KATALOG POTENCJALNYCH ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH JAKO NARZĘDZIE DOSKONALENIA JAKOŚCI W RENTGENODIAGNOSTYCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG POTENCJALNYCH ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH JAKO NARZĘDZIE DOSKONALENIA JAKOŚCI W RENTGENODIAGNOSTYCE"

Transkrypt

1 Ewa Pasieka KATALOG POTENCJALNYCH ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH JAKO NARZĘDZIE DOSKONALENIA JAKOŚCI W RENTGENODIAGNOSTYCE Zgodnie z art. 33.c pkt.7 Ustawy z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 264) w podmiotach leczniczych, w których wykorzystywane jest promieniowanie rentgenowskie należy wdrożyć System Zarządzania Jakością w radiologii. Podstawową ideą systemów jakościowych jest doskonalenie. Doskonalenie jakości jest procesem ciągłym, którego podstawą jest analiza i wyciąganie wniosków ze wszystkiego, co robimy i jak robimy. Niedoskonałość zawsze towarzyszy podjętemu działaniu. Należy poszukiwać przyczyn popełnianych błędów oraz wprowadzać działania zapobiegawcze tak, aby w realizacji czynności podejmowanych celem udzielenia świadczenia zdrowotnego następował stały postęp. Ważne jest ustalenie sposobu oceny, przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi, wdrożonych działań w zakresie ich skuteczności pod kątem wyeliminowania przyczyn popełnianych błędów. W marcu 2011r. w Zakładzie Radiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego sporządzono i wprowadzono do realizacji Katalog Potencjalnych Zdarzeń Niepożądanych w Rentgenodiagnostyce (KPZNwRTG). W praktyce klinicznej KPZNwRTG jest narzędziem, którego celem jest określenie potencjalnych błędów, które mogą mieć miejsce podczas rentgenodiagnostyki oraz oszacowanie ryzyka, jak i prawdopodobieństwa wystąpienia nieprawidłowości podczas realizacji świadczenia zdrowotnego. Katalog zawiera również informacje o wdrożonych działaniach zapobiegawczych i zapisane są w nim narzędzia oceniające skuteczność wdrożonych działań. Katalog Potencjalnych Zdarzeń Niepożądanych w Rentgenodiagnostyce został opracowany przez Zespół ds. analiz, w skład którego wchodzą przedstawiciele tych grup zawodów medycznych, którzy biorą udział w realizacji świadczenia zdrowotnego z wykorzystaniem promieniowania jonizującego tj.: lekarze o specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej oraz specjaliści dziedzin klinicznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie w praktyce klinicznej, pielęgniarki, technicy elektroradiologii, jak i osoby odpowiedzialne za nadzór nad spełnieniem wymagań ochrony radiologicznej pacjenta tj.: inspektor ochrony radiologicznej oraz fizyk. Koordynatorem działań zespołu jest Pełnomocnik ds. SZJ w obszarze radiologii i medycynie nuklearnej. Zespół ds. analiz działa w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym od 2007r. a głównymi zadaniami przez niego realizowanymi są: poszukiwanie i rozpowszechnianie przykładów najlepszej praktyki (best practieces) analiza zapisów w instrukcjach i procedurach np. na zgodność z wymaganiami prawnymi w ochronie zdrowia opracowywanie pytań ankiety badania satysfakcji pacjenta oraz pracownika, analiza przeprowadzonego badania, opracowanie wyników i wyciągnięcie wniosków analiza wyników obliczeń wskaźników skuteczności procesu radiologia obrazowa i zabiegowa projektowanie działań zapobiegawczych, naprawczych, korygujących oraz wnioskowanie o wdrożenie planowanych zmian prowadzenie szkoleń Członkowie Zespołu ds. analiz dokonali identyfikacji niedoszłych zdarzeń (near miss), w zakresie których należy podjąć działania doskonalące na podstawie zgłoszonych przez pracowników Zakładu Strona 1 z 7

2 Radiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku sugestii, zebranych podczas comiesięcznych spotkań dotyczących analizy funkcjonowaniu SZJ w radiologii. W tworzeniu Katalogu uwzględniono również informacje z przeglądu piśmiennictwa (przegląd bazy Medline) oraz orzecznictwa krajowego w zakresie zdarzeń niepożądanych w rentgenodiagnostyce. Na tej podstawie zidentyfikowano potencjalne zdarzenia niepożądane, które mogą mieć miejsce w rentgenodiagnostyce: Błędna identyfikacja danych osobowych pacjenta Błędna identyfikacja strony badanej, zakresu badania Wykonanie innego zdjęcia rtg niż zlecone w skierowaniu Wykonanie zdjęcia rtg lub zabiegu radiologicznego kobiecie w ciąży (poza uzasadnieniem, jakim jest sytuacją zagrożenia życia i zdrowia matki) Brak wywiadu w kierunku uczulenia na środek kontrastowy celem wykluczenia potencjalnej reakcji alergicznej Niestosowanie zasad i środków ochrony przed promieniowaniem Niepoinformowanie pacjenta o konieczności i sposobie przygotowania do badania rtg Zidentyfikowane potencjalne zdarzenie niepożądane w rentgenodiagnostyce oszacowano pod kątem ryzyka, jak i prawdopodobieństwa wystąpienia przy wykorzystaniu matrycy punktowej oceny ryzyka (Tabela 1). Potencjalne zdarzenia niepożądane w rentgenodiagnostyce Poziom ryzyka Opis ilościowy Opis jakościowy Błędna identyfikacja danych osobowych pacjenta 25 wysoki Błędna identyfikacja strony badanej, zakresu badania 25 wysoki Wykonanie innego zdjęcia rtg niż zlecone w skierowaniu 20 wysoki Wykonanie zdjęcia rtg lub zabiegu radiologicznego kobiecie w ciąży (poza uzasadnieniem, jakim jest sytuacją zagrożenia życia i zdrowia matki) 20 wysoki Niestosowanie zasad i środków ochrony przed promieniowaniem 10 średni Niepoinformowanie pacjenta o konieczności i sposobie przygotowania do badania rtg 10 średni Brak wywiadu w kierunku uczulenia na środek kontrastowy celem wykluczenia 9 średni potencjalnej reakcji alergicznej Tabela 1: Wyniki szacowania poziomu ryzyka wystąpienia potencjalnych zdarzeń niepożądanych w rentgenodiagnostyce. Kolejnym etapem pracy Zespołu ds. analiz było określenie potencjalnych przyczyn zdarzeń niepożądanych w rentgenodiagnostyce. W tym celu zastosowano, jako narzędzie analizy diagram przyczynowo-skutkowy Ishikawy tzw. rybią ość w kategoriach 5M + E (Man - człowiek, Method metoda, Machine maszyna, Material materiał, Management - zarządzanie, Environment- otoczenie ). Analiza wykonanych wykresów ujawniła, że generalnie występują dwa strategiczne czynniki potencjalnych przyczyn zdarzeń niepożądanych w rentgenodiagnostyce tj. czynnik ludzki i technika wykonywania badania / zabiegu terapeutycznego z zastosowaniem promieniowania rentgenowskiego (Tabela 2). Strona 2 z 7

3 Czynnik ludzki Technika badań Personel Pacjent rentgenodiagnostycznych Za mała/ za duża liczebność obsady stanowiskowej i zmianowej Brak nadzoru koordynatora zespołu Zaburzenia komunikacji w zespole Brak zidentyfikowanej odpowiedzialności Niestaranność prowadzenia zapisów w dokumentacji medycznej Pośpiech Znużenie Brak motywacji do podnoszenia kwalifikacji zawodowych Małe lub złe doświadczenie Niezrozumienie zapisów w procedurach Brak możliwości lub utrudnienia komunikacji np. pacjent nieprzytomny, w upojeniu alkoholowym, głuchoniemy, obcokrajowiec. Niezrozumienie informacji/ polecenia Niewiedza, jako przyczyna błędnej/ niekompletnej odpowiedzi na stawiane przez personel medyczny pytania Świadome ukrywania faktów lub wprowadzanie w błąd Obniżona / podwyższona reaktywność organizmu na alergen Brak ustalonych reguł w pozycjonowaniu pacjenta (zachowanie pozycji ciała pacjenta w zależności od rodzaju zdjęcia rtg i/lub wskazania klinicznego) Brak ustalonych reguł identyfikacji danych osobowych i oznaczenia strony badanej Brak środków ochrony przed promieniowaniem jonizującym lub ich uszkodzenie Brak potwierdzenia przeprowadzenia wywiadu w kierunku uczulenia na środek kontrastowy Brak krytycyzmu oceny sytuacji klinicznej Brak świadomości własnych ograniczeń środka kontrastowego Problem przełożenia trzewi (situs viscerum inversus) Tabela 2: Czynniki potencjalnych zdarzeń niepożądanych w rentgenodiagnostyce. Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy diagramów przyczynowo-skutkowych oraz [1,2]. W zakresie czynnika ludzkiego, należy zwrócić uwagę, iż przyczyny związane są ze wszystkimi osobami biorącymi udział w realizowanym świadczeniu zdrowotnym (pacjent, jak i pracownicy ochrony zdrowia z każdej grupy zawodów medycznych i pracowników personelu pomocniczego, w tym osoby organizujące i nadzorujące pracę) [1]. Poszukiwanie czynników potencjalnego zdarzenia niepożądanego jest szczególnie trudne i obarczone istotnym prawdopodobieństwem pomyłki w ocenie ich istotności, wzajemnych zależności i wkładu w zaistnienie zdarzenia. Wykresy przyczynowo-skutkowe ukazują mnogość i siłę wzajemnych oddziaływań wyróżnionych zjawisk oraz wskazują jakimi drogami osiągnąć żądany rezultat i jakie działania zapobiegawcze wdrożyć. W wyniku analizy czynników potencjalnych zdarzeń niepożądanych w rentgenodiagnostyce wprowadzono w Zakładzie Radiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku działania zapobiegawcze mające na celu prewencję niepożądanych zdarzeń (Tabela 3). Wprowadzone działania zostały zapisane w procedurach roboczych określających postępowanie personelu medycznego. Procedura jest podstawowym elementem w realizacji idei doskonalenia jakości w organizacji. Badanie Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej ujawniło, że aż 53% ankietowanych pracowników ochrony zdrowia wskazuje procedury, które są przestarzałe bądź niekompletne, jako przyczyny zdarzenia niepożądanego [3]. Rewizja zapisów w procedurach i wprowadzanie zmian (rozwinięcie lub uściślenie już istniejących zapisów w procedurach robaczych, a w razie koniczności wycofanie błędnych zapisów) ma na celu potwierdzenie realizacji zadań zgodnie z wymaganiami formalno-organizacyjnymi oraz ulepszanie sposobu realizacji zadań zawodowych z jednoznacznym określeniem odpowiedzialności. Strona 3 z 7

4 Działania zapobiegawcze Stosowanie punktów kontrolnych potwierdzających zachowanie dobrej praktyki wykonania zdjęcia rtg (Tabela 4). Informowanie o ryzyku radiacyjnym dla zarodka i płodu przed wykonaniem zdjęcia rtg, celem oddziaływania na świadomość pacjentek (czynnik edukujący) w zakresie negatywnych skutków działania promieniowania jonizującego. Potwierdzenie wykluczenia ciąży u kobiet w wieku rozrodczym na podstawie pisemnego oświadczenia pacjentki, stanowiącym integralną składową skierowania. Odpowiedzialność Technik elektroradiologii Lekarz kierujący Technik elektroradiologii Lekarz radiolog Technik elektroradiologii Lekarz kierujący Lekarz kierujący Lekarz radiolog Uzupełnienie wymaganych danych skierowania pismem komputerowym. Potwierdzenie przeprowadzenia wywiadu w kierunku uczulenia pacjenta na środek kontrastowy zapisy w formularzu potwierdzającym, opracowanym zgodnie z wytycznymi European Society of Urogenital Radiology (wersja 7.0 z 2008r.) [4]. Okresowe sprawdzanie środków ochrony przed promieniowaniem jonizującym (fartuchy Inspektor ochrony ołowiowe, osłony z materiału pochłaniającego promieniowanie, itp.) pod kątem poszukiwania radiologicznej pęknięć i rozdarć [5]. Tabela 3: Działania zapobiegawcze w postępowaniu personelu medycznego wprowadzone w wyniku analizy czynników potencjalnych zdarzeń niepożądanych w rentgenodiagnostyce. Punkty kontrolne potwierdzające zachowanie dobrej praktyki wykonania zdjęcia rtg Przed wykonaniem zdjęcia rtg Potwierdzenie prawidłowego działania aparatu rtg (tzw. oglądowy test codzienny, przeprowadzony w zakresie zgodnym z zaleceniami producenta aparatury medycznej) Usunięcie z drogi ruchu kolumny lampy rtg i stołu pacjenta przedmiotów mogących spowodować kolizję Sprawdzenie dostępności środków ochrony radiologicznej pacjenta Dezynfekcja powierzchni roboczych (np. blatu stołu rtg, detektora obrazu) oraz środków ochrony radiologicznej pacjenta Mycie i/lub dezynfekcja rąk Dwukrotna identyfikacja danych osobowych pacjenta (pytania wymagające aktywnej odpowiedzi, a nie tylko potwierdzenia) Potwierdzenie wykluczenia ciąży u kobiet w wieku rozrodczym uzyskanie pisemnego oświadczenia, po udzieleniu informacji o ryzyku radiacyjnym dla zarodku i płodu Potwierdzenie zakresu badania (narząd/ okolica ciała, strona badana) Weryfikacja zapisów w skierowaniu z lekarzem kierującym, jeśli są one niejasne lub nieczytelne Pouczenie pacjenta, jak należy przygotować się do danego zdjęcia rtg Sprawdzenie, czy pacjent usunął z okolicy badanej przedmioty, które mogą zaburzyć proces interpretacji radiogramu np. zdjęcie obrączki przy zdjęciu rtg IV palca ręki prawej Dobór warunków technicznych (wpływających na dawkę pochłoniętą) zgodnie z zasadą ALARA (As Low As Reasonably Achievable tak nisko, jak to rozsądnie możliwe ) Po wykonaniu zdjęcia rtg Asekuracja pacjenta przy zmianie pozycji/ zabezpieczenie przed upadkiem Poinformowanie pacjenta o terminie odbioru wyniku Mycie i/lub dezynfekcja rąk Sprawdzenie na radiogramie obecności i poprawności danych osobowych pacjenta Sprawdzenie na zdjęciu rtg obecności i poprawności lateralizacji (oznakowanie strony badanej) Porównanie dawki otrzymanej przez pacjenta z ustalonym poziomem referencyjnym (zgodnie z zapisami w Załączniku nr2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2011r. Nr 51, poz. 265 z późn. zm.) Dezynfekcja powierzchni roboczych (np. blatu stołu rtg, detektora obrazu) oraz środków ochrony radiologicznej pacjenta Uporządkowanie gabinetu rtg przed przyjęciem kolejnego pacjenta Zapewnienie właściwego przechowywania środków ochrony przed promieniowaniem jonizującym Tabela 4: Punkty kontrolne potwierdzające dobrą praktykę wykonania zdjęcia rentgenowskiego przez technika elektroardiologii. Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem [1, 6, 7]. Strona 4 z 7

5 Cechą charakteryzującą system jakości jest brak punktu końcowego [8]. Wdrożony system wymaga ciągłego nadzorowania i oceny, a także zmian np. na zgodność z wymaganiami ustawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Wprowadzenie działań zapobiegawczych potencjalnym zdarzeniom niepożądanym w rentgenodiagnostyce ma na celu poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Wdrożone działania należy poddać ocenie pod kątem skuteczności, gdyż tylko w ten sposób można uzyskać informację o poprawie jakości. W tym wypadku kryterium sukcesu jest fakt niewystąpienia w danym okresie czasowym zdarzeń niepożądanych wynikających z zidentyfikowanych problemów. Dodatkowo należy prowadzić follow up, czyli nadzór nad funkcjonowaniem zmodyfikowanych procedur. Narzędzia, które są wykorzystywane w Zakładzie Radiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku celem oceny wdrożonych działań zapobiegawczych: Audit kliniczny wewnętrzny w rentgenodiagnostyce (planowy i pozaplanowy) Analiza wpisów w Rejestrze zdarzeń niepożądanych Analiza dokumentacji zdjęć odrzuconych, czyli takich zdjęć rtg, które nie spełniają ustalonych kryteriów np. identyfikacji radiogramu pod kątem wymaganych danych osobowych pacjenta i konieczności oznaczenia strony badanej Analiza wyników ankiety satysfakcji pacjentów oraz pracowników Zakładu Radiologii USK w Białymstoku Analiza wpisów pacjentów i/lub pracowników do Zeszytu uwag i wniosków Analiza raportów pokontrolnych np. kontroli organu wydającego zezwolenie na uruchomienie pracowni rentgenowskiej i stosowanie aparatu rtg Zapobieganie zdarzeniom niepożądanym jest przejawem wysokiej świadomości osób udzielających świadczeń medycznych w zakresie bezpieczeństwa pacjenta oraz budowania wizerunku podmiotu leczniczego w zakresie efektywności jego funkcjonowania. W badaniach satysfakcji pacjenta korzystającego ze świadczeń zdrowotnych w gabinetach rentgenowskich podkreśla się rolę solidności wykonywanych czynności przez pracowników ochrony zdrowia, którą należy rozumieć, jako pracę wykonaną z należytą starannością tak, aby uzyskany radiogram przy jak najniższej dawce promieniowania rentgenowskiego odzwierciedlał stan faktyczny zdrowia lub choroby badanego pacjenta i umożliwił postawienie rozpoznania diagnostycznego[9]. Należy zwrócić uwagę, że najwyższej jakości obsługa to budowanie zaufania pacjenta i pozyskiwanie jego pozytywnej opinii w tworzeniu wizerunku podmiotu leczniczego. Katalog Potencjalnych Zdarzeń Niepożądanych w Rentgenodiagnostyce (KPZNwRTG) jest narzędziem doskonalenia jakości, poprzez poprawę bezpieczeństwa pacjenta w podmiocie leczniczym. Dodatkowym argumentem za wdrożeniem działań zapobiegających jest wzmocnienie zaangażowania personelu w budowanie Systemu Zarządzania Jakością, a także wzrost poczucia pewności podejmowanych działań zawodowych. Strona 5 z 7

6 Bibliografia 1. Seiden, S. C., Barach, P.: Wrong-side/wrong-site, wrong-procedure, and wrong-patient adverse events: Are they preventable? Archives of Surgery, 2006, Nr 141(9), s Applying the Universal Protocol to Improve Patient Safety in Radiology Services, Pennsylvania Patient Safety Advisory, 2011, Vol. 8, Nr. 2, s Lisowska, B.: Ujawnianie zdarzeń niepożądanych, Puls Medycyny, 2005, Nr. 22 [online] Protokół dostępu: zdarze%c5%84, niepo%c5%bc%c4%85danych.html Data pobrania: 18 marca 2011r. 4. ESUR Guidelines on Contrast Media European Society of Urogenital Radiology, Contrast Media Safety Committee, 2008, Wersja 7.0 [online] Protokół dostępu: Data pobrania: 10 maja 2011r. 5. Stam W., Pillay M.: Inspection of Lead Aprons: A Practical Rejection Model, The Radiation Safety Journal, 2008, Vol.95, Suppl.2, s Kruskal J.B., Siewert B., Anderson S.W., Eisenberg R.L., Sosna J.: Managing an acute adverse event in a radiology department, RadioGraphics, 2008, Vol. 28, Nr 5, s Hoe, J.: Quality service in radiology, Biomedical Imaging and Intervention Journal, 2007, Nr 3, s Kowski, R.: System Zapewnienia Jakości w zakładzie radiologii, Współczesna Onkologia, 2000, Vol. 4, Nr 6, s Donnelly L. F., Dickerson J. M., Goodfriend M.A., Muething S.E. : Improving Patient Safety: Effects of a Safety Program on Performance and Culture in a Department of Radiology, American Journal of Radiology, 2009, Nr 193, s Akty prawne 1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 264). 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2011r. Nr 51, poz. 265 z późn. zm.) Streszczenie Zgodnie z art. 33.c pkt.7 Ustawy z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 264) w podmiotach leczniczych, w których wykorzystywane jest promieniowanie rentgenowskie należy wdrożyć System Zarządzania Jakością (SZJ) w radiologii. Ideą sytemu jest ograniczenie do minimum narażenia pacjenta na działanie promieniowania rentgenowskiego podczas Strona 6 z 7

7 realizacji świadczenia zdrowotnego. W Zakładzie Radiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku System Zarządzania Jakością w rentgenodiagnostyce został wdrożony w 2007r. Ze względu na fakt, że jakość wymaga ciągłego doskonalenia w zakresie spełnienia wymagań prawnych, jak i oczekiwań pacjenta, w marcu 2011r. opracowano i wprowadzono do praktyki klinicznej Katalog Potencjalnych Zdarzeń Niepożądanych w Rentgenodiagnostyce (KPZNwRTG). Celem pracy jest przedstawienie metodyki postępowania w celu opracowania Katalogu. Katalog Potencjalnych Zdarzeń Niepożądanych w Rentgenodiagnostyce zawiera opisy zidentyfikowanych problemów, które mogą mieć miejsce podczas wykonywania zdjęcia rtg, przyczyniając się do poniesienia szkody przez pacjenta. Problemy, jak np. błędna identyfikacja danych osobowych pacjenta i/lub błędne oznakowanie strony badanej, wykonanie zdjęcia rtg kobiecie w ciąży (poza sytuacją zagrożenia życia), wykonanie innego zdjęcia rtg niż zlecone w skierowaniu oceniono pod kątem ryzyka i prawdopodobieństwa ich wystąpienia (matryca punktowej oceny ryzyka). Celem określenia przyczyn wystąpienia zdarzenia niepożądanego posłużono się diagramem przyczynowo-skutkowym (diagram Ishikawy) w kategoriach 5M + E (człowiek, metoda, materiał, maszyna, kierownictwo, otoczenie). Analiza diagramów pod kątem wyłonienia strategicznych przyczyn zdarzeń niepożądanych pozwoliła na określenie działań zapobiegawczych, takich jak np.: zmiana algorytmu postępowania- podwójna identyfikacja danych pacjenta prowadzona przez technika wykonującego zdjęcie rtg, potwierdzenie wykluczenia ciąży u kobiet w wieku rozrodczym pisemne oświadczenie pacjentki, udostępnienie wzoru skierowania na stronie internetowej Szpitala możliwość uzupełniania danych pismem komputerowym. Informacja o autorze: Ewa Pasieka mgr elektroradioloii, Pełnomocnik ds. SZJ w obszarze radiologii i medycynie nuklearnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, wykładowca w Zakładzie Radiologii Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Adres do korespondencji: Uniwersytecki Szpital Kliniczny Zakład Radiologii ul. M. Skłodowskiej Curie 24a Białystok Strona 7 z 7

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W RENTGENODIAGNOSTYCE I RADIOLOGII ZABIEGOWEJ. mgr Aneta Krawiec

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W RENTGENODIAGNOSTYCE I RADIOLOGII ZABIEGOWEJ. mgr Aneta Krawiec SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W RENTGENODIAGNOSTYCE I RADIOLOGII ZABIEGOWEJ mgr Aneta Krawiec Zezwolenie w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Wykonywanie działalności związanej z narażeniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 września 2013 r. Poz. 1015 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 września 2013 r. Poz. 1015 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 26 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 września 2013 r. Poz. 1015 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI Niniejsza Księga Jakości przeznaczona jest do wykorzystania w działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowego. w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Ocena ryzyka zawodowego. w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ocena ryzyka zawodowego w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 1 OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA BHP Program Co to jest ryzyko zawodowe? Na czym polega ocena ryzyka zawodowego?

Bardziej szczegółowo

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 438//05 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 13.10. 2005 r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 2 1 WSTĘP 4 1.1 KONTROLA FINANSOWA I AUDYT WEWNĘTRZNY W GMINIE CHRZANÓW

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ G.V.M. Carint Sp. z o.o. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 900:2008 KSIĘGA JAKOŚCI Opracował: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Anita Smolińska Zatwierdził: Prezes Zarządu G.V.M. Carint Sp. z

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SP ZOZ. w Człuchowie

KSIĘGA JAKOŚCI SP ZOZ. w Człuchowie KSIĘGA JAKOŚCI SP ZOZ w Człuchowie Edycja 3 Egzemplarz... Opracował Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Dyrektor Człuchów 08.04.2011 r. Wszelkie prawa zastrzeżone Strona 1 z 34 MISJA Profesjonalnie i życzliwie

Bardziej szczegółowo

Iwona ROMANOWSKA-SŁOMKA Adam SŁOMKA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM

Iwona ROMANOWSKA-SŁOMKA Adam SŁOMKA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM Iwona ROMANOWSKA-SŁOMKA Adam SŁOMKA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM Wydanie VI Kraków-Tarnobrzeg, kwiecień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 CZĘŚĆ I! WPROWADZENIE... 13 2. OCENA RYZYKA... 18 2.1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO FILOZOFIA ZARZĄDZANIA Systemy zarządzania przedsiębiorstwem wywodzą się z filozofii TQM (Total Quality Menagement). Podstawą założenia TQM jest uwzględnienie wszystkich systemów

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

Urzędu Gminy w Żukowie

Urzędu Gminy w Żukowie Urzędu Gminy w Żukowie Wydanie 4 Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Sprawdził Brygida Markowska Sekretarz Zatwierdził Jerzy Żurawicz Burmistrz

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr z dnia 24 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Księgi procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lipnie KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO WSTĘP Księga

Bardziej szczegółowo

Podręcznik optymalnego wykorzystania krwi. Pomoc dla bezpiecznego, klinicznie skutecznego i wydajnego wykorzystania krwi w Europie

Podręcznik optymalnego wykorzystania krwi. Pomoc dla bezpiecznego, klinicznie skutecznego i wydajnego wykorzystania krwi w Europie Podręcznik optymalnego wykorzystania krwi Pomoc dla bezpiecznego, klinicznie skutecznego i wydajnego wykorzystania krwi w Europie 2010 www.optimalblooduse.eu W jakim celu przygotowano ten podręcznik? Jest

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...5 Rozdział 2. Definicje...5 Rozdział 3. Wykaz dokumentów związanych...8 Rozdział 4. Rozdział 5. Sposób realizacji wymagań dotyczących Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Raciborzu Na podstawie art. 35 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością zarządzenie Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością Na podstawie art. 34 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 3 4 5 6 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja 12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka 7.03.13 1328/2013 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

System zarządzania jakością w produkcji diagnostycznych urządzeń medycznych

System zarządzania jakością w produkcji diagnostycznych urządzeń medycznych Zeszyty Naukowe nr 717 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Marek Salerno-Kochan Katedra Zarządzania Jakością Piotr Wojciechowski Medycyna Elektronika Systemy Sp. z o.o. Kraków System zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

AKREDYTACJA SZPITALI

AKREDYTACJA SZPITALI AKREDYTACJA SZPITALI Akredytacja organizacji opieki zdrowotnej to dobrowolny, usystematyzowany proces oceny nakierowany na stymulowanie poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki, prowadzony przez niezależnych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu KSIĘGA PROCEDUR I ZASAD AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu KSIĘGA PROCEDUR I ZASAD AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 2 do do zarządzenia nr 7/12 z dnia 30 stycznia 2012 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu KSIĘGA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Pozycja 28. ZARZĄDZENIE Nr 28 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Pozycja 28. ZARZĄDZENIE Nr 28 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA skarbu państwa Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Pozycja 28 ZARZĄDZENIE Nr 28 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie systemu zarządzania jakością i

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi

Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W KATOWICACH Nr ewid. 171/2010/P-09-136/LKA Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH Opracował Stanowisko Nazwisko i Imię Data Podpis Pełnomocnik ds. SZJ Sekretarz Monika Janił Nocuń 30.06.2011 Zatwierdził Starosta

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania 3 wersja Wykaz wprowadzonych zmian od wersji 1 dokumentu / procedury Wersja 1 2 Opracował / Sprawdził Ewa Bonczek, Joanna Szafarczyk, Henryk Dziurka / Piotr Madeja

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do zarządzenia Nr 0152 51/07 z dnia 12 października 2007 r. Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie ul. 1 Maja 16 74 100 Gryfino tel. (0 91) 416 20 11 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Gryfino 2007

Bardziej szczegółowo