej na s tępnego dnia po otrzymaniu z'awiadomienia telefonicznego lub tejeg'mficztlcgo f w ciągu następnych 3dili delegować swego przedstawiciela. Do czasu uplywlj powyższych tem1inów odbiorca obowiązany jęst powstrzymywać się od użytkowania nadesł"nego towaru i przechowywać, go w prawidłowych warunkach magazynowych. 4 i. Przepisy 39 i 40 stosuje się odpowiednio w pny'" panku, gdy dostawa nastąpiła przez wydanie towaru,. a braki ilościowe i wady jakościowe były tego' rodzaju, 'że nawet przy należytej staranności nie mogły być ujawnione przy wydaniu.. 42: t. Jeżeli odbiorca twierdzi. że przedmiot dostf' wy posiada wady jakościowe. a dostawca temu przeczy, odbiorca powinien nle'lwlocznie żwtócić ' się o ustalenie jako{;cizakwestionowanego towaru do rzeczoznawcy wybraneyo pnn' siebie z listy rzeczoznawców, prowadzońej przez okręg'lwe --' komisje arbitraiowe. 2., Jeżeli jeuna ze stren nie zgadza się z orzeczeniem rzeczoznawcy, może złożyć wniosek do branżowej komisji ' rzeczoznawców {j... uchylenie orzeczenia rzeczmnawcy i wydanie orzeczenią o jakości towarow. Orzeczenie branżowej komisji rzeczoznawców jest osłateczne. 3. W y nagrodzenie rzeczoznawcy we~llig obowiązuj<!~yct\ ' stawek płaci bezpośrednio odbiorca, który uprawniony jest do żąd an ia pokrycia tych kosztów przez dostawcę, jeżeli zarzuty co do jakości towaru okażą się uzasadnione;.

5 Monitor Polski Nr Poz. 175 '. :' 4. Koszty po stępowania przed branżową komisją rzeczoznawców po!lvsi strona 5klatiająca wniosek. Strona' ta up rc!w. n iona jest do ządania pokrycid tych kosztów przez si ronę przeciwną, jeżeli zarzuty co do prawidlowl'scl orzeczcllid lz CZOzni:lwcy oka;: ą się. uzasadnione Jeż eli za strzeżenia odbiorcy co do jilko~ci to-. waru są poparte orzeczeniem rzeczoznawcy lub orzeczelliem branżowej komisji rzeczoznawców, towar ten powinien llyc postawiony do dyspozycji dostawcy. 2. Towar zwtócony dostawcy nie może byc 'dostarczony innenill odbiorcy. 3. VI razie ubezpieczenia tego towaru przez odhiorcę i uznania jego reklamacji jakościowej odbiorca obciąl.ó do, stawcę kosztami ubezpieczenia. I 44. Niezalei.nie od odszkodowań umownych przewi- ' dzianych w 46 d.ostawca obowiązany jes,t do zapłacenia od-. szkodowal'i umownych zśl dostarczenie towaru o niższ ej ja I kości od określón ej obowiązującymi normami pa!'jstwowymi lub resortowymi Odbiorca który przy)mje towar nie oznaczony zgodnie z obowiązującymi w tyl1i zakre:,ie przepisami, obo.' wiązany jest do dokonania w porozumieniu z dostawcą zastępczych oznacz,eó towaru Jla kosit dostawcy.. ' Dostawca obowiązany jest w ciągu 5 dni ' od. chwiti uznania wady jakościowej lub zawiadomienia dostawcy o stwierdzeniu wady orzeczeniem rzeczoznawcy lub,uranżowej komisji rzeczoznawców do zabrania postawionej do łłyspo'lycji partii towi.lru i dostarczenia w zamian na żądal11t!.odbiorc y takiej samej ilości towaru dobrego w tym samym asortymęncie. 2. Nied.otrzymanie przez " dostawcę terminu podane«jo w ust. l pociąga za sobą płacenie odszkodowań umownych zar.ówno za niezabranie postawionego do dyspozycji doslawcy towaru, jak i za ni.edoslarczenie w zamian dobrego towari.l. XII. '/ Magazynowanie i pielęgnacja piwa ' Odb i or caobowiązariy.iest.do odpo'... iedniego magazynowania i pielęgnacji piwa zgodnie z wymaganiami określonymi obow i ązującymi norinami państwowymi lub resortowymi. 2. Odbiorca hurtowy obowiązany jest do rozlewania pi 'wa do butelek przy pomocy odpowie~nich 1..lrządz cń w ten sposób, aby jakość piwa z powodu rozlewania nie ucierpiała oraz by rozlewanie odbywało się w odpowiednich warunkach sanitarnych. 3. Piwo!>przedawane 'w butelkach powinno być oznaczone marką pochodzenia i zaopatrzone w etykiety zgodni8 i obowiązującymi przepisami. Formę i treść etykiety u,;tala dost~wca. 4. Odbiorca hurtowy obowiązany jest do rozprow:\dzania piwa w beczkach, je że li zażąda tego odbiorca detaliczny. XIII. Cena i koszty dostawy towaru. 48. Rozliczenie z tytułu dostaw następuje wedlug cen w dniu dostawy towaru. obowiązujących Ceny ustalone są franko stacja odbiorczii lub franko znkład odbiorczy i obejmu ią koszty związane z załadowaniem i przewozem ładunku do stacji kolejowej wskazanej p,rzez odbiorcę. 2. W braku połączeń kolejowych lub w przypadku, ady znajduje to szczególne uzasadnienie gospo'darcze, dostawy : piwa mogą być dqkonywane transportem: własnym browaru w promieniu maksymalnym 100 km od jego siedziby na walunkach franko zakład odbiorcy, 3. \V razie odbioru ze składu dostawcy p:, wa, na które cennik przewiduje c e llę fran;';o stacja' odbiorcze: (lub fnmko za k ł a d odbiorczy), przyslu(juje odbi.orcy 2.W~Qt kosztów przewozu wediug niżej p odanych staw<"k, ni e zale ż nie od rodzaju śrolika transportowego u żytego przez odbioru::. 1) jeżeli stacja odbiorcza lub zakład odbiorczy znajduje się pozd miejscem położenia zakładu dostawcy, w pron'lieniu do 30 km od lego zakładu - obowiązuje zwrot kosztów transportu prze-z dostawcę na rzecz odbiorcy według stawek. taryfy opłat za... usługi transportowe branżowych przedsiębiorstw transportowych handlu wewnętrznego; 2) jeżeli stacja odbiorcza lub zakład odbiorczy położony jest didej niż. 30 km od zakładu dostawcy - obowią7.l:je zwrot k oszt,')w transportu przez dostawcę na rzecz odbiorcy wedblh taryty Polskich Kolei Państwowy c h dla przewozów przesyłek pośpieszny~h pr'zewożonych pociągami ruchu towarowego, a w przypadkach interwencyjnych,. uzgodnionych między dostawcą a odbiorcą, w okresie od l kwietnia do 31 października - według taryfy wymienionej w pkt 1; 3) jeżeli zakład odbiorcy znajduje się ponad 30 km od zakładu dostawcy, a brak jest połączenia kolejowego - dosta wca obowiąza.ny jesl zwrócić odbiorcy koszl t.raljsportu wedluh taryfy Polskich Kolei Państwowych dla przesyłek pośpiesznych przewożonych pociągami ruchu towarowego. liczi1c odległość do stacji kolejowej najbliższej zakładu odbiorcy; gdy dostawca nie ma bocznicy kolejowej, obowiązany jest zwróci ć ponadto odbior.:y koszt dowozu piwa do wagonu na stacji nadania według taryfy wymienionej w pkt 1 oraz koszt załadunku do wagonu; 4) w razie uzgodnionego' odbioru piwa w rejonie zaopatrywanym przez dostawcę ze składu dostawcy środkand transportu odbiorcy z przeznaczeniem dla jednego do trzech punkt.ów detalicznpj sprzedaży Elb punktów 7biorowego żywienia, dostawca obowiązi\ny jest zwrócit< odbiorcy koszty transportu wedlug taryfy wymienionej w pkt l; 5) w razie uzgodnionego odbioru piwa w rejonie zaopatrywanym przez dostawcę ze s k ładu. dostawcy środkami tr<jnsportu odbiorcy z przeznaczeniem do bezpośredniego zaopatrzenia wi ęc ei niż trzech punktów detalicznych lub zbiorowego żywieni;:!, obowiązuje z",!rot kosztć,w transportu przez dostawcę na rzecz odbiorcy w wysokości 12 groszy za przewóz jednego litra piwa. 50. Jeżeli miejsce załadowania i odbioru znajduje się w granicach tej samej niiejscowości lub przepisy kolejowe wyłą c zają transport kolejowy, dostawca bez względu na to, jakieqo środka transportowego ui.y!. nie może domagać siq doplaty za transport towaru do miejsca wskazanego w umowie. XIV. Sposób zapłaty. 51. Zapł i.lb na] 'eż nośri za 'dostarczone piwo c!okony""ana iest w terminie i w trybie ustalonym w obowi ą,zujących w tym przedlj:jiocie przepisach o rozliczeniach Gdy z braku funduszów na rachunku bankowym odbiorcy nal eż ność dostawcy za uprzednio 'wykonane dost'lwy n ie zo s Łał a zanlacona, dostawca mo że uzależnić wysyłkę towaru lub wydarje go ze składu od uprzedniego ustanowienia na ten cel akredytywy.. 2. :L ą dari ie ' ustano\";ienia akredytywy wysyła się przynajmniej na 14 dni przed ustalonym terminem dostawy Iub przy zawarciu umowy. 3. VI razie zwloki w t1stanowieni~l akredytywy clost<\wc<l moze od umowy odst ąpić, zawiadamiając o tym odbiorcę. /

6 Monitor Polski N; 3~, '- Poz, 11'), 4. Odbiorca może. zastrzec, że akredytywa nie zostanie wypłacona w całości lub w ezęści W razie' zlożenia 'przez odbiorcę opinii urz~dowego, rzeczoznawcy, stwierdzającej, że przedmiot dostawy nie odpowiada ' warunkom umowy, i do~ wodu, że odbiorca, zglosiłroszczenia z tytułu rękojmi. XV. Zmiana, od,sląpienie od umowy i Jej rozwiązanie. I 53, Jeżeli jedna re ' stron nie wykonuje swych zobo. wiązań; druga strori,~ może wyznaczyć dodatkowy termin do,wykonania zobowiązaniil. z zastrzeżeniem, że w razie bezskutecznego upływu dodatkowego.terminu odstąpi od umowy., Odstąpienie od umowy nie wymaga w tym przypadku składania oświadczenia o odstąpieniu. 54, Zmiana lub rozwiązanie umowy za wzajemną zgodą stron może nastąpić tylko w gospodar<;zo uzasadnionych przypadkach. XVI. Odszkodowanie Stmna, która nie wykonała zobowiązania lub wykona-ła je nienależycie, obowiązana jest do zapłaty od SZKodowań umownych przewidzianych w paragrafach następnych lub, do wynagrodzenia rzeczywistej szkody, jeżeli. rze- - czywista szkoda jest ",yższa od odszkodowanfa umownego. 2. Od obowiązku zaplaty odszkodowania umownego można się uwolnić tylko przez wykazanie, że niewykonanie zobowiązania lub njenależyte jego,wykonanie nastąpiło skutkiem zdarzeń, przy istniejącym ' którym niepodobna zapobiec lub przeszkodzić stanie. wiedzy technicznej. 3, Odszkodowanie umowne płaci się bez względu na wysokość szkody i nawet wtedy, gdy nie można wykazać szkody majątkowej. 56, W przypadkach określonych w 4 ust. 5 i w 15.odszkodowanie umowne wynosi 25 zł za każdy dzień opóżnienia, jeżeli zwloka nie przekracza 4 dni. a 50 zł - Z'l każdy następny dzień opóźnienia. Łączna suma odszkodowań umownych za zwłokę nie może być wyższa niż 500 zł, 57, L Dostawca obowiązany jest zapłacić odbiorcy odszkodowanie umowne w wysokosci: 1) 2% wartości dostawy w razie niewykonani'a umowy z winy dostawcy, 2) 1 % wartoki przyjętego przez odbiorcę towaru nie zamówionego albo dostarczonego w innych asortymentach niż zamówiony, 3) 0,05 % wartości towaru dostarczonego z opóźnieniem Z'i każdy dzień zwłoki, 4) 100f0 wartości wadliwej partii towaru ( 35 i 44), 5) 50f0 za każdy dzień zwłoki w odebraniu ' wadliwej partii towaru postawionego do dyspozycji dostawcy (, 46),, 2, Odbiorca obowiązany jest zapłacić dostawcy odszko (Jowanie umowne w wysokości: '1). 20f0 wartości dostawy - w razie niewykonania umowy z winy odbiorcy, _. 2) 0,05 % wartości towaru za każdy dzień zwłoki - w razie opóźnienia odbioru towaru w przypadkach, gdy odbiór nastąpić miał źe składu dostawcy albo gdy opóźnienie wysyłki nastąpiło z winy odbiorcy, 3) 18/Q wartości tcwaru użytego przez ocłbiorcępomimq od; mowy upłaty, a to niezależnie od Gbowiązku zapłatv odszkodowań umownych za ;zwłokę. 4) odbiorca, który nie zwrócił w terminie opakowania pa_ o życzonego (beczki), ' obowiązany jest zapłacić za każdy '.:-'' dzień zwłoki odszkodowanie umowne w wysokości 5'1" wartości opakowania: odszkodowanie za zwłokę nie może łącznie przekroczyć dwukrotnej wartości opakowania nowego; jeżeli opakowanie nie zostanie zwrócone p~-' upływie 40 dni od terminu zwrotu ustalonego w 2~; dostawca może zażądać od odbiorcy - oprócz ądszko.; dowania za zwlokę - zapłaty kwoty odpowiadającej wartości nie zwróconego opakowania, 3, Odbiorca obowiązany jest do zapłaty odszkodowania. ' umownego w wysokości 20 zł za -każdą godzinę przetrzymywania środka transportowego dostawcy /z wyjątkiem wagunu) po upływie jednej godziny, zgodnie z 19 ust , Odszk()dowania umowne przewidziane w 57 slosowane są prze;, strony po stwierdzeniu niewykonania lub nienależytego wykonania bądź opóźnienia dostawy lub odbioru, zgodnie z harmonogramem dostaw wynikającym z umowy. 59, W razie odstąpienia przez jedną ze stron z winy, drugiej strony od umowy odszkodowanie umowne za zwłokę należy się niezależnie od odszkodowania umownego IU3 wynagrodzenia rzeczywistej szkody za niewykonanie lub nie- ' należyte wykov:e1ie umowy, 60, L Strona, która opóźnia się z zapłatą należnej sumy pieniężnej, obowiązana jest zapłacić drugiej stronie odsetki umowne, a jeieli w umowie wysoko<ici odsetek n!;) okreslono -w wysokości 12% rocznie, 2, Odsetki należą się bez potrzeby wskazania jakiejkolwiek szkody, bez względu na to, czy dłużnik dopuśdł Sllt winy. 61. Zastrzf'żenia w umowie odszkodowań umownych w wysokości niższej niż przewidziana w 56 i 57 dopuszczalne są tylko za zgodą ministrów lub ce,!ltralnych organizacji spółdzielczych, którym podlegają strony, 62. Odszkodowania umowne, przewidziane za każdy dziell zwłoki, liczone są tylko za dni robocze z wyłączeniem niedziel i świąt Dostawca lub odbiorca nie ' mają obowiązku dochodzenia odszkodowań, jeżeli ich wysokoś ć; z tytułu/jednej dostawy nie przekracza 500 zł : \V. innych przypadkac"'i zaniechanie dochodzenia odszkodowania w całości lub w częki dopuszczalne jest tylko na podstawie umotyw9wanej i wy- : danej na piśmie decyzji jednostki nadrzędnej. 2, Ogólna wysokość odszkodowania za samo opóźnienie wysyłki lub odbioru przedmiotu dostawy nie może przekroczyć 30% wartościdostawv. XVII. Przepis końcowy. 64, VI/ sprawach nie unormowanych niniejszymi branzowymi warunkami dostaw stosuje się odpowiednie przepisy ogólnych warunków dostaw w obrocie krajowym; Tłoczono 'l polecenia Prezesa Rady, MinistrQw wzakłildilch Graficznych "Tamka", Warszawa, ul. TamkI! 3. Zam 663 Cena I.BOzl

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów

Ogólne warunki zakupu towarów HANYANG ZAS Sp. z o.o. ul. Warszawska 72 82 300 Elbląg tel. (0-55) 230 77 50 fax (0-55) 230 77 88 www.hanyang-zas.com.pl PN-EN ISO 9001:2008 ISO/TS 16 949 OWZ Rev. 00/2014 06.05.2014 r. Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Załącznik nr 1 UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Zawarta w dniu 00.00.20 r. pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury Bydgoszcz, z siedzibą w : 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33, NIP: 554-10-06-057

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NIP:... REGON:...

UMOWA NIP:... REGON:... UMOWA Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 201. r. w.. pomiędzy: Rozdział II ZAMAWIAJĄCYM: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy reprezentowanym przez: dyrektora szkoły Anetę

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy

Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy 1. Postanowienia Ogólne 1. O ile nic nie innego nie zostanie ustalone na piśmie pod rygorem nieważności, niniejsze

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy:

UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy: Załącznik nr 5 a do SIWZ UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu... 2014 r. w Elblągu pomiędzy: Skarbem Państwa 21 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Łęczycka 6, 82-300 Elbląg, NIP 5783109861, REGON

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.

WZÓR UMOWY UMOWA NR. WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta dnia.. roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy: Przychodnia Specjalistyczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o. Zakup klejów oferowanych przez Termolan sp. z o.o. odbywa się wyłącznie w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Kleju (OWSK), stanowiące

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR A.RZP.../2011

UMOWA NR A.RZP.../2011 UMOWA NR A.RZP..../2011 Załącznik Nr 4 zawarta w dniu... września 2011 roku w Słupsku pomiędzy Miastem Słupsk z siedzibą w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Słupska, w

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy zadania 10) Wzór umowy

Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy zadania 10) Wzór umowy Wzór umowy Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy zadania 10) zawarta w dniu roku w Chełmie, pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Chełmie, ul. Kolejowa 8 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2016

UMOWA NR... / WM / 2016 Załącznik Nr 1 UMOWA NR... / WM / 2016 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie, 71-682, ul. M. Golisza

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:...

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:... ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie 02-833 Warszawa, ul. Lipińska 2 nr telefonu: (48-22) 599 71 00, nr fax:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa Adm-290/330/14 Warszawa, dn. 13 listopada 2014r. WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

UMOWA 33/./2008. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67

UMOWA 33/./2008. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Załącznik nr 2 wzór umowy. UMOWA 33/./2008 zawarta w dniu... 2008 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28 100 Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/I WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/I WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/I WZÓR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Odbiorcą, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

UMOWA - projekt Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1 Lp. Rodzaj towaru jednostka 2

UMOWA - projekt Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1 Lp. Rodzaj towaru jednostka 2 UMOWA - projekt W wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego dnia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2007

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupów. Zakres zastosowania

Ogólne Warunki Zakupów. Zakres zastosowania Ogólne Warunki Zakupów Zakres zastosowania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupów (dalej Warunki ) mają zastosowanie do wszystkich dostaw towarów i usług realizowanych przez Odbiorcę. Odmienne warunki zamówienia

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 76/ZP/2012

U M O W A NR 76/ZP/2012 Wzór umowy - Załącznik do siwz U M O W A NR 76/ZP/2012 zawarta w dniu... 2012 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Umowa zawarta dnia.. r. po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR..

UMOWA SPRZEDAŻY NR.. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

UMOWA... Gminą Chełmiec w imieniu której działa Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1 Rodzaj towaru jednostka ilość 2

UMOWA... Gminą Chełmiec w imieniu której działa Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1 Rodzaj towaru jednostka ilość 2 UMOWA... W wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UMOWA wzór

Załącznik nr 3 UMOWA wzór Załącznik nr 3 UMOWA wzór 1 zawarta w dniu.2008 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28-100 Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Numer KRS 0000005019 zwanym dalej Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A (wzór) W dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Gminą Ciechanów mającą siedzibę 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8 reprezentowanym przez: inż Marka Kiwita- Wójta Gminy Ciechanów

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa )

UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa ) UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa ) zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: 1. NT GROUP spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495), ul. Ryżowa 49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ZPS 22/2016

U M O W A nr ZPS 22/2016 Załącznik nr 6 Projekt umowy (po zmianach z dnia 04.10.2016 r.) U M O W A nr ZPS 22/2016 Zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy Transportowym Dozorem Technicznym - państwową osobą prawną działającą na

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZPN (wzór) Finansowana w całości z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

UMOWA ZPN (wzór) Finansowana w całości z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMOWA ZPN (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ ZP-12/06/2013 Finansowana w całości z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Niniejsza umowa została

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie

OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie 1. Przedmiot umowy 1. APLISENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Sprzedawca) określa zasady współpracy handlowej z Kupującym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do Umów sprzedaży i dostawy towarów

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej: Wykonawcą. Załącznik nr 3 do SIWZ OP-IV AGP

zwanym dalej: Wykonawcą. Załącznik nr 3 do SIWZ OP-IV AGP Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym dalej: Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

tablice samochodowe zwyczajne dwurzędowe - rys. nr 19 tablice samochodowe indywidualne jednorzędowe - rys nr 27

tablice samochodowe zwyczajne dwurzędowe - rys. nr 19 tablice samochodowe indywidualne jednorzędowe - rys nr 27 Nr sprawy: ZP.271.106.2016 Załącznik nr 6 Umowa nr ZP/.../2016 W dniu.. 2016 r. pomiędzy Miastem Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwanym dalej w skrócie

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 340 Kasztanowego Ludka w Warszawie ul. Bogusławskiego 8a Warszawa Tel./fax 22 663 66 28 umirowska@edu.um.warszawa.

Przedszkole nr 340 Kasztanowego Ludka w Warszawie ul. Bogusławskiego 8a Warszawa Tel./fax 22 663 66 28 umirowska@edu.um.warszawa. Załącznik nr 5 do SWIZ Projekt umowy- istotne postanowienia Wzajemne prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odpowiadać będą ustaleniom przyjętym w projekcie umowy. UMOWA W dniu. r., w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

a, reprezentowanym przez

a, reprezentowanym przez Załącznik nr 5 Istotne postanowienia umowy zawarta w dniu... r. w, pomiędzy: PORTEM LOTNICZYM LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Jana Hempla 6, 20-008 Lublin (adres do korespondencji: 21 040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot umowy. 2 Termin i warunki realizacji umowy

1 Przedmiot umowy. 2 Termin i warunki realizacji umowy Załącznik nr 5b do Zapytania ofertowego nr 13/2015 UMOWA (wzór) Nr.. zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

OWU OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH

OWU OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH 1. Przedmiot umowy APLISENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Sprzedawca) określa zasady

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez:

reprezentowanym przez: Załącznik Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWA Zawarta w dniu. w Bochni pomiędzy: Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych Zakład Produkcji Doświadczalnej 32-700 Bochnia ul. Krasińskiego 29 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy:

UMOWA. Przedmiot umowy: UMOWA Zawarta w dniu.. pomiędzy: TARGI KIELCE S. A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 - wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd w Kielcach pod numerem KRS 0000352242, zarząd

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy:

UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy: Załącznik nr 5 a do SIWZ UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu... 2013 r. w Elblągu pomiędzy: Skarbem Państwa 21. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Łęczycka 6, zwanym dalej Zamawiającym, NIP 5783109861,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k.

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k. Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 1 Niniejsze Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych mają zastosowanie dla przewozów drogowych

Bardziej szczegółowo

Zamówienia, zawarcie umowy;

Zamówienia, zawarcie umowy; Ogólne warunki sprzedaży i współpracy handlowej obowiązujące w spółce LUBRICANT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach- Dziedzicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Część B SIWZ Ogólne warunki umowy (w zależności od części zamówienia umowa zostanie odpowiednio uszczegółowiona)

Część B SIWZ Ogólne warunki umowy (w zależności od części zamówienia umowa zostanie odpowiednio uszczegółowiona) Część B SIWZ Ogólne warunki umowy (w zależności od części zamówienia umowa zostanie odpowiednio uszczegółowiona) Zawarta w dniu... 20... r. pomiędzy..., zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a...

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy:

UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy: UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu... 2013 r. w Elblągu pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Skarbem Państwa 21. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Łęczycka 6, zwanym dalej Zamawiającym, NIP 5783109861,

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II UMOWA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II UMOWA Teatr Muzyczny Capitol ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67 50-019 Wrocław Polska tel. (+48 71) 789 04 31 fax. (+48 71) 789 04 70 stronainternetowa: www.teatr-capitol.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

UMOWA na dostawę i rozładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni szkolnej Zespołu Szkół w Widuchowej. zawarta pomiędzy

UMOWA na dostawę i rozładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni szkolnej Zespołu Szkół w Widuchowej. zawarta pomiędzy UMOWA na dostawę i rozładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni szkolnej Zespołu Szkół w Widuchowej zawarta pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.. 2.. zwanym dalej Wykonawcą, a Zespołem Szkół w Widuchowej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY SPÓŁKI RÖBEN POLSKA SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP.K

OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY SPÓŁKI RÖBEN POLSKA SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP.K OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY SPÓŁKI RÖBEN POLSKA SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP.K I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 1. Poniższe ogólne warunki umów sprzedaży obejmują wszelkie obecne i przyszłe stosunki prawne wynikające

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A Nr.. zawarta w dniu... w Dłutowie pomiędzy: GMINĄ DŁUTÓW z siedzibą w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów reprezentowaną przez Grażynę Maślankę-Olczyk Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 56/D/PN/2012 Wzór umowy UMOWA WCB/././2012 Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat

Bardziej szczegółowo

Znak: ZS/241/ 1 /2013

Znak: ZS/241/ 1 /2013 Znak: ZS/241/ 1 /2013 UMOWA Nr.......... NA DOSTAWĘ WARZYW I OWOCÓW zawarta w dniu.............. r. w Legionowie pomiędzy: wzór umowy Zespołem Szkół w Legionowie z siedzibą przy ul. Zegrzyńskiej 3, 05-119

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Jednostek Miejskich Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2014r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP :, REGON :.. reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP :, REGON :.. reprezentowanym przez: UMOWA Nr... /2010 zawarta w dniu.. pomiędzy : Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim z siedzibą w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn 10 957, NIP 739 30 33 097, REGON : 510884205 reprezentowana przez

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 13/2014. Nazwa zadania: dostawa artykułów i sprzętu komputerowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Józefy Chaleckiej.

UMOWA NR. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Józefy Chaleckiej. Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt UMOWA NR zawarta w dniu...2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, będącym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-32/16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2015 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

3. Czas obowiązywania umowy ustala się od dnia jej zawarcia do 30 listopada 2017r.

3. Czas obowiązywania umowy ustala się od dnia jej zawarcia do 30 listopada 2017r. Załącznik nr 4 UMOWA NR... na dostawy oleju opałowego lekkiego Zawarta w dniu.. w Waśniewie-Grabowie pomiędzy: Szkołą Podstawową im. Zawiszy Czarnego NIP: 984-00-71-550, REGON: 001206287 z siedzibą w Waśniewo-Grabowo,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostawę oleju opałowego lekkiego

UMOWA NR... na dostawę oleju opałowego lekkiego DA-G.271.2.1.2016 UMOWA NR... na dostawę oleju opałowego lekkiego Załącznik nr 3 zawarta w dniu... r. w Kuźni Nieborowskiej pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Zameczek z siedzibą w Kuźni Nieborowskiej, ul.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XI.

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XI. Dz.U.1964.16.93 2012.04.28 zm. Dz.U.2011.230.1370 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA [ ] Tytuł XI. SPRZEDAŻ [ ] DZIAŁ II. RĘKOJMIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./ WZÓR

UMOWA nr./ WZÓR UMOWA nr./2015 - WZÓR Załącznik nr 5 Zawarta w dniu... 2015r. w Jejkowicach, pomiędzy..., NIP..., REGON... zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: 1.... z jednej strony, a:........mającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM zawarta w Skawinie, w dniu..r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA UMOWA Zawarta w dniu...08.2012 roku w Gdańsku pomiędzy: Organizacją Międzyzakładową NSZZ Solidarność w Stoczni Gdańskiej, Adres: 80-873 Gdańsk ul. Na Ostrowiu 15/20, NIP 583-208-73-56, REGON 190061385,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA NR. W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł

UMOWA KOMPLEKSOWA NR. W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł UMOWA KOMPLEKSOWA NR W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł zwanym dalej Dostawcą, reprezentowanym przez: (imię) (nazwisko) (stanowisko) a, ul.,, NIP:, REGON:,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr./2012

PROJEKT UMOWY Nr./2012 Nr sprawy: MW/ZP/1/11 Załącznik nr 6 PROJEKT UMOWY Nr./2012 zawarta w Łosiowie dnia..roku, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 49-330 Łosiów, ul. Główna 1 NIP 747-10-02-433, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY Nr...

UMOWA SPRZEDAŻY Nr... Wzór Umowy UMOWA SPRZEDAŻY Nr... Zawarta w dniu... 2015 r. w Stanisławowie pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Stanisławowie, ul. Szkolna 10, 05-304 Stanisławów reprezentowaną przez: Prezesa OSP Stanisławów

Bardziej szczegółowo

c) Gwarancja 1 uszkodzonego piksela (dla monitorów). 5) Urządzenie wielofunkcyjne

c) Gwarancja 1 uszkodzonego piksela (dla monitorów). 5) Urządzenie wielofunkcyjne Sygnatura Umowa nr -.../2014 (projekt) zawarta w dniu.2014r. w Kobierzycach pomiędzy Szkołą Podstawową w Tyńcu Małym reprezentowaną przez: Dyrektor -. przy kontrasygnacie Głównego Księgowego -. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego zawarta dnia roku, w Warszawie, pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

[wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego]

[wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego] Załącznik nr 7 do SIWZ [wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego] UMOWA na zakup i dostawę mebli biurowych oraz wyposażenia wraz z montażem na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości w Legnicy Zawarta

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1.

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1. Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach zakupu towarów używa się wskazanych poniżej pojęć,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo