SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/8/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/8/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)"

Transkrypt

1 Warszawa, 17 marca 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/8/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) WYKONANIE I DOSTAWA ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, al. Niepodległości 188/192

2 WPROWADZENIE 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą. 2. Wykonawca powinien przesłać ofertę zgodnie z postanowieniami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, al. Niepodległości 188/192. II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy i nast. odnoszących się do zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa następujących artykułów promocyjnych: 1) Notesy wymiary ok. 26 cm x 17 cm 520 szt. 2) Przypinki (buttony) szt. po 3 szt. w opakowaniu 3) Ciasteczka amaretto szt. 4) Słodka piramidka szt. 5) Draże w torebkach szt. 6) Markizy z kremem szt. 7) Roll-up y 2 szt. 8) Torby bawełniane szt. 9) Smycze metalowe z identyfikatorem szt. smyczy; szt. identyfikatorów 10) Gry logiczne tangram 150 szt. 11) Teczki zamykane na gumkę z długopisem 150 szt. 12) Notesy A szt. 13) Notesy B szt. 14) Długopisy szt. 2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu systemowego Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 5.2, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BG-II/211/8/2014 Strona 2

3 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. 4. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: Artykuły informacyjne i promocyjne Materiały reklamowe IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. VI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia: 1. Do 7 kwietnia 2014 r.: 1) Przypinki (buttony) 480 szt. po 3 szt. w opakowaniu 2) Roll-up y 2 szt. 3) Smycze metalowe z identyfikatorem 360 szt. smyczy; 360 szt. identyfikatorów 4) Notesy B5 120 szt. 2. Do 20 kwietnia 2014 r. 1) Torby bawełniane 120 szt. 2) Notesy A4 360 szt. 3) Długopisy 120 szt. 3. Do 20 maja 2014 r.: 1) Przypinki (buttony) 150 szt. po 3 szt. w opakowaniu 2) Ciasteczka amaretto szt. 3) Słodka piramidka szt. 4) Draże w torebkach szt. 5) Markizy z kremem szt. 6) Identyfikatory 150 szt. 7) Gry logiczne tangram 150 szt. 8) Teczki zamykane na gumkę z długopisem 150 szt. 4. Do 20 sierpnia 2014 r.: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BG-II/211/8/2014 Strona 3

4 1) Notesy wymiary ok. 26 cm x 17 cm 300 szt. 2) Przypinki (buttony) 450 szt. po 3 szt. w opakowaniu 3) Ciasteczka amaretto szt. 4) Słodka piramidka szt. 5) Draże w torebkach szt. 6) Markizy z kremem szt. 7) Torby bawełniane 950 szt. 8) Smycze metalowe z identyfikatorami 650 szt. smyczy; 650 szt. identyfikatorów 9) Notesy A4 650 szt. 10) Notesy B szt. 11) Długopisy 800 szt. 5. Do 1 października 2014 r.: 1) Notesy wymiary ok. 26 cm x 17 cm 220 szt. 2) Przypinki (buttony) 220 szt. po 3 szt. w opakowaniu 3) Torby bawełniane 220 szt. 4) Długopisy 220 szt. VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności (jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania); 2) Posiadania wiedzy i doświadczenia wymaganego do realizacji zamówienia. Warunek posiadania przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia wymaganego do realizacji zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie zrealizował lub realizuje (przy czym część zrealizowana obejmuje) co najmniej 2 dostawy artykułów promocyjnych na kwotę co najmniej zł. brutto każda. 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) Znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia oraz: nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona w oparciu o kryterium spełnia / nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych przez Wykonawców. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BG-II/211/8/2014 Strona 4

5 Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia przez Wykonawców występujących wspólnie, w przypadku, gdy przynajmniej jeden z członków konsorcjum będzie spełniał wymagane warunki bądź warunki te będą spełniali łącznie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (oryginał dokumentu lub kopia/odpis notarialnie poświadczona) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. IX. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 i 2 USTAWY, ORAZ W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY I USŁUGI ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKRESLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawcy: 1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 44 ustawy w związku z art. 22 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dowodów (poświadczeń) potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym część zrealizowana obejmuje co najmniej 2 dostawy artykułów promocyjnych na kwotę co najmniej zł. brutto każda. Wymóg wykonania każdej z tych dostaw dotyczy także świadczeń wykonywanych okresowo lub ciągłych. Wykaz musi zawierać co najmniej: opis dostawy umożliwiający Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BG-II/211/8/2014 Strona 5

6 Zamawiającemu ocenę spełnienia warunku, termin realizacji dostawy, a w przypadku dostaw niezakończonych sformułowanie typu zamówienie trwa do chwili obecnej, lecz w zakresie wymaganym w Rozdz. VIII pkt.1 ppkt. 2. została wykonana. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Dowodami o których mowa w pkt. 4 powyżej są: - poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert - w przypadku zamówień na dostawy lub usługi oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa powyżej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w pkt. 3 składa dokumenty określone w 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231), zwanego dalej rozporządzeniem, tj. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminy składania ofert. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców składających wspólną ofertę, dokumenty wymienione w pkt. 1 3 powinny być przedłożone przez każdego Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 2 i 3. Dokumenty określone w pkt. 1, 2, 4, 5 należy złożyć w formie oryginału. Pozostałe dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną do podpisania oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BG-II/211/8/2014 Strona 6

7 w przypadku podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma, chyba, że wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w punkcie 2 oświadczy, że ww. wiadomości nie otrzymał. 4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Urząd Patentowy RP, al. Niepodległości 188/192, Warszawa, fax Zamawiającego , 5. Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem upoważnieni są: - p. Sylwia Kruk-Marzec tel w sprawach merytorycznych; - p. Beata Sokołowska-Odeh tel w sprawach proceduralnych. XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wadium. XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Oferta powinna zawierać: 1) Formularz ofertowy (wzór formularza stanowi załącznik nr 2); Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BG-II/211/8/2014 Strona 7

8 2) Formularz cenowy (wzór formularza stanowi załącznik nr 6); 3) Dokumenty wymienione w pkt. IX SIWZ; 4) Pełnomocnictwo (jeżeli upoważnienie do reprezentacji podmiotu nie wynika z dokumentów rejestrowych). 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy). 3. Formularz ofertowy oraz oświadczenia i wykaz, powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę albo przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione, przy czym umocowanie (pełnomocnictwo) musi być załączone do oferty. Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 5. Zamawiający żąda wskazania w ofercie, jaką część zamówienia wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. 6. Każda kartka oferty winna być ponumerowana kolejnymi numerami i parafowana, a w Formularzu ofertowym winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych kartek składa się oferta wraz z załącznikami. 7. Kartki oferty powinny być trwale ze sobą połączone (np. zbindowane, zszyte), z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153 poz z późn. zm.). Informacje te winny być umieszczone w innej osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Kartki należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji kartek oferty). W szczególności, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy, nie można zastrzec informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. 9. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie. Kopertę należy zaadresować i opisać według poniższego wzoru: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, al. Niepodległości 188/192 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BG-II/211/8/2014 Strona 8

9 Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych Kopertę należy również opatrzyć dokładną nazwą i adresem Wykonawcy. 10. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY ORAZ MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Ofertę należy złożyć do dnia 25 marca 2014 r. do godz w Kancelarii Ogólnej UP RP w Warszawie, pokój nr 11, al. Niepodległości 188/192. Otwarcie ofert nastąpi 25 marca 2014 r. o godz w siedzibie Zamawiającego w sali nr 557. XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca poda cenę za wykonanie zamówienia w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Podana cena musi obejmować całe wynagrodzenie i koszty realizacji wszelkich prac określonych w opisie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług). Cena musi być podana w złotych polskich, cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie. 3. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy i nie będą podlegały zmianom. 4. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty. 5. Cena w pozycji razem netto i brutto formularza cenowego musi być tak sama jak cena oferty netto i brutto w formularzu ofertowym. XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BG-II/211/8/2014 Strona 9

10 Kryterium Waga w % Cena oferty brutto W kryterium Cena najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: Najniższa cena oferty brutto Wx = x 100 = liczba punktów Cena oferty brutto w ofercie ocenianej gdzie: Wx ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę; 3. Ocena zostanie dokonana z dokładnością co do dwóch miejsc po przecinku. 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów. XVIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Miejsce i termin podpisania umowy zostanie uzgodniony telefonicznie lub pocztą elektroniczną między Zamawiającym z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie oraz aktualizację danych w KRS (o ile występują). XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH UMOWA nr./2014 zawarta w Warszawie, w dniu 2014 r. pomiędzy: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BG-II/211/8/2014 Strona 10

11 1/ Skarbem Państwa Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 188/192, Warszawa, NIP , REGON , zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: Pana Cezarego Pyla Dyrektora Generalnego, a 2/ z siedzibą w,, NIP:..,, nr konta bankowego:.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:., Informacja odpowiadająca aktualnemu odpisowi z Rejestru Przedsiębiorców pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1203, z późn. zm.) stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy; 1 Podstawa zawarcia umowy Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Przedmiot umowy jest realizowany w ramach projektu systemowego Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 5.2, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie i wykonanie artykułów promocyjnych wykonanych według wytycznych Zamawiającego łącznie ze składem oraz nadrukiem graficznym. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Integralną częścią umowy jest: Oferta Wykonawcy; SIWZ. 3. Zamówienie obejmuje również: a. wykonanie próbnych egzemplarzy 3 wybranych przez Zamawiającego artykułów promocyjnych (prototypów) celem akceptacji przed produkcją seryjną na zasadach i w terminach określonych w SIWZ; Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BG-II/211/8/2014 Strona 11

12 b. pakowanie artykułów promocyjnych w oznakowanych co do ilości paczkach; c. dostawę artykułów pod wskazany przez Zamawiającego adres. 4. Zamawiający dostarczy Wykonawcy treść nadruków, wymaganych na poszczególnych rodzajach artykułów. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektów graficznych artykułów w wersji elektronicznej, a następnie prototypów wybranych artykułów promocyjnych przez Zamawiającego, zrealizowanych przez Wykonawcę przed ostateczną realizacją zamówienia. Wykonawca winien przedstawić minimum 2 projekty graficzne każdego z artykułów promocyjnych. 6. Dostarczane artykuły promocyjne, będące przedmiotem umowy, powinny spełniać następujące kryteria: a. winny być nowe, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku; b. winny być pozbawione przebarwień, pęknięć, zarysowań, ewentualnie innych uszkodzeń widocznych gołym okiem; c. poszczególne części każdego z artykułów promocyjnych muszą być do siebie precyzyjnie dopasowane i trwale zamocowane; d. elementy graficzne powinny być trwale naniesione, nie mogą być starte, łatwo ścieralne przy standardowym użytkowaniu, rozmazane, popękane, ani nie mogą posiadać zmienionych kolorów w odniesieniu do zaakceptowanych egzemplarzy próbnych. 7. Dostarczane artykuły promocyjne muszą być pakowane w oznakowanych co do ilości paczkach. 8. Zamawiający dokona protokolarnego odbioru przedmiotu umowy w terminie do 2 dni roboczych od chwili dostarczenia przez Wykonawcę, przedmiotu umowy zgodnie z zamówieniem i specyfikacją techniczną. Potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy będą, podpisane przez przedstawicieli obu Stron, protokoły odbioru artykułów promocyjnych. 9. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru wad, Zamawiający może odmówić odbioru i żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia lub odstąpić od umowy. 10. Wykonawca odbierze od Zamawiającego zakwestionowane artykuły promocyjne na własny koszt. 11. Wymiana artykułów promocyjnych na nowe, wolne od wad, nastąpi w terminie do 14 dni, licząc od zgłoszenia przez Zamawiającego żądania dokonania wymiany wadliwych egzemplarzy przedmiotu umowy. 12. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na następujące artykuły promocyjne: 1) notesy o wymiarach ok. 26 cm x 17 cm 2) przypinki 3) roll-up y 4) torby bawełniane 5) smycze metalowe z identyfikatorem Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BG-II/211/8/2014 Strona 12

13 6) gry logiczne tangram 7) teczki zamykane na gumkę z długopisem 8) notesy A4 9) notesy B5 10) długopisy. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołów odbioru artykułów promocyjnych bez zastrzeżeń. W okresie objętym gwarancją wymiana egzemplarzy na nowe, wolne od wad, następuje zgodnie z zasadą określoną w ust. 11 niniejszego paragrafu. 13. Za datę zgłoszenia wad fizycznych przyjmuje się datę przesłania faxem lub drogą elektroniczną przez Zamawiającego powiadomienia o stwierdzeniu występowania wad fizycznych artykułów w danej partii. 14. Komunikacja, wzajemne przesyłanie materiałów i informacji do przetwarzania oraz akceptacji odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Gotowe prototypy wybranych przez Zamawiającego artykułów promocyjnych oraz artykuły promocyjne, dostarczone będą na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego. Wykonawca dokona ich rozładunku w pomieszczeniach wskazanych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. W konkretnych sytuacjach Strony mogą uzgodnić inne, korzystniejsze w danym przypadku miejsce dostawy. 15. Zamawiający zezwala Wykonawcy na zwiększenie nakładu każdego z artykułów promocyjnych o maksimum 20 sztuk, przeznaczonych wyłącznie do użytku służbowego Wykonawcy (archiwum, reklama). 3 Termin wykonania umowy 1. Dostarczenie przedmiotu umowy nastąpi w terminach określonych poniżej: 1) 7 kwietnia 2014 r. 2) 20 kwietnia 2014 r. 3) 20 maja 2014 r. 4) 20 sierpnia 2014 r. 5) 1 października 2014 r. 2. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę przekazania gotowych, pełnowartościowych artykułów promocyjnych, dostarczonych do siedziby Zamawiającego. 4 Wynagrodzenie 1. Za należyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę w wysokości.. zł netto (słownie:.. złotych) plus podatek VAT w wysokości 23%, co daje kwotę. zł brutto (słownie:.. złotych). 2. Kwota, o której mowa w ustępie poprzedzającym, obejmuje wszelkie koszty związane Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BG-II/211/8/2014 Strona 13

14 z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu Umowy oraz wszelkich zobowiązań z niej wynikających. 3. Płatność nastąpi na podstawie 5 faktur w następujących wysokościach: 1).. zł netto (słownie: złotych) plus należny podatek VAT w wysokości 23%, co daje kwotę. zł brutto (słownie:. złotych) 2).. zł netto (słownie: złotych) plus należny podatek VAT w wysokości 23%, co daje kwotę. zł brutto (słownie:. złotych) 3).. zł netto (słownie: złotych) plus należny podatek VAT w wysokości 23%, co daje kwotę. zł brutto (słownie:. złotych) 4).. zł netto (słownie: złotych) plus należny podatek VAT w wysokości 23%, co daje kwotę. zł brutto (słownie:. złotych) 5).. zł netto (słownie: złotych) plus należny podatek VAT w wysokości 23%, co daje kwotę. zł brutto (słownie:. złotych). 4. Podstawą wystawienia faktur będą stosowne protokoły odbioru, potwierdzające prawidłowość wykonania przedmiotu umowy, podpisane bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Stron umowy. 5. Strony zgodnie ustalają, iż rozliczenie należności Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy dokonane będzie przelewem w ciągu 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionych faktur. 6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Faktury należy wystawić dla Zamawiającego z uwzględnieniem następujących danych: Nazwa: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Adres: al. Niepodległości 188/192 kod pocztowy: Warszawa NIP: Skutki niewykonania zobowiązań 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, wynikającego z 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia ponad termin wykonania dostawy wynikający z 3 ust.1; 2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, wynikającego z 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu usunięcia wad, wynikającego z 2 ust. 11; 3) uprawnienia, o których mowa wyżej nie wykluczają się wzajemnie. 2. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn obciążających Wykonawcę, jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BG-II/211/8/2014 Strona 14

15 on obowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy. 3. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca nie przystąpił do wykonania przedmiotu umowy mimo wezwania Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy. 4. Jeżeli kara nie pokrywa szkody strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia (faktur). 6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 6 Prawa autorskie 1. Wykonawca oświadcza, iż wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2006 roku nr 90, poz. 631 z późn. zm.), jakimi będzie posługiwał się podczas realizacji umowy, a także powstałe w jej trakcie lub wyniku, będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich. 2. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób trzecich, spowodowane w trakcie lub w wyniku realizacji niniejszej umowy, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich i zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu. 7 Podwykonawcy Wykonawca realizując niniejszą umowę może posłużyć się wybranym przez siebie podwykonawcą. W takim przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nienależyte działanie lub zaniechanie podwykonawcy jak za swoje własne działanie lub zaniechanie. 8 Osoby do kontaktu 1. Do kontaktów w sprawie niniejszej umowy upoważnione są następujące osoby: ze strony Wykonawcy:. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BG-II/211/8/2014 Strona 15

16 tel.. adres do korespondencji:.. Ze strony Zamawiającego:. tel Adres do korespondencji: Urząd Patentowy RP, al. Niepodległości 188/192, Warszawa. 2. Wszelkie zawiadomienia i informacje w toku realizacji niniejszej umowy przekazywane będą przez strony w formie pisemnej, włączając w to pocztę elektroniczną, na adresy wskazane powyżej. 9 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dla swojej ważności wymagają zachowania formy pisemnej. 2. W sprawach spornych wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, a nierozwiązanych na drodze polubownej, rozstrzygać będą Sądy właściwe rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. Załączniki: Załącznik nr 1 Wypis z Rejestru Przedsiębiorców Załącznik nr 2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Załącznik nr 3 Oferta Wykonawcy Załącznik nr 4 Oferta cenowa ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA PRZEWIDYWANE MOŻLIWOŚCI DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE I WARUNKI WPROWADZENIA ZMIAN Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy w przypadku, gdy: 1. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 2. Zapotrzebowanie ilościowe Zamawiającego w poszczególnych pozycjach przedmiotu umowy ulegnie zmianie, zamawiający przewiduje możliwość zmian ilościowych w tych pozycjach pod warunkiem, że maksymalna wartość brutto zobowiązania Zamawiającego nie ulegnie zwiększeniu. 3. Zmianie ulegnie ustawowa stawka podatku VAT. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BG-II/211/8/2014 Strona 16

17 4. Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie. XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy. XXII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Strona internetowa: Adres poczty elektronicznej: XXIII. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. XXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie oraz przepisy kodeksu cywilnego. XXV ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ Nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia. Nr 2 Formularz ofertowy (wzór). Nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia). Nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór oświadczenia). Nr 5 Wykaz wykonanych usług, o których mowa w Rozdz. VIII pkt.1 ppkt. 2 (wzór oświadczenia). Nr 6 Formularz cenowy (wzór). Nr 7 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BG-II/211/8/2014 Strona 17

18 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I OGÓLNA 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych, realizowanych w ramach projektu systemowego pt. Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 5.2. Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2. ARTYKUŁY PROMOCYJNE wykaz artykułów promocyjnych oraz wymagania ich dotyczące są określone w części II szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. Artykuły promocyjne muszą spełniać następujące wymogi: a. winny być nowe, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku; b. winny być pozbawione przebarwień, pęknięć, zarysowań, ewentualnie innych uszkodzeń widocznych gołym okiem; c. poszczególne części każdego z artykułów promocyjnych muszą być do siebie precyzyjnie dopasowane i trwale zamocowane; d. elementy graficzne powinny być trwale naniesione, nie mogą być starte, łatwo ścieralne przy standardowym użytkowaniu, rozmazane, popękane, ani nie mogą posiadać zmienionych kolorów w odniesieniu do zaakceptowanych egzemplarzy próbnych. 3. GWARANCJA gwarancja na artykuły promocyjne winna wynosić minimum 12 miesięcy od momentu dostarczenia artykułów promocyjnych do siedziby Zamawiającego. 4. ZAKRES ZAMÓWIENIA obejmuje: 1) dostarczenie próbek artykułów promocyjnych do wyboru przez Zamawiającego do dalszych prac. Dostarczone próbki muszą odpowiadać wszystkim wymaganiom określonym przez Zamawiającego w części II Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia; 2) przygotowanie przez Wykonawcę projektów graficznych, uwzględniających umieszczenie na produktach nadruków, tłoczeń, adaptacji itp. logotypów, zgodnie z wytycznymi promocji projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz wg wskazań i zaleceń Zamawiającego; 3) wykonanie próbnych egzemplarzy 3 wybranych przez Zamawiającego artykułów promocyjnych (prototypów) celem akceptacji przed produkcją Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BG-II/211/8/2014 Strona 18

19 seryjną na zasadach i w terminach określonych w SIWZ; 4) pakowanie w oznakowanych co do ilości paczkach; 5) dostarczenie produktów do siedziby Zamawiającego. 5. WARUNKI REALIZACJI I ODBIORU ZAMÓWIENIA Termin dostarczenia produktów: do 1 października 2014 r. ostatnia dostawa 6. Logotypy o których mowa w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia, zostaną przekazane Wykonawcy w dniu podpisania umowy w formie elektronicznej lub będą do pobrania ze stron internetowych wskazanych przez Zamawiającego. CZEŚĆ II SZCZEGÓŁOWA Lp. Nazwa produktu Termin realizacji Nakład (szt.) Szczegółowy opis produktu 1 Notesy 300 szt. 20 sierpnia 2014 r. 220 szt. 1 października 2014 r. 520 szt. łącznie Notes: format ok. 26 cm x 17 cm 2 projekty po 220 i 300 szt. okładka: format ok. 17 cm x 26 cm 7. okładka karton, ok. 300 g/m 2 8. grubość grzbietu ok. 1 cm 9. grzbiet dodatkowo wzmocniony zewnętrzną taśmą w 1 kolorze, przymocowaną do 1 i 4 strony okładki (do ok. 1,5 cm okładki) 10. kolory nadruku do 2 strony okładki przymocowana kieszeń na program, papier ok. 120 g/m 2, 1 kolor, ok. 17 cm x 14 cm, ścięta po skosie (ok. 17 cm w najdłuższym miejscu do ok. 11 cm w najkrótszym miejscu) 12. wyklejka papier ok. 120 g/m 2, 1 kolor Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BG-II/211/8/2014 Strona 19

20 środek: a. szyty b. ok. 50 kartek (ok. 100 str.) c. papier w kolorze białym, ok. 50 g/m 2 d. 1 kolor nadruku 2 Przypinki (buttony) 480 szt. po 3 szt. w opakowaniu 7 kwietnia 2014 r. 150 szt. po 3 szt. w opakowaniu 20 maja 2014 r. 450 szt. po 3 szt. w opakowaniu 20 sierpnia 2014 r. 220 szt. po 3 szt. w opakowaniu 1 października 2014 r szt. po 3 szt. w opakowaniu łącznie średnica ok. 2,5 cm zapięcie agrafkowe kolory nadruku 4+0 metalowa zabezpieczenie folią matową 9 projektów graficznych Konfekcjonowanie: 3 szt. w opakowaniu wybór dla każdej dostawy różny (na podstawie wytycznych Zamawiającego) przypinki przypięte do kartonika o wymiarach ok. 5 cm x 12 cm kartonik 1 kolor opakowanie na kartonik z przypinkami folia przeźroczysta, klejona po krótszym boku 3 Ciasteczk a amaretto szt. 20 maja 2014 r szt. 20 sierpnia 2014 r szt. łącznie waga ok. 3 g / 1 sztuka wymiary opakowania ok. 55 mm x 35 mm kolory nadruku przydatność do spożycia 18 miesięcy od daty dostarczenia przez Wykonawcę poprawnego projektu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BG-II/211/8/2014 Strona 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 kwietnia 2013 r. ZATWIERDZAM DYERKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej /Cezary Pyl/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/18/2013 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY URZĘDU PATENTOWEGO RP /Cezary Pyl/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/15/2012 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/ 2012 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/27/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/27/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, dnia 14 czerwca 2013 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego RP Cezary Pyl /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/27/2013 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/15/2015 USŁUGA LOKALIZACJI I WDROŻENIA POLSKIEJ WERSJI PLATFORMY IP PANORAMA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/15/2015 USŁUGA LOKALIZACJI I WDROŻENIA POLSKIEJ WERSJI PLATFORMY IP PANORAMA ZATWIERDZAM Warszawa, 19 maja 2015 r. ZASTĘPUJĄCY DYREKTORA GENERALNEGO Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej mgr inż. Iwona Grodnicka-Lech /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 12 maja 2014 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/16/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, dnia 9 września 2014 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/28/2014 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/33/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/33/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, dnia 29 października 2014 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/33/2014 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wykonanie materiałów promocyjnych MNiSW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wykonanie materiałów promocyjnych MNiSW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wykonanie materiałów promocyjnych MNiSW znak postęp owania: BDG.WZP.311. 35.2014.8.JG ZATWIERDZAM Agnieszka Jędrzejczyk (pracownik zamawiającego, któremu

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę audio przewodników (tour guide) kompatybilnych

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/7/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na produkcję i druk materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43.

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Nazwa i adres Zamawiającego. II. Zakład Poprawczy ul. Park Kościuszki 9 62-230 Witkowo NIP 667-10-10-164 REGON 000324305 Tryb udzielania zamówienia Zamówienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472057626 Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2014 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY o wartości poniżej progów unijnych na dostawę szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. w Trzebnicy Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego na usługę o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego na usługę o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 193 000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego na usługę o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 193 000 euro na przygotowanie materiałów promocyjnych, kampanii

Bardziej szczegółowo