Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014"

Transkrypt

1 PROBLEMY NOWOÂCI INFORMACJE Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014 W tegorocznej edycji ITM Polska w ramach 6 salonów tematycznych wzi o udzia kilkaset firm z Polski i z 30 krajów. Zagraniczni wystawcy pochodzili m.in. z Austrii, Belgii, Chin, Czech, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Rumunii, S owacji, S owenii, Szwajcarii, Szwecji, Tajwanu, Turcji, Ukrainy, W gier, Wielkiej Brytanii, Fot. 1 AM W och (fot. 1). W tym roku w Poznaniu mo na by o zobaczyç India Show najwi kszà w Polsce ekspozycj mo liwoêci przemys u in ynieryjnego z Indii, które by y Krajem Partnerskim ITM Polska W ramach Salonu Mach-Tool wystawia o si ponad 100 indyjskich firm z sektora technologicznego (fot. 2). Wystawcy zagraniczni ze Szwajcarii, Landu Badenii- -Wirtembergii, Tajwanu i Chin zorganizowani byli w wystàpienia narodowe. W bie àcym roku odnotowano wy szà od ubieg orocznej liczb zwiedzajàcych osób Fot. 2 AM z Polski i zagranicy (na targi zarejestrowali si goêcie m.in. z Australii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Indii, Izraela, Kazachstanu, Litwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, S owacji, S owenii). Targi by y dobrà okazjà do zapoznania si z nowoêciami rynkowymi z zakresu produktów, us ug i technologii dla ró nych ga zi przemys u. W 9 pawilonach wystawcy zaprezentowali innowacyjne rozwiàzania dla takich bran, jak: maszynowa, motoryzacyjna, zbrojeniowa, energetyczna, kolejnictwo. Ekspozycja obejmowa a najnowsze modele robotów, pras kraw dziowych, wycinarek plazmowych, laserowych i wodnych, centrów obróbkowych tokarskich, elektroerozyjnych, ró nych systemów pomiarowych, g owic spawalniczych, nitownic pneumatycznych i stacjonarnych, wciàgników aƒcuchowych, gratowarek, ukosowarek, a tak e nowych systemów do manualnego programowania obrabiarek CNC, programów do zarzàdzania produkcjà i gospodarkà narz dziami. Wielu wystawców zaprezentowa o stanowiska zrobotyzowane i elementy automatycznych linii produkcyjnych (fot. 3). W przedstawionych rozwiàzaniach dominujàca by a tendencja do oszcz dnoêci surowców, materia- ów i energii oraz elastycznoêci produkcji. Poniewa metale zosta y przyznane przed targami, nagrodzone produkty by y dodatkowo Fot. 3 AM eksponowane na stoiskach przez stosowne oznaczenie (fot. 4). NowoÊcià tegorocznych targów ITM Polska by Salon CAD/CAM, w ramach którego kilkanaêcie firm tworzàcych programy, np.: Man and Machine, Prosolutions, Delcam, Siemens, 3D Master, WMP Systems, Nicom, Lantek, 3D Lab, Smart Solutions, prezentowa o m.in. oprogramowanie z zakresu symulacji odlewania metali, projektowania, konstruowania wyrobów, tworzenia dokumentacji i analiz in ynierskich, programowania obróbki mechanicznej na maszynach CNC, skanery 3D wspierajàce in ynieri odwrotnà oraz drukarki 3D s u àce m.in. do szybkiego prototypowania. Firma Procad zorganizowa a po raz pierwszy warsztaty dla specjalistów pt. 360 stopni wokó projektowania. Swojà pierwszà edycj mia o w tym roku Forum Odlewnicze FOCAST. Wzi o w nim udzia ponad 100 firm: odlewni, producentów maszyn i urzàdzeƒ, dostawców komponentów i instytutów bran owych. Zakres tematyczny Forum to m.in.: odlewy eliwne, ze staliwa i ze stopów metali nie elaznych, odkuwki oraz projektowanie i wytwarzanie maszyn, urzàdzeƒ i ca ych linii dla odlewnictwa, materia y formierskie, obróbka cieplna odlewów, wspomaganie komputerowe w projektowaniu odlewów. Najwi kszym salonem tematycznym targów ITM Polska by ROK WYD. LXXIII ZESZYT 9/2014 3

2 PROBLEMY NOWOÂCI INFORMACJE Fot. 4 AM MACH-TOOL. Firmy prezentowa y ofert z zakresu technologii plastycznej obróbki blach, ofert skierowanà do s u b utrzymania ruchu i obs ugi linii produkcyjnych, manipulatory (fot. 5), najnowszà ofert narz dzi i aparatury kontrolno-pomiarowej, najnowoczeêniejsze rozwiàzania z zakresu obrabiarek do obróbki ubytkowej metali. Liczne firmy prezentowa y roboty przemys owe (Fanuc Robotics, Kuka Roboter, Mitsubishi Electric, Panasonic, Yaskawa). Wiele produktów pokazano jako nowoêç. WÊród nich znalaz si robot Yaskawa SDA20D, który wspó pracuje z prasà kraw dziowà firmy Boschert (fot. 6), wiertarka promieniowa EKODRILL60, firmy Ekomet, której konstrukcja jest ciàgle modernizowana, prasy kraw dziowe Dyna-Pres i Toolcell z automatycznà zmianà narz dzi firmy LVD. Firma Stigal jako nowoêç przedstawi a zrobotyzowane stanowisko do obróbki profili i kszta towników: robot (Fanuc) wspó dzia a z przecinarkà plazmowà (Stigal) wyposa onà w g owic Multi3D, co umo liwia szybkà obróbk profili i kszta tów pe na automatyzacja ci cia i frezowania zapewnia wielokrotny wzrost wydajnoêci produkcji (fot. 7). NowoÊcià na rynku jest tak e wycinarka laserowa 2D TrueLaser 5030 fiber z opcjà BrightLine, umo liwiajàca ci cie ró nego rodzaju blach grubych i cienkich na jednej maszynie. Nowym rozwiàzaniem by o tak e nagrodzone Z otym Medalem mobilne urzàdzenie pomiarowe SCHATZ INSPECT, pozwalajàce na pomiar wielu wartoêci: momentu, kàta, si y mocujàcej, momentu na gwincie Êruby oraz nakr tki. WÊród bardzo licznych nowoêci znalaz y si tak e nowe modele drutowego i wg bnego centrum elektroerozyjnego Agie Charmilles i centrum obróbkowe Mikron. Targowà ekspozycj przemys- owà uzupe nia y prezentacje redakcji pism bran owych. Targom, ju tradycyjnie, towarzyszy y imprezy cykliczne, takie jak XII Forum In ynierskie Innowacje w budowie mostów organizowane przez FSNT NOT i MTP, Fot. 6 AM Fot. 7 AM podczas którego przedstawiono m.in. ofert nauki w zakresie innowacji w budownictwie mostowym (fot. 8). W ramach Forum odby y si cztery panele dyskusyjne: wsparcie innowacji w nowej perspektywie finansowej , oferta nauki w zakresie innowacji w budownictwie mostowym, zastosowane innowacje w budowie mostów oraz in ynier budownictwa innowatorem. Tak jak co roku, podczas targów odbywa y si tak e seminaria organizowane przez firmy i instytuty oraz warsztaty Poligon Umiej tnoêci. Nowà imprezà towarzyszàcà by a II Powszechna Wystawa Krajowa Konkurencyjna Polska , b dàca formà uczczenia wolnej Polski. Wystawa z o ona zosta a z fotografii przedstawiajàcych polskie sukcesy i osiàgni cia z ostatnich 25 lat. Fot. 5 AM Fot. 8 AM 4 ROK WYD. LXXIII ZESZYT 9/2014

3 PROBLEMY NOWOÂCI INFORMACJE Z oty Medal MTP 1. Pionowe centrum obróbcze FEHLMANN PICO- MAX 75 Fehlmann AG Maschinenfabrik, Szwajcaria, 2. 5-osiowe frezarskie Centrum obróbkowe DMU 70 ecoline FAMOT PLESZEW, Pleszew, 3. Diament Fiber Laser z systemem PCS (System Kontroli Przebijania) Eckert AS sp. z o.o., Legnica, 4. BASIC Tower elementy d ugie Friedrich Remmert GmbH, Niemcy, 5. Centrum obróbkowe Mikron HSM 500 LP wraz z optycznym systemem pomiarowym ITM Mikron Agie Charmilles AG, Szwajcaria, 6. Iskrobezpieczny System Sterowania KOGAster GABRYPOL sp.j. Z. i R. Juszczyk, Katowice, 7. Prasa kraw dziowa z automatycznà zmianà narz dzi TOOLCELL LVD COMPANY NV, Belgia, 8. Nitownica wspó rz dnoêciowa sterowana numerycznie RNC BalTec Maschinenbau AG, Szwajcaria, 9. Laser PowerCut 8kW Firma Kimla, Cz stochowa, 10. Indukcyjne formy wtryskowe dla z àczy elektrotechnicznych i elektronicznych Konsorcjum PHOENIX- TECH w sk adzie: Phoenix Contact Wielkopolska sp. z o.o., Politechnika Poznaƒska, Wydzia Budowy Maszyn i Zarzàdzania, Instytut Technologii Mechanicznej, Instytut Technologii Materia ów, Poznaƒ, 11. Wycinarka laserowa Mitsubishi ex 4,5 kw z przystawkà do ci cia w rurach i profilach, obszar roboczy 1500x 3000 Mitsubishi Electric Corporation, Japonia, 12. SCHATZ INSPECTpro SCHATZ AG, Niemcy, 13. Shear Genius SGe6, zintegrowana wykrawarka z gilotynà kàtowà Prima Power, Finlandia, 14. P ytki skrawajàce z pow okà w technologii Inveio SANDVIK POLSKA sp. z o.o., Warszawa, 15. SINUMERIK Funkcja wykrywania kolizji Siemens AG, 16. Robot spawalniczy TM-1400WG3 PANASONIC IN- DUSTRIAL DEVICES SALES EUROPE GmbH, Niemcy, 17. Wycinarka laserowa 2D TruLaser 5030 fiber z opcjà BrightLine fiber TRUMPF GmbH + Co. KG, Niemcy. Z oty Medal MTP Salon Nauka dla Gospodarki 18. Analizator w aêciwoêci akustycznych produktów spo ywczych Centralny OÊrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID sp. z o.o., Warszawa, 19. Technologia otrzymywania stopów ren-nikiel IN- STYTUT METALI NIE ELAZNYCH, Gliwice, 20. O owiowe akumulatory kwasowe 12V GALAXY GOLD POWER PPUH AUTOPART JACEK BÑK sp. z o.o., Mielec, 21. Reaktor ciênieniowy do wytwarzania materia ów wysokoporowatych (gazarów struktur typu lotus ) INSTYTUT ODLEWNICTWA, Kraków, 22. Metoda i urzàdzenie do zgrzewania z serwomechanicznym dociskiem INSTYTUT SPAWALNICTWA, Gliwice, 23. Multiplikujàca przek adnia hydrostatyczna do Ma ych Elektrowni Wodnych Zak ad Hydrauliki Si owej HYDROMAR, Szamotu y, 24. Satelitowy agregat pompowy Politechnika Gdaƒska, Wydzia Mechaniczny, 25. System do manualnego programowania obrabiarki CNC Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wiert a do zadaƒ specjalnych Do wykonywania bardzo precyzyjnych otworów w aluminium dotàd wybierane by y supertwarde wiert a na bazie polikrystalicznego diamentu (PCD). Stosowano je w ponad 80% aplikacji w przemyêle samochodowym (obróbki bloków cylindrów, g owic, skrzyni biegów, cz Êci zawieszenia i wielu innych komponentów). Narz dzia wykonane z polikrystalicznego diamentu sà jednak kosztowne. Firma Kennametal oferuje teraz pe now glikowe wiert o Beyond TM specjalnie przystosowane do obróbki aluminium. Gatunek w glika Beyond KN15, z którego wykonane sà wiert a, odznacza si bardzo g adkà powierzchnià, która redukuje tarcie na rowkach, obrze ach i kraw dziach skrawajàcych. Dzi ki temu uzyskuje si doskona e odprowadzanie wiórów, nawet w procesach z minimalnym smarowaniem. Konstrukcj nowego narz dzia cechuje bardzo wydajne 135-stopniowe ostrze wiert a o doskona ej zdolnoêci centrowania i zwi kszonym posuwie oraz ostrych kraw dziach skrawajàcych, które ograniczajà si y skrawajàce i zwi kszajà ywotnoêç narz dzia. Powi kszone rowki spiralne jeszcze bardziej przyspieszajà odprowadzenie wiórów i redukujà si y skrawajàce. Nowe wiert a dost pne sà w zakresie Êrednic od 3,0 mm do 20,0 mm i d ugoêciach 3xD i 5xD ROK WYD. LXXIII ZESZYT 9/2014 5

4 PROBLEMY NOWOÂCI INFORMACJE (z wewn trznym doprowadzeniem ch odziwa). Wiert a sà dost pne w wymiarach metrycznych, calowych, u amkowych i w wersjach do gwintowania. Nowe wiert o B55_DAL firmy Kennametal przeznaczone jest do pakietów kompozytowo-tytanowych (CFRP-Ti) stosowanych w przemyêle lotniczym. W celu zwi kszania wytrzyma oêci i minimalizowania ci aru, przemys lotniczy stale rozwija wykorzystywanie kompozytów polimerowych wzmacnianych w óknem szklanym (CFRP) umieszczanych pomi dzy warstwami tytanu lub innych materia ów. Zapewnia to wytrzyma- oêç skrzyde, kad ubów, kokpitów i wielu innych komponentów. Ze wzgl du na ca kowicie ró ne w asnoêci mechaniczne w ókien w glowych i metali, wydajne wiercenie otworów dla elementów z àcznych wymaga od narz dzi skrawajàcych du ej odpornoêci na zu ycie i stosowanie optymalnych geometrii. Istotne jest uzyskanie wysokiej jakoêci otworów bez zadziorów i odprysków. Wiert o B55_DAL doskonale odprowadza wióry zarówno przy stosowaniu wewn trznego doprowadzenia ch odziwa, jak i bez ch odziwa. Umo liwia wykonywania otworów w pakietach CFRP-metal w zakresie Êrednic otworów 3/16 5/8" (4,763 15,875 mm). Mo e byç stosowane we wszystkich kombinacjach pakietów: CFRP-Ti-Al, jak równie CFRP-Ti, CFRP-Al oraz do zestawów sk adajàcych si tylko z Ti lub Al. Wiert a te mogà pracowaç ze standardowym wewn trznym doprowadzeniem ch odziwa, z systemem minimalnego smarowania lub nawet na sucho. Konstrukcja nowego wiert a B55_DAL o podwójnym kàcie wierzcho kowym cechuje si doskona- ym centrowaniem i ostrymi kraw dziami pozwalajàcymi na czyste ci cie CFRP w górnej warstwie pakietów i wyjêcie bez zadziorów i odprysków po stronie tytanu lub aluminium. Drobnoziarnisty gatunek w glika Beyond KN15 jest mocno wypolerowany w celu jak najlepszego odprowadzania wiórów w operacjach z u yciem systemu minimalnego smarowania lub na sucho. 6 ROK WYD. LXXIII ZESZYT 9/2014

5 ROK WYD. LXXIII 앫 ZESZYT 9/2014 7

6 PROBLEMY NOWOÂCI INFORMACJE 50 lat igus, 30 lat iglidur konferencja prasowa firmy igus Firma igus Êwi tuje w tym roku 50-lecie istnienia i 30-lecie marki iglidur. Z tej okazji podczas targów ITM 2014 w Poznaniu, 5 czerwca br. odby a si konferencja prasowa. W konferencji udzia wzi li przedstawiciele firmy igus, w tym: prezes igus Polska Sp. z o.o. Marek Wzorek oraz wiceprezes igus GmbH, Head of International Group Development&Marketing Artur Pelpliƒski (fot. 1). Firma igus zosta a za o ona w 1964 r. w Kolonii. Obecnie firma zatrudnia 2400 pracowników na ca- ym Êwiecie, obs uguje ok. 200 tys. klientów w 35 krajach. Przedstawiciel firmy igus Kamil Kozio przedstawi mark iglidur, która jest obecna na rynku od 30 lat. o yska Êlizgowe iglidur stworzone na bazie trybopolimerów znajdujà wiele zastosowaƒ, m.in. sà stosowane w przemyêle motoryzacyjnym. Z okazji 30-lecia marki iglidur 20 stycznia br. w Êwiatowà podró z Kolonii wystartowa samochód Smart, wyposa- ony w 56 o ysk Êlizgowych firmy igus, który przez wiele tygodni by poddawany modyfikacjom w warsztacie Fachhochschule Köln (Wy sza Szko a Techniczna w Kolonii]. Samochód rozpowszechnia motto firmy plastics for longer Fot. 1. Firma igus Êwi tuje w tym roku 50-lecie istnienia i 30-lecie marki iglidur z tej okazji podczas targów ITM 2014 w Poznaniu odby a si konferencja prasowa (fot. mj) Fot. 2. Na stoisku firmy igus w Poznaniu pokazano 114 nowoêci 2014 roku (fot. mj) life. Pierwszym etapem podró y by a wyprawa do Indii, gdzie samochód zosta zaprezentowany na targach Auto Expo. Kolejnym etapem by a podró do Chin. Japonia, Korea Po udniowa i Tajwan to kolejne kraje na azjatyckiej trasie pojazdu przed jego wyprawà do Ameryki. Tam planowany jest, mi dzy innymi, etap wiodàcy od wybrze a do wybrze a przez Kanad i USA. Kolejny punkt na planie podró y stanowi Europa, gdzie samochód odwiedzi ró nych klientów, targi i oddzia y firmy igus. W pojeêdzie Smart tworzywami sztucznymi firmy igus zosta o zastàpione wszystko, co tylko mo liwe ze wzgl dów technicznych (z uwzgl dnieniem wymogów TÜV). Metalowe o yska przy pedale hamulca, wycieraczkach i podnoênikach szyb w oknach, w module prze àcznika biegów, w konsoli siedzenia, przy hamulcu r cznym, generatorze startowym, przy przepustnicy oraz sk adanym dachu zastàpiono o yskami wykonanymi z polimerów. 114 nowoêci Podczas konferencji oraz na stoisku firmy igus zaprezentowane zosta y te nowe produkty, wprowadzone do oferty w 2014 r. (fot. 2). Jednym ze 114 nowych produktów jest, pierwszy na Êwiecie, trybofilament igus do drukarek 3D. Filament, zaprojektowany specjalnie do aplikacji ruchomych, jest Fot. 3. Laureatem z otego vectora zosta a portalowa zgrzewarka wysokiej cz stotliwoêci z obrotowà g owicà firmy ZEMAT z odzi (fot. mj) do 50 razy bardziej odporny na Êcieranie ni konwencjonalne materia y do druku 3D. Ponadto, igus oferuje nowà trybotaêm o gruboêci 0,5 mm wykonanà z materia u iglidur A160. TaÊma ta mo e byç àczona na ró ne sposoby, zapewniajàc swobod projektowania trybologicznych powierzchni Êlizgowych odpornych na Êcieranie. Dost pny jest równie nowy materia, który pomaga usprawniç dotychczasowe zastosowania iglidur W300, przez- 8 ROK WYD. LXXIII ZESZYT 9/2014

7 PROBLEMY NOWOÂCI INFORMACJE naczony do zapewnienia wysokiej odpornoêci na Êcieranie w aplikacjach w ciàg ym ruchu. Zaprezentowana zosta a gama produktów bezsmarowych, w tym wytrzyma y system ochrony uk adu nap du drylin SLW do pracy w trudnych Êrodowiskach oraz nowe produkty dla przemys u spo- ywczego polimerowe o yska kulkowe nale àce do linii xiros. Wszystkie polimerowe o yska kulkowe xiros sà samosmarowne, bezobs ugowe i odporne na korozj. Na tegorocznych targach Mach- -Tool igus zaprezentowa nowe komponenty i systemy zasilania do pracy w wymagajàcym Êrodowisku do usuwania wiórów w obrabiarkach, do aplikacji heavy duty w zastosowaniach offshore bàdê w newralgicznych procesach produkcyjnych i pomieszczeniach czystych. By y to m.in.: gotowy do pod àczenia system zasilania readychain speed, szczelny e-prowadnik typu tuba otwierany z obu stron, przeznaczony specjalnie dla przemys u obrabiarek. Aby u atwiç wype nianie przewodami, mo e on byç otwierany zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Ekstremalna szczelnoêç i ochrona przewodów przed wiórami i odpryskami jest uzyskiwana dzi ki specjalnemu kszta towi, który umo liwia ich osuwanie z powierzchni e-prowadnika. Dodatkowo, prowadnik R2.75 oferuje bardzo ciasny promieƒ gi cia rz du 130 mm. igus pokaza te nowe, modu- owe rami robolink D. W nowym systemie robolink jest nap dzany bezpoêrednio przez silnik umiejscowiony na osi. Rozwiàzanie wykorzystuje lini samosmarownych, talerzowych o ysk Êlizgowych PRT firmy igus, które sà zainstalowane w polimerowej obudowie. Nowy system robolink D ró ni si od poprzednich rozwiàzaƒ robotowych firmy igus technologià nap du. Do tej pory silniki krokowe nie by y umiejscowione bezpoêrednio na ramieniu przegubowym, lecz na oddzielnej jednostce nap dowej zasilanej za pomocà ci gien, które by y z nià po àczone. Nowe rozwiàzanie sprawia, e system jest bardzo lekki, a nap d bezpoêredni powoduje, e rami przegubowe jest bardziej wytrzyma e i trwa e. Nagrody vector Podczas konferencji zaprezentowano laureatów polskiej edycji konkursu vector. Nagroda vector jest przyznawana za innowacyjne zastosowania systemów zasilania z wykorzystaniem polimerowych e-prowadników oraz przewodów. Do konkursu zg oszono 34 rozwiàzania wykorzystujàce prowadniki kablowe igus. Laureatem z otego vectora zosta a portalowa zgrzewarka wysokiej cz stotliwoêci z obrotowà g owicà firmy ZEMAT z odzi (fot. 3). Ponadto wyró niono: srebrnym vectorem wiertnic gàsienicowà firmy WAMET (fot. 4), bràzowym vectorem maszyn transportowà do nadwozi samochodowych firmy Fiat Auto Poland z Tychów. Fot. 4. Nagrodzona srebrnym vectorem wiertnica gàsienicowa firmy WAMET (fot. WAMET) Wiertnica gàsienicowa SWK200 firmy WAMET nagrodzona srebrnym vectorem s u y do wykonywania otworów ró nokierunkowych w gruncie za pomocà nast pujàcych metod: wiercenie obrotowo-udarowe górnà g owicà obrotowà (np. do erdzi kotwiàcych TITAN itp.), wiercenie obrotowe Êwidrem Êlimakowym na sucho dolnà g owicà obrotowà, wiercenie obrotowe dolnà g owicà obrotowà z u yciem m otka dolnego zasilanego zewn trznà spr arkà oraz instalacji odpylajàcej, iniekcja za pomocà pompy p uczkowej PPT150, wiercenie dwuprzewodowe jednoczesne górnà i dolnà g owicà obrotowà z u yciem rur ok adzinowych nap dzanych dolnà g owicà obrotowà oraz pompy p uczkowej, wiercenie i iniekcja wysokociênieniowa Jet-Grauting. ROK WYD. LXXIII ZESZYT 9/2014 9

8 PROBLEMY NOWOÂCI INFORMACJE Szeroka gama mo liwoêci projektowania z produktami igus do ka dego ruchu igus specjalista od trybopolimerów prezentuje swojà nowà kampani dry-tech do aplikacji ruchomych Firma igus na targach Mach-Tool zaprezentowa a ponad 114 nowoêci, w tym pierwszy na Êwiecie trybofilament igus do drukarek 3D. Odporny na Êcieranie materia i trybotaêma iglidur do drukarek 3D igus prezentuje swój pierwszy filament do drukarek 3D, zaprojektowany z wykorzystaniem tych samych w aêciwoêci, jakimi cechujà si samosmarowne o yska iglidur. Filament, zaprojektowany specjalnie do aplikacji Fot. 2. TrybotaÊma igus mo e byç àczona na ró ne sposoby, zapewniajàc swobod projektowania trybologicznych powierzchni Êlizgowych odpornych na Êcieranie (êród o: igus GmbH) ruchomych, jest do 50 razy bardziej odporny na Êcieranie ni konwencjonalne materia y do druku 3D. Teraz mo na drukowaç prototypy jakoêciowe lub cz Êci specjalne, które nadal majà doskona e w aêciwoêci Êcierne i zu ycie jak o yska Êlizgowe iglidur. Filament jest oferowany w standardowej gruboêci 1,75 mm, natomiast z czasem w asortymencie firmy b dà pojawia y si inne, dodatkowe wymiary. Ponadto, igus oferuje nowà trybotaêm o gruboêci 0,5 mm wykonanà z materia u iglidur A160. TaÊma ta mo e byç àczona na ró ne sposoby, zapewniajàc swobod projektowania trybologicznych powierzchni Êlizgowych odpornych na Êcieranie. TrybotaÊma cechuje si wysokim wspó czynnikiem tarcia i du à odpornoêcià na Êcieranie oraz spe nia wymogi FDA. Dodatkowo, popularne pó produkty igus sà teraz dost pne w postaci okràg ych pr tów, co praktycznie dwukrotnie zwi ksza ró norodnoêç dost pnych materia ów do obróbki elementów specjalnych. Te okràg e pr ty umo liwiajà in ynierom swobod projektowania przejawiajàcà si w wyborze w aêciwego materia u do praktycznie ka dej aplikacji, od zastosowania z ywnoêcià po rozwiàzania pod wodà. Dost pny jest równie nowy materia, który pomaga usprawniç dotychczasowe zastosowania iglidur W300, zapewniajàcy wysokà odpornoêç na Êcieranie w aplikacjach w ciàg ym ruchu. Du a odpornoêç na Êcieranie i wysokie temperatury oraz znakomity stosunek wydajnoêci do ceny czynià ten materia niezwykle uniwersalnym rozwiàzaniem o d ugiej ywotnoêci. Fot. 1. igus prezentuje swój pierwszy filament do drukarek 3D, zaprojektowany specjalnie do aplikacji ruchomych; jest on do 50 razy bardziej odporny na Êcieranie ni konwencjonalne materia y do druku 3D (êród o: igus GmbH) Ca a gama produktów bezsmarownych Wytrzyma y system ochrony uk adu nap du drylin SLW jest odpowiedni do pracy w trudnych Êrodowiskach. Âruba nap dowa prowadnicy liniowej jest chroniona przez obudow drylin W. Zarówno nakr tka trapezowa, Êruba nap dowa, jak i prowadnica liniowa drylin W mogà atwo i bezpiecznie pracowaç. Dla mniej wymagajàcych warunków otoczenia oraz wi kszej atwoêci zastosowania, puste aluminiowe wa ki AWMR pracujà razem z polimerowymi o yskami liniowymi drylin o Êrednicach 12 i 16 mm. Ze wzgl du na gruboêç Êciany 2 mm, jest to niezwykle lekki system, odpowiedni do aplikacji, gdzie bardzo istotnà funkcj spe nia ci ar i/lub pr dkoêç. Powierzchnia jest wykonana z twardo anodowanego aluminium, co powoduje doskona à odpornoêç na korozj oraz wysokie wspó czynniki tarcia. Nowy zestaw konstrukcyjny drylin E jest bardzo przydatny wsz dzie tam, 10 ROK WYD. LXXIII ZESZYT 9/2014

9 PROBLEMY NOWOÂCI INFORMACJE gdzie sà ograniczone przestrzenie instalacyjne. Silnik elektryczny mo e byç zamontowany obok stolika liniowego przez pasek z baty, co umo liwia du à swobod konstrukcji. Âruby sà dost pne z o yskiem ko nierzowym DST-JFCRM, odpowiednim ze wzgl du na p askà konstrukcj oraz atwoêç zastosowania w ograniczonych przestrzeniach. Rozwiàzanie, dost pne w wymiarze 10, zapewnia dodatkowà odpornoêç na moment obrotowy. Produkty dost pne sà do wszystkich gwintów szybkich dryspin, podobnie jak w przypadku nap dów Êrubowych dryspin, i mogà byç àczone ze stolikami liniowymi drylin E z silnikiem. Fot. 3. dryspin DST-JFCRM to o ysko ko nierzowe odpowiednie do stosowania w ograniczonych przestrzeniach; rozwiàzanie, dost pne w wymiarze 10, zapewnia dodatkowà odpornoêç na moment obrotowy (êród o: igus GmbH) Nowe produkty dla przemys u spo ywczego xiros polimerowe o yska kulkowe Wszystkie polimerowe o yska kulkowe xiros, jak równie wiele nowych rozszerzeƒ linii, majà wspólne cechy: sà samosmarowne, bezobs ugowe i odporne na korozj. W aêciwoêci te sprawiajà, e polimerowe o yska kulkowe xiros sà doskona e do zastosowania w przemyêle spo ywczym. xirodur M180 to nowy, wykrywalny materia, który jest lekki i odporny na media. atwe w u yciu o ysko kulkowe xiros F180 jest równie zgodne z wymogami ESD i zapobiega wy adowaniom statycznym ze wzgl du na swojà przewodnoêç elektrycznà. igus wprowadza kulki z anodowanego aluminium do bezobs ugowych rolek prowadzàcych. Rolki sà dost pne w wersji jasnej, ciemnej i anodowanej do maksymalnej d ugoêci 3000 mm. Niezwykle wszechstronny xirodur B180 jest wykorzystywany jako materia ko nierzowych o ysk kulkowych. Produkty te, tak jak wszystkie inne oferowane przez igus, zosta y przetestowane we w asnym laboratorium testowym igus o powierzchni 1750 m 2, aby zapewniç niezawodnà ywotnoêç i wydajnoêç podczas pracy. Laboratorium oraz stanowiska testowe firmy igus dla o ysk Êlizgowych w Kolonii (Niemcy) mo na obejrzeç korzystajàc z linku: https://www.youtube.com/ watch?v=p7hxkuhpz8w&feature=youtu.be ROK WYD. LXXIII ZESZYT 9/

10 Technologia skrawania metali + ekonomika produkcji = maksymalna wydajnoêç Nowe rozwiàzania w obszarze technologii skrawania metali mogà zapewniç maksymalne korzyêci ekonomiczne, pod warunkiem, e proces obróbki jest opisany jako jeden spójny model. Podstawowe znaczenie ma porównanie ró nych mo liwych scenariuszy technologicznych przy uwzgl dnieniu ogólnej, czyli globalnej ekonomiki produkcji. Definicja globalnej ekonomiki produkcji brzmi: Zapewnienie maksymalnego bezpieczeƒstwa i przewidywalnoêci procesu obróbki skrawaniem przy jednoczesnym utrzymaniu najwy szej zdolnoêci produkcyjnej i najni szych kosztów produkcji. Przed przeprowadzeniem szczegó owej optymalizacji poszczególnych operacji w skali 1:1, nale y zrównowa yç i zoptymalizowaç w skali makro zdolnoêci produkcyjne i efektywnoêç kosztów. Po zakoƒczeniu tego etapu dalsze korzyêci mo na osiàgnàç przez dok adnà analiz sytuacji, w których mo e byç korzystna optymalizacja w skali 1:1 (rys. 1). Rys. 1 Modele mikro i makro Tradycyjne podejêcie majàce na celu uzyskanie maksymalnych wyników skrawania metali polega na przyj ciu zaw onego modelu mikro opartego na optymalizacji 1:1, jednego narz dzia w jednej operacji. Z kolei, modele makro ujmujà produkcj z szerszej perspektywy. W przypadku modeli makro, czyli globalnych, istotnà rol spe nia ca kowity czas wymagany do wyprodukowania danego elementu obrabianego (rys. 2). Uproszczony przyk ad globalnej optymalizacji to dwie maszyny wykorzystywane szeregowo do produkcji podzespo u. Optymalizacja czasów skrawania i zwi kszanie wydajnoêci obrabiarki A jest zb dne, jeêli nie jest to mo liwe dla obrabiarki B. Zwi kszona wydajnoêç przysporzy aby tylko dodatkowych kosztów wynikajàcych z utrzymywania zapasów elementów oczekujàcych na przetworzenie w drugiej maszynie. Dla tego przypadku znacznie lepszym rozwiàzaniem by aby optymalizacja kosztów skrawania w obrabiarce A. Mog oby to ograniczyç zdolnoêç produkcyjnà obrabiarki A, ale zmniejszy oby koszty ogólne przy jednoczesnym zachowaniu wydajnoêci. Natomiast w sytuacji, gdy obrabiarka B pozostaje w gotowoêci, oczekujàc na przetworzenie cz Êci produkowanych w obrabiarce A, zwi kszenie wydajnoêci obrabiarki A spowoduje wzrost produkcji ca kowitej. Wiele zale y od tego, w jaki sposób zak ad organizuje operacje produkcyjne czy jest to produkcja liniowa, w partiach, czy równoleg a. Nie ma jednego prawid owego rozwiàzania, ale te przyk ady wskazujà, e potrzebna jest szersza perspektywa i du a ostro noêç przy przeprowadzaniu optymalizacji w skali mikro. Wymaganie przyj cia szerszej perspektywy mo na stosowaç do samych obrabiarek. Typowym przyk adem mo e byç zak ad eksploatujàcy frezark z pe nym obcià eniem przez 40 godzin w tygodniu, który decyduje si zamieniç jà na szybkà maszyn. Gdy maszyna pracuje z pe nà wydajnoêcià, okazuje si, e przez po ow czasu oczekuje w trybie gotowoêci do dzia ania. Wtedy zak ad Rys. 2 musi podjàç wyzwanie i ponieêç dodatkowe koszty na pozyskanie wi kszej liczby zleceƒ, aby wykorzystaç zdolnoêci produkcyjne maszyny i uzasadniç zainwestowane w nià Êrodki. Lepiej by oby spojrzeç na to z szerszej perspektywy i wczeêniej przewidzieç skutki wynikajàce z wy szej wydajnoêci maszyny. Optymalizacja czasu skrawania w funkcji kosztów skrawania Optymalizacja 1:1 dotyczy jednego zastosowania i jednego narz dzia skrawajàcego. Jej celem jest okreêlenie wysokich pr dkoêci usuwania materia u przy mo liwie najni szym koszcie. Proces obejmuje wybór oprzyrzàdowania najlepiej dopasowanego do maszyny i obrabianego elementu oraz wykorzystanie mo liwie jak najwi kszej g bokoêci skrawania i jak najwy szej pr dkoêci posuwu. OczywiÊcie maksymalne g bokoêci skrawania i pr dkoêci posuwu podlegajà ograniczeniom wynikajàcym z dost pnej mocy i momentu maszyny, stabilnoêci zamocowania obrabianego elementu oraz bezpieczeƒstwa mocowania narz dzia. Ostatnim etapem optymalizacji 1:1 jest dobór odpowiedniego kryterium ze wzgl du na minimalny koszt lub maksymalnà zdolnoêç produkcyjnà oraz wykorzystanie pr d- 12 ROK WYD. LXXIII ZESZYT 9/2014

11 koêci skrawania do precyzyjnego spe nienia tego kryterium. Wa ne jest, aby pami taç o modelu Taylora przy okreêlaniu trwa oêci narz dzia. Ten model pokazuje, e dla danej kombinacji g bokoêci skrawania i posuwu istnieje okreêlony zakres pr dkoêci skrawania, w którym trwa oêç narz dzia jest bezpieczna, przewidywalna i mo liwa do regulacji. Przy pracy w tym zakresie mo na okreêliç jakoêciowo i iloêciowo zwiàzek mi dzy pr dkoêcià skrawania, zu yciem narz dzia i jego trwa oêcià. Poczàtkowo, wraz ze wzrostem pr dkoêci skrawania, czas obróbki maleje, a zdolnoêç produkcyjna roênie. Lecz po przekroczeniu pewnego punktu koszty znowu zaczynajà rosnàç. Powy ej pewnej pr dkoêci skrawania trwa oêç narz dzia jest tak ma a, e wymagana jest cz sta wymiana kraw dzi skrawajàcej. W ostatecznym rozrachunku obni- enie kosztów wynikajàce z krótszego czasu obróbki skrawaniem ma mniejsze znaczenie ni szybko rosnàcy koszt narz dzia. Pomi dzy tymi wartoêciami skrajnymi mieêci si pr dkoêç skrawania, przy której suma tych kosztów równowa y si i w rezultacie daje minimalny koszt ca kowity. Zak ady, dà àc do zwi kszenia zdolnoêci produkcyjnej, nie powinny koncentrowaç si na szczegó ach bez wystarczajàcego uwzgl dniania obrazu ca oêci, tzn. jednostkowego czasu produkcji elementu obrabianego. JakoÊç i zdolnoêç produkcyjna: wystarczajàca, lecz nie nadmierna Poziom jakoêci cz Êci wymagany obecnie jest znacznie wy szy ni w przesz oêci. Jednak e osiàganie najwy szego poziomu jakoêci jest czasami przesadne. Wysoka jakoêç jest dobra, ale zbyt wysoka jakoêç oznacza strat pieni dzy. Proste teoretyczne pytanie podsumowujàce sytuacj brzmi: W jaki sposób mo emy wyprodukowaç mo liwie najgorszy element obrabiany, który b dzie jeszcze akceptowany ze wzgl dów funkcjonalnych?. Mo na radykalnie obni yç koszty i radykalnie zwi kszyç zdolnoêç produkcyjnà, spe niajàc jedynie minimalne wymagania. Analogicznie, koncentrujàc si ca kowicie na maksymalnej zdolnoêci produkcyjnej uzyskiwanej przez skrócenie czasów cykli, mo na doprowadziç do pogorszenia niezawodnoêci procesu obróbki metalu. Gdy proces jest prowadzony przez ca y czas na granicy mo liwoêci i jeêli te granice zostanà przekroczone, powstajà koszty wynikajàce z odrzucenia lub z omowania elementów obrabianych oraz straconego czasu. JakoÊç, czas i koszt produkcji Rys. 4 Rys. 3 Na wydajnoêç produkcji wp ywajà trzy czynniki: jakoêç, czas produkcji i koszt produkcji. Nale y równie uwzgl dniç takie czynniki Êrodowiskowe, jak zu ycie energii i usuwanie lub ponowne wykorzystanie zu ytych narz dzi bàdê odpadów z obróbki skrawaniem, a tak e czynniki zwiàzane z bezpieczeƒstwem oraz komfortem pracy. Na wydajnoêç produkcji wp ywa wiele indywidualnych czynników technicznych. Dla procesów skrawania metali normalne jest, e znaczny wp yw na wydajnoêç ma co najmniej jeden z indywidualnych czynników. Do typowych czynników nale à systemy narz dzi/oprzyrzàdowania, konfiguracja i materia y elementów obrabianych, mo liwoêci i parametry wyposa enia procesowego, czynnik ludzki, urzàdzenia zewn trzne i aspekty konserwacyjne. Jednym z czynników, które wywierajà najwi kszy wp yw, jest interakcja mi dzy narz dziem a elementem obrabianym. Istotne znaczenie dla kontroli procesu skrawania metalu ma zrozumienie procesu zu ycia narz dzia i trybów awaryjnych. Objawy zu ycia sà zazwyczaj stopniowe i przewidywalne, natomiast inne tryby awaryjne, takie jak z amanie narz dzia, cechujà si brakiem przewidywalnoêci wymaganej do utrzymania niezawodnego procesu skrawania. Narz dzia uniwersalne Zrównowa enie zdolnoêci produkcyjnej, niezawodnoêç i wzgl dy kosztowe narz dzi wymagajà oprzyrzàdowania, które oferuje wszechstronnoêç i elastycznoêç w szerokim zakresie zastosowaƒ. Wszechstronne oprzyrzàdowanie jest równie odpowiedzià na wyraênà sk onnoêç producentów do produkcji mniejszych serii. Przesuni cie w kierunku mniejszych serii elementów obrabianych wynika z szerszego wykorzystywania strategii produkcji just in time (we w aêciwym czasie) i wzrostu outsourcingu (rys. 3). Podwykonawcy otrzymujà zlecenia na mniejsze serie, które majà byç produkowane regularnie, ale nie w sposób ciàg y. W przesz oêci, automaty do zmiany narz dzi pomaga y ROK WYD. LXXIII ZESZYT 9/

12 skróciç przestoje przeznaczone na zmian narz dzi, a automaty do zmiany palet zmniejsza y przestoje wynikajàce z manipulacji elementami obrabianymi. Narz dzia uniwersalne mogà skróciç przestoje przez minimalizacj czasu zmiany narz dzia wymaganej po zmianie elementu obrabianego oraz wyeliminowanie potrzeby ustawienia i przetestowania nowego narz dzia. Zminimalizowanie liczby ró nych narz dzi w warsztacie skraca czas manipulacji narz dziami i wyd u a czas, który mo na przeznaczyç na obróbk skrawaniem (rys. 4). Tradycyjne myêlenie o wyborze narz dzia jest ukierunkowane na poszukiwanie specjalnego narz dzia np. do stali, do stali nierdzewnej bàdê do obróbki zgrubnej lub frezowania. Od wyboru narz dzia wa niejsze jest to, jak pojedyncza operacja pasuje do ca ego procesu. Wybór powinien zmierzaç w stron tego, co jest wymagane ze wzgl du na zdolnoêç produkcyjnà, efektywnoêç kosztów lub niezawodnoêç i tego, co najlepiej pasuje do ca ego procesu produkcji. Proste rozwiàzania Przyj cie szerokiej perspektywy w procesie optymalizacji nie musi byç skomplikowane; mo e obejmowaç podstawowe, proste dzia ania i analizy. Wa nym przyk adem jest sprawdzanie zu ytych narz dzi. Prawid owa interpretacja widocznego zu ycia narz dzi mo e dostarczyç wielu informacji na temat tego, co dzieje si warsztacie. Przyk adowo, jeêli w warsztacie g ównie u ywa si p ytek o 12-milimetrowej kraw dzi skrawajàcej i Êlady zu ycia na narz dziach majà d ugoêç tylko 2 mm lub 2,5 mm, oznacza to, e warsztat stosuje o wiele za du e p ytki. Zupe nie wystarczà narz dzia o kraw dziach skrawajàcych o d ugoêci 6 mm; narz dzie z 6-milimetrowà kraw dzià skrawajàcà jest znacznie taƒsze od narz dzia z kraw dzià o d ugoêci 10 mm. Taka prosta obserwacja mo e zmniejszyç koszt narz dzi o 50 procent bez uszczerbku dla zdolnoêci produkcyjnej (rys. 5). Rys. 5 opracowane, uniwersalne narz dzia zwi kszajà wydajnoêç, a tak e zmniejszajà koszt zapasów narz dzi oraz obs ugi, ponownego ustawiania i testowania narz dzi. Jednym z przyk adów takich narz dzi jest seria g owic frezarskich Turbo firmy Seco. Narz dzia te oferujà wszechstronnoêç i elastycznoêç w szerokim zakresie zastosowaƒ, zapewniajàc po àczenie oszcz dnoêci i wysokiej wydajnoêci. Frezy sà zaprojektowane z myêlà o bezproblemowej produkcji i wysokiej jakoêci wykoƒczenia elementów obrabianych. Frezy o odpowiedniej geometrii ostrza zmniejszajà zu ycie energii, co prowadzi do wyd u enia trwa oêci narz dzia oraz umo liwia zwi kszenie g bokoêci skrawania i pr dkoêci posuwu. Ich mo liwoêci przyczyniajà si do optymalizacji procesu. Inne podejêcie polega na stworzeniu zestawu narz dzi, które nadajà si do wielu zastosowaƒ. Narz dzia Seco Selection sà skonstruowane tak, aby zapewniç elastycznoêç. Wybrana grupa sk ada si z ograniczonej liczby narz dzi, które nie muszà zapewniaç maksymalnej produktywnoêci ani oszcz dnoêci. Jednak b dà stanowiç najlepszy i najoszcz dniejszy wybór w przypadku, gdy potrzebna jest maksymalna elastycznoêç do obróbki szybko zmieniajàcych si materia ów elementów obrabianych i podzespo ów. Naturalnie takie podejêcie nie spe ni ka dych wymagaƒ. Stanowi przeciwieƒstwo np. wysoko wyspecjalizowanych produktów takich jak narz dzia PCBN, które sà przeznaczone do zastosowaƒ wymagajàcych bardzo wysokiej jakoêci obróbki lub do obróbki skrawaniem elementów z materia ów specjalnych. Narz dzie PCBN nie jest tanie, ale stanowi najlepszy wybór dla niektórych zastosowaƒ specjalnych. Innym rozwiàzaniem dla produkcji seryjnej sà narz dzia Custom Engineered Tooling (CET), które reprezentujà indywidualne podejêcie do produkcji wielkoseryjnej dla zastosowaƒ specjalnych. Celem tych narz dzi jest ograniczenie zapasów ró nych narz dzi, niemniej jednak oferujà one mo liwoêci optymalizacji w skali mikro i makro. Zak ady produkcyjne muszà wybieraç technologi skrawania metali, uwzgl dniajàc szerokà perspektyw ca ego procesu produkcji, wi c producenci narz dzi powinni rozwijaç ofert swoich produktów, tak aby zaspokajaç ró ne potrzeby klienta. Odpowiedê producentów narz dzi Obecnie producenci narz dzi uwzgl dniajà popyt na wszechstronne systemy narz dzi, które àczà produktywnoêç z oszcz dnoêcià. Nowo SECO TOOLS POLAND Sp. z o.o. ul. Naukowa 1, Warszawa tel , fax ROK WYD. LXXIII ZESZYT 9/2014

13 ROK WYD. LXXIII ZESZYT 9/

14 Profesjonalne systemy mocowania elementów i narz dzi Rosnàce wymagania stawiane nowym produktom oraz powszechna automatyzacja procesów obróbkowych i operacji przetwórstwa blach wymuszajà poszukiwanie nowych, optymalnych rozwiàzaƒ w zakresie systemów mocowania. Grupa Roemheld od kilkudziesi ciu lat skupia si na rozwiàzaniach zwi kszajàcych efektywnoêç i rentownoêç procesów produkcyjnych zarówno w zakresie mocowania elementów, jak i narz dzi np. w prasach. Systemy mocowaƒ mo na podzieliç na cztery zasadnicze grupy, które mogà byç ze sobà ÊciÊle powiàzane, tworzàc rozwiàzania modu owe: imad a precyzyjne, przyrzàdy obróbkowe, systemy paletowe, systemy mocowaƒ narz dzi w prasach. Pierwsza grupa imad a precyzyjne nale à do najbardziej uniwersalnych i najcz Êciej stosowanych, w produkcjach jednostkowych, systemów mocowaƒ. Imad a precyzyjne Roemheld-Hilma cechujà si dok adnoêciami mocowaƒ rz du ±0,01/0,02 mm, bardzo stabilnymi o ami oraz pe nà powtarzalnoêcià si y mocowania, uzyskanà dzi ki zastosowaniu przek adni mechaniczno- -hydraulicznej. Dost pne sà równie warianty zasilane tylko hydraulicznie do stosowania wsz dzie tam, gdzie wymagana jest automatyzacja procesu mocowania. Standardowe szerokoêci szcz k w zakresie mm oraz szeroki asortyment szcz k dodatkowych lub szybkozmiennych nak adek magnetycznych pryzmowych, g adkich, ryflowanych, schodkowych czy te wa eczkowych, pozwalajà znacznie zwi kszyç mo liwoêci mocowania Rys. 1. Imad o precyzyjne z serii KNC do pracy poziomej, pionowej i bocznej i sprostaç nawet najbardziej skomplikowanym zleceniom. Wersje imade z nak adkami górnymi majà dodatkowo kilka zakresów mocowaƒ. Zastosowanie imade wieloelementowych lub imade standardowych z dodatkowymi przegrodami pozwala obrabiaç jednoczeênie kilka takich samych elementów, zwi kszajàc jednoczeênie efektywnoêç procesu. Imad a precyzyjne Hilma mogà pracowaç w poziomie, pionie i na boku. Mogà byç àczone w wie e i pracowaç w systemach paletowych. KilkanaÊcie grup imade, zró nicowanych pod wzgl dem konstrukcyjnym i wymiarowym, pozwala dobraç optymalne rozwiàzanie do specyficznych wymagaƒ niemal wszystkich Klientów. Druga grupa systemów mocowaƒ przyrzàdy obróbkowe sà wyspecjalizowanymi narz dziami, Rys. 2. Przyk adowe komponenty hydrauliczne stosowane w budowie przyrzàdów obróbkowych s u àcymi do produkcji seryjnej lub masowej. Przyrzàdy obróbkowe konstruowane sà indywidualnie do konkretnych cz Êci, a elementami mocujàcymi mogà byç ró nego rodzaju komponenty z asortymentu grupy Roemheld. Wykorzystujàc komponenty Roemheld, mo na tworzyç przyrzàdy obróbkowe, które umo liwiajà pozycjonowanie i mocowanie elementów oraz bardzo szybkà ich wymian. Pozwala to na zwi kszenie efektywnoêci procesu wytwarzania i wygospodarowanie znacznych oszcz dnoêci przy zachowaniu pe nej powtarzalnoêci i jakoêci obróbki. Tak du a liczba komponentów hydraulicznych znajduje tak e zastosowanie w innych ga ziach in ynierii: budowie maszyn i urzàdzeƒ czy te w przetwórstwie tworzyw sztucznych (komponenty do budowy form). Kolejnà grup systemów mocowania stanowià systemy paletowe. Sà to najbardziej wyspecjalizowane uk ady sk adajàce si z przyrzàdów obróbkowych oraz Rys. 3. Gniazda z punktem zerowym Stark do pozycjonowania i mocowania przyrzàdów lub elementów 16 ROK WYD. LXXIII ZESZYT 9/2014

15 gniazd z punktem zerowym Stark. Ideà takiego rozwiàzania jest mo liwoêç ekspresowej wymiany przyrzàdów obróbkowych w trakcie obróbki na jednym przyrzàdzie operator ma czas, by uzbroiç drugà palet, a nast pnie w ca oêci jà wymieniç. Elementy mocujàce Stark spe niajà dwie zasadnicze funkcje: mocowanie z si ami kn/punkt i pozycjonowanie z dok adnoêciami <0,01 mm przy powtarzalnoêci <0,001 mm. Systemy mocujàce Stark doskonale nadajà si do mocowania i szybkiej wymiany naszych imade precyzyjnych, jak równie mogà byç wykorzystane do bezpoêredniego mocowania i pozycjonowania na obrabiarkach bardzo du ych elementów. Ostatnià grup systemów mocowaƒ stanowià elementy mocujàce do narz dzi w prasach, wtryskarkach i innych maszynach. Elementy dedykowane do tych urzàdzeƒ cechujà si zró nicowanà budowà i sposobem zasilania (hydrauliczne, elektromechaniczne, mechaniczne i magnetyczne) oraz szerokim spektrum zastosowania. Listwy mocujàce, dociski cylindryczne, skr tne, adaptacyjne, ciàgnàce, klinowe czy te p yty magnetyczne umo liwiajà efektywne i bezpieczne mocowanie nawet najwi kszych narz dzi. Osiàgane si y mocujàce dochodzà do 630 kn/1 element, a wdro enie tych systemów, poza skróceniem nieefektywnego czasu przygotowania maszyny, przyniesie u ytkownikowi nast pujàce korzyêci: maksymalizacj zysków przez skrócenie czasu przestoju maszyn, umo liwienie produkcji krótszych serii towaru dzi ki krótszemu czasowi przygotowania maszyny, wi ksze bezpieczeƒstwo dla cz owieka i urzàdzeƒ, polepszenie jakoêci produkcji przez natychmiastowe i powtarzalne mocowanie, humanizacj miejsca pracy dzi ki bezpiecznemu i por cznemu dost powi do narz dzia, zwi kszenie produkcji dzi ki krótkiemu okresowi rozruchu, nadzór nad procesem i zapewnienie absolutnego bezpieczeƒstwa, mocowanie w miejscach niedost pnych lub trudno dost pnych. Rys. 4. Przyk adowe systemy mocujàce do narz dzi w prasach: dociski skr tno-ciàgnàce i p yty magnetyczne Grupa Roemheld od lat oferuje rozwiàzania pozwalajàce na wzrost efektywnoêci procesów wytwarzania. Aby mieç pewnoêç, e dane rozwiàzanie systemu mocowania jest poprawne, oferujemy dost p do zasobów rysunkowych CAD 3D oraz wszelkich danych technicznych, pozwalajàcych na tworzenie wirtualnych modeli. Dzi ki temu, ju na etapie projektowania, mo na analizowaç poprawnoêç przyj tych za o eƒ. Lokalizacja zak adów produkcyjnych w Niemczech i Austrii oraz doskona a sieç logistyczna powodujà, e wi kszoêç elementów/systemów dost pna jest w ciàgu kilku dni roboczych. Firma Inmet-BTH, jako autoryzowany przedstawiciel grupy Roemheld-Hilma-Stark w Polsce, od wielu lat s u y doradztwem technicznym i projektowym oraz pomocà przy doborze poszczególnych systemów. dr in. Maciej Boldys ROK WYD. LXXIII ZESZYT 9/

16 PROBLEMY NOWOÂCI INFORMACJE EuroBLECH 2014 W dniach od 21 do 25 paêdziernika 2014 r. w Hanowerze odb dà si organizowane co dwa lata targi EuroBLECH najwi ksze w Êwiecie targi specjalistyczne technologii obróbki blach. Do czerwca br wystawców z 41 krajów zarezerwowa o stoiska, zajmujàce àcznà powierzchni m 2 netto. Dzi ki temu ju w tym terminie EuroBLECH mog o pochwaliç si lekkim wzrostem powierzchni wystawienniczej (o 3%) w porównaniu z poprzednià edycjà targów. u atwi zwiedzajàcym wybór interesujàcego ich tematu. Tegoroczna impreza zajmuje ponownie hale 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 27 terenów targowych w Hanowerze, w których prezentowane b dà Êwiatowe premiery nowych rozwiàzaƒ w technologii obróbki blachy. Rozplanowanie stoisk w halach ukazuje logicznà kolejnoêç procesów technologicznych tej obróbki. Oferta targowa skierowana jest do specjalistów ze wszystkich szczebli zarzàdzania bran y obróbki blach, z ma ych i Êrednich przedsi biorstw oraz z wielkich koncernów. G ówne trendy tegorocznych targów to elastyczne procesy produkcji, automatyzacja produkcji, oszcz dnoêç zasobów i energii, obróbka laserowa blach. Odwiedzajàcymi targi sà mi dzy innymi konstruktorzy, kierownicy produkcji, mened erowie do spraw jakoêci, handlowcy, przedstawiciele rzemios a, dyrektorzy techniczni, a tak e eksperci ze stowarzyszeƒ i zwiàzków bran owych oraz specjaliêci ds. badaƒ i rozwoju. Jak podajà organizatorzy targów, 83% odwiedzajàcych to osoby decydujàce o zakupach w swoich firmach. Wi kszoêç zagranicznych goêci targowych pochodzi z krajów europejskich. Najwi kszymi wystawcami zaraz po Niemczech, podobnie jak w 2012 r., sà takie kraje jak: W ochy, Chiny, Turcja, Holandia, Hiszpania, Szwajcaria, Austria i Stany Zjednoczone. Przedsi biorstwa zagraniczne stanowià w grupie wszystkich wystawców 50%. Bran a technologii obróbki blach to ma e i Êrednie przedsi biorstwa. WÊród wystawców dominujà wi c niewielkie firmy zatrudniajàce do 100 osób. Profil wystawienniczy 23. Mi dzynarodowych Targów Technologii Obróbki Blach obejmuje ca y aƒcuch procesów obróbki: pó fabrykaty, cz Êci dostarczane przez poddostawców, handling, ci cie, obróbk plastycznà, elastycznà obróbk blach, àczenie, montowanie, spawanie, obróbk rur i profilów, przetwarzanie struktur hybrydowych, obróbk powierzchniowà, narz dzia, technik sterowania i regulacji, systemy CAD/ CAM, zapewnienie jakoêci, wyposa enie i organizacj zak adu oraz badania i rozwój. Ekspozycja zosta a podzielona na 15 sektorów technologicznych, co Polsk reprezentuje w tym roku 11 wystawców: Concept Stal, Dachpol Sp. z o.o., Euro-Box Sp. z o.o., FCPK Bytów Sp. z o.o., Globmetal, MFO S.A., Perfopol Sp. z o.o., Promotech, P.W. Bud. Masz. Maciej Stachlewski Rais Tools, Techni Waterjet Sp. z o.o. Szczegó owà informacj o targach mo na znaleêç na stronie Fot. Targi EuroBLECH 18 ROK WYD. LXXIII ZESZYT 9/2014

17 ROK WYD. LXXIII ZESZYT 9/

18 PROBLEMY NOWOÂCI INFORMACJE Nowe o yska SKF Nowa generacja o ysk bary kowych SKF Explorer Wszystkie o yska bary kowe SKF Explorer zosta y ulepszone do nowego poziomu osiàgów. Udoskonalenia wynikajà z zastosowania wysokiej jakoêci stali i ulepszonego procesu obróbki cieplnej. Nowa generacja o ysk bary kowych SKF Explorer zapewnia uzyskiwanie a nawet zwi kszenie wydajnoêci i obni enie temperatury pracy maszyn. Nowa ulepszona konstrukcja o- ysk SKF Explorer obejmuje tak e uszczelnione o yska bary kowe SKF Explorer. W warunkach du ych zanieczyszczeƒ cechujà si one znacznie wi kszà trwa oêcià eksploatacyjnà ni o yska otwarte. o yska te sà fabrycznie wype nione smarem plastycznym o specjalnym sk adzie oraz uszczelnione za pomocà bardzo skutecznych uszczelnieƒ stykowych. Uszczelnienia chronià o ysko i Êrodek smarny przed zanieczyszczeniami, które mog yby doprowadziç do ich przedwczesnego uszkodzenia. W wielu zastosowaniach fabrycznie na o ony smar plastyczny wystarcza na ca y okres trwa oêci o yska. Zmniejszenie wymaganej cz stotliwoêci dosmarowywania albo nawet wyeliminowanie takiej potrzeby przek ada si na istotne obni enie kosztów zakupu, dozowania i usuwania smaru. o yska bary kowe SKF Explorer majà swoje zastosowanie w bardzo wielu aplikacjach, takich jak np.: przek adnie przemys owe, turbiny wiatrowe, pompy, aplikacje górnicze i budowlane, przesiewacze i sita wibracyjne, przenoêniki, silniki elektryczne, maszyny stosowane do produkcji stali. nawet dwukrotnie wy szej trwa- oêci eksploatacyjnej, zw aszcza w aplikacjach, gdzie wyst puje wysoki poziom zanieczyszczeƒ lub gdzie smarowanie jest niewystarczajàce. o yska bary kowe SKF Explorer majà znaczàco lepsze g ówne parametry eksploatacyjne. W typowych trudnych warunkach trwa oêç ich pracy mo e byç kilkakrotnie d u sza ni trwa oêç o ysk, które nimi zastàpiono. Zastosowanie nowej generacji o ysk pozwala na obni enie kosztów zu ycia energii, zmniejszenie zu ycia Êrodków smarnych, Nowe energooszcz dne o yska kulkowe samonastawne Y SKF E2 Zmniejszone tarcie to zmniejszone zu ycie energii o yska energooszcz dne SKF (SKF Energy Efficient E2) cechuje minimum o 30% mniejszy moment tarcia w porównaniu z o yskami SKF o konstrukcji podstawowej. Zmniejszenie tarcia osiàga wielkoêç 50% w o yskach typu Y (kulkowych samonastawnych) produkowanych w klasie E2, w których zastosowano nowe, opracowane specjalnie uszczelnienia stykowe oraz nowy smar plastyczny. Energooszcz dne o yska Y o konstrukcji zoptymalizowanej mogà uzyskiwaç takà samà trwa oêç u ytkowà jak o yska o konstrukcji podstawowej. Zale nie od warunków roboczych, temperatura energooszcz dnych o ysk kulkowych samonastawnych mo e byç nawet o 30 C ni sza ni o ysk SKF o konstrukcji podstawowej, co wp ywa na trwa oêç eksploatacyjnà smaru plastycznego i co potencjalnie 20 ROK WYD. LXXIII ZESZYT 9/2014

19 PROBLEMY NOWOÂCI INFORMACJE mo e wyd u yç trwa oêç eksploatacyjnà o ysk. Energooszcz dne o yska SKF sà wymiarowo zamienne z o yskami SKF o konstrukcji podstawowej, wi c dokonywanie modernizacji o yskowaƒ w istniejàcych urzàdzeniach jest atwe. o yska Y SKF E2 sà dost pne w serii YAR 2, YET 2 i YSP 2 zarówno w wymiarach metrycznych, jak i calowych. Wsparcie dla in ynierów mechaników Firma COMSOL udost pni a na swojej stronie: comsol.com/showcase/mechanical Analyzing Mechanical Systems & Designs (analiza uk adów i projektów mechanicznych) zasoby internetowe zawierajàce materia y na temat tworzenia modeli urzàdzeƒ mechanicznych. Dzi ki tym materia om in ynierowie zajmujàcy si ró nymi dziedzinami mogà zapoznaç si z zastosowaniami obejmujàcymi efekty mechaniczne i wszechstronne symulacje fizyczne przed zaprojektowaniem. Firma COMSOL przez swoje oddzia y i sieç dystrybutorów na ca ym Êwiecie dostarcza oprogramowanie do symulacji przydatne przy projektowaniu produktów. Jej g ównym produktem jest Multiphysics Êrodowisko oprogramowania s u- zjawiska fizyczne w sposób pozwalajàcy odtworzyç ich wzajemne interakcje w warunkach rzeczywistych. Prezentacje mechaniczne stworzono w celu przedstawienia znacznych mo liwoêci modelowania programu COMSOL Multiphysics i symulowania warunków fizycznych wp ywajàcych na uk ady mechaniczne. Pozwala to zobrazowaç zjawiska mechaniczne, dok adnie zapoznaç si z nimi i poddaç je analizie. Materia y obejmujà szeroki zakres treêci, w tym filmy, analizy przypadków, prezentacje i przyk adowe modele przedstawiajàce prototyp fizyczny lub koncepcj projektowà, które mo na bardzo dok adnie przedstawiç za pomocà metody elementów skoƒczonych. BezpoÊrednie opinie znanych Êwiatowych firm szczegó owo opisujà, w jaki sposób modelowanie Energooszcz dne o yska Y SKF E2 sà przeznaczone do zastosowaƒ tam, gdzie zu ycie energii ma istotne znaczenie. Typowe aplikacje o ysk kulkowych samonastawnych obejmujà: wentylatory przemys owe, przenoêniki, maszyny tekstylne. Wi cej informacji na temat nowych energooszcz dnych o ysk Y SKF E2 znajduje si na stronie àce do modelowania i symulacji uk adów opartych na w aêciwoêciach fizycznych. Oprogramowanie COMSOL Multiphysics pozwala na wykonywanie ujednoliconych symulacji uwzgl dniajàcych ró ne w aêciwoêci fizycznych pomog o im poprawiç budow urzàdzeƒ, skróci o czas potrzebny do wprowadzenia produktu na rynek i pozwoli o w krótkim czasie zastosowaç innowacyjne koncepcje. ROK WYD. LXXIII ZESZYT 9/

20 PROBLEMY NOWOÂCI INFORMACJE Âwiatowe Targi Kooperacji Przemys owej 4 7 LISTOPADA CENTRUM WYSTAWOWE PARIS NORD VILLEPINTE 44. edycja Âwiatowych Targów Kooperacji Przemys owej MIDEST 2014, która odb dzie si od 4 do 7 listopada br. w Centrum Wystawowym Paris Nord Villepinte, b dzie pierwszà pod kierownictwem nowego prezesa targów Patricka Munini i nowego dyrektora Jean-Fran ois Sol-Dourdin. Po raz pierwszy goêciem honorowym targów b dzie kraj z Afryki Pó nocnej Tunezja. G ównym tematem tegorocznego salonu b dzie wa ny sektor europejskiego rynku lotnictwo. Organizatorzy oceniajà, e powierzchnia sektorów targowych b dzie o 13% wi ksza w porównaniu z edycjà Wzrost odnotowa y g ównie sektory tworzyw sztucznych (+50%) i elektroniki. W targach wezmà udzia firmy b dàce liderami obu tych ga zi przemys u. Sektory obróbki powierzchni, obróbki na automatach tokarskich i us ug tak e zwi kszy y swojà powierzchni. Sektor ci cia metali b dzie zajmowa podobnà powierzchni jak w 2012 roku. W tym roku g ównym tematem targów b dzie jeden z najdynamiczniej rozwijajàcych si w Europie i na Êwiecie sektorów lotnictwo. Podczas salonu zostanie zorganizowany cykl konferencji i debat z udzia- em ekspertów z tej dziedziny. Wiele uwagi zostanie poêwi cone równie maszynom specjalnym, zagadnieniom zwiàzanym z drukiem 3D oraz tekstyliom technicznym. WÊród licznych wydarzeƒ i animacji proponowanych odwiedzajàcym i wystawcom targów wa ne miejsce zajmujà nagrody Trofea MIDEST przyznawane najlepszym produktom z sektora kooperacji przemys owej. Podczas salonu zaplanowano ponad szeêçdziesiàt konferencji na temat najnowszych osiàgni ç technologicznych, strategicznych i gospodarczych. Po raz kolejny w ramach targów zorganizowany zostanie Sektor Technologiczny we wspó pracy z CETIM (Centrum Technicznym Przemys u Mechanicznego). W ciàgu ostatnich lat targi MIDEST dà y y do tego, aby o ywiaç sektor kooperacji przemys owych przez ca y rok, nie tylko w trakcie czterech dni trwania salonu. Temu celowi ma s u yç strona która dostarcza informacji na temat poszczególnych sektorów salonu. PODSTAWOWE INFORMACJE: Termin targów od wtorku 4 do piàtku 7 listopada 2014 r. Miejsce Centrum Wystawowe Paris Nord Villepinte Hall 6 Tematyka: Obróbka metali Obróbka tworzyw sztucznych, gumy, kompozytów Elektronika i elektrotechnika Mikrotechnika Obróbka powierzchni Us ugi przemys owe Obróbka drewna Tekstylia techniczne Przeglàd i konserwacja Strona Internetowa Wi cej informacji Tel : Rozwiàzanie FlexMT firmy ABB zwi ksza wykorzystanie obrabiarki nawet o 60% FlexMT jest ustandaryzowanym, ale te elastycznym rozwiàzaniem, które zwi ksza stopieƒ wykorzystania obrabiarki nawet o 60% przy jednoczesnym obni eniu kosztów pracy. Dost pne w dwóch wersjach FlexMT 20 (20 kg/1,65 m zasi gu) oraz FlexMT 60 (60 kg/2,05 m zasi gu) rozwiàzanie sprzedawane jest w zestawie z kontrolerem robota w ca kowicie zintegrowanej szafce sterowniczej. FlexMT to gotowe, dok adnie przetestowane i niezawodne rozwiàzanie automatyki. Jego konfiguracja i programowanie sà atwe, szybkie i elastyczne, co odpowiada wymaganiom u ytkowników. Rozwiàzanie FlexMT pozwala tak e zwi kszyç stopieƒ zautomatyzowania w przypadku ma ych i Êrednich przedsi biorstw. Odpowiednie do obs ugi zarówno ma ych, jak i wi kszych partii produkcji rozwiàzanie FlexMT umo liwia korzystanie z dwu- lub trzypalcowego chwytaka oraz oferuje szeêç opcji pod àczenia plug and play urzàdzeƒ peryferyjnych: dwóch niezale nych narz dzi do gratowania, sto u do regulacji uchwytu, jednostki z ig à do zaznaczania, stacji obrotowej, modu u czyszczenia pneumatycznego i przenoênika podajàcego/wyprowadzajàcego. Rozwiàzanie FlexMT gwarantuje uzyskiwanie produktu wyjêciowego z obrabiarki w sta y i przewidywalny sposób. Pozwala na zwi kszenie stopnia wykorzystania obrabiarek nawet do 90%, co jest znacznym wzrostem w porównaniu z tradycyjnymi obrabiarkami, których wykorzystanie jest na poziomie 50%. Dzi ki systemowi wizyjnemu dla robotów rozwiàzanie FlexMT umo liwia za adunek i roz adunek tradycyjnych obrabiarek, w tym równie poziomych i pionowych tokarek oraz urzàdzeƒ do obróbki skrawaniem, a tak e 5-osiowych maszyn i szlifierek. Wi cej informacji: portal Robotyki ABB 22 ROK WYD. LXXIII ZESZYT 9/2014

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Targi Innowacje Technologie Maszyny 2012 Poznaƒ, 29.05 1.06.2012 Przez 4 dni targowe w Poznaniu prezentowana by a bogata oferta nowoczesnego przemys u (fot. 1). Podczas ITM Polska 2012 pokazano sprz t

Bardziej szczegółowo

110 lat Politechniki Gdaƒskiej

110 lat Politechniki Gdaƒskiej 110 lat Politechniki Gdaƒskiej Obchodzàca w bie àcym roku jubileusz 110 lat istnienia Politechnika Gdaƒska jest jednà z najstarszych uczelni technicznych w Polsce. Uroczysta inauguracja dzia alnoêci Królewsko-Pruskiej

Bardziej szczegółowo

Jubileuszowa XX AUTOSTRADA

Jubileuszowa XX AUTOSTRADA Jubileuszowa XX AUTOSTRADA W tegorocznych targach AUTOSTRADA-POLSKA, MASZBUD, ROTRA oraz TRAFFIC-EXPO udzia wzi o oko o 400 firm z bran y budownictwa drogowego. Wystawcy z 21 krajów prezentowali w Kielcach

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Uszkodzenia o ysk i ich przyczyny Cz Êç III Niewspó osiowoêç statyczna Niewspó osiowoêç statyczna, powszechna przyczyna przegrzania i/lub przedwczesnego uszczenia, wyst puje w jednej z nast pujàcych sytuacji:

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Nowe technologie na targach STOM i CONTROL-STOM Ponad 400 firm z 25 krajów z ca ego Êwiata spotka o si na pi ciu wystawach zwiàzanych z obróbkà blach, metali, spawalnictwem, ochronà powierzchni i technikami

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Konferencja Solid Edge with Synchronous Technology 2 24 wrzeênia 2009 r. w Warszawie odby a si konferencja na temat wprowadzenia najnowszej wersji Solid Edge with Synchronous Technology (fot.). W spotkaniu

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. XXI Konferencja Naukowa. Problemy Rozwoju Maszyn

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. XXI Konferencja Naukowa. Problemy Rozwoju Maszyn XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych W dniach 21 24 stycznia 2008 roku odby a si w FWP Hyrny w Zakopanem XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. W tym roku organizatorami

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE Polska Platforma Technologiczna Procesów Produkcyjnych koncepcja i za o enia organizacyjne W lutym 2004 r. powo ano oficjalnie Polskà Platform Technologicznà Procesów Produkcyjnych, organizacj zrzeszajàcà

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK BRAN OWY MAJ 2009. str. 43

MIESI CZNIK BRAN OWY MAJ 2009. str. 43 Autonaprawa ISSN 1897-3280 MIESI CZNIK BRAN OWY MAJ 2009 e-autonaprawa dost pna bez ograniczeƒ! str. 43 Przeglàd aktualnych ofert: sprz t dla lakierni us ugowych GoÊcinnie na naszych amach: Tomasz ukasik

Bardziej szczegółowo

Rynek automatyki przemys owej w Polsce

Rynek automatyki przemys owej w Polsce >>> ABB Review: Budowniczowie nadwozi str. 22 Paêdziernik 2002 nr 2 Przyszed czas na Be chatów II str. 4 Rynek automatyki przemys owej w Polsce str. 14 ISSN 1644-4094 www.abb.pl Spis treêci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (64) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (64) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (64) 62006 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m.in.: 2. Tegoroczne targi Infrastruktura zaskoczy y swym

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009

MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009 Autonaprawa ISSN 1897-3280 MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009 KONKURS! Do wygrania: cyfrowy aparat fotograficzny 3 zestawy upominków firmy GG Profits str. 35 Przeglàdy aktualnych ofert: sieci warsztatowe

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. klientom stàd nowa nazwa tych metod. Projekt Custom-Fit ma doprowadziç

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. klientom stàd nowa nazwa tych metod. Projekt Custom-Fit ma doprowadziç Projekt Custom-Fit Czy cz owiek o nietypowych proporcjach cia a mo e liczyç na odpowiednio dobrany implant lub protez medycznà? Czy mo e zamówiç dla siebie odpowiednio du y lub ma y kask albo siode ko

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (93) 52011 ISSN 1427-213X WRZESIE -PAèDZIERNIK m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 6. Kopalnia granitu Kwarc z Kostrzy ko o Strzegomia

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych.

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych. INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (95) 12012 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t strona 28 Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych W numerze m. in.:

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju (NCBiR) dzia a od 1 lipca 2007 r. na mocy ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badaƒ i Rozwoju (DzU z 2007 r. nr 115, poz.

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (65) 12007 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t MRC DOLTECH WY ÑCZNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY W numerze m.in.: 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO. ODJECHAå NÓWKÑ VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE NR 4/28 MAJ CZERWIEC 2002

KIERUNEK VOLVO. ODJECHAå NÓWKÑ VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE NR 4/28 MAJ CZERWIEC 2002 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2002 NR 4/28 VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 ODJECHAå NÓWKÑ ZDÑ Yå NA CZAS GALA Z VOLVO W aêciwa ekonomika transportu opiera

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna

Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna NR 1 (69) 26 stycznia 2009 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (82) 62009 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Jubileusz 35-lecia dzia alnoêci OÊrodka Centralnego

Bardziej szczegółowo

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS simatic net AUTOMATION Modu y logiczne LOGO! Technologia przysz oêci w przemyêle i w domu Sterownik LOGO! to uniwersalne urzàdzenie s u àce do prze àczania i sterowania w zastosowaniach domowych i przemys

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 NR 7/31 UWAGA! W ÂRODKU NUMERU KARTKI ÂWIÑTECZNE GDZIE RODZÑ SI GWIAZDY VOLVO ZABUDOWANE YCIE W KANA ACH OSIÑGI

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (77) 12009 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Organizatorzy targów Intermat nie bojà si s owa kryzys.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

Miko ajowe Êwi to w Szymbarku

Miko ajowe Êwi to w Szymbarku fot. Z archiwum ARP Na ok adce: UroczystoÊç podpisania umowy inwestycyjnej; od lewej stojà: A. Synowiecki (prezes Radmoru), W. Dàbrowski (prezes ARP), P. Wojciechowski (prezes WB); siedzi: A. Szortyka

Bardziej szczegółowo