JUMO itron 04/08/16/32 Mikroprocesorowy regulator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JUMO itron 04/08/16/32 Mikroprocesorowy regulator"

Transkrypt

1 JUMO Sp. z o.o. M. K. JUCHHEIM GmbH & Co Adres biura: ul. Korfanego 28, Wroclaw Adres cenrali: Moelesrasse 13-31, Fulda, Germany inerne: Tel: (071) Fas: (071) Inerne: Kara aalogowa JUMO itron 04/08/16/32 Miroprocesorowy regulaor Srona 1/10 JUMO itron 32 Typ odudowa wg DIN Krói opis Seria regulaorów JUMO itron zawiera uniwersalne i dowolnie programowalne urz dzenia, óre mo na sosowa do wielu celów zwi zanych z echni regulacji. Słada si ona z 5 form budowy o wymiarach ramy przedniej 96mm x 96 mm, 96 mm x 48mm soj cy i le cy, 48 mm x 48mm i 48mm x 24 mm. Regulaory posiadaj ławy do odczyu, 7-segmenowy wsa ni, o wys. zale nie od ypu 10 lub 20mm, do wsazywania waro ci rzeczywisych i zadanych ja i do omuniacji. Do onfiguracji wysarczaj rzy przycisi. Usawiane paramery s po dwóch seundach auomaycznie przejmowane. Seryjna auomayczna opymalizacja wyrywa opymalne paramery regulaora. Typ podsawowy posiada funcj liniowo-rosn c z usawialnymi gradienami. Jao dodae do ypu jes zinegrowana funcja imer. Wszysie regulaory mog by u ywane jao regulaory dwupunowe z jednym omparaorem ja i jao regulaory rójpunowe. Linaryzacje czujnia pomiarowego zosaj zapisane. Rodzaj ochrony odpowiada z przodu IP65, z yłu IP20. Podł czenie eleryczne nas puje poprzez wyow lisw zacisow. Mo liwe onfiguracje wej i wyj s przedsawione na poni szym schemacie sruuralnym. JUMO itron 16 Typ JUMO itron 08 Typ Schema sruuralny JUMO itron 08 Typ wyj cie 1 (K1) wej cie war. rzeczywisych przea ni ( zesy zwierny) dla: ermomerów oporowych P100, P1000, KTY11-6 ermoelemenów Typ L, J, U, T, K, N, S, R, B napi cia V V wej cie binarne w ypie /41 z wyj ciem logicznym alernaywnie do wyj cia 2 onfigurowane zasilanie AC Hz, V lub AC/DC V, Hz lub DC 10 18V regulaor JUMO itron pr du mA mA wyj cie 2 (K2) JUMO itron 04 Typ wyj cie 3 (ylo yp /43/44) przea ni ( zesy zwierny) Szczególne wła ciwo ci sruuralny schema obsługi i programowania niezawodna auomayczna opymalizacja funcja liniowo-rosn ca funcja imer cyfrowy filr wej ciowy z programowaln sał czasow filra 1 omparaor norma UL (w przygoowaniu)

2 Kara aalogowa Srona 2/10 Dane echniczne Wej cie ermoelemen oznaczenie zares pomiarowy doładno pom. wpływ emp. ooczenia Fe-CuNi L Fe-CuNi J DIN EN Cu-CuNi U Cu-CuNi T DIN EN NiCr-Ni K DIN EN NiCrSi-NiSi N DIN EN P10Rh-P S DIN EN P13Rh-P R DIN EN P30Rh-P6Rh B DIN EN Wej cie ermomer oporowy Wej cie sygnały jednosowe V,opór wej ciowy R E > 10MΩ w ypie /41 z dwoma wyj ciami przea niowymi(opcja) 2. 0,2 1V, opór wej ciowy R E > 10MΩ w ypie /41 z dwoma wyj ciami przea niowymi(opcja) Konrola obwodu pomiarowego C C C C C C C C C pun odniesienia wewn.p 100 oznaczenie sposób podł czenia zares pomiarowy doładno pom. wpływ emp. ooczenia P 100 DIN EN przew/3-przew C Ł0,1% 50 ppm/k P 1000 DIN EN przew/3-przew C Ł0,1% 50 ppm/k KTY Leier C Ł1,0% 50 ppm/k oporno przewodu czujnia max. 20W na przewód w podł. 2- i 3-przew. pr d mierzony 250µA ompensacja przewodu W podł. 3-przew. nie jes wymagana. W podł. 2-przew. mo na j przeprowadzi poprzez ore war. rzeczywisej. oznaczenie zares pomiarowy doładno pom. wpływ emp. ooczenia napi cie 0 10V, opór wej ciowy R E > 100W 1 Ł0,1% 2 10V, opór wej ciowy R E > 100W 2 Ł0,1% pr d czujni pomiarowy 4 20mA, spade napi cia Ł 1V 0 20mA, spade napi cia Ł 1V przeroczenie zaresu pomiar. 1. W przypadu bł du wyj cia przyjmuj zdefiniowane sany (onfigurowane). Ł0,1% Ł0,1% zwarcie czujnia/ przewodu 1 przerwanie czujnia/ przewodu ermoelemen - ermomer oporowy napi cie pr d 2 10V / 0,2 1V 0 10V / 0 1V 4 20mA 0 20mA fabrycznie wyryy - nie wyryy

3 Kara aalogowa Srona 3/10 Wyj cia obsadzenie Typ /41 Typ /43/44 wyj cie 1 przea ni przea ni wyj cie 2 logiczne 0/5V lub wej cie binarne logiczne 0/5V wyj cie 2 (opcja) logiczne 0/12V lub wej cie binarne logiczne 0/12V wyj cie 2 (opcja) przea ni nie jes mo liwe wyj cie 3 nie ma przea ni Dane echniczne przea ni moc zał czalna ores u yowania zesyu logiczne ograniczenie pr du opór obci. logiczne ograniczenie pr du opór obci. zesy roboczy(zwierny) 3A przy 250VAC omowym obci wł cze przy obci. nominalnym 0/5V 20mA R obci!. 250Ω 0/12V 20mA R obci!. 600Ω fabrycznie Regulaor rodzaj regulaora sruury regulaora przeszałni A/D czas odczyu Timer doładno c biegu regulaor dwupunowy z omparaorem, regulaor rójpunowy P/PD/PI/PID rozdzielczo " >15 bi 210ms/250ms przy aywnej funcji imer 0,7% ± 10ppm/K Dane eleryczne zasilanie Obudowa AC 48 63Hz, V -15/+10% lub AC/DC 20 53V, 48 63Hz lub DC 10 18V napi# cia probiercze (sprawdzenie ypu) wg DIN EN , cz# " 1 z marca 1994, aegoria przepi# ciowa II, sopie zanieczyszczenia 2, w ypie /41 aegoria przepi# ciowa III, sopie zanieczyszczenia 2, w ypie /43/44 pobór mocy zabezpieczenie danych podł czenie eleryczne max. 5VA EEPROM z yłu poprzez wyowe zacisi rubowe, przerój przewodu 1,5mm 2 (1,0mm 2 w ypie /41) lub 2x 1,5mm 2 (2x1,0mm 2 w ypie /41) z osłonami ył zgodno " eleromagneyczna EN , zalecenia NAMUR NE21 (z maja 1993) przepisy bezpiecze swa wg EN rodzaj obudowy obudowa z worzywa szucznego do mona u w ablicy serowniczej wg DIN wymiary w mm( w ypie) ramy przednie 48 x x x 96 (soj cy) 96 x 48 (le acy) 96 x 96 gł boo " mona u wyci# cie w ablicy serowniczej 45 +0,6 x 22,2 +0, ,6 x 45 +0, ,6 x 92 +0, ,8 x 45 +0, ,8 x 92 +0,8 zares emp. ooczenia/ przechowywania odporno " limayczna pozycjza u yowania 0 55 C / C 75% wilg. wzgl. bez obroszenia dowolna rodzaj ochrony wg EN , przód IP 65, ył. IP 20 waga o. 75g o. 95g o. 145g o. 160g o. 200g

4 Kara aalogowa Srona 4/10 Wsa$ nii i elemeny obsługi * (1) Wy& wielacz 7-segmenowy, 4-miejscowy wsa' ni, zielony. Przy wprowadzaniu i wy( wielaniu wysoo( cyfr war. zadanych, paramerów i odów wsa) ni poazuje je naprzemian. yp /41/42: 10mm, yp /44: 20mm zares wsa' nia/ jednosa miejsca po przecinu Digi / C/ F bra, jedno, dwa (2) wsa+ nii pozycji wł, czenia dwa LED dla wyj( * 1 i 2,) óły (3) przycisi Do obsługi i programowania urz- dzenia. miany usawie. i paramerów nas/ puje dynamicznie za pomoc- przycisów i i d. Auomayczne przej/ cie waro( ci po 2 se. (1) (2) (3) przyład yp Funcja liniowo-rosn% ca Funcja liniowo-rosn- ca umo) liwia zdefiniowane przesuni/ cie si/ waro( ci rzeczywisej z 0 do usalonej waro( ci zadanej. Wzros jes usawiany poprzez gradien(k/min lub K/h) w płaszczy' nie paramerów. Jes ona aywna przy zmianie waro( ci zadanej (spade lub wzros). w 0 w 0 Auomayczna opymalizacja (SO) Seryjna auomayczna opymalizacja umo) liwia auomayczne dopasowanie regulaora do odcina regulacji. Ore( la ona paramery regulaora dla regulaora PI i PID( zares proporcjonalno( ci, czas zdwojenia, czas ró) niczowania) ja i długo( * cylu wł- czenia i sał- czasow- cyfrowego filra wej( - ciowego SO w fazie przesuwania si0 SO przy waro& ci zadanej Komparaory Funcja l1 funcja ona: wyj( cie aywne (wł.), iedy waro( * mierzona znajduje si/ w obr/ bie ore( lonego zaresu(ona) waro( ci zadanej. Funcja l2 ja l1, jedna odwrócona funcja sygnału. Funcja l3 sygnalizacja dolnej waro( ci granicznej funcja: wyj( cie nieaywne, iedy waro( * mierzona<(waro( * zadana - waro( * graniczna) Funcja l4 ja l3, jedna odwrócona funcja sygnału. Funion l5 sygnalizacja górnej waro( ci granicznej funcja: wyj( cie nieaywne, iedy waro( * mierzona>(waro( * zadana + waro( * graniczna) Funcja l6 ja l5, jedna odwrócona funcja sygnału. Funion l7 Pun wł- czenia jes niezale) ny od waro( ci zadanej regulaora; sam AL usala pun wł- czenia. Funcja: wyj( cie aywne, iedy waro( * mierzona> waro( * graniczna Funcja l8 ja l7, jedna odwrócona funcja sygnału. l1 l3 l5 l7 2 l4 l6 l8

5 Kara aalogowa Srona 5/10 Funcja imer (dodae do ypu) a pomoc1 funcji imer na regulacj2 mog1 wpływa3 usawiony czas i 0. Po uruchomieniu funcji imer poprzez wł1 czenie do sieci, przycis lub wej4 cie binarne, waro4 3 sarowa imer zosanie zmniejszona do 0 naychmias lub po przeroczeniu przez waro4 3 rzeczywis1 zaprogramowanej granicy olerancji. Po upływie imer zosaj1 wywołane ró5 ne zdarzenia (np. wył1 czenie regulacji (s. nasawienia 0%), przeł1 czenie war.zadanej). Dalsze sygnalizowanie imer podczas ja i po upływie imer mo5 e by3 realizowane poprzez wyj4 cie. Funcja imer mo5 e by3 u5 ywana wraz z funcj1 liniowo-rosn1 c1 i przeł1 czaniem waro4 ci zdanej. Tabela: funcje imer (na przyładzie odwronego regulaora dwupunowego) warune uruchomienia Funcja wł8 czenie do sieci przycis/wej9 cie binarne granica olerancji regulacja ograniczona czasem Regulacja jes wył1 czana po upływie imer (sopie: nasawienia 0%) przeł8 czanie waro9 ci zadanej zale; ne od czasu Po sarcie imer jes regulowana waro4 3 zadana 2. Po upływie imer regulaor przeł1 cza auomaycznie na Sar Sar sar po wł czeniu do sieci sar poprzez i lub wej> cie binarne sar poprzez i lub wej> cie binarne regulacja opó< niona Regulacja rozpoczyna sie po upływie imer. sar i + d (przerwanie) imer z sygnalizowaniem Po uruchomieniau imer i 0 zosanie zmniejszony do 0. Regulacja jes niezale5 na od imer. Upłyni2 cie imer mo5 e by3 sygnalizowane równie5 przy ej funcji imer poprzez wyj4 cie. sygnalizowanie po upływie sygnalizowanie od sar sar poprzez i lub cie binarne sar poprzez i lub wej? cie binarne Granica olerancji Pozycja granicy olerancji jes zale5 na od rodzaju regulaora: - regulaor dwupunowy (odwrócony (ogrzewanie)): granica olerancji le5 y poni5 ej waro4 ci zadanej - regulaor dwupunowy (bazpo4 redni (chłodzenie)): granica olerancji le5 y powy5 ej waro4 ci zadanej - regulaor rójpunowy: granica olerancji le5 y poni5 ej waro4 ci zadanej Przeroczenie przez waro4 3 rzeczywis1 granicy olerancji podczas regulacji powoduje zarzymanie si2 imer. Wsa6 nii i obsługa Wsa7 ni waro4 ci imer nas2 puje w płaszczy7 nie obsługi i pozosaje rwale zachowany (bra Time-Ou). Obsługa nas2 puje poprzez lawiaur2, iedy waro4 3 imer jes widoczna na wsa7 niu, lub poprzez wej4 cie binarne. Mo5 liwo4 ci obsługi obejmuj1 sar, sop, dajszy bieg i przerwanie funcji imer i s1 przedsawiane na wsa7 niu. Aualna waro4 3 imer i waro4 c sarowa imer znajduj1 si2 w osobnu\ych płaszczyznach i sa s1 w a5 dym momancie dos2 pne.

6 Kara aalogowa Srona 6/10 Paramery i onfiguracja Płaszczyzna obsługi oznaczenie wsaa ni fabrycznie zares warob ci waroc D zadana /1/2 0 L H war. zadana liniowo-rosne ca r 0 L H war. imer/war. sarowa imer i/ i h Płaszczyzna paramerów oznaczenie wsaa ni fabrycznie zares warob ci waroc D zadana L H waroc D zadana L H war. graniczna omparaora AL cyfr zares proporcjonalnoc ci 1 Pb: cyfr zares proporcjonalnoc ci 2 Pb: cyfr czas róf niczowania d 80s s czas zdwojenia r 350s s długoc D cylu 1 CY 1 20,0s 1,0 999,9s długoc D cylu 2 CY 2 20,0s 1,0 999,9s odsg p mig dzy syami db cyfr hisereza załe czania 1 HYS cyfr hisereza załe czania 2 HYS cyfr pun roboczy Y:0 0% % max. sopieh nasawienia Y:1 100% 0 100% min. sopieh nasawienia Y:2-100% % sała czasowa filra df 0,6s 0,0 100,0s wzros funcji liniowo-rosne ej rasd cyfr Płaszczyzna onfiguracji oznaczenie wsaa ni fabrycznie zares warob ci/ wybór czujni pomiarowy C111 P100 P100, P1000, KTY11-6, T, J, U, L, K, S, R, B, N, 0 (4) 20 ma, 0 (2) 10V miejsca po przecinu/ jednosa C112 bez / C bez, jedno, dwa/ C, F rodzaj regulaora/wyjc cia C113 parz abela na nasg pnej sr. funcja omparaora C114 bez funcji bez funcji, l1 8 funcja liniowo-rosne ca C115 bez funcji bez funcji, K/min, K/h sygnałwyjc cia przy przeroczeniu C116 0% sopiei nasawienia 0%, 100%, -100% zaresu pomiarowego omparaor wył. omparaor wł./wył. wejj cie binarne C117 bez funcji bloowanie lawiaury, płaszczyzn,sop funcji lin.-rosn., przełk czanie war. zad. wyjj cia 1, 2 i 3 C118 funcje ja pod C113 dowolnie onfigurowane (ylo yp /43/44) zdefiniowane (parz abela na nasl pnej sr.) funcja imer C120 bez funcji parz opis funcja imer waruni uruchomienia imer C121 przez lawiaurl / - włk czenie do sieci wejj cie binarne - lawiaura/ wejj cie binarne - granica olerancji sygnalizowanie imer C122 bez funcji - sar imer do upływu imer - po upływie 10s - po upływie 1 Min. - po upływie do powiowania jednosa czasu(imer) C123 mm.ss - mm.ss - hh.mm waroj poczk owa zaresu waroj ci waroj on cowa zaresu waroj ci - hhh.h SCL cyfr SCH cyfr dolna granica waroj ci zadanej L cyfr górna granica waroj ci zadanej H cyfr orea waroj ci rzeczywisej OFFS cyfr hisereza załk czania HyS cyfr

7 Kara aalogowa Srona 7/10 Rodzaj regulaora/ wyjo cia (C 113) Rodzaj regulaora wyjt cie 1 wyjt cie dwupunowy rewers regulaor omparaor/sygnalizowanie imer dwupunowy bezpou redni regulaor omparaor/sygnalizowanie imer rójpunowy regulaor odwrócony regulaor bezpou redni dwupunowy rewers omparaor/sygnalizowanie imer regulaor dwupunowy bezpou redni omparaor/sygnalizowanie imer regulaor rójpunowy regulaor bezpou redni regulaor odwrócony fabrycznie Rozszerzone mop liwoq ci onfiguracji wyjqsr w ypie /44 (C118) wyjt cie 1: przeav ni (K1) wyjt cie 2: logiczne (K2) wyjt cie 3: przeav ni regulaor dwupunowy regulaor rójpunowy funcje wyju W ja zdefiniowane pod C 113 wyju cie regulaora omparaor sygnalizowanie imer wyju cie regulaora sygnalizowanie imer omparaor omparaor wyju cie regulaora sygnalizowanie imer omparaor sygnalizowanie imer wyju cie regulaora sygnalizowanie imer wyju cie regulaora omparaor sygnalizowanie imer omparaor wyju cie regulaora 1. wyju cie regulaora 2.wyjU cie regulaora omparaor/imer 1. wyju cie regulaora omparaor/imer 2. wyju cie regulaora 2. wyju cie regulaora 1. wyju cie regulaora omparaor/imer 2. wyju cie regulaora omparaor/imer 1. wyju cie regulaora omparaor/imer 1. wyju cie regulaora\ 2. wyju cie regulaora omparaor/imer 2. wyju cie regulaora 1. wyju cie regulaora

8 Kara aalogowa Srona 8/10 Wymiary Typ / Typ /... Typ / Typ /... Typ / monax szczelny (min. odsy py wyciy cia w abl. serowniczej) yp poziomo pionowo /41 > 8mm > 8mm /43/44 > 10mm > 10mm

9 Kara aalogowa Srona 9/10 Plany podł cze[ JUMO itron 32, yp , forma 48mm x 24mm JUMO itron 16, yp , forma 48mm x 48mm wersja sandardowa / wersja z wyju ciem logicznym 12V wersja z dwoma wyj^ ciami przea_ niowymi wyjc cie 2 wyjg 1 cie logiczne 5V(12V)/20mA wyjc cie 1 przeah ni 2 250V/3A zasilanie wg abliczi idenyfiacyjnej wyji cia 2 1 zasilanie wg abliczi idenyfiacyjnej N L N L1 ermoelemen P100/1000 (3-przew.) P100/1000 KTY11-6 (2- przew. ) pre d 0/4 20mA napif cie 0/2 10V wejc cie binarne wejc cie war. rzeczywisych zesy bezpoencjałowy (alernaywnie do wyjg cia AC V AC/DC 20 53V DC 10 18V 1. lub wej` sied cie binarne (onfigurowane) 2. omowego obcia b. + + ermoelemen P100/1000 (3-przew.) weji cie binarne P100/1000 KTY11-6 (2- przew. ) prj d 0/4 20 ma napi cie 0/0,2...1 V weji cie war. rzeczywisych - + AC V AC/DC 20 53V DC 10 18V siel JUMO itron 08, yp , forma 48mm x 96 mm (soj\ cy) JUMO itron 08, yp forma 96mm x 48 mm (le] \ cy) JUMO itron 04, yp , forma 96mm x 96 mm wyjm cie 2 wyjm cie 1 wyjm cie 3 wyjq cie logiczne przear ni przear ni 2 2 5V(12V)/20mA 250V/3A 250V/3A zasilanie wg abliczi idenyfiacyjnej ermoelemen P100/1000 (3- przew. ) P100/1000 KTY11-6 (2- przew. ) prn d 0/4 20mA napio cie 0/2 10V wejm cie binarne wejm cie war. rzeczywisych zesy bezpoencjałowy N L1 AC V AC/DC V DC 10 18V siep 2. omowego obcis enia

10 Kara aalogowa Srona 10/10 amówienie (1) (2) (3) (4) (5) (6) objax nienie ypu / /...,...* * dodai do ypu podaway jeden po drugim oddzielajz c przeciniem (1) yp podsawowy x 24, x 48, x 96 (soj{ cy), x 48 (le acy), x 96 (wymiary przednie w mm) (2) uzupełnienie ypu pods (3) wejw cie onfigurowany rodzaj regulaora 1 onfigurowany wg danych u yownia rodzaj regulaora 2 onfigurowalne wej cie 1 onfigurowane wg danych u yownia 2 (4) wyjw cia 000 sandard yp /41 yp /43/44 wyj cie 1 przea ni (zesy zwierny) przea ni (zesy zwierny) wyj cie 2 logiczne 0/5V, do wyboru onfigurowane jao wej cie binarne logiczne 0/5V wyj cie 3 nie ma przea ni (zesy zwierny) (5) zasilanie opcja yp /41 yp /43/ wyj cie 2 logiczne 0/12V, do wyboru onfigurowane jao wej cie binarne logiczne 0/12V) (wyj cia 1+3 ja sandard) 101 wyj cie 2 przea ni (zesy zwierny) nie jes mo liwe (wyj cie 1 ja sandard) (wej cie binarne jes zawsze mo liwe) DC 10 18V AC/DC 20 53V, 48 63Hz AC 48 63Hz, V -15/+10% (6) dodae do ypu 061 zezwolenie UL (Underwrier Laboraories) (zło ony wniose) obe- dosarczenie jmuje 210 funcja imer fabrycznie w yp /41 yp /43/44 1. regulaor dwupunowy z omparaorem, parz usawienia fabryczne w płaszczy} nie onfiguracji i paramerów 2. parz poni~ sze dodaowe ody zamówienia lubusawienia fabryczne w płaszczy} nie onfiguracji i paramerów 1 ramy mocuj{ ce 2 elemeny mocuj{ ce 1 uszczelnienie, 1 insrucja obsługi Dodaowe ody zamówienia przy onfiguracji uv yownia (2) uzupełnienie ypu podsawowego rodzaj regulaora wyjw cie 1 wyjw cie 2 i 3 10 dwupunowy odwrócony 1 regulaor omparaor/sygnalizowanie imer 11 dwupunowy bezpo redni 2 regulaor omparaor/sygnalizowanie imer 30 rójpunowy regulaor odwrócony regulaor bezpo redni 20 dwupunowy odwrócony 1 omparaor/sygnalizowanie imer regulaor 21 dwupunowy bezpo redni 2 omparaor/sygnalizowanie imer regulaor 33 rójpunowy regulaor bezpo redni regulaor odwrócony 1. cie regulaora aywne, iedy war. rzeczyw. < zadana np. ogrzewanie 2. wyj cie regulaora aywne, iedy war. rzeczyw > waro zadana np. chłodzenie (3) Wejw cia 001 P100 3-przew. 040 Fe-CuNi J 045 P13 Rh-P R V 003 P100 2-przew. 041 Cu-CuNi U 046 P30 Rh-PRh B V 005 P przew. 042 Fe-CuNi L 048 NiCrSi-NiSi N 601 KTY11-6 (PTC) 006 P przew. 043 NiCr-Ni K mA 039 Cu-CuNi T 044 P10Rh-P S mA fabrycznie Wyonania magazynowe - parz cenni

JUMO TB / TW. Ogranicznik temperatury, monitor temperatury. z wy wietlaczem, do monta u na szynie 35mm. Krótki opis.

JUMO TB / TW. Ogranicznik temperatury, monitor temperatury. z wy wietlaczem, do monta u na szynie 35mm. Krótki opis. Karta atalogowa 70.1140 Strona 1/6 JUMO TB/TW Ograniczni temperatury, monitor temperatury z wy wietlaczem, do monta u na szynie 35mm Króti opis TB/TW jest dowolnie programowalnym urz dzeniem ograniczaj

Bardziej szczegółowo

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJ MONT U Licznik EIZ jest urz dzeniem do mierzenia mocy czynnej energii elektrycznej w instalacjach 1- i 3-fazowych. udowa oraz wymiary pozwalaj na atwy monta w rozdzielniach

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK CZASOWY KARTA KATALOGOWA

PRZEKAŹNIK CZASOWY KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK CZASOWY KARTA KATALOGOWA CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przeka niki czasowe serii Rto-2 przeznaczone s do stosowania jako elementy opó niaj ce w układach automatyki i zabezpiecze. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Pulpitu sterowniczego KP-108

Pulpitu sterowniczego KP-108 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Pulpiu serowniczego KP-108 DzierŜoniów 2007 Srona 1 z 21 1. Wprowadzenie Pulpi serowniczy KP-108 jes nowoczesnym urządzeniem mikroprocesorowym przeznaczonym do serowania

Bardziej szczegółowo

RTo-2 KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK CZASOWY

RTo-2 KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK CZASOWY KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

Zawór kontrolny (Zawory regulacyjne 2 i 3-drogowe) 2005. 06. Opis techniczny. Właściwości. Zastosowanie Wodne systemy ogrzewania i klimatyzacji

Zawór kontrolny (Zawory regulacyjne 2 i 3-drogowe) 2005. 06. Opis techniczny. Właściwości. Zastosowanie Wodne systemy ogrzewania i klimatyzacji CV 216, 316 RGA 3 15 5 GB Zawór kontrolny (Zawory regulacyjne 2 i 3-drogowe) 2005. 06 Opis techniczny Zastosowanie Wodne systemy ogrzewania i klimatyzacji Funkcje CV 216 RGA CV 316 RGA przełączający Dwudrogowy

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to:

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to: .3 Budowa Elektrozawory to elementy kontroluj ce medium pod ci nieniem. Ich zadanie polega na otwieraniu lub zamykaniu urz dzenia odcinaj cego, bezpo rednio lub po rednio, w stanie wzbudzonym cewki. Najwa

Bardziej szczegółowo

ci trwałej modułu steruj cego robota. Po wł niami i programami. W czasie działania wykorzystywane w czasie działania programu: wy robota (poło

ci trwałej modułu steruj cego robota. Po wł niami i programami. W czasie działania wykorzystywane w czasie działania programu: wy robota (poło ci trwałej modułu steruj cego robota. Po wł niami i programami. W czasie działania wykorzystywane w czasie działania programu: wy robota (poło W systemie AS robot jest sterowany i obsługiwany w trznych

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

JUMO GmbH & Co. KG Mackenrodtstraße 14, Postal address: Phone: Fax: E-mail: Internet: dtrans T03 BU Typ 707033/... dtrans T03 TU Typ 707034/...

JUMO GmbH & Co. KG Mackenrodtstraße 14, Postal address: Phone: Fax: E-mail: Internet: dtrans T03 BU Typ 707033/... dtrans T03 TU Typ 707034/... JUMO Sp. z o.o. Adres: Ul. Korfantego 28 Telefon: Fax: Email: Internet: 53021 Wrocław, Polska 48 71 339 87 56 48 71 339 82 39 48 71 339 73 79 biuro@jumo.com.pl www.jumo.com.pl JUMO Instrument Co. Ltd.

Bardziej szczegółowo

U [V] S 10 6 8 6. Współczynnik redukcji przy obciążeniu indukcyjnym AC S 8 6. Współczynnik redukcji F przy obciążeniu indukcyjnym

U [V] S 10 6 8 6. Współczynnik redukcji przy obciążeniu indukcyjnym AC S 8 6. Współczynnik redukcji F przy obciążeniu indukcyjnym Charakterystyka wartości granicznej obciążenia, szerokość 22,5 mm Obciążenie AC (rezystancyjne) U [V] 300 0 0 80 60 50 40 30 0.1 0.2 0.5 1 2 4 6 Współczynnik redukcji przy obciążeniu indukcyjnym AC Obciążenie

Bardziej szczegółowo

M-200 REJESTRATOR DANYCH

M-200 REJESTRATOR DANYCH M-200 REJESTRATOR DANYCH 2 wejścia pomiarowe do współpracy z czujnikami temperatury (RTD, TC), przetwornikami z wyjściem (0/4-20mA), napięciowym oraz rezystancyjnym Kompensacja temperatury zimnych końców

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

BM131 Cegowy 0,01~1000AC,logger,RS232 Brymen

BM131 Cegowy 0,01~1000AC,logger,RS232 Brymen Mierniki > Mierniki Cęgowe > Model : - Producent : - Cechy szczególne i funkcje specjalne Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych Pomiar metodą cęgową Maksymalna średnica przewodu 4 mm DATA HOLD - zatrzymanie

Bardziej szczegółowo

Włączanie przystawki odbioru mocy EG. Działanie

Włączanie przystawki odbioru mocy EG. Działanie Działanie Działanie Funkcja służy do włączania przystawki odbioru mocy z miejsca kierowcy i spoza kabiny. Przystawką odbioru mocy steruje jednostka sterująca BCI (Bodywork Communication Interface). Więcej

Bardziej szczegółowo

Seria 7S - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A. Funkcje 7S S /0310 7S

Seria 7S - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A. Funkcje 7S S /0310 7S Funkcje 7S.12...5110 7S.14...0220/0310 7S.16..0420 Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 7S.12 z 2 zestyki (1 Z + 1 R) 7S.14 z 4 zestyki (2 Z + 2 R i 3 Z + 1 R) 7S.16 z 6 zestyków (4

Bardziej szczegółowo

Seria 7S - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A. Funkcje 7S S /0310 7S

Seria 7S - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A. Funkcje 7S S /0310 7S Seria - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A SERIA Funkcje.12...5110.14...0220/0310.16..0420 Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami.12 z 2 zestyki (1 Z + 1 R).14

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2014-04-14 11:45 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze. Seria ONE. Programowalne wzmacniacze wielokanałowe. Złącze zasilania: IEC C8 230-240 VAC. Super slim. Przykład instalacji

Wzmacniacze. Seria ONE. Programowalne wzmacniacze wielokanałowe. Złącze zasilania: IEC C8 230-240 VAC. Super slim. Przykład instalacji Seria ONE. Programowalne wzmacniacze wielokanałowe Wymienny zasilacz z automatyczną instalacją MODEL ONE8 (AFP-) Wejścia BI / FM DAB/BIII MHz - 8 - - 86 Konfiguracja wejściowa Ilość programowalnych filtrów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Rozdzielni budowlanych RB

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Rozdzielni budowlanych RB DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Rozdzielni budowlanych RB W P P R WARSZTAT PRODUKCYJNO-PRZEMYS OWY W.P.P. ZDZIS AW LITY SKI 97-427 Rogowiec k/be chatowa, tel/fax. (044) 735-15-97; (044) 735-17-21 e-mail:

Bardziej szczegółowo

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Rabbit Sp. z o.o. ul. Wyb. Wyspiańskiego 19, PL 50-370 Wrocław tel./fax: +4871 328 5065 e-mail: rabbit@rabbit.pl, http: www.rabbit.pl Rabbit @ 2008 Drogi Kliencie!

Bardziej szczegółowo

Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych

Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych www.lovatoelectric.pl Innowacja i tradycja LOVATO Electric S.p.A. - Bergamo - Włochy Od 1922 r. Pierwsza siedziba LOVATO Electric w Bergamo, firma została

Bardziej szczegółowo

Transformator Elektroniczny do LED 0W-40W Współpracuje z inteligentnymi ściemniaczami oświetlenia. Instrukcja. Model: TE40W-DIMM-LED-IP64

Transformator Elektroniczny do LED 0W-40W Współpracuje z inteligentnymi ściemniaczami oświetlenia. Instrukcja. Model: TE40W-DIMM-LED-IP64 Elektroniczny do LED 0W-40W Współpracuje z inteligentnymi ściemniaczami oświetlenia Instrukcja Model: TE40W-DIMM-LED-IP64 Zastosowanie: elektroniczny do LED został zaprojektowany do zasilania źródeł światła

Bardziej szczegółowo

NAP D I STEROWANIE PNEUMATYCZNE

NAP D I STEROWANIE PNEUMATYCZNE NAP D I STEROWANIE PNEUMATYCZNE ZESTAW WICZE LABORATORYJNYCH przygotowanie: dr in. Roman Korzeniowski Strona internetowa przedmiotu: www.hip.agh.edu.pl wiczenie Temat: Układy sterowania siłownikiem jednostronnego

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury TxBlock-USB

Przetwornik temperatury TxBlock-USB Przetwornik temperatury TxBlock-USB Wydanie LS 1/01 Opis TxBlock USB jest uniwersalnym przetwornikiem temperatury z wyjściem 0 ma do przeznaczonym do montażu głowicowego. Zasilany jest przez pętlę prądową.

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości 5 192 Przemienniki częstotliwości SED2 Przemienniki częstotliwości do regulacji obrotów silników zasilanych napięciem trójfazowym, służących do napędu pomp i wentylatorów. Zakres mocy: 0.37 kw do 90 kw

Bardziej szczegółowo

Obiektywy do kamer firmy Bosch

Obiektywy do kamer firmy Bosch Obiektywy do kamer firmy Bosch Pe na gama obiektywów Obiektywy z przys on regulowan r cznie, sterowane napi ciem DC lub sygna em wizyjnym Obiektywy do zastosowa specjalnych Szeroki wybór obiektywów zmiennoogniskowych

Bardziej szczegółowo

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Karta katalogowa 404753 Strona 1/6 JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Typ 404753 II 1/2 G Ex ia IIC T4 do T6 (IP65) II 1/2 D Ex ia IIIC T100 C do T60 C

Bardziej szczegółowo

Widok z przodu. Power Bus

Widok z przodu. Power Bus Separaor sygnałów binarnych Charakerysyka Konsrukcja 1-kanałowy separaor sygnału Zasilanie 2 V DC Wejście dla czujników 2- lub -przewodowych lub źródeł napięcia AC/DC wyjście syku przekaźnika Funkcja czasowa

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 DO UKŁADANIA RUROCIĄGÓW TECHNIKAMI BEZWYKOPOWYMI 1. Rodzaje konstrukcji 1.1.

Bardziej szczegółowo

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 Strona 1 z 5 Świat pomiaru przepływu Miernik zużycia Muti-Fow-Midi (MFM 1.0) Numer produktu 503594 Muti-Fow-Midi MFM 1.0 jest eektronicznym

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Jumo dtron 04.1 Jumo dtron 08.1 Regulatory mikroprocesorowe Wykonanie obudowy wg DIN 43 700

Jumo dtron 04.1 Jumo dtron 08.1 Regulatory mikroprocesorowe Wykonanie obudowy wg DIN 43 700 Jumo dtron 04.1 Jumo dtron 08.1 Regulatory mikroprocesorowe Wykonanie obudowy wg DIN 43 700 Charakterystyka urz!dzenia Regulatory mikroprocesorowe serii dtron 04.1 i 08.1 o panelach przednich 96mm x 96mm,

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE FILTRY ZASILANIA

INSTALACYJNE FILTRY ZASILANIA INSTALACYJNE FILTRY ZASILANIA Dolnoprzepustowe filtry zasilania zaprojektowane przez firmę MPE Limited w celu uzyskania największego możliwego tłumienia przy założonych niewielkich gabarytach. Uniwersalna

Bardziej szczegółowo

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Mikroprocesorowa Stacyjka Cyfrowa OC-12N wersja podstawowa. MR-elektronika Warszawa 1998

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Mikroprocesorowa Stacyjka Cyfrowa OC-12N wersja podstawowa. MR-elektronika Warszawa 1998 MR - elektronika Instrukcja obsługi Mikroprocesorowa Stacyjka Cyfrowa OC-12N wersja podstawowa MR-elektronika Warszawa 1998 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax (0-22)

Bardziej szczegółowo

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA:

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA: Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania 3.4.01-F CHARAKTERYSTYKA: siła zamkni cia 200 N, 400 N i 800 N do zaworów grzewczych lub chłodz cych solidne i godne zaufania zakres

Bardziej szczegółowo

System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator cyfrowy dla ogrzewnictwa i ciep³ownictwa TROVIS 5475

System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator cyfrowy dla ogrzewnictwa i ciep³ownictwa TROVIS 5475 System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator cyfrowy dla ogrzewnictwa i ciep³ownictwa TROVIS 5475 Regulator dwu- i trójpunktowy do zabudowy naœciennej i tablicowej (wymiary zewnêtrzne 144 x 96)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ AWARYJNY RPT-3120TR REPOTEC RPT-3120TR. Wersja 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ AWARYJNY RPT-3120TR REPOTEC RPT-3120TR. Wersja 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ AWARYJNY RPT-3120TR REPOTEC RPT-3120TR Wersja 1.0 Wstęp Zasilacz RPT-3120TR jest urządzeniem typu line-interactive z funkcją automatycznej regulacji napięcia wyjściowego. Napięcie

Bardziej szczegółowo

JUMO dtrans T01 programowalny 2- przewodowy przetwornik temperatury

JUMO dtrans T01 programowalny 2- przewodowy przetwornik temperatury Karta atalogowa 95.6550 Strona /6 JUMO dtrans T0 programowalny 2- przewodowy przetworni temperatury do współpracy z termometrem oporowym lub termoelementem do monta u w głowicy przył czeniowej forma B

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik elektronik Symbol cyrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: Arkusz zawiera inormacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[07]-0-1 2 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

Elementy podłączeniowe.

Elementy podłączeniowe. Dziękujemy za wybór Sterboxa. Elementy podłączeniowe. Widoczne gniazdko do podłączenia kabla sieci komputerowej. Na górnej krawędzi gniazdko 12 stykowe, na dolnej 16 stykowe. Do tych gniazd podłącza się

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Napiêcie znamionowe izolacji Ui (IEC ) Napiêcie znamionowe udarowe wytrzymywane U imp

Dane techniczne. Napiêcie znamionowe izolacji Ui (IEC ) Napiêcie znamionowe udarowe wytrzymywane U imp ¹czniki krañcowe typu A. ¹czniki krañcowe typu A Uwagi ogólne ¹czniki krañcowe typu A przeznaczone s¹ do pracy w uk³adach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzêcie technologicznym

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK PRZEPŁYWOMIERZA Z WYŚWIETLACZEM LED NA SZYNĘ DIN SPR1

STEROWNIK PRZEPŁYWOMIERZA Z WYŚWIETLACZEM LED NA SZYNĘ DIN SPR1 STEROWNIK PRZEPŁYWOMIERZA Z WYŚWIETLACZEM LED NA SZYNĘ DIN SPR1 Sterownik przepływomierza na szynę DIN zasilany 230VAC może pracować w jednym z 2 trybów : 0/ jako miernik przepływu cieczy (chwilowy, średni)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 056, fax 032/ 205 33 77 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Sterownik do rekuperatorów ERC20. Panel naścienny RMC20 do sterownika ERC20. Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet

Sterownik do rekuperatorów ERC20. Panel naścienny RMC20 do sterownika ERC20. Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet Sterownik do rekuperatorów anel naścienny RC0 do sterownika Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet Sterownik (bez obudowy) Zarządzanie centrali przez Smarfon, tablet, lub komputer: Dla sterownika

Bardziej szczegółowo

Opis ogólny AL154SAV5.HT8 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Opis ogólny AL154SAV5.HT8 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5.HT8 Przyrząd umożliwia pomiar, przesłanie do komputera oraz zapamiętanie w wewnętrznej pamięci interfejsu wartości chwilowych lub średnich pomierzonych z wybraną

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych oraz wyrobów wykorzystujących energię podlegających

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

JUMO dtrans T03 Analogowy 2-przewodowy przetwornik z cyfrow nastaw zakresu

JUMO dtrans T03 Analogowy 2-przewodowy przetwornik z cyfrow nastaw zakresu JUMO Sp. z o.o. M. K. JUCHHEIM GmbH & Co Adres biura: ul. Korfantego 28, 53021 Wroclaw Adres centrali: Moeltkestrasse 13 31, 36039 Fulda, Germany internet: www.jumo.de Telefon: (071) 339 82 39 Telefaks:

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Czujnik pogody, natynkowy WES/A 3.1, 2CDG120046R0011

ABB i-bus KNX Czujnik pogody, natynkowy WES/A 3.1, 2CDG120046R0011 Dane techniczne 2CDC504093D4002 ABB i-bus KNX Opis produktu Czujnik pogody WES/A 3.1 rejestruje prędkość wiatru, deszcz, jasność w trzech kierunkach świata, zmierzch, temperaturę oraz za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Przetwornica DC-DC podwy szaj¹ca napiêcie

Przetwornica DC-DC podwy szaj¹ca napiêcie 30 Przetwornica DCDC podwy szaj¹ca napiêcie 44mm 55mm DANE TECHNICZNE DCU1/12V Napiêcie wyjœciowe: Pr¹d spoczynkowy: Max. pr¹d wyjœciowy Czêstotliwoœæ pracy: Wymiary: W AŒCIWOŒCI Sprawnoœæ do. Minimalne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2015 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2015 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta urz dze i systemów mechatronicznych Oznaczenie kwalifikacji: E.03 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL zdaj

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

Detektor przenośny typ GD-7

Detektor przenośny typ GD-7 URZĄDZENIA DO MIERZENIA I WYKRYWANIA STĘŻEŃ GAZÓW Detektor przenośny typ GD-7 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT: 62-080 TARNOWO PODGÓRNE k/poznania ul. Pocztowa 13 tel./fax +48 (061) 814-6557, 814-6290, 814-7149

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie klawiatury matrycowej i alfanumerycznego wyświetlacza LCD

Oprogramowanie klawiatury matrycowej i alfanumerycznego wyświetlacza LCD Oprogramowanie klawiatury matrycowej i alfanumerycznego wyświetlacza LCD 1. Wprowadzenie DuŜa grupa sterowników mikroprocesorowych wymaga obsługi przycisków, które umoŝliwiają uŝytkownikowi uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze)

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze) Opis serii Wilo-Star-Z Konstrukcja Cyrkulacyjna pompa bezd awnicowa z przy czem gwintowanym. Zastosowanie Systemy cyrkulacyjne wody u ytkowej i podobne w technologii przemys owej i technice budowlanej.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv stan na: lipiec 2016 r. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 28/06/2016 STRONA 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Posiadaj wbudowane zabezpieczenia powracalne: przeciwzwarciowe, przeciwprzeci eniowe, przeciwprzepi ciowe, termiczne.

Posiadaj wbudowane zabezpieczenia powracalne: przeciwzwarciowe, przeciwprzeci eniowe, przeciwprzepi ciowe, termiczne. Transformatory elektroniczne naszej produkcji s przeznaczone do zasilania niskonapi ciowych lamp halogenowych. S najlepszym ródłem zasilania niskonapi ciowych halogenów. Precyzyjnie ustalone, mi kkie napi

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 Cel wykonania Specyfikacji Technicznej...2 Uwarunkowania ogólne...2 1. Rozdzielnia nn...3 2. Aparatura łączeniowa w

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 Cel wykonania Specyfikacji Technicznej...2 Uwarunkowania ogólne...2 1. Rozdzielnia nn...3 2. Aparatura łączeniowa w SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 Cel wykonania Specyfikacji Technicznej...2 Uwarunkowania ogólne...2 1. Rozdzielnia nn...3 2. Aparatura łączeniowa w rozdzielni...3 3. Obróbka i podłączenie przewodów...3 4.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B Wydanie LS 13/07 Elektroniczny miernik rezystancji uziemienia jest nowoczesnym zamiennikiem konwencjonalnego ręcznego miernika.

Bardziej szczegółowo

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 Produkt z kategorii: Specjalizowane

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r.

Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r. Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie: ustalenia instrukcji dokumentowania i rozliczania wyjść prywatnych pracowników Urzędu Gminy w Zarszynie Na podstawie art. 151

Bardziej szczegółowo

CYFROWY WYŚWIETLACZ POŁOŻENIA TNP 10

CYFROWY WYŚWIETLACZ POŁOŻENIA TNP 10 TOCK - AUTOMATYKA s.c. AUTORYZOWANY DEALER FIRMY ISKRA - TELA 15-384 BIAŁYSTOK UL. KS ABPA E. KISIELA 28 TEL/FAX (0 85) 661 61 21, 66 11 011 CYFROWY WYŚWIETLACZ POŁOŻENIA TNP 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wszelkie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i konserwacja instalacji elektrycznych Oznaczenie kwalifikacji: E.08 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22 Sterowniki do rekuperatorów SERI Panel naœcienny RC5 do sterownika ERC 21 Panel naœcienny RC20 do sterownika ERC 22 Sterownik ERC 22 (bez obudowy) Funkcje sterownika ERC 21: Sterowanie wentylatorami Sterowanie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 Strona 1 z 7 Przeznaczenie do użycia Produkt wyposażono w wyjście zasilania, które można włączyć lub wyłączyć wbudowanym włącznikem

Bardziej szczegółowo

RUSZTOWANIA WARSZAWSKIE

RUSZTOWANIA WARSZAWSKIE Rusztowanie typ Warszawa Nowe elementy nowe możliwości RUSZTOWANIA WARSZAWSKIE Firma REW-TON wprowadziła nowe elementy do produkowanych rusztowań typ Warszawa /wzór zastrzeżony w UP RP/. Nowatorskie rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Moduł GSM generacja 1

Moduł GSM generacja 1 Moduł GSM generacja 1 Instrukcja instalacji Moduł wykonawczy dla systemu: Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania modułu gsm... 3 3. Instalacja i uruchomienie urządzenia... 3 3.1 Elementy urządzenia...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU

INSTRUKCJA TERMOSTATU INSTRUKCJA TERMOSTATU Instrukcja dotyczy y modeli termostatów: : TT-1,, TT-2, TT-3, TT-4, TT-5 Termostat pracuje w zakresie od -45 do 125 C z dokładnością nastawy co 0,1 C. Nastawa histerezy do 50,8 C

Bardziej szczegółowo

A L F A. Czasowy termo-sterownik proporcjonalny. Parametry sterownika:

A L F A. Czasowy termo-sterownik proporcjonalny. Parametry sterownika: 1 Czasowy termo-sterownik proporcjonalny A L F A Sterownik ALFA s y do sterowania zaworami przep ywu wody grzewczej do zasobnika i w konsekwencji stabilizacji jej temperatury w zale no ci od pory dnia

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny przekaźnik ciśnienia

Elektroniczny przekaźnik ciśnienia Zastosowanie: EDS 300 jest elektronicznym przekaźnikiem ciśnienia o zwartej budowie wyposażonym w wyświetlacz cyfrowy. Dost pne s 4 różne warianty wyjść: z jednym lub dwoma wyjściami ł czeniowymi, jak

Bardziej szczegółowo

Seria 38 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 0.1-2 - 3-5 - 6-8 - 16 A

Seria 38 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 0.1-2 - 3-5 - 6-8 - 16 A Seria 38 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 0.1-2 - 3-5 - 6-8 - 16 A Funkcje Wyrzutnik do demonta u przekaênika W module sprz gajàcym zintegrowane: moduł przeciwzakłóceniowy EMC - dla cewki, wskaênik zadziałania

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających PNP NO Nominalny zasięg działania s n 40 mm

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających PNP NO Nominalny zasięg działania s n 40 mm Opis zamówienia Cechy Wymienna i obrotowa głowica czujnika 0 mm niezabudowany -przewodowy DC Zamknięcie dla szybkiego montażu Wskaźnik czterokierunkowy LED Certyfikat ATEX dla stref 2 i 22 Akcesoria MHW

Bardziej szczegółowo

Sonda Typu LS 300 z Przetwornikiem LS 500 1.2

Sonda Typu LS 300 z Przetwornikiem LS 500 1.2 Sonda Typu LS 300 z Przetwornikiem LS 500 2 1.2 Zabezpieczenie przed przepeænieniem dla strefy 0 Typ LS 300 z LS 500 Sygnalizator poziomu LS 300 z przetwornikiem LS 500 jest urzœdzeniem zabezpieczajœcym

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Akcesoria Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Karta katalogowa WIKA AC 80.02 Zastosowanie Budowa instalacji Obrabiarki Technologia i przetwarzanie plastików

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE Strona 1 z 7 INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE 1. Przedmowa Poduszka powietrzna niezależnie, czy czołowa, czy boczna, jest elementem wyposażenia, który uzupełnia ochronę jaką zapewnia pas bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

REGULATOR TEMPERATURY ESM-3710

REGULATOR TEMPERATURY ESM-3710 REGULATOR TEMPERATURY ESM-3710 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury mikroprocesorowy przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi Pt100 i PTC oraz termoparami J lub K. Wybór czujnika

Bardziej szczegółowo

TABLICA SYNOPTYCZNA CA-64 PTSA

TABLICA SYNOPTYCZNA CA-64 PTSA TABLICA SYNOPTYCZNA CA-64 PTSA Instrukcja odnosi się do modułu w wersji CA64T v1.4 z oprogramowaniem v4.00. ca64ptsa_pl 12/07 Tablica synoptyczna z oprogramowaniem w wersji 4.00 może współpracować z centralą

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWA KAMERA HD

SAMOCHODOWA KAMERA HD SAMOCHODOWA KAMERA HD Instrukcja obsługi 87231 Aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje samochodowego rejestratora cyfrowego, przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo