MATEL PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATEL PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY"

Transkrypt

1 PROJEKT PRZEBUDOWY HALI H-B3B4 NA LABORATORIA ORAZ POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE I PRACOWNICZE DLA POTRZEB UCZELNI SERWEROWNIA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ARCHITEKTURA INWESTOR: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. ST. STASZICA AL. A. MICKIEWICZA KRAKÓW JEDNOSTKA PROJEKTOWA: IUSŁUGI PROJEKTOWE MATEL UL. ARMII KRAJOWEJ 2/ KRAKÓW PROJEKTANCI: DR INŻ. ARCH. MAREK LISOWSKI UAN-UPR. 185/87 MGR. INŻ. ARCH. EWA SOBOLEWSWKA KRAKÓW, SIERPIEŃ 2010

2 SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I - CZĘŚĆ TEKSTOWA - str.3 1. Podstawa opracowania 2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 2.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu. 2.2 Zapotrzebowanie mediów wskaźnikowe 2.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 2.4 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 2.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. a) powierzchnie użytkowe b) wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe c) określenie możliwych powiększeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów 3.Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. a) przygotowanie terenu budowy b) architektury c) konstrukcji d) instalacji e) wykończenia 3.1 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 4.Czesc informacyjna. 4.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 4.2 Oświadczenie zmawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 4.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 4.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych. 1.Podstawa opracowania Podstawą opracowania projektowego pod tytułem: PROJEKT PRZEBUDOWY HALI H- B3B4 NA LABORATORIA ORAZ POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE I PRACOWNICZE DLA POTRZEB UCZELNI SERWEROWNIA jest: zlecenie Inwestora Uzgodnienia z Inwestorem Obowiązujące przepisy, wyszczególnione w punkcie 4.3 niniejszego opracowania. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno użytkowy przebudowy Hali- B3,B4 na laboratoria oraz pomieszczenia dydaktyczne i pracownicze dla potrzeb uczelni w zakresie Serwerowni. Stanowić on będzie materiał pomocniczy dla przetargu lub konkursu na wykonanie prac budowlanych związanych z realizacją inwestycji.

3 Program uwzględnia parametry wszystkich czterech pomieszczeń zawartych w opracowanym fragmencie, obowiązujące przepisy i normy dotyczące realizacji tytułowej inwestycji, jak również poszczególne dane określające parametry projektowanego obiektu. 2.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu. POW. ZABUDOWY nie dotyczy POW. UŻYTKOWA OBIEKTU PROJEKTOWANEGO 2,11 m² KUBATURA 10m³ Projekt swym zakresem obejmuje część zaprojektowanego poziomu +990 w przebudowywanej Hali-B3,B4. Szczegółowo dotyczy pomieszczenia serwerowni. Powierzchnia działki budowlanej nr 19/26 będącej w całości własnością Inwestora wynosi 1429,45 ha. Ze względu na niezmienną ilość pracowników w projekcie nie zaprojektowano nowych miejsc parkingowych. Powierzchnia biologicznie czynna dla całej działki nie ulega zmianie. 2.2 Zapotrzebowanie mediów wskaźnikowe. A) OGRZEWANIE CIEPŁO nie dotyczy B) ENERGIA ELEKTRYCZNA 2kW C) GAZ PO USTALENIU TECHNOLOGII LABORATORIÓW nie dotyczy D) WODA ZIMNA nie dotyczy E) WODA CIEPŁA nie dotyczy Moc zainstalowanych odbiorników Oświetlenie 70W Urządzenia technologiczne 3000W Zasilanie centralki oddymiania 100W Razem moc dodatkowa (oświetlenia, urządzenia) zainstalowana w części rozbudowanej wynosi 2700W Projekt powstał na podstawie wytycznych użytkowych Inwestora. 2.4 Ogólne właściwości urbanistyczne, architektoniczne i funkcjonalnoużytkowe. Przyjęto w projekcie rozwiązania dostosowane do wytycznych wynikających z projektu przebudowy Hali-B3,B4 oraz w oparciu o wytyczne przekazane przez Inwestora Lokalizacja. Projekt pomieszczenia serwerowi zlokalizowano na działce nr 19/26. Istniejący budynek Hali-B3,B4 zlokalizowany jest w północnej części działki i stanowi element uzupełniający zabudowę szeregową pawilonów B1, B2, B3, B4 z osią podłużną na kierunku wschód-zachód.

4 Urbanistyka. Projekt pomieszczenia serwerowni dotyczy wewnętrznej przebudowy Hali-B3,B4 co nie zmienia układu urbanistycznego stanu istniejącego zabudowy Architektura. Projekt budowy pomieszczenia serwerowi jest elementem uzupełniającym Projekt przebudowy Hali-B4,B3 na laboratoria oraz pomieszczenia dydaktyczne i pracownicze dla potrzeb uczelni i polega na: Wymurowaniu ścian działowych między osiami 3,4-D,E w klasie odporności ogniowej REI60; Dostawieniu pionu wentylacyjnego; Wymianie istniejącego okna na nowe wg zestawienia; Wstawieniu drzwi do pomieszczenia; Założeniu sufitu podwieszanego; Wykonaniu posadzki wykończonej wykładziną; Zainstalowaniu oświetlenia w pomieszczeniu; Otynkowaniu i pomalowaniu ścian; Doprowadzeniu zasilania elektrycznego ze stacji trafo do szafy z serwerem; Ochrona ppoż. W projekcie przyjęto że przebudowywana hala jest budynkiem klasy ZL III o odporności pożarowej B. Projektowany strop należy wykonać w odporności REI 60 natomiast ściany pomieszczenia serwerowi REI 60. Drzwi i okna mają być w klasie odporności EI 30. Materiały wykończeniowe. W projekcie przyjęto następujące materiały wykończeniowe dla powstałego wnętrza: 1. ściany pełne z cegły pełnej betonowej o klasie odporności ogniowej REI60, łączonej zaprawą cementową spełniającą warunki odporności REI60. Ściany tynkowane tynkiem np. Knauf MP 75 Tynk gipsowy, malowane farbami emulsyjnymi matowymi kolor NCS S 3000-N. 2. posadzka wykończona wykłądziną dywanową typu BALSAN MEZZO 990 układana w płytkach 50x50cm, o gęstości runa 530g/m², Zdolność tłumienia dzwięku 30dB. 3. Sufit podwieszany modułowy 60x60cm na ruszcie z listew systemowych typu Ecophon o współczynniku pochłaniania dźwięku αw 0,90 z niewidocznym mocowaniem. Po obwodzie opaska z sufitu g-k malowana kolor NCS S2002-B 4. Drzwi 1-skrzydłowe, rozwieralne-lewe, ościeżnica stalowa obejmująca kolor RAL9007, skrzydło pełne z kratką wentylacyjną stalowe z okleiną jasny dąb np. Domoferm, odporność ogniowa EI30,z kompletem klamek i okuć wg rys. nr AS okno profilowane aluminiowe np. Aluprof MB78 EI30, stałe nieotwieralne, profile malowane kolor RAL 9003, szklanie typu SGG Securit Planitherm UN 6MM /16/, SGG Contraflam EI30, parametry Lt=75%, Lr=12%, g=55%, Ug=1,1W/m²xk, Rw=42dB. 6. Oświetlenie Typu AGA LIGHT S.A. NPC236I65 NEPTUN PC 2x36W IP65.

5 7. Komin wentylacyjny z gotowych pustaków dwukanałowych typu Schiedel postawiony na stropie, ponad dachem obłożony styropianem gr. 5cm np. Syropol i otynkowany tynkiem elewacyjnym pomalowany jak elewacja, komin zakończony systemowym wywietrznikiem z blachy typu Schiedel Bryza 2.5 Przyjęte właściwości funkcjonalno-użytkowe. Pomieszczenie serwerowi zaprojektowano na poz przebudowywanej Hali- B3B4 o powierzchni 2,11m² 3. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. a) przygotowanie terenu budowy b) architektury c) konstrukcji d) instalacji e) wykończenia f) zagospodarowania terenu a) W odniesieniu do przygotowania terenu (robót) Nie dotyczy b) W odniesieniu do architektury Wymagania dotyczące formy i funkcji zostały precyzyjnie określone w projekcie architektonicznym i w pełni zaakceptowane przez Inwestora. Szczegółowy opis formy i funkcji zawiera pkt.2.3. c) W odniesieniu do konstrukcji Wykonanie robót musi być realizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie budowlanym. d) W odniesieniu do instalacji Przewidywane elementy infrastruktury w projektowanym pomieszczeniu serwerowni: instalacja ochrony dostępu siec teletechniczna siec logiczna *Instancja oświetlenia instalacja kanalizacji teletechnicznej wentylacja grawitacyjna Sterowanie oddymianiem klapą dymową i odnami oddymiającymi. e) W odniesieniu do wykończenia obiektu Nie dotyczy. f) W odniesieniu do zagospodarowania terenu

6 Nie dotyczy. f) Inwentaryzacja budynku Przed przystąpieniem do wykonania projektu budowlanego, wykonano inwentaryzację architektoniczno-budowlaną wraz z instalacjami wewnętrznymi. Wykonano również odkrywki posadowienia i odwierty geodezyjne. 3.1 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych Projektowane pomieszczenie serwerowni stanowi wewnętrzny element projektowanej przebudowy Hali-B3,B4. Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i jakość wykonania były na poziomie wyższym od przeciętnego. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie działania wykonawcy. W ramach przekazania placu budowy zamawiający przekaże wykonawcy całość terenu przyległego do istniejącego budynku H-B3,B4, oznaczonego graficznie na kopii mapy. Działka przeznaczona na plac budowy ma zapewniony dojazd drogowy od ulicy Czarnowiejskiej, na działce jest dostęp do energii elektrycznej i wody (w istniejącym budynku B4). Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw za wyniki działalności w zakresie: - organizacji robót budowlanych, - zabezpieczenia interesów osób trzecich, - ochrony środowiska, - warunków bezpieczeństwa pracy, - warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową, - zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich, - zabezpieczenia chodników i dojazdów od następstw związanych z budowa. Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów budowlanych wykonawca może dokonywać na wysypisko komunalne, koszty wywozu pokrywa wykonawca. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, maja spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych (np beton) będą wymagały przeprowadzenia badan potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych będą obciążać wykonawcę, a potrzeba tych badan i ich częstotliwość określą specyfikacja techniczna. Ze względu na stan dróg publicznych transport budowlany nie może przekracza obciążenia 10t/os. Wymagane jest równie usuwanie z jezdni zanieczyszczeń powodowanych ruchem samochodów budowy. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane: - rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,

7 - stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych. - wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne stalowe na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Kontrola będzie miedzy innymi dotyczyć: szalunków, zbrojenia, cementu i kruszyw do betonu, receptury betonu, sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem, sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, pielęgnacji betonu, poprawności ułożenia izolacji i zabezpieczeń, sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umowa. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacja umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. Zamawiajacy ustala następujące rodzaje odbiorów: -odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, -odbiór częściowy, -odbiór końcowy, -odbiór po okresie rękojmi, -odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: - użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy, - jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych, - prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, - poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby ciśnieniowe) w sieciach i instalacjach. Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy. Dla potrzeb odbioru i rozliczania robót budowlanych, zamawiający ustala następujące elementy rozliczeniowe, po wykonaniu i częściowym odbiorze, w których będą dokonywane kolejne płatności, tj.: - projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, - projekt wykonawczy - kondygnacja - rozbudowa w stanie surowym ze stropodachem, - szklenie i elewacja zewnętrzna, - poszczególne instalacje w zakresie rurowania i oprzewodowania, - montaż urządzeń i przyborów właściwych dla danego rodzaju instalacji, - tynki, okładziny, glazury i malowanie, podłogi, drzwi wewnętrzne na poszczególnych kondygnacjach, Płatność za elementy rozliczeniowe obiektu będzie obejmować również zapłatę za wykonanie rysunków wykonawczych i specyfikacji technicznych, związanych z realizacja robót objętych elementem rozliczeniowym.

8 Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe zamawiający traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. równie. koszty związane z placem budowy należą w całości do wykonawcy. 4. Część informacyjna. 4. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. Zamawiający dysponuje: - projektem programowo-przestrzennym - programem funkcjonalno-użytkowym - aktualną kopią mapy terenu inwestycji w skali 1:500 dla celów projektowych - oświadczeniem Służb Technicznych o zapewnieniu dostawy mediów: energia elektryczna. 4.2 Oświadczenie zmawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Zamawiający oświadcza, że działka budowlana, na której mieści się przebudowywana hala-b3,b4, stanowi jego własność, co potwierdza wyciąg z księgi wieczystej, którym dysponuje zamawiający. 4.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz z póz. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póz. zm.), i innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Rozporządzenie MPiPS z dnia r w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U ) Rozporządzenie MPiPS z dnia r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U ) Rozporządzenie MEN z dnia r w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych (Dz.U ) Rozporządzenie MSWiA z dnia r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U Aktualne Normy Polskie i europejskie, miedzy innymi: PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania (Zmiana Az3) PN-78/B Wentylacja mechaniczna - Urządzenia wentylacyjne -Wymagania i badania przy odbiorze.

9 PN-78/B Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. PN-76/B Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia. PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości mechaniczne IDT EN 1886:1998. PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Klasy jakości. PN-80/M Maszyny i urządzenia. Wejścia, dojścia - wymagania, wraz z PN- EN 547-1:2000. PN-73/B Wentylacja mechaniczna w budownictwie - wymagania. PN-82/B Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania wraz ze zmiana PN/Az3. PN-71/B Oświetlenie wnętrz światłem dziennym - wymagania PN-ISO : Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika Wymagania termiczne. PN-ISO : 1999 Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika - Wymagania dotyczące czystości powietrza dotyczących oceny własności użytkowych. PN-ISO : Jakość powietrza - postępowanie z danymi dotyczącymi temperatury, ciśnienia i wilgotności. PN-92/B-01706/Az1: Instalacje wodociągowe Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1) PN-EN752-1: Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - pojęcia ogólne i definicje PN-EN-752-2: Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania PN-N : 1999 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy - Wymagania PN-N : Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy - Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego PN-ISO :1999 Akustyka - Opis i pomiary hałasu środowiskowego - Podstawowe wielkości i procedury PN-ISO : Akustyka - Opis i pomiary hałasu środowiskowego - Wytyczne dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu. PN-EN : 1999 Wymagania ergonomiczne dotyczące pracy biurowej z zastosowaniem terminali wyposażonych w monitory ekranowe (VDT) - Wskazówki dotyczące wymagań stawianych zadaniu PN-E : Systemy sygnalizacji pożarowej pożarowe sygnalizatory akustyczne PN-E : Systemy sygnalizacji pożarowej - punktowe czujki ciepła PN-B-02865:1997/Ap1: Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne; Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa (ICS : ) PN-EN : Maszyny elektryczne wirujące Dopuszczalne Poziomy hałasu PN-ISO 9296 : Akustyka - Deklarowane wartości emisji hałasu urządzeń komputerowych i biurowych. PN-EN : Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe wbudowywane

10 PN-EN ISO/IEC : Technika informatyczna Współdziałanie systemów otwartych - Podstawowy model odniesienia - Model podstawowy PN-EN 673:1999/A 1: Szkło w budownictwie Określenie współczynnika przenikania ciepła U" - metoda obliczeniowa. PN-B : Wentylacja - Przewody wentylacyjne Podstawowe wymagania i badania PN-IEC : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż> wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne. PN-IEC : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres przedmiot i wymagania podstawowe PN-IEC : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze PN-IEC : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi PN-IEC : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. PN-IEC ; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. PN-IEC : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. PN-IEC : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne PN-IEC : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych. PN-IEC : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przeteżeniowym. PN-IEC : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza. PN-IEC : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa. PN-IEC : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 4.4 Inne informacje i dokumenty w gestii Jednostki Projektowej niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych w szczególności: a) Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów. b) Opracowanie ekspertyzy konstrukcyjnej stanu istniejącego. c) Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska. d) Pomiary hałasu i innych uciążliwości. e) Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie lub rozbiórce w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych oraz wskazania zamawiającego dotyczące ewentualnych uwarunkowań rozbiórek.

11 f) Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych, i teletechnicznych. g) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budowa i jej Przeprowadzeniem. CZĘŚĆ II - CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS RYSUNKÓW: 1. Rzut poziomu +990 SREWEROWNIA AS ZESTAWIENIE POSADZKI POZ SERWEROWNIA AS ZESTAWIENIE SUFITÓW POZ SERWEROWNIA AS ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH POZ SERWEROWNIA AS ZESTAWIENIE OKIEN POZ SERWEROWNIA AS RZUT SUFITU POZ SERWEROWNIA AS RZUT POSADZKI POZ SERWEROWNIA AS

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY GMINA MIASTO RZESZÓW PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego Budynek Przychodni Specjalistycznej przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie Wykonawca: WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNLNEJ I INWESTYCJI Rynek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Kody CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, 45000000-7

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektuj i wybuduj - rozbudowa, przebudowa obiektu budowlanego Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie Adres inwestycji: ul. 3-go

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i adaptacja budynku ZSM przy ul. Nowokościelnej w Tychach na lokale mieszkalne

Rozbudowa i adaptacja budynku ZSM przy ul. Nowokościelnej w Tychach na lokale mieszkalne Załącznik nr 1 do ogłoszenia OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ KONCESJODAWCY Koncesjodawca: Gmina Miasto Tychy Nazwa zadania: Koncesja na roboty budowlane w zakresie budownictwa mieszkalnego rozbudowa i adaptacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie Adres obiektu budowlanego: 27-415 Kunów ul. Łąkowa 5 Nazwy i kody robót

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY FUNDACJA EDUKACJI INNOWACJI I WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII URUCHOMIENIE PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA BAZIE e-platformy DO WSPÓŁTWORZENIA ŚRODOWISKA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy ZAKŁAD BUDOWLANO - INSTALACYJNY "DOMET" 18-404 Łomża; ul. Księżnej Anny 2 086/2185696 Program funkcjonalno-użytkowy I. Nazwa zamówienia: Modernizacja kotłowni opalanej drewnem na kotłownię opalaną paliwem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik Nr 1c do SIWZ opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla wielobranżowych, projektów budowlano-wykonawczych: Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKO sp. z o.o. Adres: 87-800 Włocławek, ul. Komunalna 4 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa magazynu środków do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY 1/PU/2014 ZAŁ. NR 13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (BRANŻA SANITARNA)

NR SPRAWY 1/PU/2014 ZAŁ. NR 13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (BRANŻA SANITARNA) NR SPRWY 1/PU/2014 ZŁ. NR 13 SPECYFIKCJ TECHNICZN WYKONNI I ODBIORU ROBÓT BUDOWLNYCH (BRNŻ SNITRN) Inwestycja i temat opracowania: Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Cmentarnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY ETAP / ZADANIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY ETAP / ZADANIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, ul. C. K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław ETAP / ZADANIE

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: Kampus 600-lecia Odnowienia UJ Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Program użytkowy i założenia technologiczne.

OBIEKT: Kampus 600-lecia Odnowienia UJ Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Program użytkowy i założenia technologiczne. OPRACOWANIE 286 INWESTOR: 31-007 Kraków, ul. Gołębia 24 OBIEKT: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej TEMAT : Program użytkowy i założenia technologiczne. część branżowa: prace przedprojektowe

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS WARSZAWA UL. MIŃSKA 25

INWESTOR: ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS WARSZAWA UL. MIŃSKA 25 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT. ROZBUDOWA BUDYNKU TERENOWEJ PLACÓWKI KRUS W WYSZKOWIE INWESTOR: ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS WARSZAWA UL. MIŃSKA 25 07-200 WYSZKÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Opracowanie: Nazwa zamówienia: Inwestor Opracował: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Budowa w systemie zaprojektuj i zbuduj budynku hali produkcyjno magazynowej z częścią socjalno biurową, z instalacjami wewnętrznymi,

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zamówienia: Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym (węglem) na kocioł opalany miałem i groszkiem na potrzeby cwu i ogrzewania budynku OKSiT zlokalizowanego w miejscowości

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6. 1 S t r o n a

ZAŁĄCZNIK NR 6. 1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY UTWORZENIA WĘZŁA SANITARNEGO, MAGAZYNU I BRUDOWNIKA NA ODDZIALE OKULISTYKI W SZPITALU im. LUDWIKA RYDYGIERA W 1 S t r o n a

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych: Remont wybranych pomieszczeń znajdujących się na I piętrze w zachodnim skrzydle

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. Nazwa zamówienia: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZUN NR 1 DO CELÓW AULI AMFITEATRALNEJ ORAZ MAGAZUNU NR 2 DO CELÓW GARAŻU WRAZ

Bardziej szczegółowo

Budowa czytelni oraz kuchni przy sali widowiskowej w Osiecznej. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Osiecznej. Mgr inż.

Budowa czytelni oraz kuchni przy sali widowiskowej w Osiecznej. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Osiecznej. Mgr inż. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT, ADRES INWESTOR BRANŻA OPRACOWAŁ Budowa czytelni oraz kuchni przy sali widowiskowej w Osiecznej. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Osiecznej.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego Adres: ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo