Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Mazowieckiego INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYOYCH IM. ROBERTA SZEALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Energii I Źródeł Odnawialnych w Gminie Jabłonna Program Funkcjonalno Użytkowy TOM I z III OPRACOANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOEJ IELOBRANŻOEJ ORAZ BUDOA BUDYNKÓ LABORAYJNYCH Gdańsk, styczeń 2013

2 Strona 2 z 110

3 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOY (opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego) ZAMAIAJĄCY: INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYOYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII UL. J. FISZERA GDAŃSK NAZA ZAMÓIENIA: CENTRUM BADACZE POLSKIEJ AKADEMII KONERSJA ENERGII I ŹRÓDŁA ODNAIALNE w GMINIE JABŁONNA PROJEKT I REALIZACJA BUDYNKÓ BADACZYCH RAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOARZYSZĄCĄ, DROGAMI ENĘTRZNYMI I PARKINGAMI. ADRES: JABŁONNA,GMINA JABŁONNA, OJEÓDZTO MAZOIECKIE OBRĘB 1, DZIAŁKI O NR E.: 1449/31, 1449/32, 1449/35, 1449/36,1449/69, 1449/73 (fragment przeznaczony na drogę dojazdową) NAZA ZAMÓIENIA EDŁUG CPV: OPRACOANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOEJ IELOBRANŻOEJ ORAZ BUDOA BUDYNKÓ LABORAYJNYCH KOD ZAMÓIENIA EDŁUG CPV: Usługi projektowania architektonicznego Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Roboty budowlane w zakresie budynków laboratoryjnych Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Roboty budowlane w zakresie parkingów Roboty w zakresie budowy dróg OPRACOAŁ: mgr inż. arch. Tomasz Karpowicz Kowale, ul. Aresa 19/2 Nr uprawnień: PO/KK/238/2008 Gdańsk, styczeń 2013 r. Strona 3 z 110

4 ZAARTOŚĆ OPRACOANIA I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓIENIA I YTYCZNE PROJEKTOE 1. Ogólne dane o przedsięwzięciu 1.1 Inwestor 1.2 Nazwa zamówienia 1.3 Kod zamówienia według CPV 1.4 Stan prawny terenu 1.5 Przedmiot zamówienia 1.6 Lokalizacja terenu objętego opracowaniem 1.7 Stan istniejący terenu 2. Opis przedmiotu zamówienia i wytyczne projektowe 2.1 ykaz obiektów przewidzianych do realizacji ( na poszczególnych działkach) 2.2 ytyczne i dane dotyczące zagospodarowania terenu objętego opracowaniem, bilans terenu 2.3 Dane funkcjonalno-użytkowe planowanych obiektów Opis ogólny właściwości funkcjonalno-użytkowych użytkowych planowanego Zespołu oraz parametry określające wielkość zespołu Parametry określające wielkość i charakter poszczególnych obiektów Zestawienie pomieszczeń w poszczególnych obiektach i ich wskaźniki powierzchniowe yposażenie badawcze 2.4 Dane technologiczne konstrukcyjno-materiałowe poszczególnych obiektów określenie rodzaju : fundamentowanie konstrukcja nośna ściany zewnętrzne ściany wewnętrzne podłogi, posadzki stropodach i odwodnienie stolarka zew. i wew. /okien, drzwi, bram wjazdowych/ sufity windy balustrady zewnętrzne tarasy 2.5 Charakterystyka architektoniczna wytyczne i ogólny opis założenia zasady kształtowania bryły i elewacji materiały budowlane wykończenia elewacji Strona 4 z 110

5 2.5.4.materiały wykończenia wnętrz określenie zasad scenariusza interaktywnej iluminacji zewnętrznej obiektu 2.6 ytyczne dla infrastruktury technicznej zewnętrznej instalacja wod.- kan kanalizacja deszczowa instalacja co, cw, gazu instalacje energetyczne/elektroenergetyczne instalacje turbin wiatrowych instalacje paneli słonecznych i fotowoltaicznych instalacje systemowego odmrażania podłoża/placu wejściowego i parkingu/ instalacja odgromowa i odgromowe zabezpieczenie systemu energetycznego umieszczonego na dachu instalacje chłodnic wentylatorowych na dachach budynków centrum dla poszczególnych laboratoriów instalacja oświetlenia zewnętrznego budynku i terenu w technologii LED założenia systemowe dotyczące parkingów 2.7 ytyczne dla infrastruktury technicznej wewnętrznej i zewnętrznej instalacja wod-kan instalacja co, cw i gazu instalacja gazów wentylacja instalacje energetyczne instalacje systemu okablowania strukturalnego / LAN, AN / serwerownia rozszerzony system BMS system wideokonferencji bezprzewodowa sieć LAN system komunikacyjny VoIP 2.8 arunki ochrony przeciwpożarowej operat ppoż. 2.9 Oddziaływanie na środowisko II. ARUNKI YKONANIA PRAC PROJEKTOYCH 1. ymagania dla realizacji prac projektowych 2. Niezbędne dokumenty uprawniające do wykonania zamówienia 3. Załączniki formalno-prawne niezbędne do projektowania Strona 5 z 110

6 4. arunki wykonania projektu budowlanego wielobranżowego 4.1 określenie zakresu mapy do celów projektowych z uzbrojeniem terenu w zakresie uzyskującym podłączenie projektowanej infrastruktury do istniejących sieci zewnętrznych 4.2 określenie zakresu wymaganych badań geologicznych 4.3 określenie wymaganych wstępnych opinii i uzgodnień 4.4 określenie zakresu wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego 4.5 określenie wymaganych uzgodnień projektów 4.6 uzyskanie pozwolenia na budowę 5. Określenie warunków i zakresu wykonania dokumentacji wykonawczej 6. Określenie warunków i zakresu wykonania projektu aranżacji wnętrz 7. Określenie zasad odbioru przedmiotu zamówienia III. ARUNKI YKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOLANYCH 1. arunki wykonania robót budowlanych 1.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 1.2 Dokumentacja projektowa i zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 1.3 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 1.4 Przekazanie i przygotowanie placu budowy 1.5 Materiały i wyroby budowlane 1.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia 1.7 Transport 1.8 Sprzęt 1.9 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 1.10 Ochrona przeciwpożarowa 1.11 Bezpieczeństwo i higiena pracy 1.12 Kontrola jakości robót 1.13 Dokumenty budowy, certyfikaty, deklaracje i księga obmiarów 2. arunki odbioru robót budowlanych 2.1 Rodzaje odbiorów robót 2.2 odbiory międzyoperacyjne 2.3 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 2.4 odbiór wyników podetapowych 2.5 próby montażowe i pomiary sprawdzające 2.6 odbiór końcowy robót 2.7 odbiór pogwarancyjny 3. arunki płatności Strona 6 z 110

7 4. arunki wykonania i odbioru robót budowlanych dla poszczególnych grup robót PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOY I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓIENIA I YTYCZNE PROJEKTOE 1. OGÓLNE DANE O PRZEDSIĘZIĘCIU 1.1 Inwestor Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk Ul. J. Fiszera Gdańsk Regon: NIP: Tel.:(+48) , fax: (+48) Strona internetowa: 1.2 Nazwa zamówieniaa Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja energii i źródła odnawialne w gminie Jabłonna. Projekt i realizacja budynków laboratoryjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, drogami wewnętrznymi i parkingami. Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej oraz budowa budynków laboratoryjnych wraz z infrastrukturą. 1.3 Kod zamówienia według CPV Roboty budowlane w zakresie budynków laboratoryjnych Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Roboty budowlane w zakresie parkingów Roboty budowlane w zakresie budowy dróg Słoneczne moduły fotowoltaiczne Instalacje słoneczne Strona 7 z 110

8 Usługi projektowania architektonicznego Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów Projekty planów (systemy i integracja) Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje Określenie i spisanie ilości do budowy Nadzór nad robotami budowlanymi Nadzór nad projektem i dokumentacją Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków Usługi inżynieryjne Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Usługi projektowania fundamentów Dodatkowe usługi budowlane Usługi projektowania konstrukcji nośnych Usługi kontroli projektu konstrukcji nośnych Usługi nadzoru budowlanego Usługi nadzorowania placu budowy Doradcze usługi budowlane Usługi zarządzania budową Usługi zarządzania projektem budowlanym Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną Strona 8 z 110

