WYTYCZNE. Działanie nr III Fundusz Grantowy. Nabór III. Od r. do r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYTYCZNE. Działanie nr III Fundusz Grantowy. Nabór III. Od 01.10.2013 r. do 15.11.2013 r."

Transkrypt

1 WYTYCZNE dla ubiegających się o jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14: Dolina Karpia szansa na przyszłość - Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich Działanie nr III Fundusz Grantowy Nabór III Od r. do r. Projekt Współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko - Polskiego Program Współpracy 1

2 Otwarty nabór wniosków UWAGA! Wnioski przechodzą dwustopniowy proces oceny, na który składa się: 1. Sprawdzenie kwalifikowalności oraz weryfikacja formalna Wniosku 2. Pełna ocena wniosków o dofinansowanie Prosimy zauważyć, że: Pełna ocena wniosku (krok 2) będzie miała miejsce, jeżeli wniosek pozytywnie przejdzie sprawdzenie kwalifikowalności oraz weryfikację formalną. Instytucja Realizująca Gmina Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, Zator, Operator Dotacji Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, Zator, 2

3 Spis treści Definicje 5 1. Program Tło Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy Tło projektu Alokacja finansowa Reguły postepowania dla niniejszego naboru Kryteria kwalifikowalności Kwalifikowalność wnioskodawców: kto może aplikować? Podwykonawstwo Kwalifikowalne działania: działania, o realizację których można aplikować Kwalifikowalność kosztów: Koszty, które mogą być brane pod uwagę przy udzielaniu dotacji Jak aplikować Wniosek Dokąd i jak wysłać wniosek Termin składania wniosków Dodatkowe informacje dla wnioskodawców Ocena i wzór wniosków Powiadomienie o wyniku oceny Treść oceny Sugerowany harmonogram Warunki dotyczące wdrażania działań następujących po informacji o przyznaniu dotacji

4 2.6.1 Przyznanie dotacji Realizacja zamówień publicznych/ zachowanie zasady konkurencyjności i transparentności Promocja Programu Sprawozdawczość Lista załączników..32 4

5 Definicje: 1. Beneficjent Wnioskodawca, z którymi zostanie podpisana umowa dotacji. Osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą. 2. Całkowita wartość projektu Suma dotacji i tej części wkładu własnego, która jest przeznaczona na koszty kwalifikowalne. 3. Darczyńca Szwajcarska Agencja ds. Rozwoju i Współpracy (SDC) oraz Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych (SECO). 4. Dobre praktyki Dokument dotyczący zamówień realizowanych w ramach Projektu KIK/14, dostępne na stronie internetowej pod adresem: 5. Dolina Karpia Obszar gmin, na którym realizowany jest Projekt KIK/14, tj. Gmina Zator, Brzeźnica, Osiek, Przeciszów, Polanka Wielka. 6. Dotacja Kwota dotacji wnioskowana przez wnioskodawcę. Nie może ona przekroczyć maksymalnego poziomu procentowego (według danych podanych w punkcie 1.3 niniejszych Wytycznych) całkowitych kosztów kwalifikowalnych i musi mieścić się pomiędzy kwotami minimalnymi i maksymalnymi określonymi w punkcie Instytucja Realizująca (IR) Gmina Zator. 8. Komisja Przyznająca Dotacje (KPD) Niezależna komisja powoływana przez Zatorską Agencję Rozwoju sp. z o. o. do oceny wniosków o przyznanie dotacji. 9. Koszty kwalifikowane Wydatki kwalifikujące się do współfinansowania ze środków Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, na zasadach określonych w niniejszych wytycznych. 10. Krajowa Instytucja Koordynująca (KIK) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, odpowiedzialne za zarządzanie Szwajcarsko Polskim Programem Współpracy oraz sprawujące ogólny nadzór nad wykorzystaniem środków w ramach Programu. 11. Nowa firma/podmiot rozpoczynający działalność gospodarczą Uznaje się nowy podmiot utworzony przez osobę fizyczną, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, w wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia, które ma zostać dofinansowane w ramach niniejszego naboru wniosków. 12. Operator Dotacji (OD) Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o. o. mieszcząca się przy placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, Zator. Gminna Spółka Komunalna powołana Uchwałą 5

6 Nr XXI/144/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 grudnia 2011r. m.in. w celu realizacji zadań ujętych w Projekcie KIK/14 Dolina Karpia szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich realizowanym w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy. 13. Partner wspierający Podmiot, która ma zaplanowaną rzeczywistą rolę w realizacji projektu, ale nie może otrzymywać finansowania w ramach Projektu. 14. Program Szwajcarsko Polski Program Współpracy. 15. Projekt Zestaw działań, które wnioskodawca zamierza prowadzić i realizować. 16. Projekt KIK/14 Projekt pn.: Dolina Karpia Szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich. 17. System raportowania i sprawozdawczości Dokumenty oraz zasady, dotyczące rozliczania oraz raportowania projektów realizowanych w ramach Projektu KIK/14, dostępne na stronie internetowej, pod adresem: 18. Trudna sytuacja W rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. U. C 244 z ). 19. Trwałość projektu - Beneficjenci zobowiązani są do utrzymania trwałości projektu przez rok od dnia zakończenia jego realizacji. Obowiązek utrzymania trwałości projektu zostanie zrealizowany jeżeli inwestycja nie zostanie poddana zasadniczym modyfikacjom tzn.: a) mającym wpływ na jej charakter lub warunki jej realizacji lub powodującym uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo oraz b) wynikającym ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej i innych. Znacząca modyfikacja oznacza jednoczesne spełnienie co najmniej jednego z warunków wymienionych w lit. a i co najmniej jednego z warunków wymienionych w lit. b. 6

7 20. Wkład własny Część całkowitych kosztów kwalifikowalnych finansowanych ze środków własnych Wnioskodawcy lub z zewnętrznych źródeł zgodnie z postanowieniami pkt Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE) Instytucja Pośrednicząca dla Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy. 22. Wniosek Wniosek o dofinansowanie na rozpoczęcie przedsiębiorczości wraz z kompletem wymaganych załączników, złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę w odpowiedzi na właściwy nabór ogłoszony przez OD. 23. Wnioskodawca Osoba fizyczna zamierzająca prowadzić działalność gospodarczą, uprawniony podmiot składający wniosek w odpowiedzi na właściwy nabór ogłoszony przez OD. 24. Wytyczne SPPW Ogół zasad, które zobowiązują Beneficjenta do przestrzegania zasad Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy. 7

8 1. PROGRAM 1.1 TŁO SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Wdrażanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ma przyczynić się do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy Polską a bardziej rozwiniętymi państwami rozszerzonej Unii Europejskiej, oraz przyczynić się w Polsce do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy dynamicznymi ośrodkami miejskimi i słabymi strukturalnie regionami peryferyjnymi, określonymi jako obszar koncentracji geograficznej (województwo lubelskie, województwo podkarpackie, województwo świętokrzyskie i województwo małopolskie). Ponadto, Program Współpracy ma pozytywny wpływ na zacieśnienie dwustronnej współpracy pomiędzy Polską i Szwajcarią. Bezzwrotne, finansowe wsparcie Programu Szwajcarskiego opiewa na kwotę 489,02 mln CHF i zakłada 5-letni okres zaciągania zobowiązań i 10-letni okres wydatkowania, który rozpoczął się 14 czerwca 2007 r., tj. w dniu przyznania pomocy finansowej Polsce przez Parlament Szwajcarski. 1.2 TŁO PROJEKTU Dokumentem źródłowym opisującym cele i założenia oraz wyniki i rezultaty Projektu KIK/14 Dolina Karpia- szansa na przyszłość... jest STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI Projektu Dolina Karpia - szansa na przyszłość..., którego wyciąg znajduje się na stronie internetowej: Ogólnym celem Projektu KIK/14 Dolina Karpia szansa na przyszłość Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich jest: tworzenie nowych miejsc pracy, wzrost zatrudnienia i wysokości dochodów, a poprzez to usunięcie różnic gospodarczych i społecznych regionu poprawa jakości życia mieszkańców i docelowo zrównanie poziomu w odniesieniu do lepiej rozwiniętych krajów i Regionów Unii Europejskiej. 8

9 Cele szczegółowe Projektu/Programu: wzrost konkurencyjności istniejących podmiotów gospodarczych na obszarach rolniczych, w tym pozarolniczej działalności gospodarczej, podniesienie potencjału gospodarczego regionu Dolina Karpia w oparciu o produkt lokalny Karp Zatorski, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz lokalnej gospodarki poprzez dostosowanie technologiczne i marketingowe do wymogów konkurencji rynkowej. Celem działań będących przedmiotem niniejszego naboru jest: rozwój przedsiębiorczości na obszarach rolniczych, w tym pozarolniczej działalności gospodarczej. W wyniku niniejszego naboru dofinansowane zostaną projekty, które będą skupiały się na osiągnięciu następujących rezultatów: a) zwiększenie poziomu zatrudnienia jako wskaźnik przyjmuje się liczbę utworzonych podmiotów gospodarczych oraz liczbę bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty, b) wzmocnienie aktywności/podstaw przedsiębiorczych mieszkańców i konkurencyjności przedsiębiorstw, stymulowanie zatrudnienia jako wskaźniki przyjmuje się: Liczbę nowych usług, produktów, technologii wprowadzonych przez wnioskodawcę, lub innych wskaźników osiągniętych w wyniku realizacji projektu nie później niż do 12 miesięcy od dnia jego zakończenia, Dodatkowo wprowadzone inwestycje wkład własny wnioskodawcy w kosztach całkowitych. 1.3 ALOKACJA FINANSOWA Środki finansowe dostępne w ramach niniejszego naboru ,00 CHF Gmina Zator Brzeźnica Osiek Przeciszów Polanka Wielka Dostępne środki ,00 CHF 9.000,00 CHF 9.000,00 CHF 9.000,00 CHF 9.000,00 CHF 9

10 Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o. o. pełniąca rolę Operatora Dotacji, zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich dostępnych środków w danym naborze. Indykatywny podział środków w ramach naboru W przypadku, gdy przewidziana finansowa alokacja nie może być w pełni wykorzystana ze względu na niedostateczną jakość lub liczbę złożonych wniosków, Instytucja Realizująca zastrzega sobie prawo do realokacji pozostałych środków pomiędzy kolejne nabory. Rodzaje i wielkość dotacji Dotacje przyznane w ramach niniejszego naboru wniosków musi zawierać się pomiędzy następującymi minimalnymi i maksymalnymi kwotami Beneficjent dotacji Maksymalny poziom dofinansowani a w % Minimalna kwota dofinansowania w PLN Maksymalna kwota dofinansowania w PLN osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą 70% ,00 zł ,00 zł Opis działań: nabycie usług, narzędzi, wyposażenia oraz środków trwałych służących do prowadzenia działalności gospodarczej, rozpoczęcie działalności gospodarczej. Różnica pomiędzy wartością projektu i wartością dotacji musi być sfinansowana z zasobów własnych wnioskodawcy lub partnerów lub ze środków zewnętrznych (np. kredyt inwestycyjny). 10

11 2. Reguły postępowania dla niniejszego naboru Wytyczne wyjaśniają reguły składania wniosków, wyboru projektów oraz wdrażania działań w ramach niniejszego naboru. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej projektu pod adresem: 2.1 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI Istnieją trzy rodzaje kryteriów kwalifikowalności, odnoszących się do: Wnioskodawców którzy mogą złożyć wniosek o dotację (2.1.1), Działań na które można przyznać dotacje (2.1.3), Rodzajów kosztów które mogą być brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości dotacji (2.1.4) Kwalifikowalność wnioskodawców: kto może aplikować? UWAGA! Ze wsparcia w ramach Projektu nie mogą korzystać, osoby ubezpieczone w KRUS oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą w okresie ostatnich 90 dni przed dniem ogłoszenia naboru. W tracie realizacji projektu oraz jego trwałości podmiot realizujący projekt nie może zmienić formy prawnej, pod którą realizuje projekt. Pomoc udzielona w ramach Projektu KIK/14 stanowi pomoc de minimis. (1) ABY KWALIFIKOWAĆ SIĘ DO OTRZYMANIA DOTACJI, WNIOSKODAWCY MUSZĄ SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE NASTĘPUJĄCE KRYTERIA: KRYTERIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (NOWY PODMIOT GOSPODARCZY): 1. W dniu ogłoszenia naboru mają ukończone 18 lat, 2. Od co najmniej 6 miesięcy są zameldowane na pobyt stały na terenie gmin biorących udział w projekcie (gmina: Zator, Brzeźnica, Osiek, Przeciszów, Polanka Wielka), 11

12 3. Zamierzają zarejestrować (posiadać siedzibę przedsiębiorstwa) i prowadzić działalność gospodarczą na terenie Doliny Karpia (gmina: Zator, Brzeźnica, Osiek, Przeciszów, Polanka Wielka). Nabory będą realizowane (ogłaszane) z wyodrębnieniem alokacji finansowej (podziałem środków) dla podmiotów zarejestrowanych z poszczególnych gmin, określonej w punkcie 1.3, 4. Nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 90 dni przed ogłoszeniem naboru, 5. Nie zamierzają w ramach projektu przejąć działalności gospodarczej po członku rodziny (rodzicach, współmałżonku, dzieciach, rodzeństwie), 6. Nie korzystali/korzystają obecnie z innych dostępnych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 7. Korzystają z pełni praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, 8. Nie były karane za przestępstwa skarbowe w rozumieniu Kodeksu Karnego Skarbowego. 9. Nie są objęte zakazem prowadzenia działalności gospodarczej. Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14 jest przyznawana danej osobie fizycznej tylko jeden raz w czasie realizacji Projektu. Wniosek wnioskodawcy, który nie odpowiada powyższym definicjom, zostanie odrzucony w trakcie oceny formalnej. W szczególności nie są uprawnieni jako wnioskodawcy (przykłady): osoby fizyczne, które otrzymały dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach działania 6.2. PO KL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz w ramach innych programów krajowych jak i unijnych, wspierających rozpoczęcie działalności gospodarczej; podmioty, które podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz z późn. zm.); w razie wątpliwości o uznaniu Wnioskodawcy uprawnionym decyduje OD. osoby bezpośrednio realizujące lub nadzorujące Projekt KIK/14 zatrudnione w Instytucji Realizującej u Operatora Dotacji lub w Gminach - Partnerach Projektu. 12

13 2.1.2 Podwykonawstwo Podwykonawcy Beneficjenci dotacji mają możliwość udzielenia zamówień podwykonawcom. Umowa o podwykonawstwo może być zawarta z zastrzeżeniem zgodności z polskim Prawem zamówień publicznych oraz zasadami przyjętymi w Dobrych Praktykach. Całościowe zarządzanie projektem, za które wnioskodawca będzie odpowiedzialny, nie może być zlecone podwykonawcom. Sugeruje się, że udział podwykonawców powinien występować jedynie wtedy, gdy będzie to niezbędne do realizacji projektu. Żaden projekt nie może być kontrolowany przez podwykonawców lub być prowadzony w celach komercyjnych. Wnioski, które nie są zgodne z tymi zasadami zostaną odrzucone przez KPD Kwalifikowalne działania: działania, o realizację których można aplikować Czas trwania Planowany czas trwania projektu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Projekty, których czas trwania nie jest zgodny z podanym powyżej terminem będą odrzucone. Rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić najwcześniej w dniu podpisania umowy o dofinansowanie pomiędzy Beneficjentem a Operatorem Dotacji. Wszelkie wydatki dokonywane przed podpisaniem umowy o dofinansowanie nie będą kwalifikowalne. Zakończenie realizacji projektu nie może nastąpić później niż 31 sierpnia 2016 roku. Beneficjent dotacji jest zobowiązany do zachowania trwałości projektu przez rok od dnia jego zakończenia dla nowoutworzonych działalności gospodarczych. Lokalizacja 13

14 Projekty muszą być realizowane na obszarze Doliny Karpia. Projekty z charakterystyki, których nie będzie jednoznacznie wynikać, iż będą bezpośrednio oddziaływać na obszar Doliny Karpia zostaną odrzucone przez KPD w ramach oceny adekwatności i nie będą poddawane dalszej ocenie merytorycznej. Rodzaje działań nabycie usług, narzędzi, wyposażenia oraz środków trwałych służących do prowadzenia działalności gospodarczej, rozpoczęcie działalności gospodarczej. Następujące rodzaje działań nie są kwalifikowalne: Ograniczenia stosowane są jeśli wynikają z niniejszych wytycznych lub przepisów krajowych lub unijnych oraz z zasad Programu. Liczba wniosków i dotacji na jednego wnioskodawcę: W ramach niniejszego naboru wniosków jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek. Wniosek objęty dotacją nie może stanowić wkładu własnego innego projektu finansowanego z Programu Kwalifikowalność kosztów: Koszty, które mogą być brane pod uwagę przy udzielaniu dotacji W ramach przyznanej dotacji mogą być rozliczane wyłącznie koszty kwalifikowane. Należy pamiętać, że koszty kwalifikowane muszą być oparte na kosztach rzeczywistych, a nie ryczałtowych. Budżet projektu powinien być kalkulacją wyłącznie kosztów kwalifikowanych ponoszonych z dotacji oraz stanowiących wkład własny. Pozostałych kosztów, których nie można rozliczyć w ramach projektu nie należy wykazywać. Jeżeli proces weryfikacji budżetu wniosku, który poprzedza podpisanie umowy wykaże konieczność dokonania zmian w budżecie wniosku spowodowanych oceną merytoryczną, OD wprowadza te zmiany na wniosek oceniających po poinformowaniu Wnioskodawcy i zaakceptowaniu tych zmian przez Wnioskodawcę. W razie braku akceptacji dla proponowanych zmian ze strony Wnioskodawcy, wniosek zostaje odrzucony. Kwota dotacji nie może być zwiększona w wyniku wprowadzenia korekt. 14

15 W interesie wnioskodawcy jest przedstawienie budżetu realistycznego i efektywnego pod względem kosztów i terminów realizacji. Kwalifikowalne koszty bezpośrednie: Koszty kwalifikowane w ramach niniejszego naboru muszą być zgodne z postanowieniami Wytycznych kwalifikowalności kosztów Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (dostępne na stronie Należy wziąć pod uwagę, że jedynie koszty bezpośrednio niezbędne do realizacji projektów będą kwalifikowalne. Wydatkiem kwalifikującym się do współfinansowania jest wydatek spełniający łącznie następujące warunki: a) został poniesiony w okresie kwalifikowalności wydatków, b) jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego, prawa krajowego oraz Programu, c) jest zgodny z obowiązującą Umową Ramową zawartą pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalna o wdrażaniu Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy oraz prawem krajowym, d) jest zgodny z kategoriami wydatków wynikającymi z postanowień Umowy ws. Projektu KIK/14, Umowy ws. Realizacji projektu, bądź z zatwierdzonym budżetem projektu, e) jest niezbędny do realizacji projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu, f) został dokonany w sposób oszczędny, tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania założonych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku, g) został należycie udokumentowany fakturami lub dokumentami księgowymi o równoważnej mocy dowodowej, h) nie podlega wyłączeniem z innych przepisów. Zakup środków transportu: 1. Dopuszcza się zakup środków transportu z zastrzeżeniem stosowania ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis oraz ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu. 15

16 2. Wyklucza się przyznanie dotacji na nabywanie środków transportu przez podmioty gospodarcze wykonujące działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarowego. 3. Zakup środka transportu winien być przez Wnioskodawcę dobrze uzasadniony i stanowić integralny oraz niezbędny element projektu (pojazd musi być niezbędny do osiągnięcia głównego celu projektu). 4. Wnioskodawca zobowiązany jest wykorzystywać środek transportu jedynie do celu określonego w projekcie i przedstawić we wniosku wiarygodną metodę weryfikacji wykorzystania środka transportu na cele projektu. Ponadto należy zadeklarować, że środek transportu będzie używany wyłącznie w celu realizacji projektu i nie będzie wykorzystywany do świadczenia usług transportowych. 5. Przygotowując wniosek, Wnioskodawca musi jednoznacznie wykazać, że bez środka transportu nie uda się osiągnąć zakładanego rezultatu oraz że zakup środka transportu nie jest głównym lub jedynym elementem projektu. 6. Dofinansowanie mogą otrzymać jedynie środki transportu z datą produkcji od 2007r. włącznie. 7. Na zakup środków transportu w projekcie nie można przeznaczyć więcej niż 50% wartości projektu, z zastrzeżeniem pkt 1-6. Jeżeli proces weryfikacji budżetu wniosku, który poprzedza podpisanie umowy wykaże konieczność dokonania zmian w budżecie wniosku spowodowanych oceną merytoryczną, OD wprowadza te zmiany na wniosek oceniających po poinformowaniu Wnioskodawcy i zaakceptowaniu tych zmian przez Wnioskodawcę. W razie braku akceptacji dla proponowanych zmian ze strony Wnioskodawcy, wniosek zostaje odrzucony. Okres kwalifikowalności wydatków: Za wydatki kwalifikowane w ramach danego projektu można uznać wyłącznie wydatki ponoszone od dnia podpisania Umowy o Dotację. Końcowa data kwalifikowalności wydatków zostanie określona w Umowie o Dotację odrębnie dla każdego projektu, jednak nie później niż 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy o Dotację. Dokumentowanie wydatków: Z zastrzeżeniem szczególnych zasad określonych przez KIK, do współfinansowania kwalifikuje się wydatek, który został faktycznie poniesiony. Pod pojęciem wydatku faktycznie poniesionego należy rozumieć wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym, tj. jako rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego Wnioskodawcy. 16

17 Koszty niekwalifikowalne (przykłady): W szczególności następujące koszty są niekwalifikowalne: Długi i rezerwy na straty, itp.; Należne odsetki; Elementy sfinansowane w ramach innego schematu (podwójne finansowanie); Straty wynikające z różnic kursowych związane z wymianą walut; Podatki, w tym VAT, chyba że Beneficjent (lub partnerzy Beneficjenta) nie może ich odzyskać, a odpowiednie przepisy nie zakazują finansowania tych podatków; Kredyty na rzecz osób trzecich; Budowa budynków mieszkalnych; Wydatki poniesione przed podpisaniem Umowy ws. Projektu przez wszystkie strony; Mandaty, grzywny, opłaty karne; Kary finansowe i umowne; Koszty postępowań sądowych; Leasing; Zakup nieruchomości; Wydatki związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie i załączników do wniosku; Zakup środka transportu w przypadku prowadzenia usług transportu towarowego Zakup akcji, obligacji, udziałów w spółkach, kaucje, itp.; Wkład rzeczowy. Dopuszcza się możliwość zakupienia sprzętu używanego przy spełnieniu poniższych warunków: 1 Beneficjent zobowiązany jest do dostarczenia umowy kupna sprzedaży oraz dołączenia potwierdzającego wartość rynkową nowego sprzętu lub rzeczy o identycznych lub podobnych parametrach (katalog, oferta, zapytania o cenę). Do umowy kupna sprzedaży musi być dołączony dowód zapłaty stosownego podatku (PCC) jeżeli wymagają tego przepisy krajowe, 2 Sprzedawca sprzętu przedstawi oświadczenie podając pochodzenie sprzętu i potwierdzi, że w żadnym razie nie został on nabyty z wykorzystaniem dotacji krajowej, unijnej lub środków Szwajcarsko 17

18 Polskiego Programu Współpracy a także innej pomocy finansowej np. Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy, 3 Cena sprzętu nie przekracza jego wartości rynkowej, zważywszy na jego zmniejszony techniczny i ekonomiczny czas życia, i jest niższa od ceny podobnego nowego sprzętu, oraz 4 Sprzęt posiada właściwości techniczne niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia i spełnia obowiązujące normy i standardy. Wnioskodawca Projektu KIK/14 ma obowiązek wraz z podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu w postaci weksla In blanco z poręczeniem wekslowym: PLN poręczyciel osiągający dochód na poziomie co najmniej 3.500,00 zł brutto miesięcznie, a jeśli Wnioskodawca nie posiada takiej osoby, to dwóch lub trzech poręczycieli osiągających dochód w sumie wyższy niż 5.000,00 zł. brutto miesięcznie Majątek zakupiony w ramach budżetu wniosku, Wnioskodawca ubezpiecza przez cały okres realizacji projektu i w okresie jego trwałości. Dopuszcza się możliwość udzielania zaliczki max. do poziomu 70% wysokości udzielonej dotacji. Warunki udzielania dotacji określa umowa dotacji. Własność rzeczy nabytych podczas realizacji projektu, ze środków przeznaczonych na realizację projektu, nie mogą być przeniesione na inne podmioty przez okres 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu. 2.2 JAK APLIKOWAĆ I JAKICH PROCEDUR PRZESTRZEGAĆ Wniosek Wnioski należy składać na formularzu będącym załącznikiem do niniejszych Wytycznych. Wnioski należy składać w języku polskim. Wyjaśnienia będą wymagane jedynie, gdy podane informacje są niejasne, w sposób uniemożliwiający KPD przeprowadzenie obiektywnej oceny. Należy pamiętać, że: 18

19 Wyłącznie wniosek o dofinansowanie i załączniki, które są załączone do niniejszych wytycznych zostaną rozpatrzone i zostaną przekazane KPD. Dlatego jest niezmiernie ważnym, aby dokumenty te zawierały wszystkie istotne informacje dotyczące projektu. Żadne dodatkowe załączniki nie będą brane pod uwagę. Wnioskodawcy zobligowani są do ścisłego stosowania się do formatu wniosku i wypełnić wniosek w całości. Podczas wypełniania wniosku, wnioskodawca jest zobowiązany do stosowania się do zasad wypełniania wniosku. Jest to niezbędne, aby wnioski mogły być rozpatrywane i oceniane w sposób jak najbardziej efektywny. Wnioski sporządzane odręcznie nie będą rozpatrywane Dokąd i jak wysłać wniosek Dokąd wysłać: Wnioski należy wysyłać w zaklejonej kopercie listem poleconym, pocztą kurierską lub składać osobiście (doręczyciel otrzyma podpisane i opatrzone datą potwierdzenie dostarczenia) na poniższy adres: Adres pocztowy (ten sam adres ma zastosowanie do dostawy osobistej lub przesyłki kurierskiej) Zatorska Agencja Rozwoju Sp. z o. o. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego Zator Wnioski dostarczone w inny sposób (np. faksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczone na inny adres niż wskazany powyżej nie będą rozpatrywane. Co należy dostarczyć: I.Wersja papierowa: 19

20 1) Wniosek o dofinansowanie (1 egzemplarz); 2) Zaświadczenie o zameldowaniu; 3) Oświadczenie o odejściu z KRUS w przypadku otrzymania dofinansowania (dotyczy osób ubezpieczonych w KRUS); 4) Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT; 5) Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. (Dane w nim zawarte będą niezbędne w sprawozdawczości z udzielonych dotacji wysyłanych do UOKIKu wzór w załączeniu Załącznik numer 2 do Wytycznych); 6) Oświadczenie prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jeżeli dotyczy; 7) Jeżeli w projekcie zaplanowane są roboty budowlane należy dostarczyć również projekt budowy oraz kosztorys, z zastrzeżeniem pkt 8; 8) Jeżeli jest to uwarunkowane przepisami prawa budowlanego do wniosku należy dołączyć prawomocne pozwolenie na budowę, lub zgłoszenie robót budowlanych z zaświadczeniem o niewniesieniu uwag przez właściwe starostwo. Na wezwanie Operatora Dotacji wymagane jest dostarczenie dokumentów źródłowych potwierdzających wyżej wymienione dane. UWAGA! Na etapie podpisania umowy należy dostarczyć do Operatora Dotacji: Oświadczenie prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane/cele projektu; Oświadczenie o wyodrębnionym rachunku bankowym; Zaświadczenie z KRUS o niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych w KRUS. Aby ułatwić rozpatrywanie wniosków, oryginalna dokumentacja powinna być złożona w formacie A4. II.Wersja elektroniczna 20

21 Wniosek o dofinansowanie wraz z Budżetem w formacie xls powinien zostać nagrany na płytę CD/DVD i dołączony do dokumentacji papierowej. Każdą część aplikacji (wniosek o dofinansowanie, Budżet) należy złożyć w oddzielnym pliku elektronicznym. Wniosek o dofinansowanie nie może być podzielony na oddzielne pliki. Aby ułatwić rozpatrywanie wniosków, wersje elektroniczne muszą być dostarczane w ogólnodostępnych formatach (Word, Excel lub ich powszechnie stosowanych odpowiednikach). Płytę należy opisać przez podanie nazwy Wnioskodawcy i tytułu projektu. Komplet dokumentacji (wniosek wraz z załącznikami) powinien być umieszczony w skoroszycie zamkniętej kopercie. Załączniki powinny być ponumerowane i umieszczone w kolejności wskazanej w niniejszych wytycznych. Koperta zewnętrzna musi zawierać następujące oznaczenia: do: Zatorska Agencja Rozwoju Sp. z o. o. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego Zator Nazwa naboru wniosków i numer publikacji: III nabór Wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia szansa na przyszłość od:. [Wnioskodawca musi wstawić swoją pełną nazwę i adres] Należy pamiętać, że: Wnioskodawcy muszą sprawdzić, czy ich wniosek jest kompletny poprzez wypełnienie listy sprawdzającej i podpisanie oświadczenia wnioskodawcy. Podpisywanie dokumentów Osoba podpisująca wniosek o dofinansowanie oraz "oświadczenie wnioskodawcy" musi by właściwie umocowana do działania w imieniu organizacji/osoby składającej wniosek. 21

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim WYTYCZNE DLA NASTĘPUJACYCH TYPÓW WNIOSKODAWCÓW: A. Funkcjonujących przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim WYTYCZNE DLA NASTĘPUJACYCH TYPÓW WNIOSKODAWCÓW: A. Funkcjonujących przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Projekt Strefa Młodych Przedsiębiorczych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Strefa Młodych Przedsiębiorczych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOSCI / PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH, POKL.06.02.00-30-036/12 w ramach Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II 1 - Postanowienia ogólne 1. Placówka Kształcenia Zawodowego Katarzyna Zacharska-Całka wraz z Partnerami Miejskim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Dokumentacja konkursowa Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych...

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... 4 2. DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

Hrubieszów, kwiecień 2012 r.

Hrubieszów, kwiecień 2012 r. REGULAMIN REKRUTACJI DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O JEDNORAZOWĄ DOTACJĘ NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu OD WIZJI DO NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA PODREGIONEM GOTANIA działanie: Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mój własny biznes, POKL.06.02.00-30-020/12 Strona 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia.

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Aneks UDA POKL.07.02.02 20 046/11 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 1 Mając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia 1 - Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu realizuje

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI /zgodny z Wytycznymi nr 12/

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI /zgodny z Wytycznymi nr 12/ REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI /zgodny z Wytycznymi nr 12/ w projekcie pn. Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2 realizowanym przez Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL Zasady zostały opracowane w celu zapewnienia trwałości i operacyjności realizowanych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich Szwajcarsko-Polskiego Programu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE

UMOWA O DOFINANSOWANIE UMOWA O DOFINANSOWANIE nr. w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013 zawarta w dniu..w..,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE

UMOWA O DOFINANSOWANIE UMOWA O DOFINANSOWANIE nr. w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013 zawarta w dniu..w..,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Samorząd Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PO_IG/5.1/11/w01 PO_IG/5.1/09/w0 PO_IG/5.3/09/w01 WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE 5.1 - wsparcie na wczesną

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r.

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/15 dla Działania 8.2. Uczenie się przez całe życie, realizowanego

Bardziej szczegółowo