1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA"

Transkrypt

1 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz modernizacji rozdzielaczy węzła cieplnego dla przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku stołówki Politechniki Szczecińskiej na bibliotekę PS. 2. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 2.1 WENTYLACJA MECHANICZNA BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ Ilość powietrza w pomieszczeniach przyjęto na podstawie zysków ciepła, ilości wymian powietrza według danych z literatury lub warunków jakim powinny odpowiadać pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi. Poniżej załączono zestawienie z wykazem pomieszczeń, ich kubatury, krotności wymian i ilości powietrza. OGÓLNY OPIS ROZWIĄZAŃ Projektuje się dwa układy nawiewno wywiewne oraz cztery układy wywiewne. Pomieszczenia zgrupowano pod kątem ich lokalizacji (przy układach nawiewnych) oraz wydzielanych zanieczyszczeń i funkcji. N1W1 Układ obsługujący pomieszczenia zlokalizowane na kondygnacji parteru. Instalacja wentylacji oparta na na centrali nawiewno - wywiewnej o wydajności N m 3 /h, W m 3 /h i sprężu 400Pa z odzyskiem ciepła na wymienniku obrotowym z nagrzewnicą wodną o parametrach 80/60 C, moc 52,9kW. Centrala wentylacyjna zlokalizowana w pomieszczeniu wentylatorni nr 0125 na kondygnacji przyziemia. Przed i za centralą należy zamontować tłumiki akustyczne. N2W2 Układ obsługujący pomieszczenia zlokalizowane na kondygnacji przyziemia. Instalacja wentylacji oparta na na centrali nawiewno - wywiewnej o wydajności N m 3 /h, W m 3 /h i sprężu 350Pa z odzyskiem ciepła na wymienniku obrotowym z nagrzewnicą wodną o parametrach 80/60 C, moc 26,0kW. Centrala wentylacyjna zlokalizowana w pomieszczeniu wentylatorni nr 0126 na kondygnacji przyziemia. Przed i za centralą należy zamontować tłumiki akustyczne. W3, W4, W5, W6 Układy obsługujące pomieszczenia ubikacji. Instalacje wentylacji oparte na dachowych. Przed wentylatorami dachowymi należy zamontować tłumiki akustyczne. wentylatorach STEROWANIE UKŁADU N1W1, N2W2, W3, W4, W5, W6 Centrale nawiewno wywiewne wyposażone w automatykę i szafę zasilającą producenta central. Zaprojektowano pracę ciągłą układów (włącz wyłącz). Wentylatory dachowe wywiewne wyposażone w regulator prędkości obrotowej Szczecin, ul. Wojska Polskiego 13A tel.fax./091/ , tel.kom./0602/

2 WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ Powietrze rozprowadzane jest kanałami wentylacyjnymi do poszczególnych pomieszczeń. Jako elementy nawiewne i wywiewne zastosowano kratki wentylacyjne z przepustnicami montowane na kanałach oraz kratki nawiewne i wywiewne ze skrzynkami rozprężnymi. Usytuowanie elementów nawiewnych i wywiewnych pokazano na rysunkach. Kanały należy prowadzić jak najbliżej przegród. Obejścia podciągów wykonać z łuków a w przypadku dużych przekrojów stosować elementy wykonane specjalnie. KANAŁY. Zaprojektowano kanały prostokątne z blachy stalowej ocynkowanej typu AI, o połączeniach nasuwkowych. Rurociągi okrągłe z rur SPIRO sztywnych. Przekroje kanałów zostały dobrane przy założeniu prędkości: piony 5 m/s, kanały rozprowadzające poniżej 4,5 m/s, Połączenia kanałów SPIRO kielichowe uszczelnione kitem. Z zewnątrz łączone taśmami termokurczliwymi. Przewody SPIRO mocować na opaski z przekładkami gumowymi. Kanały prostokątne układać na podporach lub podwieszać na typowych elementach mocujących z amortyzacją. W przejściach przez przegrody budowlane należy również stosować fartuchy ochronne gumowe. IZOLACJE. Wszystkie kanały nawiewne i wywiewne prowadzone wewnątrz budynku zaizolować akustycznie wełną mineralną grubości 10cm na folii aluminiowej. W pomieszczeniach w których nie ma sufitu podwieszonego kanały należy zabudować płytą g.-k. Wszystkie kanały nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnątrz budynku zaizolować akustycznie wełną mineralną grubości 10cm w płaszczy z blachy ocynkowanej. REGULACJA. Regulację systemu wentylacji mechanicznej przeprowadzić na przepustnicach wielopłaszczyznowych, regulacyjno-pomiarowych oraz na przepustnicach skrzynek rozprężnych przepustnicach kratek nawiewnych i wywiewnych, zgodnie z podanymi wydajnościami w części graficznej opracowania. OCHRONA POŻAROWA - projektuje się przewody wentylacyjne z materiałów niepalnych, - projektuje się elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi o długości < 0.25 m z materiałów trudnozapalnych, - kanały wentylacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego zostaną wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej ściany/ stropu, przez które przechodzą, na przejściach kanałów między magazynem głównym 0121 w przyziemiu a innymi pomieszczeniami należy zamontować klapy pożarowe EI240, na przejściach kanałów między magazynem 0027 na parterze a innymi pomieszczeniami należy zamontować klapy pożarowe EI240, na wszystkich pozostałych przejściach pionowych i poziomych kanałów miedzy wentylatornią a innymi pomieszczeniami należy zamontować klapy pożarowe EI30, Szczecin, ul. Wojska Polskiego 13A tel.fax./091/ , tel.kom./0602/

3 - przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody zapewniać będą, w przypadku pożaru, kompensacje wydłużeń przewodu. WYTYCZNE DLA BRANŻ BRANŻA ELEKTRYCZNA Należy przewidzieć zasilanie dla central nawiewno wywiewnych i wentylatorów dachowych. Projekt elektryczny stanowi oddzielne opracowanie. BRANŻA BUDOWLANA W ścianach i stropach, w miejscach pokazanych na rysunkach, wykonać otwory dla kanałów wentylacyjnych. Szczegóły rozwiązań budowlano konstrukcyjnych są przedmiotem oddzielnego opracowania ZASILENIE NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH Projektuje się zasilenie nagrzewnic wodnych projektowanych central wentylacyjnych. Nagrzewnice zasilane będą z osobnego obiegu z rozdzielacza w węźle cieplnym. Zaprojektowano instalację pompową, dwururową, o parametrach 80/60 C. Zapotrzebowanie na moc cieplną nagrzewnicy wentylacyjnej: 78,9 kw. Ciśnienie dyspozycyjne: 20,0 kpa. Przewody rurowe instalacji zasilenia nagrzewnic wentylacyjnych należy wykonać z rur stalowych czarnych, przewodowych wg PN-80/H-74219, łączonych poprzez spawanie. Połączenia z armaturą i urządzeniami wykonać na kołnierze lub gwint w zależności od wykonania. Należy przestrzegać zachowania rozłączności połączeń umożliwiających demontaż urządzeń. Przewody należy prowadzić pod stropem pomieszczeń, przez które przechodzą. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane (ściany) wykonać w tulejach ochronnych. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie. Wszystkie rurociągi poziome oraz piony instalacji zaizolować termicznie otuliną wykonaną ze sztywnej pianki poliuretanowej o współczynniku przewodzenia ciepła przy średniej temperaturze +40 C równym 0,035 W/mK w płaszczu osłonowym z folii PCV. Obliczenie grubości izolacji zgodnie z PN-85/B Dopuszcza się zastosowania innej izolacji pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych. Grubość izolacji przewodów c.o. w pomieszczeniach o temperaturze wewnętrznej -2<ti<+12: Średnica rury Gr izolacji(mm) Grubość izolacji przewodów c.o. w pomieszczeniach o temperaturze wewnętrznej ti<-2: Średnica rury Gr izolacji(mm) Szczecin, ul. Wojska Polskiego 13A tel.fax./091/ , tel.kom./0602/

4 Średnica rury Gr izolacji(mm) Wszystkie przewody przechodzące przez przegrody oddzielenia p.-poż. zabezpieczyć masami np. firmy HILTI lub równoważnymi: dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 120minut - masami o EI120, dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 60minut - masami o EI REGULACJA HYDRAULICZNA Przewidziano następujące sposoby regulacji hydraulicznej instalacji: Zawory regulacyjne z nastawą wstępną np. firmy Oventrop typu HydroControl R lub równoważne na przewodach powrotnych oraz zawory trójdrogowe z siłownikami przy nagrzewnicach central wentylacyjnych ODPOWIETRZENIE INSTALACJI Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocą automatycznych odpowietrzników zamontowanych w najwyższych punktach instalacji (na przewodzie zasilającym) KLIMATYZACJA Zaprojektowano układ klimatyzacji lokalnej opartej na instalacji freonowej (czynnik chłodniczy R- 407C). Pomieszczenie 0016-serwerowni oraz pomieszczenie 0112-magazynu podręcznego Oddziału Gromadzenia Zbiorów będą klimatyzowane poprzez urządzenia systemu MultiSplit. Klimatyzacja oparta na dwóch jednostkach wewnętrznych po jednej w każdym z pomieszczeń klimatyzowanych o mocy chłodniczej Qchł.=6,5kW np. firmy Daikin typu FH60BZV1 lub równoważnej połączonych z jedną jednostką zewnętrzną np. firmy Daikin typu RP125L7W1 lub równoważną. Jednostka zewnętrzna zlokalizowana na dachu zgodnie z częścią graficzną. Projektuje się jednostki wewnętrzne jako podwieszane pod stropem. Powietrze z pomieszczenia zasysane będzie przez jednostkę wewnętrzną i następnie po schłodzeniu wtłaczane będzie do pomieszczenia. Jednostki zewnętrzne i wewnętrzne połączyć instalacją chłodniczą z rur miedzianych (chłodniczych) o połączeniach lutowanych, przewody prowadzić nad stropem podwieszanym. Po zamontowaniu i wykonaniu próby szczelności, instalację chłodniczą napełnić freonem i zaizolować przewody miedziane otulinami, tłoczny izolacja gr. 6 mm, natomiast przewody ssące izolacją gr. 13 mm. Skropliny odprowadzić zgodnie z częścią graficzną. (podłączenie zasyfonować). Całość instalacji chłodniczej wykonać zgodnie w wymogami producenta urządzeń MODERNIZACJA ROZDZIELACZ WĘZŁA CIEPLNEGO W związku ze zmianą sposobu użytkowania budynku zaprojektowano nowe instalacje c.o. oraz zasilania nagrzewnic wentylacyjnych. Zaprojektowano modernizację istniejących rozdzielaczy w węźle cieplnym Szczecin, ul. Wojska Polskiego 13A tel.fax./091/ , tel.kom./0602/

5 Istniejące króćce DN100 oraz DN25 należy zaślepić. Pozostałe dwa króćce wykorzystane będą na cele zaprojektowanych instalacji. Króciec DN65 wykorzystany będzie na cele instalacji c.o., natomiast króciec DN50 wykorzystany będzie na cele zasilenia nagrzewnic wentylacyjnych. Przewód zasilaniainstalacji c.o. należy wyposażyć w układ zmieszania oparty na zaworze trójdrogowym np. firmy Honeywell typu DR50GFLA DN50 z siłownikiem typu VMM20 lub równoważnym. Na przewodach zasilających instalacji c.o. i zasilania nagrzewnic wentylacyjnych zaprojektowano zamontowanie pomp obiegowych. Instalacja c.o. wyposażona będzie w pompę obiegową elektroniczną np. firmy Grundfos typu MAGNA 50-60F lub równoważną o wysokości podnoszenia 3mH 2O i wydajności 7m 3 /h. Instalacja zasilania nagrzewnic wentylacyjnych wyposażona będzie w pompę obiegową np. firmy Grundfos typu UPS 32-30F lub równoważną o wysokości podnoszenia 2mH 2O i wydajności 3,5m 3 /h. Pompę należy ustawić na II-gi bieg pracy. Dodatkowo króćce powrotne z instalacji c.o. i zasilenia nagrzewnic wentylacyjnych należy wyposażyć w zawory zwrotne oraz zawory regulacyjne z nastawą wstępną np. firmy Oventrop typu Hydrocontrol R lub równoważne. Nastaw zaworów należy dokonać na podstawie przepływów masowych. 3. SPRZĘT Montaż elementów ręcznie. 4. TRANSPORT Materiały mogą być przywożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania ruchu drogowego. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 5. WYKONAWSTWO 5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty. 6. KONTROLA JAKOŚCI 6.1.Kontrola jakości materiałów. Wbudowane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszej SST. Zastosowane materiały powinny posiadać atest ITB kwalifikujący do stosowania w budownictwie Kontrola jakości wykonania. Zgodnie z instrukcją producenta 7. OBMIAR ROBÓT Jednostką, obmiaru jest (m 2 ) powierzchni umocnienia. Ilość robót została określona w przedmiarze robót Szczecin, ul. Wojska Polskiego 13A tel.fax./091/ , tel.kom./0602/

6 8. ODBIÓR ROBÓT W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a wykonawca wykona je na koszt własny w wyznaczonym terminie. 9. PODSTAWA PŁATNOŚĆ Podstawą płatności za wykonanie tych robót jest przyjęcie ich przez Inspektora. Cena jednostkowa obejmuje : Zakup materiałów i dostarczenie na miejsce wbudowania Montaż elementów, Wykonanie niezbędnych badań. 10. UWAGI OGÓLNE Całość robót prowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz.ii, normami, wytycznymi producenta oraz przepisami bhp. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. W razie konieczności podejmowania decyzji w sprawach nieobjętych niniejszym opracowaniem należy porozumieć się z projektantem opracowującym dokumentację., Projektant: mgr inż. Grzegorz Kecman Szczecin, ul. Wojska Polskiego 13A tel.fax./091/ , tel.kom./0602/

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) INSTALACJE GRZEWCZE, KLIMATYZACYJNE, WENTYLACYJNE Dla zadania pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej - Roboty wykończeniowe,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe IGS Usługi Projektowe MGR INŻ. PIOTR BOROŃ STARA WIEŚ 548, 36-200 BRZOZÓW TEL KOM: 608 52 82 09,E-MAIL: igsup@tlen.pl 1 PROJEKT BUDOWLANY Budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla Szpitalnego

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa: Załączniki:

Część rysunkowa: Załączniki: Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 1. 2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 5 1.3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 5 2. WENTYLACJA... 5 2.1 ZAKRES OPRACOWANIA... 5 2.2 BILANS POWIETRZA HIGIENICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji c.o, wod-kan. i wentylacji mechanicznej w budynku remizy OSP przy ul. Szkolnej 4 w Czernikowie.

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji c.o, wod-kan. i wentylacji mechanicznej w budynku remizy OSP przy ul. Szkolnej 4 w Czernikowie. 1 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji c.o, wod-kan. i wentylacji mechanicznej w budynku remizy OSP przy ul. Szkolnej 4 w Czernikowie. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA P.B. Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, wody lodowej oraz instalacji wod- kan dla budynku Wydziału Nauk Społecznych im. Jana Długosza w

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD-KAN. WENTYLACJI.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD-KAN. WENTYLACJI. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD-KAN. WENTYLACJI. 1. Podstawa opracowania. - podkład architektoniczno budowlany remontu i przebudowy obiektu, - obowiązujące

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I II III IV V SST - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST - INSTALACJA WODOCIĄGOWA SST - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ SST - INSTALACJA WENTYLACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Jednostka Projektowa: BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INSTALKOMFORT KRZYSZTOF ŁUKASZ MACIEJEWSKI REGON 280000141 NIP 739-332-10-11 10-686 OLSZTYN, UL. WILCZYŃSKIEGO 1A TEL./FAX: +48 89 533 94 58, TEL. KOM. +48

Bardziej szczegółowo

Eko-Technologie PROJEKT BUDOWLANY

Eko-Technologie PROJEKT BUDOWLANY Eko-Technologie P.P.U.H. Eko-Technologie Krzysztof Żelazkiewicz Al. N.M.P. 61/7c, 42-200 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP: 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.home.pl PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.0 OPIS UKŁADÓW WENTYLACYJNYCH... 3 4.0 OBLICZENIOWE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO... 4 4.1

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA rok załoŝenia 1949 BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 12a 85-067 Bydgoszcz NIP: 554-25-99-243 sekretariat - tel./fax. 052/322-12-33 e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s SPIS TREŚCI 1. CZEŚĆ OGÓL A...3 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:...3 1.2. NAZWY I KODY (CPV)....3 1.3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ...3 1.4. ORGANIZACJA BUDOWY....3 1.5. ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

- 1 - SPIS TREŚCI. I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna

- 1 - SPIS TREŚCI. I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna - 1 - SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna II. CZĘŚĆ GRAFICZNA - rzut piwnic instalacje grzewcze rys. 1 - rzut parteru instalacje grzewcze rys. 2 - rzut piętra instalacje grzewcze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU BIUROWEGO NA POTRZEBY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ ODDZIAŁ RZESZÓW BRANŻA SANITARNA ADRES INWESTORA: INSTYTUT PAMIĘCI

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

BRANŻA: SANITARNA KOTŁOWNIA GAZOWA. LOKALIZACJA INWESTYCJI: 62-064 Plewiska, ul. Kolejowa 2

BRANŻA: SANITARNA KOTŁOWNIA GAZOWA. LOKALIZACJA INWESTYCJI: 62-064 Plewiska, ul. Kolejowa 2 wp.pl TOM IV BRANŻA: SANITARNA KOTŁOWNIA GAZOWA TEMAT: PRZEBUDOWA BUDYNKU LABORATORYJNO- KONFERENCYJNEGO NA POTRZEBY CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO ROŚLINNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ 9-3

Załącznik do SIWZ 9-3 generalny projektant: gramy / dotacje: Załącznik do SIWZ 9-3 generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA PROJEKTOWANIIE IINSTALAJII SANIITARNYH inż. i.roman Prrzyttuł ła Ull.. E.. Pllatterr 7//14 10--562 Ollszttyn tt tee ll l// / ff faa xx (( ( 00 -- -88 99 )) ) 55 22 -- -55 88 -- -44 77 TT EE LL... KK OO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Nazwa inwestycji : INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKI Inwestor

Bardziej szczegółowo

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Wprowadzenie 3. Zakres opracowania 4. Instalacja klimatyzacji 5. Dobór urządzeń klimatyzacyjnych 6. Instalacja odprowadzenia skroplin 7.

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE...

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 1.2. WYKORZYSTANA DOKUMENTACJA... 3 1.3. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE... 4 1.4. ZAŁOŻENIA DO BILANSU CIEPLNEGO I POWIETRZNEGO OBIEKTU.... 5 2. OPIS PROJEKTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć P R O J E K T U

Z A W A R T O Ś Ć P R O J E K T U PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH DLA PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNO NAUKOWEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO ZLOKALIZOWANEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. WSCHODNIEJ 68 Z A W A R T O Ś Ć P R O J E

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Działka nr 347/5 obr. 0041 Gdańsk - Wrzeszcz, Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

PRZEDMIAR ROBÓT. Działka nr 347/5 obr. 0041 Gdańsk - Wrzeszcz, Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu Pomorski Urząd Wojewódzki PRZEDMIAR ROBÓT ul. Okopowa 21,27, 80/810 Gdańsk Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45321000-3 Izolacja cieplna 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych

Bardziej szczegółowo