UMOWA NR... O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR... O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO"

Transkrypt

1 Projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu realizowany przez Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży, na podstawie Umowy nr UDA-POKL /13-00 zawartej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR... O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej zawarta w... w dniu... pomiędzy: Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży, zwanym dalej Beneficjentem (operatorem wsparcia), reprezentowanym przez:... na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik do Umowy 1 a... (nazwa, adres) KRS: NIP: REGON: reprezentowany/m przez:.. na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik do Umowy 2 1 W przypadku, gdy dotyczy. 2 Jeśli dotyczy. 1

2 Strony uzgodniły, co następuje: 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Beneficjenta podstawowego finansowego wsparcia pomostowego (zwanym dalej podstawowym wsparciem pomostowym), mającego ułatwić spółdzielni socjalnej pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności przez spółdzielnię socjalną oraz zapewnić dostęp do wsparcia szkoleniowo-doradczego, zgodnie z zatwierdzonym przez Beneficjenta Wnioskiem o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. 2. Wsparcie pomostowe może być udzielone w formie: 1) usług doradczo-szkoleniowych (indywidualnych i grupowych); 2) wsparcia finansowego (jako bezzwrotna pomoc kapitałowa przyznawana w formie comiesięcznej dotacji w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia środków finansowych). Pomostowe wsparcie finansowe przyznawane jest na każdego założyciela, przyjętego członka lub nowozatrudnionego pracownika. 3. Pomoc będąca przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielana w oparciu o pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 239,poz.1598) o udzielaniu pomocy de minimis. zwanym dalej rozporządzeniem. 4. Spółdzielnia socjalna przyjmuje podstawowe wsparcie pomostowe i zobowiązuje się do jego wykorzystania zgodnie z Ogólnymi zasadami udzielania wsparcia na zakładanie i przystępowanie do spółdzielni socjalnych w ramach Poddziałania Wsparcie ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na terenie województwa kujawskopomorskiego oraz postanowieniami niniejszej umowy na własną odpowiedzialność. 2 Okres udzielania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego 1. Podstawowe wsparcie pomostowe udzielane jest przez okres do 6 miesięcy liczonych od dnia zawarcia niniejszej umowy. 2. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia podstawowego wsparcia pomostowego nie dłużej niż do 12 miesiąca od dnia zawarcia niniejszej umowy. Przedłużone wsparcie pomostowe udzielane jest na Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego spółdzielni socjalnej składany do Beneficjenta. 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego, złożonego zgodnie z rozporządzeniem, jego udzielenie regulować będzie aneks do niniejszej Umowy. 3 Finansowanie wsparcia pomostowego 1. Całkowita kwota przyznanej pomocy na podstawowe wsparcie pomostowe wynosi... zł (słownie:... zł). 2

3 2. Beneficjent wypłaci spółdzielni socjalnej podstawowe wsparcie pomostowe, o którym mowa w ust. 1: na zasadzie refundacji 3 w wysokości zł 4 (słownie:...zł), za okres od dnia do dnia. w formie zaliczki w (liczba rat) miesięcznych ratach w wysokości... zł każda (słownie:...zł), począwszy od dnia Beneficjent w dniu podpisania niniejszej Umowy zobowiązany jest wydać spółdzielni socjalnej zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354). 4. Spółdzielnia socjalna zobowiązana jest przechowywać dokumentację związaną z otrzymaną pomocą przez okres 10 lat, licząc od dnia podpisania niniejszej Umowy udzielenia pomocy oraz udostępnianie tychże dokumentów, jak również stosownych informacji dotyczących udzielonej pomocy na żądanie uprawnionych podmiotów. 5. Wszystkie płatności będą dokonywane przez Beneficjenta w zł na rachunek bankowy spółdzielni socjalnej nr. prowadzony w złotych polskich. 6. Spółdzielnia socjalna zobowiązuje się do przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanej w wyniku zwrotu zapłaconego VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością. 4 Postanowienia szczegółowe dotyczące wypłaty i wydatkowania podstawowego wsparcia pomostowego 1. Spółdzielnia socjalna zobowiązuje się do wydatkowania podstawowego wsparcia pomostowego z najwyższym stopniem staranności oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 2. W ramach podstawowego oraz przedłużonego wsparcia pomostowego określono następujący katalog wydatków kwalifikowanych. Wydatki muszą być bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Potwierdzeniem poniesionych wydatków jest historia rachunku bankowego, KP/KW. 1. Koszty ZUS: a) składka na ubezpieczenie zdrowotne, b) składka na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe), c) składka na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne). 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych. 3. Koszty administracyjne: a) opłata za czynsz, b) opłaty za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 4. Koszty eksploatacji pomieszczeń: a) opłata za energię elektryczną (powinien zostać zamontowany podlicznik), 3 Jeśli dotyczy. 4 W kwocie nie większej niż 1 600,00 zł (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013r. (Dz.U. Nr 0, poz.1026). 3

4 b) opłata za ogrzewanie (energia cieplna, gazowa), c) opłata za wodę i ścieki (podlicznik na wodę), d) koszty wywozu nieczystości stałych (umowa na firmę), e) podatek od nieruchomości od zajmowanej powierzchni budynku na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, f) koszt zakupu środków czystości. 5. Koszty opłat telekomunikacyjnych: a) koszty abonamentu i połączeń telefonicznych (należy posiadać szczegółowe bilingi wraz z wykazem numerów telefonów ich abonentów), w tym telefon stacjonarny i komórkowy, b) opłaty za korzystanie z Internetu, c) koszt związany z terminalem płatniczym. 6. Koszty usług pocztowych: a) koszty przesyłek pocztowych i kurierskich, b) koszty przelewów dokonane w Urzędzie Pocztowym, c) kolportaż reklam i ulotek dotyczących działalności firmy, d) zakup znaczków pocztowych. 7. Koszty usług kserograficznych: a) kserowanie dokumentów, ulotek, reklam związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (wyłącznie jeżeli spółdzielnia nie dysponuje urządzeniem umożliwiającym wykonanie kserokopii) 8. Koszty paliwa do samochodów służbowych (maksymalnie do 20% wartości miesięcznego wsparcia pomostowego na podstawie faktury zakupu z wyszczególnionym numerem rejestracyjnym pojazdu). a) koszt eksploatacji samochodu służbowego (np. obowiązkowe przeglądy, naprawy). 9. Raty leasingowe. 10. Koszty usług księgowych: a) zlecenie obsługi księgowej firmy. 11. Koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą: 1) Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie : a) będące własnością Przedsiębiorcy i znajdujące się w jego posiadaniu, na podstawie tytułu prawnego, b) nie będące własnością Przedsiębiorcy i znajdujące się w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego. 2) Odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem. 3) Określone koszty ponoszone przez Przedsiębiorcę, w związku z zajściem zdarzenia objętego ubezpieczeniem. 4) Ubezpieczenie osób: a) ubezpieczenie od następstw i nieszczęśliwych wypadków. 12. Koszty usług prawnych: b) Opłata za usługi prawne, tj. radcowie prawni, adwokaci, notariusze (tj. porady prawne, sporządzanie pism procesowych). 13. Koszty drobnych materiałów biurowych: a) zakup drobnych materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, np. druki akcydensowe (tj. druki faktur, rachunków, umów), segregatory, zszywacz, dziurkacz, nożyczki, korektor, klej, papier ksero, papier kolorowy do wykonania reklam i ulotek, koperty, tusze, tonery, długopisy, zeszyty, notesy, spinacze, zszywki, flamastry itp.). 14. Koszty działań informacyjno promocyjnych: a) prowadzenie strony internetowej firmy, b) materiały drukowane: broszury, ulotki, foldery, plakaty prezentujące firmę i jej działalność, 4

5 c) reklama w mediach (radio, prasa, telewizja, Internet), d) tablica reklamowa firmy (szyld), e) banner/roll up reklamowy firmy. Katalog kosztów w ramach wsparcia pomostowego nie może pokrywać się z wydatkami zakwalifikowanymi do dofinansowania w ramach wsparcia finansowego. Wydatki pokrywane ze środków otrzymanych na wsparcie finansowe nie mogą być jednocześnie finansowane z innych źródeł publicznych (np. Fundusz Pracy, PFRON, EFS). 3. W szczególnie uzasadnionym przypadku Beneficjent, po uzyskaniu zgody Instytucji Pośredniczącej II stopnia, dopuszcza możliwość ponoszenia wydatków przez spółdzielnię socjalną wykraczających poza katalog określony w ust Beneficjent uzależnia wypłatę kolejnych rat od udokumentowania przez spółdzielnię socjalną opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za ostatni miesiąc poprzedzający wypłatę kolejnej raty. 5. Warunkiem uznania wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego za kwalifikowane jest wydatkowanie środków w ramach wsparcia pomostowego zgodnie z Wnioskiem o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego. 6. W przypadku wydatkowania otrzymanych środków niezgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego, z zastrzeżeniem 4 ust. 3, lub spółdzielnia socjalna zobowiązana jest dokonać zwrotu otrzymanego wsparcia pomostowego z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych naliczonych za okres od dnia otrzymania środków finansowych do dnia ich zwrotu na rachunek bankowy Beneficjenta nr... w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia określonego przez Beneficjenta. 7. W przypadku, gdy opóźnienie w przekazywaniu płatności wynika z przyczyn niezależnych od Beneficjenta, spółdzielni socjalnej nie przysługuje prawo domagania się odsetek za opóźnioną płatność. 8. W przypadku wystąpienia opóźnień w przekazywaniu płatności, o których mowa w ust 7, przekraczających 14 dni kalendarzowych, Beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować spółdzielnię socjalną, w formie pisemnej, o przyczynach opóźnień i prognozie przekazania płatności. 5 Monitoring i kontrola 1. Spółdzielnia socjalna zobowiązana jest poddać się monitoringowi i kontroli uprawnionych organów w zakresie prawidłowości wydatkowania przyznanego wsparcia pomostowego. 2. Obowiązek monitorowania i kontroli w zakresie prawidłowości wydatkowania przyznanego wsparcia pomostowego spoczywa na Beneficjencie. 3. Spółdzielnia socjalna zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić Beneficjenta o wszelkich okolicznościach mogących zakłócić lub opóźnić prawidłowe wydatkowanie przyznanego wsparcia pomostowego. 4. W okresie 12 miesięcy od dnia przyznania spółdzielni socjalnej wsparcia pomostowego Beneficjent, Instytucja Pośrednicząca II stopnia i/lub inny uprawniony podmiot może przeprowadzić kontrolę na miejscu, w siedzibie spółdzielni socjalnej i/lub w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej w celu zbadania, czy wydatki z tytułu wsparcia pomostowego zostały prawidłowo ponoszone i realizowane, w tym ponoszone zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w 1 ust. 1. 5

6 5. Jeżeli na podstawie czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy zostanie stwierdzone, że spółdzielnia socjalna wykorzystała całość lub część przyznanego wsparcia pomostowego niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania odpowiednich procedur lub pobrała całość lub część przyznanego wsparcia pomostowego w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, zobowiązana jest ona do zwrotu tych środków odpowiednio w całości lub w części wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie i na rachunek wskazany przez Beneficjenta w 4 ust Odsetki od kwoty podstawowego wsparcia pomostowego pobranego w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, o których mowa w ust. 5, są naliczane od dnia przekazania nieprawidłowo wykorzystanej lub pobranej kwoty podstawowego wsparcia pomostowego. 7. W przypadku likwidacji przez spółdzielnię socjalną działalności w czasie korzystania z pomocy objętej niniejszą Umową, spółdzielnia socjalna ma obowiązek poinformowania Beneficjenta o tych okolicznościach w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ich wystąpienia. 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 spółdzielnia socjalna zobowiązana jest zwrócić otrzymane wsparcie pomostowe w całości wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonych za okres od dnia otrzymania środków finansowych do dnia ich zwrotu na rachunek bankowy Beneficjenta, w terminie określonym przez Beneficjenta i na rachunek wskazany w 4 ust Zmiana umowy 1. Wszelkie zmiany umowy, wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2 i Jeżeli wniosek o zmianę umowy pochodzi od spółdzielni socjalnej, musi ona przedstawić ten wniosek Beneficjentowi nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych przed dniem, w którym zmiana Umowy w tym zakresie powinna wejść w życie. 3. Zasada, o której mowa w ust. 2 nie dotyczy sytuacji, gdy niezachowanie terminu, o którym mowa w ust. 2 nastąpi z przyczyn niezależnych od spółdzielni socjalnej lub została zaakceptowana pisemnie przez Beneficjenta. 4. Obowiązki i prawa wynikające z umowy oraz związane z nią płatności nie mogą być w żadnym wypadku przenoszone na rzecz osoby trzeciej. 7 Rozwiązanie umowy 1. Spółdzielnia socjalna może rozwiązać umowę w każdym momencie bez wypowiedzenia, za pisemnym powiadomieniem Beneficjenta. 2. Beneficjent może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wypłaty jakichkolwiek odszkodowań, gdy spółdzielnia socjalna: 1) nie wypełni, bez usprawiedliwienia, jednego ze swych zobowiązań i, po otrzymaniu pisemnego upomnienia, nadal ich nie wypełnia lub nie przedstawi w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta stosownych wyjaśnień; 2) zaprzestanie prowadzenia działalności, w tym dokona jej likwidacji, w trakcie otrzymywania podstawowego wsparcia pomostowego objętego niniejszą umową; 3) zmieni swoją formę prawną, chyba że wcześniej zostanie podpisany aneks dopuszczający taką zmianę; 6

7 4) przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania podstawowego wsparcia pomostowego; 5) dopuści się nieprawidłowości finansowych. 3. Wypowiedzenie Umowy, o którym mowa w ust. 2 skutkuje wstrzymaniem wypłaty rat podstawowego wsparcia pomostowego, przysługujących po ostatnim dniu miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie umowy. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, spółdzielnia socjalna zobowiązana jest do zwrotu otrzymanego wsparcia pomostowego w terminie określonym przez Beneficjenta i na rachunek wskazany w 4 ust W przypadku, o którym mowa w ust. 4 spółdzielnia socjalna zobowiązana jest zwrócić otrzymane wsparcie pomostowe w całości wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonych za okres od dnia otrzymania środków finansowych do dnia ich zwrotu. 6. W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących obowiązek zwrotu całości otrzymanych środków finansowych na rozpoczęcie działalności na podstawie Umowy o wsparcie finansowe na założenie i działalność spółdzielni socjalnej nr., spółdzielnia socjalna zobowiązana jest dokonać zwrotu otrzymanego wsparcia pomostowego wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych naliczonych za okres od dnia otrzymania środków finansowych do dnia ich zwrotu w terminie określonym przez Beneficjenta i na rachunek wskazany w 4 ust W przypadku, gdy spółdzielnia socjalna nie dokonała w wyznaczonym terminie zwrotu, o którym mowa w ust. 4, ust. 6, 5 ust. 5 i 5 ust. 8, Beneficjent podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnych środków, z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych. Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanych środków podstawowego wsparcia pomostowego obciążają spółdzielnię socjalną. 8. O czynnościach podjętych w związku z sytuacją, o której mowa w ust. 7, Beneficjent informuje Instytucję Pośredniczącą II stopnia w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia podjęcia tych czynności. 8 Prawo właściwe i właściwość sądów 1. Wszelkie spory między Beneficjentem a spółdzielnią socjalną związane z realizacją niniejszej Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Beneficjenta. 2. Umowę sporządzono..(miejscowość), w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla Beneficjenta oraz jednym dla spółdzielni socjalnej. 3. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie strony. 9 Korespondencja Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy będzie prowadzona w formie pisemnej oraz będzie się powoływała na numer niniejszej Umowy. Korespondencja będzie kierowana na poniższe adresy: Do Beneficjenta: <nazwa i adres Beneficjenta> Do spółdzielni socjalnej: 7

8 <nazwa i adres siedziby> 10 Załączniki. Następujące dokumenty są załącznikami do niniejszej Umowy i stanowią jej integralną część: Załącznik 1: Pełnomocnictwo Beneficjenta; Załącznik 2: Pełnomocnictwo Przedstawiciela spółdzielni socjalnej 5 ; Załącznik 3: Wniosek/kopia Wniosku spółdzielni socjalnej o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami. Przedstawiciel spółdzielni socjalnej Beneficjent [Imię i nazwisko oraz pieczęć osoby Upoważnionej do podpisania Umowy w imieniu spółdzielni socjalnej] [ Imię i nazwisko oraz pieczęć osoby Upoważnionej do podpisania Umowy w imieniu Beneficjenta] [podpis] [data] [podpis] [data] 5 Jeśli dotyczy. 8

UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Projekt Nowa praca Twój biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Norman Benett K. Grela i Partnerzy Spółka Jawna

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE UMOWA NR... O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO zawarta w Warszawie, w dniu... w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie NOWA PRACA! Projekt NOWA PRACA! współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA PODSTAWOWEGO I PZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA PODSTAWOWEGO I PZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA PODSTAWOWEGO I PZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Projekt: Własna działalność gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Działam więc jestem!

Regulamin przyznawania przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Działam więc jestem! Regulamin przyznawania przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Działam więc jestem! Działanie 6.2 Promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 1 Definicje 1. Przedłużone wsparcie pomostowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Umowa nr... na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

, zwanego dalej Partnerem, < pełne dane Beneficjenta Pomocy >, zwanym dalej przedsiębiorcą

<pełna nazwa Partnera Projektu >, zwanego dalej Partnerem, < pełne dane Beneficjenta Pomocy >, zwanym dalej przedsiębiorcą Załącznik nr 10 DO REGULAMINU UCZESTNICTWA UMOWA NR. NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach projektu Aktywizacja rynku pracy wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawców

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO Kapitał dla przedsiębiorczych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR... NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

POMAGAMY PRZEDSIĘBIORCZYM

POMAGAMY PRZEDSIĘBIORCZYM Projekt Pomagamy przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem w partnerstwie z Polskim Centrum

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 14 Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego nr..

Załącznik nr 14 Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego nr.. Załącznik nr 14 Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego nr.. zawarta dnia.. w Łodzi pomiędzy: Łódź Art Center, z siedzibą przy ul. Tymienieckiego, 90-365 Łódź, reprezentowanym przez. (Koordynatora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO - DORADCZYCH

UMOWA NR O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO - DORADCZYCH Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej oraz podstawowego wsparcia pomostowego Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych : współfinansowany

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA Strona1 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA w ramach projektu Ścieżka do sukcesu Projekt realizowany przez Agencję Rozwoju Roztocza Sp. z o. o. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza Wydanie 2 z dnia 12.02.2014 r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr..

Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr.. Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr.. zawarta dnia.. w Łodzi pomiędzy: Łódź Art Center, z siedzibą przy ul. Tymienieckiego, 90-365 Łódź,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Aneks UDA POKL.07.02.02 20 046/11 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 1 Mając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach

Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Priorytet 4 Rozwój społeczny i zasobów ludzkich, Obszar tematyczny: Ochrona zdrowia wdrażanego w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAKŁADANIE, PRZYSTĘPOWANIE DO LUB ZATRUDNIANIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ W PROJEKCIE JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SKRZYDŁA DLA BIZNESU pracownia przedsiębiorczych osób niepełnosprawnych POKL.06.02.00-30-147/12 Projekt

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt Strefa Młodych Przedsiębiorczych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Strefa Młodych Przedsiębiorczych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOSCI / PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH, POKL.06.02.00-30-036/12 w ramach Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w formie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej oraz przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w zadaniu 7 - Dotacje i wsparcie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE

UMOWA O DOFINANSOWANIE UMOWA O DOFINANSOWANIE nr. w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013 zawarta w dniu..w..,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE

UMOWA O DOFINANSOWANIE UMOWA O DOFINANSOWANIE nr. w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013 zawarta w dniu..w..,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo