SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Oddział w Bielsku-Białej ul. Krasińskiego 34, Bielsko-Biała

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Oddział w Bielsku-Białej ul. Krasińskiego 34, 43-350 Bielsko-Biała"

Transkrypt

1 020000/370/7/ADR/7/ZAP/2012 Zatwierdził: Dyrektor Oddziału Barbara Adamska SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Oddział w Bielsku-Białej ul. Krasińskiego 34, Bielsko-Biała TRYB POSTĘPOWANIA: PRZETARG NIEOGRANICZONY POSTĘPOWANIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO PODSTAWA PRAWNA: USTAWA Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Konserwacja klimatyzatorów, systemów wentylacji, osuszaczy powietrza oraz kurtyn powietrza w obiektach Oddziału ZUS w Bielsku-Białej oraz w Inspektoratach ZUS w Cieszynie oraz w Żywcu Podpisy członków Komisji: Bielsko-Biała, wrzesień 2012 r.

2 Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bielsku-Białej, ul. Krasińskiego 34, Bielsko-Biała, woj. śląskie, tel./fax (0-33) , e:mail zwany dalej,,zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację klimatyzatorów, systemów wentylacji, osuszaczy powietrza oraz kurtyn powietrza w budynkach Oddziału ZUS w Bielsku-Białej przy ul. Traugutta 2 oraz ul. Krasińskiego 34, a także w budynkach Inspektoratu ZUS w Żywcu ul. Piernikarska 2 oraz Inspektoratu ZUS w Cieszynie przy ul. Bielskiej 29. II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego - na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą. 2. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty EURO, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. III. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE 1. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy. 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. IV. PRZEWIDYWANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 1. Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od dnia podpisania umowy. V. FORMA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym: 1) oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu; 2) oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego; 3) pełnomocnictwa; 4) zmiany lub wycofania oferty. 3. Każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania korespondencji za pomocą faksu poprzez podpisanie pierwszej strony dokumentu i odesłanie jej na faks drugiej strony. 4. Jeżeli Wykonawca przekaże oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem i pisemnie, za datę ich złożenia przyjmuje się datę wpływu pierwszego dokumentu - dokument uważa się za złożony w terminie jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. VI. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI 1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: W sprawach formalnych: Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych: Starszy Specjalista- Joanna Szwej - tel ; Starszy Inspektor - Ewa Hoffmann telefaks ; godziny urzędowania: ; W sprawach opisu przedmiotu zamówienia: Jerzy Skiba Naczelnik Wydziału Administracji i Remontów tel ; St. Specjalista Barbara Szlosarczyk tel ; godziny urzędowania: VII. ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE 1. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

3 VIII. PODWYKONAWCY 1. Jeżeli przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca będzie się wspomagał podwykonawcami, to Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę tej części zamówienia, którą powierzy podwykonawcom. IX. INFORMACJE DODATKOWE 1. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji użyte jest pojęcie ustawa, dotyczy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z poźn. zm.). 2. Zamawiający zaleca wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów i załączników zawartych w niniejszej SIWZ. Dopuszcza się złożenie w ofercie dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę z tym, że treść dokumentów musi odpowiadać treści SIWZ. 3. Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy. 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz ze złożeniem oferty, które nie będą zwracane przez Zamawiającego. Rozdział II WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM I. WYSOKOŚĆ WADIUM Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 3462,26 zł ( słownie: trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dwa złote 26/100). II. FORMA WADIUM 1. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 r., nr 42, poz. 275). III. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM 1. Wadium winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w : PKO BP Na przelewie należy umieścić informację: WADIUM Konserwacja klimatyzatorów 2. Z dokumentu wniesionego w formie gwarancji bankowej /ubezpieczeniowej powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 3. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium zaleca się dołączyć do oferty, a oryginał należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Bielsku- Białej ul. Krasińskiego 38, budynek PTTK, II piętro, pokój nr 206. IV. ZWROT WADIUM 1. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z

4 zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn. zm). 2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn. zm. ), jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. V. ZATRZYMANIE WADIUM 1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w sytuacjach, gdy: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn. zm. ), nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Rozdział III WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 1. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY KTÓRZY: 1) spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: 1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy; Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca przedłoży: - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy; - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 1 do SIWZ; 1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia:

5 Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie ; Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca przedłoży: - wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty wykonania i odbiorców-załącznik nr 5 do SIWZ, - dokumenty potwierdzające, że wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jedną usługę (z dokumentów musi wynikać, że usługa została wykonana lub jest wykonywane należycie). - oświadczenie złożone na podstawie art. 44 ustawy, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy załącznik nr 2 do SIWZ; 1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży: - oświadczenie złożone na podstawie art. 44 ustawy, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy załącznik nr 2 do SIWZ; 1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży: - oświadczenie złożone na podstawie art. 44 ustawy, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy załącznik nr 2 do SIWZ; 2. Weryfikacja warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. ROZDZIAŁ IV DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCY ORAZ OFERTA I. W CELU WYKAZANIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 ORAZ W ART. 22 UST. 1 USTAWY, WYKONAWCY DO OFERTY MUSZĄ ZAŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY: 1) Oświadczenie złożone na podstawie art. 44 ustawy, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy załącznik nr 2 do SIWZ; 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy;

6 3) Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu sporządzone wg załącznika nr 3 do SIWZ; 4) Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu sporządzone wg załącznika nr 4 do SIWZ. 5) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 1 do SIWZ; 6) Formularz ofertowy ( zaleca się aby stanowił stronę tytułową ); 7) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie( co najmniej jedna usługa ) - załącznik nr 5 do SIWZ; 8) Formularz cenowy zał. nr 6 do SIWZ II. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE 1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Każdy z podmiotów występujących wspólnie przedłoży osobno następujące dokumenty: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzone wg załącznika nr 1 do SIWZ. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu sporządzone wg załącznika nr 3 do SIWZ; 4) Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu sporządzone wg załącznika nr 4 do SIWZ. 5) W przypadku osoby/ osób działających w imieniu podmiotu - pełnomocnictwo. 3. Pozostałe dokumenty podmioty występujące wspólnie składają łącznie. III. FORMA DOKUMENTÓW 1. Dokumenty są składane w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania firmy, wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy dołączyć do oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielająca pełnomocnictwa lub poświadczone notarialnie. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b) ustawy Prawo zamówień publicznych kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 3. W przypadku, gdy załączone do oferty dokumenty zostały sporządzone w języku obcym (w tym dokumenty składane przez Wykonawcę zagranicznego) niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski poświadczonego przez Wykonawcę.

7 4. Jeżeli złożone kserokopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY 1. Wykonawca ma prawo złożyć jedną ofertę. 2. Oferta musi spełniać następujące wymogi: 1) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. 2) Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej oraz w postaci faxu. 3) Oferta i załączone do niej oświadczenia i dokumenty, wymagane przez Zamawiającego, sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane. 4) Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony (w sposób umożliwiający identyfikację osoby) przez osobę(-y) upoważnioną (-e) do reprezentowania Wykonawcy. 5) Poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę i opatrzone datą. Wszelkie powstałe błędy w dokumentach składających się na ofertę mogą być poprawione jedynie przez skreślenie błędnej treści z utrzymaniem czytelności skreślanych wyrażeń, wpisanie treści poprawnej oraz złożenie podpisu osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 3. Zaleca się, aby: 1) Każda strona oferty była parafowana przez osobę podpisującą ofertę. 2) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane. 3) Osoba podpisująca ofertę opatrzyła swój podpis pieczątką imienną. 4) Ofertę trwale zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. 4. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz.1503 ze zm.), Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. Nie podlegają zastrzeżeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, cenę oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności. V. OPAKOWANIE OFERTY 1. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach. 2. Koperta zewnętrzna musi być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 3. Koperta zewnętrzna musi być zaadresowana według poniższego wzoru: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bielsku-Białej Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych ul. Krasińskiego Bielsko-Biała Oferta Przetargowa : Konserwacja klimatyzatorów Znak sprawy: /370/7/ZAP/7/ADR/2012 Nie otwierać przed dniem r. do godz. 10:30 4. Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana na Wykonawcę aby można ją było odesłać bez otwierania w przypadku stwierdzenia opóźnienia w jej dostarczeniu. Rozdział V OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 1. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oferty zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ. 2. Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o kalkulację własną, uwzględniając zakres o którym mowa w opisie przedmiotu zamówienia, oraz biorąc pod uwagę jego specyfikę.

8 3. Cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym nie będzie stanowić ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy, lecz będzie służyć tylko do porównania złożonych ofert. 4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 5. Ceny jednostkowe podane w Formularzu cenowym są stałe w okresie realizacji umowy. 6. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Należy określić należność Wykonawcy w zł polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozdział VI INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia r. do godziny w siedzibie Zamawiającego w budynku PTTK Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 38, w pokoju nr 206 (II p.), w Wieloosobowym Stanowisku Zamówień Publicznych. 2. Za oferty złożone w terminie uznaje się oferty, które znajdą się w siedzibie Zamawiającego w Wieloosobowym Stanowisku Zamówień Publicznych, w pokoju nr 206 w terminie określonym powyżej. 3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w złożeniu oferty spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Poczty Polskiej lub innej Poczty Kurierskiej. 4. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie będą odsyłane bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godzinie w siedzibie Zamawiającego w Bielsku-Białej, w budynku PTTK ul. Krasińskiego 38, w pokoju nr 206 (II p.), w Wieloosobowym Stanowisku Zamówień Publicznych. III. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT 1. Otwarcie ofert jest jawne. 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta: imię i nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, cenę oferty, a także termin wykonania, okres gwarancji oraz warunki płatności, jeżeli ich podanie w ofercie było wymagane. 4. Informacje z otwarcia ofert zostaną przekazane Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. V. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. 2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej w niniejszej Specyfikacji dla złożenia oferty i dodatkowo opisane ZMIANA lub WYCOFANIE. 3. Oferty, dla których powiadomienie o wycofaniu oferty zostały przedłożone nie zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

9 4. Koperty oznaczone dopiskiem ZMIANA przedłożone zgodnie z pkt 2 zostaną otwarte po otwarciu wszystkich ofert i dołączone do oferty Wykonawcy. 5. Żadna z ofert nie może być zmodyfikowana ani wycofana po upływie wyznaczonego terminu składania ofert. Rozdział VII KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT I. TRYB OCENY OFERT 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art.87 ust.2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Zamawiający poprawi w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie; 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona. 2. Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodującej istotnej zmiany w treści oferty, będzie podlegała odrzuceniu. II. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: Kryterium wyboru Znaczenie Cena oferty ( brutto ) pozycja Razem z formularza cenowego 100 % III. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW 1. Opis sposobu obliczania punktów: Komisja przetargowa spośród nie odrzuconych ofert wybierze najkorzystniejszą ofertę tj. ofertę, która uzyska największą ilość punktów liczonych wg wzoru.: C = C min. C bad. x 100 gdzie: C oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie za cenę brutto, C min. oznacza najniższą cenę ofertową brutto, oznacza cenę ofertową brutto oferty badanej. C bad. 2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która spełnia wszystkie warunki SIWZ oraz uzyska największą liczbę punktów. 3. W sytuacji gdy zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych. 4. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. 6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionych w ustawie Prawo zamówień publicznych i SIWZ oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

10 Rozdział VIII ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. Rozdział IX WZÓR UMOWY 1. Wzór umowy określający szczegółowe warunki, na których zostanie zawarta umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego stanowi IV część do niniejszej specyfikacji. Rozdział X POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu na wniesienie odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji na czynność zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10dni jeśli zostały przesłane w inny sposób. 7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczeniu SIWZ na stronie internetowej. 8. Odwołanie wobec czynności innych niż w pkt.6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 11. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. Rozdział XI FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY I. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

11 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy),albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacje przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; - terminie określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2 ustawy, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta z zastrzeżeniem art. 183 ustawy. II. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 1. Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 2. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 Ustawy, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa pkt 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. 4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są dodatkowo dostarczyć Zamawiającemu w terminie przez niego wyznaczonym umowę regulującą ich współpracę. Umowa regulująca współpracę Wykonawców składających wspólnie ofertę powinna określać m.in.: 1) podmioty składające ofertę; 2) cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa; 3) zasady reprezentacji i prowadzenia spraw; 4) oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, aby czas trwania umowy był nie krótszy niż okres realizacji zamówienia. Umowa nie może być umową przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem zawieszającym. III. ZMIANA UMOWY 1. Zamawiający, w trybie art. 144 ust 1 ustawy przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: - terminu realizacji zamówienia jedynie jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty w szczególności: a) wystąpienie siły wyższej, której działanie uniemożliwiło terminową realizację przedmiotu zamówienia, działanie siły wyższej rozumiane jest jako wszelkie nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pożary, powodzie, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje społeczne, strajki, z wyjątkiem strajku u Wykonawcy działania wojenne, b) przedłużającej się niezależnej od Wykonawcy procedury udzielenia niniejszego zamówienia np. w związku z ewentualnym odwołaniem. - sposobu płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty w szczególności zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, - zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357¹ Kodeksu cywilnego. 2. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 3. Nie stanowi zmiany umowy: - zmiana adresu do korespondencji, - utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy. Strony stosują się do obowiązujących w danym czasie aktów prawnych, - zmiana osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę, - zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją umowy.

12 4. Zmiana, o których mowa w pkt. 3 dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej stronie. 5. Zamawiający dopuszcza zmianę komparycji umowy w przypadku podziału, łączenia lub przekształcenia Wykonawcy dokonanego na podstawie art. 494, art. 531 lub art. 553 Kodeksu Spółek Handlowych. 6. Zmiana postanowień umowy następuje pod rygorem nieważności za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu. 7. Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz Kodeksu cywilnego.

13 Część II - Opis przedmiotu zamówienia 1. Rodzaj zamówienia: Usługa Konserwacja klimatyzatorów, systemów wentylacji, osuszaczy powietrza oraz kurtyn powietrza w budynkach Oddziału ZUS w Bielsku-Białej przy ul. Traugutta 2 oraz ul. Krasińskiego 34, a także w budynkach Inspektoratu ZUS w Żywcu ul. Piernikarska 2 oraz Inspektoratu ZUS w Cieszynie przy ul. Bielskiej 29. Oznaczenie według CPV: CPV: Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunków realizacji zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest następujący zakres prac: Wykonywanie usług w zakresie obsługi serwisowej (przeglądy, konserwacje, naprawy) klimatyzatorów, systemów wentylacji, kurtyn powietrza oraz osuszaczy powietrza znajdujących się w O/ZUS Bielsko-Biała i w Inspektoratach w Żywcu i Cieszynie. 1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: a. okresowej konserwacji, przeglądów wszystkich klimatyzatorów, urządzeń wentylujących, kurtyn powietrza wskazanych w załączniku do wniosku - 2 razy w roku (w miesiącach: kwiecień i wrzesień), b. okresowej konserwacji, przeglądów klimatyzatorów i urządzeń wentylujących oraz osuszaczy powietrza zainstalowanych w pomieszczeniach szczególnie chronionych wskazanych w załączniku do wniosku - 4 razy w roku (w miesiącach styczeń, kwiecień, lipiec oraz październik ), c. naprawy uszkodzeń wszystkich urządzeń podlegających konserwacji po zgłoszeniu awarii przez Zamawiającego (Wykonawca otrzyma zwrot kosztów zakupu części zamiennych związanych z naprawami na podstawie przedłożonej faktury VAT, usługi napraw (robocizna) Wykonawca winien wkalkulować w cenę konserwacji). 2. Dodatkowo w ramach przedmiotowego zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do pomocy eksperckiej przy planowaniu zakupów nowych urządzeń, ocenie istniejących, doradztwie w sprawie optymalizacji wykorzystania posiadanych urządzeń klimatyzacyjnych i wentylujących, obliczanie zapotrzebowania na moc chłodniczą, szacowanie kosztów, dobranie odpowiednich urządzeń z kalkulacją kosztów montażu i zakupu, opinie techniczne zużycia urządzeń itp. 3. Po każdej konserwacji i naprawie Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i dostarczyć Zamawiającemu protokół odbioru stanowiący załącznik do niniejszej Specyfikacji. 4. Zamawiający wymaga, aby wymieniane w toku wykonywanych napraw części zamienne i podzespoły były nowe, nie regenerowane. Wykonawca będzie zobowiązany do pozyskiwania części zamiennych do napraw po najniższych cenach możliwych do osiągnięcia na rynku. Ceny wymienionych przez Wykonawcę części nie mogą być wyższe od średnich cen tych części u innych przedsiębiorców (średnie ceny rynkowe). 5. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na wykonaną usługę na okres minimum 12 miesięcy oraz na wymienione części na okres zgodny z kartą producenta. 6. Wykonawca zapewni środki, materiały i urządzenia konieczne do konserwacji Zamawiający nie zwraca kosztów ich zakupu. 7. Każdorazowo Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na wykonanie naprawy. 8. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania przeglądów technicznych i konserwacji oraz napraw urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wymogami i zaleceniami producenta urządzenia. Zakres czynności konserwacyjnych obejmuje w szczególności: a) Urządzenia klimatyzacyjne Dojazd do miejsca instalacji urządzenia klimatyzacyjnego Pomiar temperatur parownika Pomiar napięcia Pomiar poboru prądu Sprawdzenie stanu wymienników ciepła (wewnętrznego i zewnętrznego)

14 Kontrola automatyki sterującej Sprawdzenie i konserwacja układu odprowadzania skroplin Sprawdzenie i konserwacja wentylatorów Czyszczenie wymienników ciepła Czyszczenie i mycie obudów urządzeń, Uzupełnianie ubytków gazu Czyszczenie urządzeń wewnętrznych, zalecanymi przez producenta danego urządzenia, środkami bakteriobójczymi i antygrzybicznymi posiadającymi odpowiedni atest (np. PZH) Ozonowanie urządzeń klimatyzacyjnych znajdujących się w pomieszczeniach biurowych - raz na kwartał Poinformowanie na piśmie użytkownika o stanie urządzeń klimatyzacyjnych i wystawienie karty przeglądów Prowadzenie pogotowia awaryjnego b) Kurtyna powietrzna Dojazd do miejsca instalacji kurtyny powietrznej Przegląd i czyszczenie nagrzewnic kurtyny Sprawdzenie napięć Sprawdzenie poboru prądu Czyszczenie i konserwacja urządzeń wewnętrznych, zalecanymi przez producenta danego urządzenia, środkami bakteriobójczymi i antygrzybicznymi posiadającymi odpowiedni atest (np. PZH) Poinformowanie na piśmie użytkownika (sporządzenie protokołu z przeglądu konserwacyjnego) o stanie kurtyny powietrznej Czyszczenie i mycie obudów urządzeń, c) Osuszacze powietrza Dojazd do miejsca instalacji osuszaczy Zapoznanie się z DTR urządzenia Sprawdzenie podłączenia urządzenia do sieci zasilającej stan wtyczek i kabli Sprawdzenie stanu osłon i obudowy urządzenia Pomiar napięcia i pomiar poboru prądu przy pracy urządzenia Czyszczenie i dezynfekcja bakteryjna filtrów powietrza (środkami chemicznymi lub metodą ozonową oraz promieniami UV) Wymiana filtrów w urządzeniach nie posiadających filtrów wielokrotnego użytku Przegląd i czyszczenie chłodnic powietrza Sprawdzenie drożności odprowadzenia skroplin w urządzeniu i rurociągu odprowadzania wody Sprawdzenie funkcji automatycznego załączania i wyłączania osuszacza Pomiar wilgotności wypływu obrobionego powietrza Czyszczenie i mycie obudów urządzeń, d) Centralna klimatyzacja Dojazd do miejsca instalacji kurtyny powietrznej Czyszczenie filtra powietrza obiegowego Czyszczenie i mycie jednostek wewnętrznych Czyszczenie wymiennika-skraplacza Czyszczenie preparatem grzybobójczym parowników i tacy ociekowej Sprawdzenie drożności odpływu skroplin Pomiar ciśnienia kompresora Pomiar poboru prądu Uzupełnianie ubytków gazu Sprawdzenie stanu technicznego złącz gwintowych Sprawdzenie stanu technicznego izolacji termicznej Sprawdzenie poprawności działania układu chłodniczego Kontrola szczelności układu chłodniczego 9. Odstępstwo od wymiany filtra powietrza należy szczegółowo udokumentować. 10. Wykonawca, w ramach usługi, zobowiązany jest do utylizacji (na własny koszt) zużytych materiałów eksploatacyjnych. 11. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy należy uwzględniać normy,

15 aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 2 i 3 Prawa zamówień publicznych. 12. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich usterek i awarii w okresie obowiązywania umowy zgłoszonych przez Zamawiającego na formularzu zgłoszenia naprawy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ zgłoszenia mogą być dokonywane poprzez pocztą elektroniczną lub faxem. Naprawa zwykła Wykonawca zobowiązany będzie podjąć działania zmierzające do usunięcia usterek lub awarii w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia. Naprawa klimatyzatorów musi być dokonana w ciągu maksymalnie 48 godzin od momentu zgłoszenia się pracownika Wykonawcy w siedzibie Oddziału lub Inspektoracie. Naprawa pilna Przy awariach klimatyzatorów w pomieszczeniach szczególnie chronionych (serwerownie, UPS-y, szafy krosownicze) Wykonawca zobowiązany będzie podjąć działania zmierzające do usunięcia usterek lub awarii w ciągu max. 2 godzin od otrzymania zgłoszenia. Naprawa klimatyzatorów musi być dokonana w ciągu maksymalnie 24 godzin od momentu zgłoszenia się pracownika Wykonawcy w siedzibie Oddziału lub Inspektoracie. W czasie naprawy musi zapewnić urządzenie zastępcze (dostarczenie urządzenia zastępczego max do 2 godziny od stwierdzenia usterki niemożliwej do usunięcia w trybie natychmiastowym). 13. Jeżeli termin naprawy upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy Wykonawca zobowiązany jest usunąć usterki najpóźniej w dniu roboczym przypadającym bezpośrednio po dniu wolnym od pracy, nie dotyczy awarii klimatyzatora w pomieszczeniach szczególnie chronionych. 14. Czynności serwisowe oraz naprawy wykonywane będą w godzinach pracy Zamawiającego. W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość wykonywania czynności związanych z naprawami awaryjnymi urządzeń poza godzinami pracy Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego. 15. Wykonawca musi dysponować pogotowiem technicznym gotowym w ciągu 2 godzin (realnie) dojechać do siedziby Oddziału lub podległych Inspektoratów celem usunięcia awarii zaistniałej w pomieszczeniach szczególnie chronionych, tj. serwerownie, pomieszczenia na UPS-y, szafy krosownicze. Dokumentem potwierdzającym spełnienie w/w warunku będzie złożenie oświadczenia formularz 16. Zaleca się wykonywanie napraw w miejscu użytkowania urządzeń. Wykonawca może zabrać urządzenie do naprawy do swojej siedziby po uzgodnieniu z Zamawiającym, ponosząc wszelkie koszty związane z transportem oraz pełną odpowiedzialność za urządzenie. W takich sytuacjach Wykonawca odpowiadać będzie jednocześnie za demontaż i montaż urządzeń w miejscu ich eksploatacji. Zabranie urządzenia do siedziby Wykonawcy zostanie potwierdzone odpowiednim protokołem zawierającym co najmniej: określenie nazwy i typu urządzenia, nr inwentarzowy, datę zabrania oraz przewidywaną datę zwrotu. 17. Obsługa serwisowa i naprawy klimatyzatorów i urządzeń wentylujących muszą być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. 18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy podczas wykonywania prac będących przedmiotem umowy oraz za uszkodzenie sprzętu Zmawiającego powstałe podczas wykonywania czynności serwisowych. 19. Każda ingerencja serwisu będzie zakończona wykonaniem testu sprawdzającego poprawność funkcjonowania urządzenia. 20. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za rzeczywistą, a nie za deklarowaną ilość wykonanych usług naprawy i konserwacji urządzeń. 21. W trakcie realizacji umowy liczba i typ klimatyzatorów i urządzeń wentylujących może ulec zmianie w przypadku: a. wycofania z eksploatacji, b. wymiany zużytego sprzętu na nowy, c. zakupu nowych urządzeń. 22. Wykonawca zapewni całodobowy dostęp do faksu, telefonu i tzw. automatycznej sekretarki.

16 Zaleca się wykonanie wizji lokalnej terenu robót w celu zdobycia informacji, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu robót ponosi Wykonawca. Organizacja robót. Prace nie mogą utrudniać funkcjonowania Zakładu. Wykonawca będzie utrzymywać teren w czystości i porządku. Wykonywanie robót Wykonywanie czynności konserwacyjne będące przedmiotem zamówienia będą realizowane od poniedziałku do piątku od godz do pod nadzorem pracownika danego Wydziału.

17 Formularz urządzeń objętych obsługą konserwacji i napraw w obiektach ZUS lp nazwa firmy nr pomieszczenia kwartalna konserwacja O/ZUS B-B ul. Krasińskiego 34 model urządzenia rok montażu nr fabryczny rodzaj ilość czynnika 1 FUJITSU A Piwnica UPS ASYA14LGC 2009 SNE R410A 1000g 2 FUJITSU B Piwnica UPS 01 AOY18FN13N 2006 E R410A 900g 4 FUJITSU Pok. nr 101 AMY13ABS-W 2003 T R22 570g 5 ELEKTROLUX Pok. nr EPT R22 525g 6 FUJITSU Pok. nr 101 AMY13AGS-W 2003 T R22 570g 7 FUJITSU Pok. nr 101 AMY13ABS-W 2003 T R22 570g 8 FUJITSU Pok. nr 235 AMY13AGS-W 2008 T R22 570g O/ZUS B-B ul. Traugutta 2 1 FUJITSU Pok. nr 21a ASY18UBBN 2006 E R410A 900g 2 FUJITSU Pok. nr 202 RY18FB 2007 T R410A 3 FUJITSU Pok. nr 202 RY18FB 2007 T R410A 4 FUJITSU Pok. nr 28b ASYA12LGC 2010 E TI ZUS Żywiec 1 FUJITSU Piwnica UPS ARY T R g 2 RAVANSON Pok. nr 002 AC-900AM 2006 nr R407C 470g 3 OLIMPIA Pok. nr 113 SINGLE D R410A 500g TI ZUS Cieszyn 1 HAIR - osuszacz Archiwum HM-07-C R22 520g 2 HAIR - osuszacz Archiwum HM-07-C R22 520g 3 HAIR - osuszacz Archiwum HM-07-C R22 520g 4 HAIR - osuszacz Archiwum HM-07-C R22 520g 5 AERIAL - osuszacz Archiwum DH R134a 275g 6 AERIAL - osuszacz Archiwum DH R134a 275g 7 AERIAL - osuszacz Archiwum DH R134a 275g 8 AERIAL - osuszacz Archiwum DH R134a 275g

18 9 Klimatyzator ELEKTRA UPS Piwnica ASY nr R410A 1550g 10 FUJITSU Pok. 105 ASY18UBBV 2009 SNE R410A 1650g półrocznana konserwacja O/ZUS B-B ul. Krasińskiego 34 1 System wentylacji OL 2008 brak 2 System wentylacji Pom. Star UPS brak 3 AELIA - rezerwa dla UPS Piwnica UPS B 14CD R g 4 FUJITSU Rezerwa AKY9UBSSW 2008 T R410A500g 5 AELIA - rezerwa dla UPS Piwnica UPS A 14CD R g 6 FUJITSU Pok. nr 34 AKY9AAR-W 2003 T R22 600g 7 FUJITSU Pok. nr 35 AKY9AAR-W 2003 T R22 600g 8 FUJITSU Pok. nr 102 AMY13ABS-W 2003 C R22 570g 9 FUJITSU Kontrola IV p LU-B2461HL KA0005 R g 10 FUJITSU Kontrola IV p LS-K1860CL KA0047 R22 820g 11 FUJITSU Kontrola IV p LS-K1860CL KA0042 R22 820g 12 FUJITSU Pok.205 PTTK ASK E R g O/ZUS B-B ul. Traugutta 2 1 system wentylacji pom. UPS brak 2 system wentylacji serwerownia brak 3 system wentylacji serwerownia brak 4 FUJITSU Parter SOK MULTISPLIT 2002 nr R22 850gx2 5 FUJITSU Parter SOK MULTISPLIT 2002 nr R22 850gx2 6 FUJITSU Pok. nr 27 ASK E R g 7 FUJITSU Pok. nr 26 ABY18A 2003 nr R g 8 FUJITSU Pok. nr 26 ASY9R 2003 E R22 650g 9 FUJITSU Pok. nr 28 ASY12USCW 2008 E R410A 10 FUJITSU Pok. nr 204 ASY9USCCW 2006 E R410A 650g 11 FUJITSU Pok. nr 205 ASY9USCCW 2006 E R410A 650g 12 FUJITSU Pok. nr 206 ASY9USCCW 2006 E R410A 650g 13 FUJITSU Pok. nr 207 ASY9USCCW 2006 E R410A 650g 14 FUJITSU Pok. nr 208 ASY 9USCCW 2006 E R410A 650g 15 RAVANSON Pok. nr 210 AC9000M R407C 470g

19 16 ELEKTROLUX Pok. nr 212 EPE R22 525g 17 FUJITSU Pok. nr 304 ASY7UB 2005 E R410A 600g 18 FUJITSU Pok. nr 305 ASY7UB 2005 E R410A 600g 19 FUJITSU Pok. nr 306 ASY7UB 2005 E R410A 600g 20 FUJITSU Pok. nr 307 ASY7UB 2005 E R410A 600g 21 FUJITSU Pok. nr 308 ASY7UB 2005 E R410A 600g 22 FUJITSU Pok. nr 309 ASY7UB 2005 E R410A 600g 23 FUJITSU Pok. nr 310 ASY7UB 2005 E R410A 600g 24 FUJITSU Pok. nr 311 ASY7UB 2005 E R410A 600g 25 FUJITSU Pok. nr 312 ASY7UB 2005 E R410A 600g 26 FUJITSU Pok. nr 313 ASY7UB 2005 E R410A 600g 27 FUJITSU Pok. nr 314 ASY7UB 2005 E R410A 600g 28 FUJITSU Pok. nr 315 ASY7UB 2005 E R410A 600g 29 FUJITSU Pok. nr 316 ASY7UB 2005 E R410A 600g TI ZUS Żywiec 1 system wentylacji pom. UPS brak 2 FUJITSU Parter SOK ABG R g 3 FUJITSU Parter pok. nr 001 ASY12USCCW 2006 YN R410A 750g 4 OLIMPIA Pok. nr 202 UNIKO11, U1200CB118 R22 500g 5 FUJITSU I Piętro SOK ABY T R g 6 Kurtyna FRICO Parter AC K2137/ Brak 7 Kurtyna FRICO Parter AC-209XL 1999 Brak TI ZUS Cieszyn 1 FUJITSU Pok. nr 125 ASY9USCCW 2006 YN R410A 650g

20 Część III - Formularz ofertowy I. Podmiot ( samodzielny) miejscowość i data Nazwa i adres Wykonawcy Telefon i faks Wykonawcy II. Podmioty występujące wspólnie Nazwa i adres Wykonawcy Nazwa i adres Wykonawcy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bielsku-Białej ul. Krasińskiego Bielsko-Biała Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego konserwacji klimatyzatorów, systemów wentylacji, osuszaczy powietrza oraz kurtyn powietrza w budynkach Oddziału ZUS w Bielsku-Białej przy ul. Traugutta 2 oraz ul. Krasińskiego 34, a także w budynkach Inspektoratu ZUS w Żywcu ul. Piernikarska 2 oraz Inspektoratu ZUS w Cieszynie przy ul. Bielskiej 29, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) za kwotę (ceny należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku): Wartość oferty brutto*...zł (słownie :...złotych ) * kwota Razem z formularza cenowego ( kwota ta służy tylko do porównania ofert ) I. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert. 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz zobowiązujemy się do stosowania i ścisłego przestrzegania warunków w nich określonych. 3. Oświadczamy, że wzór umowy stanowiący IV część specyfikacji istotnych warunków zamówienia został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 4. Oświadczamy, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a zawarte na stronach... złożonej przez naszą firmę oferty są poufne i nie mogą być udostępnione innym Wykonawców.

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS Tekst jednolity SIWZ, załącznik do pisma z dnia 16.04.2014 znak 993200/271/IN-210 /14 znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TZ/370/76/13 Zatwierdzam:... data... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług serwisu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/51/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup urządzeń do ewidencji majątku

Bardziej szczegółowo

TZ/271/11/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TZ/271/11/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TZ/271/11/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Opiekę serwisową oprogramowania ORACLE (Tuxedo,

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/7/2014; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi wsparcia dla oprogramowania

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43.

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r. Znak sprawy: TZ/271/18/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych Wartość

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Nr sprawy: 430000-ILGW.271.3.2015 Zatwierdzam Z up. Ministra Finansów Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/107/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Otwarcie i prowadzenie skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

zakup szkoleń w zakresie SAP

zakup szkoleń w zakresie SAP TZ/271/12/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup szkoleń w zakresie SAP Wartość zamówienia

Bardziej szczegółowo