Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kielce.apodatkowa.gov."

Transkrypt

1 Strona 1 z 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Kielce: Remont wentylacji, systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu sygnalizacji pożaru w budynku Izby Skarbowej w Kielcach Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Izba Skarbowa w Kielcach, ul. Witosa 78B, Kielce, woj. świętokrzyskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont wentylacji, systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu sygnalizacji pożaru w budynku Izby Skarbowej w Kielcach. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania robót budowlanych w zakresie: 1) remontu wentylacji pomieszczeń zgodnie z projektem pt.: Projekt wentylacji w pomieszczeniach w budynku Izby Skarbowej w Kielcach przy ul. Witosa 78 B (obejmującym architekturę, instalacje sanitarne i instalacje elektryczne); 2) remontu systemu sygnalizacji włamania i napadu zgodnie z projektem pt.: Projekt zintegrowania systemów alarmu w budynku Izby Skarbowej w Kielcach przy ul. Witosa 78 B; 3) remontu systemu sygnalizacji pożaru zgodnie z projektem pt.: Projekt zintegrowania systemów alarmu w budynku Izby Skarbowej w Kielcach przy ul. Witosa 78 B; Projekty wykonawcze, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez Pracownię Projektową Zyta Samborska-Słowik w Kielcach, stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 31 ust.1 Ustawy Pzp. 2. Zakres robót objęty wymienionymi projektami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami

2 Strona 2 z 10 obejmuje w szczególności: 1) remont wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach piwnicznych i wentylacji hybrydowej w 3 pomieszczeniach biurowych na poziomie parteru oraz wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach na poziomie parteru, I i II piętra. Część pomieszczeń zlokalizowanych na parterze, I i II piętrze posiada wentylację grawitacyjną. Część kanałów wentylacji grawitacyjnej podczas prac remontowych prowadzonych w poprzednich latach uległa zakryciu i obecnie nie funkcjonuje. Stan tych kanałów pozwala na dalsze ich wykorzystanie. Pomieszczenia zlokalizowane na poziomie I i II piętra nie posiadają wymaganej przepisami wysokości, w związku z tym konieczne jest zapewnienie w nich minimum 2 krotnej wymiany powietrza na godzinę. Dla pomieszczeń magazynowych zlokalizowanych na poziomie piwnic nawiew powietrza będzie odbywał się poprzez istniejące nawiewniki okienne. Wywiew powietrza z pomieszczeń magazynów będzie odbywał się dwoma układami wentylacji mechanicznej (W1 i W2) poprzez kratki wywiewne, sieć kanałów zbiorczych i wentylatory kanałowe. Wywiew powietrza ponad dach budynku. Dla pomieszczeń biurowych zlokalizowanych na poziomie I i II piętra oraz pomieszczeń biurowych na poziomie parteru, dla których poziome odcinki kanału wywiewnego grawitacyjnego przekraczają 1,0 m przewidziano wywiew powietrza poprzez wentylatory dynamicznowiatrowe wspomagające wentylację grawitacyjną montowane na wywiewie kanałów grawitacyjnych. Kanały wywiewne prowadzone po elewacji będą ocieplone matami gr. 8 cm w płaszczu ze stali ocynkowanej. Wykonanie instalacji elektrycznej dotyczącej zasilenia w energię elektryczną urządzeń wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach budynku zgodnie z projektem, w szczególności wykonanie tablicy zasilająco sterowniczej TW, którą należy zabudować w korytarzu piwnicy. Tablicę projektuje się zasilić z istniejącej tablicy głównej TG zlokalizowanej w pomieszczeniu dla ochrony na parterze. Zapotrzebowanie mocy dla zasilenia nowej tablicy jest niewielkie i nie jest konieczna zmiana wartości mocy przydzielonej dla budynku. Zastosowaną ochroną przeciwporażeniową jest samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TNC-S. Ochrona realizowana będzie przy pomocy wyłączników różnicowoprądowych o prądzie różnicowym 30mA i znamionowym 25A i 16A. Po wykonaniu robót instalacyjnych należy dokonać pomiaru skuteczności ochrony wszystkich elementów chronionych. Nowe urządzenia montowane na dachu powodują konieczność ich uziemienia poprzez podłączenie do istniejącej instalacji odgromowej. Wszystkie wystające kominki, aspiromatici należy podłączyć przynajmniej w dwu miejscach przewodem DFe fi 8 do istniejących zwodów poziomych budynku. Do ochrony wywiewek z wentylatorami kanałowymi projektuje się maszty odgromowe na podstawie betonowej oraz lokalne wypusty drutu fi 8 montowane pionowo ponad urządzeniami; Roboty remontowo-budowlane związane z remontem wentylacji obejmują w szczególności: -wyburzenia i demontaże, przebicia w ścianach i stropach pod przewody wentylacyjne, -wymurowania i montaż obudowy kanałów wentylacyjnych, -rozebranie płyty istniejącego podestu zewnętrznego i wykonanie nowej płyty, -wykończenia wewnętrzne i zewnętrzne; oraz dla pomieszczeń biurowych znajdujących się na II piętrze budynku roboty remontowo-budowlane obejmują w szczególności: -zerwanie starych tapet typu Raufasa, -zeskrobanie i zmycie starej farby na sufitach, -przygotowanie powierzchni pod malowanie

3 Strona 3 z 10 farbami akrylowymi starych tynków, -wykonanie tynków (gładzi) wewnętrznych gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonanego ręcznie na ścianach na podłożu z tynku, -dwukrotne malowanie sufitów i ścian, -dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych, -dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o., -dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0 m², -demontaż wykładziny dywanowej z podłogi, -naprawę wylewki cementowej, -wykonanie warstw wyrównujących i wygładzających z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm, -ułożenie na posadzkach wykładziny winylowej typu Granit z wywinięciem na ściany z cokołem wys. 10 cm, -wyniesienie mebli i wyposażenia z remontowanych pomieszczeń oraz ponowne ich ustawienie po wykonanym remoncie, -uporządkowanie i posprzątanie pomieszczeń po wykonanym remoncie. 2)remont systemu sygnalizacji pożaru zgodnie z projektem, wyposażonego w centralę sygnalizacji pożaru typu IGNIS Do wszystkich elementów systemu tj.: czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, sygnalizatorów optyczno-akustycznych zostanie wykonana nowa instalacja przewodowa. System będzie nadzorował wybrane pomieszczenia Izby Skarbowej tj.: pomieszczenia biurowe, kancelarię materiałów niejawnych, archiwum, serwerownię, kotłownię i magazyn OC - zgodne z projektem wg wytycznych Zamawiającego. Montaż instalacji powinien być wykonany przez firmę posiadającą przeszkolonych pracowników z zakresu zasad wykonania, rozmieszczenia urządzeń, instalacji, programowania i obsługi systemów sygnalizacji pożaru; 3)remont systemu sygnalizacji włamania i napadu zgodnie z projektem, wyposażonego w centralę sygnalizacji włamania i napadu typu Satel Integra 128 plus. Centrala spełnia wymagania Zamawiającego pracy systemu w stopniu 2 określonego w PN-EN Centrala i elementy współpracujące posiadają certyfikaty Grade 3 lub Grade 2. W wybranych pomieszczeniach zostaną zainstalowane moduły rozszerzeń do włączenia linii dozorowych. Centrala SSWiN została przystosowana do alarmowania o przekroczeniu temperatury w serwerowi. Na wejściu centrali zostanie włączony czujnik DT-1, który po wykryciu temperatury większej od +28 C zaalarmuje obsługę ochrony obiektu. System został wstępnie podzielony na 5 partycji: piwnica, serwerownia, kancelaria materiałów niejawnych, pokoje dyrekcji, korytarze. Zaprojektowano nowe okablowanie dla instalacji sygnalizacji włamania i napadu. Instalację przewodową zaprojektowano jako natynkową w listwach elektroinstalacyjnych. Szczegółowe rozwiązania zawiera projekt wykonawczy, który jest dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego w pok. 108, I piętro, w dni robocze w godzinach od Zamawiający wymaga aby remont systemu sygnalizacji włamania i napadu został wykonany przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1099) w zakresie, o którym mowa w art. 3 pkt. 2 tej ustawy (ochrona osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego). Uwaga: -dostarczone przez Zamawiającego przedmiary robót pełnią jedynie funkcję pomocniczą. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w ofercie wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapisami rozdziału XIII SIWZ, -roboty wykonywane będą w czynnym obiekcie. Projekt organizacji robót musi zapewnić możliwość wykonywania pracy przez pracowników Zamawiającego w remontowanym budynku.

4 Strona 4 z 10 II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium. Wadium wynosi 5000,00 zł. 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 pkt 1-5 ustawy Pzp tj.: 1)w pieniądzu 2)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)w gwarancjach bankowych 4)w gwarancjach ubezpieczeniowych 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1804). 4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: z podaniem tytułu na dowodzie przelewu Wadium - Remont wentylacji, systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu sygnalizacji pożaru w budynku Izby Skarbowej w Kielcach. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 5.W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna oryginał dokumentu należy złożyć w oddzielnej kopercie w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 15 (kancelaria) przed upływem terminu składania ofert lub dołączyć do oferty w osobnej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę firmy i adres Wykonawcy oraz informację: Wadium - Remont wentylacji, systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu sygnalizacji pożaru w budynku Izby Skarbowej w Kielcach. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 Ustawy Pzp zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium z ofertą. Kserokopię złożonego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy wpiąć do oferty. 6.W przypadku wniesienia wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 do 5 Ustawy Pzp, winny one zawierać w szczególności: 1)określenie przetargu (jego nazwę), 2)nazwę Wykonawcy, 3)określenie Zamawiającego jako beneficjenta, 4)wysokość gwarantowanej kwoty wadium, 5)termin ważności gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 6)dokument wadium musi być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. Podpis powinien być

5 Strona 5 z 10 złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. z imienną pieczątką lub z podaniem imienia i nazwiska 7.Z treści dokumentu wadium wniesionego w sposób, o którym mowa w pkt. 6 winno jednoznacznie wynikać, iż wystawca dokumentu gwarantuje wypłatę Zamawiającemu pełnej kwoty wadium bezwarunkowo, nieodwołalnie, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, w przypadku, gdy: 1)Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 2)Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.Inne zapisy w treści gwarancji lub poręczeń (nie wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów, które winny być wówczas powołane) nie mogą utrudniać Zamawiającemu realizacji swoich praw do zatrzymania wadium wynikających z zapisów w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp. 9.W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu decyduje data wpływu środków na konto Zamawiającego. Zamawiający sprawdzi czy w terminie składania ofert pieniądze znajdują się na jego koncie. 10.Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony a oferta uznana za odrzuconą. 11.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 12.Zwrot, żądanie ponownego wniesienia lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 Ustawy Pzp. 13.W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą - zgodnie z art. 184 Ustawy Pzp. 14.Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

6 Strona 6 z 10 Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 1) w celu wykazania spełniania warunków dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty remontowo-budowlane o zakresie złożoności porównywalnym z przedmiotem zamówienia spełniające równocześnie następujące warunki: -roboty wykonywane były na czynnym budynku użyteczności publicznej, -wartość robót wynosiła co najmniej ,00 zł brutto, -roboty zostały wykonane należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone. Zamawiający oceni spełnianie tego Warunku przez Wykonawcę na podstawie: -wykazu (określonego Załącznikiem Nr 3 do SIWZ) zawierającego wykonane roboty budowlane spełniające warunki, o których mowa ppkt. 1, -powodów należytego wykonania wykazanych robót, o których mowa w 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231). III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 2) W celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje: -co najmniej jedną osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej oraz -co najmniej jedną osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej, oraz -co najmniej jedną osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w branży sanitarnej. Wymienione osoby będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Zamawiający oceni spełnianie tego Warunku przez Wykonawcę na podstawie: -wykazu osób (określonego Załącznikiem Nr 4 do SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich

7 Strona 7 z 10 kwalifikacji zawodowych, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, zawierającego wykaz osób spełniających wyżej wymienione warunki. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W celu wykazania spełniania warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca powinien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na łączną sumę ubezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż ,00 zł przez cały okres realizacji zamówienia. Zamawiający oceni spełnianie tego Warunku przez Wykonawcę na podstawie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną sumę ubezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż ,00 zł przez cały okres realizacji zamówienia. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

8 Strona 8 z 10 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

9 Strona 9 z 10 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1.Formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ wypełniony i podpisany przez Wykonawcę, 2.Formularz cenowy stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ 3.Pełnomocnictwa - w przypadku podpisywania oferty przez osoby, których uprawnienie do występowania w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty, 4.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - do oferty należy załączyć informację o ustanowieniu pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawierania umowy w sprawie zamówienia publicznego. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena Okres gwarancji - 10

10 Strona 10 z 10 IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonanej usługi może ulec zmianie odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze zmiany stawki tego podatku w chwili powstania obowiązku podatkowego IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Izba Skarbowa w Kielcach ul. Witosa 78B Kielce p IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Izba Skarbowa w Kielcach ul. Witosa 78B Kielce pok. 15 (kancelaria). IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Bełchatów: Budowa sortowni - Gotartów /2015 Numer ogłoszenia: 106573-2015; data zamieszczenia: 17.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bełchatów: Budowa sortowni - Gotartów /2015 Numer ogłoszenia: 106573-2015; data zamieszczenia: 17.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bełchatów: Budowa sortowni - Gotartów /2015 Numer ogłoszenia: 106573-2015; data zamieszczenia: 17.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsku.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsku.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsku.rzeszow.pl Rzeszów: Przebudowa w raz z dobudową ewakuacyjnych klatek schodowych w budynku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Strona 1 z 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Warszawa: Modernizacja instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie CERTYFIKAT ISO 9001 : 2008 os. Na Skarpie 66 Skrytka pocztowa 9 kod pocztowy 31-913 Kraków, dnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Przebudowa Amfiteatru w Sieradzu Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Przebudowa Amfiteatru w Sieradzu Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Przebudowa Amfiteatru w Sieradzu Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. I. 1) NAZWA I ADRES: Sieradzkie Centrum Kultury, ul. Dominikańska

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

Rybnik: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA PROJEKTU DLA PROJEKTU PN. ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W

Rybnik: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA PROJEKTU DLA PROJEKTU PN. ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W Page 1 of 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA PROJEKTU DLA PROJEKTU PN. ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2014.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2014. Nozdrzec: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu systemowego Czas na aktywność w gminie Nozdrzec współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Kraśnik: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku bursy szkolnej oraz dostosowanie obiektu do aktualnych wymagań p.poż. - etap I Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Starachowice: Przebudowa i nadbudowa budynku. Numer ogłoszenia: 78993-2015; data zamieszczenia: 29.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Starachowice: Przebudowa i nadbudowa budynku. Numer ogłoszenia: 78993-2015; data zamieszczenia: 29.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_radom/nadl_starachowice/zamowienia_publiczne Starachowice: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wolsztyn: Realizacja przedsięwzięcia p.n.działania energooszczędne w budynkach SP ZOZ w Wolsztynie na podstawie Umowy o dofinansowanie w ramach VI konkursu Programu priorytetowego,system zielonych inwestycji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Puławy: Budowa hali magazynowej w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowćów roślinnych z zastosowaniem CO2 Numer ogłoszenia: 164682-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.wil.waw.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.wil.waw.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.wil.waw.pl/ Zegrze: ADAPTACJA POMIESZCZENIA SERWEROWNI LABORATORIUM W BUDYNKU NR 29 w

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Puławy: Budowa hali magazynowej w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowców roślinnych z zastosowaniem CO2 Numer ogłoszenia: 136440-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl Warszawa: Dostawa, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego CCTV

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji i nowej aranżacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl Warszawa: Wykonanie robót budowlanych obejmujących adaptację części pomieszczeń garażu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.word.pila.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.word.pila.pl 1 z 7 2015-07-31 16:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.word.pila.pl Piła: Dostawa zintegrowanego systemu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-07-15 13:16 Kalisz: Remont pomieszczeń mieszkalnych w budynku Domu Studenta BULIONIK przy ulicy Łódzkiej 149 w Kaliszu Numer ogłoszenia: 178006-2015; data zamieszczenia: 15.07.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: ŚWIADCZENIE USŁUGI PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: umkrasnik.bip.lubelskie.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: umkrasnik.bip.lubelskie.pl/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: umkrasnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51 Kraśnik: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych

Bardziej szczegółowo

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE Gdańsk: Przebudowa pomieszczeń Urzędu Statystycznego w Gdańsku przy ul. Danusi 4, na potrzeby stworzenia 1 z 16 INFORMATORIUM w ramach projektu System Informacyjny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Rzeszów: Roboty budowlane polegające na dociepleniu budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wrocław: Modernizacja wraz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów p. poż. klatek K1, K2, K3 obejmująca przygotowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze w zakresie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.larche.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.larche.org.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.larche.org.pl Wieliczka: Przebudowa i rozbudowa Domu Terapii Zajęciowej o Środowiskowy Dom Samopomocy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Statystyczny w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6839266, faks 0-42 6845488.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Statystyczny w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6839266, faks 0-42 6845488. Łódź: MODERNIZACJA INFORMATORIUM I SALI SZKOLENIOWEJ, ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) INSTALACJI SIECI KOMPUTEROWEJ LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ DOSTAWA URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU DO MODERNIZACJI SIECI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane ZAMAWIAJĄCY: 22-400 Zamość, ul. Pereca 2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane Remont wnętrza budynku dydaktycznego PWSZ w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej 24 Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Bardziej szczegółowo