Szkolenie z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolenie z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych"

Transkrypt

1 Szkolenie z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych Dr Izabela Jabłońska-Barna Katedra Ekologii Stosowanej UWM Projekt Zamawiamy i dobrego inżyniera budownictwa mamy nr POKL /12-01 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Analiza cyklu życia LCA (Life Cycle Assessment) czyli analizy wszystkich oddziaływań na środowisko naturalne w pełnym cyklu jego istnienia ocenia wielkość presji w fazach wytwarzania i użytkowania, dotyczącą zużycia zasobów odnawialnych i nieodnawialnych, energii elektrycznej oraz emisji zanieczyszczeń, recyklingu, odpadów niebezpiecznych i zwykłych. Dla ułatwienia analizy wprowadzono środowiskowe deklaracje wyrobu.

3 Deklaracje środowiskowe Deklaracje środowiskowe I-go typu to wielokryterialna ocena, potwierdzająca ogólną środowiskową przyjazność wyrobu i jest rodzajem dobrowolnego certyfikatu. Ten typ oznakowania jest porównywalny z europejskim EU Ecolabel tzw. Eco Flower. Deklaracje EKO ITB* Przyjazny Budynek wydaje się dla budynku o niskim zapotrzebowaniu na energię a EKO ITB Przyjazny Wyrób dla najlepszych dostępnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych w zakresie efektywności energetycznej. *Instytut Techniki Budowlanej

4 Deklaracje środowiskowe Deklaracje środowiskowe II-go typu to pojedyncze stwierdzenia środowiskowe, dotyczące wyrobów, technologii i usług budowlanych oraz obiektów budowlanych (wg PN-EN ISO 14021) wydawane na podstawie oświadczenia producenta a weryfikowanego przez niezależną jednostkę ITB np.: wyrób nie zawiera substancji toksycznych, wyrób o zmniejszonym zużyciu energii, wyrób wykonany przy redukcji CO 2.

5 Deklaracje środowiskowe Deklaracje środowiskowe III-go typu to zbiór danych (wg normy EN 15804), opisujących energochłonność i emisje w poszczególnych fazach istnienia wyrobu : faza A wyrób : dostarczenie surowców, transport do miejsca produkcji, wytwarzanie produktu (obligatoryjnie), transport na miejsce budowy, instalacja-montaż w budowli (opcjonalnie), faza B budynek : użytkowanie, eksploatacja, wymiana (opcjonalnie), faza C likwidacja: rozbiórka, poużytkowe zagospodarowanie (opcjonalnie).

6 Od roku dla nowo oddanego do użytku budynku wymagany jest Świadectwo charakterystyki energetycznej. Określa ono wartość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP i energię końcową EK. Wyliczenia podane są w kwh/m 2 /rok. Energia pierwotna uwzględnia straty powstające na etapie jej produkcji i przesyłaniu. Może być większa od końcowej, gdy nośnikiem ciepła jest np. gaz, prąd lub mniejsza, gdy nośnikiem jest biomasa.

7 Certyfikacja ekologiczna budynków Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (Polish Green Building Council, w skrócie PLGBC) polskie stowarzyszenie typu non-profit zrzeszające różne podmioty z dziedziny budownictwa i gospodarki nieruchomościami, mające na celu propagowanie w tych dziedzinach działania na zasadach zrównoważonego rozwoju. PLGBC zostało przyjęte do światowej federacji World Green Building Council jako jej polski oddział.

8 Certyfikacja ekologiczna budynków brytyjski system certyfikacji BREEAM amerykański system certyfikacji LEED Zarówno LEED, jak i BREEAM, oceniają budynki w oparciu o wiele kryteriów środowiskowych, oraz związanych ze zrównoważonym gospodarowaniem zasobami.

9 Certyfikat Zrównoważonego Budynku otrzymuje się po ocenie wielorakich cech tego budynku począwszy od położenia działki, użytych materiałów, odprowadzania odpadów i ścieków, korzystania z energii, wody, wprowadzanie innowacyjnych technologii poprawiających oddziaływanie budynku na środowisko.

10 System certyfikacji BREEAM klasyfikuje obiekt pod kątem jego wpływu na otoczenie, oceniając spełnienie kryteriów w następujących kategoriach: Energia, Materiały, Zdrowie i Komfort, Zarządzanie, Odpady, Zanieczyszczenie środowiska, Transport, Wykorzystanie gruntu i ekologia, a także Woda. Zgodnie ze standardem projektanci powinni dążyć do zminimalizowania zużycia wody w procesie użytkowania zielonych budynków.

11 W certyfikacji LEED (ang. Leadership in Energy and Environmental Design) międzynarodowym systemie potwierdzającym spełnienie przez obiekt wymagań środowiskowych, kwestia oszczędności wody i jej racjonalnego wykorzystania zajmuje istotne miejsce. Efektywne wykorzystanie zasobów wodnych jest jedną z pięciu podstawowych kategorii ocenianych w procesie certyfikowania budynku (pozostałe to: Zrównoważona lokalizacja, Jakość środowiska wewnętrznego, Energia i atmosfera oraz Materiały i zasoby). Warunkiem niezbędnym do oceny obiektu w kategorii Efektywne wykorzystanie zasobów wodnych jest redukcja zużycia wody z sieci wodociągowej o 20%.

12 Efektywne wykorzystanie zasobów wodnych jest definiowane w certyfikacji LEED za pomocą różnych kryteriów, które zostały dostosowane do typów obiektów poddawanych ocenie. Najczęściej stosowane są trzy kryteria: Efektywne kształtowanie otoczenia budynku i krajobrazu (ang. Water efficient landscaping), Innowacyjne technologie gospodarowania ściekami (ang. Innovative wastewater technologies) i Redukcja zużycia wody (ang. Water use reduction).

13 W podkategorii Innowacyjne technologie gospodarowania ściekami punkty są przyznawane za zmniejszenie zużycia wody do transportu ścieków w budynku o 50%, dzięki zastosowaniu specjalnych urządzeń sanitarnych, wykorzystaniu wody deszczowej lub wody szarej. Redukcja zużycia wody jest punktowana w przypadku gdy budynki posiadające strategię i rozwiązania, pozwalające na co najmniej 30 % redukcję zużycia wody.

14 W zrównoważonym budownictwie dąży się do ograniczania zużycia zasobów naturalnych, w tym wody.

15 Powierzchnia Ziemi km 2 Oceany km 2 Lądy km 2

16

17 Podział wód powierzchniowe, atmosferyczne, podziemne.

18 Wody powierzchniowe to wszystkie wody występujące na powierzchni Ziemi. Należą do nich : wody słone - oceany, morza i słone jeziora, wody słodkie - rzeki, jeziora, zbiorniki retencyjne oraz bagna.

19

20 Wody atmosferyczne związane są ściśle z atmosferą. Zaliczamy do nich przede wszystkim deszcz, śnieg, mgłę, itp. Zasilają one wody powierzchniowe i wody podziemne. Wody podziemne z kolei, to wody znajdujące się pod powierzchnią ziemi, które wypełniają szczeliny, próżnie i pory skalne. Stanowią one 97 % ogólnych zasobów wód pitnych na naszej planecie. Dzielimy je na: podskórne - występują na głębokości od kilkudziesięciu centymetrów do kilku metrów nad pierwszą nieprzepuszczalną warstwą gleby, gruntowe - to wody pod nieprzepuszczalną warstwą gruntu, występujące na głębokości od 8 do 10 metrów, podziemne wody głębinowe - znajdują się na głębokości ponad 20 metrów i wypływają z głębi Ziemi.

21 Polska zaliczana jest do krajów o ubogich zasobach wodnych. Podstawowe znaczenie w zaopatrywaniu gospodarki narodowej w wodę w Polsce mają zasoby wód powierzchniowych. Wody ujmowane z rzek i jezior pokrywają ponad 80 % potrzeb kraju. Zasoby wód podziemnych przeznaczone są przede wszystkim na zaopatrzenie ludności w dobrej jakości wodę do picia. W Polsce wprowadzono regulacje prawne nakazujące racjonalizację zużycia tych wód.

22 Zasoby wodne polskich rzek wahają się w granicach 90 km 3 40 km 3. Roczne zapotrzebowanie na wodę w naszym kraju wynosi 20 km 3.

23

24

25 W całościowym zużyciu wody można wyróżnić jej wykorzystanie do celów energetyki (w skali UE jest to 44%), rolnictwa (24%), na cele komunalne (21%) oraz na potrzeby przemysłu (11%).

26 Na trzy z wymienionych wyżej obszarów budownictwo ma znaczący wpływ, a to za sprawą zużycia energii w budynkach, uzależnionego od ich efektywności energetycznej, przemysłu wyrobów budowlanych, przyczyniającego się do zużycia zarówno energii jak i wody, a także efektywności wykorzystania wody w fazie użytkowania budynku.

27 Za główne czynniki bezpośrednio wpływające na zużycie wody w budynku uznaje się: liczbę mieszkańców, sposób postępowania mieszkańców, obecność wodooszczędnego wyposażenia, wykorzystywanie alternatywnych źródeł wody (pozyskiwanie wody deszczowej, ponowne używanie tzw. szarej wody ).

28 Prysznic czy kąpiel

29

30 Prysznic już od 29 zł Dlaczego ta reklama? Prysznic -Kup Najtaniej. Nie przepłacaj. Porównaj Ceny!

31 Zmniejszenie zużycia wody, to również m. in. specjalne dopowietrzone sitka natrysków, które ograniczają strumień przepływającej wody.

32 Czynność Potencjalne oszczędności na wodzie Potencjalne oszczędności miesięczne Potencjalne oszczędności roczne Zakręcanie kranów przy myciu zębów l 4 osoby, 3 razy dziennie 900 l ~ 9 PLN na osobę, 3,6 m 3 gospodarstwo 43 m³ ~ 480 PLN Uszczelnienie zaworów 1 kropla wody/s. 16,8l. na dobę. 504 l na kran ~ 5 PLN 6,1 m³ ~ 61 PLN na kran Instalacja perlatorów Do 15% oszczędności 20 l/osobe 2400 l ~24 PLN 28,8 m³ ~288 PLN Wymiana wanny na prysznic ok. 150 l na kąpiel ~54 kąpiele miesięcznie 8,1 m³ ~ 81 PLN 97 m³ ~ 972 PLN

33 W tradycyjnym gospodarstwie domowym 50 80% wody ściekowej może być wykorzystanej jako szara woda. Do wykorzystania nadaje się niemal cała woda, jakiej używa się w domu, z wyjątkiem wody po spłukaniu toalet.

34

35 Szara woda znacznie różni się od wody powstałej po spłukaniu ubikacji zarówno ilością, jak i różnorodnością zawartych w niej chemikaliów i bakterii (od odchodów po toksyczne środki chemiczne). Ze względu na obawy co do potencjalnych Ze względu na obawy co do potencjalnych zagrożeń zdrowotnych czy środowiskowych, wiele prawodawstw wymaga tak intensywnej przeróbki szarej wody w celu jej legalnego przetworzenia na wodę czystą, że koszt odzysku jest wyższy niż koszt pozyskania czystej wody.

36 Pomimo tych przeszkód, szara woda jest częstokroć stosowana do podlewania i nawadniania ogrodów - legalnie, a czasem i nielegalnie. W strefach klimatycznych narażonych na suszę, gdzie stosowane są zakazy używania wody pitnej do podlewania czy mycia aut, jest ona stosowana często. Przykładem kraju o takim klimacie jest Australia, gdzie rząd ze względu na suszę wprowadził regulacje prawne umożliwiające stosowanie szarej wody, i gdzie są dostępne w sprzedaży systemy do rozsączania szarej wody, posiadające certyfikację w tym zakresie. W krajach afrykańskich używanie szarej wody jest powszechne, pomimo braku regulacji prawnych w tym zakresie.

37

38 Woda deszczowa powinna być zagospodarowana odprowadzona jako ściek lub wykorzystana w gospodarstwie domowym (można w ten sposób oszczędzić aż do 50% wody doprowadzanej wodociągiem)

39 Jednym ze sposobów ograniczania zużycia wody w budownictwie jest zastosowanie w przeszkleniach szkła samoczyszczącego, którego właściwości pozwalają ograniczyć częstotliwość mycia szyb i tym samym zmniejszyć zużycie wody.

40 Szkło Pilkington Activ jest pokryte od zewnątrz specjalną, niewidoczną dla oka powłoką, o podwójnym działaniu. Dzięki fotokatalizie reakcji zachodzącej z udziałem promieniowania ultrafioletowego cząsteczki zanieczyszczeń organicznych ulegają rozkładowi. Z kolei właściwości hydrofilowe powłoki sprawiają, że woda deszczowa rozlewa się równo po powierzchni szkła, zmywając uwolniony brud nie pozostawiając zacieków.

41 Budynek BorgWarner z certyfikatem LEED Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań i technologii pozwoliło na zmniejszenie zużycia wody o 1/3

42

43 Nie tylko prawodawcy wskazują na potrzebę budowania nienaruszającego naturalnych zasobów, ale też rynek nieruchomości zaczyna stawiać na zrównoważone budownictwo. Planowanie ekologicznych budowli staje się też ekonomiczną koniecznością. Inwestorzy już dzisiaj w fazie projektowania interesują się nie tylko budowlą ale i jej następstwami. Poza kosztami budowy pytają o przyszłe koszty utrzymania, zapotrzebowania na energię, gdyż koszt użytkowania w następnych latach może okazać się kilkukrotnie wyższy niż koszt zbudowania.

44

45

46 Zanieczyszczenie to wprowadzenie do środowiska wodnego substancji i/lub energii szkodliwych dla żywych zasobów, stanowiących niebezpieczeństwo dla zdrowia człowieka, utrudniających prowadzenie działalności związanej z ekosystemem wodnym, z rybołówstwem włącznie, a także pogarszających użytkową jakość wody oraz pomniejszających walory rekreacyjne.

47 Zanieczyszczenia wprowadzane do ekosystemów wodnych substancje odżywcze: związki azotu i fosforu, materia organiczna (w nadmiernej ilości), substancje toksyczne (metale ciężkie, trwałe związki organiczne), zanieczyszczenia ropopochodne (ropa, jej pochodne i produkty spalania), skażenia sanitarne (mikrobiologiczne), substancje radioaktywne (opad izotopów promieniotwórczych), inne (np. śmieci).

48

49 Samooczyszczanie się wód Złożony naturalny proces przekształcania rozpuszczonej materii organicznej lub zawieszonej materii organicznej w środowisku, szczególnie wód płynących, polegający na m.in. mineralizacji materii organicznej, w którym udział biorą różnorodne mikroorganizmy. Do podstawowych procesów składających się na samooczyszczanie się wód i zachodzących w obecności tlenu należą: rozcieńczanie, sedymentacja zawiesin oraz adsorpcja.

50 Eutrofizacja - czyli wzrost żyzności wód; proces stopniowego wzbogacania zbiornika wodnego w substancje pokarmowe wskutek ich wzmożonego dopływu.

51 Głównymi źródłami eutrofizacji są ścieki i nawozy (azotowe, fosforowe i potasowe) oraz przemysł (spożywczy przetwórczy i chemiczny). Eutrofizacja prowadzi do zmętnienia wody, a także zmniejsza jej przeźroczystość; zwiększony ładunek materii organicznej może wywołać wyczerpanie tlenu przy dnie, Zakwit sinic

52 Podwyższone stężenie biogenów, zwłaszcza w ciepłej porze roku, doprowadzają do nadmiernego rozwoju planktonu roślinnego, czyli tzw. zakwitów, co zmniejsza znacznie przezroczystość wód oraz ogranicza głębokościowy zasięg występowania roślinności dennej.

53 W wodach śródlądowych głównym producentem toksyn są sinice, w morzach bruzdnice i złotowiciowce.

54 Na podstawie badań mikroskopowych nie można odróżnić szczepów produkujących toksyczny od szczepów nietoksycznych. Ponadto jeden szczep danego gatunku sinic może produkować różne toksyny Podstawowe grupy toksyn sinicowych: Hepatotoksyny Neurotoksyny Cytotoksyny Dermatotoksyny

55 Hepatotoksyny (toksyny wątrobowe) są najczęściej występującymi toksynami produkowanymi przez słodkowodne sinice. Jest to spowodowane kosmopolitycznym występowaniem sinicy Microcystis aeruginosa, głównego producenta grupy hepatotoksyn nazwanych mikrocystynami. Sinica ta produkuje co najmniej 9 różnych mikrocystyn, które są cyklicznymi peptydami utworzonymi z 7 cząsteczek aminokwasów. Najczęściej występującymi mikrocystynami są : mikrocystyny LR i RR. Śmierć zwierząt w wyniku zatrucia hepatotoksynami spowodowana jest przez szybką i nieodwracalną destrukcję wątroby, co wiąże się z masowym napływem krwi do wątroby i szokiem krwotocznym. Po wniknięciu toksyny śmierć zwierząt następuje w ciągu od kilku godzin do kilku dni. Nie odnotowano dotąd śmiertelnych zatruć toksynami sinicowymi u ludzi. Jednak występowały wielokrotnie przypadki, gdy po spożyciu wody zawierającej hepatotoksyny pojawiały się takie objawy jak: wysypka skórna, gorączka, wymioty, biegunka, ostre uszkodzenie wątroby. Są także dowody na genotoksyczność hepatotoksyn, przeprowadzane in vitro na komórkach ludzkich. Kancerogenność tych substancji przewyższa klasyczny efekt mutagenny, powodowany przez benzen.

56 Cyjanek potasu Strychnina Mikrocystyna RR Mikrocystyna LR ld mg/kg 500 mg/kg 600 µg/kg 50 µg/kg

57 Stałe spożywanie przez zwierzęta małych dawek hepatotoksyn może prowadzić do zapoczątkowania nowotworów wątroby i nekrozy komórek wątrobowych, a w konsekwencji do szybszej śmierci. Hepatotoksyny są substancjami stabilnymi w wysokiej temperaturze, zatem gotowanie wody nie powoduje ich rozpadu. Bardzo wolno ulegają dekompozycji w wodzie. Są bardzo stabilne zarówno w środowisku kwaśnym jak i zasadowym, tak więc soki żołądkowe nie są w stanie rozłożyć tych toksyn. Również nie są one rozkładalne przez enzymy trawienne. Nie znane jest dotąd żadne antidotum czy terapia redukująca ich toksyczny efekt po wniknięciu do organizmu.

58

59 Neurotoksyny - uszkadzają system nerwowy. Wytwarzane głównie przez 2 gatunki sinic Anabaena flos-aquae i Aphanizomenon flos-aquae. Produkują one 2 rodzaje toksyn: anatoksynę a i aflatoksynę. Objawy zatrucia to drżenie mięśni, oszołomienie, przerywany oddech, konwulsje. Dawka letalna ld50 dla zwierząt anatoksyny a to 200 µg/kg, aflatoksyny 10 µg/kg.

60 Toksyna Liczba wariantów Rodzaj sinicy Miejsce działania Hepatotoksyny mikrocystyny > 70 Microcystis, Anabaena, wątroba Planktothrix (Oscillatoria), Nostoc Nodularyny 7 Nodularia wątroba Cytotoksyny cylindrospermopsyna 3 Cylindrospermopsis, wątroba, Aphanizomenon, Umezakia nerki Neurotoksyny anatoksyna-a 1 Anabaena, Aphanizomenon, Planktothrix (Oscillatoria), synapsy anatoksyna-a(s) 1 Anabaena synapsy saxitoksyny 19 Anabaena, Aphanizomenon, Cylindrospermopsis, Lyngbya aksony Dermatotoksyny lyngbyatoksyny 2 Lyngbya skóra aplysiatoksyny 2 Schizothrix, Oscillatoria, Lyngbya przewód pokarmowy, skóra lipopolisacharydy >20 wszystkie sinice

61 Nie oddychać! Koncentracja organizmów chorobotwórczych w unoszonym aerozolu może być nawet krotnie większa w porównaniu do środowiska wodnego! Badania nad emisją szkodliwych aerozoli stały się Badania nad emisją szkodliwych aerozoli stały się nawet koronnym dowodem w procesie sądowym. Sołtys wsi Dębogórze koło Gdyni udowodnił dzięki nim, że pobliska oczyszczalnia jest przyczyną licznych chorób przewodu pokarmowego wśród mieszkańców wsi.

62 Wody o minimalnej ilości zawiesiny mają barwę błękitną. Żyzne rejony oceanów w strefie umiarkowanej są zazwyczaj zielone, a rejony o wysokiej trofii żółtozielone.

63 Regionalne Centrum Sinicowe Pracownia Ekologii Biochemicznej Mikroorganizmów Uniwersytet Gdański Aktualną sytuację dotyczącą zakwitów w Morzu Aktualną sytuację dotyczącą zakwitów w Morzu Bałtyckim można obserwować na stronie:

64

65 Trwałe związki organiczne dwuchlorodwufenylotrójchloroetan (DDT), polichloropochodne trójfenyli (PCTs), dwubenzodioksyny (PCDs), dwubenzofurany (PCDFs), polichloropochodne dwufenyli (PCBs) i chlorofenole.

66 DDT jest czynnikiem kancero- i mutagennym. Jest kumulowany w tkance tłuszczowej, w wątrobie i mózgu. W przypadku zbyt szybkiego odchudzania się może dojść do szybkiego uwolnienia się DDT z tkanki tłuszczowej i zatrucia całego organizmu, a nawet zgonu.

67 W organizmie człowieka może uszkodzić centralny układ nerwowy, doprowadzić do osłabienia pamięci i niedorozwoju umysłowego. Jako środek rakotwórczy powoduje najczęściej nowotwory wątroby.

68 Aby chronić prywatność użytkownika, program PowerPoint uniemożliwił automatyczne pobranie tego zewnętrznego obrazu. Aby pobrać i wyświetlić ten obraz, kliknij przycisk Opcje na pasku komunikatów, a następnie kliknij opcję Włącz zawartość zewnętrzną. Obszary zagrożenia malarycznego Z: derivative work based on Malaria distribution (de).png

69 Akumulacja i przenoszenie się toksycznej substancji PCB w ekosystemie środowiska wodnego w mg/g masy tłuszczowej

70 Skutki zdrowotne - mogą wywoływać nowotwory, choroby układów immunologicznego i nerwowego, uszkodzenia wątroby, bezpłodność, a także uszkodzenie płodu u kobiet w ciąży.

71 PCB w budynkach Zazwyczaj można je znaleźć w budowlach z lat 1960 oraz Często są to budynki użyteczności publicznej, takie jak szkoły i przedszkola. Jako źródła zanieczyszczenia wchodzą w rachubę m.in. uszczelniacze do fug zawierające PCB ("tiokol"), nieszczelne kondensatory w świetlówkach, środki zmniejszające palność oraz farby i tworzywa sztuczne zawierające PCB w roli zmiękczacza. Czasami stosowano PCB w klejach do parkietów i płytek wykładzinowych. Czy pobyt w pomieszczeniach zanieczyszczonych PCB może mieć skutki Czy pobyt w pomieszczeniach zanieczyszczonych PCB może mieć skutki zdrowotne? Według obecnego stanu wiedzy, nie należy obawiać się ostrych objawów zatrucia. Jeśli chodzi jednak o długotrwałe oddziaływanie PCB na układ hormonalny, immunologiczny i centralny układ nerwowy, to wiedza jest niepełna. Oprócz tego ze względu na fakt, że polichlorowane bifenyle są prawdopodobnie kancerogenne, stosuje się profilaktycznie zasadę minimalnego stosowania.

72 Są to toksyczne substancje, szkodliwe dla większości organizmów. Kumulują się w organizmach zwierząt i migrują w łańcuchu pokarmowym. Są to min.: rtęć, kadm, miedź, cynk i ołów; Są odporne na biodegradację i środowiskowe procesy oczyszczania.

73 Bałtyk z wodami rzek przyjmuje rocznie w przybliżeniu 5 t rtęci, 59 t kadmu, 265 t ołowiu, 4196 t miedzi, 8934 t cynku, 177 t arsenu oraz 109 t niklu. Oprócz tego z atmosfery do Morza Bałtyckiego trafia 80 t kadmu, 2900 t ołowiu 380 t miedzi oraz 3200 t cynku.

74 Wisła królowa jest brudna! Tuż poniżej Krakowa jej wody nie nadają się już nie tylko do celów komunalnych, ale i przemysłowych. Zasolenie jest tam większe niż w Zatoce Gdańskiej! To samo dotyczy Odry na jej górnym odcinku. Największe rzeki Polski niosą ogromne ilości zanieczyszczeń. W efekcie tego akwenami najbardziej zanieczyszczonymi metalami ciężkimi w obrębie Bałtyku są Zatoka Gdańska i Zatoka Pomorska, a w mniejszym stopniu zanieczyszczone są wody środkowego wybrzeża. W miarę oddalania się od ujścia Wisły i Odry stężenia fosforu, azotu i metali ciężkich ulegają zmniejszeniu.

75

76 W wielu akwenach regionu bałtyckiego, zakwaszenie wody doprowadziło do wzrostu zawartości rtęci w mięśniach ryb, doprowadza do uszkodzenia skrzel ryb, a przy wysokich stężeniach aluminium złożone związki metali osiadają na ich powierzchni co utrudnia pobieranie tlenu z otaczającej wody.

77

78

79

80 Ropa naftowa i jej pochodne Rocznie do morza dostaje się około 6 mln ton ropy i produktów ropopochodnych. Ropa dostaje się do morza z terminali naftowych i rafinerii, usytuowanych wzdłuż linii brzegowej, oraz podczas jej wydobywania z szybów naftowych znajdujących się w pobliżu morskiego brzegu lub na morzu podczas ich eksploatacji.

81 Podczas przeładunku (z terminalu na tankowiec) wycieka rocznie około 200 tys. ton ropy. Większość zanieczyszczeń pochodzi ze statków wylewających zużyty olej silnikowy bezpośrednio do morza, z tankowców podczas czyszczenia zbiorników. Największe zanieczyszczenia powstają wskutek ich uszkodzenia.

82 Exxon Valdez W marcu 1989r. supertankowiec rozbił się (uderzył o skały) w Zatoce Księcia Williama (Alaska). Skutkiem tego do morza dostało się 11 milionów galonów* nieprzetworzonej ropy. *1 galon = 3, litra

83 Prestige 19 listopada 2002 roku zatonął 250 km od wybrzeży hiszpańskiej Galicji z całym ładunkiem 70 tys. ton oleju napędowego, z czego do morza wydostało się 5000 ton.

84 W dniu 20 kwietnia 2010 Eksplozja platformy wiertniczej Deepwater Horizon spowodowała ogromny wyciek ropy naftowej i zapoczątkowała katastrofę ekologiczną w Zatoce Meksykańskiej.

85 Prędkość wycieku szacowana była na 5 do 25 tysięcy baryłek na dobę. 5 baryłek to ok.795 tys. litrów

86 Dopiero 86 dni po eksplozji na platformie wiertniczej Deepwater Horizon inżynierom koncernu BP udało się wreszcie zatkać szyb w Zatoce Meksykańskiej.

87 Na zdjęciu: Pelikany oblepione ropą naftową czekają aż zostaną wyczyszczone w Międzynarodowym Centrum Ratunku dla Ptaków w Jackson, USA.

88 Pelikan brunatny oczyszczany z ropy naftowej w ośrodku w Fort Jackson.

89 Co się stało z ropą z Zatoki Meksykańskiej? ( źródło NOAA)

90 Niebezpieczeństwo zawisło m. in. nad populacjami tuńczyka błękitnopłetwego, tarpona atlantyckiego i żółwi morskich. W przypadku wymienionych ryb sytuacja jest o tyle poważna, że odbywają one tarło w rejonach Zatoki Meksykańskiej zanieczyszczonych przez wyciek. Dlatego zagrożone jest najmłodsze pokolenie tych zwierząt, a to z kolei może mieć wpływ na liczebność populacji.

91 Konieczność wstrzymania połowów uderzyła w gospodarkę kilku stanów: wody Zatoki Meksykańskiej to najważniejszy obszar połowów USA: stamtąd pochodziła połowa odławianych w kraju krewetek i ostryg, ponad jedna trzecia kraba błękitnego oraz jedna czwarta odławianych ryb. Martwy żółw na plaży w pobliżu Bay Saint Louis

92 W najbardziej dotkniętej przez katastrofę Luizjanie z rybołówstwa żyje 27 tys. osób, dostarczając na amerykańskie stoły 40 proc. ryb i owoców morza.

93 Wpływ ropy na ekosystem: Ropa z wycieków przenoszona jest na duże odległości przez prądy morskie, fale i silny wiatr. Może zanieczyścić wiele kilometrów linii brzegowej.

94 Przy brzegu ropa zmieszana z piaskiem uniemożliwia rozmnażanie się i odżywianie zwierzętom (głównie ostrygom i krewetkom). W zanieczyszczonej ropą wodzie w skutek niedoboru tlenu giną ryby oraz fauna strefy brzegowej. Ropa pokrywa także ikrę, co powoduje że młode ryby wylęgają się uszkodzone.

95 Ssaki, takie jak wydry morskie i foki połykają ropę wraz z wodą lub zlizują ją z sierści przy próbie oczyszczenia z niej ciała.

96 Zakwaszanie oceanów Większa koncentracja CO 2 w atmosferze skutkuje rozpuszczaniem się tego gazu w wodzie. To właśnie oceany są głównym miejscem absorpcji i usuwania CO 2 z powietrza. W ciągu godziny pochłaniają ponad milion ton tego gazu. W rezultacie następuje wzrost kwasowości (obniżenie ph) wody.

97 Przewidywany wzrost kwasowości oceanów.

98 Szacowana zmiana ph powierzchniowych warstw wód oceanu będąca skutkiem wzrostu stężenia CO 2 pomiędzy rokiem 1700 a 1990

99 Skutki zakwaszeniaoceanów Najbardziej narażony jest plankton morski. Jest on podstawą morskiego łańcucha pokarmowego, jak i uczestniczy w usuwaniu dwutlenku węgla do osadów na dnie oceanów. Kwaśna woda dosłownie rozpuszcza ich cieniutkie pancerzyki powodując masowe obumieranie.

100 Skutki zakwaszenia oceanów Spadek ph w wodach oceanicznych utrudnia budowę szkieletu organizmom takim jak mięczaki, skorupiaki i koralowcom.

101 Jak wpływają zmiany klimatyczne na rafy koralowe? Jeśli temperatura wody przekracza 29 stopni C, korale doznają 'szoku termicznego' i eliminują mikroskopijne algi, dzięki którym się żywią i które powodują powstawanie zdecydowanych kolorów raf. Długotrwała nieobecność alg może Długotrwała nieobecność alg może powodować śmierć korali. rocznie znika 9% raf koralowych i w latach większość raf będzie już dotkniętych chorobą powodującą przebarwienia z powodu wzrostu temperatury wód.

102 W kwaśnej wodzie ryby tracą rozum Dwutlenek węgla w wodach oceanów wpływa na zachowanie ryb podobnie, jak alkohol na ludzi - zmniejsza ich zdolność do oceny ryzyka Ryby stają się bardziej śmiałe i pociągają je zapachy, których normalnie unikają, np. woń wydzielana przez drapieżniki czy niesprzyjające środowisko.

103 Historia gumowej kaczuszki e

104 Przebieg podróży e

105

106

107

108 El Nino jest zjawiskiem cyklicznym, atmosferyczno-oceanicznym, związanym z wewnętrznymi czynnikami klimatycznymi. Jest to jedna z faz szerszego zjawiska zwanego oscylacją południową, charakteryzującą się quasicyklicznymi zmianami temperatury oceanu i ciśnienia atmosferycznego w pasie równikowym Pacyfiku.

109

110 El Nino Zmienny ciepły prąd morski we wschodniej części Oceanu Spokojnego, płynie od równika wzdłuż brzegów Ameryki Południowej na południe. Jednakże chłodne wody oceanu (na powierzchni do głębokości 200 metrów) wzdłuż wybrzeża Ameryki Południowej co pewien czas stają się wyraźnie cieplejsze, osiągając najwyższą temperaturę w okresie Świąt Bożego Narodzenia (symptomy El Nino występują już latem lub na jesieni). Jest to związane ze słabnięciem chłodnego Prądu Peruwiańskiego i pojawieniem się ciepłego prądu El Nino płynącego w przeciwnym kierunku, co powoduje zmieszanie się wód zimnych głębinowych z ciepłymi wodami powierzchniowymi

111

112 La Niña La Niña to zespół zjawisk pogodowych, nierozerwalnie związanych z El Niño, polegających na przemieszczaniu się ciepłych wód Oceanu Spokojnego od obszarów Ameryki Południowej na zachód, nad wybrzeża Australii i Indonezji. Występuje po zakończeniu El Niño. Towarzyszą mu bardzo silne pasaty.

113

114 Największe na Ziemi wysypisko śmieci Na Pacyfiku unosi się tyle śmieci, że obecnie nadano im nazwę: Wschodni i Zachodni Pacyficzny Płat Śmieci. Jest gruby na około 10 metrów swoisty kożuch z plastikowych śmieci, które trzymają się w masie dzięki podwodnym prądom. Plastikowa zupa - praktycznie największe na Ziemi wysypisko, rozciąga się na długość 500 mil morskich od wybrzeży Kalifornii niemal po Japonię.

115 Wielki Pacyficzny Płat Śmieci Ocenia się, że pływa w nim około 100 mln ton plastiku. Pomimo tego zupa śmieciowa nie jest wykrywana przez satelity, dostrzec ją można jedynie ze statków. Około jednej piątej zawartości tego wysypiska, na którym znaleźć można piłki, kajaki, klocki Lego i plastikowe torby, pochodzi ze statków i platform naftowych. Reszta trafia tam z lądu. W pacyficznym śmietnisku znajdowane są przedmioty sprzed 50 lat.

116

117 Efekt ekologiczny Według Programu Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska (UNEP) co roku przez plastikowe śmieci ginie ponad milion morskich ptaków oraz ponad 100 tys. morskich ssaków. W ich żołądkach znajdowane są strzykawki, zapalniczki i szczoteczki do zębów. Według UNEP w 2006 roku na kwadratową milę oceanu przypadało 46 tys. kawałków plastiku. Wolno wirujący pod wpływem prądów morskich kożuch plastikowych śmieci stanowi także zagrożenie dla ludzi. Co roku setki milionów plastikowych kuleczek - surowca wyjściowego do wyrobu rozmaitych przedmiotów, trafiają do mórz, gdzie jak gąbka wchłaniają chemikalia, m.in. pestycydy z DDT. Następnie stają się ogniwem łańcucha pokarmowego - w końcu lądują na naszych talerzach.

118 Wysypisko śmieci na Morzu Śródziemnym Ponad 500 ton plastikowych śmieci, głównie torebek na zakupy, unosi się na falach Morza Śródziemnego wokół włoskich wybrzeży. Szczególnie krytyczna sytuacja dotyczy dna morskiego wokół wyspy Elba, ale nie lepiej przedstawiają się ujścia rzek i trasy przepływu promów i statków.

119 Efekt? Morze plastikowe jest ogromnym zagrożeniem dla fauny morskiej, na przykład dla żółwi, które myląc torebki plastikowe z meduzami połykają je i padają uduszone. Podobna śmierć spotyka prawie milion ptaków rocznie, które żywią się odpadami toksycznymi unoszącymi się na falach.

Przewodnik miejskiego ekologa

Przewodnik miejskiego ekologa Polski Klub Ekologiczny Przewodnik miejskiego ekologa dr Dominika Sułkowska Publikacja współfinansowana jest ze środków otrzymanych przez Polski Klub Ekologiczny od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO NATURALNE SZANSE I ZAGROŻENIA

ŚRODOWISKO NATURALNE SZANSE I ZAGROŻENIA Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ ŚRODOWISKO NATURALNE SZANSE I ZAGROŻENIA Ochrona i kształtowanie środowiska, w którym żyjemy jest koniecznością, a zatem podstawowym obowiązkiem każdego

Bardziej szczegółowo

szkoła pełna zasobów scenariusze ćwiczeń do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych CZĘŚĆ 1.

szkoła pełna zasobów scenariusze ćwiczeń do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych CZĘŚĆ 1. szkoła pełna zasobów scenariusze ćwiczeń do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych CZĘŚĆ 1. Redakcja: Nina Gałuszka, Monika Karkowska Korekta językowa: Julia Odnous, Monika Karkowska szkoła Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY EKOLOGII. TEMAT(1): Czym zajmuje się ekologia? Sozologia to nauka o ochronie przyrody i środowiska przyrodniczego.

PODSTAWY EKOLOGII. TEMAT(1): Czym zajmuje się ekologia? Sozologia to nauka o ochronie przyrody i środowiska przyrodniczego. PODSTAWY EKOLOGII TEMAT(1): Czym zajmuje się ekologia? Ekologia to nauka badająca wzajemne zależności pomiędzy organizmami oraz między organizmami a środowiskiem. (opisuje stan środowiska naturalnego,

Bardziej szczegółowo

RYNEK ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum

RYNEK ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum RYNEK ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Katowice 2013 Spis treści Słowo wstępu... 3 Wprowadzenie... 4 1. Zagadnienia teoretyczne... 5

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instytut Energoelektryki

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instytut Energoelektryki POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instytut Energoelektryki MAGISTERSKA PRACA DYPLOMOWA Tendencje oraz perspektywy rozwoju technologii biogazowych w Polsce Dyplomant: Opiekun dydaktyczny: Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Naturalnie EGGER. Zrównoważone budownictwo i zdrowy styl życia z materiałami drewnopochodnymi EGGER. www.egger.com/srodowisko

Naturalnie EGGER. Zrównoważone budownictwo i zdrowy styl życia z materiałami drewnopochodnymi EGGER. www.egger.com/srodowisko Naturalnie EGGER Zrównoważone budownictwo i zdrowy styl życia z materiałami drewnopochodnymi EGGER www.egger.com/srodowisko Drewno jest zbyt cenne, aby je po prostu wyrzucać! Fritz Egger senior (1922 1982)

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH 1 Zawartość Wstęp... 5 1. Gazy stosowane w przemyśle... 7 1.1. Właściwości palne i wybuchowe gazów... 7 1.2. Gazy Przemysłowe... 8 1.3.

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w technologii i organizacji przedsiębiorstw

Ekoinnowacje w technologii i organizacji przedsiębiorstw Przygotowanie materiału współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ekoinnowacje w technologii i organizacji przedsiębiorstw Ewa Maria Siedlecka Projekt Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie wpływu na środowisko

Ograniczanie wpływu na środowisko Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Środowisko Środowisko Grupa LOTOS, jako członek społeczności Global Compact deklaruje, że postępuje zgodnie z zasadami prewencyjnego

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem kursu proszę uzupełnić niniejszą ocenę kompetencji

Przed rozpoczęciem kursu proszę uzupełnić niniejszą ocenę kompetencji Przed rozpoczęciem kursu proszę uzupełnić niniejszą ocenę kompetencji Witajcie na kursie + nazwa Podczas tego kursu będziemy rozmawiad o globalnych problemach środowiska naturalnego. Zapoznamy was również

Bardziej szczegółowo

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania JEDNOSTKA RATOWNICTWA CHEMICZNEGO Sp. z o.o. 33-101 TARNÓW, UL. KWIATKOWSKIEGO 8 Telefony: +48 14 637 39 74; fax +48 14 628 34 57; e-mail: r.skorupa@jrch.pl Charakterystyka specyficznych zagrożeń z udziałem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Drugie Życie Elektrośmieci. 1. Czym jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE)?...5

Spis treści. 1 Drugie Życie Elektrośmieci. 1. Czym jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE)?...5 Spis treści 1. Czym jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE)?...5 2. Scenariusze zajęć o ZSEE i bateriach dla nauczycieli...11 Scenariusz 1...13 Scenariusz 2...16 Scenariusz 3...20 Scenariusz

Bardziej szczegółowo

Poniżej dokonano charakterystyki głównych zbiorników wód podziemnych zlokalizowanych w najbliższym regionie.

Poniżej dokonano charakterystyki głównych zbiorników wód podziemnych zlokalizowanych w najbliższym regionie. Mapa nr 12 Subregion Warty nizinny mapa Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) i Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) Koszkowo lokalizacja inwestycji Poniżej dokonano charakterystyki głównych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZIELONA KSIĘGA. W kierunku przyszłej unijnej polityki morskiej: europejska wizja oceanów i mórz

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZIELONA KSIĘGA. W kierunku przyszłej unijnej polityki morskiej: europejska wizja oceanów i mórz PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, xxx COM(2006) yyy wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA W kierunku przyszłej unijnej polityki morskiej: europejska wizja oceanów i mórz Jak niesłuszne jest nazywanie

Bardziej szczegółowo

Kreatywnie w zgodzie z naturą. Człowiek najlepsza inwestycja

Kreatywnie w zgodzie z naturą. Człowiek najlepsza inwestycja Kreatywnie w zgodzie z naturą Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kreatywnie w zgodzie z naturą Pierwsza dekada

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1)

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) Kancelaria Sejmu s. 1/220 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. 1) Prawo wodne 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

Lato. Turystyka wiejska. Kolory Marrakeszu. Płonący lód. w ogrodzie. Lasy polskie zapraszają NR 7 (205) LIPIEC-SIERPIEŃ 2013. 12 PLN w tym VAT 5%

Lato. Turystyka wiejska. Kolory Marrakeszu. Płonący lód. w ogrodzie. Lasy polskie zapraszają NR 7 (205) LIPIEC-SIERPIEŃ 2013. 12 PLN w tym VAT 5% NR 7 (205) LIPIEC-SIERPIEŃ 2013 Lato w ogrodzie Kolory Marrakeszu Lasy polskie zapraszają Płonący lód Turystyka wiejska ISSN 1232-4531 INDEX 328863 12 PLN w tym VAT 5% Al. Wojska Polskiego 69, 70-478 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Niebezpieczny azbest. Paliwa z odpadów. Mamy jeszcze dużo do zrobienia INWESTYCJE W ŚRODOWISKO ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII EKOBIZNES I EKOLOGIA

Niebezpieczny azbest. Paliwa z odpadów. Mamy jeszcze dużo do zrobienia INWESTYCJE W ŚRODOWISKO ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII EKOBIZNES I EKOLOGIA } EKOROLNICTWO } Oszczêdne i doceniane œwietlówki } EMAS pilnie poszukiwany Egzemplarz bezp³atny Nr 1/2 2010 Niebezpieczny azbest INWESTYCJE W ŚRODOWISKO Paliwa z odpadów ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII ISSN

Bardziej szczegółowo

PISMO MORSKIEGO INSTYTUTU RYBACKIEGO PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO NR 11-12 (196) LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2013 ISSN 1428-0043. Fot. T.

PISMO MORSKIEGO INSTYTUTU RYBACKIEGO PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO NR 11-12 (196) LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2013 ISSN 1428-0043. Fot. T. PISMO MORSKIEGO INSTYTUTU RYBACKIEGO PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO WIADOMOŚCI RYBACKIE NR 11-12 (196) LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2013 ISSN 1428-0043 Fot. T. Linkowski Wszystkim Czytelnikom Wiadomości Rybackich

Bardziej szczegółowo

zrównoważonego rozwoju.

zrównoważonego rozwoju. Realizacja obiektów budowlanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Warszawska 1. Wprowadzenie Rozwój gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedry Analizy Środowiska Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenia nr 4-5 Monitoring jakości gleby i ziemi MONITORING ŚRODOWISKA Gdańsk, 2010

Bardziej szczegółowo

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF 1

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF 1 This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF 1 2 Dokument został przygotowany w ramach projektu PLASTICE i wchodzi w skład WP4 Ramowych warunków stymulujących

Bardziej szczegółowo

GREENEVO RYNKI ZAGRANICZNE I PERSPEKTYWY ZIELONEJ EWOLUCJI POLSKICH TECHNOLOGII cz. III

GREENEVO RYNKI ZAGRANICZNE I PERSPEKTYWY ZIELONEJ EWOLUCJI POLSKICH TECHNOLOGII cz. III GREENEVO RYNKI ZAGRANICZNE I PERSPEKTYWY ZIELONEJ EWOLUCJI POLSKICH TECHNOLOGII cz. III Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2 GREENEVO RYNKI ZAGRANICZNE I

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych Inżynieria i Ochrona Środowiska 2014, t. 17, nr 4, s. 597-617 Maciej KURZYDŁO Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy poradnik klimatyczny

Powiatowy poradnik klimatyczny Powiatowy poradnik klimatyczny Wy daw ca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul. Nabielaka 15, lok. 1, 00-743 Warszawa tel. 22 851-04-02, -03, -04, faks 22 851-04-00 e-mail: ine@ine-isd.org.pl, http://www.ine-isd.org.pl

Bardziej szczegółowo

Copyright Jan Berdo 2006

Copyright Jan Berdo 2006 Earth Conservation Copyright Jan Berdo 2006 Zdjęcia na okładce: Delta Amazonki, NASA; Sójka błękitna (Cyanocitta cristata), Dave Menke; Sosna Pinus mugo Turra, USDA-NRCS PLANTS Database / Herman, D.E.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY HIGIENY I EKOLOGII CZŁOWIEKA

WYBRANE PROBLEMY HIGIENY I EKOLOGII CZŁOWIEKA 1 WYBRANE PROBLEMY HIGIENY I EKOLOGII CZŁOWIEKA Pod redakcją dr hab. n. med. Emilii Kolarzyk 2 SPIS TREŚCI WSTĘP Emilia Kolarzyk... 4 I. STANOWISKO CZŁOWIEKA W PRZYRODZIE Emilia Kolarzyk... 6 II. ŚRODOWISKOWE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo