Przesłanki internacjonalizacji przedsiębiorstw e-commerce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przesłanki internacjonalizacji przedsiębiorstw e-commerce"

Transkrypt

1 Magdalena Grochal * Przesłanki internacjonalizacji przedsiębiorstw e-commerce Wstęp Handel elektroniczny, czyli e-commerce stał się nie tyle alternatywą, co koniecznością dla większości przedsiębiorców. Niektórzy z nich zaczynają od stopniowego przenoszenia dotychczasowej działalności w wirtualną przestrzeń, inni od razu podejmują się jej w internetowej rzeczywistości. Najistotniejszy jest jednak fakt, iż od początku pojawienia się na stronach WWW przedsiębiorstwo prezentuje swoją ofertę w międzynarodowej skali, pokonując bariery geograficzne, a często i językowe. Natychmiastowy dostęp do globalnego rynku, redukcja kosztów sprzedaży i dystrybucji, możliwość dywersyfikacji oferty produktowej przy niewielkich nakładach oraz niezależny od pory dnia kontakt z klientem, dają niespotykane możliwości rozwoju międzynarodowego [Chung- Shing, 2001]. Celem artykułu jest przedstawienie przesłanek determinujących proces internacjonalizacji przedsiębiorstw e-commerce. Literatura dostarcza wielu opracowań teoretycznych i empirycznych tłumaczących proces internacjonalizacji tradycyjnie funkcjonujących przedsiębiorstw, jednak autorzy specjalizujący się w tematyce e-commerce podkreślają ich nieadekwatność w stosunku do charakterystyki funkcjonowania e-przedsiębiorstw, wykorzystujących burzące technologie i innowacje (disruptive technologies and innovation) [Chung-Shing, 2001]. Charakterystyka ta pozwala na zaliczenie przedsiębiorstw e-commerce do grupy przedsiębiorstw born global, które wkraczając na rynek międzynarodowy pomijają typowe dla tradycyjnych modeli internacjonalizacji, etapy umiędzynaradawiania [Varma, 2011]. Krytyczna analiza opracowań modeli internacjonalizacji oraz literatury dotyczącej internacjonalizacji przedsiębiorstw e-commerce (w tym badań empirycznych), pozwoliła na wykazanie czterech grup przesłanek przemawiających za rozpoczęciem procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw zajmujących się e- handlem. Należą do nich przesłanki wynikające z modeli internacjonalizacji, przesłanki ekonomiczne, technologiczne oraz rynkowe. 1.Przesłanki internacjonalizacji przedsiębiorstw e-commerce a modele internacjonalizacji Pierwsze modele internacjonalizacji zostały opracowane na podstawie badań tradycyjnie funkcjonujących przedsiębiorstw produkcyjnych. Głównym czynnikiem rozpoczęcia działalności na rynku międzynarodowym był popyt na rynku macierzystym [Linder, 1961]. Osiągnięcie optymalnego poziomu korzy- * Mgr, Katedra Zarządzania Międzynarodowego, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

2 188 Magdalena Grochal ści skali produkcji wymienia się nie tylko jako przyczynę internacjonalizacji przedsiębiorstwa, ale też determinantę szybkości tego procesu. Wśród barier nieograniczonego wzrostu przedsiębiorstw produkcyjnych Penrose [Penrose, 1959] wskazywała ograniczone zasoby. Podejście behawiorystyczne tej autorki zostało włączone w schemat modeli etapowych internacjonalizacji, takich jak model eksportu Bilkey a i Tesara [Bilkey, Tesar, 1977], a także modele internacjonalizacji Uppsala. W modelu uppsalskim założono występowanie czynników statycznych: wiedzy rynkowej i zaangażowania rynkowego oraz dynamicznych: zaangażowania decyzyjnego i bieżącej działalności [Johanson, Wiedersheim- Paul, 1975]; [Johanson, Vahlne, 1977]. Przedsiębiorstwa born global, których proces internacjonalizacji ma cechy przyśpieszonej internacjonalizacji, przeskakują ustalone w modelu uppsalskim etapy umiędzynaradawiania, stając się teoretycznie niemal natychmiast od momentu wkroczenia na rynek, graczem globalnym [Varma, 2011]. W odniesieniu do ograniczonych zasobów, wpływ Internetu zadziałał korzystnie na rozwój przedsiębiorstw wirtualnych, których funkcjonowanie nie wymaga zaopatrywania się w surowce naturalne lub półprodukty [Moen, Gavlen, Endresen, 2004]. Brak wiedzy na temat rynków zagranicznych jest jedną z głównych barier według uppsalskiego modelu internacjonalizacji. Zdaniem autorów, bieżąca działalność na danym rynku daje wiedzę poznawczą o nim samym, pozwala także na podejmowanie kolejnych decyzji w miarę zmniejszania się niepewności związanej z niewiedzą. Levitt i March (1988) zalecili naśladowanie przez mniejsze firmy najbardziej owocnych posunięć głównych graczy na rynku, co ich zdaniem, wyeliminowałoby problem niepewności. W kontekście przedsiębiorstw born global, przytoczona teoria przez długi czas nie miała zastosowania: nowo powstały wirtualny rynek nie miał zbyt wielu liderów, których pozostali mogliby naśladować. Stąd, propozycja ta wydaje się być równie mocno odbiegająca od realnych warunków rynkowych, co założenia etapowego modelu Uppsala [Forsgren, Hagström, 2007]. Należy jednak zauważyć, że nowe technologie komunikacji nie tylko ułatwiły dostęp do informacji (co przekłada się na zwiększenie poczucia pewności na rynku), ale też wpłynęły na wzrost homogeniczności rynku, przez co kolejna bariera modelu Uppsala dystans psychiczny, zdecydowanie zmniejszył swoje znaczenie [Czinkota, Ursic, 1987]. Dowodem na to są m.in. wyniki badań Bella (1995), które wykazały, że 30-50% badanych firm oferujących oprogramowanie komputerowe, rozpoczęło proces umiędzynaradawiania od wejścia na rynki określane mianem odległych pod względem dystansu psychicznego. Badania udowodniły również, że firmy te wybierały rozmaite formy wejścia na rynki zagraniczne, najczęściej jednak rozpoczynały i poprzestawały na eksporcie bezpośrednim. Wyniki nie potwierdziły zatem założeń modelu uppsalskiego, sugerujących rozpoczęcie procesu internacjonalizacji od eksportu pośredniego i stopniowe przechodzenie przez kolejne etapy, aż do otwarcia filii zagranicznej.

3 Przesłanki internacjonalizacji przedsiębiorstw e-commerce 189 Wpływ na szybkość internacjonalizacji mają również udziałowcy i kooperanci. Jak wykazano, zapomniana w modelu uppsalskim grupa udziałowców domaga się znacznie szybciej podjętych decyzji o rozpoczęciu procesu internacjonalizacji, niż wynikałoby to ze stanu wiedzy przedsiębiorstwa na temat zagranicznego rynku bardziej liczy się szybki zysk. Jednocześnie nie jest to próba uniknięcia uppsalskiego etapu nabywania wiedzy rynkowej (co ma miejsce w przypadku strategii przeszczepiania wiedzy poprzez zatrudnianie w firmie doświadczonych na rynku międzynarodowym pracowników) 1, a zupełne jego zignorowanie [Forsgren, Hagström, 2007]. Relacje z udziałowcami i innymi uczestnikami rynku są zatem kolejnym nie uwzględnionym aspektem w modelu Uppsala. Eksplorowanie rynków zagranicznych jest niejako inwestycją w specyficzne sieci klientów i kanałów dystrybucji, co sprawia, że etap ten jest o wiele bardziej czasochłonny niż analiza barier ekonomicznych, prawnych i kulturowych. Inwestowanie w relacje musi uwzględniać stopniowe poznawanie zdolności i umiejętności kooperantów to podstawowe założenie teorii sieciowej z powodzeniem wypełnia luki teoretyczne modelu Uppsala. Powstaje jednak pytanie, jak w tym kontekście zachowują się przedsiębiorstwa e-commerce, które zbierają dane na temat swoich klientów poprzez Internet czy podlegają tym samym mechanizmom, które przedstawiono w teorii sieciowej? I czy są w stanie wykorzystać zwykły potencjał stworzonej przez siebie sieci relacji (unikając przy tym znacznych nakładów inwestycyjnych) w celu przyśpieszenia procesu internacjonalizacji [Forsgren, Hagström, 2007]? Alajoutsijärvi [2000] wykazał, że dla wielu małych firm sprzedających oprogramowanie, bliska relacja z nabywcami jest kluczowa dla interesów firmy, co skłania je do utrzymywania bezpośrednich relacji z najważniejszymi klientami. Również wspomniane wcześniej wyniki badań Bella dotyczące wybierania nawet bardzo odległych geograficznie lub kulturowo rynków przez drobnych sprzedawców oprogramowania, tłumaczone są umiędzynaradawianiem się sieci relacji. Badane firmy wkraczały bowiem na te zagraniczne rynki, na których posiadały już klientów lub kooperantów były to najczęściej firmy e-commerce dystrybuujące lub korzystające ze sprzedawanego oprogramowania. Dodatkowe badania wykazały, że internacjonalizacja małych firm informatycznych ma miejsce już po roku od rozpoczęcia działalności, przy udziale kilku głównych partnerów biznesowych oraz poprzez ich sieć komunikacji z rynkiem. Po 3-4 latach firma rozpoczyna rozwój własnej sieci relacji, budowanej na podstawie lub poza relacją inicjującą umiędzynarodowienie. Osiągany jest dzięki temu wzrost i rozwój na rynku zagranicznym [Forsgren, Hagström, 2007]. Wyniki wcześniejszych badań sugerują jednak, że sieć relacji staje się determinantą tylko w przypadku, gdy decyzji wymaga kierunek internacjonalizacji. Jako przykład podano dwie spośród badanych firm, które mimo braku zain- 1 [Huber, 1991]

4 190 Magdalena Grochal teresowania rynkiem australijskim wybrały go z powodu utrzymywanej więzi z tamtejszymi dystrybutorami. Z kolei brak partnera na rynku europejskim spowodował odwołanie decyzji o wejściu na ten rynek, do momentu znalezienia odpowiedniego [Moen, Gavlen, Endresen, 2004]. 2.Rozwój technologii jako przesłanka internacjonalizacji przedsiębiorstw e-commerce Utrzymywanie się takich sieci relacji i powstanie ich w tak szybki sposób jest możliwe dzięki wykorzystaniu Internetu. Jego rozwój spowodował wyeliminowanie barier i granic oddzielających korporacje i państwa. Handel niegdyś ograniczony do obszarów lokalnych i regionalnych, rozwija się dziś międzynarodowo. Wielu autorów porównuje e-handel do rewolucji przemysłowej XIX wieku, tyle że obecnie główną rolę odgrywa nie maszyna parowa a komunikacja. Nathan Myhrvold, szef ds. technologii firmy Microsoft, jest twórcą wielokrotnie cytowanego zdania: Sieć WWW nieodwracalnie zmieni oczekiwania klientów odnośnie usług i wygody robienia zakupów. Jak zauważył Wymbs, możliwość prowadzenia działalności usługowej B2B lub B2C poprzez sieć internetową rośnie zgodnie z założeniami prawa Metcalfe a: wartość sieci jest równa kwadratowi liczby użytkowników przyłączonych do niej [Wymbs, 2000]. Co więcej, rola pośredników w kwestii wyposażenia i systemu dystrybucji nie jest tak ważna jak w tradycyjnie funkcjonującym biznesie. Trudno jest również wycenić wartość licencji, kiedy koszty produkcji są niemal zerowe od momentu, w którym produkt zostanie wypuszczony na rynek. Te charakterystyczne dla produktów i usług przedsiębiorstw born global cechy, rozmywają różnice między agentem, dystrybutorem, pośrednim eksporterem czy spółką joint venture. W tym przekonaniu utwierdzają również wyniki badań, które udowodniły, że firmy nie zwracają uwagi na te różnice, a przy wyborze międzynarodowych partnerów poszukują solidności, zdolności do generowania znaczących wyników sprzedaży i przede wszystkim wysokich kompetencji technologicznych [Moen, Gavlen, Endresen, 2004]. Przytoczeni wcześniej Czinkota i Ursic [Czinkota, Ursic, 1987] są zdania, że sieci relacji w połączeniu z nowymi technologiami komunikacji, sprzyjają redukcji dystansu psychicznego. Technologie są w dużej mierze niezależne od różnic kulturowych, co przekłada się na zniesienie tej bariery. Z drugiej strony powstaje nowa bariera poziomu technologicznego poszczególnych krajów, który może utrudnić wejście na dany rynek przedsiębiorstw, bazujących na zaawansowanych technologiach i obsługujących najczęściej transnarodowe nisze rynkowe. Jednak relacja między technologią a barierami kulturowymi i psychicznym dystansem, wydaje się być oczywista. Na początku lat 90. XX wieku panowało przekonanie, że Internet i globalizacja ułatwią transfer wiedzy rynkowej, zmniejszając znaczenie barier językowych i kulturowych [Moen, Gavlen, Endresen, 2004]. W przytoczonych badaniach nad przedsiębiorstwami born global wykazano, że firmy decydują się na wejście na psychicznie bliski rynek, poprzez istniejącą sieć relacji. Jednak

5 Przesłanki internacjonalizacji przedsiębiorstw e-commerce 191 ich dalsze wybory rynków zagranicznych są znacznie mniej uzależnione od dystansu psychicznego, co zawdzięczane jest Internetowi [Forsgren, Hagström, 2007]. Przyśpieszone tempo rozwoju Internetu przekłada się na zwiększenie możliwości internacjonalizacji firm. Znaczący jest fakt, że większość przedsiębiorstw born global pochodzi z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych wspólny język ułatwił komunikację i budowę nowych sieci relacji [Moen, Gavlen, Endresen, 2004]. Autorzy podkreślają rolę Internetu jako narzędzia dającego ogromne możliwości w poszukiwaniu partnerów biznesowych i utrzymywaniu relacji z nimi w każdej małej firmie. Badania nad przedsiębiorstwami born global wykazały, że Internet jest używany przez nie do podtrzymywania sieci relacji, głównie z powodu możliwości dystrybucji informacji niezależnie od barier geograficznych i czasu. Badane firmy wskazały jako główne narzędzie komunikacji z zagranicznymi partnerami. Wybór ten wytłumaczono wygodą związaną z brakiem synchroniczności w komunikowaniu się w ten sposób [Moen, Gavlen, Endresen, 2004]. Opracowanie Osarenkhoe [Osarenkhoe, 2009] wykazało, że Internet przyczynił się do wzrostu konkurencyjności na globalnym rynku małych firm o nieetapowym procesie internacjonalizacji. Stało się tak za sprawą możliwości utrzymywania kontaktu z klientem przy jednoczesnym ograniczeniu czasochłonnych i kosztownych podróży. Internetowi sprzedawcy są w stanie zaprezentować produkty potencjalnym klientom w sposób tani i natychmiastowy, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, wykorzystując nie tylko pliki zdjęciowe, ale i video oraz telekonferencje. Cytowany w artykule Osarenkhoe (2009) Hitt, przypisuje rewolucji technologicznej przekształcanie schematów i procesów organizacji oraz kreowanie nowych możliwości rozwoju międzynarodowego na coraz szybciej integrującym się i pozbawianym granic rynku globalnym. Digitalizacja ułatwiła powielanie produktów, usług, systemów i procesów. Niektórzy autorzy uznają sprzedaż internetową za jeden z pierwszych etapów internacjonalizacji, odpowiadający etapowi eksportu bezpośredniego w tradycyjnie funkcjonującym przedsiębiorstwie. Gdyby nie Internet, wiele firm byłoby pozbawionych takiej możliwości internacjonalizacji, a z drugiej strony równie wiele firm na tej fazie umiędzynarodowienia poprzestaje [Hodgkinson, 2008]. 3.Ekonomiczne przesłanki internacjonalizacji firm e-commerce Ekonomika wymiany informacji, bez utraty wartości treści przekazu jest tylko jedną z przesłanek internacjonalizacji, łączącą ograniczenie kosztów za pomocą technologii. Wirtualne przedsiębiorstwa wykorzystują scentralizowane wokół technologii informatycznych modele biznesu, które są nie tylko przedmiotem aktywów, ale kluczowym elementem różnicującym przedsiębiorstwo względem pozostałych. Związane z nimi niższe koszty przemawiają za wzrostem konkurencyjności przedsiębiorstw e-commerce na międzynarodowym rynku [Wymbs, 2000].

6 192 Magdalena Grochal Tradycyjna ekonomia przedstawia proces tworzenia wartości jako przeobrażenie zasobów X (surowców, półproduktów, materiałów) w dobro Y (zobacz rysunek 1). Przeobrażenie to następuje dzięki procesom nadającym wartość zasobom X: modyfikacji, transportowi, kontroli i składowania [Meredith, Schaffer, 1991]. Procesy te są wspierane przez systemy wspomagania produkcji i zarządzania, systemy zarządzania jakością oraz restrukturyzację. Rysunek 1. Proces tworzenia wartości przedsiębiorstw X Y X zasoby (tradycyjne przedsiębiorstwa) lub dane (przedsiębiorstwa e-commerce) - proces transformacji Y dobro (produkt lub usługa) Żródło: Input output transformation process, w: Chung-Shing L. (2001), An Analytical framework for evaluating e-commerce business models and strategies, Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy, vol. 11, No. 4, MCB University Press. W cyfrowej ekonomii X przedstawia dane lub informację, z których powstają posiadające wartość produkty lub usługi (Y). Proces kreowania wartości składa się w tym przypadku z pięciu elementów: zdobywania, organizacji, wyboru, wytworzenia i dystrybucji [Rayport, Sviokla, 1995]. Managerowie powinni zatem nie skupiać się jak w tradycyjnym podejściu, na udoskonalaniu procesów przetwarzających zasoby X w dobro Y, a wykorzystać burzącą (z ang. disruptive) naturę e-handlu oraz opracować taki sposób zbierania i przetwarzania informacji, który przełożyłby się na jak najwyższą wartość dla klienta. Nieutracenie nawet fragmentu informacji w trakcie i po procesie tworzenia wartości oraz rozpowszechnienie jej przez jak największą liczbę osób powoduje wzrost jej wartości. Jednym z celów tradycyjnych przedsiębiorstw produkcyjnych jest osiągnięcie efektu skali (zmniejszenie kosztów produkcji dodatkowej jednostki produktu) lub ekonomii zakresu (zmniejszenie kosztów produkcji poprzez produkowanie więcej niż jednego rodzaju produktu jednocześnie). Jest to podstawowy motyw rozpoczęcia procesu internacjonalizacji, gdyż przy większej ilości rynków zbytu efekty te są łatwiejsze do uzyskania [Chung-Shing, 2001]. E-commerce i wirtualny łańcuch wartości zredefiniowały pojęcie ekonomii skali na rynkach zdominowanych przez duże przedsiębiorstwa [Rayport, Sviokla, 1995]. Internetowe sklepy również mogą korzystać z możliwości dzielenia kosztów stałych przez wielkość bazy nabywców, oferując zmodyfikowany asortyment dóbr dla najczęściej odwiedzających ich klientów. Jest to zatem odmienne popytowe podejście, w stosunku do wyrażanej podażą, tradycyjnie pojmowanej ekonomii skali. W przeciwieństwie do podażowego efektu skali, podejście popytowe nie powoduje, że koszt kolejnej jednostki dobra w pewnym momencie wzrośnie [Chung-Shing, 2001]. Efekt ten jest oczywistą przesłanką w kierunku internacjonalizacji przedsiębiorstw e-commerce.

7 Przesłanki internacjonalizacji przedsiębiorstw e-commerce 193 Ekonomia zakresu jest z kolei osiągana przez e-firmy poprzez tworzenie pojedynczego zestawu cyfrowych aktywów (np. bazy danych o klientach), dzięki któremu dostarczana wartość może objąć wiele różnorodnych i oddzielnych rynków. Ta popytowa strona ekonomii zakresu wraz z popytową ekonomią skali dodatkowo wzmacnia efekt sieci (wzrost wartości produktu przez zwiększenie liczby jego użytkowników). Amazon.com dominuje na wirtualnym rynku dzięki silnej relacji ze swoimi klientami, wytworzonej dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu cyfrowych aktywów. Firma jest w stanie zwiększyć swój zakres poprzez sprzedaż produktów i usług wielu różnym sektorom przemysłowym. Również tradycyjnie funkcjonujące sklepy otwierają swe wirtualne oddziały, aby korzystać z efektu zakresu, rozłożenia kosztów stałych na większą bazę klientów oraz oferowania dóbr w większej liczbie kategorii [Chung-Shing, 2001]. 4.Specyfika wirtualnego rynku i jej wpływ na internacjonalizację przedsiębiorstw e-commerce Informacja stanowi dla przedsiębiorstw źródło przychodów [Rayport, Sviokla, 1995]. Jak już wspomniano, informacja i wiedza mogą być w cyfrowej ekonomii produkowane i dystrybuowane przy niemal zerowym koszcie krańcowym. Różnorodna oferta może być prezentowana z pominięciem kosztów wynajmu i wyceniana w czasie rzeczywistym. Ten ostatni aspekt jest bardzo istotny, gdyż w przypadku e-commerce cena produktu lub usługi może być wyceniona poniżej kosztu jednostkowego nawet w perspektywie długoterminowej, jeżeli tylko pozostałe opłaty i koszty pozostaną zrównoważone. Równie ważne jest wykorzystanie efektu synergii, który w e-handlu osiąga się przez zbilansowanie przychodów z pojedynczej strony internetowej oraz jednego dwóch kluczowych produktów [Chung-Shing, 2001]. Prowadzenie działalności w skali międzynarodowej powinno dodatkowo zwiększać te przychody. Gossain i Kandiah [1998] podkreślali znaczenie zaufania wzmacniającego efekt synergii, w celu osiągnięcia pożądanych dochodów. Dowiedli, że klienci nadają większą wartość możliwości zrobienia różnorodnych zakupów w jednym znanym i zaufanym sklepie internetowym. Jako wzorce mogą służyć takie sklepy jak Amazon.com czy Edmunds.com, które oferują komplementarne produkty i usługi będąc jednocześnie jednym, zaufanym źródłem dostaw. Zapotrzebowanie na dobra specjalistyczne bądź wysoce zindywidualizowane są kolejnym motorem wzrostu przedsiębiorstw born global. Nisze rynkowe jako przesłanka internacjonalizacji są wskazywane przez wielu autorów przytoczonych przez Varmę [Varma, 2011]. Wąska specjalizacja staje się obecnie głównym narzędziem na wysoce konkurencyjnym rynku krajowym i międzynarodowym. Wykazano, że jedynym warunkiem przetrwania dla badanych firm e-commerce jest osiągnięcie szybkiego dostępu do międzynarodowych rynków docelowych oraz proporcjonalny do rozwoju technologicznego wzrost innowacyjności oferowanych produktów [Osarenkhoe, 2009].

8 194 Magdalena Grochal Czynnikiem powodującym rozpoczęcie procesu internacjonalizacji, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i długości działania na rodzimym rynku, jest skracający się cykl życia produktu. Ciągły rozwój technologiczny powoduje konieczność dostosowywania poszczególnych dóbr oraz amortyzowania nakładów badawczo-rozwojowych. Dodatkowo technologia umożliwiająca łatwą replikację cyfrowych produktów sprawia, że nawet w czasie ich krótkiego cyklu życia, można dostarczyć je niskim kosztem do każdego odbiorcy [Varma, 2011]. Istotną przesłanką jest również zdolność do obniżenia poziomu ryzyka działalności przy pomocy opisanych powyżej sieci relacji oraz zaangażowania osób doświadczonych na danym rynku zagranicznym. W warunkach dynamicznej niepewności najlepiej radzą sobie managerowie przedsiębiorstw born global, którzy wykazują według badań większe zdolności do podejmowania i zarządzania ryzykiem, niż tradycyjni przedsiębiorcy. Osoby te mają już najczęściej doświadczenie na rynku międzynarodowym, jednak kluczowe stają się po raz kolejny sieci relacji, ułatwiające wybór wejścia na pierwszy rynek zagraniczny [Osarenkhoe, 2009]; [Moen, Gavlen, Endresen 2004]. Dodatkowo korzyści z sieci relacji mogą być osiągane z przewagi uczenia się (z ang. learning advantage), czyli czerpania wiedzy o rynkach zagranicznych. Wiedzę taką jest znacznie łatwiej zdobyć funkcjonując w międzynarodowej sieci relacji i wkraczając na międzynarodowe rynki bezpośrednio. Badania dowiodły, że firmy nie mające stabilnej i pewnej sytuacji na rynku macierzystym, osiągają sukces w działalności zagranicznej z pomocą takiej właśnie strategii wejścia [Osarenkhoe, 2009]. Specyfika działalności internetowej pozwala na wymianę wiedzy oraz doświadczeń, które uważane są za główny czynnik internacjonalizacji. Wywierają one także bezpośredni wpływ na przebieg tego procesu. Mechanizmy wymiany wiedzy (np. On-Line Communities of Practice) oraz formalna i nieformalna współpraca przez Internet nad pracami badawczo-rozwojowymi, sprzyjają gromadzeniu, wymianie i tworzeniu sieci relacji, przyśpieszających proces internacjonalizacji małych przedsiębiorstw [Loane, 2005]. Przedsiębiorcy e-commerce spotykają się z wieloma inicjatywami wspomagającymi ich rozwój na międzynarodową skalę. Państwa dostrzegają ich znaczenie i traktują jako kolejną gałąź eksportu, głównie w rozwijających się krajach afrykańskich. Federacja Towarzystwa Ghanijskich Eksporterów (FA- GE, z ang. Federation of Association of Ghanaian Exporters) w ramach promocji e-commerce zwiększyła nakłady na wyposażenie i budowę odpowiedniej infrastruktury [Hinson, Sorenson, 2006]. Rządowe agencje służą też do stwarzania odpowiednich warunków stymulujących e-firmy do międzynarodowego rozwoju [Rutashobya, Jaensson, 2004]. Ograniczenia prawne w krajach rozwiniętych są znikome, a odpowiedzią na nie są alianse strategiczne. Nowe technologie są dzięki nim rozpowszechniane szybko i efektywnie, natomiast wejście na rynek staje się łatwiejsze poprzez unikanie wielu restrykcji rządowych [Osarenkhoe, 2009]

9 Przesłanki internacjonalizacji przedsiębiorstw e-commerce 195 Zakończenie Przestrzeń wirtualna znosi wiele barier wykazywanych w modelach internacjonalizacji. Bariery psychologiczne są pokonane dzięki dostępowi do międzynarodowych źródeł danych oraz możliwości wymiany wiedzy, skutkuje to także zwiększeniu międzynarodowej świadomości i pewności. Internet upraszcza prowadzenie eksportu dzięki cyfrowemu przesyłowi dokumentów, płatności i innych formalnych zobowiązań. Niskie koszty internetowych badań rynkowych oraz szybka informacja zwrotna ze strony klientów, pomagają znieść bariery organizacyjne i operacyjne [Moen, Gavlen, Endresen 2004]. Cyfryzacja produktów i usług przyczynia się do przyśpieszonego tempa rozwoju internetowych przedsiębiorstw, poprzez ułatwienie replikacji i dystrybucji dóbr, osiągnięcie efektu skali i zakresu oraz dostosowania się do skracającego się cyklu życia produktów. Konkurowaniu na globalnym rynku sprzyja specjalizacja i kierowanie produktów do nisz rynkowych, a dotarcie do nich dzięki technologii internetowej stało się łatwiejsze niż kiedykolwiek. Internet pozwala na budowanie trwałej sieci relacji oraz bazy klientów, pozwalających na przeskoczenie tradycyjnie pojmowanych etapów internacjonalizacji. Niskie koszty stałe oraz łatwość zaprezentowania oferty na zagranicznym rynku powodują szybkie osiągnięcie efektu zakresu. Działania rządowe ułatwiają dystrybucję i eksport, co stanowi dodatkową zachętę do rozpoczęcia procesu internacjonalizacji przez przedsiębiorców e-commerce. Literatura 1. Alajoutsijarvi K., Mannermaa K., Tikkanen H. (2000), Customer relationships and the small software firm a framework for understanding challenges faced in marketing, Information & Management, Vol. 37 No Bell J. (1995), The internationalization of small computer software firms a further challenge to stage theories, European Journal of Marketing, Vol. 29 No Bilkey W.J., Tesar G. (1977), The export behavior of smaller Wisconsin manufacturing firms, Journal of International Business Studies, Vol. 8 No Chung-Shing L. (2001), An analytical framework for evaluating e-commerce business models and strategies, Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy, Vol. 11 No Czinkota M.R., Ursic M.L. (1987), A refutation on psychic distance effect on export development, Developments in Marketing Science, Vol. X. 6. Forsgren M., Hagström P. (2007), Ignorant and impatient internationalization? The Uppsala model and internationalization patterns for Internetrelated firms, Critical perspectives on international business Vol. 3 No Gossain S., Kandiah G. (1998), Reinventing value: the new business ecosystem', Strategy & Leadership, Vol. 26 No. 5, November-December.

10 196 Magdalena Grochal 8. Hinson R., Sorensen O. (2006), E-business and small Ghanaian exporters. Preliminary micro firm explorations in the light of a digital divide, Online Information Review, Vol. 30 No Hodgkinson A. (2008), What drives regional export performance? Comparing the relative significance of market determined and internal resource factors, Australasian Journal of Regional Studies, Vol. 14, No Johanson J., Vahlne J.E. (1977), The internationalization process of the firm a model of knowledge development and increasing market commitments, Journal of International Business Studies, Vol. 8 No Johansson J., Wiedersheim-Paul F. (1975), The internationalization of the firm: four Swedish cases, Journal of Management Studies, Vol. 12 No Levitt B., March J.G. (1988), Organizational learning, Annual Review of Sociology, Vol Linder B.S. (1961), An Essay in Trade and Transformation, John Wiley, New York, NY. 14. Loane S. (2005), The role of the internet in the internationalisation of small and medium sized companies, Journal of International Enterpreneurship, Vol. 3 No Meredith J.R., Schaffer S.M. (1999), Operations Management for MBAs, John Wiley & Sons, New York, NY. 16. Moen Ø., Gavlen M., Endersen I. (2004), Internationalization of small, computer software firms. Entry forms and market selection, European Journal of Marketing, Vol. 38 No. 9/ Osarenkhoe A. (2009), An integrated framework for understanding the driving forces behind non-sequential process of internationalisation among firms, Business Process Management Journal, Vol. 15 No Penrose E.T. (1959), The Theory of Growth of the Firm, Blackwell, Oxford. 19. Rayport J.F., Sviokla J.J. (1995), Exploiting the virtual value chain, Harvard Business Review, November-December. 20. Rutashobya L., Jaensson J.E. (2004), Small firms internationalization for development in Tanzania. Exploring the network phenomenon, International Journal of Social Economics, Vol. 31 No. 1/ Varma S. (2011), Born global acquirers from Indian IT: an exploratory case study, International Journal of Emerging Markets, Vol. 6 No Wymbs C. (2000), How e-commerce is transforming and internationalizing service industries, Journal of Services Marketing, Vol. 14 No. 6 Streszczenie Celem artykułu jest przedstawienie i opis przesłanek internacjonalizacji przedsiębiorstw e-commerce, powstały w wyniku krytycznej analizy literatury. Przesłanki podzielono na cztery grupy, do których należą: przesłanki wynikające z modeli internacjonalizacji przedsiębiorstw, przesłanki technologiczne, ekonomiczne oraz rynkowe. W przedstawieniu przesłanek wynikających z modeli internacjonalizacji przedsiębiorstw, szczególna uwaga została poświęcona znaczeniu teorii sieci oraz wpływom

11 Przesłanki internacjonalizacji przedsiębiorstw e-commerce 197 relacji na rozpoczęcie procesu internacjonalizacji w przypadku przedsiębiorstw born global. Omówione zostały technologiczne aspekty, przyczyniające się do burzącej natury internacjonalizacji przedsiębiorstw e-commerce. Opisano wpływ technologii na znoszenie barier procesu umiędzynaradawiania oraz na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw i sieci relacji. W odniesieniu do przesłanek ekonomicznych, podkreślone zostało pozytywne znaczenie internacjonalizacji w osiąganiu efektu skali i zakresu przez przedsiębiorstwa e-commerce. Przedstawiono proces tworzenia wartości oraz znaczenie informacji w cyfrowej ekonomii. Dokonano również analizy przesłanek internacjonalizacji wynikających ze specyfiki wirtualnego rynku. Omówione zostało m.in. znaczenie nisz rynkowych, efektu synergii i zaufania, dających wymierne rezultaty po wejściu na rynki zagraniczne. Słowa kluczowe born global, handel elektroniczny, internacjonalizacja Premisses of internationalization of e-commerce companies (Summary) Article determines premisses of the internationalization process which arise from the models of internationalization, as well as technological, economical and marketbased background for the e-commerce companies. The main aim of the paper is to describe the above mentioned premises after critical analysis of specified literature. Results of quoted research provided knowledge about the influence of network relationships, value creation, scale and scope effect, niche strategy and technological changes in the e-commerce companies and their internationalization process. Key words born global, e-commerce, internationalization

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Ekspansja firm na rynki zagraniczne Strategie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Magdalena Grochal-Brejdak Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 22 października 2012 1 2 1 Czym

Bardziej szczegółowo

Wejście na rynek zagraniczny model podejmowania decyzji

Wejście na rynek zagraniczny model podejmowania decyzji Wejście na rynek zagraniczny model podejmowania decyzji Model podejmowania decyzji 1. Analiza zasobów przedsiębiorstwa 2. Analiza rynków docelowych 3. Analiza ryzyka 4. Określenie celów ekspansji zagranicznej

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

Otoczenie biznesu międzynarodowego Nowe technologie

Otoczenie biznesu międzynarodowego Nowe technologie Otoczenie biznesu międzynarodowego Nowe technologie TEMATYKA ZAJ ĘĆ prof.andrzej Sznajder Charakterystyka Nowej Gospodarki, cyfrowi konsumenci, rozwój Internetu na świecie, wpływ Internetu i technologii

Bardziej szczegółowo

MYŚL GLOBALNIE, DZIAŁAJ GLOBALNIE. dr Katarzyna Blanke- Ławniczak

MYŚL GLOBALNIE, DZIAŁAJ GLOBALNIE. dr Katarzyna Blanke- Ławniczak MYŚL GLOBALNIE, DZIAŁAJ GLOBALNIE dr Katarzyna Blanke- Ławniczak URUCHOM W SOBIE: 1. Global-mind-set, czyli globalną mentalność chęć i umiejętność eksploracji świata, poszukiwanie nowych trendów i możliwości.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja procesów odlewniczych Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Jerzy Duda, Adam Stawowy www.pi.zarz.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz Internetowe modele biznesowe dr Mirosław Moroz Zagadnienia A. Co to jest model biznesowy B. Tradycyjne modele biznesowe C. Internetowe modele biznesowe Co to jest model biznesowy Model biznesowy określa

Bardziej szczegółowo

Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn, 08 listopada 2012. Radosław Mazur

Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn, 08 listopada 2012. Radosław Mazur 2012 Własny e-biznes - od pomysłu przez rozwój na rynku lokalnym po plany ekspansji zagranicznej - na przykładzie startupów e-biznesowych AIP w Olsztynie Radosław Mazur Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Etap rozwoju. Geografia

Etap rozwoju. Geografia 2 Sektor Etap rozwoju Wartość inwestycji e-commerce technologie i usługi mobilne media cyfrowe finansowanie wzrostu i ekspansji 1,5-5 mln EUR Geografia Polska i inne kraje CEE 3 Spółki portfelowe MCI.Techventures

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE OTWARTE W POLSKIM PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

INNOWACJE OTWARTE W POLSKIM PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM INNOWACJE OTWARTE W POLSKIM PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM prof. UWM, dr hab. Małgorzata Juchniewicz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 1. Główne tendencje: Wprowadzenie stale rosnąca złożoność otoczenia

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Wojciech Burzyński Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Warszawa, 8 kwietnia

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ELEKTRONICZNA I AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA Handel elektroniczny

GOSPODARKA ELEKTRONICZNA I AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA Handel elektroniczny 1 GOSPODARKA ELEKTRONICZNA I AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA Handel elektroniczny PRZEBIEG SZKOLENIA 2 wprowadzenie i podstawowe definicje, sektory i relacje e-biznesu, klasyfikacja modeli e-biznesu, e-handel

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

Materiał do użytku wewnętrznego dla studentów PWSZ w Głogowie. Globalny kontekst zarządzania. Otoczenie kulturowe i wielokulturowe

Materiał do użytku wewnętrznego dla studentów PWSZ w Głogowie. Globalny kontekst zarządzania. Otoczenie kulturowe i wielokulturowe Materiał do użytku wewnętrznego dla studentów PWSZ w Głogowie Globalny kontekst zarządzania Otoczenie kulturowe i wielokulturowe Źródło: opracowano na podstawie R.W.Gryffin, Podstawy zarządzania organizacjami.

Bardziej szczegółowo

International Business - studia licencjackie i magisterskie

International Business - studia licencjackie i magisterskie International Business - studia licencjackie i magisterskie Wydział Zarządzania Agenda 1. Trochęhistorii 2. Inspiracje i wzorce 3. Program studiów i sylwetka absolwenta 4. Formy prowadzenia i organizacja

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

DOOK S.A. al. Kasztanowa 3a Wrocław

DOOK S.A. al. Kasztanowa 3a Wrocław Globalny rynek usług IT Na globalny rynek działalności Emitenta składają się trzy główne części: Business Process Outsourcing outsourcing procesów biznesowych, na który składają się rozwiązania informatyczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT

Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT 2012 Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT Krzysztof Tomkiewicz Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 AGENDA Nowe modele biznesowe Analiza łańcucha wartości Kapitał informacyjny

Bardziej szczegółowo

Wykład 9 Globalizacja jako wyznacznik działań strategicznych

Wykład 9 Globalizacja jako wyznacznik działań strategicznych Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 9 Globalizacja jako wyznacznik działań strategicznych Plan wykładu Idea globalizacji Taktyka globalizacji Podejścia globalizacji Nowe wartości

Bardziej szczegółowo

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej Title of the presentation firmy na danym Date

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie. Co to takiego?

Pozycjonowanie. Co to takiego? Pozycjonowanie Co to takiego? WSTĘP SEO to akronim angielskiej nazwy Search Engine Optimization, czyli optymalizacja witryn internetowych pod kątem wyszukiwarek. Pozycjonowanie w uproszczeniu skupia się

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA 1. Klaster / Klastering Strona 1 Rys historyczny Inicjatywy klastrowe powstają w wyniku polityki rozwoju gospodarczego lub też w wyniku wydarzeń, które skłaniają

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, styczeń 2011 r. Profil działalności Power Price Podstawowym przedmiotem działalności spółki Power Price S.A. jest obsługa platformy e-commerce przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

Open innovation. "It is not enough just to be innovative. It is essential to be innovative all the time." Pinelli, Ernst & Young, 2012

Open innovation. It is not enough just to be innovative. It is essential to be innovative all the time. Pinelli, Ernst & Young, 2012 Open innovation. "It is not enough just to be innovative. It is essential to be innovative all the time." Pinelli, Ernst & Young, 2012 Projekt Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Profil Absolwenta - studenci są przygotowani do: pełnienia funkcji menedżerskich i budowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Autor: Marcin Kłak Wstęp Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych 1.1. Rola i znaczenie wiedzy 1.1.1. Pojęcia i definicje

Bardziej szczegółowo

Między młotem technologicznych możliwości e-biznesu a kowadłem możliwości jego logistycznej obsługi

Między młotem technologicznych możliwości e-biznesu a kowadłem możliwości jego logistycznej obsługi Między młotem technologicznych możliwości e-biznesu a kowadłem możliwości jego logistycznej obsługi Prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski Prof. Krzysztof Rutkowski 1 Czasy Duplologistyki w Polsce skończyły

Bardziej szczegółowo

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Grupa Selena Rok założenia: 1992 Siedziba: Polska, Europa Spółka giełdowa: notowana na Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Plan wykładu Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Metoda SWOT Cele przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz 2011 Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych Maciej Bieokiewicz Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Społeczna Odpowiedzialnośd Biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza wraz z inteligentną specjalizacją regionu. Warszawa, 26 listopada 2013 r.

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza wraz z inteligentną specjalizacją regionu. Warszawa, 26 listopada 2013 r. Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza wraz z inteligentną specjalizacją regionu 1 Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza (RSI) horyzontalny dokument strategiczny, uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA

UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA Transakcje Spot (Transkacje natychmiastowe) Transakcje terminowe (FX Forward) Zlecenia rynkowe (Market Orders) Nasza firma Powstaliśmy w jednym, jasno

Bardziej szczegółowo

NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE

NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE Przewodnik dla przedsiębiorców o nowych możliwościach finansowania z programu Instrument dla MŚP w ramach Horyzontu 2020 80 mld euro na innowacje! HORYZONT 2020 to największy

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII Przedmowa CZĘŚĆ I. WSTĘP Rozdział 1. Koncepcja strategii Rola strategii w sukcesie Główne ramy analizy strategicznej Krótka historia strategii biznesowej Zarządzanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje.

Inteligentne specjalizacje. Inteligentne specjalizacje. Jak Kujawsko-Pomorskie może stać się liderem regionów? Kujawsko-Pomorskie: Moje miejsce na ziemi Trochę historii czyli jak dawniej bywało budowanie przewagi regionu Trochę o

Bardziej szczegółowo

Zmień taktykę przejdź do ofensywy! Staw czoła cyfrowej transformacji!

Zmień taktykę przejdź do ofensywy! Staw czoła cyfrowej transformacji! Zmień taktykę- przejdź do ofensywy. Staw czoła cyfrowej transformacji. Zmień taktykę przejdź do ofensywy! Staw czoła cyfrowej transformacji! Prezentacja wyników badania IDC w Polsce na tle badań globalnych

Bardziej szczegółowo

Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2

Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2 Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2 Do niedawna uwaga przedsiębiorców (funkcjonujących na rynkach zagranicznych lub zamierzających na nie wejść) skupiała się głównie na czynnikach

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI NA KIERUNKU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI NA KIERUNKU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA ZAGADNIENIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI NA KIERUNKU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA 1. Specjalizacja międzynarodowa pojęcie, determinanty, typy 2. Bilans płatniczy

Bardziej szczegółowo

w mld USD MOFCOM UNCTAD SAFE Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOFCOM, UNCTAD i SAFE.

w mld USD MOFCOM UNCTAD SAFE Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOFCOM, UNCTAD i SAFE. A. BEZPOŚREDNI 1. Poprzez działalność produkcyjną lub usługową import technologii ze spółki macierzystej i wykorzystywanie jej w procesie produkcyjnym prowadzenie działalności w branżach wysokiej techniki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY Prof. zw. dr hab. Jan Rymarczyk PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY WYKŁAD I GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ 1. Pojęcie biznesu międzynarodowego 2. Pojęcie globalizacji i jej cechy 3. Stymulatory globalizacji

Bardziej szczegółowo

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej.

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej. Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w projekcie organizowanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości POWIĄZANIA KOOPERACYJNE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW, skierowanym

Bardziej szczegółowo

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42 MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów maximo - Twój klucz do sukcesu Rozwiązania Maximo do zarządzania zasobami i usługami działają w oparciu o całościową strategię,

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

Bartosz Pilitowski Gdański Park Naukowo-Technologiczny Instytut Socjologii UMK

Bartosz Pilitowski Gdański Park Naukowo-Technologiczny Instytut Socjologii UMK Bartosz Pilitowski Gdański Park Naukowo-Technologiczny Instytut Socjologii UMK Uniwersytet w Białymstoku, 2 XII 2010 Plan prezentacji: 1. Wizje komercjalizacji nauki 2. Wizje innowacji 3. Komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o.

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o. Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX Bartosz Marciniak Actuality Sp. z o.o. Prezes Zarządu Społeczeństwo informacyjne społeczeństwo, które znalazło zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników 2010 Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników Paulina Zadura-Lichota Zespół Przedsiębiorczości Warszawa, styczeń 2010 r. Pojęcie inteligentnej organizacji Organizacja inteligentna

Bardziej szczegółowo

Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość

Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość ść : Szał Internetu Przyszłość Internetu a zwłaszcza ebiznesu Cechy i rzeczywistość sklepu internetowego Logistyka: teoria a praktyka w wirtualnym

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Wprowadzenie istota zarządzania wiedzą Wiedza i informacja, ich jakość i aktualność stają się

Bardziej szczegółowo

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030 Warszawa, 1 marca 2012 Kierunki wspierania innowacyjności ci przedsiębiorstw. Wyniki projektu Insight 2030 Beata Lubos, Naczelnik Wydziału Polityki Innowacyjności, Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1)

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) ISTOTA MARKETINGU ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) MARKETING - to proces kreowania wartości na rynku Klient kupuje to co stanowi dla niego wartość. Marketing ma stworzyć takie wartości (np. renomę marki,

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz Czynniki sukcesu w e-biznesie dr Mirosław Moroz Plan wystąpienia Sukces niejedno ma imię Czynniki sukcesu w e-biznesie ujęcie modelowe Składowe modelu Podsumowanie Sukces niejedno ma imię Tym, co wiąże

Bardziej szczegółowo

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Canon Essential Business Builder Program Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Essential Business Builder Program wprowadzenie Prowadzenie działalności w obszarze druku nie jest łatwym zadaniem.

Bardziej szczegółowo

Otoczenie. Główne zjawiska

Otoczenie. Główne zjawiska Otoczenie Coraz bardziej rozległe (globalizacja, wzrost wymiany informacji) Różnorodne (wyspecjalizowane organizacje, specyficzne nisze rynkowe) Niestabilne (krótki cykl życia produktu, wzrost konkurencji,

Bardziej szczegółowo

Miło Cię widzieć. innogy

Miło Cię widzieć. innogy Miło Cię widzieć innogy Miło Cię widzieć, innogy innogy to innowacyjne i zrównoważone produkty oraz usługi, dzięki którym nasi Klienci mogą korzystać z energii w efektywny sposób i podnosić jakość swojego

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Prezentacja zakresu usług. Kompleksowe doradztwo w transferze technologii i komercjalizacji wyników prac badawczych. Warszawa, październik 2014

Prezentacja zakresu usług. Kompleksowe doradztwo w transferze technologii i komercjalizacji wyników prac badawczych. Warszawa, październik 2014 Prezentacja zakresu usług Kompleksowe doradztwo w transferze technologii i komercjalizacji wyników prac badawczych Warszawa, październik 2014 MDDP Nauka i Innowacje zakres działania Kluczowe usługi obejmują:

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Cel, wizja, misja, wartości

Cel, wizja, misja, wartości Cel, wizja, misja, wartości NASZA STRATEGIA Cel, wizja, misja, wartości Kierujemy się jasną, długoterminową strategią. To fundament, który ułatwia nam podejmowanie właściwych decyzji, pozwala koncentrować

Bardziej szczegółowo

IABC/Poland New Technologies in Business Communication Forum 2013 16 maja 2013 r., Warszawa

IABC/Poland New Technologies in Business Communication Forum 2013 16 maja 2013 r., Warszawa Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do objęcia patronatem pierwszej w Polsce konferencji poświęconej nowoczesnym technologiom wykorzystywanym w komunikacji w biznesie organizowanej przez IABC/Poland

Bardziej szczegółowo

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Dr Bogdan Buczkowski Katedra Wymiany Międzynarodowej Konferencja organizowana w ramach projektu Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna rola ubezpieczeń. Doświadczenia Polski na tle wybranych krajów europejskich

Ekonomiczna rola ubezpieczeń. Doświadczenia Polski na tle wybranych krajów europejskich RYSZARD BOCIONG, FRANCISZEK HUTTEN-CZAPSKI Ekonomiczna rola ubezpieczeń. Doświadczenia Polski na tle wybranych krajów europejskich Wielkość rynku ubezpieczeń w Polsce mierzona jako procent PKB rośnie bardzo

Bardziej szczegółowo

Strategiczne gry zarządcze jako innowacyjne narzędzie w edukacji przedsiębiorczej

Strategiczne gry zarządcze jako innowacyjne narzędzie w edukacji przedsiębiorczej Strategiczne gry zarządcze jako innowacyjne narzędzie w edukacji przedsiębiorczej Aleksandra Gaweł Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 21/11/2013 Zawartość prezentacji Istota i cechy gier strategicznych

Bardziej szczegółowo

6.4. Wieloczynnikowa funkcja podaży Podsumowanie RÓWNOWAGA RYNKOWA Równowaga rynkowa w ujęciu statycznym

6.4. Wieloczynnikowa funkcja podaży Podsumowanie RÓWNOWAGA RYNKOWA Równowaga rynkowa w ujęciu statycznym Spis treœci Przedmowa do wydania ósmego... 11 Przedmowa do wydania siódmego... 12 Przedmowa do wydania szóstego... 14 1. UWAGI WSTĘPNE... 17 1.1. Przedmiot i cel ekonomii... 17 1.2. Ekonomia pozytywna

Bardziej szczegółowo

brenewal jest firmą korzystającą z innowacyjnych rozwiązań i narzędzi opartych o WoM marketing w celu optymalizacji i usprawniania działań związanych

brenewal jest firmą korzystającą z innowacyjnych rozwiązań i narzędzi opartych o WoM marketing w celu optymalizacji i usprawniania działań związanych brenewal jest firmą korzystającą z innowacyjnych rozwiązań i narzędzi opartych o WoM marketing w celu optymalizacji i usprawniania działań związanych z marką firmy. Nasz Brand Szybkie fakty Brand brenewal

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT

Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT 2012 Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT Rafał Moś KAELMO Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Agenda Procesy współpracy z kontrahentami Możliwości

Bardziej szczegółowo

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Trendy w e-biznesie Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Agenda Wprowadzenie koncepcja systemu e-biznesu Obszary i modele systemów e- biznesu Korzyści wynikające z przekształcenia przedsiębiorstw w e- biznes Koncepcja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2013 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q3 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Jakie

Bardziej szczegółowo

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku L.p. Nazwa modułu Blok ECTS Specjalność

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku L.p. Nazwa modułu Blok ECTS Specjalność Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku L.p. Nazwa modułu Blok ECTS Specjalność 1. Matematyka A 6 wszystkie 2. Podstawy zarządzania A 6 wszystkie 3. Mikroekonomia A 3 wszystkie 4.

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2010 Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2010 Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2010 Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Data wydania: maj 2010 Języki raportu: polski, angielski www.itandtelecompoland.com

Bardziej szczegółowo

2.3.5. Umiejętności związane z wiedzą 2.4. Podsumowanie analizy literaturowej

2.3.5. Umiejętności związane z wiedzą 2.4. Podsumowanie analizy literaturowej Spis treści 1. Przesłanki dla podjęcia badań 1.1. Wprowadzenie 1.2. Cel badawczy i plan pracy 1.3. Obszar badawczy 1.4. Znaczenie badań dla teorii 1.5. Znaczenie badań dla praktyków 2. Przegląd literatury

Bardziej szczegółowo

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Artykuł wprowadzający do e-debaty Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma istotne

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE 1 Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE Nowoczesna energetyka konwencjonalna Elastyczność i efektywność Nowe technologie i modele biznesowe Redefinicja misji GK PGE konieczne zmiany Nowa

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Część 1. Podstawy kształtowania przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw... 13

Część 1. Podstawy kształtowania przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw... 13 Wstęp (Anna Adamik)... 11 Część 1. Podstawy kształtowania przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw... 13 Rozdział 1. Konkurencyjność i przewaga konkurencyjna MSP w teorii

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Korzyści osiągane poprzez realizację projektów innowacyjnych w podlaskich małych i średnich przedsiębiorstwach Benefits achieved by the implementation of innovative projects in the Podlaskie small and

Bardziej szczegółowo

Bariery innowacyjności polskich firm

Bariery innowacyjności polskich firm Bariery innowacyjności polskich firm Anna Wziątek-Kubiak Seminarium PARP W kierunku innowacyjnych przedsiębiorstw i innowacyjnej gospodarki 1 luty, 2011 Na tle UE niski jest udział firm innowacyjnych w

Bardziej szczegółowo