4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności : 1. w ramach ochrony fizycznej osób, mienia, obiektów: 1) Całodobowa fizyczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności : 1. w ramach ochrony fizycznej osób, mienia, obiektów: 1) Całodobowa fizyczna"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 Wzór umowy Całodobowa ochrona osób fizycznych i mienia Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Giżycku przy ul. Moniuszki 22 w okresie od do r. wraz z zapewnieniem grupy interwencyjnej oraz dzierżawą parkingu w okresie r r. i r r. Umowa nr (numer) zawarta w dniu (data) pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Sportu z siedzibą w Warszawie, (00-449), ul. Łazienkowska 6A, zarejestrowanym pod numerem w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22 grudnia 2010 roku, posiadającym numery: NIP i Regon - EKD Z, oddziałem Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Giżycku (11-500) ul. Moniuszki 22, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Emilię Kaczmarek p.o. Dyrektora Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Giżycku, przy kontrasygnacie Głównej Księgowej Doroty Sinkiewicz a(nazwa firmy) reprezentowaną -ym (reprezentant firmy) zwaną -ym dalej Wykonawcą wybranym po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm.) zwanej dalej ustawą Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usługi ochrony fizycznej osób, mienia, obiektów Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Giżycku przy ulicy Moniuszki 22 wraz z dzierżawą parkingu znajdującego się przy wjeździe do Ośrodka na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym integralną część umowy (załącznik nr 1) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 145, poz z późn. zm.). 2. W zakresie zadań umownych, wymienionych w 1, Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr (numer) uprawniającą do bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia stałego, dozoru sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, 3. Dokumenty, o których mowa w 2 ust. 2 stanowią załączniki nr 2 do niniejszej umowy Umowa zawarta jest na okres 24 miesięcy, począwszy od dnia r. do dnia r. 2. Podstawą do rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usługi będzie protokolarne przekazanie Wykonawcy obiektów do ochrony, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obydwu stron umowy. Data i godzina rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usługi winna być również odnotowana w książce służb. 3. Projekt protokołu zdawczo-odbiorczego sporządza Wykonawca w terminie 3 dni od podpisania umowy. Protokół musi zawierać: datę i godzinę rozpoczęcia świadczenia usługi, dane osób przekazujących i przejmujących obiekt do ochrony, podstawowe informacje o aktualnym stanie bezpieczeństwa obiektów (rodzaje zabezpieczeń technicznych i potencjalne zagrożenia). 4. Zamawiający zobowiązuje się do zapoznania Wykonawcy z obiektami następnego dnia po podpisaniu umowy. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usługi w dniu r. godz. 00:00.

2 4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności : 1. w ramach ochrony fizycznej osób, mienia, obiektów: 1) Całodobowa fizyczna ochrona osób i mienia sprawowana będzie przez wszystkie dni tygodnia, przez odpowiednią liczbę pracowników ochrony dostosowaną do potrzeb Zamawiającego, zapewniającą w każdym momencie bezpieczeństwo osób i mienia, nie mniejszą jednak niż 3 osoby. 2) Wsparcia pracowników ochrony Ośrodka patrolem samochodowym do natychmiastowej interwencji na każde wezwanie (czas dojazdu patrolu maksymalnie 5 min. w godz , a w godz do 10 min.) od otrzymania sygnału alarmowego. 3) Opracowania w ciągu 1 miesiąca od momentu podpisania umowy Instrukcji ochrony tj. szczegółowego zakresu obowiązków wraz z instrukcjami i procedurami postępowania na wypadek zaistniałych zagrożeń, listę telefonów kontaktowych, prowadzoną dokumentację, itp. 4) Zapobiegania i przeciwdziałania kradzieżom, rozbojom, kradzieżom z włamaniem, dewastacji oraz innym zakłóceniom ładu i porządku na terenie Ośrodka i ochranianych obiektów. 5) Kierowania gości Ośrodka do poszczególnych obiektów na terenie Ośrodka. 6) Rejestrowania pojazdów wjeżdżających na teren Ośrodka oraz wystawiania kwitów parkingowych. 7) Wykorzystywania i nadzorowania istniejącego systemu monitoringu i systemu alarmowego, 8) Niedopuszczania do wnoszenia materiałów niebezpiecznych oraz materiałów i towarów przeznaczonych do sprzedaży lub rozpowszechniania przez przedstawicieli firm zewnętrznych, 9) Pełnej znajomości topografii Ośrodka w tym rozkładu pomieszczeń w poszczególnych obiektach, dróg ewakuacyjnych w obiektach i na terenie Ośrodka. 10) Znajomości rozmieszczenia i umiejętności obsługi głównych wyłączników prądu, ppoż., zaworów wodnych, itp. 11) Patrolowania terenu Ośrodka ogrodzonego o pow. ok. 26 ha, obiektów sportowych, noclegowych i innych obiektów dostępnych dla gości Ośrodka oraz obiektów stanowiących gospodarcze zaplecze Ośrodka. 12) Podejmowania interwencji zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom skierowanym przeciwko chronionym osobom i mieniu. 13) Podejmowanie niezbędnych działań w przypadku wydarzeń nadzwyczajnych (pożar, zalanie, awarie elektryczne itp.) poprzez wezwanie odpowiednich służb publicznych (pogotowia ratunkowego, wodociągowego oraz policji, straży pożarnej itp.) 14) Pomocy w organizowaniu ewakuacji budynków w sytuacji np. zagrożenia pożarowego do czasu przybycia odpowiednich służb, 15) Egzekwowania przestrzegania przez pracowników i gości postanowień instrukcji postępowania na wypadek pożaru, 16) Współdziałania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia chronionych obiektów z właściwymi jednostkami policji i służb miejskich, 17) Ścisłej współpracy z osobą wyznaczoną ze strony Zamawiającego w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i obowiązującego porządku w Ośrodku oraz codziennego informowania o wszelkich zauważonych usterkach i nieprawidłowościach. 18) Prowadzenie książki służb i dokumentowanie w niej spostrzeżeń, nieprawidłowości oraz zaistniałych ważnych wydarzeń w czasie pełnienia służby, mających wpływ na bezpieczeństwo osób, budynków i mienia. Sporządzania raportów z ww zdarzeń, 19) Udostępniania na żądanie osoby wyznaczonej z ramienia Zamawiającego do wglądu oraz ewentualnego wpisywania uwag książki służb, 20) Kontrolowania technicznego zabezpieczenia obiektów Ośrodka. 21) Sprawdzania prawidłowości zamknięć pomieszczeń i zabezpieczeń budynków, głównie miejsc szczególnej ochrony,

3 22) Obsługi systemów przeciwwłamaniowych w obiektach, w tym sprawdzanie stanu zabezpieczenia technicznego drzwi zewnętrznych i okien, 23) Utrzymanie porządku parkowania na terenie Ośrodka i bezpośrednio przed wjazdem do Ośrodka. 24) Otwieranie i zamykanie bram i szlabanu. 25) Pokrycia strat i szkód materialnych poniesionych przez Zamawiającego oraz osoby trzecie z przyczyn bezspornie leżących po stronie Wykonawcy. 26) Posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres wykonywania umowy. 27) Przestrzegania obowiązujących przepisów bhp i ppoż. oraz regulaminu Ośrodka. 28) Rzetelnego i starannego wykonywania powierzonych zadań i obowiązków oraz postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. w ramach monitorowania sygnałów alarmowych Zamawiającego: 1) Prowadzenia całodobowego nadzoru (monitoringu) systemów alarmowych Zamawiającego zainstalowanych w obiektach Zamawiającego. 2) Analizowania przez system komputerowy i operatora ze stacji monitorowania pracy urządzeń alarmowych zainstalowanych w obiektach Zamawiającego. 3) Zawiadamiania osób wskazanych przez Zamawiającego o wszelkiego rodzaju zakłóceniach w działaniu systemu alarmowego lub linii przekazu. 4) W przypadku odebrania przez operatora sygnału o naruszeniu obszaru chronionego systemem elektronicznego zabezpieczenia do niezwłocznego skierowania najkrótszą drogą do chronionego obiektu zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego (czas dojazdu patrolu maksymalnie do 5 minut w godz , a w godz do 10 minut od chwili odebrania sygnału o naruszeniu obszaru chronionego), 5) W przypadku stwierdzenia włamania, niezwłocznego zawiadomienia najbliższej jednostki Policji oraz osoby wskazanej przez Zamawiającego o zaistniałym zdarzeniu, 6) W przypadku stwierdzenia wystąpienia alarmu nieuzasadnionego, zawiadomienia osoby wskazanej przez Zamawiającego o zaistniałym zdarzeniu i ustaleniu przyczyn wystąpienia alarmu na miejscu. 7) W razie uszkodzenia linii przekazu sygnału alarmowego zawiadomienia osoby wskazanej przez Zamawiającego o zaistniałym zdarzeniu i zabezpieczeniu chronionego obiektu doraźnym dozorem do czasu jej przyjazdu. 8) Całodobowego utrzymania w gotowości patrolu do natychmiastowej interwencji. 9) Podjęcia czynności zmierzających do minimalizacji strat w przypadku stwierdzenia objawów przestępczego zamachu oraz udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej, a także powiadomienia odpowiednich służb lekarskich dla osób poszkodowanych. 10) Po przybyciu do obiektu samochodu patrolowego agencji (tj. po natychmiastowej interwencji), ustalenia przyczyny uruchomienia systemu alarmowego, a w przypadku stwierdzenia włamania niezwłocznego powiadomienia najbliższej jednostki Policji oraz osoby wskazanej przez Zamawiającego przy równoczesnym podjęciu czynności zmierzających do zatrzymania ewentualnych sprawców oraz zabezpieczenia miejsca zdarzenia (dozór doraźny bez ograniczenia czasowego) do czasu przybycia Policji i osób wskazanych przez Zamawiającego. 3. Pracownicy ochrony podlegają bezpośrednio Wykonawcy i tylko od niego mogą otrzymywać polecenia. 4. Zamawiający lub upoważniony przez niego przedstawiciel, może wydać osobom dozorującym dyspozycje z pominięciem Wykonawcy, pod warunkiem odnotowania ich w książce służb. Dyspozycje te będą wykonywane tylko w przypadku, jeżeli mieszczą się w przedmiocie umowy i nie kolidują z przepisami prawa oraz nie wpływają ujemnie na stan bezpieczeństwa obiektu Wykonawca wyposaży na własny koszt osoby wykonujące ochronę w: 1) wyposażenie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa 2) jednolite, estetyczne umundurowanie z widocznym logo firmy 3) identyfikatory z logo firmy oraz z imieniem i nazwiskiem pracownika

4 4) środki łączności niezbędne do wykonywania wyznaczonych zadań, 5) przenośny rejestrator pracy służb wartowniczych 6) inne potrzebne przedmioty i materiały np. latarki, materiały piśmienne itp Zamawiający oddaje Wykonawcy w płatną dzierżawę parking na terenie Ośrodka na 60 miejsc parkingowych na okres: 1) 1 kwietnia 2014 r października 2014 r. 2) 1 kwietnia 2015 r października 2015 r. 2. Wykonawca zorganizuje i będzie prowadził parking strzeżony na własny koszt i ryzyko. 3. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udostępniania miejsc parkingowych na podstawie kart parkingowych wystawianych przez recepcję Ośrodka lub innego dokumentu potwierdzającego korzystanie z usług hali sportowej i wypożyczalni sprzętu pływającego. 4. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udostępniania miejsc parkingowych dla widzów imprez masowych (np.: mecze, koncerty, regaty, itp.) organizowanych w COS OPO w Giżycku w godzinach określonych każdorazowo przez Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o terminie wyżej wymienionych imprezach z jednodniowym wyprzedzeniem. 5. Czynsz za dzierżawę parkingu za okres określony w ust. 1 a) wynosi 8 400,00 zł netto plus podatek VAT 23% 1 932,00 zł tj ,00 zł brutto (słownie złotych brutto: dziesięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa), płatny z góry na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. 6. Czynsz za dzierżawę parkingu za okres określony w pkt 1 b) w wysokości 8 400,00zł netto zostanie skorygowany o wskaźnik inflacji za rok 2014 i płatny będzie z góry na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia 7. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania czystości i porządku na terenie parkingu na własny koszt poprzez: bieżące sprzątanie terenu, usuwanie opadających liści, konserwacji miejsc parkingowych (malowanie oznakowania miejsc, usuwanie trawy), itp. 8. Wykonawca może użytkować dzierżawiony parking jedynie według przeznaczenia określonego w Umowie i nie ma prawa wydzierżawiać go, poddzierżawiać ani oddawać do bezpłatnego użytkowania w całości lub części osobom trzecim Osobami wskazanymi do realizacji postanowień niniejszej umowy: 1) od strony Zamawiającego są: 1. (osoba) - tel (numer) 2. (osoba) - tel (numer) 2) od strony Wykonawcy są: 1. (osoba) - tel (numer) 2. (osoba) - tel (numer) 2. Strony mają prawo do zmiany ww osób w każdym czasie trwania umowy po wzajemnym uzgodnieniu Zamawiający udostępni pracownikom ochrony: portiernię jako miejsce pełnienia posterunków, łączność telefoniczną umożliwiającą komunikowanie się wyłącznie w sprawach związanych z ochroną. 2. Zamawiający udostępni na prośbę Wykonawcy posiadaną dokumentację techniczną budynków w zakresie związanym z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się, że przez cały okres wykonywania zamówienia będzie posiadał aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wykonawca zobowiązany jest w terminie siedmiu dni od daty utraty ważności dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie OC przedstawić Zamawiającemu aktualny dokument. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeśli Wykonawca na pierwsze pisemne żądanie, wystosowane do Wykonawcy po upływie 7 dniowego terminu, nie dostarczy Zamawiającemu aktualnego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC. 2. Dokumenty, o których mowa w 9 ust. 1 stanowią załączniki nr 3 do niniejszej umowy.

5 10 1. Zgodnie z ofertą Wykonawcy, wynagrodzenie za świadczenie usługi przez okres 24 miesięcy wynosić będzie (kwota) zł netto plus należny podatek VAT (kwota) zł, co daje kwotę (kwota) zł brutto. 2. Zgodnie z ofertą Wykonawcy, wynagrodzenie za okres jednego miesiąca wynosić będzie (kwota) zł netto plus należny podatek VAT (kwota) zł, co daje (kwota) zł brutto. 3. Płatności realizowane będą miesięcznie na podstawie faktur VAT, przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. 5. W razie opóźnienia w płatności ponad termin określony w 10 ust. 3, Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za zwłokę w płatności W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy kara umowna wynosi 5% całości miesięcznego wynagrodzenia określonego w 10 ust. 2 umowy za każde zdarzenie nienależytego wykonania usługi. Przez nienależyte wykonanie usługi rozumie się brak należytego wykonania czynności wymienionych w 4 a) także pozostawanie pracownikaów ochrony pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 2. W przypadku niewykonywania postanowień przedmiotu umowy następuje natychmiastowe rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3. W sytuacji, w której: 1) realizacja usługi jest nienależyta lub; 2) usługa przestała być świadczona bez przewidzianego w umowie wypowiedzenia Zamawiający może zlecić wykonanie usługi innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego Zamawiający może rozwiązać umowę przed upływem jej obowiązywania ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: 1) powtarzającego się nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, udokumentowanego 3-krotnym pisemnym zastrzeżeniem zgłoszonym Wykonawcy w ramach czasu trwania umowy, 2) zaniechania świadczenia postanowień umownych przedmiotu zamówienia, 3) Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji, 4) zostanie wydany nakaz zajęcia całości lub części majątku Wykonawcy, 5) Wykonawca powierzył wykonanie swoich zobowiązań umownych innemu podmiotowi bez pisemnej zgody Zamawiającego, 6) utraty licencji, koncesji na świadczenie usług objętych umową. 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 3. W innych przypadkach strony mogą wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 4. Wypowiedzenie określone w umowie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług objętych niniejszą Umową z należytą starannością.

6 14 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Zmiany postanowień umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy lub z nią związane w przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. Zamawiający Wykonawca

WZÓR U M O W Y. zawarta w dniu... pomiędzy : Przedmiot zamówienia

WZÓR U M O W Y. zawarta w dniu... pomiędzy : Przedmiot zamówienia WZÓR U M O W Y zawarta w dniu... pomiędzy : Załącznik nr 2 do SIWZ A GENCJA ROZW OJU MI A STA S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lema 7, 31-571 Kraków reprezentowaną przez : Prezesa Zarządu : Zbigniewa Rapciaka

Bardziej szczegółowo

U M O W A AZP/ /14. usługi ochrony fizycznej osób i mienia zawarta w dniu... w Poznaniu między:

U M O W A AZP/ /14. usługi ochrony fizycznej osób i mienia zawarta w dniu... w Poznaniu między: Wzór! Załącznik nr 10 do SIWZ U M O W A AZP/ /14 usługi ochrony fizycznej osób i mienia zawarta w dniu... w Poznaniu między: Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają:

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają: Wzór Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu...we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają:

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają: Wzór Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu...we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

NIP: 836-13-28-631 REGON: 750051181 a.., zarejestrowaną w Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318129. Wysokość Kapitału Zakładowego..

NIP: 836-13-28-631 REGON: 750051181 a.., zarejestrowaną w Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318129. Wysokość Kapitału Zakładowego.. Nr sprawy: 38/2014/VI Wzór UMOWY Nr. zawartej w dniu. r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skierniewicach ul. Przemysłowa 2, 96-100 Skierniewice,

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOZOROWANIE I OCHRONA OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA URZĘDU MIASTA PŁOCKA ORAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOZOROWANIE I OCHRONA OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA URZĘDU MIASTA PŁOCKA ORAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOZOROWANIE I OCHRONA OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA URZĘDU MIASTA PŁOCKA ORAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. KOLEGIALNEJ 15 W PŁOCKU Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Bardziej szczegółowo

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 SIWZ Gosp.280-8/ 2013 Gdańsk, dnia 1 sierpnia 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 I. Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku 80-126

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /NL/ 2012 (projekt) na usługę w zakresie Ochrony mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o. przy ul.

UMOWA Nr /NL/ 2012 (projekt) na usługę w zakresie Ochrony mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o. przy ul. UMOWA Nr /NL/ 2012 (projekt) na usługę w zakresie Ochrony mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o. przy ul. Gajowa 1 zawarta w dniu. w Koninie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM",

Bardziej szczegółowo

- Projekt umowy - UMOWA NR /EZP/381/2013

- Projekt umowy - UMOWA NR /EZP/381/2013 - Projekt umowy - Załącznik nr 2 UMOWA NR /EZP/381/2013 zawarta w Bystrej w dniu. pomiędzy: Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej 43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2, KRS:.; NIP:. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 Znak : ZZT/03/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przedmiot zamówienia: wykonywanie całodobowej ochrony obiektów i terenu Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych Wymienione w

Bardziej szczegółowo

02/2015 Wzór Umowy pn. WARUNKI UMOWNE Umowa Muzeum Zamkowym w Malborku z siedzibą w Malborku przy ul. Starościńskiej 1, 82-200 Malbork 1

02/2015 Wzór Umowy pn. WARUNKI UMOWNE Umowa Muzeum Zamkowym w Malborku z siedzibą w Malborku przy ul. Starościńskiej 1, 82-200 Malbork 1 Załącznik nr 8 do SIWZ Wzór Umowy pn. WARUNKI UMOWNE Umowa zawarta w dniu. 2015 r. pomiędzy Muzeum Zamkowym w Malborku z siedzibą w Malborku przy ul. Starościńskiej 1, 82-200 Malbork zwanym w treści Umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../Z-12/2014

UMOWA Nr../Z-12/2014 UMOWA Nr../Z-12/2014 Zawarta w dniu 2014 r. w Gdańsku Oliwie pomiędzy: Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 1) Robert

Bardziej szczegółowo

usługę stałej i doraźnej ochrony fizycznej obiektów Inspektoratu SKW w Gdyni

usługę stałej i doraźnej ochrony fizycznej obiektów Inspektoratu SKW w Gdyni ZATWIERDZAM (data, podpis) ZAMAWIAJĄCY: Inspektorat Służby Kontrwywiadu Wojskowego w Gdyni ul. Korzeniowskiego 8/10 81-301 Gdynia tel. (58) 626 32 79; fax (58) 626 30 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku

Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług w zakresie: ochrony obiektów i mienia Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni oraz tankowania pojazdów

Bardziej szczegółowo

Usługi ochrony osób i mienia CPV 79.70.00.00-4; 79.71.10.00-1. oraz obsługi szatni CPV 98.30.00.00-6

Usługi ochrony osób i mienia CPV 79.70.00.00-4; 79.71.10.00-1. oraz obsługi szatni CPV 98.30.00.00-6 SIWZ Sygn. ZP/01/PN/2013 Zgierz, dnia 04/11/2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Usługi ochrony osób i mienia CPV 79.70.00.00-4; 79.71.10.00-1 oraz obsługi szatni CPV 98.30.00.00-6 - 1 - SIWZ

Bardziej szczegółowo

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony ZP/04/2013 Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony Usługa monitorowania wraz z podjazdami grup interwencyjnych

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY Załącznik nr.3 Wzór UMOWY Zawarta bez stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 (Dz.U. z 2013r poz.907 późn.zm.) W dniu w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy.

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. -projekt - W dniu...r. pomiędzy Gminą Legnica z siedzibą w Legnicy, Pl. Słowiański 8 o nr, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Załącznik nr 5 wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Zawarta w Zamościu w dniu... 2012 roku, pomiędzy Sądem Okręgowym w Zamościu, reprezentowanym przez: Grzegorza Papierza Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo