Projekt budowlano-wykonawczy remontu pomieszczenia UPS wraz z wykonaniem instalacji zasilaj cej UPS-y, wentylacji i klimatyzacji pomieszczenia UPS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt budowlano-wykonawczy remontu pomieszczenia UPS wraz z wykonaniem instalacji zasilaj cej UPS-y, wentylacji i klimatyzacji pomieszczenia UPS"

Transkrypt

1 Projekt budowlano-wykonawczy remontu pomieszczenia UPS wraz z wykonaniem instalacji zasilaj cej UPS-y, wentylacji i klimatyzacji pomieszczenia UPS INWESTOR: Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. J. Ch. Szucha 25, Warszawa OBIEKT: Budynek u yteczno ci publicznej ADRES OBIEKTU: Al. J. Ch. Szucha 25, Warszawa JEDNOSTKA PROJEKTOWA: en-em Projekt, projektowanie architektoniczne Norbert Sawicki ul. Finlandzka 12 lok Warszawa Bran a Zakres Imi i Nazwisko Nr uprawnie Podpis Budowlana Instalacje sanitarne Instalacje elektryczne Projektant Projektant Projektant mgr in. Jan Dudkowski mgr in. Zygmunt Kulczakowicz mgr in. Jaros aw Byszewski St-761/83 St-178/72 MAZ/0137/PWOE/05 DATA OPRACOWANIA PROJEKTU: 12 listopada 2014 r.

2 CZ OPISOWA SPIS ZAWARTO CI OPRACOWANIA I. Opis planu zagospodarowania terenu. str. 3 II. Opis techniczny. str Podstawa opracowania. 2. Stan istniej cy. 3. Stan docelowy. 4. Opis robót rozbiórkowych, budowlanych i wyko czeniowych 5. Opis robót instalacji elektrycznych. 6. Opis robót instalacji sanitarnych. 7. Zatrudnienie, BHP i SANEPID. 8. Ochrona przeciwpo arowa. III. Informacja dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. str. 18 ZA CZNIKI 1. O wiadczenia projektantów o zgodno ci projektu z przepisami. str Kserokopie uprawnie oraz za wiadcze o przynale no ci do izby projektantów i sprawdzaj cych. str.22 3.Zalecenia konserwatorskie wydane przez Biuro Sto ecznego Konserwatora Zabytków, str.28 KZ-IAU MJW.(2) z dnia 20 sierpnia 2014 r. CZ GRAFICZNA str.30 1) PS-01 Plan sytuacyjny. 1:500; 2) B/I-01/a poziom -1 rzut pomieszczenia UPS: stan istniej cy rozbiórki 1:50; 3) B/I-01/b poziom -1 rzut pomieszczenia UPS: stan istniej cy rozbiórki 1:50; 4) B/I-2 poziom -1 przekrój pomieszczenia UPS: stan istniej cy rozbiórki1:50; 5) B-01/a poziom -1 rzut pomieszczenia UPS: stan projektowany 1:50; 6) B-01/b poziom -1 rzut pomieszczenia UPS: stan projektowany 1:50; 7) B-02 poziom -1 przekrój pomieszczenia UPS: stan projektowany 1:50; 8) B-03 obudowa instalacji w pom. biurowych: parter, I pi tro, II pi tro, III pi tro 1:50; 9) B-04 rzut dachu/poddasza 1:50; 10) B-05 aluzje 1:10; 11) B-06 drzwi wahad owe 1:10; 12) B-07 drzwi d1 1:10; 13) E-01 poziom -1 Plan instalacji elektrycznych. 1:100; 14) E-02 poziom 0 Plan instalacji elektrycznych. 1:100; 15) E-03 poziom poddasza Plan instalacji elektrycznych 1:100; 16) ES-01 Schemat rozdzielni RG (1 arkusz) b.s. ; 17) ES-02 Schemat rozdzielni RGA (2 arkusze) b.s. ; 18) ES-03 Schemat rozdzielni RGUPS (1 arkusz) b.s. ; 19) S-01 Rzut fragmentu piwnicy 1:100; 20) S-02 Rzut fragmentów kondygnacji :100; 21) S-03 Rzut fragmentu poddasza 1:100; 22) S-04 Schemat instalacji ch odniczej ; Ministerstwo Edukacji Narodowej Remont pomieszczenia UPS -2-

3 OPIS PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 1. Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczenia UPS wraz z wykonaniem instalacji zasilaj cej UPS-y, wentylacji i klimatyzacji pomieszczenia UPS Projektowana przebudowa nie b dzie wp ywa na zmian istniej cego zagospodarowania terenu. 2. Stan istniej cy zagospodarowania Planowane roboty budowlane i instalacyjne b wykonywane w piwnicy budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej. W wyniku planowanej inwestycji zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie. 3. Wpis do rejestru zabytków Budynek Ministerstwa Edukacji Narodowej zosta wpisany do rejestru zabytków decyzj nr A-816 z dnia r. 4. Wp yw eksploatacji górniczej Teren inwestycji znajduje si poza granicami terenów górniczych. 5. Przewidywane zagro enia dla rodowiska Projektowana inwestycja nie b dzie mia a negatywnego wp ywu na rodowisko oraz higien i zdrowie ludzi. Ministerstwo Edukacji Narodowej Remont pomieszczenia UPS -3-

4 II. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania 1.1. Umowa z inwestorem 1.2. Archiwalna inwentaryzacja obiektu Wizja lokalna Uzgodnienia z inwestorem Zalecenia konserwatorskie. 2. Stan istniej cy. Pomieszczenie nr -1H11 obj te zakresem opracowania zlokalizowane jest na poziomie -1, w centralnej cz ci budynku, pod holem wej ciowym. Wej cie do pomieszczenia z holu klatki schodowej przez drzwi wahad owe oraz krat. Posadzka tego pomieszczenia jest obni ona w stosunku do pozosta ych pomieszcze na tym poziomie o 68 cm. Na ca ej d ugo ci pomieszczenia znajduje si 12 cm podwy szenie, biegn ce mniej wi cej w po owie jego szeroko ci. Bezpo rednio z tego pomieszczenia dost pne dwa pomieszczenia pomocnicze nr -1H13 i -1H14. Przez pomieszczenie przechodz instalacje wody, c.o. i elektryczna. ciany zewn trzne oraz wewn trzne murowane z ceg y pe nej tynkowane, Stropy elbetowe otynkowane, Posadzki i schody betonowe ob one p ytkami ceramicznymi, Drzwi do pomieszcze piwnicznych p ycinowe (brak drzwi do pomieszcze pomocniczych), Wentylacja grawitacyjna, przez otwór czerpni w cianie zewn trznej od strony dziedzi ca. ciana zewn trzna od strony dziedzi ca cz ciowo zawilgocona, tynki na cianach pop kane w niektórych miejscach na cianach brak tynku. Parametry techniczne remontowanych pomieszcze : Powierzchnia: Wysoko : 3. Stan docelowy. 50,46 m2 172 cm do 231 cm Celem remontu jest dostosowania pomieszczenia do aktualnych wymaga przepisów technicznych oraz wymaga producentów dla urz dze UPS i ich baterii. W wyniku remontu pomieszczenie UPS zostanie podwy szone poprzez opuszczenie posadzki. Pomieszczenie pomocnicze nr -1H13 zostanie w czone do pom. UPS, natomiast pomieszczenie nr -1H14 zostanie oddzielone i w czone do s siedniego pomieszczenia pomocniczego nr -1B10. Wszystkie pomieszczenia zostan odnowione. - wymiana i obni enie posadzek, - remont schodów, - osuszenie ciany zewn trznej od strony dziedzi ca metod iniekcji krystalicznej, Ministerstwo Edukacji Narodowej Remont pomieszczenia UPS -4-

5 - pomieszczenie UPS zostanie wydzielone przegrodami po arowymi EI120 oraz drzwiami EI60, - doprowadzenie zasilania z pomieszczenia rozdzielni nr -1H08, - wymiana czerpni powietrza w cianie zewn trznej, - obudowa instalacji w technologii GK, - wentylacja pomieszczenia wyci giem mechanicznym (instalacja zostanie wyprowadzona na dach budynku), - klimatyzacja pomieszczenia (jednostki zewn trzne zostan usytuowane na poddaszu), Parametry techniczne remontowanych pomieszcze : Powierzchnia: 50,46 m 2 Wysoko : cm do 231 cm 4. Zagadnienia BHP i SANEPID. Pomieszczenie UPS jest pomieszczeniem technicznym i b dzie wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dost p do niego i urz dze w nim pracuj cych b mia y tylko osoby wykwalifikowane s by ministerstwa. 5. Ochrona przeciwpo arowa. Budynek biurowy, sze ciokondygnacyjny redniowysoki, podpiwniczony, zaliczony do kategorii zagro enia ludzi ZL III, pomieszczenia techniczne zaliczane do kategorii PM. Konstrukcja budynku zosta a wykonana w uk adzie mieszanym cianowo s upowo p ytowym. ciany konstrukcyjne wewn trzne i zewn trzne murowane z ceg y pe nej na zaprawie cementowo wapiennej. Stropy elbetowe, p ytowo ebrowe, na kondygnacjach nadziemnych wype nione pustakami ceramicznymi. Powierzchnia u ytkowa pomieszcze obj tych zakresem opracowania: 50,46 m2. Zak ada si, e w pomieszczeniach piwnicznych jednocze nie b przebywa y max. 2 osoby w czasie nie d szym ni 2 godz. jednorazowo. Pomieszczenie UPS b dzie wykorzystywane jako pomieszczenie techniczne dla potrzeb urz dze niezb dnych do zasilania bezprzerwowego instalacji komputerowych. Pomieszczenia techniczne UPS zostanie wydzielone przegrodami budowlanymi o odporno ci po arowej REI120 oraz drzwiami EI60. Pomieszczenie b dzie stanowi odr bn stref po arow o g sto ci obci enia ogniowego Q<500 MJ/m2. Przej cia instalacji przez przegrody po arowe zostan uszczelnione w klasie odporno ci po arowej tych przegród. Kana wentylacyjny z pomieszczenia UPS zostanie wyprowadzony ponad dach budynku i b dzie przechodzi przez pomieszczenia, których nie obs uguje. W miejscach przej przez elementy oddziele przeciwpo arowych wyposa ony zosta w przeciwpo arowe klapy odcinaj ce o klasie odporno ci ogniowej EIS120, miejscowo zosta obudowany do klasy odporno ci ogniowej EIS120. Przy wej ciu do budynku na poziomie parteru zaprojektowano Po arowy Wy cznik Pr du UPS (PWPU) dla obu UPSów zapewniaj cy mo liwo wy czenia zasilania wszelkich odbiorów komputerowych. Ministerstwo Edukacji Narodowej Remont pomieszczenia UPS -5-

6 Uwaga: Elementy budowlane, dla których wymaga si odporno ci ogniowej, powinny posiada certyfikaty zgodno ci i by oznakowane znakami CE lub znakami B. Wszystkie materia y i urz dzenia przeciwpo arowe powinny posiada aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodno ci jednostek certyfikuj cych, akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP. 6. Opis robót rozbiórkowych, budowlanych i wyko czeniowych Roboty rozbiórkowe i demonta owe: - demonta drzwi i o cie nic, - wyburzenie wewn trznych cian dzia owych, - skucie tynków wewn trznych z pozosta ych cian, stropów oraz belek, - rozbiórka posadzek betonowych w pomieszczeniach piwnicznych: - p ytki ceramiczne 2 cm, - posadzka betonowa 30,0; 44,0 cm, - grunt rodzimy 16,0 cm - demonta wewn trznej kraty stalowej, - demonta instalacji o wietleniowej, - rozbiórka obudów GK i sufitu GK w holu klatki schodowej nr -1H10 na potrzeby przeprowadzenia instalacji elektrycznej, wentylacji i klimatyzacji: przeznaczone do odtworzenia i przywrócenia stanu pierwotnego, - rozbiórka posadzek parkietu drewnianego 50x50 cm w pomieszczeniach nr 019, 116, 233 i 338, przed wykonaniem otworów w stropach dla przeprowadzenia instalacji na dach. - rozbiórka pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej 100x100 cm w zwi zku z monta em wentylatora dachowego, - demonta trzech okien na poddaszu Roboty budowlane i wyko czeniowe: Osuszenie oraz wykonanie izolacji poziomej w cianach zewn trznych piwnic metod iniekcji krystalicznej, Sposób wykonania iniekcji krystalicznej: - Wiercenie otworów w murze: Dla izolacji poziomej, wykonuje si w jednej linii na wybranym poziomie, równolegle do poziomu posadzki w podpiwniczeniu. Otwory o rednicy 20 mm wykonuje si przy u yciu m otów udarowo obrotowych w odst pach co cm w zale no ci od stanu zasolenia murów. Je eli zasolenie murów jest wi ksze ni 0,5% masowych lub gdy nie wykonuje si pomiarów zasolenia, nale y wykonywa otwory iniekcyjne co 10 cm. W przypadku minimalnego zasolenia, znacznie poni ej 0,3%, otwory iniekcyjne mo na wierci co 15 cm. Dla izolacji pionowej, p aszczyzn muru zewn trznego nawierca si siatk otworów iniekcyjnych w odleg ciach w rz dzie i pionie co 20 cm. W wyj tkowych sytuacjach zasolenia muru otwory nale y wierci w odst pach co 15 cm. - Otwory iniekcyjne wierci si na g boko muru minus 5 cm oraz pod k tem do poziomu. Ministerstwo Edukacji Narodowej Remont pomieszczenia UPS -6-

7 - Przygotowane otwory iniekcyjne nawil a si przed wprowadzeniem rodka iniekcyjnego wod wyp ukuj c jednocze nie z otworów py z wiercenia. - Po oko o 30 minutach wprowadza si grawitacyjnie do otworów wie o przygotowany rodek iniekcyjny, sk adaj cy si z cementu portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i wody w odpowiednich proporcjach wagowych. Mieszanina ta powinna mie konsystencje atwo samopoziomuj si w naczyniu i atwo wlewaj si otworu z naczynia do otworu o rednicy 2 cm. - Mieszanin iniekcyjn przygotowuje si bezpo rednio przed jej u yciem i nale y zastosowa j do 30 minut od czasu dodania wody. - Sk adniki mieszaniny: cement i woda maj odpowiednie normy pa stwowe, natomiast aktywator krzemianowy, sk adaj cy si z polimorficznych form krzemianu i polikrzemianu otrzymuje si od licencjonowanych firm stosuj cych technologie. Murowanie, tynkowanie i malowanie: - wszystkie pozosta e po rozbiórkach ciany i sufity, po uprzednim odbiciu tynków, nale y odgrzybi stosuj c odpowiednie preparaty np. Atlas. - uzupe ni ubytki w cianach, - wymurowanie ciany wewn trznej oraz zamurowanie otworu drzwiowego z ceg y pe nej klasy 20, gr. 12 cm na posadzce z betonu, czenie ze cianami istniej cymi kotwami ze stali nierdzewnej, - obsadzenie betonowego nadpro a prefabrykowanego nad otworem drzwi wej ciowych szer. 130 cm, - wykonanie tynków na wszystkich cianach nale y systemem tynków renowacyjnych przeznaczonych dla obiektów zabytkowych i o trudnych pod ach, np. Atlas Z oty Wiek tynki renowacyjne, - malowanie pomieszcze ( ciany i sufity) farbami paro przepuszczalnymi, np. Tikurilla, Naprawa i uzupe nienie warstwy wyrównawczej na pode cie - przygotowanie pod a przed przyklejeniem p ytek gresowych, Wykonanie posadzek. W pom. UPS: - p ytki gresowe jednobarwne w kolorze be owym 15x15 cm (zbli one do istniej cych) 2,0 cm - posadzka z betonu C20/25, gór zbrojonego siatk z pr tów 10 mm 10x10 cm stal 34GS 10 cm - papa termozgrzewalna wywini ta 10 cm na ciany, - chudy beton 10,0 cm - piasek zag szczony 10,0, cm W pom. UPS (podest i schody): - p ytki gresowe jednobarwne w kolorze be owym 15x15 cm (zbli one do istniej cych) uk adane na pode cie, stopnicach i podstopnicach 2,0 cm antypo lizgowe, 5 klasa odporno ci na cieranie z cokolikiem wys. 10 cm. W pom. pomocniczym nr -1H14 (podniesienie posadzki do poziomu -3,23): - p ytki gresowe jednobarwne w kolorze be owym 15x15 cm (zbli one do istniej cych) 2,0 cm Ministerstwo Edukacji Narodowej Remont pomieszczenia UPS -7-

8 antypo lizgowe, 5 klasa odporno ci na cieranie z cokolikiem wys. 10 cm. - szlichta cementowa zbrojona siatk Rabitza 5,0 cm - papa termozgrzewalna wywini ta 10 cm na ciany, - posadzka z betonu C8/10 zbrojonego siatk z pr tów 6 mm 15x15 cm 10 cm - piasek zag szczony 43,0, cm - istniej ca posadzka na poz. -3,83 Wykonanie obudów instalacji p ytami GKI, Odtworzenie zabudowy instalacji i sufitu z p yt GK pod stropem holu klatki schodowej nr -1H10 po przeprowadzeniu projektowanych instalacji. Wykonanie na schodach pochwytu ze stali nierdzewnej z rury fi 40 mm, mocowanie do ciany i do schodów, Monta drzwi: - drzwi do pomieszczenia UPS z p yty HDF/okleina HPL dwu skrzyd owe, adkie, odporno po arowa EI 60, wyposa w zamki typu YALE, kolor bia y, drzwi przystosowane do pod czenia kontroli dost pu, - okucia drzwi ze stali nierdzewnej, Wykonanie otworów 30x30 cm w stropach elbetowych parteru, I, II, III pi tra oraz w betonowej p ycie dachowej. Obudowa p ytami GK na konstrukcji stalowej, w pomieszczeniach nr 019, 116, 233 i 338, wykonanych instalacji prowadzonych na dach, Uzupe nienie parkietu i cokolików w pomieszczeniach nr 019, 116, 233 i 338 po wykonaniu zabudowy z p yt GK, malowanie cian i sufitów oraz zabudów z p yt GK farbami paro przepuszczalnymi, np. Tikurilla w kolorze bia ym., uzupe nienie izolacji przeciwwodnej na dachu: 2x papa termozgrzewalnej z obróbk wentylatora. Monta ciennej czerpni powietrza w cianie pomieszczenia UPS, Monta na poddaszu trzech aluzji ciennych w kolorze bia ym od strony elewacji w miejscu zdemontowanych okien. Remont istniej cych drzwi wahad owych: - usuni cie uszcz cych si pow ok farby, - uzupe nienie fragmentu skrzyd a drzwi, - szpachlowanie powsta ych nierówno ci w wyniku usuni cia starych pow ok farby, - szlifowanie papierem ciernym do uzyskania g adkiej powierzchni, - gruntowanie powierzchni drewnianych przed malowaniem zasadniczym, - dwukrotne malowanie emali do drewna w kolorze bia ym. mgr in. Jan Dudkowski upr. bud. nr St-765/83 Ministerstwo Edukacji Narodowej Remont pomieszczenia UPS -8-

9 7. Opis robót instalacji elektrycznych Zakres opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych inwestycji polegaj cej na wykonaniu: centralnego zasilania bezprzerwowego UPS instalacji PWP dla urz. UPS modernizacji rozdzielni RG wraz z uk adem automatyki SZR doboru uk adu kompensacji mocy biernej w RG przebudowy (przeniesienia zasilania) obw. gniazd biurowych Stan istniej cy. Obiekt zasilany jest z sieci RWE (zasilanie podstawowe) poprzez RG zlokalizowan w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie -1. Rozdzielnica RG zbudowana jest z wielu ró nych szaf powstaj cych na skutek zwi kszaj cego si zapotrzebowania ytkownika W budynku zainstalowany jest agregat pr dotwórczy pracuj cy zarówno na odbiory serwerowe jak i inne (o wietlenia, gniazda, wentylacja). Obecnie urz dzenia serwerowni zasilane s z wielu lokalnych, montowanych w szafach Rack UPSów poprzez istniej ce rozdzielnie TB1, TB2. Z rozdzielni TB1 zasilane s tak e obwody gniazd biurowych. Pomieszczenie przewidziane dla monta u UPSa jest zlokalizowane w piwnicy o ró nych wysoko ciach sufitu. W pomieszczeniu tym przebiegaj tranzyty instalacji wodnej jak i energetycznej. Pomieszczenie to wyposa one jest w inst. o wietlenia, gniazd jednak jej stan oceniono na z y Demonta e. W zwi zku z planowanymi pracami nale y zdemontowa instalacje w pom. przysz ego UPSa (oprawy, gniazda, kable) W pom. serwerowni przebudowie ulegn szafy rack (demonta UPSów lokalnych). W RG nie przewiduje si prac demonta owych Urz dzenia UPS W ramach prowadzonych prac przewiduje si przygotowanie instalacji pod monta do pracy równoleg ej 2 jednostek UPS (przedmiot odr bnego przetargu) typu GE General Electric, SG Series 60 PurePulse CE UPS 60kVa wraz z uk adem BY- PASS wewn trznym i zewn trznym, z bateriami akumulatorów na czas podtrzymania 60 min, docelowo 120min (przewidziana rezerwa miejsca w stela ach bateryjnych i rozwi zania techniczne na przysz ). Jednostki UPS zasilane b z wydzielonych pol zasilaj cych RGA rozdzielni RG budynku. Odp ywy te po przeprowadzonej modernizacji RG zasilane b tak e z istniej cego agregatu pr dotwórczego poprzez istn. uk ad SZR zlokalizowany w RG. Ministerstwo Edukacji Narodowej Remont pomieszczenia UPS -9-

10 Ze wzgl du na prac równoleg jednostek UPS kable zasilaj ce/odp ywowe musz mie równ d ugo (ró nica max 10%). W ramach dostawy UPS przewidzie okablowanie, uk ady steruj ce do pracy równoleg ej obu urzadzen. Wy czenie PPO Przy wej ciu do budynku na poziomie parteru zaprojektowano Po arowy Wy cznik Pr du UPS (PWPU) dla obu UPSów zapewniaj cy mo liwo wy czenia zasilania wszelkich odbiorów komputerowych Uk ad kompensacji mocy. W ramach modernizacji RG planowany jest monta uk adu aktywnego filtra harmonicznych oraz poprawy wspó czynnika mocy celem obni enia op at za energi jak i poprawy jako ci zasilania. Na podstawie dokonanych pomiarów i analiz dobrano urz dzenie typu SAFI (Skalowalny Aktywny Filtr Harmonicznych) o pr dzie kompensacji 60A. Filtr nale y wpi do rozdzielni RG poprzez roz cznik bezpiecznikowy. Poprzez zamontowane w filtrze kó ka uzyskujemy mo liwo przesuni cia urz dzenia do czynno ci serwisowych, ze wzgl du na to zasilania wykona przewodami gi tkimi. Filtr aktywny SAFi jest pó przewodnikowym konwerterem mocy o budowie modu owej kontrolny oraz mocy (tu 2 szt.), który zapewnia atw i szybk rozbudow w przypadku zmiany zapotrzebowania na moc. Urz dzenie mierzy pr d harmonicznych pochodz cych od nieliniowych odbiorników. Nast pnie generuje pr d o przeciwnej fazie i identycznej amplitudzie a tym samym powoduje wyeliminowanie harmonicznych oraz kompensacj mocy biernej zarówno indukcyjnej jak i pojemno ciowej. Podstawowe cechy projektowanego filtra to: Poprawa wspó czynnika mocy, Redukcja zak óce harmonicznych sieci, Redukcja pr du przewodu neutralnego, Redukcja nierównomiernego obci enia faz, Zmniejszenie pr du rozruchowego pobieranego z sieci, Obni enie zapotrzebowania na moc agregatów pr dotwórczych, Brak ryzyka wyst pienia rezonansu harmonicznych, Do wydzielonych styków filtra nale y przy czy okablowanie istniej cego PWP Uk ad SZR. Ministerstwo Edukacji Narodowej Remont pomieszczenia UPS -10-

11 Dodatkowo, w ramach modernizacji RG, zgodnie z yczeniem inwestora przewiduje si od czenie z zasilania agregatem innych odbiorów ni UPS. Zrealizowane b dzie to poprzez wykonanie nowej sekcji RG oznaczonej jako RGA, przepi cie jej na zasilanie po uk adzie automatyki SZR. Pozosta e istniej ce odbiory zlokalizowane w RG po przepi ciu uk adu SZR zasilane b jedynie z sieci miejskiej Rozdzielnia agregatu RGA. Szafa sekcji rezerwowanej RGA zlokalizowane b dzie naprzeciwko istniej cych szaf RG. Wykonana b dzie jako szafa stoj ca wys. 210 cm, szeroko ci 100cm z drzwiami pe nymi. Taka wielko szafy zapewni zapas miejsca na ewentualna pó niejsze potrzeby inwestora rozbudowa o dodatkowe pola zasilaj ce). Szaf wykona w oparciu o za czony schemat rozdzielni RGA Rozdzielnia g ówna UPS W nowoprojektowanym pomieszczeniu przewidziano monta rozdzielni g ównej UPS oznaczonej jako RGUPS zasilaj cej wszystkie odbiory komputerowe wymagaj ce podtrzymania zasilania UPSem i agregatem. Wykonana b dzie jako szafa stoj ca wys. 160 cm, szeroko ci 100cm z drzwiami pe nymi. Taka wielko szafy zapewni zapas miejsca na ewentualna pó niejsze potrzeby inwestora rozbudowa o dodatkowe pola zasilaj ce). Szaf wykona w oparciu o za czony schemat rozdzielni RGUPS 7.9. Trasy kablowe. W ramach prowadzonych prac przewiduje si wykorzystanie istniej cych przestrzeni instalacyjnych (przed cianki G-K, sufit podwieszony G-K) jako przestrzeni prowadzenia kabli w nowych korytkach kablowych pomi dzy pomieszczeniem RG a UPS. Dla okablowania wentylatora dachowego jak i jednostek klimatyzatorów przewidziano u enie korytka kablowego wzd instalacji klimatyzacji. Dodatkowo w pom RG wykona drabinki kablowe D600 ponad istn. drabinkami i szafami RG zapewniaj ce komunikacj z nowoprojektowan szaf RGA oraz zapewniaj rezerw miejsca pod przysz rozbudow. Okablowanie wlz (zasilania rozdzielnic, UPS) wykona przewodami w izolacji 1kV (np. YKY, YKXS) Instalacje si y, o wietlenia. W adoptowanym na potrzeby UPS pomieszczeniu zainstalowane zostan oprawy wietlenia podstawowego jak i awaryjnego. Sterowanie o wietleniem odbywa si lokalnie poprzez wy czniki o wietlenia. Ministerstwo Edukacji Narodowej Remont pomieszczenia UPS -11-

12 Poziom nat enia o wietlenia spe nia wymagania normy PN-EN , dla pomieszczenia UPS minimalna projektowana warto redniego nat enia o wietlenia wynosi 200 lux.. wietlenie awaryjne stanowi b wydzielone oprawy LED, wyposa one dodatkowo w uk ad akumulatorowy o czasie podtrzymania min. 1h. W pom. tym przewidziano tak e gniazda elektryczne. Okablowanie: Instalacj wykona kablami w izolacji tradycyjnej, polwinitowej (np.ydy), onymi w rurkach n/t Instalacje sanitarne. Urz dzenia wentylacji: Zgodnie z wytycznymi projektu wentylacji przewidzie nale y zasilanie urz dze wentylacji i klimatyzacji. Odbiory te zasilane b z rozdzielni RGUPS (klimatyzatory -2 szt wraz z przepustnicami) oraz z rozdzielni RGA (urz. wentylacji bytowej pom. UPS wraz z nagrzewnic, przepustnic ). Wentylacja pomieszczenia pracuje w trybie ci ym z regulacj wydajno ci wentylatora nawiewnego poprzez regulator REE-1, regulator ten steruje równie otwarciem przepustnicy. Pomi dzy jednostkami zewn.(jzk) a wew. klimatyzacji u okablowanie steruj ce zgodne z wytycznymi dostawcy urz dze (YDY 4x1,5). Dodatkowo, aluzje na poddaszu otwierane b od za czenia JZK do tego celu u okablowanie zasilaj ce pomi dzy JZK a RGUPS, sterowanie odbywa si b dzie poprzez adapter zdalnego monitorowania pracy PAC-SA88HA-E + przeka nik z cewk 12 DC b cy dodatkowym wyposa eniem ka dej jednostki zewn trznej klimatyzatora. Si ownik przepustnic wentylacji jak i klimatyzacji pracuj na napi ciu 230V Przepi cia instalacji. Z rozdzielni TB1 zasilane s obwody gniazd biurowych, zgodnie z yczeniem inwestora nale y je przepi do typowej rozdzielni stanowisk pracy. Funkcje te pe ni rozdzielnia TK-0A/1 która posiada odpowiedni rezerw miejsca. Przewody ww. obwodów (6 szt.) nale y przed, w rozdzielni zainstalowa wy czniki typu S191 B16 oraz wy cznik ró nicowo-pr dowy Ochrona przeciwpora eniowa. Ochrona przeciwpora eniowa przed dotykiem bezpo rednim realizowana jest poprzez zastosowanie izolowania cz ci czynnych. W ochronie dodatkowej przed dotykiem po rednim - zastosowano wy czenie zasilania poprzez wy czniki samoczynne, wy czaj ce w przypadku zwarcia pomi dzy cz ci czynn a cz ci przewodz dost pn. Czas wy czenia tych wy czników nie b dzie przekracza 0,4 sek.. Ministerstwo Edukacji Narodowej Remont pomieszczenia UPS -12-

13 Uzupe nieniem ochrony podstawowej dla obwodów min gniazd jest zastosowanie wy czników ró nicowopr dowych o pr dzie zadzia ania 30mA. Przewodami wyrównawczymi wyprowadzonymi z LSW nale y po czy m.in. korytka, kana y inst. wentylacji. Po czenia wyrównawcze w pom. UPS wykona przewodami LY4mm2 przy czonymi do lokalnej szyny wyrównawczej LSWU (pom. UPS). LSWU przy czy linka LGy50mm2 do GSU w rozdzielni g ównej budynku Uwagi ko cowe. Przed przyst pieniem do prac nale y dokona koordynacji na budowie (weryfikacja rozmieszcze elementów budowanych). Wykonawca jest zobowi zany do wykonania wszelkich rysunków warsztatowych niezb dnych do wykonania prac. Przy wykonywaniu/naprawie przepustów przez przegrody ogniowe poszczególnych stref zastosowa nale y mas uszczelniaj o odporno ci danej przegrody. Urz dzenia instalowa zgodnie z wytycznymi, DTR-mi dostawców/producentów. Po zrealizowaniu wszelkich prac monta owych wykona nale y: wszelkie wymagane przepisami pomiary i próby ruchowe, wszelkie testu ruchowe realizowanych, modernizowanych urz dze, elementów instalacji (rozdzielnie, PWP itp.) pomiary regulacyjne uk adu kompensacji mocy Wykona nale y dokumentacj powykonawcz z: protoko ami odbioru robót cz ciowych i ulegaj cych zakryciu, protoko ami pomiarowymi instalacji, projektem wykonawczym z naniesionymi przez wykonawc i zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru robót elektrycznych poprawkami, wiadczeniem kierownika robót o wykonaniu prac zgodnie z projektem wykonawczym oraz sztuk i wiedz in yniersk protoko ami zabezpiecze przej przez przegrody po arowe, protoko ami szkole obs ugi, zatwierdzeniami inwestora, kartami katalogowymi, certyfikatami, atestami innymi materia ami dopuszczaj cymi do zabudowania materia ów i urz dze w obiekcie, DTR-ki, instrukcje obs ugi Zalecenia dla u ytkownika obiektu. Do u ytkownika obiektu nale y: Ministerstwo Edukacji Narodowej Remont pomieszczenia UPS -13-

14 Dokonanie wspólnie z wykonawc instalacji jej odbiorów, tj. sprawdzenie zgodno ci z przepisami wykorzystanych do realizacji inwestycji materia ów, odbiór po monta owych protokó ów pomiarowych, Przeprowadzenie szkolenia osób odpowiedzialnych ze eksploatacj instalacji, Prowadzenie ksi ki obiektu z wpisami odno nie kontroli/przegl dów instalacji (protoko y pomiarowe), dokonywanych modernizacji i zmian instalacji (uzgodnione projekty wykonawcze), mgr in. Jaros aw Byszewski upr. bud. nr MAZ/0137/PWOE/05 Ministerstwo Edukacji Narodowej Remont pomieszczenia UPS -14-

15 8. Opis robót instalacji sanitarnych Wentylacja mechaniczna Dla pomieszczenia zaprojektowano wentylacj mechaniczn nawiewno-wywiewn, zgodnie z wytycznymi technologicznymi oraz z obowi zuj cymi przepisami. Nawiew powietrza do pomieszczenia poprzez istniej czerpni powietrza, wentylator nawiewny, filtr klasy EU5 i nagrzewnic elektryczn. Do odci cia nap ywu powietrza zaprojektowano przepustnic sterowan si ownikiem. Zespó nawiewny usytuowany dzie w ramach istniej cego otworu nawiewnego. Ze wzgl du na brak w budynku instalacji ciep a technologicznego, zaprojektowano nagrzewnic elektryczn. Wywiew powietrza poprzez wentylator wywiewny dachowy. Kana wywiewny z pomieszczenia do wentylatora wywiewnego dachowego b dzie poprowadzony projektowanym szachtem instalacyjnym wspólnie z rurami instalacji freonowej. Wywiew powietrza w pomieszczeniu serwerowni kratk wentylacyjn. Kana wywiewny izolowany we mineraln o grubo ci 30 mm. Ilo ci powietrza, wymiary kratki i kana ów, zakres prac i trasy prowadzenia kana ów pokazano na rysunkach. Na przej ciach przez przegrody o odporno ci ogniowej zamontowane b klapy po arowe. Wytyczne sterowania instalacji wentylacji mechanicznej: Za czanie wentylatorów nawiewnego i wywiewnego w pomieszczeniu serwerowni; praca ci a. Regulatory wydajno ci wentylatorów zamontowane w pobli u wentylatorów, do regulacji ilo ci powietrza nawiewanego i wywiewanego. Wy cznik serwisowy przy wentylatorze dachowym. Nagrzewnica b dzie sterowana termostatem z wbudowanym czujnikiem temperatury. Temperatura nawiewanego powietrza +16oC Instalacja ch odzenia Do ch odzenia serwerowni zaprojektowano dwa zestawy ch odz ce typu split, one z jednostki zewn trznej PUHZ-ZRP125YKA oraz jednostki wewn trznej stoj cej PSA-RP125KA produkcji Mitsubishi Electric o wydajno ci ch odniczej nominalnej 12,5 kw. Zaprojektowano dwa zespo y ch odz ce w uk adzie 1+1 (100% rezerwy).instalacja pracuje w cyklu ca orocznym. Jednostka zewn trzna ch odzona powietrzem, pompa ciep a z inwerterem. Uk ad klimatyzacji reguluje przep yw czynnika R410A w zale no ci od bie cego zapotrzebowania na ciep o lub ch ód. Klimatyzatory wyposa one w filtry powietrza realizuj nadmuch przetworzonego powietrza w z mo liwo ci regulacji wysoko ci i kierunku nawiewu. Jednostki zewn trzne zlokalizowane b na poddaszu, w pobli u projektowanego szachtu instalacyjnego. W szachcie tym b prowadzone piony rur freonowych oraz kana wentylacji mechanicznej wywiewnej z pomieszczenia serwerowni. Na poddaszu zaprojektowano trzy czerpnie powietrza (w istniej cych oknach). Przepustnice o wymiarach 800x800, zamontowane za czerpniami od wewn trz pomieszczenia, b zamykane i otwierane si ownikami elektrycznymi sterowanymi sygna em od za czanych wentylatorów w jednostkach zewn trznych. Proponuje si zastosowanie Ministerstwo Edukacji Narodowej Remont pomieszczenia UPS -15-

16 przepustnic firmy Trox typ JZ-B-R o wymiarach 800x800 mm sterowane si ownikiem, 3 komplety. Jednostki wewn trzne w pomieszczenu serwerowni b po czone z jednostkami zewn trznymi rurami ch odniczymi, prowadzonymi w projektowanym szachcie instalacyjnym. Skropliny z jednostek wewn trznych b odprowadzone pompk skroplin do istniej cej w budynku instalacji kanalizacyjnej. W czenie odp ywu skroplin poprzez syfon. Ka da jednostka wewn trzna kontrolowana b dzie przez w asny sterownika z wy wietlaczem ciek okrystalicznym. Przewody instalacji freonowej wykonane b z rur miedzianych bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337), lutowanych lutem twardym do instalacji ch odniczych. Trójniki systemowe. W celu kompensacji wyd nale y stosowa kompensatory kszta towe i punkty sta e zgodnie z wytycznymi producenta. Izolacja instalacji freonowej za pomoc otuliny ze spienionego kauczuku syntetycznego Thermaflex A/C o grubo ci 13 mm. Trasy prowadzenia przewodów pokazano na rzutach. Jednostki zewn trzne na poddaszu nale y posadowi na konstrukcji wsporczej przytwierdzonej do pod a. Ca instalacji zamontowa zgodnie z zaleceniami producenta. Instalacje i pod czenia wykona zgodnie z za czonymi rysunkami. Monta urz dze, ruroci gów ch odniczych i instalacji odprowadzenia skroplin wykona zgodnie z warunkami umieszczonymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Wszelkie problemy pojawiaj ce si w trakcie wykonawstwa nale y rozwi zywa przy udziale projektanta. Przej cia przewodów rurowych przez przegrody o odporno ci ogniowej b wykonane w klasie odporno ci przegród. Sygna od czujek po arowych lub r cznych ostrzegaczy musi spowodowa od czenie zasilania od wszystkich urz dze ch odniczych Zestawienie urz dze i materia ów instalacji wentylacji mechanicznej A. Nawiew Czerpnia powietrza istniej ca Przepustnica 250x250 Trox z si ownikiem Wentylator nawiewny Systemair typ K 160 M z regulatorem REE-1 LN = 180 m3/h p = 220 Pa Kaseta filtracyjna Systemair typ FFR 160 z wk adem klasy EU-5 Nagrzewnica elektryczna Systemair typ CB 160-2,1 o mocy elektrycznej 2,1 kw wraz z termostatem Pulser z wbudowanym czujnikiem temperatury Kratka nawiewna dn 160. Ministerstwo Edukacji Narodowej Remont pomieszczenia UPS -16-

17 B. Wywiew Wentylator dachowy Systemair typ TFSR 160 LW = 180 m3/h z regulatorem REE-1 i podstaw dachow TOS Kratka wentylacyjna 250x100 Klapy po arowe Smay typ KTM-160-M dn 160 topikowa EI 120 szt. 4 Kana y wentylacyjne typ A/I, z blachy stalowej ocynkowanej, czone ko nierzowo z u yciem uszczelek z gumy mi kkiej oraz kana y okr e typu Spiro. Kana y b izolowane matami z we ny mineralnej 30 mm. Poza szachtem we na mineralna laminowana foli aluminiow. Na zaznaczonym odcinku kana wywiewny obudowa do odporno ci po arowej EI 120, np. Promatem Warunki ppo Sygna od czujek po arowych lub r cznych ostrzegaczy musi spowodowa od czenie zasilania od wszystkich urz dze wentylacyjnych. Przej cia przewodów wentylacyjnych przez przegrody o odporno ci ogniowej b wykonane w klasie odporno ci przegród. Przej cia przewodów rurowych przez przegrody o odporno ci ogniowej b wykonane w klasie odporno ci przegród. Zaleca si wykonanie uszczelnie przej rurowych przez ciany murowane mas ppo np. CFS-S Sil Hilti Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano monta owych Obowi zuj ce przepisy, stanowi ce podstaw projektowania: - Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie, Dz. U. 75 z 2002 r. poz. 690; z pó niejszymi zmianami (szczegó owy wykaz norm stanowi za cznik do w/w Rozporz dzenia) - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - opracowanie COBRTI Instal UWAGA: Ze wzgl du na charakter prac (adaptacja istniej cego budynku) wszelkie tpliwo ci wynikaj ce z niezgodno ci rysunków ze stanem faktycznym nale y wyja nia z projektantem. mgr in. Zygmunt Kulczakowicz upr. bud. nr St-178/72 Ministerstwo Edukacji Narodowej Remont pomieszczenia UPS -17-

18 III. INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA. 1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego, kolejno realizacji poszczególnych elementów. Zgodnie z zamierzeniem inwestycyjnym, w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie przy Al. J. Ch. Szucha 25, planuje si remont pomieszczenia sanitarnego oraz przebudow cz ci pomieszcze piwnicznych w poz. -2. Zgodnie z projektem przewiduje si : 1.Remont pomieszczenia UPS. 2.Wykonanie centralnego zasilania bezprzerwowego UPS. 3.Wykonanie instalacji wyci gowej z pomieszczenia UPS. 4.Wykonanie klimatyzacji pomieszczenia UPS. Zak ada si, e kolejno realizacji b dzie nast puj ca: - wykonanie robót rozbiórkowych: demonta drzwi i o cie nic, wyburzenie wewn trznych cian dzia owych, skucie tynków wewn trznych z pozosta ych cian, stropów oraz belek, rozbiórka posadzek betonowych w pomieszczeniach piwnicznych: demonta wewn trznej kraty stalowej, demonta instalacji o wietleniowej, rozbiórka obudów GK i sufitu GK w holu klatki schodowej nr -1H10 na potrzeby przeprowadzenia instalacji elektrycznej, wentylacji i klimatyzacji: przeznaczone do odtworzenia i przywrócenia stanu pierwotnego, rozbiórka posadzek parkietu drewnianego 50x50 cm w pomieszczeniach nr 019, 116, 233 i 338, przed wykonaniem otworów w stropach dla przeprowadzenia instalacji na dach. rozbiórka pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej 100x100 cm w zwi zku z monta em wentylatora dachowego, demonta trzech okien na poddaszu. - wykonanie robót budowlanych i wyko czeniowych i instalacyjnych: Osuszenie oraz wykonanie izolacji poziomej w cianach zewn trznych piwnic metod iniekcji krystalicznej, Murowanie, tynkowanie i malowanie: Naprawa i uzupe nienie warstwy wyrównawczej na pode cie - przygotowanie pod a przed przyklejeniem p ytek gresowych, Wykonanie posadzek. W pom. UPS, W pom. pomocniczym nr -1H14 (podniesienie posadzki do poziomu -3,23), Wykonanie obudów instalacji p ytami GKI, Odtworzenie zabudowy instalacji i sufitu z p yt GK pod stropem holu klatki schodowej nr -1H10 po przeprowadzeniu projektowanych instalacji. Wykonanie na schodach pochwytu ze stali nierdzewnej z rury fi 40 mm, mocowanie do ciany i do schodów, Monta drzwi, Ministerstwo Edukacji Narodowej Remont pomieszczenia UPS -18-

19 Wykonanie otworów 30x30 cm w stropach elbetowych parteru, I, II, III pi tra oraz w betonowej p ycie dachowej. Obudowa p ytami GK na konstrukcji stalowej, w pomieszczeniach nr 019, 116, 233 i 338, wykonanych instalacji prowadzonych na dach, Uzupe nienie parkietu i cokolików w pomieszczeniach nr 019, 116, 233 i 338 po wykonaniu zabudowy z p yt GK, malowanie cian i sufitów oraz zabudów z p yt GK farbami paro przepuszczalnymi, np. Tikurilla w kolorze bia ym., uzupe nienie izolacji przeciwwodnej na dachu: 2x papa termozgrzewalnej z obróbk wentylatora. Monta ciennej czerpni powietrza w cianie pomieszczenia UPS, Monta na poddaszu trzech aluzji ciennych w kolorze bia ym od strony elewacji w miejscu zdemontowanych okien. Remont istniej cych drzwi wahad owych. Monta centralnego zasilania bezprzerwowego UPS instalacji PWP dla urz. UPS modernizacji rozdzielni RG wraz z uk adem automatyki SZR doboru uk adu kompensacji mocy biernej w RG przebudowy (przeniesienia zasilania) obw. gniazd biurowych. Wykonanie wentylacji wyci gowej z pomieszczenia UPS, Monta wentylatora wyci gowego na dachu, Wykonanie klimatyzacji pomieszczenia UPS, Monta jednostek wewn trznych klimatyzacji w pomieszczeniu UPS, Monta jednostek zewn trznych klimatyzacji na poddaszu, 2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych. Budynek Ministerstwa Edukacji Narodowej. 3. Elementy zagospodarowania dzia ki, które mog stwarza zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi. Na terenie planowanej inwestycji nie wyst puj adne elementy zagospodarowania dzia ki mog ce stwarza zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi. 4. Przewidywane zagro enia podczas realizacji robót. - mo liwo spadni cia z rusztowania przy robotach na wysoko ci, - mo liwo pora enia pr dem. - mo liwo zranienia przy wykonywaniu prac budowlanych 5. Sposób prowadzenia instrukta u pracowników. Przed przyst pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy jest zobowi zany udzieli pracownikom szczegó owych informacji co do sposobu wykonania poszczególnych prac, omówi zagro enia, poinformowa o sposobie unikni cia zagro oraz pouczy o sposobie informowania o ewentualnych zaistnia ych wypadkach. Pracownicy powinni posiada dokumenty potwierdzaj ce przeszkolenie ich w zakresie BHP. 6. rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwom. Dla unikni cia niebezpiecze stw w trakcie wykonywania robót budowlanych nale y przewidzie nast puj ce rodki: - oznakowa i zabezpieczy obszar prowadzenia robót ziemnych i wykopów, 19

20 - pracownicy powinni by przeszkoleni w zakresie BHP, - pracownicy powinni posiada odzie ochronn, - na budowie powinna znajdowa si apteczka wyposa ona w artyku y pierwszej pomocy, - rusztowania powinny by wykonane zgodnie z przepisami BHP (stabilne, zabezpieczone barierkami) mgr in. Jan Dudkowski upr. bud. nr St-765/83 20

Architektura. Adres inwestycji: ul. Bartniaka 21/23 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Architektura. Adres inwestycji: ul. Bartniaka 21/23 05-825 Grodzisk Mazowiecki PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANY WYEKSPLOATOWANYCH KOTŁÓW WĘGLOWO- KOKSOWYCH NA KOTŁY GAZOWO - OLEJOWE WRAZ Z UKŁADEM TECHNOLOGICZNYM ORAZ REMONT POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Stanisław Mazur RP-Upr.194/93 MAP/IE/2167/01

mgr inż. Stanisław Mazur RP-Upr.194/93 MAP/IE/2167/01 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

BOISKO WIELOFUNKCYJNE DZ. NR 30 URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO

BOISKO WIELOFUNKCYJNE DZ. NR 30 URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BOISKO WIELOFUNKCYJNE ADRES OBIEKTU: OPORÓWKO GMINA KRZEMIENIEWO DZ. NR 30 INWESTOR: URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO BRAN A: ELEKTRYCZNA PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1 PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJI I BUDOWNICTWA *INWEST-BUD* 62-510 Konin, ul. Begoniowa 14 Tel. 063 245 05 45 PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Przedszkole Nr 16 Temat: Remont tarasów Adres obiektu: 62-510 Konin,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW Inwestor : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy. Nazwa inwestycji i adres obiektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY U L. Z I E L N A 6 A 6 2-2 0 0 G N I E Z N O T E L / F A X : 0 6 1 4 2 4 1 6 5 9 M A I L : K U R S A N @ P O S T. P L PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY TEMAT : I N S T A L A C J E E L E K T R Y C Z N E OBIEKT

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie inwestora: MZK Bielsko - Biała; Dz. U. Z 2006r nr 40 poz. 275 w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP. 3. 1.1 Podstawa opracowania. 3. 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP. 3. 1.1 Podstawa opracowania. 3. 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1. WSTĘP. 3 1.1 Podstawa opracowania. 3 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 II OPIS TECHNICZNY 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. 4 2.1 Opis projektowanej instalacji.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Barbara Pasowicz ul. KRAKOWSKA 1/311 39-200 DĘBICA tel.601 683 931 PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA OBIEKT: PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU WIELORODZINNYM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH URZĄD GMINY CZERWONAK Poznań 20.08.2007 r. 8 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Wykorzystana

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznych w dobudowanej części przedszkola przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce

Projekt wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznych w dobudowanej części przedszkola przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Inwestor Gmina Wielka Nieszawka ul. Toruńska 12 87-165 Cierpice Temat opracowania Projekt wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. INWESTOR: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

Projekt budowlany. INWESTOR: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie al. Piastów 17, 70-310 Szczecin Projekt budowlany egz. Przebudowa parteru budynku przy al. Piastów 17,18 oraz części parteru budynku przy ul. Pułaskiego 10 na potrzeby Rektoratu ZUT w Szczecinie. działki nr 2, 22, obręb 2255 i 2254,

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne PRZEBUDOWA I REMONT FRAGMENTÓW SP NR 92 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI (ELEKTRYCZNĄ) ORAZ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA MIESZKANIA SŁUŻBOWEGO NA SALĘ REKREACYJNĄ DLA DZIECI 6

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA: Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja stacji transformatorowej PT-19802 (Wiadukt) w Szklarskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI CPV 45311200-2

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI CPV 45311200-2 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI CPV 45311200-2 INWESTYCJA : PPUH RADKOM Sp. z o.o. BUDYNEK STEROWNI WENTYLATORNI B-14 26-600 RADOM, UL. WITOSA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT : WYMIANA ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ BUDYNKU ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE ADRES : SZCZECIN, UL. WAŁY CHROBREGO 4 BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

EnklawaDevelopmnent - Kraków - Nieruchomości, Projekty i Wykonawstwo Standard wykończenia

EnklawaDevelopmnent - Kraków - Nieruchomości, Projekty i Wykonawstwo Standard wykończenia : ZAKRES OPRACOWANIA Niniejszy opis techniczny dotyczy budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Twardowskiego i ul. Mitkowskiego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. upr. proj. 104/83. upr. proj. SLK/0791/POOE/05

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. upr. proj. 104/83. upr. proj. SLK/0791/POOE/05 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Opracował: inż. Z.Grzegorzewski upr. proj. 104/83 Sprawdził: mgr. inż. Piotr Maintok upr. proj. SLK/0791/POOE/05 Budynek Mieszkalny dla czterech lokali mieszkalnych Tułowice ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR: MIASTO INOWROCŁAW ul. F.D.Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR: MIASTO INOWROCŁAW ul. F.D.Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH NA BIURA ADRES: ul. Stanisława Kiełbasiewicza 7, 88-100 Inowrocław BRANŻA: KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA INWESTOR: MIASTO INOWROCŁAW ul. F.D.Roosevelta

Bardziej szczegółowo

Wytyczne p.pożarowe do koncepcji adaptacji obiektu w Niepołomicach

Wytyczne p.pożarowe do koncepcji adaptacji obiektu w Niepołomicach Wytyczne p.pożarowe do koncepcji adaptacji obiektu w Niepołomicach Ochrona przeciwpożarowa. 1. powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji. - powierzchnia użytkowa : 1672,65 m 2, - wysokość liczona od najniżej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELKTRYCZNE BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN ul. Kapitańska 3a tel. (91) 43 43 066 fax. (91) 43 46 610 bsipsz.szczecin@interia.pl DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB APATARU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZABUDOWY KLATKI SCHODOWEJ

PROJEKT ZABUDOWY KLATKI SCHODOWEJ EGZ. - nr 1 PROJEKT ZABUDOWY KLATKI SCHODOWEJ Zabudowa przeciwpożarowa klatki schodowej w budynku internatu przy Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego.... Temat opracowania Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DO POTRZEB KLIMATYZACJI W BLOKU A2

PROJEKT DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DO POTRZEB KLIMATYZACJI W BLOKU A2 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI KLIMATYZACJI BLOKU A2 W GMACHU MINISTERSTWA FINANSÓW PRZY ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 12 W WARSZAWIE TOM II INSTALACJA EKTRYCZNE Nazwa i adres inwestycji/obiektu budowlanego: GMACH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI, KUCHNI I STOŁOWKI.

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI, KUCHNI I STOŁOWKI. 1 INWESTOR:.. OBIEKT: Szkoła Podstawowa w Trzebini TEMAT: PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI, KUCHNI I STOŁOWKI.. Nr opracowania : Projektował: Opracował: Sprawdził: mgr inż. M. Stępień mgr inż. M. Stępień

Bardziej szczegółowo

MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O

MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA PERSPEKTYWA mgr inż. Krzysztof Halaba, Słupsk, ul. Tuwima 22a tel.:609-147455 UZUPEŁNIENIE

PRACOWNIA PROJEKTOWA PERSPEKTYWA mgr inż. Krzysztof Halaba, Słupsk, ul. Tuwima 22a tel.:609-147455 UZUPEŁNIENIE PROJEKT BUDOWLANY UZUPEŁNIENIE Temat Obiekt Adres budowy Branża Inwestor PROJEKT REMONTU BUDYNKU URZĘDU GMINY W DAM- NICY DZ. NR 127 OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE BUDYNEK URZĘDU GMINY 76-231 DAMNICA, UL. GÓRNA

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot opracowania:

3. Przedmiot opracowania: 3. Przedmiot opracowania: Niniejsze opracowanie obejmuje lokalizację na działce istniejącego budynku mieszkalnego z częścią gospodarczą, budynku stodoły przeznaczonego do rozbiórki. - Podstawowe wskaźniki:

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ IV. INFORMACJA BIOZ Inwestor: SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO ul. Młyńska 1a 61-729 Poznań Projekt budowy dla inwestycji : REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI. VII. RYSUNKI TECHNICZNE rys. nr 1 str. nr 11-12 Mapa sytuacyjna 1:500 str. nr 11 1. Rzut parteru 1:100 str.

ZAWARTOŚĆ TECZKI. VII. RYSUNKI TECHNICZNE rys. nr 1 str. nr 11-12 Mapa sytuacyjna 1:500 str. nr 11 1. Rzut parteru 1:100 str. ZAWARTOŚĆ TECZKI I. KARTA TYTUŁOWA str. nr 1 II. SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI str. nr 2 III. DANE OGÓLNE str. nr 3 1. Podstawy formalno prawne 2. Dane ewidencyjne IV. OPIS TECHNICZNY str. nr 4-5 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA, KONCEPCJA, KOSZTORYS, STWiOR. Szkoła Podstawowa nr 64 53-006 Wrocław, ul.wojszycka 1/13

INWENTARYZACJA, KONCEPCJA, KOSZTORYS, STWiOR. Szkoła Podstawowa nr 64 53-006 Wrocław, ul.wojszycka 1/13 Przedsiębiorstwo NOVBUD sp. z o.o. 51-180 Wrocław, ul.grawerska 28 NIP 895-17-65-166 Tel.71-346 23 69; fax 71-385 09 86 e-mail : biuro@novbud.pl STADIUM NAZWA ZADANIA ADRES INWESTOR INWENTARYZACJA, KONCEPCJA,

Bardziej szczegółowo

TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE

TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE INWESTOR: GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA UL. DŁUGA 144, 34-530 BUKOWINA TATRZAŃSKA ADRES INWESTYCJI: 34-532 JURGÓW

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Załącznik 11 c Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis projektowanych instalacji wentylacyjnych 3.. Opis ogólny instalacji wentylacyjnej 3.2. Opis szczegółowy instalacji

Bardziej szczegółowo

KLIMA-POP ZBIGNIEW POPKOWSKI 90-756 Łódź, Al. 1-Maja 64

KLIMA-POP ZBIGNIEW POPKOWSKI 90-756 Łódź, Al. 1-Maja 64 Jednostka projektowa : KLIMA-POP ZBIGNIEW POPKOWSKI 90-756 Łódź, Al. 1-Maja 64 Obiekt : Lokal nr 1 połoŝony w Wieluniu przy ul Sieradzkiej 56A, przeznaczony na docelową placówkę terenową KRUS w Wieluniu.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Inwestor: ZSSiL nr 2 ul. Jana Pawła II nr 69 02-408 Warszawa. Projektant: mgr inż. Ewa Potańska

Rodzaj opracowania: Inwestor: ZSSiL nr 2 ul. Jana Pawła II nr 69 02-408 Warszawa. Projektant: mgr inż. Ewa Potańska 1 Rodzaj opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Instalacje elektryczne wewnętrzne w pomieszczeniach remontowanych sal warsztatowych z przeznaczeniem na sale dydaktyczno-komputerowe w budynku warsztatowym Zespołu

Bardziej szczegółowo

BIURO : 40-132 KATOWICE, UL. WYSZYÑSKIEGO 12 Kom. (0) 601-44-17-57

BIURO : 40-132 KATOWICE, UL. WYSZYÑSKIEGO 12 Kom. (0) 601-44-17-57 AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY BIURO : 40-132 KATOWICE, UL. WYSZYÑSKIEGO 12 Kom. (0) 601-44-17-57 KONTAKT : TEL. (0-32) 730-25-24, TEL/FAX (0-32) 730-28-76, MAIL: poczta@ pryzmatapa.pl TEMAT : BUDOWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE. Przedszkole Samorządowe nr 29 Gdynia, ul. Unruga 53. Ewelina Nowak 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 43/49 CZĘŚĆ OPRACOWANIA

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE. Przedszkole Samorządowe nr 29 Gdynia, ul. Unruga 53. Ewelina Nowak 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 43/49 CZĘŚĆ OPRACOWANIA OBIEKT PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE ADRES Gdynia, ul. Unruga 53 INWESTOR Przedszkole Samorządowe nr 29 Gdynia, ul. Unruga 53 JEDNOSTKA PROJEKTOWA OPRACOWANIE AUTORZY Ewelina Nowak 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne wewn

Instalacje elektryczne wewn II. Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 3.1 Podstawa opracowania 3.2 Zakres opracowania 3.3 DemontaŜ istniejącej instalacji 3.4 Zasilanie, rozdzielnice n.n. 3.5 Instalacje

Bardziej szczegółowo

K O Z I C K I. KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308

K O Z I C K I. KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308 K O Z I C K I USŁUGI PROJEKTOWO- WYKONAWCZE INśYNIERII SANITARNEJ K. KOZICKI KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308 REGON: 280232437

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO PROJEKTOWANIE I NADZÓR 76-200 SŁUPSK UL.WŁODKOWICA 28 TEL./FAX (0-59) 845-71-77 NIP 839-144-39-28 REGON 771588708 PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO INWESTOR: GMINA MIEJSKA ŁEBA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYCHODNI ZDROWIA WRAZ Z APTEKĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI STRAŻY MIEJSKIEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYCHODNI ZDROWIA WRAZ Z APTEKĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI STRAŻY MIEJSKIEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYCHODNI ZDROWIA WRAZ Z APTEKĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI STRAŻY MIEJSKIEJ LOKALIZACJA: INWESTOR: BRANŻA: PROJEKTOWAŁ: SPRAWDZIŁ: 43-170 Łaziska Górne, Plac Ratuszowy URZĄD

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNO - ROBOCZY

PROJEKT TECHNICZNO - ROBOCZY ADG- PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA - DAWID KORNATA TEL 0-792-996-149 str. 47 PROJEKT TECHNICZNO - ROBOCZY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ CZĘŚĆ II/C NAZWA OBIEKTU : ROZBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Dom Akademicki UAM ul. Nieszawska 3, Poznań

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Dom Akademicki UAM ul. Nieszawska 3, Poznań PROJEKT WYKONAWCZY Temat: Instalacja oddymiania klatek schodowych wraz ze współpracą z istniejącym systemem sygnalizacji pożaru Obiekt: Dom Akademicki UAM ul. Nieszawska 3, Poznań Inwestor: Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY ODDZIELEŃ POŻAROWYCH DRZWIAMI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.

PROJEKT TECHNICZNY ODDZIELEŃ POŻAROWYCH DRZWIAMI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ. PROJEKT TECHNICZNY ODDZIELEŃ POŻAROWYCH DRZWIAMI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ. Obiekt MUZEUM PAŁAC W WILANOWIE POŁUDNIOWE PIWNICE PAŁACU Adres 02 958 Warszawa ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 Branża Ochrona

Bardziej szczegółowo

"WAREM-S" Spó ka Jawna RZESZÓW, ul. Przemys owa 12 tel/fax

WAREM-S Spó ka Jawna RZESZÓW, ul. Przemys owa 12 tel/fax "WAREM-S" Spó ka Jawna 35-105 RZESZÓW, ul. Przemys owa 12 tel/fax 178526053 Nazwa Projektu: PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZE PIWNICY NA W ZE C.O. i CCWU W BUDYNKU MIESZKALNYM przy ul. eromskiego 5

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano - wykonawczy. ul. 1-Maja 5. 43-440 Goleszów

Projekt budowlano - wykonawczy. ul. 1-Maja 5. 43-440 Goleszów P.P.U.H. ELPOL Jerzy Polok ul. Kolejowa 31 Projekt budowlano - wykonawczy Zasilania klimatyzatorów w Urzędzie Gminy Goleszów ul. 1-Maja 5 Inwestor: Gmina Goleszów ul. 1-Maja 5 Projektował: Oświadczam,

Bardziej szczegółowo

1. Dane ogólne: 1.1 Inwestor: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4

1. Dane ogólne: 1.1 Inwestor: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla potrzeb przebudowy i rozbudowy budynku zwierzętarni Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Muszyńskiego 1 1. Dane ogólne:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ Temat opracowania: Oświetlenie uliczne Adres: 42-700 Rusinowice, ul. Leśna Inwestor: Urząd Gminy Koszęcin 42-286 Koszęcin, ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NA MIESZKANIE CHRONIONE W BUDYNKU MIESZKALNYM ul. Winogrady 150, Poznań Dz. Nr 22/1 OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NA MIESZKANIE CHRONIONE W BUDYNKU MIESZKALNYM ul. Winogrady 150, Poznań Dz. Nr 22/1 OPIS TECHNICZNY PRZBUDOWA MISZKANIA NA MISZKANI CHRONION W BUDYNKU MISZKALNYM OPIS TCHNICZNY DO PROJKTU INSTALACJI LKTRYCZNYCH PRZBUDOWY MISZKANIA NA MISZKANI CHRONION W BUDYNKU MISZKALNYM dz. Nr 22/1 ul. Winogrady 150,

Bardziej szczegółowo

Aleksander Wierzbicki ul. gen. Józefa Bema 18 19-200 Grajewo

Aleksander Wierzbicki ul. gen. Józefa Bema 18 19-200 Grajewo Aleksander Wierzbicki ul. gen. Józefa Bema 18 19-200 Grajewo INWESTOR: NAZWA INWESTYCJI: omenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie Adaptacja poddasza budynku głównego P PSP w Grajewie ETAP

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY CZĘŚCI OKIEN PARTERU BUDYNKU REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY CZĘŚCI OKIEN PARTERU BUDYNKU REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY CZĘŚCI OKIEN PARTERU BUDYNKU REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA ul. H. Sienkiewicza 3 w Warszawie Działka nr 26 obręb 50310 Inwestor: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Instalacja elektryczna-sieci wewnętrzne Obiekt : Budynek mieszkalny. Ruda Śląska ul. Sejmu Śląskiego 4. Projekt budowlano - wykonawczy

Zadanie : Instalacja elektryczna-sieci wewnętrzne Obiekt : Budynek mieszkalny. Ruda Śląska ul. Sejmu Śląskiego 4. Projekt budowlano - wykonawczy Zadanie : Instalacja elektryczna-sieci wewnętrzne Obiekt : Budynek mieszkalny Ruda Śląska ul. Sejmu Śląskiego 4 Projekt budowlano - wykonawczy Inwestor : Urząd Miejski Ruda Śląska Projektant : Ruda Śląska

Bardziej szczegółowo

P.W. PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL. Radom ul. śeromskiego 51a Radom ul. Komandosów 4/148 tel. (0-48) 363-06-77 tel./fax.

P.W. PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL. Radom ul. śeromskiego 51a Radom ul. Komandosów 4/148 tel. (0-48) 363-06-77 tel./fax. P.W. PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL Radom ul. śeromskiego 51a Radom ul. Komandosów 4/148 tel. (0-48) 363-06-77 tel./fax. (0-48) 385-09-57 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Rozbudowa budynku remizy straŝackiej, ADRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYRÓWNANIE POŁACI DACHU ORAZ WYMIANA POKRYCIA DACOWEGO Z ETERNITU NA BLACHĘ TRAPEZOWĄ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) WYKONANIA I ODBORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP 1.1.

Bardziej szczegółowo

Zespół Przychodni Specjalistycznych Poznań ul. Słowackiego. Starostwo Powiatowe w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY ELEKTRYCZNA DATA: WRZESIEŃ 2007

Zespół Przychodni Specjalistycznych Poznań ul. Słowackiego. Starostwo Powiatowe w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY ELEKTRYCZNA DATA: WRZESIEŃ 2007 OBIEKT: Zespół Przychodni Specjalistycznych Poznań ul. Słowackiego INWESTOR: ETAP PROJEKTOWANIA: BRANśA: ZAKRES: SYMBOL: Starostwo Powiatowe w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Inwestor: Powiat Rzeszów Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Nazwa projektu: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NA DZ. NR 2704/1 W MROWLI

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Rozdzielni budowlanych RB

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Rozdzielni budowlanych RB DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Rozdzielni budowlanych RB W P P R WARSZTAT PRODUKCYJNO-PRZEMYS OWY W.P.P. ZDZIS AW LITY SKI 97-427 Rogowiec k/be chatowa, tel/fax. (044) 735-15-97; (044) 735-17-21 e-mail:

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 mgr inż. arch. Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, ul.józefitów 1/17, tel./fax. 633-38-18

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 mgr inż. arch. Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, ul.józefitów 1/17, tel./fax. 633-38-18 AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 mgr inż. arch. Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, ul.józefitów 1/17, tel./fax. 633-38-18 OBIEKT: DOM AKADEMICKI nr 4 ADRES: KRAKÓW, AL. 29-LISTOPADA 48B DZIAŁKA NR 60/6

Bardziej szczegółowo

I OPIS TECHNICZNY... 3. 1.Przedmiot opracowania... 3. 2.Podstawa opracowania... 3. 3.Zakres opracowania... 3

I OPIS TECHNICZNY... 3. 1.Przedmiot opracowania... 3. 2.Podstawa opracowania... 3. 3.Zakres opracowania... 3 Spis rysunków 1 - Rzuty pomieszczeń biurowych i serwerowni - 6. PIĘTRO Klimatyzacja 2 - Rzut pomieszczenia dystrybucji - 4. PIĘTRO i PIWNICA Klimatyzacja. 3 - Rzut pomieszczeń dystrybucji - 2. PIĘTRO Klimatyzacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Pracownia Projektowo-Usługowa EL-PROJEKT 60-391 Poznań, ul. Swoboda 68/3 tel. 612 218 196 e-mail: jsiedziewska@icpnet.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA ZAMAWIAJĄCY: INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE MDS- Projekt ul. Kulczy skiego 3 59-900 Zgorzelec

BIURO PROJEKTOWE MDS- Projekt ul. Kulczy skiego 3 59-900 Zgorzelec BIURO PROJEKTOWE MDS- Projekt ul. Kulczy skiego 3 59-900 Zgorzelec PROJEKT ZAM IENNY BUDOWLANY PRZEBUDOWY I REM ONTU CZ CI PARTEROWEJ BUDYNKU URZ DU GMINY W SULIKOWIE WRAZ Z LIKWIDACJ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWO-KONFERENCYJNEJ PRZY URZEDZIE GMINY WIELISZEW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWO-KONFERENCYJNEJ PRZY URZEDZIE GMINY WIELISZEW SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU MODERNIZACJA INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 Wieliszew ul. Modlińska 1 OPRACOWAŁ: mgr inż. Marcin Wielgosz DATA OPRACOWANIA: lipiec 2012r. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI A. CZ OPISOWA

SPIS TRE CI A. CZ OPISOWA SPIS TRE CI A. CZ OPISOWA Za czniki: 1. Za wiadczenie projektanta nr ZAP/IE/0005/07. 2. Uprawnienia budowlane projektanta nr 144/SZ/80. 3. Za wiadczenie sprawdzaj cego nr ZAP/IE/2803/01. 4. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Zamienny Projekt Budowlany Sali Gimnastycznej w Celestynowie Instalacje elektryczne

Zamienny Projekt Budowlany Sali Gimnastycznej w Celestynowie Instalacje elektryczne PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO WDROŻENIOWE PRONAD 05 400 Otwock ul. Piłsudskiego 25. email pronad@op.pl INWESTOR: GMINA CELESTYNÓW ADRES: 05-430 Celestynów ul. Regucka 3. Zamienny Projekt Budowlany Sali Gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

ul. Wrocławskiej 30-38 w Kaliszu

ul. Wrocławskiej 30-38 w Kaliszu Instalacje elektryczne wewnętrzne myjni samochodowej na terenie Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego ul. Wrocławskiej 30-38 w Kaliszu PB Instalacje elektryczne wewnętrzne myjni samochodowej KPT ul.

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Adaptacja pomieszczenia na sale wykładowe. Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu. Obiekt : Prace remontowe

PRZEDMIAR ROBÓT. Adaptacja pomieszczenia na sale wykładowe. Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu. Obiekt : Prace remontowe STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu Data: 2014-04-17 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA - EKSPERTYZA BUDOWLANA

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA - EKSPERTYZA BUDOWLANA PRZEDSIĘBIORSTWO B.T.L. TOMASZ LEŃ BLIZNE 338A, 36-221 BLIZNE TEL. 501-242-837; e-mail: ljanusz55@o2.pl NIP 686-142-06-23 REGON 180-203-114 PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA - EKSPERTYZA BUDOWLANA Zadanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBÓT MONTA OWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. Budowa centrum edukacyjno rewalidacyjnego w O awie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBÓT MONTA OWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. Budowa centrum edukacyjno rewalidacyjnego w O awie SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBÓT MONTA OWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Budowa centrum edukacyjno rewalidacyjnego w O awie dz. nr 47/2 ul. Iwaszkiewicza oraz 48, 47/3, 47/1 (dr); obr b: 0003 O awa (AM48);

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Docieplenie budynku Publicznego Przedszkola nr 3 z grupą żłobkową Niezapominajka ul. Spokojna 2, 58-160 Świebodzice DOCIEPLENIE STROPODACHU

Bardziej szczegółowo

K O Z I C K I. KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)610 01 07 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308 PROJEKT BUDOWLANY

K O Z I C K I. KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)610 01 07 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308 PROJEKT BUDOWLANY K O Z I C K I USŁUGI PROJEKTOWO- WYKONAWCZE INśYNIERII SANITARNEJ K. KOZICKI KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)610 01 07 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308 REGON: 280232437

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO_WYWIEWNEJ POMIESZCZEŃ ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO ODDZIAŁU W GLIWICACH UL. ZYGMUNTA STAREGO 8

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO_WYWIEWNEJ POMIESZCZEŃ ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO ODDZIAŁU W GLIWICACH UL. ZYGMUNTA STAREGO 8 PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO_WYWIEWNEJ POMIESZCZEŃ ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO ODDZIAŁU W GLIWICACH UL. ZYGMUNTA STAREGO 8 PROJEKT : SPRAWDZ. : mgr inż. Aniela Krasuska upr. SLK/3813/PWOS/1

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 22 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Roboty adaptacyjne wykonywane w budynku szko y. Instalowanie wind i ruchomych schodów

Roboty adaptacyjne wykonywane w budynku szko y. Instalowanie wind i ruchomych schodów P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Poznaniu Kod CPV : 45214200-2 szkolnictwem Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych zwi zanych

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE pracownia projektowa Portal-PP Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 70-300 Szczecin, ul. Bł. Królowej Jadwigi 47/9, tel./fax: 91 8122199, tel.695 15 15 42 biuro@portal-pp.pl, www.portal-pp.pl INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z 24 MIESZKANIAMI SOCJALNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ, CIESZYN, UL. WIŚLAŃSKA, DZ.

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z 24 MIESZKANIAMI SOCJALNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ, CIESZYN, UL. WIŚLAŃSKA, DZ. CZĘŚĆ OPISOWA: Spis treści 1. Wstęp...3 2. Podstawa opracowania...3 3. Zasilanie obiektu...3 3.1. Rozdzielnia główna RG...4 3.2. Tablice mieszkaniowe TM...4 4. Instalacje kablowe...4 4.1. Instalacje elektryczne...4

Bardziej szczegółowo

NIP 899-010-12-23 tel/fax : 783-38-47, 789-90-50 ; tel.: 789-90-51 ; e-mail: sfera.pl@wp.pl

NIP 899-010-12-23 tel/fax : 783-38-47, 789-90-50 ; tel.: 789-90-51 ; e-mail: sfera.pl@wp.pl SFERA PROJEKTOWANIE I USŁUGI INWESTYCYJNE 50-524 WROCŁAW, ul. Ciepła 22A NIP 899-010-12-23 tel/fax : 783-38-47, 789-90-50 ; tel.: 789-90-51 ; e-mail: sfera.pl@wp.pl NR UMOWY : BRANŻA: Elektryczna TEMAT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI Spis treści Opis techniczny 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa formalna projektu 3. Podstawy merytoryczne opracowania 4. Układ konstrukcyjny obiektu 5. Zastosowane schematy konstrukcyjne 6.

Bardziej szczegółowo

PARTER. SPECYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH Podłoga Ściany Sufit. Nazwa pom. Pow. [m²] Nr pom. 1.1 HOL

PARTER. SPECYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH Podłoga Ściany Sufit. Nazwa pom. Pow. [m²] Nr pom. 1.1 HOL Wyburzenia/ PARTER Nr pom. Nazwa pom. 1.1 HOL SPECYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH Szlifowanie lastryko 35,0 wygładzenie ścian 68,0 Demontaż cokołu 10cm 1,8 Demontaż paneli ściennych PCV 45,0 Demontaż paneli

Bardziej szczegółowo

REMONT INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W POMIESZCZENIACH ZAPLECZA KUCHENNEGO STOŁÓWKI PRACOWNICZEJ (ETAP II) Z PRZEBUDOW

REMONT INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W POMIESZCZENIACH ZAPLECZA KUCHENNEGO STOŁÓWKI PRACOWNICZEJ (ETAP II) Z PRZEBUDOW PROJEKT WYKONAWCZY REMONT INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W POMIESZCZENIACH ZAPLECZA KUCHENNEGO STOŁÓWKI PRACOWNICZEJ (ETAP II) Z PRZEBUDOWĄ PRZYŁĄCZA (ETAP I) KANCELARIA PREZYDENTA R.P. WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI Nr: 1114/02/12 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. inwestor. obiekt. branża. wewnętrzne instalacja gazu. temat. mgr inż. Piotr Peregudowski. projektant

PROJEKT BUDOWLANY. inwestor. obiekt. branża. wewnętrzne instalacja gazu. temat. mgr inż. Piotr Peregudowski. projektant FANTOM Tomasz Mikrut 48-300 Nysa ul. Rynek 36N PROJEKT BUDOWLANY inwestor obiekt branża temat projektant opracowanie Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie 48-300 Nysa Ul. Kolejowa 15 Modernizacja ogrzewania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE WODOCIĄGOWE P.POŻ. -hydranty wewnętrzne

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE WODOCIĄGOWE P.POŻ. -hydranty wewnętrzne Anita Wilczyńska-Pracownia Architektury PROSPERITA 81-524 GDYNIA, ul. Goplany 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------ PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38. Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38

Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38. Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38 INWENTARYZACJA I PROJEKT ODTWORZENIA ZABYTKOWEJ STOLARKI OKIENNEJ OBIEKT: Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38 INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38

Bardziej szczegółowo

Zakopane, dnia 06.06.2011 roku. Uczestnicy postępowania przetargowego

Zakopane, dnia 06.06.2011 roku. Uczestnicy postępowania przetargowego Zakopane, dnia 06.06.2011 roku Uczestnicy postępowania przetargowego dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa i modernizacja części budynku z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. 62-500 Konin Ul. M. Dąbrowskiej 8. Przedsiębiostwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z. o.o. w Koninie 62-500 Konin

PROJEKT BUDOWLANY. 62-500 Konin Ul. M. Dąbrowskiej 8. Przedsiębiostwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z. o.o. w Koninie 62-500 Konin PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Instalacja odsysania spalin w budynku warsztatowym na terenie bazy PGKiM Sp. z o.o. przy ul. M. Dabrowskiej 8 w Koninie. ADRES: 62-500 Konin INWESTOR: Przedsiębiostwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 2.0. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA ZABEZPIECZEŃ

OPIS TECHNICZNY 2.0. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA ZABEZPIECZEŃ 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZABEZPIECZENIA MIEJSC ZIMOWANIA I ROZRODU NIETOPERZY W REZERWACIE PRZYRODY NIETOPEREK PODZIEMIA I DZIAŁKI FORTECZNE MIĘDZYRZECKIEGO REJONU UMOCNIONEGO 1.0. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. NAZWA PROJEKTU Podział lokalu Nr 9 w budynku przy ul. Miedzianej 3 na dwa samodzielne lokale mieszkalne. Budynek mieszkalny

P R O J E K T. NAZWA PROJEKTU Podział lokalu Nr 9 w budynku przy ul. Miedzianej 3 na dwa samodzielne lokale mieszkalne. Budynek mieszkalny PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO USŁUGOWE ABIX bis sp. z o.o. PRACOWNIA PROJEKTOWA 02-264 Warszawa ul. Janiszowska 9 tel./fax 846-18-52 P R O J E K T NAZWA PROJEKTU Podział lokalu Nr 9 w budynku przy ul. Miedzianej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY Archigraf MICHAŁ BRUTKOWSKI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA: ul. J. Rosołą 58 lokal 113, 02-786 Warszawa, tel./fax:0224468089, e-mail: pracownia@archigraf.eu, e-mail: mb@archigraf.eu PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

PRZEDMIAR. Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ

Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim Tomaszów Lubelski, dnia 07.10.2011r. Nr sprawy : PF-2370/13/11. Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

POZYCJA 3 SIEĆ TELEFONICZNA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 3

POZYCJA 3 SIEĆ TELEFONICZNA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 3 POZYCJA 3 Zawartość: 4. Opis techniczny... 2 4.1. Normy i zalecenia... 2 4.2. ZałoŜenia projektowe... 2 4.3. Zakres opracowania... 2 4.4. Trasy kablowe... 2 4.5. Telefoniczna sieć rozdzielcza... 3 4.6.

Bardziej szczegółowo

AUTORZY PROJEKTU IMIĘ I NAZWISKO PODPIS

AUTORZY PROJEKTU IMIĘ I NAZWISKO PODPIS USSŁŁUGI I PPRROJ JEEKKTTOWEE KALMAR MARCIIN MACIIEJJEWSKII PPONI IŃSSKKI IEEGO 88//2277,, 8888- -110000 Innoowrrooccł I łaaw NIPP 555566- -222255- -3355- -5599 TEMAT OBIEKT teel t ll..(005522) ) 33553300332277,,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNA I HYDRANTOWA

INSTALACJA WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNA I HYDRANTOWA - 1 - - INSTALACJA WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNA I HYDRANTOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Rzut fragmentu piwnic - instalacja wod.-kan. 1 : 100 rys. nr Swk/1a 2. Rzut parteru

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA... 1 3 SPIS RYSUNKÓW... 3 4 DANE OGÓLNE... 4

1 STRONA TYTUŁOWA... 1 3 SPIS RYSUNKÓW... 3 4 DANE OGÓLNE... 4 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA... 1 2 SPIS TREŚCI... 2 3 SPIS RYSUNKÓW... 3 4 DANE OGÓLNE... 4 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 4 4.2 INWESTOR... 4 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 4 4.4 LOKALIZACJA... 4 4.5

Bardziej szczegółowo

REMONT ORAZ WYMIANA STROPU W POMIESZCZENIACH PIWNIC BUDYNKU PRZY UL. MORAWY 24 W KATOWICACH

REMONT ORAZ WYMIANA STROPU W POMIESZCZENIACH PIWNIC BUDYNKU PRZY UL. MORAWY 24 W KATOWICACH INWESTOR: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 40-126 KATOWICE UL. GRAŻYŃSKIEGO 5 NR UMOWY: 715/07/2011/TI NR PROJEKTU : P- 390-2 NAZWA I ADRES OBIEKTU: BUDYNEK MIESZKALNY W KATOWICACH PRZY UL. MORAWY

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200

Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 Specyfikacja Techniczna Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wymiany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR ROBÓT 45000000-7 Roboty budowlane 45331210-1 Instalowanie wentylacji Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kaczorach

Bardziej szczegółowo