Podatek dochodowy od osób fizycznych. Przykładowe pytania i odpowiedzi przygotowane przez pracowników Krajowej Informacji Podatkowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podatek dochodowy od osób fizycznych. Przykładowe pytania i odpowiedzi przygotowane przez pracowników Krajowej Informacji Podatkowej"

Transkrypt

1 Podatek dochodowy od osób fizycznych Przykładowe pytania i odpowiedzi przygotowane przez pracowników Krajowej Informacji Podatkowej

2 Spis treści Stosowane skróty i określenia Zbycie nieruchomości podstawowe zasady Moment nabycia, w przypadku przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na odrębną własność Moment nabycia, w przypadku przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego Moment nabycia przy zniesieniu współwłasności nieruchomości Moment powstania przychodu.8 6. Odszkodowania otrzymane przez podatnika opodatkowanego ryczałtem Zbycie składnika majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej Odsetki naliczone moment powstania przychodu Skutki podatkowe wniesienia wkładu do spółki osobowej Dotacja otrzymana na nabycie środka trwałego Wydatki poniesione w związku z zatrudnieniem pełnoletniego dziecka Skutki wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu operacyjnego Strata powstała w wyniku likwidacji samochodu powypadkowego Ubezpieczenie samochodu osobowego Niezamortyzowana wartość inwestycji w obcym środku trwałym Zbycie niezamortyzowanego samochodu osobowego o wartości początkowej przekraczającej euro Obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu Opodatkowania wspólników spółki cywilnej Obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w kraju i za granicą Koszty uzyskania przychodów przy sprzedaży akcji nabytych nieodpłatnie od pracodawcy Likwidacja oraz koszty rozbiórki środka trwałego..17 2

3 22. Jednorazowa amortyzacja Amortyzacja według metody degresywnej i liniowej Dochody małżonków uzyskiwane z wynajmu nieruchomości Zbycie ruchomego składnika majątku Opodatkowanie wygranej w konkursie Środki otrzymane od agencji rządowych Diety wypłacane w związku z podróżami służbowymi pracowników Diety wypłacane członkom zarządu wspólnoty mieszkaniowej Pomoc dla bezrobotnego na rozpoczęcie działalności gospodarczej Należności wypłacane przez pracodawcę po śmierci pracownika Kilka umów zlecenia ryczałt, czy zasady ogólne? Brak określenia kwoty wynagrodzenia w zawartej umowie zlecenia - ryczałt, czy zasady ogólne? Faktyczna wypłata z umowy zlecenia niższa niż 200 zł Kilka umów z tego samego tytułu - ryczałt, czy zasady ogólne? Jedna wypłata z kilku umów zlecenia - ryczałt, czy zasady ogólne? Zapomoga wypłacona z ZFŚS Wycieczka dla pracowników finansowana z ZFŚS Wypłata dywidendy obowiązki płatnika Podatek u źródła obowiązki płatnika Limity podatkowe Osoba samotnie wychowująca dziecko kwestia konkubinatu Ulga prorodzinna ustalenie statusu studenta Ulga prorodzinna ustalenie statusu ucznia Ulga prorodzinna rodzic składa PIT-36L i PIT Ulga uczniowska, a podatek wykazany w PIT Odliczanie składki zdrowotnej, kilka źródeł uzyskania przychodów Ulga na budowę budynku z lokalami na wynajem, a ulga odsetkowa 37 3

4 49. Rozliczenie dochodów uzyskanych bez pośrednictwa płatnika Opodatkowanie dochodów uzyskanych w Polsce oraz w Holandii 39 4

5 Stosowane skróty i określenia updof uzpd PIT-37 PIT-36 PIT-36L PIT/ZG PIT/O PIT-23 PIT-39 PIT-38 PIT-8AR PIT-8C PIT-11 IFT-1 VAT KŚT ZFŚS Pełne określenie Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym - dla podatników rozliczających się na zasadach art. 30c Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym Informacja o odliczeniach od dochodu przychodu) i od podatku Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania Podatek od towarów i usług Klasyfikacja Środków Trwałych Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5

6 1. Jakie są ogólne (podstawowe) zasady opodatkowania dochodu (przychodu) uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości (zbycie poza działalnością gospodarczą)? Podstawowa zasada nie podlega opodatkowaniu odpłatne zbycie nieruchomości dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. (art. 10 ust. 1 pkt. 8 updof). W przypadku, gdy zbycie następuje w okresie pięciu lat, o sposobie opodatkowania decyduje rok nabycia nieruchomości (stosujemy zasady opodatkowania z tego właśnie roku). Data nabycia zbywanych odpłatnie nieruchomości i praw majątkowych: 1. Nabycie do końca 2006 r. (art. 28, 21 ust. 1 pkt 32 i pkt 32a updof, w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r.) opodatkowaniu podlega przychód, stawka podatku - 10%, zwolnienie przy wydatkowaniu na tzw. cele mieszkaniowe, lub spłatę kredytu zaciągniętego na cela mieszkaniowe (wydatkowanie w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży), zwolnienie przy zbyciu nieruchomości nabytych w drodze spadku lub darowizny, zwolnienie przy zamianie lokali (budynków) mieszkalnych, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub gruntu, albo użytkowania wieczystego gruntu związanego z budynkiem lub lokalem mieszkalnym, podatek płatny w terminie 14 dni od dnia odpłatnego zbycia, składamy w terminie 14 dni od dnia odpłatnego zbycia PIT-23 (jeżeli korzystamy ze zwolnienia to w tym samym terminie - pisemne oświadczenie). 2. Nabycie w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. (art. 30e, art. 22 ust 6c i 6d, art. 21 ust. 1 pkt 126, art. 45 ust. 3b updof, w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r.) opodatkowaniu podlega dochód (przychód minus koszty, czyli udokumentowane koszty nabycia, wytworzenia lub udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy lub praw, w czasie ich posiadania), stawka podatku - 19%, zwolnienie tzw. ulga meldunkowa, 6

7 składamy PIT-36, do końca kwietnia roku następnego po roku podatkowym (gdy korzystamy ze zwolnienia w tym samym terminie - pisemne oświadczenie). 3. Nabycie od dnia 1 stycznia 2009 r. (art. 30e, art. 22 ust. 6c i 6d, art. 21 ust. 1 pkt 131 i ust , art. 45 ust. 1a pkt 3 updof w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2009 r.) opodatkowaniu podlega dochód (przychód minus koszty, czyli udokumentowane koszty nabycia, wytworzenia lub udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy lub praw, w czasie ich posiadania), stawka podatku 19%, zwolnienie przy wydatkowaniu na cele mieszkaniowe (wydatkowanie w okresie dwóch lat liczonych od końca roku, w którym nastąpiło odpłatne zbycie), składamy PIT-39, do końca kwietnia roku następnego po roku podatkowym (przy korzystaniu ze zwolnienia nie składamy odrębnego oświadczenia, w formularzu PIT-39 wskazujemy dochód zwolniony poz. 26) W celu wyliczenia dochodu wolnego od podatku (przy korzystaniu ze zwolnienia) można stosować poniższy wzór: Dochód (czyli przychód koszty) x wydatki (na cele mieszkaniowe) / Przychód z odpłatnego zbycia = dochód zwolniony 2. Jak rozpoznać rok nabycia (przepisy którego roku brać pod uwagę przy odpłatnym zbyciu), w przypadku przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na własność? W sytuacji, w której podatnik nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a następnie nastąpiło przeniesienie własności tego lokalu na rzecz podatnika w trybie ustawy z dnia 19 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz.1116 z późn. zm.) za datę nabycia lokalu (nieruchomości), od której upływa 5-letni termin określony w art. 10 ust. l pkt 8 updof należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. 3. Jak rozpoznać rok nabycia (przepisy którego roku brać pod uwagę przy odpłatnym zbyciu), w przypadku przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego? 7

8 Nabycie następuje w momencie podpisania ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Obowiązek podatkowy z tytułu odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego powstaje w momencie zbycia przed upływem 5 lat od daty nabycia. Rok nabycia tego prawa jest rokiem, od końca którego należy liczyć pięcioletni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 8 updof. 4. Czy zniesienie współwłasności nieruchomości można potraktować, jako moment nabycia nieruchomości, jeżeli tak to w jakiej części? Jakie skutki w podatku dochodowym wywołuje powyższa sytuacja, w momencie odpłatnego zbycia tak nabytej nieruchomości? W przypadku zniesienia współwłasności, następuje moment nabycia, jednak tylko w tej części, w której podatnik nabywa udział w wysokości większej od jego pierwotnego udziału we współwłasności. Kwestię tę można zobrazować następującym przykładem: Podatnik w roku 2006 odziedziczył wraz ze swoim rodzeństwem nieruchomość gruntową. Powierzchnia gruntu wynosiła m². Podatnik odziedziczył 1/3 części masy spadkowej. W roku 2008 doszło do fizycznego podziału nieruchomości. W związku z ukształtowaniem terenu podatnikowi przypadło 3500m² działki (wydzielonej jako odrębna własność). Z powyższego wynika, że podatnik uzyskał 500 m² działki, ponad swój pierwotny udział). Przy zbyciu ww. nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy: z 2006 roku do opodatkowania przychodu uzyskanego ze zbycia części 3000 m² nieruchomości oraz przepisy z 2008 roku - do opodatkowania dochodu uzyskanego ze zbycia części 500m² nieruchomości. 5. W jakim miesiącu powstaje przychód podatkowy w działalności gospodarczej w sytuacji, kiedy wydanie towaru miało miejsce r., wystawienie faktury r. a płatność za fakturę kontrahent uregulował r. Zgodnie z art. 14 ust 1c updof za datę powstania przychodu, uważa się, co do zasady, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: wystawienia faktury albo uregulowania należności. 8

9 Wobec powyższego o tym, kiedy powstaje przychód decyduje, który z powyższych przypadków wystąpił, jako pierwszy. Podatnik wydał towar w październiku (faktura i płatność w listopadzie), więc przychód księgujemy w miesiącu październiku. 6. Jak zakwalifikować odszkodowanie otrzymane z tytułu uszkodzenia samochodu osobowego, będącego środkiem trwałym, wykorzystywanym w działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych? Odszkodowanie to stanowi przychód z tytułu działalności gospodarczej (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. i uzpd w związku z art. 14 ust. 2 pkt. 12 updof). Zryczałtowany podatek z tego tytułu wynosi 8,5 % przychodu. 7. Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, w której wykorzystywał samochód osobowy. Samochód ten stanowił środek trwały podatnika, a dokonywane od niego odpisy amortyzacyjne były zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. W marcu 2010 r. podatnik przeznaczył ten samochód na potrzeby osobiste i wykreślił z ewidencji środków trwałych. W lipcu 2010 r. samochód został sprzedany. Czy kwotę uzyskaną z tytułu tej sprzedaży należy zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej, czy należy ją potraktować, jako przychód ze sprzedaży rzeczy, który podlega opodatkowaniu, gdy sprzedaż następuje przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie? Kwotę uzyskaną ze sprzedaży samochodu należy zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej (art. 14 ust. 2 pkt 1 updof). Czynność wykreślenia samochodu z ewidencji środków trwałych nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Natomiast odpłatne zbycie składników majątku, które wcześniej były wykorzystywane w działalności gospodarczej, nawet po ich wycofaniu na osobiste potrzeby, należy opodatkować w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 2 pkt 3 updof). Powyższa zasada nie ma jednak zastosowania, jeżeli zbycie nastąpiło po upływie 6 lat liczonych od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności. 9

10 8. Podatnik prowadzi działalność gospodarczą. Jeden z jego kontrahentów przez dłuższy czas nie regulował należności. Zgodnie z art. 14 ust. 1 updof należności te zostały zaliczone do przychodów należnych i opodatkowane. Zostały naliczone również odsetki za nieterminową płatność należności, których również kontrahent nie zapłacił. Czy odsetki te podlegają opodatkowaniu w momencie naliczenia, czy też w momencie zapłaty przez kontrahenta? Naliczone, a nieotrzymanie odsetki nie podlegają opodatkowaniu. Obowiązek podatkowy powstanie dopiero w momencie faktycznego otrzymania odsetek (art. 14 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 updof). 9. Jakie skutki w podatku dochodowym wywoła wniesienie do spółki osobowej nieruchomości prywatnych (niewykorzystywanych w działalności gospodarczej) i nieruchomości wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej? Wniesienie do spółki osobowej wkładu niepieniężnego powoduje przeniesienie własności rzeczy lub prawa będącego przedmiotem wkładu, na spółkę. Wnoszący wkład otrzymuje udział kapitałowy równy wartości wkładu określonej w umowie spółki, który stanowi podstawę do określenia praw lub obowiązków wspólnika. Zatem z punktu widzenia prawa cywilnego dochodzi do odpłatnego zbycia rzeczy lub prawa. Z tytułu wniesienia do spółki osobowej nieruchomości, które nie były wykorzystywane w prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu. Powyższa zasada wynika z art. 10 ust. 2 pkt. 2 updof, zgodnie z którym do odpłatnego zbycia w formie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki lub spółdzielni środków obrotowych, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nie stosuje się przepisów art. 10 ust 1 pkt 8. Wniesienie do spółki osobowej wkładu w postaci nieruchomości stanowiącej środek trwały, wykorzystywanej na potrzeby działalności gospodarczej wnoszącego wkład (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), traktowane jest jak odpłatne zbycie tej nieruchomości. Wartość nieruchomości określona w umowie spółki (stanowiąca podstawę do ustalenia udziału kapitałowego) stanowi, w rozumieniu przepisu art. 14 ust. 2 pkt 1 updof przychód z działalności gospodarczej wnoszącego wkład do spółki osobowej. 10

11 10. Czy dotacja otrzymana na nabycie środka trwałego stanowi przychód dla podatnika? Czy odpisy amortyzacyjne od tak sfinansowanego środka trwałego są kosztem podatkowym? W myśl art. 14 ust. 2 pkt 2 updof przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Wobec tego takie dotacje nie stanowią dla podatnika przychodu podatkowego (jednak tylko w tej części, w której dokonywany jest odpis amortyzacyjny). Jeżeli podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT od faktury na nabycie ww. środka trwałego, to ta część VAT-u nie jest doliczana do wartości początkowej środka trwałego, wobec czego nie podlega amortyzacji, a co za tym idzie otrzymana dotacja na tą część będzie przychodem podatkowym. Przykład: Dotacja na środek trwały zł. (VAT zł podlega odliczeniu w myśl ustawy o podatku od towarów i usług, więc nie jest doliczana do wartości początkowej środka trwałego) nie jest przychodem, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 updof jest przychodem podatkowym. Jeżeli chodzi o odpisy amortyzacyjne od nabytego w ten sposób środka trwałego, to zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 45 updof nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 22a-22o, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Amortyzacja od części dotowanej nie będzie kosztem uzyskania przychodów. 11. Czy podatnik (rodzic) może ująć, jako koszt uzyskania przychodów wydatki związane z zatrudnieniem na umowę zlecenie swojego pełnoletniego dziecka? Tak, ponieważ zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 10 updof kosztem uzyskania przychodów nie jest wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku 11

12 prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników. Wyłączenie to nie dotyczy, zatem pełnoletniego dziecka. 12. Czy wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu operacyjnego - która w dacie zawarcia spełniała kryteria określone w art. 23b ust. 1 updof - skutkuje koniecznością korekty dotychczasowych kosztów uzyskania przychodów? Art. 23b ust. 1 updof wskazuje, jakie warunki powinna spełniać umowa leasingu operacyjnego, aby opłaty ustalone w tej umowie stanowiły przychód u finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów u korzystającego. Jednym z warunków jest minimalny czas trwania umowy (40% normatywny okres amortyzacji). Przepisy updof nie zawierają unormowań dotyczących sposobu rozliczenia poniesionych opłat leasingowych w przypadku rozwiązania umowy leasingu przed upływem podstawowego okresu umowy. Zatem fakt, że umowa leasingowa spełniająca, w dacie jej zawarcia, ustawowe kryteria określone w art. 23b ust. 1 updof została rozwiązana przed terminem, nie skutkuje koniecznością uznania dotychczas poniesionych opłat za wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Takiego skutku rozwiązania umowy leasingu przepisy updof nie przewidują. 13. Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, w której wykorzystywał samochód ciężarowy stanowiący środek trwały. W maju 2010 r. w wyniku wypadku, samochód uległ uszkodzeniu. Szkody były na tyle duże, że podjęto decyzję o kasacji. Samochód był objęty dobrowolnym ubezpieczeniem AC. Czy poniesioną stratę można zaliczyć do kosztów działalności gospodarczej? Czy otrzymane odszkodowanie należy zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej? Jeżeli samochód był objęty dobrowolnym ubezpieczeniem AC, to poniesioną stratę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów oczywiście tylko w tej części wartości początkowej samochodu, która nie została pokryta odpisami amortyzacyjnymi (art. 23 ust. 1 pkt 48 updof). Suma odpisów amortyzacyjnych, które zmniejszają stratę obejmuje nie tylko odpisy, które zaliczono do kosztów uzyskania przychodów, ale również te, których zgodnie z ustawą zaliczyć do kosztów nie było można (art. 22h ust. 1 pkt 1 updof). Natomiast - zgodnie z art

13 ust. 2 pkt 12 updof - odszkodowanie otrzymane z firmy ubezpieczeniowej należy doliczyć do przychodów z działalności gospodarczej. 14. Czy koszty podatkowe dotyczące ubezpieczenia samochodu - AC są objęte limitem kwotowym, czy taki sam limit dotyczy również ubezpieczenia OC i NW? Do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć można wydatek poniesiony z tytułu opłacenia składki AC na ubezpieczenie samochodu osobowego, do wysokości przewidzianej w przepisie art. 23 ust. 1 pkt 47 updof (równowartość euro, przeliczona wg kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanych przez NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości przyjętej dla celów ubezpieczenia). Natomiast opłaty z tytułu ubezpieczeń OC i NW stanowią koszt uzyskania przychodów również ponad ww. limit. Powyższe wynika z faktu, że wartość samochodu nie jest podstawą przyjętą dla celów ubezpieczenia OC i NW. 15. Czy niezamortyzowana wartość inwestycji w obcym środku trwałym (budynku) będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy najmu z właścicielem? W wyniku rozwiązania umowy najmu, przed upływem 10 lat, a więc przed pełnym zamortyzowaniem inwestycji w obcym środku trwałym i przekazaniem przedmiotu umowy najmu wraz z nakładami właścicielowi, niezamortyzowana część tej inwestycji nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Wskutek rozwiązania ww. umowy podatnik nie użytkuje budynku i poniesionych nakładów na potrzeby prowadzonej działalności. Podatnik nie wykaże związku przyczynowo-skutkowego między wydatkami poniesionymi na wspomniane nakłady (stanowiące inwestycję w obcym środku trwałym), a przychodami. Zatem niezamortyzowana wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych nie spełnia generalnej zasady wynikającej z treści art. 22 ust. 1 updof. Rozwiązanie umowy najmu nie oznacza automatycznie, że ma miejsce likwidacja środka trwałego. Kosztem podatkowym może być niezamortyzowana część inwestycji w obcym środku trwałym tylko wtedy, gdy nastąpi faktyczna likwidacja tej inwestycji np. w formie demontażu poniesionych nakładów lub odpłatne zbycie. 13

14 16. Podatnik amortyzował samochód osobowy o wartości przekraczającej równowartość 20 tysięcy euro. Wobec tego tylko część odpisów amortyzacyjnych stanowiła koszt uzyskania przychodów. Podatnik postanowił zbyć samochód przed zakończeniem okresu amortyzacji. Ma wątpliwości czy w związku ze zbyciem cała pozostała część, która nie została jeszcze zamortyzowana będzie stanowiła u niego koszt podatkowy, czy tylko ta, która odnosi się do wartości nieprzekraczającej 20 tysięcy euro. Generalną zasadą obowiązującą przy zbyciu środka trwałego jest to, że cała pozostała część, która nie podlega jeszcze amortyzacji stanowi koszt uzyskania przychodów. Ograniczenie dotyczy wyłącznie odpisów amortyzacyjnych od samochodu osobowego. Przykład: Przedsiębiorca kupuje samochód osobowy za zł. Po czterech latach używania samochodu przedsiębiorca postanawia go sprzedać i znajduje nabywcę za kwotę zł, co jest odpowiednikiem wartości rynkowej 4-letniego auta. Wartość początkowa zł Przy założeniu, że 1 euro jest równowartością 4 zł, wartość od której odpisy amortyzacyjne będą stanowiły koszt uzyskania przychodów wynosi zł (wartość, od której odpisy amortyzacyjne nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodów wynosi zł) Roczna stawka amortyzacji 20% Wysokość rocznego odpisu amortyzacyjnego zł. Wysokość rocznego odpisu amortyzacyjnego uznawanego za koszt uzyskania przychodów zł. Po czterech latach podatnik zbywa środek trwały. Wysokość dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych zł ( zł x 4) Wysokość dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskania przychodów zł ( zł x 4) Część niezamortyzowana zł (cała kwota stanowi koszt podatkowy przy zbyciu). Przychód ze sprzedaży tego środka trwałego wynosi zł. 17. Kiedy podatnik ma obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu? Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46 updof do kosztów podatkowych nie zalicza się poniesionych wydatków z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika - w części przekraczającej kwotę 14

15 wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; w celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Oznacza to, że w sytuacji, gdy na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej używamy samochód osobowy: stanowiący naszą własność a niewprowadzony do ewidencji środków trwałych, stanowiący własność prywatną osób trzecich, a wykorzystywany na podstawie umowy: najmu, dzierżawy lub użyczenia, aby zaliczyć wydatki związane z jego eksploatacją do kosztów podatkowych musimy prowadzić Ewidencję przebiegu pojazdu, która ogranicza koszty do limitu, jakim jest kwota wynikająca z pomnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów przez stawkę za 1 km, określoną w odrębnych przepisach. Należy pamiętać, że definicja samochodu osobowego od 1 stycznia 2007 r. uległa zmianie art. 5a pkt 19 updof i ma zastosowanie do aut nabytych po 1 stycznia 2007 r. Do samochodów osobowych nabytych przed tą datą stosuje się przepisy updof w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r. (art. 6 ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 217, poz. 1588). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu z 23 października 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 201, poz. 1462) stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu uzależnione są od pojemności skokowej silnika i obecnie wynoszą: dla samochodów o pojemności do 900 m3 0,5214 zł, dla samochodów o pojemności powyżej 900 m3 0,8358 zł. Nie ma urzędowego wzoru ewidencji przebiegu pojazdu, przepis wskazuje tylko, co powinna ona zawierać. Zgodnie z art. 23 ust. 7 updof ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać, co najmniej: nazwisko, nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazd, numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę za jeden kilometr przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu, podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane. Brak ewidencji pozbawia podatnika prawa zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków związanych z użytkowaniem samochodu (art. 23 ust. 5 updof). 15

16 Do wydatków związanych z użytkowaniem danego samochodu zalicza się np.: zakup paliwa, opłaty za najem, dzierżawę, koszty remontu, wymiany oleju czy innych płynów. Kosztem dotyczącym użytkowania będzie również wydatek na ubezpieczenie pojazdu. Należy jednak pamiętać o ograniczeniu wynikającym z art. 23 ust. 1 pkt 47 updof, tzn.: część składki ubezpieczeniowej zapłaconej od wartości samochodu osobowego przekraczającej euro, przeliczonej na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia nie stanowi kosztu podatkowego. W sytuacji, gdy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług podatnikowi przysługuje odliczenie podatku VAT, w ewidencji wydatek uwzględniamy w kwocie netto. Jeśli przedsiębiorca wykorzystuje w działalności samochód osobowy i nie może odliczyć VAT-u np.: przy zakupie paliwa, niepodlegający odliczeniu VAT jest kosztem podatkowym bez limitu. Nie ma potrzeby uwzględniania go przy liczeniu kilometrówki. Limit wydatków, które mogą być kosztem podatkowym ustala się porównując faktycznie liczbę przejechanych kilometrów i poniesione wydatki. Do kosztów zalicza się zawsze kwotę mniejszą. UWAGA: Zgodnie z art. 23 ust 1b updof obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów nie dotyczy samochodów osobowych używanych na podstawie umowy leasingu. 18. Czy poszczególni podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej mogą wybrać odmienną formę opodatkowania, w takiej konfiguracji, że jeden z nich rozliczałby swoje dochody na zasadach ogólnych, natomiast pozostali od swoich przychodów płaciliby ryczałt ewidencjonowany? Nie ma możliwości, aby wspólnicy spółki cywilnej, mogli wybrać wskazany w pytaniu sposób opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej wspólnie (w formie spółki cywilnej). Dla przychodu ewidencjonowanego oraz zasad ogólnych prowadzone są różne (odmienne) urządzenia księgowe (odpowiednio ewidencja przychodów albo podatkowa księga przychodów i rozchodów), w których ewidencjonowane są zdarzenia gospodarcze. Powyższe urządzenia księgowe prowadzone są dla danej spółki. Możliwy jest natomiast wybór przez poszczególnych wspólników spółki (podatników) odmiennych form opodatkowania w ramach updof, tj. podatku liniowego i skali podatkowej. 16

17 19. Podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą na terytorium Wielkiej Brytanii poprzez położony tam zakład. Na terytorium Polski nie osiąga dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Czy jeżeli podatnik rozpocznie prowadzenie działalności na terytorium Polski będzie mógł założyć podatkową księgę przychodów i rozchodów, w sytuacji, gdy jego przychody, uzyskane w roku poprzedzającym rok podatkowy na terytorium Wielkiej Brytanii, przekroczyły wartość euro? Zgodnie z art. 24a ust. 4 updof obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody, w rozumieniu art. 14 updof, za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej, co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości ( euro). W związku z tym, że będziemy mieli do czynienia z jednym źródłem przychodów, jakim jest działalność gospodarcza, podatnik będzie zobowiązany do zaprowadzenia ksiąg rachunkowych. 20. Koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży akcji nabytych nieodpłatnie od pracodawcy. W przypadku sprzedaży akcji pracowniczych nabytych nieodpłatnie i opodatkowanych w momencie nabycia, jako przychód ze stosunku pracy na podstawie art. 11 ust. 2a pkt 4 updof, wysokość kosztu uzyskania przychodów należy ustalić uwzględniając przepisy art. 23 ust. 1 pkt 38 updof w związku z art. 22 ust. 1d updof. Zatem kosztem uzyskania przychodów ze zbycia akcji jest wartość otrzymanych akcji wykazana w momencie ich nabycia jako przychód ze stosunku pracy (art. 22 ust. 1d updof). 21. W jaki sposób rozliczyć nieumorzoną wartość początkową środka trwałego (budynku) w przypadku jego likwidacji oraz koszty rozbiórki w sytuacji, gdy na miejsce starego zamierzamy wybudować nowy budynek (wprowadzony następnie do ewidencji środków trwałych). Nieumorzona wartość początkowa środka trwałego zaliczana jest bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w postaci straty w środkach trwałych, z uwzględnieniem wyłączeń wynikających z art. 23 ust. 1 pkt 5 i 6 updof. Wartość niezamortyzowana 17

18 likwidowanego środka trwałego nie powinna zwiększać wartości początkowej środka trwałego wytwarzanego w miejsce środka trwałego zlikwidowanego. Natomiast koszty rozbiórki środka trwałego, w miejsce którego jest wytwarzany nowy środek trwały, powinny stanowić koszty wytworzenia nowego środka trwałego i zwiększyć jego wartość początkową. 22. Amortyzacja jednorazowa Amortyzacja jednorazowa uregulowana jest w art. 22k ust updof. Do skorzystania z tej metody amortyzacji uprawnieni są: mali podatnicy - podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości euro oraz podatnicy rozpoczynający działalność w roku podatkowym z wyjątkiem: podatników, którzy w roku rozpoczęcia działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadzili działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa Z wykorzystaniem tej metody mogą być amortyzowane: środki trwałe z grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Według tej metody nie można amortyzować wartości niematerialnych i prawnych. Podatnik korzystający z tej metody amortyzacji ma możliwość dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Może również dokonywać odpisów w równych ratach, co miesiąc, co kwartał albo jednorazowo na koniec roku. Łączna kwota odpisów amortyzacyjnych dokonanych z wykorzystaniem tej metody nie może jednakże przekroczyć w roku podatkowym równowartości euro /przeliczenia ww. kwoty na złote dokonuje się wg średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie w zaokrągleniu do zł (powyższy limit dotyczy roku 2009 i 2010). Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2009 r. nr 69, poz. 587), w latach podatkowych rozpoczynających się w 2009 r. i 2010 r. kwota limitu odpisów 18

19 amortyzacyjnych, wynosi euro w każdym z tych lat podatkowych. Od roku 2011 limit rocznej amortyzacji wynosi euro. Przy określaniu ww. limitu nie uwzględnia się odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, których wartość początkowa nie przekracza zł. W pierwszym roku podatkowym podatnik nie musi zamortyzować całej wartości środka trwałego. Wówczas w następnym roku podatkowym, w stosunku do pozostałej (nieamortyzowanej części) może wybrać metodę degresywną lub liniową z możliwością podwyższenia lub obniżenia stawek amortyzacyjnych. Jednorazowa amortyzacja stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de mini mis. Organy udzielające pomocy de minimis zobligowane są wydawać beneficjentom zaświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis. W obowiązującym porządku prawnym tryb oraz termin poinformowania naczelnika urzędu skarbowego przez beneficjenta pomocy o skorzystaniu z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego nie jest uregulowany. Złożenie przez podatnika takiej informacji pozostaje w jego interesie. Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki. Wniosek o wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej. 23. Czym różni się degresywna metoda amortyzacji od metody liniowej? Różnicę pomiędzy wyżej wymienionymi metodami można zobrazować poniższym przykładem: Przykład: Amortyzacja dotyczy składnika majątkowego, wobec którego, zgodnie z wykazem stawek amortyzacyjnych, stosujemy roczną stawkę amortyzacji w wysokości - 20%. Wartość początkowa środka trwałego stanowi zł. Środek trwały stanowi składnik majątkowy z grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji środków trwałych i nie jest samochodem osobowym. Amortyzacja liniowa (przez cały okres amortyzacji stosowana jest stawka amortyzacyjna zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy) zł x 20% = zł (roczny odpis amortyzacyjny; okres amortyzacji 5 lat) Amortyzacja degresywna odpisy amortyzacyjne dokonywane są od wartości początkowej maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji oraz środków transportu z 19

20 wyłączeniem samochodów osobowych, w pierwszym podatkowym roku ich używania przy zastosowaniu stawek podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych podwyższonych, z zastrzeżeniem ust. 2, o współczynnik nie wyższy niż 2,0, a w następnych latach podatkowych od ich wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat ich używania. Począwszy od roku podatkowego, w którym tak określona roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody określonej w art. 22i ust. 1 (metody liniowej), podatnicy dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 22i (zgodnie z metodą liniową). Stosujemy współczynnik 2.0 (wobec czego w niniejszym przykładzie roczna stawka amortyzacyjna wynosi 40%) Pierwszy rok - wartość początkowa środka trwałego: zł; roczny odpis amortyzacyjny: x 40% = zł Drugi rok - wartość początkowa środka trwałego: zł zł (dotychczasowe odpisy) = zł; roczny odpis amortyzacyjny: zł x 40% = zł Trzeci rok - Porównujemy metodę degresywną z metodą liniową: Metoda degresywna - wartość początkowa środka trwałego: zł zł zł = zł; roczny odpis amortyzacyjny: zł x 40% = zł Metoda liniowa - wartość początkowa środka trwałego: zł; roczny odpis amortyzacyjny: zł x 20% = zł Wobec tego, że stosując liniową metodę amortyzacji, roczny odpis amortyzacyjny będzie wyższy, niż odpis przy zastosowaniu metody degresywnej, począwszy od trzeciego roku stosujemy metodę liniową amortyzacji. Czwarty rok - pozostało do zamortyzowania zł Wartość początkowa środka trwałego dotychczasowe odpisy = (kwota zł stanowiła będzie roczny odpis amortyzacyjny, w tym roku zakończymy amortyzację środka trwałego) 20

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2005 r.)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2005 r.) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2005 r.) Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 1. Przedmiot i podmiot opodatkowania zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania przychody wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieograniczony

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości Ministerstwo finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.fi nanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo finansów Lorem ipsum dolor Opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika 23-12-2014 Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w skr.

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem Opodatkowanie ipsum dolor dochodu

Bardziej szczegółowo

Czy w opisanej sytuacji spółka komandytowa może korzystać z premii amortyzacyjnej?

Czy w opisanej sytuacji spółka komandytowa może korzystać z premii amortyzacyjnej? Czy w opisanej sytuacji spółka komandytowa może korzystać z premii amortyzacyjnej? Pytanie Spółka komandytowa, której wspólnikami są 3 osoby fizyczne, a komplementariuszem jest sp. z o.o., zakupiła środek

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

Ustawa. z dnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 18.08.2004 r. Ustawa z dnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 uzpdof z wyboru, na podstawie art. 9a ust. 1 updof, art. 9 ust. 1-3 uzpdof, podatek jest obliczany od przychodu i wynosi odpowiednio

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

Ewidencja przebiegu pojazdu

Ewidencja przebiegu pojazdu Ewidencja przebiegu pojazdu Kto powinien prowadzić ewidencję przebiegu pojazdów i na jakiej podstawie? Ewidencję przebiegu pojazdów, zwaną potocznie kilometrówką, dla celów podatku dochodowego powinni

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego K-023/1 Obowiązuje od 01.04.2011 r. I. Kogo dotyczy 1. Osób fizycznych, które dokonały odpłatnego

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY OSIĄGANYCH POZA DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

Bardziej szczegółowo

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych 1. Co należy zrobić Przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw

Bardziej szczegółowo

Skuteczna optymalizacja kosztów. Kamila Ciszczonik TaxCare

Skuteczna optymalizacja kosztów. Kamila Ciszczonik TaxCare Skuteczna optymalizacja kosztów Kamila Ciszczonik TaxCare Optymalizacja w pigułce Samochód w działalności gospodarczej Lokal w działalności gospodarczej samozatrudnienie Samochód w działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

Metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych

Metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych Metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych Wydatki na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, co do zasady, nie mogą być bezpośrednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki te mogą

Bardziej szczegółowo

Zasady amortyzacji u podatników małych i rozpoczynających działalność.

Zasady amortyzacji u podatników małych i rozpoczynających działalność. Zasady amortyzacji u podatników małych i rozpoczynających działalność. Znowelizowane od 2007 roku nowe zasady przyspieszonej amortyzacji nowych i używanych składników majątkowych zostały określone w art.

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa, październik 2015 r. www.mf.gov.pl I. Dane

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej PIT) płacimy w przypadku uzyskania przychodu

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy,

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 1. Przy dokonywaniu zapisów w księdze, wynikających z prowadzonych przez podatnika: a) ewidencji sprzedaży, b) ewidencji kupna i sprzedaży wartości

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup?

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Nasza spółka użytkowała samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Zawarta umowa przewidywała opcję jego wykupu. Po zakończeniu umowy zawarliśmy umowę sprzedaży tego samochodu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok 1,89% 98,11% podatnicy w I przedziale podatkowym

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Wstęp...9 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa. tel.: , fax:

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa. tel.: , fax: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa 2016 r. www.mf.gov.pl I. Dane ogólne Informacja

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r.

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r. Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów PIT-28 za 2014 r. Wybór aktualnego wariantu formularza do rozliczenia Numer wariantu znajduje się w prawym dolnym rogu każdego formularza podatkowego. Przy składaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów [Dziennik Ustaw Nr 152, Poz. 1475] OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych pracodawcy koszty związane z używaniem tych samochodów?

Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych pracodawcy koszty związane z używaniem tych samochodów? Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych pracodawcy koszty związane z używaniem tych samochodów? Zdarza się, że przedsiębiorca zatrudniający pracownika wykorzystuje na potrzeby prowadzonej działalności

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI * Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu

Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu Art. 17a. Ilekroć w rozdziale jest mowa o: 1) umowie leasingu - rozumie się przez to umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na

Bardziej szczegółowo

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

Wstęp...15 CZĘŚĆ A. WYBÓR I ROZPOCZĘCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ...17

Wstęp...15 CZĘŚĆ A. WYBÓR I ROZPOCZĘCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ...17 Spis treści Wstęp...15 CZĘŚĆ A. WYBÓR I ROZPOCZĘCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ...17 ROZDZIAŁ I. JAK CZYTAĆ PRZEPISY PODATKOWE...19 1. Skąd brać treść przepisów podatkowych...19 2. Które akty

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż premiowa a podatek dochodowy

Sprzedaż premiowa a podatek dochodowy Sprzedaż premiowa a podatek dochodowy W praktyce gospodarczej częstym działaniem z zakresu marketingu jest tzw. sprzedaż premiowa. Jak ją prawidłowo rozliczyć na gruncie podatkowym? Zapraszamy do lektury.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R. Zakres podstawowy

I N F O R M A T O R. Zakres podstawowy I N F O R M A T O R Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych regulują dwie ustawy: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze

Bardziej szczegółowo

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace cz. I Cześć I: Rodzaje ewidencji podatkowych oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej. Cześć II: Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości (pełna

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2008 r.)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2008 r.) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2008 r.) Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Autorka wskazuje rozwiązania problemów podatkowych związanych z taką sprzedażą.

Autorka wskazuje rozwiązania problemów podatkowych związanych z taką sprzedażą. Autorka wskazuje rozwiązania problemów podatkowych związanych z taką sprzedażą. Problemy podatników z wyborem systemu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów ze sprzedaży nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 2 Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)...

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... ZAŁĄCZNIK Nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... adres Rodzaj działalności UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisów

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

Sławomir Zieleń i Wspólnicy Sp. z o.o. Spółka doradztwa podatkowego 58-300 Wałbrzych ul. Rynek 18/2 NIP 886-274-04-14 Regon 891434211

Sławomir Zieleń i Wspólnicy Sp. z o.o. Spółka doradztwa podatkowego 58-300 Wałbrzych ul. Rynek 18/2 NIP 886-274-04-14 Regon 891434211 Sławomir Zieleń i Wspólnicy Sp. z o.o. Spółka doradztwa podatkowego 58-300 Wałbrzych ul. Rynek 18/2 NIP 886-274-04-14 Regon 891434211 NR KRS 0000178456; tel. fax. (074) 84 235 52; 84 241 69 e mail: biuro@slawomirzielen.com.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja podatkowa na 2017 r.

Informacja podatkowa na 2017 r. - 1 - Informacja podatkowa na 2017 r. W niniejszym komunikacie przedstawiono najważniejsze zmiany podatkowe dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Skala podatku dochodowego na

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący działalność gospodarczą co do zasady nie mogą zaliczać

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r.

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz. 1550 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014.

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2014 I. Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawa. Poza przepisami ustawy Pdof, świadczenia otrzymywane z tytułu najmu mogą być. Przychody z tytułu najmu

Przepisy prawa. Poza przepisami ustawy Pdof, świadczenia otrzymywane z tytułu najmu mogą być. Przychody z tytułu najmu Po stronie wynajmującego rzeczy w postaci ruchomości lub nieruchomości powstaje przychód (dochód), który można opodatkować na pięć - lub gdy dodatkowo uwzględni się rozwiązania szczególne - siedem różnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 17 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 17 grudnia 2002 r. Stan prawny 2011-10-24 zmiany: 2003-09-01 Dz.U.2003.148.1449 1 2004-01-01 Dz.U.2003.224.2227 1 2005-01-01 Dz.U.2004.282.2808 1 2007-03-13 Dz.U.2007.34.211 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 grudnia

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2007 r.)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2007 r.) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2007 r.) Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Podatkowe konsekwencje zamknięcia działalności gospodarczej

Podatkowe konsekwencje zamknięcia działalności gospodarczej Podatkowe konsekwencje zamknięcia działalności gospodarczej Likwidując działalność gospodarczą przedsiębiorca powinien liczyć się z wieloma obowiązkami oraz konsekwencjami podatkowymi, zarówno na gruncie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 I. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Skala podatkowa na rok 2015 Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi Do 85 528 18 % minus 556,02 Ponad 85 528 14 839,02plus 32

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA - art. 27 ust. 1 updof podstawowa forma opodatkowania z mocy ustawy (art. 9a ust. 1 updof), podatek obliczany jest od dochodu wg skali podatkowej (stawki 18% i 32%). Wybór

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Na podstawie art. 24a ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy. 1.PIT-od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. 2. CIT- od osób prawnych z 15 lutego 1992 r.

Podatek dochodowy. 1.PIT-od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. 2. CIT- od osób prawnych z 15 lutego 1992 r. Podatek dochodowy 1.PIT-od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. 2. CIT- od osób prawnych z 15 lutego 1992 r. PIT-od osób fizycznych Art..21 zwolnienia przedmiotowe(133 poz.) : -świadczenia rodzinne, dodatki

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19)

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) U S T A W A z dnia

Bardziej szczegółowo

Kazusy zaczerpnięte z książki: A. Buczek, R. Kowalczyk, J. Serwacki, K. Święch, Prawo podatkowe. Kazusy, Warszawa 2008

Kazusy zaczerpnięte z książki: A. Buczek, R. Kowalczyk, J. Serwacki, K. Święch, Prawo podatkowe. Kazusy, Warszawa 2008 Kazusy zaczerpnięte z książki: A. Buczek, R. Kowalczyk, J. Serwacki, K. Święch, Prawo podatkowe. Kazusy, Warszawa 2008 Kazus 1. Józef T., który ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397, z późn. zm.) - dalej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI (PRAWA MAJĄTKOWE) NABYTE LUB WYBUDOWANE W OKRESIE OD 01.01.2007 r. 31.12.2008 r.

NIERUCHOMOŚCI (PRAWA MAJĄTKOWE) NABYTE LUB WYBUDOWANE W OKRESIE OD 01.01.2007 r. 31.12.2008 r. NIERUCHOMOŚCI (PRAWA MAJĄTKOWE) NABYTE LUB WYBUDOWANE W OKRESIE OD 01.01.2007 r. 31.12.2008 r. - art. 30 e updof - art. 21 ust. 1 pkt 126 updof - art. 22 ust. 6c 6f w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2008

Bardziej szczegółowo

ULGA UCZNIOWSKA PRAWO NABYTE

ULGA UCZNIOWSKA PRAWO NABYTE ULGA UCZNIOWSKA PRAWO NABYTE Przyznawana na podstawie: - art. 27c updof w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2003 r. - art. 53 uzpdof w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2003 r. polega na obniżeniu

Bardziej szczegółowo

Omówienie zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2006 roku. Przed 1.01.2006 Po 1.01.2006

Omówienie zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2006 roku. Przed 1.01.2006 Po 1.01.2006 Szczególne zasady ustalania dochodu Dodanie ust. 3 a do art. 11 W przypadku wydania przez właściwy organ podatkowy, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej K/020 Urząd Skarbowy w Limanowej KARTA INFORMACYJNA URZĄD SKARBOWY W LIMANOWEJ ul. M.B. Bolesnej 9, 34-600 Limanowa Składanie informacji podatkowych

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) Podatek dochodowy od osób fizycznych (ang. PIT - Personal Income Tax - podatek od dochodów osobistych). Jest to podatek bezpośredni, który płacą osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY PRZY SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI ANALIZA STANÓW PRAWNYCH

PODATEK DOCHODOWY PRZY SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI ANALIZA STANÓW PRAWNYCH PODATEK DOCHODOWY PRZY SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI ANALIZA STANÓW PRAWNYCH Opracowała: Aleksandra Herba Wrocław, dnia 10 września 2009 roku 1. Zakup nieruchomości przed dniem 1 stycznia 2007 roku. uŝytkowania

Bardziej szczegółowo

Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków?

Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków? Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków? Pytanie podatnika Nasza spółka wprowadziła do ewidencji środków trwałych maszyny, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 20 ROZLICZENIE PRZYCHODU ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Urząd Skarbowy w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 20 ROZLICZENIE PRZYCHODU ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Urząd Skarbowy w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 20 ROZLICZENIE PRZYCHODU ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI KARTA INFORMACYJNA K-027/3 obowiązuje od 14.10.2014 r. 1. PRZEDMIOT I PODMIOT SPRAWY Rozliczenie przychodu/dochodu

Bardziej szczegółowo

- poz. 69 zeznania PIT-28, - poz. 148 zeznania PIT-36, - poz. 100 zeznania PIT- 37.

- poz. 69 zeznania PIT-28, - poz. 148 zeznania PIT-36, - poz. 100 zeznania PIT- 37. ULGI MIESZKANIOWE KONTYNUACJA PRAW NABYTYCH Ulgi mieszkaniowe polegające na odliczeniu wydatków inwestycyjnych bądź od dochodu, bądź od podatku funkcjonują jedynie w zakresie praw nabytych, tzn. podatnicy,

Bardziej szczegółowo

Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu.

Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu. Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu. Pytanie podatnika Spółka z o.o. kupiła we wrześniu 2008 r. samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami.

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. W artykule przeanalizowane zostały aspekty opodatkowania transakcji podatkiem dochodowym od osób prawnych,

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... imię i nazwisko (firma)...

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... imię i nazwisko (firma)... Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.05.28 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV Opodatkowanie najmu jako odrębnego źródła przychodu 46 1. Znaczenie zakwalifikowania najmu do odrębnego źródła przychodu 46 2.

ROZDZIAŁ IV Opodatkowanie najmu jako odrębnego źródła przychodu 46 1. Znaczenie zakwalifikowania najmu do odrębnego źródła przychodu 46 2. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Ogólne wiadomości związane z najmem na podstawie kodeksu cywilnego 7 1. Najem rzeczy i nieruchomości 7 2. Czynsz 8 3. Sposoby rozwiązania umowy najmu 8 4. Zbycie rzeczy wynajmowanej

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE

PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE PODATKI NR 9 INDEKS 36990X ISBN 9788374403559 MARZEC 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE Jak ustalić ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego do

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D

BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D MINISTERSTWO FINANSÓW SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2007 ROK ZAŁĄCZNIK PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA

ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA URZĄD SKARBOWY W BOLESŁAWCU ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA Urząd Skarbowy w I. KOMU PRZYSŁUGUJE - ZAKRES PODMIOTOWY Odliczenie z tytułu ulgi internetowej nie przysługuje podatnikom, którzy przed

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 Rozdział 1. Opodatkowanie transakcji przeniesienia własności nieruchomości str. 15 1.1. Opodatkowanie transakcji sprzedaży nieruchomości - informacje ogólne str. 15 1.2.

Bardziej szczegółowo

Ewidencje podatkowe w działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne

Ewidencje podatkowe w działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne Rodzaje ewidencji podatkowej, jaką obowiązany jest prowadzić podatnik, zależą od wybranej przez niego formy opodatkowania. Jakie są te ewidencje w praktyce? Działalność gospodarcza wiąże się z obowiązkiem

Bardziej szczegółowo