SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 Gmina Miasta Gdyni Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni dot.: przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej euro na usługę usuwania pojazdów z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu z terenu Miasta Gdyni na podstawie art.50 a ust. 1 i art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenie parkingu strzeŝonego dla usuwanych pojazdów. sporządzona zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) EZP nr MN PAŹDZIEARNIK 2014 r. (miesiąc)/(rok)

2 ROZDZIAŁ 1 ZAMAWIAJĄCY 1.1. Zamawiającym jest: Gmina Miasta Gdyni, Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Gdyni Konto bankowe: PKO Bank Polska SAO / Gdynia PL NIP Wydział prowadzący postępowanie WYDZIAŁ DOCHODÓW tel. (58) fax (58) Godziny urzędowania (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy) ROZDZIAŁ 2 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej euro. ROZDZIAŁ 3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług usuwania pojazdów z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu znajdujących się na terenie Miasta Gdyni oraz prowadzenie parkingu strzeŝonego dla usuwanych pojazdów. CPV (usługi holownicze), (usługi parkingowe) Wykonawca będzie zobowiązany do realizowania zadań polegających na: 1. Usuwanie pojazdów z dróg, stref zamieszkania i stref ruchu na podstawie dyspozycji uprawnionych podmiotów zgodnie z art. 50 a ust. 1 i 130 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2012 r., poz ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, Ŝe nie są uŝywane (Dz. U z 2011 r Nr 143, poz 845), Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których uŝywanie moŝe zagraŝać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U z 2011 r. Nr 143, poz. 846). 2. Aktualnie na parkingu,z którym współpracuje Gmina - przy ul. Hutniczej 36A w Gdyni. znajduje się ok. 20 pojazdów przejętych przez Gminę od Urzędów Skarbowych w stosunku, do których toczy się postępowanie sądowe o przejęcie pojazdów na własność Gminy. Parkowanie w/w pojazdów będzie rozliczane ryczałtowo. Szacowana ilość pojazdów holowanych w ciągu roku wynosi 350 sztuk z czego 95% stanowią samochody o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Średni czas parkowania jednego pojazdu wynosi 3 dni. Szacowana ilość pojazdów, które przejdą na własność Gminy (czas parkowania 3-m-ce lub 6-m-cy) to ok. 40 pojazdów rocznie. 3. Współdziałanie z podmiotami uprawnionymi do wydawania dyspozycji usunięcia pojazdów z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu na terenie Miasta Gdyni. 4. Bezpieczne przetransportowanie pojazdów na wyznaczony w obecnym postępowaniu parking, w tym: 1) dojazd do pojazdu będącego przedmiotem zgłoszenia (czas dojazdu 30 minut), 2) sporządzenie dokumentacji fotograficznej pozwalającej stwierdzić ewentualne uszkodzenia pojazdu przed załadunkiem, 3) załadunek pojazdu, zabezpieczenie przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieŝą w czasie transportu,

3 4) przemieszczenie na wyznaczony parking, 5) rozładunek pojazdu na parkingu, 6) właściwe ustawienie pojazdu na parkingu. 5. Prowadzenie całodobowego parkingu strzeŝonego do parkowania pojazdów usuwanych z Miasta Gdyni, w tym: 1) zabezpieczenie pojazdów i rzeczy w nim przechowywanych przed uszkodzeniem, kradzieŝą, dewastacją, 2) udzielanie pomocy rzeczoznawcom przy wykonywaniu oględzin, 3) powiadomienie Wydziału Dochodów Urzędu Miasta Gdyni oraz podmiotu, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu, nie później niŝ trzeciego dnia od dnia upływu tego terminu, o nieodebraniu pojazdu z parkingu w terminie określonym w art. 50a ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, 4) powiadomienie Wydziału Dochodów Urzędu Miasta Gdyni oraz podmiotu, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu, nie później niŝ trzeciego dnia od dnia upływu tego terminu, o nieodebraniu pojazdu z parkingu w terminie określonym w art. 130 a ust. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym, 5) wydawanie właścicielowi zatrzymanego pojazdu na podstawie zezwolenia wydanego przez organ: a) gminy w przypadku usunięcia pojazdu w trybie określonym w art. 50a ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, b) wydający dyspozycję usunięcia pojazdu - w przypadku usunięcia pojazdu w trybie określonym w art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. 6. Pobieranie od właścicieli usuniętych pojazdów w imieniu i na rzecz Zamawiającego opłat za odholowanie i postój pojazdu na parkingu strzeŝonym w przypadkach, w których usunięcie nastąpiło na podstawie art.50a ust. 1 i art. 130 a ust.1 i 2 ustawy, wg obowiązujących stawek określonych w Uchwale Rady Miasta Gdyni z dnia 24 września 2014 r. Nr XLVI/980/14 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeŝonym. 7. Prowadzenie przez Wykonawcę dla opłat, o których mowa w pkt. 6 odrębnej ewidencji finansowo-księgowej,zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 8. Prowadzenie odrębnej ewidencji pojazdów odholowanych i przyjętych na parking, które zostały odebrane przez właścicieli i nieodebrane w ustawowym terminie. 9. Przekazywanie opłat pobranych danego dnia na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze: PKO BANK POLSKA SA O/GDYNIA kaŝdego (1 i 16 dnia miesiąca). W przypadku,gdy dzień przekazania środków jest dniem wolnym od pracy, w pierwszym dniu roboczym do godz Na potwierdzenie dokonania czynności wynikających z umowy naleŝy w następujących terminach: - za okres od 1-15 kaŝdego miesiąca do 16 dnia kaŝdego miesiąca, - za okres od kaŝdego miesiąca do 1 dnia następnego miesiąca, dostarczyć do Urzędu Miasta Gdyni do Wydziału Dochodów zbiorcze zestawienie pojazdów odholowanych, przechowywanych, odebranych za bieŝący (obejmujący 15 dni) okres rozliczeniowy z wyszczególnieniem opłat, o których mowa w ust.6 za poszczególne usługi wraz z kopiami dowodów wpłaty. 10. Właściwe zabezpieczenie środków finansowych pobranych od właścicieli pojazdów. 11. Świadczenie usług w sposób ciągły, w systemie 24 h, 7 dni w tygodniu, z zapewnieniem całodobowej łączności telefonicznej. 12. Zabezpieczenie informacji oraz danych osobowych zebranych w trakcie trwania umowy przed dostępem osób nieupowaŝnionych.

4 13. Zachowanie danych, do których Wykonawca uzyskał dostęp w ramach wykonywanej umowy. 14. Przyjęcie pełnej odpowiedzialności cywilno-prawnej za holowanie, parkowanie i przechowywanie pojazdów, ich części oraz innych rzeczy w trakcie świadczenia usługi. 15. Podstawy prawne w oparciu, o które Wykonawca będzie realizował zamówienie to w szczególności: 1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz ze zm.), 2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, Ŝe nie są uŝywane (Dz. U z 2011 r. Nr 143, poz. 845), 3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których uŝywanie moŝe zagraŝać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U z 2011 r. Nr 143, poz. 846), 4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu niezbędnego wyposaŝenia (Dz. U z 2013 r., poz.30 ). 16. Warunki techniczne sprzętu, parkingu: 1) 2 holowniki-lawety przystosowane do holowania pojazdów do 3,5t.,w tym wyposaŝony w podnośnik do załadunku bocznego (w miejscach zatłoczonych oraz do transportu pojazdów z automatyczną skrzynią biegów. 2) 1 holownik-laweta przystosowany do holowania pojazdów powyŝej 3,5t (z widłami), 3) 1 holownik przystosowany do holowania pojazdów cięŝarowych (autobusy, tiry). 4) parking powinien znajdować się na terenie Miasta Gdyni (dojazd komunikacją miejską), powierzchnia min.2500 m 2. (utwardzony płytami betonowymi, kostką lub asfaltem), ogrodzony na wysokość min. 2 m (np. siatka, panele betonowe), oświetlony (lampy halogenowe, ledowe lub inne oświetlające teren przez całą noc), monitorowany (kamery przemysłowe z rejestratorem i moŝliwością odtworzenia obrazu całego monitorowanego parkingu, przechowywanie zapisywanego obrazu przez 14 dni). UWAGA: 1/ Urządzenia i sprzęt zastosowany do prowadzenia usługi holowania musi być sprawny przez cały okres realizacji usługi (utrzymywanie i serwisowanie leŝy w gestii Wykonawcy). 2/ Zamawiający zastrzega sobie prawo w okresie przed podpisaniem umowy na usuwanie pojazdów z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu z terenu Miasta Gdyni oraz prowadzenie parkingu strzeŝonego jak równieŝ w trakcie jej realizacji do kontroli sprzętu, parkingu pod kątem spełnienia warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia, 3/ Sprzęt wyposaŝony w dodatkowe funkcję ponad te, których wymaga Zamawiający spełnia warunki opisu przedmiotu zamówienia Miejsce świadczenia usługi teren Miasta Gdyni. ROZDZIAŁ 4 OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. ROZDZIAŁ 5 OFERTY WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5 ROZDZIAŁ 6 INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. ROZDZIAŁ 7 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Od dnia roku lub od dnia podpisania umowy do dnia: r. wykonywanie usług usuwania i przyjmowania na parking pojazdów odholowanych z terenu Miasta Gdyni r. przechowywanie pojazdów na parkingu, względem których toczą się postępowania o przejęcie na własność Gminy oraz rozliczenie kosztów odholowania i przechowywania pojazdów przejętych na własność Gminy. ROZDZIAŁ 8 WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCY MUSZĄ DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA, śe NIE PODLEGAJĄ WYKLUCZENIU 8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, 8.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Wykonawca winien złoŝyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2), aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 8.3. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 8.4. JeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŝe osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złoŝone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem Zamawiający wykluczy Wykonawcę równieŝ w przypadku, kiedy w trakcie postępowania wystąpią przesłanki art. 24 ust. 2 ustawy W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenie i dokumenty, muszą być złoŝone przez kaŝdego Wykonawcę. ROZDZIAŁ 9 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki art. 22 ust. 1 ustawy, tj.: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności określone przepisami ustawy z dnia 06 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U z 2013 r. poz z późn. zm.).zamawiający uzna powyŝszy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaŝe, Ŝe posiada licencję na prowadzenie krajowego transportu drogowego zgodnie z ustawą dnia 06 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U z 2013 r. poz z późn. zm.).

6 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym; Zamawiający uzna powyŝszy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaŝe, Ŝe dysponuje następującym wyposaŝeniem zakładu, urządzeniami technicznymi w celu realizacji zamówienia: 1) dwoma holownikami-lawetami przystosowanymi do holowania (przewozu) pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, w tym wyposaŝony w podnośnik do załadunku bocznego (w miejscach zatłoczonych oraz do transportu pojazdów z automatyczną skrzynią biegów), 2) jednym holownikiem-lawetą do holowania samochodów powyŝej 3,5t (z widłami), 3) jednym holownikiem przystosowanym do holowania pojazdów cięŝarowych (autobusy, tiry), 4) ogrodzonym parkingiem zlokalizowanym na terenie Miasta Gdyni, połoŝonym w miejscu obsługiwanym przez komunikację miejską. a) łączna powierzchnia parkingu min. 2500m 2 (utwardzony płytami betonowymi, kostką lub asfaltem). b) ogrodzenie terenu na wysokość min. 2 m (np. siatka, panele betonowe), c) oświetlenie (lampy halogenowe, ledowe lub inne oświetlające teren przez całą noc), d) monitoring (kamery przemysłowe z rejestratorem i moŝliwością odtworzenia obrazu całego monitorowanego parkingu) Wykonawca moŝe polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, Ŝe warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym Ŝe Ŝaden z Wykonawców nie moŝe podlegać wykluczeniu Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem Wykonawcy. ROZDZIAŁ 10 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, KTÓRE MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W celu wykazania spełniania wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca winien złoŝyć, w zakresie niezbędnym do wykazania ich spełniania, następujące dokumenty: oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy o spełnianiu wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu (znajdujące się w Formularzu ofertowym) aktualną licencję na prowadzenie krajowego transportu drogowego pojazdów zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r. poz.1414 ze zm.) W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złoŝony przez co najmniej jednego wykonawcę wykaz wyposaŝenia zakładu urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany wykaz moŝe być złoŝony wspólnie lub oddzielnie przez Wykonawców pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca polega na potencjale technicznym tych podmiotów o treści odpowiadającej załącznikowi nr 4.

7 ROZDZIAŁ 11 DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złoŝyć ofertę, której zawartość stanowić będzie wypełniony formularz ofertowy - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają jeden formularz ofertowy Wraz z ofertą Wykonawca powinien złoŝyć: Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziału 8 i Rozdziału 10 SIWZ Listę podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), albo informację o tym, Ŝe nie naleŝy do grupy kapitałowej załącznik nr W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem Pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisywania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów (np. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) złoŝonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upowaŝniony. Pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. ROZDZIAŁ 12 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Oferta winna być sporządzona w języku polskim Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Formularz ofertowy oraz inne oświadczenia winne być ostemplowane pieczątką firmową oraz podpisane i opieczętowane pieczątką imienną przez właściwe osoby do reprezentowania Wykonawcy Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte zszyte w sposób uniemoŝliwiający ich dekompletację Ofertę naleŝy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemoŝliwiającym przypadkowe zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert Oferta winna być złoŝona w opieczętowanej pieczątka firmową kopercie oznaczonej następująco: Urząd Miasta Gdyni, Sekretariat Wydziału Dochodów pok.413 na IV piętrze adres Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, Gdynia. Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z terenu Miasta Gdyni oraz prowadzenie parkingu strzeŝonego. Nie otwierać przed r. godz JeŜeli oferta zostanie opisana w inny sposób niŝ w pkt 12.7, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jej nieprawidłowe przekazanie w siedzibie Zamawiającego bądź przedwczesne, przypadkowe otwarcie Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu Wykonawca moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiana lub wycofanie oferty powinny znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej Zmiana lub Wycofanie, i opisane jak w pkt Dokumenty nie będące oryginałami powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby właściwe do reprezentowania Wykonawcy W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów na zasobach których polega Wykonawca, kopie dokumentów

8 dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub przez te podmioty Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złoŝona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. ROZDZIAŁ 13 INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie lub faksem (na numer podany w rozdziale 1) Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuŝa termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców. ROZDZIAŁ 14 OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Ewa Brzeska inspektor Wydziału Dochodów, nr pok. 405, tel w godz ROZDZIAŁ 15 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 30 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. ROZDZIAŁ 16 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Ofertę naleŝy złoŝyć do dnia r., godz w siedzibie Zamawiającego: w sekretariacie Wydziału Dochodów Urzędu Miasta Gdyni pokój 413 ul. Al. Marszałka Piłsudskiego 52/ Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu r., godz w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Gdyni, adres: j.w pok JeŜeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o terminie złoŝenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego Ofertę złoŝoną po terminie zwraca się niezwłocznie. ROZDZIAŁ 17 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Cenę oferty naleŝy podać w wartości netto i brutto Cenę oferty naleŝy obliczyć zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr Cenę oferty naleŝy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu

9 wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia JeŜeli złoŝono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami Stawki i ceny wymienione przez Wykonawcę będą podlegać korektom w trakcie wykonywania zamówienia - zmiana stawek na dzień 01 stycznia kaŝdego roku w oparciu o wskaźnik inflacji wynikający z Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia obowiązujących w danym roku maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeŝonym Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. ROZDZIAŁ 18 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryteriami oceny ofert: - usługa holowania pojazdów 40%, - usługa parkowania pojazdów 60%. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania za którykolwiek składnik oferty, ceny wyŝszej lub równej maksymalnym stawkom podanym w Uchwale Rady Miasta Gdyni nr XLVI/980/14 z dnia 24 września 2014 r w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeŝonym. Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następującego kryterium: O =0,4Ho + 0,6Po gdzie, poszczególne elementy oznaczają O - suma wszystkich punków, ocena oferty Ho- suma punków za ceny usług holowania pojazdów Po- suma punków za ceny usług parkowania pojazdów Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty końcowa ocena będzie składała się z sumy iloczynu ocen poszczególnych elementów z przypisanym współczynnikiem waŝności. Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. Odholowywanie pojazdów Ho = a + b + c + d + e + f + g a = a1 / a2 x 4 punkty a - ocena za odholowanie jednego roweru lub motoroweru a1 - najniŝsza cena jednostkowa za odholowanie jednego roweru lub motoroweru a2 - badana cena jednostkowa za odholowanie jednego roweru lub motoroweru b = b1 / b2 x 4 punkty b - ocena za odholowanie jednego motocykla

10 b1 - najniŝsza cena jednostkowa za odholowanie jednego motocykla b2 - badana cena jednostkowa za odholowanie jednego motocykla c = c1 / c2 x 80 punktów c - ocena za odholowanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t c1 - najniŝsza cena jednostkowa za odholowanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t c2 - badana cena jednostkowa za odholowanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t d = d1 / d2 x 6 punkty d - ocena za odholowanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej masie całkowitej powyŝej 3,5 t do 7,5 t d1 - najniŝsza cena jednostkowa za odholowanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyŝej 3,5 t do 7,5 t d2 - badana cena jednostkowa za odholowanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyŝej 3,5 t do 7,5 t e = e1 / e2 x 2 punkt e - ocena za odholowanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej masie całkowitej powyŝej 7,5 t do 16 t e1 - najniŝsza cena jednostkowa za odholowanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyŝej 7,5 t do 16 t e2 - badana cena jednostkowa za odholowanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyŝej 7,5 t do 16 t f = f1 / f2 x 2 punkt f - ocena za odholowanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej masie całkowitej powyŝej 16 t f1 - najniŝsza cena jednostkowa za odholowanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyŝej 16 t f2 - badana cena jednostkowa za odholowanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyŝej 16 t g = g1 / g2 x 2 punkt g - ocena za odholowanie pojazdu przewoŝącego materiały niebezpieczne g1 - najniŝsza cena jednostkowa za odholowanie pojazdu przewoŝącego materiały niebezpieczne g2 - badana cena jednostkowa za odholowanie przewoŝącego materiały niebezpieczne Parkowanie pojazdów Po = j + k + l + m + n + o+ p+q j = j1 / j2 x 2 punkty j - ocena za dobę parkowania jednego roweru lub motoroweru j1 - najniŝsza cena jednostkowa za dobę parkowania jednego roweru lub motoroweru j2 - badana cena jednostkowa za dobę parkowania jednego roweru lub motoroweru k = k1 / k2 x 2 punkty

11 k - ocena za dobę parkowania jednego motocykla k1 - najniŝsza cena jednostkowa za dobę parkowania jednego motocykla k2 - badana cena jednostkowa za dobę parkowania jednego motocykla l = l1 / l2 x 40 punktów l - ocena za dobę parkowania pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t l1 - najniŝsza cena jednostkowa za dobę parkowania pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t l2 - badana cena jednostkowa za dobę parkowania pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t m = m1 / m2 x 3 punkty m - ocena za dobę parkowania pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej masie całkowitej powyŝej 3,5 t do 7,5 t m1 - najniŝsza cena jednostkowa za dobę parkowania pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyŝej3,5 t do 7,5 t m2 - badana cena jednostkowa za dobę parkowania pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyŝej 3,5 t do 7,5 t n = n1 / n2 x 1 punkt n - ocena za dobę parkowania pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej masie całkowitej powyŝej 7,5 t do 16 t n1 - najniŝsza cena jednostkowa za dobę parkowania pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyŝej 7,5 t do 16 t n2 - badana cena jednostkowa za dobę parkowania pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do powyŝej 7,5 t do 16 t o = o1 / o2 x 1 punkt o - ocena za dobę parkowania pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyŝej 16 t o1 - najniŝsza cena jednostkowa za dobę parkowania pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyŝej 16 t o2 - badana cena jednostkowa za dobę parkowania pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyŝej 16 t p= p1 / p2 x 1 punktów p - ocena za dobę parkowania pojazdu przewoŝącego materiały niebezpieczne p1 najniŝsza cena jednostkowa za dobę parkowania pojazdu przewoŝącego materiały niebezpieczne p2 - badana cena jednostkowa za dobę parkowania pojazdu przewoŝącego materiały niebezpieczne q = p1 / p2 x 50 punktów q - ocena za cały okres parkowania usuniętego pojazdu, który nie został odebrany przez właściciela w ustawowym terminie i został przejęty na własność gminy, powiatu g1 - najniŝsza cena ryczałtowa za cały okres parkowania usuniętego pojazdu, który nie został odebrany przez właściciela w ustawowym terminie i został przejęty na własność gminy, powiatu q2 - badana cena ryczałtowa za cały okres parkowania usuniętego pojazdu, który nie został odebrany przez właściciela w ustawowym terminie i został przejęty na własność gminy, powiatu.

12 18.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyŝszą łączną liczbę punktów wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. Wyliczona w ten sposób cena oferty posłuŝy tylko do wybrania najkorzystniejszej oferty. Faktyczne wynagrodzenie za wykonane usługi obliczane będzie na podstawie cen jednostkowych i rzeczywistego zakresu wykonanych prac. ROZDZIAŁ 19 INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niŝ zł. Opłaconą polisę wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłatę składki ubezpieczeniowej, o ile z treści polisy nie wynika, Ŝe składka została zapłacona, Wykonawca będzie zobowiązany przedłoŝyć nie później niŝ w dniu zawarcia umowy Zamawiający przed podpisaniem umowy dokona weryfikacji zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu i parkingu pod względem zgodności ze złoŝona ofertą Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŝeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni jeŝeli zostało przesłane w inny sposób Zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt. 19.5, jeŝeli: - złoŝono tylko jedną ofertę, - nie odrzucono Ŝadnej oferty oraz nie wykluczono Ŝadnego Wykonawcy W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestników postępowania JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny W przypadku jeŝeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, zapisy umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną dostosowane dla takiej osoby Zamawiający dopuszcza moŝliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy / Zamawiającego w następujących przypadkach: a) zmiany podwykonawcy za zgodą zamawiającego (nowy podwykonawca musi spełniać takie same warunki jak podwykonawca pierwotny). b) zmiany lokalizacji parkingu za zgodą Zamawiającego (nowy parking musi spełniać takie same warunki jak pierwotny), c) nadzwyczajnej zmiany stosunków, w tym zmiany przepisów, w oparciu o które realizowane jest niniejsze zamówienie ROZDZIAŁ 20 INFORMACJE NA TEMAT PODWYKONAWSTWA JeŜeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom to jego zakres wskazuje w ofercie W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wskazuje w ofercie równieŝ nazwy podwykonawców.

13 20.3. W przypadku powierzenia realizacji części usług/prac podwykonawcom, na których zasoby Wykonawca nie powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania nazw i adresów podwykonawców w celu akceptacji przez Zamawiającego przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego JeŜeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iŝ proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niŝ wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace i dostawy wykonane przez podwykonawców. ROZDZIAŁ 21 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy. ROZDZIAŁ 22 INNE POSTANOWIENIA W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Zał. nr 1 Formularz ofertowy, Zał. nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Zał. nr 3 Wykaz wyposaŝenia zakładu urządzeń technicznych, Zał. nr 4 Zobowiązanie, Zał. nr 5 - Projekt umowy, Zał. nr 6 Lista podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej. Gdynia, dnia.. SIWZ Sporządził: Ewa Brzeska

14 ZAŁĄCZNIK NR 1 pieczątka firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY Gmina Miasta Gdyni Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców: Nazwa (firma)/imię nazwisko Adres. Adres do korespondencji. Nr telefonu/nr faksu Nr NIP (przedsiębiorca)... Nr PESEL (osoba fizyczna)... Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o kwocie poniŝej euro na usługę usuwania pojazdów z dróg, stref zamieszkania i stref ruchu z terenu Miasta Gdyni oraz prowadzenie parkingu strzeŝonego składamy następującą Ofertę na wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia: 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę, ustaloną zgodnie z dyspozycjami specyfikacji istotnych warunków zamówienia: lp. Opis usługi Cena netto a b c d e f g j k l m cena jednostkowa za odholowanie roweru lub motoroweru cena jednostkowa za odholowanie motocykla cena jednostkowa za odholowanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t cena jednostkowa za odholowanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyŝej 3,5 t do 7,5 t cena jednostkowa za odholowanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyŝej 7,5 t do 16 t cena jednostkowa za odholowanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyŝej 16 t cena jednostkowa za odholowanie pojazdu przewoŝącego materiały niebezpieczne cena jednostkowa za kaŝdą rozpoczętą dobę parkowania roweru lub motoroweru Cena jednostkowa za kaŝdą rozpoczętą dobę parkowania motocykla cena jednostkowa za kaŝdą rozpoczętą dobę parkowania pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t cena jednostkowa za kaŝdą rozpoczętą dobę parkowania pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyŝej 3,5 t do 7,5 t Wartość podatku VAT Cena brutto

15 n o p q Cena jednostkowa za kaŝdą rozpoczętą dobę parkowania pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyŝej 7,5 t do 16 t cena jednostkowa za kaŝdą rozpoczętą dobę parkowania pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyŝej 16 t cena jednostkowa za kaŝda rozpoczętą dobę parkowania pojazdu przewoŝącego materiały niebezpieczne cena łączna za cały okres parkowania usuniętego pojazdu który nie został odebrany przez właściciela w ustawowym terminie i został przejęty na własność Gminy na podst. uchwały Rady Miasta Gdyni lub na podstawie wyroku sądu. 2. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w okresie od dnia r. do dnia r. 3. Oświadczamy, Ŝe spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego zgodne z art. 22 ust 1 ustawy z dnia r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.). 4. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŝeń oraz, Ŝe zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty. 5. Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się za związanych Ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli na 30 dni od terminu składania Ofert. 6. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać: a. siłami własnymi * b. siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców w następującym zakresie:..* *niepotrzebne skreślić 7. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z projektem umowy, załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (załącznik Nr 5) i przyjmujemy go bez zastrzeŝeń. 8. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym. 9. Przyjmujemy termin płatności w ciągu 30 dni od daty złoŝenia faktury. 10. UpowaŜniamy Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłoŝonych informacji oraz do wyjaśnienia kaŝdych aspektów naszej oferty. 11. Oświadczamy, iŝ wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 297 KK). 12. Załączniki - oświadczenia i dokumenty (wymienić):..., dnia (podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)

16 ZAŁĄCZNIK NR 2 pieczątka firmowa Wykonawcy Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę usuwania pojazdów z dróg, stref zamieszkania i stref ruchu z terenu Miasta Gdyni oraz prowadzenie parkingu strzeŝonego składamy oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)...., dnia... Miejscowość, data:... (podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)

17 ZAŁĄCZNIK NR 3 pieczątka firmowa Wykonawcy Wykaz wyposaŝenia zakładu, urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami; L.p. WyposaŜenie zakładu urządzenia techniczne Ilość sztuk wymagana Ilość sztuk dostępnych Wykonawcy (wypełnia Wykonawca) własne Oddane do dyspozycji przez inne podmioty* (nazwa podmiotu) holownik-laweta przystosowany do holowania pojazdów do 3,5t. 2 holownik-laweta przystosowany do holowania pojazdów powyŝej 3,5t. (z widłami) 1 Holownik przystosowany do holowania pojazdów cięŝarowych (autobusy, tiry) 1 Parking utwardzony wymienić rodzaj nawierzchni... (wypełnia wykonawca) Adres parkingu.. (wypełnia wykonawca) powierzchnia... m 2 (wypełnia wykonawca) * W przypadku wypełnienia kolumny nr 5 Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował wyposaŝeniem zakładu urządzeniami technicznymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie innych podmiotów (załącznik nr 5) do oddania mu do dyspozycji wymienionych w tej kolumnie wyposaŝenia zakładu i urządzeń technicznych na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Miejscowość, data:...

18 (podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy) ZAŁĄCZNIK NR 4 pieczątka firmowa Podmiotu Z O B O W I Ą Z A N I E P O D M I O T U 1. Nazwa i adres Podmiotu: 2. oświadcza, Ŝe zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy (nazwa i adres): 3. następujących zasobów*: 3a) potencjału technicznego:... *przy właściwym zasobie naleŝy wstawić znak X 4. na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi usuwania pojazdów z dróg, stref zamieszkania i stref ruchu z terenu Miasta Gdyni oraz prowadzenie parkingu strzeŝonego 5. Oświadczam, iŝ udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: a) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: b) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: Miejscowość, data:... (podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Podmiotu)

19 ZAŁĄCZNIK NR 5 Projekt UMOWY UMOWA Nr.. zawarta w dniu r. w Gdyni pomiędzy Gminą Miasta Gdyni z siedzibą ul. Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, Gdynia, reprezentowaną przez: 1.., 2.., zwaną dalej Zamawiającym a......, z siedzibą:..., zarejestrowanym w... pod numerem, posiadającym nr NIP......, reprezentowanym przez: 1...., 2.., zwanym dalej Wykonawcą w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy złoŝonej w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej euro zawarta została umowa następującej treści: 1 1. Na podstawie dokonanego wyboru oferty Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na: 1. Usuwaniu pojazdów z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu znajdujących się na terenie Miasta Gdyni 2. Prowadzeniu całodobowego parkingu strzeŝonego do parkowania usuwanych pojazdów z terenu Miasta Gdyni. Parking znajduje się w Gdyni przy ul. 2 Zadania realizowane przez Wykonawcę w szczególności obejmują: 1. Usuwanie pojazdów z dróg, stref zamieszania i stref ruchu na podstawie dyspozycji uprawnionych podmiotów - zgodnie z art. 50a ust. 1 i 130a ust 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz z póź. zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra spraw wewnętrznych i administracji z 19 sierpnia 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, Ŝe nie są uŝywane (Dz.U.2011 Nr 172, poz.1028), Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których uŝywanie moŝe zagraŝać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz.U.2011 Nr 143, poz. 846).

20 2. Wykonawca będzie realizował zadania wynikające z niniejszej umowy przy pomocy co najmniej następującego sprzętu: 2 holowników-lawet przystosowanych do holowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t w tym wyposaŝony w podnośnik do załadunku bocznego (w miejscach zatłoczonych oraz do transportu pojazdów z automatyczną skrzynia biegów), 1 holownika-lawety do holowania samochodów powyŝej 3,5 t(z widłami) oraz holownika przystosowanego do holowania pojazdów cięŝarowych (autobusy, tiry). 3. Współdziałanie z podmiotami uprawnionymi do wydawania dyspozycji usunięcia pojazdów z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu na terenie miasta Gdyni. 4. Bezpieczne przetransportowanie pojazdów na wyznaczony parking, w tym: a) dojazd do pojazdu będącego przedmiotem zgłoszenia (w ciągu 30 min. samochody osobowe, w ciągu 1h samochody cięŝarowe), b) sporządzenie dokumentacji fotograficznej pozwalającej stwierdzić ew. uszkodzenia pojazdu przed załadunkiem, c) załadunek pojazdu, zabezpieczenie przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieŝą w czasie transportu, d) przemieszczenie na wyznaczony parking, e) rozładunek pojazdu na parkingu, f) właściwe ustawienie pojazdu na parkingu. 5. Prowadzenie całodobowego parkingu strzeŝonego do parkowania pojazdów usuwanych z miasta Gdyni, w tym: a) zabezpieczenie pojazdów i rzeczy w nim przechowywanych przed uszkodzeniem, kradzieŝą, dewastacją, b) udzielanie pomocy rzeczoznawcom przy wykonywaniu oględzin, c) powiadomienie Wydziału Dochodów Urzędu Miasta Gdyni oraz podmiotu, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu nie później niŝ trzeciego dnia od dnia upływu tego terminu, o nieodebraniu pojazdu z parkingu w terminie określonym w art. 50a ust. 2 ustawy,; d) powiadomienie Wydziału Dochodów Urzędu Miasta Gdyni oraz podmiotu, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu, nie później niŝ trzeciego dnia od dnia upływu tego terminu, o nieodebraniu pojazdu z parkingu w terminie określonym w art. 130a ust. 10 ustawy, e) natychmiastowe powiadomienie (telefonicznie, faxem a następnie pismem) Wydziału Dochodów Urzędu Miasta Gdyni oraz podmiotu, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu o jego odebraniu w celu wstrzymania procedury ustalania właściciela pojazdu. f) wydawanie właścicielowi pojazdu na podstawie zezwolenia ogranu gminy - w przypadku usunięcia pojazdu w trybie określonym w art. 130a ust. 1-2 ustawy. 5 Pobieranie od właścicieli usuniętych pojazdów w imieniu i na rzecz Zamawiającego opłat za odholowanie i postój pojazdu na parkingu strzeŝonym w przypadkach, w których usunięcie nastąpiło na podstawie art.50a ust. 1 i art.130 a ust.1 i 2 ustawy, wg. obowiązujących stawek określonych w Uchwale Rady Miasta Gdyni Nr XLVI/980/14 z dnia 24 września 2014 r., dotyczącej ustalenia opłat związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów usuniętych z dróg. 6 Prowadzenie przez Wykonawcę dla opłat, o których mowa w pkt.5 odrębnej ewidencji finansowo-księgowej,zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 7 Prowadzenie odrębnej ewidencji pojazdów odholowanych i przyjętych na parking, które zostały odebrane przez właścicieli i nieodebrane w ustawowym terminie. 8 Przekazywanie opłat pobranych danego dnia na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze: PKO BANK POLSKI O/GDYNIA w dniach (15 i 31 dnia kaŝdego miesiąca). W przypadku,gdy dzień przekazania środków jest dniem wolnym od pracy, w pierwszym dniu roboczym do godz Na potwierdzenie dokonania czynności wynikających z umowy naleŝy w następujących terminach: - za okres od 1-15 kaŝdego miesiąca do 16 dnia kaŝdego miesiąca

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni dot.: przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni dot.: przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr OU.RZR. Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez:

UMOWA Nr OU.RZR. Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: UMOWA Nr OU.RZR /2015 zawarta w dniu _ * Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Marka Biernackiego - Zastępcę Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O O

III.4) INFORMACJA O O Legnica: Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o -Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) w art. 130a, ust. 5a 5c określa warunki, w oparciu o które następuje

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJACY: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE w OPOLU 45-047 OPOLE ul. Waryńskiego 30 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SZCZEPIONEK DO SZCZEPIEŃ

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. res strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa drukowania i dostawa druków szkolnictwa wyŝszego: Pakiet I - dyplomy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. pieczątka firmowa Wykonawcy. FORMULARZ OFERTY Gmina Miasta Gdyni Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

ZAŁĄCZNIK NR 1. pieczątka firmowa Wykonawcy. FORMULARZ OFERTY Gmina Miasta Gdyni Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców: Nazwa (firma)/imię nazwisko. Adres.. Adres do korespondencji...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1 z 5 2014-04-22 17:58 Lublin: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie mienia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie. Numer ogłoszenia: 87425-2014; data

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROZBUDOWĘ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY WIJEWO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROZBUDOWĘ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY WIJEWO OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROZBUDOWĘ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY WIJEWO Gmina Wijewo z siedziba w Wijewie przy ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo, tel. 65 549 4085, fax 65 54947 55,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr Gdynia ul. Stawna 4/6

Zespół Szkół Nr Gdynia ul. Stawna 4/6 Zespół Szkół Nr 7 81-629 Gdynia ul. Stawna 4/6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 7 dot.: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni dot.: przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, Wrocław, woj. dolnośląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, Wrocław, woj. dolnośląskie, tel , faks Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa wraz z montaŝem wyposaŝenia 151 pokoi dwuosobowych oraz mebli

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki, woj. mazowieckie, tel , faks 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki, woj. mazowieckie, tel , faks 22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zabki.pl Ząbki: ZP/271/21/2014 - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Biała Podlaska: Wynajem pojazdów wraz z kierowcą, przeznaczonych do przewozu osób na terenie Polski Numer ogłoszenia: 528520-2013; data zamieszczenia: 19.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

1 z :10

1 z :10 http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=223871&rok=2009-11-27 1 z 2 2009-11-27 10:10 Sokółka: Dostawa energii elektrycznej Numer ogłoszenia: 223871-2009; data zamieszczenia: 27.11.2009

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. na: "WYZNACZENIE JEDNOSTKI DO USUWANIA I PRZEMIESZCZANIA POJAZDÓW ORAZ DO PROWADZENIA PARKINGU STRZEŻONEGO DLA USUWANYCH POJAZDÓW"

OGŁOSZENIE. na: WYZNACZENIE JEDNOSTKI DO USUWANIA I PRZEMIESZCZANIA POJAZDÓW ORAZ DO PROWADZENIA PARKINGU STRZEŻONEGO DLA USUWANYCH POJAZDÓW OGŁOSZENIE o KONKURSIE OFERT na: "WYZNACZENIE JEDNOSTKI DO USUWANIA I PRZEMIESZCZANIA POJAZDÓW ORAZ DO PROWADZENIA PARKINGU STRZEŻONEGO DLA USUWANYCH POJAZDÓW" Starosta Myszkowski na podstawie art.50a

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 4435682, 683, 684, 685, 686, faks 22 4435600.

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 4435682, 683, 684, 685, 686, faks 22 4435600. Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl/page/83,zamówienia-publiczne.html Warszawa: Wykonanie projektów organizacji

Bardziej szczegółowo

Wynajem autokarów wraz z kierowcami - autokary klasy lux do przewozu minimum (45-50) pasaŝerów

Wynajem autokarów wraz z kierowcami - autokary klasy lux do przewozu minimum (45-50) pasaŝerów Page 1 of 5 Warszawa: Usługa polegająca na wynajmie autokarów i autobusów (duŝych mikrobusów) wraz z kierowcami - 2 części Numer ogłoszenia: 349707-2008; data zamieszczenia: 04.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Czerwonak: wywóz nieczystości stałych w dwóch częściach: część I: świadczenie wywozu nieczystości stałych z terenu gminy wraz z podstawieniem pojemników. część II: wywóz nieczystości stałych z pojemników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów Telefon/ faks: 32 738-11- 55 www.cismikolow.pl 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. ZAPRASZA do złoŝenia oferty dotyczącej wykonania zamówienia: Transport drogowy osób na trasie

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. ZAPRASZA do złoŝenia oferty dotyczącej wykonania zamówienia: Transport drogowy osób na trasie L.dz: 3374/2014 Zagórze, dnia 24.07.2014r. Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. ZAPRASZA do złoŝenia oferty dotyczącej wykonania zamówienia: Transport drogowy osób na trasie Otwock-Zagórze Nr.spr.

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-1/15 Warszawa, 14 stycznia 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) I. Informacje o Zamawiającym. Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, zwane w dalszej części Zamawiającym, zaprasza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Gdyni 81-155 Gdynia, ul. Płk. Dąbka 277 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot.: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 euro na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą Załącznik Nr 3 UMOWA na świadczenie usług w zakresie usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

nagrobkach na Starym Cmentarzu przy ul. Targowej w Rzeszowie, realizowane w ramach zadania

nagrobkach na Starym Cmentarzu przy ul. Targowej w Rzeszowie, realizowane w ramach zadania Strona 1 z 6 Rzeszów: Wykonanie prac konserwatorskich przy nagrobkach na Starym Cmentarzu przy ul. Targowej w Rzeszowie, realizowane w ramach zadania remontowego pn.: Renowacja i konserwacja zabytkowych

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Płatne ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego FORMULARZ OFERTOWY

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Płatne ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy/Wykonawców:......... Adres*:... REGON*:... NIP*:... FAX*, na który zamawiający będzie przesyłać korespondencję:... *- w przypadku oferty wspólnej naleŝy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Będzin: Przewóz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej W Będzinie Numer ogłoszenia: 260372-2008; data zamieszczenia: 11.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 Dostawa pakietu Microsoft Office dla systemu Mac OS X 5 licencji MOLP EDU (wersja Std). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2010

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 66510-2009 z dnia r. Ogłoszenie o zamówieniu - śywiec 1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Szczecin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Remont dróg wewnętrznych: ETAP I jezdnia i część chodników zlokalizowanych przy budynkach na ulicy Darwina 9a,7.

FORMULARZ OFERTY. Remont dróg wewnętrznych: ETAP I jezdnia i część chodników zlokalizowanych przy budynkach na ulicy Darwina 9a,7. Znak sprawy: UD-VII-WZP.271.16.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY (pieczęć wykonawcy) Nazwa Wykonawcy:...... Adres:... TELFAX:.... FAX.... e mail REGON:.... NIP:.... Dla: Miasto Stołeczne Warszawa

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2015-05-18 15:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php Katowice: Zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: powiatwroclawski.ibip.wroc.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: powiatwroclawski.ibip.wroc. Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: powiatwroclawski.ibip.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bieszczadzki.pl Ustrzyki Dolne: Usuwanie, przemieszczanie i holowanie pojazdów oraz prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2014-07-15 10:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Wrocław: Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV ;

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV ; Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 48 71 72-21-738 fax 48 71 72-21-740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.winbkielce.prot.pl Kielce: DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Strona1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Strona1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Strona1 Lisków: Zorganizowanie i przeprowadzenie dowozu osób niepełnosprawnych na wycieczkę integracyjną do Zoo Safarii w Borysewie i konferencję w Ostrowie Wielkopolskim dla uczestników Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED:

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332321-2015:text:pl:html Polska-Wieprz: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER Program Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Nidzica: Dostawa energii elektrycznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Nidzica: Dostawa energii elektrycznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Nidzica, dnia 01 października 2014r. Nr postępowania: TI. 271.14.2014 Nidzica: Dostawa energii elektrycznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/dostawy Gdynia: Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Gdyni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN- 45/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4.

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4. Izba Wytrzeźwień ul. Racula Im. Rodła 6 66-004 Zielona Góra Zielona Góra, dnia: 02 czerwca 2016 r. Sprawa 6/2016 Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: ubezpieczenie mienia Kancelarii Senatu oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Tarnów: Świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie, odzysku lub unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne ze Specjalistycznego Szpitala im.e.szczeklika w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

ZP.272.RB.17.127.2013.ŁU Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r.

ZP.272.RB.17.127.2013.ŁU Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. ZP.272.RB.17.127.2013.ŁU Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 5 000 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24. Wieruszów: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie Numer ogłoszenia: 212528-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Kraków: Zorganizowanie wycieczek krajoznawczo-turystycznych: Czechy-Austria-Słowacja oraz Pogórze przemyskie + Lwów.

Kraków: Zorganizowanie wycieczek krajoznawczo-turystycznych: Czechy-Austria-Słowacja oraz Pogórze przemyskie + Lwów. Strona 1 z 6 Kraków: Zorganizowanie wycieczek krajoznawczo-turystycznych: Czechy-Austria-Słowacja oraz Pogórze przemyskie + Lwów Numer ogłoszenia: 282362-2011; data zamieszczenia: 09.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Leszno: usuwanie pojazdów z dróg powiatu leszczyńskiego oraz przechowywanie usuniętych pojazdów na całodobowym parkingu strzeŝonym w przypadkach określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2015-07-13 13:43 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zukowo.pl śukowo: USŁUGI PRZEWOZOWE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH

Bardziej szczegółowo