E-COMMERCE JAKO MODEL BIZNESU DOSTOSOWANY DO WYMOGÓW E-KLIENTA I NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E-COMMERCE JAKO MODEL BIZNESU DOSTOSOWANY DO WYMOGÓW E-KLIENTA I NOWOCZESNEJ GOSPODARKI"

Transkrypt

1 Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 15, Nr 1/2011 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach Z a r z ą d z a n i e i b e z p ieczeństwo Karol Krzyszkowski, Patrycja Mazurczak 1 E-COMMERCE JAKO MODEL BIZNESU DOSTOSOWANY DO WYMOGÓW E-KLIENTA I NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 1. Wstęp Od momentu pojawienia się Internetu obserwuje się dynamiczny wzrost jego popularności i funkcjonalności. To narzędzie, które pierwotnie miało słuŝyć do ułatwienia procesu komunikowania się i przesyłania informacji, stało się areną globalnej wirtualnej społeczności. KaŜdy z łatwością, posiadając tylko dostęp do Internetu moŝe pozyskać informacje z ogromnych baz danych wpisując tylko odpowiednie hasła w wyszukiwarce. Ludzie nawiązują nowe znajomości, łączą się w grupy czy tworzą ogromne społeczności na portalach społecznościowych typu facebook czy nk.pl. Wirtualizacja Ŝycia w sposób niemalŝe naturalny wymusiła na przedsiębiorcach przenoszenie swojej działalności do Internetu. Jest to współcześnie waŝny czynnik konkurencyjności tychŝe podmiotów. Celem tego referatu jest ukazanie działalności e-commerce, jako odpowiedzi na wymagania generowane przez e-klienta poruszającego się na rynku elektronicznym. 2. Rynek elektroniczny Bardzo szybki postęp techniczno-technologiczny, ukształtowanie się społeczeństwa informacyjnego, a przede wszystkim powstanie i rozwój Internetu spowodowały dynamiczny rozwój i wzrost popularności rynku elektronicznego. 1 Karol Krzyszkowski, student, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Studenckie Koło Naukowe KONCEPT; inŝ. Patrycja Mazurczak, student, Politechnika Świętokrzyska, Studenckie Koło Naukowe Zarządzania i Przedsiębiorczości ZIPPER. 167

2 W. Szpringer zauwaŝa 7 czynników wpływających na ugruntowanie i rozwój rynków elektronicznych we współczesnych gospodarkach. Do tych czynników naleŝy zaliczyć 2 : Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej. W dobie Internetu pozyskiwanie wielu cennych informacji jest coraz łatwiejsze, a szybszy dostęp do informacji i odpowiednie reagowanie na nią często jest źródłem przewagi konkurencyjnej firm. Cyfryzacja Ŝycia sprawia, Ŝe informacje mogą być coraz sprawniej i coraz szybciej przekazywane. Dzieje się to głównie za sprawą nowoczesnych komputerów, które z miesiąca na miesiąc posiadają nowsze procesory, moŝliwości przetwarzania i przesyłania danych. Pojawiające się łączenie sektorów, które jeszcze niedawno działały niezaleŝnie. Odnosi się to zwłaszcza do takich sektorów jak media elektroniczne, telekomunikacja czy przemysł technologii informacyjnych, z których połączenia współcześnie uŝywa się terminu multimedia. Poszerzanie się tradycyjnie pojmowanych rynków o rynki elektroniczne zwiększające moŝliwości wymiany przy znacznej redukcji kosztów transakcyjnych. Coraz mniejsze znaczenie granic geograficznych, sieci komunikacji tradycyjnej czy nawet barier językowych. Poszukiwanie i wdraŝanie innowacji szczególnie w dziedzinie telekomunikacji i informatyki. MoŜliwość prowadzenia działalności przy ponoszeniu małych kosztów transakcyjnych (główne koszty, to koszty stałe) w przypadku przedsiębiorców prowadzących swoją działalność za pośrednictwem Internetu. O rynku elektronicznym moŝna mówić w węŝszym lub szerszym zakresie. W ujęciu węŝszym rynek ten określany jest, jako system lub kompleks systemów informatyczno-telekomunikacyjnych słuŝący do realizacji transakcji kupna-sprzedaŝy wyrobów i usług w danej branŝy. Jest to więc model zbliŝony do tradycyjnego rozumienia rynku jako miejsca spotkania i wymiany pomiędzy sprzedawcą a nabywcą, jednakŝe odbywa się to w świecie wirtualnym, poddanym informatyzacji. Patrząc szerzej rynek elektroniczny moŝna określić, jako segment gospodarki narodowej lub gospodarki globalnej, na którym transakcje ekonomiczne są realizowane za pomocą systemów informatyczno-telekomunikacyjnych. Systemy te tworzą kompleks wzajemnie powiązanych i współdziałających systemów informatycznych, stanowiących platformę informacyjną do kształtowania popytu, podaŝy, cen, warunków transakcji oraz realizacji wszystkich etapów transakcji ekonomicz- 2 W. Szpringer, Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie. Od e-commerce do e-businessu, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2005, s ; W. Szpringer, Dystrybucja w gospodarce cyfrowej, WNWZUW, Warszawa 2003, s

3 nych 3. Często rynek elektroniczny, za sprawą rosnącej popularności Internetu zwany jest równieŝ e-gospodarką. Biznes elektroniczny nie jest pojęciem nowym. JuŜ od lat 60. rozwijał się w duŝych firmach i korporacjach międzynarodowych pod postacią EDI (Electronic Data Interchange) elektronicznej wymiany dokumentów 4. Podobnie jak w tradycyjnym modelu gospodarczym moŝna wyróŝnić w ramach rynku elektronicznego trzy podstawowe elementy, a więc infrastrukturę e-gospodarki, która sprzyja prowadzeniu działalności gospodarczej (e-biznes), co z kolei opiera się na transakcjach kupna-sprzedaŝy e-commerce 5. ZaleŜność tych trzech obszarów została pokazana na rysunku 1. Rysunek 1. ZaleŜność pomiędzy e-gospodarką, e-biznesem i e-commerce. Źródło: opracowanie własne na podstawie: G.P. Wójcik, E-commerce technologią przyszłości [w:] M. Godlewska, Zarządzanie przedsiębiorstwem w dobie globalizacji, Vizja Press & IT, Warszawa 2009, s E-gospodarka jest specjalną platformą, areną, na której przedsiębiorcy prowadzą swoją działalność dokonując transakcji wymiany. E-biznes z kolei jest związany z prowadzeniem działalności online, wykorzystując do tego odpowiedni system informatyczny i technologie internetowe. Na e-biznes składają się takie elementy jak: handel elektroniczny (e-commerce), wywiad biznesowy czy obsługa występujących procesów biznesowych i technologiczne moŝliwości obsługi tych procesów. E-biznes to wszelkie przedsięwzięcia prowadzone za pośrednictwem Internetu, ale nie moŝna go rozumować tylko, jako zmiany miejsca prowadzenia działalności gospodarczej z rynku tradycyjnego do sieci. E-biznes otwiera przed 3 T. Ordysiński, Modelowanie strategii rozwoju e-biznesu w przedsiębiorstwie, WNUS, Szczecin 2007, s D. Nojszewski, Biznes elektroniczny - czyli jaki?, E-mentor 2004, nr 1 (3), [online] ( ). 5 G.P. Wójcik, E-commerce technologią przyszłości [w:] M. Godlewska, Zarządzanie przedsiębiorstwem w dobie globalizacji, Vizja Press & IT, Warszawa 2009, s. 198; T. Ordysiński, Modelowanie strategii rozwoju e-biznesu w przedsiębiorstwie, op.cit., s

4 przedsiębiorcami nowe moŝliwości, nie jest ograniczony geograficznie granicami państw czy barierami komunikacyjnymi, pozwala on znacznie obniŝać koszty działalności, przełamuje bariery natury technicznej, finansowej, pozwala na szybki przepływ informacji pomiędzy uŝytkownikami rynku, a przez to jest traktowany, jako bardzo waŝny czynnik rozwoju gospodarek narodowych 6. Istnieje kilka podstawowych relacji pomiędzy najwaŝniejszymi (pierwotnymi) podmiotami wykorzystującymi biznes elektroniczny (rysunek 2) 7 : B2B (business-to-business) relacja przedsiębiorstwo-przedsiębiorstwo. Polega ona na realizacji procesów biznesowych pomiędzy dwoma firmami. B2C (business-to-consumer lub business-to-client) relacja przedsiębiorstwo-klient. Realizuje ona transakcje między przedsiębiorstwami a konsumentami. C2C (consumer-to-consumer) relacja konsument-konsument Określa ona typ zaleŝności biznesowych zachodzących pomiędzy końcowymi konsumentami dobra czy usługi. G2C (government-to-citizen) relacja instytucje publiczne-obywatel. B2G (government-to-business) relacja instytucje publiczne-biznes. Rysunek 2. Relacje pomiędzy podmiotami rynku elektronicznego. Źródło: T. Ordysiński, Modelowanie strategii rozwoju e-biznesu w przedsiębiorstwie, WNUS, Szczecin 2007, s G.P. Wójcik, E-commerce technologią przyszłości, op.cit., s D. Nojszewski, Biznes elektroniczny - czyli jaki?..., op.cit. ( ). 170

5 E-commerce jak zostało juŝ wspomniane polega na dokonywaniu transakcji kupna-sprzedaŝy dóbr czy usług wykorzystujących jako platformę wymiany sieć internetową. E-commerce nie moŝna utoŝsamiać jedynie ze sprzedaŝą towarów przez Internet. Pojęciem tym moŝna objąć róŝnorakie formy prowadzenia działalności przy uŝyciu mediów elektronicznych, takich jak tworzenie płatnych serwisów informacyjnych, korzystanie z usług finansowych, w tym dokonywanie płatności przez Internet E-klient jako główny podmiot rynku elektronicznego W dobie powszechności Internetu tworzy się nowy rodzaj klienta klient elektroniczny czy mówiąc inaczej e-klient. Dla ogromnej ilości ludzi Internet stał się nie tylko źródłem pozyskiwania informacji. Powstaje niezliczona ilość portali społecznościowych, które tworzą globalne sieci relacji międzyludzkich. Klient korzystający z takiego portalu decyduje o tym, kogo dodać do grona swoich znajomych, z kim dzielić się informacjami na temat swojego Ŝycia osobistego, a kogo usunąć z listy kontaktów. Takie zachwianie tradycyjnego modelu kontaktów międzyludzkich ma równieŝ przełoŝenie na sferę gospodarczą. Współczesny klient zanim kupi określony produkt w tradycyjnym punkcie sprzedaŝy, najpierw wpisze nazwę tego produktu w wyszukiwarkę internetową i porówna jego ceny funkcjonujące w e-biznesie, często decydując się na zakup tego właśnie dobra przez Internet. Taki obraz sytuacji sprawia, Ŝe coraz więcej tradycyjnych przedsiębiorstw uruchamia sprzedaŝ przez Internet, jak równieŝ powstaje szereg przedsiębiorstw typu e-commerce. Współczesny klient dąŝy do jak największej wygody zgłaszając chęć zakupienia określonego dobra czy usługi. Preferuje on przejrzenie wielu stron internetowych producentów czy idąc na jeszcze większą wygodę przejrzenie specjalnych portali porównujących ceny określonego dobra dostępnego za pośrednictwem sklepów internetowych, a niŝeli odwiedzanie tradycyjnych punktów sprzedaŝowych. Tradycyjne kupowanie w sklepach czy marketach związane jest z poświęceniem duŝej ilości czasu, jak równieŝ pieniędzy (paliwo, bilety komunikacji miejskiej) na przejeŝdŝanie z jednego marketu do drugiego, na przemieszczanie się między sklepowymi półkami czy na staniu w kolejce do kasy. Sklepy z branŝy e-commerce są odpowiedzią na pokonywanie wyŝej wymienionych barier. Kupując w Internecie za pomocą wyłącznie paru kliknięć myszką moŝna produkt wyszukać, porównać jego ceny oraz zakupić i zamówić dostawę prosto do domu. Trzeba jednak zaznaczyć, Ŝe pojawienie się nowego rodzaju klienta to równieŝ wygenerowanie się nowego rodzaju potrzeb, gustów i preferencji, jak równieŝ wymagań względem e-przedsiębiorcy. Na coraz tłoczniejszym rynku przedsiębiorstw internetowych ceną wejścia do prowadzenia e-biznesu stało się zapewnienie e-klientowi odpowiedniej wygody, oszczędności jego czasu, przyjemnego interfejsu oraz proponowanie lepszych, 8 Ibidem, s

6 bardziej konkurencyjnych cen, będących jak najwyŝej w rankingu internetowych porównywarek. Konkurencja w tym zakresie coraz bardziej narasta, co związane jest z jednej strony z wprowadzaniem coraz to nowocześniejszych rozwiązań informatycznych, jak równieŝ z szybszą niŝ kiedykolwiek zmianą oczekiwań i preferencji e-klientów 9. Podobnie jak w tradycyjnym biznesie, równieŝ branŝa e-commerce posiada zarówno nowych, stałych, jak i preferowanych klientów. Do kaŝdej z grup klientów/uŝytkowników witryn e-sklepów naleŝy podejść w inny sposób. Klienci początkujący to nie zawsze osoby zaczynające swoją przygodę z Internetem, ale nowi uŝytkownicy strony danego e-sklepu. Klienci z tej grupy najczęściej zwracają uwagę na łatwość poruszania po stronie oraz na łatwość dotarcia do interesujących ich kategorii towarów. Produktów szukają oni zazwyczaj za pomocą przeglądarek i wybierają losowe e-sklepy. JeŜeli nie znajdą odpowiednio szybko interesujących informacji najczęściej klikają wstecz i próbują na stronach konkurencji 10. Klienci średniozaawansowani najczęściej dokonali przynajmniej jednokrotnego zakupu w danym e-sklepie i zdecydowali się do niego powrócić. Najczęściej taki klient oprócz oczywistych oczekiwań znalezienia większej ilości produktów będących przedmiotem jego zainteresowań, być moŝe będzie chciał zrecenzować dany produkt lub zapisać się do grupy dyskusyjnej. Średniozaawansowani e-klienci mogą stawiać wymagania, aby witryna e-sklepu dostosowała się do ich preferencji, a o wszelkich zmianach mogą zechcieć być informowani za pomocą np. poczty elektronicznej. JeŜeli witryna będzie spełniać ich wymagania istnieje szansa, Ŝe taki klient stanie się lojalnym uŝytkownikiem danego sklepu, a przeglądanie najnowszych towarów stanie się częścią jego codziennej czy cotygodniowej rutyny 11. Ostatnią waŝną grupą są eksperci. Przyjmują oni zazwyczaj jedną z trzech postaci: zbieracza, rezydenta lub przewodnika. ChociaŜ zachowania ich są róŝnorodne, są to najwaŝniejsi klienci i wymagają od e-przedsiębiorcy poświęcenia im najwięcej uwagi. Typ zbieracza woli poszukiwania od zwykłego przeglądania. Wie, co chce kupić i chce dokonać transakcji najczęściej bardzo szybko. Zbieracz jest często informacyjnym, albo gadŝetowym hobbystą. Rezydenci to z kolei osoby, które mogą na witrynach internetowych spełniać długie godziny. Czas ten wypełniają długimi rozmowami, wymianą poglądów, często na witrynach posiadających fora internetowe czy na portalach społecznościowych. Przewodnik to często rezydent, który naleŝąc do jakiejś wirtualnej społeczności przyjął na siebie odpowiedzialność za pomoc innym członkom tej społeczności, najczęściej początkującym 12. Wydaje się, Ŝe wyŝej wymienione typy e-klientów bardziej odnoszą się do portali społecznościowych niŝ do e-sklepów. JednakŜe nic bardziej mylnego. Bardzo często e-sklepy posiadają przy kaŝdym produkcie specjalne boxy, w których klienci mogą wyraŝać swoje opinie na ich temat, co więcej e-sklepy mogą posia- 9 L. Windham, Dusza nowego konsumenta, CeDeWu, Warszawa 2001, s D. Siegel, Futuryzuj swoją firmę, IFC Press, Kraków 2001, s Ibidem, s Ibidem, s

7 dać specjalne fora, na których rezydenci czy przewodnicy mogą wymieniać swoje poglądy i udzielać innym uŝytkownikom cennych rad. Jedną z nowoczesnych praktyk nastawioną na pomoc wirtualnych społeczności e-klientów w działalności gospodarczej róŝnego typu jest crowdsourcing. Polega on na tym, Ŝe to klient uczestniczy w tworzeniu nowego produktu opisując swoje preferencje i wymagania względem niego, często proponując gotowe rozwiązania (internauta proponując najlepsze rozwiązanie otrzymuje nagrodę lub wynagrodzenie). Gdyby nie ta metoda, to takie firmy jak Microsoft musiałyby poświęcić duŝo więcej czasu na dostosowywaniu swoich systemów operacyjnych do wymagań klienta. Kolejną bardzo waŝną grupą e-klientów są e-klienci instytucjonalni. Tego typu klient to osoba, która w imieniu zatrudniającej jej firmy kupuje określone produkty i usługi przez Internet. Z ramienia firmy takimi e-klientami mogą być na przykład specjaliści do spraw technologii informacyjnej oraz specjaliści do spraw zakupów. Specjaliści do spraw IT wykorzystują Internet do zaspokajania potrzeb związanych z kontaktem z innymi jednostkami, które mogą dotyczyć między innymi badań produktów (arkusze danych, ceny, specyfikacja), działalności w zakresie sprzedaŝy i dystrybucji, działalności promocyjnej czy analizowania konkurencji. Specjaliści do spraw zakupów są odpowiedzialni za zakupy dla swojej jednostki. Ich zadaniem jest wyszukiwanie najlepszych ofert, korzystanie z nich, śledzenie dostaw czy na przykład aktualizacja posiadanego oprogramowania. Jeszcze inną grupą klientów instytucjonalnych są drobni przedsiębiorcy, którzy najczęściej samodzielnie dokonują transakcji przez Internet 13. Grupa klientów instytucjonalnych jest o tyle waŝna, Ŝe właśnie z tą grupą firmy e-commerce często nawiązują długie relacje i sieci powiązań. Co więcej, ta grupa klientów to często główni partnerzy procesu transakcji wymiany. Są oni więc bardzo waŝnym podmiotem walki konkurencyjnej wśród firm w obszarze e-biznesu. 4. E-commerce jako działalność na miarę współczesności Współczesna, silnie zinformatyzowana gospodarka wymaga od przedsiębiorców pójścia z duchem czasu. Wśród internautów daje się słyszeć przekonanie, Ŝe jeŝeli czegoś nie moŝna znaleźć w Internecie, to tak naprawdę nie istnieje. Firmy istniejące juŝ na rynku, jak równieŝ nowopowstałe, powinny potraktować Internet, jako bardzo powaŝny i istotny kanał dystrybucji. Współcześnie praktycznie kaŝda firma ma moŝliwość sprzedaŝy towarów i usług drogą elektroniczną. Stopień złoŝoności tego rodzaju działań moŝe być oczywiście róŝny od prostych czynności w ramach statycznego serwisu internetowego, aŝ po rozbudowane systemy obsługujące składanie i realizację zamówień oraz uczestnictwo w rynku elektronicznym. W najprostszej formie witryna serwisu handlowego prezentuje dostępne produkty oraz opcje składania i realizowania zamówień. Bardziej rozbudowane serwisy dają moŝliwość wybierania towarów do koszyka i wykonywaniu płatności przez Internet. Jeszcze bardziej zaawansowa- 13 L. Windham, Dusza nowego konsumenta, op.cit., s

8 ne witryny świadczą e-klientom bezpośrednią pomoc w procesie przeprowadzanej transakcji. Na jeszcze wyŝszym poziomie moŝna budować indywidualne relacje z kaŝdym e-klientem oferując mu specjalne upusty czy dostosowując witrynę do jego preferencji. Stosując coraz to nowsze i profesjonalne rozwiązania, coraz lepiej dostosowane do potrzeb e-klientów moŝna stworzyć e-sklep na bardzo wysokim, konkurencyjnym poziomie, dający przedsiębiorcy moŝliwość poszerzania rynków zbytu, dostęp potencjalnym klientom do oferowanych produktów 24 godziny na dobę, jak równieŝ szybkie aktualizowanie informacji o posiadanym asortymencie i cenach. Dostępnych jest wiele aplikacji zarówno płatnych, jak i bezpłatnych, które wspomagają uruchamianie sprzedaŝy internetowej. Często ułatwiają one zarządzanie witryną i bieŝące aktualizowanie danych, które moŝna przeprowadzać w prosty i szybki sposób 14. E-sklep to tak naprawdę witryna internetowa na ekranie komputera klienta. Tak jak w przypadku klasycznego sklepu celem e-sprzedawcy jest zachęcenie klienta do obejrzenia danego towaru, co w konsekwencji powinno się przyczynić do jego kupna. NajwaŜniejszym elementem niezbędnym do prezentacji oferowanych dóbr i usług jest katalog. Stanowi on wirtualny odpowiednik tradycyjnych półek sklepowych, równieŝ z ofertami specjalnymi, hitami cenowymi czy wyprzedaŝami. Katalog zawiera mniej lub bardziej zorganizowany spis produktów na sprzedaŝ. Katalogi powinny być budowane równieŝ w róŝny sposób w zaleŝności czy są one tworzone dla nabywców czy sprzedawców czy w odniesieniu do róŝnych typów relacji (B2B, B2C itd.). Nie jest to rzeczą nową, gdyŝ w tradycyjnych sklepach równieŝ występują hurtownie, sklepy detaliczne czy delikatesy dostosowane do róŝnych typów klientów 15. Jak w przypadku tradycyjnej gospodarki, równieŝ podmioty e-biznesu ewoluowały, szczególnie w ostatnich latach. Firma Intel wyróŝniła trzy etapy rozwoju, generacje e-biznesu. Pierwsza generacja, która jest nadal bardzo powszechna, polega na zamieszczaniu informacji o firmie lub jej reklamę na stronach www. Klienci zainteresowani danym produktem z ramienia Internetu pozyskują jedynie podstawowe informacje na temat produktu, natomiast dalsze kwestie związane z przystąpieniem do transakcji i jej realizacją odbywają się w sposób tradycyjny. Współcześnie takie rozwiązanie wybiera wiele małych i średnich firm, które nie zawsze stać na prowadzenie działalności e-commerce, a dla których posiadanie własnej strony www jest obecnie juŝ standardem. Druga generacja e-biznesu charakteryzuje się przerzuceniem całej wymiany handlowej do Internetu. Dynamiczny rozwój tej generacji usług sprawił, Ŝe na rynku powstało tak wiele firm e-commerce, Ŝe klient, który jest zainteresowany kupnem określonego towaru mimo braku konieczności wychodzenia z domu, często musi spędzać wiele czasu przed monitorem komputera, aby znaleźć najlepiej spełniający cenowe i techniczne wymagania produkt, wśród wielu tysięcy witryn e-sklepowych zorganizowa- 14 A. Baruk, Jak skutecznie oddziaływać na odbiorców?, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2006, s M. Norris, E-biznes, WKiŁ, Warszawa 2001, s

9 nych w róŝny sposób. Problem ten dotyczy przede wszystkim handlu typu B2B. W przypadku klienta biznesowego zakupienie wielkiej ilości produktu, którego cena jednostkowa będzie niewiele wyŝsza od najbardziej konkurencyjnej, moŝe przynieść stratę. W odpowiedzi na powyŝsze trudności powstał e-biznes trzeciej generacji, który ma na celu zorientowanie na klienta. Istotą tego etapu rozwoju jest to, Ŝe klient nie musi ręcznie przeszukiwać witryn e-sklepowych, ale otrzymuje specjalną aplikację, która po uprzednim wprowadzeniu przez klienta odpowiednich kryteriów związanych z produktem wyszukuje najlepiej dopasowaną ofertę. Zdaniem P. Pągowskiego sklep internetowy trzeciej generacji moŝna porównać do hurtowni, w której znajdują się tylko potrzebne w danej chwili towary, ale za to od wszystkich producentów, a ulotki z opisami produktów zawierają wyłącznie te dane, które są potrzebne konkretnemu klientowi. Na dodatek wszystkie informacje są na bieŝąco aktualizowane 16. Dynamiczne zmiany w gospodarce, w strukturze popytu oraz w gustach i preferencjach współczesnego klienta wymuszają równieŝ na przedsiębiorcach z branŝy e-commerce bieŝące dostosowywanie się do światowych trendów. Konieczność ta jest podyktowana równieŝ tym, Ŝe wprowadzanie niezbędnych zmian czy nawet reorganizacja działalności w przypadku e-biznesu jest duŝo łatwiejsza niŝ w przypadku tradycyjnego biznesu, a więc tym bardziej naraŝona na rosnącą konkurencję innych podmiotów na rynku elektronicznym. Wprowadzanie często innowacyjnych rozwiązań na witrynach e-sklepów, coraz to lepiej dopasowanych do klienta, posiadających intuicyjny interface, dostęp do wielu kanałów pozyskiwania danych o produkcie oraz tych związanych z technicznym przeprowadzaniem transakcji, które w całości moŝna zawierać przez Internet, staje się współcześnie nie tylko wymogiem, ale standardem działalności e-commerce. 5. Podsumowanie Chyba nikt nie ma wątpliwości, Ŝe Internet w dzisiejszych czasach jest bardzo potęŝnym instrumentem. UŜytkownicy tej sieci generują nowe potrzeby i wymagania. Wymusza to z jednej strony na tradycyjnych przedsiębiorcach konieczność zaistnienia wśród e-społeczności, a z drugiej tworzy grunt do powstawania firm e-commerce tworzących własne witryny e-sklepowe. Działalność taka jest stosunkowo łatwa do załoŝenia, elastyczna w dostosowywaniu się do zmieniających się potrzeb oraz generuje stosunkowo małe koszty. Działalność e-commerce zyskuje na popularności właśnie dlatego, Ŝe jest konkurencyjna względem tradycyjnych form prowadzenia handlu oraz moŝe łatwo reagować na konkurencję powstającą na rynku elektronicznym. Łatwość dostępu do zasobów internetowych i produktów oferowanych przez e-sklepy tylko wzmacnia tezę, Ŝe Internet to kanał dystrybucji mający przed sobą dynamiczną przyszłość i rozwój. 16 T. Ordysiński, Modelowanie strategii rozwoju e-biznesu w przedsiębiorstwie, op.cit., s

10 Bibliografia: 1. Baruk A., Jak skutecznie oddziaływać na odbiorców?, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń Nojszewski D., Biznes elektroniczny - czyli jaki?, E-mentor 2004, nr 1 (3), [online] ( ). 3. Norris M., E-biznes, WKiŁ, Warszawa Ordysiński T., Modelowanie strategii rozwoju e-biznesu w przedsiębiorstwie, WNUS, Szczecin Siegel D., Futuryzuj swoją firmę, IFC Press, Kraków Szpringer W., Dystrybucja w gospodarce cyfrowej, WNWZUW, Warszawa Szpringer W., Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie. Od e-commerce do e-businessu, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa Windham L., Dusza nowego konsumenta, CeDeWu, Warszawa Wójcik G.P., E-commerce technologią przyszłości [w:] Godlewska M., Zarządzanie przedsiębiorstwem w dobie globalizacji, Vizja Press & IT, Warszawa Abstrakt Powstanie i rozwój Internetu spowodowały wzrost popularności rynku elektronicznego. W ramach rynku elektronicznego moŝna wyróŝnić trzy podstawowe elementy, a więc infrastrukturę e-gospodarki, e-biznes oraz e-commerce. E-commerce polega na dokonywaniu transakcji kupna-sprzedaŝy dóbr czy usług wykorzystujących, jako platformę wymiany, sieć internetową. Działalność e-commerce zyskuje na popularności, dlatego Ŝe jest konkurencyjna względem tradycyjnych form prowadzenia handlu oraz moŝe łatwo reagować na konkurencję powstającą na rynku elektronicznym. E-Commerce as a Business Model Adapted to the Requirements of an E-Client and Modern Economy The appearance and development of the Internet has increased the popularity of the electronic market. Within the electronic market we can distinguish such three basic elements as e-economy, e-business and e-commerce. E-commerce consists in making purchase-sale transactions of goods or services using the Web as a platform for the exchange for that purpose a web-based platform. The activities of e-commerce are gaining popularity, because it is competitive in relation to traditional forms of trade, and can easily and fast respond to competition arising in the electronic market. Karol Krzyszkowski, student, Students Scientific Circle KONCEPT, Jan Kochanowski University of Humanities and Natural Sciences in Kielce; engineer Patrycja Mazurczak, student, Students Scientific Circle ZIPPER, Kielce University of Technology. 176

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Żuchowski*, Ilona Nawrocka **

Ireneusz Żuchowski*, Ilona Nawrocka ** Ireneusz Żuchowski*, Ilona Nawrocka ** APLIKACJE INTERNETOWE JAKO RDZEŃ NOWOCZESNEGO BIZNESU INTERNET APPLICATIONS AS A ROOT OF MODERN BUSINESS Internet, intranet i Ekstranet sieciami komputerowymi wspomagającymi

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

E-BIZNES NAJWAśNIEJSZE ELEMENTY

E-BIZNES NAJWAśNIEJSZE ELEMENTY Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 16, Nr 1/2012 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Ł a d g o s p o d a r c z y i s p o ł e c z n y Rafał Prońko

Bardziej szczegółowo

E-marketing w nowoczesnej firmie. Adam Pawlicz, Daniel Szostak, Jakub Szpon

E-marketing w nowoczesnej firmie. Adam Pawlicz, Daniel Szostak, Jakub Szpon E-marketing w nowoczesnej firmie Adam Pawlicz, Daniel Szostak, Jakub Szpon Szczecin 2014 Copyright by Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie 2014 All rights reserved. Autorzy dr Adam Pawlicz

Bardziej szczegółowo

MODEL ZARZĄDZANIA PORTALEM

MODEL ZARZĄDZANIA PORTALEM UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Rozprawa doktorska pt. MODEL ZARZĄDZANIA PORTALEM REKRUTACYJNYM mgr Agnieszka Wiącek Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz Warszawa 2011 Spis treści Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie?

Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie? www.pwc.pl Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie? Raport e-commerce 2011 Raport powstał dzięki współpracy z naszymi

Bardziej szczegółowo

Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych

Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych Krzysztof Łapiński, Marcin Peterlik, Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa Grudzień 2012 Spis treści Wstęp ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH Krzysztof Dobosz Handel elektroniczny skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Rozwój segmentów rynku transakcji internetowych Wprowadzenie Gospodarka elektroniczna

Rozwój segmentów rynku transakcji internetowych Wprowadzenie Gospodarka elektroniczna Rozwój segmentów rynku transakcji internetowych Materiał prezentowany w niniejszym referacie poświęcony został usystematyzowaniu wiadomości na temat rynku transakcji internetowych. Poza uporządkowaniem

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA WSPÓŁCZESNYCH MENEDŻERÓW W HANDLU INTERNETOWYM

WYZWANIA WSPÓŁCZESNYCH MENEDŻERÓW W HANDLU INTERNETOWYM Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 1145 ORGANIZACJA i ZARZĄDZANIE, z. 50 2013 GRZEGORZ SZYMAŃSKI Zakład Innowacji i Marketingu Politechnika Łódzka WYZWANIA WSPÓŁCZESNYCH

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH DO WYKORZYSTANIA NA RYNKU ELEKTRONICZNYM

PROPOZYCJA TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH DO WYKORZYSTANIA NA RYNKU ELEKTRONICZNYM PROPOZYCJA TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH DO WYKORZYSTANIA NA RYNKU ELEKTRONICZNYM Tomasz BARTUŚ Streszczenie: Celem artykułu jest zaproponowanie technologii informatycznych, które mogą wykorzystać organizacje

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy 1 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy Łukasz Laskowski Zespół Systemów produkcji Rolnej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Brwinów

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE III

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE III Redakcja Milan Popović Michał Błaszczyk INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE III Łódź 2010 Recenzent: dr Jarosław Zając Redakcja: mgr Milan Popović, mgr Michał Błaszczyk Publikacja dofinansowana przez Prorektora

Bardziej szczegółowo

E-biznes i handel internetowy

E-biznes i handel internetowy 05.07.2004 r. E-biznes i handel internetowy W świecie współczesnym jednym z warunków funkcjonowania przedsiębiorstw jest umiejętne wykorzystywanie oraz przetwarzanie informacji. Informacja staje się podstawowym

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY B2C DLA WSPOMAGANIA PROCESÓW LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE

ZASTOSOWANIE METODY B2C DLA WSPOMAGANIA PROCESÓW LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 56 Nr kol. 1845 Monika ODLANICKA-POCZOBUTT Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE. Nr 4. redakcja Helena Kościelniak

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE. Nr 4. redakcja Helena Kościelniak ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE Nr 4 redakcja Helena Kościelniak Częstochowa 2011 1 Redaktor naukowy Zeszytu dr hab. Helena Kościelniak prof. PCz Komitet naukowy: prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Wirtualni asystenci w handlu elektronicznym

Wirtualni asystenci w handlu elektronicznym Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Karolina Kuligowska Wirtualni asystenci w handlu elektronicznym Praca magisterska na kierunku: Informatyka i Ekonometria Praca wykonana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa

Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa Lidia Danik Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa Wprowadzenie Segmentacja i pozycjonowanie uznawane są za

Bardziej szczegółowo

INTERNET SZANSA ROZWOJU DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

INTERNET SZANSA ROZWOJU DLA PRZEDSIĘBIORSTWA Nina Witulska Studentka III roku Zarządzania i Marketingu Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania INTERNET SZANSA ROZWOJU DLA PRZEDSIĘBIORSTWA 1. Wstęp Współcześnie żyjący ludzie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości dla klientów w erze technologii informatyczno-komunikacyjnych

Tworzenie wartości dla klientów w erze technologii informatyczno-komunikacyjnych Agnieszka M. Wiśniewska, Katarzyna Liczmańska Tworzenie wartości dla klientów w erze technologii informatyczno-komunikacyjnych Streszczenie: Model łańcucha wartości jest opracowaną przez M.E. Portera koncepcją

Bardziej szczegółowo

Grupy niejawne w wirtualnym otoczeniu organizacji

Grupy niejawne w wirtualnym otoczeniu organizacji dr inŝ. Ilona Pawełoszek-Korek Katedra Informatyki Ekonomicznej Politechnika Częstochowska e-mail: ipaweloszek@zim.pcz.pl Grupy niejawne w wirtualnym otoczeniu organizacji Streszczenie W dobie rozwoju

Bardziej szczegółowo

ROLA E-BIZNESU W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW

ROLA E-BIZNESU W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW mgr Tomasz Sobel Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna mgr Jolanta Pochopień Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ROLA E-BIZNESU W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW Streszczenie: W artykule zwrócono

Bardziej szczegółowo

Trendy ekonomiczne na polskim rynku

Trendy ekonomiczne na polskim rynku Redakcja: Milan Popović Jacek Sikorski Trendy ekonomiczne na polskim rynku Łódź 2009 Recenzent: dr Jarosław Zając Redakcja: Milan Popović, Jacek Sikorski Publikacja dofinansowana przez Prorektora ds. Studenckich

Bardziej szczegółowo

E-commerce - The Way of Market Globalization

E-commerce - The Way of Market Globalization MPRA Munich Personal RePEc Archive E-commerce - The Way of Market Globalization Grzegorz Chodak Wroc law University of Technology, Poland June 2010 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/34181/ MPRA

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ WYKORZYSTYWANE W LOGISTYCE W E-GOSPODARCE

NARZĘDZIA TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ WYKORZYSTYWANE W LOGISTYCE W E-GOSPODARCE NARZĘDZIA TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ WYKORZYSTYWANE W LOGISTYCE W E-GOSPODARCE Joanna Palonka Wprowadzenie Na charakter współczesnej gospodarki i biznesu największy wpływ mają procesy globalizacyjne. Sformułowana

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 6. Wykaz waŝniejszych skrótów... 7. Od redaktora serii wydawniczej... 8. Wstęp... 10

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 6. Wykaz waŝniejszych skrótów... 7. Od redaktora serii wydawniczej... 8. Wstęp... 10 SPIS TREŚCI Informacje o autorach... 6 Wykaz waŝniejszych skrótów... 7 Od redaktora serii wydawniczej... 8 Wstęp... 10 Rozdział 1. Marketing jako narzędzie realizacji przez gminę funkcji informacyjno-promocyjnej...

Bardziej szczegółowo