PROGRAM NAUCZANIA. TECHNIK ORGANlZACJl REKLAMY 342 [OI]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA. TECHNIK ORGANlZACJl REKLAMY 342 [OI]"

Transkrypt

1 biiiglsterstw0 EDUKACJI NARODOWEJ 342[01]ISPIMEN/ PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANlZACJl REKLAMY 342 [OI] Dla: - szkoiy policealnej na podbudowie programowej liceum ogblnoksztalcqcego Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 1999r

2

3 Program opracowal zespot nauczycieli z Policealnego Studium Zawodowego w Katowicach. mgr Dorninika Btasiak rngr sztuki Ryszard Hadrych mgr sztuki Jolanta Lux fvlonika Lux nigr Marek Mastalerz mgr Danuta Stachura - Frosik RECENZENCI dr Anna Batko - Policealne Studium Reklamy w Warszawie mgr Ryszard Skorka - Policealne Studium Reklamy w Swidnicy

4 I. PLAN NAUCZANIA Szkota policealna Zawod: Technik organizacji reklarny 342 [OI] Podbudowa prograrnowa: liceurn ogolnoksztalcqce LP. Dia rniodziety Semertr Zajecia edukacyjne I 11 iii IV w okrerie na~czania nauczania

5 il. PROGRAMY NAilCZANiA PRzEDMIOT~W ZAWODOWYCH Wykaz przedmiotow zawodowych 1. Podstawy ekonomii 2. Ekonomika i organizacja przedsigbiorstw 3. Marketing 4. Elementy towaroznawstwa 5. Public Relations 6. Organizacja reklamy 7. Psychologia reklamy 8. Prawo, etyka i kultura zawodowa 9. Jezyk angielski 10. Rysunek i liternictwo 11. Historia sztuki i reklamy 12. Pracownia technik reklamy 13. Grafika komputerowa 14. Techniki poligraficzne 15. Fotografia rekiamowa 16. Praktyka zawodowa str. 4 str. 9 str. 13 str. 17 str. 22 str. 26 str. 34 str. 39 str. 43 str. 49 str. 56 sir. 60 str. 64 str. 69 str. 74 sir. 78

6 1. Szczegolowe cele ksztatcenia PODSTAWY EKONOMll W wyniku procesu ksztalcenia uczen (sluchacz) powinien umiec: - oostuaiwat " sie. ~odstawowvmi, kateaoriami ekonomicznvmi.,. - wyjasnic zliaczenie potrzeb i ich zaspokajanie. - wyjasnic i scharakteryzowac cele gospodarowania, - okreslic korzysci i koszty wyborow ekonomicznych, - wyjahnic pojgcie i rodzaje rynku, - okreslic czynniki ksztaltujqce popyt, podai i ceng, okresiic znieinosc miedzv.. cena. a popytem... oraz cena a oodaia. - obliczyc elastycznosc cenowq popytu i podaiy, wyiasnic itivtecznosc calkowita i krancowa, - ok;e~ii~ dccyzje konsumenta na rynku, - zastosowat zasady racionalneqo dziatania, - scharakteiyzowac cei dzialalno%i producenta. - wyiasnic podstawy podeimowania decyzii przez producenta okiesiic rodzaje kosztow, - scharakteiyzowac dziatalnosc producenta w roinych rodzajach konkurencji. - okresiic elektywnosk podstawowych form rynku, - wyjasnit pojecie i podzial rynku finansowego, - okreslit cechy papierow wartosciowych i funkcjonowania gieldy, - scharakteryzowac cele poiityki gospodarczej panstwa, - okresiic riicli okreinv,,, Droduktu i dochodu w aosoodarce. -, - posluiyc siq wskainikami makroekonomicznego pomiaru gospodarki - okreslic islotg i przyczyny inflacji. - poslugiwac sig wskainikami inilacji, - wviasnic formv ~rzeciwdzialania i walki z inflacia..,,,,.. - okreslit fiinkcjonowanie rynku pracy, - rozroinic rodzaje bezrobocia. - okreslic koszty bezrobocia, - scharakteryzowacformy aktywnego przeciwdzialania bezrobociu, - okreslic islotg cyklu koniunkturalnego i jego rodzaje, - wyjasnic przyczyny wystgpowania cykl6w koniunkturalnych. - okreslic role panstwa i rzqdu w gospodarce, - scharakteryzowac rodzaje podatkow i ich wplyw na funkcjonowanie gospodarki, - okreslic role budietu panstwa, - wskazac glowne kierunki wydatkow budietowych panstwa, - wyjasnic przyczyny deficytu budietowego oraz sposoby jego finansowania, - scharakteiyzowac iunkcje i formy pieniqdza, - okresiic stri~kture systemu bankowego, - wyjasnic roig bankow komercyjnych w gospodarce, - wyjasnic zasady i narzgdzia polityki monetarnej, - wyjasnic islotg i scharakteryzowac strukturg bilansu handiowego i platniczego kraju, - okresiic wplyw zadluienia zewnetrznego i wewngtrznego na gospodarkg. - okreslic kotisekwencje globaiizacji gospodarki.

7 2. Material i,auczatiia 2.1 Mikroekonomia Pojecie ekonomii. Potrzeby i ich zaspokajanie. Podziat zasob6w. Problem rzadkosci. Krzywa moiliwosci produkcyjnych. Koszty alternatywne. Podstawowe kategorie ekonomiczne. Przedstawienie hierarchii wtasnvch. potrzeb. Kiasyfikowanie konkretnych zasobow. - Przedstawienie krzywej moiliwosci produkcyjnych dia podanego przyktadu. 2.2 Elementy rynku Pojecie i rodzaje rynku. Cechy charakteryzujqce rynek. Popyt. czynniki ksztattujqce popyt, prawo popytu. Podai, czynniki ksztattujqce podai, prawo podaiy. Cena i jej rodzaje. Zasady ustalania cen. Rownowaga rynkowa. Elastycznosc popytu i podaiy. - Klasyfikowanie rynkow wedlug przyjetych kryteriow. - Wykreilenie krzywej popytu i podaiy oraz okreslenie punktu rownowagi rynkowej konkretnego przykladu. - Obiiczenie elastycznosci cenowej popytu i podaiy. 2.3 Decyzje konsumenta Analiza korzysci i kosztow. UiytecznosC calkowita i kraiicowa. Linia budietu konsumenta. Krzywe obojetnosci konsumenta. Rownowaga konsumenta. Zasady racjonalnego dzialania. - Analiza korzysci i kosztow konkretnej decyzji. - Wyznaczenie iinii budietu konsumenta do podanego przyktadu. - Wyznaczenie krzywej obojetnosci konsumenta dla konkretnej sytuacji. - Okreslenie rbwnowagi konsumenta. 2.4 Decyzje producenta Producent,formy jego organizacji i cel dzialainosci. Funkcja produkcji. Koszty produkcji, rodzaje kosztow. Przychody catkowite i krancowe. Zysk producenta. Optimum producenta. Dziatalnosc producenta w roinych rodzajach konkurencji. Efektywnosc podstawowych form rynku. - Klasyfikowanie przedsiebiorstw wedtug przyjetych kryteriow. - Obliczenie dla podanego przykladu produktu calkowitego i kraiicowego

8 - Obliczenie na przykladach kosztow catkowitych, jednostkowych, krahcowych i przeciqtnycli. - Obliczenie zysku producenta w roinych formach konkurencji. - Obliczenie wskainikbw efekfywnosci ekonomicznej. 2.5 Rynek finansowy Pojecie i podziat rynku finansowego. Rynek papierow waitosciowych. Funkcjonowanie Gieldy Papierow WartoSciowych. lnwestorzy rynku kapitatowego.. Klasyfikacja rynku finansowego wedlug kryterium zwrotu kapitalu Kiasyfikowanie konkretnych papierow waitosciowych. - Analizowanie nofowan gieidowych spotek. 2.6 Gospodarka w skali makro Cele polityki gospodarczej paiistwa. Rola panshva w gospodarce. Ruch okrqiny produktu i dochodu. Makroekonomiczny pomiar gospodarki. Pojecie i rodzaje cyklu koniunkturainego. Przyczyny i przebieg cyklow koniunkturalnych. Cwiczeiiia: - Przedstawienie obiegu produktu i dochodu dla podanego przyktadii. - Analizowanie danycli statystycznych dotyczqcych dochodu narodowego i PKB. 2.7 lnflacja lstota i przyczyny inflacji. Typy inflacji. Pomiar inflacji. Polityka antyinflacyjna Przebieg inflacji w POlSCe. Cwiczenia; - Okrehlenie stopy inflacji przy wykorzystaniu deflatorow. Analiza kosztow wystqpowania inflacji w Polsce. 2.8 Bezrobocie Rynek pracy. Pojqcie i rodzaje bezrobocia. Przyczyny i koszty bezrobocia Aktywne i pasywne formy walki z bezrobociem. - Obliczenie na podanym przykladzie stopy bezrobocia - Analizowanie form walki z bezrobociem w regionie.

9 2.9 Polityka fiskalna i monetarna Poiityka budietowa i polityka pienigina. Cechy i rodzaje podatkow. Wptyw podatkbw i wydatkow budietowych na funkcjonowanie gospodarki. Deficyt budietowy. Funkcje i formy pieniqdza. System bankowy. Rola i zadania banku centralnego w gospodarce. Rownowaga na rynku pienieinym. Decentralizacja finansow publicznych - Ustalenie na oodstawie ustawv budietowei, struktury wplvwow i wydatkow... budtetowych. - Obliczenie wysokosci zaliczki na podatek dochodowy z prowadzonej dziatainosci gospodarczej (wediug przyktadu) Ekonomia miedzynarodowa Pojecia dotyczqce handiu zagranicznego. Bilans handlowy i platniczy kraju. Kursy walut. Miqdzynarodowy i europejski system walutowy, integracja Polski z Uniq Europejskq.. Analiza biiansu handloweqo Poiski na podstawie danych statystycznych.. Ustalenie, na podstawie &nych statystycznych wysoko5ci poiskiego zadiutenia zewnetrznego oraz zmian w czasie. 3. Uwagi do realizacji wraz z zaleceniami dotyczqcymi oceniania Przedmiol "Podstawy ekonomii" obejmuje dziesiet dziatow programowych, z czego pigc pietwszych dotyczy zagadnien mikroekonomicznych a pozostale makroekonomii. Przedmiot ten powinien umoiiiwiac wprowadzenie ucznia (stuchacza) w zagadnienia zwiqzane z gospodarowaniem, w istote podstawowych kategorii i zaleinosci ekonomicznych. Dlatego tei naukg "Podstaw ekonomii" naieiy rozpoczqc od zagadnieti elementarnych i jednoczesnie porzqdkowat posiadanq wiedze z zakresu gospodarki rynkowej. W procesie ksztatcenia duiq role naleiy przywiqzywac do wyrabiania umiejetnosci praktycznych zdobywanych podczas twiczen. Zajgcia z ekonomii powinny odbywat sie w klasopracowni wyposaionej w roczniki statystyczne, stowniki, egzemplarze ustawy budietowej i inne opracowania ekonomiczne. Jest to niezbgdny warunek ksztattowania umiejetnoici korzystania z roinych opracowan statystycznych, a takie pozwaia na stosowanie szczegolnie wainej w ksztatceniu zawodowym zasady nauczania - Iqczenia teorii z praktyk$ W procesie nauczania obok tradycyjnych metod nauczania, jak wykiad czy pogadanka naleiy stosowat metody aktywizujqce. Warunkiem promowania ucznia (stuchacza) powinno bye opanowanie przez niego wszystkich umiejgtnosci okreslonych w ceiach ksztalcenia. Stopien opanowania wiadomosci powinien by6 sprawdzany konwencjonalnymi metodami jak testy, sprawdziany czy odpowiedzi ustne.

10 W ocenie umiejetnosci uczniow (sluchatizy) propr:~je siq ~astosvwanie nastepujqcych kryteribw: umiejetne definiowanie pojec ekonomicznych, - poprawne opisywanie zjawisk i mechanizmow ryiikowych, - wlasciwe odczytywanie aktow wykonawczych z zakresu funkcjonowania rynku finansowego i ubezpieczeniowego, - wiasciwe interpretowanie materialbw statystycznych, - prawidlowe wykonywanie zadan. Proponuje sie nastgpujqcy podziat godzin na poszczegolne dzialy programu nauczania: I I 1 Orientacyjna 1 4. Podstawowe srodki dydaktyczne Foliogramy prezentujqce kategorie i zjawiska gospodarcze. Roczniki statystyczne. Publikacje GPW. Ustawa budietowa. Slowniki ekonomiczne. Deklaracje podatkowe. Prasa i czasopisma ekonomiczne. 5. Literatura 1. Begg 0.. Fisher S., Darubusch R.: Ekonomia, t.1 i 11. PWE, Warszawa Milewski R.: Podstawy ekonomii. PWN, Warszawa ~ Nasilowski ~~-~ M.: Svstem wnkowv. Podstawy makro- i mikroekonomii. PWE, Warszawa '1993. ' 4. Nojszewska E.: Podstawy ekonomii. WSiP, Warszawa Rekowski M.: Wprowadzenie do mikroekonomii. Poznan Stanlake G. F.: Podstawy ekonomii. WSiP, Warszawa Urbaniak P.: Podstawy ekonomii cz. I i 11.,eMPi, Poznan Literatura powinna by6 na bieiqco aktualizowana.

11 EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIEBIORSTW 1. Szczegolowe cele ksztaicenia W wyniku procesu ksztatcenia uczet? (sluchacz) powinien umiee: - wyjasnic istotg ekonorniki i organizacji przedsigbiorstw.. scharakteryzowac cykl gospodarczy i jego ogniwa, - przeprowadzic rachunek ekonorniczny dzialalnoici gospodarczej, - okreslic zasady prowadzenia dzialalnosci gospodarczej w ramach gospodarki rynkowej, - wyjasnic pojecie i cechy przedsigbiorcow, - scharakteryzowac roine rodzaje przedsigbiorcow, - zorganizowal dzialalnosc firmy (podstawy prawne, wymagane dokurnenty. irodta finansowania), - okreslic moiliwosci zrzeszania sie przedsiebiorstw w gospodarce rynkowej,. okreslic podziat pracy u przedsi$biorcy, - wyjasnic zasadnicze rodzaje struktur organizacyjnych. - sporzqdzic schemat organizacyjny przedsigbiorstwa, - wyjasnic podstawowe pojecia z zakresu zarzqdzania, - okresiic funkcje i techniki zarzqdzania, - scharakteryzowac zarzqdzanie stralegiczne i marketingowe, - okreslic miejsce planowania w gospodarce rynkowej. - wyjasnic zasady i metody planowania, - sporzqdzic ogolny schemat biznes planu,. okreslit pojecie,rodzaje i rnetody analizy ekonomicznej, - przeprowadzic analize ekonornicznq przedsiebiorcy, - scharakteryzowac proces gospodarczy przedsigbiorstw i jego elementy, - okreslic zasady racjonalnej gospodarki materialowej, - scharakteryzowac przebieg procesu produkcji wyrobu, - wyjasnic rolg zbytu i jego organizacje, - okreslic zadania i kiasyfikacjq handlu, - scharakteryzowac funkcjonowanie handlu detalicznego i hurtowego, - rozroznic asortyrnent handlowy i produkcyjny, - poslugiwac siq dokumentami wystqpujqcyrni w handlu. - okresiic istote handlu zagranicznego,. wyjasnic instrumenty polityki handlu zagranicznego. 2. Material nauczania 2.1 Wiadomosci wstepne lstota ekonorniki i organizacji przedsiqbiorstw. Ogniwa cyklu gospodarczego Rachunek ekonomiczny. Cwiczenie: - Przeprowadzenie uproszczonego rachunku ekonomicznego dla konkretnego przedsigwziecia.

12 2.2 'rworzenie i dziaialnosc roinych przedsiebiorcow DzialalnoSC gospodarcza. Pojgcie i cechy przedsigbiorcow. Klasyfikacja i charakterystykn rodzajow przedsiebiorcow. Zasady ich tworzenia i dzialalnosci. Jednoosobowl przedsigbiorcy (osoby fizyczne). Zrzeszanie sig przedsiqbiorstw. - Okreslenie zakresu dziatah przy tworzeniu okresionego rodzaju przedsigbiorcy. - Wypelnianle dokumentow zwiqzanych z zakladaniem firmy i prowadzeniem dzialalnosci. 2.3 Struktura organizacyjna przedsiebiorstw Podzial pracy przedsigbiorcy Wigzi organizacyjne. Rodzaje struktur organizacyjnych i ich charakterystyka. Funkcje struktury organizacyjnej. Schemat orgaliizacyjny przedsigbiorstwa. - Sporzqdzeilie schematu struktury organizacyjnej przykladowego przedsigbiorcy. - Anaiiza wiqzi organizacyjnych w wybranej firmie reklamowej. 2.4 Zarzqdzanie i kierowanie firmq Podstawowe pojecia z zakresu zarzqdzania. Funkcje zarzqdzania. Techniki zarzqdzania. Style kierowania. Zarzqdzanie strategiczne a zarzqdzanie marketingowe. ~wiczenie: - Okresienie najskuteczniejszej techniki zarzqdzania w firmie reklamowej. 2.5 Planowanie i analiza ekonomiczna Planowanie dzialalnosci. Zasady i metody planowania. Planowanie stralegiczlle i markelingowe. Biznes plan. Planowanie rzeczowe. Anaiiza ekonomiczna. Anaiiza efekt6w rzeczowych i sytuacji finansowej. - Opracowaiiie przykiadowego biznes planu dla firrny reklamowej rozpoczynajqcej dzialalnosc. - Przeprowadzenie analizy ekonomicznej wybranego przedsigbiorcy. 2.6 Przemyslowa dzialalnosc gospodarcza Proces gospodarczy i jego elementy. Zaopatrzenie i gospodarka materialowa. Produkcja wy~obow. Zbyl wyrobow. Zapasy produktow.

13 Cwiczznia: - Obliczenie technicznej i statystycznej normy zuiycia materialow. - Sporzqdzenie zamowienia na dostawg dowolnego materialu. 2.7 Handel krajowy i zagraniczny Zadania i klasyfikacja handlu. Handel detaliczny i hurtowy. Asortyment handlowy. Lokal sklepowy. Pojgcia zwiqzane z handlem zagranicznym. lnstrumenty poiityki handlu zagranicznego. Rozliczenia i dokumenty w handlu zagranicznym. - Opracowanie zatoten projektu wyglqdu zewngtrznego punktu sprzedaiy. - Sporzqdzenie zestawu asortymentu handiowego wybranego sklepu. 3. Uwagi do realizacji wraz z zaleceniami dotyczqcymi oceniania Przedmiot "Ekonomika i organizacja przedsigbiorstw" jest uzupelnieniem zdobytej wiedzy z przedmiotu "Podstawy ekonomii". Przedmiot ten wyposaia ucznia (sluchacza) w podstawowe wiadomosci i umiejqtnosci, ktore bgdq mogty byc wykorzystane w przysztej pracy zawodowej. Szczegolnq uwagg przywiqzuje sig do przygotowania ucznia (sluchacza) do zaktadania okreslonego podmiotu prowadzqcego dzialalnosc gospodarczq i jego prowadzenia. Proces nauczania uwzgigdnia rowniei tematykg organizacji i zarzqdzania przedsigbiorstwem. Dla prawidlowego funkcjonowania firmy istotne znaczenie bgdzie miato odpowiednie przygotowanie ucznia (sluchacza) do poslugiwania sig analizq ekonomicznq, zasadami planowania i tworzenia biznes planu. Przemvslowa dzialainosc aos~odarcza dotvczv.. elementow wainvch dla zawodu techniia organizacji reklagy. istotne wydaje sig zwrbcenie szczigolnej uwagi na okreslanie normv zuivcia materiatu ze wzaledu ". na ksztaltowanie sie kosztu aroduktu (takie rek~amoie~o).' Ze wzglgdu na charakter dziatalnosci reklamowej przedmiot musi uwzglgdniac zagadnienia krajowego i zagranicznego obrotu towarowego. W procesie nauczania obok tradycyjnych rnetod jak pogadanka czy wyklad naleiy szeroko stosowac metody aktywizujqce. Stopien opanowania wiedzy przez ucznia (stuchacza) moina sprawdzac konwencjonainymi metodami jak testy, sprawdziany czy odpowiedzi ustne oraz przez poprawnost realizacji Cwiczen np, dotyczqcych wypetniania dokumentow. W ocenie zastosowac kiyteria: umiejgtne definiowanie pojgc ekonomicznych, - poprawne opisywanie zjawisk i mechanizmow rynkowych, - opracowanie projektu powstania i dzialalnosci wlasnej firmy, - gromadzenie informacji o funkcjonowaniu przedsiqbiorstwa w gospodarce rynkowej, - wtasciwe odczytywanie aktow wykonawczych z zakresu funkcjonowania iynku finansowego i ubezpieczeniowego.

14 Proponuje sig nastgpujqcy podzial godzir~ na posxegoine dziary programu nauczania: 4. Podstawowe srodki dydaktyczne Druki, paragony, rachunki. Dokumenty zwiqzane z podejmowaniem dzialalnosci gospodarczej. Dokumenty zwiqzane z prowadzeniem firmy. Ustawy i przepisy wykonawcze. Foliogramy. Biezqca prasa i czasopisma ekonomiczne. 5. Literatura 1. Debski S. :Ekonomika i organizacja przedsigbiorstw cz. I i II WSiP, Warszawa Duraj J.: Analiza ekonomiczna przedsiebiorstwa. PWE. Warszawa Ekonomika i organizacja przedsiebiorstw, praca zbiorowa pod redakcjq M. Pietraszewskiego czek.5 I i II. Wydawnictwo empi Poznaii Gramburg-Wisniowolska H., Waszkiel J.: Ekonomika i organizacja firmy handlowej. Oficyna Wydawniczo - Poligraficzna "ADAM", Warszawa Komosa A.: Ekonomika i organizacja firmy handlowej czekc I. ll i Ill Ekonomik S.C., Warszawa Pietraszewski M.: Ekonomika przedsigbiorstw. Wydawnictwo ehli'i., Poznaii Pietraszewski M.: Planowanie dzialalnokci gospodarczej - Biznes plan. Wydawnictwo empi, Poznan Slownik ekonomiki i organizacji przedsiebiorstwa. PWE, Warszawa Literatura powinna byc na bieiqco aktualizowana.

15 1. Szczeg6towe cele ksztatcenia MARKETING W wyniku procesu ksztalcenia uczen (sluchacz) powinien umiec: - wyjasnic pojecie marketingu, - wskazac podmioty dzialalnosci marketingowej, - okreslit miejsce marketingu w dzialainosci gospodarczej. - scharakteryzowac elementy systemu marketingu, - okreslik istote strategii marketingowej, - wyjasnic podstawowe funkcje marketingu, - scharakteryzowac mocne I slabe strony firmy oraz szanse i zagroienia wynikajqce z rynku, - okreslic role i znaczenie marketingu w gospodarce rynkowej, - wyjainic podstawy postepowania konsumenta na rynku, - okreslic miejsce i funkcje produktu w marketingu, - scharakteryzowac kierunki dzialah zwiqzane z produktem, - objasnic proces wprowadzenia nowego produktu na rynek, - scharakteryzowac pojecie i fazy cyklu iycia produktu, - wyjasnic strategie sprzedaiy w poszczegolnych fazach cyklu iycia produktu, - odroinic produkt od wyposaienia produktu, - okreslic funkcje i znaczenie opakowania, - okreslic miejsce i funkcje cen w marketingu, - wskazac podmioty ustalajqce ceny, - wyjasnic podstawy ustalania cen, - objasnic relacje migdzy cenq a jakosciq produktu, - wyjasnic zasady zmiany i roinicowania cen, - wyjasni6 pojecie procesu dystrybucji, - okreslic funkcje dystrybucji w marketingu, - scharakteryzowae podstawowe kanaly dystrybucji, - okresiic kryteria wyboru kanalu dystrybucji, - rozroinic rodzaje dystrybucji towarow, - objasnic funkcje i kierunki oddzialywania instrumentow aktywizacji sprzedaiy, - wyjainic funkcje i rodzaje rekiamy, - scharakteryzowak podstawowe Srodki rekiamy, - przygotowac zaloienia kampanii rekiamowej, - zorganizowac dzialania rekiamowe. - okreslic wielkosc srodkow na reklamg, - zmierzyc skutecznoit kampanii rekiamowej, - objasnic istote promocji sprzedaiy, - scharakteryzowac Srodki promocji i wyjasnic ich zastosowanie, - zaprogramowat dzialania prornocyjne, - zmierzyc efektywnosc dzialan promocyjnych, - wyjasnic istotg i funkcje sprzedaiy osobistej, - okreslic rolg sprzedaiy osobistej w strategii aktywizacji sprzedaiy, - objasnic role public relations w dzialainosci marketingowej, - wyjasnic istote i zastosowanie badan marketingowych, - przygotowac badania rynku, 13

16 - zasiosowac wybrane ir~etody badah marketingowych, - wykorzystac rezultaty badan marketingowych, - okreslic nowe obszary marketingu. 2. Materiai nauczania 2.1 lstota marketingu Otoczenie rynkowe podmiotbw prowadzqcych dzialalnosc gospodarczq. Pojecie marketingu Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu. Postepowanie konsumenta na rynku. System marketingu. Funkcje rnarketingu. Znaczenie marketingu w gospodarce rynkowej. Strategie marketingowe. - Analiza znaczenia poszczegolnych elementow tworzqcych system marketingu. 2.2 Produkt Miejsce i funkcje produktu w marketingu. Elementy strategii produktu. Kierunki dzialan zwiqzane z produktem. Cykl iycia produktu. Wprowadzanie nowego produktu na rynek. Wyposaienie produktu. Opakowanie. - Opracowanie strategii wprowadzenia nowego produktu na rynek. - Opracowanie strategii sprzedaiy produktu w zaieinosci od fazy cyklu iycia produktu na rynku. - Analiza badan rynkowych dla oceny wybranych produktow. - Okreslenie kosztu opakowania w cenie produktu 2.3 Cena Miejsce i funkcje cen w marketingu. Podmioty i podstawy ksztaitowania cen Cena a jakosc produktu. Zmiana cen. - Analiza cen wybranych produktow. - Okreslenie strategii cenowej przy wprowadzaniu nowego produktu na rynek. 2.4 Dystrybucja towarow Pojecie i funkcje dystiybucji. Kanaly dystrybucji. Czynniki wplywajqce na wybo~ kanalu dystiybucji. Rodzaje dystrybucji towarow.. Badanie kanalow dystrybucji wybranych towarow. - Analiza skutecznosci dystrybucji wybranych produktow

17 2.5 Promocja l rekiama Funkcje instrumentow aktywizacji sprzedaiy. Funkcje i rodzaje reklamy. Kryteria wyboru Srodkbw reklamy. Programowanie i organizowanie reklamy Koszty reklamy. SkutecznoSc i efektywnost kampanii reklamowej. Charakterystyka promocji sprzedaiy. Srodki prornocji i ich zastosowania. Programowanie dzialah promocyjnych. Efektywnosc dziataii promocyjnych. Sprzedai osobista. Public relations. - Analiza Srodkow reklamv stosowanvch obecnie na wnku iokalnvm. - Przygotowanie kampanii~reklamowej wybranego produktu. - Oszacowanie srodkow potrzebnych na konkretnq reklamg. - Zaprogramowanie dzialania reklamowego lub promocyjnego. - Ocena skutecznosci przykladowej kampanii rekiamowej. 2.6 Badania rnarketingowe Zastosowanie i rola badan marketingowych. Przygotowanie badan rynku. Metody i techniki badan marketingowych Analiza danych. Prezentacja i wykorzystanie rezultatow badan marketingowych. - Projekt ankiety na dowolnie wybrany temat. - Przeprowadzenie badania rynku wybranq metodq badan. - Tworzenie prognozy rynkowej w oparciu o wyniki badan marketingowych. 2.7 Nowe obszary rnarketingu Marketing w sferze uslug. Marketing w dzialalnosci pozagospodarczej. Cwiczenie: - Tworzenie strategii marketingowej w wybranej dzialalnosci pozagospodarczej. 3. Uwagi do realizacji wraz z zaleceniami dotyczqcymi oceniania Przedmiot "Marketing" wymaga od nauczycieia przygotowania nie tylko z zakresu ekonomii ale takie psychologii, socjologii i komunikacji masowej. lnterdyscyplinarne podejscie do omawianych tematow pozwoli uczniowi (sluchaczowi) zrozumiec zloionosc procesow rynkowych i wplyw rnarketingu na ich przebieg. Przy realizacji dzialu piqtego "Promocja i reklama" naleiy zwrocic szczegolnq uwage na powiqzaniezdobywanej wiedzy z umiejgtnosciami nabytymi wramach przedmiotu "Organizacja reklamy". Przekazywane tresci wzajemnie siq przenikajq i uzupeiniajq a prawidlowa ich realizacja wymaga szczegolnej korelacji rnigdzy tymi Przedmiotami. Proces nauczania tego przedmiotu powinien bye wzbogacony o liczne cwiczenia realizowane na zajgciach.

18 W oce,:id zaa:osowac k.:y!eriu: - umiejqtne definlowanie pojqc ekonomicznych, - poprawne opisywanie zjawisk i mechanizmow rynkowych, - wlasciwe interpretowari? materialow statystycznych, - umiejetne wykorzystanie elementaw marketingu w ksztanowaniu strategii firmy, - organizowanie, przeprowadzenie i anaiiza badan rynku. Stopien opanowania wiadomosci przez ucznia (sluchacza) powinien byc sprawdzany konwencjonalnymi metodami, jak testy, sprawdziany pisemne czy odpowiedzi ustne, natomiast tirniejqtnosci poprzez oceng poprawnosci wykonywanych zadan (cwiczeh). Proponuje sig nastqpujqcy podzial godzin na poszczegolne dziaty programu nauczania: ~azwadr/alu Proinocja i rekia!na.~. [Liadania marketillgowe Nowe obszaryn~a~m~ Do dyspozycji naiiczyciela Razem Orientacyjna iiczba godzin Podstawowe srodki dydaktyczne Katalogi, foldery, brosziiry. Foliogramy, piansze. Ankiety. Gazety i czasopisma, np. Marketing Mix, Marketing w Praktyce, Media Marketing, Marketing i Rynek. 5. Literatura 1. Altkorn J.: Podstawy marketingu, lnstytut marketingu. Krakow Czubata A: Dystrybucja produktbw. PWE, Warszawa Domariski T.: Skuteczna rekiama i proniocja. Poltext, Warszawa Grabarski L., Rutkowski I., Wrzosek W.: Marketing. PWE, Warszawa Hagua P., Jackson P.: Badania rynku. Signum. KrakOw Hingstoii P.: Wielka ksiega marketingu. Signum, Krak6w Kail J.: Reklama. PWE, Warszawa Kra~iier T.: Podstawy niarketingu. PWE, Warszawa Podstawy marketingu. Praca zbiorowa pod redakcjq H. Mruk, AE, Poznan Literaltira powiiina byc ria bleiqco aktualizowana. 1 ti

19 1. Szczegolowe cele ksztatcenia ELEMENTY TOWAROZNAWSTWA W wyniku procesu ksztalcenia uczeh (sluchacz) powinien umiet: ~osluivc sie ~odstawowvmi. poieciami... z zakresu towaroznawstwa bklasyfikowii towary zgodnie z obowia,zujqcymi zasadami, - odczvtac i zinterpretowac oznaczenia na towarach, opakowaniach i w &blikacjach'rekiamowych, - ocenic funkcionalnosc opakowania oraz dobra6 rodzai. opakowania. do wlasciwo6ci towaru, - wykorzystac wiedze o towarach z zakresu normaiizacji i certyfikacji przy redagowaniu oferty towarowej i w reklamie towarow, - dokonac oceny jakosciowej produktu z zastosowaniem odpowiednich metod, wykorzystaniem przepisow. norm i wzorowjakosci, - okreslic wplyw warunkow racjonainego przechowywania i transpoitu towarow na poziom jakosci, - udzielic informacji z zakresu: wlasciwosci towarow, ich jakosci, sposobu konsetwacji, skladu surowcowego, wariosci odiywczych, zasad przechowywania, uiytkowania, - rozroinic niezgodnosci i wady jakosciowe towarow oraz okreslic przyczyny ich powstawania, - aktualizowac na bieiaco wiedze o towarach i materialach stosowanvch w reklamie, - korzystak z literatury fachowej i innych irodel informacji. 2. Material nauczania 2.1 Wiadomosci ogolne Geneza i rozwoj nauki towaroznawstwa. Znaczenie towaroznawstwa w reklamie. Podstawowe pojecia z zakresu towaroznawstwa. Klasyfikacja rodzajowa towarow. Norrnalizacja, normy. certyfikacja. JakoSC towarbw. Zarzadzanie jakosciq. Ksztaltowanie jakosci. OdpowiedziainosC producenta i sprzedawcy za jakosc wyrobow, lnstytucje ochrony konsurnentow. Wiasciwosci towarow. Opakowania - definiowanie, funkcje i podzial opakowah. Forrny konstrukcyjne i materialy stosowane do produkcji opakowah. System wyrniarowy opakowah. Utylizacja opakowan. Oznacna? e to.?ars : Zlad ra cpa<o.rc3n acn ealos'ko.t,cr 'ralsponon, cn inne zroala iiformac' o,onaracn &oat&resno.\e na lonaracr el/& tiam mater all informacyjne, publikacje rekiamowe, imprezy handlowe, targi - Klasyfikowanie towarow ze wzglqdu na pochodzenie, sklad, wlasciwosci, rodzaj zaspokajanej potrzeby itp. Odczytywanie i interpretowanie napisow i oznaczeti na towarach, opakowaniach i w pubiikacjach reklamowych. Analizowanie tresci norm, przepis6w i wzorow jakosci.

20 - Szukanie normy dotyczqcej wybranego tc\.;?iu, poslugiwanie sig Katalogiem Norm, - Kiasvfikowanie wad towarow na oodstawie PrZe~ladania r6invch towarow. zwiqzaiiych z uptywem czasu. 2.2 Wybrane zagadnienia z towaroznawstwa artykuiow iywnosciowych Wprowadzenie do towaroznawstwa artykulow iywnosciowych. Przepisy prawne regulujqce obrot iywnosciq. Najwainiejsze skladniki wystqpujqce w iywnosci. Substancje dodatkowe wyst$pujqce w iywnosci. Metody konserwacji iywnosci. Znakowanie produktow iywnosciowych. Charakterystyka towaroznawcza najwainiejszych grup artykulow iywnosciowych. Zboia, owoce, warzywa i ich orzetwow. Mleko i, ieao -, orzetworv. Tluszcze rosiinne i zwierzece. Mieso, drob, rvbv / ich prz$wory. Cukier, miod i wyioby cukiernicze. Uiywki. ~~odukt~~~rzem~slu ierrnentacyjnego Zywnosc o podwyiszonych walorach zdrowotnych. Cwiczenia. - Klasylikowanie artykuiow iywnosciowych wg roinych kryteriow. - Okreslenie warunkow I czasu przechowywania oraz transportu artvkuiow spoiywczych - Ocenienie funkcionalnosci opakowan - Okresleilie zasab znakowania iywnosci. - Odczytaiiie i interpretowanie napisow i oznaczen na towarach, opakowaniach i w publikacjach reklamowych. - Odczytanie kodow kreskowych na wybranych towarach i dokonywanie - podzialu na poszczegolne czgsci. 2.3 Wybrane zagadnienia z towaroznawstwa artykulow niezywnosciowych Wprowadzenie do towaroznawstwa artykutdw nieiywnosciowych. Przepisy prawne regulujqce obrot artykularni nieiywnosciowymi. Charakterystyka towaroznawcza wybranycll grup artykulow nieiywnosciowych. Wyroby wlokiennicze (wlbkna naturaine i chemiczne, tka~iiny dekoracyjne). Srodki do prania i mycia. Wyroby kosrnetyczlle i perfumeryjlle. Szklo i jego wyroby. Ceramika i wybrane wyroby ceramiczne. Drewno - materialy i wyroby drzewne. Wybrane WyrOby metalowe: opakowanin, blachy ocynkowane, piety stalowe, drut, ksztaltowniki aluminiowe. Papier i wyroby papiernicze (kiasy, rodzaje, grarnatura, formaty, gatunki, jcdnostki handlowe). Tworzywa sztuczne - klasyfikacja, przetworstwo, wyroby z tworzyw sztucznycii (min folie, plyty, tasmy, ruiy, profile),recykling. Artykuly malarskie - farby, lakiery, klcje, rozpuszczalniki.

21 cwiczenia: - Prezentowanie rbtnych produktbw i dokonywanie podziatu na rodzaje, kiasy, gatunki. - OkreSlenie wlasciwosci tkanin dekoracyjnych. Ktore z surowcow wl6kienniczych nadajq siq najlepiej do celow dekoracyjnych. Wykrywanie i rozpoznawanie niezgodnosci i typowych wad. - Przeprowadzenie oceny wybranych produktbw na podstawie norm jakosci i uwzglgdnienia znakow ostrzegawczych. - Odczytanie i interpretowanie oznaczeii na opakowaniach i towarach. - OkreSlenie, iakie znaki towarowe umieszczane na o~akowaniach wvrobow ' kosmetycznych i perfumeryjnych informuj4 o ich nieszkodliwosci. Odczvtanie sktadu wvrobow z ooakowania wvbraneao " mvdta. czv. oroszku, do prania i wyjasnienie ioli poszczegolnych skladnikow w wyroble. - Sorawdzenie szczelnosci o~akowania iednostkoweqo - proszku do orania oraz sprai.c?ei e rzecz,:, sre was, pri)sz,l it ocsnona'i.,~:uios~.~~.~,ir ccsf.c :.an e s e icrma PI\-C ~~raidzenie poprawn&ci znakowania opakowania jednostkowego proszku do prania, poslugiwanie sig norma, PN-C-77060:1994 oraz normami zwiazanymi. - Okreslenie rodzaju i wlasciwosci szkta przez sprawdzenie diwigku, jakie wydaje szklo po uderzeniu olowkiem. - OkreSlenie warunkow jakie powinno spetniac opakowanie wyrobow szklanych i jak powinno by6 oznakowane. - Porownanie wlasciwosci wyrobow z porcelany. porcelitu, fajansu i kamionki. - OkreSlenie, za pomocq prostych prob, kierunku uktadu wlokien w kartce papieru. - Obliczenie wymiarow arkusza papieru o formacie 118 A4, poslugujqc sig zasada, tworzenia wymiarow arkuszy formatu A - Dokonanie kfasyfikacji wedtug grup i rodzajow wybranych w sklepie wyrobow papierniczych. OkreSlenie symbolu klasyfikacji dla tych wyrobow wedtug S W i Polskiej Klasyfikacji Wyrobow i Ustug. - Dokonywanie identyfikacji oznaczeli na wyrobach papierniczych. - Okreslenie rodzaju tworzywa sztucznego, z ktorego zostaly wykonane opakowania, butelki do napojow, folie do pakowania towarow czy inne wyroby codziennego uiytku. Badanie organoleptycznie wlasciwosci tych tworzyw. - Dokonywanie identyfikacji znakow umieszczanych na wyrobach ztworzyw sztucznych np, opakowaniach. - Dobieranie odpowiednich tworzyw sztucznych do okreslonych potrzeb projektowych. - Rozroinianie wyrobow rnalarskich poprzez prawidlowe odczytywanie znakow.. I informacji zawartych na opakowaniu. - Zorganizowanie wycieczki do hurtowni papieru, tkanin dekoracyjnych lub tworzyw sztucznych. 3. Uwagi do realizacji wraz z zaleceniami dotyczqcymi oceniania Przedmiot "Elementy towaroznawstwa" obejmuje podstawowy zakres wiedzy o ariykulach 2ywnoSciowych i szeroki zakres wiedzy o wybranych artykulach nieiywnosciowych oraz takie zagadnienia, jak: pochodzenie towarow i ich wlasciwosci, czynniki wplywajqce na jakosc towarow, metody badania jakosci, normalizacja, opakowania, oznaczenia na towaracli.

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD.

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Uczeń zna, wie, rozumie Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi Uwagi 1 Zapoznanie z programem

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA Lp Dział i tematy lekcji Wymagania Podstawowe Ponadpodstawowe 1 Marketing jako forma działania firmy na rynku Zdefiniuje

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 Nr lekcji Temat Osiągnięcia ucznia 1 Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem i PZO. 2 Produkt w ujęciu marketingowym

Bardziej szczegółowo

Ekonomia - opis przedmiotu

Ekonomia - opis przedmiotu Ekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomia Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCP-EKON-W_pNadGenAEXKR Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Socjologia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: treści ogólnych, moduł Rodzaj zajęć: wykład Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

1 341 [02]1 MEN 12008.05.20 1

1 341 [02]1 MEN 12008.05.20 1 Ministerstwo Edukacji Narodowej 1 341 [02]1 MEN 12008.05.20 1 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341[02] z Zatwierdzam PODSEKRETHR TANU Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr ini. Aleksandra

Bardziej szczegółowo

- technikum na podbudowie programowej szkoly podstawowej,

- technikum na podbudowie programowej szkoly podstawowej, MINISTERSMO EDUKACJI NARODOWE. INSNTUT BADAN EDUKACYJNYCH PRACOWNIA PROGRAMOW KSZTAkCENIA ZAWODOWEGO PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU Dla: - technikum na podbudowie programowej szkoly podstawowej, - teclinikum

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Finanse przedsiêbiorstw Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka

Finanse przedsiêbiorstw Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka KARTA MODU U / KARTA PRZEDMIOTU Kod moduùu Nazwa moduùu MAKROEKONOMIA Nazwa moduùu w jêzyku angielskim Macroeconomics Obowi¹zuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODU U W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu:

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień,

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz M. Pazio. wyd. 2. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 11 Przedmowa do wydania drugiego 13 Rozdział 1. MARKETINGOWA ORIENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający

Wymagania edukacyjne przedmiot Podstawy ekonomii Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. wyróżnić potrzeby ekonomiczne, wymienić podstawowe rodzaje środków zaspokajających potrzeby, rozróżnić podstawowe zasoby

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Przedmiot: Ekonomia Rok: II Semestr: III Rodzaj zajęć Wykład 30 Ćwiczenia - Laboratorium - Projekt - punktów ECTS: 3 Cel przedmiotu C1 Zaznajomienie

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów,

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów, WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Podstawy ekonomii KLASA: I TH NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 2305/T-5 T-3,SP/MEN/1997.07.16 L.p. Dział programu 1. Człowiek - konsument -potrafi omówić podstawy ekonomii, - zna

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2014/2015 Kod: BGE-3-605-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Geologia Specjalność: - Poziom studiów: Studia III stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2016 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Mikro-i makroekonomia 2. Kod modułu : MME (10-MME-a1-s; 10-MME-a1-ns)

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU

Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział l. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu. 1.2. Rola produktu w wymianie

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia - opis przedmiotu

Makroekonomia - opis przedmiotu Makroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WK-MATP-Ma-W-S14_pNadGen6IRKR Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Matematyka

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M. XVI Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

P R O G R A M. XVI Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich P R O G R A M XVI Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich Wstęp Turniej Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich jest przewidziany przede wszystkim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III i IV Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

Spis tre ści. Część I. System finansowy przedsiębiorstwa... 8

Spis tre ści. Część I. System finansowy przedsiębiorstwa... 8 Spis tre ści Część I. System finansowy przedsiębiorstwa....................... 8 1. Majątek podmiotu gospodarczego................................. 8 1.1. Majątek i jego struktura......................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski

Spis treści. Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski Spis treści Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO EKONOMII Rozdział 1. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii S. Krajewski, R. Milewski 1.1. Czym się zajmuje

Bardziej szczegółowo

badawezy od je na zadania ezqstkowe, - przydziela lub przyjmuje zadania do realizaeji 3. Projekt badawezy, Uezen : Uezen: Uezen: Uezen: Uezen:

badawezy od je na zadania ezqstkowe, - przydziela lub przyjmuje zadania do realizaeji 3. Projekt badawezy, Uezen : Uezen: Uezen: Uezen: Uezen: Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu uzupetniaj(tcego: Ekonomia w praktyce dla klas szk6t ponadgimnazjalnych - autor mgr ini. Jolanta Kija kowska. Klasa 2d, nauczyciel prowadz(tcy: mgr Tomasz

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planu medialnego

Tworzenie planu medialnego REFORMA 2012 Tworzenie planu medialnego Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY spis treści 3 Wstęp... 7 I. Przekaz reklamowy... 9 1 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PROGRAM NAUCZANIA SPRZEDAWCA 522[01]

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PROGRAM NAUCZANIA SPRZEDAWCA 522[01] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PROGRAM NAUCZANIA SPRZEDAWCA 522[01] Warszawa 2007 Autorzy: mgr Matgorzata Maria Bqczak mgr Teresa Bogustawslta mgr Ewa Szymariska Recenzenci: mgr Maria Gaettner dr ini

Bardziej szczegółowo

Podstawy Ekonomii Fundamentals Economy. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne

Podstawy Ekonomii Fundamentals Economy. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Podstawy Ekonomii Fundamentals Economy A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Basis of economy Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: studia I stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. forma studiów:

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA

REFORMA 2012. Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA REFORMA 2012 Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA Ilustrator: Jerzy Flisak Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista i innych zawodów z branży ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. /6 godzin /

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. /6 godzin / PROPOZYCJA ROZKŁADU MATERIAŁU NAUCZANIA PRZEDMIOTU PODSTAWY EKONOMII dla zawodu: technik ekonomista-23,02,/mf/1991.08.09 liceum ekonomiczne, wszystkie specjalności, klasa I, semestr pierwszy I. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ZIPN1-015 Nazwa modułu Makroekonomia Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

III. Budowanie wizerunku marki poprzez public relations (Maciej Rydel)

III. Budowanie wizerunku marki poprzez public relations (Maciej Rydel) Komunikacja marketingowa. Red.: Maciej Rydel Wstęp I. Komunikacja jako element marketingu (Maciej Rydel) 1. Zasady marketingu partnerskiego (relationship marketing) 2. Kultura firmowa styl firmowy 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

PYTA IA Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW OGÓL YCH I PODSTAWOWYCH

PYTA IA Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW OGÓL YCH I PODSTAWOWYCH PYTA IA Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW OGÓL YCH I PODSTAWOWYCH 1. Zdefiniuj popyt i podaż. Zinterpretuj funkcję popytu i podaży. 2. Zdefiniuj elastyczność cenową i dochodową popytu. Omów ich wskaźniki. 3. Zinterpretuj

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektow edukacyjnych. w Og61noksztalcq.cej Szkole Muzycznej. I i II st. im. H.Wieniawskiego w Lodzi

Regulamin realizacji projektow edukacyjnych. w Og61noksztalcq.cej Szkole Muzycznej. I i II st. im. H.Wieniawskiego w Lodzi Regulamin realizacji projektow edukacyjnych w Og61noksztalcq.cej Szkole Muzycznej I i II st. im. H.Wieniawskiego w Lodzi I. Projekt \ prawie oswiatowym - postanowienia ogolne Projekt edukacyjny jest zespolowym,

Bardziej szczegółowo

Kolor, kompozycja, pismo

Kolor, kompozycja, pismo Kolor, kompozycja, pismo Kolory i barwy w reklamie Definicja koloru, Definicja barwy Trzy podstawowe cechy koloru Koło barw Jana Ittena Komponowanie kolorów: zestawienia monochromatyczne, analogiczne,

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców Sprawy organizacyjne Literatura B. Żurawik, W. Żurawik: Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa, 2001 M. Pluta-Olearnik: Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa, 2001 Marketing na rynku usług finansowych

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu Ekonomia Kod przedmiotu TiRII_06_SS_2012

Bardziej szczegółowo

Public relations w bezpieczeństwie Kod przedmiotu

Public relations w bezpieczeństwie Kod przedmiotu Public relations w bezpieczeństwie - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Public relations w bezpieczeństwie Kod przedmiotu 04.7-WZ-BezD-PRB-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych RYNEK BUDOWLANY Przedsiębiorstwo na rynku budowlanym Orientacja rynkowa przedsiębiorstwa 1 - Dostosowanie działalności do

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Z-0008z Makroekonomia Macroeconomics. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr drugi

Z-0008z Makroekonomia Macroeconomics. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr drugi KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-0008z Makroekonomia Macroeconomics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań na egzamin magisterski zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Towaroznawstwa w dniu 15 listopada 2013 r.

Zestaw pytań na egzamin magisterski zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Towaroznawstwa w dniu 15 listopada 2013 r. Kierunek: Towaroznawstwo studia 4-semestralne II stopnia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne 2. Etapy procesu badawczego. 4. Determinanty procesu zakupu na rynku kosmetyków. 5. Instrumenty marketingu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych 1. Pojęcie i rodzaje benchmarkingu 2. Wady i zalety stosowania outsourcingu 3. Metoda zarządzania KAIZEN 4. Rynek pracy i bezrobocie 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Szopiński Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Karta obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Kierunek studiów: Sport

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy ekonomii Kod przedmiotu 14.3-WF-FizD-PE-S16 Wydział Kierunek Wydział Fizyki i Astronomii Fizyka / Fizyka komputerowa Profil

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Podstawy ekonomii Nazwa modułu w języku angielskim Fundamentals of Economics Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu Makroekonomia zaawansowana - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoD-MZ-Ć-S15_pNadGenAC9DH Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Kształcenie z zakresu ekonomii. dydaktycznych 1. Ogółem 9 Zaliczenie pracy kontrolnej z całości 2. Wykłady. Zakład Organizacji i Zarządzania

Kształcenie z zakresu ekonomii. dydaktycznych 1. Ogółem 9 Zaliczenie pracy kontrolnej z całości 2. Wykłady. Zakład Organizacji i Zarządzania Opis przedmiotu wersja skrócona Wydział Nauk o Zdrowiu Ratownictwo Medyczne I Nazwa Wydziału Nazwa kierunku/specjalności Studia (odpowiednie podkreślić) I stopnia - pomostowe: poziom A / B / C/ D/ E NAZWA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

O firmie. Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu.

O firmie. Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu. Prezentacja firmy O firmie Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu. Jesteśmy specjalistami w wielu dziedzinach: marketingu, reklamie, public relations, poligrafii, produkcji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ Prezentacja firmy Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ O firmie Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Podstawy marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P14 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW DLA SZKOŁY POLICEALNEJ

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW DLA SZKOŁY POLICEALNEJ SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW DLA SZKOŁY POLICEALNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56 w Poznaniu Szkoła Policealna nr 4 dla Dorosłych technik handlowiec -

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik organizacji reklamy; symbol 333906 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

ZALECANA LITERATURA:

ZALECANA LITERATURA: ZALECANA LITERATURA: Marketing. Sposób myślenia i działania. Red. J. Perenc. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2002 A. Smalec, G. Rosa, L. Gracz: Marketing przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo Naukowe US,

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA Octarius Group - Agencja Marketingu Zintegrowanego www.octarius.com.pl, tel. +48 530 903 500 A G E N C J A M A R K E T I N G U Z I N T E G R O WA N E G O Agencja Marketingu

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik organizacji reklamy 333906 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia - opis przedmiotu

Makroekonomia - opis przedmiotu Makroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzD-M-Ć-S14_pNadGenPBJP7 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Zarządzanie / Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S )

K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) Kod Nazwa Przedmiot humanistyczny I Podstawy wiedzy o gospodarce dla inżynierów Humanistic subject I The basis knowledge about the economy Wersja Wydział

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron Rozkład materiału Program: Ekonomia Stosowana Podręcznik: praca zbiorowa, kierownik zespołu dr Jarosław Neneman, Ekonomia Stosowana", wyd. FMP, Warszawa Tematyka zajęć dydaktycznych Treści nauczania wymagania

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-008I Makroekonomia Macroeconomics. Logistyka I stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne

Z-LOG-008I Makroekonomia Macroeconomics. Logistyka I stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOG-008I Makroekonomia Macroeconomics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Program nauczania a podstawa programowa

Program nauczania a podstawa programowa Program nauczania a podstawa programowa Program nauczania Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo a podstawa programowa przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce Temat lekcji Treści z programu nauczania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU W TURYSTYCE I REKREACJI

Spis treści CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU W TURYSTYCE I REKREACJI WSTĘP Aleksander Panasiuk... 11 CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY MARKETINGU USŁUG Aleksander Panasiuk. 17 1.1. Istota, zasady i cele marketingu... 17 1.2. Obszary badawcze marketingu

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Przedmioty humanistyczne 1 Nazwa modułu w języku angielskim Humanistic course

Bardziej szczegółowo

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne Wykaz tematów z podstaw przedsiębiorczości na rok szkolny 2012 2013 dla Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego i Technikum Rozkład materiału według programu 44/PZS1/2012/2 dla klas: II TRA; III

Bardziej szczegółowo

EiT_S_I_PH1. Elektronika i Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

EiT_S_I_PH1. Elektronika i Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU EiT_S_I_PH1 Kod modułu Nazwa modułu Przedmioty humanistyczne 1 Nazwa modułu w języku angielskim Humanistic Course 1 Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13 A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Tomasz Szopiński Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW obowiązujących w roku szkolnym 2011/2012. Jerzy Lewandowski. T. Gorzelany J. Jóźwiak M. Knap

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW obowiązujących w roku szkolnym 2011/2012. Jerzy Lewandowski. T. Gorzelany J. Jóźwiak M. Knap SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW obowiązujących w roku szkolnym 2011/2012 TECHNIKUM - kształcenie zawodowe technik ekonomista 341[02] nr programu nauczania 341[02]/MEN/2008.05.20 klasa pierwsza prawo Elementy

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 102 105) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo