KATALOG POTENCJALNYCH ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH JAKO NARZĘDZIE DOSKONALENIA JAKOŚCI W RENTGENODIAGNOSTYCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG POTENCJALNYCH ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH JAKO NARZĘDZIE DOSKONALENIA JAKOŚCI W RENTGENODIAGNOSTYCE"

Transkrypt

1 Ewa Pasieka KATALOG POTENCJALNYCH ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH JAKO NARZĘDZIE DOSKONALENIA JAKOŚCI W RENTGENODIAGNOSTYCE Zgodnie z art. 33.c pkt.7 Ustawy z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 264) w podmiotach leczniczych, w których wykorzystywane jest promieniowanie rentgenowskie należy wdrożyć System Zarządzania Jakością w radiologii. Podstawową ideą systemów jakościowych jest doskonalenie. Doskonalenie jakości jest procesem ciągłym, którego podstawą jest analiza i wyciąganie wniosków ze wszystkiego, co robimy i jak robimy. Niedoskonałość zawsze towarzyszy podjętemu działaniu. Należy poszukiwać przyczyn popełnianych błędów oraz wprowadzać działania zapobiegawcze tak, aby w realizacji czynności podejmowanych celem udzielenia świadczenia zdrowotnego następował stały postęp. Ważne jest ustalenie sposobu oceny, przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi, wdrożonych działań w zakresie ich skuteczności pod kątem wyeliminowania przyczyn popełnianych błędów. W marcu 2011r. w Zakładzie Radiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego sporządzono i wprowadzono do realizacji Katalog Potencjalnych Zdarzeń Niepożądanych w Rentgenodiagnostyce (KPZNwRTG). W praktyce klinicznej KPZNwRTG jest narzędziem, którego celem jest określenie potencjalnych błędów, które mogą mieć miejsce podczas rentgenodiagnostyki oraz oszacowanie ryzyka, jak i prawdopodobieństwa wystąpienia nieprawidłowości podczas realizacji świadczenia zdrowotnego. Katalog zawiera również informacje o wdrożonych działaniach zapobiegawczych i zapisane są w nim narzędzia oceniające skuteczność wdrożonych działań. Katalog Potencjalnych Zdarzeń Niepożądanych w Rentgenodiagnostyce został opracowany przez Zespół ds. analiz, w skład którego wchodzą przedstawiciele tych grup zawodów medycznych, którzy biorą udział w realizacji świadczenia zdrowotnego z wykorzystaniem promieniowania jonizującego tj.: lekarze o specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej oraz specjaliści dziedzin klinicznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie w praktyce klinicznej, pielęgniarki, technicy elektroradiologii, jak i osoby odpowiedzialne za nadzór nad spełnieniem wymagań ochrony radiologicznej pacjenta tj.: inspektor ochrony radiologicznej oraz fizyk. Koordynatorem działań zespołu jest Pełnomocnik ds. SZJ w obszarze radiologii i medycynie nuklearnej. Zespół ds. analiz działa w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym od 2007r. a głównymi zadaniami przez niego realizowanymi są: poszukiwanie i rozpowszechnianie przykładów najlepszej praktyki (best practieces) analiza zapisów w instrukcjach i procedurach np. na zgodność z wymaganiami prawnymi w ochronie zdrowia opracowywanie pytań ankiety badania satysfakcji pacjenta oraz pracownika, analiza przeprowadzonego badania, opracowanie wyników i wyciągnięcie wniosków analiza wyników obliczeń wskaźników skuteczności procesu radiologia obrazowa i zabiegowa projektowanie działań zapobiegawczych, naprawczych, korygujących oraz wnioskowanie o wdrożenie planowanych zmian prowadzenie szkoleń Członkowie Zespołu ds. analiz dokonali identyfikacji niedoszłych zdarzeń (near miss), w zakresie których należy podjąć działania doskonalące na podstawie zgłoszonych przez pracowników Zakładu Strona 1 z 7

2 Radiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku sugestii, zebranych podczas comiesięcznych spotkań dotyczących analizy funkcjonowaniu SZJ w radiologii. W tworzeniu Katalogu uwzględniono również informacje z przeglądu piśmiennictwa (przegląd bazy Medline) oraz orzecznictwa krajowego w zakresie zdarzeń niepożądanych w rentgenodiagnostyce. Na tej podstawie zidentyfikowano potencjalne zdarzenia niepożądane, które mogą mieć miejsce w rentgenodiagnostyce: Błędna identyfikacja danych osobowych pacjenta Błędna identyfikacja strony badanej, zakresu badania Wykonanie innego zdjęcia rtg niż zlecone w skierowaniu Wykonanie zdjęcia rtg lub zabiegu radiologicznego kobiecie w ciąży (poza uzasadnieniem, jakim jest sytuacją zagrożenia życia i zdrowia matki) Brak wywiadu w kierunku uczulenia na środek kontrastowy celem wykluczenia potencjalnej reakcji alergicznej Niestosowanie zasad i środków ochrony przed promieniowaniem Niepoinformowanie pacjenta o konieczności i sposobie przygotowania do badania rtg Zidentyfikowane potencjalne zdarzenie niepożądane w rentgenodiagnostyce oszacowano pod kątem ryzyka, jak i prawdopodobieństwa wystąpienia przy wykorzystaniu matrycy punktowej oceny ryzyka (Tabela 1). Potencjalne zdarzenia niepożądane w rentgenodiagnostyce Poziom ryzyka Opis ilościowy Opis jakościowy Błędna identyfikacja danych osobowych pacjenta 25 wysoki Błędna identyfikacja strony badanej, zakresu badania 25 wysoki Wykonanie innego zdjęcia rtg niż zlecone w skierowaniu 20 wysoki Wykonanie zdjęcia rtg lub zabiegu radiologicznego kobiecie w ciąży (poza uzasadnieniem, jakim jest sytuacją zagrożenia życia i zdrowia matki) 20 wysoki Niestosowanie zasad i środków ochrony przed promieniowaniem 10 średni Niepoinformowanie pacjenta o konieczności i sposobie przygotowania do badania rtg 10 średni Brak wywiadu w kierunku uczulenia na środek kontrastowy celem wykluczenia 9 średni potencjalnej reakcji alergicznej Tabela 1: Wyniki szacowania poziomu ryzyka wystąpienia potencjalnych zdarzeń niepożądanych w rentgenodiagnostyce. Kolejnym etapem pracy Zespołu ds. analiz było określenie potencjalnych przyczyn zdarzeń niepożądanych w rentgenodiagnostyce. W tym celu zastosowano, jako narzędzie analizy diagram przyczynowo-skutkowy Ishikawy tzw. rybią ość w kategoriach 5M + E (Man - człowiek, Method metoda, Machine maszyna, Material materiał, Management - zarządzanie, Environment- otoczenie ). Analiza wykonanych wykresów ujawniła, że generalnie występują dwa strategiczne czynniki potencjalnych przyczyn zdarzeń niepożądanych w rentgenodiagnostyce tj. czynnik ludzki i technika wykonywania badania / zabiegu terapeutycznego z zastosowaniem promieniowania rentgenowskiego (Tabela 2). Strona 2 z 7

3 Czynnik ludzki Technika badań Personel Pacjent rentgenodiagnostycznych Za mała/ za duża liczebność obsady stanowiskowej i zmianowej Brak nadzoru koordynatora zespołu Zaburzenia komunikacji w zespole Brak zidentyfikowanej odpowiedzialności Niestaranność prowadzenia zapisów w dokumentacji medycznej Pośpiech Znużenie Brak motywacji do podnoszenia kwalifikacji zawodowych Małe lub złe doświadczenie Niezrozumienie zapisów w procedurach Brak możliwości lub utrudnienia komunikacji np. pacjent nieprzytomny, w upojeniu alkoholowym, głuchoniemy, obcokrajowiec. Niezrozumienie informacji/ polecenia Niewiedza, jako przyczyna błędnej/ niekompletnej odpowiedzi na stawiane przez personel medyczny pytania Świadome ukrywania faktów lub wprowadzanie w błąd Obniżona / podwyższona reaktywność organizmu na alergen Brak ustalonych reguł w pozycjonowaniu pacjenta (zachowanie pozycji ciała pacjenta w zależności od rodzaju zdjęcia rtg i/lub wskazania klinicznego) Brak ustalonych reguł identyfikacji danych osobowych i oznaczenia strony badanej Brak środków ochrony przed promieniowaniem jonizującym lub ich uszkodzenie Brak potwierdzenia przeprowadzenia wywiadu w kierunku uczulenia na środek kontrastowy Brak krytycyzmu oceny sytuacji klinicznej Brak świadomości własnych ograniczeń środka kontrastowego Problem przełożenia trzewi (situs viscerum inversus) Tabela 2: Czynniki potencjalnych zdarzeń niepożądanych w rentgenodiagnostyce. Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy diagramów przyczynowo-skutkowych oraz [1,2]. W zakresie czynnika ludzkiego, należy zwrócić uwagę, iż przyczyny związane są ze wszystkimi osobami biorącymi udział w realizowanym świadczeniu zdrowotnym (pacjent, jak i pracownicy ochrony zdrowia z każdej grupy zawodów medycznych i pracowników personelu pomocniczego, w tym osoby organizujące i nadzorujące pracę) [1]. Poszukiwanie czynników potencjalnego zdarzenia niepożądanego jest szczególnie trudne i obarczone istotnym prawdopodobieństwem pomyłki w ocenie ich istotności, wzajemnych zależności i wkładu w zaistnienie zdarzenia. Wykresy przyczynowo-skutkowe ukazują mnogość i siłę wzajemnych oddziaływań wyróżnionych zjawisk oraz wskazują jakimi drogami osiągnąć żądany rezultat i jakie działania zapobiegawcze wdrożyć. W wyniku analizy czynników potencjalnych zdarzeń niepożądanych w rentgenodiagnostyce wprowadzono w Zakładzie Radiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku działania zapobiegawcze mające na celu prewencję niepożądanych zdarzeń (Tabela 3). Wprowadzone działania zostały zapisane w procedurach roboczych określających postępowanie personelu medycznego. Procedura jest podstawowym elementem w realizacji idei doskonalenia jakości w organizacji. Badanie Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej ujawniło, że aż 53% ankietowanych pracowników ochrony zdrowia wskazuje procedury, które są przestarzałe bądź niekompletne, jako przyczyny zdarzenia niepożądanego [3]. Rewizja zapisów w procedurach i wprowadzanie zmian (rozwinięcie lub uściślenie już istniejących zapisów w procedurach robaczych, a w razie koniczności wycofanie błędnych zapisów) ma na celu potwierdzenie realizacji zadań zgodnie z wymaganiami formalno-organizacyjnymi oraz ulepszanie sposobu realizacji zadań zawodowych z jednoznacznym określeniem odpowiedzialności. Strona 3 z 7

4 Działania zapobiegawcze Stosowanie punktów kontrolnych potwierdzających zachowanie dobrej praktyki wykonania zdjęcia rtg (Tabela 4). Informowanie o ryzyku radiacyjnym dla zarodka i płodu przed wykonaniem zdjęcia rtg, celem oddziaływania na świadomość pacjentek (czynnik edukujący) w zakresie negatywnych skutków działania promieniowania jonizującego. Potwierdzenie wykluczenia ciąży u kobiet w wieku rozrodczym na podstawie pisemnego oświadczenia pacjentki, stanowiącym integralną składową skierowania. Odpowiedzialność Technik elektroradiologii Lekarz kierujący Technik elektroradiologii Lekarz radiolog Technik elektroradiologii Lekarz kierujący Lekarz kierujący Lekarz radiolog Uzupełnienie wymaganych danych skierowania pismem komputerowym. Potwierdzenie przeprowadzenia wywiadu w kierunku uczulenia pacjenta na środek kontrastowy zapisy w formularzu potwierdzającym, opracowanym zgodnie z wytycznymi European Society of Urogenital Radiology (wersja 7.0 z 2008r.) [4]. Okresowe sprawdzanie środków ochrony przed promieniowaniem jonizującym (fartuchy Inspektor ochrony ołowiowe, osłony z materiału pochłaniającego promieniowanie, itp.) pod kątem poszukiwania radiologicznej pęknięć i rozdarć [5]. Tabela 3: Działania zapobiegawcze w postępowaniu personelu medycznego wprowadzone w wyniku analizy czynników potencjalnych zdarzeń niepożądanych w rentgenodiagnostyce. Punkty kontrolne potwierdzające zachowanie dobrej praktyki wykonania zdjęcia rtg Przed wykonaniem zdjęcia rtg Potwierdzenie prawidłowego działania aparatu rtg (tzw. oglądowy test codzienny, przeprowadzony w zakresie zgodnym z zaleceniami producenta aparatury medycznej) Usunięcie z drogi ruchu kolumny lampy rtg i stołu pacjenta przedmiotów mogących spowodować kolizję Sprawdzenie dostępności środków ochrony radiologicznej pacjenta Dezynfekcja powierzchni roboczych (np. blatu stołu rtg, detektora obrazu) oraz środków ochrony radiologicznej pacjenta Mycie i/lub dezynfekcja rąk Dwukrotna identyfikacja danych osobowych pacjenta (pytania wymagające aktywnej odpowiedzi, a nie tylko potwierdzenia) Potwierdzenie wykluczenia ciąży u kobiet w wieku rozrodczym uzyskanie pisemnego oświadczenia, po udzieleniu informacji o ryzyku radiacyjnym dla zarodku i płodu Potwierdzenie zakresu badania (narząd/ okolica ciała, strona badana) Weryfikacja zapisów w skierowaniu z lekarzem kierującym, jeśli są one niejasne lub nieczytelne Pouczenie pacjenta, jak należy przygotować się do danego zdjęcia rtg Sprawdzenie, czy pacjent usunął z okolicy badanej przedmioty, które mogą zaburzyć proces interpretacji radiogramu np. zdjęcie obrączki przy zdjęciu rtg IV palca ręki prawej Dobór warunków technicznych (wpływających na dawkę pochłoniętą) zgodnie z zasadą ALARA (As Low As Reasonably Achievable tak nisko, jak to rozsądnie możliwe ) Po wykonaniu zdjęcia rtg Asekuracja pacjenta przy zmianie pozycji/ zabezpieczenie przed upadkiem Poinformowanie pacjenta o terminie odbioru wyniku Mycie i/lub dezynfekcja rąk Sprawdzenie na radiogramie obecności i poprawności danych osobowych pacjenta Sprawdzenie na zdjęciu rtg obecności i poprawności lateralizacji (oznakowanie strony badanej) Porównanie dawki otrzymanej przez pacjenta z ustalonym poziomem referencyjnym (zgodnie z zapisami w Załączniku nr2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2011r. Nr 51, poz. 265 z późn. zm.) Dezynfekcja powierzchni roboczych (np. blatu stołu rtg, detektora obrazu) oraz środków ochrony radiologicznej pacjenta Uporządkowanie gabinetu rtg przed przyjęciem kolejnego pacjenta Zapewnienie właściwego przechowywania środków ochrony przed promieniowaniem jonizującym Tabela 4: Punkty kontrolne potwierdzające dobrą praktykę wykonania zdjęcia rentgenowskiego przez technika elektroardiologii. Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem [1, 6, 7]. Strona 4 z 7

5 Cechą charakteryzującą system jakości jest brak punktu końcowego [8]. Wdrożony system wymaga ciągłego nadzorowania i oceny, a także zmian np. na zgodność z wymaganiami ustawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Wprowadzenie działań zapobiegawczych potencjalnym zdarzeniom niepożądanym w rentgenodiagnostyce ma na celu poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Wdrożone działania należy poddać ocenie pod kątem skuteczności, gdyż tylko w ten sposób można uzyskać informację o poprawie jakości. W tym wypadku kryterium sukcesu jest fakt niewystąpienia w danym okresie czasowym zdarzeń niepożądanych wynikających z zidentyfikowanych problemów. Dodatkowo należy prowadzić follow up, czyli nadzór nad funkcjonowaniem zmodyfikowanych procedur. Narzędzia, które są wykorzystywane w Zakładzie Radiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku celem oceny wdrożonych działań zapobiegawczych: Audit kliniczny wewnętrzny w rentgenodiagnostyce (planowy i pozaplanowy) Analiza wpisów w Rejestrze zdarzeń niepożądanych Analiza dokumentacji zdjęć odrzuconych, czyli takich zdjęć rtg, które nie spełniają ustalonych kryteriów np. identyfikacji radiogramu pod kątem wymaganych danych osobowych pacjenta i konieczności oznaczenia strony badanej Analiza wyników ankiety satysfakcji pacjentów oraz pracowników Zakładu Radiologii USK w Białymstoku Analiza wpisów pacjentów i/lub pracowników do Zeszytu uwag i wniosków Analiza raportów pokontrolnych np. kontroli organu wydającego zezwolenie na uruchomienie pracowni rentgenowskiej i stosowanie aparatu rtg Zapobieganie zdarzeniom niepożądanym jest przejawem wysokiej świadomości osób udzielających świadczeń medycznych w zakresie bezpieczeństwa pacjenta oraz budowania wizerunku podmiotu leczniczego w zakresie efektywności jego funkcjonowania. W badaniach satysfakcji pacjenta korzystającego ze świadczeń zdrowotnych w gabinetach rentgenowskich podkreśla się rolę solidności wykonywanych czynności przez pracowników ochrony zdrowia, którą należy rozumieć, jako pracę wykonaną z należytą starannością tak, aby uzyskany radiogram przy jak najniższej dawce promieniowania rentgenowskiego odzwierciedlał stan faktyczny zdrowia lub choroby badanego pacjenta i umożliwił postawienie rozpoznania diagnostycznego[9]. Należy zwrócić uwagę, że najwyższej jakości obsługa to budowanie zaufania pacjenta i pozyskiwanie jego pozytywnej opinii w tworzeniu wizerunku podmiotu leczniczego. Katalog Potencjalnych Zdarzeń Niepożądanych w Rentgenodiagnostyce (KPZNwRTG) jest narzędziem doskonalenia jakości, poprzez poprawę bezpieczeństwa pacjenta w podmiocie leczniczym. Dodatkowym argumentem za wdrożeniem działań zapobiegających jest wzmocnienie zaangażowania personelu w budowanie Systemu Zarządzania Jakością, a także wzrost poczucia pewności podejmowanych działań zawodowych. Strona 5 z 7

6 Bibliografia 1. Seiden, S. C., Barach, P.: Wrong-side/wrong-site, wrong-procedure, and wrong-patient adverse events: Are they preventable? Archives of Surgery, 2006, Nr 141(9), s Applying the Universal Protocol to Improve Patient Safety in Radiology Services, Pennsylvania Patient Safety Advisory, 2011, Vol. 8, Nr. 2, s Lisowska, B.: Ujawnianie zdarzeń niepożądanych, Puls Medycyny, 2005, Nr. 22 [online] Protokół dostępu: zdarze%c5%84, niepo%c5%bc%c4%85danych.html Data pobrania: 18 marca 2011r. 4. ESUR Guidelines on Contrast Media European Society of Urogenital Radiology, Contrast Media Safety Committee, 2008, Wersja 7.0 [online] Protokół dostępu: Data pobrania: 10 maja 2011r. 5. Stam W., Pillay M.: Inspection of Lead Aprons: A Practical Rejection Model, The Radiation Safety Journal, 2008, Vol.95, Suppl.2, s Kruskal J.B., Siewert B., Anderson S.W., Eisenberg R.L., Sosna J.: Managing an acute adverse event in a radiology department, RadioGraphics, 2008, Vol. 28, Nr 5, s Hoe, J.: Quality service in radiology, Biomedical Imaging and Intervention Journal, 2007, Nr 3, s Kowski, R.: System Zapewnienia Jakości w zakładzie radiologii, Współczesna Onkologia, 2000, Vol. 4, Nr 6, s Donnelly L. F., Dickerson J. M., Goodfriend M.A., Muething S.E. : Improving Patient Safety: Effects of a Safety Program on Performance and Culture in a Department of Radiology, American Journal of Radiology, 2009, Nr 193, s Akty prawne 1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 264). 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2011r. Nr 51, poz. 265 z późn. zm.) Streszczenie Zgodnie z art. 33.c pkt.7 Ustawy z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 264) w podmiotach leczniczych, w których wykorzystywane jest promieniowanie rentgenowskie należy wdrożyć System Zarządzania Jakością (SZJ) w radiologii. Ideą sytemu jest ograniczenie do minimum narażenia pacjenta na działanie promieniowania rentgenowskiego podczas Strona 6 z 7

7 realizacji świadczenia zdrowotnego. W Zakładzie Radiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku System Zarządzania Jakością w rentgenodiagnostyce został wdrożony w 2007r. Ze względu na fakt, że jakość wymaga ciągłego doskonalenia w zakresie spełnienia wymagań prawnych, jak i oczekiwań pacjenta, w marcu 2011r. opracowano i wprowadzono do praktyki klinicznej Katalog Potencjalnych Zdarzeń Niepożądanych w Rentgenodiagnostyce (KPZNwRTG). Celem pracy jest przedstawienie metodyki postępowania w celu opracowania Katalogu. Katalog Potencjalnych Zdarzeń Niepożądanych w Rentgenodiagnostyce zawiera opisy zidentyfikowanych problemów, które mogą mieć miejsce podczas wykonywania zdjęcia rtg, przyczyniając się do poniesienia szkody przez pacjenta. Problemy, jak np. błędna identyfikacja danych osobowych pacjenta i/lub błędne oznakowanie strony badanej, wykonanie zdjęcia rtg kobiecie w ciąży (poza sytuacją zagrożenia życia), wykonanie innego zdjęcia rtg niż zlecone w skierowaniu oceniono pod kątem ryzyka i prawdopodobieństwa ich wystąpienia (matryca punktowej oceny ryzyka). Celem określenia przyczyn wystąpienia zdarzenia niepożądanego posłużono się diagramem przyczynowo-skutkowym (diagram Ishikawy) w kategoriach 5M + E (człowiek, metoda, materiał, maszyna, kierownictwo, otoczenie). Analiza diagramów pod kątem wyłonienia strategicznych przyczyn zdarzeń niepożądanych pozwoliła na określenie działań zapobiegawczych, takich jak np.: zmiana algorytmu postępowania- podwójna identyfikacja danych pacjenta prowadzona przez technika wykonującego zdjęcie rtg, potwierdzenie wykluczenia ciąży u kobiet w wieku rozrodczym pisemne oświadczenie pacjentki, udostępnienie wzoru skierowania na stronie internetowej Szpitala możliwość uzupełniania danych pismem komputerowym. Informacja o autorze: Ewa Pasieka mgr elektroradioloii, Pełnomocnik ds. SZJ w obszarze radiologii i medycynie nuklearnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, wykładowca w Zakładzie Radiologii Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Adres do korespondencji: Uniwersytecki Szpital Kliniczny Zakład Radiologii ul. M. Skłodowskiej Curie 24a Białystok Strona 7 z 7

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W RENTGENODIAGNOSTYCE I RADIOLOGII ZABIEGOWEJ. mgr Aneta Krawiec

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W RENTGENODIAGNOSTYCE I RADIOLOGII ZABIEGOWEJ. mgr Aneta Krawiec SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W RENTGENODIAGNOSTYCE I RADIOLOGII ZABIEGOWEJ mgr Aneta Krawiec Zezwolenie w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Wykonywanie działalności związanej z narażeniem

Bardziej szczegółowo

Ochrona radiologiczna kobiet w ciąży

Ochrona radiologiczna kobiet w ciąży Ochrona radiologiczna kobiet w ciąży Mirosław Lewocki Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Instytut Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej

Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej - RMZ z dnia 21 grudnia 2012 r. (DZ. U. z 2012 r. poz. 1534) Lp. Zakres tematyczny 1. Podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

System zarządzania jakością

System zarządzania jakością System zarządzania jakością mgr inż. Wioletta Korycka-Sawińska Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin czerwiec 2013 System zarządzania jakością Zespół systematycznie planowanych i wykonywanych działań,

Bardziej szczegółowo

Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień

Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Dziennik Ustaw 5 Poz. 1534 Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. (poz. 1534) Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY RADIOLOGICZNEJ dla pracowników zatrudnionych w pracowni rtg w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące.

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY RADIOLOGICZNEJ dla pracowników zatrudnionych w pracowni rtg w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące. PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY RADIOLOGICZNEJ dla pracowników zatrudnionych w pracowni rtg w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące. lp 2 3 4 5 temat Promieniowanie rentgenowskie ) powstawanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej Lp. Zakres tematyczny (forma zajęć: wykład W / ćwiczenia obliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Pacjent SOR w aspekcie ochrony radiologicznej - kobiety w ciąży. dr Piotr Pankowski

Pacjent SOR w aspekcie ochrony radiologicznej - kobiety w ciąży. dr Piotr Pankowski Pacjent SOR w aspekcie ochrony radiologicznej - kobiety w ciąży dr Piotr Pankowski Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. 2012.264) Art. 33c 6. Dzieci, kobiety w wieku rozrodczym, kobiety

Bardziej szczegółowo

KONTROLA BIEŻĄCA W PRACOWNIACH (GABINETACH) RTG Z ZAKRESU HIGIENY RADIACYJNEJ

KONTROLA BIEŻĄCA W PRACOWNIACH (GABINETACH) RTG Z ZAKRESU HIGIENY RADIACYJNEJ KONTROLA BIEŻĄCA W PRACOWNIACH (GABINETACH) RTG Z ZAKRESU HIGIENY RADIACYJNEJ I. Ocena zgodności systemu zarządzania jakością w rentgenodiagnostyce z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia

Bardziej szczegółowo

Ciąża - radiofarmaceityki

Ciąża - radiofarmaceityki Warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej: Ekspozycje medyczne dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących Jezierska Karolina Ciąża - radiofarmaceityki

Bardziej szczegółowo

Inspektor ochrony radiologicznej Jezierska Karolina

Inspektor ochrony radiologicznej Jezierska Karolina Inspektor ochrony radiologicznej Jezierska Karolina wymagania dotyczące uzyskania uprawnień szkolenie i egzamin obowiązki inspektora. Prawo atomowe z dnia 13 marca 2012 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGOŁOWY REGULAMIN Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

SZCZEGOŁOWY REGULAMIN Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Załącznik Nr 3.1 SZCZEGOŁOWY REGULAMIN Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu 1 Pracą Zakładu kieruje kierownik, któremu podlega cały personel.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BEZPIECZNEJ PRAKTYKI MEDYCZNEJ

PROJEKT BEZPIECZNEJ PRAKTYKI MEDYCZNEJ Konsultant Krajowy w dz. Pielęgniarstwa dr n. biol. Grażyna Kruk- Kupiec Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej, Piekary Śląskie 41-940 ul. Bytomska 62, Tel. 032 3934 299 Piekary Śląskie

Bardziej szczegółowo

Wymagania prawne wydawanie zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Wymagania prawne wydawanie zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych Wymagania prawne wydawanie zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych mgr Helena Harmansa Oddział Higieny Radiacyjnej WSSE w Opolu DOSIOR - Opole 26.XI.2011r. Ustawa z 29 listopada 2000r. Prawo atomowe

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚLĄSKI Bielsko-Biała, dnia 28 stycznia 2011 roku

WOJEWODA ŚLĄSKI Bielsko-Biała, dnia 28 stycznia 2011 roku WOJEWODA ŚLĄSKI Bielsko-Biała, dnia 28 stycznia 2011 roku NZ/III/8012/173/10/ RZ Pan dr n.med. Hubert Kubica Kierownik Prywatnej Kliniki Stomatologii Kosmetycznej, Implantologii i Periodontologii ul.wyzwolenia

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej

Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej DOZYMETRIA Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej Jakub Ośko System zarządzania jakością zespół systematycznie planowanych i wykonywanych działań, koniecznych dla wystarczającego zapewnienia,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1534. Rozporządzenie. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1534. Rozporządzenie. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1534 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Bardziej szczegółowo

Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej. Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r.

Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej. Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r. Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej kwalifikacje personelu. Jezierska Karolina

Warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej kwalifikacje personelu. Jezierska Karolina Warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej kwalifikacje personelu Jezierska Karolina uprawnienia zawodowe szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej, Piekary Śląskie 41-940 ul. Bytomska 62, Tel. 032 3934 299

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej, Piekary Śląskie 41-940 ul. Bytomska 62, Tel. 032 3934 299 Konsultant Krajowy w dz. Pielęgniarstwa dr n. biol. Grażyna Kruk- Kupiec Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej, Piekary Śląskie 41-940 ul. Bytomska 62, Tel. 032 3934 299 Piekary Śląskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA Załącznik nr 2 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA 1. Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, zwane dalej Centrum, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2009

Program Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2009 Program Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2009 Deklaracja w Polityce ZSZ Cel Zadania Termin realizacji Osoby odpowiedzialne zapobieganie zanieczyszczeniom, poprzez racjonalną gospodarkę zasobami oraz

Bardziej szczegółowo

Wyzwania wynikające z rozwoju metod obrazowania

Wyzwania wynikające z rozwoju metod obrazowania Wyzwania wynikające z rozwoju metod obrazowania Konferencja w ramach projektu Wykorzystywanie nowych metod i narzędzi w kształceniu studentów UMB w zakresie ochrony radiologicznej Uniwersytet Medyczny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie zezwolenia na:

Wniosek o wydanie zezwolenia na: Wniosek o wydanie zezwolenia na: uruchamianie i stosowanie aparatu (ów) rentgenowskiego (ich) do celów diagnostyki medycznej / radiologii zabiegowej / radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ SZKOLENIOWY SZKOLENIE WSTĘPNE PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO W NARAŻENIU NA PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE. Ochrona Radiologiczna - szkolenie wstępne 1

MATERIAŁ SZKOLENIOWY SZKOLENIE WSTĘPNE PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO W NARAŻENIU NA PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE. Ochrona Radiologiczna - szkolenie wstępne 1 MATERIAŁ SZKOLENIOWY SZKOLENIE WSTĘPNE PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO W NARAŻENIU NA PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE Ochrona Radiologiczna - szkolenie wstępne 1 Cel szkolenia wstępnego: Zgodnie z Ustawą Prawo Atomowe

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w GDAŃSKU ul. Okopowa 21/27 80-810 GDAŃSK WZ-V.9612.23.2011.JE PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ Kontrolowane przedsiębiorstwo: NZOZ Pod Lwem Instytut Specjalistki Stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej 2) Na podstawie art. 33c ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

Co rodzice powinni wiedzieć o bezpieczeństwie radiacyjnym w medycynie

Co rodzice powinni wiedzieć o bezpieczeństwie radiacyjnym w medycynie Co rodzice powinni wiedzieć o bezpieczeństwie radiacyjnym w medycynie Obrazowanie pomaga lekarzom w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów. Niektóre metody obrazowania wykorzystują promieniowanie jonizujące.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 09.05. 2008

Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 09.05. 2008 Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 09.05. 2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Identyfikacji zagrożeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta Czeladź

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

1. Warunki zgłaszania ofert przez wykonawców i zasady udzielenia zamówienia

1. Warunki zgłaszania ofert przez wykonawców i zasady udzielenia zamówienia Usługa wykonania testów podstawowych aparatury rtg Szpitala oraz objęcia nadzorem Inspektora Ochrony Radiologicznej IOR-R, IOR-3, prowadzenia dokumentacji systemu zarządzania jakością wymaganej przepisami

Bardziej szczegółowo

Audyt Bezpieczna Klinika - innowacyjne narzędzie analizy ryzyka prawnego działalności szpitala. dr Marek Koenner, radca prawny

Audyt Bezpieczna Klinika - innowacyjne narzędzie analizy ryzyka prawnego działalności szpitala. dr Marek Koenner, radca prawny Audyt Bezpieczna Klinika - innowacyjne narzędzie analizy ryzyka prawnego działalności szpitala dr Marek Koenner, radca prawny Przesłanki Audytu rosnąca liczba postępowań w sprawach o błędy medyczne, zarówno

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAKTYKI... imię i nazwisko studenta numer albumu rok akademicki

KARTA PRAKTYKI... imię i nazwisko studenta numer albumu rok akademicki Ramowy Program Praktyk pracownia radiografii cyfrowej KARTA PRAKTYKI... 1) zapoznanie się ze specyfikacją zakładu i organizacją pracy 2) zapoznanie się z instrukcjami stanowiskowymi i instrukcją ochrony

Bardziej szczegółowo

LBY 41024-1/08 P/08/099 Pani dr n. med. Wanda Korzycka-Wilińska Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

LBY 41024-1/08 P/08/099 Pani dr n. med. Wanda Korzycka-Wilińska Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia listopada 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 33-90-610 (052) 33-90-660 LBY 41024-1/08 P/08/099 Pani dr n. med. Wanda

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed promieniowaniem jonizującym. Źródła promieniowania jonizującego. Naturalne promieniowanie tła. dr n. med.

Ochrona przed promieniowaniem jonizującym. Źródła promieniowania jonizującego. Naturalne promieniowanie tła. dr n. med. Ochrona przed promieniowaniem jonizującym dr n. med. Jolanta Meller Źródła promieniowania jonizującego Promieniowanie stosowane w celach medycznych Zastosowania w przemyśle Promieniowanie związane z badaniami

Bardziej szczegółowo

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14.1. Co to jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy? Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 badania medycyny nuklearnej Personel: (w przypadku badań okreslonych w zał 2 VI lp.1-26)

1 2 3 4 5 6 badania medycyny nuklearnej Personel: (w przypadku badań okreslonych w zał 2 VI lp.1-26) WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH KOSZTOCHŁONNYCH (ASDK) lp. Kod zakresu świadczeń Zakres ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Podstawy firmą Marketingowe aspekty jakością Podstawy prawa gospodarczego w SZJ Zarządzanie Jakością (TQM) Zarządzanie logistyczne w SZJ Wymagania norm ISO serii 9000 Dokumentacja w SZJ Metody i Techniki

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-671700-V-12/ST 00-090 Warszawa tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Trybunał Konstytucyjny Warszawa Wniosek Rzecznika Praw

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /2005 Z dnia 2005 r. INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie 1. DEFINICJE. 1) RYZYKO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA 2011

PROGRAM ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA 2011 PROGRAM ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Zapobieganie zanieczyszczeniom, poprzez racjonalną gospodarkę zasobami oraz odpadami medycznymi poprzez doskonalenie działań organizacyjnych i technologicznych

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

KSIĘGA JAKOŚCI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 6.1 Zapewnienie zasobów W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały określone i są dostarczane niezbędne zasoby do wdraŝania, utrzymywania i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 1686 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 października 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY

1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY 1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY 2 S t r o n a Informacje o dokumencie Właściciel Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II Strona 1 z 5 Opracował Sprawdził Zatwierdził Ewa Flis Halina Gąsior Pełnomocnik ds. SZJ Ewa Flis Wójt Gminy Edwin Gortat 25.10.2011r.... 25.10.2011r.... 25.10.211r.... 25.10.2011r.... data podpis data

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 24 listopada 2010 r. Strona 1/78

Projekt z dnia 24 listopada 2010 r. Strona 1/78 Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia.. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej 2) Na podstawie art. 33c ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe

Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe przygotowano we współpracy z biurem prawnym Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku kto? obowiązek termin podstawa

Bardziej szczegółowo

poprawy konkurencyjności

poprawy konkurencyjności Wdrażanie anie i doskonalenie systemów w zarządzania szansą poprawy konkurencyjności ci organizacji Andrzej Borcz "Przy istniejącej konkurencji firmy, które nie potrafią tworzyć i wcielać w życie doskonałej

Bardziej szczegółowo

DAWKI OTRZYMYWANE PRZEZ PACJENTA W EFEKCIE STOSOWANIA WŁAŚCIWYCH DLA DANEJ DZIEDZINY PROCEDUR RADIOLOGICZNYCH. ZASADY OPTYMALIZACJI.

DAWKI OTRZYMYWANE PRZEZ PACJENTA W EFEKCIE STOSOWANIA WŁAŚCIWYCH DLA DANEJ DZIEDZINY PROCEDUR RADIOLOGICZNYCH. ZASADY OPTYMALIZACJI. DAWKI OTRZYMYWANE PRZEZ PACJENTA W EFEKCIE STOSOWANIA WŁAŚCIWYCH DLA DANEJ DZIEDZINY PROCEDUR RADIOLOGICZNYCH. ZASADY OPTYMALIZACJI. Magdalena Łukowiak ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1 z dnia 18 lutego

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE P/12/123 LPO-4101-10-05/2012 Poznań, dnia 10 października 2012 r. Pani Emilia Jagat Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 września 2013 r. Poz. 1015 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 września 2013 r. Poz. 1015 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 26 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 września 2013 r. Poz. 1015 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik elektroradiolog Symbol cyfrowy zawodu: 322[19] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 322[19]-01-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prawny w zakresie ochrony radiologicznej

Aktualny stan prawny w zakresie ochrony radiologicznej Aktualny stan prawny w zakresie ochrony radiologicznej Mgr Helena Harmansa Oddział Higieny Radiacyjnej WSSE w Opolu Ustawa o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 maja 2011

Bardziej szczegółowo

1. wykazuje znajomość historii elektroradiologii w regionie, Polsce i na świecie

1. wykazuje znajomość historii elektroradiologii w regionie, Polsce i na świecie ELEKTRORADIOLOGIA II-GO STOPNIA 2015-2017 SEMESTR I PRZEDMIOT Historia elektroradiologii Organizacja i zarządzanie w zakładzie diagnostyki obrazowej EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. wykazuje znajomość historii elektroradiologii

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Definicje

Polityka zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Definicje Załącznik do Zarządzenia nr 70/2015 Rektora UEP z dnia 27 listopada 2015 roku Polityka zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 1 Definicje Określenia użyte w Polityce zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Ewa Górska Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy EWOLUCJA POGLĄDÓW NA ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY Hand from root of finger to fingertip Hand frim wist to fingertip Arm from elbow to fingertip

Bardziej szczegółowo

Szkolenie na INSPEKTORA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ typu R i S

Szkolenie na INSPEKTORA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ typu R i S Szkolenie na INSPEKTORA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ typu R i S Szkolenie na Inspektora Ochrony Radiologicznej typu R i S prowadzone jest Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Obowiązki lekarza, lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej związane z ochroną danych osobowych

Obowiązki lekarza, lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej związane z ochroną danych osobowych Obowiązki lekarza, lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej związane z ochroną danych osobowych Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ POWSZEDNI PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH TESTY SPECJALISTYCZNE APARATÓW RENTGENOWSKICH

DZIEŃ POWSZEDNI PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH TESTY SPECJALISTYCZNE APARATÓW RENTGENOWSKICH Anna Cepiga, Katarzyna Szymańska, Izabela Milcewicz- Mika, Maciej Schramm, Maciej Budzanowski Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej, Instytut Fizyki Jądrowej PAN DZIEŃ POWSZEDNI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 9a / 2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Betania" w Lublinie z dnia 20.06.2011 roku

Zarządzenie nr 9a / 2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Betania w Lublinie z dnia 20.06.2011 roku Dom Pomocy Społecznej Betania Al. Kraśnicka 223, 20-718 Lublin tel./fax 081 526 49 29 NIP 712-19-36-365, REGON 000979981 Zarządzenie nr 9a / 2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Betania" w Lublinie z

Bardziej szczegółowo

EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODÓW ZAWÓD: TECHNIK ELEKTRORADIOLOG

EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODÓW ZAWÓD: TECHNIK ELEKTRORADIOLOG EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODÓW ZAWÓD: TECHNIK ELEKTRORADIOLOG Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sieć Szpitali Promujących Zdrowie

Sieć Szpitali Promujących Zdrowie Sieć Szpitali Promujących Zdrowie Struktura HPH Zgromadzenie Ogólne General Assembly of International HPH Network Zarząd -Governace Board (obserwator WHO Maria Haralanova, Koordynatorzy wybrani na okres

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena ryzyka zawodowego pracowników. chemicznych. Katarzyna Szymczak-Czyżewicz Oddział Higieny Pracy WSSE w Szczecinie 1

Analiza i ocena ryzyka zawodowego pracowników. chemicznych. Katarzyna Szymczak-Czyżewicz Oddział Higieny Pracy WSSE w Szczecinie 1 Analiza i ocena ryzyka zawodowego pracowników narażonych na występowanie szkodliwych czynników chemicznych Katarzyna Szymczak-Czyżewicz Oddział Higieny Pracy WSSE w Szczecinie 1 Ryzyko zawodowe stwarzane

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

REJEST PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH SZKOLENIA W DZIEDZINIE OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PACJENTA

REJEST PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH SZKOLENIA W DZIEDZINIE OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PACJENTA REJEST PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH SZKOLENIA W DZIEDZINIE OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PACJENTA Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pacjenta w badaniach klinicznych. Marek Labon SPSK1 ACK-AMG

Bezpieczeństwo pacjenta w badaniach klinicznych. Marek Labon SPSK1 ACK-AMG Bezpieczeństwo pacjenta w badaniach klinicznych Marek Labon SPSK1 ACK-AMG Potrzeba strategii dla bezpieczeństwa Opieka zdrowotna jest o dekadę, lub więcej opóźniona w stosunku do innych dziedzin wysokiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA PRACOWNI RENTGENOWSKIEJ. Magdalena Łukowiak

WYMAGANIA DLA PRACOWNI RENTGENOWSKIEJ. Magdalena Łukowiak WYMAGANIA DLA PRACOWNI RENTGENOWSKIEJ. Magdalena Łukowiak Podstawa prawna. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 31 sierpnia 2012 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 31 sierpnia 2012 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 31 sierpnia 2012 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: * Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa, maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ. Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej

Załącznik nr 5 do SIWZ. Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej Niniejsza Specyfikacja precyzuje wymagania, jakie muszą zostać spełnione w zakresie: - procedury dostawczo-odbiorowej,

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE PROCEDURY OPERACYJNE W REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ

STANDARDOWE PROCEDURY OPERACYJNE W REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ K.OLESZCZYK J.RYBICKI A.ZIELINSKA-MEUS I.MATYSIAKIEWICZ A.KUŚMIERCZYK-PIELOK K.BUGAJSKA-SYSIAK E.GROCHULSKA STANDARDOWE PROCEDURY OPERACYJNE W REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ XVI Konferencja Jakość w Opiece

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r Zarządzenie Nr 119/2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Działań Korygujących i Zapobiegawczych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Dr n. med. Lidia Sierpińska Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Na jakość świadczeń medycznych składa się: zapewnienie wysokiego

Bardziej szczegółowo

Platforma Informatyczna Radimetrics

Platforma Informatyczna Radimetrics Kraków 18-19.10.2014 Platforma Informatyczna Radimetrics 2012 Bayer HealthCare. All Rights Reserved. Certegra, P3T, Stellant, MEDRAD, Bayer and the Bayer Cross are registered trademarks of the Bayer group

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 51 3229 Poz. 265 265 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 na przykładzie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Gliwice, dn. 13.03.2014r. System Zarządzania Bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A.

System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. Cel i elementy systemu kontroli wewnętrznej 1. System kontroli wewnętrznej umożliwia sprawowanie nadzoru nad działalnością Banku. System kontroli wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014 Warszawa, 15.02.2015 r. Dr Grażyna Brzuszkiwicz-Kuźmicka Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Wydział Rehabilitacji Ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

KONTROLA DAWEK INDYWIDUALNYCH I ŚRODOWISKA PRACY. Magdalena Łukowiak

KONTROLA DAWEK INDYWIDUALNYCH I ŚRODOWISKA PRACY. Magdalena Łukowiak KONTROLA DAWEK INDYWIDUALNYCH I ŚRODOWISKA PRACY Magdalena Łukowiak Narażenie zawodowe Narażenie proces, w którym organizm ludzki podlega działaniu promieniowania jonizującego. Wykonywanie obowiązków zawodowych,

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w zarzadzaniu kadrą pielęgniarską

Wyzwania w zarzadzaniu kadrą pielęgniarską Wyzwania w zarzadzaniu kadrą pielęgniarską Teresa Kuziara Poznań 21 listopad 2014r. Medycyna 3 2 Działania specjalistów, przedstawicieli zawodów wymagających wysokiego poziomu wiedzy zawodowej, umiejętności

Bardziej szczegółowo

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej Przeprowadzenie badania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia Nr Nazwa Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ 1. Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej

Bardziej szczegółowo

7. Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

7. Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 7. Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 7.1. Jakie wymagania i wytyczne dotyczące określenia struktur odpowiedzialności i uprawnień w systemie

Bardziej szczegółowo

LAS-MED. REHABILITACJA

LAS-MED. REHABILITACJA Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ FILII w PŁOCKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ FILII w PŁOCKU P OLITECHNIK A W AR S Z AWSKA FILIA W PŁOCKU ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ FILII w PŁOCKU Opracowano na podstawie załącznika do

Bardziej szczegółowo

Formularz QMP/PR-10.00.06 Reklamacje - Protokół Wersja 2.0 Strona 1 z 5

Formularz QMP/PR-10.00.06 Reklamacje - Protokół Wersja 2.0 Strona 1 z 5 Zhermapol Sp. z o.o. Protokół Reklamacji Nr.. Data wpłynięcia reklamacji.. 1. Identyfikacja wyrobu: Nazwa wyrobu Numer partii.. 2. Reklamacja złożona za pośrednictwem: Indywidualnie do siedziby Przez Przedstawiciela

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 z 5

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 z 5 Zakres obowiązków Koordynatora merytorycznego: 1) Opracowanie szczegółowego harmonogramu prac przewidzianych do realizacji w ramach zadania nr 1 (zgodnie z etapami 1-17 harmonogramu będącego elementem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji etapu leczenia dla karty wydanej w POZ AP DILO. Portal SZOI

Instrukcja rejestracji etapu leczenia dla karty wydanej w POZ AP DILO. Portal SZOI Instrukcja rejestracji etapu leczenia dla karty wydanej w POZ AP DILO Portal SZOI Katowice, grudzień 2014 Spis treści 1. Rejestracja etapu dla karty wydanej w POZ... 3 1.1. Rejestracja rozpoczęcia etapu

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014 Marta Faryna Warszawa, 12 lutego 2015 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-097 Warszawa, Banacha 1a tel. 5992405, fax. 5992104, marta.faryna@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do materiałów informacyjnych PRO

Załącznik nr 6 do materiałów informacyjnych PRO SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚWIADCZEŃ I ZASAD ICH UDZIELANIA ORAZ WYMAGANIA WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA PIERSI 1. OPIS ŚWIADCZEŃ Na etapie podstawowym: 1) porada profilaktyczna w ramach

Bardziej szczegółowo