BIURO ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE PRO-ARCH-2 Sp. z o.o

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE PRO-ARCH-2 Sp. z o.o"

Transkrypt

1 BIURO ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE PRO-ARCH-2 Sp. z o.o CZECHOWICE-DZIEDZICE ul. Słowackiego 14a 032/ , tel/ kom , ; OBIEKT: SIEDZIBA IZBY CELNEJ W KATOWICACH PRZY UL. SŁONECZNEJ 34 BRANśA: TEMAT: PROJEKTOWAŁ: mgr inŝ. Jarosław Bychowiec OPRACOWAŁ: mgr inŝ. Grzegorz Hajok mgr inŝ. Ireneusz Wyraz INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA KLIMATYZATORÓW PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR: DATA: Izba Celna w Katowicach Lipiec 2012 Plac Grunwaldzki Katowice

2 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Klimatyzacja Pomieszczenie serwerowni układ automatyki Warunki wykonania i odbioru Wytyczne dla instalacji elektrycznych Zestawienie materiałów Załączniki Uprawnienia i zaświadczenia Dane katalogowe... 9 Część rysunkowa ISK01 Instalacja klimatyzatorów rzut I-go piętra 1:100 ISK02 Instalacja klimatyzatorów rzut II-go piętra 1:100 ISK03 Instalacja klimatyzatorów rzut III-go piętra 1:100 ISK04 Instalacja klimatyzatorów rzut IV-go piętra 1:100 ISK05 Instalacja klimatyzatorów rzut V-go piętra 1:100 ISK06 Instalacja klimatyzatorów rzut dachu 1:100 2

3 1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzatorów dla pomieszczeń technicznych oraz pomieszczenia serwerowni dla budynku siedziby Izby Celnej w Katowicach przy ul. Słonecznej. 2 Podstawa opracowania Zlecenie na wykonanie projektu Projekt budowlano- architektoniczny Katalogi producentów urządzeń Normy i wytyczne projektowania instalacji wentylacji i klimatyzacji, Dz.U.nr 75 z 2002r poz. 690-Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 3 Zakres opracowania Opracowanie obejmuje swoim zakresem dobór urządzeń oraz ich wyposaŝenia. 4 Klimatyzacja Dla pomieszczeń klimatyzowanych dobrano klimatyzatory na podstawie wewnętrznych oraz zewnętrznych zysków ciepła. Przy obliczaniu zapotrzebowania na chłód dla pomieszczeń technicznych przyjęto następujące załoŝenia: - temperatury słoneczne i zyski ciepła przez przenikanie i promieniowanie zgodne z wytycznymi w opracowaniu "Ogrzewnictwo, Klimatyzacja, Ciepła woda, Chłodnictwo", Recknagel, Sprenger, Schramek wydanie 08/09 oraz wydanie 94/95. - temperatura zewnętrzna 32 C - temperatura wewnętrzna 24 C - wewnętrzne zyski ciepła 1704 W (dla pomieszczeń 106 i 306) - wewnętrzne zyski ciepła 1354 W (dla pomieszczeń 406 i 506) Dla serwerowni sumaryczną moc klimatyzatorów przyjęto równą mocy chłodniczej szafy klimatyzacji precyzyjnej. Nr Nazwa Zapotrzebowanie pom. pomieszczenia na chłód W Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna 106 Pom. techniczne 2440 FTXS25K RXS25K 222 Serwerownia x FAQ100C 2 x RZQG100L7V1 306 Pom. techniczne 2440 FTXS25K RXS25K 406 Pom. techniczne 1900 FTXS20K RXS20K 506 Pom. techniczne 2000 FTXS20K RXS20K Przy braku dostępu powietrza zewnętrznego do pomieszczenia oraz ciągłej pracy urządzeń chłodniczych wilgotność ustabilizuje się na poziomie ok 35-40% (przy temperaturze wewnętrznej +22 C). Ze względu na infiltrację powietrza do pomieszczenia obliczoną: - zgodnie z normą PN EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach Metoda obliczania projektowego obciąŝenia cieplnego : V inf, i = 2 V i n 50 e ε,[ m i i 3 / h] 3 V inf, i = ,05 1,2 = 72m / h - zgodnie z normą PN-EN :2006 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne..." 2 / 3 3 V 0 = a L ( P),[ m / h] 2 / 3 3 V 0 = 0,3 25,4 (50) = 103m / h 3

4 przyjęto ilość powietrza zewnętrznego 103 m 3 /h (x=0,001 kgh 2O/kg powietrza suchego) oraz dobrano dodatkowy nawilŝacz parowy do pomieszczenia serwerowni o wydajności nawilŝania 4 kg/h. Dobrano nawilŝacz AT o mocy elektrycznej 3,0 kw wraz z dmuchawą parową montowaną na obudowie nawilŝacza. NawilŜacz naleŝy podłączyć do instalacji wody doprowadzającej wodę do nawilŝacza parowego szafy klimatyzacji precyzyjnej oraz do kanalizacji sanitarnej odprowadzającą wodę z nawilŝacza szafy klimatyzacji precyzyjnej. Dla pomieszczeń przewiduje się zamontowanie klimatyzatorów ściennych. Klimatyzatory naleŝy łączyć z jednostkami zewnętrznymi za pomocą przewodów freonowych oraz przewodów elektrycznych. Jednostki dla klimatyzatorów w pomieszczeniach 406 i 506 proponuje się ustawić na dachu, dla pomieszczeń 106, 306 jednostki zewnętrzne proponuje się ustawić na daszku na poziomie pierwszego piętra (od strony parkingu, strona południowa), dla pomieszczenia 222 jednostki zewnętrzne proponuje się ustawić na daszku na poziomie pierwszego piętra (od strony ulicy Słonecznej, strona północna). Wszystkie przejścia przez przegrody zewnętrzne naleŝy zabezpieczyć przed opadami oraz uszczelnić. Przy montaŝu jednostek zewnętrznych pamiętać naleŝy o kierunku przepływu powietrza - powietrze powinno przepływać w kierunku otwartej przestrzeni (nie w kierunku budynku). Jednostki są przystosowane do pracy całorocznej ( jednostki dla pomieszczeń technicznych w zakresie -15 do +46 C (praca w trybie technicznym - zgodnie z instrukcją montaŝu producenta), natomiast dla serwerowni od -20 do +50 C - zgodnie z pismem o moŝliwości pracy klimatyzatorów w niskich temperaturach), a takŝe wyposaŝono je w pompki skroplin. Zastosowano pompki skroplin ze sterownikiem pływakowym i wyłącznikiem bezpieczeństwa. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu skroplin wyłącza się przekaźnik odłączający zasilanie urządzenia klimatyzacyjnego. Skropliny odprowadzić do kanalizacji sanitarnej (przewody prowadzić ze spadkiem min 2% w kierunku pionów) - włączenie za pomocą syfonu kulowego. Dla serwerowni skropliny odprowadzić na daszek, na którym posadowione będą jednostki zewnętrzne dla klimatyzatorów serwerowni. Dla pomieszczenia serwerowni jednostki załączają się w zaleŝności od temperatury wewnętrznej w pomieszczeniu - sterowanie za pomocą układu automatyki, pozostałe jednostki załączane ręcznie. Wraz z załączeniem klimatyzatorów w serwerowni załącza się nawilŝacz parowy - proces nawilŝania w zaleŝności od ustawień na panelu sterowniczym nawilŝacza. W pomieszczeniach, przez które będą prowadzone instalacje rurowe naleŝy zdemontować sufit podwieszany, wykonać prace instalacyjne oraz sprawdzające poprawność i szczelność instalacji, a następnie sufit doprowadzić do stanu przed demontaŝem. Przewody prowadzone w pomieszczeniach przy ścianach naleŝy obudować płytami kartonowo gipsowymi oraz wykonać obróbkę wykończeniową (nałoŝenie tynków, malowanie) tak, aby doprowadzić do standardu, w jakim pomieszczenia są obecnie. Jednostki zewnętrzne mocować na konstrukcjach wsporczych do konstrukcji budynku. Przy montaŝu naleŝy przestrzegać odległości od przegród budowlanych i przeszkód - zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody freonowe prowadzić naleŝy tak, aby nie wykonywać niepotrzebnych załamań. Łuki powinny być prowadzone łagodnie tak, aby umoŝliwić swobodny przepływ czynnika chłodniczego. Po wykonaniu połączeń freonowych naleŝy przeprowadzić próbę ciśnieniową w celu sprawdzenia szczelności połączeń. Po pozytywnej próbie instalację naleŝy uzupełnić czynnikiem chłodniczym w razie wystąpienia takiej konieczności. 5 Pomieszczenie serwerowni układ automatyki. W pomieszczeniu serwerowni eksploatowane jest obecnie podwójna szafa klimatyzacji precyzyjnej next DX.O.S 048.Z2.H6 DC + 2 x TEAM.MATE.DX.A.STD M.31 (produkcja RC) z własnym autonomicznym układem automatyki. Projektowane obecnie dodatkowe klimatyzatory typu FAQ100C + RZQG100L7V1 zostaną wyposaŝone w moduły komunikacyjne KRP4AA5. Pracą zespołu szafa klimatyzacyjna i klimatyzatory oraz nawilŝacz AT zarządzać będzie szafka automatyki wyposaŝona w sterownik PM2000 ( z odpowiednim dedykowanym oprogramowaniem) realizujący następujące funkcje: - pomiar temperatury w pomieszczeniu serwerowni w oparciu o dodatkowy czujnik naścienny będący elementem dostawy układu automatyki - praca przemienna urządzenia RC oraz zespołu klimatyzatorów FAQ100C + RZQG100L7V1 i nawilŝacza AT wg programu czasowego do ustawienia w czasie uruchomienia z moŝliwością przyszłej modyfikacji przez uŝytkownika. Funkcja ta realizowana będzie przez sterownik PM2000 z wykorzystaniem dwóch wyjść cyfrowych. 4

5 Sygnały start stop zostaną przesłane do bezpotencjałowych styków w automatyce RC oraz do styków bezpotencjalowych (oznaczonych jako BC-B2) modułów komunikacyjnych KRP4AA5 w dodatkowych klimatyzatorach i jednocześnie do styków nawilŝacza w układzie szeregowym z higrostatem - przełączenie w razie awarii jednego z klimatyzatorów FAQ100C + RZQG100L7V1 na układ RC i odwrotnie. Funkcja ta realizowana będzie przez sterownik PM2000 z wykorzystaniem dwóch wejść cyfrowych. Sygnały awarii zostaną przesłane z bezpotencjałowych styków w automatyce RC oraz z bezpotencjalowych styków (oznaczonych jako W3-W4) z modułów komunikacyjnych KRP4AA5 w dodatkowych klimatyzatorach - regulacja temperatury w pomieszczeniu serwerowni, w sytuacji gdy pracują dodatkowe klimatyzatory. Funkcja realizowana jest przez sterownik PM2000 z wykorzystaniem wejścia analogowego (naścienny czujnik temperatury). W zaleŝności relacji pomiędzy wartością zadaną temperatury w pomieszczeniu serwerowni, a wartością mierzoną sterownik PM2000 włącza jeden lub 2 klimatyzatory - nawilŝacz AT posiada autonomiczny układ sterowania wilgotnością względną w pomieszczeniu o oparciu o higrostat stanowiący wyposaŝenie nawilŝacza. 6 Warunki wykonania i odbioru Roboty montaŝowe naleŝy wykonać i odebrać zgodnie z niniejszym projektem i aktualnymi normami i normatywami a mianowicie: z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montaŝowych tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych" Warszawa 1995r oraz zgodnie z instrukcjami budowy instalacji dla poszczególnych tworzyw. Wykonawstwo tych robót montaŝowych naleŝy powierzyć osobom posiadającymi odpowiednie świadectwa szkoleń. Stosowane urządzenia i armatura winna posiadać odpowiednie atesty COBRTI INSTAL oraz certyfikaty. Urządzenia powinny być instalowane zgodnie z wytycznymi producentów oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie wykonawstwa instalacji z danego materiału. 7 Wytyczne dla instalacji elektrycznych Dane o urządzeniach elektrycznych Lokalizacja Rodzaj urządzenia Pobór mocy*, kw Napięcie, V Dach Jednostka zewnętrzna RXS20K 2 x 1,1 230 Daszek na wysokości I Jednostka zewnętrzna piętra RZQG100L7V1 x 2 2 x 3,0 230 Daszek na wysokości I piętra Jednostka zewnętrzna FTXS25K 2 x 1, , 222, 306, 406, 506 Pompka skroplin 6 x 0, Pomieszczenie serwerowni nr 222 NawilŜacz AT ,0 230 Pomieszczenie serwerowni nr 222 Szafka automatyki 0,1 230 *wartości maksymalne Wyłącznik bezpieczeństwa, w który wyposaŝone są pompki skroplin włączyć w układ elektryczny klimatyzatora. 5

6 8 Zestawienie materiałów INSTALACJA KLIMATYZATORÓW Lp. Produkt Ilość Jedn. Producent 1 Klimatyzator FTXS20K + RXS20K o mocy chłodniczej 2kW 2 szt. Daikin 2 Klimatyzator FTXS25K + RXS25K o mocy chłodniczej 2,5kW 2 szt. Daikin 3 Klimatyzator FAQ100C + RZQG100L7V1,o wydajności chłodniczej 10kW 2 szt. Daikin 3a Szafka automatyki ze sterownikiem PM2000 z dedykowaną aplikacją 1 szt. Klimaster 4 Pompka skroplin EE szt. 5 Rura miedziana do freonu w otulinie 1/4 67 m 6 Rura miedziana do freonu w otulinie 3/8" 112 m 7 Rura miedziana do freonu w otulinie 5/8" 45 m 8 Rurka skroplin PP 32x2,9 45 m 9 Syfon kulowy 4 szt. Przewody elektryczne do połączenia jednostek, podłączenia jednostek i 10 pompek skroplin. 322 m 11 Czynnik chłodniczy - według zapotrzebowania 12 Konstrukcje wsporcze pod klimatyzatory, uchwyty i mocowania przewodów 1 kpl. 13 NawilŜacz parowy AT z dmuchawą i higrostatem 1 kpl. Nordmann *Zestawy przystosowane do pracy całorocznej 6

7 9 Załączniki 9.1 Uprawnienia i zaświadczenia 7

8 8

9 9.2 Dane katalogowe 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Sanitarne i Nadzór Grzegorz Rutkowski 00-132 Warszawa ul. Grzybowska 9 lok. 1308 www.projektowaniesanitarne.pl

Projektowanie Sanitarne i Nadzór Grzegorz Rutkowski 00-132 Warszawa ul. Grzybowska 9 lok. 1308 www.projektowaniesanitarne.pl Projektowanie Sanitarne i Nadzór Grzegorz Rutkowski 00-132 Warszawa ul. Grzybowska 9 lok. 1308 www.projektowaniesanitarne.pl Stadium : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestor : Powiat Biłgorajski 23-400

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

I UWAGI REALIZACYJNE...6

I UWAGI REALIZACYJNE...6 SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. NAZWA I ADRES INWESTYCJI...2 1.2. INWESTOR...2 1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA...2 1.4. IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW...2 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

MB PROJEKT Mirosław Biczysko ul. Olsztyńska 60A, 51-423 Wrocław

MB PROJEKT Mirosław Biczysko ul. Olsztyńska 60A, 51-423 Wrocław MB PROJEKT Mirosław Biczysko ul. Olsztyńska 60A, 51-423 Wrocław NIP: 895-138-21-17 konto: INTELIGO 50102055581111139750000013 tel. 0501 461-260 lub (071)325 26 47 e-mail: mbiczysko@poczta.onet.pl Tytuł

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI Umowa Nr Obiekt: Branża: Sanitarna 09 402 PŁOCK ul. 3go Maja 12/ 68 TEL. (024) 366 40 48 FAX (024) 366 40 48 e-mail: biuro@bptelecom.pl Egz. nr Ministerstwo Skarbu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY. 2. ZŁĄCZNIKI: NR1 Zespół centrali wentylacyjnej. 3. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI I URZĄDZEŃ. 4. RYSUNKI: VAC-C-1 VAC-C-2 VAC-C-3 VAC-C-4 VAC-C-5 VAC-C-6 Rzut

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYKONANIA KLIMATYZACJI W BUDYNKU A PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. BRANŻA SANITARNA INWESTOR: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 tel. (0-71) 788-22-56 (0-71) 788-22-57 (0-71) 788-22-58 fax: w.30 INWESTOR : Wojskowy Zarząd Infrastruktury 61-716 POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD-KAN. WENTYLACJI.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD-KAN. WENTYLACJI. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD-KAN. WENTYLACJI. 1. Podstawa opracowania. - podkład architektoniczno budowlany remontu i przebudowy obiektu, - obowiązujące

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 31-056 Kraków, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyposażenia Centrum Przetwarzania Danych budynku Urzędu Miejskiego w Nysie LOKALIZACJA: Kolejowa 15, 48-300 Nysa TEMAT: Opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY ZANIEMYŚL 63-020 ZANIEMYŚL UL. ŚREDZKA 9 BUDYNEK URZĘDU GMINY ORAZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W ZANIEMYŚLU DZ. NR 122/6, 123/3, 124

URZĄD GMINY ZANIEMYŚL 63-020 ZANIEMYŚL UL. ŚREDZKA 9 BUDYNEK URZĘDU GMINY ORAZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W ZANIEMYŚLU DZ. NR 122/6, 123/3, 124 JEDNOSTKA PROJEKTOWA / EXECUTIVE DESIGNER: PRZEZNACZENIE / PURPOSE: BRANśA / BRANCH: TRiM-tech W.Ratajczak sp.j. ul. Wieruszowska 12/16, pok. 204/205 60-166 Poznań tel. 061 661 69 40; kom. 0606 944 004

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa: Załączniki:

Część rysunkowa: Załączniki: Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 1. 2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 5 1.3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 5 2. WENTYLACJA... 5 2.1 ZAKRES OPRACOWANIA... 5 2.2 BILANS POWIETRZA HIGIENICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI: Strona tytułowa 1 Spis zawartości teczki 2 Oświadczenie projektanta 4 Oświadczenie sprawdzającego 5

ZAWARTOŚĆ TECZKI: Strona tytułowa 1 Spis zawartości teczki 2 Oświadczenie projektanta 4 Oświadczenie sprawdzającego 5 ZAWARTOŚĆ TECZKI: Strona tytułowa 1 Spis zawartości teczki 2 Oświadczenie projektanta 4 Oświadczenie sprawdzającego 5 I. OPIS TECHNICZNY BRANśA SANITARNA 6 1. Podstawa opracowania... 6 2. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA rok załoŝenia 1949 BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 12a 85-067 Bydgoszcz NIP: 554-25-99-243 sekretariat - tel./fax. 052/322-12-33 e-mail:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

- METRYKA PROJEKTU - Projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłem ciepłowniczym dla Budynku Warsztatów Szkolnych REMONT

- METRYKA PROJEKTU - Projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłem ciepłowniczym dla Budynku Warsztatów Szkolnych REMONT Waldemar Mathea Ul.Grunwaldzka 19a/1 45 054 Opole tel. +48 77 4565 721 +48 692 46 99 13 - METRYKA PROJEKTU - Projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłem ciepłowniczym dla Budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY AKTUALIZACJA

PROJEKT WYKONAWCZY AKTUALIZACJA KWIECIEŃ 2013r. PROJEKT WYKONAWCZY AKTUALIZACJA TEMAT: PROJEKT REMONTU BUDYNKU SIEDZIBY ODDZIAŁU OIP POZNAŃ W PILE LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 120/5, UL. DZIECI POLSKICH 26, 64-920 PIŁA INWESTOR: OKRĘGOWY

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE SANITARNE TOM VIII INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA GAZOWA oraz KOTŁOWNIA 1. SPIS TREŚCI. 1. SPIS TREŚCI... 1 2. SPIS RYSUNKÓW... 1 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 4. ZAKRES OPRACOWANIA.... 2 4.1 WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Nr strony Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. Str. 3 II ZAŁĄCZNIKI Karty katalogowe dobranych urządzeń. Str. 15 III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rzut pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrowiec Świętokrzyski ul. Al. Solidarności działki nr 7/85;7/88.

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrowiec Świętokrzyski ul. Al. Solidarności działki nr 7/85;7/88. MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM 27-400 OSTROWIEC ŚW. UL. SIENKIEWICZA 91 Tel. (41) 2664680 fax: (41) 2664375 PROJEKT BUDOWLANY Temat: BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ REZRWOWO-SZCZYTOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z LOKALAMI USŁUGOWYMI UL. OGRODOWA 51 05-075 WARSZAWA Dz. nr ew. 31/1 obr.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z LOKALAMI USŁUGOWYMI UL. OGRODOWA 51 05-075 WARSZAWA Dz. nr ew. 31/1 obr. Biuro Inżynieryjno Projektowe BIPROJEKT Paweł Budziak ul. Pabianicka 26/5, 04-219 Warszawa tel. (22) 378-12-89, 504-614-171 e-mail: biuro@biprojekt.net, www.biprojekt.net PRZEDMIOT INSTALACJA CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: OBIEKT : Remont budynku Domu Studenta

Bardziej szczegółowo