Spis zawartoci zeszytu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis zawartoci zeszytu"

Transkrypt

1

2 Przebudowa pomieszcze na serwerowni centraln na potrzeby projektu Rozbudowa Wydziału EiTI Politechniki Warszawskiej oraz utworzenie sieci laboratoriów dydaktycznych PROJEKT BUDOWLANY Opis techniczny Spis zawartoci zeszytu 1. INFORMACJE O PROJEKTOWANIU INFORMACJE OGÓLNE I ZAŁOENIA PROJEKTOWE ZAŁOENIA PROJEKTOWE I PARAMETRY OBLICZENIOWE INSTALACJA KLIMATYZACJI I CHŁODZENIA KLIMATYZACJA POMIESZCZE SERWEROWNI CHŁODZENIE POMIESZCZENIA UPS CHŁODZENIE POMIESZCZENIA BATERII OPIS INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ROZWIZANIA PROJEKTOWE KANAŁY WENTYLACYJNE IZOLACJA KANAŁÓW KLAPY P.PO INSTALACJA FREONOWA INSTALACJA KANALIZACYJNA I ODPROWADZENIA SKROPLIN INSTALACJA WODOCIGOWA PRACE ZWIZANE Z ISTNIEJCYMI INSTALACJAMI OWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJCEGO, - UPRAWNIENIA I WPIS DO IZBY INYNIERÓW BUDOWNICTWA PROJEKTANTA, - UPRAWNIENIA I WPIS DO IZBY INYNIERÓW BUDOWNICTWA SPRAWDZAJCEGO. Cz rysunkowa NR RYSUNEK SKALA S-01 RZUT PIWNIC WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 1 : 100 S-02 RZUT PIWNIC INSTALACJA WOD-KAN I C.O. 1 : 100 S-03 RZUT PARTERU 1 : 100 S-04 RZUT DACHU NAD AUL : 100 S-05 WIDOK ELEWACJI WSCHODNIEJ 1 : 100 2

3 Przebudowa pomieszcze na serwerowni centraln na potrzeby projektu Rozbudowa Wydziału EiTI Politechniki Warszawskiej oraz utworzenie sieci laboratoriów dydaktycznych PROJEKT BUDOWLANY 1. Informacje o projektowaniu Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji klimatyzacyjnej i pozostałych instalacji sanitarnych dla projektowanej serwerowni Chmury Nauki Techniczne w gmachu Wydziału EiTI Politechniki Warszawskiej. 2. Informacje ogólne i załoenia projektowe 2.1 Załoenia projektowe i parametry obliczeniowe Poniej zestawiono dane wyj ciowe do projektowania zgodne z normami i wytycznymi: Obliczeniowe parametry powietrza zewntrznego: zima : te = -20 C, =100%; lato: te= +40 C, =45% (zgodnie z PFU). Parametry powietrza w sali serwerów: ti=22-24ºc / =40-60%. Parametry powietrza w pomieszczeniu baterii: ti=18-20ºc / wilgotno nienormowana. Parametry powietrza w rozdzielni głównej: ti=20-25ºc / wilgotno nienormowana. Klimatyzacja sali serwerów realizowana bdzie przez szafy klimatyzacji precyzyjnej. Chłodzenie pomieszcze baterii realizowane bdzie przez klimatyzatory typu split. Jednostki zewntrzne klimatyzacji (skraplacze) umieszczone bd na dachu auli 133. Pomieszczenia wyposaone bd w wentylacj mechaniczn. Hałas pochodzcy od pracy urzdze nie przekroczy warto ci podanych w PN-87/B-02151/ Instalacja klimatyzacji i chłodzenia 3.1 Klimatyzacja pomieszcze serwerowni Klimatyzacja serwerowni realizowana bdzie przez cztery szafy klimatyzacji precyzyjnej. Zakłada si jednoczesn prac trzech szaf - czwarta stanowi rezerw (przewiduje si cotygodniow automatyczn zmian jednostki rezerwowej). Obliczeniowe parametry klimatu w pomieszczeniu: - temperatura powietrza powrotnego do szaf klimatyzacyjnych 22-24ºC, - wilgotno wzgldna 50-60%. Przewidziano szafy o nastpujcych parametrach: - wydajno chłodnicza jawna 21,8 kw, - wymiary: szer. x gł. x wys. = 750 x 750 x 1950 mm, - masa 270 kg, - wentylatory typu EC, - filtr powietrza EU4, - nawilacz parowy max. 9 kg/h, - nagrzewnica elektryczna max 5,82 kw, - czynnik chłodniczy R410a. Szafy wyposaone bd w zewntrzne skraplacze chłodzone powietrzem ustawione na dachu budynku auli. Temperatura obliczeniowa do doboru skraplaczy +40ºC Szafy klimatyzacyjne ustawione bd wzdłu ciany graniczcej z pomieszczeniem magazynowym. Powietrze klimatyzacyjne nawiewane bdzie pod podłog techniczn a nastpnie przez systemowe kratki podłogi technicznej. Kratki wyposaone bd w aluzje regulacyjne. Podział przestrzeni midzy szafami serwerowymi na korytarze ciepłe i zimne realizowany bdzie przez odpowiednie rozmieszczenie kratek nawiewnych. Powrót powietrza do szaf realizowany bdzie bezpo rednio z pomieszczenia serwerowni. Przewiduje si bezprzerwowe zasilanie układów automatyki klimatyzacji precyzyjnej w sali IT z urzdze UPS. 3

4 Przebudowa pomieszcze na serwerowni centraln na potrzeby projektu Rozbudowa Wydziału EiTI Politechniki Warszawskiej oraz utworzenie sieci laboratoriów dydaktycznych PROJEKT BUDOWLANY 3.2 Chłodzenie pomieszczenia UPS Chłodzenie pomieszczenia UPS realizowane bdzie przez dwa klimatyzatory podsufitowe split o jawnej mocy chłodniczej na poziomie 10 kw. System pracy przewiduje prac cigł jednego klimatyzatora oraz załczanie drugiego w przypadku przekroczenia zadanej temperatury (+25ºC). Przewiduje si cotygodniow automatyczn zmian jednostki wiodcej. Klimatyzatory wyposaone w nastpujce elementy: - filtry powietrza, - styki sygnałów alarmowych do podłczenia do systemu nadzoru, - automatyczny restart. Jednostki zewntrzne zlokalizowane bd na cianie budynku na poziomie parteru. 3.3 Chłodzenie pomieszczenia baterii Chłodzenie pomieszczenia baterii realizowane bdzie przez dwa klimatyzatory na cienne split o jawnej mocy chłodniczej na poziomie ok. 2 kw. System pracy przewiduje prac cigł jednego klimatyzatora oraz załczanie drugiego w przypadku w przypadku przekroczenia zadanej temperatury (+20ºC). Przewiduje si cotygodniow automatyczn zmian jednostki wiodcej. Klimatyzatory wyposaone w nastpujce elementy: - filtry powietrza, - styki sygnałów alarmowych do podłczenia do systemu nadzoru, - automatyczny restart. Jednostki zewntrzne zlokalizowane bd na cianie budynku na poziomie parteru. 3.4 Chłodzenie pomieszczenia serwerów Chłodzenie pomieszczenia serwerów realizowane bdzie przez klimatyzator na cienny split o jawnej mocy chłodniczej na poziomie ok. 3,5 kw. Klimatyzator wyposaony w nastpujce elementy: - filtr powietrza, - styki sygnałów alarmowych do podłczenia do systemu nadzoru, - automatyczny restart. Jednostka zewntrzna zlokalizowana bdzie na cianie budynku na poziomie parteru. 4. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 4.1 Rozwizania projektowe Wentylacja mechaniczna, przewietrzanie oraz odcienie pomieszcze (wyposaonych w SUG) realizowane bdzie przez istniejc instalacj wentylacji mechanicznej obsługujc Serwerowni Centraln. Instalacja wentylacji przewietrzajcej po akcji ga niczej bdzie obsługiwa trzy nowo projektowane pomieszczenia: serwerowi, rozdzielni i baterii. Instalacja bdzie zaprojektowana w sposób umoliwiajcy niezalene przewietrzenie kadego z pomieszcze. Bdzie to instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej wyprowadzona na zewntrz budynku przez cian. Instalacja bdzie wykorzystywa wentylator kanałowy z automatyk zainstalowany na wyrzutni wywiewu na zewntrz budynku. Wewntrz instalacja wentylacji bdzie rozprowadzona po pomieszczeniach z krócami wycigowymi umoliwiajc skuteczne przewietrzenie po akcji ga niczej cz ci pomieszczenia i cz ci przestrzeni pod podłoga techniczn. Wycig powietrza ogólny realizowany przez pracujcy na pierwszym biegu wentylator wycigowy systemu przewietrzania. Przewiduje si wykorzystanie kanałów instalacji przewietrzajcej jako instalacji odciajcej. Przekroje kanałów powinny zapewni odpowiedni powierzchni odcienia. Na elewacji znajduje si klapa przeciwpoarowa zdalnie otwierana z systemu SUG. Z uwagi na charakter pomieszcze i jedynie sporadyczny i czasowy pobyt ludzi przewiduje si dostarczenie powietrza wentylacyjnego z korytarza głównego kondygnacji -1 pod stropem powierzchni komunikacyjnej poprzez wentylator nawiewny i system kanałów nawiewnych z klapami ppo. z siłownikami i nawiewników w poszczególnych pomieszczeniach. Na kanale nawiewnym przewidziano filtr powietrza klasy EU5 oraz regulator stałego wydatku (CAV). W trybie przewietrzania powietrze doprowadzane bdzie do pomieszcze na zasadzie podci nienia przez osobny układ kanałów z pominiciem filtra, wentylatora oraz przepustnic regulacyjnych. 4

5 Przebudowa pomieszcze na serwerowni centraln na potrzeby projektu Rozbudowa Wydziału EiTI Politechniki Warszawskiej oraz utworzenie sieci laboratoriów dydaktycznych PROJEKT BUDOWLANY System przewietrzania dla serwerowni, rozdzielnicy i baterii powinny funkcjonowa niezalenie moliwo załczenia przewietrzania niezalenie dla kadej ze stref gazowego gaszenia Przy przej ciach przez strefy poarowe, ciany midzy pomieszczeniami zastosowane bd klapy ppo. o odporno ci ogniowej równej odporno ci przegrody (EIS). System powietrza nawiewanego i wywiewanego zapewniał bdzie dodatni bilans powietrza w pomieszczeniu serwerowni. Ilo powietrza wentylacyjnego dla pomieszczenia baterii bdzie odpowiadała wymaganiom normy PN-EN Przyjto minimaln krotno wymian na poziomie 3 w/h. Dodatkowo projektuje si moliwo pracy instalacji w trybie awaryjnym (analogicznie jak w trybie przewietrzania). Tryb awaryjny bdzie włczany automatycznie z systemu detekcji wodoru (10% DGW) jak równie moe zosta załczony rcznie na zewntrz pomieszczenia. 4.2 Kanały wentylacyjne Kanały wentylacyjne prostoktne wykonane z blachy ocynkowanej o połczeniach kołnierzowych. Kanały okrgłe typu SPIRO łczonych na nyple. Kanały wycigowe z dygestorium winidurowe. Elementy podwiesze kanałów: uchwyty ocynkowane w kształcie litery L lub Z z wkładkami gumowymi tłumie drga, prtów gwintowanych ocynkowanych M6, M 8 i M 10, klamry montaowe ocynkowane - L, zaciski ocynkowane do obrzey kanałów, ruby, nity, kołki rozporowe itp. Do mocowania kanałów naley wykorzystywa elementy konstrukcyjne budynku. Kanały podwiesza w odstpach w zaleno ci od wymiaru i sztywno ci kanału. Kanałów elastycznych nie przewiduje si. 4.3 Izolacja kanałów Kanały wywiewne na zewntrz budynku naley zaizolowa 30mm warstw wełny mineralnej pokrytej jednostronnie płaszczem z folii aluminiowej oraz dodatkowo zabezpieczy płaszczem z blachy ocynkowanej. 4.4 Klapy p.po. Na przej ciach kanałów przez granice stref poarowych lub przez przegrody o odporno ci EI60 lub wikszej bd zabudowane klapy p.po. o odporno ci ogniowej (EIS) równej odporno ci przegród, przez które przechodz. Klapy odcinajce na wentylacji bytowej oraz na instalacjach przewietrzajcych wyposaone bd w napd 230V AC. Zamknicie klap przerw prdow. Klapy pełnice funkcj odcienia pomieszcze wyposaone bd w wyzwalacz elektromagnetyczny otwierajcy klap sygnałem typu impuls 24 V DC (uwolnienie energii zawartej w napitej sprynie). Pełne otwarcie powinno nastpi natychmiastowo. Zamknicie klapy zdalnie siłownikiem 24 V DC. Zastosowano klapy typ VX5 lub równowane technicznie. Sterowanie działaniem klap realizowane bdzie przez system przeciwpoarowy. Kontrola połoenia klapy przez wyłczniki kracowe (w obu połoeniach). 5. Instalacja freonowa Rurocigi w pomieszczeniu serwerowni naley prowadzi pod podłog techniczn i dalej na poziom dachu budynku do skraplaczy. Po wykonaniu rurocigów szacht naley obudowa. Dla pozostałych urzdze rurocigi technologiczne do skraplaczy naley prowadzi pod sufitem. Do kadego skraplacza prowadzona bdzie oddzielna para rurocigów. Rurocigi naley zaizolowa izolacj zimnochronn o grubo ci 25 mm. Wszystkie instalacje freonowe wykona z cignionych rur miedzianych bez szwu (PN-H ark.00-02:1977), łczonych przez lutowanie. Rurocigi naley zaizolowa izolacj zimnochronn ze spienionego kauczuku syntetycznego o grubo ci 25mm. Odcinki prowadzone na zewntrz budynku naley dodatkowo zabezpieczy płaszczem z blachy ocynkowanej. 6. Instalacja kanalizacyjna i odprowadzenia skroplin Skropliny bd odprowadzone grawitacyjnie do istniejcej instalacji obsługujcej Serwerowni centraln. W pomieszczeniach serwerowni, rozdzielni i baterii przewidziano równie wpusty awaryjne zlokalizowane w posadzce. Na odgałzieniu do wpustów znajduj si zasuwy burzowe uniemoliwiajce cofnicie wody ze studzienki do pomieszcze. 5

6 Przebudowa pomieszcze na serwerowni centraln na potrzeby projektu Rozbudowa Wydziału EiTI Politechniki Warszawskiej oraz utworzenie sieci laboratoriów dydaktycznych PROJEKT BUDOWLANY Rurocigi prowadzone ze spadkiem 2% w kierunku włczenia do kanalizacji sanitarnej. Przewiduje si zastosowanie rur zgrzewanych kanalizacyjnych HD-PE. 7. Instalacja wodocigowa Doprowadzenie wody do nawilaczy w szafach klimatyzacyjnych realizowane bdzie z istniejcej instalacji zasilajcej szafy w ssiedniej Serwerowni centralnej. Na kadym odgałzieniu zasilajcym nawilacz powinien by zamontowany zawór elektromagnetyczny umoliwiajcy automatyczne odcicie dopływu wody w przypadku wykrycia przecieku (sterowany z szaf klimatyzacyjnych). Zawory powinny by integraln cz ci automatyki szaf klimatyzacyjnych. Komunikat o odciciu wody powinien by przekazany do pomieszczenia administratora serwerowni na telefon komórkowy. Orurowanie bdzie wykonane z polipropylenu zgrzewanego PN20 wzmocnionego wkładk aluminiow. Poziome przewody rurowe zamontowane zostan ze spadkiem 2% w kierunku punktów odbioru. Zawory odcinajce: bd zamontowane przed kadym demontowanym odbiorem wody. Rurocigi bd zaizolowane przeciwroszeniowo otulinami klejonymi do przewodów grubo ci 6mm. Armatura i połczenia wykonywane bd poza pomieszczeniem serwerowni. Podłczenia do szaf poprowadzone bd w przestrzeni podłogi podniesionej w dodatkowej rurze osłonowej ze spadkiem w stron korytarza. 8. Prace zwizane z istniejcymi instalacjami Wszystkie instalacje kanalizacyjne, wodocigowe i grzewcze przechodzce przez pomieszczenie sali serwerów oraz pozostałe pomieszczenia ruchu elektrycznego musz by szczegółowo zbadane, przełoone poza pomieszczenia lub wymienione na nowe przed przegrod stał i uszczelnione.. 6

7 Miejscowo, data: Busko - Zdrój OWIADCZENIE PROJEKTANTA Zgodnie z Art. 20, ustp 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz z póniejszymi zmianami owiadczam, e projekt budowlany Nazwa projektu budowlanego: Przebudowa pomieszcze na serwerowni na potrzeby projektu Budowa serwerowni dla Chmury Nauki Techniczne w gmachu Wydziału EiTI Politechniki Warszawskiej. Inwestor: Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych ul. Nowowiejska 15/19, Warszawa został sporzdzony zgodnie z obowizujcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. INSTALACJE SANITARNE: Imi i nazwisko projektanta: mgr in. Marek Roszkowski Numer uprawnie projektanta Wa-263/01 Podpis projektanta: Imi i nazwisko sprawdzajcego: in. Marek Sielski Numer uprawnie projektanta Wa-497/92 Podpis projektanta:

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 00-918 Warszawa, ul. Szucha 25

PROJEKT WYKONAWCZY. 00-918 Warszawa, ul. Szucha 25 Remont trzech sal konferencyjnych zlokalizowanych w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy ul. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie instalacja klimatyzacji Marzec 2012 PROJEKT WYKONAWCZY 00-918 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA P.B. Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, wody lodowej oraz instalacji wod- kan dla budynku Wydziału Nauk Społecznych im. Jana Długosza w

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY. 2. ZŁĄCZNIKI: NR1 Zespół centrali wentylacyjnej. 3. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI I URZĄDZEŃ. 4. RYSUNKI: VAC-C-1 VAC-C-2 VAC-C-3 VAC-C-4 VAC-C-5 VAC-C-6 Rzut

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.o. ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA SANITARNA

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.o. ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA SANITARNA POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.o. ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa OPRACOWANIE: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA SANITARNA TEMAT: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ LABORATORIUM W BUDYNKU NR 29 OBIEKT: BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

BMS Serwis Sp. z o.o.

BMS Serwis Sp. z o.o. BMS Serwis Sp. z o.o. ul. Czerniowiecka 14 02-705 Warszawa www.bms-serwis.com bms@bms-serwis.com TEMAT: ROZBUDOWA SYSTEMU SYGNALIZACJI POAROWEJ W BUDYNKU ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: WYKONAWCA OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.0 OPIS UKŁADÓW WENTYLACYJNYCH... 3 4.0 OBLICZENIOWE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO... 4 4.1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Osowska 27 m5, 04-302 Warszawa tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2 SPIS TREŚCI A. Oświadczenia... 3 B. Uprawnienia Projektanta i Sprawdzającego... 4 C. Zaświadczenia Izby Inżynierów... 8 D. Opis techniczny... 9 1. Podstawa opracowania... 9 2. Założenia.... 9 3. Dane ogólne...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyposażenia Centrum Przetwarzania Danych budynku Urzędu Miejskiego w Nysie LOKALIZACJA: Kolejowa 15, 48-300 Nysa TEMAT: Opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe IGS Usługi Projektowe MGR INŻ. PIOTR BOROŃ STARA WIEŚ 548, 36-200 BRZOZÓW TEL KOM: 608 52 82 09,E-MAIL: igsup@tlen.pl 1 PROJEKT BUDOWLANY Budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla Szpitalnego

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE...

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 1.2. WYKORZYSTANA DOKUMENTACJA... 3 1.3. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE... 4 1.4. ZAŁOŻENIA DO BILANSU CIEPLNEGO I POWIETRZNEGO OBIEKTU.... 5 2. OPIS PROJEKTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl

grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ i SPA oraz studium rehabilitacyjnym

Bardziej szczegółowo

I UWAGI REALIZACYJNE...6

I UWAGI REALIZACYJNE...6 SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. NAZWA I ADRES INWESTYCJI...2 1.2. INWESTOR...2 1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA...2 1.4. IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW...2 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Wprowadzenie 3. Zakres opracowania 4. Instalacja klimatyzacji 5. Dobór urządzeń klimatyzacyjnych 6. Instalacja odprowadzenia skroplin 7.

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) INSTALACJE GRZEWCZE, KLIMATYZACYJNE, WENTYLACYJNE Dla zadania pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej - Roboty wykończeniowe,

Bardziej szczegółowo

Pracownia projektowa Zadanie projektowe Nr projektu Strona/Stron DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

Pracownia projektowa Zadanie projektowe Nr projektu Strona/Stron DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 134.17-05 Strona 1 z 11 OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 1.1. Przedmiot i cel opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Podstawa opracowania 1.4. Inwestor 1.5. Stan istniejący 1.6. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Przebudowa pomieszcze w budynku po byłej szkole na Punkt Przedszkolny w Bobolicach CZ OPISOWA

Przebudowa pomieszcze w budynku po byłej szkole na Punkt Przedszkolny w Bobolicach CZ OPISOWA CZ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. ZAKRES OPRACOWANIA.. 2 3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2 4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ 3 5. KANALIZACJA SANITARNA 4 6. WENTYLACJA. 5 7. UWAGI I WYTYCZNE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji klimatyzacji suszarni form ceramicznych w hali odlewni

Projekt instalacji klimatyzacji suszarni form ceramicznych w hali odlewni Prodlew Sp. z o. o. ul. Senatorska 12 00-082 Warszawa www.prodlew.com.pl Zakład Produkcyjny 03-804 Warszawa, ul. Bliska 17 tel.: 22 870 04 30, fax: 22 810 27 67 e-mail: prodlew@prodlew.com.pl Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ETAP AIII BUDYNEK A3. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13 TOM IV / ZESZYT IV

ETAP AIII BUDYNEK A3. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13 TOM IV / ZESZYT IV FAZA OPRACOWANIA: OBIEKT: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z usługami i garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, drogową, urządzeniami budowlanymi i elementami zagospodarowania terenu.

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PROJEKT WYKONAWCZY Ośrodka Radioterapii z 38 łóŝkowym oddziałem szpitalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz parkingiem ul. Borowa 14/18 (działka nr ew.1/1 w obrebie 70) 05-400 Otwock WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo

ETAP A2a BUDYNEK A4. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13

ETAP A2a BUDYNEK A4. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13 FAZA OPRACOWANIA: OBIEKT: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z usługami i garaŝami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, drogową, urządzeniami budowlanymi i elementami zagospodarowania terenu.

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo