Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61"

Transkrypt

1 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU

2 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider 16 Wst p... 2 Jazda masznà po drogach publicznych oraz jej transport... 2 Holowanie... 2 Przeznaczenie... 2 Numer seryjny... 3 Znaczenie symboli... 4 Przepisy bezpieczeƒstwa... 5 Zwyk a eksploatacja... 5 Jazda na zboczach... 6 Dzieci... 7 Konserwacja... 7 Prezentacja... 9 Rozmieszczenie urzàdzeƒ sterowania... 9 Regulator przepustnicy/ Regulator urzàdzeni rozruchowego Regulator szybkoêci Hamulec postojowy Urzàdzenie koszàce Dêwignia do unoszenia urzàdzenia koszàcego Dêwignia do regulacji wysokoêci koszenia Krzese ko Tankowanie Jazda Przed uruchomieniem Uruchamianie silnika Jazda kosiarkà samobie nà Wskazówki dotyczàce koszenia Wy àczanie silnika Dêwignia do od àczania nap du Konserwacja Schemat obs ugi technicznej Zdejmowanie os on kosiarki samobie nej Kontrola i regulacja ci gien uk adu sterowania Regulacja hamulca Kontrola i regulacja ci gna przepustnicy Wymiana filtra paliwa Wymiana filtra powietrza Kontrola filtra powietrza pompy paliwa Kontrola poziomu elektrolitu w akumulatorze Kontrola systemu bezpieczeƒstwa Kontrola ciênienia w oponach Kontrola wlotu ch odzàcego powietrza do silnika.. 25 Monta urzàdzenia koszàcego Monta przystawki BioClip Kontrola i regulacja nacisku przystawki tnàcej na pod o e Kontrola równoleg oêci urzàdzenia koszàcego Regulacja równoleg oêci urzàdzenia koszàcego.. 28 Demonta urzàdzenia koszàcego Wymiana pasów urzàdzenia koszàcego Po o enie serwisowe urzàdzenia koszàcego Kontrola no y Wymiana trzpienia amliwego (BioClip) Smarowanie Kontrola poziomu oleju w silniku Wymiana oleju silnikowego Kontrola poziomu oleju w przek adni Smarowanie napinacza pasa Smarowanie ogólne Schemat poszukiwania b dów Przechowywanie Przechowywanie przez zim Obs uga techniczna Dane techniczne WA NA INFORMACJA Przed przystàpieniem do u ytkowania kosiarki samobie nej nale y dok adnie zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji, która pozwala zaznajomiç si ze sposobami jej eksploatacji i konserwacji. W celu przeprowadzenia obs ugi technicznej w zakresie przekraczajàcym czynnoêci obs ugowe opisane w niniejszym podr czniku nale y zwróciç si do autoryzowanego punktu sprzeda y prowadzàcego obs ug technicznà i sprzeda cz Êci zamiennych. Polish 1

3 Szanowny Kliencie! WST P Dzi kujemy Ci, e wybra eê kosiark Husqvarna Rider, której konstrukcja oparta jest na unikalnej koncepcji technicznej. Z przodu kosiarki zamontowane jest urzàdzenie koszàce. Jest ona wyposa ona w opatentowany uk ad sterowania na tylne ko a. Konstrukcja Ridera umo liwia maksymalnà efektywnoêç pracy nawet na ma ych powierzchniach i w miejscach trudno dost pnych. Na osiàgi maszyny wp ywajà tak e zwarty zespó urzàdzeƒ sterowniczych oraz przek adnia hydrostatyczna sterowana za pomocà peda ów no nych. Niniejsza Instrukcja obs ugi ma charakter dokumentu wartoêciowego. Stosowanie si do zawartych w niej wskazówek (eksploatacja, obs uga, konserwacja etc.) prowadzi do wyd u enia okresu u ytkowego maszyny i wzrostu jej wartoêci w momencie odsprzeda y. W razie odsprzeda y kosiarki Rider nale y przekazaç nabywcy tak e Instrukcj obs ugi. Jazda maszynà po drogach publicznych oraz jej transport Przed wyjechaniem maszynà na drog publicznà lub jej transportowaniem nale y zapoznaç si z obowiàzujàcymi przepisami drogowymi. W przypadku transportu nale y zawsze stosowaç zatwierdzone wyposa enie s u àce do zamocowania i zabezpieczenia maszyny. Nale y dopilnowaç, aby by a ona skutecznie zamocowana i zablokowana. Holowanie Je eli posiadana przez Ciebie maszyna wyposa ona jest w przek adni hydrostatycznà, mo na jà holowaç tylko w razie koniecznoêci, na bardzo krótkich odcinkach i z ma à pr dkoêcià. W przeciwnym razie przek adnia hydrostatyczna mo e ulec uszkodzeniu. Przeznaczenie Maszyna przeznaczona jest wy àcznie do koszenia trawy na trawnikach, na czystym i równym terenie, gdzie nie wyst pujà przeszkody w postaci ska, pniaków itp., a tak e do pracy z wykorzystaniem wyposa enia dodatkowego, dostarczonego przez producenta i przeznaczonego tak e do innych zadaƒ ni koszenie, pod warunkiem stosowania si do instrukcji za àczonych do tego wyposa enia. Wykorzystywanie maszyny do celów innych ni wymienione uwa a si za sprzeczne z jej przeznaczeniem. Istotnà przes ankà u ytkowania maszyny zgodnie z jej przeznaczeniem jest równie Êcis e stosowanie sià do zasad obs ugi, konserwacji i naprawy okreêlonych przez producenta. Niniejsza maszyna powinna byç obs ugiwana, konserwowana i naprawiana wy àcznie przez osoby zaznajomione z jej szczególnymi w aêciwoêciami oraz z wszystkimi istotnymi zasadami bezpieczeƒstwa. Konieczne jest tak e nieustanne stosowanie si do ogólnych przepisów i zasad bhp oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Samowolne wprowadzanie jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych w maszynie mo e spowodowaç uwolnienie producenta od cià àcej na nim odpowiedzialnoêci za szkody i obra enia powsta e w wyniku wad produktu. 2 Polish

4 Dobra obs uga techniczna WST P Produkty Husqvarna sprzedawane sà na ca ym Êwiecie, wy àcznie w specjalistycznej sieci handlowej zapewniajàcej obs ug technicznà. Celem jest zagwarantowanie klientom jak najlepszego poradnictwa i obs ugi. Przed dostawà maszyna zosta a na przyk ad sprawdzona i wyregulowana przez Twojego dealera. W celu nabycia cz Êci zamiennych i uzyskania porad w sprawach obs ugi technicznej, gwarancji itp. nale y zwróciç si do: Niniejsza instrukcja obs ugi nale y do maszyny z numerem seryjnym: Silnik Przek adnia Numer seryjny Numer seryjny maszyny znajduje si na tabliczce umieszczonej pod krzese kiem, z przodu, po lewej stronie. Tabliczka zawiera nast pujàce dane (od góry): Oznaczenie typu maszyny. Typowy numer producenta. Numer seryjny maszyny. Oznaczenie typu maszyny i jej numer seryjny nale y podawaç przy zamawianiu cz Êci zamiennych. Numer seryjny silnika znajduje si na tabliczce umieszczonej na os onie wentylatora. Tabliczka zawiera nast pujàce dane: Model. Typ. Kod. Dane te nale y podawaç przy zamawianiu cz Êci zamiennych. Numer seryjny przek adni znajduje si na tabliczce z kodem kreskowym umieszczonej z przodu, na obudowie lewego wa u nap dowego: Oznaczenie typu znajduje si nad kodem kreskowym i zaczyna si od litery K. Numer seryjny znajduje si nad kodem kreskowym i poprzedzony jest literami s/n. Numer producenta znajduje si pod kodem kreskowym i poprzedzony jest literami p/n. Oznaczenie typu i numer seryjny nale y podawaç przy zamawianiu cz Êci zamiennych. Polish 3

5 ZNACZENIE SYMBOLI Poni sze symbole znajdujà sià na kosiarce samobie nej oraz w niniejszej instrukcji obs ugi. Zapoznaj si z nimi dok adnie, aby wiedzieç, co oznaczajà. Zapoznaj si z instrukcjà obs ugi. R N Wstecz Po o enie neutralne Szybko Wolno Wy àczyç silnik Akumulator Urzàdzenie rozruchowe Paliwo ( ssanie ) CiÊnienie oleju WysokoÊç koszenia Do ty u Do przodu Zap on Hydrostatyczne Stosuj ochronniki s uchu Hamulec postojowy Hamulec Ostrze enie od àczanie nap du Poziom ciênienia Uwaga! Wirujàce no e. Uwaga! Niebezpieczeƒstwo Nie wolno jeêdziç w akustycznego wywrócenia si kosiarki samobie nej. poprzek wzniesienia. Europejski standard bezpieczeƒstwa Nie wolno uruchamiaç kosiarki samobie nej, gdy w pobli u znajdujà si osoby postronne (szczególnie dzieci) lub zwierz ta. Nie wolno przewoziç pasa erów na kosiarce ani na jej wyposa eniu. Nie wk adaj ràk ani nóg pod os on, gdy silnik jest uruchomiony. Bez urzàdzenia koszàcego jedê bardzo wolno. Instrukcja uruchamiania Zapoznaj si z instrukcjà obs ugi. Sprawdê poziom oleju w silniku. Sprawdê poziom oleju w hydrostacie. UnieÊ urzàdzenie koszàce. Ustaw peda y przek adni hydrostatycznej w po o eniu neutralnym. WciÊnij hamulec. W razie zimnego silnika u yj urzàdzenia rozruchowego ( ssania ). Uruchom silnik. Zwolnij hamulec postojowy przed rozpocz ciem jazdy. Peda regulacji pr dkoêci w przód Po o enie nautralne Peda regulacji pr dkoêci wstecz Przed przystàpieniem do czynnoêci obs ugowych lub naprawczych, wy àcz silnik i zdejmij kabel ze Êwiecy zap onowej. 4 Polish

6 PRZEPISY BEZPIECZE STWA Poni sze zasady bezpieczeƒstwa majà zapewniç. Twoje bezpieczeƒstwo - zapoznaj si z nimi dok adnie. Niniejszy symbol ma na celu zwrócenie uwagi na wa ne przepisy bezpieczeƒstwa. Dotyczy to Twojego bezpieczeƒstwa oraz niezawodnej eksploatacji kosiarki samobie nej. Zwyk a eksploatacja: Zapoznaj si z czynnoêciami kontrolnymi i naucz si szybko zatrzymywaç kosiark. Przed uruchomieniem kosiarki samobie nej zapoznaj si ze wszystkimi instrukcjami umieszczonymi w instrukcji obs ugi oraz na maszynie. Upewnij si, czy sà one dla Ciebie zrozumia e, a nast pnie skrupulatnie ich przestrzegaj. Kosiark samobie nà mogà u ytkowaç jedynie osoby doros e, wystarczajàco z nià obeznane. Podczas monta u i jazdy u ywaj zatwierdzonych okularów ochronnych lub maski ochronnej twarzy. Nie wolno obs ugiwaç kosiarki samobie nej b dàc bez butów. Nale y mieç na sobie solidne obuwie, najlepiej z podnoskami stalowymi. Nie wolno mieç na sobie luênej garderoby, która mog aby zostaç wciàgni ta przez ruchome cz Êci maszyny. Przed koszeniem nale y oczyêciç trawnik z kamieni, pozostawionych zabawek, kawa ków drutu itp., które mog yby dostaç si pod no e i zostaç z si à odrzucone. Przed przystàpieniem do koszenia nale y sprawdziç, czy w pobli u nie znajdujà si osoby niepowo ane. Je eli na terenie, na którym odbywa si koszenie, pojawià si inne osoby, nale y kosiark samobie nà zatrzymaç i wy àczyç. Na kosiarce nie wolno przewoziç osób w charakterze pasa erów. Je eli nie jest to absolutnie konieczne, nie nale y kosiç podczas jazdy wstecz. Przed rozpocz ciem cofania oraz podczas jazdy wstecz nale y patrzeç w dó oraz do ty u. Nale y uwa aç na otwór wyrzutowy i dopilnowaç, aby nigdy nie by on skierowany w t stron, gdzie mogà znajdowaç si ludzie. Przed wykonywaniem skr tów nale y zwalniaç. Nie wolno pozostawiaç kosiarki samobie nej z uruchomionym silnikiem bez nadzoru. Przed oddaleniem si od kosiarki samobie nej nale y unieruchomiç no e, zaciàgnàç hamulec postojowy, wy àczyç silnik i wyjàç kluczyk ze stacyjki. RIDER R I D E R RIDER R 9 70 Przed uruchomieniem kosiarki samobie nej nale y zapoznaç si z instrukcjà obs ugi. Przed przystàpieniem do koszenia oczyêç teren z kamieni itp. Nie zabieraj pasa erów. RIDER 850 R IDE R OSTRZE ENIE! Kosiarka samobie na mo e spowodowaç obci cie r ki lub nogi, a tak e silny odrzut znajdujàcych si na trawniku przedmiotów. Brak nale ytej starannoêci i nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeƒstwa mo e doprowadziç do powa nych obra eƒ. Polish 5

7 PRZEPISY BEZPIECZE STWA Je eli nie odbywa si koszenie, no e nale y wy àczyç. Wolno kosiç jedynie przy Êwietle dziennym lub przy dobrym oêwietleniu. Nie wolno u ytkowaç kosiarki samobie nej po spo yciu alkoholu, Êrodków odurzajàcych oraz niektórych leków o podobnym dzia aniu. Koszàc w pobli u drogi lub przeje d ajàc przez nià, nale y uwa aç na odbywajàcy si po niej ruch. Omijajàc przeszkody nale y zachowaç ostro noêç, tak aby nie zawadziç o nie no ami. Nie wolno celowo naje d aç na le àce na trawniku przedmioty. Kosiarka samobie na jest ci ka i mo e spowodowaç bardzo powa ne obra enia. Nale y zachowaç szczególnà ostro noêç podczas zdejmowania jej oraz za adowywania na przyczep lub samochód ci arowy. Nale y zachowaç ostro noêç podczas jazdy z przyczepà lub ci kim wyposa eniem. a. Wolno stosowaç wy àcznie zatwierdzone zaczepy holownicze. b. Nale y ograniczyç adunek, aby wskutek przecià enia nie straciç panowania nad pojazdem. c. Nie wolno wykonywaç ostrych, raptownych skr tów. Podczas cofania nale y zachowaç szczególnà ostro noêç. d. W przypadkach wymienionych w instrukcji nale y stosowaç przeciwwag i obcià niki kó. Jazda na zboczach Z jazdà na zboczach zwiàzane jest najwi ksze ryzyko utraty panowania nad pojazdem przez operatora, a tak e ryzyko wywrócenia si kosiarki samobie nej, co mo e doprowadziç do powa nych obra eƒ lub Êmierci. Ka da pochy oêç wymaga zachowania wyjàtkowej ostro noêci. W razie niemo liwoêci podjechania ty em pod górk lub w przypadku braku pewnoêci podczas jazdy, nale y zrezygnowaç z koszenia danego terenu. Nale y: OczyÊciç trawnik z kamieni, patyków itp. przedmiotów stanowiàcych przeszkody. Kosiç w gór i w dó wzd u zbocza, nigdy w poprzek. Uwa aç, aby nie naje d aç na bruzdy, wzniesienia i nie wje d aç w do y. Na nierównym terenie ryzyko wywrócenia si kosiarki jest wi ksze. Wysoka trawa mo e przes oniç przeszkody. Jeêdziç wolno. Nale y stosowaç ma y skok w peda ach przek adni hydrostatycznej. Przestrzegaç zaleceƒ producenta odnoênie stosowania przeciwwagi i obcià ników kó w celu zwi kszenia stabilnoêci kosiarki samobie nej. Zachowaç szczególnà ostro noêç w przypadku stosowania zbiornika na traw lub innego wyposa enia dodatkowego, które mo e wp ywaç ujemnie na stabilnoêç kosiarki samobie nej. Zachowywaç na zboczach p ynnoêç jazdy i ma à pr dkoêç. Nie wolno wykonywaç raptownych skr tów, ostrego hamowania ani nag ego przyspieszania. Unikaç ruszania i zatrzymywania si na zboczach. W razie poêlizgu kó nale y wy àczyç no e i zjechaç wolno ze zbocza. Wykonywaç zbytecznych skr tów na zboczu. W razie koniecznoêci nale y skr caç powoli i stopniowo w dó zbocza - je eli to mo liwe. Kosiç przy kraw nikach, rowach lub nasypach. Kosiarka samobie na mo e wywróciç si, je eli ko o spadnie z kraw nika lub zsunie si do rowu, bàdê w razie obsuni cia si nasypu. Kosiç mokrej trawy. Stanowi ona Êliskà nawierzchni, mogàcà spowodowaç utrat przyczepnoêci kó i poêlizg kosiarki samobie nej. RIDER 850 Podczas jazdy na zboczach nale y zachowaç szczególnà ostro noêç. Nale y kosiç w gór i w dó wzd u zbocza, nigdy w poprzek. RIDER R Polish

8 PRZEPISY BEZPIECZE STWA Próbowaç utrzymywaç równowag kosiarki samobie nej podpierajàc si nogà o ziemi. Stawiaç kosiarki samobie nej na kraw niku lub przy rowie w celu czyszczenia podwozia. Dzieci Brak uwagi operatora na znajdujàce si w pobli u dzieci mo e doprowadziç do tragicznych wypadków. Kosiarka samobie na i koszenie trawników wywo ujà zainteresowanie dzieci. Nie wolno nigdy wychodziç z za o enia, e dzieci pozostanà na tym samym miejscu, na którym znajdowa y si ostatnio. Nale y dopilnowaç, aby dzieci znajdowa y si z dala od miejsca koszenia i najlepiej pod troskliwà opiekà innej osoby doros ej. Je eli dzieci znajdà si na terenie, gdzie odbywa si koszenie, nale y byç uwa nym oraz wy àczyç kosiark. Przed rozpocz ciem cofania oraz podczas jazdy wstecz nale y patrzeç w dó oraz do ty u, aby nie najechaç na ma e dzieci. Nie wolno przewoziç dzieci na kosiarce. Mogà one spaêç i odnieêç obra enia lub przeszkadzaç w zwyk ym manewrowaniu kosiarkà samobie nà. Nie wolno nigdy pozwoliç dzieciom na prowadzenie kosiarki samobie nej. Nale y zachowywaç szczególnà ostro noêç w pobli u naro ników zabudowaƒ, krzewów, drzew i innych objektów ograniczajàcych widocznoêç. Konserwacja Benzyna i jej opary sà trujàce i bardzo atwopalne. Podczas obchodzenia si z benzynà nale y zachowywaç szczególnà ostro noêç. a. Benzyn nale y przechowywaç wy àcznie w specjalnie przeznaczonych do tego kanistrach, posiadajàcych odpowiednie atesty. b. Nie wolno odkr caç korka wlewowego i uzupe niaç paliwa, podczas gdy silnik jest uruchomiony. Przed przystàpieniem do tankowania nale y odczekaç, a silnik ostygnie. Nie wolno paliç. Nie tankuj w pobli u otwartego p omienia lub êróde wydajàcych iskry. c. Nie wolno tankowaç wewnàtrz pomieszczeƒ. d. W przypadku wycieków paliwa nie wolno uruchamiaç silnika, zanim nie zostanà one zlikwidowane. e. Kosiarki samobie nej ani kanistrów z paliwem nie wolno przechowywaç w pomieszczeniach, w których znajdujà si urzàdzenia elektryczne mogàce spowodowaç iskrzenie lub gdzie istnieje mo liwoêç pojawienia si otwartego p omienia, np. w kot owni. Za ka dym razem przed przystàpieniem do u ytkowania nale y sprawdzaç poziom paliwa. Ze wzgl du na rozszerzalnoêç paliwa pod wp ywem ciep a s onecznego i ciep a wydzielanego przez silnik, w baku powinno pozostawaç wolne miejsce. W razie braku wolnego miejsca w baku rozszerzalnoêç paliwa mo e prowadziç do powstawania wycieków. Dzieci nie mogà znajdowaç si na terenie koszenia. RIDER 9 70 R IDE R RIDER 8 50 R I D E R Nie wolno nigdy pozwoliç dzieciom na prowadzenie kosiarki samobie nej. Nie tankuj w pomieszczeniach. RIDER 8 50 RIDER 850 Polish 7

9 PRZEPISY BEZPIECZE STWA Uwa aj, aby nie przelaç paliwa podczas tankowania. W razie rozlania paliwa na kosiark smobie nà nale y jà wytrzeç i odczekaç do ca kowitego wywietrzenia zapachu benzyny, zanim uruchomiony zostanie silnik. W razie rozlania paliwa na ubranie nale y je zmieniç. Nale y zachowaç szczególnà ostro noêç podczas obchodzenia si z elektrolitem znajdujàcym sià w akumulatorze. Stanowi on kwas, który mo e spowodowaç powa ne oparzenia cia a. W razie kontaktu elektrolitu z powierzchnià cia a nale y miejsce to sp ukaç bezzw ocznie wodà. Dostanie si kwasu do oka mo e spowodowaç utrat wzroku. Konieczne jest skontaktowanie si z lekarzem. Podczas wykonywania czynnoêci konserwacyjnych przy akumulatorze nale y zachowaç ostro noêç. W akumulatorze tworzy si gaz o w aêciwoêciach eksplozyjnych. Nie wolno paliç ani wykonywaç konserwacji akumulatora w pobli u otwartego p omienia lub iskier. Grozi to wybuchem akumulatora i odniesieniem powa nych obra eƒ. Nie wolno jeêdziç kosiarkà samobie nà w zamkni tych pomieszczeniach. Spaliny zawierajà tlenek w gla, który jest bezwonnym gazem trujàcym, niebezpiecznym dla zdrowia. Nale y sprawdziç, czy Êruby i nakr tki (szczególnie Êruby mocujàce no y) sà nale ycie dokr cone i czy wyposa enie znajduje si w dobrym stanie. Nie wolno dokonywaç zmian i modyfikacji urzàdzeƒ zabezpieczajàcych. Nale y regularnie sprawdzaç ich dzia anie. Nie wolno u ytkowaç maszyny, gdy urzàdzenia zabezpieczajàce sà uszkodzone lub zdemontowane. Nie nale y zmieniaç ustawienia urzàdzeƒ regulacyjnych ani podwy szaç obrotów silnika. Czyszczenie kosiarki samobie nej z przylgni tych do niej liêci, trawy i zanieczyszczeƒ zmniejsza niebezpieczeƒstwo po aru. Przed wstawieniem kosiarki samobie nej do pomieszczenia nale y odczekaç do ostygni cia silnika. W razie najechania na przeszkod nale y zatrzymaç kosiark i skontrolowaç, czy nie zosta a uszkodzona. Przed ponownym uruchomieniem nale y dokonaç koniecznych napraw. Nie nale y dokonywaç adnych regulacji przy uruchomionym silniku. Maszyna zosta a przetestowana i zatwierdzona pod wzglàdem wymogów bezpieczeƒstwa wraz z wyposa eniem zalecanym i dostarczonym przez producenta. No e sà ostre i mogà spowodowaç okaleczenie. Obchodzàc si z nimi nale y u ywaç r kawic bezpieczeƒstwa lub owinàç je dla zabezpieczenia. Nale y regularnie sprawdzaç dzia anie hamulców. RIDER 850 W razie potrzeby dokonaj ich regulacji lub przeprowadê czynnoêci konserwacyjne. Przystawk BioClip nale y stosowaç wy àcznie w przypadku dobrej znajomoêci terenu, w miejscach, w których wymagany jest lepszy rezultat koszenia. Je eli no e przystawki uderzà w przeszkod, odleg oêç mi dzy nimi mo e ulec zmianie, co z kolei mo e spowodowaç koniecznoêç dokonania kosztownej naprawy. W pobli u akumulatora lub paliwa nie wolno paliç. RIDER 850 I D E R 8 0 Nie wolno jeêdziç kosiarkà samobie nà w zamkni tych pomieszczeniach. RIDER R 9 70 Nale y regularnie czyêciç kosiark samobie nà z przylni tych liêci, trawy i zanieczyszczeƒ. 8 Polish

10 PREZENTACJA Prezentacja Gratulujemy wyboru naszego doskona ego produktu o wysokiej jakoêci, który b dzie dostarcza po ytku i zadowolenia przez d ugi czas. Niniejsza instrukcja obs ugi dotyczy modelu Rider 16, wyposa onego w silnik Briggs & Stratton o mocy 15,5 koni mechanicznych. Przeniesienie nap du z silnika odbywa si za poêrednictwem hydrostatycznej przek adni umo liwiajàcej bezstopniowà regulacj szybkoêci za pomocà peda ów no nych: jednego do jazdy w przód i jednego do jazdy w ty Rozmieszczenie urzàdzeƒ sterowania 1. Stacyjka 2. Regulator przepustnicy ( gaz )/Regulator urzàdzenia rozruchowego ( ssanie ) 3. Regulacja wysokoêci koszenia 4. Dêwignia do unoszenia urzàdzenia koszàcego 5. Regulator szybkoêci podczas jazdy w ty 6. Regulator szybkoêci podczas jazdy w przód 7. Hamulec postojowy 8. Przycisk blokady hamulca postojowego 9. Pokr t a do regulacji krzese ka 10. Korek wlewu paliwa 11. Zamek pokrywy silnika (pod krzese kiem) 12. Dêwignia do od àczania nap du Polish 9

11 Regulator przepustnicy/regulator urzàdzenia rozruchowego Relulator przepustnicy reguluje obroty silnika, a tym samym tak e pr dkoêç obrotowà no y. Regulator ten s u y tak e do w àczania urzàdzenia rozruchowego ( ssania ). W razie w àczenia tej funkcji silnik otrzymuje bogatszà mieszank paliwowopowietrznà, co u atwia rozruch w przypadku zimnego silnika. PREZENTACJA Regulator szybkoêci SzybkoÊç maszyny regulowana jest bezstopniowo za pomocà dwóch peda ów. Podczas jazdy do przodu u ywa si peda u (1), a podczas jazdy do ty u - peda u (2). 2 1 OSTRZE ENIE! Dopilnuj, aby podczas koszenia pod krzewami ga zie nie dosta y si pod peda y i nie spowodowa y nie zamierzonych manewrów. Hamulec postojowy Hamulec postojowy zostaje w àczony w nast pujàcy sposób: 1. WciÊnij peda hamulca (1). 2. WciÊnij przycisk blokady (2) znajdujàcy si na obudowie kierownicy. 3. Uwolnij peda hamulca trzymajàc nadal wciêni ty przycisk blokady. Blokada hamulca postojowego zostaje automatycznie wy àczona z chwilà wciêni cia peda u hamulca Polish

12 Urzàdzenie koszàce Do kosiarki Rider 16 mo na stosowaç cztery ró ne rodzaje urzàdzeƒ koszàcych. Wyrzut tylny mm Wyrzut boczny mm BioClip mm 1030 mm PREZENTACJA Dêwignia do unoszenia urzàdzenia koszàcego Dêwignia do unoszenia urzàdzenia koszàcego s u y do ustawiania urzàdzenia koszàcego w po o eniu roboczym lub transportowym. Przesuni cie dêwigni w ty powoduje uniesienie przystawki tnàcej i ustanie ruchu obrotowego no y (po o enie transportowe). WciÊni cie przycisku blokady i przesuni cie dêwigni w przód powoduje opuszczenie przystawki tnàcej i wprawienie no y w ruch obrotowy (po o enie robocze). Dêwigni mo na u ywaç tak e do okazjonalnych zmian wysokoêci koszenia, np. w przypadku mniejszych nierównoêci trawnika. Unoszenie urzàdzenia koszàcego (po o enie transportowe) Opuszczanie urzàdzenia koszàcego (po o enie robocze) Polish 11

13 Dêwignia do regulacji wysokoêci koszenia Dêwignia ta pozwala na wybranie jednej spoêród dziewi ciu mo liwych wysokoêci koszenia. Przystawka tnàca z otworem wyrzutowym bocznym/ tylnym: mm. Przystawka BioClip: mm. PREZENTACJA Krzese ko Krzese ko zamocowane jest z przodu na ruchomym przegubie, dzi ki czemu mo e byç unoszone. Mo liwa jest wzd u na regulacja ustawienia krzese ka. W celu regulacji nale y poluzowaç pokr t a, co umo liwia przesuni cie krzese ka w przód lub w ty w àdane po o enie. Po wyregulowaniu krzese ka nale y dokr ciç pokr t a. Tankowanie Jako paliwo do silnika stosuje si benzyn bezo owiowà, co najmniej 85-oktanowà (nie zmieszanà z olejem). Z powodzeniem mo na stosowaç przyjaznà dla Êrodowiska benzyn alkalitowà, np. marki Aspen. OSTRZE ENIE! Benzyna jest cieczà bardzo atwopalnà. Nale y tankowaç na powietrzu przy zachowaniu ostro noêci (patrz przepisy bezpieczeƒstwa). 12 Polish

14 JAZDA Przed uruchomieniem Przed uruchomieniem kosiarki samobie nej nale y zapoznaç si z przepisami bezpieczeƒstwa, z informacjà dotyczàcà rozmieszczenia urzàdzeƒ sterujàcych oraz z opisem czynnoêci poprzedzajàcych uruchomienie silnika (patrz strony 5-12). Przed uruchomieniem nala y wykonaç czynnoêci stanowiàce obs ug codziennà (patrz schemat obs ugi technicznej na str. 18). Wyreguluj ustawienie krzese ka. Uruchamianie silnika 1. UnieÊ urzàdzenie koszàce przesuwajàc dêwigni do ty u, a do zablokowania (po o enie transportowe). 2. W àcz hamulec postojowy post pujàc w nast pujàcy sposób: WciÊnij peda hamulca (1). WciÊnij przycisk blokady (2) znajdujàcy si na obudowie kierownicy. Uwolnij peda hamulca trzymajàc nadal wciêni ty przycisk blokady. Blokada hamulca postojowego zostaje automatycznie wy àczona z chwilà wciêni cia peda u hamulca. 2 1 W przypadku zimnego silnika 3. Przesuƒ regulator urzàdzenia rozruchowego w po o enie 3 ( ssanie ). W tym po o eniu regulatora silnik otrzymuje bogatszà mieszank paliwowopowietrznà, co u atwia rozruch w przypadku zimnego silnika Polish 13

15 JAZDA W przypadku rozgrzanego silnika 4. Ustaw regulator przepustnicy poêrodku mi dzy po o eniem 1 i Przekr ç kluczyk startowy w po o enie START. WA NA INFORMACJA Rozrusznik nie powinien pracowaç za ka dym razem d u ej ni ok. 5 sekund. Je eli silnik nie zostanie uruchomiony w tym czasie, nale y odczekaç ok. 10 sekund przed dokonaniem ponownej próby uruchomienia silnika. STOP START 6. W chwili uruchomienia silnika nale y puêciç kluczyk startowy, aby powróci w po o enie neutralne. Za pomocà regulatora przepustnicy ( gazu ) ustaw àdane obroty silnika. Podczas koszenia regulator przepustnicy nale y utrzymywaç w zakresie od 3/4 gazu do pe nego gazu. OSTRZE ENIE! Nie wolno uruchamiaç silnika w pomieszczeniach zamkni tych, o z ej wentylacji. Spaliny zawierajà trujàcy tlenek w gla. STOP START 14 Polish

16 JAZDA Jazda kosiarkà samobie nà 1. Wy àcz hamulec postojowy przez naciêni cie i puszczenie peda u hamulca. 2. WciÊnij powoli jeden z peda ów w celu osiàgni cia àdanej pr dkoêci jazdy. Chcàc jechaç do przodu, wciênij peda (1). Chcàc jechaç do ty u, wciênij peda (2) Ustaw àdanà wysokoêç koszenia (1-9) za pomocà dêwigni do regulacji wysokoêci koszenia. W celu zapewnienia jednakowej wysokoêci koszenia wa ne jest, aby w obu ko ach przednich by o jednakowe ciênienie (60 kpa). Polish 15

17 JAZDA 4. WciÊnij przycisk blokady znajdujàcy si na dêwigni do unoszenia urzàdzenia koszàcego. OpuÊç przystawk tnàcà. WA NA INFORMACJA ywotnoêç pasów nap dowych jest znacznie d u sza, gdy silnik pracuje na niskich obrotach podczas w àczania no y. Ustawiaj przepustnic na pe en gaz dopiero po opuszczeniu urzàdzenia koszàcego w po o enie robocze. Wskazówki dotyczàce koszenia Zlokalizuj i zaznacz kamienie i inne przeszkody nie dajàce si usunàç, aby na nie nie najechaç. Rozpocznij od du ej wysokoêci koszenia, a nast pnie zmniejszaj jà a do osiàgni cia àdanego rezultatu. Optymalny rezultat koszenia mo na osiàgnàç przy wysokich obrotach silnika (wówczas no e obracajà si szybko) i ma ej pr dkoêci jazdy (kosiarka samobie na porusza si wolno). Je eli trawa nie jest zbyt g sta ani zbyt wysoka, mo na zwi kszyç pr dkoêç jazdy lub zmniejszyç obroty silnika, nie powodujàc gorszego rezultatu koszenia. Wzór koszenia Najlepszy efekt mo na osiàgnàç przez cz ste koszenie trawnika. Trawa jest wówczas równo skoszona, a Êcinki równo rozrzucone po powierzchni trawnika. Cz ste koszenie nie pociàga za sobà wi kszej iloêci roboczogodzin poêwi conych ogólnie na piel gnacj trawnika, gdy mo na wówczas kosiç z wi kszà pr dkoêcià jazdy, nie powodujàc jednoczeênie gorszego rezultatu koszenia. Nale y unikaç koszenia mokrej trawy. Rezultat koszenia jest wówczas gorszy, gdy ko a grz znà w rozmi k ej ziemi. Po zakoƒczeniu u ytkowania nale y za ka dym razem sp ukaç kosiark samobie nà od spodu wodà. Podczas czyszczenia przystawka tnàca powinna byç uniesiona, tzn. znajdowaç si w po o eniu serwisowym. Cz ste koszenie trawy jest szczególnie wa ne przy stosowaniu przystawki tnàcej BioClip. OSTRZE ENIE! Trawnik nale y oczyêciç z kamieni i innych przedmiotów, które podczas koszenia mog yby zostaç odrzucone z si à spod kosiarki przez no e. 16 Polish

18 JAZDA OSTRZE ENIE! Nie wolno jeêdziç kosiarkà samobie nà po zboczach, których pochy oêç przekracza 15. Koszenie powinno odbywaç si zawsze wzd u zbocza - nigdy w poprzek. Unikaj raptownych i ostrych skr tów. MAX 15 Wy àczanie silnika Przed wy àczeniem dobrze jest pozostawiç silnik na minut na wolnych obrotach, aby osiàgnà normalnà temperatur pracy. Jest to szczególnie istotne, gdy silnik by intensywnie eksploatowany. 1. UnieÊ urzàdzenie koszàce przesuwajàc dêwigni w ty, a do zablokowania. 2. Przesuƒ z powrotem regulator przepustnicy. Przekr ç kluczyk startowy w po o enie STOP. 3. Gdy kosiarka stoi nieruchomo, przytrzymaj hamulec postojowy w po o eniu dolnym i wciênij przycisk blokady. STOP START Dêwignia do od àczania nap du W celu przemieszczenia kosiarki samobie nej bez w àczania silnika nale y wyciàgnàç regulator s u àcy do od àczania nap du. Polish 17

19 KONSERWACJA Schemat obs ugi technicznej Poni ej podana zosta a lista czynnoêci obs ugowych, które nale y wykonywaç przy kosiarce samobie nej. W celu przeprowadzenia obs ugi technicznej w zakresie przekraczajàcym czynnoêci obs ugowe opisane w niniejszej instrukcji obs ugi nale y zwróciç si do autoryzowanego punktu obs ugi technicznej. CzynnoÊci obs ugowe Strona Obs uga codzienna przed uruchomieniem Cz stotliwoêç w roboczogodzinach Sprawdê poziom oleju w silniku 36 Sprawdê wlot ch odzàcego powietrza do silnika 25 Sprawdê filtr powietrza pompy paliwa 23 Sprawdê ci gna uk adu sterowania 20 Sprawdê akumulator 23 Sprawdê system bezpieczeƒstwa 24 Sprawdê Êruby i nakr tki Sprawdê, czy nie ma wycieków paliwa lub oleju Wymieƒ olej silnikowy 1) 36 OczyÊç wk ad wst pny (piankowy) filtra powietrza 2) 22 Sprawdê przystawk tnàcà 27 Sprawdê ciênienie w oponach (60 kpa) 25 Nasmaruj przeguby i osie 3) 37 Sprawdê paski klinowe Sprawdê eberka ch odzàce hydrostatu Sprawdê poziom oleju w przek adni 37 Wyreguluj hamulce 20 Sprawdê i wyreguluj ci gno przepustnicy 21 OczyÊç eberka ch odzàce silnika i hydrostatu 2,4) Wymieƒ wk ad wst pny filtra powietrza oraz wk ad papierowy 2) 22 Wymieƒ filtr paliwa 21 Zmieƒ Êwiec zap onowà 1) Pierwsza wymiana po 5 godzinach pracy. 2) W razie pracy w warunkach du ego zapylenia czyszczenie i wymiana powinny odbywaç si cz Êciej. 3) Przy codziennym u ytkowaniu kosiarki samobie nej nale y dokonywaç smarowania dwa razy w tygodniu 4) Do wykonania w autoryzowanym punkcie obs ugi technicznej. = Opis w niniejszej instrukcji obs ugi. = Brak opisu w niniejszej instrukcji obs ugi. OSTRZE ENIE! Nie wolno podejmowaç adnych czynnoêci naprawczych lub serwisowych przy silniku bàdê agregacie tnàcym przed: wy àczeniem silnika zaciàgni ciem hamulca postojowego wyj ciem kluczyka ze stacyjki od àczeniem przystawki tnàcej od àczeniem przewodu od Êciecy zap onowej 18 Polish

20 Zdejmowanie os on kosiarki samobie nej Pokrywa silnika W celu uzyskania dost pu do silnika nale y unieêç jego pokryw. Przechyl do przodu krzese ko, odhacz gumowy zaczep pod krzese kiem i odchyl pokryw do ty u. KONSERWACJA Pokrywa przednia Otwórz zamek i zdejmij pokryw przednià. Os ona przy prawym b otniku Zdejmij ga k (1), wyjmij Êruby (2 i 3) i zdejmij os on Os ona przy lewym b otniku Odkr ç Êruby (2 szt.) i zdejmij os on. Polish 19

Rider 16 H. Instrukcja obs ugi. PKWiU

Rider 16 H. Instrukcja obs ugi. PKWiU Rider 16 H Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 90 89-61 Svenska 31 Znaczenie symboli... 2

Bardziej szczegółowo

Rider 11/13 H Rider 11 Bio/13 H Bio. Instrukcja obs ugi. PKWiU

Rider 11/13 H Rider 11 Bio/13 H Bio. Instrukcja obs ugi. PKWiU Rider 11/13 H Rider 11 Bio/13 H Bio Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 29-61 SPIS TREÂCI

Bardziej szczegółowo

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 58-61 SPIS TREÂCI

Bardziej szczegółowo

Rider 14 Pro. Instrukcja obs ugi. PKWiU

Rider 14 Pro. Instrukcja obs ugi. PKWiU Rider 14 Pro Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 90 55-61 Svenska 31 Znaczenie symboli...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi Rider 16. Polski. PKWiU

Instrukcja obs ugi Rider 16. Polski. PKWiU Instrukcja obs ugi Rider 16 PKWiU 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polski Svenska 31 SPIS TREÂCI Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREÂCI. Spis treêci. 2 Polish

SPIS TREÂCI. Spis treêci. 2 Polish Instrukcja obs ugi Rider 316T Rider 316T AWD Rider 316Ts AWD Rider 316TXs AWD Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish

Bardziej szczegółowo

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3 2 3 Rysunek montażu Krok 3 Krok 2 Krok 2 Krok 4 Koniec 4 Montaż York SB-301V Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). Krok 2 WłóŜ podporę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio

Instrukcja obs ugi Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Instrukcja obs ugi Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio PKWiU 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi Rider 16. Polski. PKWiU

Instrukcja obs ugi Rider 16. Polski. PKWiU Instrukcja obs ugi Rider 16 PKWiU 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polski Svenska 31 SPIS TREÂCI Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi Rider Pro 15. Polski. PKWiU

Instrukcja obs ugi Rider Pro 15. Polski. PKWiU Instrukcja obs ugi Rider Pro 15 PKWiU 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polski Svenska 31 SPIS TREÂCI

Bardziej szczegółowo

Rider 20 ProFlex. Instrukcja obs ugi

Rider 20 ProFlex. Instrukcja obs ugi Rider 20 ProFlex Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. 29.32.20-53.10 101 90 83-61 Svenska 31 SPIS TREÂCI Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 15 C

Instrukcja obs ugi Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 15 C Instrukcja obs ugi Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 15 C PKWiU 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi Rider ProFlex 18

Instrukcja obs ugi Rider ProFlex 18 Instrukcja obs ugi Rider ProFlex 18 PKWiU 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polski Svenska 31 SPIS TREÂCI

Bardziej szczegółowo

Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Instrukcja obs ugi. PKWiU Polski

Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Instrukcja obs ugi. PKWiU Polski Instrukcja obs ugi Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C PKWiU 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej

Bardziej szczegółowo

ZTH. Instrukcja obs ugi. Polski. PKWiU 29.32.20-53.10

ZTH. Instrukcja obs ugi. Polski. PKWiU 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi ZTH PKWiU 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polski INSTRUKCJA OBS UGI KOSIARKA SAMOBIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Instrukcja obs ugi. Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Rider 115B Instrukcja obs ugi Rider 120B Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish SPIS TREÂCI Spis treêci SPIS TREÂCI

Bardziej szczegółowo

Rider 111B Rider 111B5 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Rider 111B Rider 111B5 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 111B Rider 111B5 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish SPIS TREÂCI Spis treêci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi Rider Pro 15 Rider Pro 18. Polski. PKWiU

Instrukcja obs ugi Rider Pro 15 Rider Pro 18. Polski. PKWiU PKWiU 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider Pro 15 Rider Pro 18 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polski SPIS TREÂCI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREÂCI. Spis treêci. 2 Polish

SPIS TREÂCI. Spis treêci. 2 Polish Instrukcja obs ugi Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish SPIS TREÂCI Spis treêci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi Rider 15V2. Polski. PKWiU

Instrukcja obs ugi Rider 15V2. Polski. PKWiU Instrukcja obs ugi Rider 15V2 PKWiU 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polski Svenska 31 SPIS TREÂCI Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi R 214TC. Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Instrukcja obs ugi R 214TC. Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Instrukcja obs ugi R 214TC Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish ZNACZENIE SYMBOLI Symbole Poni sze symbole znajdujà

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

Rider 18 Rider 18 AWD. Instrukcja obs ugi

Rider 18 Rider 18 AWD. Instrukcja obs ugi Instrukcja obs ugi Rider 18 Rider 18 AWD 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish SPIS TREÂCI Spis treêci

Bardziej szczegółowo

Rider 115C Rider 120C Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Rider 115C Rider 120C Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Instrukcja obs ugi Rider 115C Rider 120C Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish SPIS TREÂCI Spis treêci SPIS TREÂCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi R 214TC. Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Instrukcja obs ugi R 214TC. Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Instrukcja obs ugi R 214TC Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish ZNACZENIE SYMBOLI Symbole Poni sze symbole znajdujà

Bardziej szczegółowo

Rider 112C Rider 112C5 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Rider 112C Rider 112C5 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Instrukcja obs ugi Rider 112C Rider 112C5 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish SPIS TREÂCI Spis treêci SPIS TREÂCI

Bardziej szczegółowo

Rider 175 Rider 175 AWD Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Rider 175 Rider 175 AWD Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 175 Rider 175 AWD Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish SPIS TREÂCI Spis

Bardziej szczegółowo

M105-85F M125-85FH Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

M105-85F M125-85FH Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Instrukcja obs ugi M105-85F M125-85FH Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish SPIS TREÂCI Spis treêci SPIS TREÂCI Spis

Bardziej szczegółowo

Rider 112C Rider 112C5 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Rider 112C Rider 112C5 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Instrukcja obs ugi Rider 112C Rider 112C5 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish SPIS TREÂCI Spis treêci SPIS TREÂCI

Bardziej szczegółowo

Rider 115C Rider 120C Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Rider 115C Rider 120C Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Instrukcja obs ugi Rider 115C Rider 120C Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish SPIS TREÂCI Spis treêci SPIS TREÂCI

Bardziej szczegółowo

Rider 318 Rider 320 AWD Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Rider 318 Rider 320 AWD Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Instrukcja obs ugi Rider 318 Rider 320 AWD Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish SPIS TREÂCI Spis treêci SPIS TREÂCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Instrukcja obs ugi. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Instrukcja obs ugi Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish SPIS

Bardziej szczegółowo

M125-85F M125-85FH Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

M125-85F M125-85FH Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Instrukcja obs ugi M25-85F M25-85FH Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish ZNACZENIE SYMBOLI Symbole Poni sze symbole

Bardziej szczegółowo

Rider 318 Rider 320 AWD Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Rider 318 Rider 320 AWD Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Instrukcja obs ugi Rider 318 Rider 320 AWD Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish SPIS TREÂCI Spis treêci SPIS TREÂCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi Rider Pro 15 Rider Pro 18. PKWiU Polski

Instrukcja obs ugi Rider Pro 15 Rider Pro 18. PKWiU Polski PKWiU 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider Pro 15 Rider Pro 18 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polski Svenska 31

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

FR2315 MA. Instrukcja obs ugi. Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

FR2315 MA. Instrukcja obs ugi. Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. FR2315 MA Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. SPIS TREÂCI Spis treêci SPIS TREÂCI Spis treêci... 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi Rider 316T Rider 316T AWD Rider 316Ts AWD Rider 316TXs AWD

Instrukcja obs ugi Rider 316T Rider 316T AWD Rider 316Ts AWD Rider 316TXs AWD Instrukcja obs ugi Rider 316T Rider 316T AWD Rider 316Ts AWD Rider 316Ts AWD Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish

Bardziej szczegółowo

Rider 15V2s AWD. Instrukcja obs ugi

Rider 15V2s AWD. Instrukcja obs ugi Rider 15V2 Instrukcja obs ugi Rider 15V2 AWD Rider 15V2s AWD 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Instrukcja obs ugi. Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. 3 3 8 8 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. FR 2318 FA2 FR2318 FA2 44 SPIS TREÂCI Spis treêci SPIS

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREÂCI. Spis treêci. 2 Polish

SPIS TREÂCI. Spis treêci. 2 Polish Instrukcja obs ugi R 422Ts AWD Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish SPIS TREÂCI Spis treêci SPIS TREÂCI Spis treêci...

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE SYMBOLI Symbole >10

ZNACZENIE SYMBOLI Symbole >10 Instrukcja obs ugi Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish ZNACZENIE SYMBOLI Symbole

Bardziej szczegółowo

SPIS TREÂCI. Spis treêci. 2 Polish

SPIS TREÂCI. Spis treêci. 2 Polish Instrukcja obs ugi R 418Ts AWD Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish SPIS TREÂCI Spis treêci SPIS TREÂCI Spis treêci...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi Rider 155 Rider 155 AWD

Instrukcja obs ugi Rider 155 Rider 155 AWD PKWiU 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 155 Rider 155 AWD Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polski SPIS TREÂCI

Bardziej szczegółowo

PR 17 PR 17 AWD PF 21 PF 21 AWD Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

PR 17 PR 17 AWD PF 21 PF 21 AWD Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Instrukcja obs ugi PR 17 PR 17 AWD PF 21 PF 21 AWD Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish SPIS TREÂCI Spis treêci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi Rider 15V2 Rider 15V2 AWD

Instrukcja obs ugi Rider 15V2 Rider 15V2 AWD PKWiU 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 15V2 Rider 15V2 AWD Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polski SPIS TREÂCI

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Instrukcja obs ugi. Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. R 422Ts Instrukcja obs ugi R 422Ts AWD Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish SPIS TREÂCI Spis treêci SPIS TREÂCI

Bardziej szczegółowo

Obcinanie ga zi i Êcinanie drzewa

Obcinanie ga zi i Êcinanie drzewa MATERIA Y BUDOWLANE MAJSTERKOWANIE n WYSTRÓJ WN TRZ OGRODNICTWO n Obcinanie ga zi i Êcinanie drzewa JAK SAMEMU WYKONAå! Zasady bezpieczeƒstwa WA NE Przed u yciem pi y nale y uwa nie przeczytaç instrukcj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi P524. Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Instrukcja obs ugi P524. Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Instrukcja obs ugi P524 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish SPIS TREÂCI Spis treêci SPIS TREÂCI Spis treêci...

Bardziej szczegółowo

M48 M53 S. Instrukcja obs ugi. Polish. PPKWiU 29.32.20-37.90

M48 M53 S. Instrukcja obs ugi. Polish. PPKWiU 29.32.20-37.90 Instrukcja obs ugi M48 M53 S PPKWiU 29.32.20-37.90 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish ZNACZENIE SYMBOLI Znaczenie

Bardziej szczegółowo

OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE UKŁADU CHŁODZENIA

OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE UKŁADU CHŁODZENIA Przyrządy Silniki: HFX KFV NFU NFS KFU [1] Cylinder do napełniania : 4520-T [2] Łącznik cylindra do napełniania : 4222-T [3] Szczypce do demontaŝu i montaŝu opasek spręŝystych : 9029-T OpróŜnianie UWAGA:

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

Fig 1. Fig 3. 1. Silnik

Fig 1. Fig 3. 1. Silnik BEZPIECZEŃSTWO 1. Sprawdź motocykl przed jazdą by uniknąć wypadków, uszkodzeń ciała oraz pojazdu. 2. Musisz posiadać odpowiednie uprawnienia do prowadzenia pojazdu wydane przez lokalne władze. 3. By uniknąć

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza Nebulizator t³okowy Mini Typ 3033 Instrukcja u ytkowania - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza 0434 Wstêp Gratulujemy nabycia nebulizatora t³okowego San Up Mini typ 3033. Firma San

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji 1. Gwarancja LG Electronics Polska Sp. z o.o. dotyczy klimatyzatorów marki LG zakupionych w Polsce ( Klimatyzator ) i jest wa na wy àcznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. LG

Bardziej szczegółowo

STIGA ESTATE ROYAL PRESIDENT SENATOR MASTER

STIGA ESTATE ROYAL PRESIDENT SENATOR MASTER STIGA ESTATE ROYAL PRESIDENT SENATOR MASTER Dok adne zbieranie trawy W koƒcu zdecydowa eê, raz na zawsze: za ka dym razem gdy kosisz, Êci ta trawa zostanie dok adnie zebrana z powierzchni trawnika.tak

Bardziej szczegółowo

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Modele Wszystkie Częstotliwość przeglądów Co 1 rok / 15 000 km (w zależności, co nastąpi pierwsze) Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Przegląd

Bardziej szczegółowo

USTAWIANIE MODUŁU WAHLIWEGO SIŁOWNIKA X

USTAWIANIE MODUŁU WAHLIWEGO SIŁOWNIKA X DTR Zał cznik nr 1 USTAWIANIE MODUŁU WAHLIWEGO SIŁOWNIKA X 1. Informacje ogólne dotycz ce modułu wahliwego Moduł wahliwy siłownika X jest produkowany w czterech wykonaniach oznaczanych: prawe-r, prawe-l

Bardziej szczegółowo

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA Naładuj do końca ENERJUMP przed użyciem pierwszym użyciem. UWAGA: Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wody.

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U Wyprodukowano w Finlandii dla TQD. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. odkurzacz centralny odkurzacz centralny SPIS TREŒCI Instrukcje bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi P524. Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Instrukcja obs ugi P524. Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Instrukcja obs ugi P524 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish SPIS TREÂCI Spis treêci SPIS TREÂCI Spis treêci...

Bardziej szczegółowo

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową DPX -IS 250 02 37 02 47 022 39 022 7 ZgodnoÊç z normà: PN-EN 07-3. Kategoria u ytkowania AC 23 A. Umo liwia roz àczanie obwodów pod obcià eniem. Widoczne po o enie styków. Uk ad stykowy o szybkim roz àczaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.versapers.com

Instrukcja obsługi. www.versapers.com Instrukcja obsługi www.versapers.com 20 Zasady bezpieczeństwa Prosimy zachować powyższe zasady bezpieczeństwa! Informacje dla użytkowników wyciskarki soków Versapers Spis treści 21 22 23 26 27 30 31 32

Bardziej szczegółowo

P 520D P 525D. Instrukcja obs ugi

P 520D P 525D. Instrukcja obs ugi Instrukcja obs ugi P 520D P 525D Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish SPIS TREÂCI Spis treêci SPIS TREÂCI Spis treêci...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm.

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poniższy poradnik przedstawia ogólny zarys montażu głowic i cylindrów w skuterach posiadających silniki 50ccm typu 139QMA/139QMB. Montaż

Bardziej szczegółowo

PROFI MINIBAR MODEL SM 40, SM 40G INSTRUKCJA OBS UGI GWARANCJA

PROFI MINIBAR MODEL SM 40, SM 40G INSTRUKCJA OBS UGI GWARANCJA PROFI MINIBAR MODEL SM 40, SM 40G INSTRUKCJA OBS UGI GWARANCJA MINIBAR MODEL: SM 40, SM 40G INSTRUKCJA OBS UGI PROFI 2 9 CHARAKTERYSTYKA WYROBU Minibar jest przeznaczony do: - sch adzania i przechowywania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi Rider ProFlex 18

Instrukcja obs ugi Rider ProFlex 18 Instrukcja obs ugi Rider ProFlex 18 PKWiU 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polski Instrukcja obs ugi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi Rider ProFlex 21 II

Instrukcja obs ugi Rider ProFlex 21 II Instrukcja obs ugi Rider ProFlex 21 II PKWiU 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polski Svenska 31 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej SOK/11/2014 zał. nr 7 do siwz Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Przedmiot zamówienia: Dostawa kompaktora Zamawiający: SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W OŚWIĘCIMIU Działając

Bardziej szczegółowo

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Pojazdy z nadwoziem wymiennym są skrętnie podatne. Pojazdy z nadwoziem wymiennym pozwalają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi Rider ProFlex 21 AWD

Instrukcja obs ugi Rider ProFlex 21 AWD Instrukcja obs ugi Rider ProFlex 21 AWD PKWiU 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polski Instrukcja obs

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin,

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, Sp. z o.o. ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, www.energy5.pl INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI System mocowań: Dach płaski układ paneli poziomo, system mocowań AERO S wykonania: Aluminium 6005

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNEJ PRZYŁBICY SPAWALNICZEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNEJ PRZYŁBICY SPAWALNICZEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNEJ PRZYŁBICY SPAWALNICZEJ BASIC II 1 UWAGA: Przeczytaj uważnie poniższą instrukcję. Zwróć uwagę na wymagania bezpieczeństwa i obsługi, ostrzeżenia i ograniczenia. Używaj tego

Bardziej szczegółowo

Rowerowy zestaw do ³adowania firmy Nokia. Wydanie 3.0

Rowerowy zestaw do ³adowania firmy Nokia. Wydanie 3.0 Rowerowy zestaw do ³adowania firmy Nokia 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 Wydanie 3.0 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 POLSKI 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Wprowadzenie Dziêki Rowerowemu zestawowi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21

Instrukcja obs ugi Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21 PKWiU 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polski Svenska

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

Nap dy do aluzji JAR. Instrukcja monta u nap dów do aluzji. Po zamontowaniu aluzji przymocowaç t instrukcj dla elektryka na kablu. PL

Nap dy do aluzji JAR. Instrukcja monta u nap dów do aluzji. Po zamontowaniu aluzji przymocowaç t instrukcj dla elektryka na kablu. PL Nap dy do aluzji JAR Instrukcja monta u nap dów do aluzji Po zamontowaniu aluzji przymocowaç t instrukcj dla elektryka na kablu. PL-16 801.0202/0702 Monta kraƒcówki zabezpieczajàcej Odkleiç naklejk znajdujàcà

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i serwisu

Instrukcja obsługi i serwisu Instrukcja obsługi i serwisu BALANSER SWF 09 1 - Pressura 1. SPECYFIKACJE Model Nośność Naciąg liny (metr) Ciężar Model Nośność Naciąg liny (metr) Ciężar SWF-09 4,5-9,0 1,50 4,0 SWF-09L 4,5-9,0 2,30 8,0

Bardziej szczegółowo

Zmywarka do naczyń ZIM446E / ZIM646E

Zmywarka do naczyń ZIM446E / ZIM646E Zmywarka do naczyń ZIM446E / ZIM646E Instrukcja montażu Przygotowanie do instalacji Położenie instalacyjne zmywarki powinno być bliżej istniejącego wlotu i przewodów spustowych oraz kabla zasilania. Należy

Bardziej szczegółowo

VANTAGE / PRISMA / CENTURA

VANTAGE / PRISMA / CENTURA VANTAGE / PRISMA / CENTURA TECUMSEH INSTRUKCJA OBS UGI I KONSERWACJI CZTEROSUWOWE SILNIKI SPALINOWE CH ODZONE POWIETRZEM Z PIONOWYM WA EM KORBOWYM engines & service, 27-400 Ostrowiec Œw. ul.d³uga 42 Strona

Bardziej szczegółowo

Bezpiecze stwo i Higiena Pracy

Bezpiecze stwo i Higiena Pracy Bezpiecze stwo i Higiena Pracy Pilarki mechaniczne Obowi zuj ce normy Ochrona przed kontaktem z cz ciami ruchomymi, gor cymi lub pod napi ciem SWN 49006 T1 Wy cznik zap onu w pobli u uchwytu Blokada d

Bardziej szczegółowo

Zestaw do naprawy szyb

Zestaw do naprawy szyb Zestaw do naprawy szyb Art. nr 010215 Instrukcja obsługi 1 Z pomocą niniejszego zestawu możecie Pstwo szybko i tanio naprawiać uszkodzenia szyb samochodowych spowodowane uderzeniem kamieni. Demontaż szyby

Bardziej szczegółowo

Rider Battery. Instrukcja obs ugi

Rider Battery. Instrukcja obs ugi Instrukcja obs ugi Rider Battery Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish Symbole Poni sze symbole znajdujà si na kosiarce

Bardziej szczegółowo

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB SERIA E93 CONIC FRINCTION CONIC 2 SERIA 93 SERIA 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB Podziałka Powierzchnia 30 mm Flush Grid Prześwit 47% Grubość Minimalny promień skrętu taśmy Układ napędowy Szerokość taśmy

Bardziej szczegółowo

P520 D P525 D Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

P520 D P525 D Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Instrukcja obs ugi P520 D P525 D Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish ZNACZENIE SYMBOLI Symbole Poni sze symbole

Bardziej szczegółowo

Procedura Analizy Awarii. 4" Pompy Zatapialne GS. Lowara. 1) Zastosowania pompy

Procedura Analizy Awarii. 4 Pompy Zatapialne GS. Lowara. 1) Zastosowania pompy Procedura Analizy Awarii 4" Pompy Zatapialne GS 1) Zastosowania pompy Dystrybucja wody; odzysk deszczówki; mycie przemysłowe; odzysk skroplin; zwiększanie ciśnienia; nawadnianie; układy przemysłowe; układy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Mikroskopy serii XTX-5 XTX-6, XTX-7

Instrukcja obsługi. Mikroskopy serii XTX-5 XTX-6, XTX-7 Instrukcja obsługi Mikroskopy serii XTX-5 XTX-6, XTX-7 Proszę przeczytać instrukcję obsługi przed przystąpieniem do korzystania z mikroskopu. Zawartość instrukcji: I. Zastosowania II. Nazwy elementów i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r. PROJEKT z dnia 12.11.2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia... 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze

Bardziej szczegółowo