SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 37 II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony Bielsk Podlaski 13 września 2007 r. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w zakresie: Ubezpieczenie pojazdów należących do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim OC ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów NNW ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego Szczegółową charakterystykę przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 7 do siwz) IV. OFERTY WARIANTOWE I CZĘŚCIOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie wyklucza zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy prawo zamówień publicznych VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia od r. do r. VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. VIII. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ 1. Formularz oferty (Załącznik Nr 1 do siwz) 2. Szczegółowy formularz cenowy (Załącznik Nr 2 do siwz) 3. Oświadczenia w trybie art. 22 i 24 u p.z.p. Załączniki Nr 3 i 4 niniejszej specyfikacji 4. Oświadczenie, że oferent jest związany ofertą przez 30 dni od wymaganego terminu składania ofert (zawarte w druku oferty) 5. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu firmy składającej ofertę, jeżeli reprezentacja oferenta jest inna niż w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. (Załącznik Nr 5 do siwz) 6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. UWAGA: Zgodnie z przepisem ustawy z dnia z 19 listopada 1999 r. Prawo o działalności gospodarczej" spółka cywilna nie jest przedsiębiorstwem. Przedsiębiorstwem natomiast pozostaje wspólnik (wspólnicy) spółki cywilnej. Stąd też ofertę może złożyć wyłącznie wspólnik (wspólnicy) spółki cywilnej, a nie spółka cywilna. Umowa spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców jest prowadzona w formie spółki cywilnej. Wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, ze Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na

2 raty płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 8. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 9. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 10. Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wymagane obowiązującymi przepisami prawa. 11. Ogólne warunki ubezpieczenia NNW oferenta. IX. OSOBY DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI Eugenia Artysiewicz- w sprawach merytorycznych Anna Bazyluk - w sprawach formalnych (proceduralnych) Tel w godzinach X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza składanie w/w dokumentów za pomocą faksu (na nr 085/ ) Dokumenty uważa się za złożone w terminie, jeżeli treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Nie wymaga się wniesienia wadium. XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. Wykonawca jest związany treścią oferty przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT a) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim, każda strona oferty ponumerowana i podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Oferenta winny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta. b) Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta. c) Oferent powinien umieść ofertę w dwóch zamkniętych kopertach. Koperta zewnętrzna i wewnętrzna ma być zaadresowana według poniższego wzoru: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., ul. Studziwodzka 37, Bielsk Podlaski, Oferta na ubezpieczenie pojazdów oraz posiadać napis: Nie otwierać przed terminem r. godz Koperta wewnętrzna ma zawierać dodatkowo nazwę i adres oferenta. d) Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania koperty wewnętrznej. e) Oferent może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. f) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta, tj. w dwóch kopertach /wewnętrznej i zewnętrznej/ odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem Zmiana". g) Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia /według takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek/ z napisem na zewnętrznej kopercie Wycofanie". h) Koperty oznaczone napisem Wycofanie" będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Oferenta oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane. i) Koperty oznaczone dopiskiem Zmiana" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Oferenta, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty. j) Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisująca ofertę. k) Oferenci przedstawiają ofertę zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). l) Propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę. Oferta winna obejmować pełny zakres zamówienia. m) Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. n) Każdy Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę. XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

3 Oferty należy złożyć do dnia 2 października 2007 r. do godz w siedzibie Spółki pokój nr 12 sekretariat. Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz pokój nr 15. XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Zamawiający wymaga, by oferowana cena za realizację zamówienia- rozumiana jako całkowita wysokość składki ubezpieczeniowej OC/NNW na okres 36 miesięcy, została przedstawiona brutto w PLN. Jako podstawę do oceny ofert Zamawiający przyjmuje łączną cenę brutto za realizację zamówienia, która w toku postępowania nie może ulec zmianie. Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę (nie dopuszczalne są żadne negocjacje cenowe). Cena za przedmiot zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Ceny należy podać w złotych i groszach (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). XVI. KRYTERIA WYBORU OFERT ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nieodrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryterium oceny ofert. Kryterium oceny ofert stanowi cena - 100%. XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA Istotne dla stron postanowienia zawarte są w projekcie umowy załączonym do s.i.w.z (Załącznik Nr 6) XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i nast. u. p.z.p. Zatwierdził: Jan Ostaszewicz Prezes Zarządu

4 Załącznik Nr 7 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie pojazdów należących do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim oraz pojazdów, które Zamawiający nabędzie w okresie ubezpieczenia, w zakresie: obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów, zwane OC, w zakresie określonym w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz z późn. zm.) ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, zwane NNW, obejmującym ubezpieczenie trwałych następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu oraz podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu, podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu na trasie jazdy, podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy, bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu bądź przyczepy zespolonej z pojazdem. Ubezpieczenie NNW obejmuje również ryzyko zawału mięśnia sercowego oraz ryzyko udaru mózgu. 2. Szczegółowy wykaz pojazdów objętych ubezpieczeniem zawiera Załącznik Nr 2 do siwz 3. Ubezpieczyciel uwzględni w obliczaniu składki aktualną zniżkę za bezszkodową jazdę w wysokości 60%, jaką posiada Ubezpieczający w zakresie ubezpieczenia OC. 4. Okres ubezpieczenia obejmuje okres 36 miesięcy od r. do r. W przypadku pojazdów, które w chwili rozpoczęcia okresu ochrony ubezpieczeniowej, będą posiadać aktualne ubezpieczenie okres ubezpieczenia liczony będzie od chwili zakończenia aktualnego ubezpieczenia do r. W przypadku pojazdów włączanych do ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia okres ubezpieczenia liczony będzie od daty włączenia do r. 4. Włączanie i wyłączanie pojazdów do/z ubezpieczenia. Pojazdy nowe, które zostaną nabyte przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy, zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową z dniem zakupu (na podstawie faktury), najpóźniej z dniem rejestracji. Pojazdy zdjęte ze stanu środków trwałych w okresie ubezpieczenia tracą ochronę z dniem zbycia, wyrejestrowania, a rozliczenie składki nastąpi w stosunku do faktycznego okresu trwania ochrony ubezpieczeniowej. 5. Płatność składek ubezpieczeniowych Składka pakietowa OC//NNW płatna będzie: jednorazowo za okres 12 miesięcy na podstawie polis wystawionych przez Ubezpieczyciela w terminie 14 dni od ich otrzymania. W przypadku innym niż pełne 12 miesięcy okresów ubezpieczenia składka będzie naliczana pro rata temporis w rozliczeniu na dni udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. Za datę płatności składki uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego, pod warunkiem, że znajdowała się na nim odpowiednia ilość środków finansowych. Nieopłacenie składki w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje rozwiązania umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie zawiadomić o tym pisemnie Zamawiającego wyznaczając dodatkowy, co najmniej 7 dniowy termin do zapłaty składki. W przypadku nie dokonania wpłaty w dodatkowym wyznaczonym terminie, Wykonawca zawiesza ochronę ubezpieczeniową do momentu opłacenia brakującej składki. 7. Wypłata odszkodowania Wszystkie odszkodowania należne Zamawiającemu wypłacane będą łącznie z należnym podatkiem VAT. W wypadku szkody komunikacyjnej dokonanie przez Ubezpieczyciela oględzin pojazdu w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia szkody. W razie niedokonania oględzin w w/w terminie Zamawiający ma prawo do rozpoczęcia naprawy pojazdu. Wykonawca nie będzie dokonywał pomniejszeń należnego odszkodowania a tytułu franszyzny redukcyjnej, udziału własnego w szkodzie, zużycia eksploatacyjnego lub z powodu innych potrąceń. 8. Sumy ubezpieczenia. Ubezpieczenie OC minimalna suma gwarancyjna zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ubezpieczenie NNW min zł na osobę (zarówno dla świadczenia na wypadek wystąpienia trwałego uszczerbku, jak i śmierci). 10. Stała suma ubezpieczenia: Suma ubezpieczenia pojazdów nie podlega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania (brak konieczności doubezpieczenia pojazdu po szkodzie).

5 11. Zakres terytorialny Terytorium RP 12. Informacja na temat ilości szkód i wysokości wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych w okresie od r. do r. W powyższym okresie z tytułu ubezpieczenia OC zostały wypłacone odszkodowania: Rok Liczba szkód Suma odszkodowań , , , ,00 Razem OC ,00 Z tytułu NNW nie zaistniały szkody w powyższym okresie, w związku z tym, nie wypłacono odszkodowań z tego tytułu. 13. Szczególne postanowienia. Opisany powyżej zakres ochrony jest wymaganym zakresem minimalnym. Jeżeli w oferowanych ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczenia jest szerszy od minimalnego wymaganego, to automatycznie zostają one włączone do ochrony ubezpieczeniowej. Zastosowane stawki, w tym przyjęte ulgi, rabaty i obniżki, będą obowiązywały również w stosunku do pojazdów wchodzących do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy. Wykonawca będzie zobowiązany do każdorazowego powiadomienia Zamawiającego o upływającym terminie zawartej polisy ubezpieczeniowej na 14 dni przed jej terminem wygaśnięcia (wskazanym w polisie).

6 miejscowość i data Załącznik nr 1 do siwz OFERTA Ubezpieczenie pojazdów należących do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Nazwa i adres oferenta Cena brutto (PLN) Słownie cena brutto Nazwa i numer konta oferenta Numer NIP Oświadczamy, że jako oferent: - jesteśmy związani ofertą przez 30 dni od wymaganego terminu składania ofert - akceptujemy projekt umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy, na określonych w projekcie warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Integralna częścią oferty są: Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt VIII niniejszej specyfikacji oraz; 1) 2) 3) 4) 5) Wymienić pozostałe załączniki, jakie Oferent załączył do oferty: Oferta zawiera ponumerowanych stron.

7 miejscowość i data Załącznik nr 3 do siwz OŚWIADCZENIE oświadcza, że jako oferent w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie pojazdów należących do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. - nie jest wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, - nie zalega w uiszczaniu podatków lokalnych jak i właściwym miejscowo Urzędzie Skarbowym, - nie ma zaległości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w uiszczaniu składek na ubezpieczenia społeczne, - reprezentacja osób uprawnionych do podpisywania oferty oraz umowy i podejmowania zobowiązań w imieniu Spółki jest zgodna z danymi zawartymi w - jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej ,

8 miejscowość i data Załącznik nr 4 do siwz OŚWIADCZENIE Nazwa i adres oferenta).... zgodnie z postanowieniami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oświadcza, że jako oferent w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie pojazdów należących do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

9 miejscowość i data Załącznik nr 5 do siwz WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO PODPISYWANIA OFERTY I UMOWY

10 (Wzór) UMOWA GENERALNA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH zawarta Bielsku Podlaskim w dniu r. Załącznik Nr 6 do siwz w ramach postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.177 z późn. zm.) pomiędzy Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. Studziwodzka 37, którą reprezentuje:.... zwaną dalej Ubezpieczającym a.. z siedzibą w.. ul... którą reprezentuje:.. zwaną dalej Ubezpieczycielem 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Ubezpieczający zleca, a Ubezpieczyciel zobowiązuje się ubezpieczyć na warunkach niniejszej umowy pojazdy przedstawione do ubezpieczenia w Szczegółowym formularzu cenowym stanowiącym załącznik do oferty oraz pojazdy nabyte przez Ubezpieczającego w trakcie trwania niniejszej umowy. 2. Zakres ubezpieczeń: 1/obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów (OC), 2/ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW), obejmujące ubezpieczenie trwałych następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu oraz podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu, podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu na trasie jazdy, podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy, bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu bądź przyczepy zespolonej z pojazdem. Ubezpieczenie NNW obejmuje również ryzyko zawału mięśnia sercowego oraz udaru mózgu. 3. Ubezpieczyciel potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia poprzez wystawienie polis ubezpieczeniowych, zgodnie z ofertą przetargową złożoną Ubezpieczającemu. Polisy wystawiane będą odrębnie dla danego pojazdu. Ubezpieczyciel wystawia polisę ubezpieczeniową obejmującą okres 12 miesięcy. Polisa musi uwzględniać wszystkie warunki, które są podane w formularzu ofertowym. 4. Oferta z dnia. stanowi integralną część umowy i jej postanowienia będą egzekwowane przez Ubezpieczającego przy realizacji umowy. 5. Zakres terytorialny ubezpieczenia terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2 WARUNKI OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 1. Podstawa prawna 1/ Ubezpieczenia OC Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (dz. U. Nr 124, poz.1152 z późn. zm.) 2/ Ubezpieczenie NNW zawiera się na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, z którym zawarto umowę, zwanych dalej OWU NNW. 2. Sumy ubezpieczenia. 1/ Ubezpieczenie OC minimalna suma gwarancyjna zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2/ Ubezpieczenie NNW min zł na osobę (zarówno dla świadczenia na wypadek wystąpienia trwałego uszczerbku, jak i śmierci). 3/ Suma ubezpieczenia pojazdów nie podlega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania (brak konieczności doubezpieczenia pojazdu po szkodzie).

11 3. Okres ubezpieczenia. 1/ Pojazdy będą ubezpieczone na okres 36 miesięcy od r. do r., 2/ W przypadku pojazdów, które w chwili rozpoczęcia okresu ubezpieczenia posiadają aktualne ubezpieczenie - okres ubezpieczenia liczony jest od daty wygaśnięcia aktualnego ubezpieczenia do r. 2/ W przypadku pojazdów nowo zakupionych przez Ubezpieczjącego, włączanych do ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia okres ubezpieczenia liczony będzie od daty włączenia do ubezpieczenia do r. 3/ Pojazdy zdjęte ze stanu środków trwałych w okresie ubezpieczenia tracą ochronę z dniem zbycia, wyrejestrowania. 4. Zakres i zasady ubezpieczenia pojazdów. 1/ Pojazdy przedstawione w szczegółowym formularzu cenowym, ubezpieczane będą w zakresie przewidzianym przez Ubezpieczającego. 2/ Pojazdy nowe, które zostaną zakupione lub objęte w posiadanie w okresie trwania umowy są objęte ochrona ubezpieczeniową z dniem zakupu (na podstawie faktury), najpóźniej z dniem rejestracji. 3/ Ubezpieczyciel nie będzie dokonywał pomniejszeń należnego odszkodowania z tytułu franszyzny redukcyjnej, udziału własnego w szkodzie, zużycia eksploatacyjnego lub z powodu innych potrąceń. 4/ Zastosowane stawki, w tym przyjęte ulgi, rabaty i obniżki, będą obowiązywały również w stosunku do pojazdów wchodzących do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy. 5. Zgłaszanie i ocena zdarzeń szkodowych. 1/ W przypadku powstania szkody Ubezpieczający niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od powzięcia wiadomości o szkodzie, powiadamia Ubezpieczyciela i w razie potrzeby Policję. 2/ Ubepieczyciel zobowiązuje się w terminie 48 godzin od momentu powiadomienia do rozpoczęcia likwidacji szkody. 3/ Ubezpieczający, przed rozpoczęciem przez Ubezpieczyciela czynności likwidacyjnych nie zmieni stanu faktycznego spowodowanego wypadkiem, chyba że zmiany były konieczne dla zabezpieczenia mienia pozostałego po wypadku, bezpiecznego kontynuowania jazdy lub Ubezpieczyciel nie rozpoczął czynności likwidacyjnych w terminie 2 dni. 6. Postanowienia niniejszej umowy obowiązują w realizacji przed ogólnymi warunkami ubezpieczeń Ubezpieczyciela. W kwestii nie ujętych w niniejszej umowie obwiązują postanowienia zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczeń Ubezpieczyciela. 3 ROZLICZENIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH 1. Ubezpieczycielowi z tytułu ubezpieczenia pojazdów Ubezpieczającego przysługuje składka ubezpieczeniowa w wysokości. zł brutto zł (słownie:....) 2. Składka będzie płatna jednorazowo za okres 12 miesięcy na podstawie polis wystawionych przez Ubezpieczyciela w terminie 14 dni od ich otrzymania. 3. W przypadku innym niż pełne 12 miesięcy okresów ubezpieczenia składka będzie naliczana po rata temporis w rozliczeniu na dni udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. 4. Należności będą regulowane przelewem bankowym na konto Ubezpieczyciela 5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia konta bankowego Ubezpieczającego. 6. Za zwłokę w dokonaniu płatności Ubezpieczyciel może obciążyć Ubezpieczającego ustawowymi odsetkami. 7. Określona w pkt 1 składka stanowi całkowite wynagrodzenie należne Ubezpieczycielowi z tytułu objęcia przedmiotu ubezpieczenia, zakresem ubezpieczenia ustalonym w 1 na okres od r. do r. 8. Nieopłacenie składki w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje rozwiązania umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. 9. Odszkodowania za szkody z tytułu ubezpieczenia wypłacane będą ubezpieczającemu w wartości brutto (łącznie z podatkiem VAT). Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłacenia odszkodowania w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie. W przypadku, gdy w tym terminie okaże się niemożliwe wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania, odszkodowanie wypłacane będzie w terminie 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności. Jednakże bezsporna część odszkodowania wypłacana jest w terminie 30 dni od otrzymania przez Ubezpieczyciela zawiadomienia o szkodzie. 10. Składki za ewentualnie niewykorzystany okres ubezpieczenia zwracane będą bez potrącania kosztów manipulacyjnych w terminie 14 dni po spełnieniu przez Zamawiającego niżej wymienionych warunków: 1/ przedstawienia kopii dowodu wyrejestrowania pojazdu z adnotacją odpowiedniego Wydziału Komunikacji, a w przypadku sprzedaży lub zbycia pojazdu przedstawienia kserokopii dokumentu potwierdzającego przeniesienie praw własności pojazdu na nowego właściciela np. umowy kupna-sprzedaży,

12 2/ złożenia przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia o bezszkodowym przebiegu ubezpieczenia w okresie do dnia zbycia pojazdu, 3/ zgodnie z ustawą wymienioną w 2 ust. 1 pkt Należności na rzecz Ubezpieczającego będą regulowane przelewem bankowym i wpłacane na konto w Banku... lub inne wskazane przez niego pisemnie. 4 WARUNKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UMOWY 1. Umowa zostaje zawarta na okres od r. do r. 2. Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadkach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych i w Kodeksie cywilnym oraz każda ze stron: 1/ z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca. 2/ ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie wywiązania się strony z postanowień umowy. Rozwiązanie umowy następuje w formie pisemnego uzasadnionego oświadczenia woli. 3. Ubezpieczający ma prawo odstąpić od realizacji części zamówienia bez zapłaty wynagrodzenia, kary umownej, odstępnego bądź odszkodowania na rzecz Ubezpieczyciela z tego tytułu. 4. Z ramienia Ubezpieczyciela za realizację umowy odpowiadać będzie. Z ramienia Ubezpieczającego za realizację umowy odpowiadać będzie. Strony mają prawo do zmiany w/w osób w każdym momencie trwania umowy. 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Ubezpieczający i Ubezpieczyciel będą się posiłkować postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Ubezpieczającego. 4. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. UBEZPIECZYCIEL: UBEZPIECZAJĄCY:

13 . (Nazwa oferenta) SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY Załącznik Nr 2 do siwz WYKAZ I DANE POJAZDÓW DO UBEZPIECZENIA WYSOK UBEZPI [PLN Lp. Marka i typ samochodu Poj. silnika [cm 3 ] Rok prod. Numer rejestracyjny Nr nadwozia/podwozia/vin Aktualne ubezpieczenie ważne do: OC NNW OC JELCZ PR-110 Autobus JELCZ L090M Autobus BBI K BBI F621 SUSL1422VY JELCZ PR-110 Autobus BBI H982 JELCZ PR-110 Autobus BBI J361 JELCZ PR-110 Autobus BBI H JELCZ PR-110 Autobus BBI J165 12RB RB5237/ RB5207/ RB5205/ SOLBUS B9,5 Autobus BBI L752 SW9B9X5133SBA STAR L BBI L539 SUSL70223F VOLKSWAGEN L BBI J688 WV1ZZZ2DZ2X VOLVO FM9 JELCZ WUKO Asenizacyjny 12. ŚREM Przyczepa BBI K348 YY2J4CHA62B BBI C BBI P JELCZ SM110 Asenizacyjny JELCZ JpH10 Asenizacyjny BBI F014 SUJP32582P BBI L LUBLIN 3504Furgon BIR 1426 SUL350417Y STAR H069 Asenizacyjny BBI F856 SUSM69ZZZ1F JELCZ W3 DAF LF/ZSM/2005 Asenizacyjny BIE BBI 92AU XLRAE55CF4L STAR 28 Asenizacyjny BBI C STAR 660 Specjalistyczny BBI L

14 21. POLONEZ Truck Specjalistyczny BTU 7042 SUPB10CBJRM Przyczepa 2t BIJ Przyczepa 4,5t BBI P Przyczepa 4,5t BBI P Przyczepa 4,5t BKP 893G POLONEZ POLONEZ Truck Specjalistyczny pogrzebowy POLONEZ ATU Osobowy JELCZ PM0212 Specjalistyczny ŻUK ŻUK ŻUK ŻUK URSUS C-360 Ciągnik MTZ Ciągnik URSUS 3P Ciągnik URSUS C-360 Ciągnik CAT 428D Koparka BBI E908 SUPB07CEJYNO BIR 0700 SUPB16CEJXN BIE 8138 SUPB30CEHWW BBI N BBI G848 SUL01611BM BBI 23FM SUL00Z12HV BBI F720 SUL17611HSO BBI Y942 SUL00711HS BBI T BBI R BBI R BBI R BEZ NR Koparka K BEZ NR URSUS Ciągnik KAMAZ X4 SOLBUS B9,5 Autobus RENAUT Traffic Specjalistyczny (pogrzebowy) PEUGEOT 407 osobowy BBI 01TG BBI 11GM SX9CH10926J BBI 27FY SW9B9X5217SBA BBI 49FG VF1FLBMB67Y BBI 60GL VF36DRHRH RAZEM ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO [PLN]

15

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia - poniżej równowartości kwoty 207 000 euro Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Bielsk Podlaski 7 marca 2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim ul. Studziwodzka 37 2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W 2010 ROKU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W 2010 ROKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 24/P/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miasto i Gmina Pasym Reprezentowane przez Burmistrza Ul. Rynek 8 12-130 Pasym ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. SIWZ Nr 2/2015/N/Katowice

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. SIWZ Nr 2/2015/N/Katowice Strona 1 z 28 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 09.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Wodociągi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o.

Wodociągi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. Wodociągi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. 95-100 Zgierz ul. A. Struga 45 tel. 42 715-12-95 fax. 42 715-27-61 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Ubezpieczenie majątkowe, OC

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO GK 341/12/08 Zamawiający: Miasto i Gmina Koźmin Wielkopolski Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZP 3410/ 9/ 09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Cedry Wielkie ul. Krasickiego 16 83-020 Cedry Wielkie Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji S.A. Ostrów Wielkopolski, POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych (CPV: 66514110-0 )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych (CPV: 66514110-0 ) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec Tel. 17 5820570 NIP: 817-13-96-575 Fax: 17 5820576 REGON: 690439247 e-mail: mpgk@mpgk.mielec.pl www.mpgk.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry woj. śląskie Znak sprawy: 10/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr postępowania ZW.271.21.2012.BR nr ogłoszenia 490100-2012 z dn. 04.12.2012r. Zamawiający: Gmina

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Piast we Wrocławiu przy ul. Bulwar Ikara 10 B

Spółdzielnia Mieszkaniowa Piast we Wrocławiu przy ul. Bulwar Ikara 10 B Spółdzielnia Mieszkaniowa Piast we Wrocławiu przy ul. Bulwar Ikara 10 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony na wybór ubezpieczyciela mienia i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SUPRA BROKERS Strona 1 z 14 F193 Wrocław, dnia 05.02.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ubezpieczenie mienia Gminy Słupsk na lata 2008-2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ubezpieczenie mienia Gminy Słupsk na lata 2008-2011 Zamawiający: Gmina Słupsk 76-200 Słupsk ul. Sportowa 34 NIP: 839-10-06-582 tel. (0-59) 842-93-62 fax. (0-59) 842-92-54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: GMINA GARWOLIN numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pow. garwoliński woj. Mazowieckie Regon: 711582256 NIP:

Bardziej szczegółowo