Szanowni Państwo! Z poważaniem. Krzysztof Kniszner Prezes Zarządu Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo! Z poważaniem. Krzysztof Kniszner Prezes Zarządu Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A."

Transkrypt

1 Szanowni Państwo! Pomimo trudnych czasów i kończącego się kryzysu finansowego Spółka Unima 2000 S.A. kończy rok 2010 zadowalającym wynikiem finansowym. Rok miniony był dla Spółki i Grupy Kapitałowej okresem trudnym. Wyczuwalne było ograniczenie wydatków inwestycyjnych w sektorze telekomunikacji, bankowym i projektów inwestycyjnych. Dodatkowym negatywnym czynnikiem była presja na obniżanie marż ze strony potencjalnych klientów oraz znaczący wzrost konkurencji. Pomimo tych niekorzystnych dla Spółki tendencji udało się zachować dotychczasowy kształt działalności, utrzymać wszystkich znaczących klientów, a również pozyskać nowe zlecenia i projekty. Należy jednak zauważyć, że dopiero końcówka roku, przyniosła pozytywne sygnały w zakresie możliwego ożywienia rynku, na którym działa Spółka. Zadowalające wyniki finansowe osiągnęła spółka zależna Teleinvention Sp. z o.o., działająca w sektorze outsourcingu call center. Wykazuje ona stale rosnące przychody i dodatni wynik finansowy. Równie korzystnie wygląda działalność kolejnej spółki zależnej Lockus Sp. z o.o., która w 2010 roku wypłaciła dywidendę spółce dominującej. Wyraźnie ujemny wynik finansowy został wypracowany przez katowicką spółkę IQNet, co spowodowane było istotnymi zmianami osobowym. Aktualnie prowadzona jest restrukturyzacja, mająca na celu odzyskanie rentowności tego podmiotu. Zdajemy sobie sprawę z wyzwań i zagrożeń wynikających z faktu, że ożywienie gospodarcze następować będzie stopniowo. Mimo tego na rok 2011 patrzymy z ostrożnym optymizmem. Potwierdza to: portfel zamówień, wiedza i kompetencje oraz konsekwentnie prowadzona działalność i koncentracja na określonych obszarach. Określone efekty przynosi również większość poczynionych wcześniej inwestycji, w tym zwłaszcza dofinansowane ze środków pomocowych UE. Spółka ma stabilną sytuację finansową i nie jest aktualnie narażona na negatywny wpływ czasowych wahań koniunkturalnych. W 2010 roku udało się wypłacić Akcjonariuszom dywidendę. Mamy za sobą 18 lat rynkowych doświadczeń i skutecznego budowania marki oraz wysoki stopień specjalizacji w zaawansowanych systemach telekomunikacyjnych, w tym w szczególności w bardzo przyszłościowych rozwiązaniach Call i Contact Center oraz telefonii IP. Dodatkowo wdrażamy nowoczesne projekty z zakresu monitoringu, kontroli dostępu, automatyki budynkowej oraz zaawansowane systemy informatyczne. Nasza oferta cały czas ulega rozbudowie, dołączają do nas nowi Partnerzy biznesowi, pozyskujemy nowych, wymagających Klientów. Mimo dużej silnej konkurencji rynkowej podpisaliśmy wiele interesujących kontraktów. Głęboko wierzę, że największy wzrost firmy dopiero przed nami, kiedy Grupa Kapitałowa ukonstytuowała się już na tyle, aby osiągnąć znaczący potencjał wzrostu wyników finansowych. Z poważaniem Krzysztof Kniszner Prezes Zarządu Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

2

3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Zarząd spółki UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych AUXILIUM AUDYT Krystyna Adamus Jadwiga Faron Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie, dokonujący badania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za 2010 rok został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz spełnił warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Krzysztof Kniszner Magdalena Kniszner Krzysztof Sikora Konrad Kosierkiewicz Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu

4 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Zarząd spółki UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. oświadcza, że sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane Grupy Kapitałowej za 2010 rok i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta i Grupy Kapitałowej oraz wynik finansowy. Roczne sprawozdanie z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta i Grupy Kapitałowej, w tym podstawowych ryzyk i zagrożeń. Krzysztof Kniszner Magdalena Kniszner Krzysztof Sikora Konrad Kosierkiewicz Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu

5 RAPORT DOTYCZĄCY STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W SPÓŁCE Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Stosownie do: - 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, - Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych nr 1013/2007 z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie określenia zakresu i struktury raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego przez spółki giełdowe, Zawartość raportu: 1. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego przez spółkę Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 2. Sposób działania Walnego Zgromadzenia, jego uprawnienia, prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania. 3. Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych spółki oraz ich komitetów. 4. Opis Systemu kontroli wewnętrznej i zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych. Ad 1. Spółka Unima 2000 poniżej wskazuje zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, jakie nie były przez nią stosowane w roku 2009 ze wskazaniem okoliczności i przyczyn: Część I Zasada nr 1 - Spółka podejmuje czynności zmierzające do zapewnienia rzeczywistej możliwości dostępu do informacji o emitencie. Wykorzystywane są nowoczesne formy przekazu informacji i teletransmisji danych, istnieje łatwy dostęp do informacji umieszczanych na stronie internetowej emitenta. Ze względu jednak na brak sygnałów od inwestorów w kwestii internetowej transmisji obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Spółka nie podejmuje takich działań w chwili obecnej. Niemniej jednak w momencie, kiedy oczekiwania rynku inwestorskiego będą się kształtować w kierunku zapewnienia transmisji obrad, spółka na pewno umożliwi taką transmisję. Zasada nr 8 - długoterminowa polityka Spółki zakłada, iż osoby uważane za kluczowe mogą być uprzywilejowane w zakresie obejmowania tzw. "akcji menadżerskich". Akcje takie oferowane są tylko takim akcjonariuszom, których wkład w rozwój i bieżącą działalność Spółki jest na tyle istotny, iż ich rezygnacja z pełnionych funkcji stanowiłaby dla Spółki znaczny uszczerbek. Spółka realizuje obecnie program opcji menadżerskich. Część II Zasada nr 3 - Do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki należy stały nadzór nad działalnością Spółki, również w zakresie zawieranych przez Spółkę umów, na zasadach określonych w Statucie Spółki. Zasada nr 5 - Zarząd Spółki nie widzi potrzeby uzasadniania wszystkich projektów uchwał Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz obecny na Walnym Zgromadzeniu ma prawo zadawać obecnym na nim Członkom Zarządu wszelkie pytania dotyczące bieżącej działalności Spółki, jak i podejmowanych uchwał. Z tego powodu uzasadnianie wszystkich projektów uchwał nie wydaje się konieczne. Część III Zasada nr 6 - W skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji wchodzą akcjonariusze lub ich

6 przedstawiciele, którzy właściwie zabezpieczają interesy wszystkich grup akcjonariuszy. Nadzór korporacyjny w Spółce jest wykonywany w sposób należyty, jak najbardziej zabezpieczający interesy akcjonariuszy. Zasada nr 7 - W ramach Rady Nadzorczej Spółki nie funkcjonuje komitet audytu. Kompetencje komitetu Rada Nadzorcza emitenta realizuje mając na względzie fakt, iż składa się z wymaganej przez prawo liczby członków prowadząc prace i podejmując decyzje kolegialnie. Wobec rozmiarów prowadzonej przez spółkę działalności, emitent stoi na stanowisku, iż wyodrębnianie w pięcioosobowym składzie Rady Nadzorczej komitetu audytu nie znajduje uzasadnienia. W Radzie Nadzorczej emitenta znajdują się członkowie posiadający odpowiednie kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. Jednakże możliwe jest powołanie komitetu audytu w razie potrzeby po przeprowadzeniu stosownych konsultacji gronie w Radzie Nadzorczej. Zasada nr 8 - Zasada nie jest stosowana ponieważ w Radzie Nadzorczej nie funkcjonuje Komitet audytu. Po ewentualnym jego powstaniu w zakresie jego zadań i funkcjonowania będzie stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. Zasada nr 9 - Do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki należy stały nadzór nad działalnością Spółki, również w zakresie zawieranych przez Spółkę umów, na zasadach określonych w Statucie Spółki. Jednocześnie Zarząd informuje, że będzie na bieżąco weryfikować oczekiwania inwestorów co do stanowiska Spółki w odniesieniu do nieprzyjętych Zasad Dobrych Praktyk. Zarząd nie wyklucza zatem zmiany swojego stanowiska w przyszłości, gdyby okazało się ono niezbędne. 2. Opis działania walnego zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania: Zasady działania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy regulują postanowienia Statutu Spółki oraz Kodeksu spółek handlowych (ksh). Szczegółowe zasady działania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zasadniczych uprawnień reguluje odrębny regulamin, który Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej Walne zgromadzenie stanowi najwyższy organ Spółki i zwołuje je Zarząd Spółki. Może zostać ono zwołane również na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego Spółki. Walne Zgromadzenie może obradować jako zgromadzenie zwyczajne lub nadzwyczajne. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwa muszą być przedstawione na piśmie i stanowią załączniki do protokołu z posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w ksh. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych w nim akcji. Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie są wcześniej przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy ks. lub Statutu Spółki przewidują surowsze warunki do podjęcia uchwały w szczególnych sprawach. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca i doprowadza do wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który kieruje obradami i jest odpowiedzialny za zapewnienie sprawnego przebiegu obrad. W trakcie obrad uczestniczący Członkowie Zarządu odpowiadają na pytania akcjonariuszy dotyczące działalności Spółki. Ad 3. Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych spółki oraz ich komitetów. Organy Spółki działają zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe

7 zasady działania Zarządu oraz Rady Nadzorczej określa Statut Spółki oraz odrębne regulaminy tych organów. W Zarządzie oraz w Radzie Nadzorczej nie zostały powołane odrębne komitety, co Spółka uzasadnia małym składem osobowym tych organów. 3.1 Skład osobowy Zarządu Spółki na dzień przekazania raportu za 2010 rok: Krzysztof Kniszner - Prezes Zarządu Magdalena Kniszner - Wiceprezes Zarządu Krzysztof Sikora - Wiceprezes Zarządu Konrad Kosierkiewicz - Członek Zarządu Zarząd spółki funkcjonuje w oparciu o regulamin działania Zarządu. W skład Zarządu wchodzą Prezes, 2 Wiceprezesów oraz Członek Zarządu. Zarząd wykonuje swoje obowiązki związane z prowadzeniem spraw Spółki oraz jej reprezentowaniem pod kierownictwem Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu lub Członek Zarządu wraz z prokurentem. W spółce w chwili obecnej nie jest ustanowiony prokurent. Poszczególni Członkowie Zarządu ponoszą odpowiedzialność za merytoryczną poprawność i formalną niewadliwość spraw załatwianych przez Zarząd w przyporządkowanych im zakresach odpowiedzialności. Każdy z członków zarządu jest zwierzchnikiem odpowiednich działów, stosownie do swojej wiedzy i doświadczenia. Prezes Zarządu nadzoruje pracę działu handlowego oraz zaopatrzenia, Wiceprezesi nadzorują pracę działu technicznego i projektowego oraz działu administracyjnego i marketingu. Członek Zarządu, będący jednocześnie Dyrektorem ds. finansowych, nadzoruje pracę działu księgowego. Posiedzenia zarządu spółki odbywają się regularnie raz w tygodniu lub w razie potrzeby ad hoc, aby na bieżąco analizować i omawiać sprawy związane z zarządzaniem Spółką. 3.2 Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień przekazania raportu za 2010 rok: Zbigniew Pietroń - Przewodniczący Sławomir Jarosz Elżbieta Zalecińska Adam Bodzoń Sławomir Kamiński Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach oraz wykonuje inne działania stosowanie do postanowień Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz regulaminu. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki wyłącznie osobiście. Rada Nadzorcza może, stosownie do postanowień paragrafu 5 Regulaminu, wyrażać opinie we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki, w tym także występować z wnioskami i

8 propozycjami do Zarządu. Pracami Rady administruje i kieruje Przewodniczący, prowadzi on również obrady Rady. Pod jego nieobecność zastępuje do Wiceprzewodniczący. Wykonuje ona swoje czynności zbiorowo, może jednak oddelegować jednego lub kilku członków do stałego, indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności. W Radzie Nadzorczej spółki nie funkcjonują komitety, ze względu na niewielki skład osobowy tego organu, o czym była mowa w części pierwszej niniejszej informacji. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane na wniosek złożony przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego albo przez chociażby jednego członka Rady Nadzorczej albo przez Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, telefonu, audiokonferencji lub wideokonferencji. Szczegółowy sposób podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość reguluje paragraf 15 Regulaminu Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Rada prowadzi księgę protokołów oraz księgę uchwał, które są przechowywane w siedzibie Spółki. Regulamin Rady Nadzorczej Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej Ad 4. Opis podstawowych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych. W kwestii zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych, merytoryczny i organizacyjny nadzór sprawuje Członek Zarządu-Dyrektor ds. Finansowych. Sprawozdania przygotowuje Główny Księgowy Spółki, a następnie są one weryfikowane i zatwierdzane przez Zarząd. Po zatwierdzeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami roczne i półroczne sprawozdania finansowe, jednostkowe oraz skonsolidowane, podlegają niezależnemu badaniu przez biegłego rewidenta wybranego uchwałą Rady Nadzorczej. Niezależnie od powyższego Spółka zarządza ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych również poprzez bieżące śledzenie zmian regulacji prawnych odnoszących się do wymogów sprawozdawczości spółek publicznych. Na bieżąco są też aktualizowane zasady rachunkowości, będące podstawą przygotowania sprawozdań finansowych. Poza procedurami opisanymi powyżej Spółka nie stosuje innych systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.

9 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2010 roku UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

10 A. PODSTAWOWE DANE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Spółki Stosownie do 1 ust. 1 Statutu, Spółka działa pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy UNIMA 2000 S.A. Miejsce rejestracji oraz numer rejestracyjny Spółka została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS na podstawie postanowienia z dnia 1 października 2004 r. Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego (sygnatura akt: KR.XI NS-REJ.KRS/16635/4/019). Działalność faktycznie wykonywana przez Spółkę ogranicza się do działów telekomunikacja (64.20) oraz informatyka (72). Data utworzenia Spółki oraz czas na jaki została utworzona Poprzednikiem prawnym Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA była Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (zarejestrowana poprzednio w dniu roku pod numerem H/B 8320 rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział Gospodarczy Rejestrowy). Akt przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na Spółkę Akcyjną został sporządzony i podpisany dnia 17 września 2004 r. w formie aktu notarialnego do Repertorium A numer 4310/2004 w Kancelarii Notarialnej Piotra Farona w Krakowie. UNIMA 2000 została zarejestrowana jako spółka akcyjna w dniu 1 października 2004 roku. Siedziba i forma prawna Spółki, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Spółka, kraj siedziby oraz adres i numer telefonu jego siedziby (lub głównego miejsca prowadzenia działalności, jeżeli jest ono inne niż siedziba) Nazwa (firma): UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA Forma Prawna: Kraj: Spółka akcyjna Polska Przepisy prawa zgodnie z którymi działa Prawo polskie Spółka Kraków Siedziba: Adres: ul. Skarżyńskiego 14, Kraków Telefon: (12) Faks: (12) Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: 2 UNIMA 2000 S.A. Sprawozdanie Zarządu

11 B. WŁADZE SPÓŁKI Członkami Zarządu są: Krzysztof Kniszner Magdalena Kniszner Krzysztof Sikora Konrad Kosierkiewicz Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu - Członek Zarządu Członkami Rady Nadzorczej są: Zbigniew Pietroń Adam Bodzoń Elżbieta Zalecińska Sławomir Jarosz Sławomir Kamiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej C. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ Na dzień roku UNIMA2000 S.A. posiadała udziały w następujących spółkach. UNIMA 2000 S.A Lp. Jednostka Siedziba Charakter powiązania 1 IQnet Sp.z o.o Katowice 2 Teleinvention Sp.z o.o Kraków podmiot zależny od UNIMA2000 S.A podmiot zależny od UNIMA2000 S.A Udział w kapitalestan na ,90% 99,90% 96,00% 96,00% Udział w całkowitej liczbie głosów 3 LOCKUS Sp. z o. o Kraków podmiot zależny od UNIMA2000 S.A 99,90% 99,90% W omawianym okresie nie miały miejsca żadne połączenia jednostek ani też nie zaniechano żadnej działalności. W omawianym okresie zakończonym 31 grudnia 2010 roku struktura grupy kapitałowej nie uległa zmianie w stosunku do prezentowanej na dzień 31 grudnia 2009 roku. 3 UNIMA 2000 S.A. Sprawozdanie Zarządu

12 D. WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W DZIAŁALNOŚCI 1. W 2010 roku Grupa Kapitałowa Unima 2000 SA osiągnęła przychody na poziomie około 16% niższym niż w roku poprzednim. IV kwartał 2010 roku okazał się tradycyjnie najlepszym okresem, zarówno pod względem osiągniętych przychodów ze sprzedaży, jak również wielkości wypracowanego zysku. Spółka obserwowała w całym roku 2010 spowolnienie inwestycji w segmencie jej działalności podstawowej szczególnie w zakresie projektów telekomunikacyjnych, co przełożyło się na poziom zrealizowanych przychodów. Na poziomie skonsolidowanym wypracowano zysk netto w wysokości 369 tys. zł. 2. Unima 2000 utrzymuje najwyższy status autoryzacyjny w zakresie rozwiązań telekomunikacyjnych AVAYA. 3. Spółka zrealizowała i rozliczyła z sukcesem projekt dofinansowany ze środków pomocowych UE pod nazwą: Rozwinięcie działalności badawczo rozwojowej w firmie Unima 2000 w wyniku zakupu wyposażenia laboratorium. Pozyskano środki dla rozwoju inwestycji uruchomienia laboratorium badawczego dla grupy Kapitałowej UNIMA2000. Wartość uzyskanego dofinansowania wyniosła około 239 tys. zł. 4. Spółka kontynuuje działalność w zakresie wdrożeń specjalistycznych rozwiązań call/contact center. Aktualnie najwięcej projektów jest realizowanych w branży finansowej, w szczególności dla banków. 5. Pozytywnie przebiega rozwój działalności operacyjnej spółki Teleinvention świadczącej usługi call center. Spółka realizuje kolejne projekty i generuje coraz wyższe przychody. Największym realizowanym obecnie zleceniem jest długofalowy kontrakt dla koncernu Sony. Realizacja założeń rozwojowych przebiega planowo. Spółka Teleinvention, z uwagi na rosnący wolumen obsługiwanych klientów zmuszona była rozbudować liczbę stanowisk agentów, która wynosi obecnie Zgodnie z oczekiwaniami Zarządu przeniesienie Spółki do notowań ciągłych przyniosło wzrost płynności obrotu oraz stopniową poprawę wyceny Spółki. Celem dalszego zwiększenia obrotów Spółka dokonała zmiany podmiotu pełniącego obowiązki animatora emitenta. Od 1 stycznia 2010 roku funkcję tą pełni Beskidzki Dom Maklerski. 7. Spółka nie realizowała programu skupu akcji własnych. Na dzień sporządzenia raportu Spółka skupiła akcji własnych co stanowi 2,93% kapitału oraz odpowiednio 2,09% głosów na WZA. 9. Spółka kontynuowała z sukcesem realizację strategii polegającej na rozwijaniu specjalizacji w obiektach sportowych. Oprócz podpisanej umowy na stadion klubu Hutnik Kraków (umowa zawarta w 2009 zrealizowana w I kwartale 2010) został zawarty kontrakt na wykonanie prac na Stadionie Ludowym w Sosnowcu (raport bieżący nr 21/2010). Spółka pracuje nad podobnymi projektami w sektorze obiektów sportowych i komercyjnych. 10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 czerwca 2010 r. postanowiło wypłacić dywidendę z zysku za rok Zgodnie z uchwałą ZWZA na dywidendę przeznaczono kwotę w wysokości zł (pięćset dziesięć tysięcy trzysta czterdzieści złotych), to jest w kwocie 0,19zł (dziewiętnaście groszy) brutto na akcję, która została wypłacona w dniu 3 września 2010 roku. 4 UNIMA 2000 S.A. Sprawozdanie Zarządu

13 Za niepowodzenie w okresie objętym niniejszym raportem należy uznać niezadowalający poziom sprzedaży oraz stratę wygenerowaną po 4 kwartałach w spółce IQ Net, która miała wpływ na negatywny wynik finansowy na poziomie skonsolidowanym. E. SYTUACJA KADROWA Założenia polityki kadrowej Spółki służą realizacji planów dynamicznego rozwoju i umacniania rynkowej pozycji konkurencyjnej, W związku z tym Spółki zatrudniają w szczególności ludzi młodych, kreatywnych i ambitnych, którzy dysponują odpowiednim zasobem specjalistycznej wiedzy oraz mogą sprostać wysokim wymaganiom stawianym przez klientów. Spółki systematycznie powiększają stan zatrudnienia pozyskując specjalistów w obszarach działalności o największym potencjale wzrostu. Unima 2000 stosuje motywacyjny system wynagradzania pracowników. Wynagrodzenie pracowników składa się z części stałej i zmiennej tj. uzależnionej od osiągniętych wyników premii uznaniowej. Premie są przyznawane przez Zarząd w zależności od stopnia wykonania planu lub realizacji powierzonych zadań. Unima 2000 cieszy się opinią dobrego pracodawcy. Obserwowane fluktuacje zatrudnienia mają dwojaki charakter. Po pierwsze stanowi je naturalna zmienność kadr, związana ze zmianami miejsca pracy przez pracowników oraz wymiany kadr w Spółce. Drugi proces stanowi tworzenie nowych stanowisk, w związku z uruchamianymi nowymi obszarami działalności. Jest to proces stały i będzie ulegał nasileniu wraz z rozwojem działalności Na w Grupie Kapitałowej zatrudnionych było 56 pracowników etatowych. F. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Charakter uzyskanych przychodów w Grupie Kapitałowej był analogiczny w stosunku do okresów poprzedzających i nie odbiegał zasadniczo od podstawowej działalności. Podobnie jak w latach poprzednich Grupa Kapitałowa realizowała cały przychód poprzez sprzedaż bezpośrednią do odbiorcy końcowego różnego rodzaju sprzętu, usług, projektów, umacniając swoją dotychczasową pozycję na rynku, jako solidnego dostawcy zaawansowanych rozwiązań dla sektora średnich i dużych firm i instytucji. W bardzo niewielkim stopniu sprzedawano usługi do operatorów telekomunikacyjnych oraz do odbiorcy innego niż Klient Końcowy. Sprzedaż koncentruje się na dwóch obszarach oferowanych rozwiązań: wysoko zaawansowanych technologii telekomunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań contact center i sieci VoIP oraz usług serwisowych SLA, realizacji ( dostawy, wykonawstwo, integracja, serwis ) kompletnych rozwiązań, obejmujących różne platformy sprzętowe i softwarowe oraz usługi w zakresie tzw. niskich prądów, czy też automatyki budynkowej; 5 UNIMA 2000 S.A. Sprawozdanie Zarządu

14 G. POSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO FINANSOWE w tys.zł w tys.eur I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa, razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji (w szt.) XVI. Średnioważona liczba akcji (w szt.) XVII. Kapitały mniejszości XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,14 0,03 XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 6,03 6,84 1,52 1,67 XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 6,12 1,54 XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur) 0,19 0,18 0,05 0,04 6 UNIMA 2000 S.A. Sprawozdanie Zarządu

15 H. BADANIA I ROZWÓJ W okresie objętym sprawozdaniem nie rozpoczęto nowych prac badawczo rozwojowych. I. ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻENIA Ryzyko związane z działalnością operacyjną Ryzyko działalności operacyjnej wiąże się z czynnikami o charakterze rynkowym, właściwym doborem strategii Spółki oraz jej konsekwentną realizacją. Czynniki rynkowe wiążą się z tempem wzrostu rynku teleinformatycznego w Polsce, a w szczególności wzrostu popytu na usługi o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego. Efekty operacyjne zależeć będą od możliwości realizacji strategii rozwoju Spółki. Dotychczasowe wyniki i osiągnięcia Spółki potwierdzają właściwe jej pozycjonowanie na rynku. Sezonowość sprzedaży Wielkość przychodów generowanych przez Spółkę podlega wahaniom sezonowym. Tradycyjnie najlepszym okresem działalności firmy jest III i IV kwartał. Najniższe przychody przypadają z reguły w II kwartale roku. Taka struktura przychodów wynika z rozłożenia w czasie harmonogramu zamówień i realizacji kontraktów w sektorze teleinformatycznym. Dotychczas nadwyżki finansowe generowane w szczycie zamówień oraz bieżące wpływy stałe (głównie z umów serwisowych) pozwalały na utrzymanie odpowiedniej płynności w całym roku. Spółka podejmuje jednak działania zmierzające do spłaszczenia struktury przychodów, przy jednoczesnym zwiększeniu ogólnych obrotów. W tym zakresie szczególne znaczenie przypada rosnącym przychodom z umów serwisowych oraz wprowadzeniu do oferty nowych produktów Spółki. Kadra kierownicza i kluczowi pracownicy Działalność Spółki na rynku zaawansowanych technologii teleinformatycznych wymaga odpowiedniej wiedzy i przygotowania, szczególnie w odniesieniu do kadry kierowniczej i personelu technicznego. Poziom kompetencji pracowników określa ponadto zdolność Spółki w prowadzeniu najbardziej zaawansowanych technologicznie projektów. Nie można wykluczyć sytuacji fluktuacji kadry i przechodzenia kluczowych pracowników do podmiotów konkurencyjnych. Ponadto wzrost popytu na specjalistów z branży teleinformatycznej może się przekładać na wzrost wynagrodzeń. Spółka dostrzega to ryzyko i podejmuje działania zapobiegawcze na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony jest to związanie dotychczasowych pracowników ze Spółką. Odbywa się to poprzez wprowadzenie systemu motywacyjnego, program szkoleń wysokospecjalistycznych i zawieranie umów o zakazie konkurencji, również po ustaniu stosunku pracy. Z drugiej strony Spółka stale doskonali proces rekrutacji nowych pracowników, tak aby kadra na poszczególnych stanowiskach była zastępowalna w możliwie krótkim okresie. Spółka na bieżąco pozyskuje nowych pracowników, posiadających wysokie kompetencje oraz doświadczenie zawodowe w branży telekomunikacyjnej, jak również wiedzę, doświadczenie i obycie w obszarze sprzedażowym. 7 UNIMA 2000 S.A. Sprawozdanie Zarządu

16 Ryzyko związane ze współpracą z głównymi partnerami technologicznymi Spółka jest dystrybutorem i integratorem najnowszych technologii światowych w sektorze teleinformatycznym. Nie będąc jednak producentem urządzeń jest związana umowami kooperacyjnymi z dostawcami technologii. W tym zakresie szczególne znaczenie mają dostawcy rozwiązań jak Avaya, Honeywell, Nice, Policom,, Sytel,, W związku z powyższym nie można wykluczyć wystąpienia w przyszłości problemów w realizacji umów z dostawcami lub pogorszenia warunków współpracy. Ryzyko dotyczące współpracy jest zminimalizowane dzięki posiadaniu wysokiego stopnia akredytacji u kluczowych partnerów oraz dywersyfikacji oferowanych rozwiązań. Spółka zamierza ten status jeszcze umacniać. Na korzyść Spółki przemawia także w tym kontekście występująca konkurencja na rynku dostawców technologii. Konkurencja na rynku teleinformatycznym. UNIMA 2000 jest firmą posiadającą ścisłą specjalizację. Pomimo tego podlega presji konkurencyjnej innych podmiotów z branży. Porównania w oparciu o dane dotyczące polskiego rynku telekomunikacyjnego, jak również rynku informatycznego są obarczone dużym błędem. Należałoby bowiem przeprowadzić dokładną analizę produktów każdej z firm i dopiero na tej podstawie zbudować stosowny ranking. Ponieważ tego typu zestawienia nie są dostępne na rynku, zostaną przedstawione ogólne informacje na temat polskiego rynku teleinformatycznego, bazujące na danych z raportu Teleinfo 500. Spółka zajęła 25 pozycję wśród podmiotów oferujących usługi integracyjne w zakresie telekomunikacji. W grupie firm, które zajęły wyższe miejsca w rankingu dominują spółki córki firm międzynarodowych specjalizujących się w rozwiązaniach telekomunikacyjnych np. Nortel, Cisco, Kapsh Telecom, NextiraOne Polska. Wśród klasycznych integratorów można wymienić: SterProjekt, Sygnityl, Andra. Ryzyko związane z działalnością spółek zależnych. Mimo prowadzenia ścisłego nadzoru właścicielskiego i kontroli spółek zależnych istnieje ryzyko związane z działalnością operacyjną tych podmiotów. Z racji gorszej pozycji rynkowej spółek zależnych niż jednostki dominującej są one narażone w większym stopniu na oddziaływanie negatywnych zmian w otoczeniu rynkowym. J. WSKAZANIE ISTOTNYCH POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH W chwili obecnej ani na koniec 2010 roku nie toczyły się żadne postępowania sądowe, administracyjne, w tym dotyczące zobowiązań bądź wierzytelności, których wartość stanowiłaby co najmniej 10% wielkości skonsolidowanych kapitałów własnych. K. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH I USŁUGACH Podstawowa działalność Grupy Kapitałowej koncentruje się na czterech grupach rozwiązań: Zaawansowane systemy telekomunikacyjne, w tym rozwiązania IP; Aplikacje wsparcia sprzedaży (call center, contact center); Projekty Integracyjne; Umowy serwisowe (SLA tj. pakiet usług serwisowych o gwarantowanym poziomie) 8 UNIMA 2000 S.A. Sprawozdanie Zarządu

17 Działalność Grupy Kapitałowej UNIMA2000 skupiona jest w następujących segmentach branżowych 1/ realizacja projektów teleinformatycznych 2/ sprzedaż towarów 3/ usługi serwisowe 4/ pozostałe Kryterium wyodrębnienia poszczególnych segmentów oparto o różnice między produktami i usługami W ramach segmentu projektów teleinformatycznych grupa realizuje następujące typy produktów :telefonię IP, systemy call i contact center, aplikacje i Systemy monitoringowe oparte o GPS, oraz wiele innych rozwiązań teleinformatycznych zgodnie z oczekiwaniami klientów. W ramach usług serwisowych prowadzone są profesjonalne usługi konsultingowe i opieka posprzedażna. UNIMA2000 prezentuje przychody ze sprzedaży, koszty oraz marżę brutto w podziale na wyżej wymienione segmenty branżowe. Spółka nie prezentuje aktywów i pasywów bilansu w podziale na segmenty z uwagi na to, że część środków trwałych jest wykorzystywana wspólnie w różnych segmentach, ponadto brak możliwości przypisania zapasów materiałów do poszczególnych segmentów oraz niemożliwe jest przypisanie do segmentów zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług. Sprzedaż towarów realizowana jest w dużej części przez zmianę przeznaczenia zakupionych materiałów z materiałów dla realizacji projektów teleinformatycznych na towary przeznaczone do dalszej odsprzedaży. Źródłem przychodu dla segmentu pozostałe stanowią usługi świadczone przez spółkę w ramach zakresu działalności poszczególnych spółek jednak nie dotyczące podstawowych źródeł przychodu tj. usług teleinformatycznych i usług serwisowych, są to np. usługi reklamowe,prowadzenia ksiąg rachunkowych, usługi projektowe. L. INFORMACJE O RYNKACH ZBYTU Grupa Kapitałowa realizuje sprzedaż na rynku krajowym. Posiada zdywersyfikowany portfel odbiorców i dostawców. Z uwagi na autoryzację i wysoki status partnerstwa największa jest sprzedaż produktów firmy Avaya, jednak Spółka pozostaje kompleksowym dostawcą i integratorem większości liczących się światowych dostawców technologii dla call i contact center. Działalność spółki IQ Net koncentruje się na rozwiązaniach dostarczanych przez firmę Siemens. Teleinvention Sp. z o.o. świadczy usługi outsourcingowego call center i pozyskuje klientów z obszaru całej Polski. M. INFORMACJE O ZAWARTYCH UMOWACH ISTOTNYCH DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA, W ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH ZAWARTYCH POMIĘDZY AKCJONARIUSZAMI, UMOWACH UBEZPIECZENIA, WSPÓŁPRACY LUB KOOPERACJI 9 UNIMA 2000 S.A. Sprawozdanie Zarządu

18 W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w 2010 nie zawierano umów handlowych spełniających kryterium istotności, za wyjątkiem: - umowy z PA Nova na wykonanie instalacji niskoprądowych i bezpieczeństwa pożarowego dla budowy Galerii Handlowej w Przemyślu. Wartość zamówienia to blisko 2 mln zł (Raport bieżący nr 8/2010) - umowy z MOSIR Sosnowiec na wdrożenie monitoringu i systemu identyfikacji wejścia na Stadionie Ludowym w Sosnowcu. Wartość kontraktu to ponad 1,3 mln zł (Raport bieżący nr 21/2010) - umowy ramowej z NovaInvest SA (Raport bieżący nr 25/2010) - umowy z Mercury Engineering Polska Sp. z o.o. na wykonanie kompletnych instalacji w zakresie systemów sygnalizacji pożaru, sieci strukturalnej, telewizji dozorowej, kontroli dostępu, bezpieczeństwa pożarowego oraz oddymiania w obiekcie Bonarka Office Complex, o wartości 1,65 mln zł (Raport bieżący nr 27/2010). Emitentowi nie są znane żadne porozumienia lub umowy zawierane w roku 2010 pomiędzy jego Akcjonariuszami. N. POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE LUB KAPITAŁOWE EMITENTA Z INNYMI PODMIOTAMI Na Emitent posiadał następujące udziały w spółkach powiązanych: Lp. Jednostka Siedziba 1 IQnet Sp.z o.o 2 LOCKUS Sp. z o. o 3 Teleinvention Sp. Z o.o Przedmiot działalności Katowice usługi teleinformatyczne Kraków wynajem nieruchomości Kraków usługi Call Center Wartość bilansowa udziałów %posiadanego kapitału Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgr ,99% 99,99% Otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok ,99% 99,99% 200 tys.zł % 96% 10 UNIMA 2000 S.A. Sprawozdanie Zarządu

19 Nabycie ww. aktywów finansowych następowało w roku Zostało ono sfinansowane z środków własnych Emitenta oraz w ramach realizacji celów publicznej oferty akcji serii E. O. INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI Emitent oświadcza, że nie zawierał istotnych transakcji handlowych z podmiotami powiązanymi, których warunki różniłyby się od warunków rynkowych. P. INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH I WYPOWIEDZIANYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM UMOWACH DOTYCZĄCYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK. Spółka obsługuje zaciągnięty w 2008 roku kredyt długoterminowy, inwestycyjny, którego celem była adaptacja budynku stanowiącego własność Spółki, zlokalizowanego na ul. Skarżyńskiego 14 w Krakowie. Podstawowe parametry tego kredytu zaprezentowano w poniższej tabeli: Nazwa (firma) jednostki PKO BP SA Siedziba Kraków, Os..Centrum E Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty zł waluta Zł waluta Warunki oprocentowania PLN PLN WIBOR 1M +1,3% Termin spłaty Zabezpieczenia zastaw hipoteczny na nieruchomości podmiotu trzeciego Spółka nie zaciągała nowych kredytów ani pożyczek w 2010 roku. Również żadne pożyczki ani kredyty nie zostały Spółce wypowiedziane. Inne Q. INFORMACJE O POŻYCZKACH UDZIELONYCH W ROKU OBROTOWYM Spółka nie udzielała pożyczek w 2010 r, za wyjątkiem pożyczki celowej dla IQ Net Sp. z o.o. na kwotę 130 tys zł. Z tytułu udzielonych pożyczek Spółce przysługuje: -zobowiązania IQ Net Sp. z o. o z tytułu zawartych umów pożyczek krótkoterminowych z Unima2000 S.A. wraz z odsetkami wynoszą 610 tys. zł. - zobowiązania Teleinvention Sp. z o.o. z tytułu zawartych umów pożyczek krótkoterminowych z Unima 2000 S.A. wraz z odsetkami wynoszą tys. zł. Spółka Teleinvention w roku bieżącym dokonała częściowej spłaty pożyczki wraz z odsetkami w kwocie 181 tys. zł. 11 UNIMA 2000 S.A. Sprawozdanie Zarządu

20 R. INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM PORĘCZENIACH I GWARANCJACH Spółka dominująca nie udzielała ani nie otrzymała żadnych poręczeń ani gwarancji w 2010, w szczególności podmiotom powiązanym. Spółki zależne nie udzielały ani nie otrzymały żadnych innych poręczeń ani gwarancji w 2010 roku. W ramach wykonywanej działalności operacyjnej spółka jest zobowiązana do udzielania gwarancji kontraktowych. Na dzień wykorzystanie limitu w postaci udzielonych gwarancji wynosiło 671 tys. zł. S. OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW Z EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PRZEPROWADZONEJ W ROKU OBROTOWYM Emitent nie przeprowadził żadnej emisji papierów wartościowych w 2010 roku, za wyjątkiem emisji akcji serii F w ramach obsługiwanego programu opcji pracowniczych. Rejestracja podwyższenia kapitału w wyniku emisji akcji serii F w liczbie sztuk akcji nastąpiła w dniu roku. T. RÓŻNICE POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE ROCZNYM A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI FINANSOWYMI Emitent nie publikował prognozy wyników finansowych na 2010 rok. U. OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI EMITENTA W ocenie Emitenta sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA jest stabilna. Unima 2000 SA wypracowała w roku 2010 zysk jednostkowy na poziomie 851 tys zł. Grupa Kapitałowa zamknęła rok zyskiem skonsolidowanym w wysokości 369 tys. zł. Spółka dominująca nie posiada znaczącego zadłużenia. Wszystkie zobowiązania jednostki dominującej są regulowane terminowo. Spółka dysponuje obecnie płynnymi zasobami finansowymi, które służą finansowaniu wzrostu działalności operacyjnej. V. OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH Na dzień roku ani w chwili obecnej spółka dominująca ani spółki zależne nie prowadziły znaczących projektów inwestycyjnych. W. OCENA CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, KTÓRE MOGŁY MIEĆ WPŁYW NA WYNIKI SPÓŁKI Wśród czynników o nietypowym charakterze mającym negatywny wpływ na wynik po 2010 r. należy wskazać wyraźną sezonowość sprzedaży oraz spowolnienie na rynku projektów telekomunikacyjnych. X. CHARAKTERYSTYKA CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU SPÓŁKI ORAZ JEJ PERSPEKTYW W ocenie Zarządu spółki istotną rolę w kształtowaniu wyników w roku 2011 roku będą mieć takie przesłanki, jak: 12 UNIMA 2000 S.A. Sprawozdanie Zarządu

21 - zwiększenie efektywności działania głównej spółki Grupy Kapitałowej tj. Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA - uzyskanie poprawy w zakresie sprzedaży realizowanej przez IQNet Sp. z o.o., - rozwój spółki Teleinvention. Obecnie spółka realizuje założoną sprzedaż i osiąga pozytywne EBITDA. Zostały zrealizowane nowatorskie kampanie marketingowe dla znaczących podmiotów z branży finansowej, ubezpieczeniowej, informatycznej, telekomunikacyjnej, medycznej. - zwiększenie ilości zamówień i podpisywanych umów z uwzględnieniem sezonowości działalności Spółki; - rozwój działu projektowego Zauważalną pozycją w obrotach firmy stają się przychody z działalności w branży budowlanej związanej z instalacjami. Dział Realizacji Projektów spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. realizował zlecenia z różnych dziedzin. Zajmował się m.in. kontraktami z firmami działającymi w branży sportowej, budowlanej, projektowej. Dział projektowy Spółki wykazuje szczególną aktywność w obszarze komercyjnych obiektów handlowych i obiektów sportowych, o czym świadczą już podpisane oraz negocjowane kontrakty, np. stadion w Sosnowcu. - ewentualny wpływ spowolnienia gospodarczego na wyniki Spółki i poziom zamówień Unima 2000 oferuje swoje rozwiązania klientom z różnych sektorów, w tym także korporacjom międzynarodowym działającym w sektorze bankowym czy ubezpieczeniowym. Y. ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM EMITENTA I JEGO GRUPĄ KAPITAŁOWĄ W 2010 roku nie wystąpiły znaczące zmiany w zakresie zasad zarządzania Emitentem. Z. UMOWY ZAWARTE MIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI, PRZEWIDUJĄCE REKOMPENSATĘ W PRZYPADKU ICH REZYGNACJI LUB ZWOLNIENIA Z ZAJMOWANEGO STANOWISKA BEZ WAŻNEJ PRZYCZYNY Umowy dotyczące rekompensat dla zwalnianych członków zarządu nie występują. AA. AKCJE EMITENTA BĘDĄCE W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH LUB NADZORUJĄCYCH Krzysztof Kniszner Prezes Zarządu posiada akcji Emitenta, nie posiada akcji ani opcji na akcje Emitenta; Magdalena Kniszner Wiceprezes Zarządu - posiada akcji Emitenta, nie posiada akcji ani opcji na akcje Emitenta; Krzysztof Sikora Wiceprezes Zarządu posiada akcji Emitenta,, nie posiada akcji ani opcji na akcje Emitenta; 13 UNIMA 2000 S.A. Sprawozdanie Zarządu

22 Konrad Kosierkiewicz - Członek Zarządu posiada akcji Emitenta, nie posiada akcji ani opcji na akcje Emitenta; Zbigniew Pietroń Emitenta; Adam Bodzoń - Przewodniczący Rady Nadzorczej - nie posiada akcji ani opcji na akcje - Członek Rady Nadzorczej- nie posiada akcji ani opcji na akcje Emitenta; Elżbieta Zalecińska - Członek Rady Nadzorczej - nie posiada akcji ani opcji na akcje Emitenta; Sławomir Jarosz - Członek Rady Nadzorczej wraz z podmiotami powiązanymi posiada akcji Emitenta; Sławomir Kamiński Emitenta; - Członek Rady Nadzorczej - nie posiada akcji ani opcji na akcje BB. INFORMACJE O UMOWACH W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ W PRZYSZŁOŚCI NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI PRZEZ AKCJONARIUSZY Według wiedzy Emitenta takie umowy nie występują. CC. INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH W Spółce funkcjonuje obecnie program opcji managerskich uchwalony przez ZWZ Spółki w dniu 18 czerwca 2010 r. Na podstawie wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę i Grupę Kapitałową w roku 2010 można stwierdzić że warunki przyznania opcji pracowniczych za rok 2010 nie zostały spełnione. DD. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Z BIEGŁYM REWIDENTEM Biegłym rewidentem Spółki jest AUXILIUM AUDYT Krystyna Adamus Jadwiga Faron Spółka Komandytowa Data zawarcia umowy na badanie sprawozdania finansowego: r. Wynagrodzenie biegłego rewidenta przedstawiało się następująco: Tytuł Wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego jednostkowego Wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego skonsolidowanego Wynagrodzenie z tytułu przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych zł zł zł zł zł zł Wynagrodzenie z tytułu usług 0 zł 0 zł 14 UNIMA 2000 S.A. Sprawozdanie Zarządu

23 doradztwa podatkowego Pozostałe usługi 0 zł 0 zł 15 UNIMA 2000 S.A. Sprawozdanie Zarządu

24 PODSUMOWANIE W 2010 roku Grupie Kapitałowej nie udało się powtórzyć rekordowych wyników osiągniętych w roku Mimo pozytywnego ostatniego kwartału udało się zrealizować zyski jednostkowe na poziomie 0,85 mln zł. Szczególnie w I półroczu odczuwalne było spowolnienie w segmencie działania Spółki, zwłaszcza w zakresie projektów telekomunikacyjnych. Spółka negocjuje i podpisuje nowe kontrakty, na których efekty finansowe przyjdzie jeszcze poczekać, niemniej perspektywy bieżącego roku są obiecujące. Zarząd z zadowoleniem obserwuje wzrost płynności obrotu akcjami Spółki co jest efektem podjętych starań w tym zakresie jeszcze w zeszłym roku. Sukcesywnie jest kontynuowany program skupu akcji własnych. Dodatkowo w związku z historycznymi zyskami roku poprzedzającym Spółka wypłaciła dywidendę dla Akcjonariuszy. 16 UNIMA 2000 S.A. Sprawozdanie Zarządu

25 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

Oświadczenie. o stosowaniu ładu korporacyjnego przez Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

Oświadczenie. o stosowaniu ładu korporacyjnego przez Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego przez Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku 1 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za IV kwartał 2010 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za IV kwartał 2010 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za IV kwartał 2010 roku UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie www.unima2000.com.pl A. PODSTAWOWE DANE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do rozszerzonego sprawozdania finansowego za II kwartał 2007

INFORMACJA DODATKOWA do rozszerzonego sprawozdania finansowego za II kwartał 2007 UNIMA 2000 S.A. INFORMACJA DODATKOWA do rozszerzonego sprawozdania finansowego za II kwartał 2007 1. Skutki zmian w strukturze Spółki, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za I półrocze 2007

Sprawozdanie Zarządu z działalności za I półrocze 2007 Sprawozdanie Zarządu z działalności za I półrocze 2007 UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie www.unima2000.com.pl Spis treści A. PODSTAWOWE DANE SPÓŁKI 3 B. WŁADZE SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za I półrocze 2008

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za I półrocze 2008 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za I półrocze 2008 UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie www.unima2000.com.pl Spis treści A. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za IV kwartały 2009 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za IV kwartały 2009 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za IV kwartały 2009 roku UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie www.unima2000.com.pl A. PODSTAWOWE DANE

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do rozszerzonego sprawozdania finansowego za III kwartał 2007

INFORMACJA DODATKOWA do rozszerzonego sprawozdania finansowego za III kwartał 2007 UNIMA 2000 S.A. INFORMACJA DODATKOWA do rozszerzonego sprawozdania finansowego za III kwartał 2007 1. Skutki zmian w strukturze Spółki, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 opublikowany w dniu 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI I. PISMO ZARZĄDU II. WYBRANE DANE FINANSOWE Z ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2009 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2009 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2009 rok Grupa Kapitałowa UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie www.unima2000.com.pl A. PODSTAWOWE DANE SPÓŁKI Prawna (statutowa)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK Łomianki, maj 2012 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz z zasadami ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2012 roku

Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2012 roku Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2012 roku 1 Spis treści I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 II. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2006 rok. UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie www.unima2000.com.

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2006 rok. UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie www.unima2000.com. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2006 rok UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie www.unima2000.com.pl Spis treści A. PODSTAWOWE DANE SPÓŁKI 3 B. WŁADZE SPÓŁKI 4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. /VIII/2016 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów

SPRAWOZDANIE. /VIII/2016 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów Załącznik do Uchwały nr /VIII/2016 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów PREFABET -BIAŁE BŁOTA S.A. SPRAWOZDANIE Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów PREFABET-BIAŁE BŁOTA Spółka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki przedstawiając wskazane zagadnienia.

Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki przedstawiając wskazane zagadnienia. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ I SPRAWOZDANIE Z BADAŃ SPÓŁKI HYDROBUDOWA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE ZA ROK 2009 1. Informacje ogólne Rada Nadzorcza Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: Uchwała nr 1 z dnia 17 maja 2016 w sprawie wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 393 i art. 395 2 pkt 1 oraz 5 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLIŃCU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2016

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLIŃCU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2016 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLIŃCU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2016 1 S t r o n a CZĘŚĆ I Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Lentex Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016 obejmujący okres od 01-07-2015 do 30-06-2016 19-09-2016 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dziękując za kolejny rok owocnej współpracy prezentuję Państwu raport roczny Remedis SA. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu

Szanowni Państwo, Dziękując za kolejny rok owocnej współpracy prezentuję Państwu raport roczny Remedis SA. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu Szanowni Państwo, Miniony rok był em konsekwentnego realizowania przyjętych założeń rozwoju naszej spółki. Dział konsultingu dla jednostek samorządu terytorialnego znacząco rozwinął swoją działalność podpisując

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i

Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ KOMPUTRONIK S.A. W 2008 ROKU Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR 30.06.2010 30.06.2009

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2012/2013. obejmujący okres od do

Raport półroczny SA-P Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2012/2013. obejmujący okres od do Raport półroczny SA-P Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 27-02-2013 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE od 01.07.2012

Bardziej szczegółowo

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2014 roku, na który składają się w szczególności:

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2008 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2008 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2008 rok Grupa Kapitałowa UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie www.unima2000.com.pl A. PODSTAWOWE DANE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. III. WYBRANE DANE FINANSOWE Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2012 roku, na który składają

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 1 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Podstawowy przedmiot działalności: Hardex Spółka

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej Arteria

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej Arteria SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt 1,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu Szanowni Państwo, Ubiegły rok był em kontynuowania przyjętej strategii biznesowej. Dział konsultingu dla jednostek samorządu terytorialnego, zbudowany w oparciu o przejętą spółkę Inwest Consulting SA,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES III KWARTAŁU 2012 ROKU. od dnia roku do dnia roku

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES III KWARTAŁU 2012 ROKU. od dnia roku do dnia roku RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES III KWARTAŁU 2012 ROKU od dnia 01.07.2012 roku do dnia 30.09.2012 roku Raport kwartalny zawiera: List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy. Informacje ogólne. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011. obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011. obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010 Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011 obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010 25-02-2011 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. w tys. PLN

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki JR INVEST S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki JR INVEST S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku Kraków, dnia 25 czerwca 2013 roku Sprawozdanie z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki JR INVEST S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku 1. Informacje ogólne. JR INVEST S.A.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2015 do 30-06-2016 19-09-2016 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. III. WYBRANE DANE FINANSOWE Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES 01.01.2009 31.12.2009 I. Skład Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. w 2009 r. funkcjonowała w

Bardziej szczegółowo

II. Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia oraz prawa akcjonariuszy wraz ze sposobem ich wykonywania.

II. Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia oraz prawa akcjonariuszy wraz ze sposobem ich wykonywania. Wykonując postanowienia uchwały 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy, Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą Warszawie przekazuje niniejszym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. Projekt /11/ do punktu 8 porządku obrad Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 roku UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie www.unima2000.com.pl A. PODSTAWOWE DANE SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ Prawna

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do SAQ II/2006 Podstawa prawna 91 ust 6 RMF z 19/10/2005 1/ Wybrane dane finansowe, przeliczone na euro zostały zaprezentowane na początku SAQ II/2006 2/ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej

Bardziej szczegółowo

I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku

I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2011 roku.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2011 roku. Mostostal Płock Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2011 roku. 2012 r. 2 Stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Mostostal Płock

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 31.12.2011

RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 31.12.2011 RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 6.1. 6.3. Załącznika Nr 3 do

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2013 31 GRUDNIA 2013 Wrocław, kwiecień 2014 Niniejsze sprawozdanie, oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostało sporządzone w oparciu o przepis art. 382 3

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2016/2017. obejmujący okres od do

Raport roczny Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2016/2017. obejmujący okres od do Raport roczny Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2016/2017 obejmujący okres od 01-07-2016 do 30-06-2017 11-09-2017 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ ARCUS S.A. W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ ARCUS S.A. W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ Zgodnie z częścią III, pkt. 1, ppkt. 2) obowiązujących od 1 stycznia 2008r. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (obecnie załącznika do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A. za okres od do

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A. za okres od do Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 SPIS TREŚCI I. PISMO ZARZĄDU... 3 II. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE... 4 III. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego GPW przez PEGAS NONWOVENS S.A. (Spółka) w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008 r.

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego GPW przez PEGAS NONWOVENS S.A. (Spółka) w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008 r. Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego GPW przez PEGAS NONWOVENS S.A. (Spółka) w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia r. a) Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez emitenta

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2013/2014. obejmujący okres od 01-07-2013 do 30-06-2014

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2013/2014. obejmujący okres od 01-07-2013 do 30-06-2014 Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2013/2014 obejmujący okres od 01-07-2013 do 30-06-2014 18-09-2014 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tyś PLN w tyś EUR

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej INTERSPORT POLSKA S.A.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej INTERSPORT POLSKA S.A. Raport nr 14 /2009 Data: 27 maja 2009 r. Temat Uchwały Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A. Podstawa prawna Inne uregulowania Treść: Zarząd Spółki INTERSPORT Polska S.A. przekazuje do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI DREWEX S.A. ZA OKRES: III KWARTAŁ 2009 ROK. SA-Q 3/2009

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI DREWEX S.A. ZA OKRES: III KWARTAŁ 2009 ROK. SA-Q 3/2009 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI DREWEX S.A. ZA OKRES: III KWARTAŁ 2009 ROK. SA-Q 3/2009 1 Wstęp Informacje uzupełniające do skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

INCANA Spółka Akcyjna

INCANA Spółka Akcyjna INCANA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za 4 kwartał 2011 roku Ścinawa, dn. 14. lutego 2012 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Podstawowe dane o Spółce... 3 1.2 Organy Emitenta... 3 1.3 Struktura

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2012 r.

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2012 r. RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2012 r. Raport Fabryka Formy S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU I. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE W tys. zł W tys. euro Od 2014-01-01 do 2014-03-31 od 2013-01-01

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujące badaną Spółkę Spółka działa pod firmą Selvita S.A. (dalej Spółka ). Siedzibą

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016. obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016. obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015 Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016 obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015 29-02-2016 Wybrane skonsolidowane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 Niniejsze sprawozdanie, oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostało sporządzone w oparciu o przepis art. 382 3 kodeksu

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Opole, 13 sierpnia 2013 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 r.

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 r. INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 r. 1. Zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Wrocław, 28 maj 2015 r. Strona 1 z 5 1. Działalność i decyzje Rady Nadzorczej Black Point S.A. W okresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Nadzorczej Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką.

Bardziej szczegółowo

TERRA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2012 do 31 marca 2012 roku RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2012 R.

TERRA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2012 do 31 marca 2012 roku RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2012 R. RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2012 R. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2012 DO 31 MARCA 2012 ROKU Warszawa, 15 MAJA 2012 roku 1 S t r o n a SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU...

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo