SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 37 II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony Bielsk Podlaski 13 września 2007 r. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w zakresie: Ubezpieczenie pojazdów należących do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim OC ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów NNW ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego Szczegółową charakterystykę przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 7 do siwz) IV. OFERTY WARIANTOWE I CZĘŚCIOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie wyklucza zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy prawo zamówień publicznych VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia od r. do r. VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. VIII. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ 1. Formularz oferty (Załącznik Nr 1 do siwz) 2. Szczegółowy formularz cenowy (Załącznik Nr 2 do siwz) 3. Oświadczenia w trybie art. 22 i 24 u p.z.p. Załączniki Nr 3 i 4 niniejszej specyfikacji 4. Oświadczenie, że oferent jest związany ofertą przez 30 dni od wymaganego terminu składania ofert (zawarte w druku oferty) 5. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu firmy składającej ofertę, jeżeli reprezentacja oferenta jest inna niż w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. (Załącznik Nr 5 do siwz) 6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. UWAGA: Zgodnie z przepisem ustawy z dnia z 19 listopada 1999 r. Prawo o działalności gospodarczej" spółka cywilna nie jest przedsiębiorstwem. Przedsiębiorstwem natomiast pozostaje wspólnik (wspólnicy) spółki cywilnej. Stąd też ofertę może złożyć wyłącznie wspólnik (wspólnicy) spółki cywilnej, a nie spółka cywilna. Umowa spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców jest prowadzona w formie spółki cywilnej. Wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, ze Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na

2 raty płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 8. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 9. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 10. Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wymagane obowiązującymi przepisami prawa. 11. Ogólne warunki ubezpieczenia NNW oferenta. IX. OSOBY DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI Eugenia Artysiewicz- w sprawach merytorycznych Anna Bazyluk - w sprawach formalnych (proceduralnych) Tel w godzinach X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza składanie w/w dokumentów za pomocą faksu (na nr 085/ ) Dokumenty uważa się za złożone w terminie, jeżeli treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Nie wymaga się wniesienia wadium. XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. Wykonawca jest związany treścią oferty przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT a) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim, każda strona oferty ponumerowana i podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Oferenta winny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta. b) Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta. c) Oferent powinien umieść ofertę w dwóch zamkniętych kopertach. Koperta zewnętrzna i wewnętrzna ma być zaadresowana według poniższego wzoru: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., ul. Studziwodzka 37, Bielsk Podlaski, Oferta na ubezpieczenie pojazdów oraz posiadać napis: Nie otwierać przed terminem r. godz Koperta wewnętrzna ma zawierać dodatkowo nazwę i adres oferenta. d) Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania koperty wewnętrznej. e) Oferent może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. f) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta, tj. w dwóch kopertach /wewnętrznej i zewnętrznej/ odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem Zmiana". g) Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia /według takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek/ z napisem na zewnętrznej kopercie Wycofanie". h) Koperty oznaczone napisem Wycofanie" będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Oferenta oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane. i) Koperty oznaczone dopiskiem Zmiana" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Oferenta, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty. j) Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisująca ofertę. k) Oferenci przedstawiają ofertę zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). l) Propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę. Oferta winna obejmować pełny zakres zamówienia. m) Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. n) Każdy Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę. XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

3 Oferty należy złożyć do dnia 2 października 2007 r. do godz w siedzibie Spółki pokój nr 12 sekretariat. Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz pokój nr 15. XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Zamawiający wymaga, by oferowana cena za realizację zamówienia- rozumiana jako całkowita wysokość składki ubezpieczeniowej OC/NNW na okres 36 miesięcy, została przedstawiona brutto w PLN. Jako podstawę do oceny ofert Zamawiający przyjmuje łączną cenę brutto za realizację zamówienia, która w toku postępowania nie może ulec zmianie. Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę (nie dopuszczalne są żadne negocjacje cenowe). Cena za przedmiot zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Ceny należy podać w złotych i groszach (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). XVI. KRYTERIA WYBORU OFERT ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nieodrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryterium oceny ofert. Kryterium oceny ofert stanowi cena - 100%. XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA Istotne dla stron postanowienia zawarte są w projekcie umowy załączonym do s.i.w.z (Załącznik Nr 6) XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i nast. u. p.z.p. Zatwierdził: Jan Ostaszewicz Prezes Zarządu

4 Załącznik Nr 7 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie pojazdów należących do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim oraz pojazdów, które Zamawiający nabędzie w okresie ubezpieczenia, w zakresie: obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów, zwane OC, w zakresie określonym w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz z późn. zm.) ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, zwane NNW, obejmującym ubezpieczenie trwałych następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu oraz podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu, podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu na trasie jazdy, podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy, bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu bądź przyczepy zespolonej z pojazdem. Ubezpieczenie NNW obejmuje również ryzyko zawału mięśnia sercowego oraz ryzyko udaru mózgu. 2. Szczegółowy wykaz pojazdów objętych ubezpieczeniem zawiera Załącznik Nr 2 do siwz 3. Ubezpieczyciel uwzględni w obliczaniu składki aktualną zniżkę za bezszkodową jazdę w wysokości 60%, jaką posiada Ubezpieczający w zakresie ubezpieczenia OC. 4. Okres ubezpieczenia obejmuje okres 36 miesięcy od r. do r. W przypadku pojazdów, które w chwili rozpoczęcia okresu ochrony ubezpieczeniowej, będą posiadać aktualne ubezpieczenie okres ubezpieczenia liczony będzie od chwili zakończenia aktualnego ubezpieczenia do r. W przypadku pojazdów włączanych do ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia okres ubezpieczenia liczony będzie od daty włączenia do r. 4. Włączanie i wyłączanie pojazdów do/z ubezpieczenia. Pojazdy nowe, które zostaną nabyte przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy, zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową z dniem zakupu (na podstawie faktury), najpóźniej z dniem rejestracji. Pojazdy zdjęte ze stanu środków trwałych w okresie ubezpieczenia tracą ochronę z dniem zbycia, wyrejestrowania, a rozliczenie składki nastąpi w stosunku do faktycznego okresu trwania ochrony ubezpieczeniowej. 5. Płatność składek ubezpieczeniowych Składka pakietowa OC//NNW płatna będzie: jednorazowo za okres 12 miesięcy na podstawie polis wystawionych przez Ubezpieczyciela w terminie 14 dni od ich otrzymania. W przypadku innym niż pełne 12 miesięcy okresów ubezpieczenia składka będzie naliczana pro rata temporis w rozliczeniu na dni udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. Za datę płatności składki uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego, pod warunkiem, że znajdowała się na nim odpowiednia ilość środków finansowych. Nieopłacenie składki w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje rozwiązania umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie zawiadomić o tym pisemnie Zamawiającego wyznaczając dodatkowy, co najmniej 7 dniowy termin do zapłaty składki. W przypadku nie dokonania wpłaty w dodatkowym wyznaczonym terminie, Wykonawca zawiesza ochronę ubezpieczeniową do momentu opłacenia brakującej składki. 7. Wypłata odszkodowania Wszystkie odszkodowania należne Zamawiającemu wypłacane będą łącznie z należnym podatkiem VAT. W wypadku szkody komunikacyjnej dokonanie przez Ubezpieczyciela oględzin pojazdu w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia szkody. W razie niedokonania oględzin w w/w terminie Zamawiający ma prawo do rozpoczęcia naprawy pojazdu. Wykonawca nie będzie dokonywał pomniejszeń należnego odszkodowania a tytułu franszyzny redukcyjnej, udziału własnego w szkodzie, zużycia eksploatacyjnego lub z powodu innych potrąceń. 8. Sumy ubezpieczenia. Ubezpieczenie OC minimalna suma gwarancyjna zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ubezpieczenie NNW min zł na osobę (zarówno dla świadczenia na wypadek wystąpienia trwałego uszczerbku, jak i śmierci). 10. Stała suma ubezpieczenia: Suma ubezpieczenia pojazdów nie podlega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania (brak konieczności doubezpieczenia pojazdu po szkodzie).

5 11. Zakres terytorialny Terytorium RP 12. Informacja na temat ilości szkód i wysokości wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych w okresie od r. do r. W powyższym okresie z tytułu ubezpieczenia OC zostały wypłacone odszkodowania: Rok Liczba szkód Suma odszkodowań , , , ,00 Razem OC ,00 Z tytułu NNW nie zaistniały szkody w powyższym okresie, w związku z tym, nie wypłacono odszkodowań z tego tytułu. 13. Szczególne postanowienia. Opisany powyżej zakres ochrony jest wymaganym zakresem minimalnym. Jeżeli w oferowanych ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczenia jest szerszy od minimalnego wymaganego, to automatycznie zostają one włączone do ochrony ubezpieczeniowej. Zastosowane stawki, w tym przyjęte ulgi, rabaty i obniżki, będą obowiązywały również w stosunku do pojazdów wchodzących do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy. Wykonawca będzie zobowiązany do każdorazowego powiadomienia Zamawiającego o upływającym terminie zawartej polisy ubezpieczeniowej na 14 dni przed jej terminem wygaśnięcia (wskazanym w polisie).

6 miejscowość i data Załącznik nr 1 do siwz OFERTA Ubezpieczenie pojazdów należących do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Nazwa i adres oferenta Cena brutto (PLN) Słownie cena brutto Nazwa i numer konta oferenta Numer NIP Oświadczamy, że jako oferent: - jesteśmy związani ofertą przez 30 dni od wymaganego terminu składania ofert - akceptujemy projekt umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy, na określonych w projekcie warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Integralna częścią oferty są: Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt VIII niniejszej specyfikacji oraz; 1) 2) 3) 4) 5) Wymienić pozostałe załączniki, jakie Oferent załączył do oferty: Oferta zawiera ponumerowanych stron.

7 miejscowość i data Załącznik nr 3 do siwz OŚWIADCZENIE oświadcza, że jako oferent w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie pojazdów należących do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. - nie jest wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, - nie zalega w uiszczaniu podatków lokalnych jak i właściwym miejscowo Urzędzie Skarbowym, - nie ma zaległości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w uiszczaniu składek na ubezpieczenia społeczne, - reprezentacja osób uprawnionych do podpisywania oferty oraz umowy i podejmowania zobowiązań w imieniu Spółki jest zgodna z danymi zawartymi w - jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej ,

8 miejscowość i data Załącznik nr 4 do siwz OŚWIADCZENIE Nazwa i adres oferenta).... zgodnie z postanowieniami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oświadcza, że jako oferent w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie pojazdów należących do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

9 miejscowość i data Załącznik nr 5 do siwz WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO PODPISYWANIA OFERTY I UMOWY

10 (Wzór) UMOWA GENERALNA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH zawarta Bielsku Podlaskim w dniu r. Załącznik Nr 6 do siwz w ramach postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.177 z późn. zm.) pomiędzy Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. Studziwodzka 37, którą reprezentuje:.... zwaną dalej Ubezpieczającym a.. z siedzibą w.. ul... którą reprezentuje:.. zwaną dalej Ubezpieczycielem 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Ubezpieczający zleca, a Ubezpieczyciel zobowiązuje się ubezpieczyć na warunkach niniejszej umowy pojazdy przedstawione do ubezpieczenia w Szczegółowym formularzu cenowym stanowiącym załącznik do oferty oraz pojazdy nabyte przez Ubezpieczającego w trakcie trwania niniejszej umowy. 2. Zakres ubezpieczeń: 1/obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów (OC), 2/ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW), obejmujące ubezpieczenie trwałych następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu oraz podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu, podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu na trasie jazdy, podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy, bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu bądź przyczepy zespolonej z pojazdem. Ubezpieczenie NNW obejmuje również ryzyko zawału mięśnia sercowego oraz udaru mózgu. 3. Ubezpieczyciel potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia poprzez wystawienie polis ubezpieczeniowych, zgodnie z ofertą przetargową złożoną Ubezpieczającemu. Polisy wystawiane będą odrębnie dla danego pojazdu. Ubezpieczyciel wystawia polisę ubezpieczeniową obejmującą okres 12 miesięcy. Polisa musi uwzględniać wszystkie warunki, które są podane w formularzu ofertowym. 4. Oferta z dnia. stanowi integralną część umowy i jej postanowienia będą egzekwowane przez Ubezpieczającego przy realizacji umowy. 5. Zakres terytorialny ubezpieczenia terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2 WARUNKI OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 1. Podstawa prawna 1/ Ubezpieczenia OC Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (dz. U. Nr 124, poz.1152 z późn. zm.) 2/ Ubezpieczenie NNW zawiera się na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, z którym zawarto umowę, zwanych dalej OWU NNW. 2. Sumy ubezpieczenia. 1/ Ubezpieczenie OC minimalna suma gwarancyjna zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2/ Ubezpieczenie NNW min zł na osobę (zarówno dla świadczenia na wypadek wystąpienia trwałego uszczerbku, jak i śmierci). 3/ Suma ubezpieczenia pojazdów nie podlega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania (brak konieczności doubezpieczenia pojazdu po szkodzie).

11 3. Okres ubezpieczenia. 1/ Pojazdy będą ubezpieczone na okres 36 miesięcy od r. do r., 2/ W przypadku pojazdów, które w chwili rozpoczęcia okresu ubezpieczenia posiadają aktualne ubezpieczenie - okres ubezpieczenia liczony jest od daty wygaśnięcia aktualnego ubezpieczenia do r. 2/ W przypadku pojazdów nowo zakupionych przez Ubezpieczjącego, włączanych do ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia okres ubezpieczenia liczony będzie od daty włączenia do ubezpieczenia do r. 3/ Pojazdy zdjęte ze stanu środków trwałych w okresie ubezpieczenia tracą ochronę z dniem zbycia, wyrejestrowania. 4. Zakres i zasady ubezpieczenia pojazdów. 1/ Pojazdy przedstawione w szczegółowym formularzu cenowym, ubezpieczane będą w zakresie przewidzianym przez Ubezpieczającego. 2/ Pojazdy nowe, które zostaną zakupione lub objęte w posiadanie w okresie trwania umowy są objęte ochrona ubezpieczeniową z dniem zakupu (na podstawie faktury), najpóźniej z dniem rejestracji. 3/ Ubezpieczyciel nie będzie dokonywał pomniejszeń należnego odszkodowania z tytułu franszyzny redukcyjnej, udziału własnego w szkodzie, zużycia eksploatacyjnego lub z powodu innych potrąceń. 4/ Zastosowane stawki, w tym przyjęte ulgi, rabaty i obniżki, będą obowiązywały również w stosunku do pojazdów wchodzących do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy. 5. Zgłaszanie i ocena zdarzeń szkodowych. 1/ W przypadku powstania szkody Ubezpieczający niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od powzięcia wiadomości o szkodzie, powiadamia Ubezpieczyciela i w razie potrzeby Policję. 2/ Ubepieczyciel zobowiązuje się w terminie 48 godzin od momentu powiadomienia do rozpoczęcia likwidacji szkody. 3/ Ubezpieczający, przed rozpoczęciem przez Ubezpieczyciela czynności likwidacyjnych nie zmieni stanu faktycznego spowodowanego wypadkiem, chyba że zmiany były konieczne dla zabezpieczenia mienia pozostałego po wypadku, bezpiecznego kontynuowania jazdy lub Ubezpieczyciel nie rozpoczął czynności likwidacyjnych w terminie 2 dni. 6. Postanowienia niniejszej umowy obowiązują w realizacji przed ogólnymi warunkami ubezpieczeń Ubezpieczyciela. W kwestii nie ujętych w niniejszej umowie obwiązują postanowienia zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczeń Ubezpieczyciela. 3 ROZLICZENIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH 1. Ubezpieczycielowi z tytułu ubezpieczenia pojazdów Ubezpieczającego przysługuje składka ubezpieczeniowa w wysokości. zł brutto zł (słownie:....) 2. Składka będzie płatna jednorazowo za okres 12 miesięcy na podstawie polis wystawionych przez Ubezpieczyciela w terminie 14 dni od ich otrzymania. 3. W przypadku innym niż pełne 12 miesięcy okresów ubezpieczenia składka będzie naliczana po rata temporis w rozliczeniu na dni udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. 4. Należności będą regulowane przelewem bankowym na konto Ubezpieczyciela 5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia konta bankowego Ubezpieczającego. 6. Za zwłokę w dokonaniu płatności Ubezpieczyciel może obciążyć Ubezpieczającego ustawowymi odsetkami. 7. Określona w pkt 1 składka stanowi całkowite wynagrodzenie należne Ubezpieczycielowi z tytułu objęcia przedmiotu ubezpieczenia, zakresem ubezpieczenia ustalonym w 1 na okres od r. do r. 8. Nieopłacenie składki w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje rozwiązania umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. 9. Odszkodowania za szkody z tytułu ubezpieczenia wypłacane będą ubezpieczającemu w wartości brutto (łącznie z podatkiem VAT). Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłacenia odszkodowania w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie. W przypadku, gdy w tym terminie okaże się niemożliwe wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania, odszkodowanie wypłacane będzie w terminie 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności. Jednakże bezsporna część odszkodowania wypłacana jest w terminie 30 dni od otrzymania przez Ubezpieczyciela zawiadomienia o szkodzie. 10. Składki za ewentualnie niewykorzystany okres ubezpieczenia zwracane będą bez potrącania kosztów manipulacyjnych w terminie 14 dni po spełnieniu przez Zamawiającego niżej wymienionych warunków: 1/ przedstawienia kopii dowodu wyrejestrowania pojazdu z adnotacją odpowiedniego Wydziału Komunikacji, a w przypadku sprzedaży lub zbycia pojazdu przedstawienia kserokopii dokumentu potwierdzającego przeniesienie praw własności pojazdu na nowego właściciela np. umowy kupna-sprzedaży,

12 2/ złożenia przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia o bezszkodowym przebiegu ubezpieczenia w okresie do dnia zbycia pojazdu, 3/ zgodnie z ustawą wymienioną w 2 ust. 1 pkt Należności na rzecz Ubezpieczającego będą regulowane przelewem bankowym i wpłacane na konto w Banku... lub inne wskazane przez niego pisemnie. 4 WARUNKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UMOWY 1. Umowa zostaje zawarta na okres od r. do r. 2. Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadkach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych i w Kodeksie cywilnym oraz każda ze stron: 1/ z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca. 2/ ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie wywiązania się strony z postanowień umowy. Rozwiązanie umowy następuje w formie pisemnego uzasadnionego oświadczenia woli. 3. Ubezpieczający ma prawo odstąpić od realizacji części zamówienia bez zapłaty wynagrodzenia, kary umownej, odstępnego bądź odszkodowania na rzecz Ubezpieczyciela z tego tytułu. 4. Z ramienia Ubezpieczyciela za realizację umowy odpowiadać będzie. Z ramienia Ubezpieczającego za realizację umowy odpowiadać będzie. Strony mają prawo do zmiany w/w osób w każdym momencie trwania umowy. 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Ubezpieczający i Ubezpieczyciel będą się posiłkować postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Ubezpieczającego. 4. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. UBEZPIECZYCIEL: UBEZPIECZAJĄCY:

13 . (Nazwa oferenta) SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY Załącznik Nr 2 do siwz WYKAZ I DANE POJAZDÓW DO UBEZPIECZENIA WYSOK UBEZPI [PLN Lp. Marka i typ samochodu Poj. silnika [cm 3 ] Rok prod. Numer rejestracyjny Nr nadwozia/podwozia/vin Aktualne ubezpieczenie ważne do: OC NNW OC JELCZ PR-110 Autobus JELCZ L090M Autobus BBI K BBI F621 SUSL1422VY JELCZ PR-110 Autobus BBI H982 JELCZ PR-110 Autobus BBI J361 JELCZ PR-110 Autobus BBI H JELCZ PR-110 Autobus BBI J165 12RB RB5237/ RB5207/ RB5205/ SOLBUS B9,5 Autobus BBI L752 SW9B9X5133SBA STAR L BBI L539 SUSL70223F VOLKSWAGEN L BBI J688 WV1ZZZ2DZ2X VOLVO FM9 JELCZ WUKO Asenizacyjny 12. ŚREM Przyczepa BBI K348 YY2J4CHA62B BBI C BBI P JELCZ SM110 Asenizacyjny JELCZ JpH10 Asenizacyjny BBI F014 SUJP32582P BBI L LUBLIN 3504Furgon BIR 1426 SUL350417Y STAR H069 Asenizacyjny BBI F856 SUSM69ZZZ1F JELCZ W3 DAF LF/ZSM/2005 Asenizacyjny BIE BBI 92AU XLRAE55CF4L STAR 28 Asenizacyjny BBI C STAR 660 Specjalistyczny BBI L

14 21. POLONEZ Truck Specjalistyczny BTU 7042 SUPB10CBJRM Przyczepa 2t BIJ Przyczepa 4,5t BBI P Przyczepa 4,5t BBI P Przyczepa 4,5t BKP 893G POLONEZ POLONEZ Truck Specjalistyczny pogrzebowy POLONEZ ATU Osobowy JELCZ PM0212 Specjalistyczny ŻUK ŻUK ŻUK ŻUK URSUS C-360 Ciągnik MTZ Ciągnik URSUS 3P Ciągnik URSUS C-360 Ciągnik CAT 428D Koparka BBI E908 SUPB07CEJYNO BIR 0700 SUPB16CEJXN BIE 8138 SUPB30CEHWW BBI N BBI G848 SUL01611BM BBI 23FM SUL00Z12HV BBI F720 SUL17611HSO BBI Y942 SUL00711HS BBI T BBI R BBI R BBI R BEZ NR Koparka K BEZ NR URSUS Ciągnik KAMAZ X4 SOLBUS B9,5 Autobus RENAUT Traffic Specjalistyczny (pogrzebowy) PEUGEOT 407 osobowy BBI 01TG BBI 11GM SX9CH10926J BBI 27FY SW9B9X5217SBA BBI 49FG VF1FLBMB67Y BBI 60GL VF36DRHRH RAZEM ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO [PLN]

15

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Bielsk Podlaski 24 listopada 2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim ul. Studziwodzka 37 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1 L.p. Nr rejestracyjny Marka typ Rodzaj Rok produkcji Suma ubezpieczenia AC z VAT Uwagi 1 65NJ Nissan Micra 2006 34.000,-

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS: ; NIP: reprezentowanym przez:

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS: ; NIP: reprezentowanym przez: Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: ZP/439/055/U/11 UMOWA - WZÓR pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk REGON: 000001620; NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; NIP: KRS: ; reprezentowanym przez:

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; NIP: KRS: ; reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA - WZÓR pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk REGON: 000001620; NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną przez: mgr inż. Marka

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 6b wzór umowy dotyczący części II zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu

Bardziej szczegółowo

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia pojazdów samochodowych w 2014r. Numer ogłoszenia: 455704-2013;

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez: Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... w Starachowicach pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mającym swą siedzibę w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a...

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU

WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU ogłoszonego na dzień 15.04.2016 r CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach Os. Korfantego PU- 11 44-240 Żory 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 9 do specyfikacji dla Zadania III Wersja: 1.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 9 do specyfikacji dla Zadania III Wersja: 1. UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Nowym Sączu, w dniu... pomiędzy: Miastem Nowy Sącz Urząd Miasta Nowego Sącza, z siedzibą ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, Nr ewidencyjny NIP: 734-350-70-21, REGON: 491893167, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi ubezpieczenia własności

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi ubezpieczenia własności 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:242976-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi ubezpieczenia własności 2010/S 157-242976 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ( z w a n a d a l e j S I W Z )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ( z w a n a d a l e j S I W Z ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( z w a n a d a l e j S I W Z ) Do postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości nieprzekraczającej kwoty progowej określonej art. 133 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej II części zamówienia

Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej II części zamówienia Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej II części zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Chełmie, w dniu... pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (WZÓR)

UMOWA Nr... (WZÓR) Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... (WZÓR) zawarta w dniu... pomiędzy: zawarta w Aleksandrowie Kujawskim, w dniu... pomiędzy: Powiatem Aleksandrowskim z siedzibą

Bardziej szczegółowo

2. W WZÓR UMOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI I ZAMÓWIE IA załącznik nr 5a do siwz Niniejsza umowa została zawarta w Lublinie, w dniu... pomiędzy: MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLI IE, Al. Warszawska 96, 20-824 Lublin,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników. Polskiego Związku Zapaśniczego

Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników. Polskiego Związku Zapaśniczego Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników Polskiego Związku Zapaśniczego I. Opis przedmiotu przetargu. Polski Związek Zapaśniczy - Organizator przetargu ogłasza pisemny przetarg na zakup

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia. Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Kobyłce, w dniu... pomiędzy: Gminą Kobyłka, z siedzibą w Kobyłce przy ul. Wołomińskiej 1, 05-230 Kobyłka, NIP: 125-13-32-390,

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. Lublin: Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania mienia oraz w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez Szpital Neuropsychiatryczny im. M. Kaczyńskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia UMOWA Nr... WZÓR Zawarta w dniu... w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatem Radzyńskim mającym siedzibę w Radzyniu Podlaskim przy Plac I. Potockiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl 1 z 5 2015-08-26 13:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl Gdańsk: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opkspzoo.eu Ozorków: Dostawa 2 sztuk nowych autobusów w formie leasingu operacyjnego. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Strona Z ogólnej liczby stron

Strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ I CZĘŚĆ I - Tryb postępowania, przedmiot zamówienia, dane identyfikacyjne Wykonawcy, Oświadczenie o cenie, terminie realizacji, warunkach płatności, o podatku VAT, gwarancji, terminie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez:

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez: Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy na usługę ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Cieszyn wraz z jednostkami organizacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7a do SIWZ, dotyczący części II zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w formie przetargu. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości 30 000 euro. (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6b do SIWZ

Załącznik nr 6b do SIWZ Załącznik nr 6b do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWU (UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA ZADANIA II) zawarta w dniu.. we Wrocławiu, której

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6b do SIWZ dotyczący części III zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2015-01-27 14:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl Krasnystaw: Adaptacja pomieszczeń pod rezonans magnetyczny

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Szydłowcu w dniu... pomiędzy: Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SOA/... /2011

UMOWA NR SOA/... /2011 Załącznik nr 4 do SIWZ Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasta Ustka - WZÓR UMOWA NR SOA/... /2011 zawarta w dniu... 2011 r. pomiędzy Gminą Miasto Ustka, reprezentowaną przez:... -... przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko - Kamienna, REGON: 000516175, NIP:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo,

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo, Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2016 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Łuków: Kompleksowe ubezpieczenie majątku firmy, odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów w zakresie OC,AC,NNW,ZK Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A. Numer ogłoszenia: 266408-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące druku i dostawy książek Encyklopedia lekkiej atletyki

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące druku i dostawy książek Encyklopedia lekkiej atletyki ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące druku i dostawy książek Encyklopedia lekkiej atletyki Szanowni Państwo, Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Kościerski Dom Kultury im. Józefa Wybickiego ul. 3 Maja Kościerzyna PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ EURO CPV

Kościerski Dom Kultury im. Józefa Wybickiego ul. 3 Maja Kościerzyna PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ EURO CPV Kościerski Dom Kultury im. Józefa Wybickiego ul. 3 Maja 9 83-400 Kościerzyna PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 60.000 EURO NA DRUK, REDAGOWANIE I DYSTRYBUCJĘ BIULETYNU RADY I BURMISTRZA MIASTA WIEŚCI Z RATUSZA

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez:

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: UMOWA wzór Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych Zawarta dnia pomiędzy: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: 1.. 2.. Zwanym dalej Ubezpieczającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zielona Góra, dnia 07.10.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY na Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZP/BBU/01/ZDW/2013)

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5a projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część I : Ubezpieczenie mienia i OC zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-05-13 11:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.21blot.wp.mil.pl Świdwin: Dostawa koksu przemysłowo-opałowego do celów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA: numer sprawy ZOiW/P//9/06 Miedźna dnia 19.12.2006 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA: Dostawę paliwa dla autobusu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/223/../2013

UMOWA NR DZ/223/../2013 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR DZ/223/../2013 na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU

WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający: ogłoszonego na dzień 25.06.2015 r Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach Os. Korfantego PU- 11 44-240 Żory 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny dla Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny dla Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji Załącznik nr 3... o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych w imieniu reprezentowanego przeze

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez Załącznik Nr 6b do SIWZ dotyczący części III zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Szydłowcu w dniu... pomiędzy: Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl Lubomierz: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY LUBOMIERZ WRAZ Z JEDNOSTKAMI

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Otwock: Kompleksowe ubezpieczenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Poszczególne pozycje lub grupy asortymentów w pakietach nie będą wyłączne do osobnych postępowań.

Poszczególne pozycje lub grupy asortymentów w pakietach nie będą wyłączne do osobnych postępowań. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne. 1. Zamawiający: Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kętach, ul. Sobieskiego 45, 32 650 Kęty. Tel. 33/845-20-36 Fax 33/845-27-12 www.gzoz-kety.pl

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO postępowanie nr 2421.42.2016.BO Załącznik nr 21b do SIWZ WZÓR UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR... O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Część II - Ubezpieczenie komunikacyjne Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Urząd Gminy Turawa 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl BUIII/341-12/Z/09 Turawa, 21 październik 2009r. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna, ul. Piłsudskiego 29, 21-

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna, ul. Piłsudskiego 29, 21- Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pks.lukow.pl/ Łuków: Kompleksowe ubezpieczenie majątku firmy, odpowiedzialności cywilnej oraz floty

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsrbujny.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsrbujny.bip.net.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsrbujny.bip.net.pl Wola Krzysztoporska: Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowej

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1 ZAMAWIAJĄCY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI NIP: 829-129-67-70 REGON 000311757 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Dostawa i zakup

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Ogłoszenie SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Ogłoszenie Cedynia: Przewozy szkolne w miesiącu grudniu 2014 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Cedynia Numer ogłoszenia: 379658-2014; data zamieszczenia: 19.11.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO M II

INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO M II Ostrów Wielkopolski, 18.03.2015r. INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO M II 1. ZAMAWIAJĄCY: Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wysocka

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Przewozy szkolne w okresie od września do grudnia 2014 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Cedynia Numer ogłoszenia: 250750-2014; data zamieszczenia: 28.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY GENERALNEJ

PROJEKT UMOWY GENERALNEJ Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Znak sprawy 14/2015/KOM/NO/K/BU Projekt umowy

Bardziej szczegółowo