Projekt budowlano-wykonawczy remontu pomieszczenia UPS wraz z wykonaniem instalacji zasilaj cej UPS-y, wentylacji i klimatyzacji pomieszczenia UPS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt budowlano-wykonawczy remontu pomieszczenia UPS wraz z wykonaniem instalacji zasilaj cej UPS-y, wentylacji i klimatyzacji pomieszczenia UPS"

Transkrypt

1 Projekt budowlano-wykonawczy remontu pomieszczenia UPS wraz z wykonaniem instalacji zasilaj cej UPS-y, wentylacji i klimatyzacji pomieszczenia UPS INWESTOR: Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. J. Ch. Szucha 25, Warszawa OBIEKT: Budynek u yteczno ci publicznej ADRES OBIEKTU: Al. J. Ch. Szucha 25, Warszawa JEDNOSTKA PROJEKTOWA: en-em Projekt, projektowanie architektoniczne Norbert Sawicki ul. Finlandzka 12 lok Warszawa Bran a Zakres Imi i Nazwisko Nr uprawnie Podpis Budowlana Instalacje sanitarne Instalacje elektryczne Projektant Projektant Projektant mgr in. Jan Dudkowski mgr in. Zygmunt Kulczakowicz mgr in. Jaros aw Byszewski St-761/83 St-178/72 MAZ/0137/PWOE/05 DATA OPRACOWANIA PROJEKTU: 12 listopada 2014 r.

2 CZ OPISOWA SPIS ZAWARTO CI OPRACOWANIA I. Opis planu zagospodarowania terenu. str. 3 II. Opis techniczny. str Podstawa opracowania. 2. Stan istniej cy. 3. Stan docelowy. 4. Opis robót rozbiórkowych, budowlanych i wyko czeniowych 5. Opis robót instalacji elektrycznych. 6. Opis robót instalacji sanitarnych. 7. Zatrudnienie, BHP i SANEPID. 8. Ochrona przeciwpo arowa. III. Informacja dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. str. 18 ZA CZNIKI 1. O wiadczenia projektantów o zgodno ci projektu z przepisami. str Kserokopie uprawnie oraz za wiadcze o przynale no ci do izby projektantów i sprawdzaj cych. str.22 3.Zalecenia konserwatorskie wydane przez Biuro Sto ecznego Konserwatora Zabytków, str.28 KZ-IAU MJW.(2) z dnia 20 sierpnia 2014 r. CZ GRAFICZNA str.30 1) PS-01 Plan sytuacyjny. 1:500; 2) B/I-01/a poziom -1 rzut pomieszczenia UPS: stan istniej cy rozbiórki 1:50; 3) B/I-01/b poziom -1 rzut pomieszczenia UPS: stan istniej cy rozbiórki 1:50; 4) B/I-2 poziom -1 przekrój pomieszczenia UPS: stan istniej cy rozbiórki1:50; 5) B-01/a poziom -1 rzut pomieszczenia UPS: stan projektowany 1:50; 6) B-01/b poziom -1 rzut pomieszczenia UPS: stan projektowany 1:50; 7) B-02 poziom -1 przekrój pomieszczenia UPS: stan projektowany 1:50; 8) B-03 obudowa instalacji w pom. biurowych: parter, I pi tro, II pi tro, III pi tro 1:50; 9) B-04 rzut dachu/poddasza 1:50; 10) B-05 aluzje 1:10; 11) B-06 drzwi wahad owe 1:10; 12) B-07 drzwi d1 1:10; 13) E-01 poziom -1 Plan instalacji elektrycznych. 1:100; 14) E-02 poziom 0 Plan instalacji elektrycznych. 1:100; 15) E-03 poziom poddasza Plan instalacji elektrycznych 1:100; 16) ES-01 Schemat rozdzielni RG (1 arkusz) b.s. ; 17) ES-02 Schemat rozdzielni RGA (2 arkusze) b.s. ; 18) ES-03 Schemat rozdzielni RGUPS (1 arkusz) b.s. ; 19) S-01 Rzut fragmentu piwnicy 1:100; 20) S-02 Rzut fragmentów kondygnacji :100; 21) S-03 Rzut fragmentu poddasza 1:100; 22) S-04 Schemat instalacji ch odniczej ; Ministerstwo Edukacji Narodowej Remont pomieszczenia UPS -2-

3 OPIS PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 1. Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczenia UPS wraz z wykonaniem instalacji zasilaj cej UPS-y, wentylacji i klimatyzacji pomieszczenia UPS Projektowana przebudowa nie b dzie wp ywa na zmian istniej cego zagospodarowania terenu. 2. Stan istniej cy zagospodarowania Planowane roboty budowlane i instalacyjne b wykonywane w piwnicy budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej. W wyniku planowanej inwestycji zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie. 3. Wpis do rejestru zabytków Budynek Ministerstwa Edukacji Narodowej zosta wpisany do rejestru zabytków decyzj nr A-816 z dnia r. 4. Wp yw eksploatacji górniczej Teren inwestycji znajduje si poza granicami terenów górniczych. 5. Przewidywane zagro enia dla rodowiska Projektowana inwestycja nie b dzie mia a negatywnego wp ywu na rodowisko oraz higien i zdrowie ludzi. Ministerstwo Edukacji Narodowej Remont pomieszczenia UPS -3-

4 II. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania 1.1. Umowa z inwestorem 1.2. Archiwalna inwentaryzacja obiektu Wizja lokalna Uzgodnienia z inwestorem Zalecenia konserwatorskie. 2. Stan istniej cy. Pomieszczenie nr -1H11 obj te zakresem opracowania zlokalizowane jest na poziomie -1, w centralnej cz ci budynku, pod holem wej ciowym. Wej cie do pomieszczenia z holu klatki schodowej przez drzwi wahad owe oraz krat. Posadzka tego pomieszczenia jest obni ona w stosunku do pozosta ych pomieszcze na tym poziomie o 68 cm. Na ca ej d ugo ci pomieszczenia znajduje si 12 cm podwy szenie, biegn ce mniej wi cej w po owie jego szeroko ci. Bezpo rednio z tego pomieszczenia dost pne dwa pomieszczenia pomocnicze nr -1H13 i -1H14. Przez pomieszczenie przechodz instalacje wody, c.o. i elektryczna. ciany zewn trzne oraz wewn trzne murowane z ceg y pe nej tynkowane, Stropy elbetowe otynkowane, Posadzki i schody betonowe ob one p ytkami ceramicznymi, Drzwi do pomieszcze piwnicznych p ycinowe (brak drzwi do pomieszcze pomocniczych), Wentylacja grawitacyjna, przez otwór czerpni w cianie zewn trznej od strony dziedzi ca. ciana zewn trzna od strony dziedzi ca cz ciowo zawilgocona, tynki na cianach pop kane w niektórych miejscach na cianach brak tynku. Parametry techniczne remontowanych pomieszcze : Powierzchnia: Wysoko : 3. Stan docelowy. 50,46 m2 172 cm do 231 cm Celem remontu jest dostosowania pomieszczenia do aktualnych wymaga przepisów technicznych oraz wymaga producentów dla urz dze UPS i ich baterii. W wyniku remontu pomieszczenie UPS zostanie podwy szone poprzez opuszczenie posadzki. Pomieszczenie pomocnicze nr -1H13 zostanie w czone do pom. UPS, natomiast pomieszczenie nr -1H14 zostanie oddzielone i w czone do s siedniego pomieszczenia pomocniczego nr -1B10. Wszystkie pomieszczenia zostan odnowione. - wymiana i obni enie posadzek, - remont schodów, - osuszenie ciany zewn trznej od strony dziedzi ca metod iniekcji krystalicznej, Ministerstwo Edukacji Narodowej Remont pomieszczenia UPS -4-

5 - pomieszczenie UPS zostanie wydzielone przegrodami po arowymi EI120 oraz drzwiami EI60, - doprowadzenie zasilania z pomieszczenia rozdzielni nr -1H08, - wymiana czerpni powietrza w cianie zewn trznej, - obudowa instalacji w technologii GK, - wentylacja pomieszczenia wyci giem mechanicznym (instalacja zostanie wyprowadzona na dach budynku), - klimatyzacja pomieszczenia (jednostki zewn trzne zostan usytuowane na poddaszu), Parametry techniczne remontowanych pomieszcze : Powierzchnia: 50,46 m 2 Wysoko : cm do 231 cm 4. Zagadnienia BHP i SANEPID. Pomieszczenie UPS jest pomieszczeniem technicznym i b dzie wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dost p do niego i urz dze w nim pracuj cych b mia y tylko osoby wykwalifikowane s by ministerstwa. 5. Ochrona przeciwpo arowa. Budynek biurowy, sze ciokondygnacyjny redniowysoki, podpiwniczony, zaliczony do kategorii zagro enia ludzi ZL III, pomieszczenia techniczne zaliczane do kategorii PM. Konstrukcja budynku zosta a wykonana w uk adzie mieszanym cianowo s upowo p ytowym. ciany konstrukcyjne wewn trzne i zewn trzne murowane z ceg y pe nej na zaprawie cementowo wapiennej. Stropy elbetowe, p ytowo ebrowe, na kondygnacjach nadziemnych wype nione pustakami ceramicznymi. Powierzchnia u ytkowa pomieszcze obj tych zakresem opracowania: 50,46 m2. Zak ada si, e w pomieszczeniach piwnicznych jednocze nie b przebywa y max. 2 osoby w czasie nie d szym ni 2 godz. jednorazowo. Pomieszczenie UPS b dzie wykorzystywane jako pomieszczenie techniczne dla potrzeb urz dze niezb dnych do zasilania bezprzerwowego instalacji komputerowych. Pomieszczenia techniczne UPS zostanie wydzielone przegrodami budowlanymi o odporno ci po arowej REI120 oraz drzwiami EI60. Pomieszczenie b dzie stanowi odr bn stref po arow o g sto ci obci enia ogniowego Q<500 MJ/m2. Przej cia instalacji przez przegrody po arowe zostan uszczelnione w klasie odporno ci po arowej tych przegród. Kana wentylacyjny z pomieszczenia UPS zostanie wyprowadzony ponad dach budynku i b dzie przechodzi przez pomieszczenia, których nie obs uguje. W miejscach przej przez elementy oddziele przeciwpo arowych wyposa ony zosta w przeciwpo arowe klapy odcinaj ce o klasie odporno ci ogniowej EIS120, miejscowo zosta obudowany do klasy odporno ci ogniowej EIS120. Przy wej ciu do budynku na poziomie parteru zaprojektowano Po arowy Wy cznik Pr du UPS (PWPU) dla obu UPSów zapewniaj cy mo liwo wy czenia zasilania wszelkich odbiorów komputerowych. Ministerstwo Edukacji Narodowej Remont pomieszczenia UPS -5-

6 Uwaga: Elementy budowlane, dla których wymaga si odporno ci ogniowej, powinny posiada certyfikaty zgodno ci i by oznakowane znakami CE lub znakami B. Wszystkie materia y i urz dzenia przeciwpo arowe powinny posiada aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodno ci jednostek certyfikuj cych, akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP. 6. Opis robót rozbiórkowych, budowlanych i wyko czeniowych Roboty rozbiórkowe i demonta owe: - demonta drzwi i o cie nic, - wyburzenie wewn trznych cian dzia owych, - skucie tynków wewn trznych z pozosta ych cian, stropów oraz belek, - rozbiórka posadzek betonowych w pomieszczeniach piwnicznych: - p ytki ceramiczne 2 cm, - posadzka betonowa 30,0; 44,0 cm, - grunt rodzimy 16,0 cm - demonta wewn trznej kraty stalowej, - demonta instalacji o wietleniowej, - rozbiórka obudów GK i sufitu GK w holu klatki schodowej nr -1H10 na potrzeby przeprowadzenia instalacji elektrycznej, wentylacji i klimatyzacji: przeznaczone do odtworzenia i przywrócenia stanu pierwotnego, - rozbiórka posadzek parkietu drewnianego 50x50 cm w pomieszczeniach nr 019, 116, 233 i 338, przed wykonaniem otworów w stropach dla przeprowadzenia instalacji na dach. - rozbiórka pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej 100x100 cm w zwi zku z monta em wentylatora dachowego, - demonta trzech okien na poddaszu Roboty budowlane i wyko czeniowe: Osuszenie oraz wykonanie izolacji poziomej w cianach zewn trznych piwnic metod iniekcji krystalicznej, Sposób wykonania iniekcji krystalicznej: - Wiercenie otworów w murze: Dla izolacji poziomej, wykonuje si w jednej linii na wybranym poziomie, równolegle do poziomu posadzki w podpiwniczeniu. Otwory o rednicy 20 mm wykonuje si przy u yciu m otów udarowo obrotowych w odst pach co cm w zale no ci od stanu zasolenia murów. Je eli zasolenie murów jest wi ksze ni 0,5% masowych lub gdy nie wykonuje si pomiarów zasolenia, nale y wykonywa otwory iniekcyjne co 10 cm. W przypadku minimalnego zasolenia, znacznie poni ej 0,3%, otwory iniekcyjne mo na wierci co 15 cm. Dla izolacji pionowej, p aszczyzn muru zewn trznego nawierca si siatk otworów iniekcyjnych w odleg ciach w rz dzie i pionie co 20 cm. W wyj tkowych sytuacjach zasolenia muru otwory nale y wierci w odst pach co 15 cm. - Otwory iniekcyjne wierci si na g boko muru minus 5 cm oraz pod k tem do poziomu. Ministerstwo Edukacji Narodowej Remont pomieszczenia UPS -6-

7 - Przygotowane otwory iniekcyjne nawil a si przed wprowadzeniem rodka iniekcyjnego wod wyp ukuj c jednocze nie z otworów py z wiercenia. - Po oko o 30 minutach wprowadza si grawitacyjnie do otworów wie o przygotowany rodek iniekcyjny, sk adaj cy si z cementu portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i wody w odpowiednich proporcjach wagowych. Mieszanina ta powinna mie konsystencje atwo samopoziomuj si w naczyniu i atwo wlewaj si otworu z naczynia do otworu o rednicy 2 cm. - Mieszanin iniekcyjn przygotowuje si bezpo rednio przed jej u yciem i nale y zastosowa j do 30 minut od czasu dodania wody. - Sk adniki mieszaniny: cement i woda maj odpowiednie normy pa stwowe, natomiast aktywator krzemianowy, sk adaj cy si z polimorficznych form krzemianu i polikrzemianu otrzymuje si od licencjonowanych firm stosuj cych technologie. Murowanie, tynkowanie i malowanie: - wszystkie pozosta e po rozbiórkach ciany i sufity, po uprzednim odbiciu tynków, nale y odgrzybi stosuj c odpowiednie preparaty np. Atlas. - uzupe ni ubytki w cianach, - wymurowanie ciany wewn trznej oraz zamurowanie otworu drzwiowego z ceg y pe nej klasy 20, gr. 12 cm na posadzce z betonu, czenie ze cianami istniej cymi kotwami ze stali nierdzewnej, - obsadzenie betonowego nadpro a prefabrykowanego nad otworem drzwi wej ciowych szer. 130 cm, - wykonanie tynków na wszystkich cianach nale y systemem tynków renowacyjnych przeznaczonych dla obiektów zabytkowych i o trudnych pod ach, np. Atlas Z oty Wiek tynki renowacyjne, - malowanie pomieszcze ( ciany i sufity) farbami paro przepuszczalnymi, np. Tikurilla, Naprawa i uzupe nienie warstwy wyrównawczej na pode cie - przygotowanie pod a przed przyklejeniem p ytek gresowych, Wykonanie posadzek. W pom. UPS: - p ytki gresowe jednobarwne w kolorze be owym 15x15 cm (zbli one do istniej cych) 2,0 cm - posadzka z betonu C20/25, gór zbrojonego siatk z pr tów 10 mm 10x10 cm stal 34GS 10 cm - papa termozgrzewalna wywini ta 10 cm na ciany, - chudy beton 10,0 cm - piasek zag szczony 10,0, cm W pom. UPS (podest i schody): - p ytki gresowe jednobarwne w kolorze be owym 15x15 cm (zbli one do istniej cych) uk adane na pode cie, stopnicach i podstopnicach 2,0 cm antypo lizgowe, 5 klasa odporno ci na cieranie z cokolikiem wys. 10 cm. W pom. pomocniczym nr -1H14 (podniesienie posadzki do poziomu -3,23): - p ytki gresowe jednobarwne w kolorze be owym 15x15 cm (zbli one do istniej cych) 2,0 cm Ministerstwo Edukacji Narodowej Remont pomieszczenia UPS -7-

8 antypo lizgowe, 5 klasa odporno ci na cieranie z cokolikiem wys. 10 cm. - szlichta cementowa zbrojona siatk Rabitza 5,0 cm - papa termozgrzewalna wywini ta 10 cm na ciany, - posadzka z betonu C8/10 zbrojonego siatk z pr tów 6 mm 15x15 cm 10 cm - piasek zag szczony 43,0, cm - istniej ca posadzka na poz. -3,83 Wykonanie obudów instalacji p ytami GKI, Odtworzenie zabudowy instalacji i sufitu z p yt GK pod stropem holu klatki schodowej nr -1H10 po przeprowadzeniu projektowanych instalacji. Wykonanie na schodach pochwytu ze stali nierdzewnej z rury fi 40 mm, mocowanie do ciany i do schodów, Monta drzwi: - drzwi do pomieszczenia UPS z p yty HDF/okleina HPL dwu skrzyd owe, adkie, odporno po arowa EI 60, wyposa w zamki typu YALE, kolor bia y, drzwi przystosowane do pod czenia kontroli dost pu, - okucia drzwi ze stali nierdzewnej, Wykonanie otworów 30x30 cm w stropach elbetowych parteru, I, II, III pi tra oraz w betonowej p ycie dachowej. Obudowa p ytami GK na konstrukcji stalowej, w pomieszczeniach nr 019, 116, 233 i 338, wykonanych instalacji prowadzonych na dach, Uzupe nienie parkietu i cokolików w pomieszczeniach nr 019, 116, 233 i 338 po wykonaniu zabudowy z p yt GK, malowanie cian i sufitów oraz zabudów z p yt GK farbami paro przepuszczalnymi, np. Tikurilla w kolorze bia ym., uzupe nienie izolacji przeciwwodnej na dachu: 2x papa termozgrzewalnej z obróbk wentylatora. Monta ciennej czerpni powietrza w cianie pomieszczenia UPS, Monta na poddaszu trzech aluzji ciennych w kolorze bia ym od strony elewacji w miejscu zdemontowanych okien. Remont istniej cych drzwi wahad owych: - usuni cie uszcz cych si pow ok farby, - uzupe nienie fragmentu skrzyd a drzwi, - szpachlowanie powsta ych nierówno ci w wyniku usuni cia starych pow ok farby, - szlifowanie papierem ciernym do uzyskania g adkiej powierzchni, - gruntowanie powierzchni drewnianych przed malowaniem zasadniczym, - dwukrotne malowanie emali do drewna w kolorze bia ym. mgr in. Jan Dudkowski upr. bud. nr St-765/83 Ministerstwo Edukacji Narodowej Remont pomieszczenia UPS -8-

9 7. Opis robót instalacji elektrycznych Zakres opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych inwestycji polegaj cej na wykonaniu: centralnego zasilania bezprzerwowego UPS instalacji PWP dla urz. UPS modernizacji rozdzielni RG wraz z uk adem automatyki SZR doboru uk adu kompensacji mocy biernej w RG przebudowy (przeniesienia zasilania) obw. gniazd biurowych Stan istniej cy. Obiekt zasilany jest z sieci RWE (zasilanie podstawowe) poprzez RG zlokalizowan w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie -1. Rozdzielnica RG zbudowana jest z wielu ró nych szaf powstaj cych na skutek zwi kszaj cego si zapotrzebowania ytkownika W budynku zainstalowany jest agregat pr dotwórczy pracuj cy zarówno na odbiory serwerowe jak i inne (o wietlenia, gniazda, wentylacja). Obecnie urz dzenia serwerowni zasilane s z wielu lokalnych, montowanych w szafach Rack UPSów poprzez istniej ce rozdzielnie TB1, TB2. Z rozdzielni TB1 zasilane s tak e obwody gniazd biurowych. Pomieszczenie przewidziane dla monta u UPSa jest zlokalizowane w piwnicy o ró nych wysoko ciach sufitu. W pomieszczeniu tym przebiegaj tranzyty instalacji wodnej jak i energetycznej. Pomieszczenie to wyposa one jest w inst. o wietlenia, gniazd jednak jej stan oceniono na z y Demonta e. W zwi zku z planowanymi pracami nale y zdemontowa instalacje w pom. przysz ego UPSa (oprawy, gniazda, kable) W pom. serwerowni przebudowie ulegn szafy rack (demonta UPSów lokalnych). W RG nie przewiduje si prac demonta owych Urz dzenia UPS W ramach prowadzonych prac przewiduje si przygotowanie instalacji pod monta do pracy równoleg ej 2 jednostek UPS (przedmiot odr bnego przetargu) typu GE General Electric, SG Series 60 PurePulse CE UPS 60kVa wraz z uk adem BY- PASS wewn trznym i zewn trznym, z bateriami akumulatorów na czas podtrzymania 60 min, docelowo 120min (przewidziana rezerwa miejsca w stela ach bateryjnych i rozwi zania techniczne na przysz ). Jednostki UPS zasilane b z wydzielonych pol zasilaj cych RGA rozdzielni RG budynku. Odp ywy te po przeprowadzonej modernizacji RG zasilane b tak e z istniej cego agregatu pr dotwórczego poprzez istn. uk ad SZR zlokalizowany w RG. Ministerstwo Edukacji Narodowej Remont pomieszczenia UPS -9-

10 Ze wzgl du na prac równoleg jednostek UPS kable zasilaj ce/odp ywowe musz mie równ d ugo (ró nica max 10%). W ramach dostawy UPS przewidzie okablowanie, uk ady steruj ce do pracy równoleg ej obu urzadzen. Wy czenie PPO Przy wej ciu do budynku na poziomie parteru zaprojektowano Po arowy Wy cznik Pr du UPS (PWPU) dla obu UPSów zapewniaj cy mo liwo wy czenia zasilania wszelkich odbiorów komputerowych Uk ad kompensacji mocy. W ramach modernizacji RG planowany jest monta uk adu aktywnego filtra harmonicznych oraz poprawy wspó czynnika mocy celem obni enia op at za energi jak i poprawy jako ci zasilania. Na podstawie dokonanych pomiarów i analiz dobrano urz dzenie typu SAFI (Skalowalny Aktywny Filtr Harmonicznych) o pr dzie kompensacji 60A. Filtr nale y wpi do rozdzielni RG poprzez roz cznik bezpiecznikowy. Poprzez zamontowane w filtrze kó ka uzyskujemy mo liwo przesuni cia urz dzenia do czynno ci serwisowych, ze wzgl du na to zasilania wykona przewodami gi tkimi. Filtr aktywny SAFi jest pó przewodnikowym konwerterem mocy o budowie modu owej kontrolny oraz mocy (tu 2 szt.), który zapewnia atw i szybk rozbudow w przypadku zmiany zapotrzebowania na moc. Urz dzenie mierzy pr d harmonicznych pochodz cych od nieliniowych odbiorników. Nast pnie generuje pr d o przeciwnej fazie i identycznej amplitudzie a tym samym powoduje wyeliminowanie harmonicznych oraz kompensacj mocy biernej zarówno indukcyjnej jak i pojemno ciowej. Podstawowe cechy projektowanego filtra to: Poprawa wspó czynnika mocy, Redukcja zak óce harmonicznych sieci, Redukcja pr du przewodu neutralnego, Redukcja nierównomiernego obci enia faz, Zmniejszenie pr du rozruchowego pobieranego z sieci, Obni enie zapotrzebowania na moc agregatów pr dotwórczych, Brak ryzyka wyst pienia rezonansu harmonicznych, Do wydzielonych styków filtra nale y przy czy okablowanie istniej cego PWP Uk ad SZR. Ministerstwo Edukacji Narodowej Remont pomieszczenia UPS -10-

11 Dodatkowo, w ramach modernizacji RG, zgodnie z yczeniem inwestora przewiduje si od czenie z zasilania agregatem innych odbiorów ni UPS. Zrealizowane b dzie to poprzez wykonanie nowej sekcji RG oznaczonej jako RGA, przepi cie jej na zasilanie po uk adzie automatyki SZR. Pozosta e istniej ce odbiory zlokalizowane w RG po przepi ciu uk adu SZR zasilane b jedynie z sieci miejskiej Rozdzielnia agregatu RGA. Szafa sekcji rezerwowanej RGA zlokalizowane b dzie naprzeciwko istniej cych szaf RG. Wykonana b dzie jako szafa stoj ca wys. 210 cm, szeroko ci 100cm z drzwiami pe nymi. Taka wielko szafy zapewni zapas miejsca na ewentualna pó niejsze potrzeby inwestora rozbudowa o dodatkowe pola zasilaj ce). Szaf wykona w oparciu o za czony schemat rozdzielni RGA Rozdzielnia g ówna UPS W nowoprojektowanym pomieszczeniu przewidziano monta rozdzielni g ównej UPS oznaczonej jako RGUPS zasilaj cej wszystkie odbiory komputerowe wymagaj ce podtrzymania zasilania UPSem i agregatem. Wykonana b dzie jako szafa stoj ca wys. 160 cm, szeroko ci 100cm z drzwiami pe nymi. Taka wielko szafy zapewni zapas miejsca na ewentualna pó niejsze potrzeby inwestora rozbudowa o dodatkowe pola zasilaj ce). Szaf wykona w oparciu o za czony schemat rozdzielni RGUPS 7.9. Trasy kablowe. W ramach prowadzonych prac przewiduje si wykorzystanie istniej cych przestrzeni instalacyjnych (przed cianki G-K, sufit podwieszony G-K) jako przestrzeni prowadzenia kabli w nowych korytkach kablowych pomi dzy pomieszczeniem RG a UPS. Dla okablowania wentylatora dachowego jak i jednostek klimatyzatorów przewidziano u enie korytka kablowego wzd instalacji klimatyzacji. Dodatkowo w pom RG wykona drabinki kablowe D600 ponad istn. drabinkami i szafami RG zapewniaj ce komunikacj z nowoprojektowan szaf RGA oraz zapewniaj rezerw miejsca pod przysz rozbudow. Okablowanie wlz (zasilania rozdzielnic, UPS) wykona przewodami w izolacji 1kV (np. YKY, YKXS) Instalacje si y, o wietlenia. W adoptowanym na potrzeby UPS pomieszczeniu zainstalowane zostan oprawy wietlenia podstawowego jak i awaryjnego. Sterowanie o wietleniem odbywa si lokalnie poprzez wy czniki o wietlenia. Ministerstwo Edukacji Narodowej Remont pomieszczenia UPS -11-

12 Poziom nat enia o wietlenia spe nia wymagania normy PN-EN , dla pomieszczenia UPS minimalna projektowana warto redniego nat enia o wietlenia wynosi 200 lux.. wietlenie awaryjne stanowi b wydzielone oprawy LED, wyposa one dodatkowo w uk ad akumulatorowy o czasie podtrzymania min. 1h. W pom. tym przewidziano tak e gniazda elektryczne. Okablowanie: Instalacj wykona kablami w izolacji tradycyjnej, polwinitowej (np.ydy), onymi w rurkach n/t Instalacje sanitarne. Urz dzenia wentylacji: Zgodnie z wytycznymi projektu wentylacji przewidzie nale y zasilanie urz dze wentylacji i klimatyzacji. Odbiory te zasilane b z rozdzielni RGUPS (klimatyzatory -2 szt wraz z przepustnicami) oraz z rozdzielni RGA (urz. wentylacji bytowej pom. UPS wraz z nagrzewnic, przepustnic ). Wentylacja pomieszczenia pracuje w trybie ci ym z regulacj wydajno ci wentylatora nawiewnego poprzez regulator REE-1, regulator ten steruje równie otwarciem przepustnicy. Pomi dzy jednostkami zewn.(jzk) a wew. klimatyzacji u okablowanie steruj ce zgodne z wytycznymi dostawcy urz dze (YDY 4x1,5). Dodatkowo, aluzje na poddaszu otwierane b od za czenia JZK do tego celu u okablowanie zasilaj ce pomi dzy JZK a RGUPS, sterowanie odbywa si b dzie poprzez adapter zdalnego monitorowania pracy PAC-SA88HA-E + przeka nik z cewk 12 DC b cy dodatkowym wyposa eniem ka dej jednostki zewn trznej klimatyzatora. Si ownik przepustnic wentylacji jak i klimatyzacji pracuj na napi ciu 230V Przepi cia instalacji. Z rozdzielni TB1 zasilane s obwody gniazd biurowych, zgodnie z yczeniem inwestora nale y je przepi do typowej rozdzielni stanowisk pracy. Funkcje te pe ni rozdzielnia TK-0A/1 która posiada odpowiedni rezerw miejsca. Przewody ww. obwodów (6 szt.) nale y przed, w rozdzielni zainstalowa wy czniki typu S191 B16 oraz wy cznik ró nicowo-pr dowy Ochrona przeciwpora eniowa. Ochrona przeciwpora eniowa przed dotykiem bezpo rednim realizowana jest poprzez zastosowanie izolowania cz ci czynnych. W ochronie dodatkowej przed dotykiem po rednim - zastosowano wy czenie zasilania poprzez wy czniki samoczynne, wy czaj ce w przypadku zwarcia pomi dzy cz ci czynn a cz ci przewodz dost pn. Czas wy czenia tych wy czników nie b dzie przekracza 0,4 sek.. Ministerstwo Edukacji Narodowej Remont pomieszczenia UPS -12-

13 Uzupe nieniem ochrony podstawowej dla obwodów min gniazd jest zastosowanie wy czników ró nicowopr dowych o pr dzie zadzia ania 30mA. Przewodami wyrównawczymi wyprowadzonymi z LSW nale y po czy m.in. korytka, kana y inst. wentylacji. Po czenia wyrównawcze w pom. UPS wykona przewodami LY4mm2 przy czonymi do lokalnej szyny wyrównawczej LSWU (pom. UPS). LSWU przy czy linka LGy50mm2 do GSU w rozdzielni g ównej budynku Uwagi ko cowe. Przed przyst pieniem do prac nale y dokona koordynacji na budowie (weryfikacja rozmieszcze elementów budowanych). Wykonawca jest zobowi zany do wykonania wszelkich rysunków warsztatowych niezb dnych do wykonania prac. Przy wykonywaniu/naprawie przepustów przez przegrody ogniowe poszczególnych stref zastosowa nale y mas uszczelniaj o odporno ci danej przegrody. Urz dzenia instalowa zgodnie z wytycznymi, DTR-mi dostawców/producentów. Po zrealizowaniu wszelkich prac monta owych wykona nale y: wszelkie wymagane przepisami pomiary i próby ruchowe, wszelkie testu ruchowe realizowanych, modernizowanych urz dze, elementów instalacji (rozdzielnie, PWP itp.) pomiary regulacyjne uk adu kompensacji mocy Wykona nale y dokumentacj powykonawcz z: protoko ami odbioru robót cz ciowych i ulegaj cych zakryciu, protoko ami pomiarowymi instalacji, projektem wykonawczym z naniesionymi przez wykonawc i zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru robót elektrycznych poprawkami, wiadczeniem kierownika robót o wykonaniu prac zgodnie z projektem wykonawczym oraz sztuk i wiedz in yniersk protoko ami zabezpiecze przej przez przegrody po arowe, protoko ami szkole obs ugi, zatwierdzeniami inwestora, kartami katalogowymi, certyfikatami, atestami innymi materia ami dopuszczaj cymi do zabudowania materia ów i urz dze w obiekcie, DTR-ki, instrukcje obs ugi Zalecenia dla u ytkownika obiektu. Do u ytkownika obiektu nale y: Ministerstwo Edukacji Narodowej Remont pomieszczenia UPS -13-

14 Dokonanie wspólnie z wykonawc instalacji jej odbiorów, tj. sprawdzenie zgodno ci z przepisami wykorzystanych do realizacji inwestycji materia ów, odbiór po monta owych protokó ów pomiarowych, Przeprowadzenie szkolenia osób odpowiedzialnych ze eksploatacj instalacji, Prowadzenie ksi ki obiektu z wpisami odno nie kontroli/przegl dów instalacji (protoko y pomiarowe), dokonywanych modernizacji i zmian instalacji (uzgodnione projekty wykonawcze), mgr in. Jaros aw Byszewski upr. bud. nr MAZ/0137/PWOE/05 Ministerstwo Edukacji Narodowej Remont pomieszczenia UPS -14-

15 8. Opis robót instalacji sanitarnych Wentylacja mechaniczna Dla pomieszczenia zaprojektowano wentylacj mechaniczn nawiewno-wywiewn, zgodnie z wytycznymi technologicznymi oraz z obowi zuj cymi przepisami. Nawiew powietrza do pomieszczenia poprzez istniej czerpni powietrza, wentylator nawiewny, filtr klasy EU5 i nagrzewnic elektryczn. Do odci cia nap ywu powietrza zaprojektowano przepustnic sterowan si ownikiem. Zespó nawiewny usytuowany dzie w ramach istniej cego otworu nawiewnego. Ze wzgl du na brak w budynku instalacji ciep a technologicznego, zaprojektowano nagrzewnic elektryczn. Wywiew powietrza poprzez wentylator wywiewny dachowy. Kana wywiewny z pomieszczenia do wentylatora wywiewnego dachowego b dzie poprowadzony projektowanym szachtem instalacyjnym wspólnie z rurami instalacji freonowej. Wywiew powietrza w pomieszczeniu serwerowni kratk wentylacyjn. Kana wywiewny izolowany we mineraln o grubo ci 30 mm. Ilo ci powietrza, wymiary kratki i kana ów, zakres prac i trasy prowadzenia kana ów pokazano na rysunkach. Na przej ciach przez przegrody o odporno ci ogniowej zamontowane b klapy po arowe. Wytyczne sterowania instalacji wentylacji mechanicznej: Za czanie wentylatorów nawiewnego i wywiewnego w pomieszczeniu serwerowni; praca ci a. Regulatory wydajno ci wentylatorów zamontowane w pobli u wentylatorów, do regulacji ilo ci powietrza nawiewanego i wywiewanego. Wy cznik serwisowy przy wentylatorze dachowym. Nagrzewnica b dzie sterowana termostatem z wbudowanym czujnikiem temperatury. Temperatura nawiewanego powietrza +16oC Instalacja ch odzenia Do ch odzenia serwerowni zaprojektowano dwa zestawy ch odz ce typu split, one z jednostki zewn trznej PUHZ-ZRP125YKA oraz jednostki wewn trznej stoj cej PSA-RP125KA produkcji Mitsubishi Electric o wydajno ci ch odniczej nominalnej 12,5 kw. Zaprojektowano dwa zespo y ch odz ce w uk adzie 1+1 (100% rezerwy).instalacja pracuje w cyklu ca orocznym. Jednostka zewn trzna ch odzona powietrzem, pompa ciep a z inwerterem. Uk ad klimatyzacji reguluje przep yw czynnika R410A w zale no ci od bie cego zapotrzebowania na ciep o lub ch ód. Klimatyzatory wyposa one w filtry powietrza realizuj nadmuch przetworzonego powietrza w z mo liwo ci regulacji wysoko ci i kierunku nawiewu. Jednostki zewn trzne zlokalizowane b na poddaszu, w pobli u projektowanego szachtu instalacyjnego. W szachcie tym b prowadzone piony rur freonowych oraz kana wentylacji mechanicznej wywiewnej z pomieszczenia serwerowni. Na poddaszu zaprojektowano trzy czerpnie powietrza (w istniej cych oknach). Przepustnice o wymiarach 800x800, zamontowane za czerpniami od wewn trz pomieszczenia, b zamykane i otwierane si ownikami elektrycznymi sterowanymi sygna em od za czanych wentylatorów w jednostkach zewn trznych. Proponuje si zastosowanie Ministerstwo Edukacji Narodowej Remont pomieszczenia UPS -15-

16 przepustnic firmy Trox typ JZ-B-R o wymiarach 800x800 mm sterowane si ownikiem, 3 komplety. Jednostki wewn trzne w pomieszczenu serwerowni b po czone z jednostkami zewn trznymi rurami ch odniczymi, prowadzonymi w projektowanym szachcie instalacyjnym. Skropliny z jednostek wewn trznych b odprowadzone pompk skroplin do istniej cej w budynku instalacji kanalizacyjnej. W czenie odp ywu skroplin poprzez syfon. Ka da jednostka wewn trzna kontrolowana b dzie przez w asny sterownika z wy wietlaczem ciek okrystalicznym. Przewody instalacji freonowej wykonane b z rur miedzianych bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337), lutowanych lutem twardym do instalacji ch odniczych. Trójniki systemowe. W celu kompensacji wyd nale y stosowa kompensatory kszta towe i punkty sta e zgodnie z wytycznymi producenta. Izolacja instalacji freonowej za pomoc otuliny ze spienionego kauczuku syntetycznego Thermaflex A/C o grubo ci 13 mm. Trasy prowadzenia przewodów pokazano na rzutach. Jednostki zewn trzne na poddaszu nale y posadowi na konstrukcji wsporczej przytwierdzonej do pod a. Ca instalacji zamontowa zgodnie z zaleceniami producenta. Instalacje i pod czenia wykona zgodnie z za czonymi rysunkami. Monta urz dze, ruroci gów ch odniczych i instalacji odprowadzenia skroplin wykona zgodnie z warunkami umieszczonymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Wszelkie problemy pojawiaj ce si w trakcie wykonawstwa nale y rozwi zywa przy udziale projektanta. Przej cia przewodów rurowych przez przegrody o odporno ci ogniowej b wykonane w klasie odporno ci przegród. Sygna od czujek po arowych lub r cznych ostrzegaczy musi spowodowa od czenie zasilania od wszystkich urz dze ch odniczych Zestawienie urz dze i materia ów instalacji wentylacji mechanicznej A. Nawiew Czerpnia powietrza istniej ca Przepustnica 250x250 Trox z si ownikiem Wentylator nawiewny Systemair typ K 160 M z regulatorem REE-1 LN = 180 m3/h p = 220 Pa Kaseta filtracyjna Systemair typ FFR 160 z wk adem klasy EU-5 Nagrzewnica elektryczna Systemair typ CB 160-2,1 o mocy elektrycznej 2,1 kw wraz z termostatem Pulser z wbudowanym czujnikiem temperatury Kratka nawiewna dn 160. Ministerstwo Edukacji Narodowej Remont pomieszczenia UPS -16-

17 B. Wywiew Wentylator dachowy Systemair typ TFSR 160 LW = 180 m3/h z regulatorem REE-1 i podstaw dachow TOS Kratka wentylacyjna 250x100 Klapy po arowe Smay typ KTM-160-M dn 160 topikowa EI 120 szt. 4 Kana y wentylacyjne typ A/I, z blachy stalowej ocynkowanej, czone ko nierzowo z u yciem uszczelek z gumy mi kkiej oraz kana y okr e typu Spiro. Kana y b izolowane matami z we ny mineralnej 30 mm. Poza szachtem we na mineralna laminowana foli aluminiow. Na zaznaczonym odcinku kana wywiewny obudowa do odporno ci po arowej EI 120, np. Promatem Warunki ppo Sygna od czujek po arowych lub r cznych ostrzegaczy musi spowodowa od czenie zasilania od wszystkich urz dze wentylacyjnych. Przej cia przewodów wentylacyjnych przez przegrody o odporno ci ogniowej b wykonane w klasie odporno ci przegród. Przej cia przewodów rurowych przez przegrody o odporno ci ogniowej b wykonane w klasie odporno ci przegród. Zaleca si wykonanie uszczelnie przej rurowych przez ciany murowane mas ppo np. CFS-S Sil Hilti Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano monta owych Obowi zuj ce przepisy, stanowi ce podstaw projektowania: - Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie, Dz. U. 75 z 2002 r. poz. 690; z pó niejszymi zmianami (szczegó owy wykaz norm stanowi za cznik do w/w Rozporz dzenia) - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - opracowanie COBRTI Instal UWAGA: Ze wzgl du na charakter prac (adaptacja istniej cego budynku) wszelkie tpliwo ci wynikaj ce z niezgodno ci rysunków ze stanem faktycznym nale y wyja nia z projektantem. mgr in. Zygmunt Kulczakowicz upr. bud. nr St-178/72 Ministerstwo Edukacji Narodowej Remont pomieszczenia UPS -17-

18 III. INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA. 1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego, kolejno realizacji poszczególnych elementów. Zgodnie z zamierzeniem inwestycyjnym, w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie przy Al. J. Ch. Szucha 25, planuje si remont pomieszczenia sanitarnego oraz przebudow cz ci pomieszcze piwnicznych w poz. -2. Zgodnie z projektem przewiduje si : 1.Remont pomieszczenia UPS. 2.Wykonanie centralnego zasilania bezprzerwowego UPS. 3.Wykonanie instalacji wyci gowej z pomieszczenia UPS. 4.Wykonanie klimatyzacji pomieszczenia UPS. Zak ada si, e kolejno realizacji b dzie nast puj ca: - wykonanie robót rozbiórkowych: demonta drzwi i o cie nic, wyburzenie wewn trznych cian dzia owych, skucie tynków wewn trznych z pozosta ych cian, stropów oraz belek, rozbiórka posadzek betonowych w pomieszczeniach piwnicznych: demonta wewn trznej kraty stalowej, demonta instalacji o wietleniowej, rozbiórka obudów GK i sufitu GK w holu klatki schodowej nr -1H10 na potrzeby przeprowadzenia instalacji elektrycznej, wentylacji i klimatyzacji: przeznaczone do odtworzenia i przywrócenia stanu pierwotnego, rozbiórka posadzek parkietu drewnianego 50x50 cm w pomieszczeniach nr 019, 116, 233 i 338, przed wykonaniem otworów w stropach dla przeprowadzenia instalacji na dach. rozbiórka pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej 100x100 cm w zwi zku z monta em wentylatora dachowego, demonta trzech okien na poddaszu. - wykonanie robót budowlanych i wyko czeniowych i instalacyjnych: Osuszenie oraz wykonanie izolacji poziomej w cianach zewn trznych piwnic metod iniekcji krystalicznej, Murowanie, tynkowanie i malowanie: Naprawa i uzupe nienie warstwy wyrównawczej na pode cie - przygotowanie pod a przed przyklejeniem p ytek gresowych, Wykonanie posadzek. W pom. UPS, W pom. pomocniczym nr -1H14 (podniesienie posadzki do poziomu -3,23), Wykonanie obudów instalacji p ytami GKI, Odtworzenie zabudowy instalacji i sufitu z p yt GK pod stropem holu klatki schodowej nr -1H10 po przeprowadzeniu projektowanych instalacji. Wykonanie na schodach pochwytu ze stali nierdzewnej z rury fi 40 mm, mocowanie do ciany i do schodów, Monta drzwi, Ministerstwo Edukacji Narodowej Remont pomieszczenia UPS -18-

19 Wykonanie otworów 30x30 cm w stropach elbetowych parteru, I, II, III pi tra oraz w betonowej p ycie dachowej. Obudowa p ytami GK na konstrukcji stalowej, w pomieszczeniach nr 019, 116, 233 i 338, wykonanych instalacji prowadzonych na dach, Uzupe nienie parkietu i cokolików w pomieszczeniach nr 019, 116, 233 i 338 po wykonaniu zabudowy z p yt GK, malowanie cian i sufitów oraz zabudów z p yt GK farbami paro przepuszczalnymi, np. Tikurilla w kolorze bia ym., uzupe nienie izolacji przeciwwodnej na dachu: 2x papa termozgrzewalnej z obróbk wentylatora. Monta ciennej czerpni powietrza w cianie pomieszczenia UPS, Monta na poddaszu trzech aluzji ciennych w kolorze bia ym od strony elewacji w miejscu zdemontowanych okien. Remont istniej cych drzwi wahad owych. Monta centralnego zasilania bezprzerwowego UPS instalacji PWP dla urz. UPS modernizacji rozdzielni RG wraz z uk adem automatyki SZR doboru uk adu kompensacji mocy biernej w RG przebudowy (przeniesienia zasilania) obw. gniazd biurowych. Wykonanie wentylacji wyci gowej z pomieszczenia UPS, Monta wentylatora wyci gowego na dachu, Wykonanie klimatyzacji pomieszczenia UPS, Monta jednostek wewn trznych klimatyzacji w pomieszczeniu UPS, Monta jednostek zewn trznych klimatyzacji na poddaszu, 2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych. Budynek Ministerstwa Edukacji Narodowej. 3. Elementy zagospodarowania dzia ki, które mog stwarza zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi. Na terenie planowanej inwestycji nie wyst puj adne elementy zagospodarowania dzia ki mog ce stwarza zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi. 4. Przewidywane zagro enia podczas realizacji robót. - mo liwo spadni cia z rusztowania przy robotach na wysoko ci, - mo liwo pora enia pr dem. - mo liwo zranienia przy wykonywaniu prac budowlanych 5. Sposób prowadzenia instrukta u pracowników. Przed przyst pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy jest zobowi zany udzieli pracownikom szczegó owych informacji co do sposobu wykonania poszczególnych prac, omówi zagro enia, poinformowa o sposobie unikni cia zagro oraz pouczy o sposobie informowania o ewentualnych zaistnia ych wypadkach. Pracownicy powinni posiada dokumenty potwierdzaj ce przeszkolenie ich w zakresie BHP. 6. rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwom. Dla unikni cia niebezpiecze stw w trakcie wykonywania robót budowlanych nale y przewidzie nast puj ce rodki: - oznakowa i zabezpieczy obszar prowadzenia robót ziemnych i wykopów, 19

20 - pracownicy powinni by przeszkoleni w zakresie BHP, - pracownicy powinni posiada odzie ochronn, - na budowie powinna znajdowa si apteczka wyposa ona w artyku y pierwszej pomocy, - rusztowania powinny by wykonane zgodnie z przepisami BHP (stabilne, zabezpieczone barierkami) mgr in. Jan Dudkowski upr. bud. nr St-765/83 20

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA 1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA...1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO...2 WYKAZ ZA CZONYCH DO PROJEKTU WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ OWYMI UZGODNIE POZWOLE LUB

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytu zadania : Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej Lokalizacja : I owa ul. Piaskowa dz. Nr 739;665/1;665/2;738/1;738/2;627;667/2;741

Bardziej szczegółowo

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Jednostka projektowa: PetroNova Jan Ostaszewski 71-016 Szczecin, ul. Braniborska 2, tel/fax +91 4646098/ 4646099, e-mail: petronova.szczecin@wp.pl INWESTOR OBIEKT, ADRES Zarz

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie artea@artea.com.pl PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie Inwestor: Obiekt: Umowa: Zakład Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I US UG BUDOWLANYCH mgr in. Miros awa Witczak K r o t o s z y n, u l. R y n e k 1 / 4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN TRZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN TRZNE PROJEKTOWANIE I US UGI INWESTORSKIE mgr in. Piotr Ciotrowski 12-200 Pisz ul. Czerniewskiego 1/43 tel. 602654133 STADIUM BRAN A ELEKTRYCZNA NAZWA PROJEKTU INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN TRZNE INWESTOR rodek

Bardziej szczegółowo

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ZAMAWIAJ CY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY AL. PIASTÓW17, 70-310 SZCZECIN OBIEKT, ADRES CENTRUN DYDAKTYCZNO-BADAWCZE NANOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

PRZY CZE SIECI CIEP OWNICZEJ DO BUDYNKU UL.PRZASNYSKA 17 W DZ. OLIBORZ M.ST. WARSZAWA (dz. nr ew. 5/2, 5/3 obr b 7-02-10) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRZY CZE SIECI CIEP OWNICZEJ DO BUDYNKU UL.PRZASNYSKA 17 W DZ. OLIBORZ M.ST. WARSZAWA (dz. nr ew. 5/2, 5/3 obr b 7-02-10) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT PRZY CZE SIECI CIEP OWNICZEJ DO BUDYNKU UL.PRZASNYSKA 17 W DZ. OLIBORZ M.ST. WARSZAWA (dz. nr ew. 5/2, 5/3 obr b 7-02-10) TECHNOLOGIA, INSTALACJA ALARMOWA FAZA BRAN A OBIEKT INWESTOR PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Bran a Imi i nazwisko Numer uprawnie Data Podpis

Bran a Imi i nazwisko Numer uprawnie Data Podpis Jednostka projektowania: www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl Egzemplarz 1 Symbol projektu: 11.1263.07 Faza opracowania: Projekt

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku.

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt architektoniczno budowlany (br. sanitarna) ADRES: Bra sk, ul. Kopernika DZIA KI OBJ TE INWESTYCJ : 1312, 1381,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS)

WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS) WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS) CZ OPISOWA 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1.1. Podstawa opracowania Podstaw opracowania s nast puj

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA P.S.P 35-064 Rzeszów, Rynek 10, tel./fax. (17) 862 88 26, tel. (17) 862 56 47

PRACOWNIA PROJEKTOWA P.S.P 35-064 Rzeszów, Rynek 10, tel./fax. (17) 862 88 26, tel. (17) 862 56 47 PRACOWNIA PROJEKTOWA P.S.P 35-064 Rzeszów, Rynek 10, tel./fax. (17) 862 88 26, tel. (17) 862 56 47 NAZWA OBIEKTU ADRES OBIEKTU NAZWA I ADRES INWESTORA FAZA OPACOWANIA CZ OPRACOWANIA DATA OPRACOWANIA ZESPÓ

Bardziej szczegółowo

Przebudowa pomieszcze w budynku po byłej szkole na Punkt Przedszkolny w Bobolicach CZ OPISOWA

Przebudowa pomieszcze w budynku po byłej szkole na Punkt Przedszkolny w Bobolicach CZ OPISOWA CZ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. ZAKRES OPRACOWANIA.. 2 3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2 4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ 3 5. KANALIZACJA SANITARNA 4 6. WENTYLACJA. 5 7. UWAGI I WYTYCZNE

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : POWIATOWY URZ D PRACY W GRODZISKU WLKP. ZLECENIODAWCA : j.w. 62-065 GRODZISK Wlkp. ul. Pozna ska 15 Budynek administracyjny

INWESTOR : POWIATOWY URZ D PRACY W GRODZISKU WLKP. ZLECENIODAWCA : j.w. 62-065 GRODZISK Wlkp. ul. Pozna ska 15 Budynek administracyjny Projektowanie Nadzór Kosztorysowanie Instalacji, Wod Kan, Gaz, C.O. Grzegorz Supsar os. Wojska Polskiego 15/28 62-065 Grodzisk Wlkp pnkgs@interia.pl tel / fax (0.61) 44 47 316 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25

BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY NOWY ZAMEK Marta Pinkiewicz-Wo niakowska 03-741 Warszawa, ul. Bia ostocka 22 lok. 3 ZAMAWIAJ CY: Ministerstwo Edukacji Narodowej Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

1. CZ OGÓLNA... 3. 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3

1. CZ OGÓLNA... 3. 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3 1. CZ OGÓLNA... 3 1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 32410000-0... 3 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3 1.3. Zakres robót obj tych specyfikacj techniczn 32424000-1... 3 1.4. Ogólne

Bardziej szczegółowo

Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacja centralnego ogrzewania. Spis tre ci. Instalacja centralnego ogrzewania. Kod CPV 45331000-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17.

Bardziej szczegółowo

ZAK AD PROJEKTOWO US UGOWY PROJEKT Stanis aw Olejnik 16-400 Suwa ki ul. Bohaterów 19 e-mail elejniks@onet.eu tel. kom. 604 985 326

ZAK AD PROJEKTOWO US UGOWY PROJEKT Stanis aw Olejnik 16-400 Suwa ki ul. Bohaterów 19 e-mail elejniks@onet.eu tel. kom. 604 985 326 ZAK AD PROJEKTOWO US UGOWY PROJEKT Stanis aw Olejnik 16-400 Suwa ki ul. Bohaterów 19 e-mail elejniks@onet.eu tel. kom. 604 985 326 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Piotr Fortuna Architekci PROJEKT BUDOWLANY. WIELOBRAN OWEżO REMONTU CZ CI KORYTARZY WEWN TRZNYCH II PI TRA

Piotr Fortuna Architekci PROJEKT BUDOWLANY. WIELOBRAN OWEżO REMONTU CZ CI KORYTARZY WEWN TRZNYCH II PI TRA Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. ląska 33/85, NIP 958-117-95-01, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, e-mail: fortuna@foqoarchitekci.pl PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRAN OWEżO REMONTU CZ CI KORYTARZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 ul. Osowska 27 m. 5, 04-302 Warszawa e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOĝû OPRACOWANIA:

ZAWARTOĝû OPRACOWANIA: 2 ZAWARTO OPRACOWANIA:. OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA 2. RYSUNKI: Schemat kotłowni gazowej instalacj solarn rys. nr Rzut parteru skala :00 rys. nr 2 Rzut fragmentu dachu skala :00 rys. nr 3 Schemat podł

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN TRZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN TRZNE EGZEMPLARZ NR 1 KOMPLET SK ADA SI Z CZTERECH EGZEMPLARZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN TRZNE Temat: Przebudowa pomieszcze kot owni na sal multimedialn i si owni Obiekt: Pomieszczenia kot owni Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Nazwa zadania: Wykonanie systemu kontroli dost pu w budynku nr 1 Oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych w Legnicy Zakres robót według Wspólnego Słownika Zamówie : Adres:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY ul. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa MARZEC 2012 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU: 1. ZAŁO ENIA DO PROJEKTOWANIA.... 7 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 8 1.2. PODSTAWA TECHNICZNA PROJEKTU... 8

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Osowska 27 m5, 04-302 Warszawa tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ

PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ OBIEKT: Dom Jednorodzinny, ul. Rodzinna 1, 31-900 Kraków INWESTOR: Jan Nowak Dostawca: Piecz c i podpis: Stanis aw Kowalski Zak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

Instalacja centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym

Instalacja centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym FAZA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT Instalacja centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym BRAN A ADRES INWESTYCJI SANITARNA ul. Mazurska 26 m 33 70-444 Szczecin dz. nr 20/15

Bardziej szczegółowo