TI/288/297/2014. Kod CPV: Usługi inŝynieryjne, naukowe i techniczne ZAPROSZENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TI/288/297/2014. Kod CPV: 71350000-6 Usługi inŝynieryjne, naukowe i techniczne ZAPROSZENIE"

Transkrypt

1 TI/288/297/2014 Dot.: postępowania w trybie zapytania na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla Wykonania centralnej klimatyzacji w budynku Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice, ul. Wojewódzka 19 Kod CPV: Usługi inŝynieryjne, naukowe i techniczne ZAPROSZENIE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Katowice zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla Wykonania centralnej klimatyzacji w budynku Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice, ul. Wojewódzka 19 poprzez dostarczenie wypełnionych oświadczeń lub dokumentów, zgodnie z INSTRUKCJĄ dla WYKONAWCÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do wzoru umowy. Termin składania ofert: do dnia 26 lutego 2014 r. do godz na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Katowice, Katowice, ul. Olimpijska 11. 1

2 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, na podstawie 37 Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego, dostępnego do wglądu w siedzibie Zamawiającego bądź na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: 1. Finansowanie: Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada pełne pokrycie finansowe na realizację zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania. 2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Formularz ofertowy - zgodnie z wzorem nr 1. b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z wzorem nr 2. c) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. d) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. e) Wykonawca winien przedstawić wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane naleŝycie. Zamawiający uzna spełnienie warunku przez przedłoŝenie wykazu wykonanych dokumentacji projektowych - minimum jedną w zakresie układu centralnej klimatyzacji dla budynków niemieszkalnych o kubaturze min m 3. Do wykazu naleŝy dołączyć referencje potwierdzające naleŝyte wykonanie usługi. f) Wykonawca powinien przedstawić wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za świadczoną usługę, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z wzorem nr 3. g) Oświadczenie, Ŝe Wykonawca zapoznał się ze wzorem umowy zgodnie z wzorem nr 4. h) Wykonawca przed przystąpieniem do złoŝenia oferty winien przeprowadzić wizję lokalną i dołączyć do oferty dokument (oświadczenie) - zgodnie z wzorem nr 5, potwierdzający ten fakt. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia oraz wynikające z zapisów niniejszej instrukcji i wizji lokalnej. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie formuły: spełnia nie spełnia 2

3 3. Oferta, podpisanie, pakowanie, oznakowanie oferty: Ofertę składa się w formie pisemnej, w kopercie, uniemoŝliwiającej jej wcześniejsze otwarcie lub ujawnienie treści oferty. Oferta powinna być zaadresowana: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Olimpijska 11, Katowice. Koperta powinna zapis NIE OTWIERAĆ oraz tytuł postępowania oraz nazwę Wykonawcy. 4. Termin i miejsce składania ofert: Oferty naleŝy składać na adres Zamawiającego, Katowice , ul. Olimpijska 11, do dnia 26 lutego 2014 r. do godz Ocena i porównanie ofert: Zamawiający, oceniając oferty i udzielając zamówienia, będzie stosował następujące kryterium. Lp. Kryterium oceny Waga Kryterium 1. Cena oferty brutto 100 % Oferta cenowa brutto - suma cen jednostkowych, będzie oceniana na podstawie poniŝszego wzoru: Cena brutto najniŝszej oferty A = x 100 pkt. Cena brutto ocenianej oferty Gdzie: A oznacza liczbę punktów przyznaną danej ofercie za cenę. Suma punktów będzie stanowić ocenę oferty. 6. Przyznanie zamówienia: Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza, tj. otrzyma najwyŝszą ocenę punktową. 7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi, wskazując imię i nazwisko lub nazwę ( firmę) oraz adres (siedzibę) tego Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę, poprzez Ogłoszenie na stronie internetowej Zamawiającego. 3

4 Wzór nr 1... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Wojewódzka Katowice FORMULARZ OFERTOWY... (pełna nazwa Wykonawcy)... (dokładny adres siedziby Wykonawcy)... (organ rejestrowy oferenta i numer rejestru) NIP:... REGON:... Odpowiadając na zapytanie ofertowe, po zapoznaniu się z Instrukcją dla Wykonawców i wzorem umowy, składam niniejszą ofertę na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla Wykonania centralnej klimatyzacji w budynku Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice, ul. Wojewódzka Cena oferty: netto zł, słownie. brutto...zł, słownie. 2. Termin - do 6 - ciu miesięcy od daty podpisania umowy data podpis osoby/osób/ uprawnionej 4

5 Wzór nr 2... (pieczęć firmowa Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego, prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla Wykonania centralnej klimatyzacji w budynku Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice, ul. Wojewódzka 19 Oświadczam, Ŝe podmiot, który reprezentujemy spełnia niŝej określone wymagania: 1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie. 3. Dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 5. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych data podpis osoby/osób/ uprawnionej 5

6 Wzór nr 3... (pieczęć adresowa oferenta) WYKAZ osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z punktem 2.f Instrukcji Lp. Nazwisko i Imię Wykształcenie Uprawnienia* Stanowisko Uwagi (1) (2) (3) (4) (5) Wymagane uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności: 1. konstrukcyjno budowlanej, 2. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 3. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych data podpis osoby/osób/ uprawnionej 6

7 Wzór nr 4... (pieczęć firmowa Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego, prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla Wykonania centralnej klimatyzacji w budynku Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice, ul. Wojewódzka 19 Oświadczam, Ŝe zapoznałem się ze wzorem umowy dołączonej do niniejszego ogłoszenia i akceptuję jej treść data podpis osoby/osób/ uprawnionej 7

8 Wzór nr 5 Oferent dokona wizji lokalnej przed złoŝeniem oferty. Miedary, inŝ. Henryk Borecki, telefon kontaktowy Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną w dni robocze, w godz wcześniejszym uzgodnieniu terminu. po Osobami upowaŝnionymi do kontaktów w zakresie wizji jest: Pani Krystyna Adamska Kierownik Wydziału Administracji i Spraw Socjalnych, telefon kontaktowy Pan Janusz Siuta Kierownik Wydziału Energetyczno Mechanicznego, tel Pan Waldemar Chłond Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych kanalizacyjnych, telefon kontaktowy , wew. 334 Pani Jolanta Kołodziej Kurasz Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno budowlanej. Zamawiający dysponuje do wglądu inwentaryzacją budowlaną budynku, zlokalizowanego w Katowicach, przy ul. Wojewódzkiej 19, z 2006 r. OŚWIADCZENIE O WIZJI Oświadczam, Ŝe dokonałem wizji w celu złoŝenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla Wykonania centralnej klimatyzacji w budynku Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice, ul. Wojewódzka data podpis osoby/osób/ uprawnionej 8

9 UMOWA NR TI/ /2014 wzór zawarta w dniu 2014r. w Katowicach pomiędzy: Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna, z siedzibą ul. Wojewódzka 19, Katowice, zwanym dalej Zamawiającym, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , o numerze NIP , REGON , będącym podatnikiem VAT czynnym, wysokość kapitału zakładowego ,00 zł - wpłacono w całości, które reprezentują: z jednej strony, a zwanym dalej Wykonawcą" z drugiej strony, o następującej treści: 1 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, według Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego zgodnie z 37 Regulaminu, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla Wykonania centralnej klimatyzacji w budynku Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice, ul. Wojewódzka Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z naleŝytą starannością, zgodnie z ofertą Wykonawcy (stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy), Opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do Umowy), zasadami współczesnej wiedzy technicznej, organizacyjnej, normami państwowymi i obowiązującymi przepisami. 3. Przedmiot Umowy nie jest objęty prawem autorskim. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 6 - ciu miesięcy od dnia podpisania umowy. 2 Warunki odbioru Dokumentacji są następujące: 3 1. Jako kompletną uznaje się Dokumentację zawierającą wszystkie opracowania wyszczególnione 9

10 w Załączniku nr 2 do Umowy. 2. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie kompletnej i poprawnej Dokumentacji przez Zamawiającego jest bezusterkowy protokół zdawczo odbiorczy. Strony uzgadniają, Ŝe termin określony w 2 oznacza termin podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo odbiorczego, przy czym Zamawiający zastrzega sobie termin do 14 dni na przeprowadzenie weryfikacji przekazanej Dokumentacji przed podpisaniem protokołu zdawczo odbiorczego. 3. Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić Wykonawcę o zauwaŝonych wadach w wykonanej Dokumentacji w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. 4. Zamawiający podpisze protokół zdawczo odbiorczy, stwierdzający bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od daty otrzymania Dokumentacji, a w przypadku stwierdzenia wad w Dokumentacji, termin 14 dni liczony będzie od daty usunięcia stwierdzonych wad Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy (Załącznik nr 1 do Umowy), w wysokości: netto: zł, słownie:.. złotych brutto:.zł słownie:..złotych 2. Cena powyŝsza wynika ze złoŝonej przez Wykonawcę oferty w ramach prowadzonego postępowania z dnia Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po podpisaniu protokołu zdawczo odbiorczego, zgodnie z 3 niniejszej Umowy, stwierdzającego opracowanie przedmiotu umowy bez wad. 2. Wykonawca wystawi fakturę na podstawie podpisanego przez Strony protokołu zdawczo odbiorczego stwierdzającego wykonanie przedmiotu Umowy bez wad. 3. Zapłata faktury nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy, wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 4. Zamawiający upowaŝnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu. 5. Wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego. 6. NaleŜności wymienione w 4 niniejszej Umowy nie podlegają zmianie i waloryzacji do końca realizacji Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną - 10% wartości umownej brutto za odstąpienie 10

11 od Umowy z przyczyn niezaleŝnych od Zamawiającego. 2. Zamawiający ma prawo do obciąŝenia Wykonawcy karą umowną w przypadku: 2.1. opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości umowy brutto za kaŝdy dzień opóźnienia, 2.2. opóźnienia w usunięciu stwierdzonych wad w wysokości 0,1% wartości umowy brutto za kaŝdy dzień opóźnienia, 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeŝeli kara nie pokrywa powstałej szkody. 4. Strony Umowy uzgadniają, Ŝe Zamawiający ma prawo pomniejszyć fakturę Wykonawcy o bezspornie naliczone kary Strony wprowadzają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady. 2. Okres obowiązywania rękojmi wynosi 1 rok od daty odbioru przez Strony Dokumentacji, jednak nie krócej niŝ do dnia odbioru robót realizowanych na podstawie Dokumentacji. 3. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszelkich błędów i braków w Dokumentacji, które zostaną stwierdzone w trakcie realizacji zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do obciąŝenia Wykonawcy kosztami w przypadku stwierdzenia błędów lub braków, które wpłyną na zwiększenie wartości zadania realizowanego na podstawie Dokumentacji. 8 Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności. 9 W sprawach nie regulowanych niniejszą Umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 10 Sprawy sporne mogące wyniknąć z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygnięte będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 11 Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. Załączniki: - Załącznik nr 1 Oferta Wykonawcy - Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 11

12 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr.do umowy nr TR /../2014 opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla: WYKONANIA CENTRALNEJ KLIMATYZACJI W BUDYNKU GÓRNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW S.A. KATOWICE UL. WOJEWÓDZKA Lokalizacja: Budynek Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. siedziba Zarządu Spółki adres : Katowice ul. Wojewódzka Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 2.1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla w/w zadania inwestycyjnego w oparciu o system freonowy opisany w opracowaniu pn.: Koncepcja rozwiązań dla projektu układu centralnej klimatyzacji w budynku Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 19 wraz ze wszystkimi uzgodnieniami formalno-prawnymi wynikającymi z przepisów obowiązującego prawa, w tym przepisów ustawy prawo budowlane wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji administracyjnej, zezwalającej na rozpoczęcie robót ( pozwolenie/zgłoszenie) Czynności odbiorowe przedmiotu zamówienia. 3. ZałoŜenia projektowe : 3.1. Zamawiający przyjął wariant wykonania centralnej klimatyzacji w oparciu o system freonowy System klimatyzacji centralnej ma za zadanie utrzymanie komfortu cieplnego w pomieszczeniach przy uzyskaniu maksymalnego efektu energooszczędności projektowanego układu Ilość pomieszczeń biurowych, dla których przewidziano klimatyzację: 67 oraz pomieszczenia Centralnego Laboratorium zlokalizowane na parterze i I piętrze budynku i pomieszczenia serwerowni Do rozwiązań projektowych naleŝy przyjąć bilans ciepła oraz parametry obliczeniowe wg opracowanej Koncepcji Sumaryczna powierzchnia pomieszczeń klimatyzowanych: 1 515,04 m 2 Sumaryczna kubatura pomieszczeń klimatyzowanych: 4 726,92 m 3 Sumaryczne zapotrzebowanie mocy chłodniczej: 204,22 kw 3.6. Klimatyzacja w Laboratorium: projektowany niezaleŝny układ działający niezaleŝnie od klimatyzacji całego budynku: demontaŝ obecnie istniejących układów klimatyzacyjnych (jednostek wewnętrznych i zewnętrznych) zastąpienie ich nowymi układami typu mini VRF. jednostki klimatyzacyjne w pomieszczeniach laboratorium usytuowano w miejscu stniejących jednostek split za wyjątkiem pokoju nr 26 gdzie jednostka klimatyzacyjna została doprojektowana Klimatyzacja w serwerowni: projektowany nowy klimatyzator będzie pełnił funkcję urządzenia głównego, istniejący klimatyzator będzie urządzeniem rezerwowym, które zadziała tylko w w przypadku awarii zakładana temperatura wewnątrz serwerowni powinna oscylować w zakresie [ C]. proponuje się zastosowanie indywidualnego sterownika łączącego stare i nowe urządzenie. 4. Wytyczne branŝowe: branŝy budowlanej, instalacyjnej i elektrycznej: przyjąć według opracowanej koncepcji 5. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia : 12

13 5.1. Przedmiot zamówienia naleŝy realizować w oparciu o wizję lokalną, Ustawy: Prawo Budowlane, Prawo Ochrony Środowiska, ustawa o odpadach; zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej Dokumentacja projektowa winna zawierać optymalne rozwiązanie konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółowe,detali wraz z dokładnym opisem umoŝliwiając realizację zadania bez dodatkowych opracowań i uzgodnień. 6. Obowiązki wykonawcy 6.1. Przeprowadzenie wizji Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty pod względem formalno-prawnym. 7. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej, a w szczególności wykonanie: 1. projektu budowlanego z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na rozpoczęcie robót ( pozwolenie/zgłoszenie), 2. projektów wykonawczych branŝowych wzajemnie ze sobą skoordynowanych branŝy: budowlano-konstrukcyjnej, instalacyjnej, elektrycznej, 3. przedmiarów robót, 4. kosztorysów inwestorskich, 5. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w wersji papierowej (w 5 egz.) i na nośniku elektronicznym w 2 egz., w tym: oddzielnie dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robot 2 x płyta CD, oddzielnie: kosztorysy inwestorskie: 2 x płyta CD w pliku pdf. Rozwiązania projektowe (na kaŝdym etapie projektowania) naleŝy na bieŝąco uzgadniać: - z branŝowymi słuŝbami technicznymi Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. 8. Dokumentacje projektowo-kosztorysową naleŝy opracować z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa a w szczególności z : Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r (Dz. U. z 2012r. poz. 462) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŝytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz z 2004 r., wraz z późniejszymi zmianami). Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz z 2003 r.) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002r wraz z późniejszymi zmianami) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (DZ.U. nr 130 poz.1389 z dn r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-uŝytkowym. Wymaganiami ustawy o odpadach ustawa z dnia 14 grudnia 2012r ( Dz. U z 2013r. poz. 21) 13

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawy chemicznych materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 20 marzec 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/57/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr postępowania: OG/322/71/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wybór Inwestora Zastępczego

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wybór Inwestora Zastępczego ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór Inwestora Zastępczego Tytuł Projektu: Utworzenie Domu Muzyka Seniora w Kątach w gminie Góra Kalwaria w powiecie piaseczyńskim pod Warszawą Działanie 7.3 Infrastruktura słuŝąca

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

Z A M A W I A J Ą C Y: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY. na USŁUGI

Z A M A W I A J Ą C Y: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY. na USŁUGI Z A M A W I A J Ą C Y: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Pl. Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Przeprowadzany zgodnie

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NUMER SPRAWY: ZP 1/2015 Zamawiający: Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie Stare Lubiejewo Ul. Słoneczna 4 07-300 Ostrów Mazowiecka Tel./Fax 29 74 62050 e-mail: zss-ost-maz@neostrada.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W SZCZECINIE NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE UDZIELONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa 1, Plac Powstańców Warszawy 2 w Pile.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa 1, Plac Powstańców Warszawy 2 w Pile. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zwana dalej SIWZ"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zwana dalej SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zwana dalej SIWZ" I. Zamawiający LS Tech-Homes S.A. w Bielsku-Białej działający przez pełnomocnika AND INVESTMENT Sp. z o.o. Adres Pełnomocnika: ul. H. Krahelskiej

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kromuz.internetdsl.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kromuz.internetdsl.pl/ Page 1 of 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kromuz.internetdsl.pl/ Krosno: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Adaptacja budynku MKS na przedszkole wyposażenie kuchni wraz z zapleczem

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Adaptacja budynku MKS na przedszkole wyposażenie kuchni wraz z zapleczem BI.27.02.2.204 Lędziny, dn. 04.06.204r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 203 r. Nr 3 poz.

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP 3410/10/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: Przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 206 000 EURO na Wykonanie wielobranŝowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150

Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150 Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150 Nr sprawy: LZU5/241A-005/15 Lublin, dn. 05 lutego 2015 I. Zamawiający 1. Lubelskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Po zmianach z dnia 07.07.2014r. Zatwierdziła: Dyrektor. w Jastrzębiu-Zdroju.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Po zmianach z dnia 07.07.2014r. Zatwierdziła: Dyrektor. w Jastrzębiu-Zdroju. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna znak sprawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo