Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr LETNI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr LETNI"

Transkrypt

1 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012 semestr LETNI

2 ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ 2 Informacje o wydziale: ADRES WYDZIAŁU Wydział Politologii i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ul. G. Herlinga-Grudzioskiego Kraków tel. (12) , (12) ; faks (12) WŁADZE WYDZIAŁU Dziekan Prodziekan prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz Budynek A, pok dr Anna Frątczak Budynek A, pok Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej red. Anna Cieślak Koordynator wydziałowy ECTS Kierownik Dziekanatu Zastępca Kierownika Dziekanatu dr Dariusz Baran Budynek A, pokój mgr Joanna Prysak Budynek A, pok. 017 mgr Beata Szyjka Budynek A, pok

3 ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ 3 Informacje o kierunku: Wydział Politologii i Komunikacji Społecznej został utworzony 19 czerwca 2002 roku. Studia pierwszego stopnia na kierunku Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej uruchomiono w roku akademickim 2010/2011. Studia stacjonarne i niestacjonarne trwają na nim 6 semestrów. Koncepcja kształcenia: Koncepcja kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku jest koncepcją autorską i została opracowana przez specjalistów z Krakowskiej Akademii. Przy układaniu programu wzięto przede wszystkim pod uwagę ministerialne standardy kształcenia dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, opracowane i uchwalone przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego. Uzupełnione one zostały przez grupy przedmiotów podstawowych i kierunkowych. Program nauczania na studiach pierwszego stopnia ma charakter interdyscyplinarny. Plan studiów cechuje proces postępującego w kolejnych semestrach ukierunkowania oraz powiązanie teorii z praktyką. Ważnym elementem kształcenia studentów są praktyki zawodowe - zapewniamy im odbywanie przewidzianych programem studiów czterotygodniowych praktyk w wielu instytucjach, z którymi Krakowska Akademia zawarła umowy o współpracy w tym zakresie. Krakowska Akademia posiada własne studenckie Radio Frycz (uruchomione w 2007 r., z w pełni wyposażonym studiem oraz montażownią), w ramach Uczelni działa też Krakowska Telewizja Internetowa (wyposażona w profesjonalny sprzęt i zatrudniająca czynnych zawodowo dziennikarzy, producentów i realizatorów telewizyjnych). Uczelnia dysponuje dwoma studiami telewizyjnymi, wyposażonymi w siedem kamer, profesjonalne oświetlenie i scenografię, zestawy do realizacji dźwięku, sześd zestawów montażowych w systemie Final Cut Pro, mikser obrazu i dźwięku. Instytucje te przygotowane są w pełni na potrzeby odbywania w nich praktyk. Poza nimi, studenci aktywnie uczestniczą w organizowaniu konferencji, imprez i festiwali organizowanych przez Krakowską Akademię. Studia dostarczają umiejętności organizowania produkcji filmowej i telewizyjnej oraz imprez i widowisk. W ich ramach studenci zdobywają szeroką wiedzę na temat filmu i telewizji, zarówno w aspekcie historycznym, jak i współczesnym. Studia pozwalają na podjęcie pracy w charakterze producenta filmowego, producenta telewizyjnego, kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej, organizatora imprez i widowisk. Fachowcy w tej dziedzinie zatrudniani mogą byd w agencjach i zespołach filmowych, stacjach telewizyjnych, firmach zajmujących się produkcją filmową i telewizyjną, biurach festiwalowych, agencjach artystycznych, agencjach reklamowych. Studia kooczą się uzyskaniem absolutorium oraz egzaminem dyplomowym. Struktura programu wraz z liczbą punktów: Opis poszczególnych przedmiotów System ECTS został wprowadzony na Wydziale Politologii i Komunikacji Społecznej w roku akademickim 2003/2004, co oznacza, że Europejskim Systemem Transferu Punktów objęte są wszystkie roczniki studentów studiujących na Wydziale. Skróty literowe zamieszczone w tabelach opisujących strukturę programu wszystkich typów studiów realizowanych na Wydziale w roku akademickim 2011/2012 oznaczają: Sposób realizacji przedmiotu: W przedmiot realizowany w formie wykładu Ć przedmiot realizowany w formie dwiczeo w grupach dwiczeniowych K przedmiot realizowany w formie konwersatorium Forma zaliczenia przedmiotu: E egzamin; ZO zaliczenie

4 ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ 4 II rok, semestr IV, studia stacjonarne PRZEDMIOT OGÓŁEM GODZIN W Ć K E/ZO Media w Polsce E 5 Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi ZO 2 Technologia programów telewizyjnych ZO 3 Organizacja i produkcja widowisk artystycznych ZO 2 Podstawy profesjonalnego posługiwania się kamerą cyfrową ZO 1 Planowanie kosztów produkcji filmu ZO 2 Scenografia telewizyjna ZO 1 Systemy finansowania kinematografii ZO 2 Współczesne kino polskie ZO 1 System producencki w TVP ZO 2 Źródła finansowania telewizji ZO 2 Przedmiot do wyboru (trzy): 1. Teatr telewizji ZO 1 2. Holocaust w kinie polskim ZO 1 3. Kultura judaizmu (30 g.) ZO 1 4. Podstawy psychologii społecznej (30 g. wyk) ZO 1 5. Warsztaty dziennikarstwa telewizyjnego ZO 1 Akademia polskiego filmu ZO 2 PUNKTY ECTS Język angielski ZO/E 2 kierunek bez specjalności II rok, semestr IV, studia niestacjonarne PRZEDMIOT OGÓŁEM GODZIN W Ć K E/ZO Media w Polsce E 5 Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi ZO 2 Technologia programów telewizyjnych ZO 3 Współczesne kino polskie ZO 2 Podstawy profesjonalnego posługiwania się kamerą cyfrową ZO 1 Planowanie kosztów produkcji filmu ZO 2 Scenografia telewizyjna ZO 1 Systemy finansowania kinematografii ZO 2 Wprowadzenie do studiów genderowych ZO 2 System producencki w TVP ZO 3 Źródła finansowania telewizji ZO 3 Przedmiot do wyboru (trzy): 1. Film animowany ZO 1 2. Realizacja telewizyjna ZO 1 3. Charakteryzacja ZO 1 4. Teatr telewizji PUNKTY ECTS Język angielski ZO 1 kierunek bez specjalności

5 Media w Polsce ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ 5 KATALOG PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Media w Polsce Stopieo, imię i nazwisko: prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz Formuła zajęd: wykład Typ studiów: I stopnia Liczba godzin: studia stacjonarne - 45, studia niestacjonarne - 30 Rok studiów: 2 Ilośd punktów ECTS: 5 Warunki wstępne: brak Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: podstawowe Typ przedmiotu: Obowiązkowy do zaliczenia semestru / roku studiów Cele przedmiotu: Celem wykładu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi faktami z historii polskich mediów i współczesnym rynkiem medialnym: etapami jego rozwoju po 1989 roku, uregulowaniami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania mediów w Polsce, strukturą współczesnego rynku mediów oraz przygotowanie studentów do korzystania w przyszłości z dostępnych źródeł informacji o rynku medialnym i krytycznej ich oceny. Zamierzone efekty kształcenia: WIEDZA: student, który zaliczył przedmiot: potrafi scharakteryzowad rozwój polskich mediów w przeszłości i współcześnie, zna i rozumie zasady funkcjonowania w przeszłości i obecnie, ich uwarunkowania prawne, technologiczne i rynkowe. Potrafi klasyfikowad i charakteryzowad poszczególne sektory rynku medialnego, rodzaje mediów (publiczne, komercyjne, non profit), umie korzystad z dostępnych źródeł informacji na temat pozycji mediów. Zna głównych polskich wydawców prasy, nadawców radiowych i telewizyjnych, koncerny medialne o znaczącej pozycji, główne tytuły prasowe, stacje radiowe i telewizyjne oraz osoby z nimi związane. UMIEJĘTNOŚCI: student, który zaliczył przedmiot: potrafi analizowad i interpretowad zmiany na polskim rynku medialnym, zweryfikowad informacje o pozycji rynkowej poszczególnych podmiotów, samodzielnie śledzid zmiany i wyciągad z nich wnioski. Odróżnia rodzaje mediów, sprawnie porusza się po polskim rynku medialnym. KOMPETENCJE/POSTAWY: student, który zaliczył przedmiot: powinien wykazywad zainteresowanie funkcjonowaniem polskich mediów, śledzid zmiany na rynku, interpretowad je i oceniad w kontekście roli mediów w systemie demokratycznym. Jest otwarty na merytoryczne dyskusje na ten temat i widzi potrzebę ich prowadzenia. Metody dydaktyczne: Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, egzemplarzy prasy, fragmentów programów TV z elementami dyskusji oraz analizy przypadków. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Egzamin pisemny w formie testu uzupełnieo (60%) z pytaniami otwartymi (49%). Obciążenie pracą studenta (forma aktywności i liczba godzin na ich zrealizowanie) Godziny kontaktowe: 45 godzin (stac.) 30 godzin (niest.) Przygotowanie się do zajęd, lektury, zalecane filmy i audycje radiowe i TV, przegląd oferty prasowej Przygotowanie się do egzaminu Sumaryczna liczba punktów ECTS: godzin 150 godzin

6 Media w Polsce ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ 6 Treści merytoryczne przedmiotu: 1. Rys historyczny polskiej prasy: od Merkuriusza Polskiego, przez okres zaborów, po system medialny II RP i prasę w okresie okupacji. 3 godz. 2. Media w PRL. 3 godz. 3. Proces transformacji systemu medialnego w Polsce i jego stan obecny; media w kontrakcie Okrągłego Stołu, zmiany w prawie prasowym, likwidacja RSW P-K-R, likwidacja cenzury. 4 godz. 4. Akty prawne regulujące funkcjonowanie mediów oraz zasady, na których opiera się współczesny rynek mediów, w tym wpływ tendencji światowych związanych z globalizacją i rozwojem nowych technologii medialnych na polskie media.2 godz. 5. Historia polskiej radiofonii i telewizji. 4 godz. 6. Sektor publiczny i komercyjny. Stacje radiowe i telewizyjne, sieci radiowe, nadawcy ogólnopolscy, regionalni i lokalni. Radio i telewizja w internecie. 6 godz. 7. Kryteria podziału prasy, sektory, źródła informacji o pozycji rynkowej tytułów. Najważniejsze koncerny wydawnicze. 2 godz. 8. Prasa codzienna i tygodniki opinii, prasa kobieca, hobbystyczna, kulturalna, itd.6 godz. 9. Media katolickie. 2 godz. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu Literatura podstawowa: 1. Tomasz Mielczarek, Monopol, pluralizm, koncentracja. Środki komunikowania masowego w Polsce w latach , Warszawa Tadeusz Kowalski, Bogdan Jung, Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów, Warszawa Danuta Grzelewska i inni, Prasa, radio i telewizja w Polsce. Zarys dziejów, Warszawa Andrzej Kozieł, Za chwilę dalszy ciąg programu Telewizja Polska w latach , Warszawa Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, Telewizja w systemie politycznym i medialnym PRL. Między widzem a polityką, Kraków Literatura uzupełniająca: 1. Wiesław Sonczyk, Media w Polsce, Warszawa Karol Jakubowicz, Media publiczne. Początek kooca czy nowy początek, Warszawa Media lokalne i dziennikarstwo. Aspekty współczesne i historyczne, red. Katarzyna Pokorna- Ignatowicz i Stanisław Michalczyk, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, Polska telewizja publiczna jako "łup polityczny, Studia Medioznawcze nr 2, 2010, s Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, Między misją a polityką. O politycznym uwikłaniu TVP w przeszłości i współcześnie, w: Media masowe w praktyce społecznej, red. Danuta Waniek i Janusz Adamowski, Warszawa 2007, s Katarzyna pokorna-ignatowicz, Media katolickie w III RP i ich wkład w budowę polskiej demokracji, w: Media a demokracja, red. Lidia Pokrzycka, Włodzimierz Mich, Wyd. UMCS, Lublin 2007, s Publikacja. recenzowana. 7. Katarzyna pokorna-ignatowicz, Próba bilansu nowego ładu informacyjnego, czyli o potrzebie badao nad polskim systemem medialnym, w: s Studia nad mediami i komunikowaniem masowym, red. Janina Fras, wyd. Adam Marszałek, Toruo 2007, s Wybrane artykuły z Zeszytów Prasoznawczych, Studiów Medioznawczych i miesięcznika Press 9. Strony internetowe: wirtualnemedia, KRRiT, instytucji badających odbiór mediów..

7 Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ 7 Nazwa przedmiotu: Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi Stopieo, imię i nazwisko: mgr Wanda Nagórska Formuła zajęd: konwersatorium Typ studiów: I stopnia Liczba godzin: Studia stacjonarne 15, studia niestacjonarne - 10 Rok studiów: 2 Ilośd punktów ECTS: 2 Warunki wstępne: zaliczony III semestr studiów Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: Specjalnościowe Typ przedmiotu: Obowiązkowy do zaliczenia semestru / roku studiów Cele przedmiotu: Celem kształcenia jest nabycie wiedzy o istniejących organizacjach zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi w Polsce. Pokazanie różnic w działalności tych organizacji oraz sposobów realizacji obowiązującego prawa autorskiego. Wskazanie drogi uzyskiwania przez twórców przysługujących im tantiem za stworzone i wykorzystywanie dzieło. Zamierzone efekty kształcenia: WIEDZA: student, który zaliczył przedmiot: posiądzie wiedzę o organizacjach zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi w Polsce oraz o sposobie gwarantowania twórcom realizacji ich praw autorskich osobistych i majątkowych w praktyce. UMIEJĘTNOŚCI: student, który zaliczył przedmiot: nabierze praktycznych umiejętności w sposobach tworzenia dokumentów, gwarantujących twórcom otrzymywanie tantiem. Samodzielnie utworzy dokument niezbędny do upublicznienia wyprodukowanego dzieła telewizyjnego. KOMPETENCJE/POSTAWY: student, który zaliczył przedmiot: samodzielnie utworzy dokumenty gwarantujące realizację prawa autorskiego w audycji telewizyjnej /metryka dzieła/. Oceni w każdym zaprezentowanym przykładzie telewizyjnej audycji, elementy wymagające uszanowania prawa autorskiego /osobistego i majątkowego/. Metody dydaktyczne: Wiedza o organizacjach zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi przekazywana będzie w formie wykładów. Następnie omawiane będą przykładowe, prezentowane audycje telewizyjne oraz dyskutowane przypadki nietypowe. Omówimy wybrane skargi i interwencje twórców i organizacji zarządzania prawami kierowane do emitujących /publikujących/ dzieło telewizyjne i przykładowe sprawy kierowane do sądów. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie na stopieo na podstawie osobiście przygotowanych przez studenta "metryk dzieła", ze wskazaniem organizacji, której przekazuje się środki finansowe, na podstawie przekazanego przez wykładowcę scenariusza /50% oceny/ i gotowego dzieła 50% oceny/ Obciążenie pracą studenta (forma aktywności i liczba godzin na ich zrealizowanie) Godziny kontaktowe: 15 godzin (stac.) 10 godzin (niest.) Przygotowanie się do zajęd, lektury Przygotowanie się do zaliczenia 5 10 Przygotowanie materiałów do zaliczenia 5 5 Inne formy Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2 50 godzin 50 godzin

8 Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ 8 Treści merytoryczne przedmiotu: 1. Prawo autorskie w Polsce i sposób jego realizacji poprzez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Sposób dystrybucji środków finansowych dla twórców - 2 godz. 2. ZAiKS - podstawowa organizacja zarządzania prawem autorskim w Polsce - 2 godz. 3. Małe i Wielkie prawo autorskie /ZAiKS/ oraz sposób ich sprawozdawania - 2 godz. 3. Pozostałe organizacje zarządzania prawami ZASP, STOART, SAWP, ZPA - 4 godz. 4. Nauka sporządzania "metryki" audycji telewizyjnej, formy dokumentalne, inscenizowane i inne - 5 godz. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu 1.Strona internetowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - - Prawo autorskie - Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 marca 2009 o udzieleniu i cofnięciu zezwoleo na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi

9 Podstawy profesjonalnego posługiwania się kamerą cyfrową ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ 9 Nazwa przedmiotu: Podstawy profesjonalnego posługiwania się kamerą cyfrową Stopieo, imię i nazwisko: mgr Jacek Siwecki Formuła zajęd: dwiczenia Typ studiów: I stopnia Liczba godzin: studia stacjonarne 15, studia niestacjonarne - 10 Rok studiów: 2 Ilośd punktów ECTS: 1 Warunki wstępne: zaliczony pierwszy rok studiów Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: Kierunkowe Typ przedmiotu: Obowiązkowy do zaliczenia semestru / roku studiów Cele przedmiotu: Celem kształcenia jest nabycie wiedzy i umiejętności posługiwania się cyfrową kamerą video. Podstawy wiedzy o sprzęcie na przykładzie kamery JVC. Obsługa i wykonywanie ujęd. Zamierzone efekty kształcenia: WIEDZA: student, który zaliczył przedmiot: posiada wiedzę o budowie i podstawowych parametrach technicznych profesjonalnej kamery cyfrowej. UMIEJĘTNOŚCI: student, który zaliczył przedmiot: samodzielnie zrealizuje materiał filmowy. KOMPETENCJE/POSTAWY: student, który zaliczył przedmiot: analizuje i interpretuje działania ekipy zdjęciowej. Rozwiązuje sytuacje problemowe. Metody dydaktyczne: Wykład prowadzony jako informacyjny (10%) połączony z demonstracją (15%) oraz dwiczenia praktyczne (75%) Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Samodzielnie zrealizowany krótki /ok 2 min./ materiał zdjęciowy /bez montażu/. Obciążenie pracą studenta (forma aktywności i liczba godzin na ich zrealizowanie) Godziny kontaktowe: 15 godzin (stac.) 10 godzin (niest.) Przygotowanie się do zajęd, lektury Przygotowanie się do egzaminu 5 5 Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1 30 godzin 25 godzin Treści merytoryczne przedmiotu: 1. Cyfrowa kamera video budowa i osprzęt. Nośniki zapisu kaseta, karta, dyski. 1 godz. 2. Przygotowanie kamery do zapisu podstawowe czynności..balans bieli, zebra, filtry ND, shutter, bars, time code. 1 godz. 3. Menu kamery dodatkowe możliwości ustawiania parametrów zapisu, regulacji jakości obrazu i dźwięku. Memory card. Obraz posługiwanie się pomiarem światła, backlight, spotlight. Ustawienia automatyczne i manualne. 1 godz. 4. Dźwięk posługiwanie się zapisem automatycznym, ustawienia manualne. Dodatkowe mikrofony, podłączenie linii. 1 godz. 5. Wykonywanie zdjęd kadrowanie, panoramowanie, wykorzystywanie transfokatora, opcja macro. Zdjęcia ze statywu, zdjęcia z ręki. Podstawowe zasady. 1 godz. 6. Zdjęcia w plenerze. Wykorzystanie blendy lub światła na kamerze. Zdjęcia we wnętrzach. Wykorzystanie dodatkowego światła na kamerze. Światło dodatkowe tzw. zestaw reporterski. 1 godz.

10 Podstawy profesjonalnego posługiwania się kamerą cyfrową ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ Zajęcia praktyczne rejestracja materiału dokumentalnego, wywiadu. Analiza nakręconych materiałów. Omówienie przykładów zrealizowanych przez profesjonalistów i przez studentów. 4 godz. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu Literatura podstawowa: 1. Wit Dąbal i Piotr Andrejew. Kompendium terminologii filmowej, Warszawa G. Goodwell, Sztuka Produkcji Filmowej, Wyd. WM, Warszawa Literatura uzupełniająca: 1.M.Bocian i Michał J. Zabłocki, Słownik terminologii filmowej Wyd. WM. Warszawa 2007J 2. I. Mascelli, 5 tajników warsztatu filmowego Wyd. WM. Warszawa 2008

11 Systemy finansowania kinematografii ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ 11 Nazwa przedmiotu: Systemy finansowania kinematografii Stopieo, imię i nazwisko: mgr Michał Zabłocki Formuła zajęd: konwersatorium Typ studiów: I stopnia Liczba godzin: studia stacjonarne 20, studia niestacjonarne - 10 Rok studiów: 2 Ilośd punktów ECTS: 2 Warunki wstępne ukooczony I rok studiów Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: Kierunkowe Typ przedmiotu: Obowiązkowy do zaliczenia semestru / roku studiów Cele przedmiotu: Celem kształcenia jest nabycie wiedzy i umiejętności o finansowaniu produkcji filmowotelewizyjnej, w polskiej kinematografii, w zależności od gatunków i rodzajów filmów w formie opracowania indywidualnego projektu planu finansowego dla wybranego filmu, w formie niezbędnych dokumentów wykazu inwestorów, sponsorów, koproducentów, dystrybutora oraz wykazania własnego wkładu rzeczowego i finansowego. Celem kształcenia jest w tych dwiczeniach poprawne wypełnienie wniosku o dofinansowanie w programie operacyjnym "produkcja filmowa" w oparciu o przedstawione algorytmy i formularze. Celem zasadniczym przedmiotu, a w nim dwiczeo, jest nabycie umiejętności samodzielnego znalezienia(zaplanowania) źródeł finansowania, pozwalających sfinansowad produkcję filmu. Zamierzone efekty kształcenia: WIEDZA: student, który zaliczył przedmiot: posiądzie wiedzę o funkcjonowaniu programów operacyjnych największego polskiego inwestora w produkcję filmową w kinematografii, tj. Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz o sposobach sporządzenia wiarygodnego planu finansowania konkretnej produkcji filmowej. UMIEJĘTNOŚCI: student, który zaliczył przedmiot: poprawnie wypełni formularze i wnioski o dotacji do PISF, zapewni sponsoring lub znajdzie (zaplanuje) koproducenta w sferze rzeczowofinansowej, zaprojektuje samodzielnie plan finansowania całej produkcji, uwzględniając własne możliwości producenta. KOMPETENCJE/POSTAWY: student, który zaliczył przedmiot będzie potrafił sporządzid plan finansowy, a de facto zapewnid wiarygodnie jego realizację w polskich realiach branżowych, a więc poprzez udokumentowane umiejętności stworzenia planu finansowego z niezbędną dokumentacją udowodni swoją przydatnośd jako przyszły organizator produkcji filmowo-telewizyjnej. Metody dydaktyczne: Analiza przykładu wniosku o dofinansowanie do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, krok po kroku, ustna prezentacja typowego planu finansowania produkcji, omówienie przez wykładowcę zasad wyceny wkładu rzeczowego ewentualnego koproducenta i wkładu własnego - w formie wykładu. Prezentacja problematyki towarzyszącej odbędzie się w formie przedstawienia wypełnionych druków do sponsorów napisanych listów intencyjnych i wystąpieo do dystrybutorów i nadawców telewizyjnych. Studenci będą musieli przedstawid do zatwierdzenia przez wykładowcę wybór scenariusza filmu fabularnego do którego sporządzą w rezultacie równolegle prowadzonych dwiczeo indywidualny plan finansowy wraz z załącznikami. Dyskusja nad kazusami studentów.

12 Systemy finansowania kinematografii ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ 12 Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Szczegółowy opis formy zaliczenia: zaliczenie na stopieo na podstawie osobiście przygotowanego przez każdego studenta planu finansowania wg cudzego scenariusza (jako 1 komplet: Plan finansowania z podziałem procentowym, wypełniony prawidłowo wniosek do PISF, projekt finansowy z wkładem rzeczowo-finansowym minimum 1 koproducenta i analogicznie wkład własny, list intencyjny od dystrybutora lub nadawcy telewizyjnego, wskazanie sponsorów i partnerów z dziedziny product placement stosownie do treści scenariusza). Ocena łączna będzie dotyczyd całego poprawnie sporządzonego kompletu wymienionych elementów (100%)jako łączna ocena z tego przedmiotu. Ocenę o jeden stopieo może obniżyd permamenentna absencja na zajęciach. Obciążenie pracą studenta (forma aktywności i liczba godzin na ich zrealizowanie) Godziny kontaktowe dwiczenia: 20 godzin (stac.) 10 godzin (niest.) Przygotowanie się do zajęd, lektury Przygotowanie się do zaliczenia Przygotowanie materiałów do zaliczenia Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2 50 godzin 50 godzin Treści merytoryczne przedmiotu: 1. Sposoby określenia wartości produkcyjnej scenariusza filmu w kontekście planowanego zakresu jego eksploatacji, wybór sposobu finansowania, analiza przykładowego wniosku o dofinansowanie w programie "Produkcja filmowa" do PISF - 4 godziny 2. Sporządzenie przykładowego planu finansowania, z uwzględnieniem minimum 4 partnerów, w tym PISF, wyceny rzeczowych wkładów własnych producenta i koproducentów - 4 godziny 3. Wypełnienie wniosku do PISF, sporządzenie wzorów wystąpieo i listów intencyjnych, przykłady i omówienia - 4 godziny 4. Dyskusja i rozwiązywanie problemów dot. dwiczeo studentów- 3 godziny Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu Literatura podstawowa: 1. M. J. Zabłocki, kwartalnik "FilmPRO", 2011, nr 2, strona artykuł "Źródła finansowania produkcji" 2. Wniosek do programu operacyjnego "produkcja filmowa" (do pobrania z Literatura uzupełniająca: 1.Wykaz filmów dofinansowanych z PISF, oraz publikacje na 2. Artykuły różnych autorów dot. finansowania produkcji filmowej na oraz

13 System producencki w TVP ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ 13 Nazwa przedmiotu: System producencki w TVP Stopieo, imię i nazwisko: mgr Maria Jolanta Tokarska Formuła zajęd: konwersatorium Typ studiów: I stopnia Liczba godzin: studia stacjonarne 30, studia niestacjonarne - 20 Rok studiów: 2 Ilośd punktów ECTS: stacjonarne 2, niestacjonarne - 3 Warunki wstępne: ukooczony pierwszy rok studiów Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: Kierunkowe Typ przedmiotu: Obowiązkowy do zaliczenia semestru / roku studiów Cele przedmiotu: Celem zajęd jest dostarczenie studentom wiedzy na temat funkcjonowania systemu producenckiego w telewizji publicznej. Zamierzone efekty kształcenia: WIEDZA: student posiada wiedzę na temat funkcjonowania systemu producenckiego w TVP, zapozna się z obowiązującymi dokumentami wynikającymi z toku produkcji, pozna wzory umów i pism służbowych, zaznajomi się z problemami funkcjonowania: prawa prasowego i autorskiego, pozna zagadnienia kryptoreklamy i ochrony wizerunku, wie na czym polega odpowiedzialnośd producenta. UMIEJĘTNOŚCI: student posiada umiejętnośd czytania i współtworzenia umów, sporządzania pism służbowych, zna i rozróżnia podstawowe pojęcia związane z produkcją telewizyjną, zna podstawowe techniki komunikowania się, zbierania i przetwarzania informacji, hierarchizuje, ocenia, dokonuje doboru członków zespołu producenckiego, potrafi praktycznie wykorzystad zdobytą wiedzę, rozwija swoje umiejętności kreatywne. POSTAWY: student jest świadomy odpowiedzialności merytorycznej i finansowej producenta, ponoszenia konsekwencji swoich działao, nabywa umiejętności pracy w zespole i radzenia sobie w sytuacjach stresowych, jest otwarty na innowacje techniczne, 2odnajduje swoje miejsce w telewizji. Metody dydaktyczne: metody podające, problemowe, poszukujące, aktywizujące, oglądowe. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie przedmiotu na podstawie pisemnej pracy (propozycja wybranej realizacji audycji telewizyjnej), aktywności na zajęciach. Obciążenie pracą studenta (forma aktywności i liczba godzin na ich zrealizowanie) Godziny kontaktowe: dwiczenia 30 godzin (stac.) 20 godzin (niest.) Przygotowanie się do zajęd, lektury Przygotowanie się do egzaminu 2 15 Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 4 5 Przygotowanie materiałów audiowizualnych 4 5 Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2 (st.), 3 (nst.) 55 godzin 70 godzin Treści merytoryczne przedmiotu: 1. Funkcjonowanie systemu producenckiego w telewizji publicznej. 2. Zapoznanie się z wybranymi dokumentami obowiązującymi w TVP. 3. Zasady i tryb produkcji audycji telewizyjnych.

14 System producencki w TVP ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ Omówienie i analiza TOKU PRODUKCJI. 5. TOK PRODUKCJI - omówienie faz produkcji ( faza wstępna, produkcji i postprodukcji). 6. Analiza karty technologicznej programu. 7. Zagadnienia prawne dot. prawa prasowego,autorskiego, ochrony wizerunku i kryptoreklamy, omówienie na przykładach. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu Literatura podstawowa: 1. Uchwała 236/99 z 21 XII 1999 w sprawie zasad funkcjonowania wewnętrznego systemu producenckiego (z późn. zmian.) 2. Instrukcja toku produkcji audycji telewizyjnych i usług telewizyjnych w Oddziale Terenowym TVP SA w Krakowie, - Pismo Służbowe Dyrektora Oddziału Terenowego TVP S.A. w Krakowie nr 35/07 z dnia 14 maja 2007 roku (z późn. zm.). 3. Uchwała nr 66/97 Zarządu Spółki TVP S.A. z 13 maja 1997 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o obowiązującym toku produkcji audycji telewizyjnych w Zakładzie Głównym TVP S.A. 4. Uchwała nr 350/2010 z 12 maja 2010 roku w sprawie wprowadzenia Karty technologicznoprodukcyjnej koncepcji audycji tv" 5. Nowe media we współczesnym świecie, pod red. M. Jazioskiego, A. Sekleckiej, Ł. Wojtowskiego, Wyd. Naukowe UMK, Toruo 2011.

15 Źródła finansowania telewizji ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ 15 Nazwa przedmiotu: Źródła finansowania telewizji Stopieo, imię i nazwisko: mgr Maria Guzy / mgr M. Szczepanek Formuła zajęd: dwiczenia Typ studiów: I stopnia Liczba godzin: studia stacjonarne 20 godz. dwicz godz. konwersatorium studia niestacjonarne 10 godz. dwicz godz. konwersatorium Rok studiów: 2 Ilośd punktów ECTS: stacjonarne 2, niestacjonarne - 3 Warunki wstępne zaliczony III semestr studiów Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: Kierunkowe Typ przedmiotu: Obowiązkowy do zaliczenia semestru / roku studiów Cele przedmiotu: Celem zajęd jest przygotowanie studentów do samodzielnej pracy związanej z poszukiwaniem środków na finansowanie programów telewizyjnych oraz zapoznanie ich z mechanizmami finansowymi obowiązującymi w stacjach telewizyjnych działających na terenie Polski. Podstawowym celem będzie dostarczenie wiedzy na temat najważniejszych zasad finansowania produkcji telewizyjnej oraz poszerzenie ich o informacje dotycząc uwarunkowao formalnych i organizacyjnych, związanych z ich wykorzystywaniem. Zamierzone efekty kształcenia: WIEDZA: student, który zaliczył przedmiot będzie posiadał wiedzę o publicznych i komercyjnych źródłach finansowania produkcji telewizyjnej. W zakresie źródeł publicznych wiedza obejmowad będzie zarówno wykorzystanie funduszy abonamentowych jak i innych funduszy publicznych. Studenci poznają zarówno mechanizmy finansowe jak też uwarunkowania organizacyjno-prawne. W zakresie środków komercyjnych wiedza obejmowad będzie uwarunkowania organizacyjnoprawne, charakterystykę rynku oraz zasady prowadzenie negocjacji i konstruowania dokumentów. UMIEJĘTNOŚCI: student, który zaliczył przedmiot będzie w stanie określid jakie są możliwości finansowania poszczególnych typów programów telewizyjnych. Będzie umiał przygotowad analizę możliwości finansowania a następnie napisad odpowiedni projekt. KOMPETENCJE/POSTAWY: student, który zaliczył przedmiot jest zmotywowany do aktywnego poszukiwania możliwości finansowania własnych lub powierzonych projektów telewizyjnych, zarówno w części jak i w całości. Istotnym elementem będzie gotowośd do kreatywnego myślenia o stronie ekonomicznej produkcji telewizyjnej oraz zdolnośd do pracy w zespole. Student zaliczając przedmiot będzie posiadał zdolnośd i gotowośd do systematycznego poszukiwania nowych regulacji umożliwiających wspieranie finansowania projektów z różnych źródeł. Metody dydaktyczne: Omawianie konkretnych przypadków z praktyki telewizyjnej, przygotowanie wniosków o finansowanie konkretnych produkcji telewizyjnych Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Praca semestralna zawierająca projekt audycji telewizyjnej wraz z planem finansowania oraz prezentacją trybu pozyskiwania środków na finansowanie Obciążenie pracą studenta (forma aktywności i liczba godzin na ich zrealizowanie) Godziny kontaktowe: dwiczenia 20 godzin (st.) 10 godzin (nst.) Godziny kontaktowe: konwersatorium Przygotowanie się do zajęd, lektury Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2 (st.), 3 (nst.)50 godzin 65 godzin

16 Źródła finansowania telewizji ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ 16 Treści merytoryczne przedmiotu: 1. Dotacje krajowe oraz unijne jako metoda finansowanie projektów telewizyjnych ( zasady ogólne, instytucje udzielające dotacji). W tym system dotacji w regionalnych funduszach filmowych oraz PISF - 2 godz. 2. Dotacje, metody przygotowania wniosków o dotacje, analiza wniosków dotacyjnych oraz najczęściej popełnianych błędów - 1 godz. 3. Przygotowanie wniosku o dotację dwiczenie w oparciu o studium przypadku - 1 godz. 4. Produkt placement jako nowy sposób wzbogacania budżetów w produkcjach telewizyjnych. Omówienie warunków stosowania oraz przypadków wykorzystania - 1 godz. 5. Kampanie promocyjno-reklamowe. Tworzenie projektów telewizyjnych związanych z kampaniami. Wspieranie projektów przy pomocy kampanii promocyjnych - 1 godz. 6. Budowanie planu pozyskiwania środków na określony przez prowadzącego projekt. Dwiczenia - 1 godz. 7. Przygotowanie planu pozyskiwania środków na własny projekt - 1 godz. 8. Wspierające formy pozyskiwania funduszy na produkcje telewizyjną: barter, użyczenia, darowizny. Uwarunkowania formalno-prawne - 1 godz. 9. Przygotowanie umów dla konkretnych przypadków form wspierających - 1 godz. 10. Koprodukcja krajowa i zagraniczna jako specyficzny montaż finansowy. Zasady ogólne, pozyskiwanie i weryfikacja partnerów - 2 godz. 11. Analiza przykładowych porozumieo koproducenckich. Przygotowanie umowy koproducenckiej w oparciu o przypadek przygotowany przez wykładowcę oraz przygotowanie w formie dyskusji planu koprodukcji w oparciu o inicjatywę studentów - 2 godz. 12. Dodatkowe źródła finansowania programów-świadczenie usług. Działalnośd producencka jako działalnośd gospodarcza. Umiejętnośd łączenia elementów ekonomiki mediów z działalnością twórczą. Formowanie projektów komercyjnych z uwzględnieniem wartości artystycznych programów telewizyjnych - 1 godz. 13. Świadczenie usług, przygotowanie oferty na konkretną usługę - 1 godz. 14. Darowizny w produkcji telewizyjnej. Przepisy podatkowe i ubezpieczeniowe w tej sferze. Barter, użyczenia przepisy związane z tymi formami, zawieranie umów barterowych - 1 godz. 15. Przygotowanie planu finansowego wybranych przez studentów projektów. Opracowanie projektów umów. Prowadzenie negocjacji - 3 godz. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu Literatura podstawowa: 1. T. Kowalski, Media i pieniądze. Ekonomiczne aspekty działalności środków komunikowania się. Warszawa T. Kowalski, B. Jung. Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów. Warszawa A. Grzegorczyk. Sponsoring kultury. Warszawa A. Czarnecki Produkt placement. Niekonwencjonalny sposób promocji. Warszawa Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) 6. Kodeks Cywilny. Wybrane przepisy. 7. Ustawa o radiofonii i telewizji. Tekst jednolity Literatura uzupełniająca: 1. R. Fisher. Dochodząc do tak. Negocjacje bez poddawania się. Warszawa K. Jakubowicz. Publiczna i prywatna telewizja w Polsce. Warszawa B. Ociepka. Dla kogo telewizja. Wrocław Prawo mediów. Praca zbiorowa. Warszawa Prawo zamówieo publicznych. 6. Ustawa o systemie ubezpieczeo społecznych.

17 Wprowadzenie do studiów genderowych ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ 17 Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do studiów genderowych Stopieo, imię i nazwisko: dr Anna Frątczak Formuła zajęd: konwersatorium Typ studiów: I stopnia Liczba godzin: studia niestacjonarne - 15 Rok studiów: 2 Ilośd punktów ECTS: 2 Warunki wstępne: brak Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: kierunkowe Typ przedmiotu: Obowiązkowy do zaliczenia semestru / roku studiów Cele przedmiotu: Celem kursu jest przedstawienie genezy i rozwoju feminizmu oraz gender studies na świecie i w Polsce. Podczas wykładu studenci zapoznają się zarówno z historią feminizmu jako ruchu społecznego jak i rozmaitymi wykładniami poglądów feministycznych w kontekście współczesnej socjologii, antropologii, psychologii i myśli politycznej. Istotnym uzupełnieniem zajęd będzie przegląd polskiej prasy feministycznej i skonfrontowanie jej z tzw. prasą kobiecą oraz analiza przekazu medialnego z perspektywy dyskursu płciowego. Dzięki konwersatoryjnej formie zajęd uczestnicy kursu będą mieli możliwośd samodzielnej lektury omawianych tekstów. Zamierzone efekty kształcenia: WIEDZA: student, który zaliczył przedmiot: posiada wiedzę o genezie i istocie feminizmu i studiów genderowych,, zna podstawowe pojęcia z zakresu feminizmu i gender studies, rozpoznaje podstawowe problemy i dylematy feminizmu, potrafi rozpoznawad i identyfikowad zagadnienia charakterystyczne dla poszczególnych fal feminizm,. UMIEJĘTNOŚCI: student, który zaliczył przedmiot: potrafi identyfikowad cechy i idee przewodnie głównych nurtów feminizmu, analizuje wybrane problemy w perspektywie historycznej, posiada umiejętnośd swobodnego dokonywania porównao między nimi, potrafi w sposób krytyczny odczytad tekst źródłowy, potrafi rzeczowo uzasadnid krytykę tekstów i działao feministycznych/genderowych, potrafi posługiwad się językiem krytyki feministycznej/genderowej, rozumie istotę dyskryminacji i jej społeczne determinanty/konsekwencje POSTAWY: student, który zaliczył przedmiot jest świadomy wagi społecznych i indywidualnych konsekwencji płci kulturowej oraz najważniejszych osiągnięd ruchów feministycznych, a także uznaje znaczenie polityki równości płci i równości szans - również w odniesieniu do kryteriów innych niż płed, jest wrażliwy na przejawy nietolerancji i dyskryminacji Metody dydaktyczne: Wykład konwersatoryjny Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny (forma łączona: pytania testowe i pytania otwarte; każda z części egzaminu stanowi 50% oceny koocowej) Obciążenie pracą studenta (forma aktywności i liczba godzin na ich zrealizowanie) Godziny kontaktowe: konwersatorium 15 godzin Przygotowanie się do zajęd, lektury 20 Przygotowanie się do egzaminu 20 Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2 55 godzin

18 Wprowadzenie do studiów genderowych ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ 18 Treści merytoryczne przedmiotu: 1. Ogólne wprowadzenie do tematyki feminizmu i gender studies. Ruch sufrażystek a prawa kobiet. Trzy fale feminizmu. Dyskusja nad pojęciem patriarchatu. Różnica pomiędzy myślą feministyczną a ideologią feministyczną. Negatywny stereotyp feministki w dyskursie publicznym (4 godz.) 2. Liberalizm a feminizm na przykładzie poglądów J.S. Milla i Betty Friedan. Dyskusja nad "O poddaostwie kobiet" J. S. Milla (2 godz.) 3. Feminizm jako projekt odzyskiwania własnej przestrzeni na przykładzie "Własnego pokoju" Virginii Woolf (2 godz.) 4. Co naprawdę znaczy "byd walczącą feministką"? Radykalny feminizm a druga fala feminizmu. Kwestia praw reprodukcyjnych w radykalnej myśli feministycznej. (2 godz.) 5. Druga płed" Simone de Beauvoir feminizm egzystencjalny oraz pierwszy krok w stronę gender studies (2 godz.) 6. Pojęcie płci biologicznej i płci kulturowej. Badania nad kulturową tożsamością płci na przykładzie tekstów Judith Butler. Dyskusja nad statusem kulturowym kobiet i mężczyzn we współczesnych społeczeostwach (2 godz.) 7. Środki masowego przekazu wobec płci. Rola mass mediów w utrwalaniu i przełamywaniu stereotypów płciowych (4 godz.) 8. Główne przesłanki oraz metody wdrażania polityki równości płci/równości szans. Przegląd aktualnych aktów prawnych (6 godz.) 9. Gender studies w polskiej teorii literatury czyli krótki kurs krytyki dyskursu patriarchalnego na przykładzie tekstów M. Janion, I. Iwasiów i I. Filipiak. (2 godz.) 10. Genedr studies a teoria i praktyka polityki. w polskim życiu społeczno-politycznym. Ujęcie najnowsze na przykładzie tekstów A. Graff, K. Szczuki i M. Fuszary (4 godz.) Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu Literatura podstawowa: 1. R. Putnam Tong, Myśl feministyczna. Wprowadzenie, Warszawa J. Butler, Uwikłani w płed, Warszawa I. Iwasiów, Gender dla średnio zaawansowanych, Warszawa 2004 Literatura uzupełniająca: 1. A. Graff, Świat bez kobiet, Warszawa W. Woolf, Własny pokój, Warszawa S. de Beauvoir, Druga płed, Warszawa M. Fuszara, Kobiety w polityce, Warszawa A. Heywood, Ideologie polityczne, Warszawa 2007, rozdz. VIII 6. J. S. Mill, Poddaostwo kobiet, Warszawa S. Walczewska, Damy rycerze i feministki, Kraków M. Atwood, Opowieści podręcznej, Kraków A. Rich, Zrodzone z kobiety, Warszawa M. Janion, Kobiety a duch inności, Warszawa 2006

19 Podstawy psychologii społecznej ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ 19 Nazwa przedmiotu: Podstawy psychologii społecznej Stopieo, imię i nazwisko: dr Agnieszka Gałkowska Formuła zajęd: wykład Typ studiów: I stopnia Liczba godzin: studia stacjonarne - 30 Rok studiów: 1 Ilośd punktów ECTS: 1 Warunki wstępne: brak Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: Podstawowe Typ przedmiotu: Obowiązkowy do zaliczenia semestru / roku studiów Cele przedmiotu: Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z najważniejszymi problemami badawczym psychologii społecznej. Dostarcza wiedzy pozwalającej na zrozumienie psychologicznych mechanizmów funkcjonowania społecznego jednostki i małych grup społecznych w zależności od czynników osobowych, sytuacyjnych i ich interakcji Zamierzone efekty kształcenia: WIEDZA: student, który zaliczył przedmiot: definiuje poprawnie główne pojęcia z dziedziny psychologii społecznej, opisuje ich uwarunkowania, rozpoznając 3 grupy najczęstszych uwarunkowao różnicujących poszczególne "zachowania" społeczne. Zna klasyczne teorie i eksperymenty leżące u podstaw kanonu wiedzy z psychologii społecznej. UMIEJĘTNOŚCI: student, który zaliczył przedmiot potrafi objaśnid możliwe przyczyny i ewentualne skutki zjawisk badanych przez psychologię społeczną. Poddaje analizie sposób myślenia człowieka o świecie społecznym, identyfikuje mechanizmy zmian postaw i techniki wpływu społecznego wykorzystywanego w komunikatach perswazyjnych rożnego typu. W projektowaniu działao uwzględnia działanie omawianych na zajęciach mechanizmów psychologicznych. KOMPETENCJE/POSTAWY: W wyniku zapoznawania się z treściami przedmiotu student powinien byd uwrażliwiony na złożonośd motywów ludzkich działao w sytuacjach społecznych, otwarty na poszukiwanie przynajmniej 3 grup wyjaśnieo opartych na wiedzy z psychologii społecznej oraz rozwinąd krytycyzm względem trafności i użyteczności typowych ludzkich sądów o świecie społecznym, szczególnie tych dotyczących "innych". Metody dydaktyczne: prezentacja multimedialna, wykład, praca indywidualna lub grupowa z casusem, dyskusja kierowana, fragmenty filmów. testy itp. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie pisemne w formie testu zawierającego pytania wyboru ( punktowane 1/0, uzupełnienia oraz otwarte( punktowane w zakresie 0-2pkt). Do zaliczenia wymagane jest 51% poprawnych odpowiedzi. Aktywnośd i stuprocentowa obecnośd podnoszą ocenę z zaliczenia o pół stopnia. Obciążenie pracą studenta (forma aktywności i liczba godzin na ich zrealizowanie) Godziny kontaktowe: 30 godzin Przygotowanie się do zajęd, lektury 5 Przygotowanie się do egzaminu 10 Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1 45 godzin

20 Podstawy psychologii społecznej ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ 20 Treści merytoryczne przedmiotu: 1. Wprowadzenie. Przedmiot psychologii społecznej, metody używane na gruncie tej nauki, zachowania społeczne i ich motywy, sposoby wyjaśniania zachowao, główne perspektywy teoretyczne. 2h 2. Poznanie społeczne- cechy ludzkiego myślenia o świecie społecznym. Spostrzeganie społeczne... Błędy w spostrzeganiu innych. Problem stereotypów, uprzedzeo i dyskryminacji, możliwości ich eliminowania. 4h 3. Spostrzeganie siebie. Problemy samooceny. Kierowanie wywieranym wrażeniem taktyki autoprezentacyjne. 3h 4. Interakcje międzyludzkie, niektóre uwarunkowania,. atrakcyjnośd wzajemna, bliskie związki, natura miłości. 3h 5. Jednostka w grupie. Procesy grupowe. Facylitacja i próżniactwo społeczne. Konformizm. Deindywidualizacja. Podejmowanie decyzji. Syndrom grupowego myślenia. Rywalizacja i współpraca w grupie. Efektywnośd pracy zespołowej - determinanty. Uwarunkowania siły mniejszości. Sposoby zarządzania zespołem. Wyłanianie się lidera. Problemy władzy. 4h 6. Postawy i wartości. Wpływ postaw na procesy poznawcze i zachowanie. Możliwości zmiany postaw. Problem dysonansu poznawczego. Trwałośd zmian. Mechanizmy zmian postaw stosowane w reklamach, kampaniach społecznych i w pozyskiwaniu wyborców. 4h 7. Wpływ społeczny. Przejawy i mechanizmy wpływu. Motywy uległości wobec wpływu. Techniki wpływu. Techniki omijania oporu.. Problem odporności na wpływ i jej kształtowania. 4h 8. Zachowania prospołeczne. Teorie pomocności. Uwarunkowania gotowości do pomocy. Reagowanie na pomoc. 2h 9. Agresja w stosunkach międzyludzkich. Teorie pochodzenia agresji. Uwarunkowania zachowao agresywnych. Znaczenie obrazów przemocy w mediach. Możliwości eliminowania agresji. 3h 10. Różnice kulturowe w zachowaniach społecznych. Typologia kultur wg Hoffstedego. Polska kultura narzekania. Korzyści i koszty narzekania. 2h Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu Literatura podstawowa: 1. Aronson E., Wilson T., Akert R. Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznao, Zysk i S-ka A. Pratkanis, E. Aronson, Wiek propagandy, PWN, Warszawa Strelau J. (red) Psychologia. Podręcznik Akademicki. t.3, Gdaosk, GWP, Dolioski D.. Psychologia wpływu społecznego, Wrocław, Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi, Scholar, Warszawa,2005 Literatura uzupełniająca: 1. Drogosz M.(red). Jak Polacy przegrywają. Jak Polacy wygrywają. Gdaosk, GWP, MacCrae C., Ch. Stangor, M.Hewstone. Stereotypy i uprzedzenia, Gdaosk GWP, Szmajke A. Autoprezentacja. Maski, Pozy.Miny, Olsztyn, Ursa cconsulting, Wojciszke B. Psychologia miłości. Intymnośd, namiętnośd, zaangażowanie, Gdaosk GWP, Nęcki Z. Wzajemna atrakcyjnośd, Warszawa, Wiedza Powszechna, Tokarz M. Argumentacja, Perswazja, Manipulacja, GWP, Gdaosk, Sędek G. Przegląd badao i modeli teoretycznych zjawiska wyuczonej bezradności, Przegląd Psychologiczny 3, , Zimbardo P. Efekt Lucyfera, PWN, Warszawa, Welzer H., Sprawcy. Scholar, Warszawa, 2010

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr zimowy

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr zimowy Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012 semestr zimowy Semestr letni DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2 Informacje o wydziale: ADRES WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr letni

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr letni Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012 semestr letni DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2 Informacje o wydziale: ADRES WYDZIAŁU Wydział Politologii

Bardziej szczegółowo

SYLABUS UPJPII 2013/2014

SYLABUS UPJPII 2013/2014 SYLABUS UPJPII 2013/2014 I. Dane wypełniane przez jednostkę prowadzącą studia na podstawie zatwierdzonych planów studiów Jednostka prowadząca Kierunek Specjalność Poziom Nazwa przedmiotu 1 w j. polskim

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Katalog Przedmiotów. Collegium Civitas

Katalog Przedmiotów. Collegium Civitas Katalog Przedmiotów Collegium Civitas studia I oraz II stopnia stacjonarne i niestacjonarne w języku polskim Socjologia Stosunki Międzynarodowe Studia Azjatyckie Politologia Dziennikarstwo Collegium Civitas

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM

PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM 2012/2013 PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM Studia stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii i Informatyki Część pierwsza... 4 Informacje o Uczelni...5

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rok: I Semestr: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, s. 1

Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rok: I Semestr: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, s. 1 Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy Rok: I Semestr: 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy, s. 1 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Społeczno- Język angielski, poziom: A2/B1, B.MI.1.J.O.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Uczelnia Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie i Marketing Specjalizacje Negocjator, Menedżer Mediów, Menedżer Kultury,

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA. w Jarocinie. kierunek: ADMINISTRACJA

WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA. w Jarocinie. kierunek: ADMINISTRACJA WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Jarocinie kierunek: ADMINISTRACJA (specjalność: administracja bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe) studia zawodowe stacjonarne Plan studiów i program

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/ 15 NS/ 10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw)

Ekonomiczny Kierunek. S/ 15 NS/ 10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok III Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok III Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok III Studia stacjonarne Specjalność : 1) Ekonomika gospodarki żywnościowej Rok 2014/2015 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Formy przestrzenne...2 Język obcy...6 Komunikacja wizualna...8 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia druku cyfrowego...11 Magisterska Pracownia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: SOCJOLOGIA Rok akademicki 011/01 Europejski System Transferu Punktów 1. Informacja o Wydziale 1.1.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania Podstawy przedsiębiorczości

Program nauczania Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania Podstawy przedsiębiorczości Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie 2013 Program nauczania opracowano w ramach projektu Uczestnik Społeczeństwa Wiedzy zintegrowany system kształcenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH...

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... 7 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I ROZWÓJ REGIONALNY... 7 AUDYT ENERGETYCZNY... 7 AUDYT ŚRODOWISKOWY ORAZ SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM... 10 AUDYT

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE 1. Nazwa u Badania rynku książki Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji Modelowa struktura programu na studiach podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania i informatyki z uwzględnieniem Kompetencji Kluczowych Poradnik Szczecin, kwiecień 2015 Aleksandra Grzesiuk Spis treści

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Katalog ECTS Kierunek Logistyka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 1 II (A) Informacje o programach studiów-opis ogólny Kierunek Logistyka II.A.1 II.A.2 Przyznawane kwalifikacje

Bardziej szczegółowo