Załącznik nr 2. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE DO PROJEKTU GDYŃSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 2. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE DO PROJEKTU GDYŃSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE DO PROJEKTU GDYŃSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI A. INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE wykonać ogrzewanie kablami grzejnymi instalację wody zimnej, instalację p.poŝ oraz r. tłoczne prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane (garaŝ, fragment przewodu kan. deszczowej prowadzony pod stropem (pom. nieogrzewane) na poziomie 0), do głównego połączenia wyrównawczego podłączyć metalowe rury oraz metalowe urządzenia wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej wody uŝytkowej, kanalizacji, centralnego ogrzewania, elementy przewodzące instalacji, wprowadzone do budynku z zewnątrz, powinny być przyłączone do głównej szyny uziemiającej moŝliwie jak najbliŝej miejsca ich wprowadzenia, w pomieszczeniach o zwiększonym zagroŝeniu w których nie ma moŝliwości zapewnienia ochrony przeciwporaŝeniowej poprzez samoczynne wyłączenie zasilania po przekroczeniu wartości napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwałego na częściach przewodzących dostępnych, powinny być wykonane połączenia wyrównawcze miejscowe, doprowadzić zasilanie do podgrzewanych wpustów dachowych doprowadzić zasilanie do urządzeń typu: pompy, zestaw hydroforiowy, itp., wyprowadzić sygnał z urządzeń do pom. portierni lub centralnej szafy B. INSTALACJE GRZEWCZE I CHŁODNICZE. Instalacja VRV NaleŜy zasilić jednostki zewnętrzne zlokalizowane na dachu, oraz okablować je z jednostkami zewnętrznymi oraz sterownikami, które przychodzą w pakiecie z urządzeniami. Sposób Podłączeń wykonać zgodnie z załączonymi schematami. Kurtyny powietrzne Doprowadzić zasilanie do kurtyn powietrznych GUARD200-W firmy Sonninger podłączonych do instalacji przez zawór do odbiorników końcowych TBV-C firmy IMI. Siłownik na zaworze przy kurtynie on/off. Regulacja wydajnością wentylatora kurtyny będzie wykonywana poprzez naścienny regulator prędkości obrotowej. Regulator prędkości obrotowej wentylatora przychodzi razem z kurtynami. Dobór i dostarczenie siłownika zaworu regulacyjnego oraz termostatu pomieszczeniowego wg PT Elektryki. Chłodzenie serwerowni Doprowadzić zasilanie do dwóch jednostek zewnętrznych Typ PUHZ-RP50VHA4, zlokalizowanych na dachu, oraz okablować je z jednostkami wewnętrznymi zlokalizowanymi w pomieszczeniu serwerowni L01-05 zgodnie z załączonym schematem. NaleŜy zaprojektować sterowanie jednostkami, które umoŝliwi ich naprzemienną pracę w trybie rotacji, redutancji i forsowania. Węzły przyłączeniowe nagrzewnic w centralach Dobrać siłowniki do zaprojektowanych zaworów trójdrogowych, oraz okablować te siłowniki oraz pompy obiegowe ze sterownikiem w centrali. Pompy nie potrzebują 1

2 dodatkowego zasilania. Instalacje rurowe CO i CT Zaprojektować i wykonać ogrzewanie kablami grzejnymi instalację prowadzona po dachu C. INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ Zaprojektowano następujące systemy wentylacji mechanicznej: WG - wentylacja wywiewna garaŝu N1/W1 - wentylacja nawiewno-wywiewna biur N2/W2 - wentylacja nawiewno-wywiewna sali konsumpcyjnej N3/W3 - wentylacja nawiewno-wywiewna sal konferencyjnych NK - wentylacja nawiewna kuchni i zaplecza kuchni WK1 - wentylacja wywiewna znad okapu głównego w kuchni WK2 - wentylacja wywiewna przygotowalni mięs WK3 - wentylacja wywiewna komunikacji i magazynu (zaplecze kuchni) WK4 - wentylacja wywiewna zmywalni WK5 - wentylacja wywiewna przygotowalni warzyw/jaj WC1 - wentylacja wywiewna węzła sanitarnego (parter, osie 2-3) WC2 - wentylacja wywiewna węzłów sanitarnych (parter, I, II piętro, osie 8-9) WS1 - wentylacja wywiewna pomieszczenia socjalnego (II piętro, oś2) WS2 - wentylacja wywiewna pomieszczeń socjalnych (I, II piętro, oś 12) WKL - wentylacja wywiewna klatki schodowej (osie 6-7) 1. Wszystkie wentylatory dachowe wyposaŝyć w presostaty i zabezpieczenia termiczne oraz wyprowadzić sygnał awarii do pomieszczenia stałej obsługi. 2. Zaprojektować i wydać układy sterowania systemami wentylacyjnymi wg poniŝszych wytycznych. 3. Projekt, wykaz w zestawieniach materiałów oraz dostawa na budowę wszystkich falowników, regulatorów prędkości obrotowej, regulatorów tyrystorowych, siłowników, czujników temperatury, termostatów, presostatów i wszystkich innych elementów kontrolno pomiarowych oraz wykonawczych leŝy po stronie branŝy elektryki i automatyki. Oznaczenia: T Z Temperatura powietrza zewnętrznego [ o C] T P Temperatura powietrza w pomieszczeniu (temperatura w kanale wywiewnym) [ o C] T N Temperatura powietrza nawiewanego [ o C] φ Wilgotność względna [%] V N -Powietrze nawiewane [m 3 /h] V W -Powietrze wywiewane [m 3 /h] 1. System WG. V W = 4800 [m 3 /h] Wentylacja sterowana poprzez system detekcji tlenku węgla. Wentylator wyposaŝyć w regulator umoŝliwiający nastawę dwóch biegów. Rozmieszczenie detektorów CO przedstawiono na rzucie garaŝu. Prędkość obrotowa wentylatora uzaleŝniona od stęŝenia tlenku węgla, sterowana czujnikami wg PT Elektryki i Automatyki. I (pierwszy) bieg wentylatora włączany w chwili przekroczenia stęŝenia 50ppm; II (drugi) bieg wentylatora włączany w chwili przekroczenia stęŝenia CO 100 ppm. Po przekroczeniu stęŝenia 150 ppm uruchamia się dodatkowo sygnał dźwiękowy i zapala się lampka informacyjna na wjeździe do garaŝu z informacją 2

3 'Zakaz wjazdu, opuścić garaŝ'. Czujniki tlenku węgla montować na wysokości co najmniej 200 cm zgodnie z wytycznymi producenta. Dodatkowo, naleŝy przewidzieć załączanie się wentylatora na I bieg co 2 godziny przez 30 minut w celu przewentylowania garaŝu. Wykonanie systemu detekcji tlenku węgla wg PT Elektryki i Automatyki. 2. System N1/W1, N2/W2, N3/W3 centrale AHU1, AHU2, AHU3 wyposaŝone w szafę automatyki. Centrale naleŝy zaprogramować zgodnie z poniŝszymi wytycznymi. Układ sterowania central ma zapewnić odpowiednie parametry powietrza w pomieszczeniach, adekwatnie do pory roku i temperatury zewnętrznej: T Z<20[ o C] => T P=20[ o C]±2, φ = wynikowa, 20[ o C]<T Z<24[ o C] => T P= T Z ±2, φ = wynikowa, 24[ o C]>T Z => T P=>24[ o C], φ = wynikowa. Wydajność systemu N1/W1: V Nmax =V W =6430[m 3 /h] V Nmin =V W =2500[m 3 /h] Wydajność systemu N2/W2: V Nmax =V W =960[m 3 /h] V Nmin =V W =500[m 3 /h] Wydajność systemu N3/W3: V Nmax =V W =3600[m 3 /h] V Nmin =V W =1500[m 3 /h] Podstawowym zadaniem systemów jest zapewnienie stabilnych i optymalnych warunków temperaturowych. Dla kaŝdego z systemów naleŝy przewidzieć pracę w dwóch trybach: dziennym i nocnym. Godziny pracy kaŝdego trybu naleŝy ustalić z zarządcą/właścicielem budynku i umoŝliwić ew. dokonywanie późniejszych zmian. W trybie dziennym, aktywnym podczas normalnego funkcjonowania obiektu; centrale pracują z maksymalną wydajnością (V Nmax =V W), dostarczając do pomieszczeń obliczeniową ilość powietrza świeŝego. Tryb nocny uruchamiany poza godzinami pracy; centrale pracują z minimalną wydajnością (V Nmin =V W) praca central w trybie dyŝurnym. Ponadto, w trybie nocnym, niezaleŝnie od warunków zewnętrznych, agregat chłodniczy nie pracuje. Tryb dzienny naleŝy uruchomić na godzinę przed planowanym rozpoczęciem pracy w obiekcie. Przełączanie pomiędzy trybami pracy automatyczne. NaleŜy zabezpieczyć moŝliwość przełączania ręcznego. Sygnały sterownicze z szaf automatyki naleŝy wyprowadzić do portierni lub innego pomieszczenia obsługi obiektu. Lato: Proces uzdatniania powietrza wentylacyjnego dla warunków obliczeniowych: a) filtr F6, b) wymiennik odzysku ciepła, c) agregat chłodniczy T N=19[ o C] d) sekcja wentylatora. Zima. Proces uzdatniania powietrza wentylacyjnego dla warunków obliczeniowych: a) filtr F6, b) wymiennik odzysku ciepła, c) nagrzewnica T N=20[ o C] d) sekcja wentylatora. 3

4 NaleŜy zapewnić moŝliwość zmiany nastaw temperatur i ilości powietrza nawiewnego i wywiewnego. JeŜeli parametry powietrza zewnętrznego róŝnią się od parametrów obliczeniowych, to naleŝy tak wyregulować pracę chłodnicy i nagrzewnicy aby w pomieszczeniu osiągnąć załoŝone parametry powietrza wewnętrznego. Ponadto, system N3/W3 ma pracować ze zmienną wydajnością zakresie od V Nmin do V nmax (III biegi), w zaleŝności od stopnia stęŝenia CO 2. W kaŝdej z sal konferencyjnych (L 00-05, L 00-06, L 00-07, L 00-15, L 00-16, L 00-17) naleŝy zaprojektować czujnik stęŝenia CO 2. W zaleŝności od zmierzonego stęŝenia (3 poziomy stęŝenia), centrala AHU3 dostarcza odpowiedni strumień powietrza świeŝego. Wszystkie czujniki CO równowaŝne; w przypadku przekroczenia danego poziomu stęŝenia na którymkolwiek z czujników, centrala uruchamia się na wyŝszy bieg. Dla central naleŝy zapewnić zapasowe źródło prądu tak, aby w przypadku zaniku napięcia, pompy obiegowe przy nagrzewnicach mogły pracować. 3. System NK Systemy wentylacyjne współpracujące: NK nawiew kuchnia, V N =6485 [m 3 /h] WK1 wywiew z głównego okapu kuchennego, V W = 5600 [m 3 /h] WK2 przygotowalnia mięs, V W = 155 [m 3 /h] WK3 komunikacja, magazyn, V W = 175 [m 3 /h] WK4 zmywalnia, V W = 170 [m 3 /h] WK5 obieralnia warzyw/jaj, V W = 75 [m 3 /h] WC2 węzły sanitarne (parter, I, II piętro, osie 8-9) V W = 910 [m 3 /h] (V W = 330 [m 3 /h]- parter). Ponadto w obrębie kuchni działają systemy: Wentylator w okapie nad piecem konwekcyjno parowym podłączenie i dane wentylatora w PT Technologii kuchni. System pracuje okresowo, włączany przez otwarcie drzwi pieca konwekcyjno parowego. Parametry powietrza nawiewanego: T Z<20[ o C] => T N=20[ o C]±2, φ = wynikowa, T Z >20[ o C] => T N=wynikowa, φ = wynikowa, NaleŜy zapewnić pracę ciągłą układu w trybie automatycznym z moŝliwością ręcznego załączania i wyłączania. START: włącz NK, następnie włącz WK1 do WK5 STOP: wyłącz WK1 do WK5, następnie wyłącz NK. Ręczny włącznik układu naleŝy zlokalizować w obrębie kuchni. Ustawić dwa tryby pracy: Tryb I praca dzienna: praca z pełną wydajnością wszystkich systemów. Tryb II praca nocna. Pracują następujące systemy: NK=3000[m 3 /h], WK1=2095 [m 3 /h], WK2=155[m 3 /h], WK3=175[m 3 /h], WK4=170[m 3 /h], WK5=75[m 3 /h], WC2=330[m 3 /h]. Harmonogram pracy układu: Tryb I Start, 1 godzina przed rozpoczęciem pracy. Tryb I Stop 1 godzina po zakończeniu pracy, Tryb II Start. NaleŜy zapewnić moŝliwość zmiany nastaw temperatur i ilości powietrza nawiewnego i wywiewnego. 4. Systemy WK1 WK5 Praca systemów ciągła współpraca z systemem NK. Wentylatory wyciągowe wyposaŝone w regulatory do regulacji bezstopniowej. W przypadku wentylatora WK1, regulator ma umoŝliwić nastawę strumienia powietrza wywiewanego na w/w poziomach 4

5 (dla trybu I i II). Regulatory przy wentylatorach WK2 WK5 mają słuŝyć do regulacji hydraulicznej instalacji. NaleŜy przewidzieć moŝliwość ręcznego załączania i wyłączania urządzeń z portierni lub innego pomieszczenia obsługi obiektu. 5. Systemy WC1, WC2, WS1, WS2 WC1 wentylacja wywiewna węzła sanitarnego (parter, osie 2-3) V W = 310 [m 3 /h] WC2 wentylacja wywiewna węzłów sanitarnych (parter, I, II piętro, osie 8-9) V W =910 [m 3 /h] WS1 wentylacja wywiewna pomieszczenia socjalnego (II piętro, oś2) V W = 60 [m 3 /h] WS2 wentylacja wywiewna pomieszczeń socjalnych (I, II piętro, oś 12) V W = 120 [m 3 /h] Praca systemów ciągła. Wentylatory wyciągowe wyposaŝone w regulatory do regulacji bezstopniowej. NaleŜy przewidzieć moŝliwość ręcznego załączania i wyłączania. 6. System WKL System pracuje okresowo, w zaleŝności od temperatury wewnętrznej w hallu głównym (L 00-02). Wentylator uruchamiany poprzez termostat. Przy przekroczeniu w pomieszczeniu T P=30[ o C], wentylator jest uruchamiany i pracuje do momentu osiągnięcia ponownie T P=30[ o C]. NaleŜy przewidzieć moŝliwość ręcznego załączania i wyłączania wentylatora przez obsługę. Uwagi ogólne: Zasilić urządzenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do dokumentacji projektowej. Zaprojektować i wykonać układy zasilania i automatyki sterujące pracą systemów wentylacyjnych. Do głównego połączenia wyrównawczego podłączyć metalowe kanały oraz metalowe urządzenia klimatyzacji, wentylacji (w tym kanały wentylacyjne, wentylatory, centrale wentylacyjne itd) Elementy przewodzące instalacji sanitarnych, wprowadzone do budynku z zewnątrz, powinny być przyłączone do głównej szyny uziemiającej moŝliwie jak najbliŝej miejsca ich wprowadzenia. W pomieszczeniach o zwiększonym zagroŝeniu, jak np. w łazienkach wyposaŝonych w wannę lub/i basen natryskowy, hydroforniach, pralniach, kanałach rewizyjnych, pomieszczeniach gospodarczych oraz przestrzeniach, w których nie ma moŝliwości zapewnienia ochrony przeciwporaŝeniowej poprzez samoczynne wyłączenie zasilania po przekroczeniu wartości napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwałego na częściach przewodzących dostępnych, powinny być wykonane połączenia wyrównawcze miejscowe. Wykonać połączenia wyrównujące na kanałach wentylacyjnych. NaleŜy przewidzieć moŝliwość ręcznego włączania/wyłączania kaŝdego z systemów (wentylatorów). NaleŜy przewidzieć moŝliwość zmiany pracy systemów (dostosowania ich pracy do stawianych im w czasie eksploatacji wymagań). Wszystkie wentylatory wyposaŝyć w presostaty, z których sygnał awarii wyprowadzić naleŝy na główną tablicę rozdzielczą. Projekt, wykaz w zestawieniach materiałów oraz dostawa na budowę wszystkich presostatów, siłowników, falowników, regulatorów prędkości obrotowej, regulatorów tyrystorowych, czujników temperatury, czujników stęŝenia dwutlenku węgla i wszystkich elementów kontrolno-pomiarowych po stronie branŝy elektryki i automatyki (uwzględnione w PT Elektryki i Automatyki). 5

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY. 2. ZŁĄCZNIKI: NR1 Zespół centrali wentylacyjnej. 3. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI I URZĄDZEŃ. 4. RYSUNKI: VAC-C-1 VAC-C-2 VAC-C-3 VAC-C-4 VAC-C-5 VAC-C-6 Rzut

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PROJEKT WYKONAWCZY Ośrodka Radioterapii z 38 łóŝkowym oddziałem szpitalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz parkingiem ul. Borowa 14/18 (działka nr ew.1/1 w obrebie 70) 05-400 Otwock WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo

I UWAGI REALIZACYJNE...6

I UWAGI REALIZACYJNE...6 SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. NAZWA I ADRES INWESTYCJI...2 1.2. INWESTOR...2 1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA...2 1.4. IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW...2 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl

grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ i SPA oraz studium rehabilitacyjnym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA P.B. Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, wody lodowej oraz instalacji wod- kan dla budynku Wydziału Nauk Społecznych im. Jana Długosza w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Osowska 27 m5, 04-302 Warszawa tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Bardziej szczegółowo

Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) INSTALACJE GRZEWCZE, KLIMATYZACYJNE, WENTYLACYJNE Dla zadania pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej - Roboty wykończeniowe,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Załączniki:

SPIS TREŚCI: Załączniki: KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

Pracownia projektowa Zadanie projektowe Nr projektu Strona/Stron DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

Pracownia projektowa Zadanie projektowe Nr projektu Strona/Stron DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 134.17-05 Strona 1 z 11 OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 1.1. Przedmiot i cel opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Podstawa opracowania 1.4. Inwestor 1.5. Stan istniejący 1.6. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe Centrum Przetwarzania Danych dla Ministerstwa Finansów, Opracował Zespół Projektowy CPD

Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe Centrum Przetwarzania Danych dla Ministerstwa Finansów, Opracował Zespół Projektowy CPD Załącznik nr B1 ZałoŜenia do opracowania koncepcji architektoniczno-budowlanej oraz dokumentacji projektowej Centrum Przetwarzania Danych (CPD) Ministerstwa Finansów Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE...

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 1.2. WYKORZYSTANA DOKUMENTACJA... 3 1.3. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE... 4 1.4. ZAŁOŻENIA DO BILANSU CIEPLNEGO I POWIETRZNEGO OBIEKTU.... 5 2. OPIS PROJEKTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej

Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej pr o jekt Renata i Marcin Pawłuszewicz s.c. 15-523 Grabówka, ul. Szczęśliwa 7 tel.0 693 729 399 NIP 9661969286 REGON 200231928 Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MGGP S.A. BIURO INŻYNIERYJNO KONSULTINGOWE 35-222 Rzeszów, ul.okulickiego 17 tel./fax(+48 17) 863 03 44/ 863 03 44 www.mggp.com.pl, e-mail: mggp@mggp.com.pl Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej

Bardziej szczegółowo

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe 3. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE. 1. Zasilanie obiektu Zasilanie budynku odbywać się będzie ze złącza kablowego znajdującego się na działce inwestora. Złącze należy zabudować zgodnie

Bardziej szczegółowo

ETAP AIII BUDYNEK A3. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13 TOM IV / ZESZYT IV

ETAP AIII BUDYNEK A3. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13 TOM IV / ZESZYT IV FAZA OPRACOWANIA: OBIEKT: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z usługami i garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, drogową, urządzeniami budowlanymi i elementami zagospodarowania terenu.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe IGS Usługi Projektowe MGR INŻ. PIOTR BOROŃ STARA WIEŚ 548, 36-200 BRZOZÓW TEL KOM: 608 52 82 09,E-MAIL: igsup@tlen.pl 1 PROJEKT BUDOWLANY Budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla Szpitalnego

Bardziej szczegółowo

ETAP A2a BUDYNEK A4. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13

ETAP A2a BUDYNEK A4. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13 FAZA OPRACOWANIA: OBIEKT: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z usługami i garaŝami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, drogową, urządzeniami budowlanymi i elementami zagospodarowania terenu.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.0 OPIS UKŁADÓW WENTYLACYJNYCH... 3 4.0 OBLICZENIOWE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO... 4 4.1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin.

Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin. - 1 - Leszno, 20.02.2008r Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin. OŚWIADCZENIE Zgodnie z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

- METRYKA PROJEKTU - Projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłem ciepłowniczym dla Budynku Warsztatów Szkolnych REMONT

- METRYKA PROJEKTU - Projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłem ciepłowniczym dla Budynku Warsztatów Szkolnych REMONT Waldemar Mathea Ul.Grunwaldzka 19a/1 45 054 Opole tel. +48 77 4565 721 +48 692 46 99 13 - METRYKA PROJEKTU - Projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłem ciepłowniczym dla Budynku

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2 SPIS TREŚCI A. Oświadczenia... 3 B. Uprawnienia Projektanta i Sprawdzającego... 4 C. Zaświadczenia Izby Inżynierów... 8 D. Opis techniczny... 9 1. Podstawa opracowania... 9 2. Założenia.... 9 3. Dane ogólne...

Bardziej szczegółowo

Sterownice central nawiewnych i nawiewno-wywiewnych VS 10-15 CG ACX36-1; VS 21-150 CG ACX36-2 SUP; VS 21-150 CG ACX36-2 SUP-EXH

Sterownice central nawiewnych i nawiewno-wywiewnych VS 10-15 CG ACX36-1; VS 21-150 CG ACX36-2 SUP; VS 21-150 CG ACX36-2 SUP-EXH Sterownice central nawiewnych i nawiewno-wywiewnych VS 10-15 CG ACX36-1; VS 21-150 CG ACX36-2 SUP; VS 21-150 CG ACX36-2 SUP-EXH Dokumentacja techniczno-ruchowa DTR-CG ACX36-ver.3.0 (06.2007) Sterownicę

Bardziej szczegółowo