znak sprawy : 61/ZP/OBRCEBEA/2013 UMOWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "znak sprawy : 61/ZP/OBRCEBEA/2013 UMOWA"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 7 do SIWZ PROJEKT UMOWA Zawarta w dniu. w Bochni pomiędzy: Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych Zakład Produkcji Doświadczalnej Bochnia ul. Krasińskiego 29 reprezentowanym przez: 1) Bogumiła STĘPLEWSKIEGO - Kierownik Zakładu REGON: NIP: zwanym dalej Zamawiającym : a.. reprezentowanym przez: 1) Zwanym dalej Wykonawcą REGON:. Strona 1 z 10 NIP:. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu zostaje zawarta umowa następującej treści: 1 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z warunkami określonymi w: 1) niniejszej umowie 2) ofercie Wykonawcy 3) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 2. Dokumenty te stanowią integralną część umowy Zgodnie ze złożoną ofertą na świadczenie usług transportowych na rzecz Zamawiającego, która została uznana jako najkorzystniejsza, Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia poniżej wymienionymi samochodami w cenie jednostkowej: a) Za przejechany z ładunkiem Zamawiającego 1 km samochodem o ładowności do 3,5 tony netto zł + należny podatek VAT zł co stanowi.. zł brutto ( słownie:... zł ) b) Za przejechany z ładunkiem Zamawiającego 1 km samochodem o ładowności od min. 3,5 tony do max. 6,0 tony netto.. zł + należny podatek VAT zł co stanowi.. zł brutto ( słownie:... zł ) 2. Za postój samochodu przy załadunku i wyładunku do 2 ch godzin wynagrodzenie nie przysługuje. Dotyczy punktu załadowczego i każdego punktu wyładunkowego na ustalonej trasie przejazdu z ładunkiem Zamawiającego. W ramach jednego zlecenia na uzgodnionej trasie czasy postojów poniżej 2-ch godzin u poszczególnych odbiorców przesyłek nie sumują się.

2 3. Do czasu postoju nie wlicza się postoju wynikającego z warunków ruchu drogowego oraz przerw wymaganych przepisami prawa przewozowego. 4. Za każdą następną godzinę postoju samochodu o ładowności do 3,5 ton powyżej 2 godzin z uwzględnieniem ust. 6, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie 22,00 zł netto + należny podatek VAT. 5. Za każdą następną godzinę postoju samochodu ładowności od min. 3,5 tony do max. 6,0 tony powyżej 2 godzin z uwzględnieniem ust. 6, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie 25,00 zł netto + należny podatek VAT Realizacja przedmiotu umowy będzie następowała sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego i na podstawie zapotrzebowania Zamawiającego, przekazywanego Wykonawcy telefonicznie. 2. Usługi transportowe będą realizowane w dni robocze na terytorium Polski. 3. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania wszystkich otrzymanych zleceń za wyjątkiem przypadków wynikających z siły wyższej oraz zobowiązuje się do utrzymania w gotowości środków transportowych niezbędnych do realizowania przedmiotu zamówienia. 4. Strony ustalają, iż nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie swoich zobowiązań z ważnych powodów spowodowanych siłą wyższą w okresie istnienia okoliczności o znamionach siły wyższej. Na potrzeby umowy Strony deklarują, że pojęcie siły wyższej oznacza takie wydarzenie nieznane mogące wydarzyć się przyszłości, które będzie miało znaczący wpływ na realizację zlecenia, będące poza kontrolą i wolą Stron. Do takich wydarzeń nieprzewidywalnych, bez możliwości wpływu na nie mimo wysiłku Stron zalicza się w szczególności: a) wojnę, stany nadzwyczajne, przewrót b) ogólnopolski strajk generalny w branżach mających zasadniczy wpływ na terminowe wykonanie postanowień umowy, trwający dłużej nią jeden tydzień roboczy c) ogłoszony przez administracje rządową stan klęski żywiołowej 5. Dostawy będą realizowane : samochodem o ładowności do 3,5 tony samochodem o ładowności od min. 3,5 tony do max. 6,0 tony z możliwością dopięcia przyczepy o ładowności wynikającej z obowiązujących przepisów w tym zakresie. 6. Wszelka korespondencja dotycząca przedmiotu zamówienia winna być kierowana na adres: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA Zakład Produkcji Doświadczalnej Bochnia, ul. Krasińskiego Szacowane wynagrodzenie Wykonawcy na dzień składania ofert za świadczone usługi transportowe zostało ustalone w oparciu o bilans cenowy usługi transportowej określony w Załączniku Nr 1 do oferty Wykonawcy - Formularz ofertowy i wynosi: 1) Razem ( pkt. 1) + ( pkt 2) złotych brutto ( słownie:. zł ) w tym: 2). dla samochodu o ładowności do 3,5 tony Cena jednostkowa brutto z 2 ust. 1 pkt. a) x km =.. zł ( słownie: zł ) Strona 2 z 10

3 3). dla samochodu o ładowności od min. 3,5 tony do max. 6,0 tony Cena jednostkowa brutto z 2 ust. 1 pkt. b) x km =.. zł ( słownie: zł ) 4). Wyliczone wynagrodzenia dla poszczególnych ładowności samochodów wymienionych w pkt. 2 i 3 mogą ulec zmianie w zależności od określonych potrzeb Zamawiającego z uwzględnieniem 12 ust. 2 pkt. 4,6 i 7 niniejszej umowy.. 5). Wynagrodzenie Wykonawcy wymienione w pkt. 1 nie uwzględnia płatnych postojów samochodów 6). Za czas świadczenia usługi uznaje się zgłoszenie się sprawnego środka transportowego w siedzibie Zamawiającego do załadunku do zakończenia rozładunku u ostatniego odbiorcy przesyłki. 5 Wykonawca zobowiązany jest: 1. Świadczyć usługi przewozowe polegające na dostarczaniu w całości i w stanie niezmienionym otrzymywanych od Zamawiającego przesyłek pod wskazane przez niego adresy i w wyznaczonym terminie, zgodnie z zapisami zawartymi w stosownych dokumentach przewozowych 2. Podczas wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp, p.poż, przepisów ruchu drogowego wynikających z Kodeksu Drogowego oraz Prawa przewozowego. 3. W przypadku awarii pojazdu lub innych zdarzeń losowych Wykonawca zobowiązuje się do wykonania niezbędnych czynności, mających na celu dostarczenie przesyłki, zgodnie ze zleceniem, powiadamiając przedstawiciela Zamawiającego telefoniczne i pisemnie o w/w zdarzeniu, podając przyczynę awarii i przewidywany czas naprawy. 4. Podstawiać środek transportowy zgodnie z otrzymanym zleceniem na swój własny koszt na adres Zamawiającego. 5. Posiadać w okresie obowiązywania umowy, ważne badania techniczne samochodu (ów), ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w rozszerzonej wersji o ryzyko rabunku na kwotę co najmniej złotych ( słownie: trzysta tysięcy zł ) na jedno zdarzenia w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 6. Złożyć oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzony towar wraz z wekslem i deklaracją wekslową in blanco. 7. Pracownicy Wykonawcy i lub pracownicy działający na jego rzecz wjeżdżający na teren siedziby Zamawiającego, podlegają wszelkim procedurom i regulaminowi, jakie obowiązują na danym terenie, a w szczególności poddania się pełnej kontroli ładunku i kabiny kierowcy przy wjeździe i wyjeździe z terenu Zamawiającego 8. Pracownicy Wykonawcy i lub pracownicy działający na jego rzecz muszą posiadać dokumenty pojazdu i tożsamości (dowód osobisty lub paszport i/lub prawo jazdy). Na żądanie upoważnionych osób Zamawiającego muszą okazywać dokumenty tożsamości umożliwiające ich pełną identyfikację. 9. Jeżeli dotrzymanie ustalonego terminu odbioru lub dostawy nie będzie możliwe z udokumentowanych powodów leżących po stronie Wykonawcy lub przyczyn obiektywnych (np. pogodowych), Wykonawca powiadomi telefonicznie bezzwłocznie i na piśmie o tym fakcie upoważnione osoby Zamawiającego. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do Strona 3 z 10

4 ustalenia z przedstawicielem Zamawiającego szczegółów terminu i sposobu realizacji usługi transportowej. 10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić aby w samochodzie znajdował się tylko ładunek Zamawiającego do ostatniego punktu rozładowczego wynikającego z ustalonej trasy przejazdu. 11. Obowiązkiem Wykonawcy jest realizowanie przewozu towarów Zamawiającego tylko pojazdami, których naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są mniejsze od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi. W przypadku stwierdzenia przez Inspektorat Transportu Drogowego, ze pojazd Wykonawcy przekracza dopuszczalną masę całkowitą, naciski osi, wymiary lub przejazd odbywa się bez zezwolenia wymaganego przepisami ruchu drogowego, wówczas kary z tego tytułu obciążają wyłącznie Wykonawcę. Jeżeli Zamawiający poniesie jakąkolwiek szkodę z tytułu naruszenia przez Wykonawcę w/w przepisów to obowiązek naprawienia szkody spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. 12. Każdorazowo w przypadku braku lub opóźnienie w realizacji dostawy zgodnie z ustaleniami winy po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo do obciążenia Wykonawcy udokumentowanymi kosztami dodatkowymi, jakie Zamawiający poniósł. Niezależnie od powyższego Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną określoną w Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie, w ramach wynagrodzenia za świadczenie usług transportowych, do udostępnienia Zamawiającemu powierzchni reklamowej na samochodzie(ach), które będą realizować przedmiot zamówienia. Reklama umieszczana jest na koszt Zamawiającego. W przypadku rozwiązania współpracy w terminie do 30 dni od rozwiązania niniejszej umowy, Wykonawca udostępni samochody do zdjęcia reklamy na Zamawiającego. 14. Przy załadunku należy uwzględnić ustaloną przez przedstawiciela Zamawiającego kolejność realizacji dostaw ( w pierwszej kolejności ładowany jest towar do odbiorców, u których rozładunek nastąpi na końcu trasy). 15. Za prawidłowe i bezpieczne załadowanie towaru na samochód oraz wyładowanie z samochodu u odbiorcy w sposób uniemożliwiający jego zniszczenie lub uszkodzenie odpowiada Wykonawca. 16. Potwierdzić pobranie towaru i dokumentów do przewozu czytelnym podpisem przedstawiciela Wykonawcy na liście przewozowym. 17. Dostarczać towar zgodnie z przyjętą kolejnością realizacji zgodnie z adresami odbiorców wskazanymi przez przedstawiciela Zamawiającego na dokumencie dostawy, bezzwłocznie zawiadamiać przedstawiciela Zamawiającego o przeszkodach w transporcie z bieżącej dostawy. 18. Uzyskać potwierdzenie odbioru towaru i dokumentów przez osobę upoważnioną w imieniu odbiorcy na liście przewozowym: podpis plus pieczątka odbiorcy, dokumenty dostawy potwierdzone podpisami i pieczątką odbiorcy w wymaganych polach. 19. Godnie reprezentować Zamawiającego poprzez staranne i rzetelne wypełnianie obowiązków. 20. Wykonawca zobowiązuje się, że z dniem obowiązywania umowy na świadczenie usług transportowych, zatrudni zgodnie z Kodeksem Pracy na podstawie umowy o pracę wskazanego przez Zamawiającego jego pracownika kierowcę o odpowiednich uprawnieniach na samochód ciężarowy. Równocześnie Strony ustalają, że w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności zatrudnienie pracownika może nastąpić z opóźnieniem nie dłuższym niż 3 miesiące licząc od dnia obowiązywania umowy na świadczenie usług transportowych. Strona 4 z 10

5 21. Wykonawca nie może zlecić wykonywania usług na rzecz Zamawiającego osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zlecenie wykonywania usług przez osoby trzecie Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania tych osób jak za działania własne na zasadach określonych w niniejszej umowie. 22. Wykonawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji uzyskanych w związku w wykonywaniem niniejszej umowy, a w szczególności danych dotyczących przesyłek, informacji technicznych, handlowych, organizacyjnych, jako poufne, z wyjątkiem, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa lub niezbędne do prawidłowego wykonywania niniejszej umowy. 23. Z chwilą dokonania załadunku ryzyko przypadkowej utarty lub zniszczenia towaru ciąży na Wykonawcy. 24. Kierowcy jednostek transportowych Wykonawcy realizujący przedmiot zamówienia Zamawiającego wyposażeni będą w telefon komórkowy. 6 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za udokumentowane straty Zamawiającego spowodowane: 1. uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą lub kradzieżą towaru powierzonego Wykonawcy; 2. zagubieniem dokumentów dostawy; 3. brakiem poprawnych potwierdzeń odbioru lub nadania towaru przez odbiorcę w szczególności pobraniem towaru na podstawie nieprawidłowo wypełnionego listu przewozowego 4. nieterminową realizacją usług transportowych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy poza przypadkami siły wyższej określonej w 3 ust. 4; 5. zawyżaniem ilości kilometrów na listach przewozowych w trasach przy wystawianiu faktury; 6. nieuzasadnioną odmową świadczenia usług lub odmową przyjęcia zleceń składanych w ramach niniejszej umowy, lub nieusprawiedliwioną nieobecnością Wykonawcy oraz zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej określonej w 13 umowy. Niezależnie od kary umownej spółka może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej Zamawiający zapewnia Wykonawcy: 1). Przeszkolenie wstępne z wprowadzonych zmian w obsłudze klienta. 2). Rozliczenie faktur za usługi transportowe, licząc od momentu dostarczenia do Zamawiającego wszystkich prawidłowo potwierdzonych dokumentów dostaw pobranych na listach przewozowych, w ciągu 30 dni. 2. Zamawiający jest uprawniony: 1). Do ustalania kursów dla samochodów Wykonawcy realizujących przedmiot zamówienia. 2). Do kontrolowania jakość usług świadczonych przez Wykonawcę. 3). Do informowania Wykonawcę o wszelkich spostrzeżeniach i nieprawidłowościach mogących negatywnie wpływać na jakość świadczonych usług transportowych Zamawiający ma obowiązek zgłaszania telefonicznie usługi transportowej Wykonawcy w przeddzień wykonania usługi w godz Strony ustalają, że dopuszczają możliwość realizowania usługi w dniu zgłoszenia usługi 3. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania usług transportowych na terenie, w czasie i miejscach określonych przez Zamawiającego, a uzgodnionych na podstawie ust. 1 i 2. Strona 5 z 10

6 4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na inne osoby trzecie. 9 Umowa zawarta jest na okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do szczegółowego określenia zakresu i uzgadniania usług transportowych jest : tel.... tel Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest : tel.... tel Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury w systemie dekadowym ( co 10 dni ) za wykonaną usługę. 2. Wykonawca zobowiązany jest wystawiać fakturę na następujące dane Nabywcy: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA ul. Juliusza Lea 114, Kraków NIP: Fakturę należy dostarczać na adres: Bochnia ul. Krasińskiego Zapłata za zrealizowane usługi transportowe będzie dokonywana przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze w terminie nie krótszym niż 30 dni od otrzymania faktury VAT. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 4. Wykonawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji kolejnego zlecenia, w przypadku zaległości płatniczych Zamawiającego przekraczającego 3 miesiące i takie zachowanie Wykonawcy nie będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Odmowa realizacji zlecenia musi być poprzedzona pisemnym upomnieniem z zastrzeżeniem, że to nastąpi po 14 dniach od przekazania upomnienia. 5. Wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu pomiędzy podmiotami trzecimi. 6. W przypadku zaistnienia reklamacji dotyczących uszkodzenia wzgl. zniszczenia ładunku lub części ładunku Strony po podpisaniu umowy ustalą wzór takiego protokołu. Przy czym o zaistnieniu takiego zdarzenia Wykonawca natychmiast musi zawiadomić Zamawiającego. 7. Przedstawiciel Wykonawca zobowiązany jest rozliczyć w okresie miesiąca kalendarzowego rozliczyć realizowane dostawy co daję podstawę do sporządzenia faktury cząstkowej Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W trakcie realizacji zamówienia dopuszcza się możliwość wprowadzania zmian w postanowieniach umowy na poniższych warunkach: 1) Stawka za 1 km przejechany z ładunkiem Zamawiającego może ulec zmianie w okresie realizacji zamówienia tylko w przypadku wynikającego z przepisów prawa zmiany stawki Strona 6 z 10

7 podatku VAT, w stosunku do stawki z dnia sporządzenia oferty Wykonawcy, złożonej w wymienionym na wstępie umowy postępowaniu. Nowa stawka z VAT za 1 km przejechany z ładunkiem Zamawiającego będzie równa sumie stawki netto wynikającej z oferty Wykonawcy i należnej kwoty podatku VAT 2) W sprawach formalnych nie związanych z przedmiotem zamówienia np. zmiany prawne po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy, zmiany w osobach reprezentujących strony, zmiana siedziby adresu 3) Dopuszcza się możliwość waloryzacji stawki za 1 km przejechany z ładunkiem Zamawiającego raz w roku ( na dzień 1 kwietnia ) o wskaźnik waloryzacji od towarów i usług podawany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 4) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy określona w umowie, będąca wynikiem zmiany faktycznie przejechanych kilometrów z ładunkiem Zamawiającego w stosunku do szacowanego przebiegu oraz zmiany stawki za 1 km przejechany z ładunkiem Zamawiającego wynikającej z treści pkt. 1) nie wymaga formy pisemnej 5) Zastosowanie przez Wykonawcę okresowych obniżek stawki za 1 km przejechany z ładunkiem Zamawiającego w stosunku do obowiązującej stawki nie będzie skutkowało stosowaniem formy pisemnej zmiany wartości zamówienia. 6) Przejechanie mniejszej ilości kilometrów z ładunkiem Zamawiającego niż wymienione w SIWZ nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego. 7) Wykonawcy będzie przysługiwało jedynie wynagrodzenie za zrealizowane usług transportowych bez naliczania kar umownych w razie zmniejszenia ilości przejechanych kilometrów z ładunkiem Zamawiającego 8) Wszystkie zmiany w treści podpisanej umowy wymienione w pkt 4) i 5) nie wymagają formy pisemnej Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w przypadku nie przyjęcia zlecenia, niewykonania zlecenia, nieprawidłowego wykonania zlecenia, naruszenia postanowień Umowy i/lub Zlecenia w wysokości oraz na zasadach określonych w ust W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w przypadku: 1). nie zrealizowania zlecenia w określonym terminie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub innych przyczyn, które Wykonawca mógł przewidzieć, lub których wystąpienia mógł uniknąć gdyby dochował należytej staranności przy realizacji usług w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia za usługę naliczaną zgodnie z zleceniem transportowym przewidywanym do zrealizowania na ustalonej trasie za wyjątkiem przypadków siły wyższej określonej w 3 ust. 4 2). nie podstawienia samochodu o określonych w zleceniu parametrach - w wysokości 5 % kwoty wynagrodzenia za usługę naliczaną zgodnie z zleceniem transportowym przewidywanym do zrealizowania na ustalonej trasie za wyjątkiem przypadków siły wyższej określonej w 3 ust. 4 3). Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty naliczonych kar umownych w terminie siedmiu dni od daty otrzymania wezwania Zamawiającego wraz z pismem uzasadniającym naliczenie kary umownej oraz wyraża zgodę na kompensatę należności ze strony Zamawiającego z naliczonymi karami umownymi, do wysokości tychże kar umownych. 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: Strona 7 z 10

8 1). Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1 pkt. 1, pomniejszonego o kwotę wynagrodzenia brutto wypłaconego już Wykonawcy za usługi, które Zamawiający przyjął bez zastrzeżeń 2). Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1 pkt. 1, pomniejszonego o kwotę wynagrodzenia brutto wypłaconego już Wykonawcy za usługi, które Zamawiający przyjął bez zastrzeżeń. 3). Za nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1 pkt. 1, pomniejszonego o kwotę wynagrodzenia brutto wypłaconego już Wykonawcy za usługi, które Zamawiający przyjął bez zastrzeżeń. 4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które winę ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1 pkt. 1, pomniejszonego o kwotę wynagrodzenia brutto wypłaconego już Wykonawcy za usługi, które Zamawiający przyjął bez zastrzeżeń 5. Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za szkody przewyższające wysokość kar umownych na zasadach ogólnych W przypadku naruszenia postanowień umowy przez którąkolwiek ze stron narażające drugą stronę na szkodę, każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania od umowy. na poniższych warunkach: 1). Zamawiający może rozwiązać umowę: a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, b) w przypadku nie wywiązywania się przez Wykonawcę z postanowień niniejszej umowy pomimo trzykrotnego pisemnego poinformowania przez Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach związanych z realizacją zamówienia rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. c) W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę narażających Zamawiającego na straty Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy w szczególności obowiązków i odpowiedzialności Wykonawcy z niej wynikających, o ile wcześniej Zamawiający pisemnie wezwał Wykonawcę do zaniechania naruszeń wyznaczając 7 dniowy termin do ich usunięcia. d) Zaistnienia okoliczności uniemożliwiających Wykonawcy realizowania postanowień zawartej umowy leżących po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenia należne z tytułu wykonanej części umowy, 2). Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku gdy Zamawiający zalega z wymagalnymi płatnościami wynikającymi z umowy za okres trzech miesięcy pod warunkiem wcześniejszego pisemnego wezwania do zapłaty i udzielenia dodatkowego co najmniej 14 dniowego terminu do zapłaty i wskazania w wezwaniu, iż nieuregulowanie należności w terminie skutkować może rozwiązaniem umowy, pod rygorem nieważności oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy. Strona 8 z 10

9 2. W sprawach nienormowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Przewozowego, Prawa zamówień publicznych i innych właściwych przepisów, a także Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy Wszelkie spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy strony będą rozstrzygać polubownie, a jeżeli nie będzie to możliwe spory te rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla każdej strony. 2. Integralną częścią niniejszej umowy będą załączniki, których wzór i treść zostanie ustalona z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY: Strona 9 z 10

10 Strona 10 z 10

reprezentowanym przez:

reprezentowanym przez: Załącznik Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWA Zawarta w dniu. w Bochni pomiędzy: Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych Zakład Produkcji Doświadczalnej 32-700 Bochnia ul. Krasińskiego 29 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA REGON:... NIP:...

UMOWA REGON:... NIP:... PROJEKT Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA Zawarta w dniu... w Bochni pomiędzy: Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych Zakład Produkcji Doświadczalnej 32-700 Bochnia ul. Krasińskiego 29 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez:

reprezentowanym przez: Załącznik Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWA Zawarta w dniu. w Bochni pomiędzy: Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych Zakład Produkcji Doświadczalnej 32-700 Bochnia ul. Krasińskiego 29 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

1)... 2)... Zwanym dalej Wykonawcą

1)... 2)... Zwanym dalej Wykonawcą Załącznik Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWA Zawarta w dniu.. w Bochni pomiędzy: Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych Zakład Produkcji Doświadczalnej 32-700 Bochnia ul. Krasińskiego 29 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

1)... 2)... Zwanym dalej Wykonawcą

1)... 2)... Zwanym dalej Wykonawcą Załącznik Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWA Zawarta w dniu.. w Bochni pomiędzy: Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kosciuszki Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA w Bochni 32-700 Bochnia ul. Z. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

REGON: NIP: zwanym dalej Zamawiającym a 1)... 2)...

REGON: NIP: zwanym dalej Zamawiającym a 1)... 2)... PROJEKT Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Załącznik Nr 8 do SIWZ UMOWA Zawarta w dniu. 2016r. w Bochni pomiędzy: Zakładem Produkcji Doświadczalnej CEBEA w Bochni Politechniki Krakowskiej im.

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym : a 1)... 2)... Zwanym dalej Wykonawcą

zwanym dalej Zamawiającym : a 1)... 2)... Zwanym dalej Wykonawcą Załącznik Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWA Zawarta w dniu.. w Bochni pomiędzy: Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA w Bochni 32 700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 76/ZP/2012

U M O W A NR 76/ZP/2012 Wzór umowy - Załącznik do siwz U M O W A NR 76/ZP/2012 zawarta w dniu... 2012 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w dniu... roku w Skórczu

UMOWA Nr... zawarta w dniu... roku w Skórczu UMOWA Nr... zawarta w dniu... roku w Skórczu pomiędzy: Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. 83-322 Skórcz ul. Spacerowa 13 zwanym w dalszej treści Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR : Os wzór

UMOWA NR : Os wzór Załącznik nr 5 do zaproszenia ofertowego Nr Os.042.3.38.5.2013 UMOWA NR : Os..2015 - wzór Zawarta w dniu...2015 roku w Krapkowicach pomiędzy: 1/ Gminą Krapkowice, reprezentowaną przez Burmistrza Krapkowic

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez: PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice, ul. Raciborska 39 ; wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:...

... reprezentowanym przez:... WZÓR UMOWY CZĘŚĆ II Załącznik nr 5b do SIWZ Umowa zawarta w dniu... 2015 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych Znak sprawy DKw 220/14/11 Załącznik nr 7 do SIWZ (projekt umowy) Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych W dniu... r. w Sieradzu pomiędzy Zakładem Karnym w Sieradzu, ul. Orzechowa 5 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. UMOWA nr - Projekt

Załącznik nr 1 do SIWZ. UMOWA nr - Projekt UMOWA nr - Projekt Załącznik nr 1 do SIWZ zawarta w dniu. r. w Urzędzie Gminy Łaskarzew, ul. Rynek Duży im. Józefa Piłsudskiego 32 pomiędzy: GMINĄ ŁASKARZEW NIP 826-211-73-80 Regon 711582374 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR OSP zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim

U M O W A NR OSP zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR OSP.01.2016 zawarta w dniu.. 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Strażacka 1 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015 UMOWA Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy Nr CSIOZ/ /2015 zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-32/16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2015 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MGR DG. (wzór umowy)

UMOWA Nr MGR DG. (wzór umowy) UMOWA Nr MGR.271.7.2016.DG (wzór umowy) Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2016 r. pomiędzy: Zamawiającym Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA nr. zawarta dnia... w Warszawie

WZÓR UMOWY. UMOWA nr. zawarta dnia... w Warszawie Załącznik nr 1 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA nr zawarta dnia... w Warszawie pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowski 20, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

UMOWA C/438/14/BAD/B/325. zawarta w Warszawie. w dniu lipca 2014 r. pomiędzy:

UMOWA C/438/14/BAD/B/325. zawarta w Warszawie. w dniu lipca 2014 r. pomiędzy: UMOWA C/438/14/BAD/B/325 zawarta w Warszawie w dniu lipca 2014 r. pomiędzy: SKARBEM PAŃSTWA MINISTERSTWEM FINANSÓW, z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa reprezentowanym przez Pana

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA - PROJEKT

CZEŚĆ III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA - PROJEKT CZEŚĆ III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA - PROJEKT Zawarta w dniu 2015 r. w Baranowie, pomiędzy Gminą Baranów mającą siedzibę w Baranowie Rynek 21 reprezentowaną przez: Bogumiłę Lewandowską

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

UMOWA 33/./2008. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67

UMOWA 33/./2008. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Załącznik nr 2 wzór umowy. UMOWA 33/./2008 zawarta w dniu... 2008 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28 100 Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) PRZEDMIOT UMOWY

WZÓR UMOWY (...) PRZEDMIOT UMOWY Znak sprawy: XIV/264/17/13 Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa czasopism zagranicznych do zbiorów głównych Biblioteki Narodowej zgodnie z zaakceptowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA DP/2310/../14. mgr Janinę Pierścińską- kanclerza UJK a zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA DP/2310/../14. mgr Janinę Pierścińską- kanclerza UJK a zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA DP/2310/../14 zawarta w dniu..2014 r w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, z siedzibą przy ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, NIP 657-02-34-850 zwanym dalej w treści umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM zawarta w Skawinie, w dniu..r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą UMOWA NR Zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław reprezentowanym przez :... zwanym w dalszym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-15/17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych DZI-271-15/17 zawarta w dniu......2017 r. w Krakowie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy dla Zad. nr 2 DOA/ / /2016. reprezentowanym przez Rolanda Wrzeciono Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki PRZEDMIOT UMOWY

Wzór Umowy dla Zad. nr 2 DOA/ / /2016. reprezentowanym przez Rolanda Wrzeciono Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki PRZEDMIOT UMOWY Zał. nr 5 Wzór Umowy dla Zad. nr 2 DOA/ / /2016 zawarta w dniu... pomiędzy: Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 38 45-075 Opole, NIP: 754-289-87-97 Regon: 160128701 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

---------- PROJEKT ---------- UMOWA

---------- PROJEKT ---------- UMOWA Nr sprawy 12/ZP/2009 Załącznik nr 12 ---------- PROJEKT ---------- UMOWA zawarta dnia... 2010 r. pomiędzy: Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym z siedzibą w Żerkowie ul. Jarocińska 35, 63-210 Żerków,

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Załącznik nr 1 UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Zawarta w dniu 00.00.20 r. pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury Bydgoszcz, z siedzibą w : 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33, NIP: 554-10-06-057

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2012

UMOWA NR... / WM / 2012 ZAŁĄCZNIK NR 1 UMOWA NR... / WM / 2012 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 71-682 Szczecin, ul. M. Golisza 10, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ZP. 1. Miejsce wydawania posiłków: Wschowa,... 2. Czas wydawania posiłków: każdego dnia tygodnia w godzinach od..

Umowa Nr ZP. 1. Miejsce wydawania posiłków: Wschowa,... 2. Czas wydawania posiłków: każdego dnia tygodnia w godzinach od.. Umowa Nr ZP Zawarta w dniu. pomiędzy: Załącznik Nr 2 do SIWZ Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą we Wschowie przy ulicy Klasztornej 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : Dyrektora Ośrodka

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ.. DO STOŁÓWKI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ.. DO STOŁÓWKI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ.. DO STOŁÓWKI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY Załącznik Nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu... w Nidzicy pomiędzy: MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY, UL. KOLEJOWA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: WZÓR UMOWY Umowa nr... Centralnym Ośrodkiem Sportu Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Giżycku (11-500) przy ulicy Moniuszki 22, posiadającym numery:

Bardziej szczegółowo

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r.

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI Nr... zawarta w dniu.. r. w Szczecinie pomiędzy: Rejonowym Zarządem Infrastruktury z siedzibą przy ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin, NIP nr 852-080-37-03; Regon nr 810 060

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/II WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/II WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/II WZÓR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 1, 2) UMOWA nr... (wzór)

ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 1, 2) UMOWA nr... (wzór) ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 1, 2) UMOWA nr... (wzór) Zawarta w dniu. w Trzebnicy pomiędzy: Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, kod poczt. 55-100, przy ul. Prusickiej 53-55, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Załącznik nr 1 Projekt umowy UMOWA NR. na DOSTAWĘ CZĘŚCI, FILTRÓW, AKCESORIÓW ORAZ PRODUKTÓW CHEMII SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Zawarta w dniu w Świdwinie, pomiędzy: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Oznaczenie sprawy: ZP/4/GDB/2014 Załącznik nr 5 do Siwz UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK Umowa zawarta w dniu pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mostowej 11A działającym w imieniu Województwa

Bardziej szczegółowo

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. w Żaganiu

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. w Żaganiu Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. w Żaganiu Umowa nr.. zawarta w dniu... w Żaganiu pomiędzy Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o., z siedzibą w Żaganiu przy ul. B. Chrobrego 44, NIP

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Zdrojowa Góra z siedzibą w Pile, Aleja Poznańska 126, 64-920 Piła, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl

44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl Rybnik, 31.03.2015 r. 44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl DZP.1120.0002.2015 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW dot. przetargu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr.../2016

WZÓR UMOWA nr.../2016 WZÓR UMOWA nr.../2016 Załącznik nr 4a do SIWZ zawarta w Wałbrzychu w dniu.2016 roku pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 58-300 Wałbrzych wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo,

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo, Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2016 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie własności rzeczy ruchomej w postaci naturalnej wody mineralnej

1. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie własności rzeczy ruchomej w postaci naturalnej wody mineralnej Wzór Umowy UMOWA nr CSIOZ/ /2016 zawarta w dniu. pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5 A, 00-184 Warszawa, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 56/D/PN/2012 Wzór umowy UMOWA WCB/././2012 Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA na dostawę i rozładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni szkolnej Zespołu Szkół w Widuchowej. zawarta pomiędzy

UMOWA na dostawę i rozładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni szkolnej Zespołu Szkół w Widuchowej. zawarta pomiędzy UMOWA na dostawę i rozładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni szkolnej Zespołu Szkół w Widuchowej zawarta pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.. 2.. zwanym dalej Wykonawcą, a Zespołem Szkół w Widuchowej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa:

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net e-mail: sekretariat@ekowod.net

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Zakładem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Ustce, przy ul. Wiejskiej 7, NIP , reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... Zakładem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Ustce, przy ul. Wiejskiej 7, NIP , reprezentowanym przez: WZÓR UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... zawarta w dniu...2016 r. pomiędzy: Zakładem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Ustce, przy ul. Wiejskiej 7, NIP 839-10-36-755, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia Załącznik Nr 6 PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia W dniu...pomiędzy: Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy ul. Oławska 14 50-313 Wrocław reprezentowanym przez: 1. Dyrektora - dr n.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] zwana dalej Umową, zawarta w dniu...06.2016 r. w Warszawie, pomiędzy: Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr.. Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu.. 2015 roku, pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,

Bardziej szczegółowo

1. Termin realizacji umowy: sukcesywnie od dnia podpisania niniejszej umowy, tj.

1. Termin realizacji umowy: sukcesywnie od dnia podpisania niniejszej umowy, tj. $ 1.! " " # # zawarta w Białymstoku w dniu., % & ' ( ) * & + &, * & + -. pomiędzy $ -, NIP 542-2-84-619, REGON 2333177, reprezentowanym przez Dyrektora, zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2009 (PROJEKT)

UMOWA NR /2009 (PROJEKT) UMOWA NR /2009 (PROJEKT) zawarta w dniu roku w Radomiu pomiędzy Radomskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Administrator Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 16 A 26-600 Radom NIP 796 00 24 084, KRS 0000119241,

Bardziej szczegółowo