Ustawa. Art. 1 W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ustawa. Art. 1 W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114,"

Transkrypt

1 PROJEKT z dnia 28 sierpnia 2006 r. Ustawa z dnia 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1 W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 1 1 otrzymuje brzmienie: 1. Odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do złotych lub nagany. ; 1) Niniejszą ustawą zmienia się następujące akty prawne: ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 roku kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawę z 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich, ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi a ponadto ustawę z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawę z dnia 06 września 2001 roku o towarach paczkowanych, ustawę z dnia 06 września 1951 roku o obszarach szczególnie waŝnych dla obrony kraju, ustawę z dnia 26 kwietnia 1949 roku o ochronie godła i nazwy Światowej Organizacji Zdrowia, ustawę z dnia 16 listopada 1964 roku o Polskim Czerwonym KrzyŜu, ustawę z dnia 26 czerwca 1974 roku przepisy wprowadzające Kodeks pracy, ustawę z dnia 24 czerwca 1983 roku o społecznej inspekcji pracy, ustawę z dnia 05 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym, ustawę z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji handlowej, ustawę z dnia 11 maja 2001 roku Prawo o miarach, ustawę z dnia 23 kwietnia 1953 roku o świadczeniach w celu zwalczenia klęsk Ŝywiołowych, ustawę z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych, ustawę z dnia 05 lipca 1946 roku o wykonywaniu czynności techniczno dentystycznych. 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z: 1981 r. Nr 24, poz. 124, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1984 r. Nr 54, poz. 275, z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135 i Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 72, poz. 422 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 75, poz. 332 i Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1995 r. Nr 6, poz. 29, Nr 60, poz. 310 i Nr 95, poz. 475, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 60, poz. 369, Nr 85, poz. 539, Nr 98, poz. 602, Nr 104, poz. 661, Nr 106, poz. 677, Nr 111, poz. 724, Nr 123, poz. 779, Nr 133, poz. 884 i Nr 141, poz. 942, z 1998 r. Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 73, poz. 852, Nr 74, poz. 855 i Nr 117, poz. 1228, z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, Nr 106, poz. 1149, Nr 125, poz. 1371, Nr 128, poz i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 25, poz. 253 i Nr 135, poz. 1145, z 2003 r. Nr 206, poz. 2012, z 2004 r. Nr 11, poz. 95, Nr 62, poz. 576, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 891, Nr 171, poz i Nr 173, poz oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 756 i 757.

2 2 2) art. 8 otrzymuje brzmienie: Art Na zasadach określonych w niniejszej ustawie odpowiada ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu lat JeŜeli sprawca nie ukończył w chwili popełnienia czynu 17 lat oraz jeŝeli charakter czynu, okoliczności sprawy lub stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają, sąd przekazuje sprawę sądowi rodzinnemu do rozstrzygnięcia na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. ; 3) w art otrzymuje brzmienie: 2. Przy zaliczaniu kar przyjmuje się jeden dzień aresztu za równowaŝny jednemu dniowi pozbawienia wolności, dwóm dniom ograniczenia wolności oraz grzywnie w kwocie od 50 do 500 złotych. ; 4) art. 23 otrzymuje brzmienie: Art. 23. JeŜeli ukarany uchyla się od wykonywania kary ograniczenia wolności, ulega ona zamianie na zastępczą karę grzywny, przy czym miesiąc ograniczenia wolności przyjmuje się za równowaŝny grzywnie od 750 do 7500 złotych, a jeŝeli okoliczności wskazują na to, Ŝe egzekucja grzywny nie będzie skuteczna - na zastępczą karę aresztu, przy czym miesiąc ograniczenia wolności odpowiada 15 dniom aresztu. ; 5) w art i 2 otrzymują brzmienie: 1. Grzywnę wymierza się w wysokości od 50 do złotych, chyba Ŝe ustawa stanowi inaczej. 2. JeŜeli za wykroczenie popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub o charakterze chuligańskim wymierzono karę aresztu, orzeka się obok tej kary równieŝ grzywnę, chyba Ŝe orzeczenie grzywny nie byłoby celowe. ; 6) w art otrzymuje brzmienie: 2. JeŜeli ukarany w warunkach określonych w 1 nie wyrazi zgody na podjęcie pracy społecznie uŝytecznej albo mimo wyraŝenia zgody jej nie wykonuje,

3 3 moŝna orzec zastępczą karę aresztu, przyjmując jeden dzień aresztu za równowaŝny grzywnie od 50 do 500 złotych; kara zastępcza nie moŝe przekroczyć 30 dni aresztu. 7) w art. 28: a) w 1: - pkt 5 otrzymuje brzmienie: 5) podanie wyroku do publicznej wiadomości,, - po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 5a. zakaz wstępu na imprezy masowe,, b) po 4 dodaje się 5 w brzmieniu: 5. Sąd moŝe orzec podanie wyroku do publicznej wiadomości w określony sposób, jeŝeli uzna to za celowe, w szczególności ze względu na społeczne oddziaływanie ukarania, o ile nie narusza to interesu pokrzywdzonego; przepisu 2 nie stosuje się. ; 8) art. 31 otrzymuje brzmienie: Art. 31. Podanie wyroku do publicznej wiadomości polega na ogłoszeniu wyroku w zakładzie pracy, w uczelni, w miejscu zamieszkania ukaranego, w innym właściwym miejscu lub w inny stosowny sposób. Ogłoszenie moŝe nastąpić na koszt ukaranego. ; 9) po art. 32 dodaje się art. 32a w brzmieniu: Art. 32a. 1. Zakaz wstępu na imprezy masowe wymierza się w latach, na okres od lat 2 do Zakaz, o którym mowa w 1, moŝe dotyczyć teŝ imprez masowych odbywających się za granicą. 3. Zakaz wstępu na imprezy masowe moŝe obejmować obowiązek stawiennictwa ukaranego we wskazanej jednostce organizacyjnej Policji lub zakaz opuszczania kraju, jeŝeli zakaz wstępu dotyczy imprez masowych odbywających się za granicą; zakaz opuszczania kraju określa się w terminach odbywania się imprez masowych za granicą. ;

4 4 4. Sąd orzekając środek karny, o którym mowa w 1, określa zakres terytorialny jego obowiązywania, rodzaj krajowych lub zagranicznych imprez masowych, których dotyczy, a takŝe czas trwania i terminy obowiązywania zakazu opuszczania kraju lub obowiązku, o którym mowa w 3. ; 10) art. 37 otrzymuje brzmienie: Art. 37. JeŜeli wykroczeniem o charakterze chuligańskim została wyrządzona szkoda, sąd orzeka nawiązkę do wysokości 5000 złotych na rzecz pokrzywdzonego, a jeŝeli pokrzywdzony nie został ustalony, sąd moŝe orzec nawiązkę na rzecz organizacji, o których mowa w art Kodeksu karnego. ; 11) art. 45 otrzymuje brzmienie: Art Karalność wykroczenia ustaje, jeŝeli od czasu jego popełnienia upłynęły 2 lata; jeŝeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 3 lat od popełnienia czynu. 2. W razie uchylenia prawomocnego rozstrzygnięcia, przedawnienie biegnie od nowa od daty uchylenia rozstrzygnięcia. 3. Orzeczona kara lub środek karny nie podlega wykonaniu, jeŝeli od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia upłynęło 6 lat. ; 12) w art i 2 otrzymują brzmienie: 1. Ukaranie uwaŝa się za niebyłe po upływie 3 lat od wykonania, darowania lub przedawnienia wykonania kary. 2. JeŜeli ukarany przed upływem okresu przewidzianego w 1 popełnił nowe wykroczenie, za które wymierzono mu karę aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny, ukaranie za oba wykroczenia uwaŝa się za niebyłe po upływie 3 lat od wykonania, darowania albo od przedawnienia wykonania kary za nowe wykroczenie. ;

5 5 13) w art. 50 dotychczasową treść oznacza się jako 1 i dodaje się 2 w brzmieniu: 2. W razie ukarania za wykroczenie określone w 1, popełnione w związku z imprezą masową, moŝna orzec zakaz wstępu na imprezy masowe. ; 14) art. 51 otrzymuje brzmienie: Art Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój lub spoczynek nocny innej osoby, podlega karze aresztu do 14 dni, ograniczenia wolności albo grzywny. 2. Kto działając w sposób określony w 1 zakłóca spokój lub porządek publiczny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. 3. JeŜeli czyn określony w 2 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka, podlega karze aresztu od 10 dni, ograniczenia wolności albo grzywny od 500 złotych. 4. MoŜna orzec przepadek urządzeń lub przedmiotów emitujących dźwięk, jeŝeli słuŝyły do popełnienia czynu, o którym mowa w 1 lub 2, choćby nie stanowiły własności sprawcy. 5. PodŜeganie i pomocnictwo są karalne. 6. W razie ukarania za wykroczenie określone w 1 lub 2 popełnione w związku z imprezą masową moŝna orzec, a w razie ukarania za wykroczenie popełnione w warunkach określonych w 3, popełnione w związku z imprezą masową orzeka się zakaz wstępu na imprezy masowe. ; 15) art. 52 otrzymuje brzmienie: Art Kto: 1) przeszkadza lub usiłuje przeszkodzić w organizowaniu lub w przebiegu nie zakazanego zgromadzenia,

6 6 2) zwołuje zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia albo przewodniczy takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu, 3) przewodniczy zgromadzeniu po rozwiązaniu go przez przewodniczącego lub przedstawiciela organu gminy, 4) bezprawnie zajmuje lub wzbrania się opuścić miejsce, którym inna osoba lub organizacja prawnie rozporządza jako zwołujący lub przewodniczący zgromadzenia, podlega karze aresztu do 14 dni, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny. 2. Kto bierze udział w zgromadzeniu posiadając przy sobie wyroby pirotechniczne lub materiały poŝarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. 3. PodŜeganie i pomocnictwo są karalne. 4. MoŜna orzec przepadek wyrobów lub materiałów, o którym mowa w 2, choćby nie stanowiły własności sprawcy. ; 16) art. 52a otrzymuje brzmienie: Art. 52a. 1. Kto: 1) publicznie nawołuje do popełnienia przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego lub je pochwala, 2) publicznie nawołuje do nieposłuszeństwa lub przeciwdziałania przemocą ustawie lub innemu aktowi normatywnemu albo decyzji organu administracji publicznej, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. 2. W razie skazania za wykroczenie określone w 1, popełnione w związku z imprezą masową, moŝna orzec zakaz wstępu na imprezy masowe. ; 17) art. 52b otrzymuje sankcję: - podlega karze grzywny do 1500 złotych. ;

7 7 18) art. 54 otrzymuje sankcję: - podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany. ; 19) art. 55 otrzymuje sankcję: - podlega karze grzywny do 750 złotych albo karze nagany. ; 20) w art otrzymuje sankcję: 1. - podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 4500 złotych albo karze nagany. ; 21) w art : a) 1 otrzymuje brzmienie: 1. Kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji, licencji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny., b) 7 otrzymuje sankcję: 7. - podlega karze grzywny nie niŝszej niŝ zł. ; 22) po art dodaje się art w brzmieniu: Art Kto handluje w miejscu gdzie jest to zabronione, podlega karze grzywny albo karze nagany. 2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w 1 moŝna orzec przepadek towarów przeznaczonych do sprzedaŝy chociaŝby nie stanowiły własności sprawcy. ; 23) w art otrzymuje sankcję: 1. - podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany. ;

8 8 24) art otrzymuje sankcję: - podlega karze grzywny do 750 złotych albo karze nagany. ; 25) po rozdziale VIII dodaje się rozdział VIIIa w brzmieniu: Rozdział VIIIa. Wykroczenia przeciwko imprezom masowym Art. 64a. 1. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej wyroby pirotechniczne lub materiały poŝarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. 2. Karze określonej w 1 podlega, kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe. 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w 1 i 2 moŝna orzec przepadek wyrobów pirotechnicznych, materiałów poŝarowo niebezpiecznych lub napojów alkoholowych, chociaŝby nie stanowiły własności sprawcy. Art. 64b. Kto w czasie trwania masowej imprezy sportowej bez uprawnienia wkracza na teren, na którym rozgrywane są zawody sportowe lub teren do niego bezpośrednio przyległy, nie przeznaczony dla publiczności, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny od 500 złotych. Art. 64c. 1. Kto rzuca przedmiotem na terenie lub obiekcie, na którym odbywa się impreza masowa, co moŝe utrudnić przeprowadzenie tej imprezy, podlega karze aresztu do 14 dni, ograniczenia wolności albo grzywny. 2. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca w kierunku innych osób przedmiotem, który moŝe spowodować obraŝenia ciała lub rozstrój zdrowia innych osób, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny od 1500 złotych. Art. 64d. JeŜeli w związku z czynem określonym w art. 64b lub art. 64c 1 lub 2 doszło do istotnego zakłócenia przebiegu imprezy masowej, sprawca podlega karze aresztu od 10 dni, ograniczenia wolności albo grzywny od 1500 złotych. Art. 64e. Kto podczas lub w związku z imprezą masową uŝywa kominiarki lub innego elementu odzieŝy lub przedmiotu do zakrycia twarzy albo w inny sposób uniemoŝliwia lub utrudnia rozpoznanie jego osoby,

9 9 podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 5000 złotych. Art. 64f. 1. Kto podczas imprezy masowej prezentuje na transparentach, flagach, proporcach lub innych przedmiotach napisy, zdjęcia lub rysunki nieprzyzwoite lub mogące zachęcić do zachowań agresywnych, podlega karze aresztu do 14 dni, ograniczenia wolności albo grzywny. 2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w 1 moŝna orzec przepadek przedmiotów, o których mowa w tym przepisie, chociaŝby nie stanowiły własności sprawcy. Art. 64g. 1. Kto w czasie trwania imprezy masowej prowokuje jej uczestników do zachowań agresywnych, w tym agresji słownej, lub do zachowań, które mogą zagraŝać bezpieczeństwu osób przebywających w miejscu przeprowadzenia imprezy masowej, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. 2. JeŜeli czyn określony w 1 popełnia organizator imprezy masowej, osoba działająca z jego upowaŝnienia lub osoba relacjonująca jej przebieg, podlega karze aresztu od 10 dni, ograniczenia wolności albo grzywny od 1500 złotych. Art. 64h. W razie popełnienia wykroczenia określonego w art. 64a, 64b, 64c, 64e, 64f lub art.64g 1 moŝna orzec, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w art. 64d lub art. 64g 2 orzeka się zakaz wstępu na imprezy masowe. ; 26) w art otrzymuje brzmienie: 1. Kto ze złośliwości lub swawoli, chcąc wywołać niepotrzebną czynność fałszywym alarmem, informacją lub innym sposobem, wprowadza w błąd instytucję uŝyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia, podlega karze aresztu od 10 dni, ograniczenia wolności albo grzywny od 1500 złotych. ;

10 10 27) w art. 67: a) 1 otrzymuje brzmienie: 1. Kto umyślnie uszkadza lub usuwa ogłoszenie wystawione publicznie przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną lub teŝ w inny sposób umyślnie uniemoŝliwia zaznajomienie się z takim ogłoszeniem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny., b) 2 otrzymuje sankcję: 2. - podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany. ; 28) art. 69 otrzymuje brzmienie: Art. 69. Kto umyślnie niszczy, uszkadza, usuwa lub w inny sposób czyni bezskutecznymi znaki umieszczone przez organ państwowy w celu stwierdzenia toŝsamości przedmiotu, zamknięcia go lub poddania rozporządzenia władzy, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. ; 29) w art. 70 uchyla się 3; 30) w art otrzymuje brzmienie: 2. W razie popełnienia wykroczenia moŝna orzec obowiązek zapłaty równowartości zniszczonego lub uszkodzonego przedmiotu albo obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego. ; 31) w art. 75: a) 1 otrzymuje sankcję: 1. - podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany., b) 2 otrzymuje brzmienie: 2. JeŜeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w 1 ze złośliwości lub swawoli, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. ; 32) art. 76 otrzymuje brzmienie:

11 11 Art. 76. Kto rzuca kamieniem lub innym przedmiotem lub uderza w pojazd mechaniczny będący w ruchu, podlega karze aresztu od 10 dni, ograniczenia wolności albo grzywny od 1500 złotych. ; 33) art. 77 otrzymuje sankcję: - podlega karze grzywny do 750 złotych albo karze nagany. ; 34) art. 78 otrzymuje sankcję: - podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany. ; 35) w art i 2 otrzymują sankcję: 1. - podlega karze grzywny do 750 złotych albo karze nagany., 2. - podlega karze grzywny do 1500 złotych. ; 36) art. 81 otrzymuje sankcję: - podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany. ; 37) w art otrzymuje brzmienie: Art Kto nieostroŝnie obchodzi się z materiałami wybuchowymi, łatwo zapalnymi lub substancjami promieniotwórczymi albo wykracza przeciwko przepisom o wyrobie, sprzedaŝy, przechowywaniu, uŝywaniu lub przewoŝeniu takich materiałów, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. ; 38) w art otrzymuje brzmienie: 1. Kto, nie zachowując naleŝytej ostroŝności, powoduje zagroŝenie bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze grzywny. ; 39) w art i 2 otrzymują brzmienie:

12 12 1. Kto, znajdując się w stanie po uŝyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niŝszej niŝ 2000 złotych. 2. Kto, znajdując się w stanie po uŝyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi inny pojazd niŝ określony w 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo grzywny. ; 40) art. 91 otrzymuje sankcję: - podlega karze grzywny do 4500 złotych albo karze nagany. ; 41) art. 95 otrzymuje sankcję: - podlega karze grzywny do 750 złotych albo karze nagany. ; 42) art. 95a otrzymuje brzmienie: Art. 95a. Kto posługuje się dowodem rejestracyjnym zawierającym dane o spełnieniu przez pojazd wymagań technicznych określonych w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz i Nr 179, poz. 184) niezgodne ze stanem faktycznym, podlega karze grzywny do 1500 zł. ; 43) w art pkt 3 otrzymuje brzmienie; 3) dopuszcza do prowadzenia pojazdu ruchu lądowym wodnym lub powietrznym osobę znajdującą się w stanie po uŝyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, ; 44) art. 97 otrzymuje brzmienie: Art. 97. Kto wykracza przeciwko innym przepisom o bezpieczeństwie lub o porządku ruchu na drogach publicznych, podlega karze grzywny do 5000 złotych albo karze nagany. ;

13 13 45) art. 100 otrzymuje sankcję: - podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany. ; 46) art. 101 otrzymuje sankcję: - podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany. ; 47) art. 102 otrzymuje sankcję: - podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany. ; 48) art.105 otrzymuje brzmienie: Art Kto przez raŝące naruszenie obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej dopuszcza do popełnienia przez nieletniego czynu zabronionego przez ustawę jako przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie lub wykroczenie skarbowe i wskazującego na demoralizację nieletniego, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany. 2. JeŜeli czyn określony w 1 popełnia osoba, pod której nadzór odpowiedzialny oddano nieletniego, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny od 500 złotych. 3. W wypadkach określonych w 1 i 2, jeŝeli nieletni czynem swym wyrządził szkodę, moŝna orzec nawiązkę do wysokości 5000 złotych. ; 49) art. 106 otrzymuje brzmienie: Art Kto mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany. ; 50) art. 107 otrzymuje brzmienie:

14 14 Art Kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. 2. W razie popełnienia wykroczenia moŝna orzec nawiązkę do wysokości 2500 złotych na rzecz pokrzywdzonego. ; 51) art. 108 otrzymuje sankcję: - podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany. ; 52) art otrzymuje sankcję: 1. - podlega karze grzywny do 4500 złotych albo karze nagany. ; 53) art otrzymuje sankcję: 1. - podlega karze grzywny do 4500 złotych albo karze nagany. ; 54) art. 117 otrzymuje sankcję: - podlega karze grzywny do 4500 złotych albo karze nagany. ; 55) art. 122 otrzymuje brzmienie: Art Kto nabywa mienie wiedząc o tym, Ŝe pochodzi ono z kradzieŝy lub z przywłaszczenia, lub pomaga do jego zbycia albo mienie to przyjmuje lub pomaga do jego ukrycia, jeŝeli wartość mienia nie przekracza 250 złotych, a gdy chodzi o mienie określone w art , jeŝeli wartość nie przekracza 75 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. 2. Kto nabywa mienie, o którym na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i moŝe przypuszczać, Ŝe zostało uzyskane za pomocą kradzieŝy lub przywłaszczenia, lub pomaga do jego zbycia albo mienie to przyjmuje lub pomaga do jego ukrycia, jeŝeli wartość mienia nie przekracza 250 złotych, a gdy chodzi o mienie określone w art , jeŝeli wartość nie przekracza 75 złotych, podlega karze grzywny do złotych albo karze nagany.

15 15 3. Usiłowanie wykroczenia określonego w 1 oraz podŝeganie do niego i pomocnictwo są karalne. ; 56) w art otrzymuje sankcję: 1. - podlega karze grzywny do 750 złotych albo karze nagany. ; 57) w art. 124 po 4 dodaje się 5 w brzmieniu: 5. W razie ukarania za wykroczenie określone w 1 lub 2, popełnione w związku z imprezą masową, moŝna orzec zakaz wstępu na imprezy masowe. ; 58) art. 125 otrzymuje sankcję: - podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany. ; 59) w art otrzymuje sankcję: 2. - podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 4500 złotych. ; 60) w art otrzymuje sankcję: 1. - podlega karze grzywny do 4500 złotych albo karze nagany. ; 61) art. 140 otrzymuje brzmienie: Art Kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. ; 62) art. 141 otrzymuje brzmienie: Art Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis, rysunek lub zdjęcie albo uŝywa słów nieprzyzwoitych, podlega karze aresztu do 14 dni, ograniczenia wolności albo grzywny. ; 63) w art.143 po 2 dodaje się 3 w brzmieniu:

16 16 3. W razie ukarania za wykroczenie określone w 1, popełnione w związku z imprezą masową, moŝna orzec zakaz wstępu na imprezy masowe. ; 64) w art otrzymuje sankcję: 1. - podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany. ; 65) art. 145 otrzymuje sankcję:- podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany. ; 66) w art otrzymuje sankcję: 1. - podlega karze grzywny do 750 złotych albo karze nagany. ; 67) w art otrzymuje sankcję: 1. - podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 4500 złotych. ; 68) w art otrzymuje sankcję: 1. - podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany. ; 69) w art otrzymuje sankcję: 1. - podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany. ; 70) w art otrzymuje sankcję: 1. - podlega karze grzywny do 750 złotych albo karze nagany. ; 71) w art otrzymuje sankcję: 1. - podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany. ; 72) w art otrzymuje sankcję: 1. - podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany. ;

17 17 73) w art otrzymuje sankcję: 1. - podlega karze grzywny do 1500 złotych lub karze nagany.. Art. 2 W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148, z późn. zm. 3) ) wprowadza się następujące zmiany: 1) po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu: Art. 7a. O ukaraniu ucznia lub studenta naleŝy bezzwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły lub rektora uczelni. ; 2) w art otrzymuje brzmienie: 1. W postępowaniu w sprawie o wykroczenia obwiniony musi mieć obrońcę przed sądem, jeŝeli: 1) jest głuchy, niemy lub niewidomy, 2) zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności, 3) nie ukończył 17 lat. ; 3) w art otrzymuje brzmienie: 3. Na Ŝądanie zatrzymanego zawiadamia się o zatrzymaniu osobę najbliŝszą, a takŝe pracodawcę. O zatrzymaniu osoby wskazanej w art. 8 2 kodeksu wykroczeń zawiadamia się niezwłocznie rodziców lub opiekunów a o zatrzymaniu osoby wskazanej w art właściwego dowódcę jednostki wojskowej, nawet gdy zatrzymany tego nie Ŝąda.. 3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z: 2003 r. Nr 109, poz. 1031,Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 128, poz. 1351; z 2005 r. Nr 132, poz. 1103, Nr 143, poz

18 18 Art. 3 W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz.109, z późn. zm. 4) ) w art. 1 2 otrzymuje brzmienie: 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) "nieletnich" - rozumie się przez to osoby, o których mowa w 1, 2) "czynie karalnym" - rozumie się przez to czyn zabroniony przez ustawę jako: a) przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo b) wykroczenie lub wykroczenie skarbowe.. Art. 4 W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z późn. zm. 5) ) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Kto spoŝywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spoŝywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaŝy, albo spoŝywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaŝy lub podawania, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. ; 2) art. 44 otrzymuje brzmienie: Art. 44. Kto wbrew szczególnemu obowiązkowi nadzoru dopuszcza do sprzedawania, podawania lub spoŝywania napojów alkoholowych na terenie zakładu pracy, jak równieŝ powziąwszy wiadomość o sprzedawaniu, podawaniu 4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 58, poz. 542; z 2003 r. Nr 137, poz.1304, Nr 223, poz oraz z 2005 r. Nr 169, poz ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1372; z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143; z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz oraz Nr 179, poz

19 19 lub spoŝywaniu na terenie zakładu pracy takich napojów nie podejmie prawem przewidzianego postępowania, podlega karze grzywny od 500 złotych. ; 3) art. 45 otrzymuje brzmienie; Art. 45. Kto wbrew postanowieniom zawartym w art. 13 ust. 1 i 2: 1) dostarcza napoje alkoholowe do miejsc sprzedaŝy lub 2) nie uwidacznia informacji o szkodliwości spoŝywania alkoholu, podlega karze grzywny od 500 złotych.. Art. 5 W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 21 uchyla się ust 3, 4 i 5; 2) art. 21a otrzymuje brzmienie: Art. 21a. Postępowanie w sprawach o wykroczenia określone w art. 21 ust. 2 i 2a prowadzi się na podstawie przepisów o postępowaniu przyspieszonym. ; 3) w art. 22 ust 1 otrzymuje brzmienie: 1. W razie ukarania za wykroczenia określone w art. 21 ust. 2 i 2a niniejszej ustawy, popełnione w związku z imprezą masową, moŝna orzec środek karny zakazu wstępu na imprezę masową na okres od lat 2 do lat 6.. Art. 6 W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz i z 2004 r. Nr 49 poz. 465, Nr 96 poz. 959 oraz Nr 173 poz. 1808) art. 31 otrzymuje sankcję: - podlega karze grzywny do złotych..

20 20 Art. 7 W ustawie z 6 września 1951 r. o obszarach szczególnie waŝnych dla obrony kraju (Dz. U. Nr 46, poz. 341 oraz z 2001r. nr 69, poz. 725) w art. 8 ust. 1 otrzymuje sankcję: 1. - podlega karze grzywny do zł.. Art. 8 W ustawie z 26 kwietnia 1949 r. o ochronie godła i nazwy Światowej Organizacji Zdrowia (Dz. U. Nr 25, poz. 185) w art. 2 ust. 1 otrzymuje sankcję: 1. - podlega karze grzywny do zł.. Art. 9 W ustawie z 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym KrzyŜu (Dz. U. Nr 41, poz. 276) w art. 15 ust. 1 otrzymuje sankcję: 1. - podlega karze grzywny do złotych.. Art. 10 W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 142 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198) w art. XII 2 otrzymuje sankcję: 2. - podlegają karze grzywny do złotych.. Art. 11 W ustawie z dnia z 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. Nr 35 poz. 163, z późn. zm. 6) ) w art. 22 ust. 1 otrzymuje sankcję: 6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1985 r. Nr 35, poz. 162; z 1996 r. Nr 24, poz. 110; z 1998 r. Nr 113, poz. 717oraz z 2001 r. Nr 128, poz.1405.

21 podlega karze grzywny do zł.. Art. 12 W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2002 r., Nr 9, poz. 86, z późn. zm. 7) ) w art. 82 ust. 1 otrzymuje sankcję: 1. podlega karze grzywny do zł.. Art. 13 W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r., Nr 4, poz. 25, z późn. zm. 8) ) w art. 39 ust. 1 i 2 otrzymują sankcje: 1. - podlega karze aresztu do 30 dni albo grzywny w wysokości do zł., 2. - podlega karze grzywny w wysokości do zł.. Art. 14 W ustawie z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk Ŝywiołowych (Dz. U. Nr 23, poz. 93, z późn. zm. 9) ) w art. 7 ust. 1 otrzymuje sankcję: 1. - podlega karze grzywny do 2250 zł.. 7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 137, poz. 1302; z 2004 r. Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152; z 2004 r. Nr 62, poz. 577; z 2005 r. Nr 10, poz. 66 oraz z 2005 r. Nr 10, poz ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 135, poz. 1145; z 2003 r. Nr 110, poz. 1189: z 2004 r. Nr 166, poz.1360; Nr 223, poz. 2220; Nr 229, poz. 2275; Nr 34, poz.293 oraz z 2005 r. Nr 180, poz ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1959 r. Nr 27, poz. 167; z 1970 r. Nr 16, poz. 138; z 1983 r. Nr 44, poz. 200; z 1997 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1999 r. Nr 106, poz. 668.

22 22 Art. 15 W ustawie z dnia z 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311, z późn. zm. 10) ) art. 9 otrzymuje sankcję: - karze grzywny do zł.. Art. 16 W ustawie z dnia 5 lipca 1946 r. o wykonywaniu czynności techniczno dentystycznych (Dz. U. z 1947 Nr 27, poz. 104, z 1948 r. Nr 24, poz. 162 oraz z 1954 r. Nr 31, poz. 121) w art. 15 ust. 1 otrzymuje sankcję: 1. - podlegają karze grzywny do 225 zł, o ile za czyn ten nie grozi kara surowsza.. Art. 17 Ustawa wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1959 r. Nr 11, poz. 62; z 1990 r. Nr 34, poz. 198; z 1999 r. Nr 106, poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2005 r. Nr 169, poz oraz z 2006 r. Nr 175 poz

3) ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.

3) ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary. Art. 18. Karami są: 1) areszt, 2) ograniczenie wolności, 3) grzywna, 4) nagana. Art. 19. Kara aresztu trwa najkrócej 5, najdłużej 30 dni; wymierza się ją w dniach. Art. 20. 1. Kara ograniczenia wolności

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PRAWNE DOTYCZĄCE PRACY RATOWNIKA WOPR

ZAGADNIENIA PRAWNE DOTYCZĄCE PRACY RATOWNIKA WOPR ZAGADNIENIA PRAWNE DOTYCZĄCE PRACY RATOWNIKA WOPR Ogólne założenia kodeksu karnego Art. 1.. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą

Bardziej szczegółowo

KW - Część ogólna - kary i środki karne. Katalog kar: 1. areszt 2. ograniczenie wolności 3. grzywna 4. nagana

KW - Część ogólna - kary i środki karne. Katalog kar: 1. areszt 2. ograniczenie wolności 3. grzywna 4. nagana Katalog kar: 1. areszt 2. ograniczenie wolności 3. grzywna 4. nagana Areszt: 1. wymiar - od 5 do 30 dni, wymierza się w dniach 2. nie można wymierzyć kary aresztu lub zastępczej kary aresztu, jeżeli warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne założenia kodeksu karnego Istota przestępstwa co to jest przestępstwo? Wiek a odpowiedzialność karna Podżeganie i pomocnictwo Wyłączenie odpowiedzialności karnej Rodzaje kar Istota przestępstwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH PRZEPISY KARNE

USTAWA O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH PRZEPISY KARNE USTAWA O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH PRZEPISY KARNE stan : na dzień 18 grudnia 2015 roku Opracowanie: Prof. WSEWS Marek Rybiński USTAWA O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH OKREŚLA KONSEKWENCJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

C Y B E R P R Z E M O C. Rodzaje zagrożeń, sposoby

C Y B E R P R Z E M O C. Rodzaje zagrożeń, sposoby C Y B E R P R Z E M O C Rodzaje zagrożeń, sposoby reagowania. D E F I N I CJA CYBERPRZEMOCY Wirtualne tyranizowanie, nękanie jest wykorzystywaniem technik informacyjnych i komunikacyjnych, np. e-mail,

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. opracowanie: redakcja ZapytajPrawnika.pl projekt okładki: Zbigniew Szeliga

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. opracowanie: redakcja ZapytajPrawnika.pl projekt okładki: Zbigniew Szeliga Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń opracowanie: redakcja ZapytajPrawnika.pl projekt okładki: Zbigniew Szeliga Copyright BBNET Bartosz Behrendt ul. Wiślana 40, 44-119 Gliwice biuro@zapytajprawnika.pl

Bardziej szczegółowo

Art. 35. [Formy kary ograniczenia wolności] 1. 2. Art. 36. [Obowiązki przy karze ograniczenia wolności] 1. 2.

Art. 35. [Formy kary ograniczenia wolności] 1. 2. Art. 36. [Obowiązki przy karze ograniczenia wolności] 1. 2. Część ogólna Art. 35. [Formy kary ograniczenia wolności] 1. Nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne jest wykonywana w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym. 2. W stosunku do osoby

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw USTAWA z dnia 2013 r. 1) 2) o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm. 3) ) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

USTAWA z dnia... o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych projekt USTAWA z dnia... o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych Art. 1. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909) wprowadza

Bardziej szczegółowo

1. Kodeks wykroczeń. z dnia 20 maja 1971 r. (Dz.U. Nr 12, poz. 114) Tekst jednolity z dnia 3 lipca 2015 r. (Dz.U. 2015, poz.

1. Kodeks wykroczeń. z dnia 20 maja 1971 r. (Dz.U. Nr 12, poz. 114) Tekst jednolity z dnia 3 lipca 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 1. Kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r. (Dz.U. Nr 12, poz. 114) Tekst jednolity z dnia 3 lipca 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 1094) 1 (zm.: Dz.U. 2015, poz. 774) Spis treści CZĘŚĆ OGÓLNA................................

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia w Internecie z akcentem na ochronę i dochodzenie praw. Diagnoserw Dawid Stramowski, Chrząstowo 4, 89-100 Nakło Nad Notecią

Zagrożenia w Internecie z akcentem na ochronę i dochodzenie praw. Diagnoserw Dawid Stramowski, Chrząstowo 4, 89-100 Nakło Nad Notecią Zagrożenia w Internecie z akcentem na ochronę i dochodzenie praw W przypadku cyberprzemocydostępne są dwie drogi ochrony prawnej: karna i cywilna. Należy pamiętać, że: w przypadku cyberprzemocy w stosunku

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 15 marca 2007 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 15 marca 2007 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 15 marca 2007 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ

Bardziej szczegółowo

Wychowanie w trzeźwości

Wychowanie w trzeźwości do góry zamknij Urząd Miasta Racibórz https://www.raciborz.pl/dla_mieszkancow/wychowanie_w_trzezwosci/printpdf Wychowanie w trzeźwości Spożywanie i sprzedaż alkoholu: Zasady spożywania i sprzedaży alkoholi

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin obowiązuje w Hali Widowiskowo Sportowej w Lubinie ul. Odrodzenia, aż do odwołania z mocą obowiązywania od dnia 01 sierpnia 2014r

Niniejszy Regulamin obowiązuje w Hali Widowiskowo Sportowej w Lubinie ul. Odrodzenia, aż do odwołania z mocą obowiązywania od dnia 01 sierpnia 2014r Regulamin Hali Widowiskowo Sportowej w Lubinie przy ul. Odrodzenia 28B sporządzony na potrzeby organizowanych przez MKS Zagłębie Lubin S.A, Imprez Masowych meczów piłki ręcznej. Zakres obowiązywania 1.

Bardziej szczegółowo

1. Kodeks wykroczeń. z dnia 20 maja 1971 r. (Dz.U. Nr 12, poz. 114) Tekst jednolity z dnia 11 marca 2013 r. (Dz.U. 2013, poz.

1. Kodeks wykroczeń. z dnia 20 maja 1971 r. (Dz.U. Nr 12, poz. 114) Tekst jednolity z dnia 11 marca 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 1. Kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r. (Dz.U. Nr 12, poz. 114) Tekst jednolity z dnia 11 marca 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 482) 1 (zm.: Dz.U. 2013, poz. 829, poz. 1247, poz. 1446, poz. 1567; 2014, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ DNI GORLIC 2016

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ DNI GORLIC 2016 I. Postanowienia ogólne REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ DNI GORLIC 2016 1. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Prawo. wykroczeń. 15. wydanie

Prawo. wykroczeń. 15. wydanie Prawo wykroczeń 15. wydanie PRAWO WYKROCZEŃ Polecamy nasze publikacje z zakresu prawa karnego: KODEKS KARNY, wyd. 35 Twoje Prawo KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO, wyd. 25 Twoje Prawo KODEKS KARNY WYKONAWCZY,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ Regulamin Hali Widowiskowo-Sportowej przy Regionalnym Centrum Sportowy Spółka z o.o w Lubinie, ul. Odrodzenia 28b, sporządzony na potrzebę organizacji imprezy masowej Koncert

Bardziej szczegółowo

Art. 55. [Indywidualizacja kary] Okoliczności wpływające na wymiar kary uwzględnia się tylko co do osoby, której dotyczą.

Art. 55. [Indywidualizacja kary] Okoliczności wpływające na wymiar kary uwzględnia się tylko co do osoby, której dotyczą. Część ogólna 2. Wobec sprawcy, który w czasie popełnienia przestępstwa nie ukończył 18 lat, nie orzeka się kary dożywotniego pozbawienia wolności. Art. 55. [Indywidualizacja kary] Okoliczności wpływające

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r.

Bardziej szczegółowo

KODEKS wykroczeń KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA

KODEKS wykroczeń KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA KODEKS wykroczeń KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA TEKSTY USTAW 17. WYDANIE KODEKS wykroczeń KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej

Bardziej szczegółowo

DZIECKO ŁAMIĄCE PRAWO (NIELETNI)

DZIECKO ŁAMIĄCE PRAWO (NIELETNI) DZIECKO ŁAMIĄCE PRAWO (NIELETNI) 1. Kodeks karny Na zasadach określonych w kodeksie karnym odpowiadają osoby, które popełniły czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat. Wyjątkowo na gruncie kodeksu karnego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Pojęcie prawa wykroczeń i jego miejsce w systemie prawa str Prawo wykroczeń sensu largo str. 14

Rozdział 1. Pojęcie prawa wykroczeń i jego miejsce w systemie prawa str Prawo wykroczeń sensu largo str. 14 Spis treści Wykaz skrótów str. 9 Wstęp str. 11 Rozdział 1. Pojęcie prawa wykroczeń i jego miejsce w systemie prawa str. 13 1.1. Pojęcie prawa wykroczeń str. 13 1.2. Prawo wykroczeń sensu largo str. 14

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks postępowania karnego oraz ustawy Kodeks karny skarbowy (druk

Bardziej szczegółowo

Rozdział XI Przedawnienie

Rozdział XI Przedawnienie Część ogólna 60 Rozdział XI Przedawnienie Art. 101. [Przedawnienie karalności] 1. Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat: 1) 30 gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa,

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego. Gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja*:

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego. Gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja*: ... (miejsce, data) Prezydent Miasta Nowego Sącza Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego 1. Dane organizatora zgromadzenia: (imię i nazwisko organizatora zgromadzenia) (numer

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 1094 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA dr n. med. Marta Rorat Katedra Medycyny Sądowej, Zakład Prawa Medycznego UM we Wrocławiu ISTOTA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Art. 1. 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 846 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 kwietnia 2015 r. Poz. 541 USTAWA z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Obowiązek powiadomienia organów ścigania o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego:

Obowiązek powiadomienia organów ścigania o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego: Małoletni: - osoba, która nie ukończyła 18 roku życia lub uzyskała pełnoletność (wyjątek stanowi kobieta, która za zezwoleniem sądu wstąpi w związek małżeński po ukończeniu 16 lat) - art.10 1 i 2 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

- o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-69-06 Druk nr 638 Warszawa, 29 maja 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

z dnia 20 maja 1971 Dz.U. z 1971r. Nr 12, poz. 114 stan prawny na dzień 25 maja 2007 roku

z dnia 20 maja 1971 Dz.U. z 1971r. Nr 12, poz. 114 stan prawny na dzień 25 maja 2007 roku Kodeks wykroczeń Ostatnio wprowadzona aktualizacja: 13.04.2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 82, poz. 558 Kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971 Dz.U. z 1971r. Nr 12, poz. 114 stan prawny na dzień 25 maja 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Imprezy Masowej

Regulamin Imprezy Masowej Regulamin Imprezy Masowej 1. 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem'') został wydany na podstawie przepisów Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2015r., poz.2139 z późn. zm.) - zwanej

Bardziej szczegółowo

Impreza masowa: Regulacje prawne:

Impreza masowa: Regulacje prawne: Marcin Winer Impreza masowa: Jest to impreza o charakterze artystyczno-rozrywkowym i/lub sportowym, na której liczba miejsc, i miejsce jej przeprowadzenia są ścisłe określone. Regulacje prawne: Zasady

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Zasady odpowiedzialności

Rozdział I. Zasady odpowiedzialności brzmienie od 2008-09-20 Kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r. (Dz.U. Nr 12, poz. 114) tekst jednolity z dnia 4 czerwca 2007 r. (Dz.U. Nr 109, poz. 756) Zmiany aktu: 2008-09-20 Dz.U. 2008 Nr 141 poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.)

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.) Dz.U.05.180.1493 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.) W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inicjowania

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze przepisy porządkowe

Najważniejsze przepisy porządkowe Najważniejsze przepisy porządkowe Zestawienie treści najważniejszych przepisów porządkowych pod względem istotności i prognozowanej częstotliwości naruszeń obowiązujących na terenie Miasta Krakowa podczas

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA z dnia 20 marca 2015 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2015 r. poz. 541, 2183. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych

Uzasadnienie. Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych 1 Uzasadnienie Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw, zmierza do wprowadzenia uregulowań umoŝliwiających bardziej efektywne zwalczanie wykroczeń przeciwko porządkowi

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931; 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 25,

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Projekt Ustawa z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2017 r. poz. 783) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 8 stycznia 2010 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 8 stycznia 2010 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 396)

z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 396) Art. 19 1. Przepisów rozdziału IX [art. 85-92a] ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/69. Dz.U poz USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1)

Kancelaria Sejmu s. 1/69. Dz.U poz USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/69 Dz.U. 2015 poz. 396 USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2011 r.

USTAWA z dnia 2011 r. Liczba stron : 5 Data : 2011-07-28 Nazwa pliku : 242-26.NK.DOC 1 Projekt USTAWA z dnia 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów

Bardziej szczegółowo

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia r (Dz.U. nr 11 poz. 109 z 2002 r. ze zm.)

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia r (Dz.U. nr 11 poz. 109 z 2002 r. ze zm.) Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26.10.1982r (Dz.U. nr 11 poz. 109 z 2002 r. ze zm.) 1. Przeciwdziałanie demoralizacji 2. Przeciwdziałanie przestępczości nieletnich; 3. Resocjalizacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 665

Warszawa, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 665 Warszawa, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 665 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Kodeks karny wykonawczy 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2393 cz. 1 Warszawa, 15 maja 2014 r.

Druk nr 2393 cz. 1 Warszawa, 15 maja 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-42-14 Druk nr 2393 cz. 1 Warszawa, 15 maja 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Etapy postępowania karnego 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Postępowanie przygotowawcze Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wszczęcie postępowania

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia 10 grudnia 2013 r. z dnia. 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz.

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 19 stycznia 2015 r. Druk nr 809 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

KODEKS karny Kontrola. skarbowa TEKSTY USTAW 15. WYDANIE

KODEKS karny Kontrola. skarbowa TEKSTY USTAW 15. WYDANIE KODEKS karny skarbowy Kontrola skarbowa TEKSTY USTAW 15. WYDANIE KODEKS karny skarbowy Kontrola skarbowa TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej 15. WYDANIE Stan prawny na 14 września 2016

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 września 2000 r.

USTAWA z dnia 9 września 2000 r. Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o zamówieniach publicznych

Bardziej szczegółowo

wolności równa się 15 dniom pozbawienia wolności. C. wymierza karę łączną pozbawienia wolności, przyjmując, że miesiąc ograniczenia

wolności równa się 15 dniom pozbawienia wolności. C. wymierza karę łączną pozbawienia wolności, przyjmując, że miesiąc ograniczenia 1. 2. 3. 4. 5. Zgodnie z Kodeksem karnym, orzekając karę pozbawienia wolności, sąd: A. ma obowiązek określić rodzaj zakładu karnego, w którym skazany ma odbywać karę, a także orzec system programowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny. Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny. Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny Rozdział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 160, poz. 1083; z 1998

Bardziej szczegółowo

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Nieletni a substancje psychoaktywne

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Nieletni a substancje psychoaktywne Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach Nieletni a substancje psychoaktywne Niepełnoletni ale czy bezkarny? Wiek a odpowiedzialność karna USTAWA O POSTĘPOWANIU W SPRAWACH NIELETNICH

Bardziej szczegółowo

Art. 7. [Zbrodnia i występek] Art. 8. [Sposoby popełnienia przestępstwa] Art. 9. [Umyślność oraz nieumyślność]

Art. 7. [Zbrodnia i występek] Art. 8. [Sposoby popełnienia przestępstwa] Art. 9. [Umyślność oraz nieumyślność] Część ogólna Art. 7. [Zbrodnia i występek] 1. Przestępstwo jest zbrodnią albo występkiem. 2. Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą.

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU PCZOŚĆ KOMPUTEROWA

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU PCZOŚĆ KOMPUTEROWA KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU PRZESTĘPCZO PCZOŚĆ KOMPUTEROWA POZNAŃ, LISTOPAD 2007 AGENDA CO TO JEST PRZESTĘPSTWO RODZAJE PRZESTĘPSTW KOMPUTEROWYCH PRZESTĘPSTWA POPEŁNIANE PRZY UśYCIU KOMPUTERA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu Na

Bardziej szczegółowo

Wiek a odpowiedzialność karna

Wiek a odpowiedzialność karna Wiek a odpowiedzialność karna Obowiązujące akty prawne Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich ( Dz. U. Nr 35, poz. 228 z późniejszymi zmianami ) Ustawa z dnia 6 czerwca

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ. Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także

BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ. Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ Wykład pt. Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia Zawartość pokazu: 1. Podstawowe informacje dot. nieletnich i przestępczości nieletnich 2. Zatrzymanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I Zasady odpowiedzialności

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I Zasady odpowiedzialności Kancelaria Sejmu s. 1/38 USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności Art. 1. 1. Odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn

Bardziej szczegółowo

Ściganie sprawców prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości w Polsce. Prof. dr hab. Ryszard A. Stefański

Ściganie sprawców prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości w Polsce. Prof. dr hab. Ryszard A. Stefański Ściganie sprawców prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości w Polsce Prof. dr hab. Ryszard A. Stefański Art.115 16 k.k. i art.46 ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275) CZĘŚĆ OGÓLNA

SPIS TREŚCI. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275) CZĘŚĆ OGÓLNA SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275)... 15 CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ I Zasady odpowiedzialności... 17 Art. l. [Warunki

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia. Czy rzeczywiście polskie przepisy łagodnie traktują pijanych kierowców? Czy tylko za spożycie alkoholu czeka nas odpowiedzialność karna? Jakiego rodzaju zachowania na drogach kodeks karny oraz kodeks wykroczeń

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 21.11.2005 r. USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Obowiązuje od 21.11.2005 r. USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Kancelaria Sejmu s. 1/6 Obowiązuje od 21.11.2005 r. USTAWA Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493. z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie W celu zwiększenia

Bardziej szczegółowo

stadium postępowania przygotowawczego stadium postępowania sądowego (jurysdykcyjnego) stadium postępowania wykonawczego

stadium postępowania przygotowawczego stadium postępowania sądowego (jurysdykcyjnego) stadium postępowania wykonawczego I. Prawo karne wykonawcze i jego nauka Definicja: Prawo karne wykonawcze to ogół norm prawnych, które regulują wykonywanie kar i innych środków penalnych (środków prawnych, środków probacyjnych, środków

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I Zasady odpowiedzialności.

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I Zasady odpowiedzialności. zmiany: 1981-09-30 Dz.U.1981.24.124 art. 17 1982-06-07 Dz.U.1982.16.125 art. 2 1983-08-01 Dz.U.1983.44.203 art. 2 1984-01-01 Dz.U.1983.6.35 art. 89 1985-03-01 Dz.U.1984.54.275 art. 83 1985-07-01 Dz.U.1985.23.100

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Elektronicznie podpisany przez Beata Jaszczyk Data: 2015.03.20 15:55:39 +01'00' rcl.go v.p l DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 marca 2015 r. Poz. 396 US T AW A z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r.) /Wyciąg/ CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej

USTAWA. z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r.) /Wyciąg/ CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej Dz.U.97.88.553 USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r.) /Wyciąg/ CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej Art. 1. 1. Odpowiedzialności karnej podlega

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 12 poz USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I Zasady odpowiedzialności

Dz.U Nr 12 poz USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I Zasady odpowiedzialności Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1971 Nr 12 poz. 114 USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756. CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I Zasady odpowiedzialności

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I Zasady odpowiedzialności Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756, z 2008 r. Nr 141, poz. 888. CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 12 poz USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I Zasady odpowiedzialności

Dz.U Nr 12 poz USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I Zasady odpowiedzialności Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1971 Nr 12 poz. 114 USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756, z 2008 r. Nr 141, poz. 888. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSA del. do SN Dariusz Kala

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSA del. do SN Dariusz Kala Sygn. akt IV KK 162/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 października 2015 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSA del. do

Bardziej szczegółowo

Rozdział XIII. Środki zabezpieczające

Rozdział XIII. Środki zabezpieczające Rozdział XIII Środki zabezpieczające Art. 199a. 1. Sąd, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji, jest właściwy do orzekania w przedmiocie środków zabezpieczających na zasadach określonych w rozdziale

Bardziej szczegółowo

Z godnie z art. 1 1 przepisy ustawy stosuje się do różnych grup wiekowych:

Z godnie z art. 1 1 przepisy ustawy stosuje się do różnych grup wiekowych: NIELETNI W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r., poz. 382) reguluje odpowiedzialność nieletnich, którzy popadli w konflikt

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Rozdział 7. podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Skutki prawne związane z naruszeniem ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii - tekst jednolity w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U.83.6.

Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U.83.6. Dz.U.71.12.114 Dz.U.71.12.114 1981.09.30 zm. Dz.U.81.24.124 1982.06.07 zm. Dz.U.82.16.125 1983.08.01 zm. Dz.U.83.44.203 1984.01.01 zm. Dz.U.83.6.35 1985.03.01 zm. Dz.U.84.54.275 1985.07.01 zm. Dz.U.85.23.100

Bardziej szczegółowo

Michał Wysocki. Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej. Art. 4 k.k. Art. 7 k.k.

Michał Wysocki. Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej. Art. 4 k.k. Art. 7 k.k. Informacja od autora: Nie w każdym porównaniu jest komentarz, ponieważ nie zawsze uważałem to za konieczne. Nie kopiowałem także całych przepisów, ale tylko to, co się zmieniło. Rozdział I Michał Wysocki.

Bardziej szczegółowo

Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm.

Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U.71.12.114 1981.09.30 zm. Dz.U.81.24.124 1982.06.07 zm. Dz.U.82.16.125 1983.08.01 zm. Dz.U.83.44.203 1984.01.01 zm. Dz.U.83.6.35 1985.03.01 zm. Dz.U.84.54.275 1985.07.01 zm. Dz.U.85.23.100 1985.10.01

Bardziej szczegółowo

T: Lecznictwo sądowo - lekarskie

T: Lecznictwo sądowo - lekarskie T: Lecznictwo sądowo - lekarskie 02.04.2007 KODEKS KARNY CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I - Zasady odpowiedzialności karnej Art. 1 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność prawna nieletnich

Odpowiedzialność prawna nieletnich Odpowiedzialność prawna nieletnich Referat poniższy ma charakter działań profilaktycznych i edukacyjnych. Mamy nadzieję, że nigdy nie wystąpi sytuacja z udziałem naszych wychowanek, w której będziemy musieli

Bardziej szczegółowo

Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) (sprost.:dz.u. 1997, Nr 128, poz. 840)

Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) (sprost.:dz.u. 1997, Nr 128, poz. 840) brzmienie od 2009-08-01 Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) (sprost.:dz.u. 1997, Nr 128, poz. 840) Część ogólna Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej Art. 1. [Warunki odpowiedzialności]

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY KSW 33 MATERLA VS KHALIDOV. Arena Kraków 28.11.2015

REGULAMIN IMPREZY KSW 33 MATERLA VS KHALIDOV. Arena Kraków 28.11.2015 REGULAMIN IMPREZY KSW 33 MATERLA VS KHALIDOV Arena Kraków 28.11.2015 I. Postanowienia Ogólne 1.Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca

Bardziej szczegółowo

Art. 5. Wykroczenie można popełnić zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie, chyba że ustawa przewiduje odpowiedzialność tylko za wykroczenie umyślne.

Art. 5. Wykroczenie można popełnić zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie, chyba że ustawa przewiduje odpowiedzialność tylko za wykroczenie umyślne. Dz.U.07.109.756 Dz.U.07.109.756 Dz.U.07.109.756 2007.08.12 zm. przen. Dz.U.07.82.558 USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jednolity) CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności Art.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1971 Nr 12 poz. 114 USTAWA. z dnia 20 maja 1971 r. Rozdział I

Dz.U. 1971 Nr 12 poz. 114 USTAWA. z dnia 20 maja 1971 r. Rozdział I Kancelaria Sejmu s. 1/49 Dz.U. 1971 Nr 12 poz. 114 USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, 1485, 1634, 1707. Kodeks wykroczeń CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I Zasady odpowiedzialności

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I Zasady odpowiedzialności Kancelaria Sejmu s. 1/38 USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności Art. 1. 1. Odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn

Bardziej szczegółowo

KODEKS KARNY SKARBOWY KONTROLA SKARBOWA. 10. wydanie

KODEKS KARNY SKARBOWY KONTROLA SKARBOWA. 10. wydanie KODEKS KARNY SKARBOWY KONTROLA SKARBOWA 10. wydanie Stan prawny na 18 lutego 2013 r. Wydawca: Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący: Roman Rudnik Opracowanie redakcyjne: Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska

Bardziej szczegółowo

Kodeks wykroczeń. zmiany:

Kodeks wykroczeń. zmiany: Kodeks wykroczeń zmiany: 2007-08-12 Dz.U.2007.82.558 art. 2 2008-09-20 Dz.U.2008.141.888 art. 2 USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst pierwotny: Dz. U. 1971 r. Nr 12 poz. 114) (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 12 poz. 114 USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń CZĘŚĆ OGÓLNA

Dz.U Nr 12 poz. 114 USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń CZĘŚĆ OGÓLNA Dz.U. 1971 Nr 12 poz. 114 USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń CZĘŚĆ OGÓLNA Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756. Rozdział I Zasady odpowiedzialności Art. 1. 1. Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 12 poz. 114 USTAWA. z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I. Zasady odpowiedzialności

Dz.U Nr 12 poz. 114 USTAWA. z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I. Zasady odpowiedzialności Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1971 Nr 12 poz. 114 USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Grabowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Grabowska Sygn. akt IV KK 327/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 listopada 2015 r. SSN Dariusz Świecki (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Michał Laskowski SSN Roman Sądej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I Zasady odpowiedzialności

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I Zasady odpowiedzialności Kancelaria Sejmu s. 1/38 USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności Art. 1. 1. Odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. (tekst jednolity) CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I. Zasady odpowiedzialności

USTAWA. z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. (tekst jednolity) CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I. Zasady odpowiedzialności Dz.U.2013.482 2015.07.01 zm. Dz.U.2015.396 art. 3 USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jednolity) CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności Art. 1. 1. Odpowiedzialności za wykroczenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 226, poz. 1648. Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo