TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 59/RB/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 19 czerwca 2013 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Szczytno, 19 czerwca 2013 r. 1

2 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczytnie dla klientów indywidualnych zwanej dalej Taryfą dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej rezydentów i nierezydentów. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych oraz warunki ich zmiany 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w BS pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w BS mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach BS w dniu dokonania operacji bankowej. 4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które BS nie ponosi odpowiedzialności (z wyłączeniem prowizji za udzielanie kredytu konsumenckiego). 5. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do.. Zarząd Banku lub osoba przez niego upoważniona ustala indywidualnie wysokość pobieranych opłat i prowizji w podanych granicach. 6. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 7. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 8. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 9. Nie pobiera się prowizji i opłat od: a) wpłat i wypłat lokat oszczędnościowych, wkładów oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunki płatne na każde żądanie, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, b) wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w BS oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, c) wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, których rachunki prowadzi BS oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, d) operacji związanych z rozliczeniami pracowników BS z zakładem pracy, d) wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 10. Zmiana stawek opłat i prowizji może nastąpić w przypadku wystąpienia co najmniej jednego z poniższych warunków: - zmiany wewnętrznych kosztów obsługi klientów przez Bank, - zmiany zakresu lub formy wykonywania danej czynności, - zmiany wynikającej z dostosowania oferty Banku do ofert konkurencyjnych, - zmiany formalne obowiązujących przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem Banku. 11. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, dotyczą kredytów i pożyczek udzielonych ze środków Banku Spółdzielczego. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank z innymi bankami i instytucjami (np.: Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) - obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie. 12. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 13. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 14. Opłaty i prowizje niezapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu trzech miesięcy od daty wysłania wezwania do zapłaty obciążają stronę krajową. 15. BS może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 16. W indywidualnych przypadkach Zarząd Banku lub osoba przez niego upoważniona może ustalić opłatę inną niż przewidziana w Taryfie. 17. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Zarząd Banku lub osoba przez niego upoważniona może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku. 2

3 Spis treści: Treść Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 2 Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE 4 I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY POL-KONTO 4 II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE W ZŁOTYCH 5 III. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ IV. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W ZŁOTYCH 5 V. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACHWYMIENIALNYCH VI. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH VII. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A VISTA) W ZŁOTYCH DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ VIII. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH Rozdział II A. KARTY PŁATNICZE DO RACHUNKÓW POL-Konto 8 Rozdział II B. KARTY KREDYTOWE 9 Strona Rozdział III. KREDYTY ZŁOTOWE 10 I. KREDYTY GOTÓWKOWE 10 II. KREDYTY HIPOTECZNE 11 III. KREDYTY TERMOMODERNIZACYJNE 11 IV KREDYTY Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH Rozdział IV. INNE USŁUGI I. UBEZPIECZENIA 12 II. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM III. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM 13 IV. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE 14 V. USŁUGI RÓŻNE 14 VI. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE 14 VII. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH 15 Rozdział V. PRODUKTY WYCOFANE Z BIEŻĄCEJ OFERTY BANKU

4 Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWY POL-Konto POL- Konto Aktywne 1) POL- Konto VIP 2) POL- Konto 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Uwaga: nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. POL- Konto Student POL- Konto Junior POL- Konto Senior 6,0 / 15,0 3,0 3) 3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach, wpłatomatach Banku Spółdzielczego w Szczytnie 4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostkach Banku Spółdzielczego w Szczytnie 5. Przelew na rachunek: 5.1. w Banku Spółdzielczym w Szczytnie: a) w systemie bankowości internetowej 0,5-0,5 b) złożony w formie papierowej Uwaga: nie pobiera się opłat za przelewy realizowane pomiędzy rachunkami własnymi klienta zawierającymi to samo modulo 1, w innym banku krajowym: a) w systemie bankowości internetowej 0,5-0,5 b) w systemie ELIXIR 3,5 2,0 3,5 3,5 3,5 2,0 c) w systemie SORBNET 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 6. Zlecenie stałe na rachunek: a) w Banku Spółdzielczym w Szczytnie 1,0 1,0 b) w innym banku krajowym 2,0 2,0 c) kredytowy prowadzony w Banku Spółdzielczym w Szczytnie d) w Banku Spółdzielczym w Szczytnie oraz innym banku krajowym złożony w systemie bankowości internetowej 0,5-0,5 Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 7. Polecenie zapłaty: 7.1. realizacja z rachunku dłużnika 8. System Bankowości Internetowej 8.1 Aktywacja usług Bankowości Internetowej Korzystanie z Systemu Bankowości Internetowej 3,0* - 3,0* miesięcznie *Uwaga: W przypadku, posiadania dostępu do kilku różnych kont bankowych przez Użytkownika SBI prowizja za korzystanie z nich pobierana jest raz w miesiącu z jednego rachunku w wysokości określonej w niniejszej Taryfie. W przypadku posiadania dostępu do kilku różnych kont bankowych w tym firmowych przez Użytkownika SBI prowizja za korzystanie z SBI pobierana jest raz w miesiącu z konta firmowego w wysokości określonej w Taryfie Opłat i Prowizji Bankowych Banku Spółdzielczego w Szczytnie dla Klientów Instytucjonalnych. 8.3 Wydanie tokena Wydanie nowego tokena w miejsce utraconego lub 100,0-100,0 uszkodzonego z winy klienta. 9. Wyciąg z konta bankowego: 9.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku Spółdzielczego w Szczytnie 9.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu, b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę, 3, wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 5,0 4

5 b) listem poleconym, 10, sporządzony na wniosek posiadacza rachunku. 5,0 10. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku opłata miesięczna: telefonicznie na hasło, Uwaga: opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków, nie pobiera się opłaty za udzielanie informacji o saldzie rachunku oszczędnościowego POL-IKE przekazywane w formie komunikatu SMS. Uwaga: opłata pobiera się od każdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa. 11. Realizacja czeku gotówkowego w jednostkach Banku Spółdzielczego w Szczytnie, Banku BPS S.A., bankach spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie w Zrzeszeniu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i ich jednostkach organizacyjnych. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 12. Potwierdzenie czeku od każdego czeku. 5,0 13. Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet. 0,9 14. Inkaso czeku. 6,0 15. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit). 12,0 1) W ofercie Banku od 24 października 2012 r. 2) W ofercie Banku do 23 października 2012 r. 3) Opłata nie zostanie pobrana jeżeli w poprzednim miesiącu łączne wpływy zewnętrzne na Pol-Konto Aktywne wynosiły min. 150 (do kalkulacji łącznych wpływów nie uwzględnia się przelewów z innych rachunków przeznaczonych dla Klientów indywidualnych prowadzonych na rzecz Posiadacza rachunku w Banku Spółdzielczym w Szczytnie oraz wpłat gotówkowych). II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE W ZŁOTYCH POL-Plus POL-IKE 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłata na rachunek 4. Wypłata środków w miesiącu kalendarzowym a) pierwsza wypłata - b) kolejne wypłaty 10,0-5. Przelew na rachunek: 5.1 w Banku Spółdzielczym w Szczytnie 1) 5.2 w innym banku krajowym a) w systemie ELIXIR 1) 3,5 b) w systemie SORBNET 1) 25,0 6. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku telefonicznie na hasło 2) 2 zł 1) Uwaga: drugi i kolejny przelew powiększony o prowizję z pkt. 4 b) 2) Uwaga: Pobiera się jedną opłatę niezależnie od ilości otwartych rachunków. Opłaty nie pobiera się w przypadku posiadania rachunku typu POL-Konto. III. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Otwarcie rachunku. 2. Wydanie książeczki. 10,0 3. Prowadzenie rachunku. 4. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku Spółdzielczego w Szczytnie, Banku BPS S.A., bankach spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie w Zrzeszeniu Banku Polskiej Spółdzielczości i ich jednostkach organizacyjnych. 5. Wypłata gotówki z rachunku dokonana w jednostkach Banku Spółdzielczego w Szczytnie, Banku BPS S.A., bankach spółdzielczych będących stronami 5

6 Porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie w Zrzeszeniu Banku Polskiej Spółdzielczości i ich jednostkach organizacyjnych. Uwaga: koszt potwierdzenia stanu środków na koncie osobistym dla transakcji na kwoty od 50 do 2 50, ustalany jest w oparciu o taryfę opłat i prowizji obowiązującą w banku przyjmującym dyspozycję wypłaty 6. Przelew na rachunek: 6.1. w Banku Spółdzielczym w Szczytnie 6.2. w innych bankach 3,5 7. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej oraz zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki 50,0 oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym w jednostkach Banku, bankach spółdzielczych zrzeszonych w BPS S.A. oraz w innych bankach krajowych. 8. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji. 15,0 9. Likwidacja książeczki. IV. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty. 2. Prowadzenie rachunku lokaty. 3. Wpłaty na rachunek lokaty. 4. Przelew na rachunek: 4.1. w Banku Spółdzielczym w Szczytnie 4.2. w innych bankach: a) w systemie ELIXIR 3,5 b) w systemie SORBNET 5. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek. Uwaga: - wypłaty gotówkowe w przekraczające 20 tys. zł należy awizować, na co najmniej 1 dzień przed wypłatą, - kierownik jednostki organizacyjnej może obniżyć kwotę, którą należy awizować. 25,0 6. Przepisanie lokaty na rzecz innej osoby w drodze cesji 15,0 V. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie dla każdej waluty. 2. Prowadzenie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie dla każdej waluty: 3. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych prowadzonego w danej jednostce organizacyjnej Banku Spółdzielczego w Szczytnie 4. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego w walucie lub w złotych prowadzonego w danej jednostce organizacyjnej Banku Spółdzielczego w Szczytnie Uwaga: opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty, b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki lub w przypadku lokat terminowych w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty. od 0,00% do 0,25% od 0,00% do 0,25% 5. Przelew na rachunek: 5.1. walutowy lub złotowy prowadzony w Banku Spółdzielczym w Szczytnie 5.2. złotowy w innym banku krajowym a) w systemie ELIXIR b) w systemie SORBNET 5.3. walutowy prowadzony w innym banku krajowym. Uwaga: prowizja pobierana jest w wysokości obowiązującej przy sprzedaży przekazu w obrocie dewizowym w ciężar rachunku prowadzonego w BS (Rozdział IV. Inne usługi, podrozdział III. Przekazy w obrocie dewizowym, pkt. 6). 6. Wyciąg z konta bankowego: 6.1. odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek, 3,5 25,0 6

7 6.2. wysyłany przez Bank Spółdzielczy w Szczytnie drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: - raz w miesiącu lub rzadziej, - częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę, 3,0 6.3 wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 5,0 b) listem poleconym, 10,0 7. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku przekazywanej w formie 2,0 komunikatu SMS. Uwaga: Opłata pobierana miesięcznie 8. Likwidacja rachunku walutowego VI. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej - dla każdej waluty. 2. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego - w walucie lub w złotych prowadzonego w danej jednostce organizacyjnej Banku Spółdzielczego w Szczytnie Uwaga: opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie - opłata pobierana w dniu od 0,00% do 0,25% dokonania wypłaty, b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie - opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki lub w przypadku lokat terminowych w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty. od 0,00% do 0,25% 3. Przelew na rachunek: 3.1. walutowy lub złotowy prowadzony w Banku Spółdzielczym w Szczytnie 3.2. złotowy w innym banku krajowym a) w systemie ELIXIR b) w systemie SORBNET 3,5 25, walutowy prowadzony w innym banku krajowym. Uwaga: prowizja pobierana jest w wysokości obowiązującej przy sprzedaży przekazu w obrocie dewizowym w ciężar rachunku prowadzonego w BS (Rozdział IV. Inne usługi, podrozdział III. Przekazy w obrocie dewizowym, pkt. 6). VII. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A VISTA) W ZŁOTYCH DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku. 6,0 3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku Spółdzielczego w Szczytnie, w Banku BPS S.A. oraz zrzeszonych bankach spółdzielczych 4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek 5. Przelew na rachunek: 5.1. w Banku Spółdzielczym w Szczytnie 1, w innych bankach w systemie ELIXIR 3, w innych bankach w systemie SORBNET 25,0 6. Wydanie blankietów czeków - za jeden blankiet. 0,9 7. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków. Uwaga: opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków. 50,0 8. Wyciąg z konta bankowego: 8.1. odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku Spółdzielczego w Szczytnie, 8.2. wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu, b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę. 3,0 9. Likwidacja rachunku. VIII. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH 1. Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku. 5,0 2. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) od każdego 5,0 dokumentu. 3. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii i zaświadczeń bankowych. 20,0 4. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: a) za każdy miesiąc roku bieżącego, 3,0, max. 20,0 za cały rok 7

8 b) za każdy miesiąc roku poprzedniego. 5,0, max. 30,0 za cały rok Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 5. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem. 6. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku. 7. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza 5,0 rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci. 8. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu 10,0 za każdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji. 9. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: a) z Bankiem Spółdzielczym w Szczytnie b) z innymi bankami. 20,0 10. Potwierdzenie wykonania blokady środków. 5,0 11. Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków walutowych w 15,0 Banku Spółdzielczym w Szczytnie dla banków zagranicznych. 12. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia utraconych dokumentów bankowych, dowodów tożsamości lub innych mających wpływ na wiarygodność 50,0 dokumentów oraz innych przedmiotów mogących posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych obejmujące swym zasięgiem jednostki BS, banki spółdzielcze zrzeszone w BPS S. A. oraz inne banki krajowe. 13. Przeniesienie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego z innego banku na wniosek klienta. Rozdział II A KARTY PŁATNICZE DO RACHUNKÓW POL-KONTO Lp. Karty płatnicze Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka VISA Classic Debetowa VISA PayWave 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Opłata za użytkowanie kart 1) 3.1 POL-Konto Aktywne 2) 3,0/ 4) 3,0/ 4) 3.2 POL-Konto VIP 3) 3.3 POL-Konto 1,0 1,0 miesięcznie 3.4 POL-Konto Senior 1,0 1,0 3.5 POL-Konto Student 1,0 1,0 POL-Konto Junior 4. Wydanie duplikatu karty 8,0 8,0 5. Transakcje bezgotówkowe od transakcji 6. Transakcje gotówkowe: 6.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 5 ) od transakcji 6.2 w innych bankomatach w kraju od transakcji 4 zł 4 zł 6.3 w bankomatach akceptujących kartę zagranicą od transakcji 6 zł 6 zł 6.5 w punktach akceptujących kartę w kraju od transakcji 5 zł 5 zł 6.6 w punktach akceptujących kartę za granicą od transakcji 2 % 2 % min. 1 min w placówkach Poczty Polskiej od transakcji 5,0 5,0 7. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami, od transakcji 0,5 0,5 Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku BPS S.A. 8. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w obcym bankomacie. od transakcji 0,5 0,5 9. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza od transakcji 5,0 5,0 8

9 Lp. Karty płatnicze Stawka Rodzaj rachunku usług za wskazany (czynności) okres. Tryb 10. Zmiana danych Użytkownika karty. od pobierania transakcji 5,0 5,0 11. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. od transakcji 10,0 10,0 12. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000, ,0 1) Za każdą kartę wydaną do rachunku. 2) W ofercie Banku od 24 października 2012 r. 3) W ofercie Banku do 23 października 2012 r. 4) Opłata nie zostanie pobrana, jeżeli w poprzednim miesiącu zostały dokonane i zaksięgowane na Pol - Koncie Aktywnym płatności bezgotówkowe kartą płatniczą na kwotę min ) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. Rozdział II B KARTY KREDYTOWE KARTY KREDYTOWE Tryb pobierania BPS Visa Visa Gold Visa Classic Rodzaj usług (czynności) Credit 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Obsługa karty kredytowej 1 ): 3.1 w 1 roku użytkowania, jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi: mniej niż 6 60 po 11 miesiącach zł od dnia wydania - co najmniej karty od 2 roku użytkowania, jeżeli wartość transakcji 3.2 bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi w poprzednim cyklu rozliczeniowym: mniej niż ,5 zł miesięcznie co najmniej Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli 4. w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi: 4.1 mniej niż zł co najmniej rocznie 4.3 mniej niż co najmniej Wydanie dodatkowej karty Obsługa dodatkowej karty rocznie - 25 zł - 7. Wydanie duplikatu karty 25 zł 8. Zmiana numeru PIN w bankomatach - - świadczących taką usługę 9. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 10. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty Transakcje bezgotówkowe 2 ) 12. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: 3 % 3 % 3 % 12.1 w kraju min. 5 zł min. 5 zł min. 5 zł 3 % 3 % 2 % 12.2 za granicą min. 1 min. 1 min Przelew z karty za przelew 3 % 3 % 3 % min. 1 min. 1 min Sprawdzenie salda w bankomacie 15. Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres zł 16. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie 9

10 (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę 17. Zmiana danych Użytkownika karty 18. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty Obsługa nieterminowej spłaty 3 ) Miesięcznie od 20. Minimalna spłata zadłużenia na karcie kwoty salda 3% 3% 3% końcowego min. 4 min. 4 min. 4 okresu rozliczeniowego 1) Obowiązuje dla umów zawieranych od dnia roku. 2) Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 3) Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową. Lp. Rozdział III. KREDYTY ZŁOTOWE Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego prowizja przygotowawcza 2. Udzielenie kredytu: 2.1 Kredyt Bezpieczna Gotówka: dla posiadaczy pozostałych rachunków POL-Konto od kwoty kredytu dla pozostałych Klientów 4 % od kwoty kredytu 0 % dla kredytów udzielanych w ramach promocji Kredyt Choinkowy 1) Uwaga: Obowiązuje od 1 grudnia 2012 r. 2.2 Kredyt Odnawialny: 1) 1,5 % dla posiadaczy pozostałych rachunków POL-Konto min. 2 od kwoty kredytu 2.3 Kredyt Gotówka (udzielony do 17 grudnia 2011 r.) a) dla posiadaczy rachunków POL-Konto i a'vista 3,00% b) dla pozostałych klientów 4,00% 2.4 Kredyt Szybka Gotówka (udzielony do 17 grudnia 2011 r.) od kwoty kredytu a) dla posiadaczy rachunków POL-Konto i a'vista 3,50% b) dla pozostałych klientów od kwoty kredytu 4,50% 2.5 Kredyt Dobra Gotówka (udzielony do 17 grudnia 2011 r.) 1,50 % 2.6 Kredyt konsolidacyjny (udzielony do 17 grudnia 2011 r.) od kwoty kredytu 3,00% 3. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym od kwoty kredytu 4. Spłata całości lub części kredytu przed terminem 2) od kwoty wcześniejszej spłaty 5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu Podwyższenie kwoty kredytu udzielonego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (od różnicy pomiędzy dotychczasową a nową wysokością kredytu). Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek od kwoty prolongowanej od kwoty podwyższenia za aneks 0 % 3 % 0% 2,00 % min. 20,0 1,50 % min 10,0 Kredytobiorcy 8. Wyciąg z rachunku kredytowego 5 zł 9. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 15 zł 11. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 3) 12 zł 13. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 4) 5 według kosztów rzeczywistych 1) Prowizja za przedłużenie Umowy kredytu na następny okres pobierana jest w dniu odnowienia kredytu w wysokości jak za udzielenie kredytu. 2) Nie dotyczy kredytu odnawialnego oraz kredytu Bezpieczna Gotówka. 3) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 4) Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji. 10

11 II. KREDYTY HIPOTECZNE 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 0% 2. Udzielenie kredytu Mój Dom/Uniwersalny Kredyt Hipoteczny/Rodzina na Swoim/ Kredyt Konsolidacyjny: 1) 1,50% min. 300,0 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu - od kwoty przyrzeczonej. 2) 0,50% min. 100,0 4. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 5. Spłata całości lub części kredytu przed terminem: do 5 lat trwania Umowy kredytu 3) 2% Powyżej 5 lat trwania Umowy kredytu 0% 6. Opłata za sporządzenie aneksu 50,0 7. Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki na koszt kredytobiorcy 300,0 8. Opłata za badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 75,0 9. Opłata za opinie dotyczącą zabezpieczenia kredytu 100,0 10. Opłata za opinię dotyczącą spłat kredytu 100,0 11. Opłata za wystawienie zaświadczenia/opinii w innym zakresie 50,0 12. Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu 13. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 4) 12 zł 16. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 5) według kosztów rzeczywistych 1) Prowizja nie pobiera się w przypadku udzielenia kredytu na refinansowanie kredytów hipotecznych w innych bankach. Jeżeli produkt dopuszcza kredytowanie kilku celów kredytowania jednocześnie, prowizję pobiera się od kwoty nieobejmującej refinansowania. 2) Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu, W przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 3) Prowizji nie pobiera się od kredytów, dla których stosuje się Ustawę o kredycie konsumenckim. Prowizji nie pobiera się od kredytu Mój Dom/Uniwersalnego Hipotecznego/Konsolidacyjnego. 4) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde upomnienie/wezwanie wysłane do Kredytobiorcy, poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 5) Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zestawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji. III. KREDYTY TERMOMODERNIZACYJNE 1. Prowizja za udzielenie kredytu. 2,00% 2. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) od kwoty prolongowanej. od 1,50% min. 100,0 3. Zwiększenie kwoty kredytu, bez wydłużenia terminu jego spłaty od kwoty od 1,50% zwiększenia kredytu. 4. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt niż wymienione w pkt. 2 i 3, dokonywanych na wniosek klienta płatna od każdego aneksu. min. 100,0 100,0 IV. KREDYTY Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 1. Prowizja za udzielenie kredytu. 3,00% min. 100,0 2. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) 1,00% od kwoty prolongowanej. 3. Zwiększenie kwoty kredytu, bez wydłużenia terminu jego spłaty od kwoty zwiększenia kredytu. min. 20,0 1,00% min. 20,0 4. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt niż wymienione w pkt. 2 i 3, dokonywanych na wniosek klienta płatna od każdego aneksu. 50,0 Rozdział IV. INNE USŁUGI I. UBEZPIECZENIA 1. Ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy do kredytu Bezpieczna Gotówka: Uwaga: Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn kwoty kredytu, stawki oraz liczby miesięcy w okresie kredytowania. 11

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09.01.2015r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 46/BS/2013 z dnia 29 maja 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Tekst jednolity po zmianach: - Uchwała

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 2/XVII/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 29 kwietnia 2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 14 z dnia 10.10. 2013 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów, październik

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 46/BS/2013 z dnia 29 maj 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych MAJ 2013 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr 13 Z dnia 24 listopada 2011 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów detalicznych. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów detalicznych. Tekst jednolity Załącznik nr 2 do uchwały nr 2/7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim z dnia 31 marca 2015 roku Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów

Bardziej szczegółowo

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych. Limanowa 2011. obowiązuje od 04 maja 2011 r. - 1 -

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych. Limanowa 2011. obowiązuje od 04 maja 2011 r. - 1 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/04/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 26 kwietnia 2011 roku TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych obowiązuje od 04 maja 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych OBOWIĄZUJE OD DNIA: 23 lipca 2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej nr 06/VII/2014 z dnia 23 lipca 2014r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści:

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści: Załącznik do Uchwały Nr 1/02/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 29.02.2012r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tekst jednolity wg stanu na 01.11.2011 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych (tekst jednolity obowiązuje od 01.02.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych (tekst jednolity obowiązuje od 01.02.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 4 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r., Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych Załącznik do Uchwały Nr 4 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r., Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /ZRB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Klientów Indyw idualnych

Klientów Indyw idualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36 /2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 8 marca 2012 roku I zm. Uchwała Nr 67/2012 z dn.19.04.2012r. II zm. Uchwała Nr 108/2012 z dn. 26.07.2012r. III zm.

Bardziej szczegółowo

Klientów Indyw idualnych

Klientów Indyw idualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 76/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 28 czerwca 2011 roku I zm. Uchwała nr 130/2011 z dnia 28.09.2011r II zm. Uchwała nr 145/2011 z dnia 26.10.2011r III

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych go Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 16.03.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 39/Z/2015 Zarządu go Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 05.03.2015 r. Lubań, 2015

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 55a/2013 z dnia 10.10.2013 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo