znak sprawy : 61/ZP/OBRCEBEA/2013 UMOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "znak sprawy : 61/ZP/OBRCEBEA/2013 UMOWA"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 7 do SIWZ PROJEKT UMOWA Zawarta w dniu. w Bochni pomiędzy: Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych Zakład Produkcji Doświadczalnej Bochnia ul. Krasińskiego 29 reprezentowanym przez: 1) Bogumiła STĘPLEWSKIEGO - Kierownik Zakładu REGON: NIP: zwanym dalej Zamawiającym : a.. reprezentowanym przez: 1) Zwanym dalej Wykonawcą REGON:. Strona 1 z 10 NIP:. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu zostaje zawarta umowa następującej treści: 1 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z warunkami określonymi w: 1) niniejszej umowie 2) ofercie Wykonawcy 3) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 2. Dokumenty te stanowią integralną część umowy Zgodnie ze złożoną ofertą na świadczenie usług transportowych na rzecz Zamawiającego, która została uznana jako najkorzystniejsza, Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia poniżej wymienionymi samochodami w cenie jednostkowej: a) Za przejechany z ładunkiem Zamawiającego 1 km samochodem o ładowności do 3,5 tony netto zł + należny podatek VAT zł co stanowi.. zł brutto ( słownie:... zł ) b) Za przejechany z ładunkiem Zamawiającego 1 km samochodem o ładowności od min. 3,5 tony do max. 6,0 tony netto.. zł + należny podatek VAT zł co stanowi.. zł brutto ( słownie:... zł ) 2. Za postój samochodu przy załadunku i wyładunku do 2 ch godzin wynagrodzenie nie przysługuje. Dotyczy punktu załadowczego i każdego punktu wyładunkowego na ustalonej trasie przejazdu z ładunkiem Zamawiającego. W ramach jednego zlecenia na uzgodnionej trasie czasy postojów poniżej 2-ch godzin u poszczególnych odbiorców przesyłek nie sumują się.

2 3. Do czasu postoju nie wlicza się postoju wynikającego z warunków ruchu drogowego oraz przerw wymaganych przepisami prawa przewozowego. 4. Za każdą następną godzinę postoju samochodu o ładowności do 3,5 ton powyżej 2 godzin z uwzględnieniem ust. 6, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie 22,00 zł netto + należny podatek VAT. 5. Za każdą następną godzinę postoju samochodu ładowności od min. 3,5 tony do max. 6,0 tony powyżej 2 godzin z uwzględnieniem ust. 6, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie 25,00 zł netto + należny podatek VAT Realizacja przedmiotu umowy będzie następowała sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego i na podstawie zapotrzebowania Zamawiającego, przekazywanego Wykonawcy telefonicznie. 2. Usługi transportowe będą realizowane w dni robocze na terytorium Polski. 3. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania wszystkich otrzymanych zleceń za wyjątkiem przypadków wynikających z siły wyższej oraz zobowiązuje się do utrzymania w gotowości środków transportowych niezbędnych do realizowania przedmiotu zamówienia. 4. Strony ustalają, iż nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie swoich zobowiązań z ważnych powodów spowodowanych siłą wyższą w okresie istnienia okoliczności o znamionach siły wyższej. Na potrzeby umowy Strony deklarują, że pojęcie siły wyższej oznacza takie wydarzenie nieznane mogące wydarzyć się przyszłości, które będzie miało znaczący wpływ na realizację zlecenia, będące poza kontrolą i wolą Stron. Do takich wydarzeń nieprzewidywalnych, bez możliwości wpływu na nie mimo wysiłku Stron zalicza się w szczególności: a) wojnę, stany nadzwyczajne, przewrót b) ogólnopolski strajk generalny w branżach mających zasadniczy wpływ na terminowe wykonanie postanowień umowy, trwający dłużej nią jeden tydzień roboczy c) ogłoszony przez administracje rządową stan klęski żywiołowej 5. Dostawy będą realizowane : samochodem o ładowności do 3,5 tony samochodem o ładowności od min. 3,5 tony do max. 6,0 tony z możliwością dopięcia przyczepy o ładowności wynikającej z obowiązujących przepisów w tym zakresie. 6. Wszelka korespondencja dotycząca przedmiotu zamówienia winna być kierowana na adres: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA Zakład Produkcji Doświadczalnej Bochnia, ul. Krasińskiego Szacowane wynagrodzenie Wykonawcy na dzień składania ofert za świadczone usługi transportowe zostało ustalone w oparciu o bilans cenowy usługi transportowej określony w Załączniku Nr 1 do oferty Wykonawcy - Formularz ofertowy i wynosi: 1) Razem ( pkt. 1) + ( pkt 2) złotych brutto ( słownie:. zł ) w tym: 2). dla samochodu o ładowności do 3,5 tony Cena jednostkowa brutto z 2 ust. 1 pkt. a) x km =.. zł ( słownie: zł ) Strona 2 z 10

3 3). dla samochodu o ładowności od min. 3,5 tony do max. 6,0 tony Cena jednostkowa brutto z 2 ust. 1 pkt. b) x km =.. zł ( słownie: zł ) 4). Wyliczone wynagrodzenia dla poszczególnych ładowności samochodów wymienionych w pkt. 2 i 3 mogą ulec zmianie w zależności od określonych potrzeb Zamawiającego z uwzględnieniem 12 ust. 2 pkt. 4,6 i 7 niniejszej umowy.. 5). Wynagrodzenie Wykonawcy wymienione w pkt. 1 nie uwzględnia płatnych postojów samochodów 6). Za czas świadczenia usługi uznaje się zgłoszenie się sprawnego środka transportowego w siedzibie Zamawiającego do załadunku do zakończenia rozładunku u ostatniego odbiorcy przesyłki. 5 Wykonawca zobowiązany jest: 1. Świadczyć usługi przewozowe polegające na dostarczaniu w całości i w stanie niezmienionym otrzymywanych od Zamawiającego przesyłek pod wskazane przez niego adresy i w wyznaczonym terminie, zgodnie z zapisami zawartymi w stosownych dokumentach przewozowych 2. Podczas wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp, p.poż, przepisów ruchu drogowego wynikających z Kodeksu Drogowego oraz Prawa przewozowego. 3. W przypadku awarii pojazdu lub innych zdarzeń losowych Wykonawca zobowiązuje się do wykonania niezbędnych czynności, mających na celu dostarczenie przesyłki, zgodnie ze zleceniem, powiadamiając przedstawiciela Zamawiającego telefoniczne i pisemnie o w/w zdarzeniu, podając przyczynę awarii i przewidywany czas naprawy. 4. Podstawiać środek transportowy zgodnie z otrzymanym zleceniem na swój własny koszt na adres Zamawiającego. 5. Posiadać w okresie obowiązywania umowy, ważne badania techniczne samochodu (ów), ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w rozszerzonej wersji o ryzyko rabunku na kwotę co najmniej złotych ( słownie: trzysta tysięcy zł ) na jedno zdarzenia w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 6. Złożyć oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzony towar wraz z wekslem i deklaracją wekslową in blanco. 7. Pracownicy Wykonawcy i lub pracownicy działający na jego rzecz wjeżdżający na teren siedziby Zamawiającego, podlegają wszelkim procedurom i regulaminowi, jakie obowiązują na danym terenie, a w szczególności poddania się pełnej kontroli ładunku i kabiny kierowcy przy wjeździe i wyjeździe z terenu Zamawiającego 8. Pracownicy Wykonawcy i lub pracownicy działający na jego rzecz muszą posiadać dokumenty pojazdu i tożsamości (dowód osobisty lub paszport i/lub prawo jazdy). Na żądanie upoważnionych osób Zamawiającego muszą okazywać dokumenty tożsamości umożliwiające ich pełną identyfikację. 9. Jeżeli dotrzymanie ustalonego terminu odbioru lub dostawy nie będzie możliwe z udokumentowanych powodów leżących po stronie Wykonawcy lub przyczyn obiektywnych (np. pogodowych), Wykonawca powiadomi telefonicznie bezzwłocznie i na piśmie o tym fakcie upoważnione osoby Zamawiającego. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do Strona 3 z 10

4 ustalenia z przedstawicielem Zamawiającego szczegółów terminu i sposobu realizacji usługi transportowej. 10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić aby w samochodzie znajdował się tylko ładunek Zamawiającego do ostatniego punktu rozładowczego wynikającego z ustalonej trasy przejazdu. 11. Obowiązkiem Wykonawcy jest realizowanie przewozu towarów Zamawiającego tylko pojazdami, których naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są mniejsze od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi. W przypadku stwierdzenia przez Inspektorat Transportu Drogowego, ze pojazd Wykonawcy przekracza dopuszczalną masę całkowitą, naciski osi, wymiary lub przejazd odbywa się bez zezwolenia wymaganego przepisami ruchu drogowego, wówczas kary z tego tytułu obciążają wyłącznie Wykonawcę. Jeżeli Zamawiający poniesie jakąkolwiek szkodę z tytułu naruszenia przez Wykonawcę w/w przepisów to obowiązek naprawienia szkody spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. 12. Każdorazowo w przypadku braku lub opóźnienie w realizacji dostawy zgodnie z ustaleniami winy po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo do obciążenia Wykonawcy udokumentowanymi kosztami dodatkowymi, jakie Zamawiający poniósł. Niezależnie od powyższego Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną określoną w Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie, w ramach wynagrodzenia za świadczenie usług transportowych, do udostępnienia Zamawiającemu powierzchni reklamowej na samochodzie(ach), które będą realizować przedmiot zamówienia. Reklama umieszczana jest na koszt Zamawiającego. W przypadku rozwiązania współpracy w terminie do 30 dni od rozwiązania niniejszej umowy, Wykonawca udostępni samochody do zdjęcia reklamy na Zamawiającego. 14. Przy załadunku należy uwzględnić ustaloną przez przedstawiciela Zamawiającego kolejność realizacji dostaw ( w pierwszej kolejności ładowany jest towar do odbiorców, u których rozładunek nastąpi na końcu trasy). 15. Za prawidłowe i bezpieczne załadowanie towaru na samochód oraz wyładowanie z samochodu u odbiorcy w sposób uniemożliwiający jego zniszczenie lub uszkodzenie odpowiada Wykonawca. 16. Potwierdzić pobranie towaru i dokumentów do przewozu czytelnym podpisem przedstawiciela Wykonawcy na liście przewozowym. 17. Dostarczać towar zgodnie z przyjętą kolejnością realizacji zgodnie z adresami odbiorców wskazanymi przez przedstawiciela Zamawiającego na dokumencie dostawy, bezzwłocznie zawiadamiać przedstawiciela Zamawiającego o przeszkodach w transporcie z bieżącej dostawy. 18. Uzyskać potwierdzenie odbioru towaru i dokumentów przez osobę upoważnioną w imieniu odbiorcy na liście przewozowym: podpis plus pieczątka odbiorcy, dokumenty dostawy potwierdzone podpisami i pieczątką odbiorcy w wymaganych polach. 19. Godnie reprezentować Zamawiającego poprzez staranne i rzetelne wypełnianie obowiązków. 20. Wykonawca zobowiązuje się, że z dniem obowiązywania umowy na świadczenie usług transportowych, zatrudni zgodnie z Kodeksem Pracy na podstawie umowy o pracę wskazanego przez Zamawiającego jego pracownika kierowcę o odpowiednich uprawnieniach na samochód ciężarowy. Równocześnie Strony ustalają, że w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności zatrudnienie pracownika może nastąpić z opóźnieniem nie dłuższym niż 3 miesiące licząc od dnia obowiązywania umowy na świadczenie usług transportowych. Strona 4 z 10

5 21. Wykonawca nie może zlecić wykonywania usług na rzecz Zamawiającego osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zlecenie wykonywania usług przez osoby trzecie Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania tych osób jak za działania własne na zasadach określonych w niniejszej umowie. 22. Wykonawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji uzyskanych w związku w wykonywaniem niniejszej umowy, a w szczególności danych dotyczących przesyłek, informacji technicznych, handlowych, organizacyjnych, jako poufne, z wyjątkiem, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa lub niezbędne do prawidłowego wykonywania niniejszej umowy. 23. Z chwilą dokonania załadunku ryzyko przypadkowej utarty lub zniszczenia towaru ciąży na Wykonawcy. 24. Kierowcy jednostek transportowych Wykonawcy realizujący przedmiot zamówienia Zamawiającego wyposażeni będą w telefon komórkowy. 6 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za udokumentowane straty Zamawiającego spowodowane: 1. uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą lub kradzieżą towaru powierzonego Wykonawcy; 2. zagubieniem dokumentów dostawy; 3. brakiem poprawnych potwierdzeń odbioru lub nadania towaru przez odbiorcę w szczególności pobraniem towaru na podstawie nieprawidłowo wypełnionego listu przewozowego 4. nieterminową realizacją usług transportowych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy poza przypadkami siły wyższej określonej w 3 ust. 4; 5. zawyżaniem ilości kilometrów na listach przewozowych w trasach przy wystawianiu faktury; 6. nieuzasadnioną odmową świadczenia usług lub odmową przyjęcia zleceń składanych w ramach niniejszej umowy, lub nieusprawiedliwioną nieobecnością Wykonawcy oraz zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej określonej w 13 umowy. Niezależnie od kary umownej spółka może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej Zamawiający zapewnia Wykonawcy: 1). Przeszkolenie wstępne z wprowadzonych zmian w obsłudze klienta. 2). Rozliczenie faktur za usługi transportowe, licząc od momentu dostarczenia do Zamawiającego wszystkich prawidłowo potwierdzonych dokumentów dostaw pobranych na listach przewozowych, w ciągu 30 dni. 2. Zamawiający jest uprawniony: 1). Do ustalania kursów dla samochodów Wykonawcy realizujących przedmiot zamówienia. 2). Do kontrolowania jakość usług świadczonych przez Wykonawcę. 3). Do informowania Wykonawcę o wszelkich spostrzeżeniach i nieprawidłowościach mogących negatywnie wpływać na jakość świadczonych usług transportowych Zamawiający ma obowiązek zgłaszania telefonicznie usługi transportowej Wykonawcy w przeddzień wykonania usługi w godz Strony ustalają, że dopuszczają możliwość realizowania usługi w dniu zgłoszenia usługi 3. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania usług transportowych na terenie, w czasie i miejscach określonych przez Zamawiającego, a uzgodnionych na podstawie ust. 1 i 2. Strona 5 z 10

6 4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na inne osoby trzecie. 9 Umowa zawarta jest na okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do szczegółowego określenia zakresu i uzgadniania usług transportowych jest : tel.... tel Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest : tel.... tel Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury w systemie dekadowym ( co 10 dni ) za wykonaną usługę. 2. Wykonawca zobowiązany jest wystawiać fakturę na następujące dane Nabywcy: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA ul. Juliusza Lea 114, Kraków NIP: Fakturę należy dostarczać na adres: Bochnia ul. Krasińskiego Zapłata za zrealizowane usługi transportowe będzie dokonywana przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze w terminie nie krótszym niż 30 dni od otrzymania faktury VAT. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 4. Wykonawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji kolejnego zlecenia, w przypadku zaległości płatniczych Zamawiającego przekraczającego 3 miesiące i takie zachowanie Wykonawcy nie będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Odmowa realizacji zlecenia musi być poprzedzona pisemnym upomnieniem z zastrzeżeniem, że to nastąpi po 14 dniach od przekazania upomnienia. 5. Wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu pomiędzy podmiotami trzecimi. 6. W przypadku zaistnienia reklamacji dotyczących uszkodzenia wzgl. zniszczenia ładunku lub części ładunku Strony po podpisaniu umowy ustalą wzór takiego protokołu. Przy czym o zaistnieniu takiego zdarzenia Wykonawca natychmiast musi zawiadomić Zamawiającego. 7. Przedstawiciel Wykonawca zobowiązany jest rozliczyć w okresie miesiąca kalendarzowego rozliczyć realizowane dostawy co daję podstawę do sporządzenia faktury cząstkowej Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W trakcie realizacji zamówienia dopuszcza się możliwość wprowadzania zmian w postanowieniach umowy na poniższych warunkach: 1) Stawka za 1 km przejechany z ładunkiem Zamawiającego może ulec zmianie w okresie realizacji zamówienia tylko w przypadku wynikającego z przepisów prawa zmiany stawki Strona 6 z 10

7 podatku VAT, w stosunku do stawki z dnia sporządzenia oferty Wykonawcy, złożonej w wymienionym na wstępie umowy postępowaniu. Nowa stawka z VAT za 1 km przejechany z ładunkiem Zamawiającego będzie równa sumie stawki netto wynikającej z oferty Wykonawcy i należnej kwoty podatku VAT 2) W sprawach formalnych nie związanych z przedmiotem zamówienia np. zmiany prawne po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy, zmiany w osobach reprezentujących strony, zmiana siedziby adresu 3) Dopuszcza się możliwość waloryzacji stawki za 1 km przejechany z ładunkiem Zamawiającego raz w roku ( na dzień 1 kwietnia ) o wskaźnik waloryzacji od towarów i usług podawany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 4) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy określona w umowie, będąca wynikiem zmiany faktycznie przejechanych kilometrów z ładunkiem Zamawiającego w stosunku do szacowanego przebiegu oraz zmiany stawki za 1 km przejechany z ładunkiem Zamawiającego wynikającej z treści pkt. 1) nie wymaga formy pisemnej 5) Zastosowanie przez Wykonawcę okresowych obniżek stawki za 1 km przejechany z ładunkiem Zamawiającego w stosunku do obowiązującej stawki nie będzie skutkowało stosowaniem formy pisemnej zmiany wartości zamówienia. 6) Przejechanie mniejszej ilości kilometrów z ładunkiem Zamawiającego niż wymienione w SIWZ nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego. 7) Wykonawcy będzie przysługiwało jedynie wynagrodzenie za zrealizowane usług transportowych bez naliczania kar umownych w razie zmniejszenia ilości przejechanych kilometrów z ładunkiem Zamawiającego 8) Wszystkie zmiany w treści podpisanej umowy wymienione w pkt 4) i 5) nie wymagają formy pisemnej Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w przypadku nie przyjęcia zlecenia, niewykonania zlecenia, nieprawidłowego wykonania zlecenia, naruszenia postanowień Umowy i/lub Zlecenia w wysokości oraz na zasadach określonych w ust W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w przypadku: 1). nie zrealizowania zlecenia w określonym terminie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub innych przyczyn, które Wykonawca mógł przewidzieć, lub których wystąpienia mógł uniknąć gdyby dochował należytej staranności przy realizacji usług w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia za usługę naliczaną zgodnie z zleceniem transportowym przewidywanym do zrealizowania na ustalonej trasie za wyjątkiem przypadków siły wyższej określonej w 3 ust. 4 2). nie podstawienia samochodu o określonych w zleceniu parametrach - w wysokości 5 % kwoty wynagrodzenia za usługę naliczaną zgodnie z zleceniem transportowym przewidywanym do zrealizowania na ustalonej trasie za wyjątkiem przypadków siły wyższej określonej w 3 ust. 4 3). Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty naliczonych kar umownych w terminie siedmiu dni od daty otrzymania wezwania Zamawiającego wraz z pismem uzasadniającym naliczenie kary umownej oraz wyraża zgodę na kompensatę należności ze strony Zamawiającego z naliczonymi karami umownymi, do wysokości tychże kar umownych. 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: Strona 7 z 10

8 1). Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1 pkt. 1, pomniejszonego o kwotę wynagrodzenia brutto wypłaconego już Wykonawcy za usługi, które Zamawiający przyjął bez zastrzeżeń 2). Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1 pkt. 1, pomniejszonego o kwotę wynagrodzenia brutto wypłaconego już Wykonawcy za usługi, które Zamawiający przyjął bez zastrzeżeń. 3). Za nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1 pkt. 1, pomniejszonego o kwotę wynagrodzenia brutto wypłaconego już Wykonawcy za usługi, które Zamawiający przyjął bez zastrzeżeń. 4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które winę ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1 pkt. 1, pomniejszonego o kwotę wynagrodzenia brutto wypłaconego już Wykonawcy za usługi, które Zamawiający przyjął bez zastrzeżeń 5. Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za szkody przewyższające wysokość kar umownych na zasadach ogólnych W przypadku naruszenia postanowień umowy przez którąkolwiek ze stron narażające drugą stronę na szkodę, każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania od umowy. na poniższych warunkach: 1). Zamawiający może rozwiązać umowę: a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, b) w przypadku nie wywiązywania się przez Wykonawcę z postanowień niniejszej umowy pomimo trzykrotnego pisemnego poinformowania przez Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach związanych z realizacją zamówienia rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. c) W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę narażających Zamawiającego na straty Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy w szczególności obowiązków i odpowiedzialności Wykonawcy z niej wynikających, o ile wcześniej Zamawiający pisemnie wezwał Wykonawcę do zaniechania naruszeń wyznaczając 7 dniowy termin do ich usunięcia. d) Zaistnienia okoliczności uniemożliwiających Wykonawcy realizowania postanowień zawartej umowy leżących po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenia należne z tytułu wykonanej części umowy, 2). Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku gdy Zamawiający zalega z wymagalnymi płatnościami wynikającymi z umowy za okres trzech miesięcy pod warunkiem wcześniejszego pisemnego wezwania do zapłaty i udzielenia dodatkowego co najmniej 14 dniowego terminu do zapłaty i wskazania w wezwaniu, iż nieuregulowanie należności w terminie skutkować może rozwiązaniem umowy, pod rygorem nieważności oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy. Strona 8 z 10

9 2. W sprawach nienormowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Przewozowego, Prawa zamówień publicznych i innych właściwych przepisów, a także Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy Wszelkie spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy strony będą rozstrzygać polubownie, a jeżeli nie będzie to możliwe spory te rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla każdej strony. 2. Integralną częścią niniejszej umowy będą załączniki, których wzór i treść zostanie ustalona z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY: Strona 9 z 10

10 Strona 10 z 10

UMOWA REGON:... NIP:...

UMOWA REGON:... NIP:... PROJEKT Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA Zawarta w dniu... w Bochni pomiędzy: Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych Zakład Produkcji Doświadczalnej 32-700 Bochnia ul. Krasińskiego 29 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez:

reprezentowanym przez: Załącznik Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWA Zawarta w dniu. w Bochni pomiędzy: Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych Zakład Produkcji Doświadczalnej 32-700 Bochnia ul. Krasińskiego 29 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

UMOWA DP/2310/../14. mgr Janinę Pierścińską- kanclerza UJK a zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA DP/2310/../14. mgr Janinę Pierścińską- kanclerza UJK a zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA DP/2310/../14 zawarta w dniu..2014 r w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, z siedzibą przy ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, NIP 657-02-34-850 zwanym dalej w treści umowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

UMOWA C/438/14/BAD/B/325. zawarta w Warszawie. w dniu lipca 2014 r. pomiędzy:

UMOWA C/438/14/BAD/B/325. zawarta w Warszawie. w dniu lipca 2014 r. pomiędzy: UMOWA C/438/14/BAD/B/325 zawarta w Warszawie w dniu lipca 2014 r. pomiędzy: SKARBEM PAŃSTWA MINISTERSTWEM FINANSÓW, z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa reprezentowanym przez Pana

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 1, 2) UMOWA nr... (wzór)

ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 1, 2) UMOWA nr... (wzór) ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 1, 2) UMOWA nr... (wzór) Zawarta w dniu. w Trzebnicy pomiędzy: Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, kod poczt. 55-100, przy ul. Prusickiej 53-55, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Zdrojowa Góra z siedzibą w Pile, Aleja Poznańska 126, 64-920 Piła, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA nr. zawarta dnia... w Warszawie

WZÓR UMOWY. UMOWA nr. zawarta dnia... w Warszawie Załącznik nr 1 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA nr zawarta dnia... w Warszawie pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowski 20, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

---------- PROJEKT ---------- UMOWA

---------- PROJEKT ---------- UMOWA Nr sprawy 12/ZP/2009 Załącznik nr 12 ---------- PROJEKT ---------- UMOWA zawarta dnia... 2010 r. pomiędzy: Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym z siedzibą w Żerkowie ul. Jarocińska 35, 63-210 Żerków,

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

znak postępowania: MG4-1/2013 Załącznik nr 7 do SIWZ U M O W A N R zawarta w dniu roku w Piekarach Śląskich pomiędzy:

znak postępowania: MG4-1/2013 Załącznik nr 7 do SIWZ U M O W A N R zawarta w dniu roku w Piekarach Śląskich pomiędzy: znak postępowania: MG4-1/2013 Załącznik nr 7 do SIWZ P R O J E K T U M O W Y U M O W A N R zawarta w dniu roku w Piekarach Śląskich pomiędzy: Miejskim Gimnazjum Nr 4 z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ZP. 1. Miejsce wydawania posiłków: Wschowa,... 2. Czas wydawania posiłków: każdego dnia tygodnia w godzinach od..

Umowa Nr ZP. 1. Miejsce wydawania posiłków: Wschowa,... 2. Czas wydawania posiłków: każdego dnia tygodnia w godzinach od.. Umowa Nr ZP Zawarta w dniu. pomiędzy: Załącznik Nr 2 do SIWZ Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą we Wschowie przy ulicy Klasztornej 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : Dyrektora Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r.

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI Nr... zawarta w dniu.. r. w Szczecinie pomiędzy: Rejonowym Zarządem Infrastruktury z siedzibą przy ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin, NIP nr 852-080-37-03; Regon nr 810 060

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: WZÓR UMOWY Umowa nr... Centralnym Ośrodkiem Sportu Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Giżycku (11-500) przy ulicy Moniuszki 22, posiadającym numery:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK Umowa zawarta w dniu pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mostowej 11A działającym w imieniu Województwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWA NR Zawarta w dniu... zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych pomiędzy Skarbem Państwa - Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Oznaczenie sprawy: ZP/4/GDB/2014 Załącznik nr 5 do Siwz UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl

44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl Rybnik, 31.03.2015 r. 44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl DZP.1120.0002.2015 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW dot. przetargu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą,, z siedzibą w Warszawie przy ul..., NIP.., REGON.., zwanym dalej Wykonawcą.

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą,, z siedzibą w Warszawie przy ul..., NIP.., REGON.., zwanym dalej Wykonawcą. Projekt umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Województwem Mazowieckim Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, NIP: 1132669019, REGON: 140944971 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Umowa W Bydgoszczy w dniu.., pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, NIP: 554-031-53-65 Regon: 090221337 wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] zwana dalej Umową, zawarta w dniu...06.2016 r. w Warszawie, pomiędzy: Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6, NIP 9691606890

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. z siedzibą w.wpisanym do REGON:... NIP:... zwanym dalej Wykonawcą", 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. z siedzibą w.wpisanym do REGON:... NIP:... zwanym dalej Wykonawcą, 1 Przedmiot umowy Wzór umowy Zawarta w dniu... 2014r. w Warszawie w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot umowy. 2 Termin i warunki realizacji umowy

1 Przedmiot umowy. 2 Termin i warunki realizacji umowy Załącznik nr 5b do Zapytania ofertowego nr 13/2015 UMOWA (wzór) Nr.. zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu Pomiędzy Gimnazjum nr 11 w Lublinie, 20-530 Lublin ul. Radości 13 reprezentowanym przez. zwanego dalej Zamawiającym

UMOWA. Zawarta w dniu Pomiędzy Gimnazjum nr 11 w Lublinie, 20-530 Lublin ul. Radości 13 reprezentowanym przez. zwanego dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 UMOWA Zawarta w dniu Pomiędzy Gimnazjum nr 11 w Lublinie, 20-530 Lublin ul. Radości 13 reprezentowanym przez.. zwanego dalej Zamawiającym a. reprezentowanym przez zwanego dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA NR.../NS/2015 Załącznik nr 3 Wzór umowy zawarta 2015 r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów sypkich na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA Nr.. zawarta w dniu... 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Janicką,

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA Nr. . -..

WZÓR. UMOWA Nr. . -.. WZÓR UMOWA Nr. zawarta w Katowicach w dniu... pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach 40-035, ul. Plebiscytowa 19, Regon 271806983, NIP 954-22-39-831,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR... - projekt -

U M O W A NR... - projekt - Załącznik nr 5 U M O W A NR... z dnia - projekt - zawarta pomiędzy Gminą Śmigiel z siedzibą w Śmiglu, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, REGON 411050557, NIP 698-172-24-62 reprezentowaną przez: Małgorzatę

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY. zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy:

ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY. zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy: ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy: Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli z siedzibą w Toruniu, Aleja Solidarności 3, NIP 9562012912, reprezentowanym przez: 1. Annę Jurewicz

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr...

WZÓR. UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr... Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego z dnia 10 listopada 2015 r. WZÓR UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr... zawarta w dniu..2015 r. w Lublińcu, pomiędzy stronami: Gminą Lubliniec z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. a..., reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą lub stroną,

Projekt umowy. a..., reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą lub stroną, Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Nr... na świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zawarta w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS.., reprezentowanym przez:

wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS.., reprezentowanym przez: UMOWA Dnia.. r. w Grębocicach pomiędzy: 1/ Zakładem Gospodarki Komunalnej w Grębocicach ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice, NIP 5020000081, REGON 391048682 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR..

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. Nr sprawy: ZP.271.3.2014 Znak: ZP.271.3.36.2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. WZÓR zawarta w dniu... w Kamieńsku, pomiędzy : Samorządowym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. Postępowanie znak: MPL/BS/SZ/24/1/2/15 UMOWA

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. Postępowanie znak: MPL/BS/SZ/24/1/2/15 UMOWA Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. Postępowanie znak: MPL/BS/SZ/24/1/2/15 UMOWA zawarta w dniu 2015 roku w Balicach pomiędzy: spółką Międzynarodowy Port Lotniczy im.

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./I-3/2015. zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: ------------------------------ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

UMOWA NR./I-3/2015. zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: ------------------------------ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA UMOWA NR./I-3/2015 Zawarta w dniu... 2015 roku w Gdańsku - Oliwie pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 1.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie. pomiędzy:

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie. pomiędzy: Załącznik nr 5 do siwz UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Domem Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Eugeniusza Romera 21-29

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr WYD/01/04/2013

UMOWA nr WYD/01/04/2013 UMOWA nr WYD/01/04/2013 W dniu... 2013r w Warszawie pomiędzy : Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 00-467 Warszawa ul.jazdów 2 NIP 526-025-12-85, Regon: 000986159, wpisanym do Rejestru Instytucji

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń

UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 2013 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Zespołem Szkół Elektrycznych ul. Dąbrowskiego 33, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 599-11-01-784

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - WZÓR -

Załącznik Nr 2 - WZÓR - - WZÓR - Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 7 w Zespole Szkół Nr 5 w Bełku w roku szkolnym 2014/2015 - Trasa Nr 3. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2014 roku

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR. / /.. /...../2010 na wykonanie usług informatycznych; Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o wybrane raporty

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA Nr. ... reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą Załącznik nr 3-do zadania I UMOWA Nr zawarta w dniu 2010 r. w wyniku przeprowadzonego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 08.06.2010 Dz.U. Nr 113 poz.759

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.6.15 Załącznik nr 1 do SIWZ

Numer sprawy: KZp.2730.6.15 Załącznik nr 1 do SIWZ Numer sprawy: KZp.2730.6.15 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/15 W dniu w Łomży po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

zamieszkania. 2 Dotyczy osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą).

zamieszkania. 2 Dotyczy osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą). Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie...: pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1. OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol

Zał. nr 1. OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol Zał. nr 1 OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol Odpowiadając na ogłoszenie w sprawie przetargu nieograniczonego dotyczącego zamówienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA O DZIEŁO

WZÓR UMOWY UMOWA O DZIEŁO WZÓR UMOWY UMOWA O DZIEŁO zawarta w dniu 2013 roku w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr...2013, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr DZPZ/ 333/ 23PN/ 2013 (projekt)

UMOWA nr DZPZ/ 333/ 23PN/ 2013 (projekt) DZPZ/333/23 PN/2013 UMOWA nr DZPZ/ 333/ 23PN/ 2013 (projekt) zawarta w dniu. 2013 r., w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy firmą NIP:.., REGON:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Toruń, dnia 16.06.2015 r. SSM.DZP.200.44.2015 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo

Bardziej szczegółowo

do przetargu nr 19/PN/ApBad/2011 na dostawę dwóch układów chłodnic wentylatorowych.

do przetargu nr 19/PN/ApBad/2011 na dostawę dwóch układów chłodnic wentylatorowych. Załącznik nr 4 Wzór Umowy do przetargu nr 19/PN/ApBad/2011 na dostawę dwóch układów chłodnic wentylatorowych. Zawarta w dniu... 2011 roku w Gdańsku pomiędzy: Instytutem Maszyn Przepływowych im. Roberta

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Projekt "Solidny fundament" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Solidny fundament współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PROJEKT UMOWA nr Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy : Gminą Ozorków z siedzibą w Ozorkowie, 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP 732-215-05-42, REGON 472057796 reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Nr / 14. reprezentowaną przez.. zwaną dalej Wykonawcą.

Wzór umowy Nr / 14. reprezentowaną przez.. zwaną dalej Wykonawcą. Wzór umowy Nr / 14 Załącznik Nr 7 zawartej w dniu 2014 r. pomiędzy Gminą Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64 115 Święciechowa, reprezentowaną przez Marka Lorycha Wójta Gminy Święciechowa zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

KC 1/2015 załącznik nr 2 PROJEKT UMOWY

KC 1/2015 załącznik nr 2 PROJEKT UMOWY PROJEKT UMOWY KC 1/2015 załącznik nr 2 zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Mikołów - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Mikołowie przy ul. Kolejowa 2 NIP: 635-183-22-49, REGON: 243331674 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo