JUMO itron 04/08/16/32 Mikroprocesorowy regulator

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JUMO itron 04/08/16/32 Mikroprocesorowy regulator"

Transkrypt

1 JUMO Sp. z o.o. M. K. JUCHHEIM GmbH & Co Adres biura: ul. Korfanego 28, Wroclaw Adres cenrali: Moelesrasse 13-31, Fulda, Germany inerne: Tel: (071) Fas: (071) Inerne: Kara aalogowa JUMO itron 04/08/16/32 Miroprocesorowy regulaor Srona 1/10 JUMO itron 32 Typ odudowa wg DIN Krói opis Seria regulaorów JUMO itron zawiera uniwersalne i dowolnie programowalne urz dzenia, óre mo na sosowa do wielu celów zwi zanych z echni regulacji. Słada si ona z 5 form budowy o wymiarach ramy przedniej 96mm x 96 mm, 96 mm x 48mm soj cy i le cy, 48 mm x 48mm i 48mm x 24 mm. Regulaory posiadaj ławy do odczyu, 7-segmenowy wsa ni, o wys. zale nie od ypu 10 lub 20mm, do wsazywania waro ci rzeczywisych i zadanych ja i do omuniacji. Do onfiguracji wysarczaj rzy przycisi. Usawiane paramery s po dwóch seundach auomaycznie przejmowane. Seryjna auomayczna opymalizacja wyrywa opymalne paramery regulaora. Typ podsawowy posiada funcj liniowo-rosn c z usawialnymi gradienami. Jao dodae do ypu jes zinegrowana funcja imer. Wszysie regulaory mog by u ywane jao regulaory dwupunowe z jednym omparaorem ja i jao regulaory rójpunowe. Linaryzacje czujnia pomiarowego zosaj zapisane. Rodzaj ochrony odpowiada z przodu IP65, z yłu IP20. Podł czenie eleryczne nas puje poprzez wyow lisw zacisow. Mo liwe onfiguracje wej i wyj s przedsawione na poni szym schemacie sruuralnym. JUMO itron 16 Typ JUMO itron 08 Typ Schema sruuralny JUMO itron 08 Typ wyj cie 1 (K1) wej cie war. rzeczywisych przea ni ( zesy zwierny) dla: ermomerów oporowych P100, P1000, KTY11-6 ermoelemenów Typ L, J, U, T, K, N, S, R, B napi cia V V wej cie binarne w ypie /41 z wyj ciem logicznym alernaywnie do wyj cia 2 onfigurowane zasilanie AC Hz, V lub AC/DC V, Hz lub DC 10 18V regulaor JUMO itron pr du mA mA wyj cie 2 (K2) JUMO itron 04 Typ wyj cie 3 (ylo yp /43/44) przea ni ( zesy zwierny) Szczególne wła ciwo ci sruuralny schema obsługi i programowania niezawodna auomayczna opymalizacja funcja liniowo-rosn ca funcja imer cyfrowy filr wej ciowy z programowaln sał czasow filra 1 omparaor norma UL (w przygoowaniu)

2 Kara aalogowa Srona 2/10 Dane echniczne Wej cie ermoelemen oznaczenie zares pomiarowy doładno pom. wpływ emp. ooczenia Fe-CuNi L Fe-CuNi J DIN EN Cu-CuNi U Cu-CuNi T DIN EN NiCr-Ni K DIN EN NiCrSi-NiSi N DIN EN P10Rh-P S DIN EN P13Rh-P R DIN EN P30Rh-P6Rh B DIN EN Wej cie ermomer oporowy Wej cie sygnały jednosowe V,opór wej ciowy R E > 10MΩ w ypie /41 z dwoma wyj ciami przea niowymi(opcja) 2. 0,2 1V, opór wej ciowy R E > 10MΩ w ypie /41 z dwoma wyj ciami przea niowymi(opcja) Konrola obwodu pomiarowego C C C C C C C C C pun odniesienia wewn.p 100 oznaczenie sposób podł czenia zares pomiarowy doładno pom. wpływ emp. ooczenia P 100 DIN EN przew/3-przew C Ł0,1% 50 ppm/k P 1000 DIN EN przew/3-przew C Ł0,1% 50 ppm/k KTY Leier C Ł1,0% 50 ppm/k oporno przewodu czujnia max. 20W na przewód w podł. 2- i 3-przew. pr d mierzony 250µA ompensacja przewodu W podł. 3-przew. nie jes wymagana. W podł. 2-przew. mo na j przeprowadzi poprzez ore war. rzeczywisej. oznaczenie zares pomiarowy doładno pom. wpływ emp. ooczenia napi cie 0 10V, opór wej ciowy R E > 100W 1 Ł0,1% 2 10V, opór wej ciowy R E > 100W 2 Ł0,1% pr d czujni pomiarowy 4 20mA, spade napi cia Ł 1V 0 20mA, spade napi cia Ł 1V przeroczenie zaresu pomiar. 1. W przypadu bł du wyj cia przyjmuj zdefiniowane sany (onfigurowane). Ł0,1% Ł0,1% zwarcie czujnia/ przewodu 1 przerwanie czujnia/ przewodu ermoelemen - ermomer oporowy napi cie pr d 2 10V / 0,2 1V 0 10V / 0 1V 4 20mA 0 20mA fabrycznie wyryy - nie wyryy

3 Kara aalogowa Srona 3/10 Wyj cia obsadzenie Typ /41 Typ /43/44 wyj cie 1 przea ni przea ni wyj cie 2 logiczne 0/5V lub wej cie binarne logiczne 0/5V wyj cie 2 (opcja) logiczne 0/12V lub wej cie binarne logiczne 0/12V wyj cie 2 (opcja) przea ni nie jes mo liwe wyj cie 3 nie ma przea ni Dane echniczne przea ni moc zał czalna ores u yowania zesyu logiczne ograniczenie pr du opór obci. logiczne ograniczenie pr du opór obci. zesy roboczy(zwierny) 3A przy 250VAC omowym obci wł cze przy obci. nominalnym 0/5V 20mA R obci!. 250Ω 0/12V 20mA R obci!. 600Ω fabrycznie Regulaor rodzaj regulaora sruury regulaora przeszałni A/D czas odczyu Timer doładno c biegu regulaor dwupunowy z omparaorem, regulaor rójpunowy P/PD/PI/PID rozdzielczo " >15 bi 210ms/250ms przy aywnej funcji imer 0,7% ± 10ppm/K Dane eleryczne zasilanie Obudowa AC 48 63Hz, V -15/+10% lub AC/DC 20 53V, 48 63Hz lub DC 10 18V napi# cia probiercze (sprawdzenie ypu) wg DIN EN , cz# " 1 z marca 1994, aegoria przepi# ciowa II, sopie zanieczyszczenia 2, w ypie /41 aegoria przepi# ciowa III, sopie zanieczyszczenia 2, w ypie /43/44 pobór mocy zabezpieczenie danych podł czenie eleryczne max. 5VA EEPROM z yłu poprzez wyowe zacisi rubowe, przerój przewodu 1,5mm 2 (1,0mm 2 w ypie /41) lub 2x 1,5mm 2 (2x1,0mm 2 w ypie /41) z osłonami ył zgodno " eleromagneyczna EN , zalecenia NAMUR NE21 (z maja 1993) przepisy bezpiecze swa wg EN rodzaj obudowy obudowa z worzywa szucznego do mona u w ablicy serowniczej wg DIN wymiary w mm( w ypie) ramy przednie 48 x x x 96 (soj cy) 96 x 48 (le acy) 96 x 96 gł boo " mona u wyci# cie w ablicy serowniczej 45 +0,6 x 22,2 +0, ,6 x 45 +0, ,6 x 92 +0, ,8 x 45 +0, ,8 x 92 +0,8 zares emp. ooczenia/ przechowywania odporno " limayczna pozycjza u yowania 0 55 C / C 75% wilg. wzgl. bez obroszenia dowolna rodzaj ochrony wg EN , przód IP 65, ył. IP 20 waga o. 75g o. 95g o. 145g o. 160g o. 200g

4 Kara aalogowa Srona 4/10 Wsa$ nii i elemeny obsługi * (1) Wy& wielacz 7-segmenowy, 4-miejscowy wsa' ni, zielony. Przy wprowadzaniu i wy( wielaniu wysoo( cyfr war. zadanych, paramerów i odów wsa) ni poazuje je naprzemian. yp /41/42: 10mm, yp /44: 20mm zares wsa' nia/ jednosa miejsca po przecinu Digi / C/ F bra, jedno, dwa (2) wsa+ nii pozycji wł, czenia dwa LED dla wyj( * 1 i 2,) óły (3) przycisi Do obsługi i programowania urz- dzenia. miany usawie. i paramerów nas/ puje dynamicznie za pomoc- przycisów i i d. Auomayczne przej/ cie waro( ci po 2 se. (1) (2) (3) przyład yp Funcja liniowo-rosn% ca Funcja liniowo-rosn- ca umo) liwia zdefiniowane przesuni/ cie si/ waro( ci rzeczywisej z 0 do usalonej waro( ci zadanej. Wzros jes usawiany poprzez gradien(k/min lub K/h) w płaszczy' nie paramerów. Jes ona aywna przy zmianie waro( ci zadanej (spade lub wzros). w 0 w 0 Auomayczna opymalizacja (SO) Seryjna auomayczna opymalizacja umo) liwia auomayczne dopasowanie regulaora do odcina regulacji. Ore( la ona paramery regulaora dla regulaora PI i PID( zares proporcjonalno( ci, czas zdwojenia, czas ró) niczowania) ja i długo( * cylu wł- czenia i sał- czasow- cyfrowego filra wej( - ciowego SO w fazie przesuwania si0 SO przy waro& ci zadanej Komparaory Funcja l1 funcja ona: wyj( cie aywne (wł.), iedy waro( * mierzona znajduje si/ w obr/ bie ore( lonego zaresu(ona) waro( ci zadanej. Funcja l2 ja l1, jedna odwrócona funcja sygnału. Funcja l3 sygnalizacja dolnej waro( ci granicznej funcja: wyj( cie nieaywne, iedy waro( * mierzona<(waro( * zadana - waro( * graniczna) Funcja l4 ja l3, jedna odwrócona funcja sygnału. Funion l5 sygnalizacja górnej waro( ci granicznej funcja: wyj( cie nieaywne, iedy waro( * mierzona>(waro( * zadana + waro( * graniczna) Funcja l6 ja l5, jedna odwrócona funcja sygnału. Funion l7 Pun wł- czenia jes niezale) ny od waro( ci zadanej regulaora; sam AL usala pun wł- czenia. Funcja: wyj( cie aywne, iedy waro( * mierzona> waro( * graniczna Funcja l8 ja l7, jedna odwrócona funcja sygnału. l1 l3 l5 l7 2 l4 l6 l8

5 Kara aalogowa Srona 5/10 Funcja imer (dodae do ypu) a pomoc1 funcji imer na regulacj2 mog1 wpływa3 usawiony czas i 0. Po uruchomieniu funcji imer poprzez wł1 czenie do sieci, przycis lub wej4 cie binarne, waro4 3 sarowa imer zosanie zmniejszona do 0 naychmias lub po przeroczeniu przez waro4 3 rzeczywis1 zaprogramowanej granicy olerancji. Po upływie imer zosaj1 wywołane ró5 ne zdarzenia (np. wył1 czenie regulacji (s. nasawienia 0%), przeł1 czenie war.zadanej). Dalsze sygnalizowanie imer podczas ja i po upływie imer mo5 e by3 realizowane poprzez wyj4 cie. Funcja imer mo5 e by3 u5 ywana wraz z funcj1 liniowo-rosn1 c1 i przeł1 czaniem waro4 ci zdanej. Tabela: funcje imer (na przyładzie odwronego regulaora dwupunowego) warune uruchomienia Funcja wł8 czenie do sieci przycis/wej9 cie binarne granica olerancji regulacja ograniczona czasem Regulacja jes wył1 czana po upływie imer (sopie: nasawienia 0%) przeł8 czanie waro9 ci zadanej zale; ne od czasu Po sarcie imer jes regulowana waro4 3 zadana 2. Po upływie imer regulaor przeł1 cza auomaycznie na Sar Sar sar po wł czeniu do sieci sar poprzez i lub wej> cie binarne sar poprzez i lub wej> cie binarne regulacja opó< niona Regulacja rozpoczyna sie po upływie imer. sar i + d (przerwanie) imer z sygnalizowaniem Po uruchomieniau imer i 0 zosanie zmniejszony do 0. Regulacja jes niezale5 na od imer. Upłyni2 cie imer mo5 e by3 sygnalizowane równie5 przy ej funcji imer poprzez wyj4 cie. sygnalizowanie po upływie sygnalizowanie od sar sar poprzez i lub cie binarne sar poprzez i lub wej? cie binarne Granica olerancji Pozycja granicy olerancji jes zale5 na od rodzaju regulaora: - regulaor dwupunowy (odwrócony (ogrzewanie)): granica olerancji le5 y poni5 ej waro4 ci zadanej - regulaor dwupunowy (bazpo4 redni (chłodzenie)): granica olerancji le5 y powy5 ej waro4 ci zadanej - regulaor rójpunowy: granica olerancji le5 y poni5 ej waro4 ci zadanej Przeroczenie przez waro4 3 rzeczywis1 granicy olerancji podczas regulacji powoduje zarzymanie si2 imer. Wsa6 nii i obsługa Wsa7 ni waro4 ci imer nas2 puje w płaszczy7 nie obsługi i pozosaje rwale zachowany (bra Time-Ou). Obsługa nas2 puje poprzez lawiaur2, iedy waro4 3 imer jes widoczna na wsa7 niu, lub poprzez wej4 cie binarne. Mo5 liwo4 ci obsługi obejmuj1 sar, sop, dajszy bieg i przerwanie funcji imer i s1 przedsawiane na wsa7 niu. Aualna waro4 3 imer i waro4 c sarowa imer znajduj1 si2 w osobnu\ych płaszczyznach i sa s1 w a5 dym momancie dos2 pne.

6 Kara aalogowa Srona 6/10 Paramery i onfiguracja Płaszczyzna obsługi oznaczenie wsaa ni fabrycznie zares warob ci waroc D zadana /1/2 0 L H war. zadana liniowo-rosne ca r 0 L H war. imer/war. sarowa imer i/ i h Płaszczyzna paramerów oznaczenie wsaa ni fabrycznie zares warob ci waroc D zadana L H waroc D zadana L H war. graniczna omparaora AL cyfr zares proporcjonalnoc ci 1 Pb: cyfr zares proporcjonalnoc ci 2 Pb: cyfr czas róf niczowania d 80s s czas zdwojenia r 350s s długoc D cylu 1 CY 1 20,0s 1,0 999,9s długoc D cylu 2 CY 2 20,0s 1,0 999,9s odsg p mig dzy syami db cyfr hisereza załe czania 1 HYS cyfr hisereza załe czania 2 HYS cyfr pun roboczy Y:0 0% % max. sopieh nasawienia Y:1 100% 0 100% min. sopieh nasawienia Y:2-100% % sała czasowa filra df 0,6s 0,0 100,0s wzros funcji liniowo-rosne ej rasd cyfr Płaszczyzna onfiguracji oznaczenie wsaa ni fabrycznie zares warob ci/ wybór czujni pomiarowy C111 P100 P100, P1000, KTY11-6, T, J, U, L, K, S, R, B, N, 0 (4) 20 ma, 0 (2) 10V miejsca po przecinu/ jednosa C112 bez / C bez, jedno, dwa/ C, F rodzaj regulaora/wyjc cia C113 parz abela na nasg pnej sr. funcja omparaora C114 bez funcji bez funcji, l1 8 funcja liniowo-rosne ca C115 bez funcji bez funcji, K/min, K/h sygnałwyjc cia przy przeroczeniu C116 0% sopiei nasawienia 0%, 100%, -100% zaresu pomiarowego omparaor wył. omparaor wł./wył. wejj cie binarne C117 bez funcji bloowanie lawiaury, płaszczyzn,sop funcji lin.-rosn., przełk czanie war. zad. wyjj cia 1, 2 i 3 C118 funcje ja pod C113 dowolnie onfigurowane (ylo yp /43/44) zdefiniowane (parz abela na nasl pnej sr.) funcja imer C120 bez funcji parz opis funcja imer waruni uruchomienia imer C121 przez lawiaurl / - włk czenie do sieci wejj cie binarne - lawiaura/ wejj cie binarne - granica olerancji sygnalizowanie imer C122 bez funcji - sar imer do upływu imer - po upływie 10s - po upływie 1 Min. - po upływie do powiowania jednosa czasu(imer) C123 mm.ss - mm.ss - hh.mm waroj poczk owa zaresu waroj ci waroj on cowa zaresu waroj ci - hhh.h SCL cyfr SCH cyfr dolna granica waroj ci zadanej L cyfr górna granica waroj ci zadanej H cyfr orea waroj ci rzeczywisej OFFS cyfr hisereza załk czania HyS cyfr

7 Kara aalogowa Srona 7/10 Rodzaj regulaora/ wyjo cia (C 113) Rodzaj regulaora wyjt cie 1 wyjt cie dwupunowy rewers regulaor omparaor/sygnalizowanie imer dwupunowy bezpou redni regulaor omparaor/sygnalizowanie imer rójpunowy regulaor odwrócony regulaor bezpou redni dwupunowy rewers omparaor/sygnalizowanie imer regulaor dwupunowy bezpou redni omparaor/sygnalizowanie imer regulaor rójpunowy regulaor bezpou redni regulaor odwrócony fabrycznie Rozszerzone mop liwoq ci onfiguracji wyjqsr w ypie /44 (C118) wyjt cie 1: przeav ni (K1) wyjt cie 2: logiczne (K2) wyjt cie 3: przeav ni regulaor dwupunowy regulaor rójpunowy funcje wyju W ja zdefiniowane pod C 113 wyju cie regulaora omparaor sygnalizowanie imer wyju cie regulaora sygnalizowanie imer omparaor omparaor wyju cie regulaora sygnalizowanie imer omparaor sygnalizowanie imer wyju cie regulaora sygnalizowanie imer wyju cie regulaora omparaor sygnalizowanie imer omparaor wyju cie regulaora 1. wyju cie regulaora 2.wyjU cie regulaora omparaor/imer 1. wyju cie regulaora omparaor/imer 2. wyju cie regulaora 2. wyju cie regulaora 1. wyju cie regulaora omparaor/imer 2. wyju cie regulaora omparaor/imer 1. wyju cie regulaora omparaor/imer 1. wyju cie regulaora\ 2. wyju cie regulaora omparaor/imer 2. wyju cie regulaora 1. wyju cie regulaora

8 Kara aalogowa Srona 8/10 Wymiary Typ / Typ /... Typ / Typ /... Typ / monax szczelny (min. odsy py wyciy cia w abl. serowniczej) yp poziomo pionowo /41 > 8mm > 8mm /43/44 > 10mm > 10mm

9 Kara aalogowa Srona 9/10 Plany podł cze[ JUMO itron 32, yp , forma 48mm x 24mm JUMO itron 16, yp , forma 48mm x 48mm wersja sandardowa / wersja z wyju ciem logicznym 12V wersja z dwoma wyj^ ciami przea_ niowymi wyjc cie 2 wyjg 1 cie logiczne 5V(12V)/20mA wyjc cie 1 przeah ni 2 250V/3A zasilanie wg abliczi idenyfiacyjnej wyji cia 2 1 zasilanie wg abliczi idenyfiacyjnej N L N L1 ermoelemen P100/1000 (3-przew.) P100/1000 KTY11-6 (2- przew. ) pre d 0/4 20mA napif cie 0/2 10V wejc cie binarne wejc cie war. rzeczywisych zesy bezpoencjałowy (alernaywnie do wyjg cia AC V AC/DC 20 53V DC 10 18V 1. lub wej` sied cie binarne (onfigurowane) 2. omowego obcia b. + + ermoelemen P100/1000 (3-przew.) weji cie binarne P100/1000 KTY11-6 (2- przew. ) prj d 0/4 20 ma napi cie 0/0,2...1 V weji cie war. rzeczywisych - + AC V AC/DC 20 53V DC 10 18V siel JUMO itron 08, yp , forma 48mm x 96 mm (soj\ cy) JUMO itron 08, yp forma 96mm x 48 mm (le] \ cy) JUMO itron 04, yp , forma 96mm x 96 mm wyjm cie 2 wyjm cie 1 wyjm cie 3 wyjq cie logiczne przear ni przear ni 2 2 5V(12V)/20mA 250V/3A 250V/3A zasilanie wg abliczi idenyfiacyjnej ermoelemen P100/1000 (3- przew. ) P100/1000 KTY11-6 (2- przew. ) prn d 0/4 20mA napio cie 0/2 10V wejm cie binarne wejm cie war. rzeczywisych zesy bezpoencjałowy N L1 AC V AC/DC V DC 10 18V siep 2. omowego obcis enia

10 Kara aalogowa Srona 10/10 amówienie (1) (2) (3) (4) (5) (6) objax nienie ypu / /...,...* * dodai do ypu podaway jeden po drugim oddzielajz c przeciniem (1) yp podsawowy x 24, x 48, x 96 (soj{ cy), x 48 (le acy), x 96 (wymiary przednie w mm) (2) uzupełnienie ypu pods (3) wejw cie onfigurowany rodzaj regulaora 1 onfigurowany wg danych u yownia rodzaj regulaora 2 onfigurowalne wej cie 1 onfigurowane wg danych u yownia 2 (4) wyjw cia 000 sandard yp /41 yp /43/44 wyj cie 1 przea ni (zesy zwierny) przea ni (zesy zwierny) wyj cie 2 logiczne 0/5V, do wyboru onfigurowane jao wej cie binarne logiczne 0/5V wyj cie 3 nie ma przea ni (zesy zwierny) (5) zasilanie opcja yp /41 yp /43/ wyj cie 2 logiczne 0/12V, do wyboru onfigurowane jao wej cie binarne logiczne 0/12V) (wyj cia 1+3 ja sandard) 101 wyj cie 2 przea ni (zesy zwierny) nie jes mo liwe (wyj cie 1 ja sandard) (wej cie binarne jes zawsze mo liwe) DC 10 18V AC/DC 20 53V, 48 63Hz AC 48 63Hz, V -15/+10% (6) dodae do ypu 061 zezwolenie UL (Underwrier Laboraories) (zło ony wniose) obe- dosarczenie jmuje 210 funcja imer fabrycznie w yp /41 yp /43/44 1. regulaor dwupunowy z omparaorem, parz usawienia fabryczne w płaszczy} nie onfiguracji i paramerów 2. parz poni~ sze dodaowe ody zamówienia lubusawienia fabryczne w płaszczy} nie onfiguracji i paramerów 1 ramy mocuj{ ce 2 elemeny mocuj{ ce 1 uszczelnienie, 1 insrucja obsługi Dodaowe ody zamówienia przy onfiguracji uv yownia (2) uzupełnienie ypu podsawowego rodzaj regulaora wyjw cie 1 wyjw cie 2 i 3 10 dwupunowy odwrócony 1 regulaor omparaor/sygnalizowanie imer 11 dwupunowy bezpo redni 2 regulaor omparaor/sygnalizowanie imer 30 rójpunowy regulaor odwrócony regulaor bezpo redni 20 dwupunowy odwrócony 1 omparaor/sygnalizowanie imer regulaor 21 dwupunowy bezpo redni 2 omparaor/sygnalizowanie imer regulaor 33 rójpunowy regulaor bezpo redni regulaor odwrócony 1. cie regulaora aywne, iedy war. rzeczyw. < zadana np. ogrzewanie 2. wyj cie regulaora aywne, iedy war. rzeczyw > waro zadana np. chłodzenie (3) Wejw cia 001 P100 3-przew. 040 Fe-CuNi J 045 P13 Rh-P R V 003 P100 2-przew. 041 Cu-CuNi U 046 P30 Rh-PRh B V 005 P przew. 042 Fe-CuNi L 048 NiCrSi-NiSi N 601 KTY11-6 (PTC) 006 P przew. 043 NiCr-Ni K mA 039 Cu-CuNi T 044 P10Rh-P S mA fabrycznie Wyonania magazynowe - parz cenni

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401 Ta instrukcja musi zosta przed u ytkowaniem i monta em przeczytana! Spis tre ci Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 40... Wskazówki ogólne... Oznaczenie CE... Przepisy bezpiecze stwa...

Bardziej szczegółowo

System ekspertowy do diagnostyki wycieków w sieci wodociągowej

System ekspertowy do diagnostyki wycieków w sieci wodociągowej POLITECHNIKA OPOLSKA Sysem esperowy do diagnosyi wycieów w sieci wodociągowej AUTOREFERAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Marcin Zmarzły Opole, 2014 r. Promoor: dr hab. inż. Włodzimierz Sanisławsi Prof. PO SPIS

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 Panel sterujåcy TAC gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 6 720 610 572 PL (01.03) OSW (948.58.101/83894210) Wprowadzenie Cyfrowy panel sterujåcy TAC zamontowany

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana)

Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) 2. SK AD JAKO CIOWY I ILO CIOWY 1 dawka (0,5 ml)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Pytanie: Pytanie: dotycz ce prac na wysoko ci powy ej 1m i 3m przy u yciu drabiny. Czy pracownik mo e te prace wykonywa sam i czy jestem zobowi zany przeszkoli pracownika w jaki szczególny sposób? W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

ERT-10-3-321C ERT-10-2-221C ERT-10-2-222C

ERT-10-3-321C ERT-10-2-221C ERT-10-2-222C SEMIL 8-87 Bydgoszcz ul. hêciñska tel./fax (+8) /6--, -8-7, -8-7 e-mail biuro@semicool.com.pl www.semicool.com.pl Regulatory temperatury ERT--- ERT--- ERT--- Parametry regulatora Napiêcie zasilania regulatora

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! NIEBEZPIECZNE CZUJNIKI TLENKU W GLA

UWAGA!!! NIEBEZPIECZNE CZUJNIKI TLENKU W GLA INFORMACJE O PRODUKTACH WY WIETLONYCH PONI EJ POCHODZ Z EUROPEJSKIEGO SYSTEMU WYMIANY INFORMACJI O PRODUKTACH NIEBEZPIECZNYCH RAPEX. SYSTEM RAPEX UTWORZONO DLA ZAPEWNIENIA WYSOKIEGO POZIOMU OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Pompy BFP sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe.

Pompy BFP sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe. Arkusz informacyjny Pompa olejowa 10/11/20/21/41 Zastosowanie Pompy sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe. Zró nicowanie wymagaƒ

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY STANU POBOCZY I ODWODNIENIA DRÓG /SOPO/ WYTYCZNE STOSOWANIA

SYSTEM OCENY STANU POBOCZY I ODWODNIENIA DRÓG /SOPO/ WYTYCZNE STOSOWANIA SYSTEM OCENY STANU POBOCZY I ODWODNIENIA DRÓG /SOPO/ WYTYCZNE STOSOWANIA ZAŁ CZNIK A Katalog najcz ciej wyst puj cych uszkodze poboczy nieutwardzonych oraz elementów systemu odwodnienia dróg 1. Wst p...2

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

AirSCREEN ASD 535. Detektor do zada specjalnych. FIRE ALARM. www.schrack-seconet.pl

AirSCREEN ASD 535. Detektor do zada specjalnych. FIRE ALARM. www.schrack-seconet.pl AirSCREEN ASD 535. Detektor do zada specjalnych. FIRE ALARM www.schrack-seconet.pl Bezb dny w najtrudniejszym otoczeniu. Specjalista do zada specjalnych. AirSCREEN sprawia, e prewencyjna ochrona przeciwpo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

1.2 Struktura procesu technologicznego.

1.2 Struktura procesu technologicznego. 1. Proces technologiczny i jego dokumentacja 1.1 Poj cia Proces produkcyjny suma wszystkich dzia a wykonywanych w celu wytworzenia w danym zak adzie pracy gotowego wyrobu (prawid owego pod wzgl dem jako

Bardziej szczegółowo

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 1 (16) 49 66 ISSN 1896-1800 Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

RÓ NE FIRMY RÓ NE POTRZEBY JEDNO ELASTYCZNE ROZWI ZANIE BACOM

RÓ NE FIRMY RÓ NE POTRZEBY JEDNO ELASTYCZNE ROZWI ZANIE BACOM SYSTEM ZLICZANIA OSÓB BACOM RÓ NE FIRMY RÓ NE POTRZEBY JEDNO ELASTYCZNE ROZWI ZANIE BACOM SYSTEM ZLICZANIA OSÓB O firmie BACOM Firma BACOM istnieje na rynku od 2007 roku i jest producentem oprogramowania

Bardziej szczegółowo