TI/288/297/2014. Kod CPV: Usługi inŝynieryjne, naukowe i techniczne ZAPROSZENIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TI/288/297/2014. Kod CPV: 71350000-6 Usługi inŝynieryjne, naukowe i techniczne ZAPROSZENIE"

Transkrypt

1 TI/288/297/2014 Dot.: postępowania w trybie zapytania na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla Wykonania centralnej klimatyzacji w budynku Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice, ul. Wojewódzka 19 Kod CPV: Usługi inŝynieryjne, naukowe i techniczne ZAPROSZENIE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Katowice zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla Wykonania centralnej klimatyzacji w budynku Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice, ul. Wojewódzka 19 poprzez dostarczenie wypełnionych oświadczeń lub dokumentów, zgodnie z INSTRUKCJĄ dla WYKONAWCÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do wzoru umowy. Termin składania ofert: do dnia 26 lutego 2014 r. do godz na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Katowice, Katowice, ul. Olimpijska 11. 1

2 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, na podstawie 37 Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego, dostępnego do wglądu w siedzibie Zamawiającego bądź na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: 1. Finansowanie: Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada pełne pokrycie finansowe na realizację zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania. 2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Formularz ofertowy - zgodnie z wzorem nr 1. b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z wzorem nr 2. c) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. d) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. e) Wykonawca winien przedstawić wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane naleŝycie. Zamawiający uzna spełnienie warunku przez przedłoŝenie wykazu wykonanych dokumentacji projektowych - minimum jedną w zakresie układu centralnej klimatyzacji dla budynków niemieszkalnych o kubaturze min m 3. Do wykazu naleŝy dołączyć referencje potwierdzające naleŝyte wykonanie usługi. f) Wykonawca powinien przedstawić wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za świadczoną usługę, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z wzorem nr 3. g) Oświadczenie, Ŝe Wykonawca zapoznał się ze wzorem umowy zgodnie z wzorem nr 4. h) Wykonawca przed przystąpieniem do złoŝenia oferty winien przeprowadzić wizję lokalną i dołączyć do oferty dokument (oświadczenie) - zgodnie z wzorem nr 5, potwierdzający ten fakt. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia oraz wynikające z zapisów niniejszej instrukcji i wizji lokalnej. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie formuły: spełnia nie spełnia 2

3 3. Oferta, podpisanie, pakowanie, oznakowanie oferty: Ofertę składa się w formie pisemnej, w kopercie, uniemoŝliwiającej jej wcześniejsze otwarcie lub ujawnienie treści oferty. Oferta powinna być zaadresowana: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Olimpijska 11, Katowice. Koperta powinna zapis NIE OTWIERAĆ oraz tytuł postępowania oraz nazwę Wykonawcy. 4. Termin i miejsce składania ofert: Oferty naleŝy składać na adres Zamawiającego, Katowice , ul. Olimpijska 11, do dnia 26 lutego 2014 r. do godz Ocena i porównanie ofert: Zamawiający, oceniając oferty i udzielając zamówienia, będzie stosował następujące kryterium. Lp. Kryterium oceny Waga Kryterium 1. Cena oferty brutto 100 % Oferta cenowa brutto - suma cen jednostkowych, będzie oceniana na podstawie poniŝszego wzoru: Cena brutto najniŝszej oferty A = x 100 pkt. Cena brutto ocenianej oferty Gdzie: A oznacza liczbę punktów przyznaną danej ofercie za cenę. Suma punktów będzie stanowić ocenę oferty. 6. Przyznanie zamówienia: Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza, tj. otrzyma najwyŝszą ocenę punktową. 7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi, wskazując imię i nazwisko lub nazwę ( firmę) oraz adres (siedzibę) tego Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę, poprzez Ogłoszenie na stronie internetowej Zamawiającego. 3

4 Wzór nr 1... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Wojewódzka Katowice FORMULARZ OFERTOWY... (pełna nazwa Wykonawcy)... (dokładny adres siedziby Wykonawcy)... (organ rejestrowy oferenta i numer rejestru) NIP:... REGON:... Odpowiadając na zapytanie ofertowe, po zapoznaniu się z Instrukcją dla Wykonawców i wzorem umowy, składam niniejszą ofertę na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla Wykonania centralnej klimatyzacji w budynku Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice, ul. Wojewódzka Cena oferty: netto zł, słownie. brutto...zł, słownie. 2. Termin - do 6 - ciu miesięcy od daty podpisania umowy data podpis osoby/osób/ uprawnionej 4

5 Wzór nr 2... (pieczęć firmowa Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego, prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla Wykonania centralnej klimatyzacji w budynku Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice, ul. Wojewódzka 19 Oświadczam, Ŝe podmiot, który reprezentujemy spełnia niŝej określone wymagania: 1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie. 3. Dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 5. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych data podpis osoby/osób/ uprawnionej 5

6 Wzór nr 3... (pieczęć adresowa oferenta) WYKAZ osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z punktem 2.f Instrukcji Lp. Nazwisko i Imię Wykształcenie Uprawnienia* Stanowisko Uwagi (1) (2) (3) (4) (5) Wymagane uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności: 1. konstrukcyjno budowlanej, 2. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 3. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych data podpis osoby/osób/ uprawnionej 6

7 Wzór nr 4... (pieczęć firmowa Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego, prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla Wykonania centralnej klimatyzacji w budynku Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice, ul. Wojewódzka 19 Oświadczam, Ŝe zapoznałem się ze wzorem umowy dołączonej do niniejszego ogłoszenia i akceptuję jej treść data podpis osoby/osób/ uprawnionej 7

8 Wzór nr 5 Oferent dokona wizji lokalnej przed złoŝeniem oferty. Miedary, inŝ. Henryk Borecki, telefon kontaktowy Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną w dni robocze, w godz wcześniejszym uzgodnieniu terminu. po Osobami upowaŝnionymi do kontaktów w zakresie wizji jest: Pani Krystyna Adamska Kierownik Wydziału Administracji i Spraw Socjalnych, telefon kontaktowy Pan Janusz Siuta Kierownik Wydziału Energetyczno Mechanicznego, tel Pan Waldemar Chłond Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych kanalizacyjnych, telefon kontaktowy , wew. 334 Pani Jolanta Kołodziej Kurasz Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno budowlanej. Zamawiający dysponuje do wglądu inwentaryzacją budowlaną budynku, zlokalizowanego w Katowicach, przy ul. Wojewódzkiej 19, z 2006 r. OŚWIADCZENIE O WIZJI Oświadczam, Ŝe dokonałem wizji w celu złoŝenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla Wykonania centralnej klimatyzacji w budynku Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice, ul. Wojewódzka data podpis osoby/osób/ uprawnionej 8

9 UMOWA NR TI/ /2014 wzór zawarta w dniu 2014r. w Katowicach pomiędzy: Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna, z siedzibą ul. Wojewódzka 19, Katowice, zwanym dalej Zamawiającym, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , o numerze NIP , REGON , będącym podatnikiem VAT czynnym, wysokość kapitału zakładowego ,00 zł - wpłacono w całości, które reprezentują: z jednej strony, a zwanym dalej Wykonawcą" z drugiej strony, o następującej treści: 1 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, według Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego zgodnie z 37 Regulaminu, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla Wykonania centralnej klimatyzacji w budynku Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice, ul. Wojewódzka Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z naleŝytą starannością, zgodnie z ofertą Wykonawcy (stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy), Opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do Umowy), zasadami współczesnej wiedzy technicznej, organizacyjnej, normami państwowymi i obowiązującymi przepisami. 3. Przedmiot Umowy nie jest objęty prawem autorskim. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 6 - ciu miesięcy od dnia podpisania umowy. 2 Warunki odbioru Dokumentacji są następujące: 3 1. Jako kompletną uznaje się Dokumentację zawierającą wszystkie opracowania wyszczególnione 9

10 w Załączniku nr 2 do Umowy. 2. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie kompletnej i poprawnej Dokumentacji przez Zamawiającego jest bezusterkowy protokół zdawczo odbiorczy. Strony uzgadniają, Ŝe termin określony w 2 oznacza termin podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo odbiorczego, przy czym Zamawiający zastrzega sobie termin do 14 dni na przeprowadzenie weryfikacji przekazanej Dokumentacji przed podpisaniem protokołu zdawczo odbiorczego. 3. Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić Wykonawcę o zauwaŝonych wadach w wykonanej Dokumentacji w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. 4. Zamawiający podpisze protokół zdawczo odbiorczy, stwierdzający bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od daty otrzymania Dokumentacji, a w przypadku stwierdzenia wad w Dokumentacji, termin 14 dni liczony będzie od daty usunięcia stwierdzonych wad Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy (Załącznik nr 1 do Umowy), w wysokości: netto: zł, słownie:.. złotych brutto:.zł słownie:..złotych 2. Cena powyŝsza wynika ze złoŝonej przez Wykonawcę oferty w ramach prowadzonego postępowania z dnia Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po podpisaniu protokołu zdawczo odbiorczego, zgodnie z 3 niniejszej Umowy, stwierdzającego opracowanie przedmiotu umowy bez wad. 2. Wykonawca wystawi fakturę na podstawie podpisanego przez Strony protokołu zdawczo odbiorczego stwierdzającego wykonanie przedmiotu Umowy bez wad. 3. Zapłata faktury nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy, wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 4. Zamawiający upowaŝnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu. 5. Wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego. 6. NaleŜności wymienione w 4 niniejszej Umowy nie podlegają zmianie i waloryzacji do końca realizacji Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną - 10% wartości umownej brutto za odstąpienie 10

11 od Umowy z przyczyn niezaleŝnych od Zamawiającego. 2. Zamawiający ma prawo do obciąŝenia Wykonawcy karą umowną w przypadku: 2.1. opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości umowy brutto za kaŝdy dzień opóźnienia, 2.2. opóźnienia w usunięciu stwierdzonych wad w wysokości 0,1% wartości umowy brutto za kaŝdy dzień opóźnienia, 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeŝeli kara nie pokrywa powstałej szkody. 4. Strony Umowy uzgadniają, Ŝe Zamawiający ma prawo pomniejszyć fakturę Wykonawcy o bezspornie naliczone kary Strony wprowadzają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady. 2. Okres obowiązywania rękojmi wynosi 1 rok od daty odbioru przez Strony Dokumentacji, jednak nie krócej niŝ do dnia odbioru robót realizowanych na podstawie Dokumentacji. 3. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszelkich błędów i braków w Dokumentacji, które zostaną stwierdzone w trakcie realizacji zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do obciąŝenia Wykonawcy kosztami w przypadku stwierdzenia błędów lub braków, które wpłyną na zwiększenie wartości zadania realizowanego na podstawie Dokumentacji. 8 Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności. 9 W sprawach nie regulowanych niniejszą Umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 10 Sprawy sporne mogące wyniknąć z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygnięte będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 11 Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. Załączniki: - Załącznik nr 1 Oferta Wykonawcy - Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 11

12 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr.do umowy nr TR /../2014 opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla: WYKONANIA CENTRALNEJ KLIMATYZACJI W BUDYNKU GÓRNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW S.A. KATOWICE UL. WOJEWÓDZKA Lokalizacja: Budynek Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. siedziba Zarządu Spółki adres : Katowice ul. Wojewódzka Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 2.1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla w/w zadania inwestycyjnego w oparciu o system freonowy opisany w opracowaniu pn.: Koncepcja rozwiązań dla projektu układu centralnej klimatyzacji w budynku Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 19 wraz ze wszystkimi uzgodnieniami formalno-prawnymi wynikającymi z przepisów obowiązującego prawa, w tym przepisów ustawy prawo budowlane wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji administracyjnej, zezwalającej na rozpoczęcie robót ( pozwolenie/zgłoszenie) Czynności odbiorowe przedmiotu zamówienia. 3. ZałoŜenia projektowe : 3.1. Zamawiający przyjął wariant wykonania centralnej klimatyzacji w oparciu o system freonowy System klimatyzacji centralnej ma za zadanie utrzymanie komfortu cieplnego w pomieszczeniach przy uzyskaniu maksymalnego efektu energooszczędności projektowanego układu Ilość pomieszczeń biurowych, dla których przewidziano klimatyzację: 67 oraz pomieszczenia Centralnego Laboratorium zlokalizowane na parterze i I piętrze budynku i pomieszczenia serwerowni Do rozwiązań projektowych naleŝy przyjąć bilans ciepła oraz parametry obliczeniowe wg opracowanej Koncepcji Sumaryczna powierzchnia pomieszczeń klimatyzowanych: 1 515,04 m 2 Sumaryczna kubatura pomieszczeń klimatyzowanych: 4 726,92 m 3 Sumaryczne zapotrzebowanie mocy chłodniczej: 204,22 kw 3.6. Klimatyzacja w Laboratorium: projektowany niezaleŝny układ działający niezaleŝnie od klimatyzacji całego budynku: demontaŝ obecnie istniejących układów klimatyzacyjnych (jednostek wewnętrznych i zewnętrznych) zastąpienie ich nowymi układami typu mini VRF. jednostki klimatyzacyjne w pomieszczeniach laboratorium usytuowano w miejscu stniejących jednostek split za wyjątkiem pokoju nr 26 gdzie jednostka klimatyzacyjna została doprojektowana Klimatyzacja w serwerowni: projektowany nowy klimatyzator będzie pełnił funkcję urządzenia głównego, istniejący klimatyzator będzie urządzeniem rezerwowym, które zadziała tylko w w przypadku awarii zakładana temperatura wewnątrz serwerowni powinna oscylować w zakresie [ C]. proponuje się zastosowanie indywidualnego sterownika łączącego stare i nowe urządzenie. 4. Wytyczne branŝowe: branŝy budowlanej, instalacyjnej i elektrycznej: przyjąć według opracowanej koncepcji 5. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia : 12

13 5.1. Przedmiot zamówienia naleŝy realizować w oparciu o wizję lokalną, Ustawy: Prawo Budowlane, Prawo Ochrony Środowiska, ustawa o odpadach; zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej Dokumentacja projektowa winna zawierać optymalne rozwiązanie konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółowe,detali wraz z dokładnym opisem umoŝliwiając realizację zadania bez dodatkowych opracowań i uzgodnień. 6. Obowiązki wykonawcy 6.1. Przeprowadzenie wizji Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty pod względem formalno-prawnym. 7. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej, a w szczególności wykonanie: 1. projektu budowlanego z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na rozpoczęcie robót ( pozwolenie/zgłoszenie), 2. projektów wykonawczych branŝowych wzajemnie ze sobą skoordynowanych branŝy: budowlano-konstrukcyjnej, instalacyjnej, elektrycznej, 3. przedmiarów robót, 4. kosztorysów inwestorskich, 5. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w wersji papierowej (w 5 egz.) i na nośniku elektronicznym w 2 egz., w tym: oddzielnie dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robot 2 x płyta CD, oddzielnie: kosztorysy inwestorskie: 2 x płyta CD w pliku pdf. Rozwiązania projektowe (na kaŝdym etapie projektowania) naleŝy na bieŝąco uzgadniać: - z branŝowymi słuŝbami technicznymi Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. 8. Dokumentacje projektowo-kosztorysową naleŝy opracować z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa a w szczególności z : Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r (Dz. U. z 2012r. poz. 462) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŝytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz z 2004 r., wraz z późniejszymi zmianami). Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz z 2003 r.) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002r wraz z późniejszymi zmianami) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (DZ.U. nr 130 poz.1389 z dn r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-uŝytkowym. Wymaganiami ustawy o odpadach ustawa z dnia 14 grudnia 2012r ( Dz. U z 2013r. poz. 21) 13

TR/288/ 23 /2014. Kod CPV: 71350000-6 Usługi inŝynieryjne, naukowe i techniczne ZAPROSZENIE

TR/288/ 23 /2014. Kod CPV: 71350000-6 Usługi inŝynieryjne, naukowe i techniczne ZAPROSZENIE TR/288/ 23 /2014 Dot.: postępowania w trybie zapytania ofertowego na Zaprojektowanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku przy ul. Chorzowskiej 186 w Katowicach wraz z zaprojektowaniem indywidualnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. 2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć oferenci w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

INSTRUKCJA. 2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć oferenci w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: INSTRUKCJA Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego, dostępnego do wglądu w siedzibie Zamawiającego bądź na stronie internetowej Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania kotłowni gazowych w budynkach zlokalizowanych przy Zbiorniku Wodnym Goczałkowice

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania kotłowni gazowych w budynkach zlokalizowanych przy Zbiorniku Wodnym Goczałkowice TR/288/1236/2012 Dot.: postępowania w trybie zapytania o cenę na w budynkach zlokalizowanych przy Zbiorniku Wodnym Goczałkowice Kod CPV: 71320000-7 Usługi inŝynieryjne w zakresie projektowania ZAPROSZENIE

Bardziej szczegółowo

TR/288/ 1623 /2012. Kod CPV: 73110000-6 Usługi badawcze 71620000-0 Usługi analizy ZAPROSZENIE

TR/288/ 1623 /2012. Kod CPV: 73110000-6 Usługi badawcze 71620000-0 Usługi analizy ZAPROSZENIE TR/288/ 1623 /2012 Dot.: postępowania w trybie zapytania ofertowego, wg Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego, 37 na wykonanie Ekspertyzy mykologicznej lokalu mieszkalnego nr 4, w Sosnowcu, ul. Wodociągi

Bardziej szczegółowo

TR/288/545/2012. Kod CPV: 71320000-7 Usługi inŝynieryjne w zakresie projektowania ZAPROSZENIE

TR/288/545/2012. Kod CPV: 71320000-7 Usługi inŝynieryjne w zakresie projektowania ZAPROSZENIE TR/288/545/2012 Dot.: postępowania w trybie zapytania o cenę na elektryczną ZUW Goczałkowice przyłącze nr 4 Kod CPV: 71320000-7 Usługi inŝynieryjne w zakresie projektowania ZAPROSZENIE Górnośląskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

TR/288/ 494 /2011. Dot.: postępowania w trybie zapytania o cenę na Nasadzenie i pielęgnacja drzew w Mysłowicach

TR/288/ 494 /2011. Dot.: postępowania w trybie zapytania o cenę na Nasadzenie i pielęgnacja drzew w Mysłowicach TR/288/ 494 /2011 Dot.: postępowania w trybie zapytania o cenę na Nasadzenie i pielęgnacja drzew w Mysłowicach Kod CPV: 77211600-8 Sadzenie drzew 77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew ZAPROSZENIE Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakład Uzdatniania Wody Goczałkowice, ul. Jeziorna 5; 43-230 Goczałkowice

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakład Uzdatniania Wody Goczałkowice, ul. Jeziorna 5; 43-230 Goczałkowice PT-OŚ/ /2013 Katowice, dnia 10.09.2013r ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na: Odbiór i utylizację odpadów

Bardziej szczegółowo

Projektu wykonawczego wraz z ocen

Projektu wykonawczego wraz z ocen TR/288/ 1624 /2012 Dot.: postępowania w trybie zapytania ofertowego, wg 37 Regulaminu Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego na opracowanie: Projektu wykonawczego wraz z oceną stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

TR/288/ 1242 /2013. Dot.: postępowania w trybie zapytania ofertowego na Świadczenia usług geodezyjnych

TR/288/ 1242 /2013. Dot.: postępowania w trybie zapytania ofertowego na Świadczenia usług geodezyjnych TR/288/ 1242 /2013 Dot.: postępowania w trybie zapytania ofertowego na Świadczenia usług geodezyjnych Kod CPV: 71350000-6 Usługi inŝynieryjne, naukowe i techniczne ZAPROSZENIE Górnośląskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Remont sklepienia zapłonowego w kotle WR 2,5 PN IV 3119 na terenie kotłowni

Remont sklepienia zapłonowego w kotle WR 2,5 PN IV 3119 na terenie kotłowni TR/026/1918/2011 OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania w trybie zapytania o cenę na wykonanie zadania pn: Remont sklepienia zapłonowego w kotle WR 2,5 PN IV 3119 na terenie kotłowni Górnośląskiego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

TP-026/387/2015 Katowice, 20 maja 2015r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY

TP-026/387/2015 Katowice, 20 maja 2015r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY TP-026/387/2015 Katowice, 20 maja 2015r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY 1. Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Dostawa przedmiotu zamówienia, transportem wykonawcy na jego koszt i ryzyko do wskazanych pomieszczeń w terminie 3 tygodni od daty podpisania umowy.

Dostawa przedmiotu zamówienia, transportem wykonawcy na jego koszt i ryzyko do wskazanych pomieszczeń w terminie 3 tygodni od daty podpisania umowy. ZAPO/AZ/14 /2013 Katowice, dnia 11.06.2013r ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na Wykonanie i montaŝ

Bardziej szczegółowo

TR/288/2296/2012. Modernizacja układu pomiarowego SUW Strumień dobór i wymiana przekładników prądowych

TR/288/2296/2012. Modernizacja układu pomiarowego SUW Strumień dobór i wymiana przekładników prądowych TR/288/2296/2012 Dot.: postępowania w trybie zapytania ofertowego wg Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego zgodnie z 37 Regulaminu dla zadania: Modernizacja układu pomiarowego SUW Strumień

Bardziej szczegółowo

TR/288/ 339 /2011 OGŁOSZENIE

TR/288/ 339 /2011 OGŁOSZENIE TR/288/ 339 /2011 Dot.: postępowania w trybie zapytania o cenę na wykonanie remontów pn.: Wymiana stolarki okiennej w budynku laboratorium w Zakładzie Uzdatniania Wody Dziećkowice. Kod CPV: 45453000-7

Bardziej szczegółowo

Remont komina stalowego kotłowni SUW Strumień ZAPROSZENIE

Remont komina stalowego kotłowni SUW Strumień ZAPROSZENIE TR/288/ 725 /2012 Dot.: postępowania w trybie zapytania o cenę na Remont komina stalowego kotłowni SUW Strumień Kod CPV: 45220000-5 Roboty inŝynieryjne i budowlane ZAPROSZENIE Górnośląskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

WZÓR U M O W Y NR AZ/ / , które reprezentuje:..., o następującej treści:

WZÓR U M O W Y NR AZ/ / , które reprezentuje:..., o następującej treści: Załącznik do ZAPO/AZ/15/04/2014 WZÓR U M O W Y NR AZ/ /2014 zawarta w dniu....2014 r. w Katowicach pomiędzy: Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Wojewódzka 19, 40 026 Katowice

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miernik rezystancji izolacji typ MIC 2500 (wyposaŝenie standardowe) szt 20

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miernik rezystancji izolacji typ MIC 2500 (wyposaŝenie standardowe) szt 20 ZAPO/AZ/ 68 /12/2011 Katowice 2011-12-28 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na dostawę loco; następujący:

Bardziej szczegółowo

TM/ JS/01/11/11 Katowice, dnia 03.11.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. - I grupa: budynek dyrekcji GPW S.A. Katowice ul. Wojewódzka 19 ( 31 osób )

TM/ JS/01/11/11 Katowice, dnia 03.11.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. - I grupa: budynek dyrekcji GPW S.A. Katowice ul. Wojewódzka 19 ( 31 osób ) TM/ JS/01/11/11 Katowice, dnia 03.11.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na: usługę szkolenia

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 27.07.2015 r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY

Katowice, dnia 27.07.2015 r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY TI/026/1867/2015 Katowice, dnia 27.07.2015 r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY 1. Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/56 /2011 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPO/AZ/56 /2011 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPO/AZ/56 /2011 Katowice 2011.10.10 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na dostawę n/w DOSTAWA polielektrolitu

Bardziej szczegółowo

TI/026/ 1362 /2015 Katowice, dnia 02 czerwca 2015 r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY

TI/026/ 1362 /2015 Katowice, dnia 02 czerwca 2015 r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY TI/026/ 1362 /2015 Katowice, dnia 02 czerwca 2015 r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY 1. Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych OGŁOSZENIE

Kod CPV: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych OGŁOSZENIE TR/288/ /2011 Dot.: postępowania w trybie zapytania o cenę na Modernizację zasilania w energię elektryczną budynku administracyjnego wraz z hangarem na łodzie połoŝonego w Wiśle Wielkiej Kod CPV: 45311000-0

Bardziej szczegółowo

Modernizacja rozdzielni 6kV SUW Łazy poprzez zastosowanie automatyki SZR w polach zasilających, systemem projektuj i buduj ZAPROSZENIE

Modernizacja rozdzielni 6kV SUW Łazy poprzez zastosowanie automatyki SZR w polach zasilających, systemem projektuj i buduj ZAPROSZENIE TR/288/ 510 /2013 Dot.: postępowania w trybie zapytania ofertowego wg Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego zgodnie z 37 Regulaminu dla zadania: Modernizacja rozdzielni 6kV SUW Łazy poprzez

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku mieszkalnego na zespół trzech kancelarii Załącznik nr

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku mieszkalnego na zespół trzech kancelarii Załącznik nr Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku mieszkalnego na zespół trzech kancelarii Załącznik nr 2 Wykaz osób Nazwa Wykonawcy ( nazwa firmy, adres ): Imię i nazwisko Specjalność Proponowana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakres prac: Podstawa prawna:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakres prac: Podstawa prawna: PT-211/361/2011 Katowice,2011-03-28 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na wykonanie opracowania: Podział

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY TI/026/450/2015 Katowice, dnia 24.02.2015r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY 1. Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Kalisz, dn. 20.01.2010r. ZDM. 8 / Z / 2010 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu jako Zamawiający, zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na wykonanie usługi związanej z przeprowadzką

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy nr AZ/.../ /2014 1.....

Wzór umowy nr AZ/.../ /2014 1..... Wzór umowy nr AZ/.../ /2014 Załącznik do ZAPO/ 3 / 02 /2014 zawarta w dniu...2014 roku w Katowicach pomiędzy: Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Wojewódzka 19, 40 026 Katowice

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY ZAPO/ZOS/266/2014 Katowice, dnia 5 września 2014r ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Kalisz, dnia 26.08.2009r. ZDM.- 7/Z/09 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o Ciechanów ul. Okrzei 14 tel. (023) , fax

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o Ciechanów ul. Okrzei 14 tel. (023) , fax Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... ZAPYTANIE OFERTOWE Ciechanów 04.01.2017r. Nr sprawy 01/2017r. 1. Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Nadfosnej 6 w Ciechanowie w imieniu której

Bardziej szczegółowo

TI/026/ 3023/2015 Katowice, dnia 23 listopada 2015 r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

TI/026/ 3023/2015 Katowice, dnia 23 listopada 2015 r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY TI/026/ 3023/2015 Katowice, dnia 23 listopada 2015 r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY 1. Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY ZAPO/AZ/ 37/09/2014 Katowice, dnia 19 września 2014 ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY Katowice, 10 czerwca 2014 r. TI/026/1379/2014 ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY 1. Zamawiający: Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice. 2. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W dniu...2008 r. w Warszawie pomiędzy Domem Dziecka Nr 16 z siedzibą w Warszawie, kod 00-208 przy

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o Ciechanów ul. Okrzei 14 tel. (023) , fax

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o Ciechanów ul. Okrzei 14 tel. (023) , fax Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14 tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18 Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy...... ZAPYTANIE OFERTOWE... pieczęć

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ Świebodzin: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dokonanie czynności przygotowawczych proces inwestycyjny na zadaniu inwestycyjnym p.n.: Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. w Katowicach, ul. Wojewódzka 19 poprzez dostarczenie wypełnionych oświadczeń lub dokumentów, zgodnie z INSTRUKCJĄ dla WYKONAWCÓW.

ZAPROSZENIE. w Katowicach, ul. Wojewódzka 19 poprzez dostarczenie wypełnionych oświadczeń lub dokumentów, zgodnie z INSTRUKCJĄ dla WYKONAWCÓW. TR/288/ 1537 /2012 Dot.: postępowania w trybie zapytania o cenę wg Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego zgodnie z 37 Regulaminu dla zadania: Dobór, dostawa i instalacja urządzeń klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/007/04 /2012 Katowice 2012-04-25 ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPO/AZ/007/04 /2012 Katowice 2012-04-25 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPO/AZ/007/04 /2012 Katowice 2012-04-25 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na dostawę regałów jezdnych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY TI/026/88/2015 Katowice, dnia 15.01.2015r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY 1. Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Strona Z ogólnej liczby stron

Strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ I CZĘŚĆ I - Tryb postępowania, przedmiot zamówienia, dane identyfikacyjne Wykonawcy, Oświadczenie o cenie, terminie realizacji, warunkach płatności, o podatku VAT, gwarancji, terminie

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o Ciechanów ul. Okrzei 14 tel. (023) , fax

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o Ciechanów ul. Okrzei 14 tel. (023) , fax Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy...... pieczęć zamawiającego... Ciechanów 05.01.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 03/2017r. 1. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Krubińskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/60/10/2011 Katowice 2011-10-18 ZAPYTANIE OFERTOWE. tel.: 032-222-34-34 zpw.dzieckowice@gpw.katowice.pl

ZAPO/AZ/60/10/2011 Katowice 2011-10-18 ZAPYTANIE OFERTOWE. tel.: 032-222-34-34 zpw.dzieckowice@gpw.katowice.pl ZAPO/AZ/60/10/2011 Katowice 2011-10-18 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na dostawę loco; Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY TI/026/ 1378 /2014 Katowice, 10 czerwca 2014r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY 1. Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice. 2. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr o pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru budowlanego

UMOWA nr o pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru budowlanego UMOWA nr o pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru budowlanego - projekt - zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A. z siedzibą w Katowicach, adres: 40-161 Katowice

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 6 2013-10-18 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. WYMIANY

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. pieczątka firmowa Wykonawcy. FORMULARZ OFERTY Gmina Miasta Gdyni Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

ZAŁĄCZNIK NR 1. pieczątka firmowa Wykonawcy. FORMULARZ OFERTY Gmina Miasta Gdyni Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców: Nazwa (firma)/imię nazwisko. Adres.. Adres do korespondencji...

Bardziej szczegółowo

Kłodzko, dnia r. ZDP.2020/AZ/80/14

Kłodzko, dnia r. ZDP.2020/AZ/80/14 ZDP.2020/AZ/80/14 Kłodzko, dnia 12.12.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych wartość zamówienia nie przekracza wyraŝonej

Bardziej szczegółowo

Oferty naleŝy składać do dnia 29.07.2010r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz SEKRETARIAT (I piętro).

Oferty naleŝy składać do dnia 29.07.2010r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz SEKRETARIAT (I piętro). Kalisz, dnia 23.07.2010r. ZDM.- 51 /Z/10 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/13/04/2011 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE. Warunki gwarancji- gwarancja min. 24 m-ce od daty otrzymania faktury.

ZAPO/AZ/13/04/2011 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE. Warunki gwarancji- gwarancja min. 24 m-ce od daty otrzymania faktury. ZAPO/AZ/13/04/2011 Katowice 2011-04-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na: Dostawę w 2011 roku fabrycznie

Bardziej szczegółowo

1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy... ... 2. Zarejestrowany adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON... NIP...

1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy... ... 2. Zarejestrowany adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON... NIP... ZAŁĄCZNIK NR I... dn...2010r. FORMULARZ OFERTY projektowej na wzmocnienie konstrukcji kładek nr 1 i 2 nad ul. Wróblewskiego przy ZOO we Wrocławiu. 1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy 2. Zarejestrowany adres

Bardziej szczegółowo

Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej

Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej Umowa zawarta w dniu.....w......, pomiędzy: Zgromadzeniem Sióstr od Aniołów, ul. Władysława Broniewskiego 28/30, 05-510

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. pomieszczenia zamknięte ¹ pow. m². pomieszczenia otwarte ² pow. m ²

OGŁOSZENIE. pomieszczenia zamknięte ¹ pow. m². pomieszczenia otwarte ² pow. m ² AS/139/114/2011 Katowice, dnia 21.03.2011r OGŁOSZENIE O wszczęciu postępowania w trybie zapytania o cenę na wyłonienie Wykonawcy na : Wykonanie deratyzacji w okresie wiosennym 2011r w n/w obiektach Spółki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

WZÓR.... pieczęć adresowa Wykonawcy WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM. Do: Instytut Technologii Elektronowej

WZÓR.... pieczęć adresowa Wykonawcy WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM. Do: Instytut Technologii Elektronowej WZÓR WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Do: Instytut Technologii Elektronowej Al. Lotników 32/46 02-668 Warszawa Nawiązując do ogłoszenia z dnia... nr... o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Wykaz wykonanych prac projektowych (wzór)

Wykaz wykonanych prac projektowych (wzór) Załącznik nr 2 Wykaz wykonanych prac projektowych (wzór) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat usług podobnych do usług objętych zamówieniem, usługi ujęte w wykazie potwierdzone są referencjami w formie

Bardziej szczegółowo

3) Niniejszym przystępujemy do udziału w przetargu nieograniczonym ... ( imię i nazwisko/ nazwa firmy) ... ( adres /siedziba wykonawcy) ...

3) Niniejszym przystępujemy do udziału w przetargu nieograniczonym ... ( imię i nazwisko/ nazwa firmy) ... ( adres /siedziba wykonawcy) ... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY 1) Przedmiot zamówienia : Remont placu o nawierzchni asfaltowej, związany z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej na terenie Zespołu 2) Zamawiający: Zespół Gimnazjalno

Bardziej szczegółowo

Kody CPV: Stolarka budowlana Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie ZAPROSZENIE

Kody CPV: Stolarka budowlana Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie ZAPROSZENIE TR/288/ 374 /2013 Dot.: postępowania w trybie zapytania ofertowego wg Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego zgodnie z 37 Regulaminu dla zadania: Zakup stolarki okiennej wraz z montaŝem dla

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Piaski, dn r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Piaski, dn r. Piaski, dn. 23.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zespół Szkół w Piaskach, ul. Partyzantów 19, 21-050 Piaski zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie n/w zamówienia bez zastosowania ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

RIGRiOŚ Borki, r.

RIGRiOŚ Borki, r. Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za usługę w zakresie opracowania wniosku do Ministerstwa Gospodarki o dofinansowanie zadań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zaproszenia. O F E R T A na wykonanie projektu budowlanego zadaszeń nad loggiami ostatnich kondygnacji w bm. Al.

Załącznik nr 1 do zaproszenia. O F E R T A na wykonanie projektu budowlanego zadaszeń nad loggiami ostatnich kondygnacji w bm. Al. Wzór oferty Załącznik nr 1 do zaproszenia O F E R T A na wykonanie projektu budowlanego zadaszeń nad loggiami ostatnich kondygnacji w bm. Al. 3-go Maja 40,41 Wykonawca ( nazwa i siedziba)... NIP.. REGON.

Bardziej szczegółowo

Projekt UMOWA Nr... 1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania koncepcji projektowej pn.

Projekt UMOWA Nr... 1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania koncepcji projektowej pn. Projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu... w Pilchowicach pomiędzy GMINĄ PILCHOWICE, Adres: 44-145 Pilchowice ul. Damrota 6 NIP 969-160-68-90 Zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM", w imieniu której działa: Joanna Kołoczek-Wybierek

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2009-04-02 13:20 Poznań: Wykonanie robót budowlanych (ogólnobudowlanych i elektrycznych) obejmujących likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych - montaŝ wind zewnętrznych -

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV ;

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV ; Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 48 71 72-21-738 fax 48 71 72-21-740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA

Bardziej szczegółowo

Strona Z ogólnej liczby stron

Strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ I CZĘŚĆ I - Tryb postępowania, przedmiot zamówienia, dane identyfikacyjne Wykonawcy, Oświadczenie o cenie, terminie realizacji, warunkach płatności, o podatku VAT, gwarancji, terminie

Bardziej szczegółowo

PL-Zabrze: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2012/S )

PL-Zabrze: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2012/S ) 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156303-2012:text:pl:html PL-Zabrze: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S 95-156303 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 Biała Podlaska 2015.05.14 Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Energetyki

Bardziej szczegółowo

OG/328/2011 Katowice, dn. 27.07.2011r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ

OG/328/2011 Katowice, dn. 27.07.2011r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ OG/328/2011 Katowice, dn. 27.07.2011r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Helu ogłasza konkurs ofert na wykonanie projektu przyłącza kanalizacyjnego do budynków zlokalizowanych na terenie działki 48/13 w Helu

Burmistrz Helu ogłasza konkurs ofert na wykonanie projektu przyłącza kanalizacyjnego do budynków zlokalizowanych na terenie działki 48/13 w Helu UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Znak sprawy: JRP. 7011.2.2012 Hel, dnia 06.02.2012 roku. Burmistrz Helu ogłasza konkurs ofert na wykonanie projektu przyłącza kanalizacyjnego do budynków zlokalizowanych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Przewozy Regionalne spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14A, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

UłoŜenie kabla energetycznego oraz wykonanie ogrodzenia urządzeń klimatyzacyjnych na terenie siedziby ŁOW NFZ ZP/ŁOW NFZ/8/2009/ UMOWA

UłoŜenie kabla energetycznego oraz wykonanie ogrodzenia urządzeń klimatyzacyjnych na terenie siedziby ŁOW NFZ ZP/ŁOW NFZ/8/2009/ UMOWA Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe listopad 2011 ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Mostkowie

Zapytanie ofertowe listopad 2011 ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Mostkowie ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Siedziba: Mostkowo 37 d, 74-322 Mostkowo, gm. Barlinek tel/fax (095) 746-81-22 Zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia: Remont klas lekcyjnych. Zamówienie nie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Nr C.R.UM... /2007

UMOWA O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Nr C.R.UM... /2007 Sprawa nr 12/D/PN/07 Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Nr C.R.UM... /2007 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, którą reprezentuje: zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /IR/ a... siedzibą w, NIP.REGON,wpisanym w., zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez:

Umowa nr /IR/ a... siedzibą w, NIP.REGON,wpisanym w., zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: Wzór umowy Umowa Nr./IR/2016 zawarta w Bydgoszczy, w dniu... 2016 r. pomiędzy: Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Toruńskiej 174a w Bydgoszczy (85-844), NIP:

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-09-29 10:49 Warszawa: Przetarg nieograniczony Nr 26/4/2015 na wykonanie okresowej kontroli w zakresie zgodnym z art.62 ust.1 p. 1), 2) i 6) ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr156, poz.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./ /2017 WZÓR

UMOWA NR./ /2017 WZÓR UMOWA NR./ /2017 WZÓR zawarta w dniu... 2017 r. w Katowicach, pomiędzy: Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna, 40 026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód

Bardziej szczegółowo

Kalisz, dn r.

Kalisz, dn r. Kalisz, dn. 09.03.2010r. ZDM. 20/Z/2010 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na wykonanie podziałów geodezyjnych działek wraz ze stabilizacją

Bardziej szczegółowo

ZRI-3410/4/2009 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej od studni S-1 do S-20 Radoszowy- Dobieszów ZAŁĄCZNIKI

ZRI-3410/4/2009 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej od studni S-1 do S-20 Radoszowy- Dobieszów ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej od studni S-1 do S- 20 Radoszowy ... (pieczęć wykonawcy i nr tel./faksu) REGON... NIP... internet

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2014-07-08 14:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sniadecja.pl Białystok: Usługa nadzoru inwestorskiego. Znak postępowania:

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 117 obręb, arkusz i numer ewidencyjny działki lub działek

O G Ł O S Z E N I E Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 117 obręb, arkusz i numer ewidencyjny działki lub działek O G Ł O S Z E N I E Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Wydział Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert na opracowanie: Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Ostrowca

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej Sekcja Inwestycji Katowice, dn.06.06.2012r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY I. Uniwersytet Śląski w Katowicach zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343

PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343 10/01/2012 S5 Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343 Komenda

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/15/04/2011 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE. ZUW Goczałkowice, Goczałkowice, ul. Jeziorna 5, tel.:

ZAPO/AZ/15/04/2011 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE. ZUW Goczałkowice, Goczałkowice, ul. Jeziorna 5, tel.: ZAPO/AZ/15/04/2011 Katowice 2011-04-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na dostawę loco oddziały

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Informacja o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Informacja o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym: Wrocław 19. listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr XV we Wrocławiu (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych polegających

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/38/07/2011 Katowice 2011-07-26 ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakład Produkcji Wody Dziećkowice. 41-407 Imielin. Ul. Wodna 3

ZAPO/AZ/38/07/2011 Katowice 2011-07-26 ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakład Produkcji Wody Dziećkowice. 41-407 Imielin. Ul. Wodna 3 ZAPO/AZ/38/07/2011 Katowice 2011-07-26 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na dostawę loco; Na następujący

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zaprasza do składania ofert

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zaprasza do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniŝej równowartości 30 000 EURO Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zaprasza do składania ofert na sporządzenie świadectwa

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,25-314 Kielce,

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,25-314 Kielce, Strona 1 z 6 Kielce: Termomodernizacja budynków domów studenta Filon i Asystent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego, polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Katowice: Pełnienie funkcji Pomocy Technicznej dla. zadania Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II.

Katowice: Pełnienie funkcji Pomocy Technicznej dla. zadania Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II. Page 1 of 5 Katowice: Pełnienie funkcji Pomocy Technicznej dla zadania Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Miejsko Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie

Miejsko Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie Miejsko Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 tel. (076) 817-48-20, fax (076) 8412-644 e-mail-poz.scinawa@op.pl nr konta: BGŻ BNP PARIBAS BANK 38 1600 1462

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3515010, faks 052 3516021.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3515010, faks 052 3516021. Kruszwica: Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi obejmującymi inwestycję pn.: Goplańskie dziedzictwo turystyczne i kulturowe Kruszwicy bazą dla turystyki rekreacji edukacji i sportu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

/miejsce zamieszkania, siedziba/ /numer dowodu osobistego, NIP, PESEL, KRS/

/miejsce zamieszkania, siedziba/ /numer dowodu osobistego, NIP, PESEL, KRS/ UMOWA Nr /.. NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZYŁĄCZY WOD.-KAN., WYKONANIE PRZYŁĄCZY ORAZ PRZYŁĄCZENIE DO CZYNNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ zawarta w dniu r. w DzierŜoniowie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo