POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w MYSZKOWIE ul. Myszkowska 59 tel./fax Żarki tel

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w MYSZKOWIE ul. Myszkowska 59 tel./fax. 34 314 83 04 42 310 Żarki tel. 34 314 89 96..."

Transkrypt

1 Nr sprawy PZD 5/ 342 /ST/2010 POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w MYSZKOWIE ul. Myszkowska 59 tel./fax Żarki tel SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp dla zamówienia o szacunkowej wartości powyżej euro na zadanie : Dostawa samochodu typ : Transporter Skrzyniowy w formie leasingu operacyjnego CPV : lekkie samochody półciężarowe usługi finansowe i ubezpieczeniowe zatwierdzono dnia : r. ZATWIERDZIŁ : Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie mgr Mariusz Sikora...

2 Nr sprawy :PZD-5/342/DP/ST/2010 CZĘŚĆ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie ul. Myszkowska Żarki tel tel./fax Tryb udzielenia zamówienia Niniejsze zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w oparciu i ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007,223,poz 1655, z późniejszymi zmianami) zwane w dalszej części Instrukcją dla Wykonawców 'Ustawą 3. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest :Dostawa samochodu typ: Transporter Skrzyniowy, fabrycznie nowy, rok produkcji 2010 w formie leasingu operacyjnego. Wymagania Zamawiającego specyfikacja techniczna pojazdu załącznik nr Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 i 7 Ustawy. 5. Informacja dotycząca ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Termin wykonania zamówienia Zamówienie ma być zrealizowane w ciągu 40 dni od podpisania umowy. 7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy; Spełniają warunki określone w ar.22 ust. 1 dotyczące: 7.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień posiadania wiedzy i doświadczenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do zamówienia sytuacji ekonomicznej i finansowej Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dostawca udzieli min.24 miesięcznej gwarancji bez limitu kilometrów Dostawca udzieli min. 6 - cio letniej gwarancji na perforacje nadwozia

3 Zapewni serwis gwarancyjny w odległości nie większej niż 100 km od Myszkowa. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Dokonanie oceny spełnienia warunków odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów zgodnie z niniejszą SIWZ na zasadzie spełnia nie spełnia 7.5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia spełnienia warunków Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia w ofercie następujących oświadczeń i dokumentów: wypełniony formularz ofertowy aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania oferty. koncesje,zezwolenia lub licencję lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do świadczenia dostaw leasingu oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy wzór załącznik nr.2 aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające,że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem termin składania ofertowego informacja o wykonanych zamówieniach podobnego typu z wykazem dostaw leasingu min. dwie dostawy. aktualne zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,że oferent nie zalega z opłacaniem składek, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. jeżeli dotyczy Wykonawcy: umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie( np. konsorcjum, spółka cywilna) w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie, wyżej wymieniony dokument składają wykonawcy, którzy pojedynczo lub łącznie spełniają warunki określone w postępowaniu. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy wykonawca składa: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wzór załącznik nr 3 W przypadku składania oferty wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy wykonawca. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4 8. Wykaz innych dokumentów wymaganych przez zamawiającego Harmonogram spłaty rat leasingowych w całym okresie obowiązkowym umowy leasingu, określający metody kalkulacji rat. Informacja o części zamówienia powierzonej podwykonawcom, jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom- załącznik nr 4 Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii. 9. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 9.1 Strony w toku postępowania porozumiewają się na piśmie. 9.2.Zamawiający dopuszcza porozumiewania się za pomocą faksu na nr 034/ uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 9.3.Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami, Zenon Ludwikowski 9.4. Adres strony internetowej na której można pobrać SIWZ 10. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 11. Termin związania ofertą Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. 12. Opis sposobu przygotowania ofertą Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie do pisania lub komputerze. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (art.36.ust.2 pkt.8 ustawy) Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej Specyfikacji Formularz oferty i wymagane załączniki muszą być podpisane przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy oraz powinny być w formie spiętej (zszytej) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej specyfikacji powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą specyfikacją Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie

5 oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzone na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji muszą być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisują ofertę, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom Wykonawca może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dla skuteczności zastrzeżenia wymagane jest, aby wpłynęło ono do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie może zastrzec informacji podlegającej odczytaniu w częściach jawnej otwarcia ofert Wykonawca umieści ofertę w kopercie, która będzie posiadać następujące oznaczenie: OFERTA NA DOSTAWĘ SAMOCHODU TYPU TRANSPORTER SKRZYNIOWY W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO nie otwierać przed dniem r. godz. 10:30 W lewym górnym rogu koperty powinna znajdować się pieczęć firmowa wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, zgodnie z art. 38 ustawy. 13. Miejsce oraz termin składania i otwierania ofert Ofertę należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie ul. Myszkowska 59, Żarki pokój nr 1 II piętro sekretariat Termin składania ofert upływa dnia r. godz.10: Oferty, które wpłyną do zamawiającego po wyznaczonym w pkt.13.1 terminie zostaną zwrócone Wykonawcy niezwłocznie Oferty przesyłane faksem nie będą rozpatrywane. 14. Zmiany i wycofanie oferty

6 14.1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę Oferty zmienione należy dostarczyć w opakowaniu jak o tym stanowi pkt zamieszczając na opakowaniu napis ZMIANA OFERTY. 15. Miejsce oraz termin otwarcia ofert 15.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 10:30 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie w pokoju nr 1 II piętro sekretariat 15.2.Otwarcie ofert jest jawne. Część jawna obejmuje podanie przez Zamawiającego kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a następnie otwarcie ofert i odczytanie: nazw (firm), adresów Wykonawców oraz informacji dotyczących ceny wykonania zamówienia 16. Opis sposobu obliczania ceny Podana w ofercie cena musi być wyrażona w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku liczbą oraz słownie Wykonawca obliczy cenę ofertowa według następującego algorytmu: wartość zamówienia netto przemnoży przez stawkę podatku VAT, wyliczając tym kwotę podatku VAT. Suma wartości zamówienia netto i kwoty podatku VAT daje wartość brutto cena ogółem leasingu brutto - podatek VAT = cena netto (wyrażona liczbowo i słownie) 16.3 Ceną oferty jest cena brutto wymieniona w Załączniku nr Cena ofertowa brutto jest ofertą Wykonawcy i nie podlega zmianom Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć wszystkie koszty mogące powstać w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia, koszty te winny być uwzględnione w ofercie ryczałtowej Rozliczenie między Zamawiającym a wykonawca wyłonionym do wykonania zamówienia prowadzone będzie wyłącznie w polskich złotych (PLN). 17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty,które: - nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego - zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena oferty (netto) - znaczenie 100% Oferty będą oceniane w odniesieniu do najtańszej spośród nich.oferta najtańsza otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym Wykonawcom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów W kryterium cena Komisja Przetargowa dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą: cena najniższa Kc = x 100 pkt cena oferty badanej

7 17.5 Ocena punktowa oferty będzie zaokrąglona liczbą do dwóch miejsc po przecinku Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największa ilość punktów Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane we wcześniej złożonych ofertach W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. 18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 19. Możliwości dokonania zmiany umowy oraz warunki zmian. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia do umowy zmian określonego przedmiotu zamówienia 20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujący Wykonawcy 20.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał,lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 20.2 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej lub zaniechanej, do której Zamawiający jest zobowiązany ustawą 20.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie w przypadkach określonych w art. 180 Ustawy 21. Jawność ofert a tajemnica przedsiębiorstwa 21.1 Oferty są jawne od chwili ich otwarcia 21.2 Ujawnienie protokołu wraz z załącznikami( w tym ofert) odbywać się będzie według poniższych zasad a) należy złożyć pisemny wniosek do zamawiającego o udostępnienie informacji wraz z podaniem terminu b) po rozpatrzeniu wniosku Zamawiający określi miejsce, sposób i zakres udostępnienia danych 21.3 Zastosowanie się do wskazanych zasad nie ma wpływu na obliczanie terminu do wnoszenia przez Wykonawcę środków ochrony prawnej oraz wniosków o wyjaśnienie zapisów specyfikacji ISWZ 22. Wyjaśnienia treści oferty i oczywiste omyłki w treści oferty W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczą treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między stronami negocjacji dotyczącej złożonej oferty oraz dokonywanie w niej jakichkolwiek zmian z zastrzeżeniem pkt W przypadku gdy oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zamawiający zwróci się pisemnie do Wykonawcy o udzielenie w

8 określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste pomyłki pisarskie oraz pomyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę którego oferta została poprawiona Zasady dokonania poprawek w omyłkach rachunkowych reguluje art. 87 Ustawy. 23. Wybór wykonawcy Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Dostawcy, którego ofertę wybrano oraz jej cenę. b) Wykonawcy których ofert zostały odrzucone, zostaną powiadomieni z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego odrzucenia oferty. c) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia zostaną powiadomieni z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego wykluczenia ofert. d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia może być zawarta Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze o ile będzie to możliwe ofertę najkorzystniejszą z pośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. Załączniki do SIWZ 1. Specyfikacja techniczna pojazdu zał. nr 1 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków art.22 ust.1 ustaw- zał. nr 2 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków art.24 ust.1 ustawy- zał. nr 3 4.Oświadczenie o podwykonawcach- zał. nr 4 5. Formularz ofertowy zał. nr.5 6. Projekt - Postanowienia Umowy - zał. nr 6

9 Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna pojazdu do zamówienia Dostawa samochodu typu: Transporter Skrzyniowy w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego rocznik 2010 I. Silnik 1. Silnik wysokoprężny diezel z turbodoładowaniem 2. Moc min 100 KM 3. Pojemność skokowa min 2000 max. 2500cm 3 II. Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie III. Skrzynia biegów 1. mechaniczna w pełni zsynchronizowana min. 5 cio stopniowa IV. Wyposażenie 1. standardowe 2. kabina min. 6 cio osobowa 3. skrzynia otwarta aluminiowa min. 8 punktów mocowania, min. 3500x hak holowniczy V. Wyposażenie dodatkowe 1. Dodatkowy komplet fabrycznie nowych opon zimowych/letnich/ 2 Apteczka pierwszej pomocy 3. Trójkąt ostrzegawczy 4. Gaśnica samochodowa 5. Lampa ostrzegawcza belka oświetleniowa, rodzaj świateł błyskowe ksenonowe, barwa światła pomarańczowa, oznakowanie podświetlony napis z przodu i z tyłu SŁUŻBA DROGOWA, rodzaj zamocowania na dachu samochodu na podkładkach gumowych, napięcie 12 lub 24 V VI. Gwarancja 1. Min. 2 lata bez limitu kilometrów. 2. Min. 6 -cio letniej gwarancji na perforację nadwozia.

10 Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (o spełnieniu warunków art.22 ust.1 ustawy) Ja... działając w imieniu: nazwa firmy..., REGON:..., adres... Rodzaj upoważnienia do reprezentowania firmy... oświadczam co następuje: 1. posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 2. posiadamy wiedzę i doświadczenie 3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia miejscowość, data podpis osoby upoważnionej Załącznik nr 3

11 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Ja... działając w imieniu: nazwa firmy..., REGON:..., adres... Rodzaj upoważnienia do reprezentowania firmy... oświadczam co następuje: nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych miejscowość, data podpis osoby upoważnionej Art. 24 : 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie prze-widuje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciw-ko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu po-pełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawo-mocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzie-lenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

12 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Załącznik nr 4

13 INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW Nazwa Wykonawcy:... Nazwa zadania : Dostawa samochodu typu Transporter Skrzyniowy w formie leasingu operacyjnego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie Lp. Ilość Podwykonawców Zakres rzeczowy realizowanej części zamówienia,

14 Załącznik nr 5 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa samochodu typu Transporter Skrzyniowy w formie leasingu operacyjnego 1. Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie ul. Myszkowska Żarki Tel. /fax tel Oferta złożona przez:.. ( nazwa Wykonawcy).. (adres) 3. Oferta dotyczy 4. Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oferujemy dostawę w formie leasingu operacyjnego, pojazdu samochodowego typu, marki rok produkcji..., sprawnego technicznie, spełniającego warunki dopuszczenia do ruchu drogowego, o parametrach technicznych zgodnych z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków na następujących warunkach: a) Cena ogółem leasingu brutto..zł słownie: zł b) w tym wartość podatku VAT..zł słownie:.. zł c) Cena ogółem leasingu netto. zł

15 słownie: zł Ponadto informuję: Lp Nazwa Wartość % Kwota netto w PLN Podatek VAT w % i w PLN Kwota brutto w PLN 1. Wysokość opłaty wstępnej ( wyrażona w procentach i w PLN w stosunku do wartości netto przedmiotu leasingu 2. Wartość wszystkich rat leasingowych wg harmonogramu 3. Wartość opłaty końcowej (wykupu przedmiotu leasingu) 4. Koszty ubezpieczenia OC, NW i AC (majątkowe) w okresie 1-go roku ubezpieczenia 5. Wartość oferty ogółem Oświadczamy, iż dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia dostarczymy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w terminie dni od podpisania umowy. Oświadczamy, iż udzielimy rękojmi i gwarancji na dostarczony samochód zgodnie z gwarancją producenta samochodu lecz nie mniejszą niż 24 miesiące licząc od daty przekazania samochodu do użytkowania. Oświadczamy,iż udzielimy min. 6 cio letniej gwarancji na perforację nadwozia Integralną częścią oferty jest harmonogram spłaty rat leasingu pojazdu - załącznik Wykonawcy. Oświadczamy, że:

16 1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i akceptujemy w całości, bez zastrzeżeń i ograniczeń jej zapisy. 2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. Oferta zawiera następujące załączniki: , dnia 2010r. czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy Załącznik nr 6

17 PROJEKT UMOWA LEASINGU NR zawarta w dniu..., pomiędzy : Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach ul. Myszkowska Żarki NIP : reprezentowanym przez : mgr Mariusz Sikora - Dyrektor mgr Anna Jastrzębska Słabosz - Główny Księgowy zwany dalej Korzystającym, a reprezentowanym przez :... NIP : zwanym dalej,, Finansującym '', o następującej treści : 1 Przedmiotem leasingu jest samochód szczegółowo opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Finansujący oddaje Korzystającemu do używania przedmiot opisany w 1. Korzystający przyjmuje do używania opisany w 1 przedmiot na warunkach określonych niniejszą umową i zobowiązuje się zapłacić Finansującemu uzgodnione wynagrodzenie pieniężne. 2. Wraz z samochodem Finansujący wyda Korzystającemu : a. dowód rejestracyjny z ważnymi badaniami technicznymi, b. polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenie składek, c. instrukcje obsługi w języku polskim, d. dokument gwarancji wystawiony przez producenta samochodu, e. apteczkę pierwszej pomocy, f. trójkąt ostrzegawczy, g. gaśnicę samochodową, h. lampę ostrzegawczą belka oświetleniowa, rodzaj świateł błyskowe ksenonowe, barwa światła pomarańczowa, oznakowanie podświetlony napis z przodu i z tyłu SŁUŻBA DROGOWA, rodzaj zamocowania na dachu samochodu na podkładkach gumowych, napięcie 12 lub 24 V, i. wyposażenie dodatkowe w postaci jednego kompletu opon zimowych /letnich/, j. egzemplarz umowy lub odpis umowy zawartej między Finansującym a Sprzedającym. 3. Finansujący poinformuje Korzystającego o terminie dostarczenia samochodu w formie pisemnej co najmniej 1 dzień przed proponowanym terminem dostarczenia. 4. Odbiór samochodu będzie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez osobę upoważnioną ze strony Finansującego i Korzystającego.

18 5. W przypadku, gdy samochód ma jakiekolwiek wady lub jest niezgodny z Ofertą Finansującego lub, gdy brak jest jednego z dokumentów, o których mowa w pkt. 2, lub treść tych dokumentów nie wyczerpuje warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający odmówi odbioru samochodu oraz wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie przez Wykonawcę wad lub braków w terminie 2 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w części lub całości. 6. Jeżeli wady przedmiotu umowy ujawnią się w trakcie trwania umowy, Zamawiający może Żądać od Wykonawcy odstąpienia od umowy ze Sprzedającym w terminie wskazanym w zgłoszeniu Żądania odstąpienia. a. W przypadku wygaśnięcia umowy, jej rozwiązania lub odstąpienia od niej Zamawiający zwolniony jest z obowiązku zapłaty Wykonawcy przewidzianych w umowie, a niezapłaconych rat. 3 Wartość przedmiotu leasingu w dniu zawarcia umowy określa się na kwotę netto... słownie... 4 Strony ustalają okres używania przedmiotu leasingu przez Korzystającego, zwany dalej,, okresem leasingu'' na 24 miesiące od daty zawarcia niniejszej umowy Przedmiot leasingu pozostaje przez cały okres trwania leasingu własnością Finansującego i zaliczany jest do jego składników majątku. 2. Przekazanie przedmiotu leasingu nastąpi, na podstawie odrębnego protokołu zdawczo - odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli stron niniejszej umowy, w miejscu wskazanym przez Finansującego. Protokół, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszej umowy. 3. Korzystający zobowiązuje się korzystać z samochodu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, utrzymywać samochód w stanie przydatnym do umówionego użytku przez cały okres obowiązywania umowy oraz dokonywania wszelkich napraw koniecznych do zachowania samochodu w stanie niepogorszonym. 4. Korzystający nie będzie dokonywał jakichkolwiek zmian, poprawek, udoskonaleń, czy też przeróbek przedmiotu leasingu, ani usuwał czy odłączał jakichkolwiek części bez pisemnej zgody Finansującego. 5. Bez zgody Finansującego Korzystający nie może oddać przedmiotu leasingu do używania osobie trzeciej. Ograniczenie to nie dotyczy osób zatrudnionych lub wykonujących pracę na rzecz Zamawiającego na podstawie umów o pracę, zlecenie, o dzieło lub wolontariatu. 6. Korzystający nie może ustanawiać na przedmiocie leasingu jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich oraz przenosić swoich praw wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie Do obowiązków Korzystającego należy w szczególności : 1.1 dokonywanie terminowych płatności rat leasingowych, 1.2 utrzymywanie rzeczy w należytym stanie, dokonywanie okresowych przeglądów, konserwacji i napraw przez podmiot mający odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z instrukcją producenta niezbędnych do zachowania przedmiotu leasingu w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem jego zużycia wskutek prawidłowego używania, 1.3 ponoszenie kosztów podatku drogowego w przypadku środków transportu i innych danin na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Finansującego, 1.4 ponoszenie wszelkich kosztów związanych z korzystaniem z przedmiotu leasingu,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 73/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW Wspólny słownik zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 14/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę instrumentu muzycznego: WIOLONCZELA 4/4 (kod CPV: 37313800-3 wiolonczela) dla AKADEMII MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 2/03/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY zamówienie o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zakup samochodu

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015 W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 26-600 Radom, ul. Tochtermana 1 www.pogotowie.radom.pl tel./ fax (48) 362-48-47 e-mail: pogotowie@pogotowie.radom.pl NIP: 948-16-68-643 REGON: 670206286 nr sprawy: RSPR-VIII-4PN/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSP.B.271.1.2014 Nazwa zadania: Dostawa węgla kamiennego energetycznego w 2014 r. I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011 PROKURATURA APELACYJNA Warszawa, 16 listopada 2011 roku W WARSZAWIE Zamawiający: PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 25 00-951 Warszawa NIP: 525-10-08-987 REGON: 010267570 www.warszawa.pa.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie,

ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 000

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 1/2011 Kraków, 16 czerwca 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o.o. oczyszczalni ścieków

Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o.o. oczyszczalni ścieków WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WAŁBRZYCHU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

I. Zamawiający: Tryb udzielenia zamówienia:

I. Zamawiający: Tryb udzielenia zamówienia: Warszawa, 2012-12-07 ZATWIERDZAM DYREKTOR MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO... Prof. dr hab. Zbigniew Wawer oznaczenie sprawy: ZP-22 /2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa 1, Plac Powstańców Warszawy 2 w Pile.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa 1, Plac Powstańców Warszawy 2 w Pile. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa

Bardziej szczegółowo