9 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych Usługi gospodarki budowlanej Usługi projektowania systemów grzewczych Usługi konsultacyjne w zakresie hydrauliki Usługi konsultacyjne w zakresie wentylacji Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboty budowlane w zakresie budynków Roboty instalacyjne w budynkach Roboty instalacyjne elektryczne Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Instalowanie systemów alarmowych i anten Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych Instalowanie nie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych Instalowanie anten Ochrona odgromowa Montaż instalacji piorunochronnej Montaż anten telewizyjnych Montaż anten radiowych Instalowanie wind i ruchomych schodów Instalowanie wind Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych Strona 9 z 110

10 Instalowanie central telefonicznych Instalowanie abonenckich central telefonicznych Instalowanie linii telefonicznych Instalowanie infrastruktury okablowania Układanie kabli Instalowanie okablowania komputerowego Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach Instalacyjne ne roboty elektrotechniczne Roboty w zakresie turbin Instalacje zasilania elektrycznego Instalacje wysokiego napięcia Instalacje średniego napięcia Instalowanie urządzeń chłodzących Instalowanie urządzeń mrożących Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne Roboty instalacyjne hydrauliczne Roboty instalacyjne kanalizacyjne Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych Roboty instalacyjne gazowe Instalowanie urządzeń regulacji gazu Instalowanie gazomierzy Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego znoszenie płotów znoszenie ogrodzeń Roboty instalacyjne przeciwpożarowe Roboty w zakresie umocnień przeciwogniowych Strona 10 z 110

11 Instalowanie sprzętu gaśniczego Instalowanie sprzętu gaśniczego CO Instalowanie gaśnic Instalowanie układu natryskiwania Instalacje mechaniczne Mechaniczne instalacje inżynieryjne Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Tynkowanie Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie Roboty w zakresie stolarki budowlanej Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów Instalowanie ram drzwiowych i okiennych Instalowanie framug drzwiowych Instalowanie ram okiennych Instalowanie progów Instalowanie drzwi i okien Instalowanie drzwi Instalowanie okien Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien Instalowanie przegród Instalowanie okiennic Instalowanie rolet Instalowanie sufitów podwieszanych Instalowanie krat Instalowanie nie bram Instalowanie stolarki niemetalowej Strona 11 z 110

12 Instalowanie kuchni na wymiar Instalowanie ścianek działowych Instalowanie zabudowanych mebli Instalowanie wyrobów metalowych Roboty ciesielskie Stolarka drewniana Pokrywanie podłóg i ścian Kładzenie płytek Zdobienie Zakładanie paneli Słoneczne moduły fotowoltaiczne Instalacje słoneczne ykonywanie ywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe Instalowanie kotłów Mechaniczne instalacje inżynieryjne Usługi projektowania systemów grzewczych Kolektory słoneczne do produkcji ciepła 1.4 Stan prawny terenu Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiegio PAN z siedzibą w Gdańsku przy ul. Fiszera 14 jest Biorącym w użytkowanie niezabudowane działki gruntu wymienionych w załączniki nr 1 do Umowy Użyczenia, zawartej dnia 31 stycznia 2012 r., Użyczającym jest Polska Akademia Nauk z siedzibą w arszawie przy ul. Plac Defilad 1, który zgodnie z oświadczeniem jest użytkownikiem wieczystym niezabudowanych działek gruntu wymienionych w załączniku nr 1 do Umowy Użyczenia, zawartej dnia 31 stycznia 2012 r. Strona 12 z 110

13 1.5 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie zespołu budynków laboratoryjnych wraz z infrastrukturą, zwanym Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja energii i źródła odnawialne. ykonawca zobowiązany jest do prawidłowego oznakowania placu budowy oraz wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Mazowieckiego ZAMÓIENIE OBEJMUJE M.IN.: - uzyskanie opinii, decyzji i uzgodnień niezbędnych do rozpoczęcia prac projektowych - wykonanie projektu koncepcyjnego Centrum Badawczego PAN na podstawie załączonego Studium programowo-przestrzennego, przestrzennego, projekt koncepcyjny powinien zawierać: - projekt koncepcyjny architektoniczny zespołu budynków wraz z planem zagospodarowania, owania, precyzujący rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe poszczególnych ch obiektów oraz rozwiązania kolorystyczno-materiałowe wnętrz przestrzeni wspólnych. Dopuszcza się na etapie projektu koncepcyjnego możliwość zwiększenia powierzchni zabudowy i pow. użytkowej o 15-20% w stosunku do powierzchni zawartej w niniejszym programie funkcjonalno - użytkowym - projekt koncepcyjny wielobranżowy infrastruktury zewnętrznej i sieci wewnętrznych obejmujących działania układów cieplno - chłodniczego, generacji energii elektrycznej i magazynowania energii cieplnej - opracowanie wielobranżowego owego projektu budowlanego - uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień projektów przy udziale ekspertów wyznaczonych z ramienia Inwestora (IMP PAN) - uzyskanie Decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę - wykonanie projektu aranżacji wnętrz przestrzeni wspólnych (hole, korytarze, pomieszczenia sanitarne, toalety, aneksy kuchenne, pomieszczenia konferencyjne wraz z przestrzenią cateringową oraz pomieszczenia gościnne) wraz z przedstawieniem ogólnych zasad kształtowania przestrzeni pozostałych pomieszczeń. - wykonanie projektów wykonawczych merytorycznie zatwierdzonych przez inwestora - sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - pełnienie nadzoru autorskiego - wykonanie robót budowlanych na podstawie zatwierdzonego Projektu Budowlanego /z zastosowaniem właściwych materiałów budowlanych/ podlegający zatwierdzeniu przed wbudowaniem wg określonej procedury oraz projektów wykonawczych wielobranżowych w zakresie określonym przez ykonawcę i Inwestora - dostawa i montaż zestawów modułów fotowoltaicznych Strona 13 z 110

14 - utworzenie i utrzymywanie na Terenie Budowy (od chwili rozpoczęcia budowy do chwili Odbioru Końcowego), na własny koszt ykonawcy, biura Inżyniera Kontraktu: - którego usytuowanie i powierzchnia umożliwi organizowanie narad i spotkań w sprawach budowy, - zaopatrzonego w wodę, kanalizację, instalację elektryczną i ogrzewanie oraz dostęp do łączności telefonicznej i internetowej, - dysponującego niezbędnymi środkami transportu, - ubezpieczonego, wraz z wyposażeniem, od ognia i kradzieży; - przeprowadzenie wymaganych prób i badań określonych projektami i przepisami - wykonanie dokumentacji powykonawczej w standardzie koniecznym dla uzyskania decyzji administracyjnej o pozwoleniu na użytkowanie, a wynikającym z Prawa Budowlanego, oraz w standardzie dla przyszłego użytkownika; obejmującym w szczególności instrukcje obsługi i bhp i ppoż. wraz z wyposażeniem stanowisk i obiektów w środki bhp i ppoż, karty producenckie, karty gwarancyjne i serwisowe, opisy charakterystyki środków trwałych (OT), książki obiektu, instrukcje obsługi obiektu itp. - przygotowanie dokumentów związanych z przekazaniem wykonanej inwestycji i uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. - przeprowadzenie procedury uzyskania przez Centrum Badawcze certyfikatu BREEAM na poziomie EXCELLENT (z punktacją nie niższą niż 70% w certyfikacji według schematu BREEAM), przyznawanego przez Building Research Establishment w Londynie (jednostka certyfikująca), lub innego certyfikatu, przyznawanego w równoważnym systemie wielokryterialnym. ramach procedury zmierzającej do uzyskania przez Centrum Badawcze Certyfikatu BREEAM lub Równoważnego, ykonawca ma spełnić określone tą procedurą wymogi w zakresie projektowania i budowy Centrum Badawczego. Potwierdzeniem wywiązania się ykonawcy z niniejszego obowiązku będzie udokumentowane wysłanie raportu końcowego z certyfikacji (BREEAM Final report) wraz z niezbędnymi załącznikami, do jednostki certyfikującej (Building Research Establishment) w celu weryfikacji. - Na pisemne żądanie Zamawiającego, zgłoszone ykonawcy jeszcze przed odbiorem yniku Końcowego, ykonawca będzie zobowiązany udostępnić wybranemu przez Zamawiającego wykonawcy określone powierzchnie Zespołu Obiektów Centrum w celu zamontowania na nich elementów wyposażenia Centrum Badawczego, których dostawa i montaż, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, ciąży na Zamawiającym [yposażenie Badawcze]. Termin wykonywania tego montażu oraz warunki jego skoordynowania z robotami ykonawcy zostaną określone przez strony w odrębnym porozumieniu; projekt tego porozumienia opracuje Zamawiający. - ykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenie niezbędnych badań geotechnicznych, do uzyskania pozwolenia na zrzut wody z gruntu, przy czym koszty odwadniania gruntu leżą po stronie ykonawcy Strona 14 z 110

15 - Projekt systemu instalacji elektrycznej musi być tak zaplanowany, aby system rozszerzony mógł spełniać wszystkie funkcje zapisane w tomie III PFU dot. Rozszerzonego systemu BMS. - Funkcje BMS - kontrola dostępu strefy dostępu drzwi wyposażone w zwory elektromagnetyczne lub rygiel elektromagnetyczny - Nadzór nad zasilaniem elektrycznym: do projektu budowlanego wykonawca musi uwzględnić zdalne, selektywne wyłączanie energii elektrycznej, z poziomu systemu BMS oraz lokalnie w każdym pomieszczeniu. Możliwość indywidualnego sterowania zasilaniem elektrycznym (w obszarze nadzoru nad zasilaniem) - Szafy do serwerowni z lokalnym chłodzeniem min. 5 sztuk - Należy zastosować osobne liczniki zużycia wody związane z poborem wody na cele użytkowe i gospodarcze (np. podlewanie trawników) Liczba liczników co najmniej: - gospodarcze: 5 - użytkowe: 25 - Zastosować liczniki elektroniczne podtrzymujące wartości aktualne po zaniku zasilania i zliczające zużycie mediów nawet po zaniku zasilania. - Instalacja grzewcza System BMS powinien umożliwiać monitorowanie pracy systemu odmrażania podłoża w obszarze parkingu i fragmentu wejścia strefowe rozmrażanie + rodzaj nawierzchni - 4 miejsca do ładowania samochodów elektrycznych - przeprowadzenie szkolenia w celu zapoznanie pracowników Zamawiającego/ użytkowników z zamontowanymi urządzeniami i instalacjami i przyswojeniem przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej eksploatacji i konserwacji - po wykonaniu budynku w stanie surowym zamkniętym wykonawca budynku Centrum Badawczego Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnej zobowiązany jest do wykonania testu szczelności całego budynku, który potwierdzi uzyskanie wymaganej szczelności powietrznej n50 0,6h-1, oraz musi uzyskać certyfikat potwierdzający osiągnięcie standardu pasywnego wydanego przez PHI w Darmastad lub inną uprawnioną instytucję na podstawie obliczeń wykonanych programem PHPP. - yznaczona dla budynku charakterystyka energetyczna przy pomocy programu PHPP powinna potwierdzać osiągnięcie standardu pasywnego czyli: - wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania 15 kh/ rok - wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną do ogrzewania, Strona 15 z 110

16 przygotowania ciepłej wody użytkowej, klimatyzacji, pracy urządzeń pomocniczych, oświetlenia, sprzętów AGD i RTV oraz innych elementów wyposażenia budynku zużywających energię 120 kh/m2rok Ceną ofertową brutto należy objąć wszelkie koszty ponoszone w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: - wykonaniu wszystkich prac budowlanych w tym wykonania prac na dachu, fundamentów dla urządzeń, łącznie z przywróceniem do stanu pierwotnego rozkutych posadzek, ścian (wraz z narzutami) - posadowienia urządzeń - montażu - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu - organizacji i użytkowania placu budowy (w tym: dostępu do drogi, organizacji ruchu, media, myjka dla samochodów itp.) - transportu - rozładunku - magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, - wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, - dostarczenia urządzeń - koszty prób, sprawdzeń - podłączeń instalacyjnych - dokumentacji powykonawczej - instrukcji obsługi - wykonaniem tzw. uruchomienia zerowego, z wprowadzeniem nastaw ściśle uzgodnionych z Zamawiającym - pokryciem wszelkich podatków, cła, opłat licencyjnych itp. ponoszonych w związku z dostawą urządzeń do Zamawiającego, - zapewnienia takiego opakowania urządzeń, jakie będzie konieczne dla zapobieżenia uszkodzeniu lub pogorszeniu jakości w czasie transportu do miejsca zamontowania - należy uwzględnić bardzo wysoki standard wyposażenia wnętrz. Cena oferty powinna uwzględniać koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami jak również te roboty i materiały, które zdaniem ykonawcy są niezbędne dla należytego wykonania robót, a nie zostały ujęte przez Zamawiającego. Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania użyte w SIZ i PFU i/lub wyjaśnienia Zamawiającego, ykonawca winien mieć pełną świadomość, że kwotę/kwoty, które wprowadził do oferty/umowy dotyczą robót całkowicie zakończonych pod każdym względem, potwierdzonych stosownymi protokołami odbioru. Przyjmuje się, że Strona 16 z 110

17 ykonawca jest w pełni świadomy wszystkich wymagań i zobowiązań wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych każdą częścią Umowy, i że stosownie wycenił wszystkie elementy i pozycje. cenie oferty ykonawca wyceni wszelkie elementy niezbędne do dla osiągnięcia wymaganych parametrów technologiczno-użytkowych, nawet jeżeli te nie zostały wymienione w PFU. związku z powyższym ofertowana kwota musi obejmować wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju (w tym też klimatyczne i archeologiczne), niezbędne do zaprojektowania, a, budowy, ukończenia, uruchomienia i konserwacji całości robót zgodnie z Umową. O ile wykazy i opisy nie przewidują jakiś kosztów, to należy zapewnić odpowiednie rezerwy w cenie ryczałtowej. prowadzona przez ykonawcę cena ryczałtowa musi odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania robót opisanych w SIZ, PFU i Umowie, a więc wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia odnoszące się do niniejszej umowy jako całość należy rozdzielić pomiędzy wszystkie kwoty podane w wykazach cen elementów scalonych. tym celu zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie ykonawca. szczególności zaleca się, aby ykonawca rozpoznał uwarunkowania: - organizacji placu budowy, w tym zaopatrzenia w media - dostępu do placu budowy - warunków hydrologiczno-geotechnicznych - zagrożeń powodziowych - warunków klimatycznych 1.6 Lokalizacja terenu objętego opracowaniem Teren objęty opracowaniem położony jest wzdłuż obwodnicy Jabłonny i obejmuje działki o numerach: 1449/31, 1449/32, 1449/35, 1449/36, 1449/69, 1449/73 fragment przeznaczony na drogę dojazdową, w obrębie 1, położone na terenie gminy Jabłonna. Działki znajdują się na obszarze zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Działki niezabudowane, nieogrodzone i nieuzbrojone. Dojazd do drogi publicznej o nr ew. 1449/157 poprzez drogę o nr ew.1449/73. Działka nr 1449/32, na której planowana jest realizacja terenu parkowego wraz z ze ścieżką edukacyjną OZE i uzbrojeniem terenu w media / nie objęta Decyzją / wg ustaleń Zamawiającego ającego z Gminą Jabłonna może być przedmiotem w/w inwestycji pod warunkiem nie realizowania na niej budynków (trwałej zabudowy terenu). Strona 17 z 110

18 Zgodnie z warunkami Gminy Jabłonna, dotyczącymi odprowadzania ścieków z w/w działek objętych inwestycją, w celu włączenia projektowanej sieci kanalizacyjnej do istniejącej studni należy uzyskać zgodę właścicieli działek, przez które prowadzona będzie projektowana siec. 1.7 Stan istniejący terenu Teren działek sklasyfikowany jest w ewidencji gruntów jako tereny rolne. Teren inwestycji objęty jest zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele budowlane w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna, który jednak utracił moc w 2004 roku. Działki znajdują się na obszarze zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Działki niezadrzewione, niezabudowane, nieogrodzone i nieuzbrojone. Dojazd do drogi publicznej o nr ew. 1449/157 zapewniony poprzez drogę o nr ew.1449/73. Działki nie leżą na terenie parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru Natura 2000, pomników przyrody. Działki zlokalizowane są poza obszarem zabytku archeologicznego wpisanego do rejestrów, nie podlegają ochronie konserwatorskiej. Działki nie leżą na terenach górniczych. Działki nie są zagrożone osuwaniem się mas ziemnych. Teren działek jest zagrożony zalewem wody Q5%. Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy wystąpić do Regionalnego Zarządu Gospodarki odnej w arszawie w celu uzyskania opinii dotyczącej zabudowy obszarów zalewowych ochrony przeciwpowodziowej. 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓIENIA I YTYCZNE PROJEKTOE 2.1 YKAZ OBIEKTÓ I URZĄDZEŃ PRZEIDZIANYCH DO REALIZACJI (NA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁKACH) Zespół obiektów Centrum Badawczego PAN powstanie na działkach o numerach: 1449/31, 1449/3 2, 1449/35, 1449/36,1449/69, 1449/73- (fragment przeznaczony na drogę dojazdową) Obiekty powstające na poszczególnych działkach: działki nr 1449/35, 1449/36 - budynki laboratoryjne z panelami termicznymi słonecznymi i panelami fotowoltaicznymi na ruchomej konstrukcji kcji oraz panelami fotowoltaicznymi transparentnymi, a także z turbinami wiatrowymi na dachu jednego z budynków zespołu, i zespołem kominów pomiędzy budynkami - plac przed wejściem z innowacyjnym systemem odmrażania podłoża Strona 18 z 110

19 / system pionowych i powierzchniowych pomp ciepła / - droga pieszo- jezdna o parametrach zapewniających ochronę ppoż. zespołu budynków - parking z zadaszeniami solarnymi na których zostaną zamontowanepanele fotowoltaiczne, innowacyjnym systemem odmrażania podłoża oraz ze stanowiskami /min. X4/ z instalacją do ładowania pojazdów elektrycznych - tafla wody z fontanną na froncie budynku głównego - mały basen wodny z fontanną od strony południowej głównego budynku - zagospodarowane tereny zielone - uzbrojenie terenu w media - uzbrojenie w infrastrukturę umożliwiającą oddawanie (sprzedawanie)energii elektrycznej do sieci energetycznej - wyposażenie laboratoriów w aparaturę specjalistyczną (aparaturę specjalistyczną którą ykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować ować w ramach zamówienia opisano w Tomie II PF-U, poświęconym zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu układów: cieplno-chłodniczego, chłodniczego, generacji energii elektrycznej, magazynowania energii cieplnej); Pozostała aparaturę specjalistyczną [yposażenie Badawcze] dostarczy i zamontuje Zamawiający). - wyposażenie laboratoriów w sprzęt - pełne wyposażenie sal konferencyjnych, biur i pozostałych pomieszczeń w niezbędny sprzęt (w tym do konferencji i video-konferencji) - wyposażenie tarasów widokowych/ wypoczynkowych w stoliki kawowe plus krzesła na 70 osób, odporne na działanie wszelkich czynników atmosferycznych działka nr 1449/31 - magazyn ciepła z basenem wodnym, ruchome, przeszklone przekrycie z panelami fotowoltaicznymi - turbina wiatrowa około h=16 m - droga pieszo- jezdna o parametrach zapewniających ochronę ppoż. - miejsca postojowe - zagospodarowane tereny zielone - uzbrojenie terenu w media działka nr 1449/32 - ścieżka edukacyjna OZE: zagospodarowany teren parkowy - uzbrojenie terenu w media działka nr 1449/69 - wewnętrzna droga dojazdowa z uzbrojeniem w media oraz przygotowaniem przyłączy do obiektów w perspektywie zlokalizowanych na terenie działek sąsiednich o nr 1449/40, 1449/41, 1449/51, 1449/52 Strona 19 z 110

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 INSTYTUT MASZYN

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A Inwestor: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock Program Funkcjonalno - Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektuj i wybuduj - rozbudowa, przebudowa obiektu budowlanego Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie Adres inwestycji: ul. 3-go

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS.02.01.00-00-007/10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju

Program funkcjonalno użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju AZYMUT MENADŻERSKIE BIURO ASOCJACYJNE Program funkcjonalno - użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju Jerzy Kwintkiewicz 2009-10-01 Program obejmuje modernizację

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY FUNDACJA EDUKACJI INNOWACJI I WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII URUCHOMIENIE PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA BAZIE e-platformy DO WSPÓŁTWORZENIA ŚRODOWISKA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SPECYFIKACJE TECHNICZNE

CZĘŚĆ III SPECYFIKACJE TECHNICZNE CZĘŚĆ III SPECYFIKACJE TECHNICZNE 1 2 SPIS TREŚCI strona WO.00.00.00 Wymagania ogólne 5 WO.01.00.00 Tablice Informacyjne i Pamiątkowe Inwestycji 45 WO.02.00.00 Ekspertyzy techniczne-dokumentacja budowlana,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła, tel. +48 / 67 215 16 01, fax +48 / 67 215 16 44, mecpila@mecpila.pl Załącznik nr 3 do SIWZ i NR 1 do umowy o roboty budowlane,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl PROJEKT WYKONAWCZY wraz z niezbędnymi urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Budowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody na Czarnym Potoku w Krynicy Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Budowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody na Czarnym Potoku w Krynicy Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków kom: 602 286 141 ekosystembiuro@gmail.com NIP 679-141-97-89 INWESTOR NAZWA INWESTYCJI Gmina Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 7; 33-380 Krynica Budowa (modernizacja) Stacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST) generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4 2 6 8 1 0 E atelier_xxi@wp.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

Załącznik nr I do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Nazwa i adres Zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI PWiK Sp. z o.o. ul. Marklowicka 15 44-300 Wodzisław Śląski www.pwik-wodzislaw.pl jrp@pwik-wodzislaw.pl Adres do uzyskania SIWZ, korespondencji

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE RYNEK 1 46 220 BYCZYNA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Adaptacja budynków magazynowo produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucję Otoczenia Biznesu Byczyński Inkubator

Bardziej szczegółowo

SST. Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego:

SST. Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego: SST Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego: Przebudowa i modernizacja Hotelu GEM we Wrocławiu przy ul. Mianowskiego 2a - Instalacje sanitarne,wod-kan.,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.00 Nazwa zamówienia: Wykonanie robót budowlanych z elementami projektowania dla inwestycji pn.: Zagospodarowanie przystani rybackiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY KATOWICE ASP RACIBORSKA/KOSZAROWA 1 PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWY BUDYNKU DYDAKTYCZNO - BADAWCZEGO I KULTURALNEGO AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW NA OTWARTY PARK FORM PRZESTRZENNYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Opracowanie: Nazwa zamówienia: Inwestor Opracował: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Budowa w systemie zaprojektuj i zbuduj budynku hali produkcyjno magazynowej z częścią socjalno biurową, z instalacjami wewnętrznymi,

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono w dniu: 17 czerwca 2011 r.

Zatwierdzono w dniu: 17 czerwca 2011 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko MIĘDZYGMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI I ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE 3 SPIS TREŚCI PREAMBUŁA...5 1. WSTĘP...6 1.1. Przedmiot STWiORB... 6 1.2. Zakres stosowania STWiORB... 6 1.3. Zakres robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE ST-KT-073/00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE ST-KT-073/00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE ST-KT-073/00.00 Kryta pływalnia przy Zespole Szkół w Redzikowie wraz z zapleczem rekreacyjno-rehabilitacyjnym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Wałbrzychu Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PMBP/1/2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A.. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie

Bardziej szczegółowo

4. Wstępna koncepcja zagospodarowania inwestycji... 9 4.1 Układ logistyczny terminala... 9 4.2 Stacja benzynowa... 9 4.3 Nabrzeże... 9 4.

4. Wstępna koncepcja zagospodarowania inwestycji... 9 4.1 Układ logistyczny terminala... 9 4.2 Stacja benzynowa... 9 4.3 Nabrzeże... 9 4. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Informacja o terenie i planowanej inwestycji... 4 2.1 Lokalizacja i stosunki własnościowe... 4 2.2 Stan istniejący... 4 2.3 Warunki wodno-gruntowe, zanieczyszczenia... 4 2.4

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Mariusz Piasecki Consulting, Doradztwo BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ

Bardziej szczegółowo