UMOWA Nr ZS.III. NA PRZEWÓZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIESZKAŃCÓW LEGNICY w okresie 1 styczeń grudzień 2016 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA Nr ZS.III. NA PRZEWÓZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIESZKAŃCÓW LEGNICY w okresie 1 styczeń 2015 31 grudzień 2016 roku"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ NR 3 UMOWA Nr ZS.III PROJEKT NA PRZEWÓZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIESZKAŃCÓW LEGNICY w okresie 1 styczeń grudzień 2016 roku zawarta w dniu.. grudnia 2014 roku pomiędzy Gminą Legnica z siedzibą w Legnicy, Plac Słowiański 8, reprezentowaną przez : Tadeusza Krzakowskiego Prezydenta Legnicy zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym a.. reprezentowanym przez:. zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą W wyniku wyboru oferenta w drodze przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 3013r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 poz. 423, 768, 811, 915 I 1146 tj. ) - Prawo Zamówień Publicznych - zawarto umowę, której przedmiotem jest przewóz osób niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w okresie od do , zgodnie z ofertą z dnia r, która stanowi integralną część umowy, o następującej treści: 1 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług przewozowych na rzecz osób niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Z INDYWIDUALNEGO PRZEWOZU WYKONYWANEGO W LEGNICY W OPARCIU O MIKROBUSY PRZYSTOSOWANE DO POTRZEB OSÓB Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU RUCHU stanowiący załącznik do Postanowienia Nr 1695 / 08 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 7 sierpnia 2008r. 2. Usługa wykonywana będzie pojazdem lub pojazdami będącymi własnością ( minimum jeden ) lub w użytkowaniu Wykonawcy. 3. Usługi muszą być wykonywane samochodami przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych: wyposażonymi w windy oraz pasy bezpieczeństwa dla pasażerów oraz dla wózków inwalidzkich. 4. Samochody muszą być odpowiednio oznakowane, w pełni sprawne (posiadające ważne badania diagnostyczne), zapewniające odpowiednie bezpieczeństwo i komfort jazdy pasażerów, 5. Zamawiający dopuszcza możliwość świadczenia usługi pojazdem nie będącym własnością Wykonawcy lub Zamawiającego, każdorazowo po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o tym fakcie, jednakże tylko w szczególnie uzasadnionym przypadku tj. awarii, kolizji lub koniecznej wymiany pojazdu. Łączny czas korzystania z pojazdu zastępczego nie może przekroczyć 14 dni w ciągu roku.

2 6. Wykonawca musi zapewnić system łączności w godzinach świadczenia usług przewozowych umożliwiający kontakt z kierowcą oraz osobą przyjmującą zlecenia na przewóz - stałe numery telefonu podane do publicznej wiadomości Wykonawca zobowiązuje się do realizowania przewozów wyłącznie samochodem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, ubezpieczonym i specjalnie oznakowanym. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy przedstawi dokumenty potwierdzające ubezpieczenie pojazdu lub pojazdów, którymi wykonywał będzie usługę. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczania pojazdów w całym okresie umowy i do dostarczania Zamawiającemu dokumentów ubezpieczenia w terminie jw. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia osobom przewożonym odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygód, jakie ze względu na rodzaj transportu uważa się za niezbędne. 3. Wykonawca zobowiązuje się do pobierania opłaty za przewóz na podstawie cennika usług przewozowych stanowiącego załącznik Nr 1 do umowy. 4. Wykonawca może świadczyć usługi przy pomocy zatrudnionych pracowników, którzy w czasie przewozu będą posługiwać się telefonem komórkowym, którego numer Wykonawca poda Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy Usługa może być wykonywana pomocniczo pojazdem stanowiącym własność Zamawiającego, który obecnie wykorzystywany jest do świadczenia tego typu usług, jednakże nie może to być jedyny pojazd, którym Wykonawca wykonywał będzie usługi będące przedmiotem niniejszej umowy. 2. W przypadku opisanym w ust. 1 Wykonawca składa pisemny wniosek do Zamawiającego o przekazanie samochodu, a zasady używania pojazdu określi odrębna umowa. 3. Wykonawca zatrudni co najmniej 2 kierowców na umowę o pracę i będzie zatrudniał w takiej formie prawnej kierowców przez cały okres umowy i za ich pomocą wykonywał umowę. 4 Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przewożonych osób niepełnosprawnych w czasie ich przewozu Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z ofertą z dnia r., która stanowi integralną część umowy w wysokości : stawka za 1 km przewozu osoby, bądź osób niepełnosprawnych zł brutto (słownie: ) pomnożona przez liczbę przejechanych kilometrów w danym miesiącu. 2. Zamawiający określa maksymalną, wynoszącą , roczną wartość kilometrów efektywnych, za które może zapłacić stawkę określoną w ust W przypadku przewozu więcej niż jednego pasażera przejechane kilometry liczone są tylko raz. 4. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby łączyć przewozy osób chcących skorzystać z transportu w jednym kierunku i czasie. 5. Płatność za świadczoną usługę będzie następować w okresach miesięcznych po zakończeniu każdego miesiąca. 6. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia za świadczone usługi będzie faktura oraz dołączona do niej w formie sprawozdania miesięczna ewidencja przejechanych kilometrów oraz pobranych przez Wykonawcę opłat za przewóz od przewożonych osób. 7. Wartość faktury, o której mowa w ust. 6 wynikać będzie z kwoty należnej Wykonawcy obliczonej zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu pomniejszonej o wartość środków pobranych przez Wykonawcę od przewożonych osób niepełnosprawnych ( zgodnie z Regulaminem, o którym mowa w 1 ust. 1 niniejszej umowy).

3 8. Płatność nastąpi w terminie dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego dokumentów wymienionych w ust. 6 niniejszego paragrafu, w formie przelewu na konto Wykonawcy :. termin płatności uważa się za zachowany w przypadku dokonania przez Zamawiającego przelewu na konto Wykonawcy. 9. W przypadku wątpliwości wynikających ze złożonego sprawozdania, płatność o której mowa w ust. 7 nastąpi niezwłocznie po ich wyjaśnieniu. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie świadczonych usług, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji źródłowej będącej podstawą do wypłaty wynagrodzenia. 6 Termin realizacji umowy ustala się na okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku W przypadku zaistnienia przerwy w świadczeniu usług przewozowych, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 200 zł za każdy dzień przerwy. 2. Zamawiający zastrzega sobie potrącenie należnej mu kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy. 3. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości zł. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wskazanych w 1, 2, 3 oraz 4 niniejszej umowy. 5. Rozwiązanie umowy nastąpi w terminie 3 miesięcy od daty jej pisemnego wypowiedzenia przez Zamawiającego 8 Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy i mogą zostać wprowadzone w przypadkach wskazanych w zał. Nr 2 do umowy warunki zmian umowy. 9 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego. 10 Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 11 Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia r, oferta Wykonawcy z dnia r. oraz regulamin przewozów. 12 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach ; jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

4 Załącznik nr 1 do umowy Nr ZS.III.. REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Z INDYWIDUALNEGO PRZEWOZU WYKONYWANEGO W LEGNICY W OPARCIU O MIKROBUSY PTRZYSTOSOWANE DO POTRZEB OSÓB Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU RUCHU 1. Prawo do korzystania z transportu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych mają mieszkańcy LEGNICY z widoczną dysfunkcją narządu ruchu, w pierwszej kolejności na wózkach inwalidzkich wraz z opiekunem oraz pozostałe osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie z tytułu schorzeń narządu ruchu. 2. Funkcjonowanie systemu przewozów osób niepełnosprawnych ma na celu umożliwienie osobom z dysfunkcją narządu ruchu dostępu w szczególności do : - placówek służby zdrowia, - placówek rehabilitacyjnych, - placówek oświatowych, - placówek sportowych i kulturalnych, - urzędów i instytucji publicznych, - placówek opiekuńczych, - zakładów pracy oraz uczestnictwa w szeroko rozumianej integracji społecznej. 3. Usługi przewozowe na rzecz osób niepełnosprawnych świadczone są w godzinach od 6 00 do siedem dni w tygodniu, na terenie Miasta Legnica oraz w odległości nie większej niż 30 km od granic miasta. 4. Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są przez dyspozytora w godzinach od 6 00 do Zgłoszenia przyjmowane są z pewnym wyprzedzeniem. W sytuacji konieczności przesunięcia pory realizacji usługi, usługodawca niezwłocznie informuje o tym fakcie osobę niepełnosprawną. Numery telefonów pod którymi przyjmowane są zgłoszenia dostępne są w siedzibie podmiotu realizującego usługi przewozowe, na stronie internetowej Urzędu Miasta Legnica oraz w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych UM Legnica. 5. Dyspozytor przy odbieraniu zamówienia na przewóz osoby niepełnosprawnej przeprowadza wywiad na temat stopnia samodzielności w poruszaniu się pasażera oraz zapewnienia mu opieki przy przemieszczaniu się z miejsca pobytu osoby niepełnosprawnej do samochodu. 6. Usługi transportowe na rzecz osób niepełnosprawnych świadczone są w systemie " od drzwi do drzwi" tj. z zapewnieniem pomocy przy wyjściu z domu (lub innego miejsca) i dotarciu do punktu docelowego wyznaczonego przez klienta. Usługodawca nie świadczy pomocy i asysty w punkcie docelowym. 7. Osoba niepełnosprawna ma prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy ze strony kierowcy (w granicach jego możliwości) przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu oraz przemieszczaniu się z siedziby pobytu osoby niepełnosprawnej do pojazdu i odwrotnie. 8. W sytuacji przekraczającej możliwości, o których mowa w pkt. 7 osoba niepełnosprawna jest zobowiązana zapewnić sobie dodatkową pomoc ze strony osoby drugiej w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa przejazdu. 9. Po zgłoszeniu się kierowcy do miejsca pobytu osoby niepełnosprawnej, pasażer winien okazać kierowcy dokument uprawniający do korzystania z transportu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych (orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu narządu ruchu) następnie kierowca podejmuje staranną opiekę nad nim w celu dowiezienia do punktu wyznaczonego przez klienta mając na uwadze bezpieczeństwo osoby niepełnosprawnej z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

5 10. Za zgodą dyspozytora lub kierowcy w przypadku, gdy w samochodzie są wolne miejsca dopuszcza się bezpłatny przewóz opiekuna osoby niepełnosprawnej. 11. Cel jazdy nie może być zmieniany w trakcie realizacji usługi. O wyborze trasy przejazdu decyduje usługodawca. 12. Opłatę pobiera się za przewóz według obowiązującego cennika. 13. Cennik usług przewozowych stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu 14. Kierowca potwierdza wniesienia opłaty przez pasażera za przejazd przez wydanie dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi i przyjecie gotówki. 15. Usługodawca ma prawo do łączenia kursów dla osób zabieranych z miejsc blisko położonych w celu maksymalnego wykorzystania środka transportu. 16. W przypadku anulowania przejazdu tak usługodawca jak i usługobiorca zobowiązani są do powiadomienia drugiej strony tak szybko jak to jest możliwe. 17. Osobie niepełnosprawnej przysługuje prawo nieodpłatnego przewozu bagażu podręcznego w rozumieniu przepisów stosowanych w komunikacji zbiorowej. 18. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Prezydenta możliwe jest wykonanie usługi przewozowej na rzecz osób nie będących mieszkańcami Legnicy np. niepełnosprawnych członków organizacji społecznych działających w Legnicy. 19. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej, za zgodą Prezydenta, możliwe jest wykonanie usługi przewozowej na rzecz osób z widoczną dysfunkcją narządu ruchu do placówek służby zdrowia na terenie Dolnego Śląska. Odpłatność osoby niepełnosprawnej za taki przewóz jest równa stawce obowiązującej dla przewozów na odległość nie przekraczającą 30 kilometrów od granic miasta. 20. W sprawach spornych Pasażer ma prawo wniesienia uwag do Prezydenta Miasta Legnicy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych - Plac Słowiański 8, tel lub

6 Załącznik do REGULAMINU KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Z INDYWIDUALNEGO PRZEWOZU WYKONYWANEGO W LEGNICY W OPARCIU O MIKROBUSY PTRZYSTOSOWANE DO POTRZEB OSÓB Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU RUCHU CENNIK USŁUG PRZEWOZOWYCH I. Opłata za przewóz w granicach Miasta Legnica. 1. Opłata stała uprawniająca do przejazdu na odległość do 7 km - 4,00 zł. 2. Opłata za każdy następny kilometr - 1 zł. 3. Abonamenty: a) Abonament okresowy 30 dniowy opłata równa wartości abonamentu obowiązującego w MPK w Legnicy Sp. z o.o. uprawniający do dwukrotnego przejazdu na jednej określonej trasie np. dom praca, praca dom, z wyłączeniem sobót i niedziel. b) Abonament okresowy 14 dniowy - opłata równa połowie wartości abonamentu określonego lit. a powiększona o kwotę 5 zł. uprawniający do dwukrotnego przejazdu na jednej określonej trasie w okresie 14 dni w celu korzystania z zabiegów medycznych, szkolenia zawodowego lub edukacji. c) Abonamenty o których mowa w ust. 3 lit. a i lit. b zakupić można w dowolnym dniu miesiąca, wskazując dzień rozpoczęcia okresu jego ważności. 4. Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej bezpłatnie po zakwalifikowaniu dziecka do przewozów przez UM Legnica zgodnie z ustawą o systemie oświaty. II. Opłata za przewóz poza granicami Miasta Legnica. 1. Przejazd na odległość nie przekraczającą 30 km - opłata stała + 1,50 zł za każdy kilometr przejazdu liczony od granic miasta. 2. Przejazd na odległość przekraczającą 30 km opłata wg kosztów rzeczywistych wynikających z umowy zawartej przez gminę Legnica z podmiotem wykonującym przewozy. III. Opłata za postój. 1. Opłata za pierwsze pół godziny postoju 5 zł. 2. Opłata za każde następne rozpoczęte pół godziny 5 zł.

7 Załącznik Nr 2 do umowy Nr ZS.III. na przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy WARUNKI ZMIAN UMOWY 1. Zmiana terminu wykonania umowy: a) zmiana finansowania usługi związana ze zmianą budżetu, b) likwidacja lub rozwiązanie firmy. 2. Zmiana zakresu usługi : a) braku środków finansowych powodujący konieczność ograniczenia zakresu usługi, b) konieczność zrealizowania zamówień uzupełniających, c) zmiana finansowania usługi. 3. Zmiana wartości zamówienia a) braku środków finansowych powodujący konieczność ograniczenia zakresu usługi. b) konieczność zrealizowania zamówień uzupełniających, c) zmiana ceny spowodowana zmianą stawki podatku VAT-u 4. Inne: a) wynikające ze zmian REGULAMINU KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Z INDYWIDUALNEGO PRZEWOZU WYKONYWANEGO W LEGNICY W OPARCIU O MIKROBUSY PTRZYSTOSOWANE DO POTRZEB OSÓB Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU RUCHU dotyczące : - godzin funkcjonowania przewozu w czasie doby, - cennika usług przewozowych, - osób uprawnionych do korzystania z ww. przewozów, - zasad nieodpłatnego przewozu bagażu przez osobę niepełnosprawną. b) zmiany osób reprezentujących strony, c) oczywiste omyłki pisarskie, d) zmiany formy prawnej, e) zmiany adresowe. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony (art.10 ust. 1, art. 39 i nas. ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony (art.10 ust. 1, art. 39 i nas. ustawy Prawo Zamówień Publicznych) DOA.340/Z/23/12 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 42-217 Częstochowa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dotycząca postępowania prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM",

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy.

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. -projekt - W dniu...r. pomiędzy Gminą Legnica z siedzibą w Legnicy, Pl. Słowiański 8 o nr, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr zawarta w dniu w Szczekocinach

UMOWA Nr zawarta w dniu w Szczekocinach UMOWA Nr zawarta w dniu w Szczekocinach - Załącznik nr 7 do SIWZ - pomiędzy Gminą Szczekociny z siedzibą: 42 445 Szczekociny, ul. Senatorska 2 NIP 649-229-10-92 Regon 151398735 zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

NIP... REGON... zwaną dalej w tekście "Wykonawcą".

NIP... REGON... zwaną dalej w tekście Wykonawcą. Wzór umowy UMOWA NR PRN/7OW/B/V/1/29/08/.../.../... zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Praga Północ, z siedzibą w Warszawie, przy ul. ks. I.Kłopotowskiego 15 zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami. Załącznik nr 6 do siwz UMOWA NR zawarta w dniu, w Szczecinie, pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015 W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A

Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A Zawarta w dniu.. roku pomiędzy Gminą Opatowiec reprezentowaną przez: 1. Sławomira Kowalczyka Wójta Gminy Opatowiec przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dla części I/części II zamówienia. Umowa Nr...

Wzór umowy dla części I/części II zamówienia. Umowa Nr... Wzór umowy dla części I/części II zamówienia Umowa Nr... Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa zawarta w dniu r. we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego/ do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej pod

Bardziej szczegółowo

UMOWA 2015/../OG. NIP.., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA 2015/../OG. NIP.., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do zaproszenia UMOWA 2015/../OG zawarta w dniu 2015r. w Katowicach pomiędzy: Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, NIP 954-25- 84-048, Regon 240598856,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

... Piechowice, dnia 20.12.2012 r. Gmina Miejska Piechowice 58-573 Piechowice, ul. Żymierskiego 49 fax. 75 76 12 274, tel. sekretariat 75 75 48 900

... Piechowice, dnia 20.12.2012 r. Gmina Miejska Piechowice 58-573 Piechowice, ul. Żymierskiego 49 fax. 75 76 12 274, tel. sekretariat 75 75 48 900 ... Piechowice, dnia 20.12.2012 r. Znak sprawy: SP.ZP.4464.2.2012 Gmina Miejska Piechowice 58-573 Piechowice, ul. Żymierskiego 49 fax. 75 76 12 274, tel. sekretariat 75 75 48 900 realizując zamówienie

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

06-210 Płoniawy-Bramura. Zapytanie ofertowe

06-210 Płoniawy-Bramura. Zapytanie ofertowe Gmina Płoniawy-Bramura 06-210 Płoniawy-Bramura. Płoniawy Br. 15.04.2013r Nr. POKL / 13 /2013 Zapytanie ofertowe Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wartość

Bardziej szczegółowo

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Bojszowy, dnia 08.12.2011r Znak sprawy: RTS.271.8.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ. UMOWA NR projekt

Załącznik nr 8 do SIWZ. UMOWA NR projekt UMOWA NR projekt Załącznik nr 8 do SIWZ zawarta w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim Biurem Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, z siedzibą we 50-137 Wrocławiu przy pl. Uniwersytecki 1, NIP 896-000-54-08,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... na wykonanie usługi polegającej na organizacji wyjazdu studyjnego do Szwajcarii

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... na wykonanie usługi polegającej na organizacji wyjazdu studyjnego do Szwajcarii 1 GCI.400-11/2013 Załącznik nr 5 do siwz Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... na wykonanie usługi polegającej na organizacji wyjazdu studyjnego do Szwajcarii zawarta w dniu... pomiędzy: Gdyńskim

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia, którego działa: zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Kieruję Zapytanie Ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łańcuta. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /Tomograf/2013 o wykonywanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w dniu...pomiędzy :

UMOWA Nr /Tomograf/2013 o wykonywanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w dniu...pomiędzy : UMOWA Nr /Tomograf/2013 o wykonywanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu...pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski, im. Jana Garduły z siedzibą w Świnoujściu, (72-600

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Ozn spr. PŚDS 69/2014 Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Partyzantów 29 28-500 Kazimierza Wielka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY dla postępowania o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

- P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

- P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: - P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ zawarta w dniu 2015 r. w pomiędzy: z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: a z siedzibą w, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo