E-COMMERCE JAKO MODEL BIZNESU DOSTOSOWANY DO WYMOGÓW E-KLIENTA I NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E-COMMERCE JAKO MODEL BIZNESU DOSTOSOWANY DO WYMOGÓW E-KLIENTA I NOWOCZESNEJ GOSPODARKI"

Transkrypt

1 Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 15, Nr 1/2011 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach Z a r z ą d z a n i e i b e z p ieczeństwo Karol Krzyszkowski, Patrycja Mazurczak 1 E-COMMERCE JAKO MODEL BIZNESU DOSTOSOWANY DO WYMOGÓW E-KLIENTA I NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 1. Wstęp Od momentu pojawienia się Internetu obserwuje się dynamiczny wzrost jego popularności i funkcjonalności. To narzędzie, które pierwotnie miało słuŝyć do ułatwienia procesu komunikowania się i przesyłania informacji, stało się areną globalnej wirtualnej społeczności. KaŜdy z łatwością, posiadając tylko dostęp do Internetu moŝe pozyskać informacje z ogromnych baz danych wpisując tylko odpowiednie hasła w wyszukiwarce. Ludzie nawiązują nowe znajomości, łączą się w grupy czy tworzą ogromne społeczności na portalach społecznościowych typu facebook czy nk.pl. Wirtualizacja Ŝycia w sposób niemalŝe naturalny wymusiła na przedsiębiorcach przenoszenie swojej działalności do Internetu. Jest to współcześnie waŝny czynnik konkurencyjności tychŝe podmiotów. Celem tego referatu jest ukazanie działalności e-commerce, jako odpowiedzi na wymagania generowane przez e-klienta poruszającego się na rynku elektronicznym. 2. Rynek elektroniczny Bardzo szybki postęp techniczno-technologiczny, ukształtowanie się społeczeństwa informacyjnego, a przede wszystkim powstanie i rozwój Internetu spowodowały dynamiczny rozwój i wzrost popularności rynku elektronicznego. 1 Karol Krzyszkowski, student, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Studenckie Koło Naukowe KONCEPT; inŝ. Patrycja Mazurczak, student, Politechnika Świętokrzyska, Studenckie Koło Naukowe Zarządzania i Przedsiębiorczości ZIPPER. 167

2 W. Szpringer zauwaŝa 7 czynników wpływających na ugruntowanie i rozwój rynków elektronicznych we współczesnych gospodarkach. Do tych czynników naleŝy zaliczyć 2 : Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej. W dobie Internetu pozyskiwanie wielu cennych informacji jest coraz łatwiejsze, a szybszy dostęp do informacji i odpowiednie reagowanie na nią często jest źródłem przewagi konkurencyjnej firm. Cyfryzacja Ŝycia sprawia, Ŝe informacje mogą być coraz sprawniej i coraz szybciej przekazywane. Dzieje się to głównie za sprawą nowoczesnych komputerów, które z miesiąca na miesiąc posiadają nowsze procesory, moŝliwości przetwarzania i przesyłania danych. Pojawiające się łączenie sektorów, które jeszcze niedawno działały niezaleŝnie. Odnosi się to zwłaszcza do takich sektorów jak media elektroniczne, telekomunikacja czy przemysł technologii informacyjnych, z których połączenia współcześnie uŝywa się terminu multimedia. Poszerzanie się tradycyjnie pojmowanych rynków o rynki elektroniczne zwiększające moŝliwości wymiany przy znacznej redukcji kosztów transakcyjnych. Coraz mniejsze znaczenie granic geograficznych, sieci komunikacji tradycyjnej czy nawet barier językowych. Poszukiwanie i wdraŝanie innowacji szczególnie w dziedzinie telekomunikacji i informatyki. MoŜliwość prowadzenia działalności przy ponoszeniu małych kosztów transakcyjnych (główne koszty, to koszty stałe) w przypadku przedsiębiorców prowadzących swoją działalność za pośrednictwem Internetu. O rynku elektronicznym moŝna mówić w węŝszym lub szerszym zakresie. W ujęciu węŝszym rynek ten określany jest, jako system lub kompleks systemów informatyczno-telekomunikacyjnych słuŝący do realizacji transakcji kupna-sprzedaŝy wyrobów i usług w danej branŝy. Jest to więc model zbliŝony do tradycyjnego rozumienia rynku jako miejsca spotkania i wymiany pomiędzy sprzedawcą a nabywcą, jednakŝe odbywa się to w świecie wirtualnym, poddanym informatyzacji. Patrząc szerzej rynek elektroniczny moŝna określić, jako segment gospodarki narodowej lub gospodarki globalnej, na którym transakcje ekonomiczne są realizowane za pomocą systemów informatyczno-telekomunikacyjnych. Systemy te tworzą kompleks wzajemnie powiązanych i współdziałających systemów informatycznych, stanowiących platformę informacyjną do kształtowania popytu, podaŝy, cen, warunków transakcji oraz realizacji wszystkich etapów transakcji ekonomicz- 2 W. Szpringer, Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie. Od e-commerce do e-businessu, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2005, s ; W. Szpringer, Dystrybucja w gospodarce cyfrowej, WNWZUW, Warszawa 2003, s

3 nych 3. Często rynek elektroniczny, za sprawą rosnącej popularności Internetu zwany jest równieŝ e-gospodarką. Biznes elektroniczny nie jest pojęciem nowym. JuŜ od lat 60. rozwijał się w duŝych firmach i korporacjach międzynarodowych pod postacią EDI (Electronic Data Interchange) elektronicznej wymiany dokumentów 4. Podobnie jak w tradycyjnym modelu gospodarczym moŝna wyróŝnić w ramach rynku elektronicznego trzy podstawowe elementy, a więc infrastrukturę e-gospodarki, która sprzyja prowadzeniu działalności gospodarczej (e-biznes), co z kolei opiera się na transakcjach kupna-sprzedaŝy e-commerce 5. ZaleŜność tych trzech obszarów została pokazana na rysunku 1. Rysunek 1. ZaleŜność pomiędzy e-gospodarką, e-biznesem i e-commerce. Źródło: opracowanie własne na podstawie: G.P. Wójcik, E-commerce technologią przyszłości [w:] M. Godlewska, Zarządzanie przedsiębiorstwem w dobie globalizacji, Vizja Press & IT, Warszawa 2009, s E-gospodarka jest specjalną platformą, areną, na której przedsiębiorcy prowadzą swoją działalność dokonując transakcji wymiany. E-biznes z kolei jest związany z prowadzeniem działalności online, wykorzystując do tego odpowiedni system informatyczny i technologie internetowe. Na e-biznes składają się takie elementy jak: handel elektroniczny (e-commerce), wywiad biznesowy czy obsługa występujących procesów biznesowych i technologiczne moŝliwości obsługi tych procesów. E-biznes to wszelkie przedsięwzięcia prowadzone za pośrednictwem Internetu, ale nie moŝna go rozumować tylko, jako zmiany miejsca prowadzenia działalności gospodarczej z rynku tradycyjnego do sieci. E-biznes otwiera przed 3 T. Ordysiński, Modelowanie strategii rozwoju e-biznesu w przedsiębiorstwie, WNUS, Szczecin 2007, s D. Nojszewski, Biznes elektroniczny - czyli jaki?, E-mentor 2004, nr 1 (3), [online] ( ). 5 G.P. Wójcik, E-commerce technologią przyszłości [w:] M. Godlewska, Zarządzanie przedsiębiorstwem w dobie globalizacji, Vizja Press & IT, Warszawa 2009, s. 198; T. Ordysiński, Modelowanie strategii rozwoju e-biznesu w przedsiębiorstwie, op.cit., s

4 przedsiębiorcami nowe moŝliwości, nie jest ograniczony geograficznie granicami państw czy barierami komunikacyjnymi, pozwala on znacznie obniŝać koszty działalności, przełamuje bariery natury technicznej, finansowej, pozwala na szybki przepływ informacji pomiędzy uŝytkownikami rynku, a przez to jest traktowany, jako bardzo waŝny czynnik rozwoju gospodarek narodowych 6. Istnieje kilka podstawowych relacji pomiędzy najwaŝniejszymi (pierwotnymi) podmiotami wykorzystującymi biznes elektroniczny (rysunek 2) 7 : B2B (business-to-business) relacja przedsiębiorstwo-przedsiębiorstwo. Polega ona na realizacji procesów biznesowych pomiędzy dwoma firmami. B2C (business-to-consumer lub business-to-client) relacja przedsiębiorstwo-klient. Realizuje ona transakcje między przedsiębiorstwami a konsumentami. C2C (consumer-to-consumer) relacja konsument-konsument Określa ona typ zaleŝności biznesowych zachodzących pomiędzy końcowymi konsumentami dobra czy usługi. G2C (government-to-citizen) relacja instytucje publiczne-obywatel. B2G (government-to-business) relacja instytucje publiczne-biznes. Rysunek 2. Relacje pomiędzy podmiotami rynku elektronicznego. Źródło: T. Ordysiński, Modelowanie strategii rozwoju e-biznesu w przedsiębiorstwie, WNUS, Szczecin 2007, s G.P. Wójcik, E-commerce technologią przyszłości, op.cit., s D. Nojszewski, Biznes elektroniczny - czyli jaki?..., op.cit. ( ). 170

5 E-commerce jak zostało juŝ wspomniane polega na dokonywaniu transakcji kupna-sprzedaŝy dóbr czy usług wykorzystujących jako platformę wymiany sieć internetową. E-commerce nie moŝna utoŝsamiać jedynie ze sprzedaŝą towarów przez Internet. Pojęciem tym moŝna objąć róŝnorakie formy prowadzenia działalności przy uŝyciu mediów elektronicznych, takich jak tworzenie płatnych serwisów informacyjnych, korzystanie z usług finansowych, w tym dokonywanie płatności przez Internet E-klient jako główny podmiot rynku elektronicznego W dobie powszechności Internetu tworzy się nowy rodzaj klienta klient elektroniczny czy mówiąc inaczej e-klient. Dla ogromnej ilości ludzi Internet stał się nie tylko źródłem pozyskiwania informacji. Powstaje niezliczona ilość portali społecznościowych, które tworzą globalne sieci relacji międzyludzkich. Klient korzystający z takiego portalu decyduje o tym, kogo dodać do grona swoich znajomych, z kim dzielić się informacjami na temat swojego Ŝycia osobistego, a kogo usunąć z listy kontaktów. Takie zachwianie tradycyjnego modelu kontaktów międzyludzkich ma równieŝ przełoŝenie na sferę gospodarczą. Współczesny klient zanim kupi określony produkt w tradycyjnym punkcie sprzedaŝy, najpierw wpisze nazwę tego produktu w wyszukiwarkę internetową i porówna jego ceny funkcjonujące w e-biznesie, często decydując się na zakup tego właśnie dobra przez Internet. Taki obraz sytuacji sprawia, Ŝe coraz więcej tradycyjnych przedsiębiorstw uruchamia sprzedaŝ przez Internet, jak równieŝ powstaje szereg przedsiębiorstw typu e-commerce. Współczesny klient dąŝy do jak największej wygody zgłaszając chęć zakupienia określonego dobra czy usługi. Preferuje on przejrzenie wielu stron internetowych producentów czy idąc na jeszcze większą wygodę przejrzenie specjalnych portali porównujących ceny określonego dobra dostępnego za pośrednictwem sklepów internetowych, a niŝeli odwiedzanie tradycyjnych punktów sprzedaŝowych. Tradycyjne kupowanie w sklepach czy marketach związane jest z poświęceniem duŝej ilości czasu, jak równieŝ pieniędzy (paliwo, bilety komunikacji miejskiej) na przejeŝdŝanie z jednego marketu do drugiego, na przemieszczanie się między sklepowymi półkami czy na staniu w kolejce do kasy. Sklepy z branŝy e-commerce są odpowiedzią na pokonywanie wyŝej wymienionych barier. Kupując w Internecie za pomocą wyłącznie paru kliknięć myszką moŝna produkt wyszukać, porównać jego ceny oraz zakupić i zamówić dostawę prosto do domu. Trzeba jednak zaznaczyć, Ŝe pojawienie się nowego rodzaju klienta to równieŝ wygenerowanie się nowego rodzaju potrzeb, gustów i preferencji, jak równieŝ wymagań względem e-przedsiębiorcy. Na coraz tłoczniejszym rynku przedsiębiorstw internetowych ceną wejścia do prowadzenia e-biznesu stało się zapewnienie e-klientowi odpowiedniej wygody, oszczędności jego czasu, przyjemnego interfejsu oraz proponowanie lepszych, 8 Ibidem, s

6 bardziej konkurencyjnych cen, będących jak najwyŝej w rankingu internetowych porównywarek. Konkurencja w tym zakresie coraz bardziej narasta, co związane jest z jednej strony z wprowadzaniem coraz to nowocześniejszych rozwiązań informatycznych, jak równieŝ z szybszą niŝ kiedykolwiek zmianą oczekiwań i preferencji e-klientów 9. Podobnie jak w tradycyjnym biznesie, równieŝ branŝa e-commerce posiada zarówno nowych, stałych, jak i preferowanych klientów. Do kaŝdej z grup klientów/uŝytkowników witryn e-sklepów naleŝy podejść w inny sposób. Klienci początkujący to nie zawsze osoby zaczynające swoją przygodę z Internetem, ale nowi uŝytkownicy strony danego e-sklepu. Klienci z tej grupy najczęściej zwracają uwagę na łatwość poruszania po stronie oraz na łatwość dotarcia do interesujących ich kategorii towarów. Produktów szukają oni zazwyczaj za pomocą przeglądarek i wybierają losowe e-sklepy. JeŜeli nie znajdą odpowiednio szybko interesujących informacji najczęściej klikają wstecz i próbują na stronach konkurencji 10. Klienci średniozaawansowani najczęściej dokonali przynajmniej jednokrotnego zakupu w danym e-sklepie i zdecydowali się do niego powrócić. Najczęściej taki klient oprócz oczywistych oczekiwań znalezienia większej ilości produktów będących przedmiotem jego zainteresowań, być moŝe będzie chciał zrecenzować dany produkt lub zapisać się do grupy dyskusyjnej. Średniozaawansowani e-klienci mogą stawiać wymagania, aby witryna e-sklepu dostosowała się do ich preferencji, a o wszelkich zmianach mogą zechcieć być informowani za pomocą np. poczty elektronicznej. JeŜeli witryna będzie spełniać ich wymagania istnieje szansa, Ŝe taki klient stanie się lojalnym uŝytkownikiem danego sklepu, a przeglądanie najnowszych towarów stanie się częścią jego codziennej czy cotygodniowej rutyny 11. Ostatnią waŝną grupą są eksperci. Przyjmują oni zazwyczaj jedną z trzech postaci: zbieracza, rezydenta lub przewodnika. ChociaŜ zachowania ich są róŝnorodne, są to najwaŝniejsi klienci i wymagają od e-przedsiębiorcy poświęcenia im najwięcej uwagi. Typ zbieracza woli poszukiwania od zwykłego przeglądania. Wie, co chce kupić i chce dokonać transakcji najczęściej bardzo szybko. Zbieracz jest często informacyjnym, albo gadŝetowym hobbystą. Rezydenci to z kolei osoby, które mogą na witrynach internetowych spełniać długie godziny. Czas ten wypełniają długimi rozmowami, wymianą poglądów, często na witrynach posiadających fora internetowe czy na portalach społecznościowych. Przewodnik to często rezydent, który naleŝąc do jakiejś wirtualnej społeczności przyjął na siebie odpowiedzialność za pomoc innym członkom tej społeczności, najczęściej początkującym 12. Wydaje się, Ŝe wyŝej wymienione typy e-klientów bardziej odnoszą się do portali społecznościowych niŝ do e-sklepów. JednakŜe nic bardziej mylnego. Bardzo często e-sklepy posiadają przy kaŝdym produkcie specjalne boxy, w których klienci mogą wyraŝać swoje opinie na ich temat, co więcej e-sklepy mogą posia- 9 L. Windham, Dusza nowego konsumenta, CeDeWu, Warszawa 2001, s D. Siegel, Futuryzuj swoją firmę, IFC Press, Kraków 2001, s Ibidem, s Ibidem, s

7 dać specjalne fora, na których rezydenci czy przewodnicy mogą wymieniać swoje poglądy i udzielać innym uŝytkownikom cennych rad. Jedną z nowoczesnych praktyk nastawioną na pomoc wirtualnych społeczności e-klientów w działalności gospodarczej róŝnego typu jest crowdsourcing. Polega on na tym, Ŝe to klient uczestniczy w tworzeniu nowego produktu opisując swoje preferencje i wymagania względem niego, często proponując gotowe rozwiązania (internauta proponując najlepsze rozwiązanie otrzymuje nagrodę lub wynagrodzenie). Gdyby nie ta metoda, to takie firmy jak Microsoft musiałyby poświęcić duŝo więcej czasu na dostosowywaniu swoich systemów operacyjnych do wymagań klienta. Kolejną bardzo waŝną grupą e-klientów są e-klienci instytucjonalni. Tego typu klient to osoba, która w imieniu zatrudniającej jej firmy kupuje określone produkty i usługi przez Internet. Z ramienia firmy takimi e-klientami mogą być na przykład specjaliści do spraw technologii informacyjnej oraz specjaliści do spraw zakupów. Specjaliści do spraw IT wykorzystują Internet do zaspokajania potrzeb związanych z kontaktem z innymi jednostkami, które mogą dotyczyć między innymi badań produktów (arkusze danych, ceny, specyfikacja), działalności w zakresie sprzedaŝy i dystrybucji, działalności promocyjnej czy analizowania konkurencji. Specjaliści do spraw zakupów są odpowiedzialni za zakupy dla swojej jednostki. Ich zadaniem jest wyszukiwanie najlepszych ofert, korzystanie z nich, śledzenie dostaw czy na przykład aktualizacja posiadanego oprogramowania. Jeszcze inną grupą klientów instytucjonalnych są drobni przedsiębiorcy, którzy najczęściej samodzielnie dokonują transakcji przez Internet 13. Grupa klientów instytucjonalnych jest o tyle waŝna, Ŝe właśnie z tą grupą firmy e-commerce często nawiązują długie relacje i sieci powiązań. Co więcej, ta grupa klientów to często główni partnerzy procesu transakcji wymiany. Są oni więc bardzo waŝnym podmiotem walki konkurencyjnej wśród firm w obszarze e-biznesu. 4. E-commerce jako działalność na miarę współczesności Współczesna, silnie zinformatyzowana gospodarka wymaga od przedsiębiorców pójścia z duchem czasu. Wśród internautów daje się słyszeć przekonanie, Ŝe jeŝeli czegoś nie moŝna znaleźć w Internecie, to tak naprawdę nie istnieje. Firmy istniejące juŝ na rynku, jak równieŝ nowopowstałe, powinny potraktować Internet, jako bardzo powaŝny i istotny kanał dystrybucji. Współcześnie praktycznie kaŝda firma ma moŝliwość sprzedaŝy towarów i usług drogą elektroniczną. Stopień złoŝoności tego rodzaju działań moŝe być oczywiście róŝny od prostych czynności w ramach statycznego serwisu internetowego, aŝ po rozbudowane systemy obsługujące składanie i realizację zamówień oraz uczestnictwo w rynku elektronicznym. W najprostszej formie witryna serwisu handlowego prezentuje dostępne produkty oraz opcje składania i realizowania zamówień. Bardziej rozbudowane serwisy dają moŝliwość wybierania towarów do koszyka i wykonywaniu płatności przez Internet. Jeszcze bardziej zaawansowa- 13 L. Windham, Dusza nowego konsumenta, op.cit., s

8 ne witryny świadczą e-klientom bezpośrednią pomoc w procesie przeprowadzanej transakcji. Na jeszcze wyŝszym poziomie moŝna budować indywidualne relacje z kaŝdym e-klientem oferując mu specjalne upusty czy dostosowując witrynę do jego preferencji. Stosując coraz to nowsze i profesjonalne rozwiązania, coraz lepiej dostosowane do potrzeb e-klientów moŝna stworzyć e-sklep na bardzo wysokim, konkurencyjnym poziomie, dający przedsiębiorcy moŝliwość poszerzania rynków zbytu, dostęp potencjalnym klientom do oferowanych produktów 24 godziny na dobę, jak równieŝ szybkie aktualizowanie informacji o posiadanym asortymencie i cenach. Dostępnych jest wiele aplikacji zarówno płatnych, jak i bezpłatnych, które wspomagają uruchamianie sprzedaŝy internetowej. Często ułatwiają one zarządzanie witryną i bieŝące aktualizowanie danych, które moŝna przeprowadzać w prosty i szybki sposób 14. E-sklep to tak naprawdę witryna internetowa na ekranie komputera klienta. Tak jak w przypadku klasycznego sklepu celem e-sprzedawcy jest zachęcenie klienta do obejrzenia danego towaru, co w konsekwencji powinno się przyczynić do jego kupna. NajwaŜniejszym elementem niezbędnym do prezentacji oferowanych dóbr i usług jest katalog. Stanowi on wirtualny odpowiednik tradycyjnych półek sklepowych, równieŝ z ofertami specjalnymi, hitami cenowymi czy wyprzedaŝami. Katalog zawiera mniej lub bardziej zorganizowany spis produktów na sprzedaŝ. Katalogi powinny być budowane równieŝ w róŝny sposób w zaleŝności czy są one tworzone dla nabywców czy sprzedawców czy w odniesieniu do róŝnych typów relacji (B2B, B2C itd.). Nie jest to rzeczą nową, gdyŝ w tradycyjnych sklepach równieŝ występują hurtownie, sklepy detaliczne czy delikatesy dostosowane do róŝnych typów klientów 15. Jak w przypadku tradycyjnej gospodarki, równieŝ podmioty e-biznesu ewoluowały, szczególnie w ostatnich latach. Firma Intel wyróŝniła trzy etapy rozwoju, generacje e-biznesu. Pierwsza generacja, która jest nadal bardzo powszechna, polega na zamieszczaniu informacji o firmie lub jej reklamę na stronach www. Klienci zainteresowani danym produktem z ramienia Internetu pozyskują jedynie podstawowe informacje na temat produktu, natomiast dalsze kwestie związane z przystąpieniem do transakcji i jej realizacją odbywają się w sposób tradycyjny. Współcześnie takie rozwiązanie wybiera wiele małych i średnich firm, które nie zawsze stać na prowadzenie działalności e-commerce, a dla których posiadanie własnej strony www jest obecnie juŝ standardem. Druga generacja e-biznesu charakteryzuje się przerzuceniem całej wymiany handlowej do Internetu. Dynamiczny rozwój tej generacji usług sprawił, Ŝe na rynku powstało tak wiele firm e-commerce, Ŝe klient, który jest zainteresowany kupnem określonego towaru mimo braku konieczności wychodzenia z domu, często musi spędzać wiele czasu przed monitorem komputera, aby znaleźć najlepiej spełniający cenowe i techniczne wymagania produkt, wśród wielu tysięcy witryn e-sklepowych zorganizowa- 14 A. Baruk, Jak skutecznie oddziaływać na odbiorców?, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2006, s M. Norris, E-biznes, WKiŁ, Warszawa 2001, s

9 nych w róŝny sposób. Problem ten dotyczy przede wszystkim handlu typu B2B. W przypadku klienta biznesowego zakupienie wielkiej ilości produktu, którego cena jednostkowa będzie niewiele wyŝsza od najbardziej konkurencyjnej, moŝe przynieść stratę. W odpowiedzi na powyŝsze trudności powstał e-biznes trzeciej generacji, który ma na celu zorientowanie na klienta. Istotą tego etapu rozwoju jest to, Ŝe klient nie musi ręcznie przeszukiwać witryn e-sklepowych, ale otrzymuje specjalną aplikację, która po uprzednim wprowadzeniu przez klienta odpowiednich kryteriów związanych z produktem wyszukuje najlepiej dopasowaną ofertę. Zdaniem P. Pągowskiego sklep internetowy trzeciej generacji moŝna porównać do hurtowni, w której znajdują się tylko potrzebne w danej chwili towary, ale za to od wszystkich producentów, a ulotki z opisami produktów zawierają wyłącznie te dane, które są potrzebne konkretnemu klientowi. Na dodatek wszystkie informacje są na bieŝąco aktualizowane 16. Dynamiczne zmiany w gospodarce, w strukturze popytu oraz w gustach i preferencjach współczesnego klienta wymuszają równieŝ na przedsiębiorcach z branŝy e-commerce bieŝące dostosowywanie się do światowych trendów. Konieczność ta jest podyktowana równieŝ tym, Ŝe wprowadzanie niezbędnych zmian czy nawet reorganizacja działalności w przypadku e-biznesu jest duŝo łatwiejsza niŝ w przypadku tradycyjnego biznesu, a więc tym bardziej naraŝona na rosnącą konkurencję innych podmiotów na rynku elektronicznym. Wprowadzanie często innowacyjnych rozwiązań na witrynach e-sklepów, coraz to lepiej dopasowanych do klienta, posiadających intuicyjny interface, dostęp do wielu kanałów pozyskiwania danych o produkcie oraz tych związanych z technicznym przeprowadzaniem transakcji, które w całości moŝna zawierać przez Internet, staje się współcześnie nie tylko wymogiem, ale standardem działalności e-commerce. 5. Podsumowanie Chyba nikt nie ma wątpliwości, Ŝe Internet w dzisiejszych czasach jest bardzo potęŝnym instrumentem. UŜytkownicy tej sieci generują nowe potrzeby i wymagania. Wymusza to z jednej strony na tradycyjnych przedsiębiorcach konieczność zaistnienia wśród e-społeczności, a z drugiej tworzy grunt do powstawania firm e-commerce tworzących własne witryny e-sklepowe. Działalność taka jest stosunkowo łatwa do załoŝenia, elastyczna w dostosowywaniu się do zmieniających się potrzeb oraz generuje stosunkowo małe koszty. Działalność e-commerce zyskuje na popularności właśnie dlatego, Ŝe jest konkurencyjna względem tradycyjnych form prowadzenia handlu oraz moŝe łatwo reagować na konkurencję powstającą na rynku elektronicznym. Łatwość dostępu do zasobów internetowych i produktów oferowanych przez e-sklepy tylko wzmacnia tezę, Ŝe Internet to kanał dystrybucji mający przed sobą dynamiczną przyszłość i rozwój. 16 T. Ordysiński, Modelowanie strategii rozwoju e-biznesu w przedsiębiorstwie, op.cit., s

10 Bibliografia: 1. Baruk A., Jak skutecznie oddziaływać na odbiorców?, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń Nojszewski D., Biznes elektroniczny - czyli jaki?, E-mentor 2004, nr 1 (3), [online] ( ). 3. Norris M., E-biznes, WKiŁ, Warszawa Ordysiński T., Modelowanie strategii rozwoju e-biznesu w przedsiębiorstwie, WNUS, Szczecin Siegel D., Futuryzuj swoją firmę, IFC Press, Kraków Szpringer W., Dystrybucja w gospodarce cyfrowej, WNWZUW, Warszawa Szpringer W., Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie. Od e-commerce do e-businessu, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa Windham L., Dusza nowego konsumenta, CeDeWu, Warszawa Wójcik G.P., E-commerce technologią przyszłości [w:] Godlewska M., Zarządzanie przedsiębiorstwem w dobie globalizacji, Vizja Press & IT, Warszawa Abstrakt Powstanie i rozwój Internetu spowodowały wzrost popularności rynku elektronicznego. W ramach rynku elektronicznego moŝna wyróŝnić trzy podstawowe elementy, a więc infrastrukturę e-gospodarki, e-biznes oraz e-commerce. E-commerce polega na dokonywaniu transakcji kupna-sprzedaŝy dóbr czy usług wykorzystujących, jako platformę wymiany, sieć internetową. Działalność e-commerce zyskuje na popularności, dlatego Ŝe jest konkurencyjna względem tradycyjnych form prowadzenia handlu oraz moŝe łatwo reagować na konkurencję powstającą na rynku elektronicznym. E-Commerce as a Business Model Adapted to the Requirements of an E-Client and Modern Economy The appearance and development of the Internet has increased the popularity of the electronic market. Within the electronic market we can distinguish such three basic elements as e-economy, e-business and e-commerce. E-commerce consists in making purchase-sale transactions of goods or services using the Web as a platform for the exchange for that purpose a web-based platform. The activities of e-commerce are gaining popularity, because it is competitive in relation to traditional forms of trade, and can easily and fast respond to competition arising in the electronic market. Karol Krzyszkowski, student, Students Scientific Circle KONCEPT, Jan Kochanowski University of Humanities and Natural Sciences in Kielce; engineer Patrycja Mazurczak, student, Students Scientific Circle ZIPPER, Kielce University of Technology. 176

Niniejszy materiał stanowi fragment raportu i został udostępniony wybranej grupie odbiorców wyłącznie w celach demonstracyjnych.

Niniejszy materiał stanowi fragment raportu i został udostępniony wybranej grupie odbiorców wyłącznie w celach demonstracyjnych. E-commerce w Polsce Niniejszy materiał stanowi fragment raportu i został udostępniony wybranej grupie odbiorców wyłącznie w celach demonstracyjnych. Zabrania się publikacji i dalszego udostępniania jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Trendy w e-biznesie Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Agenda Wprowadzenie koncepcja systemu e-biznesu Obszary i modele systemów e- biznesu Korzyści wynikające z przekształcenia przedsiębiorstw w e- biznes Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja procesów odlewniczych Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Jerzy Duda, Adam Stawowy www.pi.zarz.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop W sferze Business-to-Business dzisiejsze sklepy internetowe muszą oferować dużo więcej niż tylko dostępny przez całą dobę portal zakupowy ich

Bardziej szczegółowo

Biznes elektroniczny - co to takiego?

Biznes elektroniczny - co to takiego? Andrzej Kurek Biznes elektroniczny - co to takiego? Handel elektroniczny zazwyczaj jest dzielony na trzy podstawowe sektory : Sektor I - business-to-business (firma-firma) - twierdzi się ogólnie, Ŝe jest

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Na czym polega marketing w internecie? dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 24 paździenika 2012 r. Marketing: proces wymiany dóbr i wartości w celu

Bardziej szczegółowo

Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn, 08 listopada 2012. Radosław Mazur

Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn, 08 listopada 2012. Radosław Mazur 2012 Własny e-biznes - od pomysłu przez rozwój na rynku lokalnym po plany ekspansji zagranicznej - na przykładzie startupów e-biznesowych AIP w Olsztynie Radosław Mazur Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ELEKTRONICZNA I AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA Handel elektroniczny

GOSPODARKA ELEKTRONICZNA I AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA Handel elektroniczny 1 GOSPODARKA ELEKTRONICZNA I AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA Handel elektroniczny PRZEBIEG SZKOLENIA 2 wprowadzenie i podstawowe definicje, sektory i relacje e-biznesu, klasyfikacja modeli e-biznesu, e-handel

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Trendy w e-biznesie dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 21 listopada 2012 r. E-biznes: biznes elektroniczny definiowany jako rodzaj działalności opierającej się na rozwiązaniach

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Sklepu Internetowego sprzedawca w Internecie Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Handel Internetowy zdobywa coraz większą

Bardziej szczegółowo

Czy firma w internecie to nadal żyła złota czy też rynek jest już na tyle przesycony, że są niewielkie szanse na sukces?

Czy firma w internecie to nadal żyła złota czy też rynek jest już na tyle przesycony, że są niewielkie szanse na sukces? Czy firma w internecie to nadal żyła złota czy też rynek jest już na tyle przesycony, że są niewielkie szanse na sukces? Czy firma w internecie to nadal żyła złota czy też rynek jest już na tyle przesycony,

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing internetowy Dr Leszek Gracz Uniwersytet Szczeciński 25 marca 2015 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL O czym dzisiaj będziemy mówić

Bardziej szczegółowo

E-handel i E-sklep. Jak wdroŝyć i wykorzystać w swoim Ŝyciu i pracy.

E-handel i E-sklep. Jak wdroŝyć i wykorzystać w swoim Ŝyciu i pracy. E-handel i E-sklep Jak wdroŝyć i wykorzystać w swoim Ŝyciu i pracy. Piotr Krośniak Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP Piotr.krosniak@undp.org Plan warsztatu Handel elektroniczny co to jest,

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

SAUERSAND. programy lojalnościowe

SAUERSAND. programy lojalnościowe SAUERSAND programy lojalnościowe Kim jesteśmy? Budujemy lojalność! Firma SAUERSAND organizator Programu Lojalnościowego PREMIUM oraz PREMIUM-PLUS powstała w 2009 roku z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach.

Bardziej szczegółowo

SAP Business One E-Commerce

SAP Business One E-Commerce SAP Business One E-Commerce ZAISTNIEĆ W SIECI czyli jak zaoszczędzić prowadząc sprzedaŝ towarów, produktów i usług Chcesz poszerzyć ofertę Twojej firmy o moŝliwość prowadzenie interesów przez Internet?

Bardziej szczegółowo

System sprzedaŝy rezerwacji

System sprzedaŝy rezerwacji System sprzedaŝy rezerwacji 2009 2 Spis treści 1. O PROGRAMIE... 2 2. ZAKRES FUNKCJONALNY... 3 2.1 Funkcje standardowe... 3 2.2 Moduły dodatkowe... 4 2.3. AuroraCMS... 5 1. O PROGRAMIE Dziś prawie kaŝdy

Bardziej szczegółowo

Whitepaper BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI - KLUCZ DO ZROZUMIENIA ZACHOWAŃ E-KLIENTA

Whitepaper BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI - KLUCZ DO ZROZUMIENIA ZACHOWAŃ E-KLIENTA Whitepaper 26.08.2016 BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI - KLUCZ DO ZROZUMIENIA ZACHOWAŃ E-KLIENTA Płatności internetowe zdają się być naturalnym sposobem finalizowania transakcji w e-sklepach. Odbierane na ogół

Bardziej szczegółowo

Nowy zawód - specjalista ds. e-commerce

Nowy zawód - specjalista ds. e-commerce Nowy zawód - specjalista ds. e-commerce Justyna Skorupska członek Komitetu Założycielskiego e-commerce Polska, Dyrektor Zarządzająca FACT-Finder Partner Polska Organizator 1. Rynek e-commerce w Polsce

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP e-sklep. Skuteczna sprzedaż w Internecie

Comarch ERP e-sklep. Skuteczna sprzedaż w Internecie Comarch ERP e-sklep Skuteczna sprzedaż w Internecie www.icomarch24.pl www.comarch.pl Zarabiaj wraz z rynkiem e-commerce Handel elektroniczny jest prężnie rozwijającym się kanałem sprzedaży i dystrybucji,

Bardziej szczegółowo

Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość

Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość ść : Szał Internetu Przyszłość Internetu a zwłaszcza ebiznesu Cechy i rzeczywistość sklepu internetowego Logistyka: teoria a praktyka w wirtualnym

Bardziej szczegółowo

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz Internetowe modele biznesowe dr Mirosław Moroz Zagadnienia A. Co to jest model biznesowy B. Tradycyjne modele biznesowe C. Internetowe modele biznesowe Co to jest model biznesowy Model biznesowy określa

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA MOTYWACJI ZAKUPOWYCH W POLSKIM HANDLU INTERNETOWYM

ŹRÓDŁA MOTYWACJI ZAKUPOWYCH W POLSKIM HANDLU INTERNETOWYM Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 13, Nr 2/2009 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach L u d zi e J a k ość Organi z

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

KLASTRY TRADYCYJNEJ śywności konferencja: RYNEK TRADYCYJNEJ śywności O UZNANEJ JAKOŚCI Grudnia 2007

KLASTRY TRADYCYJNEJ śywności konferencja: RYNEK TRADYCYJNEJ śywności O UZNANEJ JAKOŚCI Grudnia 2007 KLASTRY TRADYCYJNEJ śywności konferencja: RYNEK TRADYCYJNEJ śywności O UZNANEJ JAKOŚCI 10 11. Grudnia 2007 Prof.dr hab. Małgorzata Duczkowska- Piasecka Katedra Biznesu Międzynarodowego SGH I Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

P R E Z E N T A C J A

P R E Z E N T A C J A P R E Z E N T A C J A decyzje-it.pl internetowy serwis branŝy IT specjalizujący się w oprogramowaniu dla biznesu Serwis decyzje-it.pl Kim jesteśmy? decyzje-it.pl to specjalistyczny, internetowy serwis

Bardziej szczegółowo

E - c o m m e r c e T r a c k. Maj 2014

E - c o m m e r c e T r a c k. Maj 2014 W y n i k i t r a k i n g u E - c o m m e r c e T r a c k Maj 2014 E - c o m m e r c e Najważniejsze zmiany w maju 2014 Wzrósł odsetek wyszukiwań informacji o produktach zdrowotnych 37% (+5 p.p.) Wzrósł

Bardziej szczegółowo

B2BCloud simple way to Scale Sale

B2BCloud simple way to Scale Sale B2BCloud simple way to Scale Sale For Suppliers and e-commerce. Usługi platformy B2B - B2BCloud pozwalają Klientom skalować sprzedaż poprzez uruchomienie nowego kanału dystrybucji w mgnieniu oka - nie

Bardziej szczegółowo

Działający siedem dni w tygodniu, przez 24h na dobę sklep internetowy stanie się skutecznym

Działający siedem dni w tygodniu, przez 24h na dobę sklep internetowy stanie się skutecznym Sklepy internetowe Działający siedem dni w tygodniu, przez 24h na dobę sklep internetowy stanie się skutecznym sposobem sprzedaży Twoich produktów - według badań GUS około 33% internautów korzysta z Internetu

Bardziej szczegółowo

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl 2008 Copyright MMI Group Sp. z o.o. Warszawa 2009-09-02 Strona 1 z 6 Kryzys dla wielu firm na rynku światowym oznacza ograniczenie wydatków na nowe inwestycje, bądź ich całkowite wstrzymanie. Coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Zbuduj sprzedaż w internecie. Magda Nojszewska

Zbuduj sprzedaż w internecie. Magda Nojszewska Zbuduj sprzedaż w internecie Magda Nojszewska 12 / 16 1. Rynek e-commerce w Polsce Rynek e-commerce w Polsce: Czym jest e-commerce? Handel elektroniczny według Głównego Urzędu Statystycznego e-handel (e-commerce)

Bardziej szczegółowo

Logotyp webowy (72 dpi)

Logotyp webowy (72 dpi) Uproszczony Rachunek Zysków i Strat dla sklepu internetowego Łukasz Plutecki, CEO - Agencja Interaktywna NetArch PoniewaŜ wielokrotnie spotykam się z pytaniem w jaki sposób sporządzić uproszczony biznesplan

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Co Polacy kupują w Internecie? Raport Money.pl i ecard S.A. Autor: Marta Smaga, Money.pl m.smaga@money.pl

Co Polacy kupują w Internecie? Raport Money.pl i ecard S.A. Autor: Marta Smaga, Money.pl m.smaga@money.pl Co Polacy kupują w Internecie? Raport Money.pl i ecard S.A. Autor: Marta Smaga, Money.pl m.smaga@money.pl Wrocław, luty 2008 W 2007 roku juŝ 42 proc. internautów robiło zakupy w sklepach internetowych,

Bardziej szczegółowo

E - c o m m e r c e T r a c k. Październik 2014

E - c o m m e r c e T r a c k. Październik 2014 W y n i k i t r a k c i n g u E - c o m m e r c e T r a c k Październik 2014 E - c o m m e r c e Najważniejsze zmiany w październiku 2014 względem poprzedniego miesiąca Wzrósł odsetek osób szukających

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl www.ecommercepolska.pl Poradniki e-commerce Polska OFERTA ZAKUPU REKLAM

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl www.ecommercepolska.pl Poradniki e-commerce Polska OFERTA ZAKUPU REKLAM e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl www.ecommercepolska.pl Poradniki e-commerce Polska OFERTA ZAKUPU REKLAM e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ 2013 Fundacja Rozwoju Gospodarki

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ELEKTRONICZNA

GOSPODARKA ELEKTRONICZNA GOSPODARKA ELEKTRONICZNA WPROWADZENIE GOSPODARKA ELEKTRONICZNA DEFINICJA 2 ang. E-conomy, e-gospodarka, to wirtualna arena, na której prowadzona jest działalność, zawierane są transakcje, dochodzi do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Internet w biznesie czy biznes w Internecie? O miejscu Internetu w dzisiejszej firmie

Internet w biznesie czy biznes w Internecie? O miejscu Internetu w dzisiejszej firmie Internet w biznesie czy biznes w Internecie? O miejscu Internetu w dzisiejszej firmie Dr Piotr Drygas MiMomento.pl Internet w biznesie czy biznes w Internecie? Czyli o miejscu Internetu w dzisiejszej firmie.

Bardziej szczegółowo

Efekt ROPO Jak obecność online wpływa na wzrost sprzedaży offline Wyniki badania marketingowego. Patronat branżowy

Efekt ROPO Jak obecność online wpływa na wzrost sprzedaży offline Wyniki badania marketingowego. Patronat branżowy Efekt ROPO Jak obecność online wpływa na wzrost sprzedaży offline Wyniki badania marketingowego Patronat branżowy Efekt ROPO Efekt ROPO (ang. Research Online Purchase Offline) polega na realizowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS. Oferta

Warsztaty. podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS. Oferta Warsztaty podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Internet, to miejsce, w którym powinien znaleźć się kaŝdy przedsiębiorca. Jeśli kogoś

Bardziej szczegółowo

O Firmie ProLogisticaSoft

O Firmie ProLogisticaSoft Prologistica.pl Prologistica.pl O Firmie ProLogisticaSoft ProLogisticaSoft, jest młodą prężną firmą, zajmującą się tworzeniem, sprzedażą i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Alarm Kent Aura Obuwie Eltkom Firma Gorkan Firma Styrodek Gmina Kęty Meble Pierkiel Stowarzyszenie Miasto i Gmina Kęty XXI Telewizja Kęty

Alarm Kent Aura Obuwie Eltkom Firma Gorkan Firma Styrodek Gmina Kęty Meble Pierkiel Stowarzyszenie Miasto i Gmina Kęty XXI Telewizja Kęty Firma HUGO Paweł Wojewodzic istnieje na rynku usług od 2011 roku, od tego czasu zdołaliśmy wybudować markę kojarzoną z solidnością i profesjonalizmem. Nasi klienci to przede wszystkim małe i średnie firmy,

Bardziej szczegółowo

KIM JESTEŚMY? Serwis KurJerzy.pl został uruchomiony na początku 2010 roku jako alternatywa dla kosztownych usług kurierskich w Polsce.

KIM JESTEŚMY? Serwis KurJerzy.pl został uruchomiony na początku 2010 roku jako alternatywa dla kosztownych usług kurierskich w Polsce. KIM JESTEŚMY? Serwis KurJerzy.pl został uruchomiony na początku 2010 roku jako alternatywa dla kosztownych usług kurierskich w Polsce. Firma działa jako pośrednik między Klientami a firmami kurierskimi

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, styczeń 2011 r. Profil działalności Power Price Podstawowym przedmiotem działalności spółki Power Price S.A. jest obsługa platformy e-commerce przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz Czynniki sukcesu w e-biznesie dr Mirosław Moroz Plan wystąpienia Sukces niejedno ma imię Czynniki sukcesu w e-biznesie ujęcie modelowe Składowe modelu Podsumowanie Sukces niejedno ma imię Tym, co wiąże

Bardziej szczegółowo

RAPORT: KUPUJĘ W INTERNECIE 2014. e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ 1

RAPORT: KUPUJĘ W INTERNECIE 2014. e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ 1 RAPORT: KUPUJĘ W INTERNECIE 2014 e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ 1 Internauci w Polsce 21,6 mln internautów (64% populacji) 17 mln (78% internautów) odwiedza serwisy ecommerce 12,7 mln (59% internautów)

Bardziej szczegółowo

Brytyjsko Polskie Usługi Sp. z o. o.

Brytyjsko Polskie Usługi Sp. z o. o. Brytyjsko-Polska Izba Handlowa ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl Brytyjsko-Polska Izba Handlowa nieustannie stara się udoskonalać swój system medialnokomunikacyjny,

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

S Y S T E M S K L E P Ó W I N T E R N E T O W Y C H R E D C A R T. P L

S Y S T E M S K L E P Ó W I N T E R N E T O W Y C H R E D C A R T. P L S Y S T E M S K L E P Ó W I N T E R N E T O W Y C H R E D C A R T. P L Wytyczne dla Sprzedawców Szanowni Państwo! Na wstępnie pragniemy podziękować za okazane nam zaufanie i wybór naszego produktu. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE NA CELOWNIKU

INNOWACJE NA CELOWNIKU INNOWACJE NA CELOWNIKU 1 Kim jesteśmy? - Istniejemy na rynku od 2005 roku - Pracujemy w gronie 15 specjalistów wysokiej klasy - w 2009 pomyślnie przeszliśmy audyt technologiczny, otrzymując opinię firma

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW.

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Jak oceniać sprzedaŝ przez WWW? Grzegorz Skiera, Łukasz PraŜmowski grzegorz.skiera@cyberstudio.pl lukasz.prazmowski@cyberstudio.pl O czym powiemy?

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express Rozwiązania biznesowe na żądanie IBM Workplace Services Express Elastyczny dostęp do dokumentów i aplikacji biznesowych Oprogramowanie IBM Workplace Services Express dostarcza zintegrowane narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

E - c o m m e r c e T r a c k. Grudzień 2013

E - c o m m e r c e T r a c k. Grudzień 2013 W y n i k i t r a k i n g u E - c o m m e r c e T r a c k Grudzień 2013 E - c o m m e r c e Najważniejsze zmiany w grudniu 2013 W grudniu 2013 wzrosła sprzedaż artykułów dziecięcych poprzez Internet 12%

Bardziej szczegółowo

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce PODZIAŁ PREZENTACJI: 1 Potencjał sieci Internet dla rozwoju biznesu. 2 Aktualne sposoby przyciągania klientów przy użyciu globalnej

Bardziej szczegółowo

Agenda. Procesy zakupowe firm w sektorze prywatnym wyniki badań. Co to jest Aleo i do czego służy? Case study

Agenda. Procesy zakupowe firm w sektorze prywatnym wyniki badań. Co to jest Aleo i do czego służy? Case study Agenda Procesy zakupowe firm w sektorze prywatnym wyniki badań Co to jest Aleo i do czego służy? Case study 1 Osoby fizyczne zdecydowanie częściej wykorzystują internet do zakupów (lub sprzedaży) niż firmy

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

SYNERGIA PROJEKTY SYNDYKATOWE

SYNERGIA PROJEKTY SYNDYKATOWE 1 Kim jesteśmy? ASM to polska firma badawcza, załoŝona w 1996 roku. Jesteśmy agencją badawczą, która specjalizuje się w badaniach dedykowanych rynkowi inwestycyjno budowlanemu. Specjalizacja oznacza kumulację

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Etap rozwoju. Geografia

Etap rozwoju. Geografia 2 Sektor Etap rozwoju Wartość inwestycji e-commerce technologie i usługi mobilne media cyfrowe finansowanie wzrostu i ekspansji 1,5-5 mln EUR Geografia Polska i inne kraje CEE 3 Spółki portfelowe MCI.Techventures

Bardziej szczegółowo

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości Szybka i trafna ocena potrzeb nabywców nieruchomości Pełen obraz procesu sprzedaży oraz umiejętność kontroli całego procesu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu SYSTEM LOJALNOŚCIOWY Opis wersji PLUS programu Program Kontrahent 2.0 to system lojalnościowy przeznaczony do róŝnego rodzaju punktów sprzedaŝy, takich jak: stacje paliw, apteki, bary, restauracje, hotele,

Bardziej szczegółowo

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Plan prezentacji 1. Znaczenie pojęcia B2B 2. B2B - biznes pomiędzy firmami

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Profil Absolwenta - studenci są przygotowani do: pełnienia funkcji menedżerskich i budowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010. ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro 02-675 Warszawa, tel. (0 22) 874 41 00, fax (0 22) 874 41 01

RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010. ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro 02-675 Warszawa, tel. (0 22) 874 41 00, fax (0 22) 874 41 01 1 1 RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010 2 2 O raporcie Raport prezentuje kondycję rynku internetowego w Polsce w minionym roku 2009. Wzbogacony o dodatkowe analizy i komentarze, łączy rezultaty i jest wyborem

Bardziej szczegółowo

Paweł Preneta, Kierownik Projektów Mobile & e-commerce w biznesie 26 IX 2013. Co sprawia, że Twój sklep zarabia? Skuteczny e-commerce

Paweł Preneta, Kierownik Projektów Mobile & e-commerce w biznesie 26 IX 2013. Co sprawia, że Twój sklep zarabia? Skuteczny e-commerce Paweł Preneta, Kierownik Projektów Mobile & e-commerce w biznesie 26 IX 2013 Co sprawia, że Twój sklep zarabia? Skuteczny e-commerce Handel w internecie to świetny biznes mówili Najłatwiej zarobione pieniądze

Bardziej szczegółowo

Czy na Polaków rzeczywiście działają promocje w sklepach?

Czy na Polaków rzeczywiście działają promocje w sklepach? Czy na Polaków rzeczywiście działają promocje w sklepach? data aktualizacji: 2017.02.15 Blisko jedna trzecia polskich konsumentów cyfrowych skorzystała z promocyjnych ofert dostępnych w różnych kanałach

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

dr inż. Paweł Morawski Modele i strategie e-biznesu semestr letni 2015/2016

dr inż. Paweł Morawski Modele i strategie e-biznesu semestr letni 2015/2016 dr inż. Paweł Morawski Modele i strategie e-biznesu semestr letni 2015/2016 KONTAKT Z PROWADZĄCYM dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.spoleczna.pl konsultacje: informacja

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 014/015 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

BADANIE FIRM START-UP wśród STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UCZELNI WYśSZYCH

BADANIE FIRM START-UP wśród STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UCZELNI WYśSZYCH BADANIE FIRM START-UP wśród STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UCZELNI WYśSZYCH w ramach projektu Transfer wiedzy - analiza powiązań nauki z biznesem na Mazowszu dla potrzeb Regionalnej Strategii Innowacji Projekt

Bardziej szczegółowo

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni ANT od siedmiu lat specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych, których celem jest

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Systematyka rynku. Pojecie rynku. 1. Ujecie historyczne (techniczne)

Systematyka rynku. Pojecie rynku. 1. Ujecie historyczne (techniczne) Systematyka rynku Pojecie rynku 1. Ujecie historyczne (techniczne) Rynek - miejsce spotkań kupujących i sprzedających, którzy dokonują transakcji wymiennych. 2. Ujęcie ekonomiczne (klasyczne) Rynek - ogół

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem. INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Jak rozpocząć zakupy? Aby złoŝyć zamówienie w sklepie naleŝy zalogować się, klikając na linka Zaloguj w prawym górnym rogu ekranu. Następnie naleŝy podać nazwę

Bardziej szczegółowo

E - c o m m e r c e T r a c k 11.2013-04.2014

E - c o m m e r c e T r a c k 11.2013-04.2014 W y n i k i t r a k i n g u E - c o m m e r c e T r a c k 11.2013-04.2014 O s t a t n i e p ó ł r o k u w e - c o m m e r c e Jak wyglądało ostatnie pół roku w e-commerce? Co internauci najczęściej kupowali

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010

Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010 Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010 JAK TO SIĘDZIEJE? 2005 potrzeba zakupu analiza możliwości pomysł potrzeba działania

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału internetu

Wykorzystanie potencjału internetu Wykorzystanie potencjału internetu Blok 11 Internet a przedsiębiorczość podejście holistyczne Internet właściwie ICT information and telecommunication technologies połączenie technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Sklep internetowy Kolporter.pl oferuje swoim Klientom blisko 100 000 produktów w tym: ksiąŝki, muzykę, film i gry. Kolporter postanowił stworzyć nowy kanał

Bardziej szczegółowo

Regulamin doboru uczestników w szkoleniach oraz konferencjach realizowanych w ramach projektu Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP

Regulamin doboru uczestników w szkoleniach oraz konferencjach realizowanych w ramach projektu Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP Bielsko-Biała, 14.05.2009r. Regulamin doboru uczestników w szkoleniach oraz konferencjach realizowanych w ramach projektu Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP współfinansowanego z Działania 3.3 Tworzenie systemu

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN DLA FIRMY PRODUKCYJNEJ. Warownia

BIZNES PLAN DLA FIRMY PRODUKCYJNEJ. Warownia BIZNES PLAN DLA FIRMY PRODUKCYJNEJ Warownia 1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Celem jest uruchomienie firmy produkcyjnej Warownia. Biznes plan ma słuŝy określeniu opłacalności zakładu. Zakład będzie

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

Whitepaper M-COMMERCE - O KROK PRZED WIELKĄ ZMIANĄ

Whitepaper M-COMMERCE - O KROK PRZED WIELKĄ ZMIANĄ Whitepaper 19.07.2016 M-COMMERCE - O KROK PRZED WIELKĄ ZMIANĄ Eksperci przyglądający się sprzedaży w internecie, od dawna skupiają się na największych barierach stojących na przeszkodzie rozwoju branży

Bardziej szczegółowo

Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Szkolenie. Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci!

Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Szkolenie. Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci! Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej Szkolenie Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci! O nas Współautorzy jednego z największych sukcesów na polskim

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo 2.0. Zbigniew Rymarczyk

Przedsiębiorstwo 2.0. Zbigniew Rymarczyk Przedsiębiorstwo 2.0 Zbigniew Rymarczyk Kraków, 12 marca 2013 Każdy z nas używa Comarch Profesor Janusz Filipiak, założyciel i prezes Comarch Innowacyjność: Innowacyjność Produktowa na rynek, rozpowszechniana

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT

Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT Waldemar Kessler Managed Services Sales Leader, Global Technology Services Agenda Chmura dziśi jutro -oczekiwania rynku Kryzys

Bardziej szczegółowo

CZYLI JAK BUDOWAĆ ZAUFANIE KONSUMENTA. Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1

CZYLI JAK BUDOWAĆ ZAUFANIE KONSUMENTA. Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1 SAMOREGULACJA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ CZYLI JAK BUDOWAĆ ZAUFANIE KONSUMENTA W SIECI Warszawa, 25 listopada 2009 roku Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu Materiały na konferencję prasową w dniu 26 listopada 2007 r. Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo