CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY - RYS. NR E1Z/a - PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ ROZDZIELNICY RG1-400/230V - SCHEMAT. - RYS. NR E2Z - WYMIANA WYŁĄCZNIKA GŁÓWNEGO W ROZDZIELNICY RG2-400/230V ORAZ ROZBUDOWA TABLICY ROZDZIELCZEJ T21-400/230V - SCHEMAT. - RYS. NR E3Z - TABLICA ROZDZIELCZA TB1-400/230V - SCHEMAT. - RYS. NR E4Z - TABLICA ROZDZIELCZA TB2-400/230V - SCHEMAT. - RYS. NR E5Z - TABLICA ROZDZIELCZA TB3-400/230V - SCHEMAT. - RYS. NR E6Z - TABLICA ROZDZIELCZA TB4-400/230V - SCHEMAT. - RYS. NR E7Z - TABLICA ROZDZIELCZA TK1-400/230V - SCHEMAT. - RYS. NR E8Z - TABLICA ROZDZIELCZA TK2-400/230V - SCHEMAT. - RYS. NR E9Z - TABLICA ROZDZIELCZA TK3-400/230V - SCHEMAT. - RYS. NR E10Z - TABLICA ROZDZIELCZA TK4-400/230V - SCHEMAT. - RYS. NR E11Z - PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ I GNIAZD WTYKOWYCH-PARTER. - RYS. NR E12Z - PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ I GNIAZD WTYKOWYCH-PIĘTRO Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Wytyczne z branży sanitarnej. - Uzgodnienia międzybranżowe - Normy, przepisy, zalecenia. - Katalogi producentów urządzeń i osprzętu elektrycznego. 2. Zakres opracowania. Opracowanie swoim zakresem obejmuje: - instalację oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego - instalację gniazd wtykowych 230V - tablice rozdzielcze - instalacje gniazd dedykowanych do zasilania komputerów - instalację wentylacji - instalacje przeciwprzepięciową 3.Opis techniczny Zasilanie elektroenergetyczne. Projektowane instalacje elektryczne (za wyjątkiem instalacji zasilania ciepłej wody użytkowej) zasilane będą z istniejącej głównej rozdzielnicy obiektu RG1-400/230V poprzez tablice rozdzielcze : TB1-400/230V i TB2-400/230V zlokalizowane na parterze oraz TB3-400/230V i TB4-400/230V zlokalizowane na piętrze obiektu. Projektowane tablice rozdzielcze zasilane będą z wolnych odpływów głównej rozdzielnicy RG1-400/230V powstałych po likwidacji istniejących tablic rozdzielczych - 400/230V. Z RG1-

2 400/230V zasilana będzie dodatkowo centrala nawiewno- wywiewna typu Mistral P2000. Schemat rozdzielnicy RG1-400/230V pokazano na rys. nr E1Z. Natomiast schematy tablic rozdzielczych TB1, TB2, TB3, TB4-400/230V pokazano odpowiednio na rys. nr E3Z, rys. nr E4Z, rys. nr E5Z oraz rys. nr E6Z. Do tablic wykorzystano obudowy wnękowe jak i osprzęt firmy Legrand. Istniejącą tablice rozdzielczą T21-400/230v zasilaną z rozdzielnicy RG2-400/230V należy wyposażyć w dodatkowy wyłącznik różnicowo-prądowy typu P304-25/0,03A oraz wyłącznik instalacyjny typu S303B- 16A. Z tak przygotowanego pola odpływowego przewodem YDYżo 5x2,5 zasilć projektowany w części instalacyjnej podgrzewacz ciepłej wody użytkowej. Schemat zasilania podgrzewacza c.w.u. pokazano na schemacie na rys. nr E2Z. Dodatkowo w rozdzielnicy RG1-400/230V oraz rozdzielnicy RG2-400/230V należy wymienić istniejące wyłączniki główne na rozłączniki mocy z wyzwalaczami wzrostowymi zgodnie ze schematami pokazanymi na rys. nr E1Z oraz E2Z. Uwaga: Podczas wykonawstwa można zastosować obudowy tablic rozdz. oraz aparaturę innych producentów pod warunkiem zachowania parametrów elektr. podanych na schematach Instalacja podstawowego oświetlenia wewnętrznego i gniazd wtykowych 230V. Oświetlenie podstawowe obejmuje wypusty sufitowe i ścienne. Przyjęto oświetlenie fluorescencyjne. Do doboru parametrów oświetlenia podstawowego posłużono się normą PN-EN Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach i dokonano obliczeń oświetlenia przy pomocy programów komputerowych dostarczonych przez producentów opraw. Instalację oświetleniową wykonać jako p/t przewodem YDYżo 3x1,5 2. Do załączania oświetlenia projektuje się lokalne łączniki światła. Sterowanie oświetleniem sali obsługi odbywać się będzie wyłącznikami zainstalowanymi w obudowie TWS przy wejściu na sale od strony obsługi. Instalację elektryczną w pomieszczeniach sanitarnych należy wykonać bez puszek rozgałęźnych. Przewidziano wypusty gniazd wtyczkowych p/t do zasilania urządzeń ogólnego przeznaczenia. Wszystkie gniazda 16A/230V z bolcem ochronnym. Instalacje gniazd wtykowych wykonać p/t przewodem kabelkowym typu YDYżo 3x2,5 2. W pomieszczeniach suchych stosować osprzęt o stopniu ochrony IP20, a w pomieszczeniach wilgotnych, narażonych na okresowe działanie wody stosować osprzęt o stopniu ochrony min. IP44. Wyłączniki światła w pomieszczeniach biurowych instalować na wys. 1.05m, a w pomieszczeniach technicznych na wys. 1,3m od posadzki. Gniazda wtykowe w pomieszczeniach biurowych, korytarzach należy instalować na wys. 0,3m, a w pom. socjalnych i WC na wys. 1,4m od poziomu podłogi. Plan instalacji oświetleniowej pokazano na rys. nr E11Z oraz E12Z. Uwaga: część gniazd wtykowych w pomieszczeniu sali obsługi oraz pomieszczeniach biurowych zlokalizowano w blokach stojących. Doprowadzenia przewodów do bloków stojących wykonać w rurach ochronnych zabetonowanych w podłodze. Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary średniego natężenia oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach, sporządzić protokół z badań i przekazać go użytkownikowi Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego. W ciągach komunikacyjnych i niektórych pomieszczeniach zastosowano oprawy oświetlenia awaryjnego z własnym źródłem zasilania o autonomii 1h. Uruchomienie opraw ewakuacyjnych nastąpi automatycznie w chwili zaniku napięcia zasilania. Umożliwi to ewakuację z obiektu przy zaniku napięcia zasilającego sieci. Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary średniego natężenia oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych (podłoga) zgodnie z PN-EN 1838:2005, sporządzić protokół z badań i przekazać go użytkownikowi Zasilanie instalacji wentylacji i klimatyzacji. Zaprojektowane w części sanitarnej projektu urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne: centrale nawiewno-wywiewne oraz klimatyzatory zasilono z odpowiednich tablic rozdzielczych 400/230V. UWAGA: a) Dokładna lokalizacja urządzeń wentylacyjnych wg projektu-część sanitarna. b) W niniejszym opracowaniu projektuje się jedynie wykonanie zasilania urządzeń wentylacyjnych. c) Wszystkie urządzenia wentylacyjne zostały dobrane w projekcie-część sanitarna. d) firma dostarczająca i montująca klimatyzatory i centrale wentylacyjne wykonuje połączenia pomiędzy jednostkami oraz cały układ sterowania zgodnie z DTR urządzeń

3 3.5. Instalacja komputerowa i telefoniczna. Do zasilania komputerów projektuje się wydzielone obwody gniazd dedykowanych 230V, 16A typu DATA zasilane z tablic rozdzielczych TK1-400/230V, TK2-400/230V, TK3-400/230V, TK-4-400/230V. Przy każdym stanowisku komputerowym zainstalować po dwa gniazda typu data oraz jedno gniazdo sieci logicznej typu 2xRJ45. Do gniazda typu 2xRJ45 z szafy dystrybucyjnej w pomieszczeniu serwerowni poprowadzić po dwa przewody typu UPT 4x2x0,5 kat. min.6. Doprowadzenia przewodów do gniazd zlokalizowanych w blokach stojących wykonać w rurach ochronnych zabetonowanych w podłodze. 4. Instalacje ochronne. Projektuje się wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w systemie TN-S. Ochronę przeciwporażeniową projektuje się zrealizować w taki sposób, aby w przypadku różnorodnych uszkodzeń urządzeń i instalacji oraz błędnych działań i zachowań ludzi nie dochodziło do porażenia elektrycznego. Dla instalacji w układzie sieci TN o napięciu zasilania 230/400V zastosowano ochronę przeciwporażeniową: - przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa), - przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa). Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa). - ochrona całkowita: przewidziano obudowy, osłony z odpowiednią izolacją podstawową, - ochrona częściowa: umieszczając urządzenia bez izolacji podstawowej części czynnych poza zasięgiem ręki, - ochrona uzupełniająca: zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowym zadziałania 30mA - w odniesieniu do ochrony podstawowej. Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa). Ochronę zrealizowano poprzez samoczynne wyłączenie zasilania. Zastosowano urządzenia zabezpieczające: - przetężeniowe (nadprądowe) takie jak bezpieczniki, wyłączniki instalacyjne, - urządzenia różnicowoprądowe. - wykonano też połączenia wyrównawcze główne i dodatkowe. Instalacja połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych. a/ główna szyna uziemiająca "GSU". Do szyny GSU należy przyłączyć: - zacisk PE tablic rozdzielczych, - uziom otokowy instalacji odgromowej obiektu, - przyłącza instalacyjne: wody, kanalizacji, sieci c.o. w miejscu ich wprowadzenia do obiektu, Zabudowę głównej szyny uziemiającej dla obiektu wymaga norma PN-IEC Zaprojektowano ją dla uniknięcia występowania różnicy potencjałów między różnymi częściami przewodzącymi obcymi, a także między częściami przewodzącymi obcymi i częściami przewodzącymi dostępnymi. Rezystancja uziemienia szyny GSU nie może przekroczyć 10. b/ dodatkowe połączenia wyrównawcze. Połączenia powinny być wykonane w sposób pewny i trwały pod względem mechanicznym i elektrycznym i mieć możliwość rozłączania tylko przy użyciu narzędzi. Ochrona przeciwprzepięciowa. Dla całego obiektu ochronę przed przepięciami zaprojektowano zgodnie z normą PN-IEC :1999. System ochrony zaprojektowano w oparciu o elementy produkowane przez firmę Phoenix Contact. W tablicach rozdzielczych projektuje się zabudowę zestawu ograniczników przepięć typu B+C dla sytemu TN-S. Szczegóły montażu znajdują się w katalogach producenta. 5. Sposób wykonania instalacji. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej EI wymaganą dla tych elementów. W tym celu wszystkie przejścia przewodów przez stropy należy wykonać jako ognioodporne poprzez uszczelnienie masą ogniochronną posiadającą aktualny atest CNBOP z Józefowa. a/ Układanie przewodów: Przewody układać pod tynkiem. Stosować puszki instalacyjne odpowiednie dla ścian murowanych i ścian szkieletowych. W ścianach gipsowo-kartonowych wszystkie przewody układać w rurkach PCV niepalnych. b/ Zabudowa tablic rozdzielczych: Tablice rozdzielcze wykonać jako wnękowe. Po zabudowaniu tablic wykonać obróbkę murarską.

4 c/ Osprzęt: W całym obiekcie stosować np. osprzęt podtynkowy prod. "POLO" serii "FIORENA" koloru białego. W przypadku zabudowy kilku aparatów obok siebie stosować puszki i ramki wielokrotne. Osprzęt mocować w puszkach instalacyjnych p/t odpowiednich dla ścian murowanych i ścian szkieletowych. W pomieszczeniach wilgotnych zabudować osprzęt hermetyczny o IP44. Wszystkie gniazda muszą być z bolcem ochronnym. 6. Sprawdzenia odbiorcze instalacji elektrycznej. Wykonaną instalację podczas montażu lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji należy poddać tak daleko jak to jest możliwe oględzinom i próbom w celu sprawdzenia czy zostały spełnione wymagania normy PN-IEC :2000, dział 134-montaż. Sprawdzenie odbiorcze wykonać w oparciu o normę PN-IEC Zakres badań odbiorczych obejmuje "oględziny" i "próby". Oględziny. Należy sprawdzić co najmniej: - środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym - dział 471 normy, - ochronę zapewniająca bezpieczeństwo - arkusz 481, - ochronę przed prądem przetężeniowym - arkusz 43, - ochronę przeciwpożarową - dział 482, - oprzewodowanie - punkt 527, - zabudowane przewody - punkt 523, - aparaturę łączeniową, nastawy zabezpieczeń - arkusz 53, - urządzenia odłączające i do łączenia - arkusz 46, - aparaturę rozdzielczą i sterowniczą - dział 537, - montaż urządzeń i środków w zależności od wpływów zewnętrznych - punkt i 522, - oznaczenia przewodów - punkt 514.3, - umieszczenia tablic, schematów - punkt 514.5, - oznaczenia obwodów, zabezpieczeń, łączników - punkt 514.4, - poprawności połączeń przewodów - punkt 526 (patrz IEC ), - sprawdzenie dostępu do urządzeń umożliwiającego wygodną ich obsługę i konserwację, Próby instalacji. Do prób należy przystąpić po oględzinach po usunięciu ewentualnych wad i usterek. Niedopuszczalne jest przystąpienie do prób przed usunięciem usterek mogących mieć wpływ na wynik prób. Zaznacza się, że podczas badań odbiorczych nie ma potrzeby wykonywania prób, które potwierdziłyby parametry znamionowe wyrobów posiadających gwarantujące jakość certyfikaty lub deklaracje zgodności wykonania z polskimi normami i aprobatami technicznymi, a Inspektor nadzoru uzna je za wiarygodne. Ustala się następujący zakres prób dotyczących sprawdzenia: - ciągłości przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń wyrównawczych głównych, dodatkowych oraz układów uziemiających (patrz punkt normy), - rezystancji izolacji instalacji elektrycznej (patrz punkt normy), - samoczynne wyłączenie zasilania (patrz punkt normy), - sprawdzenie biegunowości (patrz punkt normy), - wytrzymałości elektrycznej (patrz punkt normy), - działania (patrz punkt normy) i załącznik B normy, - skutków działania ciepła (patrz punkt normy) - dopuszcza się jedynie oględziny, brak wymogów IEC, - spadku napięcia (patrz punkt normy) - należy dwukrotnie przeprowadzić próbę wykonując kolejno: uruchomienie urządzenia, wyłączenie napięcia, załączenie napięcia. - pomiary natężenia oświetlania podstawowego i ewakuacyjnego. Wyniki badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie obowiązujące sprawdzenia zakończyły się wynikiem dodatnim. Jeżeli w trakcie badań stwierdzono usterki, należy je usunąć a następnie powtórzyć te sprawdzenia, dla których wynik usterka mogła mieć wpływ. Każde czynności sprawdzające powinny być udokumentowane protokołem zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC :2000. Dokument taki powinien zawierać dokładnie, jasno i jednoznacznie wyniki badań i inne istotne informacje. 7. Konserwacja instalacji elektrycznej. W celu osiągnięcia założonego czasu użytkowania instalacji elektrycznej, należy ustalić częstość i zakres jej konserwacji. Sprawy związane z konserwacją instalacji elektrycznej powinny być uzgadniane z osobami odpowiedzialnymi za jej prawidłowe działanie. Przy określaniu zasad konserwacji należy uwzględniać wymagania zawarte w arkuszach 4 do 6 normy PN-IEC ;2000, tak aby w założonym okresie eksploatacji instalacji elektrycznej:

5 - konieczne okresowe przeglądy, badania, konserwacja i naprawy mogły być wykonywane w sposób łatwy i bezpieczny, - zapewniona była skuteczność działania środków ochrony, - niezawodność wyposażenia zapewniała osiągnięcie przewidzianego czasu użytkowania instalacji. Ustawa Prawo budowlane określa najdłuższy dopuszczalny okres między kolejnymi sprawdzeniami okresowymi instalacji eksploatowanych. Nie może on przekroczyć 5 lat. Zaś zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia r. (Dz.U.Nr 59, poz. 377 z 1998r) okres między sprawdzeniami i zakres sprawdzeń powinien zostać określony w instrukcji eksploatacyjno-ruchowej instalacji elektrycznej i urządzeń sporządzonej przez użytkownika dla konkretnego obiektu. Jednak nie może on być dłuższy niż najdłuższy dopuszczalny okres między sprawdzeniami instalacji eksploatowanych określony aktualnie w obowiązujących przepisach krajowych. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie użytkownik. 8. Uwagi końcowe. a/ Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie urządzenia i aparaty elektryczne muszą posiadać znak zgodności z polskimi normami w oparciu o uzyskany certyfikat na znak bezpieczeństwa. b/ Wszystkie roboty montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami PBUE, PEUE, BHP, polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji i prawem budowlanym. c/ Wszystkie roboty musi odebrać Inspektor robót elektrycznych w zgodności z obowiązującymi przepisami i systemem jakości wykonywania robót elektrycznych. d/ Wykonać komplet pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami. e/ Obwody w tablicy rozdzielczej należy opisać. f/ Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych producentów niż wymienione w projekcie pod warunkiem: - posiadania przez te urządzenia aktualnych certyfikatów stwierdzających, że mogą być one wprowadzone do obrotu i nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia "O wyrobach budowlanych" (Dz.U. Nr 92. poz. 881). - posiadania parametrów technicznych nie gorszych niż urządzenia projektowane, - uwzględnienia wymogów zawartych w certyfikatach zgodności w zakresie kompatybilności. - po wyrażeniu zgody przez Inwestora, Inspektora nadzoru i Projektanta. 9. Obliczenia techniczne: 9.1. Obliczenie mocy zapotrzebowanej: - TB1-400/230V: Pi ośw= 3,76 kw Pi gn = 9 kw Pi = 12,76 kw - TB2-400/230V: Pi ośw= 8,44 kw Pi gn = 22,5 kw Pi = 30,94 kw - TB3-400/230V: Pi ośw= 3,22 kw Pi gn = 9 kw Pi klim = 1,8 kw Pi = 14,02 kw - TB4-400/230V: Pi ośw= 3,56 kw Pi gn = 10,5 kw Pi = 14,06 kw - TK1-400/230V: Pi komp = 12,06 kw - TK2-400/230V: Pz ośw = 3 kw Pz gn = 3,6 kw Ps = 6,6 kw Pz ośw = 6,75 kw Pz gn = 9 kw Ps = 15,75 kw Pz ośw = 2,6 kw Pz gn = 3,6 kw Pz klim = 1,17 kw Ps = 7,4 kw Pz ośw = 2,85 kw Pz gn = 4,2 kw Ps = 7,05 kw Pz komp = 10,71 kw

6 Pi komp = 19,8 kw - TK3-400/230V: Pi komp = 12,06 kw - TK4-400/230V: Pi komp = 12,06 kw - centrala Mistral P2000 Pi cnw = 1,24kW - centrala Mistral 4000 Pi cnw = 11kW Pz komp = 16,83 kw Pz komp = 10,71 kw Pz komp = 10,71 kw Pz cnw = 0,86 kw Pz cnw = 7,7 kw - klimatyzacja ARUN380LTE4 + JEDN. WEWNĘTRZNE Pi kl = 34,91 kw Pz kl = 24,4 kw. Pi = 185,6 kw Ps = 126,8 kw Moc szczytowa likwidowanych urządzeń wynosi 256 kw. W związku z tym nie zachodzi konieczność zwiększenia mocy obiektu. Układ pomiarowy obiektu również pozostaje bez zmian Obliczenie spadków napięcia: Lp ODBIÓR PRZEWÓD Ps {kw} L {m} du% 1 TB1-400/230V YDYżo 5x6 6,6 47 0,58 2 TB2-400/230V YDYżo 5x10 15, ,56 3 TB3-400/230V YDYżo 5x6 7,4 36 0,49 4 TB4-400/230V YDYżo 5x6 7, ,66 5 TK1-400/230V YDYżo 5x10 10, ,56 6 TK2-400/230V YDYżo 5x10 16, ,6 7 TK3-400/230V YDYżo 5x10 10, ,43 8 TK4-400/230V YDYżo 5x10 10, ,6 9 obw.nr7 TK4 YDYżo 3x2,5 1,8 28 1, Sprawdzenie szybkości wyłączania zwarcia: - zakłada się zwarcie w ostatnim gn. obw. nr 7 tabl. rozdz. TK4-400/230V trafo - 400kVA Al - 10m 10 2 Cu - 51m 2,5 2 Cu - 28m P312B-16/0,03A Rzw = 0, x (0,128x0,01 + 1,85x0, ,3x0,028) = 0,607 Xzw = 0,01673 Zzw = (0, , ) 0.5 = 0, Izw = = 309,6 A 1,25 x 0,6072

7 Iww = 4,9 x 16 = 78,4 A Spadki napięcia i szybkość wyłączania zwarcia spełniają wymogi PBUE.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIADCZENIE Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r.) oświadczam, że projekt wykonawczy Stacja Ratownictwa oraz V

Bardziej szczegółowo

2/1. 2. Spis zawartości dokumentacji

2/1. 2. Spis zawartości dokumentacji 2/1 2. Spis zawartości dokumentacji 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości dokumentacji 3. Dane wyjściowe 4. Opis techniczny 5. Obliczenia techniczne 6. Wykaz oznaczeń 7. Spis rysunków 8. Rysunki 3/1 3.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz 80-266 Gdańsk tel. 058 520 21 19 Al. Grunwaldzka 212 fax 058 345 00 29 e-mail: szypowicz@asproj.pl NIP: 584-188-16-45 REGON: 190266271 Pekao S.A. II/O Gdańsk 39 1240

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. OPIS TECHNICZNY... 5 1.1 Przedmiot opracowania... 5 1.2 Podstawa opracowania... 5 1.3 Charakterystyka obiektu... 7 1.4 Instalacje elektryczne... 7 1.5 Podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne...

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

1. Układ sieciowy TN-C-S 2. Napięcie zasilania 15kV, 230/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4.

1. Układ sieciowy TN-C-S 2. Napięcie zasilania 15kV, 230/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4. SPIS TREŚCI 1.0.WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania.... 3 1.. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Charakterystyka energetyczna... 3.0. OPIS TECHNICZNY...

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania 1. Instalacje elektryczne i teletechniczne...3 1.1. Przedmiot inwestycji....3 1.2. Lokalizacja inwestycji...3 1.3. Podstawa opracowania...3 1.4. Priorytety ważności przepisów, norm i uzgodnień...5 1.5.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku Muzeum w Piotrkowie trybunalskim INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

: mgr inŝ. Agnieszka Pietrzykowska 67/01/WŁ ŁOD/IE/1026/02

: mgr inŝ. Agnieszka Pietrzykowska 67/01/WŁ ŁOD/IE/1026/02 PROJEKT HALI WIELOFUNKCYJNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ADRES INWESTYCJI : ul. Łódź Polesie, ul. Stefanowskiego 17, Działki nr ewid. 90/3, 90/4, 90/5, 90/6 INWESTOR : Międzynarodowe Targi Łódzkie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH str. 1 SPIS TREŚCI 1. Część ogólna 2. Właściwości wyrobów budowlanych 3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY przy ul. Przyszłości w Parzniewie (działka nr ew. 91/26, obręb Parzniew, gmina Brwinów) INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY Inwestor: MAZOWIECKA IZBA ROLNICZA ul. Żółkiewskiego

Bardziej szczegółowo

(CPV 45310000-3, CPV 45316100-6, CPV 45314000-1, CPV 45231400-9)

(CPV 45310000-3, CPV 45316100-6, CPV 45314000-1, CPV 45231400-9) ST/E - 0.1 ROBOTY ELEKTRYCZNE (CPV 45310000-3, CPV 45316100-6, CPV 45314000-1, CPV 45231400-9) ST/E 0.1 ROBOTY ELEKTRYCZNE 1 / 9 1 WSTĘP 1.1.1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest podanie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST-E-01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE I OŚWIETLENIA TERENU Kod CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA - remont instalacji elektrycznej na piętrze I budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane wstępne. 1.1. Podstawa formalna opracowania

CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane wstępne. 1.1. Podstawa formalna opracowania Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA 3 1. Dane wstępne 3 1.1. Podstawa formalna opracowania 3 1.2. Przedmiot i cel opracowania 3 2. Zasilenie 3 3. Rozdzielnice 3 4. Układ pomiarowy 4 5. Instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe 3. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE. 1. Zasilanie obiektu Zasilanie budynku odbywać się będzie ze złącza kablowego znajdującego się na działce inwestora. Złącze należy zabudować zgodnie

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała kwiecień 2010 2 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego... 3 1.2.Przedmiot ST... 3 1.3.Zakres stosowania ST... 3 1.4.Przedmiot i zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

Adres: Al. Papieża Jana Pawła II 45 07-325 Boguty-Pianki

Adres: Al. Papieża Jana Pawła II 45 07-325 Boguty-Pianki DAMEX Damian Wójcicki 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Białostocka 2 tel./fax.: (86) 275-21-91, kom. 602-503-928 NIP 722-147-42-66, e-mail: damexdw@o2.pl D O K U M E N T A C J A P R O J E K T O W O W Y

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH INWESTYCJA: REMONT BUDYNKU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W CIECHANOWIE OBIEKT: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA 06-413 Ciechanów, ul.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLAN0- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLAN0- WYKONAWCZY ul. Pomorska 44, 96-313 Jaktorów, tel.: 0-504 097 155 tel./fax : 0-46 856 40 74 NAZWA INWESTYCJI ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH MON ADRES INWESTYCJI WARSZAWA, ul. Nowowiejska

Bardziej szczegółowo