URZ D GMINY TARNOWO PODGÓRNE T E L E F O N Y A L A R M O W E. Magdalena Ilek-Nowak, Wydawca Magdalena Janicka, Redaktor Naczelna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZ D GMINY TARNOWO PODGÓRNE T E L E F O N Y A L A R M O W E. Magdalena Ilek-Nowak, Wydawca Magdalena Janicka, Redaktor Naczelna"

Transkrypt

1

2

3 fot. Magdalena Ilek-Nowak Szanowni Pañstwo Oddajemy w Pañstwa rêce nowy miesiêcznik, który mamy nadziejê na sta³e wpisze siê w koloryt gminy Tarnowo Podgórne i okolic. Jak zapewne zwróciliœcie Pañstwo uwagê, szata graficzna nawi¹zuje do poprzedniego wygl¹du S¹siadki-Czytaj (zreszt¹ projektu autorstwa naszej firmy). Co to oznacza? Nic innego jak nowe, niezale ne treœci w zgodzie z si³¹ lokalnej tradycji. Na ³amach S¹siadkiCzytasz24 odnajdziecie Pañstwo gminne aktualnoœci, ale nie tylko. Razem z zespo³em redakcyjnym chcemy stworzyæ pismo, w którym ka dy znajdzie coœ ciekawego dla siebie i którego strony bêdzie móg³ wspó³tworzyæ razem z nami oraz wspó³pracuj¹cym z nasz¹ redakcj¹ portalem Tarnowo24. (Serdeczne podziêkowania dla jego twórców za pomoc w przygotowaniu pierwszego wydania). Zapraszamy do dzielenia siê z nami zarówno nurtuj¹cymi Pañstwa problemami, jak i sukcesami zrealizowanymi lub planowanymi przedsiêwziêciami. W ka dym numerze znaleÿæ bêdzie mo na te zaproszenia na lokalne uroczystoœci oraz ciekawy felieton lub recenzjê, rozwi¹zaæ krzy ówkê z atrakcyjnymi nagrodami, a tak e przeczytaæ kolejny odcinek powieœci m³odego pisarza. Zapraszamy 5 wrzeœnia (sobota) o godz zapraszamy dzieci i doros³ych na Œwiêto Pyry. Œwiêtujemy na placu naprzeciw œwietlicy w Wysogotowie, przy ulicy Wierzbowej. W programie przewidujemy mnóstwo atrakcji: - konkursy dla dzieci i doros³ych, - wystêp orkiestry dêtej pod kierownictwem Krzysztofa Zaremby, - ognisko, - kapela "Zza winkla", - tañce do rana, - pyrowe wyroby: sa³atki, pyry z gzikiem, placki ziemniaczane, - œwie e wyroby ze œwiniobicia. GwoŸdziem programu bêdzie RZUT BERETEM SO TYSINY oraz SZU- KANIE PYRY W STOGU SIANA! Zapraszamy! 1 Magdalena Ilek-Nowak, Wydawca Magdalena Janicka, Redaktor Naczelna T E L E F O N Y A L A R M O W E Pogotowie ratunkowe Policja Stra Po arna Pogotowie gazowe Pogotowie energetyczne Pogotowie ciep³ownicze Pogotowie weterynaryjne Biuro napraw telefonów Komisariat Policji Tarnowo Pdg. Komenda Miejska Policji (Poznañ) Stra Gminna Tarnowo Pdg. Komenda Miejska Stra y Po arnej Ochotnicza Stra Po arna Tarnowo Podgórne Spó³ka Lekarska Tarnowo Pdg. Przychodnia Lekarska MED-LUX - PrzeŸmierowo Przychodnia Lekarska VITA-LONGA - PrzeŸmierowo Spó³ka Pielêgniarska PrzeŸmierowo Posterunek energetyczny - Kiekrz Posterunek energ. - Tarnowo Pdg. Komunikacja TP BUS Tarnowska Gospodarka Komunalna TP KOM Tarnowo Pdg. Serwis wod-kan Pogotowie gazowe G.EN. GAZ ENERGIA (numer ca³odobowy) Starostwo Powiatu Poznañskiego Urz¹d Pocztowy w Tarnowie Podgórnym Urz¹d Pocztowy nr 3 w Tarnowie Podgórnym Urz¹d Pocztowy w PrzeŸmierowie Urz¹d Pocztowy w PrzeŸmierowie ul. Modrzewiowa 12 pon-pt sob Schronisko dla zwierz¹t w Jêdrzejewie Vet Agro Service Muzeum Powstañców Wielkopolskich Ogrodowa 3a, Lusowo URZ D GMINY TARNOWO PODGÓRNE Tarnowo Podgórne ul. Poznañska 115, tel , fax Konto: ING Bank Œl¹ski O/Poznañ Przyjmuje interesantów: w poniedzia³ki wt., œr. czw., pt Wójt Gminy - Tadeusz Czajka przyjmuje: w poniedzia³ki w czwartki Przewodnicz¹ca Rady Gminy Ewa Noszczyñska-Szkurat przyjmuje: w poniedzia³ek w czwartek W SOBOTY URZ D NIECZYNNY fax fax po

4 2 t a r n o w o 2 4. p l nowy wymiar informacji aktualnoœci Inwazja szczurów w Rumianku 1 lipca 2009 r. zosta³o zamkniête sk³adowisko odpadów w Rumianku. Nie by³oby w tym nic niepokoj¹cego, gdyby nie fakt e od tego momentu mieszkañcy wsi zaczêli napotykaæ w swych przydomowych ogródkach... szczury! Dwa miesi¹ce temu przeprowadzono deratyzacjê, ale... No w³aœnie, czy przynios³a oczekiwane efekty? Jak teraz maj¹ siê szczurze sprawy? Ze wzglêdu na z³y stan sanitarno epidemiologiczny w lipcu przeprowadzona zosta³a deratyzacja we wsi Rumianek w okresie Akcja polega³a na jednoczesnym wy³o eniu trutki we wszystkich budynkach mieszkalnych, u ytkowych, zak³adach, sklepach, magazynach, obiektach przemys³owych, sk³adowisku odpadów oraz na terenie gospodarstw rolnych, stanowi¹cych w³asnoœæ gminn¹ i prywatn¹. Ka dy mieszkaniec musia³ zaopatrzyæ siê w trutkê na w³asny koszt. Po deratyzacji jest trochê lepiej ludzie zaanga owali siê w akcjê, wy³o yli trutki w odpowiednie miejsca, aczkolwiek gryzonie nadal grasuj¹ - mówi so³tys wsi Rumianek, Jerzy Papych. Wygl¹da na to, e wspomniana akcja nie pozwoli³a odpowiednio uporaæ siê z szczuramii. Jak dowiedzieliœmy siê w Urzêdzie Gminy Tarnowo Podgórne Twarda woda zdrowia doda Pralka zepsuta po raz kolejny w tym roku, kamieñ w czajniku, metaliczny posmak wody - sk¹d my to znamy? Problemy z jakoœci¹ wody nêkaj¹ mieszkañców gminy nie od dziœ. Okazuje siê jednak, e nie taka twarda woda z³a. To, jaka woda p³ynie w naszych kranach, zale y od jej sk³adu. Im wiêcej zawiera zwi¹zków wapnia i magnezu, tym jest twardsza. Jak podaje Mariola Bissinger z Oddzia³u Higieny Komunalnej w poznañskim sanepidzie, w wodzie nie powinno siê znajdowaæ wiêcej ni 500 mg wêglanu wapnia na litr. Picie wody przekraczaj¹cej dopuszczalne normy mo e byæ niebezpieczne dla zdrowia. Ile wobec tego wynosi ten wskaÿnik dla naszej wody? Mieszkañcy od dawna narzekaj¹ na jej twardoœæ i... maj¹ racjê. Wed³ug danych TP-KOM stê enie wêglanu wapnia waha siê od oko³o 360 do 390 mg/l. Skutki twardoœci wody z kranu znamy wszyscy. W twardej wodzie trudniej rozpuszczaj¹ siê detergenty, dlatego musimy u ywaæ ich wiêcej. To powoduje osadzanie siê kamienia. Czy mo emy temu zaradziæ? W przypadku pralki czy zmywarki wodê zmiêkcz¹ specjalne œrodki, zaœ w przypadku naszego uzêbienia pomog¹ regularne wizyty u dentysty. Mo na równie stosowaæ specjalne filtry uzdatniaj¹ce wodê. Jednak twarda woda nie musi byæ powodem do zmartwienia - Mariola Bissinger zapewnia, e woda twarda to (Wydzia³ Inwestycji i Ochrony Œrodowiska), zosta³a zatrudniona specjalistyczna firma z Wroc³awia - BOGEL, trudni¹ca siê w dezynsekcji, deratyzacji oraz dezynfekcji, która bêdzie walczyæ z gminnymi gryzoniami do koñca paÿdziernika br. Warto podkreœliæ, e atak gryzoni w gminie nie jest spowodowany tylko i wy³¹cznie likwidacj¹ sk³adowiska odpadów. Dochodz¹ do tego takie czynniki, jak pogoda (kiedy pada deszcz i nory oraz kana³y w ziemi s¹ pozalewane, wówczas szczury z nich wychodz¹) oraz kompostownik we w³asnym ogródku (resztki jedzenia mog¹ zwabiæ szczury). Mamy nadziejê, e odpowiednio przeprowadzona deratyzacja przyniesie oczekiwane efekty i raz na zawsze po egnamy siê z gryzoniami w gminie Tarnowo Podgórne. Do tego czasu radzimy zachowaæ ostro noœæ. Pamiêtajcie Pañstwo, e szczury s¹ wylêgarni¹ chorób: szczurzej gor¹czki (wywo³uj¹ j¹ bakterie, których nosicielami s¹ zdrowe szczury; do zaka enia dochodzi w wyniku uk¹szenia przez tego gryzonia. Choroba objawia siê nawracaj¹cymi bólami stawów, a po jakimœ czasie stanem zapalnym w miejscu uk¹szenia i obrzêkiem wêz³ów ch³onnych), hymenolepiozy (choroba wywo³ana infestacj¹ tasiemcem kar³owatym albo tasiemcem szczurzym; objawia siê utrat¹ ³aknienia, wymiotami, bólami brzucha, biegunkami i niepokojem ruchowym), wœcieklizny (wirusowa choroba zakaÿna zwierz¹t, mog¹ca przenieœæ siê na cz³owieka) oraz toksoplazmozy (paso ytnicza choroba ludzi i zwierz¹t spowodowana zara eniem pierwotniakiem Toxoplasma gondii; u szczura zara onego toksoplazmoz¹ mo na zauwa yæ m. in. stêpienie lub utratê wrodzonego strachu przed niebezpiecznymi dla niego drapie nikami). Sprawê oczywiœcie ca³y czas kontrolujemy, a w paÿdzierniku poinformujemy o efektach przeprowadzonej przez firmê BOGEL deratyzacji. MS woda zawieraj¹ca wiêcej soli mineralnych, czyli po prostu zdrowsza. Woda miêkka przypomina sk³adem wodê destylowan¹, a tej nikt chyba nie chcia³by spo ywaæ. Dlatego filtrujmy wodê zdroworozs¹dkowo - doradza Bissinger. Jak widaæ, to, co s³u y naszej pralce, niekoniecznie jest dobre dla naszego zdrowia. Okazuje siê zatem, e mamy powód do radoœci. Gminne wodoci¹gi serwuj¹ nam z kranów wodê mineraln¹. A kamieñ? Nie pozostaje nic innego, jak pokochaæ geologiê... ab

5 3 t a r n o w o 2 4. p l nowy wymiar informacji aktualnoœci W maju br. mieszkañcy gminy Tarnowo Podgórne mogli znaleÿæ w swych skrzynkach pocztowych ulotkê Poziom Wy ej reklamuj¹c¹ nowy portal internetowy gminy. bo o nim mowa ju dzia³a. Pytanie tylko po co i dla kogo? Jak przeczytaliœmy w lipcowym numerze gazety S¹siadka Czytaj : Jest to portal dla mieszkañców gminy Tarnowo Podgórne obecnych i przysz³ych. Chcemy, aby pod tym adresem dostêpne by³y bie ¹ce informacje, relacje z imprez kulturalnych i Poziom ni ej sportowych, zapowiedzi ciekawych wydarzeñ. Pragniemy, aby ju wkrótce portal zape³ni³ siê podrêcznymi, niezbêdnymi kontaktami teleadresowymi oraz drobnymi og³oszeniami zawieszonymi na wirtualnej tablicy og³oszeñ. Czym w takim razie jest strona internetowa Urzêdu Gminy Tarnowo Podgórne czy choæby portal mieszkañców gminy Tarnowo Podgórne Tu tak e znajduj¹ siê niezbêdne kontakty teleadresowe, drobne og³oszenia, informacje o szko³ach, przedszkolach, klubach sportowych, parafiach, stowarzyszeniach i so³ectwach. Poziom Wy ej to jedynie kolorowa kserokopia urzêdowej strony gminy. Kolorowa i z pewnoœci¹ kosztowna. Czy taki wydatek by³ gminie potrzebny? Nowa strona, nowo zatrudnieni pracownicy redaguj¹cy portal oraz ulotki Bankomaty w okolicy reklamuj¹ce na to wszystko potrzebne by³y przecie fundusze. Nale y zwróciæ uwagê, i w dalszym ci¹gu jest to medium skierowane do w¹skiego grona mieszkañców gminy Tarnowo Podgórne i nie ma nic wspólnego z szeroko pojêt¹ promocj¹. Dziêki tej stronie nie pojawi¹ siê w gminie nowi inwestorzy, ani te nowi mieszkañcy. Na stronie tak jak w czasopiœmie S¹siadka Czytaj, nadal znajdujemy cukierkowe wiadomoœci o przecinaniu wstêg i spotkaniach przy herbatce. Brakuje niestety informacji o realnych problemach, z którymi boryka siê nasza gmina. Dla nas - prócz ³adnych kolorów i fajnej grafiki jest to nadal poziom ni ej... Proponujemy skupiæ siê na innych metodach promocji. A jakie jest Pañstwa zdanie na ten temat? Czy powstanie nowej strony by³o faktycznie niezbêdne dla lepszego funkcjonowania gminy? MS Zapewne ka demu z nas zdarzy³o siê kiedyœ zapomnieæ o wyp³aceniu gotówki z bankomatu, a na gwa³t potrzebowa³ pieniêdzy (s¹ niestety jeszcze sklepy i placówki, które nie przyjmuj¹ zap³aty kart¹). My podpowiadamy, gdzie w gminie Tarnowo Podgórne i jej okolicach znajduj¹ siê bankomaty, by w razie nag³ej sytuacji szybko wyp³aciæ œrodki finansowe. Je eli znacie Pañstwo inne - gminne lokalizacje bankomatów, które my pominêliœmy, zapraszamy do wspólnego uzupe³niania poni szej listy. PrzeŸmierowo: ING BANK ŒL SKI S.A. ul. Leœna 19a, PEKAO SA, ul. Rynkowa 75c, PKO BP, ul. Rynkowa 75c, funkcja depoz. brak BANK ZACHODNI WBK SA, ul. Rynkowa 116, dostêpnoœæ 24h, funkcja depoz. brak Tarnowo Podgórne: SGB SPÓ DZIELCZA GRUPA BANKOWA, ul. 25 stycznia 1, BANK ZACHODNI WBK SA, ul. Poznañska 74, dostêpnoœæ 24h, funkcja depoz. brak PEKAO SA, ul. Poznañska 80, PKO BP, ul. Poznañska 80, ING BANK ŒL SKI, ul. Poznañska 84, dostêpnoœæ 24h, funkcja depoz. - brak Swadzim: BANK ZACHODNI WBK SA, ul. Œw. Antoniego 2 Supermarket Auchan, dostêpnoœæ pon -sob. 08:00 22:00, nd. 09:00 20:00 EURONET, ul. Œw. Antoniego 2 Supermarket Auchan, dostêpnoœæ pon. -sob. 08:30 22:00, nd. 09:00 22:00, funkcja depoz. brak Skórzewo: SGB SPÓ DZIELCZA GRUPA BANKOWA, ul. Poznañska 43, BANK ZACHODNI WBK SA, ul. Zakrêt 11, dostêpnoœæ 24h, funkcja depoz. brak Dopiewo: SGB SPÓ DZIELCZA GRUPA BANKOWA, ul. Konarzewska 12, Rokietnica: SGB SPÓ DZIELCZA GRUPA BANKOWA, ul. Gminna 9, BANK ZACHODNI WBK SA, ul. Pocztowa 4 Pawilon- Handlowy, Poznañ: PEKAO SA, ul. D¹browskiego 461, BANK ZACHODNI WBK SA, ul.d¹browskiego 461, dostêpnoœæ 24h, funkcja depoz. brak PEKAO SA, ul. Bukowska 285, PKO BP, ul. Bukowska 285, dostêpnoœæ 24h, funkcja depoz. - brak

6 4 t a r n o w o 2 4. p l nowy wymiar informacji aktualnoœci Dzieci dÿwigaj¹ ciê ary! Temat dzieci dÿwigaj¹cych ciê kie, czasem nawet 12-kilogramowe plecaki, by³ wielokrotnie nag³aœniany przez media, nauczycieli oraz zbulwersowanych rodziców. I co z tego, skoro spraw¹ zajmowano siê przez chwilê, a nastêpnie wszystko wraca³o do normy? Co zrobiæ z ci¹ ¹cym na uczniach problemem i jak zaradziæ skrzywieniom krêgos³upa? Co na to dyrektorzy szkó³ z gminy Tarnowo Podgórne? Najwiêcej radoœci maj¹ z ca³¹ pewnoœci¹ wydawnictwa, które wykonuj¹ ksi¹ ki w twardych, ciê kich oprawach, mno ¹ iloœæ ksi¹ ek potrzebnych do jednego przedmiotu i czerpi¹ z tego ogromne przychody. Wydawnictwa to firmy komercyjne, jednak czerpi¹c korzyœci w oparciu o sferê bud etow¹, powinny byæ kontrolowane przez odpowiednie Ministerstwo. Mimo, i Ministerstwo Edukacji Narodowej zaproponowa³o, by wszystkie szko³y zamontowa³y przed kolejnym rokiem szkolnym 2009/2010 szafki, w których dzieci mog³yby przechowywaæ ksi¹ ki, zeszyty, szkolne przybory, a tak e buty sportowe na zajêcia z WF- u, nie jest to zadowalaj¹ce wyjœcie z sytuacji. W wielu szko³ach podstawowych, równie na terenie gminy Tarnowo Podgórne szafki zosta³y ju zamontowane, a i tak dzieci nosz¹ dziennie po kilka lub kilkanaœcie kilogramów. Powód jest prosty. Przecie musz¹ siê z podrêczników uczyæ w domu oraz wykonywaæ æwiczenia zadane przez nauczycieli. Ko³o siê wiêc zamyka, a uczniowie nadal obci¹ aj¹ swoje krêgos³upy, nara aj¹c siê na skoliozê, cofniêt¹ klatkê piersiow¹ oraz asymetriê ³opatek. Niestety, pod wp³ywem zbyt du ego ciê aru dzieci tak e wolniej rosn¹. Z kwesti¹ ciê kich tornistrów dobrze radzi sobie Szko³a Podstawowa w Lusówku. Jak dowiedzieliœmy siê od od Bo eny Krystianc dyrektor placówki, wychowawcy wszystkich klas s¹ zobligowani do kontrolowania plecaków swoich uczniów. Sprawa jest równie poruszana na ka dym zebraniu z rodzicami s¹ oni proszeni o sprawdzanie tornistrów swych pociech, które nie do koñca potrafi¹ siê dobrze same spakowaæ. Poza tym szafki na ksi¹ ki, które znajduj¹ siê w szko³ach, zdaj¹ egzamin. Dzieci zostawiaj¹ w nich ksi¹ ki, buty na lekcje WF-u oraz przybory na zajêcia techniki. Ponadto, szko³a zatrudnia dwóch koordynatorów - ds. Bezpieczeñstwa oraz ds. Promocji Zdrowia, którzy rozmawiaj¹ z dzieæmi i t³umacz¹ im poszczególne kwestie, równie te zwi¹zane z noszeniem ciê kich tornistrów. Jednym ze sposobów na rozwi¹zanie problemu ob³adowanych plecaków mog³oby byæ zakupienie drugiego kompletu ksi¹ ek, tak by jeden le a³ w szkolnej szafce, a drugi s³u y³ dzieciom w domach, do rozwi¹zywania dodatkowych zadañ oraz nauki bie ¹cego materia³u. Tylko kto da na to pieni¹dze? Byæ mo e znalaz³yby siê wydawnictwa chêtne na ufundowanie czêœci ksi¹ ek, lub sprzedanie w atrakcyjnych cenach? Nad takim rozwi¹zaniem myœli ju dyrektor Szko³y Podstawowej w PrzeŸmierowie, Bogus³awa Œwierkiel, która wspólnie z Rad¹ Rodziców chce pomóc dzieciom nosz¹cym w tornistrach ciê ary. W momencie, kiedy bêdzie ju znana lista najnowszych podrêczników, szko³a postara siê o zakup drugich kompletów podrêczników. Mo e nie od razu ka de dziecko dostanie swój komplet, ale na pocz¹tek jeden zestaw na ³awkê bêdzie na pewno dobrym rozwi¹zaniem. Nastêpnie postaramy siê o kolejne komplety - mówi pani dyrektor. Inaczej sprawa wygl¹da w Szkole Podstawowej w Tarnowie Podgórnym. Temat bardzo rzadko poruszany jest przez rodziców na szkolnych wywiadówkach. Wydaje mi siê, e to dzieci maj¹ w sobie chêæ noszenia wszystkiego w tornistrach - mówi dyrektor Maria Stachowiak. Wynika to z ich obowi¹zkowoœci. Wol¹ nosiæ przy sobie wszystkie zeszyty, ksi¹ ki i przybory, zamiast czêœæ zostawiaæ w szkolnych szafkach do tego przeznaczonych. Nie da siê im tego wyperswadowaæ. Niestety, na dodatkowe zestawy ksi¹ ek brakuje pieniêdzy. Ciekawe rozwi¹zanie zastosowano nad Sekwan¹. Dzieci we Francji nie maj¹ adnego k³opotu z ciê kimi tornistrami. Zajêcia w szko³ach organizowane s¹ w taki sposób, e uczniowie przechowuj¹ wszystkie przybory, ksi¹ ki i zeszyty w szkole. Zadania odrabiaj¹ w czasie, kiedy przebywaj¹ w placówce. Przez to nieco póÿniej wracaj¹ do domu, ale maj¹ wolne do koñca dnia i nie musz¹ siê martwiæ o nieskoñczone lekcje, ani o ciê kie torby. Dodatkowo - by zwróciæ dzieciom czas poœwiêcony na odrabianie lekcji w szkole, od nauczania wolne s¹ œrody. Niestety, u nas to rozwi¹zanie nie ma racji bytu - mówi dalej pani Maria Stachowiak. W zesz³ym roku w œwietlicy zostawa³o 60 dzieci, w tym - dla porównania 220. By³by to dla nas problem. W kwestii ciê kich plecaków zrobiliœmy wszystko, co w naszej mocy. Teraz walczymy o to, by szko³a nie pracowa³a na dwie zmiany. Innym sposobem, na obni enie wagi tornistrów mog³oby byæ kserowanie dzieciom zadañ domowych, w zwi¹zku z czym nosi³yby tylko kilka dodatkowych kartek. Pozostaje jednak pytanie, z pomoc¹ czego mia³yby rozwi¹zywaæ æwiczenia? Przecie do tego niejednokrotnie potrzebne s¹ fachowe podrêczniki. Jest jeszcze jedna strategia. Treœæ zadañ do wykonania przez uczniów w domu mog³aby byæ zamieszczana na stronie internetowej szko³y. Z pomoc¹ fachowej wiedzy znajduj¹cej siê w sieci, mogliby rozwi¹zywaæ poszczególne æwiczenia. Warunkiem zrealizowania tej kwestii, jest dostêp wszystkich uczniów do Internetu. Rozwi¹zañ problemu ciê kich tornistrów noszonych przez dzieci jest ca³kiem sporo, jednak trzeba konkretnych, zdecydowanych dzia³añ by k³opot zniwelowaæ. Nie wystarczy samo narzekanie. Mo e warto by sami rodzice zainteresowali siê t¹ kwesti¹ i zaczêli kontrolowaæ plecaki swoich pociech? To nie jest zadanie tylko i wy³¹cznie szko³y. Razem mo na przeciwdzia³aæ skrzywieniom krêgos³upa dzieci i noszeniu zbêdnego balastu.

7 5 t a r n o w o 2 4. p l nowy wymiar informacji aktualnoœci Mamo chodÿmy na plac zabaw - takie postulaty ma³ych mieszkañców naszej gminy s³ysz¹ prawie codziennie ich mamy. Postanowiliœmy zrobiæ rekonensans naszych gminych placaców zabaw i sprawdziæ w jakim s¹ stanie i czy faktycznie mo na korzystaæ z nich bezpiecznie. Dobra informacja jest taka, e wszystkie miejscowoœci w naszej gminie plac zabaw mniejszy lub wiêkszy posiadaj¹. Wizyta w godzinach popo³udniowych na placu zabaw w PrzeŸmierowie w Parku Kanikowskiego lub w Baranowie pokazuje jak bardzo te miejsca s¹ potrzebne. W PrzeŸmierowie s¹ dwa place zabaw we wspomnianym ju parku i ko³o przedszkola na ul. Dolina. Z naszych obserwacji wynika, e plac przy przedszkolu s³u y raczej dzieciom trochê starszym w wieku oko³o 13 lat i w górê, które zamiast pi³ek i foremek do piasku przynosz¹ tam piwo i papierosy. Natomiast plac w Parku Kanikowskiego jest faktycznie oblegany przez rodziców ze swoimi pociechami. Z rozmów z nimi dowiedzieliœmy siê, e niestety plac na razie nie spe³nia ich oczekiwañ. Pierwszym problemem jest ogólna dostêpnoœæ placu dla wszystkich u ytkowników parku. Kilka mam opowiedzia³o nam o przepychankach z panami w stanie wskazuj¹cym na du e spo ycie alkoholu, którzy zalegaj¹ na ³awkach nieopodal placu zabaw. Proœby i groÿby, aby panowie przenieœli siê w Place inn¹ czêœæ parku, niestety nie przynosi³y oczekiwanych rezultatów. Nie s¹ to zdarzenia odosobnione. Faktycznie miejsca zabaw w mniejszych miejscowoœciach s¹ ogrodzone i w oczywisty sposów wydzielaj¹ strefê do zabaw np. Kokoszczynie, Lusówku, Sadach. Poza tym mamy narzekaj¹ na zniszczone wrêcz niebezpieczne sprzêty, wystaj¹ce gwoÿdzie, po³amane drewniane elementy, które a prosz¹ siê o nieszczêœcie. Osoby, z którymi rozmawialiœmy, wskazuj¹ te na archaicznoœæ sprzêtów do zabawy i podaj¹ przyk³ad placów zabaw w Poznaniu, które s¹ zaopatrzone w bezpieczne, nowoczesne sprzêty. Rzeczywiœcie bior¹c pod uwagê liczbê mieszkañców PrzeŸmierowa i ruch, jaki w miejscach tych zaobserwowaliœmy wydaje siê, e jedna wys³u ona zje d alnia i 4 huœtawki - opony, to trochê za ma³o. Plac przy Dolinie jest w jeszcze wiêkszym stopniu zniszczony i byæ mo e dlatego rodzice maluchów omijaj¹ go szerokim ³ukiem. W Baranowie pojawia siê równie problem zbyt ma³ej iloœci sprzêtów do zabawy. Mimo, e w tej miejscowoœci s¹ dwa place zabaw. Od mieszkañców dowiedzieliœmy siê, e s¹ one zdecydowanie za ma³e, a jeden z nich prawie wcale nie nadaje siê do u ytku. W zwi¹zku z tym mamy staraj¹ siê wygospodarowaæ czas w innych godzinach ni popo³udniowe, kiedy plac jest najbardziej oblegany. Tarnowo Podgórne nale y do jednej z najbardziej rozwijaj¹cych siê miejscowoœci w naszej gminie, nowe inwestycje mieszkaniowe w tym bloki, które s¹ pozbawione przydomowych ogródków wskazuj¹, e takie obiekty s¹ w tej miejscowoœci bardzo potrzebne. Proporcjonalnie doœæ du e i dobrze wyposa one wydaj¹ siê place w Swadzimu i Sadach. Na placu w Sadach znajduje siê stó³ do ping ponga i spora iloœæ sprzêtów. Dowiedzieliœmy siê, e gmina w tym roku planuje budowê nowego placu w Sieros³awiu, który faktycznie do tej pory by³ symboliczny. Trwaj¹ równie rozmowy dotycz¹ce doposa enia placów w Kokoszczynie, Ceradzu Koœcielnym i Tarnowie Podgórnym. Z rozmowy z panem Bogus³awem Cipielewskim, radnym z PrzeŸmierowa, wiemy ju, e jest równie brany pod uwagê remont placów w PrzeŸmierowie. Mamy nadziejê, e faktycznie siê tak stanie poniewa decyzja o ewentualnym doposa eniu placu w Kokoszczynie, który prezentuje siê ca³kiem nieÿle wydaje siê co najmniej dziwna. Nale y pamiêtaæ, e w Kokoszczynie mieszkaj¹ wg statystyk z 2008 roku 183 osoby. Porównuj¹c, w Baranowie mieszka 2329 mieszkañców, w PrzeŸmierowie 6036 mieszkañców. Z prostego obliczenia; iloœci osób przypadajacych np. na jedn¹ huœtawkê wynika, e dwa place w du ych miejscowoœciach, wyposa one w taki sposób jak dotychczas, nie s¹ absolutnie wystarczaj¹ce. Oczywiœcie idealnym rozwi¹zaniem by³oby doposa enie i remonty wszystkich placów zabaw na terenie gminy. Jednak przy wielkich inwestycjach na kanalizacjê i drogi nale y niestety dokonywaæ wyborów. Mamy nadziejê, e w³adze gminy bêd¹ rozwa nie planowaæ te inwestycje. Byæ mo e dobrym rozwi¹zaniem by³oby poszukanie prywatnego inwestora, tak jak siê to sta³o w przypadku placu na Zielonym Osiedlu w Chybach.

8 6 Ranking okolicznych pla Objechaliœmy w sierpniu pobliskie pla e, eby oceniæ zaplecze gastronomiczne, warunki oferowane k¹pi¹cym siê przez najemców pla, wypo yczalnie sprzêtu i czystoœæ wody. Poszczególne k¹pieliska ocenialiœmy pod wzglêdem powy szych kategorii, przyznaj¹c im "p³etwy" jako punkty dodatnie. Najwiêcej "p³etw" zdoby³o miejsce zaznaczone przez nas na s¹siedniej mapce numerem 3, najmniej to, któremu przyporz¹dkowaliœmy numer 2. Zapraszamy do odbycia z nami krótkiej wycieczki po pla ach i zachêcamy do przesy³ania pomys³ów, które maj¹ na celu ulepszenie warunków wypoczynku w takich miejscach, jak prezentowane. Jez. Lusowskie 4 Jez. Kierskie 1 Jez. Strzeszyñskie Pla a w Strzeszynku Du e, strze one pla e Motel Oaza Camping Wypo yczalnia sprzêtu Przyjazne zaplecze gastronomiczne Przyk³adowe ceny: - du e piwo - 6 z³ - ma³e piwo - 5 z³ - zapiekanka - 7 z³

9 7 2 Pla a w Krzy ownikach Ma³a pla a Bardzo z³y dojazd samochodem Camping Wypo yczalnia sprzêtu Brak zaplecza gastronomicznego Plac zabawa dla dzieci Pla a przy Kaskadzie (Krzy owniki) Du a, strze ona pla e Hotel, Restauracja Kaskada Wypo yczalnia sprzêtu Przyjazne zaplecze gastronomiczne Przyk³adowe ceny: - du e piwo - 5 z³ - ma³e piwo - 4 z³ - zapiekanka - 5 z³ 3 4 Pla a w Lusowie Strze ona pla a od Strze ony parking Wypo yczalnia sprzêtu Skromne zaplecze gastronomiczne - brak ciep³ych potraw, brak piwa Siatkówka pla owa

10 8 - Polka potrafi Polskie kobiety pracuj¹ coraz wiêcej, coraz czêœciej zajmuj¹ wysokie, specjalistyczne stanowiska i lepiej zarabiaj¹. To tendencja, jak¹ w ostatnich latach obserwuje siê na ca³ym œwiecie. Czym ró nimy siê od naszych europejskich czy amerykañskich kole anek? Tym, e mimo sporych wysi³ków zwi¹zanych z yciem zawodowym nie odpuszczamy sobie, gdy wracamy do domów. Sprz¹tamy, dekorujemy, sadzimy kwiaty, gotujemy Czy jesteœmy w stanie zrobiæ wszystko same, od pocz¹tku do koñca? Oczywiœcie, e nie. Ale nie musimy te rezygnowaæ z tego, eby nasze dzieci wiedzia³y, co to tradycyjna polska kuchnia, a menu na domowe przyjêcia zachwyca³o naturalnoœci¹ i œwie oœci¹ produktów, z których zosta³o przygotowane. Pomóc nam mo e Kuchnia Polki. Marka, która powsta³a po to, by oszczêdziæ czas na przygotowanie potraw, nie trac¹c nic z ich jakoœci i przyjemnoœci z jak¹ przecie powinno wi¹zaæ siê jedzenie. W koñcu nie bez przyczyny przygotowywanie potraw tak chêtnie okreœlamy mianem sztuki kulinarnej. Produkty Kuchnia Polki to œwietny pomys³ i jeszcze lepsza jego realizacja. Asortyment wyrobów obejmuje zarówno pó³produkty, jak i dania gotowe. Znajdujemy w nim sosy, zupy (w tym, te najbardziej charakterystyczne, których obecnoœæ na naszych sto³ach wskazuje, czy to ta cieplejsza, czy ch³odniejsza czêœæ roku, mianowicie urek i ch³odnik litewski), miêsa surowe i pieczone oraz pierogi, sa³atki tradycyjne, surówki, a tak e warzywa przygotowane bezpoœrednio do spo ycia, zestawy obiadowe i wiele innych. Czêœæ propozycji, to wizytówki naszej regionalnej kuchni, np. tradycyjna wielkopolska bia³a kie³basa, kluski ziemniaczane i gzik wielkopolski. Te dwie ostatnie pozycje zosta³y nawet wpisane na Listê Produktów Tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wszystkie wyroby s¹ ca³kowicie naturalne, bez dodatku œrodków konserwuj¹cych, wytwarzane tradycyjnymi metodami. Przyk³adem na to jest miêdzy innymi obecnoœæ na hali produkcyjnej, otwartego na pocz¹tku lipca tego roku w Tarnowie Podgórnym zak³adu, dwóch prototypowych urz¹dzeñ maszyny do produkcji szarych klusek i odt³uszczarki do pierogów. W firmie funkcjonuje te system zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001:2000 i 22000:2005, a ka da partia asortymentu przechodzi dok³adn¹ kontrolê jakoœci. Gratulacje nale ¹ siê Kuchni Polki tak e w zwi¹zku z bardzo dynamicznym rozwojem. Potwierdza to wielokrotne przyznanie Przedsiêbiorstwu tytu³u Gazeli Biznesu. Obecnie Kuchnia Polki to nie tylko asortyment sprzedawany w supermarketach. Znakomite wyroby firmy odnaleÿæ mo emy równie w menu trzech otwartych na terenie Poznania restauracji, które z pewnoœci¹ nie rozczaruj¹ nikogo ceni¹cego sobie smak, profesjonalizm i elegancjê. Mamy nadziejê, e to nie koniec. Trzymamy kciuki za kolejne, wprowadzane w ycie pomys³y. Magdalena Janicka Restauracje KUCHNI POLKI: ul. Tatrzañska 1/5, Centrum Handlowe Piotr i Pawe³ tel ul. Promienista 160 Centrum Handlowe Piotr i Pawe³ tel ul. Zamenhoffa 133 Centrum Handlowe Pasa Rondo tel

11 warto 9 wiedziec eba Dziwnów Ko³obrzeg Œwinoujœcie Szczecin Jaros³awiec Mielno Ustka S³upsk Koszalin Pi³a Gdynia Gdañsk Bydgoszcz Jaros³awiec - miejsce uniwersalne Jaros³awiec to jedno z bardziej przyjaznych miejsc na polskim wybrze u. Turyœci znajd¹ tam wszystko, co jest mile widziane podczas wakacyjnych wyjazdów - od wypo yczalni rowerów, przez aptekê, liczne sklepy, restauracje, po weso³e miasteczko i ko³ow¹ kolejkê turystyczn¹. Nie przypomina kombinatu turystycznego, jak Mielno czy Miêdzyzdroje, ale proponuje wystarczaj¹co du o atrakcji, by kilku i kilkunastoletnie pociechy nie narzeka³y na nudê. Poza sezonem jest tam na sta³e zameldowanych jedynie 329 mieszkañców. Jaros³awiec znajduje siê w województwie zachodniopomorskim, w powiecie s³awieñskim na Przyl¹dku Jaros³awieckim, 11 km na pó³noc od trasy ³¹cz¹cej Dar³owo z Ustk¹ (droga nr 23). Nieopodal znajduj¹ siê jeziora Kopañ (pow. 786 ha) i Wicko (pow, 1058 ha). Dalekie wysuniêcie w morze i brak w pobli u oœrodków przemys³owych oraz ujœæ wiêkszych rzek zapewniaj¹ jedn¹ z wy szych klas czystoœci wody. Ciekawa jest te rozmaitoœæ pla. S¹ miejsca wê sze, bardziej kameralne, z piêknym widokiem na klif, miejsca otoczone falochronami ustawionymi zarówno prostopadle, jak i równolegle do brzegu tworz¹cymi bezpieczne miejsca do k¹pieli dla dzieci. S¹ te szerokie pla e po³o one na skraju lasu, z bezpoœrednim dostêpem fal do linii brzegowej i wydmami poroœniêtymi chronionym miko³ajkiem nadmorskim. Jedn¹ z wiêkszych atrakcji Jaros³awca jest otwarty w zesz³ym roku przy Sanatorium Panorama Morska Aquapark. Wita nas atmosfer¹ tropikalnych kurortów rzêdy le aków, palmy, baseny ze zje d alniami i podwodnym masa em. Niezapomnianych prze yæ dostarcza najwiêkszy w Polsce, zbudowany na planie trapezu odkryty basen ze sztuczn¹ fal¹. Woda we wszystkich basenach jest podgrzewana do temperatury 28 st. Celsjusza, co pozwala na funkcjonowanie obiektu od maja do wrzeœnia. Niestety pobyt w Aquaparku nie jest tani. Jednorazowe wejœcie (bez limitu czasu przebywania na terenie obiektu, ale te bez mo liwoœci opuszczenia go i powrotu) w sezonie dla jednej osoby, niezale nie od wieku, kosztuje 40 z³, po godzinie z³. Proponowane s¹ oczywiœcie karnety wielokrotnego wstêpu, ale nie wypadaj¹ one zbyt korzystnie. Z roku na rok coraz bogatsza jest baza noclegowa w Jaros³awcu. Obok kilku hoteli i oœrodków o wysokim standardzie i równie wysokiej cenie za pobyt, istniej¹ tañsze oœrodki kolonijne. Powstaje te coraz wiêcej bardzo przyjaznych i proponuj¹cych realne ceny i œwietne warunki campingów z drewnianymi domkami (kontakty znaleÿæ mo na miêdzy innymi na kilku portalach internetowych po wpisaniu w Google has³a Jaros³awiec noclegi ). W Jaros³awcu nikt nie musi siê nudziæ nawet w ch³odniejsze dni. Mo na pospacerowaæ, odwiedziæ latarniê morsk¹ (powsta³a w 1829 roku, a jej œwiat³o widoczne jest z odleg³oœci 24 mil morskich czyli ok. 43 km), klif z punktem widokowym a tak e pla ê, bo po burzy na przyk³ad nierzadko znajduje siê na niej bursztyny. Zmotoryzowanym poleciæ mo na wycieczki do Dar³owa (gdzie zaprasza kryty Aquapark), Ustki, eby albo Ko³obrzegu. Do wszystkich tych miejsc dojazd zajmuje mniej ni godzinê. Anna Kamiñska

12 kultura 10 wakacyjnie Magiczny Hollywood w Ko³obrzegu Ko³obrzeski Amfiteatr to ju od lat miejsce wakacyjnych spotkañ z kultur¹. Liryczne uniesienia albo rockowe wibracje rozmaitoœæ gatunków jest ogromna, ale na pewno spêdzaj¹c urlop w samym mieœcie lub w jego okolicach warto zainteresowaæ siê aktualnym planem koncertów: ( ). Tego lata, jeden z wieczorów by³ wyj¹tkowy. 10 sierpnia o godzinie Gra yna Brodziñska i towarzysz¹cy jej od jakiegoœ czasu w dzia³aniach artystycznych m³odzi krakowscy filharmonicy, obecnie skupieni w orkiestrze Cracow Ewent Orchestra pod dyrekcj¹ Tomasza Chmiela, zaprosili widzów do niezwyk³ego œwiata zachwycaj¹cego pe³nymi pasji i ciep³a interpretacjami wielkich œwiatowych szlagierów w wykonaniu artystki, muzyk¹ filmow¹, tañcem i gr¹ œwiate³. Pierwsza dama polskiej operetki zdecydowanie dobrze siê czu³a w Ko³obrzegu. Nic dziwnego, przecie artystka d³ugi czas zwi¹zana by³a z wybrze em. Wystêpowa³a w Teatrze Muzycznym w Gdyni, a deski Operetki Szczeciñskiej pamiêta od dziecka. Tam oklaskiwano jej matkê znakomit¹ Irenê Brodziñsk¹, tam te sama przez kilka lat nie mniej zachwyca³a publicznoœæ rozmaitymi rolami. Czy to miejsce po³o one pomiêdzy dwoma wa nymi dla œpiewaczki miastami, czy te czar wyraÿnie lubianego przez ni¹ repertuaru magia dzia³a³a DŸwiêki Somewhere over the rainbow, Besame mucho, My way, La vien rose dociera³y gdzieœ do wnêtrza, porywa³y i zdawa³y siê unosiæ publicznoœæ ku amfiteatralnemu sklepieniu. W utworze Sway artystka zaskoczy³a dynamik¹, udowadni³a, e zmys³owoœæ i elegancja z jak¹ porusza siê w d³ugich, projektowanych specjalnie dla niej, kreacjach w niczym nie ustêpuje gracji i kokieterii tañca w bardziej latynoamerykañskiej oprawie. Zmiennoœæ rytmów i strojów towarzyszy³a te wystêpom Cezarego Olszewskiego i Katarzyny Krupy ze Szko³y Tañca z Gwiazdami, które wspaniale ilustrowa³y instrumentalne wykonania utworów z filmów Ojciec chrzestny, Piraci z Karaibów i Dopóki siê znów nie spotkamy. Kolejn¹ niespodziank¹ dla widzów by³o niesamowite wykonanie przez orkiestrê, utworu Michaela Jacksona Billie Jean, zilustrowanego zdjêciami artysty, ze œwietn¹ solówk¹ na skrzypce w wykonaniu Kamila Skickiego. Wa nym elementem przedstawienia by³ obraz. Na dwóch ogromnych telebimach w tle pojawia³y siê sceny z takich filmów jak Casablanca, Przeminê³o z wiatrem, The Godfather oraz fragmenty polskich przedwojennych szlagierów filmowych. Widowisko zakoñczy³ utwór We are the Champions zespo³u Queen, ale nie by³ to koniec uczty muzycznej. Po specjalnych podziêkowaniach dla artystów z³o onych przez prezydenta Ko³obrzegu Janusza Gromka, który by³ patronem spektaklu wszyscy czekali na tradycyjny ci¹g dalszy. By³o warto. Gra yna Brodziñska podarowa³a publicznoœci niezwyk³¹ dla swoich wystêpów bezpoœrednioœæ. Zesz³a ze sceny, wrêczy³a widzom, stoj¹cym ju wtedy, w pierwszym rzêdzie kilka ró a nastêpnie przepiêknie zaœpiewa³a utwór Do Ciebie Mamo. Gra yna Brodziñska i muzycy z Krakowa po raz kolejny udowodnili, e pracuj¹c razem uzyskuj¹ niesamowite efekty, widoczne ju na p³ycie Sway. Do wspólnych - pasji, si³y wewnêtrznej i radoœci ycia gwiazda dodaje klasê i doœwiadczenie, m³odzi filharmonicy bezkompromisowoœæ. Taka wzajemna inspiracja nie mo e byæ niczym innym, ni sukcesem. Mamy nadziejê, e to nie koniec Magdalena Janicka

13 11 Emilia Œwitajska - kosmetolog W dzisiejszych czasach cechuj¹cych siê nieustann¹ gonitw¹ za wszystkim co w naszym mniemaniu jeszcze nie osi¹gniête bardzo trudno jest wygospodarowaæ czas tylko dla siebie. Bezustanny rozwój zawodowy, stresy dnia codziennego wype³niaj¹ nasz¹ dobê niemal ca³kowicie. Zapominamy o sobie. Chc¹c zadbaæ choæ trochê o siebie najczêœciej dopiero póÿno wieczorem znajdujemy przys³owiowe piêæ minut na jogging lub innego rodzaju aktywnoœæ fizyczn¹. A co z pielêgnacj¹? Wyspa Day Spa? Jest to niewielkie Day Spa w którym Ka dy niezale nie od p³ci i wieku mo e zadbaæ o swój wygl¹d, zdrowie i dobre samopoczucie. Niczym na ma³ej, bezludnej wyspie odnajdziecie Pañstwo spokój, nie musz¹c przy tym pokonywaæ wielu kilometrów. Gabinet dysponuje bardzo bogat¹ ofert¹ zabiegów. Ka dy klient traktowany jest indywidualnie, zawsze mo e liczyæ na fachow¹ poradê i profesjonalnie wykonany zabieg, dobrany specjalnie do potrzeb i wymagañ Klienta. Celem tego miejsca jest sprawienie, aby ka dy Goœæ odwiedzaj¹cy Spa poczu³ siê wyj¹tkowo, aby w przyjemnej atmosferze móg³ w koñcu pomyœleæ o sobie i wydobyæ swoje prawdziwe piêkno. Dlaczego Pevonia Botanica? Pevonia Botanica to bardzo presti- owa firma której ofertê znajdziemy tylko w najbardziej ekskluzywnych SPA i Day Spa na ca³ym œwiecie. Swój sukces zawdziêcza bardzo precyzyjnie dobieranym sk³adnikom kosmetyków, wy³¹cznie naturalnych, aby stworzyæ wyj¹tkowe zabiegi profesjonalne, jak równie programy domowej pielêgnacji skóry. Dziêki zaawansowanym procesom produkcji, niezrównanym formu³om i wyj¹tkowym rezultatom dysponuje ofert¹ zabiegów dla ka dego typu skóry, pocz¹wszy od m³odej skóry nastolatków, poprzez wyszczuplanie, pielêgnacjê skóry dojrza³ej a nawet tej najbardziej problematycznej. Idzie jesieñ, koniec urlopów i czas zadbaæ o skórê. Co wobec tego Pani poleca? Po lecie nasza skóra jest sucha, nieprzyjemnie napiêta i odwodniona. S³oñce, wiatr, klimatyzacja oraz k¹piele w morskiej wodzie zniszczy³y jej barierê hydrolipidow¹ Dlatego po letnim wypoczynku wymaga ona specjalnej pielêgnacji - intensywnego nawil enia oraz regeneracji i od ywienia. Dlatego gor¹co polecam zabiegi z³uszczania za pomoc¹ kwasów Pevonia Botanica oraz zabiegi mikrodermabrazji, zarówno w serii oraz jako zabiegi jednorazowe w po³¹czeniu z zabiegami regeneruj¹cymi, które przynios¹ zaskakuj¹ce rezultaty. A co z pielêgnacj¹ cia³a po lecie? O ciele równie nie mo emy zapomnieæ. Pierwsza, pourlopowa wizyta, powinna rozpocz¹æ siê peelingiem ca³ego cia³a, gdy dobrze z³uszczona skóra œwietnie ch³onie i g³êbiej wnikaj¹ substancje aktywne zawarte w kosmetykach. Doskona³e i ekspresowe efekty przynios¹ zabiegi Tropikalna Oaza lub Ucieczka do Tropików. Ju po jednym zabiegu skóra bêdzie nawil ona, wyg³adzona i widoczny sposób rozjaœniona, cia³o odprê one, a zrelaksowane wnêtrze pe³ne m³odzieñczej witalnoœci. Skórê odwodnion¹ i wysuszon¹ po lecie mo na nawil yæ i od ywiæ tak e dziêki terapiom z algami morskimi. Wzmacniaj¹ one metabolizm, przyspieszaj¹ przep³yw krwi, ujêdrniaj¹ i wyg³adzaj¹ skórê dostarczaj¹c wiele cennych mikroelementów. Algi to tak e doskona³e Ÿród³o minera³ów i aminokwasów. W³aœnie z myœl¹ o wszystkich zabieganych i zapracowanych w podpoznañskich Kobylnikach powsta³o Wyspa Day Spa, gdzie w ci¹gu stosunkowo krótkiego czasu, przy u yciu najbardziej efektywnych kosmetyków Pevonia Botanica i urz¹dzeñ mo na zadbaæ o cia³o oraz duszê.

14 biblioteka 12 mlodych twórców W tej sta³ej rubryce prezentowaæ bêdziemy twórczoœæ m³odych pisarzy z Wielkopolski. Dzisiaj do pe³nego niesamowitoœci œwiata zaprasza Pañstwa Marta Szmytkowska, 29-letnia mama dwóch córek i absolwentka politologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szkatu³a z³udzeñ Jak zwykle rozterki nie pozwala³y jej zasn¹æ, zamiast wtuliæ siê w ciep³¹ poduszkê i rozkoszowaæ ogarniaj¹cym mrokiem, zaczê³a rozmyœlaæ, zastanawiaæ siê czy na pewno dobrze postêpuje, czy mo e nie powinna zmieniæ swojego ycie. Kobieto zamknij siê krzycza³a sama na siebie, ale nie potrafi³a. Dlaczego, wymyœlasz, ycie by³oby du o prostsze gdybyœ przesta³a, albo przynajmniej zaczê³a inaczej myœleæ. Niestety nie potrafi³a i to mog³o doprowadziæ ju nied³ugo do bardzo z³ych wydarzeñ... Marta by³a m³od¹, zdoln¹, ale trochê histeryczn¹ kobiet¹. Kocha³a ycie, chêtnie pomaga³a innym, czasami jednak chêtnie poœwiêca³a siê sama sobie. Lubi³a malowaæ, chocia ostatnio mia³a coraz mniej czasu na swoje hobby. Pracowa³a w œredniej wielkoœci wydawnictwie na stanowisku specjalisty ds. Marketingu. By³a zadowolona z tego co robi, odnosi³a niema³e sukcesy, ale czegoœ jej brakowa³o. Czu³a, ze nie do koñca znajduje siê na swojej œcie ce ycia. Wiedzia³a, e ma potencja³, który ostatnio przyt³umi³a szaroœæ rzeczywistoœci. Czasem zastanawia³a siê dlaczego tak zwolni³a, zadawalaj¹c siê tym co ma, czy jest jej z tym dobrze, czy jednak nie, czy chce czegoœ wiêcej. Od momentu gdy pozna³a Huberta, inne sprawy nie mia³y ju takiego znaczenia Naprawdê? A mo e by³a to tylko zas³ona dla braku chêci na zmiany. Ach ten Hubert, kochany facet. Trochê wyrywny i zapatrzony w siebie, ale generalnie dba³ o ich zwi¹zek, chocia Marta czasami jakby tego nie dostrzega³a. Jakby chcia³a go ci¹gle ulepszaæ, zapominaj¹c o tym, co ma. Nie pamiêtaj¹c o wielu niew¹tpliwych pozytywach, skupia³a siê na kolejnych negatywach i chyba to powoli rozbija³o ich zwi¹zek. Mê czyzna jak to mê czyzna, jak nie widzi efektów to przestaje siê staraæ w ogóle... Oczywiœcie nie by³ Anio³em, ale b¹dÿmy szczerzy, Marta us³u nych ch³opców nie tolerowa³a na d³u sz¹ metê. Dzieñ, za dniem mija³, zbli a³ siê s³oneczny sierpieñ i imieniny jego dobrego kolegi, na które zostali ju dawno zaproszeni... Nasza kobitka trochê marudzi³a, e nie ma co za³o yæ, zo³za istna, e znów za du o wypije i zechce siedzieæ do rana, gdy ona ju bêdzie zmêczona. O matko, co to za jakieœ nagromadzenie negatywnej energii, wszystko na nie, nawet jak nie g³oœno to sama w sobie, co i tak potem rzutuje na jej samopoczucie prowokuje gderanie bez powodu... Z domu wyjechali bardzo wczeœnie, ju o szóstej byli w drodze. Oczywiœcie nie oby³o siê bez porannych awanturek i przepychanek w ³azience. Na szczêœcie wspólne œniadanie przywróci³o im dobry humor i ruszyli z uœmiechem na twarzach. Do Tomasza czeka³a ich d³uga droga. Przez 3 lata, od kiedy siê wyprowadzi³ nad morze odwiedzili go tylko raz. Jakoœ nigdy nie mieli czasu, albo jak oni byli akurat na wybrze u, to najlepszy przyjaciel Huberta odbywa³ w³aœnie swoje eskapady po œwiecie. Ch³opaki zna³y siê od... chyba od pieluch. Marta zawsze podziwia³a si³ê ich przyjaÿni i to bezdÿwiêczne porozumienie. To, e w ostatnim czasie kontakt by³ g³ównie telefoniczny, b¹dÿ przez Skape-a, nie zmieni³o faktu, i zawsze wiedzieli o tym co zmienia³a siê w ich yciu. W mieszkaniu Marty i Huberta by³o mnóstwo pocztówek z egzotycznych, czêsto mrocznych miejsc, jakie Tomek posy³a³ przy okazji ka dej kolejnej wyprawy. Ciekawy cz³owiek i naprawdê, jeszcze gdy mieszka³ w Poznaniu, czêsto wspaniale siê bawili. Nie mia³ sta³ej partnerki, ma³o która wytrzymywa³a ten jego pêd do przygód. Pojawia³o siê za to wiele piêknych przyjació³ek, a jedn¹ z nich mieli w³aœnie teraz poznaæ. - Kochanie, mo emy zatrzymaæ siê na pobliskiej stacji, bez kofeiny nie poci¹gnê d³ugo - poprosi³a Marta czule muskaj¹c policzek Huberta. To znak, e mieli znów dobry okres i to chyba ona wrzuci³a na luz... Nawet zaczêli zastanawiaæ siê nad powiêkszeniem rodziny... oboje byli jeszcze przed 30-stk¹, ale w swoim yciu doœwiadczyli ju naprawdê du o, wiêc mo e doroœli do roli rodziców. - Za 5 km bêdzie stacja z ma³¹ kawiarenkê w sam raz na jakieœ œniadanko. Hubert te ju zd¹ y³ poczuæ efekty porannej, a w³aœciwie nocnej pobudki. - Ciekawe co tym razem Tomaszek zaprezentuje nam jako trofeum z wyprawy, a gdzie on dok³adnie by³? De Calupe, de Calpe? - De Calpe. To gdzieœ w Ameryce Œrodkowej. Podziwiam jego zaciêcie, no ale te jego œmia³e inwestycje pozwalaj¹ na takie pe³ne fantazji wyprawy kontynuowa³ Hubert. Mnie bardziej interesuje, jego nowa lalunia, hihi... a³a! Boksniêcie Marty mia³o przywo³aæ go do porz¹dku, w³aœnie zbli ali siê do miejsca swojego pierwszego postoju, wiêc zaniechali chwilowo dalszych rozmów. Marta przeci¹gnê³a siê s³odko. Jak taki kociaczek - pomyœla³ Hubert i w myœlach zacz¹³ pieœciæ onê, która zauwa y³a ten znany, rozanielony uœmiech i da³a mu ca³usa. - Rzeczywiœcie kochanie mi³a ta kawiarenka, sk¹d j¹ znasz??? Zapyta³a z nutk¹ zaczepki w g³osie - Och jakaœ Ty podejrzliwa, hihi, ale to dobrze, znaczy, ze mnie kochasz moja zo³zo. Jak dwa tygodnie temu jecha³em na szkolenie, to tankowa³em w tym miejscu i sobie pomyœla³em, ze mi³o bêdzie razem siê tutaj zatrzymaæ. - Œciemniacz, mhyyy ale wspania³y zapach, chyba piek¹ tu jakieœ bu³eczki... Marta podbieg³a szybko do lady i za swoim, d³ugim - fakt - nosem próbowa³a znaleÿæ Ÿród³o zapachu. Ha, uda³o siê, œwie e, s³odkie bu³eczki z nadzieniem brzoskwiniowym kusi³y swoj¹, chrupi¹c¹, lekko zbr¹zowia³¹ skórk¹... - Bierzemy po trzy nie cztery! krzyknê³a Marta do Huberta, ca³a radosna, bo o³¹dek ju mi³o j¹ ³echta³.

15 biblioteka 13 mlodych twórców Zjedli ze smakiem po dwa, resztê zapakowali i zabrali na dalsz¹ podró. Podczas posi³ku Marta mia³a wra enie, e przypatruje im siê jeden z klientów, ale by³a tak poch³oniêta jedzeniem i rozmow¹, ze tylko zanotowa³a to jej podœwiadomoœæ. - No, teraz mo emy jechaæ - powiedzia³a zadowolona. - Tylko jeszcze skorzystam z ³azienki. - Mhy mo e ciê odprowadziæ? - z b³yskiem w oku zaproponowa³ Hubert. - He, he, ale Ci siê na amory zebra³o. Niestety musia³ zadowoliæ go szybki cmok, po którym ma³ onka zniknê³a za drzwiami. Poszed³ wiêc do samochodu, po drodze wpadaj¹c na jakiegoœ mê czyznê, który grzecznie przeprosi³...niby nic nadzwyczajnego, ale po tym nag³ym spotkaniu zosta³ w nozdrzach taki dziwny zapach. Taki... Hubert nie mia³ czasu jednak siê zastanawiaæ bo ciep³e s³oneczko sprowadzi³o jego myœli na zupe³nie inny tor. Cieszy³ siê, e po krótkim kryzysie w jego ma³ eñstwie jakby znów zawita³a wiosna, Marta sta³a siê bardziej wyluzowana, nie szuka³a dziury w ca³ym, a i on teraz chêtniej wyrzeka³ siê swojej egoistycznej natury. Kto wie, byæ mo e z tych odwiedzin nie wróc¹ ju sami... - Coœ Ty taki zamyœlony, kochany? Uœmiech pojawi³ siê na jego œwie o ogolonej twarzy. Nic nie powiedzia³, tylko obj¹³ Martê ramieniem i tak poszli dalej do samochodu. Jak ktoœ tak na nich patrzy³, to na pewno by nie powiedzia³, ze jeszcze kilka tygodni temu, Marta nie mog³a spaæ, a jej czarne myœli kr¹ y³y jak sêpy nad ich zwi¹zkiem. Ktoœ...mo e nie, ale ON tam by³ i widzia³, wiedzia³, zna³ jej dusze i tylko czeka³ na ten moment eby dokoñczyæ swojego dzie³a... Do Tomka dojechali ko³o po³udnia, wpadli sobie w ramiona, obejrzeli od stóp do g³ów i wyca³owali za ten ca³y czas. - Œliczny jest ten twój domek - zachwyca³a siê Marta. Mia³a racjê. Nie by³ za du y, taki wysoki parter z poddaszem, ale wœród kwitn¹cych ró, opatulony z jednej strony winoroœl¹ i os³oniêty trzema du ymi lipami z drugiej, wygl¹da³ bajecznie. Mia³ kolor orchidei, dach lekko br¹zowy, okna du e, ale zarazem nadaj¹ce swoist¹ intymnoœæ. A trudno by³o uwierzyæ, e jego w³aœciciel jest tu czêsto tylko goœciem. No ale to zas³uga gosposi - Pani Doroty, która zajmowa³a ma³y pokoik na poddaszu i opiekowa³a siê tym cudeñkiem tak e podczas nieobecnoœci Tomasza. Z³ota kobieta tak mia³ o niej zwyczaj mawiaæ. Marta i Hubert mieli j¹ dopiero poznaæ. Wyj¹tkiem w uporz¹dkowanym wnêtrzu by³ salon - królestwo pana domu. Tutaj królowa³ chaos i misz masz zwi¹zany z licznymi wyprawami w³aœciciela. Nikomu nie wolno by³o tutaj niczego dotykaæ. W³aœciwie, bardziej ni salon, by³ to ju gabinet Tomka, sk³ad z pami¹tkami, jak nazywa³y to jego liczne przyjació³ki. - Rozlokujcie siê kochani, zajmiecie pokój na poddaszu, ko³o mojej z³otej gospodyni, niczego Wam nie powinno brakowaæ. Za godzinkê coœ zjemy, przyjdzie Ewa, to dokonamy prezentacji - uœmiechem poinformowa³ Tomek. - Mhyy to mamy trochê czasu na zadomowienie siê - mrukn¹³ czule Hubert Marcie do ucha. Zrobi³ to tak namiêtnie, e a przeszed³ j¹ dreszcz i przyspieszy³a kroku. Gdy tylko zamknê³y siê za nimi drzwi wzajemna elektryzacja wzros³a, opuœcili torby na ziemiê a ich spojrzenia siê spotka³y. Hubert zacz¹³ rozpinaæ jej bluzkê i delikatnie podgryzaæ rami¹czko stanika, Marta ca³a dr a³a, dawno nie czu³a a takiego podniecenia. Jej niespokojne d³onie zaczê³y szukaæ zapiêcia paska, tymczasem on zd¹ y³ ju skoñczyæ z bluzk¹ i zsuwa³ z jej g³adkich ud spodnie. Nie wiedzieli jak, ale znaleÿli siê na ³ó ku, w ciep³ym spleceniu cia³, czu³a jak ca³y nabiera mocy, sama nie mog³a ju, jego poca³unki wywo³ywa³y fale dreszczy, napiête ramiona pieœci³y jej cia³o, odp³ywa³a w najwspanialszy niebyt swojego ycia. Dla Huberta by³a to nieopisana radoœæ, tak móc j¹ kszta³towaæ si³¹ dotyku swoich d³oni... ich ubrania znalaz³y siê na pod³odze a oni z³¹czyli siê w jednoœci ekstazy, namiêtne poca³unki sta³y siê zwierzêco zaborcze, cia³a z³¹czone dzikim rytmem osi¹gnê³y szczyt, po czym po delikatnie opad³y. Jeszcze chwile le eli nieruchoma, oboje zastanawiaj¹c siê co siê sta³o. Prze yli najwspanialszy seks od kiedy siê poznali... - Chyba musimy zamieszkaæ u twojego przyjaciela - jeszcze lekko dysz¹c powiedzia³a Marta. - Uzdrawiaj¹c - stwierdzi³ Hubert - Teraz musimy doprowadziæ siê do porz¹dku - zaœmia³ siê, wstaj¹c i poszed³ do ³azienki, która s¹siadowa³a z ich pokojem. Marta odprowadzaj¹c go wzrokiem, k¹tem oka zauwa y³a coœ w oknie, a przynajmniej tak jej siê zdawa³o. Przykry³a siê pledem i spojrza³a uwa niej, ale oprócz dopiero co wypuszczonych listków winoroœli nie ujrza³a nic niepokoj¹cego. Przez chwilê jeszcze pozosta³o w niej nieprzyjemne wra enie bycia obserwowan¹, jednak po chwili zniknê³o. Jeszcze z wypiekami na twarzy zeszli do jadalni, gdzie czeka³ ju Tomek z drinkami w rêku. Proszê, proszê co to za zakochane papu ki - i puœci³ oko do swojego przyjaciela. Nie zd¹ yli nic odpowiedzieæ, bo do pokoju wkroczy³a kobieta. Wiek dojrza³y, ciemne w³osy, rysy wydawa³aby siê bardzo sympatyczne, jednak, gdy Marta na ni¹ spojrza³ poczu³a dziwny niepokój, jakieœ takie ukryte zimno... - Przedstawiam Wam moi kochani, nieoceniony skarb tego domu, Pani¹ Dorotê. Ta podesz³a i uœcisnê³a d³oñ Marty, która przez sekundê poczu³a siê jak martwa, sama nie wiedzia³a co to za dziwne doznanie, ale przerazi³o j¹ do tego stopnia, e ciê ko jej by³o przywo³aæ przywitalny uœmiech. Nie zauwa y³a, by jej m¹ doœwiadczy³ podobnych odczuæ przy tej prezentacji, która jednak szybka zakoñczy³a siê, gdy gosposia posz³a otworzyæ drzwi i wpuœciæ kolejnego goœcia. To by³a to Ewa, weso³a, drobna blondynka o modrakowych oczach, wokó³ których umiejscowi³o siê kilka piegów. Ca³a tryska³a energia i jakimœ takim entuzjazmem. Tomek dokona³ kolejnej prezentacji i zasiedli do póÿnego obiadu. - Tyle o was s³ysza³am - zagadnê³a nowa dziewczyna gospodarza. Tomek narzeka³ i narzeka³, e jakoœ nie mo ecie do niego trafiæ, a po ostatniej wyprawie a pêka z niecierpliwoœci, eby pokazaæ nam, tak w³aœnie NAM, bo ja te jeszcze tego zaszczytu nie doœwiadczy³am, ten swój tajemniczy przywieziony skarb - zakoñczy³a posy³aj¹c swojemu ch³opakowi kuksañca. Posi³ek by³ bardzo smaczny, a podane czerwone wino dope³ni³o przyjacielskiej atmosfery, chocia za ka dym razem, gdy pojawia³a siê pani Dorota, Marta czu³a siê nieswojo, czu³a wrêcz strach i ogromn¹ chêæ opuszczenia tego, jak e przytulnego jeszcze przed chwil¹ miejsca. cdn. SasiadkaCzytasz24 Na ok³adce: Jezioro Lusowskie, fot. M.IN Wydawca: Agencja Wydawnicza M. Ilek-Nowak Adres: Poznañ, ul. Teokryta 18 Projekt i Sk³ad: Agencja Wydawnicza Magdalena Ilek-Nowak, Poznañ, ul. Teokryta 18, tel , , , Druk: Agencja Wydawnicza Magdalena Ilek-Nowak Pismo roznoszone jest nieodp³atnie do wszystkich mieszkañców gminy, trafia równie poza jej granice i ci¹gle poszerza swój zasiêg. Nak³ad: 6000 egz. Numer zamkniêto: r. Red. naczelna: Magdalena Janicka, tel. kom Propozycje artyku³ów, og³oszenia i reklamy przyjmuj¹: Biuro Reklam i Og³oszeñ - PrzeŸmierowo, ul. Poznañska 17, tel , , , Agencja Wydawnicza M. Ilek-Nowak, Poznañ, ul. Teokryta 18, tel , , Zachêcamy i zapraszamy do wspó³redagowania naszego pisma. Redakcja zastrzega sobie prawo skrótu i adjustacji tekstów, za treœæ og³oszeñ nie odpowiada. Redakcja nie zwraca dostarczonych materia³ów!

16 Krzy ówka PIONOWO: 1. Wakacyjna oferta dla zmêczonych skwarem ulicznym mieszczuchów 2. Poch³ania zbo e, wypluwa ziarno 3. Pan domu w œwiñskiej rodzinie 4. Rêczne narzêdzie s³u ¹ce do oddzielania ziarna 5. Porz¹dkuje s³omê po niwach 6. Jedno ze zbó - chêtnie widziane w kurzym menu 7. Do ynkowy, miewa kszta³t wielkiej korony lub ko³a 8. Dawniej u ywany przyrz¹d do prania 9. Czas zbiorów w rolnictwie 10. Bez krowy jest bezu yteczna 11. Dom prosi¹t i ich mamy 12. Z niego zbo e na popularne bu³ki 13. Zbo e wysiane do gruntu jesieni¹ 14. Wbrew panuj¹cej opinii - je g³ównie myszy, a nie aby POZIOMO: 1. Daje pocz¹tek zbo u 2. Po œciêciu zbo a 3. Jego dzie³em s¹ równo poprzewracane skiby 4. Narzêdzie do okopywania, np. ziemniaków 5. Grabie na polu 6. Królowa wysogotowskiego œwiêta, 5 wrzeœnia 7. Rodzinna firma w Tarnowie Podg., sprzedaj¹ca sprzêt rolniczy 8. Zanim zamieni siê w olej, ubiera pola na ó³to 9. Pochodzi z rozsady 10. Maszyna, za której poœredn. ziarno trafia do ziemi 11. Inaczej traktor 12. Melioracyjne, do odprowadzania wody z pól 13. Osio³ stan¹³ przed wyborem: to czy siano Kurczaki w hodowli miêsnej Rozwi¹zanie krzy ówki: Rozwi¹zanie krzy ówki prosimy wysy³aæ sms'em na nr telefonu: Do wygrania KOLACJA DLA DWOJGA ufundowana przez Restauracjê Stara Wozownia, Lusowo, ul. Nowa 37 R E K L A M A R E K L A M A SZUKAM PRACY Posprz¹tam mieszkanie, tel Szukam pracy - sprz¹tanie, inne prace domowe, tel Podejmê pracê jako kasjerka, bufetowa, telemarketing lub cha³upniczo, tel cio letnia emerytka podejmie pracê w handlu z 30-letnim sta em lub opiekê nad dzieckiem czy starsz¹ osob¹. Szukam pracy w PrzeŸmierowie, tel Szukam pracy w solarium b¹dÿ w sklepie, w Tarnowie Podgórnym od wrzeœnia, tel Poszukujê zleceñ na kompleksowe remonty mieszkañ - budowlankê, tel DAM PRACÊ Przyjmê do prac ogrodowych i porz¹dkowych, tel Szukam energicznej Pani (do 45 lat) do sprz¹tania domu w Lusówku. Praca 2-3 razy/tydzieñ. Tel Kwiaciarnia w PrzeŸmierowie zatrudni, tel PRACA Przyjmê rencistê lub emeryta do prac pielêgnacyjnych w ogrodzie. Praca w PrzeŸmierowie. Mile widziane prawo jazdy kat. B. Tel Fryzjerkê, manicurzystkê przyjmê, Smochowice, tel Pani¹ 2-3 razy w tygodniu do prostych prac domowych i gotowania przyjmê (dla 2 osób), tel Przyjmê operatora koparko-³adowarki CAT. Praca sta³a. Tel Pracownika gospodarczego do przedszkola, tel Zatrudnimy Panie z Rokietnicy i okolic na stanowisko sprz¹taczek. Mile widziane prawo jazdy kat. B i orzeczenie o niepe³nosprawnoœci. Podanie, CV, kopiê orzeczenia prosimy dostarczyæ do firmy ADAM`s, ul. Nowina 20, Batorowo, tel , fax , Przyjmê uczniów w zawodzie Mechanik Pojazdów Samochodowych, Wysogotowo, ul. Wierzbowa 97, tel , R-SGD Przybroda SPRZEDA DREWNO - WIŒNIA - CZEREŒNIA tel ODZIE DZIECIÊCA NOWA, TANIO PEDIATRA lek. med. Irena Pietrzykowska PrzeŸmierowo, ul. Brzozowa 1, tel , WIZYTY DOMOWE NIEMIECKI DLA DZIECI NIEMIECKI KOREPETYCJE Wysogotowo Wierzbowa

17 R E K L A M A 15 R E K L A M A SALON W TARNOWIE PODGÓRNYM - strzy enie, farbowanie, modelowanie - manicure, tipsy - pedicure - kosmetyka - pe³en zakres Zapraszamy: wt.-pt 10-19, sobota 9-14 Pl. Margaretek 17/1 (os. Zielony Gród) Tarnowo Podgórne, tel PROTEZY ZÊBOWE Ca³kowite (lekkie, dobre przyssanie) PRACOWNIA PROTETYCZNA Czêœciowe: tworzywo ró owe, przeÿroczyste - przeciwalergiczne, klamrowe, bezklamrowe Szkieletowe: podniebienie sztuczne zredukowane do minimum, lekki metal i tworzywo Protezy na miêkkim pod³o u: na dzi¹s³a wra liwe lub zanik³e, zmniejszaj¹ ucisk, polepszaj¹ przyssanie Mikroprotezy (do 2 zêbów) Naprawy protez wtorki czwartki (lub inne umówione godziny) Poznañ Smochowice, ul. Sianowska 77, tel BIURO RACHUNKOWE STUDIO...z kobiec¹ intuicj¹! SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ ZAPROJEKTUJEMY LOGO FIRMOWE DLA NOWYCH FIRM, UBIERAMY NOWE MARKI W ATRAKCYJNE ZNACZKI REKLAMA ZEWNETRZNA TABLICE, SZYLDY, BANNERY, REKLAMA NA SAMOCHODACH, REKLAMA PRZESTRZENNA: - LITERY PRZESTRZENNE, LOGO REKLAMA ŒWIETLNA: - LITERY ŒWIETLNE, KASETONY REKLAMOWE STOJAKI, POTYKACZE REKLAMOWE POLIGRAFIA PROJEKT, OPRACOWANIE GRAFICZNE I DRUK: WIZYTÓWEK, LISTOWNIKÓW, KOPERT, FOLDERÓW, KATALOGÓW, PERIODYKÓW, KALENDARZY, ITP. Prowadzenie Ksiag Przychodów i Rozchodów Rycza³t ewidencjonowany ZUS, kadry Przezmierowo, ul. Wiosny Ludów 76 tel , fax SZKO A Z UPRAWNIENIAMI SZKO Y PUBLICZNEJ (BEZ EGZAMINÓW WSTÊPNYCH) OG ASZA NABÓR DO: Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Skórzewie PIERWSZY SEMESTR NAUKI GRATIS!!! NOWOŒÆ!!! NAUKA SYSTEMEM INTERNETOWYM oraz do Szko³y Policealnej w Skórzewie Informacje: , , GADZETY REKLAMOWE FOTOGRAFIA REKLAMOWA FOTOGRAFUJEMY WSZYSTKO... CZEGO POTRZEBUJESZ, ABY SPRZEDAÆ PRODUKT! STUDIO REKLAMOWE POZNAN UL. TEOKRYTA

18 R E K L A M A 16 R E K L A M A Firma o wieloletniej tradycji w dziedzinie konserwacji obiektów zabytkowych poszukuje osoby na stanowisko: Pracownik sekretariatu miejsce pracy: PrzeŸmierowo, nr ref. PS/08/09 G³ówne zadania: - kompleksowa obs³uga sekretariatu - obs³uga korespondencji przychodz¹cej i wychodz¹cej - sporz¹dzanie pism, prezentacji, analiz i raportów na potrzeby firmy - organizacja spotkañ, wyjazdów s³u bowych - sporz¹dzanie ofert przetargowych - prowadzenie spraw pracowniczych Od kandydatów oczekujemy: - wykszta³cenia min. œredniego, preferowane wy sze - bardzo dobrej znajomoœci obs³ugi komputera (Word, Excel, Internet) - umiejêtnoœci pisania pism - doœwiadczenia na podobnym stanowisku - komunikatywnoœci, dobrej organizacji pracy, terminowoœci, systematycznoœci, asertywnoœci - znajomoœci j. niemieckiego na poziomie dobrym - nienagannej prezencji oraz wysokiej kultury osobistej - dodatkowym atutem bêdzie znajomoœæ podstaw ksiêgowoœci i kadr Obiekt restauracyjno-hotelowy "Kaskada" Poznañ Krzyýowniki ul. Miædzyzdrojska 1 poùo ony malowniczo nad Jeziorem Kierskim - hotel 25 pokoi (2-osobowe) z ùazienkami, telewizorami cena za pokój 100zù. - restauracja miejsc konsumpcyjnych - sala konferencyjna- sprzæt audio-wizualny Organizacja kursokonferencji, narad, szkoleñ,bankietów, imprezy plenerowe nad jeziorem, grillowisko, pikniki, ognisko, dancingi Catering: garmaýerka, kurczak z roýna Zapraszamy na obiady domowe tel/fax , Zainteresowane osoby prosimy o przes³anie oferty zawieraj¹cej list motywacyjny oraz szczegó³owy yciorys zawodowy (CV) na adres: Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Prosimy o umieszczenie w dokumentach klauzuli: "Wyra am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z Ustaw¹ z dnia r. O ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133, Poz. 883)". tel Profesjonalne czyszczenie tapicerki samochodowej, mebli, dywanów, wyk³adzin, materacy. MYCIE OKIEN NAJTAÑSZE OKNA ROLETY ZEWNÊTRZNE ALUMINIOWE, OCIEPLANE OD 129 z³/m 2 ROLETY MATERIA OWE MOSKITIERY BRAMY GARA OWE PN. - PT SOB RATY BEZ PIERWSZEJ WP ATY Profil 6-komorowy w cenie 3-komorowego 450,- Tarnowo Podgórne, ul. Poznañska 62A, tel , fax

19

20

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy I tydzień: Uświadomienie dzieciom, co oznaczają pojęcia : zdrowie i choroba. Jakie są objawy choroby

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH Najtańsza działka: 51.000zł Najmniejsza działka: 708m2 Zostały 42 wolne działki. 10 działek posiada WZ na budowę domu jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ZASADY przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim I Postanowienie ogólne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Umowa Ośrodek/PIT/../2013. Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna 43-470 Istebna 68 NIP: 548-23-14-477

Umowa Ośrodek/PIT/../2013. Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna 43-470 Istebna 68 NIP: 548-23-14-477 Umowa Ośrodek/PIT/../2013 zawarta w dniu 18.07.2013 roku w Istebnej pomiędzy: Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna 43-470 Istebna 68 NIP: 548-23-14-477 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ

CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ ????? CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ Odpowiadaliście już na pytanie, co to jest zabytek i dzieło sztuki (KONTEKSTY, możecie jeszcze raz posłuchać informacji o zabytku w naszej szafie dźwiękowej). Nauczyliście się

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego. Warszawa, kwiecień maj 2015 r.

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego. Warszawa, kwiecień maj 2015 r. Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego Warszawa, kwiecień maj 2015 r. Plan prezentacji 1) Kim jest osoba niepełnosprawna rodzaje orzeczeń 2) Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego: prawo do skróconego

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

PICART PERSONAL. KELNER (Chef de rang) od zaraz Kuchnia: niemiecka (regionalna) i międzynardowa, 2 restauracje. Liczba miejsc pracy: 1

PICART PERSONAL. KELNER (Chef de rang) od zaraz Kuchnia: niemiecka (regionalna) i międzynardowa, 2 restauracje. Liczba miejsc pracy: 1 do ekskluzywnej restauracji w hotelu 4* (56 pokoi, 600m2 SPA) w niewielkiej miejscowości w okolicach Kassel w rejonie Hochsauerland KELNER (Chef de rang) od zaraz Kuchnia: niemiecka (regionalna) i międzynardowa,

Bardziej szczegółowo

Liczba bezrobotnych XII 2012 I 2013 II 2013 XII 2012 I 2013 II 2013

Liczba bezrobotnych XII 2012 I 2013 II 2013 XII 2012 I 2013 II 2013 Powiatowy Urz d Pracy w Grodzisku Mazowieckim STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Grodzisku Mazowiecki dnia 27 marca 2013 r. LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM W OKRESIE

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

1% - 2015 r. ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRS: 0000116212. 1% podatku na rzecz Związku OSP RP

1% - 2015 r. ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRS: 0000116212. 1% podatku na rzecz Związku OSP RP 1% - 2015 r ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRS: 0000116212 1% podatku na rzecz Związku OSP RP 1 / 5 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jak

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie WARSZTATY pn. Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa warsztaty dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu: Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin lodowiska BIAŁY ORLIK przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Regulamin lodowiska BIAŁY ORLIK przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim Regulamin lodowiska BIAŁY ORLIK przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim I. Część ogólna 1. Lodowisko jest obiektem sportowym ogólnodostępnym, którego właścicielem jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W ZESPOLE EDUKACYJNYM W SKWIERZYNIE 1 Administratorem i wynajmującym pomieszczenia szkolne w Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie jest dyrektor Zespołu Edukacyjnego. 2 Płatny

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\user\Pulpit\ogłoszenie o zamówieniu - hotele.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\user\Pulpit\ogłoszenie o zamówieniu - hotele. Page 1 of 6 Warszawa: Usługa: - zakwaterowania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu; -wyżywienia funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu Numer ogłoszenia: 54653-2012; data zamieszczenia: 08.03.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2.

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. KRAJOWEJ E30 - LUBAN ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. Atrakcyjnie zlokalizowany w Lubaniu przy drodze krajowej nr 30 Zgorzelec - Jelenia

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania kariery zawodowej absolwenta Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie Absolwenci kierunku Ekonomia (S2)

Wyniki badania kariery zawodowej absolwenta Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie Absolwenci kierunku Ekonomia (S2) Wyniki badania kariery zawodowej absolwenta Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie Absolwenci kierunku Ekonomia (S2) Spis treści: 1. Odpowiedzi absolwentów, którzy zadeklarowali, że: A. Pracują w zawodzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny Projekt z dnia 29 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MASTA RYBNKA w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 marca 2014 r. Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 482

Warszawa, 20 marca 2014 r. Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 482 Rada Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy ul. Modlińska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl Wojciech Tumasz radny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansów 1,0 etat ( Specjalista ) I. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie. (powiat lęborski, województwo pomorskie)

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie. (powiat lęborski, województwo pomorskie) Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie (powiat lęborski, województwo pomorskie) Charakterystyka położenia Łeba jest jedną z najbardziej

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja Chillout w pracy Wypoczęty pracownik to dobry pracownik. Ciężko z tym stwierdzeniem się nie zgodzić, ale czy możliwy jest relaks w pracy? Jak dzięki aranżacji biura sprawić frajdę pracownikom? W każdej

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą.

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Po pierwsze - notacja - trzymasz swoją kostkę w rękach? Widzisz ścianki, którymi można ruszać? Notacja to oznaczenie

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

Indywidualne kartki œwi¹teczne

Indywidualne kartki œwi¹teczne Indywidualne kartki œwi¹teczne CMYK foliowane TWOJE LOGO WYBRANE ZDJÊCIE Z KATALOGU LUB DOSTARCZONE TWOJE LOGO I DANE ADRESOWE ul... Twoja Ulica 10 60-000 Twoja Miejscowoœæ tel. +48 61 800 00 00 fax +48

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl 1) Przedmiot zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w formie warsztatu

Bardziej szczegółowo

Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL

Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL O NAS MOIKA design powstał z naszej tęsknoty za pięknem i oryginalnością przedmiotów codziennego użytku. Wiemy że pościel to coś znacznie

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 DLACZEGO NALEŻY PROMOWAĆ PROJEKTY? Podstawą dla działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektów unijnych jest prawo obywateli

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

Witamy w przedszkolu

Witamy w przedszkolu Witamy w przedszkolu Wydanie: Biuro Szkolne Hafnarfjarðar 2005 Strandgötu 31 220 Hafnarfjörður tel: 555-5800 Fax: 585-5809 Adres internetowy: skolaskr@hafnarfjordur.is Zdjecia: Dzieci w przedszkolu Alfasteini

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY Świdwowiec, gmina Trzciel, województwo lubuskie Osoba do kontaktu Arkadiusz Kaczmarczyk tel. 505 246 379 OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Ośrodek Wypoczynkowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2791/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-11-23

ZARZĄDZENIE NR 2791/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-11-23 ZARZĄDZENIE NR 2791/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-11-23 w sprawie dysponowania pomieszczeniami reprezentacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZI W KOŁOBRZEGU PROCEDURA COROCZNEGO PRZEGLĄDU WEWNĘTRZNEGO I STAŁEGO MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Ujednolicenie zasad udzielania zwolnień z zajęć szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Bergen (Bergensstandarden).

Ujednolicenie zasad udzielania zwolnień z zajęć szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Bergen (Bergensstandarden). Przetłumaczono przez Biuro Tłumaczeń przy Gminie Bergen, strona 1/6 GMINA BERGEN Wydział Urzędu Miejskiego d/s Szkół i Przedszkoli OKÓLNIK Okólnik nr: 28/2013 Data: 25 września 2013 Numer sprawy: 201300138-28

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Oprac. wrzesień 2015

Oprac. wrzesień 2015 PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE dla studentów I roku UTP w Bydgoszczy Oprac. wrzesień 2015 Siedziba Biblioteki Głównej Informacje ogólne System biblioteczno-informacyjny UTP Biblioteka Główna Czytelnia Główna

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku

Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku 1 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu CPV: Kod: 79.31.50.00 Nazwa: usługi badań

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ONOWOŒCIACH Sudoku. 101 ³amig³ówek dla zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Pajączek 1. na proste plecy. medpatent.com.pl. Pajączek 1 to niewielkie urządzenie do noszenia na plecach. Zasygnalizuje, kiedy się zgarbisz.

Pajączek 1. na proste plecy. medpatent.com.pl. Pajączek 1 to niewielkie urządzenie do noszenia na plecach. Zasygnalizuje, kiedy się zgarbisz. Pajączek 1 na proste plecy Pajączek 1 to niewielkie urządzenie do noszenia na plecach. Zasygnalizuje, kiedy się zgarbisz. Kup Pajączka na stronie medpatent.com.pl lub w dobrych sklepach medycznych. Pajączek

Bardziej szczegółowo