SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna Warszawa Ogłoszenia i komunikaty dotyczące zamówień publicznych: [miejsce: wiadomości/zamówienia publiczne] Godziny pracy: od poniedziałku do piątku : godz. 7: 00-15:00. Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz przepisów wykonawczych do ustawy, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Ubezpieczenie floty samochodowej IMGW-PIB w roku 2015 Warszawa, grudzień 2014 r. 1

2 1. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA I PODSTAWY PRAWNEJ JEGO ZASTOSOWANIA 1.1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. DZ.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej także ustawą oraz przepisami wykonawczymi do ustawy, w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy Pzp. 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania: W skład ubezpieczenia wchodzą: Ubezpieczenie floty samochodowej IMGW-PIB w roku ) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w związku z ruchem tych pojazdów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w ruchu zagranicznym, 2) ubezpieczenie autocasco pojazdów mechanicznych w ruchu i podczas postoju (AC) oraz kradzież (KR), 3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (NNW), 4) ubezpieczenie Assistance (ASS), 2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w stanowiącym integralną część SIWZ Załączniku nr 6 do SIWZ Wykaz pojazdów, objętych ubezpieczeniem, stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ. Na podstawie danych z wykazu Wykonawca jest obowiązany zaoferować w ofercie uśrednioną stawkę / składkę ubezpieczenia za jeden pojazd, w podziale na samochody osobowe i ciężarowe (dot. ubezpieczenia AC, KR, ASS) oraz samochody osobowe, ciężarowe i pozostałe pojazdy (dot. ubezpieczenia OC) zgodnie z Formularzem cenowym, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ. Wykonawca winien zaoferować uśrednioną składkę ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażera Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): , Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia, za których działania bądź zaniechania Wykonawca odpowiada jak za swoje własne. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w ofercie (pkt 2 Formularza oferty) zakresu zamówienia, który powierzy podwykonawcom. Brak informacji będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złożył ofertę. Konieczność zatrudnienia podwykonawców wynikła w trakcie realizacji zamówienia wymaga uzyskania zgody Zamawiającego Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp Zamawiający nie przewiduje: a) zawarcia umowy ramowej, b) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, c) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 2.9 Zamawiający informuje, że korzysta z usług brokera Willis Polska S.A. ul. Leszno 12, Warszawa. 2

3 3. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie floty samochodowej IMGW-PIB w roku 2015 Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 4. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, ZMIANA, WYCOFANIE OFERTY 4.1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ Oferta musi obejmować całość zamówienia Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art.23 ustawy. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji winno być wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców i dołączone do oferty Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert drogą elektroniczną Oferta, po jej otwarciu w terminie wyznaczonym na termin składania ofert, jest jawna Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, przed upływem terminu składania ofert, informując o tym Zamawiającego Informację o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy oznaczyć jak ofertę oraz dodatkowo oznaczyć zmiana lub wycofanie. Koperty oznaczone ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. Koperty z napisem na kopercie WYCOFANIE będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane Informacja o wycofaniu bądź zmianie powinna być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) w dokumentach rejestracyjnych firmy lub posiadającą(e) pełnomocnictwo do dokonywania określonych czynności prawnych W przypadku opisanym w pkt 4.10, do pisma z informacją o wycofaniu bądź zmianie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualny dokument, z którego wynikają zasady reprezentacji i określone są osoby umocowane do działania w imieniu Wykonawcy lub pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza W przypadku gdy wymagania opisane w punktach 4.8, 4.9, 4.10 i 4.11 nie zostaną spełnione, Zamawiający będzie uprawniony do uznania wycofania lub zmiany za nieskuteczne Ofertę oraz wszystkie oświadczenia, dokumenty i załączniki składa się pod rygorem nieważności w języku polskim. Ofertę oraz wszystkie dokumenty, oświadczenia i załączniki, których złożenie jest wymagane przez Zamawiającego, sporządzone w innym języku niż język polski, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę Oferta musi zostać sporządzona zgodnie z treścią Formularza oferty (wzór stanowi Załącznik 1 do SIWZ) Wraz z ofertą (Formularz oferty) należy złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 6 SIWZ Formularz oferty oraz załączniki i oświadczenia winny być sporządzone wg wzorów zawartych w SIWZ. Wielkość i układ załączników może zostać przez Wykonawcę zmieniona, jednak ich treść musi być zgodna z opisem poszczególnych pól W przypadku, gdy Wykonawca przedstawia kopie jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji tj. przez osobę(y) upoważnioną(e) w dokumentach rejestracyjnych firmy lub posiadającą(e) 3

4 pełnomocnictwo do dokonywania określonych czynności prawnych. W tym przypadku pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty uprawnia także do poświadczania za zgodność z oryginałem załączonych kopii dokumentów. Poświadczenie musi być opatrzone adnotacją za zgodność z oryginałem Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami w miejscach wskazanych przez Zamawiającego winny być podpisane przez Wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski), powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, należy oznaczyć klauzulą: Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) i załączyć jako odrębną część nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Zastrzeżenie nie może dotyczyć informacji, o których mowa w pkt 11.6 SIWZ. Zgodnie z art. 11 ust. 4 przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy na bieżąco monitorowali zmiany dotyczące prowadzonego postępowania na stronie internetowej Zamawiającego [miejsce: wiadomości/zamówienia publiczne] W celu zapewnienia poufności i zapobieżeniu przedwczesnemu otwarciu ofertę wraz z załącznikami należy opakować w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią bez naruszenia opakowania. Zamawiający proponuje umieszczenie oferty wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie opisanej: Nazwa i adres Wykonawcy... Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy, ul. Podleśna 61, Warszawa, Kancelaria IMGW-PIB OFERTA w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania: Ubezpieczenie floty samochodowej IMGW-PIB w roku 2015 Nie otwierać przed dniem Wykonawcy. 9 grudnia 2014r., godz. 10:30, oraz opatrzonej nazwą i adresem Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie oferty nie oznaczonej zgodnie z SIWZ. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW, POLEGANIE NA POTENCJALE INNYCH PODMIOTÓW. 5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 4

5 Za spełniających warunek udziału w postępowaniu zostaną uznani Wykonawcy, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr. 124, poz z późn. zm.). b) posiadania wiedzy i doświadczenia; Za spełniających warunek udziału w postępowaniu zostaną uznani Wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia (u dwóch niezależnych ubezpieczających) ubezpieczenia flot samochodowych o wielkości nie mniejszej niż 100 pojazdów u każdego ubezpieczającego, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączą dowody czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. d) sytuacji ekonomicznej i finansowej; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 5.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Niespełnienie co najmniej jednego z powyższych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania Ocena spełnienia warunków - udziału w postępowaniu (formalnych) i zdolności do wykonania zamówienia (merytorycznych) - wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wymaganych na podstawie przepisów ustawy Pzp w tym zakresie, wg formuły spełnia, nie spełnia. 6. INFORMACJE O DOKUMENTACH, KTÓRE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST.1 ORAZ W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Z ART. 24 UST W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 2) zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w ustawie o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r. 3) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień (u dwóch niezależnych ubezpieczających) ubezpieczenia flot samochodowych o wielkości nie mniejszej niż 100 pojazdów u każdego ubezpieczającego; w wykazie wykonawca poda przedmiot usługi, daty wykonania, nazwy podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. 5

6 Wykaz powinien być sporządzony według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ. Do wykazu wykonawca winien załączyć dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane / są wykonywane należycie. Dowodami są: - Poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. 6.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 3) oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej do grupy kapitałowej - wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ Jeśli Wykonawca należy do grupy kapitałowej składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). Zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. 6.3 Zawartość oferty: 1) Formularz oferty - wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ 2) Dokumenty wymienione w pkt SIWZ, 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania: 1. wymagane w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje w postępowaniu osoba bądź osoby, których uprawnienie do reprezentowania nie wynika bezpośrednio z innych załączonych dokumentów, przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza; 2. wymagane w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (dotyczy również spółki cywilnej), przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza; 4) Pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, wymagane w przypadku, gdy Wykonawca polega na ich zasobach na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy. 5) Formularz cenowy wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ. 6.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa: 1) W pkt 6.1 ppkt 2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 2) W pkt 6.2 ppkt 2) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio: 6

7 a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; Ubezpieczenie floty samochodowej IMGW-PIB w roku 2015 Dokumenty, o których mowa w pkt 6.4 ppkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.4 ppkt 2) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 7. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE 7.1. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w tym przypadku pełnomocnictwo w oryginale Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony(zakres umocowania) W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ocena spełniania wymaganych warunków wskazanych w punkcie 5.1. lit. a) SIWZ, dotyczyć będzie każdego z Wykonawców występujących wspólnie, a w przypadku warunków określonych w punktach 5.1.lit. b, c, d) SIWZ Wykonawców występujących wspólnie - łącznie jako całości. 8. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ICH ZNACZENIE 8.1 Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami: Kryterium 1. Cena, Kryterium 2. Zakres pomocy serwisowej w ramach ubezpieczenia ASS I. Cena, waga kryterium 90% Oferty będą podlegały ocenie w kategorii Cena zgodnie z następującym wzorem: Cena brutto najniższa w złożonych ofertach x waga kryterium x 100 = N1 punktów Cena brutto badanej oferty Maksymalną ilością punktów, możliwych do uzyskania w ramach tego kryterium jest 90 pkt. II. Zakres pomocy serwisowej w ramach ubezpieczenia ASS, waga kryterium 10% Ocena będzie dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy w pkt 6 Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. Oferty będą punktowane w kategorii Zakres pomocy serwisowej w ramach ubezpieczenia ASS w następujący sposób: Wykonawca oferujący dodatkowy zakres pomocy serwisowej, tj.: zorganizowanie i pokrycie kosztów naprawy w przypadku zatrzaśnięcia wewnątrz pojazdu kluczyka bądź jego zagubienia lub zniszczenia, przepalenia żarówki, użycia niewłaściwego paliwa bądź jego braku lub zamarznięcia, rozładowania akumulatora, braku powietrza w oponie/oponach; 7

8 uzyska N2 = 10 punktów. Wykonawca, oferujący zakres pomocy serwisowej, wymagany w pkt 4.3 lit. b) Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ, uzyska N2 = zero punktów. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą sumę S punktów, obliczoną ze wzoru: S = N1 + N2 9. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SIWZ 9.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania Treść wniosku wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie (http://www.imgw.pl). Wyjaśnienia stanowić będą integralną część SIWZ Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach oraz niezwłocznie powiadomi o tym wszystkich Wykonawców oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (http://www.imgw.pl) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ. 10. SPOSÓB OBLICZANIA CENY Wykonawca obliczy cenę ofertową brutto na podstawie Formularza cenowego, stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ. W Formularzu cenowym Wykonawca winien wpisać: oferowane uśrednione stawki ubezpieczenia Autocasco w ruchu i na postoju (AC) oraz kradzież (KR) dla samochodów osobowych i samochodów ciężarowych; na podstawie uśrednionej stawki i informacji, zawartych w wykazie pojazdów, zgłoszonych do ubezpieczenia, stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ, Wykonawca winien obliczyć i wpisać do Formularza cenowego łączną składkę roczną za samochody osobowe oraz łączną składkę roczną za samochody ciężarowe; oferowane uśrednione składki ubezpieczenia Assistance (ASS) dla samochodów osobowych i samochodów ciężarowych; łączna składka roczna stanowi iloczyn ilości samochodów i kwoty uśrednionej składki; oferowane uśrednione składki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów (OC) - dla samochodów osobowych, samochodów ciężarowych i pozostałych pojazdów; łączna składka roczna stanowi iloczyn ilości samochodów i kwoty uśrednionej składki; oferowaną uśrednioną składkę ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażera; łączna składka roczna stanowi iloczyn ilości 152 sztuk i oferowanej uśrednionej kwoty składki za 1 NNW. 8

9 10.2 Cena ofertowa podana w ofercie przez Wykonawcę powinna uwzględniać wszystkie koszty i opłaty ponoszone w związku z należytym wykonaniem umowy. Cena ofertowa podana w ofercie jest ceną brutto, zawierającą sumę składek za wszystkie rodzaje ubezpieczeń będące przedmiotem niniejszego postępowania, zgodnie z opisem zawartym w Formularzu cenowym (Załącznik nr 8 do SIWZ) Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą prowadzone w złotych polskich. 11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Oferty należy składać w Kancelarii IMGW-PIB, ul. Podleśna 61, Warszawa, nie później niż do dnia 9 grudnia 2014 r. do godz. 10: Zamawiający otworzy oferty w dniu 9 grudnia 2014 r. o godz. 10:30 w budynku INSTYTUTU, ul. Podleśna 61, Warszawa, p Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek, Zamawiający prześle mu informacje, o których mowa w pkt i Informacje, o których mowa w pkt SIWZ nie mogą być objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Ofertę złożoną po terminie składania ofert zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy, zwraca się Wykonawcy bez otwierania. 12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą ustala się na 30 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o okres nie dłuższy niż 60 dni. 13. BADANIE I OCENA OFERT, UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Oceniane będą wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu, na podstawie art. 89 ustawy W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji, dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w ich treści Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ustawy. 9

10 13.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w pkt. 8 SIWZ, tj. który uzyskał największą liczbę punktów O wykluczeniu Wykonawcy(-ów), odrzuceniu ofert (-y) oraz wyborze oferty najkorzystniejszej oraz terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, Zamawiający poinformuje niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając informacje zgodne z art. 92 ust. 1 Pzp Zamawiający poinformuje Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę o terminie podpisania umowy Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki obligujące Zamawiającego do unieważnienia postępowania wskazane w art. 93 ust.1 ustawy W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum( tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust.1 ustawy Pzp) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 14. WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 15. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, SZCZEGÓŁOWE REGULACJE ZAWIERA DZIAŁ IV USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 16. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJACEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW 16.1 Wszelką korespondencję w niniejszym postępowaniu należy kierować na adres do korespondencji: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Biuro Zamówień Publicznych ul. Podleśna 61, Warszawa Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą drogi elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. Jeżeli Wykonawca lub Zamawiający przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania Do kontaktowania się z Wykonawcami ubiegającymi się o zamówienie uprawniona jest: Imię i nazwisko: Grażyna Głowacka-Chłopaś telefon: (22)

11 17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWE REGULACJE ZAWIERA DZIAŁ VI USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 17.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Przepisy art. 27 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust 2 ustawy Pzp, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu Szczegółowe regulacje dotyczące Środków ochrony prawnej zawiera Dział VI ustawy Pzp Środki Ochrony Prawnej. 18. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Wszelkie postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień przyszłej umowy w stosunku do treści umowy w sytuacji gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy: a. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację zamówienia, b. wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, c. zaistnieją zdarzenia siły wyższej, niezależne od stron umowy, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenia zewnętrzne, których skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działania sił przyrody takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź, zamieszki, wojna. d. zaistnieją okoliczności powodujące konieczność zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, e. konieczność wprowadzenia zmian będzie dotyczyć treści w dokumencie o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbędnym do sprawnej realizacji umowy w szczególności: zmiana osób uprawnionych do kontaktów, zmiana osób odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej realizacji zamówienia wraz z numerami telefonów, faksu, poczty elektronicznej etc. 19 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY OW SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zamawiający poinformuje Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę o terminie podpisania Umowy, której wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 11

12 19.2. Zamawiający zawrze Umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z wyjątkiem okoliczności o których mowa w art. 94 pkt. 2) ustawy Pzp. 20. Wykaz załączników do SIWZ: Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 Załącznik nr 8 Załącznik nr 9 Formularz ofertowy Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wzór Oświadczenia Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia Wzór oświadczenia dotyczącego doświadczenia wykonawcy Formularz cenowy Wykaz floty Zamawiającego Warszawa, dnia r. ZATWIERDZAM DYREKT OR INSTYTUTU METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO wz. mgr Małgorzata Buchman Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych 12

13 ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy... Adres siedziby... Nr telefonu... Nr faxu. Adres ... NIP.., REGON... INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna Warszawa My, niżej podpisani składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Ubezpieczenie floty samochodowej IMGW-PIB w roku 2015 i oferujemy wykonanie całości zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za łączną cenę ofertową: brutto. zł (słownie brutto..... zł) W tym: netto. zł (słownie netto zł) kwota podatku VAT. zł (słownie kwota VAT zł) Łączna cena ofertowa została obliczona na podstawie Wykazu floty, stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ oraz oferowanych stawek i składek, podanych w załączonym Formularzu cenowym, sporządzonym wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ. 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przekazaną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. 2. Usługi zamierzamy wykonać sami / z udziałem podwykonawców (zaznaczyć odpowiednio) w zakresie:... (zakres powierzonych prac). 3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 13

14 umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 5. Akceptujemy przewidzianą przez Zamawiającego możliwość zmiany postanowień przyszłej umowy w stosunku do treści niniejszej oferty zgodnie z warunkami określonymi w pkt 18 SIWZ 6. Osobą upoważniona do kontaktów z Zamawiającym jest:..... Imię Nazwisko Tel./fax, Oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień składania ofert. 8. Do oferty załączono następujące dokumenty: 1)... 2)... 3)..... Miejsce, data Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych(ej), w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających(-ej) pełnomocnictwo Oświadczenie Wykonawcy (dotyczy kryterium oceny ofert Zakres pomocy serwisowej w ramach ubezpieczenia ASS ) Oświadczamy, że w ramach ubezpieczenia ASS oferujemy / nie oferujemy (zaznaczyć odpowiednio) pomoc serwisową, obejmującą, oprócz zakresu, opisanego w pkt 4.3 lit. b) Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ, również poniższy zakres dodatkowy: zorganizowanie i pokrycie kosztów naprawy w przypadku zatrzaśnięcia wewnątrz pojazdu kluczyka bądź jego zagubienia lub zniszczenia, przepalenia żarówki, użycia niewłaściwego paliwa bądź jego braku lub zamarznięcia, rozładowania akumulatora, braku powietrza w oponie/oponach... Miejsce, data Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych(ej), w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających(-ej) pełnomocnictwo 14

15 ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (pieczęć Wykonawcy / dane Wykonawcy 1 ) Dotyczy: Ubezpieczenie floty samochodowej IMGW-PIB w roku 2015 Oświadczmy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp spełniamy warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofercie działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. Miejsce i data. Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych, w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 1 W przypadku wykonawców występujących wspólnie podać dane dotyczące wszystkich wykonawców 15

16 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy / dane Wykonawcy 2 ) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Dotyczy: Ubezpieczenie floty samochodowej IMGW-PIB w roku 2015 Oświadczamy, iż brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z uwagi na okoliczności, o których mowa art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami). Miejsce i data Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych, w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 2 W przypadku wykonawców występujących wspólnie podać dane dotyczące wszystkich wykonawców 16

17 ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy / dane Wykonawcy 3 ) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej Dotyczy: Ubezpieczenie floty samochodowej IMGW-PIB w roku 2015 Informujemy, że 1. należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm)* 2. nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm)* (*) niepotrzebne skreślić W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp. Miejsce i data... Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych, w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo. 3 W przypadku wykonawców występujących wspólnie podać dane dotyczące wszystkich wykonawców 17

18 ZAŁĄCZNIK NR 5 zawarta dnia... roku pomiędzy: UMOWA /AO/AA/2014 Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy ), ul. Podleśna 61, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadającym numer NIP: oraz numer REGON: , zwanym dalej Ubezpieczającym, reprezentowanym przez:. a z siedzibą w (kod pocztowy.-.), ul., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:, posiadającą numer NIP oraz numer REGON i kapitał zakładowy w wysokości: zł (należy podać w przypadku spółek kapitałowych) opłacony w całości/w części (dotyczy spółek akcyjnych), zwaną/zwanym dalej Ubezpieczycielem, reprezentowaną/reprezentowanym przez:. zwanymi dalej Stronami lub Stroną niniejszej umowy, zwanej dalej Umową. Umowa, została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), numer postępowania. 1. Przedmiot Umowy 1. Ubezpieczający zamawia, a Ubezpieczyciel zobowiązuje się ubezpieczyć flotę samochodową Ubezpieczającego w 2015 roku. W skład ubezpieczenia wchodzą: 4) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w związku z ruchem tych pojazdów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w ruchu zagranicznym, 5) ubezpieczenie autocasco pojazdów mechanicznych w ruchu i podczas postoju (AC) oraz od kradzieży (KR), 6) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (NNW), 7) ubezpieczenie Assistance (ASS), 18

19 zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ ) oraz ofertą Ubezpieczyciela z dnia Ubezpieczeniu podlegają: 1) w przypadku ubezpieczenia OC, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 pojazdy mechaniczne Ubezpieczającego, wymienione w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr. do SIWZ oraz nowe pojazdy, nabywane w okresie obowiązywania Umowy przez Ubezpieczającego, podlegające obowiązkowym ubezpieczeniom, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnymi Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.), 2) w przypadku ubezpieczenia AC i KR, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 - pojazdy mechaniczne Ubezpieczającego zgodnie z wykazami przedłożonymi przez Zamawiającego, podlegające i niepodlegające rejestracji stosownie do przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), 3) w przypadku ubezpieczenia NNW, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 użytkownicy pojazdów eksploatowanych przez Ubezpieczającego w liczbie określonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, 4) w przypadku ubezpieczenia ASS, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 pojazdy mechaniczne Ubezpieczającego wymienione w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr. do SIWZ oraz nowe pojazdy nabyte przez Ubezpieczającego w okresie obowiązywania Umowy. 3. Warunki dla poszczególnych ubezpieczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz w ust. 2 pkt. 1-4, określone są w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr.. do SIWZ. 4. Ubezpieczający oświadcza, że jego Brokerem jest Willis Polska S.A. ul. Leszno 12, Warszawa (dalej: Broker ). Osobą wyznaczoną przez Brokera do koordynacji i zapewnienia efektywnej współpracy przy realizacji Umowy jest p., tel., 2. Termin i warunki realizacji Umowy 1. Umowa obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. 2. Umowy ubezpieczeniowe dla każdego z pojazdów posiadanych przez Zamawiającego będą zawierane na okres 12 miesięcy, z tym, że dla pojazdów włączanych do ubezpieczenia termin ten liczy się od dnia rejestracji pojazdów, a dla pozostałych - od momentu wygaśnięcia dotychczasowych polis. 3. Ubezpieczyciel wyraża zgodę na rozwiązanie z dniem 31 grudnia 2015 roku, umów zawartych dotyczących pojazdów włączonych do ubezpieczenia w trakcie trwania Umowy, w celu wyrównania okresów ubezpieczenia OC, o ile w okresie trwania danej umowy ubezpieczenia OC nie zaistniała w danym pojeździe żadna szkoda, za którą Ubezpieczyciel wypłacił lub jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania. 3. Zgłoszenie szkody 1. Zgłoszenie szkód odbywać się będzie na druku zgłoszenia o treści uzgodnionej z Ubezpieczycielem. 2. Wszelkie szkody powstałe w okresie ubezpieczenia powinny być zgłoszone Ubezpieczycielowi w terminie 7 dni od dnia powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. 3. W przypadku kradzieży pojazdu, jego części lub zaboru pojazdu, Ubezpieczający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu policję, nie później niż w ciągu 12 godzin od powzięcia informacji o zaistnieniu któregokolwiek z ww. zdarzeń, oraz niezwłocznie powiadomić Ubezpieczyciela lub jego przedstawiciela za granicą o tym fakcie oraz postępować zgodnie procedurą określoną w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) Ubezpieczyciela, stanowiących Załącznik nr 1 do Umowy. Niedopełnienie tego obowiązku nie może być przyczyną 19

20 odmowy lub zmniejszenia wysokości odszkodowania, jeśli nie miało to wpływu na ustalenie okoliczności powstania szkody, jej wysokości oraz nie było wynikiem rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej. 4. Likwidacja Szkód 1. Ubezpieczyciel jest zobowiązany dokonywać likwidacji szkód z ubezpieczenia autocasco bezgotówkowo z autoryzowanymi zakładami naprawczymi. 2. Współpraca w zakresie likwidacji szkód będzie się odbywała pomiędzy Ośrodkiem Głównym i Oddziałami Ubezpieczającego, wymienionymi w Załączniku nr.. do SIWZ, a placówkami Ubezpieczyciela zlokalizowanymi na terenie Polski. 3. Ubezpieczający zastrzega sobie prawo wyboru zakładów naprawczych - warsztatów samochodowych, które będą dokonywać napraw powypadkowych na rzecz Ubezpieczającego, spośród autoryzowanych przez producentów poszczególnych marek pojazdów zakładów naprawczych - warsztatów samochodowych. 4. Likwidacja szkód w pojazdach Ubezpieczającego wraz z rozliczeniem jej kosztów, będzie dokonywana pomiędzy Ubezpieczającym, a Ubezpieczycielem za pośrednictwem zakładów naprawczych - warsztatów samochodowych, wskazanych Ubezpieczycielowi przez Ubezpieczającego. 5. Ubezpieczyciel zobowiązuje się na swój koszt zabezpieczyć transport z miejsca zdarzenia do miejsca wskazanego przez Ubezpieczającego (miejsce naprawy właściwej marki pojazdu lub miejsce użytkowania pojazdu) przyjmowanych do naprawy pojazdów w zakresie ubezpieczenia Assistance. 6. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie. Jeżeli wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania okaże się niemożliwe, odszkodowanie zostanie wypłacone w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności, wyjaśnienie tych okoliczności byłoby możliwe. 7. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, Ubezpieczyciel poinformuje o tym Ubezpieczającego i uprawnionego z ubezpieczenia (Ubezpieczonego) oraz przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także pisemnie lub drogą elektroniczną poinformuje Ubezpieczającego i Ubezpieczonego, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odszkodowania. 8. Jeżeli w terminach określonych w ust. 6 i 7 Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia osoby zgłaszającej roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia roszczeń w całości lub części, a także do bezzwłocznego wypłacenia bezspornej części odszkodowania. 9. Ubezpieczyciel bezzwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku, przekaże zaliczkę w wysokości 50% szacunkowej wysokości szkody. Toczące się postępowanie wyjaśniające, dochodzeniowe lub wdrożone postępowanie karne nie zwalnia Ubezpieczyciela z wypłaty zaliczki lub odszkodowania w wysokości szacunkowej. 10. W przypadku nadpłacenia Ubezpieczającemu odszkodowania lub wypłaty Ubezpieczającemu nienależnego odszkodowania Ubezpieczający zobowiązany jest do jego zwrotu w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania. 11. Dokumentami potwierdzającymi fakt powstania szkody i poniesionych strat są: 1) zgłoszenie szkody uwzględniające datę, miejsce i okoliczności powstania szkody, 2) rachunki za naprawę, lub zakup części, ewentualnie kosztorys naprawy, 3) w przypadku szkód powstałych w wyniku czynów karalnych - notatka policyjna. 12. Ubezpieczenie zawarte jest bez wprowadzenia redukcji sumy ubezpieczenia, udziału własnego, franszyz oraz procentowego pomniejszania wartości części. 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa strona internetowa Zamawiającego: http://www.imgw.pl miejsce: wiadomości/zamówienia publiczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Ogłoszenia i komunikaty dotyczące zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Numer sprawy: BPSP-322-2/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 24/P/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: DZP-271-44/13 Kraków, 12 września 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia - poniżej równowartości kwoty 207 000 euro Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją Numer sprawy: SB.271.03.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA URE BDG 260/02/2014 Al. Jerozolimskie 181 02 222 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ Numer sprawy: SI.271.10.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Radziejowski Ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów NIP: 889-14-91-327 REGON: 910866608

Zamawiający: Powiat Radziejowski Ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów NIP: 889-14-91-327 REGON: 910866608 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo