SPIS ZAWARTOŚCI TOM II CZĘŚĆ 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS ZAWARTOŚCI TOM II CZĘŚĆ 3"

Transkrypt

1 TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY SPIS ZAWARTOŚCI TOM II CZĘŚĆ 3 I. OPIS TECHNICZNY A. CZĘŚĆ OPISOWA INSTALACJE ZASILAJĄCE Zasilanie obiektu. Zasilanie obiektu będzie zrealizowane z projektowanej abonenckiej stacji transformatorowej typu kontenerowego w obudowie metalowej. Stacja będzie wyposażona w dwa transformatory o mocy 1600kVA, ośmiopolową rozdzielnicę SN w izolacji powietrznej z aparatami w komorach próżniowych, trzysekcyjną rozdzielnię nn. Z rozdzielnicy RNN stacji transformatorowej torem linii kablowych YKY w układzie równoległym zostanie zasilona rozdzielnica główna RGnn projektowanego budynku. Przewiduje się wykonanie dwóch torów zasilań podstawowych, jednego toru zasilania rezerwowanego przez agregat prądotwórczy i odrębnego toru zasilania tomografu. Rozdzielnica główna budynku będzie wykonana w układzie trójsekcyjnym (dwie sekcje obsługujące zasilania podstawowe i jedna sekcja zasilań rezerwowanych). Zostanie ona zainstalowana w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnic. Rezerwowymi źródłami zasilania będą: spalinowy agregat prądotwórczy 400/230V, 50Hz, o szacowanej mocy 650kVA ze zbiornikiem paliwa na 6 godzin pracy. Dla osiągnięcia dłuższego czasu pracy agregatu (ponad 36 godzin) przewiduje się zastosowanie dodatkowych zewnętrznych zbiorników paliwa o pojemności po 5000l. Zespół prądotwórczy w obudowie zewnętrznej odpornej na warunki atmosferyczne będzie zainstalowany pod wiatą obok budynku abonenckiej stacji transformatorowej, zasilacz DC/AC typu UPS, 400/230V, 50Hz, o mocy 200kVA, z baterią akumulatorów na 45 minut pracy, jeden zasilacz typu UPS 400/230V, 50Hz, t=15minut, o szacowanej mocy 30kVA, przeznaczony do zasilania urządzeń serwerowni, jeden zasilacz typu UPS 400/230V, 50Hz, t=15minut, o szacowanej mocy 20kVA, przeznaczony do zasilania stanowisk komputerowych, centrala oświetlenia ewakuacyjnego z własnymi bateriami akumulatorów. Ponadto projektuje się instalowanie lokalnych zasilaczy awaryjnych UPS o mniejszych mocach, przeznaczonych do zasilania urządzeń teletechnicznych i systemów zabezpieczających. Urządzenia główne UPS i bateria centralna oświetlenia awaryjnego będą zainstalowane w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie parteru Rozdział energii elektrycznej w budynku. Z rozdzielnicy RGnn będą zasilane rozdzielnice oddziałowe i technologiczne. Do rozdzielnic odbiorczych wykonane będą linie zasilające kablami bezhalogenowymi typu N2XH układane na korytkach (główne ciągi rozprowadzeń pionowych i poziomych i w rurkach ochronnych w bruzdach pod tynkiem (podejścia pionowe do rozdzielnic)).

2 Instalacje elektryczne specjalistycznych działów (sterylizatornia, gazy medyczne, serwerownia, węzeł cieplny z kotłownią oraz dezynfektorownia) zasilane będą z rozdzielnic technologicznych RT. Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne zasilane będą z rozdzielnic zasilająco-sterowniczych RWC zlokalizowanych na obudowach central lub w najbliższym otoczeniu centrali. Na kondygnacji 2 i 3 występują pomieszczenia o najwyższym stopniu zagrożenia dla pacjenta,takie jak: sale zabiegowe, sale operacyjne, sale pooperacyjne, itp.) Podstawową zasadą ochrony przeciwporażeniowej w pomieszczeniach jak wyżej jest stosowanie układu IT z izolowanym punktem neutralnym (poprzez wykorzystanie transformatorów separacyjnych), ze stałą kontrolą stanu izolacji i wyrównania potencjałów wszystkich mas metalowych. Przewiduje się zastosowanie rozdzielnic systemu IT dla każdej sali operacyjnej wraz z pomieszczeniami przyległymi. Rozdzielnice te będą zasilane z rozdzielnic oddziałowych z sekcji rezerwowanych oraz sekcji gwarantowanych poprzez zabudowane automatyczne układy SZR w polach zasilających. Stany pracy sieci będą przedstawiane na kasetach sygnalizacyjnych zlokalizowanych wewnątrz pomieszczeń wydzielonych i kontrolowanych. Stany te będą również przedstawiane w budynkowej instalacji BMS. Dla urządzeń wymagających bezprzerwowego zasilania (sale operacyjne, elektroniczna aparatura diagnostyczna, oświetlenia awaryjne w salach operacyjnych, gniazda sieci komputerowej, itp.) będą zastosowane urządzenia UPS zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniu kondygnacji piwnic. Dla zapewnienia bezprzerwowego zasilania urządzeń czynnych serwerowni przewidziano dodatkowo zasilacz UPS o mocy 30kVA z baterią akumulatorów gwarantującą 15 min czas podtrzymania napięcia. Rozdzielnica główna RGnn wykonana będzie jako zestaw przyścienny szaf IP41 wyposażonych w rozłączniki bezpiecznikowe w polach odpływowych i układ SZR do współpracy z agregatem prądotwórczym. Pozostałe rozdzielnice wykonane będą jako naścienne albo wnękowe w obudowach izolacyjnych przystosowanych do montażu aparatury modułowej. Wykonanie rozdzielnic w standardzie obudów i aparatury firm Legrand, Moeller lub równorzędnym Wyłączniki przeciwpożarowe Przy wejściu głównym obok pomieszczenia portierni oraz na każdej kondygnacji budynku zostaną zainstalowane przyciski WP sterujące wyłączeniem dla potrzeb pożarowych rozłączników w torach zasilania rozdzielnicy głównej RG oddzielnie dla poziomu piwnic i pozostałych kondygnacji budynku INSTALACJE ODBIORCZE Instalacje oświetleniowe Oświetlenie podstawowe. Oświetlenie realizowane będzie przy użyciu opraw świetlówkowych zabudowanych w sufitach podwieszanych. Część opraw oświetleniowych służyć będzie celom oświetlenia podstawowego i awaryjnego oraz nocnego. Wymagane natężenie oświetlenia : pomieszczenia operacyjne 1000lx pokoje przygotowań i pooperacyjne 500lx

3 pomieszczenia biurowe 500lx pomieszczenia technologiczne 200lx pomieszczenia socjalne, korytarze 200lx szatnie, pomieszczenia sanitarne 200lx klatki schodowe 150lx pomieszczenia magazynowe 100lx Przyjęto poziomy natężenia oświetlenia zgodnie z PN-EN Sterowanie oświetleniem podstawowym - łącznikami przy wejściu do pomieszczeń, w przypadku sal chorych łącznikami wewnątrz pomieszczeń. Oświetlenie sal łóżkowych zapewnią kompakty nadłóżkowe wyposażone w lampy oświetlenia ogólnego, oświetlenia miejscowego w obszarze łóżka i miejscowego nocnego w rejonie stolika nocnego. Kompakty wyposażone będą także w gniazda wtyczkowe 230V. gniazda komputerowe oraz wypusty gazów medycznych. Oświetlenie miejscowe zrealizowane zostanie w salach operacyjnych i zabiegowych lampami bezcieniowymi, w salach łóżkowych OIOM lampami przenośnymi instalowanymi na konstrukcji nośnej urządzeń elektromedycznych, w salach chorych lampami wewnętrznymi kompaktów nadłóżkowych. Sterowanie oświetlenia miejscowego lokalnymi łącznikami Oświetlenie awaryjne Projektuje się oświetlenie dróg ewakuacyjnych i przestrzeni otwartych przez wydzieloną instalację oświetlenia ewakuacyjnego, zasilaną, sterowaną i monitorowaną z centralnej baterii awaryjnej. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego rozmieszczone zostaną równomiernie i zapewnią minimalne natężenie oświetlenia dróg ewakuacyjnych wielkości ponad 1lx i strefy otwartej 0.5lx. z zachowaniem stosunku natężenia maksymalnego do minimalnego w proporcji nie większej jak 40:1. Miejsca, gdzie zainstalowane zostaną hydranty i ręczne ostrzegacze pożaru, zostaną dodatkowo doświetlone oprawami oświetleniowymi, instalowanymi w odległości od tych miejsc nie większej, niż dwa metry w rzucie poziomym Oświetlenie całonocne W głównych ciągach komunikacyjnych przewidziano oprawy w systemie pracy całonocnej zasilane w obwodach sterowanych z układu w rozdzielnicy głównej współpracującego z wyłącznikiem zmierzchowym. Przełączanie zasilania oprawy z obwodu ogólnego na całonocny wykonane w rozdzielnicach piętrowych. Wykonanie instalacji oświetleniowych. W korytarzach - przewody YDY 3x1,5 z izolacją na napięcie 750V układane na korytkach i konstrukcji sufitów podwieszanych. W pozostałych pomieszczeniach przewody układane w tynku.łączniki oświetleniowe przy wejściach do pomieszczeń sanitarnych dla niepełnosprawnych będą instalowane na wysokości 0,9m, w pozostałych pomieszczeniach na wysokości 1,1m.

4 Instalacja gniazd wtykowych. Instalacja gniazd wtykowych 230V ogólnego przeznaczenia wykonana będzie przewodami YDYżo 3x2,5mm 2 z izolacją na napięcie 750V układanymi w korytkach instalacyjnych i wtynkowo. W pomieszczeniach technicznych i socjalnych należy stosować osprzęt bryzgoszczelny (IP44) pt. Gniazda wtykowe przy umywalkach (sanitariaty) instalowane na wysokości 1,3m, w pozostałych pomieszczeniach instalowane na wysokości 0,3m Gniazda wtykowe będą podzielone na trzy systemy: gniazda ogólnego przeznaczenia zasilane w obwodach nierezerwowanych służące celom ogólnym o małym znaczeniu medycznym gniazda medycznego przeznaczenia z zasilaniem rezerwowanym służące celom techniki medycznej o dużym znaczeniu gniazda komputerowe w obwodach z zasilaniem gwarantowanym dla urządzeń komputerowych Instalacja siły i urządzeń technologicznych. Obejmuje zasilanie zestawów gniazd siłowych oraz urządzeń wentylacji mechanicznej,klimatyzacji, chłodnictwa, przepompowni,maszynowni gazów medycznych, dźwigów. Ponadto przewiduje się instalacje dla drobnych urządzeń instalacji technologicznych. Wykonanie przewodami YDY i YKY układanymi na korytkach i p.t Instalacja urządzeń specjalnych. Zostaną zastosowane wydzielone obwody dla zasilania centralek instalacji alarmowych włamaniowej i sygnalizacji pożaru. Wykonanie przewodami YDY układanymi natynkowo w przestrzeni nad sufitem podwieszonym i w rurkach ochronnych wewnątrz ścian Zasilanie urządzeń pożarowych. Zasilanie opraw awaryjnych, central klap oddymiania, klap odcinających przeciwpożarowych w systemie wentylacji bytowej i klimatyzacji będzie wykonane kablami ognioodpornymi NHXH E90 układanymi na tynku z zastosowaniem uchwytów zapewniających wytrzymałość ogniową E90 (rozwiązania systemowe według aprobaty), w systemach korytek kablowych E90, a na odcinkach przejść pionowych w bruzdach pod tynkiem. Uwaga: Na przejściach kablowych pomiędzy strefami pożarowymi należy wykonać uszczelnienia ogniowe w klasie EI INSTALACJE OCHRONNE Instalacja ochrony od porażeń. Dla instalacji w pomieszczeniach specjalistycznych jak sale zabiegowe, sale operacyjne, sale pooperacyjne, itp. będzie zastosowany układ IT. W pozostałych instalacjach odbiorczych zastosowane będzie samoczynne wyłączanie zasilania w układzie sieciowym TN-S. Dla wszystkich odbiorników technicznych i obwodów gniazdowych zastosowane będą wyłączniki różnicowoprądowe o czułości I = 30mA.

5 Instalacja połączeń wyrównawczych. W pomieszczeniach przyłącza wody,węzła co, kotłowni i wentylatorowni wykonana zostanie instalacja połączeń wyrównawczych z zastosowaniem szyn uziemiających typu K-12 Dehn (lub odpowiednich). Szyny wyrównawcze zostaną połączone z uziomem fundamentowym budynku. Do szyny wyrównawczej należy podłączyć przewodami LYżo10 metalowe rury instalacji sanitarnych i kanałów wentylacyjnych, obudowy rozdzielnic i metalowe konstrukcje budynku. Instalacje szyn wyrównawczych połączyć przewodem LYżo25mm 2 z główną szyną uziemiającą przy rozdzielnicy RG Instalacje ochrony przeciwprzepięciowej. Zastosowany będzie dwustopniowy układ ochrony przeciwprzepięciowej. W rozdzielnicy głównej będą zainstalowane ochronniki typ 1+2 (np. DEHNventil TN-S). W rozdzielnicach odbiorczych zainstalowane będą ochronniki typu 2 (DEHNquard T275) Instalacja piorunochronna. Przewiduje się wykonanie instalacji piorunochronnej spełniającej wymagania dla drugiego poziomu ochrony według PN-EN Wykorzystane będą blaszane pokrycia dachu. Na pozostałej części wykonana będzie instalacja zwodów poziomych z drutu Fe/Zn 8mm układanych na klockach betonowych klejonych do papy pokrycia warstwy izolacyjnej. Dla ochrony central wentylacyjnych przewidziano zastosowanie masztów (iglic) odgromowych. Przewody odprowadzające zostaną wykonane płaskownikiem Fe/Zn 25x4mm ułożonym na tynku pod warstwą izolacji styropianowej. Połączenie przewodów odprowadzających z uziomem będzie wykonane poprzez złącza probiercze umieszczone w puszkach terenowych. Przewidziano wykonanie sztucznego uziomu fundamentowego w postaci bednarki Fe50x4 ułożonej szerszym bokiem pionowo w otulinie betonu grubości minimum 5cm w dolnej warstwie fundamentu. Na poziomie zerowym, w płycie stropowej, wykonać należy połączenia wyrównawcze ochrony odgromowej obiektu, układając płasko, w kratę", płaskownik stalowy FP50x4. Połączenia wyrównawcze połączyć należy ze zbrojeniem płyty stropowej.

6 11.4 OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA MOCY BILANS MOCY - rozdz. RG III rezerwowane zasilane z agregatu prądotwórczego Lp. Nazwa odbiorników Pi/kW Kz Po/kW Centrale wentylacyjne KN6,KN7(chirurgia urazowa,urologia) sprzęt medyczny sal operacyjnych 76 0,9 68, , oświetlenie 160 0, serwerownia (RUS,RUK) Kotłownia, węzeł cieplny (RTK,RTC) 22,0 0,35 8,0 6. System gazów medycznych 45 0, Dźwigi RD1,RD Wentylacja ppoż 22 0,9 20 Razem Pi = 522kW - Po = 450kW Uwzględniając współczynnik jednoczesności kj=0,95, moc szczytowa P s = 430kW BILANS MOCY - rozdz. RG II zasilanie podstawowe Lp. Nazwa odbiorników Pi/kW Kz Po/kW 1. Centrale chłodnicze CH1,CH , sprzęt technologiczny sterylizator ni RTS i dezynfekcji Rdz 485 0, oświetlenie 20 0, dźwig RD Razem Pi = 789kW - Po = 588kW Uwzględniając współczynnik jednoczesności kj=0,9, moc szczytowa P s = 530kW BILANS MOCY - rozdz. RG I zasilanie podstawowe Lp. Nazwa odbiorników Pi/kW Kz Po/kW 1. Centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne 755 0, dźwig RD Razem Pi = 769kW - Po = 618kW Całkowita moc szczytowa obiektu P s = 1578kWx0,97=1530kW

7 11.5 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Obiekt: budynek ZBO Adres inwestycji: Wrocław, ul. Weigla 5 Inwestor: Opracował: 4 WSK Wrocław mgr inż. Jerzy Kulawiak ATRIO Gdynia, ul. Ujejskiego 24/1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0.Zakres robót zamierzenia budowlanego 2.0.Wykaz istniejących obiektów budowlanych 3.0.Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 4.0.Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 5.0.Określenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do robót 6.0.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagrożenia

8 1.0. Zakres robót zamierzenia budowlanego: wykonanie instalacji elektrycznych 2.0. Wykaz istniejących obiektów budowlanych zespół budynków szpitala 3.0. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi czynne (pod napięciem) linie kablowe 0,4kV i SN 4.0. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót możliwość porażenia prądem elektrycznym w warunkach pracy przy czynnych urządzeniach albo wskutek uszkodzenia izolacji urządzeń. prace związane przemieszczaniem materiałów budowlanych [transport, składowanie] 5.0. Określenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do robót przygotowanie załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstępnego, podstawowego i okresowego. zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy, a w szczególności z zasadami przemieszczania materiałów niezbędnych do realizacji zadania. zapoznanie załogi z treścią planu BIOZ 6.0. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagrożenia. należy stosować ogólne zasady bhp oraz: 1. stosować prawidłowe oznakowanie oraz zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych. 2. wszelkie prace związane z odłączeniami i podłączeniami kabli, a w szczególności przy wykonywaniu muf, prowadzić w stanie beznapięciowym

9 12. - SŁABOPRĄDOWE 12.1 TRAKTY KABLOWE Dla potrzeb wykonania instalacji teletechnicznych słaboprądowych na obiekcie należy zainstalować system koryt kablowych siatkowych. Koryta kablowe siatkowe należy zamontować do stropu za pomocą elementów dedykowanych przez producenta zastosowanego systemu. Na obiekcie, w zależności od liczby przewodów, należy zamontować koryta kablowe siatkowe o wymiarach (szerokość/głębokość): 120/110, 240/110 i 320/110. Trasy przebiegu traktów kablowych oraz ich specyfikację przedstawiono na rys do Do prowadzenia instalacji pomiędzy kondygnacjami przewidziano szachty technologiczne, oznaczone TT na w/w rysunkach. Przejścia poziome i pionowe pomiędzy strefami pożarowymi należy zabezpieczyć przeciwogniowo rozwiązaniem systemowym o odpowiednio dobranej odporności ogniowej SERWEROWNIA I POMIESZCZENIA TECHNICZNE W obiekcie zaprojektowano serwerownię i pomieszczenia techniczne dedykowane dla infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej. W serwerowni i pomieszczeniach technicznych, dla urządzeń aktywnych i pasywnych, będących elementami wykonawczymi projektowanych instalacji, należy zainstalować szafy teleinformatyczne. W serwerowni szafy teleinformatyczne o wymiarach 42U/800/800 z przeszklonymi drzwiami przednimi, swobodnie otwieranymi drzwiami bocznymi i tylnymi, w pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych w piwnicy i na kondygnacjach 1 do 4 szafy teleinformatyczne wiszące o wymiarach 22U/600/600 z przeszklonymi przednimi drzwiami, swobodnie otwieranymi obu drzwiami bocznymi. Na kondygnacjach 3 i 4 dodatkowo w przestrzeni międzysufitowej należy zainstalować szafy 6U/600/400 z osprzętem dla techniki medycznej, zlokalizowanej na salach operacyjnych. Rozmieszczenie szaf teleinformatycznych przedstawiono na rys INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ LAN Projekt obejmuje wykonanie w obiekcie instalacji sieci strukturalnej, umożliwiającej dołączenie w miejscu lokalizacji gniazd zarówno aparatów telefonicznych jak i komputerów. Planuje się wykonanie sieci strukturalnej LAN z wykorzystaniem architektury gwiazdy. Na system okablowania strukturalnego składają następujące elementy: punkty dystrybucyjne, okablowanie poziome, okablowanie pionowe, punkty logiczne. Główny punkt dystrybucyjny, oznaczony KZG, zakłada się umieścić na kondygnacji 1 w pomieszczeniu zwanym serwerownią ogólną. Serwerownia zostanie objęta systemami kontroli dostępu i sygnalizacji włamania i napadu. Na kondygnacjach projektowanego budynku przewidziano zainstalowanie pośrednich punktów dystrybucyjnych, oznaczonych odpowiednio na rysunkach: KMP kondygnacja piwnicy, KN0 i KM0 kondygnacja 1, KN1 i KM1 kondygnacja 2, KN2 i KN2 kondygnacja 3, KN3 i KM3 kondygnacja 4. Pośrednie punkty dystrybucyjne zlokalizowane będą w wydzielonych pomieszczeniach teletechnicznych, objętych kontrolą dostępu i systemem sygnalizacji włamania i napadu.

10 W pośrednich punktach dystrybucyjnych zostaną umieszczone urządzenia aktywne i elementy pasywne sieci strukturalnej LAN. Okablowanie poziome zostanie wykonane z kabli teleinformatycznych z żyłami jednodrutowymi, w powłoce z tworzywa bezhalogenowego nierozprzestrzeniającego płomienia, o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów korozyjnych (LSOH). Kable teleinformatyczne, od punktu logicznego do traktu kablowego, zakłada się prowadzić podtynkowo w rurach osłonowych typu peszel lub sztywnych PCW, a do pośrednich punktów dystrybucyjnych traktami kablowymi przedstawionymi na rys Okablowanie, na całej długości od punktu logicznego do punktu dystrybucyjnego, powinno być wolne od sztukowań, zgnieceń, nacięć lub załamań. Żadne rozdzielanie par na dwa kanały komunikacyjne nie może być dokonywane w infrastrukturze okablowania. Wszystkie adaptacje polegające na współdzielonym wykorzystaniu kanału transmisyjnego muszą być zrobione poza infrastrukturą stałą systemu okablowania Kable zostaną zakończone w punktach dystrybucyjnych na panelach dystrybucyjnych, a w punktach logicznych gniazdami komputerowymi zainstalowanymi w puszkach podtynkowych, zainstalowanych na jednym poziomie z gniazdami elektrycznymi we wspólnej ramce. Rozmieszczenie gniazd komputerowych przedstawiono na rys Główny punkt dystrybucyjny z pośrednimi punktami dystrybucyjnymi planuje się połączyć fizycznie z wykorzystaniem okablowania pionowego. Okablowanie pionowe zostanie wykonane w oparciu o medium światłowodowe. Kable światłowodowe należy ułożyć w zaprojektowanych korytach kablowych siatkowych. Do przejść między kondygnacjami zostaną wykorzystane przejścia w stropach, zwane szachtami, oznaczone na rys literami TT. Kable światłowodowe zostaną zakończone na przełącznicach ODF zlokalizowanych fizycznie w serwerowni i pomieszczeniach technicznych (szafach teleinformatycznych) INSTALACJA TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ CCTV System telewizji przemysłowej na terenie obiektu pełni funkcje ochronne i kontrolne. Dozorem kamer telewizji przemysłowej (CCTV) objęte będą określone strefy i pomieszczenia. Rozwiązanie zapewniać będzie: kontrolę pomieszczeń technicznych, w których zostaną zainstalowane urządzenia infrastruktury teleinformatycznej, dozór ciągów komunikacyjnych ogólnodostępnych (korytarzy, holi) i wejść/wyjść do stref zamkniętych, klatek schodowych i wind, obserwację elewacji zewnętrznych i wejść do budynku. Na terenie ZBO i elewacji budynku przewiduje się zainstalowanie kolorowych kamer IP o wysokiej rozdzielczości pracujących w trybie dzień/noc. Wszystkie kamery zostaną wyposażone w obiektywy z automatyczną przesłoną oraz regulowaną ogniskową w celu precyzyjnego ustawienia zakresu obserwacji. Kamery dołączone zostaną do rejestratora cyfrowego, zlokalizowanego w pomieszczeniu serwerowni. Rejestrator będzie umożliwiał zdalny dozór i kontrolę z wykorzystaniem sieci IP. Monitory systemu zostaną zainstalowane w pomieszczeniu na kondygnacji 1 zwanym stanowiskiem dozoru. Kamery zewnętrzne, umieszczone w obudowach aluminiowych wyposażonych w termostat i grzałkę, zostaną przytwierdzone do ścian zewnętrznych budynku uchwytami wykonanymi z aluminium, umożliwiającymi schowanie kabli toru sygnałowego i zasilającego. Kamery wewnętrzne, w zależności od przyjętych rozwiązań szczegółowych, przedstawionych na etapie projektu wykonawczego, zostaną przytwierdzone uchwytami do ścian wewnętrznych lub umieszczone zostaną w sufitach podwieszanych. Rozmieszczenie kamer przedstawiono na rzutach głównych budynku, tj. rys

11 12.5 INSTALACJA KONTROLI DOSTĘPU Dla uniemożliwienia wstępu do wybranych stref i pomieszczeń osobom nieuprawnionym jak również możliwości rejestracji każdego wejścia projektuje się wykonanie systemu kontroli dostępu. System chroni pomieszczenia, strefy poprzez blokowanie możliwości otwarcia drzwi wejściowych. Projektowany system kontroli dostępu oparty jest na autonomicznych kontrolerach dostępu z czytnikami kart zbliżeniowych. Czytniki kart należy zlokalizować w pobliżu drzwi, zainstalować w puszkach podtynkowych na równej wysokości z włącznikami oświetlenia. Na rysunkach przedstawiono rozmieszczenie czytników kart systemu kontroli dostępu. Jednostkę centralną systemu zakłada się zlokalizować w pomieszczeniu serwerowni na kondygnacji 1 budynku. Szczegółowe rozwiązania zostaną przedstawione w projekcie wykonawczym INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU Celem systemu SWiN jest ochrona serwerowni i infrastruktury teleinformatycznej (wyposażenia szaf krosowych na kondygnacjach) przed kradzieżą, wandalizmem i nieuprawnionym dostępem. Centralka alarmowa zostanie zainstalowana w serwerowni. Czujki, zainstalowane w pomieszczeniach technicznych i serwerowni, należy podłączyć do centrali systemu alarmowego. Rozmieszczenie czujek podczerwieni przedstawiono na rys Okablowanie należy prowadzić traktami kablowymi, a na odcinkach od czujki do traktu kablowego podtynkowo w rurach osłonowych typu peszel lub sztywnych PCW. Szczegółowe rozwiązania zostaną przedstawione w projekcie wykonawczym INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany systemu sygnalizacji pożaru Zintegrowanego Bloku Operacyjnego (ZB0) 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu. Projekt został wykonany w oparciu o Specyfikację techniczną PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. Obiekt zostanie objęty pełną ochroną systemu sygnalizacji pożaru. Centralka systemu została umieszczona na kondygnacji 1 w pomieszczeniu dozoru Cały budynek będzie obsługiwało pięć linii pętlowych (jedna linia na kondygnację). Zaproponowane rozmieszczenie ostrzegaczy pożarowych na poszczególnych kondygnacjach zostało przedstawione na rys Ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP) zostały umieszczone przy wyjściach z budynku, wejściach do klatek schodowych K1, K2 i w ciągach komunikacji poziomej tak, żeby odległości między ROP nie były większe niż 25m. Sygnalizatory akustyczne zostały umieszczone na korytarzach w ilości 5-6 sztuk na kondygnację. Wybrany sprzęt musi spełniać następujące wymagania: ostrzegacze pożaru muszą być elementami adresowalnymi i analogowymi, pętla musi mieć możliwość zainstalowania 128 elementów adresowalnych, posiadać elementy wyjścia wejścia do sterowania urządzeniami pożarowymi, system musi mieć możliwość pracy w sieci, możliwość podłączenia do systemu zarządzania budynkiem (BMS). Instalacja pętli zostanie wykonana przewodem YnTKSYekw 1x2x1, ułożona w tynku lub przestrzeni instalacyjnej w korytkach teletechnicznych. Szczegółowe rozwiązania techniczne zostaną ujęte w projekcie wykonawczym.

12 12.8 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Obiekt: budynek ZBO Adres inwestycji: Wrocław, ul. Weigla 5 Inwestor: Opracował: 4 WSK Wrocław mgr inż. Dariusz Jankowski Gdańsk, ul. Jesionowa 18A/18 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0. Zakres robót zamierzenia budowlanego 2.0. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 3.0. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 4.0. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 5.0. Określenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do robót 6.0. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagrożenia

13 1.0. Zakres robót zamierzenia budowlanego: montaż kablowych koryt siatkowych i szaf teleinformatycznych, wykonanie instalacji teletechnicznych - słaboprądowych 2.0. Wykaz istniejących obiektów budowlanych zespół budynków szpitala 3.0. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi czynne (pod napięciem) linie kablowe NN 4.0. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót możliwość porażenia prądem elektrycznym w warunkach pracy przy czynnych urządzeniach albo wskutek uszkodzenia izolacji urządzeń - duże, prace związane z przemieszczaniem materiałów budowlanych [transport, składowanie] - średnie, upadek z drabiny, rusztowania - duże, skaleczenie podczas prac montażowych i porządkowych duże, wybuch gazu podczas montażowych i uruchomieniowych średnie, utonięcia podczas prac montażowych i uruchomieniowych- niskie, poparzenia podczas prac montażowych - niskie 5.0. Określenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do robót przygotowanie załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstępnego, podstawowego i okresowego, zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy, a w szczególności z zasadami przemieszczania materiałów niezbędnych do realizacji zadania, pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac instalacyjnych muszą spełniać wymagania: 1. posiadać odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, 2. posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykonywania danej pracy oraz posługiwania się przewidzianymi dla tej pracy narzędziami i sprzętem, 3. mieć właściwy stan zdrowia oraz aktualne orzeczenia lekarza medycyny pracy, 4. posiadać niezbędną znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, konieczność przeprowadzenia codziennego szkolenia stanowiskowego, zapoznanie załogi z treścią planu BIOZ 6.0. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagrożenia. należy stosować ogólne zasady bhp oraz: 1. stosować prawidłowe oznakowanie oraz zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych, 2. wszelkie prace związane z odłączeniami i podłączeniami kabli prowadzić w stanie beznapięciowym

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa opracowania Podstawą do opracowania niniejszego projektu w zakresie instalacji elektrycznych są:

3. Podstawa opracowania Podstawą do opracowania niniejszego projektu w zakresie instalacji elektrycznych są: OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 1. Wstęp Zgodnie z wytycznymi Inwestora realizacja inwestycji pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na oddział chirurgii i ortopedii, blok

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

1. Układ sieciowy TN-C-S 2. Napięcie zasilania 15kV, 230/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4.

1. Układ sieciowy TN-C-S 2. Napięcie zasilania 15kV, 230/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4. SPIS TREŚCI 1.0.WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania.... 3 1.. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Charakterystyka energetyczna... 3.0. OPIS TECHNICZNY...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLAN0- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLAN0- WYKONAWCZY ul. Pomorska 44, 96-313 Jaktorów, tel.: 0-504 097 155 tel./fax : 0-46 856 40 74 NAZWA INWESTYCJI ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH MON ADRES INWESTYCJI WARSZAWA, ul. Nowowiejska

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI:

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: - rzut piwnic budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego, trasy kablowe rys. nr E1 - rzut parteru budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

2/1. 2. Spis zawartości dokumentacji

2/1. 2. Spis zawartości dokumentacji 2/1 2. Spis zawartości dokumentacji 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości dokumentacji 3. Dane wyjściowe 4. Opis techniczny 5. Obliczenia techniczne 6. Wykaz oznaczeń 7. Spis rysunków 8. Rysunki 3/1 3.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA i oddział pediatryczny Szpitala w ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ: OPISOWA str. 3 1.1 Przedmiot projektu str. 3 1.2 Podstawa opracowania projektu str. 3 1.3 Uzgodnienia str. 3 1.4 Zakres opracowania str.

Bardziej szczegółowo

Adres: Al. Papieża Jana Pawła II 45 07-325 Boguty-Pianki

Adres: Al. Papieża Jana Pawła II 45 07-325 Boguty-Pianki DAMEX Damian Wójcicki 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Białostocka 2 tel./fax.: (86) 275-21-91, kom. 602-503-928 NIP 722-147-42-66, e-mail: damexdw@o2.pl D O K U M E N T A C J A P R O J E K T O W O W Y

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE OBIEKT: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi BUDYNEK STANOWISKA KIEROWANIA ADRES INWESTYCJI: ul. Zgierska 47 91-446 Łódź INWESTOR: Komenda

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 Podstawa opracowania...3 1.2 Zakres opracowania...3 2. OPIS TECHNICZNY...4 2.1 Zasilanie...4 2.2 Wyłącznik p.poż...4 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego...4

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Branża: Elektryczna Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy przebudowy pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

II. Adres obiektu: Budynek Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.

II. Adres obiektu: Budynek Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa. DANE OGÓLNE I. Tytuł opracowania: Program funkcjonalno-użytkowy i ekspertyza konstrukcyjna dla inwestycji pn: BUDOWA SERWEROWNI DLA POTRZEB MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII Sp. z o.o. w WARSZAWIE II.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 1.1. Normy i przepisy związane 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 2.2. ZAKRES PROJEKTU 8 2.3. OPIS TECHNICZNY 9 2.3.1. Charakterystyka jazu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Nazwa i adres t inwestycji: Szpital Specjalistyczny Im. Świętej Rodziny SP ZOZ ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa dz.ew.nr 13 obręb 0120 Obiekt: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIADCZENIE Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r.) oświadczam, że projekt wykonawczy Stacja Ratownictwa oraz V

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane wstępne. 1.1. Podstawa formalna opracowania

CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane wstępne. 1.1. Podstawa formalna opracowania Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA 3 1. Dane wstępne 3 1.1. Podstawa formalna opracowania 3 1.2. Przedmiot i cel opracowania 3 2. Zasilenie 3 3. Rozdzielnice 3 4. Układ pomiarowy 4 5. Instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY przy ul. Przyszłości w Parzniewie (działka nr ew. 91/26, obręb Parzniew, gmina Brwinów) INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY Inwestor: MAZOWIECKA IZBA ROLNICZA ul. Żółkiewskiego

Bardziej szczegółowo

5 Część 2.5. - Instalacje i urządzenia energetyczne

5 Część 2.5. - Instalacje i urządzenia energetyczne SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Karta tytułowa 2. Spis zawartości opracowania 3. Części dokumentacji Niniejsza dokumentacja dotyczy: 2Tomu L.p. CZĘŚCI DOKUMENTACJI: 1 Część 2.1. - Architektura 2 Część 2.2.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do opisu przedmiotu zamówienia

Wytyczne do opisu przedmiotu zamówienia Wytyczne do opisu przedmiotu zamówienia w ramach zadania: Modernizacja Oddziału Pulmonologii i Onkologi Pulmonologicznej Szpitala Wojewódzkiego ZPZOZ w Zielonej Górze - Opis przedmiotu zamówienia branża

Bardziej szczegółowo

Biuro w Warszawie: Aleje Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa T: +48 22 4316000 F: +48 22 4316001. Opis techniczny

Biuro w Warszawie: Aleje Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa T: +48 22 4316000 F: +48 22 4316001. Opis techniczny PM Group Polska Sp. z o.o. ul. Klecińska 125 54-424 Wrocław T: +48 71 3548900 F: +48 71 3548901 E: info@pmg.pl W: www.pmg.ie Biuro w Warszawie: Aleje Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa T: +48 22 4316000

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH INWESTYCJA: REMONT BUDYNKU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W CIECHANOWIE OBIEKT: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA 06-413 Ciechanów, ul.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y I N S T A L A C J E T E L E T E C H N I C Z N E

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y I N S T A L A C J E T E L E T E C H N I C Z N E D E M I U R G s p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą S p. k. Z s i e d z i b ą w P o z n a n i u p r z y u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń w w w. d

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Dane energetyczne 1.4 Zasilanie 1.5 Instalacja odbiorcza 1.6 Rozdział energii elektrycznej w obiekcie 1.7 Instalacja

Bardziej szczegółowo