SPIS ZAWARTOŚCI TOM II CZĘŚĆ 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS ZAWARTOŚCI TOM II CZĘŚĆ 3"

Transkrypt

1 TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY SPIS ZAWARTOŚCI TOM II CZĘŚĆ 3 I. OPIS TECHNICZNY A. CZĘŚĆ OPISOWA INSTALACJE ZASILAJĄCE Zasilanie obiektu. Zasilanie obiektu będzie zrealizowane z projektowanej abonenckiej stacji transformatorowej typu kontenerowego w obudowie metalowej. Stacja będzie wyposażona w dwa transformatory o mocy 1600kVA, ośmiopolową rozdzielnicę SN w izolacji powietrznej z aparatami w komorach próżniowych, trzysekcyjną rozdzielnię nn. Z rozdzielnicy RNN stacji transformatorowej torem linii kablowych YKY w układzie równoległym zostanie zasilona rozdzielnica główna RGnn projektowanego budynku. Przewiduje się wykonanie dwóch torów zasilań podstawowych, jednego toru zasilania rezerwowanego przez agregat prądotwórczy i odrębnego toru zasilania tomografu. Rozdzielnica główna budynku będzie wykonana w układzie trójsekcyjnym (dwie sekcje obsługujące zasilania podstawowe i jedna sekcja zasilań rezerwowanych). Zostanie ona zainstalowana w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnic. Rezerwowymi źródłami zasilania będą: spalinowy agregat prądotwórczy 400/230V, 50Hz, o szacowanej mocy 650kVA ze zbiornikiem paliwa na 6 godzin pracy. Dla osiągnięcia dłuższego czasu pracy agregatu (ponad 36 godzin) przewiduje się zastosowanie dodatkowych zewnętrznych zbiorników paliwa o pojemności po 5000l. Zespół prądotwórczy w obudowie zewnętrznej odpornej na warunki atmosferyczne będzie zainstalowany pod wiatą obok budynku abonenckiej stacji transformatorowej, zasilacz DC/AC typu UPS, 400/230V, 50Hz, o mocy 200kVA, z baterią akumulatorów na 45 minut pracy, jeden zasilacz typu UPS 400/230V, 50Hz, t=15minut, o szacowanej mocy 30kVA, przeznaczony do zasilania urządzeń serwerowni, jeden zasilacz typu UPS 400/230V, 50Hz, t=15minut, o szacowanej mocy 20kVA, przeznaczony do zasilania stanowisk komputerowych, centrala oświetlenia ewakuacyjnego z własnymi bateriami akumulatorów. Ponadto projektuje się instalowanie lokalnych zasilaczy awaryjnych UPS o mniejszych mocach, przeznaczonych do zasilania urządzeń teletechnicznych i systemów zabezpieczających. Urządzenia główne UPS i bateria centralna oświetlenia awaryjnego będą zainstalowane w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie parteru Rozdział energii elektrycznej w budynku. Z rozdzielnicy RGnn będą zasilane rozdzielnice oddziałowe i technologiczne. Do rozdzielnic odbiorczych wykonane będą linie zasilające kablami bezhalogenowymi typu N2XH układane na korytkach (główne ciągi rozprowadzeń pionowych i poziomych i w rurkach ochronnych w bruzdach pod tynkiem (podejścia pionowe do rozdzielnic)).

2 Instalacje elektryczne specjalistycznych działów (sterylizatornia, gazy medyczne, serwerownia, węzeł cieplny z kotłownią oraz dezynfektorownia) zasilane będą z rozdzielnic technologicznych RT. Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne zasilane będą z rozdzielnic zasilająco-sterowniczych RWC zlokalizowanych na obudowach central lub w najbliższym otoczeniu centrali. Na kondygnacji 2 i 3 występują pomieszczenia o najwyższym stopniu zagrożenia dla pacjenta,takie jak: sale zabiegowe, sale operacyjne, sale pooperacyjne, itp.) Podstawową zasadą ochrony przeciwporażeniowej w pomieszczeniach jak wyżej jest stosowanie układu IT z izolowanym punktem neutralnym (poprzez wykorzystanie transformatorów separacyjnych), ze stałą kontrolą stanu izolacji i wyrównania potencjałów wszystkich mas metalowych. Przewiduje się zastosowanie rozdzielnic systemu IT dla każdej sali operacyjnej wraz z pomieszczeniami przyległymi. Rozdzielnice te będą zasilane z rozdzielnic oddziałowych z sekcji rezerwowanych oraz sekcji gwarantowanych poprzez zabudowane automatyczne układy SZR w polach zasilających. Stany pracy sieci będą przedstawiane na kasetach sygnalizacyjnych zlokalizowanych wewnątrz pomieszczeń wydzielonych i kontrolowanych. Stany te będą również przedstawiane w budynkowej instalacji BMS. Dla urządzeń wymagających bezprzerwowego zasilania (sale operacyjne, elektroniczna aparatura diagnostyczna, oświetlenia awaryjne w salach operacyjnych, gniazda sieci komputerowej, itp.) będą zastosowane urządzenia UPS zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniu kondygnacji piwnic. Dla zapewnienia bezprzerwowego zasilania urządzeń czynnych serwerowni przewidziano dodatkowo zasilacz UPS o mocy 30kVA z baterią akumulatorów gwarantującą 15 min czas podtrzymania napięcia. Rozdzielnica główna RGnn wykonana będzie jako zestaw przyścienny szaf IP41 wyposażonych w rozłączniki bezpiecznikowe w polach odpływowych i układ SZR do współpracy z agregatem prądotwórczym. Pozostałe rozdzielnice wykonane będą jako naścienne albo wnękowe w obudowach izolacyjnych przystosowanych do montażu aparatury modułowej. Wykonanie rozdzielnic w standardzie obudów i aparatury firm Legrand, Moeller lub równorzędnym Wyłączniki przeciwpożarowe Przy wejściu głównym obok pomieszczenia portierni oraz na każdej kondygnacji budynku zostaną zainstalowane przyciski WP sterujące wyłączeniem dla potrzeb pożarowych rozłączników w torach zasilania rozdzielnicy głównej RG oddzielnie dla poziomu piwnic i pozostałych kondygnacji budynku INSTALACJE ODBIORCZE Instalacje oświetleniowe Oświetlenie podstawowe. Oświetlenie realizowane będzie przy użyciu opraw świetlówkowych zabudowanych w sufitach podwieszanych. Część opraw oświetleniowych służyć będzie celom oświetlenia podstawowego i awaryjnego oraz nocnego. Wymagane natężenie oświetlenia : pomieszczenia operacyjne 1000lx pokoje przygotowań i pooperacyjne 500lx

3 pomieszczenia biurowe 500lx pomieszczenia technologiczne 200lx pomieszczenia socjalne, korytarze 200lx szatnie, pomieszczenia sanitarne 200lx klatki schodowe 150lx pomieszczenia magazynowe 100lx Przyjęto poziomy natężenia oświetlenia zgodnie z PN-EN Sterowanie oświetleniem podstawowym - łącznikami przy wejściu do pomieszczeń, w przypadku sal chorych łącznikami wewnątrz pomieszczeń. Oświetlenie sal łóżkowych zapewnią kompakty nadłóżkowe wyposażone w lampy oświetlenia ogólnego, oświetlenia miejscowego w obszarze łóżka i miejscowego nocnego w rejonie stolika nocnego. Kompakty wyposażone będą także w gniazda wtyczkowe 230V. gniazda komputerowe oraz wypusty gazów medycznych. Oświetlenie miejscowe zrealizowane zostanie w salach operacyjnych i zabiegowych lampami bezcieniowymi, w salach łóżkowych OIOM lampami przenośnymi instalowanymi na konstrukcji nośnej urządzeń elektromedycznych, w salach chorych lampami wewnętrznymi kompaktów nadłóżkowych. Sterowanie oświetlenia miejscowego lokalnymi łącznikami Oświetlenie awaryjne Projektuje się oświetlenie dróg ewakuacyjnych i przestrzeni otwartych przez wydzieloną instalację oświetlenia ewakuacyjnego, zasilaną, sterowaną i monitorowaną z centralnej baterii awaryjnej. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego rozmieszczone zostaną równomiernie i zapewnią minimalne natężenie oświetlenia dróg ewakuacyjnych wielkości ponad 1lx i strefy otwartej 0.5lx. z zachowaniem stosunku natężenia maksymalnego do minimalnego w proporcji nie większej jak 40:1. Miejsca, gdzie zainstalowane zostaną hydranty i ręczne ostrzegacze pożaru, zostaną dodatkowo doświetlone oprawami oświetleniowymi, instalowanymi w odległości od tych miejsc nie większej, niż dwa metry w rzucie poziomym Oświetlenie całonocne W głównych ciągach komunikacyjnych przewidziano oprawy w systemie pracy całonocnej zasilane w obwodach sterowanych z układu w rozdzielnicy głównej współpracującego z wyłącznikiem zmierzchowym. Przełączanie zasilania oprawy z obwodu ogólnego na całonocny wykonane w rozdzielnicach piętrowych. Wykonanie instalacji oświetleniowych. W korytarzach - przewody YDY 3x1,5 z izolacją na napięcie 750V układane na korytkach i konstrukcji sufitów podwieszanych. W pozostałych pomieszczeniach przewody układane w tynku.łączniki oświetleniowe przy wejściach do pomieszczeń sanitarnych dla niepełnosprawnych będą instalowane na wysokości 0,9m, w pozostałych pomieszczeniach na wysokości 1,1m.

4 Instalacja gniazd wtykowych. Instalacja gniazd wtykowych 230V ogólnego przeznaczenia wykonana będzie przewodami YDYżo 3x2,5mm 2 z izolacją na napięcie 750V układanymi w korytkach instalacyjnych i wtynkowo. W pomieszczeniach technicznych i socjalnych należy stosować osprzęt bryzgoszczelny (IP44) pt. Gniazda wtykowe przy umywalkach (sanitariaty) instalowane na wysokości 1,3m, w pozostałych pomieszczeniach instalowane na wysokości 0,3m Gniazda wtykowe będą podzielone na trzy systemy: gniazda ogólnego przeznaczenia zasilane w obwodach nierezerwowanych służące celom ogólnym o małym znaczeniu medycznym gniazda medycznego przeznaczenia z zasilaniem rezerwowanym służące celom techniki medycznej o dużym znaczeniu gniazda komputerowe w obwodach z zasilaniem gwarantowanym dla urządzeń komputerowych Instalacja siły i urządzeń technologicznych. Obejmuje zasilanie zestawów gniazd siłowych oraz urządzeń wentylacji mechanicznej,klimatyzacji, chłodnictwa, przepompowni,maszynowni gazów medycznych, dźwigów. Ponadto przewiduje się instalacje dla drobnych urządzeń instalacji technologicznych. Wykonanie przewodami YDY i YKY układanymi na korytkach i p.t Instalacja urządzeń specjalnych. Zostaną zastosowane wydzielone obwody dla zasilania centralek instalacji alarmowych włamaniowej i sygnalizacji pożaru. Wykonanie przewodami YDY układanymi natynkowo w przestrzeni nad sufitem podwieszonym i w rurkach ochronnych wewnątrz ścian Zasilanie urządzeń pożarowych. Zasilanie opraw awaryjnych, central klap oddymiania, klap odcinających przeciwpożarowych w systemie wentylacji bytowej i klimatyzacji będzie wykonane kablami ognioodpornymi NHXH E90 układanymi na tynku z zastosowaniem uchwytów zapewniających wytrzymałość ogniową E90 (rozwiązania systemowe według aprobaty), w systemach korytek kablowych E90, a na odcinkach przejść pionowych w bruzdach pod tynkiem. Uwaga: Na przejściach kablowych pomiędzy strefami pożarowymi należy wykonać uszczelnienia ogniowe w klasie EI INSTALACJE OCHRONNE Instalacja ochrony od porażeń. Dla instalacji w pomieszczeniach specjalistycznych jak sale zabiegowe, sale operacyjne, sale pooperacyjne, itp. będzie zastosowany układ IT. W pozostałych instalacjach odbiorczych zastosowane będzie samoczynne wyłączanie zasilania w układzie sieciowym TN-S. Dla wszystkich odbiorników technicznych i obwodów gniazdowych zastosowane będą wyłączniki różnicowoprądowe o czułości I = 30mA.

5 Instalacja połączeń wyrównawczych. W pomieszczeniach przyłącza wody,węzła co, kotłowni i wentylatorowni wykonana zostanie instalacja połączeń wyrównawczych z zastosowaniem szyn uziemiających typu K-12 Dehn (lub odpowiednich). Szyny wyrównawcze zostaną połączone z uziomem fundamentowym budynku. Do szyny wyrównawczej należy podłączyć przewodami LYżo10 metalowe rury instalacji sanitarnych i kanałów wentylacyjnych, obudowy rozdzielnic i metalowe konstrukcje budynku. Instalacje szyn wyrównawczych połączyć przewodem LYżo25mm 2 z główną szyną uziemiającą przy rozdzielnicy RG Instalacje ochrony przeciwprzepięciowej. Zastosowany będzie dwustopniowy układ ochrony przeciwprzepięciowej. W rozdzielnicy głównej będą zainstalowane ochronniki typ 1+2 (np. DEHNventil TN-S). W rozdzielnicach odbiorczych zainstalowane będą ochronniki typu 2 (DEHNquard T275) Instalacja piorunochronna. Przewiduje się wykonanie instalacji piorunochronnej spełniającej wymagania dla drugiego poziomu ochrony według PN-EN Wykorzystane będą blaszane pokrycia dachu. Na pozostałej części wykonana będzie instalacja zwodów poziomych z drutu Fe/Zn 8mm układanych na klockach betonowych klejonych do papy pokrycia warstwy izolacyjnej. Dla ochrony central wentylacyjnych przewidziano zastosowanie masztów (iglic) odgromowych. Przewody odprowadzające zostaną wykonane płaskownikiem Fe/Zn 25x4mm ułożonym na tynku pod warstwą izolacji styropianowej. Połączenie przewodów odprowadzających z uziomem będzie wykonane poprzez złącza probiercze umieszczone w puszkach terenowych. Przewidziano wykonanie sztucznego uziomu fundamentowego w postaci bednarki Fe50x4 ułożonej szerszym bokiem pionowo w otulinie betonu grubości minimum 5cm w dolnej warstwie fundamentu. Na poziomie zerowym, w płycie stropowej, wykonać należy połączenia wyrównawcze ochrony odgromowej obiektu, układając płasko, w kratę", płaskownik stalowy FP50x4. Połączenia wyrównawcze połączyć należy ze zbrojeniem płyty stropowej.

6 11.4 OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA MOCY BILANS MOCY - rozdz. RG III rezerwowane zasilane z agregatu prądotwórczego Lp. Nazwa odbiorników Pi/kW Kz Po/kW Centrale wentylacyjne KN6,KN7(chirurgia urazowa,urologia) sprzęt medyczny sal operacyjnych 76 0,9 68, , oświetlenie 160 0, serwerownia (RUS,RUK) Kotłownia, węzeł cieplny (RTK,RTC) 22,0 0,35 8,0 6. System gazów medycznych 45 0, Dźwigi RD1,RD Wentylacja ppoż 22 0,9 20 Razem Pi = 522kW - Po = 450kW Uwzględniając współczynnik jednoczesności kj=0,95, moc szczytowa P s = 430kW BILANS MOCY - rozdz. RG II zasilanie podstawowe Lp. Nazwa odbiorników Pi/kW Kz Po/kW 1. Centrale chłodnicze CH1,CH , sprzęt technologiczny sterylizator ni RTS i dezynfekcji Rdz 485 0, oświetlenie 20 0, dźwig RD Razem Pi = 789kW - Po = 588kW Uwzględniając współczynnik jednoczesności kj=0,9, moc szczytowa P s = 530kW BILANS MOCY - rozdz. RG I zasilanie podstawowe Lp. Nazwa odbiorników Pi/kW Kz Po/kW 1. Centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne 755 0, dźwig RD Razem Pi = 769kW - Po = 618kW Całkowita moc szczytowa obiektu P s = 1578kWx0,97=1530kW

7 11.5 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Obiekt: budynek ZBO Adres inwestycji: Wrocław, ul. Weigla 5 Inwestor: Opracował: 4 WSK Wrocław mgr inż. Jerzy Kulawiak ATRIO Gdynia, ul. Ujejskiego 24/1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0.Zakres robót zamierzenia budowlanego 2.0.Wykaz istniejących obiektów budowlanych 3.0.Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 4.0.Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 5.0.Określenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do robót 6.0.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagrożenia

8 1.0. Zakres robót zamierzenia budowlanego: wykonanie instalacji elektrycznych 2.0. Wykaz istniejących obiektów budowlanych zespół budynków szpitala 3.0. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi czynne (pod napięciem) linie kablowe 0,4kV i SN 4.0. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót możliwość porażenia prądem elektrycznym w warunkach pracy przy czynnych urządzeniach albo wskutek uszkodzenia izolacji urządzeń. prace związane przemieszczaniem materiałów budowlanych [transport, składowanie] 5.0. Określenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do robót przygotowanie załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstępnego, podstawowego i okresowego. zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy, a w szczególności z zasadami przemieszczania materiałów niezbędnych do realizacji zadania. zapoznanie załogi z treścią planu BIOZ 6.0. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagrożenia. należy stosować ogólne zasady bhp oraz: 1. stosować prawidłowe oznakowanie oraz zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych. 2. wszelkie prace związane z odłączeniami i podłączeniami kabli, a w szczególności przy wykonywaniu muf, prowadzić w stanie beznapięciowym

9 12. - SŁABOPRĄDOWE 12.1 TRAKTY KABLOWE Dla potrzeb wykonania instalacji teletechnicznych słaboprądowych na obiekcie należy zainstalować system koryt kablowych siatkowych. Koryta kablowe siatkowe należy zamontować do stropu za pomocą elementów dedykowanych przez producenta zastosowanego systemu. Na obiekcie, w zależności od liczby przewodów, należy zamontować koryta kablowe siatkowe o wymiarach (szerokość/głębokość): 120/110, 240/110 i 320/110. Trasy przebiegu traktów kablowych oraz ich specyfikację przedstawiono na rys do Do prowadzenia instalacji pomiędzy kondygnacjami przewidziano szachty technologiczne, oznaczone TT na w/w rysunkach. Przejścia poziome i pionowe pomiędzy strefami pożarowymi należy zabezpieczyć przeciwogniowo rozwiązaniem systemowym o odpowiednio dobranej odporności ogniowej SERWEROWNIA I POMIESZCZENIA TECHNICZNE W obiekcie zaprojektowano serwerownię i pomieszczenia techniczne dedykowane dla infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej. W serwerowni i pomieszczeniach technicznych, dla urządzeń aktywnych i pasywnych, będących elementami wykonawczymi projektowanych instalacji, należy zainstalować szafy teleinformatyczne. W serwerowni szafy teleinformatyczne o wymiarach 42U/800/800 z przeszklonymi drzwiami przednimi, swobodnie otwieranymi drzwiami bocznymi i tylnymi, w pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych w piwnicy i na kondygnacjach 1 do 4 szafy teleinformatyczne wiszące o wymiarach 22U/600/600 z przeszklonymi przednimi drzwiami, swobodnie otwieranymi obu drzwiami bocznymi. Na kondygnacjach 3 i 4 dodatkowo w przestrzeni międzysufitowej należy zainstalować szafy 6U/600/400 z osprzętem dla techniki medycznej, zlokalizowanej na salach operacyjnych. Rozmieszczenie szaf teleinformatycznych przedstawiono na rys INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ LAN Projekt obejmuje wykonanie w obiekcie instalacji sieci strukturalnej, umożliwiającej dołączenie w miejscu lokalizacji gniazd zarówno aparatów telefonicznych jak i komputerów. Planuje się wykonanie sieci strukturalnej LAN z wykorzystaniem architektury gwiazdy. Na system okablowania strukturalnego składają następujące elementy: punkty dystrybucyjne, okablowanie poziome, okablowanie pionowe, punkty logiczne. Główny punkt dystrybucyjny, oznaczony KZG, zakłada się umieścić na kondygnacji 1 w pomieszczeniu zwanym serwerownią ogólną. Serwerownia zostanie objęta systemami kontroli dostępu i sygnalizacji włamania i napadu. Na kondygnacjach projektowanego budynku przewidziano zainstalowanie pośrednich punktów dystrybucyjnych, oznaczonych odpowiednio na rysunkach: KMP kondygnacja piwnicy, KN0 i KM0 kondygnacja 1, KN1 i KM1 kondygnacja 2, KN2 i KN2 kondygnacja 3, KN3 i KM3 kondygnacja 4. Pośrednie punkty dystrybucyjne zlokalizowane będą w wydzielonych pomieszczeniach teletechnicznych, objętych kontrolą dostępu i systemem sygnalizacji włamania i napadu.

10 W pośrednich punktach dystrybucyjnych zostaną umieszczone urządzenia aktywne i elementy pasywne sieci strukturalnej LAN. Okablowanie poziome zostanie wykonane z kabli teleinformatycznych z żyłami jednodrutowymi, w powłoce z tworzywa bezhalogenowego nierozprzestrzeniającego płomienia, o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów korozyjnych (LSOH). Kable teleinformatyczne, od punktu logicznego do traktu kablowego, zakłada się prowadzić podtynkowo w rurach osłonowych typu peszel lub sztywnych PCW, a do pośrednich punktów dystrybucyjnych traktami kablowymi przedstawionymi na rys Okablowanie, na całej długości od punktu logicznego do punktu dystrybucyjnego, powinno być wolne od sztukowań, zgnieceń, nacięć lub załamań. Żadne rozdzielanie par na dwa kanały komunikacyjne nie może być dokonywane w infrastrukturze okablowania. Wszystkie adaptacje polegające na współdzielonym wykorzystaniu kanału transmisyjnego muszą być zrobione poza infrastrukturą stałą systemu okablowania Kable zostaną zakończone w punktach dystrybucyjnych na panelach dystrybucyjnych, a w punktach logicznych gniazdami komputerowymi zainstalowanymi w puszkach podtynkowych, zainstalowanych na jednym poziomie z gniazdami elektrycznymi we wspólnej ramce. Rozmieszczenie gniazd komputerowych przedstawiono na rys Główny punkt dystrybucyjny z pośrednimi punktami dystrybucyjnymi planuje się połączyć fizycznie z wykorzystaniem okablowania pionowego. Okablowanie pionowe zostanie wykonane w oparciu o medium światłowodowe. Kable światłowodowe należy ułożyć w zaprojektowanych korytach kablowych siatkowych. Do przejść między kondygnacjami zostaną wykorzystane przejścia w stropach, zwane szachtami, oznaczone na rys literami TT. Kable światłowodowe zostaną zakończone na przełącznicach ODF zlokalizowanych fizycznie w serwerowni i pomieszczeniach technicznych (szafach teleinformatycznych) INSTALACJA TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ CCTV System telewizji przemysłowej na terenie obiektu pełni funkcje ochronne i kontrolne. Dozorem kamer telewizji przemysłowej (CCTV) objęte będą określone strefy i pomieszczenia. Rozwiązanie zapewniać będzie: kontrolę pomieszczeń technicznych, w których zostaną zainstalowane urządzenia infrastruktury teleinformatycznej, dozór ciągów komunikacyjnych ogólnodostępnych (korytarzy, holi) i wejść/wyjść do stref zamkniętych, klatek schodowych i wind, obserwację elewacji zewnętrznych i wejść do budynku. Na terenie ZBO i elewacji budynku przewiduje się zainstalowanie kolorowych kamer IP o wysokiej rozdzielczości pracujących w trybie dzień/noc. Wszystkie kamery zostaną wyposażone w obiektywy z automatyczną przesłoną oraz regulowaną ogniskową w celu precyzyjnego ustawienia zakresu obserwacji. Kamery dołączone zostaną do rejestratora cyfrowego, zlokalizowanego w pomieszczeniu serwerowni. Rejestrator będzie umożliwiał zdalny dozór i kontrolę z wykorzystaniem sieci IP. Monitory systemu zostaną zainstalowane w pomieszczeniu na kondygnacji 1 zwanym stanowiskiem dozoru. Kamery zewnętrzne, umieszczone w obudowach aluminiowych wyposażonych w termostat i grzałkę, zostaną przytwierdzone do ścian zewnętrznych budynku uchwytami wykonanymi z aluminium, umożliwiającymi schowanie kabli toru sygnałowego i zasilającego. Kamery wewnętrzne, w zależności od przyjętych rozwiązań szczegółowych, przedstawionych na etapie projektu wykonawczego, zostaną przytwierdzone uchwytami do ścian wewnętrznych lub umieszczone zostaną w sufitach podwieszanych. Rozmieszczenie kamer przedstawiono na rzutach głównych budynku, tj. rys

11 12.5 INSTALACJA KONTROLI DOSTĘPU Dla uniemożliwienia wstępu do wybranych stref i pomieszczeń osobom nieuprawnionym jak również możliwości rejestracji każdego wejścia projektuje się wykonanie systemu kontroli dostępu. System chroni pomieszczenia, strefy poprzez blokowanie możliwości otwarcia drzwi wejściowych. Projektowany system kontroli dostępu oparty jest na autonomicznych kontrolerach dostępu z czytnikami kart zbliżeniowych. Czytniki kart należy zlokalizować w pobliżu drzwi, zainstalować w puszkach podtynkowych na równej wysokości z włącznikami oświetlenia. Na rysunkach przedstawiono rozmieszczenie czytników kart systemu kontroli dostępu. Jednostkę centralną systemu zakłada się zlokalizować w pomieszczeniu serwerowni na kondygnacji 1 budynku. Szczegółowe rozwiązania zostaną przedstawione w projekcie wykonawczym INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU Celem systemu SWiN jest ochrona serwerowni i infrastruktury teleinformatycznej (wyposażenia szaf krosowych na kondygnacjach) przed kradzieżą, wandalizmem i nieuprawnionym dostępem. Centralka alarmowa zostanie zainstalowana w serwerowni. Czujki, zainstalowane w pomieszczeniach technicznych i serwerowni, należy podłączyć do centrali systemu alarmowego. Rozmieszczenie czujek podczerwieni przedstawiono na rys Okablowanie należy prowadzić traktami kablowymi, a na odcinkach od czujki do traktu kablowego podtynkowo w rurach osłonowych typu peszel lub sztywnych PCW. Szczegółowe rozwiązania zostaną przedstawione w projekcie wykonawczym INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany systemu sygnalizacji pożaru Zintegrowanego Bloku Operacyjnego (ZB0) 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu. Projekt został wykonany w oparciu o Specyfikację techniczną PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. Obiekt zostanie objęty pełną ochroną systemu sygnalizacji pożaru. Centralka systemu została umieszczona na kondygnacji 1 w pomieszczeniu dozoru Cały budynek będzie obsługiwało pięć linii pętlowych (jedna linia na kondygnację). Zaproponowane rozmieszczenie ostrzegaczy pożarowych na poszczególnych kondygnacjach zostało przedstawione na rys Ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP) zostały umieszczone przy wyjściach z budynku, wejściach do klatek schodowych K1, K2 i w ciągach komunikacji poziomej tak, żeby odległości między ROP nie były większe niż 25m. Sygnalizatory akustyczne zostały umieszczone na korytarzach w ilości 5-6 sztuk na kondygnację. Wybrany sprzęt musi spełniać następujące wymagania: ostrzegacze pożaru muszą być elementami adresowalnymi i analogowymi, pętla musi mieć możliwość zainstalowania 128 elementów adresowalnych, posiadać elementy wyjścia wejścia do sterowania urządzeniami pożarowymi, system musi mieć możliwość pracy w sieci, możliwość podłączenia do systemu zarządzania budynkiem (BMS). Instalacja pętli zostanie wykonana przewodem YnTKSYekw 1x2x1, ułożona w tynku lub przestrzeni instalacyjnej w korytkach teletechnicznych. Szczegółowe rozwiązania techniczne zostaną ujęte w projekcie wykonawczym.

12 12.8 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Obiekt: budynek ZBO Adres inwestycji: Wrocław, ul. Weigla 5 Inwestor: Opracował: 4 WSK Wrocław mgr inż. Dariusz Jankowski Gdańsk, ul. Jesionowa 18A/18 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0. Zakres robót zamierzenia budowlanego 2.0. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 3.0. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 4.0. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 5.0. Określenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do robót 6.0. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagrożenia

13 1.0. Zakres robót zamierzenia budowlanego: montaż kablowych koryt siatkowych i szaf teleinformatycznych, wykonanie instalacji teletechnicznych - słaboprądowych 2.0. Wykaz istniejących obiektów budowlanych zespół budynków szpitala 3.0. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi czynne (pod napięciem) linie kablowe NN 4.0. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót możliwość porażenia prądem elektrycznym w warunkach pracy przy czynnych urządzeniach albo wskutek uszkodzenia izolacji urządzeń - duże, prace związane z przemieszczaniem materiałów budowlanych [transport, składowanie] - średnie, upadek z drabiny, rusztowania - duże, skaleczenie podczas prac montażowych i porządkowych duże, wybuch gazu podczas montażowych i uruchomieniowych średnie, utonięcia podczas prac montażowych i uruchomieniowych- niskie, poparzenia podczas prac montażowych - niskie 5.0. Określenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do robót przygotowanie załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstępnego, podstawowego i okresowego, zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy, a w szczególności z zasadami przemieszczania materiałów niezbędnych do realizacji zadania, pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac instalacyjnych muszą spełniać wymagania: 1. posiadać odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, 2. posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykonywania danej pracy oraz posługiwania się przewidzianymi dla tej pracy narzędziami i sprzętem, 3. mieć właściwy stan zdrowia oraz aktualne orzeczenia lekarza medycyny pracy, 4. posiadać niezbędną znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, konieczność przeprowadzenia codziennego szkolenia stanowiskowego, zapoznanie załogi z treścią planu BIOZ 6.0. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagrożenia. należy stosować ogólne zasady bhp oraz: 1. stosować prawidłowe oznakowanie oraz zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych, 2. wszelkie prace związane z odłączeniami i podłączeniami kabli prowadzić w stanie beznapięciowym

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Hlonda Poczta Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

1. OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 1. OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 1.1. INSTALACJE ZASILAJĄCE. 1.1.1. Zasilanie obiektu. Zasilanie obiektu będzie zrealizowane z projektowanej abonenckiej stacji transformatorowej typu kontenerowego w obudowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Żary ul. Osadników Wojskowych 40 Poczta

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

Zawartość 1. Uwagi ogólne... 2 1.1. Inwestor... 2 1.2. Podstawa opracowania... 2 1.3. Zakres opracowania:... 2 1.4. Charakterystyka inwestycji... 2 2. Rozwiązania techniczne.... 3 2.1. Zasilanie projektowanej

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki:

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: E1. Rzut przyziemia instalacja elektryczna. E2. Elementy instalacji elektrycznej nad kotłownią. E3. Rzut dachu- instalacja odgromowa.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. ETAP I...str.12 2. ETAP II...str.12 3. ETAP III...str.12 4. ETAP IV...str.12 5. UWAGI......str.13 II. RYSUNKI. 1. Schemat instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Aranżacja lokalu dla Poczty Polskiej w budynku

Aranżacja lokalu dla Poczty Polskiej w budynku e-mail.: MC2pracownia @gmail.com tel.: 502 222 744 Aranżacja lokalu dla Poczty Polskiej w budynku UG. Michałowice Reguły ul. Powstańców Warszawy 1 TOM II - PROJEKT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Data Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKT BUDOWLANY BRANśA NAZWA OBIEKTU TYTUŁ ELEKTRYCZNA DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO. OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW Strona 2 Stron8 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE...3 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.3 LITERATURA TECHNICZNA...3 1.4 WYKAZ POLSKICH NORM...3 1.5 PROJEKTY ZWIĄZANE...4 2 OPIS TECHNICZNY...4

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. grudzień, 2012r OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI: - Uprawnienia,

ZAŁĄCZNIKI: - Uprawnienia, SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 2 2. WSTĘP... 5 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 4. ZASILANIE OBIEKTU... 5 5. TABLICE BEZPIECZNIKOWE OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH.... 6 6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZE...

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie zasilania i wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku CENTRUM PRAKTYCZNEGO SZKOLENIA MAŁEGO

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Zasilanie w energię elektryczną

1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Zasilanie w energię elektryczną - 2 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno- budowlany, część elektryczna, Hali magazynowej z zapleczem socjalnym w Szczecinie ul. Wiosenna 1 działka nr 10/5 dla

Bardziej szczegółowo

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1.

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1. Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. OPIS TECHNICZNY... 1 3.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 1 3.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY... 1 3.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ A U T O R S K I FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT SALONU SPRZEDAŻY PGE S.A. ADRES INWESTYCJI: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 4 ŁÓDŹ INWESTOR: PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne a. obiekt: Instytut Łączności budynek C b. adres Wrocław ul. Swojczycka 38 c. temat: przebudowa części budynku C d. stadium: projekt budowlany e.

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TOMÓW TOM III INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPIS TOMÓW TOM III INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS TOMÓW tom tytuł 1. Projekt budowlano wykonawczy architektura i konstrukcja 2. Projekt budowlano wykonawczy instalacje sanitarne 3. Projekt budowlano wykonawczy instalacje elektryczne Tom I Tom II

Bardziej szczegółowo

Moc zainstalowana [kw]

Moc zainstalowana [kw] 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy pomieszczeń części budynku Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury w Słubicach ul 1-go Maja 1 69-100

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH REMONT FILII URZĘDU POCZTOWEGO KRAPKOWICE 1 OTMĘT, UL

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH REMONT FILII URZĘDU POCZTOWEGO KRAPKOWICE 1 OTMĘT, UL SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 2 2. WSTĘP... 5 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 4. ZASILANIE OBIEKTU... 5 5. TABLICE BEZPIECZNIKOWE OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH.... 6 6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZE...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja OPIS TECHNICZNY Część opisowa: 1. Przedmiot i zakres opracowania....2 2. Podstawa opracowania...2 3. Zakres opracowania....2 4. Ogólne dane elektroenergetyczne....3 5. Zasilanie....3 5.1. Linie kablowe

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zawartość opracowania: Spis treści: 1. RYSUNKI... 2 2.WSTĘP... 2 2.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2.2 Podstawy opracowania... 2 2.3 Projekty związane z opracowaniem...

Bardziej szczegółowo

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Plan sytuacyjny 4. Rysunki: 1. Schemat tablicy głównej TG 2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic 3.

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30 Projekt techniczny Zakład Aktywizacji Zawodowej 11-500 Giżycko ul. 1-go Maja 30 BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Leszno ul. Dworcowa 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem.

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem. Spis zawartości A. Część opisowa: opis techniczny, obliczenia techniczne, oświadczenie projektanta, uprawnienia budowlane, zaświadczenie o przynależności do Ł. O. Inż. Budownictwa, warunki techniczne zasilania

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w 1.OPIS TECHNICZNY 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach piwnicznych i sanitarnych (parter) w Zespole

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2

PROJEKT WYKONAWCZY. HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2 PROJEKT WYKONAWCZY HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2 Inwestor: Zarząd Obiektów Sportowych w Koszalinie Zespół projektowy: Instalacje elektryczne i teletechniczne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny II.Zestawienie materiałów

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny II.Zestawienie materiałów SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II.Zestawienie materiałów Część rysunkowa E-01 Plan instalacji elektrycznych i teletechnicznych E-02 Schemat tablicy bezpiecznikowej TB - 2 - I. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE NR UMOWY: 21/06 Z DNIA 28.02.2006R. STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SPORTOWEJ HALI ŁUKOWEJ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 29 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W ŁODZI - BUDŻET OBYWATELSKI TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIASTO ŁÓDŹ (Łódź ul Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna STADION ŻUŻLOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI NR: ul. Piłsudskiego 102 INWESTOR: Miasto Ostrów Wielkopolski aleja Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Instalacje elektroenergetyczne 1.1 Zasilanie elektroenergetyczne obiektów 1.2 Rozdział energii elektrycznej nn 0,4kV 1.3 Trasy kablowe 1.4 Ochrona przeciwporażeniowa, przepięciowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA EGZEMPLARZ NR: NAZWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA INWESTOR: Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Świętej Anny w

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny branża elektryczna

Opis techniczny branża elektryczna Opis techniczny branża elektryczna Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna budynku B dla inwestycji budowy siedziby powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu wraz z magazynami przeciwpowodziowymi

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. OPIS TECHNICZNY... 1 1.1. Dane ogólne... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2.1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 1 2.2. Założenia wstępne... 2 2.2.1. Charakterystyka układu...

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA NR PROJEKTU V-80 FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka ADRES: KATOWICE ul. Bankowa 11a TEMAT: UZUPEŁNIENIE KLIMATYZACJI WRAZ Z WENTYLACJĄ POMIESZCZENIA SERWEROWNI

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADANIE III.2 Projektant Marian Damski upr. AN 8346/145/85 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości; 2. Opis techniczny; 3. Obliczenia natężenia oświetlenia 4. Rysunki szt. 7 E/1/7/Z III.2

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Daniel Wierzbołowicz ul. Cmentarna 10 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat: instalacje elektryczne Obiekt: przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Adres obiektu: ul. Jaćwieska 14 19-500 Gołdap

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania...2 2. Stan istniejący...2 3. Stan projektowany...3 3.1. Rozdzielnice piętrowe...3 3.2. Technologia układania instalacji...3 3.3.

Bardziej szczegółowo

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK.

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK. SPIS TREŚCI 1. Spis treści. 2. Opis techniczny. 3. Obliczenia techniczne. 4. Rysunki: E1. Rzut kotłowni instalacja elektryczna. E2. Rzut dachu - instalacja odgromowa. E3. Technologia kotłowni instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

EKO DOLINA Sp. z o.o. ŁĘŻYCE, AL. PARKU KRAJOBRAZOWEGO KOLECZKOWO

EKO DOLINA Sp. z o.o. ŁĘŻYCE, AL. PARKU KRAJOBRAZOWEGO KOLECZKOWO TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA BYDYNKU SOCJALNEGO WRAZ Z SEGMENTEM DEMONTAŻU SPRZĘTU RTV I AGD OBIEKT NR 7, ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BLOKU A1

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BLOKU A1 PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI BLOKU A1 W GMACHU MINISTERSTWA FINANSÓW PRZY ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 12 W WARSZAWIE TOM II INSTALACJA EKTRYCZNE Nazwa i adres inwestycji/obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 2. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - podkłady architektoniczne, sanitarne - obowiązujące przepisy i normy

OPIS TECHNICZNY. 2. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - podkłady architektoniczne, sanitarne - obowiązujące przepisy i normy OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rozbudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej w kotłowni w Budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTPROJEKT SŁUPSK SPÓŁKA Z O.O. W SŁUPSKU, UL. KASZUBSKA 45 PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: Muzeum Pomorza Środkowego Filia w Swołowie Budynek nr 5 Przebudowa zabytkowego budynku

Bardziej szczegółowo

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Zmiana sposobu użytkowania budynku egz.4 TYTUŁ PROJEKTU BRANŻA STADIUM Instalacja elektryczna w budynku ( zmiana sposobu użytkowania) w m. Wrocki, dz. nr 455/3, gm. Golub-Dobrzyń ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Zmiana sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47 PUH ALMOR 75-204 Koszalin ul. Jana z Kolna 10 tel. 0-94 348 14 49 Koszalin maj 2011r. PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNIC I PARTERU BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W DRAWSKU POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Stanisław Osiński upr. UAN-IV/8346/110/TO/86 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

mgr inż. Stanisław Osiński upr. UAN-IV/8346/110/TO/86 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych egz.5 TYTUŁ PROJEKTU BRANŻA STADIUM Instalacja elektryczna w rozbudowanej istniejącej sali gimnastycznej ze stołówką o budynek kotłowni wraz z przyłączem cieplnym w Zespole Szkół nr 4 ELEKTRYCZNA PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. P R O J E K T T E C H N I C Z N Y OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. INWESTOR : Urząd Gminy w Łapanowie. Projektował : BRZESKO 2007r.

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenie projektanta. 2. Oświadczenie sprawdzającego

1. Oświadczenie projektanta. 2. Oświadczenie sprawdzającego SPIS ZAWARTOŚCI LP. POZYCJA 1. Oświadczenie projektanta 2. Oświadczenie sprawdzającego 3. 4. 5. 6. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta Zaświadczenie o przynależności Okręgowej Izby

Bardziej szczegółowo

1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a. 1. 2 S t a n i s t n i e jący. 1. 3 S t a n p r o j e k t o w a n y

1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a. 1. 2 S t a n i s t n i e jący. 1. 3 S t a n p r o j e k t o w a n y 1 OPIS TECHNICZNY 1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a - zlecenie Inwestora, - projekt architektoniczno-konstrukcyjny, - projekt wentylacji, - uzgodnienia branżowe, - obowiązujące przepisy i normy.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r Projektowanie, Nadzór i Doradztwo Instalacje i Sieci Elektroenergetyczne mgr inż. Zbigniew Kucharski 24-100 Puławy tel.(081) 886-85-06 ul. Norblina 86 tel.693170404 NIP : 716-161-20-54 Rodzaj opracowania:

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 1. OPIS TECHNICZNY...3 1.1 Temat projektu...3 1.2 Zakres projektu...3 1.3 Podstawa prawna opracowania projektu...3 1.4 Wskaźniki techniczne...3 1.5 Przyłącze 0,4kV...3

Bardziej szczegółowo

Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12

Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12 Egz. nr 4 Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12 Instalacja elektryczna Inwestor: Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. AL. Legionów nr 11, 08-400 Garwolin Branża:

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISK UL.

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji fax.: +48 91 813 75 10 ul.smolańska 3 tel.: +48 91 813 75 11 70-026 Szczecin e-mail: biuro@prospel.pl www.prospel.pl Nr projektu: PR-1216 FAZA OPRACOWANIA: NAZWA PROJEKTU: BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

GETRONIK Dariusz Gierszewski Olsztyn ul.reymonta 39/4 tel./fax ; kom

GETRONIK Dariusz Gierszewski Olsztyn ul.reymonta 39/4 tel./fax ; kom GETRONIK Dariusz Gierszewski 10-335 Olsztyn ul.reymonta 39/4 tel./fax 89 526-63-64; kom.605-566-465 e-mail: getronik@onet.eu PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Przebudowa i remont części biurowej w budynku magazynowym

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y KAMBEP P.U.H. DYLA PIOTR 44-251 Rybnik, ul. Gronowa 26 T: +48 32 42 55 697 F: +48 32 42 55 697 w. 18 INWESTOR: ASP Katowice ul. Raciborska 37 40 074 Katowice OBIEKT: Pomieszczenie laboratorium dźwięku

Bardziej szczegółowo

B O R A T Y N STUDIO ARCHITEKTURY. PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator.

B O R A T Y N STUDIO ARCHITEKTURY. PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator. STUDIO ARCHITEKTURY B O R A T Y N PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator.pl INWESTOR FUNDACJA EDUKACJI I SZTUKI FILMOWEJ MACIEJA ŚLESICKIEGO I BOGUSŁAWA

Bardziej szczegółowo

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE STRONA: 24. 3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 7.C.3.1 Część opisowa I. Opis techniczny.... 24 1.1 Przedmiot opracowania.... 24 1.2 Podstawa opracowania.... 24 1.3 Zakres opracowania.... 25 1.4 Rozdział energii...

Bardziej szczegółowo

4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA. Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna

4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA. Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna 4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna 4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO DLA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO DLA BATEX-INSTALPROJEKT ul. Siennicka 50 04-393 Warszawa Tel/fax. 22-810 95 59 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO DLA INSTALACJI CHŁODU I NAWILŻANIA Obiekt: BUDYNEK ARCHIWUM

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - wewnętrznej instalacji elektrycznej

OPIS TECHNICZNY - wewnętrznej instalacji elektrycznej OPIS TECHNICZNY - wewnętrznej instalacji elektrycznej do projektu przebudowy części komunikacji w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Gródku przy ul. Fabrycznej z dostosowaniem do potrzeb dla osób

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ

SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ 1. Strona tytułowa. 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny. 4. Obliczenia. 5. Rysunki E1 Rzut przyziemia instalacja oświetlenia E2 Rzut piętra instalacja oświetlenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych Projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznych wnętrzowych II piętra III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. Branża: Instalacje Elektryczne Stadium: Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE TEMAT: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Bema 4-5 76-200 Słupsk INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Bema 4-5 76-200 Słupsk Opracował: mgr inż. Piotr Potapski

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania...2 1.4 Informacje ogólne i stan istniejący...3 1.5

Bardziej szczegółowo