POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w MYSZKOWIE ul. Myszkowska 59 tel./fax Żarki tel

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w MYSZKOWIE ul. Myszkowska 59 tel./fax. 34 314 83 04 42 310 Żarki tel. 34 314 89 96..."

Transkrypt

1 Nr sprawy PZD 5/ 342 /ST/2010 POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w MYSZKOWIE ul. Myszkowska 59 tel./fax Żarki tel SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp dla zamówienia o szacunkowej wartości powyżej euro na zadanie : Dostawa samochodu typ : Transporter Skrzyniowy w formie leasingu operacyjnego CPV : lekkie samochody półciężarowe usługi finansowe i ubezpieczeniowe zatwierdzono dnia : r. ZATWIERDZIŁ : Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie mgr Mariusz Sikora...

2 Nr sprawy :PZD-5/342/DP/ST/2010 CZĘŚĆ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie ul. Myszkowska Żarki tel tel./fax Tryb udzielenia zamówienia Niniejsze zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w oparciu i ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007,223,poz 1655, z późniejszymi zmianami) zwane w dalszej części Instrukcją dla Wykonawców 'Ustawą 3. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest :Dostawa samochodu typ: Transporter Skrzyniowy, fabrycznie nowy, rok produkcji 2010 w formie leasingu operacyjnego. Wymagania Zamawiającego specyfikacja techniczna pojazdu załącznik nr Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 i 7 Ustawy. 5. Informacja dotycząca ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Termin wykonania zamówienia Zamówienie ma być zrealizowane w ciągu 40 dni od podpisania umowy. 7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy; Spełniają warunki określone w ar.22 ust. 1 dotyczące: 7.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień posiadania wiedzy i doświadczenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do zamówienia sytuacji ekonomicznej i finansowej Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dostawca udzieli min.24 miesięcznej gwarancji bez limitu kilometrów Dostawca udzieli min. 6 - cio letniej gwarancji na perforacje nadwozia

3 Zapewni serwis gwarancyjny w odległości nie większej niż 100 km od Myszkowa. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Dokonanie oceny spełnienia warunków odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów zgodnie z niniejszą SIWZ na zasadzie spełnia nie spełnia 7.5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia spełnienia warunków Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia w ofercie następujących oświadczeń i dokumentów: wypełniony formularz ofertowy aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania oferty. koncesje,zezwolenia lub licencję lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do świadczenia dostaw leasingu oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy wzór załącznik nr.2 aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające,że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem termin składania ofertowego informacja o wykonanych zamówieniach podobnego typu z wykazem dostaw leasingu min. dwie dostawy. aktualne zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,że oferent nie zalega z opłacaniem składek, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. jeżeli dotyczy Wykonawcy: umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie( np. konsorcjum, spółka cywilna) w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie, wyżej wymieniony dokument składają wykonawcy, którzy pojedynczo lub łącznie spełniają warunki określone w postępowaniu. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy wykonawca składa: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wzór załącznik nr 3 W przypadku składania oferty wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy wykonawca. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4 8. Wykaz innych dokumentów wymaganych przez zamawiającego Harmonogram spłaty rat leasingowych w całym okresie obowiązkowym umowy leasingu, określający metody kalkulacji rat. Informacja o części zamówienia powierzonej podwykonawcom, jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom- załącznik nr 4 Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii. 9. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 9.1 Strony w toku postępowania porozumiewają się na piśmie. 9.2.Zamawiający dopuszcza porozumiewania się za pomocą faksu na nr 034/ uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 9.3.Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami, Zenon Ludwikowski 9.4. Adres strony internetowej na której można pobrać SIWZ 10. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 11. Termin związania ofertą Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. 12. Opis sposobu przygotowania ofertą Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie do pisania lub komputerze. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (art.36.ust.2 pkt.8 ustawy) Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej Specyfikacji Formularz oferty i wymagane załączniki muszą być podpisane przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy oraz powinny być w formie spiętej (zszytej) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej specyfikacji powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą specyfikacją Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie

5 oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzone na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji muszą być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisują ofertę, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom Wykonawca może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dla skuteczności zastrzeżenia wymagane jest, aby wpłynęło ono do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie może zastrzec informacji podlegającej odczytaniu w częściach jawnej otwarcia ofert Wykonawca umieści ofertę w kopercie, która będzie posiadać następujące oznaczenie: OFERTA NA DOSTAWĘ SAMOCHODU TYPU TRANSPORTER SKRZYNIOWY W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO nie otwierać przed dniem r. godz. 10:30 W lewym górnym rogu koperty powinna znajdować się pieczęć firmowa wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, zgodnie z art. 38 ustawy. 13. Miejsce oraz termin składania i otwierania ofert Ofertę należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie ul. Myszkowska 59, Żarki pokój nr 1 II piętro sekretariat Termin składania ofert upływa dnia r. godz.10: Oferty, które wpłyną do zamawiającego po wyznaczonym w pkt.13.1 terminie zostaną zwrócone Wykonawcy niezwłocznie Oferty przesyłane faksem nie będą rozpatrywane. 14. Zmiany i wycofanie oferty

6 14.1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę Oferty zmienione należy dostarczyć w opakowaniu jak o tym stanowi pkt zamieszczając na opakowaniu napis ZMIANA OFERTY. 15. Miejsce oraz termin otwarcia ofert 15.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 10:30 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie w pokoju nr 1 II piętro sekretariat 15.2.Otwarcie ofert jest jawne. Część jawna obejmuje podanie przez Zamawiającego kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a następnie otwarcie ofert i odczytanie: nazw (firm), adresów Wykonawców oraz informacji dotyczących ceny wykonania zamówienia 16. Opis sposobu obliczania ceny Podana w ofercie cena musi być wyrażona w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku liczbą oraz słownie Wykonawca obliczy cenę ofertowa według następującego algorytmu: wartość zamówienia netto przemnoży przez stawkę podatku VAT, wyliczając tym kwotę podatku VAT. Suma wartości zamówienia netto i kwoty podatku VAT daje wartość brutto cena ogółem leasingu brutto - podatek VAT = cena netto (wyrażona liczbowo i słownie) 16.3 Ceną oferty jest cena brutto wymieniona w Załączniku nr Cena ofertowa brutto jest ofertą Wykonawcy i nie podlega zmianom Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć wszystkie koszty mogące powstać w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia, koszty te winny być uwzględnione w ofercie ryczałtowej Rozliczenie między Zamawiającym a wykonawca wyłonionym do wykonania zamówienia prowadzone będzie wyłącznie w polskich złotych (PLN). 17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty,które: - nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego - zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena oferty (netto) - znaczenie 100% Oferty będą oceniane w odniesieniu do najtańszej spośród nich.oferta najtańsza otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym Wykonawcom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów W kryterium cena Komisja Przetargowa dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą: cena najniższa Kc = x 100 pkt cena oferty badanej

7 17.5 Ocena punktowa oferty będzie zaokrąglona liczbą do dwóch miejsc po przecinku Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największa ilość punktów Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane we wcześniej złożonych ofertach W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. 18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 19. Możliwości dokonania zmiany umowy oraz warunki zmian. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia do umowy zmian określonego przedmiotu zamówienia 20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujący Wykonawcy 20.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał,lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 20.2 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej lub zaniechanej, do której Zamawiający jest zobowiązany ustawą 20.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie w przypadkach określonych w art. 180 Ustawy 21. Jawność ofert a tajemnica przedsiębiorstwa 21.1 Oferty są jawne od chwili ich otwarcia 21.2 Ujawnienie protokołu wraz z załącznikami( w tym ofert) odbywać się będzie według poniższych zasad a) należy złożyć pisemny wniosek do zamawiającego o udostępnienie informacji wraz z podaniem terminu b) po rozpatrzeniu wniosku Zamawiający określi miejsce, sposób i zakres udostępnienia danych 21.3 Zastosowanie się do wskazanych zasad nie ma wpływu na obliczanie terminu do wnoszenia przez Wykonawcę środków ochrony prawnej oraz wniosków o wyjaśnienie zapisów specyfikacji ISWZ 22. Wyjaśnienia treści oferty i oczywiste omyłki w treści oferty W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczą treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między stronami negocjacji dotyczącej złożonej oferty oraz dokonywanie w niej jakichkolwiek zmian z zastrzeżeniem pkt W przypadku gdy oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zamawiający zwróci się pisemnie do Wykonawcy o udzielenie w

8 określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste pomyłki pisarskie oraz pomyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę którego oferta została poprawiona Zasady dokonania poprawek w omyłkach rachunkowych reguluje art. 87 Ustawy. 23. Wybór wykonawcy Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Dostawcy, którego ofertę wybrano oraz jej cenę. b) Wykonawcy których ofert zostały odrzucone, zostaną powiadomieni z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego odrzucenia oferty. c) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia zostaną powiadomieni z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego wykluczenia ofert. d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia może być zawarta Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze o ile będzie to możliwe ofertę najkorzystniejszą z pośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. Załączniki do SIWZ 1. Specyfikacja techniczna pojazdu zał. nr 1 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków art.22 ust.1 ustaw- zał. nr 2 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków art.24 ust.1 ustawy- zał. nr 3 4.Oświadczenie o podwykonawcach- zał. nr 4 5. Formularz ofertowy zał. nr.5 6. Projekt - Postanowienia Umowy - zał. nr 6

9 Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna pojazdu do zamówienia Dostawa samochodu typu: Transporter Skrzyniowy w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego rocznik 2010 I. Silnik 1. Silnik wysokoprężny diezel z turbodoładowaniem 2. Moc min 100 KM 3. Pojemność skokowa min 2000 max. 2500cm 3 II. Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie III. Skrzynia biegów 1. mechaniczna w pełni zsynchronizowana min. 5 cio stopniowa IV. Wyposażenie 1. standardowe 2. kabina min. 6 cio osobowa 3. skrzynia otwarta aluminiowa min. 8 punktów mocowania, min. 3500x hak holowniczy V. Wyposażenie dodatkowe 1. Dodatkowy komplet fabrycznie nowych opon zimowych/letnich/ 2 Apteczka pierwszej pomocy 3. Trójkąt ostrzegawczy 4. Gaśnica samochodowa 5. Lampa ostrzegawcza belka oświetleniowa, rodzaj świateł błyskowe ksenonowe, barwa światła pomarańczowa, oznakowanie podświetlony napis z przodu i z tyłu SŁUŻBA DROGOWA, rodzaj zamocowania na dachu samochodu na podkładkach gumowych, napięcie 12 lub 24 V VI. Gwarancja 1. Min. 2 lata bez limitu kilometrów. 2. Min. 6 -cio letniej gwarancji na perforację nadwozia.

10 Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (o spełnieniu warunków art.22 ust.1 ustawy) Ja... działając w imieniu: nazwa firmy..., REGON:..., adres... Rodzaj upoważnienia do reprezentowania firmy... oświadczam co następuje: 1. posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 2. posiadamy wiedzę i doświadczenie 3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia miejscowość, data podpis osoby upoważnionej Załącznik nr 3

11 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Ja... działając w imieniu: nazwa firmy..., REGON:..., adres... Rodzaj upoważnienia do reprezentowania firmy... oświadczam co następuje: nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych miejscowość, data podpis osoby upoważnionej Art. 24 : 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie prze-widuje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciw-ko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu po-pełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawo-mocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzie-lenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

12 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Załącznik nr 4

13 INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW Nazwa Wykonawcy:... Nazwa zadania : Dostawa samochodu typu Transporter Skrzyniowy w formie leasingu operacyjnego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie Lp. Ilość Podwykonawców Zakres rzeczowy realizowanej części zamówienia,

14 Załącznik nr 5 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa samochodu typu Transporter Skrzyniowy w formie leasingu operacyjnego 1. Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie ul. Myszkowska Żarki Tel. /fax tel Oferta złożona przez:.. ( nazwa Wykonawcy).. (adres) 3. Oferta dotyczy 4. Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oferujemy dostawę w formie leasingu operacyjnego, pojazdu samochodowego typu, marki rok produkcji..., sprawnego technicznie, spełniającego warunki dopuszczenia do ruchu drogowego, o parametrach technicznych zgodnych z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków na następujących warunkach: a) Cena ogółem leasingu brutto..zł słownie: zł b) w tym wartość podatku VAT..zł słownie:.. zł c) Cena ogółem leasingu netto. zł

15 słownie: zł Ponadto informuję: Lp Nazwa Wartość % Kwota netto w PLN Podatek VAT w % i w PLN Kwota brutto w PLN 1. Wysokość opłaty wstępnej ( wyrażona w procentach i w PLN w stosunku do wartości netto przedmiotu leasingu 2. Wartość wszystkich rat leasingowych wg harmonogramu 3. Wartość opłaty końcowej (wykupu przedmiotu leasingu) 4. Koszty ubezpieczenia OC, NW i AC (majątkowe) w okresie 1-go roku ubezpieczenia 5. Wartość oferty ogółem Oświadczamy, iż dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia dostarczymy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w terminie dni od podpisania umowy. Oświadczamy, iż udzielimy rękojmi i gwarancji na dostarczony samochód zgodnie z gwarancją producenta samochodu lecz nie mniejszą niż 24 miesiące licząc od daty przekazania samochodu do użytkowania. Oświadczamy,iż udzielimy min. 6 cio letniej gwarancji na perforację nadwozia Integralną częścią oferty jest harmonogram spłaty rat leasingu pojazdu - załącznik Wykonawcy. Oświadczamy, że:

16 1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i akceptujemy w całości, bez zastrzeżeń i ograniczeń jej zapisy. 2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. Oferta zawiera następujące załączniki: , dnia 2010r. czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy Załącznik nr 6

17 PROJEKT UMOWA LEASINGU NR zawarta w dniu..., pomiędzy : Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach ul. Myszkowska Żarki NIP : reprezentowanym przez : mgr Mariusz Sikora - Dyrektor mgr Anna Jastrzębska Słabosz - Główny Księgowy zwany dalej Korzystającym, a reprezentowanym przez :... NIP : zwanym dalej,, Finansującym '', o następującej treści : 1 Przedmiotem leasingu jest samochód szczegółowo opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Finansujący oddaje Korzystającemu do używania przedmiot opisany w 1. Korzystający przyjmuje do używania opisany w 1 przedmiot na warunkach określonych niniejszą umową i zobowiązuje się zapłacić Finansującemu uzgodnione wynagrodzenie pieniężne. 2. Wraz z samochodem Finansujący wyda Korzystającemu : a. dowód rejestracyjny z ważnymi badaniami technicznymi, b. polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenie składek, c. instrukcje obsługi w języku polskim, d. dokument gwarancji wystawiony przez producenta samochodu, e. apteczkę pierwszej pomocy, f. trójkąt ostrzegawczy, g. gaśnicę samochodową, h. lampę ostrzegawczą belka oświetleniowa, rodzaj świateł błyskowe ksenonowe, barwa światła pomarańczowa, oznakowanie podświetlony napis z przodu i z tyłu SŁUŻBA DROGOWA, rodzaj zamocowania na dachu samochodu na podkładkach gumowych, napięcie 12 lub 24 V, i. wyposażenie dodatkowe w postaci jednego kompletu opon zimowych /letnich/, j. egzemplarz umowy lub odpis umowy zawartej między Finansującym a Sprzedającym. 3. Finansujący poinformuje Korzystającego o terminie dostarczenia samochodu w formie pisemnej co najmniej 1 dzień przed proponowanym terminem dostarczenia. 4. Odbiór samochodu będzie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez osobę upoważnioną ze strony Finansującego i Korzystającego.

18 5. W przypadku, gdy samochód ma jakiekolwiek wady lub jest niezgodny z Ofertą Finansującego lub, gdy brak jest jednego z dokumentów, o których mowa w pkt. 2, lub treść tych dokumentów nie wyczerpuje warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający odmówi odbioru samochodu oraz wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie przez Wykonawcę wad lub braków w terminie 2 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w części lub całości. 6. Jeżeli wady przedmiotu umowy ujawnią się w trakcie trwania umowy, Zamawiający może Żądać od Wykonawcy odstąpienia od umowy ze Sprzedającym w terminie wskazanym w zgłoszeniu Żądania odstąpienia. a. W przypadku wygaśnięcia umowy, jej rozwiązania lub odstąpienia od niej Zamawiający zwolniony jest z obowiązku zapłaty Wykonawcy przewidzianych w umowie, a niezapłaconych rat. 3 Wartość przedmiotu leasingu w dniu zawarcia umowy określa się na kwotę netto... słownie... 4 Strony ustalają okres używania przedmiotu leasingu przez Korzystającego, zwany dalej,, okresem leasingu'' na 24 miesiące od daty zawarcia niniejszej umowy Przedmiot leasingu pozostaje przez cały okres trwania leasingu własnością Finansującego i zaliczany jest do jego składników majątku. 2. Przekazanie przedmiotu leasingu nastąpi, na podstawie odrębnego protokołu zdawczo - odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli stron niniejszej umowy, w miejscu wskazanym przez Finansującego. Protokół, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszej umowy. 3. Korzystający zobowiązuje się korzystać z samochodu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, utrzymywać samochód w stanie przydatnym do umówionego użytku przez cały okres obowiązywania umowy oraz dokonywania wszelkich napraw koniecznych do zachowania samochodu w stanie niepogorszonym. 4. Korzystający nie będzie dokonywał jakichkolwiek zmian, poprawek, udoskonaleń, czy też przeróbek przedmiotu leasingu, ani usuwał czy odłączał jakichkolwiek części bez pisemnej zgody Finansującego. 5. Bez zgody Finansującego Korzystający nie może oddać przedmiotu leasingu do używania osobie trzeciej. Ograniczenie to nie dotyczy osób zatrudnionych lub wykonujących pracę na rzecz Zamawiającego na podstawie umów o pracę, zlecenie, o dzieło lub wolontariatu. 6. Korzystający nie może ustanawiać na przedmiocie leasingu jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich oraz przenosić swoich praw wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie Do obowiązków Korzystającego należy w szczególności : 1.1 dokonywanie terminowych płatności rat leasingowych, 1.2 utrzymywanie rzeczy w należytym stanie, dokonywanie okresowych przeglądów, konserwacji i napraw przez podmiot mający odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z instrukcją producenta niezbędnych do zachowania przedmiotu leasingu w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem jego zużycia wskutek prawidłowego używania, 1.3 ponoszenie kosztów podatku drogowego w przypadku środków transportu i innych danin na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Finansującego, 1.4 ponoszenie wszelkich kosztów związanych z korzystaniem z przedmiotu leasingu,

19 a w szczególności kosztów wszelkich napraw w tym napraw głównych, 1.5 ponoszenie ciężarów związanych z własnością lub posiadaniem przedmiotu leasingu, 1.6 niezwłoczne powiadamianie firmy ubezpieczeniowej oraz Finansującego o wszelkich szkodach, które wystąpią w przedmiocie leasingu lecz nie później niż następnego dnia roboczego po dniu, w którym szkoda nastąpiła Korzystający zobowiązany jest do wpłacenia przed odbiorem przedmiotu leasingu na rzecz Finansującego :... rata zerowa,... rata manipulacyjna Korzystający zapłaci Finansującemu z tytułu leasingu samochodu wynagrodzenie, określone w formularzu ofertowym, którego kwota zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Korzystający w związku z realizacją przedmiotu umowy, w wysokość...zł. Brutto (słownie:... ), w tym kwota podatku VAT... ( słownie:... ) przy założeniu stałych miesięcznych rat leasingowych, określonych w harmonogramie spłat rat leasingu. 2. Wysokość wynagrodzenia tytułem ubezpieczenia pojazdów samochodowych podlega osobnemu zleceniu, koszt ubezpieczenia nie może być ujęty w ratach leasingu, i Finansujący obciąża Korzystającego osobnym rachunkiem tytułem ubezpieczenia, uwzględniając spadek wartości przedmiotu leasingu w okresach następnych. 3. Wynagrodzenie z tytułu leasingu samochodu płatne będzie w ratach, miesięcznie z dołu. 4. Wynagrodzenie z tytułu ubezpieczenia samochodu płatne będzie w ratach, rocznie z góry, chyba że ubezpieczenie obejmuje inny okres czasu lub też płatne jest na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego w ratach, w takim przypadku ubezpieczenie płatne będzie nie częściej niż za okres kwartału z dołu. 5. Inne opłaty zgodnie z formularzem ofertowym Jako dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Korzystającego 9 Finansujący nie może bez zgody Korzystającego dokonywać przelewu ( cesji ) całości, bądź części praw wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, w tym także wierzytelności o zapłatę. 10 Obowiązki Finansującego : 1. Finansujący zobowiązuje się : a. informować Korzystającego o wszelkich zapytaniach skierowanych do niego przez organy lub osoby trzecie, których przedmiotem jest używany przez Korzystającego samochód lub w wyniku których jest zobowiązany ujawnić informację o Korzystającym lub używanym przez niego samochodzie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zapytania oraz zakresie udzielonych tym organom lub osobom informacji najpóźniej w dniu, w którym przekazał informację temu organowi lub osobie trzeciej, b. ubezpieczyć samochód w zakresie i na warunkach nie gorszych niż warunki, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w całym okresie trwania umowy c. terminowo opłacać składki ubezpieczenia, zawierać umowy ubezpieczenia oraz przedstawić Korzystającemu dokumenty potwierdzające opłacenie składek ubezpieczenia oraz dokumenty potwierdzające zawarcie umów ubezpieczenia samochodu w kolejnych okresach w trakcie trwania umowy leasingu, co najmniej 7 dni przed

20 upływem terminu wygaśnięcia uprzednio zawartych umów ubezpieczenia lub terminem płatności składek, d. każdorazowo przed zawarciem umów ubezpieczenia uzgodnić z Korzystającym wartość rynkową samochodu, e. nie obciążać samochodu prawem na rzecz osób trzecich ani przelewać/zbywać swoich praw wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie Finansujący zapłaci Korzystającemu karę umowną : a. za nie wydanie samochodu w terminie określonym w załączniku nr 5 do SIWZ w wysokości 0,5 % kwoty o której mowa w 8 za każdy dzień opóźnienia wydania samochodu, b. za uchylanie się od zawarcia umowy, o której mowa w załączniku nr 5 w wysokości 30% kwoty, o której mowa w Kara umowna, o której mowa w pkt.1b należna jest Korzystającemu także w sytuacji, gdy korzystający odmówił przyjęcia samochodu lub odstąpił od umowy. 3. Korzystający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych Korzystający może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku nie przestrzegania przez Finansującego któregokolwiek z warunków umowy, a w szczególności jeśli Finansujący nie przedstawia w terminach określonych umową dokumentów potwierdzających opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia lub umów ubezpieczenia samochodu zgodnych z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Umowa może zostać wypowiedziana przez Korzystającego w całości lub w części w terminie 2 tygodni. 3. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Korzystającego z przyczyn, o których mowa, Korzystający jest zwalniany z obowiązku zapłaty Finansującemu wynagrodzenia płatnego i należnego za okres przypadający po dniu wypowiedzenia umowy Po upływie okresu leasingu a także w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Korzystający wyda Finansującemu samochód w siedzibie Korzystającego. Wydanie samochodu Finansującemu nastąpi na podstawie protokołu podpisanego przez obie strony. 2. Finansujący upoważni Korzystającego do dochodzenia wszelkich roszczeń wynikających z umowy ubezpieczenia. 14 Korzystającemu, po złożeniu pisemnego wniosku, przysługuje prawo do przedłużenia umowy na czas oznaczony na warunkach ustalonych przez strony.wniosek, o którym mowa wyżej Korzystający może złożyć najpóźniej na jeden miesiąc przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa leasingu Korzystający ma prawo nabyć samochód objęty umową, jeżeli w terminie do 30 dni przed upływem terminu trwania umowy leasingu pojazdu zawiadomi Finansującego w formie pisemnej o zamiarze skorzystania z tego prawa. 2. Wygaśnięcie, odstąpienie lub rozwiązanie umowy w części nie ogranicza prawa Korzystającego, o którym mowa w ust Nabycie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie umowy przenoszącej własność samochodu, którą strony zobowiązują się zawrzeć w terminie do 7 dni od dnia wygaśnięcia umowy leasingu, za cenę, o której mowa w Ofercie Finansującego. Cena ta płatna będzie na rachunek bankowy Finansującego wskazany w umowie sprzedaży

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa nowego wózka widłowego Zawiera: 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla oferentów z wzorami załączników CPV 29221511-9 - wózki widłowe Z A T

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr Między Finansującym: z siedzibą w..., ul przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kraj owego Rejestru Sądowego pod nr KRS którego reprezentuje, NIP

Bardziej szczegółowo

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:...

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... Załącznik nr 1... (pieczątka firmowa Wykonawcy) OFERTA z dnia.. Nazwa i adres Wykonawcy telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... I. Oferujemy wykonanie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt. Strona 1 z 9 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel.: 61 827 05 00 fax: 61 827 05 22 NIP: 972-05-27-579 REGON: 000162406 e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014 Żagań, dnia 01.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizcji światłowodowej - Data umieszczenia ogłoszenia: 01.10.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061 8270-500, fax. 061 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl NIP

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/96/COP/15 Łódź, dnia 02.10.2015 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi polegającej

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

/ wzór / (miejscowość, data)

/ wzór / (miejscowość, data) ... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa i adres zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 24-200 Bełżyce, ul. Przemysłowa 26 2. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU załącznik nr 4 do SIWZ POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU I. PRZEDMIOTU UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych ( nie starszych niż z

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

dnia (pieczątka firmowa wykonawcy) NIP... REGON... fax... tel...

dnia (pieczątka firmowa wykonawcy) NIP... REGON... fax... tel... FORMULARZ OFERTY Załącznik Nr 1 do SIWZ dnia (pieczątka firmowa wykonawcy) NIP... REGON... fax... tel.... I. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu na leasing ambulansu ratunkowego typu C dla SP ZOZ w Obornikach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015 Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 Prawa zamówień publicznych /PZP/, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP, zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga:

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 25-645 Kielce, ul. Piekoszowska 390 tel.: (41) 346-12-44, fax: (41) 346-03-73 e-mail: pgo_kielce@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Wartość oferty netto w okresie trwania umowy:... PLN. Cena jednostkowa netto

Wartość oferty netto w okresie trwania umowy:... PLN. Cena jednostkowa netto 23 Załącznik nr FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon..., fax:...

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. Nazwa i adres oferenta:...... Telefon, faks, e_mail:... NIP..

Formularz ofertowy. Nazwa i adres oferenta:...... Telefon, faks, e_mail:... NIP.. Formularz ofertowy Załącznik nr 1 Nazwa i adres oferenta:...... Telefon, faks, e_mail:... NIP.. Oferujemy za wdrożenie systemu zarządzania jakością w placówce oświatowej ISO 9001 do projektu: współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj Instytucji Zamawiającej i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Inny: Instytut Polskiej Akademii Nauk

Rodzaj Instytucji Zamawiającej i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Inny: Instytut Polskiej Akademii Nauk Sopot, dnia 18 maja 2010 roku INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK ul. Powstańców Warszawy 55 ogłasza przetarg nieograniczony - znak:io/dt/1304/2010 na : usługi porządkowe w budynku Zakładu Ekologii

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin OFERTA Załącznik Nr 13 SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy NIP, REGON ( pieczęć ) Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Wykonanie usług geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości niezbędnym do wykupu gruntów pod poszerzenie istniejących dróg

OFERTA. Wykonanie usług geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości niezbędnym do wykupu gruntów pod poszerzenie istniejących dróg Załącznik nr 1 do SIWZ Pieczęć wykonawcy OFERTA Zamawiający : Powiat Bydgoski, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz 1. Nazwa Wykonawcy : Adres Wykonawcy...... tel... fax... Regon... NIP... 2. Nawiązując

Bardziej szczegółowo

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania:

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania: Nr ZP/WIM-341-2-60/10 Nazwa zadania: Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

o Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata.

o Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata. ZAPYTANIE OFERTOWE - usługi Numer sprawy: 2710.1. 2014 Nazwa zamówienia: Stała obsługa prawna na rzecz Urzędu Gminy Dąbrówka, Gminnych Jednostek Organizacyjnych i Rady Gminy Dąbrówka, dnia 20.11.2014r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r.

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ KRUSZYWA NA TEREN BAZY SPRZĘTOWO-MATERIAŁOWEJ W STRZEGOCICACH WEDŁUG POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 1... 2... (pieczątka Wykonawcy/ów) DANE WYKONAWCY (Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, ze wskazaniem pełnomocnika): 1. Pełna nazwa:...

OFERTA. 1... 2... (pieczątka Wykonawcy/ów) DANE WYKONAWCY (Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, ze wskazaniem pełnomocnika): 1. Pełna nazwa:... OFERTA wzór nr 1 1.......................... 2.......................... (pieczątka Wykonawcy/ów) DANE WYKONAWCY (Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, ze wskazaniem pełnomocnika): 1. Pełna nazwa:........................................................................

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cel realizacji projektu: Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cel realizacji projektu: Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej Wojnicz, 10.12.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup systemu IT do kompleksowego zarządzania firmą w ramach projektu pt. Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dyrektor Zespołu Szkół w Przykonie Ul. Szkolna 4A 62-731 Przykona SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina: Przykona Powiat: turecki Województwo: wielkopolskie SIEDZIBA Zespół Szkół w Przykonie

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

PGNiG Serwis Sp. z o.o.

PGNiG Serwis Sp. z o.o. PGNiG Serwis Sp. z o.o. ul. Diamentowa 15 20-471 Lublin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego dla PGNiG Serwis Sp. z o.o. Znak sprawy: 9/PN/2016/001/PS/DKPZ

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej Elbląg, dnia 21 lutego 2014 r. DTE.2630.1.2014.OS Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Karowa 1 82-300 Elbląg Tel: 55 625 63 00 Fax: 55 625 63 10 e-mail: mosir@mosir.elblag.eu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyższa Szkoła Humanitas Sosnowiec, 17 grudnia 2012r. ul. Kilińskiego 43 41-200 Sosnowiec www.humanitas.edu.pl Zapytanie ofertowe nr 5/ IH/ 2012 (dot. zamówienia na dostarczenie podręczników dla studentów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock,

OGŁOSZENIE. Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, 1/ 5 OGŁOSZENIE Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, ogłasza postępowanie ofertowe na bez ważnego biletu środkami Komunikacji Miejskiej w Płocku

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza: Dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowego

Dąbrowa Górnicza: Dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowego Dąbrowa Górnicza: Dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowego samochodu dostawczego wraz z zabudową o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony Numer ogłoszenia: 133926-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo