REGULAMIN POLISH BUSINESS CLUB

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN POLISH BUSINESS CLUB"

Transkrypt

1 REGULAMIN POLISH BUSINESS CLUB Postanowienia ogólne 1. Polish Business Club to projekt realizowany i nadzorowany przez Polish Business Club sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 22/212. Określany jest zamiennie skrótem PBC. 2. Projekt Polish Business Club jest skierowany do osób przedsiębiorczych świadczących niezależne usługi oraz firm działających na rynkach lokalnych i regionalnych. Celem działalności jest między innymi: a. networking; b. współpraca i pomoc w nawiązywaniu kontaktów biznesowych o charakterze krajowym oraz międzynarodowym; c. promowanie i prezentowanie osiągnięć i doświadczeń pomiędzy członkami klubów; d. upowszechnianie informacji o nowych regulacjach prawnych, normach, przepisach dotyczących przedsiębiorców; e. realizacja wszelakich form szkolenia i podnoszenia kwalifikacji właścicieli jak i ich firm. 3. Ilekroć w przepisach niniejszego regulaminu jest mowa o: a. cyklu- należy przez to rozumieć okres czterech miesięcy, w trakcie których mierzona jest aktywność członków klubu lokalnego/regionalnego oraz odbywają się spotkania otwarte danego klubu; b. cyklu startowym- należy przez to rozumieć okres, w trakcie którego w nowotworzonym klubie deklaracje członkowskie złoży minimum 16 podmiotów. Cykl startowy może trwać miesiąc lub jego wielokrotność, w zależności od zaangażowania uczestników i lokalizacji klubu. Po zakończeniu cyklu startowego w klubie obowiązują standardowe, czteromiesięczne cykle. c. gościu- należy przez to rozumieć firmę (właściciela lub reprezentanta firmy) lub osobę fizyczną świadcząca niezależne usługi na terenie obejmującym działalność klubu, która bierze udział w spotkaniu otwartym klubu lokalnego/regionalnego Polish Business Club bez zobowiązań formalnych; d. kandydacie- należy przez to rozumieć osobę/firmę, która uczestniczyła w co najmniej jednym spotkaniu otwartym klubu lokalnego/regionalnego PBC i złożyła deklarację członkowską oraz uiściła opłatę wpisowego. e. członku- należy przez to rozumieć osobę/firmę, która została przyjęta do klubu i opłaciła roczną składkę członkowską. Struktura organizacyjna Polish Business Club 4. Struktura organizacyjna Polish Business Club zbudowana jest z klubów, działających w ramach projektu oraz centrali, znajdującej się w siedzibie Polish Business Club sp. z o. o. 5. Kluby podzielone są na dwa rodzaje, w zależności od ich specjalizacji. Wyróżniamy kluby lokalne oraz kluby regionalne. 6. Klub lokalny funkcjonuje w obrębie czterech miast o randze powiatu, znajdujących się w niedalekiej od siebie odległości. Członkiem klubu lokalnego mogą być osoby przedsiębiorcze świadczące niezależne

2 usługi, mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie firmy, działające na terenie powiatów, z których wywodzą się miasta członkowskie. 7. Klub regionalny funkcjonuje w mieście wojewódzkim. Członkiem klubu regionalnego może być mikroprzedsiębiorstwo działające powyżej dwóch lat lub małe lub średnie przedsiębiorstwo, działające na terenie województwa, w którym funkcjonuje dany klub. 8. Jeśli w dalszej części regulaminu stosowany jest zwrot klub, dotyczy on zarówno klubów lokalnych, jak i klubów regionalnych. 9. Centrala Polish Business Club odpowiedzialna jest za sprawy formalne związane z działalnością klubów, m. in.: a. prowadzenie rejestracji uczestników na spotkania klubów; b. wystawianie faktur za: udział w spotkaniach otwartych, wpisowe, składki członkowskie; c. rozliczanie prowizji za polecenia nowych członków klubu; d. nadzorowanie, aby działalność dyrektorów klubów była zgodna z ogólnie przyjętą polityką Polish Business Club sp. z o. o. 10. W klubie osobą decyzyjną jest dyrektor klubu. Odpowiada on między innymi za: a. prawidłowe funkcjonowanie klubu; b. organizację spotkań otwartych i wewnętrznych; c. zbieranie i weryfikację deklaracji członkowskich; d. prowadzenie działalności informacyjno- promocyjnej klubu. 11. W klubie mogą zostać powołane następujące stanowiska lub zespoły: v-ce dyrektor klubu, koordynator miasta członkowskiego, zespół ds. szkoleniowych, zespół ds. biznesowo- koncepcyjnych. Utworzenie stanowisk lub zespołów zależy od decyzji dyrektora klubu i chęci zaangażowania członków klubu. Szczegółowe prawa i obowiązki ustalane są wewnętrznie wśród członków klubu. Nie mogą być one sprzeczne z ogólnie przyjętą polityką Polish Business Club sp. z o. o. Rodzaje spotkań Polish Business Club 12. Spotkania odbywające się w klubach Polish Business Club dzielą się na spotkania otwarte, spotkania wewnętrzne. 13. Spotkania wewnętrzne organizowane są co najmniej trzy razy w cyklu. Biorą w nich udział członkowie klubu. Spotkania wewnętrzne mają na celu podnoszenie kwalifikacji członków, integrację, przekazywanie rekomendacji oraz ustalanie wspólnej strategii promocji spotkań otwartych klubu. 14. Spotkania otwarte organizowane są raz w miesiącu. W klubie lokalnym są to spotkania cykliczne, co miesiąc w innym mieście członkowskim. W klubie regionalnym są to spotkania w danym mieście wojewódzkim. 15. W spotkaniu otwartym biorą udział goście, kandydaci i członkowie klubu. 16. Spotkania otwarte podzielone są na 3 główne bloki: informacyjny, szkoleniowy, networkingowy. 17. W klubach Polish Business Club występują następujące formy uczestnictwa w spotkaniach otwartych: gość, kandydat, członek. 18. Obowiązkiem uczestnika jest rejestracja przed każdym spotkaniem otwartym klubu Polish Business Club, w którym zamierza wziąć udział. Rejestracji dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej klubu. 19. Każdy z uczestników spotkania ma prawo do brania w nim aktywnego udziału, w szczególności do prezentacji prowadzonej działalności w formie minutowej wypowiedzi przed pozostałymi uczestnikami spotkania. 20. Gość ma prawo do udziału w dwóch spotkaniach klubu w roku kalendarzowym w cenie preferencyjnej. 21. Opłata za udział w spotkaniu otwartym nie podlega zwrotowi, ani przeniesieniu na kolejne spotkanie. Wstąpienie do klubu Polish Business Club informacje ogólne 2

3 22. W celu wstąpienia do klubu Polish Business Club kandydat jest zobowiązany: a. Uczestniczyć jako gość w spotkaniu otwartym klubu, do którego chce wstąpić. b. Wypełnić deklarację członkowską oraz przedstawić dwie pisemne rekomendacje od klientów i/lub członków klubu. c. Dokonać jednorazowej opłaty wpisowego do klubu po akceptacji deklaracji członkowskiej przez dyrektora klubu. d. Uzupełnić profil użytkownika na stronie internetowej klubu o wartość rabatu/prowizji oferowanej dla pozostałych członków klubu. e. Wybrać pakiet członkowski (pakiet A lub pakiet B) oraz uiścić odpowiednią opłatę składki członkowskiej. 23. Kandydat wstępując do klubu przypisywany jest do jednej z branż, stanowiącej główny trzon jego działalności. Tym samym zobowiązuje się do promowania wybranej branży na spotkaniach otwartych. 24. Kandydat reprezentujący firmę z branży MLM zobowiązany jest przedstawić pisemne upoważnienie do reprezentowania danej firmy. Upoważnienie powinno być podpisane przez dyrektora krajowego z jego struktury. Wstąpienie do klubu lokalnego 25. Optymalna liczba podmiotów działających w jednym mieście i w danej branży wynosi jeden podmiot. 26. Kandydat ma prawo wyboru jednego z dwóch pakietów członkowskich A lub B. a. Pakiet A daje prawo kandydatowi przystępującemu do klubu lokalnego do wyłączności na swoją branżę w mieście, w którym prowadzi działalność. b. Pakiet B daje prawo kandydatowi przystępującemu do klubu do wyłączności na swoją branżę w całym klubie lokalnym. 27. Członkostwo w klubie lokalnym jest uruchamiane po dokonaniu czynności wskazanych w pkt. 22, gdy kandydat wybrał pakiet członkowski A: a. a są wolne wakaty we wszystkich czterech miastach członkowskich w danej branży. Tym samym kandydat zarezerwował branżę w mieście prowadzonej przez niego działalności. b. a są wolne wakaty w mniej niż czterech miastach członkowskich w danej branży i miasto prowadzonej działalności kandydata jest objęte wakatem, to tym samym zarezerwował branżę w mieście prowadzonej przez niego działalności. c. a są wolne wakaty w mniej niż czterech miastach członkowskich w danej branży i miasto prowadzonej działalności kandydata nie jest objęte wakatem, to tym samym branża będzie zarezerwowana w mieście prowadzonej przez niego działalności w momencie powstania wakatu. Dyrektor klubu lokalnego może przeprowadzić konsultację z członkiem klubu działającym w branży, do której chce wstąpić kandydat. Jeśli członek wyrazi zgodę na wstąpienie kandydata członkostwo zostanie uruchomione. W przypadku braku zgody członka, kandydat oczekuje w kolejce na powstanie wakatu. 28. Członkostwo w klubie lokalnym jest uruchamiane po dokonaniu czynności wskazanych w pkt. 22, gdy kandydat wybrał pakiet członkowski B: a. a są wolne wakaty w czterech miastach członkowskich w danej branży. Tym samym branża jest zarezerwowana przez kandydata w całym klubie lokalnym. b. a są wolne wakaty w mniej niż czterech miastach członkowskich w danej branży. Tym samym branża jest zarezerwowana przez kandydata w miastach członkowskich objętych wakatem. Wstąpienie do klubu regionalnego 29. W klubie regionalnym dla firm z danej branży przeznaczone są cztery wakaty. 30. Kandydat ma prawo wyboru jednego z dwóch pakietów członkowskich A lub B. 3

4 a. Pakiet A daje prawo kandydatowi przystępującemu do klubu regionalnego do rezerwacji jednego miejsca w reprezentowanej branży. b. Pakiet B daje prawo kandydatowi przystępującemu do klubu regionalnego do rezerwacji dwóch miejsc w reprezentowanej branży. 31. Członkostwo jest uruchamiane po dokonaniu czynności wskazanych w pkt. 22, jeśli w branży: a. występuje odpowiednia liczba wakatów; b. pozostał jeden wakat i kandydat wybrał pakiet członkowski B. 32. W wyjątkowych sytuacjach członkiem klubu regionalnego może zostać firma niespełniająca wymagań opisanych w pkt. 7. Dyrektor klubu regionalnego może podjąć decyzję o przyjęciu takiego kandydata, jeśli prowadzona przez niego działalność jest kluczowa dla rozwoju klubu regionalnego. Prawa i obowiązki członków 33. Członek ma prawo do: a. aktywnego uczestnictwa w spotkaniach otwartych i wewnętrznych klubu; b. umieszczenia oferty w internetowej bazie firm członkowskich, znajdującej się na stronie klubu; c. udziału w programie rabatowo- prowizyjnym klubu. 34. Obowiązkiem członka jest: a. uczestnictwo w minimum ¾ spotkań otwartych klubu odbywających się w danym cyklu; b. uczestnictwo w minimum ½ spotkań wewnętrznych klubu odbywających się w danym cyklu; c. zaproszenie minimum 8 nowych gości na spotkania otwarte klubu w danym cyklu. 35. W przypadku niewypełnienia przez członka wszystkich obowiązków opisanych w pkt. 34, w kategorii do której należy członek, zarządza się wakat. 36. Członek reprezentujący branżę MLM zobowiązany jest do oficjalnego informowania o firmie, którą reprezentują oraz zdefiniowania rabatu/prowizji na dystrybuowane przez siebie produkty bez konieczności rejestrowania do struktury firmy członka klubu, który chce skorzystać z produktu. Opłaty i sposoby płatności 37. Wyróżniamy następujące opłaty: a. każdorazowa opłata za udział w spotkaniu otwartym (uczestnictwo); b. jednorazowa opłata za wpisowe do klubu (wpisowe); c. roczna opłata za członkostwo w klubie (składka członkowska). 38. Wysokość opłat opisana jest w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. 39. Opłaty za udział w spotkaniu otwartym dokonuje się za pomocą płatności internetowych dostępnych na stronie internetowej klubu lub gotówką na miejscu w dniu spotkania, jeżeli dyrektor klubu wyrazi zgodę na ten środek płatności. 40. Wpisowe oraz składkę członkowską uiszcza się za pomocą przelewu na konto klubu, na podstawie faktury otrzymanej z centrali Polish Business Club. Program rabatowo-prowizyjny 41. Program rabatowo- prowizyjny składa się z: a. rabatów/prowizji na produkty/usługi członków klubu; b. prowizji za polecenie usług pozostałych członków klubu osobom trzecim; c. prowizji za wprowadzenie nowego członka do klubu. 42. Z programu rabatowo- prowizyjnego mają prawo korzystać członkowie klubu. 43. Członek klubu, wstępując do programu, obowiązkowo deklaruje wysokość rabatu i/lub prowizji oferowanego na swoje produkty/usługi dla pozostałych członków klubu. 4

5 44. Członek, który skutecznie zarekomendował usługę lub produkt innego członka klubu otrzymuje od niego prowizje o wcześniej zadeklarowanej wartości % umieszczonej w internetowej bazie firm członkowskich klubu. 45. Rozliczenia dotyczące rabatów/prowizji opisanych w pkt. 41 lit. a-b następują bezpośrednio pomiędzy członkami klubu, których ten fakt dotyczy. 46. Członek, który zaprosił nowego uczestnika do projektu i ten wstąpił do klubu ma prawo otrzymać prowizję w wysokości 20% rocznej składki członkowskiej nowego członka. Prowizja wypłacana jest na podstawie umowy zlecenia lub faktury VAT wystawianej przez członka. Postanowienia końcowe 47. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy członkami klubu, dyrektor klubu jest zobowiązany do powołania trzyosobowego sądu koleżeńskiego, którego jest przewodniczącym. Strony konfliktu mają prawo do przekazania swojego poglądu na temat zaistniałej sytuacji i rzetelnej oceny przedstawionych zeznań przez sąd koleżeński. Od decyzji podjętej przez sąd koleżeński klubu, stronom przysługuje odwołanie do centrali. Decyzja centrali jest ostateczna. 48. Uczestnicy spotkań zgadzają się na umieszczenie zdjęć, materiałów wideo z ich wizerunkiem wykonanych na spotkaniach klubów Polish Business Club w miejscach promujących projekt (strona internetowa, profil na Facebooku, relacje w mediach, materiały reklamowe). 49. Członek klubu nie może osobom trzecim przekazywać żadnych informacji lub składać zapewnień co do korzyści wynikających ze współpracy z Polish Business Club innych, niż przekazywane przez organizatorów. Za naruszenie tego zakazu członek ponosi odpowiedzialność osobistą wobec osób trzecich i wobec organizatorów. 50. Członek jest odpowiedzialny wobec organizatorów i innych osób za naruszenie postanowień regulaminu. 51. Wszelkie wątpliwości co do treści regulaminu wyjaśnia centrala Polish Business Club. Warszawa, dn r Sławomir Stańczuk -/- Prezes Zarządu 5

6 Załącznik nr 1 do Regulaminu Polish Business Club Wysokość opłat obowiązujących w Polish Business Club Udział w spotkaniu otwartym Rodzaj płatności internetowa przed spotkaniem gotówką w dniu spotkania Rodzaj klubu lokalny regionalny lokalny regionalny Gość (1 i 2 spotkanie) 30 zł 40 zł 40 zł 50 zł Gość (pozostałe spotkania) 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł Członek (pakiet A) 30 zł 40 zł 40 zł 50 zł Członek (pakiet B) 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Opłaty członkowskie w klubach Wpisowe (jednorazowo) Pakiet A Pakiet B Klub lokalny 200 zł netto 400 zł netto zł netto Klub regionalny 400 zł netto zł netto zł netto 6

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI VEMMA EUROPE. 1. Wprowadzenie

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI VEMMA EUROPE. 1. Wprowadzenie ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI VEMMA EUROPE 1. Wprowadzenie Vemma Europe jest podmiotem zajmującym się sprzedażą bezpośrednią na zasadach marketingu sieciowego. Jest to spółka działająca zgodnie z najwyższymi

Bardziej szczegółowo

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu dla Regionalnych Centrów Wolontariatu (RCW) wypracowane w ramach projektu Standaryzacja działań Sieci Centrów Wolontariatu szansą na rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON

REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządzania Konfliktami Interesów w Domu Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o.

Regulamin Zarządzania Konfliktami Interesów w Domu Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o. Regulamin Zarządzania Konfliktami w Domu Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o. 1 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany i wdrożony w wykonaniu obowiązku wynikającego z 3 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

+48 22 521 53 90 - numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna przez całą dobę.

+48 22 521 53 90 - numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna przez całą dobę. BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) Obowiązuje od 12 czerwca 2014 r. Adres

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJE OD DNIA 12 CZERWCA 2014 R. Adres siedziby Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ul. Puławska 15 02-515 Warszawa www.dm.pkobp.

OBOWIĄZUJE OD DNIA 12 CZERWCA 2014 R. Adres siedziby Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ul. Puławska 15 02-515 Warszawa www.dm.pkobp. BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENTÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) OBOWIĄZUJE OD DNIA 12 CZERWCA 2014

Bardziej szczegółowo

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ projektu systemowego pn. Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY WSPÓŁPRACY POMIĘDZY AFFIZZY A AFILIANTEM

REGULAMIN DOTYCZĄCY WSPÓŁPRACY POMIĘDZY AFFIZZY A AFILIANTEM REGULAMIN DOTYCZĄCY WSPÓŁPRACY POMIĘDZY AFFIZZY A AFILIANTEM Niniejszy Regulamin Afilianta (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady współpracy pomiędzy: Affizzy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU. e-partia.org POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU. e-partia.org POSTANOWIENIA OGÓLNE TWÓJ RUCH - BIURO KRAJOWE PARTII ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa T: 731.537.500 E: biuro@ruchpalikota.org.pl W: www.twojruch.eu TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Twój Ruch jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego Projekt współfinansowany przez Społecznego Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

+48 22 521 53 90 numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna od poniedziałku od godz. 0:00 do piątku do godziny 22:00

+48 22 521 53 90 numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna od poniedziałku od godz. 0:00 do piątku do godziny 22:00 BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) Obowiązuje od 1 marca 2015 r. Adres

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu mikrograntów

Regulamin konkursu mikrograntów Regulamin konkursu mikrograntów I. Definicje 1. Operator podmiot wyłoniony przez Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp. odpowiedzialny za wspieranie potencjalnych projektodawców, przeprowadzenie naboru ofert w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II 1 - Postanowienia ogólne 1. Placówka Kształcenia Zawodowego Katarzyna Zacharska-Całka wraz z Partnerami Miejskim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Na rok 2009 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia dotyczy projektu pt. realizowanego

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez KOFOLA S.A.

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez KOFOLA S.A. Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez KOFOLA S.A. 1.1 Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez KOFOLA S.A. W wykonaniu obowiązku określonego w 91 ust. 5 pkt. 4

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia.

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU CALLPAY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu LancerHub.com

Regulamin Serwisu LancerHub.com Regulamin Serwisu LancerHub.com 1 Regulamin serwisu (dalej: Regulamin) LancerHub.com (dalej: Serwis) określa zasady korzystania z Serwisu, w tym prawa i obowiązki jego użytkowników. Wszyscy korzystający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt FUNDUSZ POŻYCZKOWY EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo