SzWNr2 ZP/250/98/ 369 /11 Rzeszów,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SzWNr2 ZP/250/98/ 369 /11 Rzeszów, 2011.11.18"

Transkrypt

1 SzWNr2 ZP/250/98/ 369 /11 Rzeszów, Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch fabrycznie nowych ambulansów transportowych typu A2 oraz jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego 6+1 z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U Nr 113 poz. 759 z późn.zm.) uprzejmie informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści: 1.Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający przewiduje zawarcie 1 umowy leasingu na całość zamówienia (2 ambulanse typ a2 oraz 1 samochód osobowy), czy na każdy przedmiot zawarta będzie odrębna umowa? Odpowiedz: Na każdy przedmiot będzie zawarta odrębna umowa. 2.Z uwagi na brak w przedmiotowym SIWZ oraz załączniku nr 3 (istotne postanowienia umowy) wielu istotnych dla umowy leasingu zapisów prosimy o wyrażenie zgody na zawarcie umowy na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę uwzględniającego treść Załącznika nr 3 do SIWZ Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody. 3.W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o dostosowanie Załącznika nr 3 (istotne postanowienia umowy) do wymogów jakie przyjmuje się dla umów leasingu operacyjnego poprzez wprowadzenie do wzoru umowy następujących zapisów: a. Finansujący jest obowiązany nabyć Przedmiot Leasingu od Zbywcy na warunkach określonych w Umowie oraz oddać Korzystającemu do używania Przedmiot Leasingu w zamian za zapłatę wynagrodzenia. b. Korzystający zobowiązuje się używać Przedmiot Leasingu zgodnie z jego przeznaczeniem, na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i wymogami prawidłowej eksploatacji określonymi w dostarczonej instrukcji. C. Korzystający ma obowiązek utrzymywać Przedmiot Leasingu w należytym stanie. Konserwacji i napraw Przedmiotu Leasingu będzie dokonywać wyłącznie osoba posiadająca autoryzację producenta (ewentualnie przedstawiciela producenta) lub Zbywcy. W innym wypadku wymagana jest pisemna zgoda Finansującego. O konieczności dokonania istotnej naprawy Przedmiotu Leasingu Zamawiający ma obowiązek powiadomić Finansującego. Bez zgody Finansującego Korzystający nie może dokonywać zmian w Przedmiocie Leasingu, chyba że zmiany te wynikają z przeznaczenia Przedmiotu Leasingu. Udostępnianie Przedmiotu Leasingu osobom trzecim może być dokonane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Finansującego. d. Korzystający ponosi opłaty i koszty związane z należytą eksploatacją Przedmiotu Leasingu.

2 e. Korzystający pokrywa przez cały czas używania Przedmiotu Leasingu koszty materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów zużywalnych lub jednorazowego użycia. f. Odbiór przedmiotu Leasingu następuje bezpośrednio od Zbywcy przez Korzystającego, w imieniu Finansującego i na warunkach określonych w umowie ze Zbywcą. Z chwilą odbioru Przedmiotu Leasingu od Zbywcy, zobowiązanie Finansującego do wydania Korzystającemu Przedmiotu Leasingu uważa się za wykonane. Korzystający zobowiązany jest potwierdzić fakt wydania mu Przedmiotu Leasingu w formie protokołu odbioru. g. Ponieważ w dniu zawarcia Umowy Leasingu Finansujący nie jest właścicielem Przedmiotu Leasingu, zobowiązuje się go nabyć na następujących warunkach: Przedmiot leasingu: Zbywca: Cena netto: Cena brutto: Termin odbioru: do- dni-od daty zawarcia umowy Miejsce odbioru; h. Miesięczne raty leasingowe będą naliczane od dnia podpisania protokołu odbioru i będą płatne od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił odbiór Przedmiotu Leasingu. i. Po dostarczeniu Korzystającemu Przedmiotu Leasingu Finansujący sporządzi w terminie 3 dni roboczych zaktualizowany harmonogram spłat, uwzględniający datę odbioru Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego. j. Obowiązek uiszczania rat leasingowych nie ulega zawieszeniu w wypadku nie używania Przedmiotu Leasingu, niezależnie od powodów, także w sytuacjach niezawinionych przez Korzystającego. k. Opłata będzie uważana za dokonaną w wymaganej wysokości, jeżeli na rachunek Finansującego wpłynie kwota stanowiąca pełną wysokość danej raty leasingowych (bez jakichkolwiek pomniejszeń, w tym z tytułu opłat bankowych). l. Ubezpieczenie Przedmiotu Leasingu w całym okresie obowiązywania Umowy dokonuje Finansujący we własnym zakresie, w wybranym przez siebie towarzystwie ubezpieczeniowym. Korzystający oświadcza, iż z chwilą, doręczenia mu warunków ubezpieczenia na piśmie będzie się do nich stosować. m. Korzystający zobowiązany jest niezwłocznie informować Finansującego i Ubezpieczyciela o wszelkich

3 zdarzeniach prawnych i faktycznych, które mają lub mogą mieć wpływ na wykonanie umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela oraz postępować zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia. n. Koszty likwidacji szkody na Przedmiocie Leasingu ponosi Korzystający. Wydatki z tego tytułu zostaną zwrócone Korzystającemu przez Finansującego w ramach otrzymanego odszkodowania od Ubezpieczyciela, chyba że Ubezpieczyciel nie uzna szkody, bądź odmówi wypłaty odszkodowania. o. Jeżeli przy likwidacji szkody Finansujący poniesie jakiekolwiek koszty, które nie znajdą pokrycia w odszkodowaniu wypłaconym przez Ubezpieczyciela, to zostaną, mu one zwrócone przez Korzystającego tytułem odszkodowania, w terminie 3 dni od daty otrzymania stosownego dokumentu. Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na taki zapis. p. Korzystający zobowiązuje się zwrócić Finansującemu poniesione koszty ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu za okres pomiędzy datą wygaśnięcia Umowy a datą upływu ważności umowy ubezpieczenia. Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na taki zapis. q. Finansującemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy, jeżeli Korzystający przez okres przekraczający 90 dni nie wywiązuje się z postanowień Umowy, w szczególności nie uiszcza wymaganych opłat lub też korzysta z Przedmiotu Leasingu w sposób sprzeczny z zasadami jego użytkowania lub oddaje Przedmiot Leasingu osobom nieuprawnionym. r. W przypadku przedterminowego rozwiązania Umowy Przedmiot Leasingu zostanie przygotowany przez Korzystającego do zwrotu lub dostarczenia w podanym przez Finansującego terminie i miejscu na obszarze Polski, w zależności od wyboru Finansującego. Do czasu tego zwrotu Przedmiot Leasingu pozostanie w nieodpłatnym przechowaniu u Korzystającego. Koszty i ryzyko przechowywania i zwrotu ponosi Korzystający. s. W razie wcześniejszego rozwiązania Umowy Korzystającemu nie przysługują roszczenia o zwrot wpłaconych opłat. t. W razie wcześniejszego rozwiązania Umowy z winy Korzystającego Finansującemu przysługują roszczenia o zapłatę zaległych opłat, a także odszkodowania umownego, ustalonego w kwocie nie większej niż 10% wartości opłat, które pozostawałyby do zapłaty, gdyby Umowę dalej wykonywano, u. Niezależnie od okoliczności, o których mowa powyżej w przypadku opóźnienia w zapłacie jakiejkolwiek raty leasingowej lub jakiejkolwiek innej płatności wynikającej z umowy leasingu. Korzystający jest zobowiązany do zwrotu Finansującemu kosztów dochodzenia należności (koszty sądowe i pozasądowe) oraz zapłacenia odsetek za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych od wymagalnych należności za czas opóźnienia w terminie 7 dni od przedłożenia przez Finansującego stosownego dokumentu. W takiej sytuacji wpływające płatności Finansujący będzie miał prawo zaliczyć w pierwszej kolejności na poczet kosztów dochodzenia należności (koszty sądowe i pozasądowe), dalej odsetek za opóźnienie, a następnie na pozostałe niezapłacone należności, poczynając od najwcześniej wymagalnej spośród nich. Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na taki zapis. v.wypowiedzenie lub/rozwiązanie umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4 w. Korzystający, bez zgody Finansującego udzielonej na piśmie, nie może przenieść na osobę trzecią, w całości lub w części swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy, chyba że przeniesienie tych praw lub obowiązków następuje razem z przedsiębiorstwem Zamawiającego, w rozumieniu art kodeksu cywilnego. vi. x.finansujący będzie informowany przez Korzystającego na piśmie o zmianach swojego statusu prawnego, a także o zmianach siedziby lub miejsca zamieszkania oraz adresu korespondencyjnego. Do chwili powiadomienia o zmianie adresu korespondencyjnego strony uznają za skuteczne wszelkie pisma przesyłane na ostatni znany Korzystającemu adres. y. Dla umożliwienia Finansującemu nadzoru nad wykonywaniem przez Korzystającego zobowiązań wynikających z Umowy, Korzystający zapewni w każdej chwili przedstawicielowi Finansującego dostęp do Przedmiotu Leasingu oraz umożliwi mu kontrolę tego przedmiotu w sposób nie utrudniający normalnej pracy przedsiębiorstwa Korzystającego. z. Amortyzacji Przedmiotu Leasingu - w rozumieniu przepisów prawa o podatku dochodowym dokonuje Finansujący. W przypadku zgody na część powyższych zapisów zapisów, prosimy o ich wskazanie. 3 Prosimy o wprowadzenie zabezpieczenia wykonania umowy leasingu w postaci weksla in blanco i nadanie zapisowi następującego brzmienia: 1. TYTUŁEM zabezpieczenia należytego wykonania umowy Korzystający wystawi weksel in blanco, który Finansujący może wypełnić w przypadku nieterminowego wnoszenia opłat leasingowych lub innych należności z tej umowy wynikających, na sumę odpowiadająca wielkości zadłużenia Korzystającego wobec Finansującego. 2. Zasady wypełnienia przez Finansującego weksla in blanco reguluje deklaracja wekslowa, stanowiąca załącznik do umowy leasingu. 4 Prosimy o dodanie następujących zapisów do załącznika nr 3 (istotne postanowienia umowy) 1. Wynagrodzenie obejmuje: 1) część kapitałową na którą składają się: a) opłata wstępna w wysokości _% ceny Przedmiotu Leasingu, płatna bezpośrednio po podpisaniu Umowy Leasingu, nie później niż 7 dni od daty zawarcia Umowy. Z tytułu uiszczenia opłaty wstępnej," Finansujący wystawi w terminie 7 dni od tej płatności,

5 fakturę VAT w której naliczy podatek VAT od tejże opłaty wstępnej, stanowiącej część wynagrodzenia Finansującego; b) _ miesięcznych rat, pomniejszonych o opłatę wstępną, płatnych w okresach miesięcznych w terminach ustalonych w harmonogramie, c) Opłata Końcowa w wysokości _,_% ceny Przedmiotu Leasingu, płatna. 2) część kosztową, w której skład wchodzi stałe oprocentowanie, o które podwyższana będzie wysokość rat miesięcznych. Wynagrodzenie zostanie powiększone o podatek VAT. Odpowiedz: Zgodnie z zapisami SIWZ. 5. W związku z koniecznością realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych prosimy o dodanie do wzoru umowy następującego zapisu:.. Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu przez osobę reprezentującą Wykonawcę. Dzień zawarcia umowy jest odnotowywany przy nazwisku reprezentanta Wykonawcy. Odpowiedz: Umowa zostanie zawarta zgonie z terminami i wymogami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U Nr 113 poz. 759 z późn.zm.) 6. Prosimy o informację, co Zamawiający rozumie pod pojęciem wartości wyjściowej", o której mowa w formularzu ofertowy. Odpowiedz: Jest to wartość początkowa netto przedmiotu zamówienia. 7. Prosimy o zmianę treści formularza ofertowego w zakresie wartości wykupu sprzętu gdyż w leasingu operacyjnym wartość ta jest wypadkową amortyzacji po okresie leasingu. Proponujemy usunięcie 1%" i pozostawienie możliwości wpisania kwoty Wykonawcy. Pozostawienie zapisu w dotychczasowym brzmieniu może spowodować, iż Wykonawcy nie będą w stanie złożyć oferty zgodnej z prawem podatkowym. Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody. 1.Prosimy informację, czy jeżeli wewnętrzne procedury Wykonawcy przy zawieraniu tego typu umów przewidują odsetki za opóźnienie w płatności rat leasingowych w wysokości 1,5 raza ustawowe. Zamawiający wyrazi na to zgodę? 2.Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody? 3.Prosimy o dodanie do istotnych postanowień umowy możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku opóźnień w płatności rat i ewentualne podanie okresu opóźnień w płatnościach, po upływie którego Wykonawcy przysługuje w/w uprawnienie (jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 - dniowy termin zaproponowany poniżej). Powyższe jest standardem przyjętym w usługach udzielania finansowania. Brak zgody na wprowadzenie możliwości postawienia zobowiązania w stan wymagalności w przypadku opóźnień w płatnościach, znacznie zwiększa ryzyko transakcji, co będzie uwzględniane przy kalkulacji kosztu usługi, a ponadto może wpłynąć na zmniejszenie ilości Wykonawców przystępujących do przetargu.

6 Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody? W przypadku akceptacji prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do wzoru umowy stosownych zapisów:.. 1. W przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat o okres dłuższy niż 30 dni, licząc od dnia wymagalności raty lub zapłacenia w tym terminie raty w niepełnej wysokości: a. strony ustalają, że pozostała część długu staje się w całości wymagalna poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia przez Wykonawcę b. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia. 2. Przez pozostała część długu, o której mowa w ust. l lit. a, należy rozumieć kwotę niespłaconych należności określonych w..., przypadających na kolejne raty płatności określone w harmonogramie spłaty. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U Nr 113 poz. 759) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie na jaki wyraził zgodę w w/w pytaniach i wyjaśnieniach. Z poważaniem Dyrektor mgr Janusz Solarz

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów leasingu

Ogólne warunki umów leasingu Ogólne warunki umów leasingu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów Leasingu (OWUL) obowiązują wszystkich Korzystających, zawierających umowy leasingu z Volkswagen Leasing GmbH działającą

Bardziej szczegółowo

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR 6251892105 UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR zawarta w oddziale Katowice, dnia 2006-04-26, pomiędzy Europejskim Funduszem Leasingowym SA z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

strona 1 Ogólne warunku umowy leasingu (OWUL) BZ WBK Leasing S.A. BZ WBK Lease S.A. Definicje Terminy użyte w umowie leasingu (UL) oraz niniejszych ogólnych warunkach umowy leasingu (OWUL) jak również

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot.

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot. Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za rok 2014 oraz najbardziej aktualnych danych za 2015 r.: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS) stanowią zbiór zasad regulujących stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Bardziej szczegółowo

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Mars Company Sp. z o.o.

Mars Company Sp. z o.o. Mars Company Sp. z o.o....twoja Pożyczka Na Dowolny Cel... Regulamin udzielania pożyczek pieniężnych przez Mars Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (POSTANOWIENIA WSTĘPNE)

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Tel. 0 56 677 26 07 NIP: 875-13-50-414 REGON: 000310025 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl www.zoz.chelmno.pl N/znak: ZOZ.II/ZP/168/2012 Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt)

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt) ZR-04/2014 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA ZR-04/2014 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy : IF.272.1.06.2013 Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia FORMULARZ ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY

Znak sprawy : IF.272.1.06.2013 Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia FORMULARZ ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY Znak sprawy : IF.272.1.06.2013 Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia FORMULARZ ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY zawarta w dniu.2013 r. pomiędzy Powiatem Nowosolskim, mającym siedzibę

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową)

Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową) Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową) zawarta w Warszawie w dniu... roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin )

Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin ) Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin ) I. Zakres stosowania Regulaminu 1.1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do umów pożyczek pieniężnych ( Umowa Pożyczki ), których stronami są Axcess Financial

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ INTERNET UNION S.A. WROCŁAW, DNIA 1.06.2011 WRAZ ZE ZMIANAMI Z 24.12.2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zgodnie z postanowieniami art. 384 1 Kodeksu cywilnego z dnia 23. kwietnia 1964 (Dz.U. 1964

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ INTERNET UNION S.A. Wrocław, dnia 1.06.2011

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ INTERNET UNION S.A. Wrocław, dnia 1.06.2011 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ INTERNET UNION S.A. Wrocław, dnia 1.06.2011 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ZAKRES REGULAMINU 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo