1. Drugi etap wymiany instalacji elektrycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 obejmuje: - piętro segment A i segment B

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Drugi etap wymiany instalacji elektrycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 obejmuje: - piętro segment A i segment B"

Transkrypt

1 DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ III I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontowych branży elektrycznej pod nazwą: Wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Jasnej 8 w Płocku II etap piętro. 1. Drugi etap wymiany instalacji elektrycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 obejmuje: - piętro segment A i segment B 2. Załączony do SIWZ projekt budowlano - wykonawczy jest opracowaniem na wymianę instalacji elektrycznych w całym budynku szkoły. Z uwagi na konieczność podzielenia na etapy, drugim etapem jest wykonanie zakresu wymienionego w pkt 1 oraz innych określonych w dalszej części opisu przedmiotu zamówienia. I etap remontu instalacji II -piętro - zrealizowano w roku 2014 II.Zakres związanych z wymianą instalacji elektrycznej: 1. Roboty elektryczne: - demontaż rozdzielnic obwodowych, - demontaż: przewodów, istniejącego osprzętu elektrycznego /gniazd wtykowych, łączników, opraw oświetleniowych, puszek instalacyjnych, - montaż nowych rozdzielnic (XL 160A) R 5, R5/A, R6 i RK w sali nr 13 wraz z osprzętem - montaż obwodów gniazd wtykowych, - montaż obwodów oświetlenia ogólnego w tym oprawy z modułem AW - montaż osprzętu /gniazda, łączniki, przyciski, - montaż instalacji dzwonkowej, - roboty naprawcze istniejącej instalacji TT z uzupełnieniem i wymianą koryt, - montaż obwodów gniazd wtykowych dedykowanych, zasilania 230V stanowisk komputerowych, - wymiana istniejącej centralki telefonicznej w serwerowni opis w pkt. 4 - montaż sieci LAN (F/UTP 5kat.) wraz z podłączeniem w istniejącej szafie SD, PPD w pracowni komputerowej wg PT nr 115 i 13 i montażem niezbędnych elementów wyposażenia, - montaż zestawów PEL 4x230V DATA +2x RJ45, - montaż instalacji p.poż. - z istniejącej centrali SAP, - badania wykonanej instalacji elektrycznej: - pomiar rezystancji izolacji, - pomiar impedancji pętli zwarcia, - pomiar zadziałania wyłączników różnicowo-prądowych, - pomiar natężenia oświetlenia ogólnego i awaryjnego, - pomiar tłumienności obwodów LAN. 2. Złożyć harmonogram rzeczowo finansowy na wykonanie całego zakresu w 2-ch etapach. Etapy Zakres Termin wykonania Koszty I r. - demontaże - kucie bruzd i ułożenie instalacji - wszystkich instalacji w systemie p/t - kucie bruzd i ułożenie WLZ do rozdzielnic oddziałowych - montaż rozdzielnic oddziałowych

2 II - zaprawienie bruzd, przebić i wnęk - dwukrotne malowanie tras kablowych - montaż koryt elektroinstalacyjnych - układanie i podłączenie sieci LAN w SD, i PPD oraz obwodów dedykowanych 230V - montaż i podłączenie osprzętu na stanowiskach PEL - naprawa istniejącej instalacji TT - montaż opraw oświetleniowych wszystkich typów - podłączenie istniejących zewnętrznych naświetlaczy LED - montaż osprzętu elektrycznego - montaż osprzętu p.poż. - montaż dzwonków - wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej - pomiary natężenia oświetlenia- wszystkie rodzaje - pomiary sieci LAN - pomiary instalacji p.poż. - pomiar instalacji rozgłaszania przewodowego - przygotowanie dokumentacji powykonawczej - zgłoszenie o zakończeniu RAZEM r r. 3. Towarzyszące roboty budowlane: - zamurowanie wnęk po zdemontowanych rozdzielnicach, - naprawa tynków po przebiciach i rozkuciach, - naprawa posadzek, terakoty i glazury po układaniu kabli, przewodów, - doprowadzenie uszkodzonych tynków po bruzdach, zdemontowanej instalacji do stanu pierwotnego z podwójnym malowaniem pasów farbami emulsyjnymi lub olejnymi, 4. Zakres w segmencie A. W segmencie A została wcześniej wymieniona instalacja elektryczna dla obwodów gniazd wtykowych i oświetlenia ogólnego (nie podlega wymianie). Projekt przewiduje: - wymianę wszystkich opraw oświetlenia ogólnego w tym oprawy z modułem AW, dodatkowe gniazda ogólnego przeznaczenia (ilość zgodna z PT) w przypadku potrzeby dołożenia gniazda 230V należy podłączyć do najbliższego gniazda ( ułożyć podtynkowo) instalację p.poż., instalację dzwonkową, montaż stanowisk komputerowych PEL z okablowaniem TT i zasileniem gniazd DATA 230V oraz wymianę rozdzielnic obwodowych. Ze względu na oprawy z modułem AW należy na korytarzu ułożyć nowy obwód oświetleniowy, wykonać podwójny układ schodowy (co 2-a oprawa) - oprzewodowanie sieci LAN oraz zasilanie dedykowane 230V należy wykonać w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych (separowanych). Przy montażu listew i kanałów elektroinstalacyjnych należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić wcześniej wymienionych przewodów instalacji podtynkowej. W razie ich uszkodzenia należy wykonać roboty naprawcze. - z uwagi na zużycie osprzętu p/t, gniazda łączniki należy wymienić. - ze względu, iż w segmencie A istniejąca instalacja elektryczna zasilana jest z 2-ch rozdzielnic a PT opracowano na montaż jednej rozdzielnicy R5, należy zainstalować dodatkowo drugą rozdzielnicę (podobne wyposażenie jak R5) w miejsce istniejącej jako R5/A i zasilić z R5 - w istniejącej pracowni komputerowej wg PT nr 115 pozostaje rozdzielnica dla zasilania istniejących stanowisk komputerowych 230V (dokonać niezbędnej przebudowy) przy zasilaniu bezpośrednio z RG pozostawić bez zmian w przypadku zasilania z wlz-tu pośredniego (np. z parteru) zasilić z R5 - w istniejącej pracowni komputerowej wg PT nr 13 wymienić istniejącą rozdzielnicę dla potrzeb zasilania stanowisk PEL 230V (przenieść wyposażenie w niezbędnym zakresie) i zasilić z R5A - pozostałe stanowiska PEL (pojedyncze w klasach) zasilić z RK w serwerowni na parterze. - istniejące szafy PPD dla sieci LAN pozostają w pracowni komputerowej wg PT nr 115 i 13,

3 należy: wymienić koryta PCV, ułożyć sieć LAN F/UTP 5 kat. i obwody dedykowane 230V - PPD wyposażyć w niezbędne elementy dla funkcjonowania pracowni komputerowych i połączyć światłowodem z główną SD w serwerowni (załączony szkic do PT) - centralka telefoniczna została przeniesiona w I etapie z sekretariatu do serwerowni na parterze z której wykonano połączenia do istniejącej sieci telefonicznej, ze względu na źle funkcjonującą centralkę należy ją wymienić na nową (Slican IPL-0256.EU dokonać konfiguracji operator sieci Petrotel Sp. z o.o. ul. Chemików 7, Płock ) dla dwóch nr sieciowych i minimum 24 numery wewnętrzne. - w drugim etapie należy podłączyć po jednym przewodzie (skrętka) do zainstalowanych i instalowanych PEL w tych pomieszczeniach - jedno gniazdo RJ45 dla telefonu : głowica operatora sieci znajduje się w sekretariacie. 5. Zakres elektrycznych w segmencie B - przewiduje kompletną wymianę instalacji elektrycznych, montaż sieci LAN, instalacji p.poż. - zgodnie z opracowanym PT. 6. Ogólne uwagi dotyczące wykonywania : - do czasu rozpoczęcia wakacji w okresie od do użytkownik udostępni część pomieszczeń aby można rozpocząć roboty remontowe szczegółowe wskazanie pomieszczeń nastąpią w czasie przekazania terenu budowy - wszystkie roboty wymagające wyłączenia napięcia w szkole do czasu rozpoczęcia wakacji wykonywać w uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły, - główną szafę dystrybucyjną wyposażyć w niezbędne elementy do podłączenia i funkcjonowania sieci LAN, połączyć światłowodem z PPD w pracowni komputerowej wg PT nr 115 i nr 13 oraz odpowiednio oznaczyć, - przed przystąpieniem do wykonywania instalacji LAN ostateczną lokalizację stanowisk komputerowych w pomieszczeniach ustalić z użytkownikiem. To samo dotyczy lokalizacji gniazd ogólnego przeznaczenia, - w razie uszkodzenia innych instalacji niepodlegających remontowi czy wymianie należy je odtworzyć i przywrócić do właściwego stanu technicznego, - obwody zasilania gniazd 230V dedykowane stanowiskom komputerowym a także obwody LAN 5 kat. F/UTP instalować natykowo w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych np. OBO BETTERMANN - pozostałe obwody instalacji elektrycznych podtynkowo, - wszystkie linie (WLZ-ty) zasilające rozdzielnice układać pod tynkiem, w przepustach płyt żelbetowych w istniejącym korycie (część piwnicy) - listwy i kanały elektroinstalacyjne stosować jako dwudzielne w celu rozdzielenia obwodów napięciowych 230V od obwodów sieci informatycznej, - podłączyć istniejące naświetlacze zewnętrzne LED 10 szt. zainstalowane w I etapie, sterowanie przedmiotowych naświetlaczy - w segmencie A z dyżurki ochrony w segmencie B z pomieszczenia klatki schodowej (610) parter zainstalować przekaźniki bistabilne w rozdzielnicy (na segmencie B będzie prowadzona termomodernizacja, należy zamocować naświetlacze na warstwie ocieplenia) - zainstalować oprawy oświetleniowe przeciwolśnieniowe (pełna parabola) z zapłonem elektronicznym - należy wykonać roboty naprawcze istniejących instalacji TT ułożonych na ścianach pomieszczeń, polegające na demontażu uszkodzonych listew i rur osłonowych i przełożeniu do nowych listew i kanałów elektroinstalacyjnych, - należy wykonać demontaż przewodów istniejących pt. wraz z rurkami osłonowymi ze ścian, ponieważ rurki osłonowe typu Bergmana nasączone są abizolem, który pozostawia na zaprawie szpachlowej tłuste czarne odbarwienia. 7. Przed wykonaniem instalacji p.poż. i oświetlenia awaryjnego należy przedstawić inwestorowi posiadane świadectwa dopuszczenia na materiały elektryczne występujące w tych instalacjach zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity z dnia r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,,...w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa... (z dnia r. Dz. U. nr 85 poz 553). 8. Kompletna dokumentacja powykonawczą wraz z certyfikatami, aprobatami technicznymi i

4 deklaracjami zgodności na materiały elektryczne zabudowane podczas wymiany instalacji, badania instalacji elektrycznej i sieci LAN w 2 jednakowych egzemplarzach wraz z pisemnym powiadomieniem o zakończeniu. Brak dokumentacji powykonawczej będzie skutkowało nie przystąpieniem inwestora do czynności odbiorowych. 9. Ponieważ prace mogą być prowadzone podczas odbywających się zajęć szkolnych, należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe zabezpieczenie terenu prowadzonych prac i minimalizację uciążliwości związanych z prowadzonymi czynnościami. Kolejność wykonywania elektrycznych oraz ich organizację, wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z dyrektorem szkoły. 10.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowanym PT, opisem przedmiotu zamówienia, specyfikacją wykonania i odbioru, SIWZ, wiedzą techniczną, obowiązującymi zasadami, przepisami zawartymi w Polskich Normach i w Prawie Budowlanym. 11.Roboty o szczególnej uciążliwości wykonywane w trakcie roku szkolnego muszą być wykonywane poza godzinami pracy tj. po godz w dni robocze lub w dni wolne od pracy. Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynku powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości ich wzajemnego usytuowania. Do wyposażenia technicznego budynku oprócz instalacji elektrycznej zalicza się instalacje teletechniczne, ciepłej i zimnej wody, ogrzewania, gazu, klimatyzacji, wentylacji, kanalizacji. Pomiędzy tymi instalacjami, oraz towarzyszącymi urządzeniami istnieją pewne zależności, a także powiązania, które muszą być uwzględnione w trakcie budowy. Montaż poszczególnych instalacji i lokalizację urządzeń należy wykonywać i sytuować w taki sposób aby zmniejszyć do minimum negatywne wzajemne oddziaływanie. 12.Przy wykonywaniu prac niezbędne jest zachowanie wszystkich wymogów jakościowych, technicznych i bezpieczeństwa określonych w obowiązujących przepisach prawa, w tym Przepisach Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych oraz odpowiednich norm. 13.Ujęte w projekcie wykonawczym nazwy handlowe i znaki towarowe zastosowanych urządzeń, aparatury i innych materiałów należy traktować jako rozwiązanie przykładowe określające parametry i standard jakościowy. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń, aparatury i materiałów innych producentów pod warunkiem, że posiadają one dopuszczenie do stosowania zgodnie z wymogami ustawy z dnia r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz z późn. zm.), ustawy z dnia r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881) oraz spełniają parametry techniczne określone w dokumentacji, w szczególności w zakresie: - dopuszczalnego obciążenia prądowego, - dopuszczalnego napięcia izolacji, napięcia roboczego, napięcia sterowania, - w schematach ideowych rozdzielni przewidzianych do wymiany i nowo instalowanych, - klasy ochronności, - strumienia świetlnego źródeł światła, - przekroju żył kabli elektroenergetycznych i przewodów. 14.Zaleca się, aby przed przystąpieniem do określenia wartości przedmiotu zamówienia oraz nadsyłania pytań do zamawiającego na temat zakresu oraz technologii wykonywania, oferent dokonał wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych prac w celu zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia i uzyskania wszelkich informacji, które mogą być niezbędne do sporządzenia prawidłowej wyceny. 15.Całość należy wykonać zgodnie z projektem, opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi przepisami oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 16.Za wszystkie wynikłe w trakcie remontu szkody odpowiada wykonawca. Obowiązek odpowiedzialności wykonawcy kończy się z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego przez komisję dokonującą odbioru.

5 17.Obowiązkiem wykonawcy będzie zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem mebli i wyposażenia pomieszczeń (w tym podłogi, okna), a także codzienne posprzątanie zanieczyszczeń wywołanych robotami (kurz, plamy itp.) w miejscach wykonywania. 18.Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca zobowiązany jest do porządku i czystości na terenie objętym robotami. przywrócenia 19.Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, zdemontowane elementy instalacji i inne, należy wywieźć i utylizować. Gruz należy wywozić sukcesywnie w trakcie remontu. 20.Zastosowane materiały, wyroby i urządzenia muszą posiadać zgodnie z obecnymi przepisami aktualne dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie świadectwa dopuszczenia, certyfikaty, deklaracje zgodności potwierdzające jakość zastosowanych materiałów i wyrobów ( jest to warunek odbioru ). Nazwy markowe towarów i producentów należy traktować jako wzorcowe. Można zastosować produkty innych firm, pod warunkiem, że ich parametry techniczne nie są gorsze od parametrów materiałów podanych w opisie przedmiotu zamówienia i projekcie. 21.Prowadzenie musi się odbywać zgodnie z przepisami BHP i p. poż. 22.Nie przewiduje się zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia. Jest to szkoła i nie ma możliwości przesunięcia terminu rozpoczęcia roku szkolnego 28. Warunkiem przystąpienia inwestora do odbioru jest: - wykonanie całego zakresu wszystkich branż ujętego w projekcie i przedmiocie zamówienia, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru budowlanych, SIWZ, wiedzą techniczną, obowiązującymi zasadami, przepisami zawartymi w Polskich Normach i w Prawie Budowlanym, - pełna sprawność pod względem funkcjonowania wszystkich rodzajów instalacji poparta oświadczeniem kierownika budowy, - kompletna dokumentacja powykonawcza złożona wraz z powiadomieniem o zakończeniu budowlanych.

6 Załącznik nr 1 do umowy /wzór/ Harmonogram rzeczowo finansowy na wykonanie całego zakresu Etapy I II Zakres - demontaże - kucie bruzd i ułożenie instalacji - wszystkich instalacji w systemie p/t - kucie bruzd i ułożenie WLZ do rozdzielnic oddziałowych - montaż rozdzielnic oddziałowych - zaprawienie bruzd, przebić i wnęk - dwukrotne malowanie tras kablowych - montaż koryt elektroinstalacyjnych - układanie i podłączenie sieci LAN w SD i PPD oraz obwodów dedykowanych 230V - montaż i podłączenie osprzętu na stanowiskach PEL - naprawa istniejącej instalacji TT - montaż opraw oświetleniowych wszystkich typów - podłączenie istniejących naświetlaczy LED - montaż osprzętu elektrycznego - montaż osprzętu p.poż. - montaż dzwonków - wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej - pomiary natężenia oświetlenia- wszystkie rodzaje - pomiary sieci LAN - pomiary instalacji p.poż. - pomiar instalacji rozgłaszania przewodowego - przygotowanie dokumentacji powykonawczej - zgłoszenie o zakończeniu Termin wykonania r r. RAZEM r. Koszty

7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH str. 1 SPIS TREŚCI 1. Część ogólna 2. Właściwości wyrobów budowlanych 3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do opisu przedmiotu zamówienia

Wytyczne do opisu przedmiotu zamówienia Wytyczne do opisu przedmiotu zamówienia w ramach zadania: Modernizacja Oddziału Pulmonologii i Onkologi Pulmonologicznej Szpitala Wojewódzkiego ZPZOZ w Zielonej Górze - Opis przedmiotu zamówienia branża

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6. 1 S t r o n a

ZAŁĄCZNIK NR 6. 1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY UTWORZENIA WĘZŁA SANITARNEGO, MAGAZYNU I BRUDOWNIKA NA ODDZIALE OKULISTYKI W SZPITALU im. LUDWIKA RYDYGIERA W 1 S t r o n a

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA - remont instalacji elektrycznej na piętrze I budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych Nr2/ E-04/2010/TN

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych Nr2/ E-04/2010/TN Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych Nr2/ E-04/2010/TN Remont instalacji elektrycznej, teletechnicznej i komputerowej w pomieszczeniach biurowych i salach wykładowych usytuowanych;

Bardziej szczegółowo

Adres: Al. Papieża Jana Pawła II 45 07-325 Boguty-Pianki

Adres: Al. Papieża Jana Pawła II 45 07-325 Boguty-Pianki DAMEX Damian Wójcicki 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Białostocka 2 tel./fax.: (86) 275-21-91, kom. 602-503-928 NIP 722-147-42-66, e-mail: damexdw@o2.pl D O K U M E N T A C J A P R O J E K T O W O W Y

Bardziej szczegółowo

: mgr inŝ. Agnieszka Pietrzykowska 67/01/WŁ ŁOD/IE/1026/02

: mgr inŝ. Agnieszka Pietrzykowska 67/01/WŁ ŁOD/IE/1026/02 PROJEKT HALI WIELOFUNKCYJNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ADRES INWESTYCJI : ul. Łódź Polesie, ul. Stefanowskiego 17, Działki nr ewid. 90/3, 90/4, 90/5, 90/6 INWESTOR : Międzynarodowe Targi Łódzkie

Bardziej szczegółowo

MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach. ul. Magnoliowa 3, dz. nr 454, 461/2.

MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach. ul. Magnoliowa 3, dz. nr 454, 461/2. MULTI elektro Waldemar Wenszka ul. Przyjaciół 3, 47-214 Mechnica (PL) E-mail: w.wenszka@poczta.fm Kom. 00 48 602 174 340 MULTI elektro - PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - WYKONAWSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ Załącznik nr 6 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ Miejsce wykonywania robót: Lokale mieszkalne stanowiące zasób

Bardziej szczegółowo

(CPV 45310000-3, CPV 45316100-6, CPV 45314000-1, CPV 45231400-9)

(CPV 45310000-3, CPV 45316100-6, CPV 45314000-1, CPV 45231400-9) ST/E - 0.1 ROBOTY ELEKTRYCZNE (CPV 45310000-3, CPV 45316100-6, CPV 45314000-1, CPV 45231400-9) ST/E 0.1 ROBOTY ELEKTRYCZNE 1 / 9 1 WSTĘP 1.1.1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest podanie

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała kwiecień 2010 2 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego... 3 1.2.Przedmiot ST... 3 1.3.Zakres stosowania ST... 3 1.4.Przedmiot i zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA...

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I NR STWiR TYTUŁ STWiR NUMERY STRON STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... 02-08 STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania 1. Instalacje elektryczne i teletechniczne...3 1.1. Przedmiot inwestycji....3 1.2. Lokalizacja inwestycji...3 1.3. Podstawa opracowania...3 1.4. Priorytety ważności przepisów, norm i uzgodnień...5 1.5.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane wstępne. 1.1. Podstawa formalna opracowania

CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane wstępne. 1.1. Podstawa formalna opracowania Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA 3 1. Dane wstępne 3 1.1. Podstawa formalna opracowania 3 1.2. Przedmiot i cel opracowania 3 2. Zasilenie 3 3. Rozdzielnice 3 4. Układ pomiarowy 4 5. Instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci.

Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci. Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci.pl PROJEKT BUDOWLANY BRANśY ELEKTRYCZNEJ REMONTU SAL KONFERENCYJNCY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zamówienia: oddymianie klatek schodowych, wydzielenia pożarowe klatek schodowych wraz z systemem sterowania zamknięciami ogniowymi, oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. OPIS TECHNICZNY... 5 1.1 Przedmiot opracowania... 5 1.2 Podstawa opracowania... 5 1.3 Charakterystyka obiektu... 7 1.4 Instalacje elektryczne... 7 1.5 Podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne...

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIADCZENIE Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r.) oświadczam, że projekt wykonawczy Stacja Ratownictwa oraz V

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz 80-266 Gdańsk tel. 058 520 21 19 Al. Grunwaldzka 212 fax 058 345 00 29 e-mail: szypowicz@asproj.pl NIP: 584-188-16-45 REGON: 190266271 Pekao S.A. II/O Gdańsk 39 1240

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH (Przebudowa budynku garażu na archiwum gminne projekt instalacji elektrycznej) 5/D/2009

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH (Przebudowa budynku garażu na archiwum gminne projekt instalacji elektrycznej) 5/D/2009 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH ( ) 5/D/2009 Specyfikacja wykonana do kosztorysu/przedmiaru 5/D/2009 Kod CPV Opis 45300000-0

Bardziej szczegółowo