Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61"

Transkrypt

1 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU

2 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider 16 Wst p... 2 Jazda masznà po drogach publicznych oraz jej transport... 2 Holowanie... 2 Przeznaczenie... 2 Numer seryjny... 3 Znaczenie symboli... 4 Przepisy bezpieczeƒstwa... 5 Zwyk a eksploatacja... 5 Jazda na zboczach... 6 Dzieci... 7 Konserwacja... 7 Prezentacja... 9 Rozmieszczenie urzàdzeƒ sterowania... 9 Regulator przepustnicy/ Regulator urzàdzeni rozruchowego Regulator szybkoêci Hamulec postojowy Urzàdzenie koszàce Dêwignia do unoszenia urzàdzenia koszàcego Dêwignia do regulacji wysokoêci koszenia Krzese ko Tankowanie Jazda Przed uruchomieniem Uruchamianie silnika Jazda kosiarkà samobie nà Wskazówki dotyczàce koszenia Wy àczanie silnika Dêwignia do od àczania nap du Konserwacja Schemat obs ugi technicznej Zdejmowanie os on kosiarki samobie nej Kontrola i regulacja ci gien uk adu sterowania Regulacja hamulca Kontrola i regulacja ci gna przepustnicy Wymiana filtra paliwa Wymiana filtra powietrza Kontrola filtra powietrza pompy paliwa Kontrola poziomu elektrolitu w akumulatorze Kontrola systemu bezpieczeƒstwa Kontrola ciênienia w oponach Kontrola wlotu ch odzàcego powietrza do silnika.. 25 Monta urzàdzenia koszàcego Monta przystawki BioClip Kontrola i regulacja nacisku przystawki tnàcej na pod o e Kontrola równoleg oêci urzàdzenia koszàcego Regulacja równoleg oêci urzàdzenia koszàcego.. 28 Demonta urzàdzenia koszàcego Wymiana pasów urzàdzenia koszàcego Po o enie serwisowe urzàdzenia koszàcego Kontrola no y Wymiana trzpienia amliwego (BioClip) Smarowanie Kontrola poziomu oleju w silniku Wymiana oleju silnikowego Kontrola poziomu oleju w przek adni Smarowanie napinacza pasa Smarowanie ogólne Schemat poszukiwania b dów Przechowywanie Przechowywanie przez zim Obs uga techniczna Dane techniczne WA NA INFORMACJA Przed przystàpieniem do u ytkowania kosiarki samobie nej nale y dok adnie zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji, która pozwala zaznajomiç si ze sposobami jej eksploatacji i konserwacji. W celu przeprowadzenia obs ugi technicznej w zakresie przekraczajàcym czynnoêci obs ugowe opisane w niniejszym podr czniku nale y zwróciç si do autoryzowanego punktu sprzeda y prowadzàcego obs ug technicznà i sprzeda cz Êci zamiennych. Polish 1

3 Szanowny Kliencie! WST P Dzi kujemy Ci, e wybra eê kosiark Husqvarna Rider, której konstrukcja oparta jest na unikalnej koncepcji technicznej. Z przodu kosiarki zamontowane jest urzàdzenie koszàce. Jest ona wyposa ona w opatentowany uk ad sterowania na tylne ko a. Konstrukcja Ridera umo liwia maksymalnà efektywnoêç pracy nawet na ma ych powierzchniach i w miejscach trudno dost pnych. Na osiàgi maszyny wp ywajà tak e zwarty zespó urzàdzeƒ sterowniczych oraz przek adnia hydrostatyczna sterowana za pomocà peda ów no nych. Niniejsza Instrukcja obs ugi ma charakter dokumentu wartoêciowego. Stosowanie si do zawartych w niej wskazówek (eksploatacja, obs uga, konserwacja etc.) prowadzi do wyd u enia okresu u ytkowego maszyny i wzrostu jej wartoêci w momencie odsprzeda y. W razie odsprzeda y kosiarki Rider nale y przekazaç nabywcy tak e Instrukcj obs ugi. Jazda maszynà po drogach publicznych oraz jej transport Przed wyjechaniem maszynà na drog publicznà lub jej transportowaniem nale y zapoznaç si z obowiàzujàcymi przepisami drogowymi. W przypadku transportu nale y zawsze stosowaç zatwierdzone wyposa enie s u àce do zamocowania i zabezpieczenia maszyny. Nale y dopilnowaç, aby by a ona skutecznie zamocowana i zablokowana. Holowanie Je eli posiadana przez Ciebie maszyna wyposa ona jest w przek adni hydrostatycznà, mo na jà holowaç tylko w razie koniecznoêci, na bardzo krótkich odcinkach i z ma à pr dkoêcià. W przeciwnym razie przek adnia hydrostatyczna mo e ulec uszkodzeniu. Przeznaczenie Maszyna przeznaczona jest wy àcznie do koszenia trawy na trawnikach, na czystym i równym terenie, gdzie nie wyst pujà przeszkody w postaci ska, pniaków itp., a tak e do pracy z wykorzystaniem wyposa enia dodatkowego, dostarczonego przez producenta i przeznaczonego tak e do innych zadaƒ ni koszenie, pod warunkiem stosowania si do instrukcji za àczonych do tego wyposa enia. Wykorzystywanie maszyny do celów innych ni wymienione uwa a si za sprzeczne z jej przeznaczeniem. Istotnà przes ankà u ytkowania maszyny zgodnie z jej przeznaczeniem jest równie Êcis e stosowanie sià do zasad obs ugi, konserwacji i naprawy okreêlonych przez producenta. Niniejsza maszyna powinna byç obs ugiwana, konserwowana i naprawiana wy àcznie przez osoby zaznajomione z jej szczególnymi w aêciwoêciami oraz z wszystkimi istotnymi zasadami bezpieczeƒstwa. Konieczne jest tak e nieustanne stosowanie si do ogólnych przepisów i zasad bhp oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Samowolne wprowadzanie jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych w maszynie mo e spowodowaç uwolnienie producenta od cià àcej na nim odpowiedzialnoêci za szkody i obra enia powsta e w wyniku wad produktu. 2 Polish

4 Dobra obs uga techniczna WST P Produkty Husqvarna sprzedawane sà na ca ym Êwiecie, wy àcznie w specjalistycznej sieci handlowej zapewniajàcej obs ug technicznà. Celem jest zagwarantowanie klientom jak najlepszego poradnictwa i obs ugi. Przed dostawà maszyna zosta a na przyk ad sprawdzona i wyregulowana przez Twojego dealera. W celu nabycia cz Êci zamiennych i uzyskania porad w sprawach obs ugi technicznej, gwarancji itp. nale y zwróciç si do: Niniejsza instrukcja obs ugi nale y do maszyny z numerem seryjnym: Silnik Przek adnia Numer seryjny Numer seryjny maszyny znajduje si na tabliczce umieszczonej pod krzese kiem, z przodu, po lewej stronie. Tabliczka zawiera nast pujàce dane (od góry): Oznaczenie typu maszyny. Typowy numer producenta. Numer seryjny maszyny. Oznaczenie typu maszyny i jej numer seryjny nale y podawaç przy zamawianiu cz Êci zamiennych. Numer seryjny silnika znajduje si na tabliczce umieszczonej na os onie wentylatora. Tabliczka zawiera nast pujàce dane: Model. Typ. Kod. Dane te nale y podawaç przy zamawianiu cz Êci zamiennych. Numer seryjny przek adni znajduje si na tabliczce z kodem kreskowym umieszczonej z przodu, na obudowie lewego wa u nap dowego: Oznaczenie typu znajduje si nad kodem kreskowym i zaczyna si od litery K. Numer seryjny znajduje si nad kodem kreskowym i poprzedzony jest literami s/n. Numer producenta znajduje si pod kodem kreskowym i poprzedzony jest literami p/n. Oznaczenie typu i numer seryjny nale y podawaç przy zamawianiu cz Êci zamiennych. Polish 3

5 ZNACZENIE SYMBOLI Poni sze symbole znajdujà sià na kosiarce samobie nej oraz w niniejszej instrukcji obs ugi. Zapoznaj si z nimi dok adnie, aby wiedzieç, co oznaczajà. Zapoznaj si z instrukcjà obs ugi. R N Wstecz Po o enie neutralne Szybko Wolno Wy àczyç silnik Akumulator Urzàdzenie rozruchowe Paliwo ( ssanie ) CiÊnienie oleju WysokoÊç koszenia Do ty u Do przodu Zap on Hydrostatyczne Stosuj ochronniki s uchu Hamulec postojowy Hamulec Ostrze enie od àczanie nap du Poziom ciênienia Uwaga! Wirujàce no e. Uwaga! Niebezpieczeƒstwo Nie wolno jeêdziç w akustycznego wywrócenia si kosiarki samobie nej. poprzek wzniesienia. Europejski standard bezpieczeƒstwa Nie wolno uruchamiaç kosiarki samobie nej, gdy w pobli u znajdujà si osoby postronne (szczególnie dzieci) lub zwierz ta. Nie wolno przewoziç pasa erów na kosiarce ani na jej wyposa eniu. Nie wk adaj ràk ani nóg pod os on, gdy silnik jest uruchomiony. Bez urzàdzenia koszàcego jedê bardzo wolno. Instrukcja uruchamiania Zapoznaj si z instrukcjà obs ugi. Sprawdê poziom oleju w silniku. Sprawdê poziom oleju w hydrostacie. UnieÊ urzàdzenie koszàce. Ustaw peda y przek adni hydrostatycznej w po o eniu neutralnym. WciÊnij hamulec. W razie zimnego silnika u yj urzàdzenia rozruchowego ( ssania ). Uruchom silnik. Zwolnij hamulec postojowy przed rozpocz ciem jazdy. Peda regulacji pr dkoêci w przód Po o enie nautralne Peda regulacji pr dkoêci wstecz Przed przystàpieniem do czynnoêci obs ugowych lub naprawczych, wy àcz silnik i zdejmij kabel ze Êwiecy zap onowej. 4 Polish

6 PRZEPISY BEZPIECZE STWA Poni sze zasady bezpieczeƒstwa majà zapewniç. Twoje bezpieczeƒstwo - zapoznaj si z nimi dok adnie. Niniejszy symbol ma na celu zwrócenie uwagi na wa ne przepisy bezpieczeƒstwa. Dotyczy to Twojego bezpieczeƒstwa oraz niezawodnej eksploatacji kosiarki samobie nej. Zwyk a eksploatacja: Zapoznaj si z czynnoêciami kontrolnymi i naucz si szybko zatrzymywaç kosiark. Przed uruchomieniem kosiarki samobie nej zapoznaj si ze wszystkimi instrukcjami umieszczonymi w instrukcji obs ugi oraz na maszynie. Upewnij si, czy sà one dla Ciebie zrozumia e, a nast pnie skrupulatnie ich przestrzegaj. Kosiark samobie nà mogà u ytkowaç jedynie osoby doros e, wystarczajàco z nià obeznane. Podczas monta u i jazdy u ywaj zatwierdzonych okularów ochronnych lub maski ochronnej twarzy. Nie wolno obs ugiwaç kosiarki samobie nej b dàc bez butów. Nale y mieç na sobie solidne obuwie, najlepiej z podnoskami stalowymi. Nie wolno mieç na sobie luênej garderoby, która mog aby zostaç wciàgni ta przez ruchome cz Êci maszyny. Przed koszeniem nale y oczyêciç trawnik z kamieni, pozostawionych zabawek, kawa ków drutu itp., które mog yby dostaç si pod no e i zostaç z si à odrzucone. Przed przystàpieniem do koszenia nale y sprawdziç, czy w pobli u nie znajdujà si osoby niepowo ane. Je eli na terenie, na którym odbywa si koszenie, pojawià si inne osoby, nale y kosiark samobie nà zatrzymaç i wy àczyç. Na kosiarce nie wolno przewoziç osób w charakterze pasa erów. Je eli nie jest to absolutnie konieczne, nie nale y kosiç podczas jazdy wstecz. Przed rozpocz ciem cofania oraz podczas jazdy wstecz nale y patrzeç w dó oraz do ty u. Nale y uwa aç na otwór wyrzutowy i dopilnowaç, aby nigdy nie by on skierowany w t stron, gdzie mogà znajdowaç si ludzie. Przed wykonywaniem skr tów nale y zwalniaç. Nie wolno pozostawiaç kosiarki samobie nej z uruchomionym silnikiem bez nadzoru. Przed oddaleniem si od kosiarki samobie nej nale y unieruchomiç no e, zaciàgnàç hamulec postojowy, wy àczyç silnik i wyjàç kluczyk ze stacyjki. RIDER R I D E R RIDER R 9 70 Przed uruchomieniem kosiarki samobie nej nale y zapoznaç si z instrukcjà obs ugi. Przed przystàpieniem do koszenia oczyêç teren z kamieni itp. Nie zabieraj pasa erów. RIDER 850 R IDE R OSTRZE ENIE! Kosiarka samobie na mo e spowodowaç obci cie r ki lub nogi, a tak e silny odrzut znajdujàcych si na trawniku przedmiotów. Brak nale ytej starannoêci i nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeƒstwa mo e doprowadziç do powa nych obra eƒ. Polish 5

7 PRZEPISY BEZPIECZE STWA Je eli nie odbywa si koszenie, no e nale y wy àczyç. Wolno kosiç jedynie przy Êwietle dziennym lub przy dobrym oêwietleniu. Nie wolno u ytkowaç kosiarki samobie nej po spo yciu alkoholu, Êrodków odurzajàcych oraz niektórych leków o podobnym dzia aniu. Koszàc w pobli u drogi lub przeje d ajàc przez nià, nale y uwa aç na odbywajàcy si po niej ruch. Omijajàc przeszkody nale y zachowaç ostro noêç, tak aby nie zawadziç o nie no ami. Nie wolno celowo naje d aç na le àce na trawniku przedmioty. Kosiarka samobie na jest ci ka i mo e spowodowaç bardzo powa ne obra enia. Nale y zachowaç szczególnà ostro noêç podczas zdejmowania jej oraz za adowywania na przyczep lub samochód ci arowy. Nale y zachowaç ostro noêç podczas jazdy z przyczepà lub ci kim wyposa eniem. a. Wolno stosowaç wy àcznie zatwierdzone zaczepy holownicze. b. Nale y ograniczyç adunek, aby wskutek przecià enia nie straciç panowania nad pojazdem. c. Nie wolno wykonywaç ostrych, raptownych skr tów. Podczas cofania nale y zachowaç szczególnà ostro noêç. d. W przypadkach wymienionych w instrukcji nale y stosowaç przeciwwag i obcià niki kó. Jazda na zboczach Z jazdà na zboczach zwiàzane jest najwi ksze ryzyko utraty panowania nad pojazdem przez operatora, a tak e ryzyko wywrócenia si kosiarki samobie nej, co mo e doprowadziç do powa nych obra eƒ lub Êmierci. Ka da pochy oêç wymaga zachowania wyjàtkowej ostro noêci. W razie niemo liwoêci podjechania ty em pod górk lub w przypadku braku pewnoêci podczas jazdy, nale y zrezygnowaç z koszenia danego terenu. Nale y: OczyÊciç trawnik z kamieni, patyków itp. przedmiotów stanowiàcych przeszkody. Kosiç w gór i w dó wzd u zbocza, nigdy w poprzek. Uwa aç, aby nie naje d aç na bruzdy, wzniesienia i nie wje d aç w do y. Na nierównym terenie ryzyko wywrócenia si kosiarki jest wi ksze. Wysoka trawa mo e przes oniç przeszkody. Jeêdziç wolno. Nale y stosowaç ma y skok w peda ach przek adni hydrostatycznej. Przestrzegaç zaleceƒ producenta odnoênie stosowania przeciwwagi i obcià ników kó w celu zwi kszenia stabilnoêci kosiarki samobie nej. Zachowaç szczególnà ostro noêç w przypadku stosowania zbiornika na traw lub innego wyposa enia dodatkowego, które mo e wp ywaç ujemnie na stabilnoêç kosiarki samobie nej. Zachowywaç na zboczach p ynnoêç jazdy i ma à pr dkoêç. Nie wolno wykonywaç raptownych skr tów, ostrego hamowania ani nag ego przyspieszania. Unikaç ruszania i zatrzymywania si na zboczach. W razie poêlizgu kó nale y wy àczyç no e i zjechaç wolno ze zbocza. Wykonywaç zbytecznych skr tów na zboczu. W razie koniecznoêci nale y skr caç powoli i stopniowo w dó zbocza - je eli to mo liwe. Kosiç przy kraw nikach, rowach lub nasypach. Kosiarka samobie na mo e wywróciç si, je eli ko o spadnie z kraw nika lub zsunie si do rowu, bàdê w razie obsuni cia si nasypu. Kosiç mokrej trawy. Stanowi ona Êliskà nawierzchni, mogàcà spowodowaç utrat przyczepnoêci kó i poêlizg kosiarki samobie nej. RIDER 850 Podczas jazdy na zboczach nale y zachowaç szczególnà ostro noêç. Nale y kosiç w gór i w dó wzd u zbocza, nigdy w poprzek. RIDER R Polish

8 PRZEPISY BEZPIECZE STWA Próbowaç utrzymywaç równowag kosiarki samobie nej podpierajàc si nogà o ziemi. Stawiaç kosiarki samobie nej na kraw niku lub przy rowie w celu czyszczenia podwozia. Dzieci Brak uwagi operatora na znajdujàce si w pobli u dzieci mo e doprowadziç do tragicznych wypadków. Kosiarka samobie na i koszenie trawników wywo ujà zainteresowanie dzieci. Nie wolno nigdy wychodziç z za o enia, e dzieci pozostanà na tym samym miejscu, na którym znajdowa y si ostatnio. Nale y dopilnowaç, aby dzieci znajdowa y si z dala od miejsca koszenia i najlepiej pod troskliwà opiekà innej osoby doros ej. Je eli dzieci znajdà si na terenie, gdzie odbywa si koszenie, nale y byç uwa nym oraz wy àczyç kosiark. Przed rozpocz ciem cofania oraz podczas jazdy wstecz nale y patrzeç w dó oraz do ty u, aby nie najechaç na ma e dzieci. Nie wolno przewoziç dzieci na kosiarce. Mogà one spaêç i odnieêç obra enia lub przeszkadzaç w zwyk ym manewrowaniu kosiarkà samobie nà. Nie wolno nigdy pozwoliç dzieciom na prowadzenie kosiarki samobie nej. Nale y zachowywaç szczególnà ostro noêç w pobli u naro ników zabudowaƒ, krzewów, drzew i innych objektów ograniczajàcych widocznoêç. Konserwacja Benzyna i jej opary sà trujàce i bardzo atwopalne. Podczas obchodzenia si z benzynà nale y zachowywaç szczególnà ostro noêç. a. Benzyn nale y przechowywaç wy àcznie w specjalnie przeznaczonych do tego kanistrach, posiadajàcych odpowiednie atesty. b. Nie wolno odkr caç korka wlewowego i uzupe niaç paliwa, podczas gdy silnik jest uruchomiony. Przed przystàpieniem do tankowania nale y odczekaç, a silnik ostygnie. Nie wolno paliç. Nie tankuj w pobli u otwartego p omienia lub êróde wydajàcych iskry. c. Nie wolno tankowaç wewnàtrz pomieszczeƒ. d. W przypadku wycieków paliwa nie wolno uruchamiaç silnika, zanim nie zostanà one zlikwidowane. e. Kosiarki samobie nej ani kanistrów z paliwem nie wolno przechowywaç w pomieszczeniach, w których znajdujà si urzàdzenia elektryczne mogàce spowodowaç iskrzenie lub gdzie istnieje mo liwoêç pojawienia si otwartego p omienia, np. w kot owni. Za ka dym razem przed przystàpieniem do u ytkowania nale y sprawdzaç poziom paliwa. Ze wzgl du na rozszerzalnoêç paliwa pod wp ywem ciep a s onecznego i ciep a wydzielanego przez silnik, w baku powinno pozostawaç wolne miejsce. W razie braku wolnego miejsca w baku rozszerzalnoêç paliwa mo e prowadziç do powstawania wycieków. Dzieci nie mogà znajdowaç si na terenie koszenia. RIDER 9 70 R IDE R RIDER 8 50 R I D E R Nie wolno nigdy pozwoliç dzieciom na prowadzenie kosiarki samobie nej. Nie tankuj w pomieszczeniach. RIDER 8 50 RIDER 850 Polish 7

9 PRZEPISY BEZPIECZE STWA Uwa aj, aby nie przelaç paliwa podczas tankowania. W razie rozlania paliwa na kosiark smobie nà nale y jà wytrzeç i odczekaç do ca kowitego wywietrzenia zapachu benzyny, zanim uruchomiony zostanie silnik. W razie rozlania paliwa na ubranie nale y je zmieniç. Nale y zachowaç szczególnà ostro noêç podczas obchodzenia si z elektrolitem znajdujàcym sià w akumulatorze. Stanowi on kwas, który mo e spowodowaç powa ne oparzenia cia a. W razie kontaktu elektrolitu z powierzchnià cia a nale y miejsce to sp ukaç bezzw ocznie wodà. Dostanie si kwasu do oka mo e spowodowaç utrat wzroku. Konieczne jest skontaktowanie si z lekarzem. Podczas wykonywania czynnoêci konserwacyjnych przy akumulatorze nale y zachowaç ostro noêç. W akumulatorze tworzy si gaz o w aêciwoêciach eksplozyjnych. Nie wolno paliç ani wykonywaç konserwacji akumulatora w pobli u otwartego p omienia lub iskier. Grozi to wybuchem akumulatora i odniesieniem powa nych obra eƒ. Nie wolno jeêdziç kosiarkà samobie nà w zamkni tych pomieszczeniach. Spaliny zawierajà tlenek w gla, który jest bezwonnym gazem trujàcym, niebezpiecznym dla zdrowia. Nale y sprawdziç, czy Êruby i nakr tki (szczególnie Êruby mocujàce no y) sà nale ycie dokr cone i czy wyposa enie znajduje si w dobrym stanie. Nie wolno dokonywaç zmian i modyfikacji urzàdzeƒ zabezpieczajàcych. Nale y regularnie sprawdzaç ich dzia anie. Nie wolno u ytkowaç maszyny, gdy urzàdzenia zabezpieczajàce sà uszkodzone lub zdemontowane. Nie nale y zmieniaç ustawienia urzàdzeƒ regulacyjnych ani podwy szaç obrotów silnika. Czyszczenie kosiarki samobie nej z przylgni tych do niej liêci, trawy i zanieczyszczeƒ zmniejsza niebezpieczeƒstwo po aru. Przed wstawieniem kosiarki samobie nej do pomieszczenia nale y odczekaç do ostygni cia silnika. W razie najechania na przeszkod nale y zatrzymaç kosiark i skontrolowaç, czy nie zosta a uszkodzona. Przed ponownym uruchomieniem nale y dokonaç koniecznych napraw. Nie nale y dokonywaç adnych regulacji przy uruchomionym silniku. Maszyna zosta a przetestowana i zatwierdzona pod wzglàdem wymogów bezpieczeƒstwa wraz z wyposa eniem zalecanym i dostarczonym przez producenta. No e sà ostre i mogà spowodowaç okaleczenie. Obchodzàc si z nimi nale y u ywaç r kawic bezpieczeƒstwa lub owinàç je dla zabezpieczenia. Nale y regularnie sprawdzaç dzia anie hamulców. RIDER 850 W razie potrzeby dokonaj ich regulacji lub przeprowadê czynnoêci konserwacyjne. Przystawk BioClip nale y stosowaç wy àcznie w przypadku dobrej znajomoêci terenu, w miejscach, w których wymagany jest lepszy rezultat koszenia. Je eli no e przystawki uderzà w przeszkod, odleg oêç mi dzy nimi mo e ulec zmianie, co z kolei mo e spowodowaç koniecznoêç dokonania kosztownej naprawy. W pobli u akumulatora lub paliwa nie wolno paliç. RIDER 850 I D E R 8 0 Nie wolno jeêdziç kosiarkà samobie nà w zamkni tych pomieszczeniach. RIDER R 9 70 Nale y regularnie czyêciç kosiark samobie nà z przylni tych liêci, trawy i zanieczyszczeƒ. 8 Polish

10 PREZENTACJA Prezentacja Gratulujemy wyboru naszego doskona ego produktu o wysokiej jakoêci, który b dzie dostarcza po ytku i zadowolenia przez d ugi czas. Niniejsza instrukcja obs ugi dotyczy modelu Rider 16, wyposa onego w silnik Briggs & Stratton o mocy 15,5 koni mechanicznych. Przeniesienie nap du z silnika odbywa si za poêrednictwem hydrostatycznej przek adni umo liwiajàcej bezstopniowà regulacj szybkoêci za pomocà peda ów no nych: jednego do jazdy w przód i jednego do jazdy w ty Rozmieszczenie urzàdzeƒ sterowania 1. Stacyjka 2. Regulator przepustnicy ( gaz )/Regulator urzàdzenia rozruchowego ( ssanie ) 3. Regulacja wysokoêci koszenia 4. Dêwignia do unoszenia urzàdzenia koszàcego 5. Regulator szybkoêci podczas jazdy w ty 6. Regulator szybkoêci podczas jazdy w przód 7. Hamulec postojowy 8. Przycisk blokady hamulca postojowego 9. Pokr t a do regulacji krzese ka 10. Korek wlewu paliwa 11. Zamek pokrywy silnika (pod krzese kiem) 12. Dêwignia do od àczania nap du Polish 9

11 Regulator przepustnicy/regulator urzàdzenia rozruchowego Relulator przepustnicy reguluje obroty silnika, a tym samym tak e pr dkoêç obrotowà no y. Regulator ten s u y tak e do w àczania urzàdzenia rozruchowego ( ssania ). W razie w àczenia tej funkcji silnik otrzymuje bogatszà mieszank paliwowopowietrznà, co u atwia rozruch w przypadku zimnego silnika. PREZENTACJA Regulator szybkoêci SzybkoÊç maszyny regulowana jest bezstopniowo za pomocà dwóch peda ów. Podczas jazdy do przodu u ywa si peda u (1), a podczas jazdy do ty u - peda u (2). 2 1 OSTRZE ENIE! Dopilnuj, aby podczas koszenia pod krzewami ga zie nie dosta y si pod peda y i nie spowodowa y nie zamierzonych manewrów. Hamulec postojowy Hamulec postojowy zostaje w àczony w nast pujàcy sposób: 1. WciÊnij peda hamulca (1). 2. WciÊnij przycisk blokady (2) znajdujàcy si na obudowie kierownicy. 3. Uwolnij peda hamulca trzymajàc nadal wciêni ty przycisk blokady. Blokada hamulca postojowego zostaje automatycznie wy àczona z chwilà wciêni cia peda u hamulca Polish

12 Urzàdzenie koszàce Do kosiarki Rider 16 mo na stosowaç cztery ró ne rodzaje urzàdzeƒ koszàcych. Wyrzut tylny mm Wyrzut boczny mm BioClip mm 1030 mm PREZENTACJA Dêwignia do unoszenia urzàdzenia koszàcego Dêwignia do unoszenia urzàdzenia koszàcego s u y do ustawiania urzàdzenia koszàcego w po o eniu roboczym lub transportowym. Przesuni cie dêwigni w ty powoduje uniesienie przystawki tnàcej i ustanie ruchu obrotowego no y (po o enie transportowe). WciÊni cie przycisku blokady i przesuni cie dêwigni w przód powoduje opuszczenie przystawki tnàcej i wprawienie no y w ruch obrotowy (po o enie robocze). Dêwigni mo na u ywaç tak e do okazjonalnych zmian wysokoêci koszenia, np. w przypadku mniejszych nierównoêci trawnika. Unoszenie urzàdzenia koszàcego (po o enie transportowe) Opuszczanie urzàdzenia koszàcego (po o enie robocze) Polish 11

13 Dêwignia do regulacji wysokoêci koszenia Dêwignia ta pozwala na wybranie jednej spoêród dziewi ciu mo liwych wysokoêci koszenia. Przystawka tnàca z otworem wyrzutowym bocznym/ tylnym: mm. Przystawka BioClip: mm. PREZENTACJA Krzese ko Krzese ko zamocowane jest z przodu na ruchomym przegubie, dzi ki czemu mo e byç unoszone. Mo liwa jest wzd u na regulacja ustawienia krzese ka. W celu regulacji nale y poluzowaç pokr t a, co umo liwia przesuni cie krzese ka w przód lub w ty w àdane po o enie. Po wyregulowaniu krzese ka nale y dokr ciç pokr t a. Tankowanie Jako paliwo do silnika stosuje si benzyn bezo owiowà, co najmniej 85-oktanowà (nie zmieszanà z olejem). Z powodzeniem mo na stosowaç przyjaznà dla Êrodowiska benzyn alkalitowà, np. marki Aspen. OSTRZE ENIE! Benzyna jest cieczà bardzo atwopalnà. Nale y tankowaç na powietrzu przy zachowaniu ostro noêci (patrz przepisy bezpieczeƒstwa). 12 Polish

14 JAZDA Przed uruchomieniem Przed uruchomieniem kosiarki samobie nej nale y zapoznaç si z przepisami bezpieczeƒstwa, z informacjà dotyczàcà rozmieszczenia urzàdzeƒ sterujàcych oraz z opisem czynnoêci poprzedzajàcych uruchomienie silnika (patrz strony 5-12). Przed uruchomieniem nala y wykonaç czynnoêci stanowiàce obs ug codziennà (patrz schemat obs ugi technicznej na str. 18). Wyreguluj ustawienie krzese ka. Uruchamianie silnika 1. UnieÊ urzàdzenie koszàce przesuwajàc dêwigni do ty u, a do zablokowania (po o enie transportowe). 2. W àcz hamulec postojowy post pujàc w nast pujàcy sposób: WciÊnij peda hamulca (1). WciÊnij przycisk blokady (2) znajdujàcy si na obudowie kierownicy. Uwolnij peda hamulca trzymajàc nadal wciêni ty przycisk blokady. Blokada hamulca postojowego zostaje automatycznie wy àczona z chwilà wciêni cia peda u hamulca. 2 1 W przypadku zimnego silnika 3. Przesuƒ regulator urzàdzenia rozruchowego w po o enie 3 ( ssanie ). W tym po o eniu regulatora silnik otrzymuje bogatszà mieszank paliwowopowietrznà, co u atwia rozruch w przypadku zimnego silnika Polish 13

15 JAZDA W przypadku rozgrzanego silnika 4. Ustaw regulator przepustnicy poêrodku mi dzy po o eniem 1 i Przekr ç kluczyk startowy w po o enie START. WA NA INFORMACJA Rozrusznik nie powinien pracowaç za ka dym razem d u ej ni ok. 5 sekund. Je eli silnik nie zostanie uruchomiony w tym czasie, nale y odczekaç ok. 10 sekund przed dokonaniem ponownej próby uruchomienia silnika. STOP START 6. W chwili uruchomienia silnika nale y puêciç kluczyk startowy, aby powróci w po o enie neutralne. Za pomocà regulatora przepustnicy ( gazu ) ustaw àdane obroty silnika. Podczas koszenia regulator przepustnicy nale y utrzymywaç w zakresie od 3/4 gazu do pe nego gazu. OSTRZE ENIE! Nie wolno uruchamiaç silnika w pomieszczeniach zamkni tych, o z ej wentylacji. Spaliny zawierajà trujàcy tlenek w gla. STOP START 14 Polish

16 JAZDA Jazda kosiarkà samobie nà 1. Wy àcz hamulec postojowy przez naciêni cie i puszczenie peda u hamulca. 2. WciÊnij powoli jeden z peda ów w celu osiàgni cia àdanej pr dkoêci jazdy. Chcàc jechaç do przodu, wciênij peda (1). Chcàc jechaç do ty u, wciênij peda (2) Ustaw àdanà wysokoêç koszenia (1-9) za pomocà dêwigni do regulacji wysokoêci koszenia. W celu zapewnienia jednakowej wysokoêci koszenia wa ne jest, aby w obu ko ach przednich by o jednakowe ciênienie (60 kpa). Polish 15

17 JAZDA 4. WciÊnij przycisk blokady znajdujàcy si na dêwigni do unoszenia urzàdzenia koszàcego. OpuÊç przystawk tnàcà. WA NA INFORMACJA ywotnoêç pasów nap dowych jest znacznie d u sza, gdy silnik pracuje na niskich obrotach podczas w àczania no y. Ustawiaj przepustnic na pe en gaz dopiero po opuszczeniu urzàdzenia koszàcego w po o enie robocze. Wskazówki dotyczàce koszenia Zlokalizuj i zaznacz kamienie i inne przeszkody nie dajàce si usunàç, aby na nie nie najechaç. Rozpocznij od du ej wysokoêci koszenia, a nast pnie zmniejszaj jà a do osiàgni cia àdanego rezultatu. Optymalny rezultat koszenia mo na osiàgnàç przy wysokich obrotach silnika (wówczas no e obracajà si szybko) i ma ej pr dkoêci jazdy (kosiarka samobie na porusza si wolno). Je eli trawa nie jest zbyt g sta ani zbyt wysoka, mo na zwi kszyç pr dkoêç jazdy lub zmniejszyç obroty silnika, nie powodujàc gorszego rezultatu koszenia. Wzór koszenia Najlepszy efekt mo na osiàgnàç przez cz ste koszenie trawnika. Trawa jest wówczas równo skoszona, a Êcinki równo rozrzucone po powierzchni trawnika. Cz ste koszenie nie pociàga za sobà wi kszej iloêci roboczogodzin poêwi conych ogólnie na piel gnacj trawnika, gdy mo na wówczas kosiç z wi kszà pr dkoêcià jazdy, nie powodujàc jednoczeênie gorszego rezultatu koszenia. Nale y unikaç koszenia mokrej trawy. Rezultat koszenia jest wówczas gorszy, gdy ko a grz znà w rozmi k ej ziemi. Po zakoƒczeniu u ytkowania nale y za ka dym razem sp ukaç kosiark samobie nà od spodu wodà. Podczas czyszczenia przystawka tnàca powinna byç uniesiona, tzn. znajdowaç si w po o eniu serwisowym. Cz ste koszenie trawy jest szczególnie wa ne przy stosowaniu przystawki tnàcej BioClip. OSTRZE ENIE! Trawnik nale y oczyêciç z kamieni i innych przedmiotów, które podczas koszenia mog yby zostaç odrzucone z si à spod kosiarki przez no e. 16 Polish

18 JAZDA OSTRZE ENIE! Nie wolno jeêdziç kosiarkà samobie nà po zboczach, których pochy oêç przekracza 15. Koszenie powinno odbywaç si zawsze wzd u zbocza - nigdy w poprzek. Unikaj raptownych i ostrych skr tów. MAX 15 Wy àczanie silnika Przed wy àczeniem dobrze jest pozostawiç silnik na minut na wolnych obrotach, aby osiàgnà normalnà temperatur pracy. Jest to szczególnie istotne, gdy silnik by intensywnie eksploatowany. 1. UnieÊ urzàdzenie koszàce przesuwajàc dêwigni w ty, a do zablokowania. 2. Przesuƒ z powrotem regulator przepustnicy. Przekr ç kluczyk startowy w po o enie STOP. 3. Gdy kosiarka stoi nieruchomo, przytrzymaj hamulec postojowy w po o eniu dolnym i wciênij przycisk blokady. STOP START Dêwignia do od àczania nap du W celu przemieszczenia kosiarki samobie nej bez w àczania silnika nale y wyciàgnàç regulator s u àcy do od àczania nap du. Polish 17

19 KONSERWACJA Schemat obs ugi technicznej Poni ej podana zosta a lista czynnoêci obs ugowych, które nale y wykonywaç przy kosiarce samobie nej. W celu przeprowadzenia obs ugi technicznej w zakresie przekraczajàcym czynnoêci obs ugowe opisane w niniejszej instrukcji obs ugi nale y zwróciç si do autoryzowanego punktu obs ugi technicznej. CzynnoÊci obs ugowe Strona Obs uga codzienna przed uruchomieniem Cz stotliwoêç w roboczogodzinach Sprawdê poziom oleju w silniku 36 Sprawdê wlot ch odzàcego powietrza do silnika 25 Sprawdê filtr powietrza pompy paliwa 23 Sprawdê ci gna uk adu sterowania 20 Sprawdê akumulator 23 Sprawdê system bezpieczeƒstwa 24 Sprawdê Êruby i nakr tki Sprawdê, czy nie ma wycieków paliwa lub oleju Wymieƒ olej silnikowy 1) 36 OczyÊç wk ad wst pny (piankowy) filtra powietrza 2) 22 Sprawdê przystawk tnàcà 27 Sprawdê ciênienie w oponach (60 kpa) 25 Nasmaruj przeguby i osie 3) 37 Sprawdê paski klinowe Sprawdê eberka ch odzàce hydrostatu Sprawdê poziom oleju w przek adni 37 Wyreguluj hamulce 20 Sprawdê i wyreguluj ci gno przepustnicy 21 OczyÊç eberka ch odzàce silnika i hydrostatu 2,4) Wymieƒ wk ad wst pny filtra powietrza oraz wk ad papierowy 2) 22 Wymieƒ filtr paliwa 21 Zmieƒ Êwiec zap onowà 1) Pierwsza wymiana po 5 godzinach pracy. 2) W razie pracy w warunkach du ego zapylenia czyszczenie i wymiana powinny odbywaç si cz Êciej. 3) Przy codziennym u ytkowaniu kosiarki samobie nej nale y dokonywaç smarowania dwa razy w tygodniu 4) Do wykonania w autoryzowanym punkcie obs ugi technicznej. = Opis w niniejszej instrukcji obs ugi. = Brak opisu w niniejszej instrukcji obs ugi. OSTRZE ENIE! Nie wolno podejmowaç adnych czynnoêci naprawczych lub serwisowych przy silniku bàdê agregacie tnàcym przed: wy àczeniem silnika zaciàgni ciem hamulca postojowego wyj ciem kluczyka ze stacyjki od àczeniem przystawki tnàcej od àczeniem przewodu od Êciecy zap onowej 18 Polish

20 Zdejmowanie os on kosiarki samobie nej Pokrywa silnika W celu uzyskania dost pu do silnika nale y unieêç jego pokryw. Przechyl do przodu krzese ko, odhacz gumowy zaczep pod krzese kiem i odchyl pokryw do ty u. KONSERWACJA Pokrywa przednia Otwórz zamek i zdejmij pokryw przednià. Os ona przy prawym b otniku Zdejmij ga k (1), wyjmij Êruby (2 i 3) i zdejmij os on Os ona przy lewym b otniku Odkr ç Êruby (2 szt.) i zdejmij os on. Polish 19

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY C-7070 Wide Zoom Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! PL Podstawowa instrukcja obs ugi Spis treêci Jak korzystaç z aparatu?... 3 Wskazania bezpieczeƒstwa... 5 ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401 Ta instrukcja musi zosta przed u ytkowaniem i monta em przeczytana! Spis tre ci Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 40... Wskazówki ogólne... Oznaczenie CE... Przepisy bezpiecze stwa...

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO DZIA I ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczà ogólne warunki ubezpieczenia)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 maja 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 maja 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów Dziennik Ustaw Nr 75 5903 Poz. 639 639 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 maja 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezb dnego wyposa

Bardziej szczegółowo

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU ISSN 1643-6067 Szanowni Paƒstwo! W lipcowym numerze Transportu drogowego prezentujemy Paƒstwu kolejnà cz Êç artyku u dotyczàcego planowanych zmian przepisów dla bran y transportowej. Ponadto przybli amy

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

Pompy BFP sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe.

Pompy BFP sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe. Arkusz informacyjny Pompa olejowa 10/11/20/21/41 Zastosowanie Pompy sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe. Zró nicowanie wymagaƒ

Bardziej szczegółowo

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 Panel sterujåcy TAC gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 6 720 610 572 PL (01.03) OSW (948.58.101/83894210) Wprowadzenie Cyfrowy panel sterujåcy TAC zamontowany

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó

Bardziej szczegółowo

BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów. www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002

BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów. www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002 BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002 Rower a sprawa polska 68% gospodarstw domowych w du ych polskich miastach ma

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

HiPath 3000 HiPath 4000. Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry

HiPath 3000 HiPath 4000. Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry HiPath 3000 HiPath 4000 Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry Informacje dotyczàce instrukcji obs ugi Niniejsza Instrukcja Obs ugi opisuje u ytkowanie aparatów telefonicznych optipoint 500 entry w po

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270502 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 Praca zbiorowa pod redakcjà naukowà doc. dr hab. Józefa CHMIELA Konsultacja naukowa: prof. dr hab. Leszek ZIENKOWSKI Warszawa 2001 Autorzy:

Bardziej szczegółowo