Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich"

Transkrypt

1 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich Program 125 lat Towarzystwa Chirurgów Polskich Lublin, 9-12 września 2015 roku

2 Spis Treści List Powitalny 3 Organizator 4 Biuro organizacyjne 4 Partnerzy 4 Komitet Organizacyjny 5 Komitet Naukowy 6-7 Patronat Honorowy 8-9 Prezesi Towarzystwa Chirurgów Polskich Partnerzy Kongresu Program Ramowy Program Szczegółowy Sesje Plakatowe Informacje Organizacyjne Warto zobaczyć Dane adresowe Partnerów Kongresu 66-67

3 3 Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, Dostojni Goście Kongresu, Jest mi niezmiernie mi³o powitaæ Pañstwa na 67. Kongresie Towarzystwa Chirurgów Polskich, który przypada w okolicznościach szczególnych, jakim jest Jubileusz lecia istnienia Towarzystwa. Kongres TChP tradycyjnie stanowi miêdzynarodowe forum wymiany pogl¹dów naukowych, jest znakomit¹ okazj¹ do dyskusji na interesuj¹ce problemy kliniczne, wa ne w codziennej praktyce w zakresie chirurgii. Systematyczny postêp wiedzy medycznej, gwa³towny rozwój technologii chirurgicznych, zmieniaj¹ce siê warunki pracy chirurgów, nowe mo liwości edukacyjno-szkoleniowe, interdyscyplinarny charakter wymiany pogl¹dów równie w tym roku znajduj¹ swoje odzwierciedlenie w przygotowanym programie naukowym 67. Kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich. Jako najwa niejsze wydarzenie naukowe w środowisku chirurgów polskich w 2015 roku, 67 Kongres TChP zgromadzi³ blisko 2500 przedstawicieli 16 Towarzystw Naukowych, reprezentuj¹cych wszystkie dyscypliny zabiegowe, a tak e gastrologów, anestezjologów, mikrobiologów, patologów, epidemiologów, onkologów, w tym reprezentantów wszystkich środowisk medycznych; lekarzy, pielêgniarki, instrumentariuszki, diagnostów, studentów medycyny. Gośæmi 67. Kongresu TChP s¹ tak e wybitni chirurdzy, uznani eksperci ze Stanów Zjednoczonych, Japonii, Korei, Holandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Irlandii, W³och, Austrii, Bia³orusi, Ukrainy, oraz przedstawiciele medyczni blisko 100 fi rm farmaceutycznych, czy fi rm sprzêtu medycznego. Mam nadziejê, e program naukowy 67. Kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich, przygotowany we wspó³pracy z grup¹ prawie 300 wybitnych wyk³adowców z kraju i zagranicy, realizowany podczas 3 dni obrad, blisko 50 sesji plenarnych, sesji satelitarnych, warsztatów szkoleniowych, mnogośæ poruszanych problemów klinicznych, a tak e tematów z zakresu nauk podstawowych spe³ni¹ Pañstwa oczekiwania. Zgodnie ze 125-letni¹ tradycj¹ i misj¹ Towarzystwa Chirurgów Polskich 67. Kongres TChP znakomicie wpisuje siê w szeroko pojêt¹ ideê szerzenia najnowszych osi¹gniêæ naukowych, konfrontacji doświadczeñ klinicznych, mo - liwości praktycznego szkolenia przez co stanowi idealn¹ platformê edukacyjn¹ dla wszystkich zainteresowanych nowoczesn¹ chirurgi¹ Z tego miejsca jako Prezes Zarz¹du G³ównego TChP, chcia³bym w swoim oraz Komitetu Naukowego i Organizacyjnego 67. Kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich imieniu zapewniæ, e wspólnie z fi rm¹ Symposion do³o yliśmy wszelkich starañ, aby program naukowy, liczne atrakcje towarzysz¹ce w trakcie Kongresu spe³ni³y wszystkie Pañstwa oczekiwania. Mam g³êbok¹ nadziejê, e 67. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich w piêknym mieście Lublinie, który ju po raz czwarty ma zaszczyt gościæ cz³onków TChP na zawsze pozostan¹ w Pañstwa serdecznej pamiêci. Z wyrazami szacunku Prof. dr hab. med. Grzegorz Wallner Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich Przewodnicz¹cy Komitetu Naukowego i Organizacyjnego 67 Kongresu TChP w Lublinie

4 4 5 Organizator Komitet Organizacyjny Towarzystwo Chirurgów Polskich Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab. med. Grzegorz Wallner Sekretarze Komitetu Organizacyjnego dr med. Marek Majewski dr med. Michał Solecki Partnerzy Polskie Towarzystwo Angiologiczne Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii Polskie Towarzystwo Chirurgii Dziecięcej Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Polskie Towarzystwo Chirurgii Robotowej Polskie Towarzystwo Gastroenterologii Polskie Towarzystwo Ginekologiczne Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Polski Klub Koloproktologii Polskie Towarzystwo Neurochirurgów Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne Polskie Towarzystwo Urologiczne Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych Biuro organizacyjne ul. Obornicka 229, Poznań tel.: , faksem: Członkowie Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab. med. Andrzej Dąbrowski prof. dr hab. med. Paweł Misiuna dr hab. med. Grzegorz Ćwik dr hab. med. Tomasz Skoczylas dr hab. med. Krzysztof Zinkiewicz dr med. Krystyna Abramowicz dr med. Andrzej Andrzejewski dr Alan Błotniak dr med. Adam Borowicz dr Grzegorz Borowski dr med. Paweł Bury dr med. Aleksander Ciechański dr Grażyna Rybak-Drabik dr Jacek Dziedzic dr Kinga Franciszkiewicz-Pietrzak dr med. Tomasz Jaworski dr med. Przemysław Mądro dr med. Marek Mijal dr med. Wioletta Masiak-Segit dr med. Michał Mik dr Michał Mirecki mgr Mirosława Misiewicz dr Kamil Nurczyk dr Marek Paździor dr med. Tomasz Pedowski mgr Marzena Porczak dr Kamil Pudło Anna Stanisławska dr Aleksandra Tańska dr med. Eliza Wallner dr med. Jan Wallner Izabela Woszuk-Belcarz dr Justyna Wyroślak-Najs dr Artur Zakościelny dr med. Witold Zgodziński

5 6 7 Komitet Naukowy Przewodniczący Komitetu Naukowego prof. dr hab. med. Grzegorz Wallner (Lublin) Vice-Przewodniczący Komitetu Naukowego prof. dr hab. med. Adam Dziki (Łódź) prof. dr hab. med. Marek Krawczyk (Warszawa) prof. dr hab. med. Jan Kulig (Kraków) prof. dr hab. med. Zbigniew Śledziński (Gdańsk) prof. dr hab. med. Wiesław Tarnowski (Warszawa) Honorowy Komitet Naukowy Past Prezesi ZG TChP prof. dr hab. med. Zygmunt Górka (Katowice) prof. dr hab. med. Zbigniew Gruca (Gdańsk) prof. dr hab. med. Bogdan Łazarkiewicz (Wrocław) prof. dr hab. med. Zygmunt Mackiewicz (Bydgoszcz) prof. dr hab. med. Paweł Misiuna (Lublin) prof. dr hab. med. Wojciech Noszczyk (Warszawa) prof. dr hab. med. Tadeusz Popiela (Kraków) prof. dr hab. med. Zbigniew Puchalski (Białystok) prof. dr hab. med. Seweryn Wiechowski (Szczecin) prof. dr hab. med. Wojciech Witkiewicz (Wrocław) Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Robotowej (Wrocław) International Members of the Scientific Committee prof. Hartwig Bauer (Neuötting, Germany) associate prof. Jan Koller (Bratislava, Slovakia) prof. Markus Büchler (Heidelberg, Germany) prof. Hans Lippert (Magdeburg, Germany) prof. Roberto Coppola (Rome, Italy) dr. Sławomir Marecik (Chicago, USA) prof. Miguel Cuesta (Amsterdam, Netherlands) prof. Robert Martin (Louisville, USA) prof. Maurizio Degiuli (Turin, Italy) prof. Hans-Joachim Meyer (Hannover, Germany) prof. Henning Dralle (Halle, Germany) dr hab. med. Paweł Mroczkowski (Magdeburg, Germany) prof. Wolfgang Feil (Vienna, Austria) prof. John Nicholls (London, United Kingdom) prof. Rene Fortelny (Vienna, Austria) prof. Uwe Pohlen (Offenburg, Germany) prof. Karl-Hermann Fuchs (Frankfurt, Germany) dr. Andrew Robson (Edinburgh, Scotland) prof. Takeo Fukagawa (Tokyo, Japan) dr. Tomasz Rogula (Cleveland, USA) prof. Karl-Ernst Grund (Tübingen, Germany) prof. Gabriele Schackert (Dresden, Germany) dr. Hendrik Hartgrink (Leiden, Netherlands) prof. Maximilian Scheiterle (Siena, Italy) assistant professor dr. Taizo Hibi (Tokyo, Japan) prof. Steven Schwaitzberg (Buffalo, USA) prof. Joachim Jähne (Hannover, Germany) prof. Frank Siemers (Halle, Germany) prof. Hitoshi Katai (Tokyo, Japan) prof. Peter Vogt (Hannover, Germany) dr. Michał Kazanowski (Dublin, Ireland) prof. Thomas Walsh (Dublin, Ireland) prof. Yuko Kitagawa (Tokyo, Japan) dr. Oliver Warren (London, United Kingdom) prof. Masaki Kitajima (Tokyo, Japan) prof. Han-Kwang Yang (Seul, South Korea) associate prof. Leo Klein (Hradec Králové, Czech Republic) Członkowie Komitetu Naukowego Polska prof. dr hab. med. Krzysztof Bar (Lublin) prof. dr hab. med. Małgorzata Bulanda (Kraków) Prezes Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych dr med. Włodzimierz Cebulski (Warszawa) dr hab. med. Grzegorz Ćwik (Lublin) prof. dr hab. med. Jacek Dadan (Białystok) prof. dr hab. med. Andrzej Dąbrowski (Białystok) Prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii prof. dr hab. med. Andrzej Dąbrowski (Lublin) prof. dr hab. med. Marek Dobosz (Gdańsk) prof. dr hab. med. Michał Drews (Poznań) dr hab. med. Mirosław Dziekiewicz (Bydgoszcz) prof. dr hab. med. Stanisław Głuszek (Kielce) prof. dr hab. med. Krzysztof Grabowski (Wrocław) prof. dr hab. med. Zygmunt Grzebieniak (Wrocław) prof. dr hab. med. Marek Jackowski (Toruń) prof. dr hab. med. Wiesław Jakubowski (Warszawa) Prezes Polskiego Towarzystwa Ultrasonografi cznego dr hab. med. Marek Kawecki (Siemianowice Śląskie) prof. dr hab. med. Bogusław Kędra (Białystok) prof. dr hab. med. Wojciech Kielan (Wrocław) prof. dr hab. med. Józef Kładny (Szczecin) dr hab. med. Piotr Kołodziejczyk (Kraków) prof. dr hab. med. Krzysztof Kołomecki (Łódź) prof. dr hab. med. Waldemar Kostewicz (Warszawa) Prezes Polskiego Towarzystwa Angiologicznego prof. dr hab. med. Piotr Knapik (Zabrze) Prezes Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii prof. dr hab. med. Ireneusz Krasnodębski (Warszawa) prof. dr hab. med. Krzysztof Kuzdak (Łódź) prof. dr hab. med. Paweł Lampe (Katowice) dr hab. med. Zbigniew Lorenc (Sosnowiec) Prezes Polskiego Klubu Koloproktologii prof. dr hab. med. Adam Maciejewski (Gliwice) dr med. Marek Majewski (Lublin) prof. dr hab. med. Ryszard Marciniak (Poznań) prof. dr hab. med. Marek Maruszyński (Warszawa) prof. dr hab. med. Andrzej Matyja (Kraków) dr med. Michał Mik (Łódź) prof. dr hab. med. Waldemar Olszewski (Warszawa) dr med. Mieszko Norbert Opiłka (Sosnowiec) prof. dr hab. med. Tadeusz Orłowski (Warszawa) Sekretarz Generalny Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów prof. dr hab. med. Grzegorz Oszkinis (Poznań) Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej prof. dr hab. med. Przemysław Oszukowski (Łódź) Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego prof. dr hab. med. Maciej Otto (Warszawa) prof. dr hab. med. Krzysztof Paśnik (Warszawa) prof. dr hab. med. Waldemar Patkowski (Warszawa) prof. dr hab. med. Dariusz Patkowski (Wrocław) Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Dziecięcej prof. dr hab. med. Lech Pomorski (Łódź) prof. dr hab. med. Tomasz Rechberger (Lublin) prof. dr hab. med. Piotr Richter (Kraków) prof. dr hab. med. Marcin Roszkowski (Warszawa) Prezes Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski (Warszawa) Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej dr hab. med. Tomasz Skoczylas (Lublin) prof. dr hab. med. Marek Szczepkowski (Warszawa) prof. dr hab. med. Krzysztof Słowiński (Poznań) prof. dr hab. med. Jadwiga Snarska (Olsztyn) dr med. Michał Solecki (Lublin) dr hab. med. Zoran Stojcev (Słupsk) prof. dr hab. med. Jerzy Strużyna (Łęczna) Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej dr hab. Med. Piotr Terlecki (Lublin) prof. dr hab. med. Zbigniew Wolski (Bydgoszcz) Prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego prof. dr hab. med. Tadeusz Wróblewski (Warszawa) prof. dr hab. med. Wojciech Zegarski (Bydgoszcz) prof. dr hab. med. Krzysztof Zieniewicz (Warszawa) dr hab. med. Krzysztof Zinkiewicz (Lublin) dr hab. med. Tomasz Zubilewicz (Lublin) Prezes Polskiego Towarzystwa Flebologicznego

6 8 Patronat Honorowy Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski 9 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Andrzej Drop Komitet Honorowy Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Maciej Hamankiewicz Minister Zdrowia Marian Zembala Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie Janusz Spustek Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Lena Kolarska-Bobińska Arcybiskup Metropolita Lubelski Arcybiskup Stanisław Budzik Wojewoda Lubelski Wojciech Wilk Prawosławny Arcybiskup Lubelski i Chełmski Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Abel

7 10 11 Prezesi Towarzystwa Chirurgów Polskich Józef Bogusz Roman Drews Tadeusz Jacyna-Onyszkiewicz Stanisław Szyszko Jan Nielubowicz Ludwik Rydygier Hilary Schram Józef Ziemacki Bronisław Sawicki Antoni Leśniowski , Adam Piskorz Witold Rudowski Zbigniew E. Papliński Roman T. Góral Tadeusz Popiela Andrzej Ciechomski Leon Kryński Wacław Łapiński Maksymilian Rutkowski Bronisław Szerszyński Bogdan Łazarkiewicz Paweł Misiuna Seweryn Wiechowski Zygmunt Górka Zygmunt Mackiewicz Antoni Jurasz Tadeusz Ostrowski Kornel Michejda Jan Glatzel Tadeusz Butkiewicz , Wojciech Noszczyk Zbigniew Gruca Zbigniew Puchalski Michał Drews Wojciech Witkiewicz Stanisław K. Nowicki Jerzy Rutkowski Kazimierz Dębicki Wiktor Bross Marian Stefanowski Adam Dziki Marek Krawczyk Grzegorz Wallner Jan Kulig od 2015

8 12 13 Platynowy Partner Partnerzy ABE-IPS ERBE NEXT MEDICA ABOOK FABRYKA NARZĘDZI NOVARTIS ADAMED MEDYCZNYCH CHIRMED NUTRICIA ADVANCE EUROPE FAMED OPTIMED PRO-OFFICE APART FERRING OREGON PHARMA GROUP APOTEX HAMMERMED PIERRE FABRE MEDICAMENT APOTEX HARTMANN PLUS ULTRA ARTHREX HOGG ROBINSON POFAM POZNAŃ ASPEN INOMED POLPHARMA BARD INTER CONSULT POL-SKONE BAYER JANEX PPHU PRAISTON Srebrny Partner BAYER BENEMEDO KADEFARM KIKGEL PRO.MED.PL PROMED BERYL MED. KLAROMED RANBAXY BIOMEDICA KRIOMEDPOL SMITH & NEPHEW BIOTON KRKA STADA BOBTS MDML POLAND STRYKER BOSTON SCIENTIFIC MEDELA SYNECPOL COVIMED MEDEN-INMED TIMKO DR PIKTEL MEDICOM VARIMED SYSTEMS MEDICOVER VP VALEANT Brązowy Partner EDWARDS LIFESCIENCES EMED MEDITRADE MIRALEX WYDAWNICTWO LEKARSKIE PZWL ENDO ELEKTRONIK MUNDIPHARMA Darczyńca Partnerzy Patronat Medialny

9

10 Program Ramowy 16 Sesja XXII Sesja XXIII Sesja XXIV Sesja XXV Sesja XXVI Warsztaty Środa 9 września 2015 roku Inauguracja 67. Kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich Koncert Leszka Możdżera Sala F Warsztaty dla młodych chirurgów pod patronatem Aesculap Akademii Sala Inauguracyjna Koktajl Powitalny. Otwarcie Wystawy Medycznej. Otwarcie Wystawy Historii Towarzystwa Chirurgów Polskich. Czwartek 10 września 2015 roku Sala A Sala B Sala C Sala D Sala E Sala F Sesja I Chirurgia trzustki 1 Paweł Lampe, Zbigniew Śledziński, Zygmunt Grzebieniak, Markus Büchler Sesja II Leczenie chorych na raka pęcherzyka żółciowego Tadeusz Wróblewski, Bogusław Kędra, Rafał Paluszkiewicz Sesja III Sesja IV Chirurgia Sesja gastroenterologiczna endoskopowa 1 Jan Kulig, Andrzej Dąbrowski, Krzysztof Zinkiewicz, Grzegorz Wallner, Karl-Ernst Grund Adam Dziki Przerwa na kawę Sesja VI Minimally invasive techniques in GI tract surgery Grant edukacyjny firmy BBraun Yuko Kitagawa, Karl-Hermann Fuchs, Miguel Cuesta, Wojciech Kielan BBraun wykład sponsorowany Sesja XII Extent of lymph node dissection in gastric cancer Jan Kulig, Henk Hartgrink, Hitoshi Katai Sesja VII Chirurgia trzustki 2 Krzysztof Bielecki, Bogusław Kędra, Stanisław Hać Sesja XIII Chirurgia endokrynologiczna Krzysztof Kuzdak, Maciej Otto, Henning Dralle, Joachim Jähne Sesja VIII Chirurgia endoskopowa 2 Zygmunt Grzebieniak, Jan Pertkiewicz, Aleksander Zając Sesja IX Chirurgia plastyczna Jerzy Strużyna, Anna Chrapusta, Ryszard Mądry Przerwa na lunch / Sesje plakatowe Sesja V Chirurgia guzów podstawy czaszki. Zastosowanie metod endoskopowych w neurochirurgii Marcin Roszkowski, Przemysław Kunert, Adam Rudnik Sesja X Chirurgia naczyń Grzegorz Oszkinis, Waldemar Kostewicz, Tomasz Zubilewicz Karl Storz Endoskope wykład na stoisku firmowym /Meet The Expert/ Sesja XIV Jakość i bezpieczeństwo współczesnej chirurgii Mariusz Wyleżoł, Halina Kutaj-Wąsikowska, Grzegorz Wallner Przerwa na kawę Sesja XVII Ostre schorzenia jamy brzusznej Piotr Richter, Krzysztof Bielecki, Adam Dziki Sesja XVIII Ultrasonografia w chirurgii jamy brzusznej Wiesław Jakubowski, Grzegorz Ćwik, Anna Drelich-Zbroja Sesja XIX Etos Chirurga kryzys wartości czy naturalna ewolucja? Mieszko Opiłka, Grzegorz Wallner, Jacek Starzewski Sesja XV Oparzenia Marek Kawecki, Jan Koller, Wojciech Witkowski Sesja XX Jatrogenne uszkodzenia dróg żółciowych Marek Krawczyk, Paweł Lampe, Michał Drews Sesja XVI Choroby żył i ich powikłania Waldemar Kostewicz, Grzegorz Oszkinis, Arkadiusz Jawień Sesja XXI Chirurgia robotowa Wojciech Witkiewicz, Marek Zawadzki, Sławomir Marecik Sesja XI Rak piersi. Grant edukacyjny firmy Roche Grzegorz Wallner, Zbigniew Nowecki Wideo przypadki MEDtube w chirurgii otwartej Akademia Sanofi Warsztaty Olympus Warsztaty BBraun Aesculap Chifa dla specjalistów chirurgów Piątek 11 września 2015 roku Sala A Sala B Sala C Sala D Sala E Sala F Sobota 12 września 2015 roku Sala A Sala B Sala C Sala D Sala E Sesja XXXVII Problemy i nowe techniki w chirurgii onkologicznej Józef Kładny, Zbigniew Nowecki, Wojciech Polkowski Sesja XXXVIII Jak ja to robię problemy, jakie można napotkać w czasie operacji Jacek Dadan, Krzysztof Paśnik, Andrzej Budzyński Sesja XXXIX Allotransplantacje i rekonstrukcje pozostałych regionów ciała Adam Maciejewski, Piotr Trojanowski, Maciej Grajek Przerwa na kawę Kierunki rozwoju koloproktologii Zbigniew Lorenc, Michał Drews, Krzysztof Bielecki, Marek Szczepkowski Sesja XLII Torakochirurgia Tadeusz Orłowski, Józef Kozak, Jerzy Kołodziej Sesja wideochirurgiczna 1 Grant edukacyjny firmy Covidien Andrzej Budzyński, Maciej Michalik, Piotr Myśliwiec, Krzysztof Paśnik Sesja XLIII Czy rękawowe wycięcie żołądka może być jedyną operacją wykonywaną w ośrodku bariatrycznym? Jacek Dadan Żywienie w okresie okołooperacyjnym a powikłania Maciej Słodkowski, Piotr Paluszkiewicz, Jacek Sobocki Przerwa na kawę Sesja XXVII Sesja edukacyjna Marek Dobosz, Steven Schwaitzberg, Wolfgang Feil, Masaki Kitajima Sesja XXXII Zakażenia szpitalne w różnych specjalnościach medycznych Małgorzata Bulanda, Dorota Rożkiewicz, Marta Wałaszek Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Chirurgów Polskich Sesja XXVIII Sesja wideochirurgiczna 2 Marek Jackowski, Krzyszof Leksowski, Edward Stanowski Sesja XXIX Szpitalne systemy wczesnego ostrzegania i możliwości ich zastosowania w oddziałach zabiegowych Piotr Knapik, Waldemar Goździk, Thomas Walsh Sesja XLIV Chirurgia jelita grubego Adam Dziki, Piotr Krokowicz, Marek Szczepkowski Współczesne techniki zaopatrywania przepuklin Andrzej Matyja, Maciej Śmietański, Stanisław Dąbrowiecki Sesja XXX Czy już wszystko wiemy o przepuklinie i sposobach jej naprawy? Maciej Śmietański, Stanisław Dąbrowiecki, Kryspin Mitura Przerwa na lunch / Sesje plakatowe Wewnatrzbrzuszne powiklania infekcyjne w chirurgii Jadwiga Snarska, Sławomir Nazarewski, Krzysztof Słowiński Sesja XXXI Skojarzone leczenie w nowotworach górnego odcinka przewodu pokarmowego standardy postępowania. Sesja pod patronatem TChP i PTChO Piotr Rutkowski, Grzegorz Wallner, Krzysztof Herman, Krzysztof Zieniewicz Karl Storz Endoskope wykład na stoisku firmowym /Meet The Expert/ Sesja XXXIII Żylna choroba zakrzepowo zatorowa Grant edukacyjny firmy Sanofi Piotr Rutkowski, Zbigniew Krasiński, Jerzy Windyga Sesja XXXIV Stany nagłe w onkologii Andrzej Szawłowski, Grzegorz Wallner, Zoran Stojcev Sesja XXXV Chirurgia jelit Adam Dziki, John Nicholls, Hans Lippert Paweł Mroczkowski Sesja XXXVI Rekonstrukcje regionu głowy i szyi Adam Maciejewski, Cezary Szymczyk, Łukasz Krakowczyk Sesja XL Chirurgia urazowa / Chirurgia wojskowa 1 Mirosław Dziekiewicz, Marek Maruszyński, Adam Nogalski Sesja XLV Chirurgia wojskowa / Chirurgia urazowa 2 Leszek Brongel, Robert Brzozowski, Krzysztof Kusza, Zbigniew Lorenc Olympus Wideo przypadki MEDtube w chirurgii otwartej Akademia Sanofi Nowoczesne biomateriały i technologie w specjalizacjach zabiegowych propozycje dla chirurgów i menadżerów Sesja firmy TZMO SA Józef Tazbir Wykład firmy Berlin-Chemie Menarini Sesja Medycyny Praktycznej Sesja XLI Urologia Krzysztof Bar, Marek Sosnowski, Zbigniew Wolski Sesja XLVI Sesja ginekologiczna Przemysław Oszukowski, Tomasz Rechberger, Marek Spaczyński

11 18 Program Szczegółowy Środa 9 września 2015 roku Program Szczegółowy Czwartek 10 września 2015 roku 19 Sala F Warsztaty dla młodych chirurgów pod Patronatem Aesculap Akademii Techniki szycia i wiązania w chirurgii laparoskopowej w technologii 3D Chirurgia klasyczna techniki szycia i wiązania Szew ciągły vs pojedynczy / szew monofi lamentowy vs pleciony Inauguracja Kongresu Program Powitanie Gości Przemówienia okolicznościowe Wręczenie tytułu Członków Honorowych TChP Wręczenie tytułów Partnera TChP Wykład Inauguracyjny im. Ludwika Rydygiera Blaski i cienie życia chirurga prof. dr hab. n. med. Adam Dziki Koncert Leszek Możdżer Sala Inauguracyjna Koktajl Powitalny. Otwarcie Wystawy Medycznej. Otwarcie Wystawy Historii Towarzystwa Chirurgów Polskich Sesja I Chirurgia trzustki 1 Paweł Lampe (Katowice), Zbigniew Śledziński (Gdańsk), Zygmunt Grzebieniak (Wrocław), Markus Büchler (Heidelberg, Niemcy) 8.30 Pankreatoduodenektomia kluczowe elementy techniki operacyjnej. Resekcja środkowego segmentu technika, wskazania Paweł Lampe (Katowice) 8.50 Current position of surgery in the management of pancreatic cancer Markus Büchler (Heidelberg, Niemcy) 9.10 Margin status after pancreaticoduodenectomy for pancreatic adenocarcinoma Roberto Coppola (Rzym, Włochy) 9.30 Innovative ablative therapies for the treatment of locally advanced pancreatic cancer Robert Martin (Louisville, Stany Zjednoczone) 9.50 Co nowego w chirurgii schorzeń zapalnych trzustki Zbigniew Śledziński (Gdańsk) RAMPS czy warto? (S. Hać, M. Szymański, J. Kostro, D. Łaski, I. Madejewska, J. Mohr, O. Rostkowska) Dyskusja Sesja II Sala A Sala B Leczenie chorych na raka pęcherzyka żółciowego Tadeusz Wróblewski (Warszawa), Bogusław Kędra (Białystok), Rafał Paluszkiewicz (Warszawa) 8.30 Anatomia pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych w aspekcie raka pęcherzyka żółciowego Piotr Smoter (Warszawa) 8.42 Objawy kliniczne raka pęcherzyka żółciowego Łukasz Masior (Warszawa) 8.54 Diagnostyka obrazowa w raku pęcherzyka żółciowego Ryszard Pacho (Warszawa) 9.06 Taktyka postępowania po śródoperacyjnym rozpoznaniu raka pęcherzyka żółciowego Paweł Nyckowski (Warszawa) 9.18 Taktyka postępowania po rozpoznaniu raka pęcherzyka żółciowego w preparacie histopatologicznym Rafał Paluszkiewicz (Warszawa) 9.30 Taktyka postępowania u chorych na raka pęcherzyka żółciowego z przerzutami do wątroby Oskar Kornasiewicz (Warszawa) 9.42 Taktyka postępowania u chorych na raka pęcherzyka żółciowego powodującego żółtaczkę mechaniczną Marek Krawczyk (Warszawa) 9.54 Rola endoskopii w leczeniu chorych na raka pęcherzyka żółciowego Jan Pertkiewicz (Warszawa) Wyniki odległe chirurgicznego leczenia raka pęcherzyka żółciowego (M. Gryko, K. Zaręba, T. Dawidziuk, D. Cepowicz, N. Wodyńska, B. Kędra) Dyskusja Sesja III Sala C Chirurgia endoskopowa 1 Jan Kulig (Kraków), Krzysztof Zinkiewicz (Lublin), Karl-Ernst Grund (Tübingen, Niemcy) 8.30 Revalence of fl exible endoscopy for modern visceral surgery Karl-Ernst Grund (Tübingen, Niemcy) 8.48 Endoskopia w chorobach dróg żółciowych i trzustki Aleksander Zając (Kraków), Jan Kulig (Kraków) 9.06 Praktyczne zastosowanie nowych technologii w endoskopii Mirosław Szura (Kraków), Aleksander Zając (Kraków) 9.24 Rola protez SEMS w leczeniu chorych z nowotworowymi zwężeniami dwunastnicy i jelita grubego Sławomir Kozieł (Warszawa), Jan Pertkiewicz (Warszawa), Marek Krawczyk (Warszawa) 9.42 Endoskopowa kardiomiotomia POEM w leczeniu kurczu wpustu doświadczenia własne Witold Zgodziński (Lublin), Paweł Bury (Lublin), Tomasz Skoczylas (Lublin), Artur Zakościelny (Lublin), Grzegorz Wallner (Lublin), Krzysztof Zinkiewicz (Lublin) Ocena skuteczności zabiegów endoskopowych w leczeniu miejscowych powikłań ostrego zapalenia trzustki. (W. Fałek, D. Walczak, R. Massopust, M. Tuliszka-Gołowkin, P. Trzeciak) Przezskórna endoskopowa gastrostomia 20 letni materiał jednego ośrodka (A. Kruszyńska, G. Lech, W. Pawłowski, B. Dąbrowski, T. Guzel, S. Tadong) Dyskusja

12 20 Program Szczegółowy Czwartek 10 września 2015 roku 21 Sala D Sala E Sala A Sala C Sesja IV Sesja V Sesja VI Sesja VIII Sesja gastroenterologiczna Andrzej Dąbrowski (Białystok), Grzegorz Wallner (Lublin), Adam Dziki (Łódź) Leczenie zapalenia uchyłków jelita grubego 8.30 punkt widzenia chirurga Adam Dziki (Łódź) 8.42 punkt widzenia gastroenterologa Anna Pietrzak (Warszawa) 8.54 Dyskusja Czy przed cholecystektomią powinno się wykonać ECPW ze sfi nkterotomią? 9.02 punkt widzenia chirurga Jan Pertkiewicz (Warszawa) 9.14 punkt widzenia gastroenterologa Tomasz Marek (Katowice) 9.26 Dyskusja Optymalne leczenie choroby refl uksowej przełyku 9.34 punkt widzenia chirurga Grzegorz Wallner (Lublin) 9.46 punkt widzenia gastroenterologa Andrzej Dąbrowski (Białystok) 9.58 Dyskusja Czy możemy poprawić wyniki leczenia GERD? Dexilant PPI najnowszej generacji Barbara Skrzydło-Radomańska (Lublin) Chirurgiczne leczenie GERD sposobem laparoskopowym badanie porównawcze wyników leczenia za pomocą dwóch metod: fundoplikacji Toupet vs WTP (T. Wróblewski, K. Kobryń, M. Nowosad, Ł. Nazarewski, M. Krawczyk) Dyskusja Przerwa na kawę Chirurgia guzów podstawy czaszki. Zastosowanie metod endoskopowych w neurochirurgii Marcin Roszkowski (Warszawa), Przemysław Kunert (Warszawa), Adam Rudnik (Katowice) 8.30 Modern techniques in neurosurgery: current standard and future perspective Gabriele Schackert (Drezno, Niemcy) 8.50 Znaczenie rozbudowanych dostępów operacyjnych w leczeniu nowotworów centralnej części podstawy czaszki Piotr Ładziński (Sosnowiec) 9.08 Operacyjne leczenie nerwiaków okolicy kąta mostowo-móżdżkowego ze szczególnym uwzględnieniem funkcji nerwu twarzowego po operacji Przemysław Kunert (Warszawa) 9.26 Metody endoskopowe w chirurgii mózgu wskazania i ograniczenia Marek Mandera (Katowice) 9.44 Endoskopowe leczenie gruczolaków przysadki mózgowej Adam Rudnik (Katowice) Techniki endoskopowe w chirurgii podstawy czaszki Tomasz Łysoń (Białystok) Dyskusja Minimally invasive techniques in GI tract surgery. Grant edukacyjny firmy BBraun Yuko Kitagawa (Tokio, Japonia), Karl-Hermann Fuchs (Frankfurt, Niemcy), Miguel Cuesta (Amsterdam, Holandia), Wojciech Kielan (Wrocław) Current status and future prospects of video-assisted thoracoscopic oesophagectomy for esophageal cancer Yuko Kitagawa (Tokio, Japonia) Laparoscopic and robotic treatment of gastric cancer in Korea Han-Kwang Yang (Seul, Korea Południowa) Thoracoscopic treatment of esophageal cancer Dutch experience Miguel Cuesta (Amsterdam, Holandia) The NOTES procedures the future, or dead end of the minimally invasive surgery Karl-Hermann Fuchs (Frankfurt, Niemcy) Laparoscopy in gastric cancer Thomas Walsh (Dublin, Irlandia) Discussion Sala B Sesja VII Chirurgia trzustki 2 Krzysztof Bielecki (Warszawa), Bogusław Kędra (Białystok), Stanisław Hać (Gdańsk) Czego chirurg oczekuje od radiologa (TK, NMR), patomorfologa (przedoperacyjna BCI, badanie śródoperacyjne, pooperacyjna ocena preparatu), gastrologa (ERCP, EUS) Paweł Lampe (Katowice), Joanna Pilch-Kowalczyk (Katowice), Tomasz Marek (Katowice), Łukasz Koperski (Warszawa) Guzy neuroendokrynne trzustki odrębności leczenia Katarzyna Kuśnierz (Katowice) Guzy trzustki o granicznej resekcyjności Stanisław Hać (Gdańsk) Wewnątrzprzewodowe brodawkowate nowotwory śluzowe trzustki Sławomir Mrowiec (Katowice) Przypadkowo wykryte guzy trzustki w warunkach szpitala terenowego zalecane postępowanie Bogusław Kędra (Białystok) Leczenie małoinwazyjne czy nekrosektomia chirurgiczna u chorych z martwiczym zapaleniem trzustki? (M. Wroński, W. Cebulski, M. Słodkowski, M. Jankowski, I. Krasnodębski) Dyskusja Chirurgia endoskopowa 2 Zygmunt Grzebieniak (Wrocław), Jan Pertkiewicz (Warszawa), Aleksander Zając (Kraków) Leczenie endoskopowe uchyłka Zenkera Jarosław Wierzbicki (Wrocław), Jerzy Rudnicki (Wrocław), Zygmunt Grzebieniak (Wrocław) Praktyczne zastosowanie endoskopii w leczeniu przetok przewodu pokarmowego Jacek Sobocki (Warszawa) Wykorzystanie samorozprężalnych stentów endoskopowych w leczeniu nieszczelności po zabiegach bariatrycznych Maciej Matłok (Kraków), Piotr Budzyński (Kraków), Michał Pędziwiatr (Kraków), Piotr Major (Kraków), Marek Winiarski (Kraków), Damian Kołodziej (Nowy Targ), Mateusz Wierdak (Kraków), Andrzej Budzyński (Kraków) ECPW u pacjentów po operacjach zmieniających anatomię przewodu pokarmowego Jan Pertkiewicz (Warszawa), Sławomir Kozieł (Warszawa), Marek Krawczyk (Warszawa) Porównanie wartości brachyterapii i leczenia endoskopowego za pomocą stentów samorozprężalnych w paliatywnej terapii dysfagii spowodowanej rakiem połączenia przełykowożołądkowego Artur Zakościelny (Lublin), Tomasz Skoczylas (Lublin), Dariusz Kieszko (Lublin), Ewa Kurys-Denis (Lublin), Witold Zgodziński (Lublin), Paweł Bury (Lublin), Grzegorz Wallner (Lublin), Elżbieta Starosławska (Lublin), Witold Krupski (Lublin), Krzysztof Zinkiewicz (Lublin) Protezowanie jelita grubego (K. Kozakiewicz, D. Kamocki, D. Cepowicz, P. Kędra) Dyskusja

13 Program Szczegółowy 22 Czwartek 10 września 2015 roku Przerwa na lunch / Sesje plakatowe Sesja IX Chirurgia plastyczna Sala D Jerzy Strużyna (Łęczna), Anna Chrapusta (Kraków), Ryszard Mądry (Łęczna) Regenerative Aspects of Plastic Surgery Peter Vogt (Hannover, Niemcy) Leczenie ciężkich oparzeń postępy i zastosowanie technologii wspomagających Anna Chrapusta (Kraków) Replantacje ręki i kończyny górnej wyzwania i granice Anna Chrapusta (Kraków), Karolina Małek (Kielce), Michał Nessler (Kraków), Maciej Stala (Kraków), Klaudia Odrowąż-Pieniążek (Kraków) Operacje plastyczne u chorych po leczeniu bariatrycznym Ryszard Mądry (Łęczna), Anna Chrapusta (Kraków) Chirurgia rekonstrukcyjna głowy i szyi wybrane zagadnienia Anna Chrapusta (Kraków), Ryszard Mądry (Łęczna) Chirurgia rekonstrukcyjna nosa w stanach onkologicznych i pourazowych Karolina Małek (Kraków), Anna Chrapusta (Kraków), Robert Małek (Kraków), Ryszard Mądry (Łęczna) Chirurgia rekonstrukcyjna piersi doświadczenia własne Jerzy Jankau (Gdańsk) Dyskusja Klinika Chirurgii Plastycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wczoraj, dziś i jutro Irena Grobelny (Gdańsk), Alicja Renkielska (Gdańsk), Jacek Grudziński (Gdańsk), Jerzy Jankau (Gdańsk), Hanna Tosińska-Okrój (Gdańsk) Wschodnie Centrum Chirurgii Plastycznej i Leczenia Oparzeń w Łęcznej Ryszard Mądry (Łęczna), Jerzy Strużyna (Łęczna) Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Kraków Michał Nessler (Kraków), Anna Chrapusta (Kraków), Karolina Małek (Kraków) Sesja X Chirurgia naczyń Grzegorz Oszkinis (Poznań), Waldemar Kostewicz (Warszawa), Tomasz Zubilewicz (Lublin) Ostre niedokrwienie kończyn rozpoznanie i leczenie Grzegorz Oszkinis (Poznań) Przewlekłe i krytyczne niedokrwienie kończyn różnice w postępowaniu chirurgicznym Tomasz Zubilewicz (Lublin) Stopa cukrzycowa leczenie zachowawcze, nowe perspektywy Aleksander Sieroń (Katowice) Stopa cukrzycowa rola chirurga ogólnego Waldemar Kostewicz (Warszawa) Pęknięty tętniak aorty brzusznej algorytm postępowania Piotr Andziak (Warszawa) Przetoki tętniczo-żylne i dostępy do dializ co nowego? Zbigniew Gałązka (Warszawa) Rzadkie choroby tętnic co chirurg ogólny musi wiedzieć Andrzej Dorobisz (Wrocław) Nowa strategia postępowania u chorych bez dostępu naczyniowego wymagających pilnej hemodializy (J. Turek, N. Zapotoczny, A. Łoś, W. Witkiewicz) Dyskusja Sesja XI Sala E Sala F Rak piersi. Współpraca chirurga, patologa i onkologa w optymalizacji leczenia chorych na raka piersi Grant edukacyjny firmy firmy Roche Grzegorz Wallner (Lublin), Zbigniew I. Nowecki (Warszawa) Otwarcie sesji patronat TChP Grzegorz Wallner (Lublin) Biologia guza podstawą planowania leczenia perspektywa chirurga Monika Nagadowska (Warszawa) Mastektomia a BCS bezpieczeństwo onkologiczne Dawid Murawa (Poznań) Biopsja węzła wartowniczego Zbigniew Nowecki (Warszawa) Dlaczego konieczna jest obecnie współpraca chirurg patolog onkolog?; organizacja współpracy na przykładzie Breast Unit Małgorzata Talerczyk (Szczecin) Dyskusja Takeda W trakcie całego Kongresu na stoisku fi rmy Takeda dostępny będzie trenażer laparoskopowy. Każdy Uczestnik będzie mógł w praktyczny sposób zapoznać się z aplikacją TachoSilPre rolled. TachoSilPre rolled to najnowsza wersja TachoSil, dedykowana do chirurgii małoinwazyjnej. wykład na stoisku firmowym Firma Karl Storz Endoskope Meet The Expert Małoinwazyjne wideoskopowe techniki leczenia przetok dr hab. n. med. Piotr Wałęga Firma Karl Storz Endoskope organizuje warsztaty na stoisku w czasie całego kongresu. 3-4 stacje endoskopowe (szycie laparoskopowe, model do histeroskopii, fl uorescencyjna macica, symulator ginekologiczny). Sala A Firma BBraun wykład sponsorowany Rozwój technologii laparoskopowej i jej wpływ na standardy leczenia mgr inż. Przemysław Gontar, Business Unit Manager Surgical Technologies Sesja XII Sala A Extent of lymph node dissection in gastric cancer Jan Kulig (Kraków), Henk Hartgrink (Leiden, Holandia), Hitoshi Katai (Tokio, Japonia) Is there an optimal extent of lymph node dissection for advanced gastric cancer? The evidence from the Polish Gastric Cancer Study Group Jan Kulig (Kraków) Should D2 lymph node dissection be the standard for advanced gastric cancer? The evidence from the Italian Gastric Cancer Study Group Maurizio Degiuli (Turyn, Włochy) Who can benefi t from D2 lymph node dissection? The evidence from the Dutch Gastric Cancer Study Group Henk Hartgrink (Leiden, Holandia) Is there a time for tailored lymph node dissection in advanced gastric cancer? The evidence from Japanese Expert Gastric Cancer Center Takeo Fukagawa (Tokio, Japonia) Extent of lymph node dissection and function preserving gastrectomy for early gastric cancer. The evidence from Japanese Expert Gastric Cancer Center Hitoshi Katai (Tokio, Japonia) Dyskusja Sesja XIII Sala B Chirurgia endokrynologiczna Krzysztof Kuzdak (Łódź), Maciej Otto (Warszawa), Hennig Dralle (Halle, Niemcy), Joachim Jähne (Hannover, Niemcy) Complications in Thyroid Surgery Avoidance of the Predictable, Management of the Inevitable Joachim Jähne (Hannover, Niemcy) Porażenie nerwu krtaniowego górnego i wstecznego Marcin Barczyński (Kraków), Aleksander Konturek (Kraków), Marek Dedecjus (Warszawa), Michał Kusiński (Łódź) Niedoczynność przytarczyc po tyreoidektomii Krzysztof Kuzdak (Łódź), Ireneusz Nawrot (Warszawa), Witold Chudziński (Warszawa), Zbigniew Pasieka (Łódź) Adrenalektomia laparoskopowa u dzieci Wojciech Korlacki (Zabrze) Powikłania w chirurgii guzów nadnercza Maciej Otto (Warszawa), Krzysztof Kołomecki (Łódź), Andrzej Budzyński (Kraków), Maciej Biczysko (Poznań) Operacje wielonarządowe w zaawansowanym raku tarczycy Henning Dralle (Halle, Niemcy), Lech Pomorski (Łódź), Krzysztof Kaczka (Łódź), Jacek Gawrychowski (Bytom) Ocena wartości klinicznej śródoperacyjnego neuromonitoringu nerwów krtaniowych wstecznych w chirurgii tarczycy (M. Stopa, M. Barczyński) Dyskusja

14 24 Program Szczegółowy Czwartek 10 września 2015 roku Przerwa na kawę 25 Sala C Sala E Sala A Sesja XIV Jakość i bezpieczeństwo współczesnej chirurgii Mariusz Wyleżoł (Warszawa), Halina Kutaj-Wąsikowska (Kraków), Grzegorz Wallner (Lublin) Wymogi prawne współczesnej chirurgii: zgoda, protokół operacyjny Radosław Tymiński (Warszawa) Redukowanie ryzyka okołozabiegowego z perspektywy bezpieczeństwa pacjentów w kontekście improvement science Halina Kutaj-Wąsikowska (Kraków) Evidence Based Medicine w chirurgii Grzegorz Wallner (Lublin) Podstawy badań wieloośrodkowych współczesnej chirurgii Paweł Lampe (Katowice) Standaryzacja protokołu operacyjnego Mariusz Wyleżoł (Warszawa) Jak poprawić efektywność kosztową oddziałów chirurgicznych? Marek Wesołowski (Lublin) Dyskusja Sesja XV Sala D Oparzenia Marek Kawecki (Siemianowice Śląskie), Jan Koller (Bratysława, Słowacja), Wojciech Witkowski (Warszawa) New methods of burn wound debridement nonsurgical procedures Jan Koller (Bratysława, Słowacja) Preparation for surgical procedures within the burn wound Frank Siemers (Halle, Niemcy) Alternative methods of burn wound closure Leo Klein (Praga, Czechy) Nowoczesne metody czasowego zaopatrywania rany oparzeniowej Wojciech Witkowski (Warszawa) Nowa opcja defi nitywnego zamknięcia rany oparzeniowej Marek Kawecki (Siemianowice Śląskie) Rola specjalistycznych procedur chirurgicznych w leczeniu odleżyn, w materiale CLO w Siemianowicach Śląskich (M. Kawecki, M. Maj, J. Glik, S. Piotr, D. Pawlik-Knapik, A. Klama-Baryła, D. Hoff-Lenczewska, L. Górny, M. Nowak) Dyskusja Sesja XVI Choroby żył i ich powikłania Waldemar Kostewicz (Warszawa), Grzegorz Oszkinis (Poznań), Arkadiusz Jawień (Bydgoszcz) Rola badań USG-Doppler w praktyce chirurgii ogólnej Marcin Gabriel (Poznań) Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa u chorych chirurgicznych i urazowych Piotr Terlecki (Lublin) Nowe doustne antykoagulanty co musimy wiedzieć? Andrzej Wolski (Lublin) Etiopatogeneza żylaków kończyn dolnych Agata Stanek (Bytom) Współczesne sposoby leczenia żylaków kończyn dolnych Zbigniew Rybak (Wrocław) Owrzodzenia w przebiegu zespołu pozakrzepowego jak możemy pomóc? Arkadiusz Jawień (Bydgoszcz) Zastosowanie nowoczesnych opatrunków i komórek macierzystych w leczeniu ran Leszek Masłowski (Wrocław) Pacjent przygotowywany do zabiegu operacyjnego leczony lekami przeciwkrzepliwymi lub /i przeciwpłytkowymi wyzwaniem dla chirurga Jacek Wroński (Lublin) Proteza HeRO jako metoda postępowania leczniczego w niedrożności żył centralnych u chorych przewlekle dializowanych pierwsze polskie doświadczenia (W. Witkiewicz, K. Dyś, N. Zapotoczny, A. Łoś, J. Turek) Dyskusja Sala F Warsztaty Wideo przypadki MEDtube w chirurgii otwartej Akademia Sanofi Totalna resekcja przełyku z powodu raka płaskonabłonkowego Tomasz Skoczylas Prawa hemikolektomia Emil Jędrzejewski W trakcie warsztatów zostaną przedstawione fi lmy, wideo przypadki z zabiegów, zrealizowane przez MEDtube w kilku prestiżowych polskich ośrodkach. Do ich zaprezentowania i omówienia zaprosiliśmy operatorów. Spotkanie będzie miało interaktywną formułę z dyskusją. Uczestnicy otrzymają bezpłatny dostęp do cyklu Akademii Chirurgii Otwartej online w MEDtube. Spotkanie przeznaczone jest zarówno dla doświadczonych chirurgów, którzy chcą wymienić się wiedzą i doświadczeniem, jak i młodszych kolegów, którzy dopiero wchodzą w świat chirurgii Sesja XVII Ostre schorzenia jamy brzusznej Piotr Richter (Kraków), Krzysztof Bielecki (Warszawa), Adam Dziki (Łódź) Ostry brzuch aktualna epidemiologia i organizacja leczenia chirurgicznego algorytmy postępowania Jacek Śmigielski (Łódź) Zakażenia wewnątrzbrzuszne wytyczne leczenia techniką otwartego brzucha, drenażu przepływowego i podciśnieniowego Antoni Szczepanik (Kraków), Piotr Richter (Kraków) Choroba Leśniowskiego-Crohna a interwencja chirurgiczna Marek Durlik (Warszawa) Prevention of the anastomotic leakage and management after the anastomotic leakage in rectal cancer Uwe Pohlen (Offenburg, Niemcy) Powtórne wczesne operacje chirurgiczne po zespoleniach odbytnicy i okrężnicy Adam Dziki (Łódź) Technika laparoskopowa a klasyczna laparotomia w chirurgicznych stanach nagłych Andrzej Budzyński (Kraków) Pierwsza appendektomia po obu stronach stołu operacyjnego Krzysztof Bielecki (Warszawa) Urazowe uszkodzenia zwieraczy odbytu zasady postępowania Marek Szczepkowski (Warszawa) Wczesne powikłania operacji niedrożności mechanicznej w klasyfi kacji Clavien-Dindo w materiale własnym J. Snarska, R. Suszkiewicz, A. Zalewski, B. Biedziuk, M. Kuciel Dyskusja Sesja XVIII Sala B Ultrasonografia w chirurgii jamy brzusznej Wiesław Jakubowski (Warszawa), Grzegorz Ćwik (Lublin), Anna Drelich-Zbroja (Lublin) Rozpoczęcie sesji Wiesław Jakubowski (Warszawa) Diagnostyka dopplerowska jamy brzusznej możliwości i ograniczenia Anna Drelich-Zbroja (Lublin) Ultrasonografi a zabiegowa w obrębie jamy brzusznej Grzegorz Ćwik (Lublin) Ultrasonografi a w diagnostyce urazów narządów jamy brzusznej Wiesław Jakubowski (Warszawa) Śródoperacyjna nawigacja USG podczas cholecystektomii laparoskopowej (M. Sebastian, M. Sroczyński, J. Rudnicki, M. Ściebura) Dyskusja Sesja XIX Sala C Etos Chirurga kryzys wartości czy naturalna ewolucja? Mieszko Opiłka (Sosnowiec), Grzegorz Wallner (Lublin), Jacek Starzewski (Sosnowiec) Wystąpienie Prezesa Towarzystwa Chirurgów Polskich Grzegorz Wallner (Lublin) The Art of Surgery An Attempt to a Modern Defi nition Joachim Jähne (Hannover, Niemcy) Punkt widzenia weterana zawodu polska perspektywa Jacek Starzewski (Sosnowiec) Punkt widzenia weterana zawodu niemiecka perspektywa Hartwig Bauer (Neuötting, Niemcy) Punkt widzenia młodego adepta chirurgii Mieszko Opiłka (Sosnowiec) Relacja mistrz uczeń w Irlandii Michał Kazanowski (Dublin, Irlandia) Relacja mistrz uczeń w Japonii Taizo Hibi (Tokio, Japonia) Relacja mistrz uczeń w UK Andrew Robson (Edynburg, Szkocja) Przekazanie Koła Młodych Chirurgów wybranemu Przewodniczącemu Wykonanie ćwiczenia na symulatorze laparoskopowym stwarza możliwość potwierdzenia zdolności manualnych studenta medycyny (W. Majewski, J. Kowalski, K. Szymon, B. Bełda, A. Baranowska) Podsumowanie

15 26 Program Szczegółowy Czwartek 10 września 2015 roku Program Szczegółowy Piątek 11 września 2015 roku 27 Sala D Sala E Sala A Sesja XX Jatrogenne uszkodzenia dróg żółciowych Marek Krawczyk (Warszawa), Paweł Lampe (Katowice), Michał Drews (Poznań) Objawy kliniczne jatrogennego uszkodzenia dróg żółciowych Piotr Remiszewski (Warszawa) Diagnostyka w jatrogennym uszkodzeniu dróg żółciowych Krzysztof Dudek (Wrocław) Taktyka postępowania u chorych z rozpoznanym śródoperacyjnie jatrogennym uszkodzeniem dróg żółciowych Tadeusz Wróblewski (Warszawa) Taktyka postępowania po jatrogennym uszkodzeniu dróg żółciowych postępowanie odroczone Paweł Nyckowski (Warszawa) Taktyka postępowania po jatrogennym uszkodzeniu dróg żółciowych wtórne naprawy Marek Krawczyk (Warszawa) Przeszczepianie wątroby u chorych po jatrogennym uszkodzeniu dróg żółciowych Waldemar Patkowski (Warszawa) Rola endoskopii w leczeniu chorych z jatrogennym uszkodzeniem dróg żółciowych Sławomir Kozieł (Warszawa) Uszkodzenia dróg żółciowych w czasie laparoskopowej cholecystektomii na podstawie analizy 4519 operacji wykonanych w jednym ośrodku (R. Podlasek, T. Wróblewski) Dyskusja Sala F Warsztaty Olympus Wiązanie szwów i szycie intrakorporalne Sesja XXI Chirurgia robotowa Wojciech Witkiewicz (Wrocław), Marek Zawadzki (Wrocław), Sławomir Marecik (Park Ridge, Stany Zjednoczone) Stan chirurgii robotowej w Polsce Wojciech Witkiewicz (Wrocław) Chirurgia robotowa w bariatrii z perspektywy USA Tomasz Rogula (Cleveland, Stany Zjednoczone) Chirurgia robotowa w bariatrii z perspektywy Polski Wojciech Witkiewicz (Wrocław), Rafał Mulek (Wrocław) Chirurgia robotowa jelita grubego z perspektywy USA telecast Sławomir Marecik (Park Ridge, Stany Zjednoczone) Chirurgia robotowa jelita grubego z perspektywy Polski Wojciech Witkiewicz (Wrocław), Marek Zawadzki (Wrocław) Chirurgia robotowa gastrektomia, splenektomia, cholecystektomia, transplantologia, nefrektomia, adrenalektomia Wojciech Witkiewicz (Wrocław), Robotyka i co z tą Polską dyskusja okrągłego stołu Wojciech Witkiewicz (Wrocław), Tomasz Rogula (Cleveland, Stany Zjednoczone), Sławomir Marecik (Park Ridge, Stany Zjednoczone) Przygotowanie robota chirurgicznego da Vinci do operacji jelita grubego (I. Szwed, A. Fiedziuk, J. Turek, M. Zawadzki, W. Witkiewicz) Sala F Warsztaty BBraun Aesculap Chifa dla specjalistów chirurgów Fiksacja siatek za pomocą kleju tkankowego i cewnika w laparoskopowej operacji przepukliny pachwinowej, w technologii 3D Chirurgia klasyczna technika short stitches technika szycia powięzi przy pomocy szwu ciągłego z wykorzystaniem szwu monofi lamentowego o ekstremalnej zdolności podtrzymywania tkanki Sesja XXII Kierunki rozwoju koloproktologii Zbigniew Lorenc (Sosnowiec), Michał Drews (Poznań), Krzysztof Bielecki (Warszawa), Marek Szczepkowski (Warszawa) 8.30 Choroba uchyłkowa jelita grubego Michał Drews (Poznań) 8.42 Profi laktyka powikłań w proktologii Krzysztof Bielecki (Warszawa) 8.54 Profi laktyka powikłań w leczeniu raka jelita grubego Adam Dziki (Łódź) 9.06 Model szkolenia w koloproktologii Grzegorz Wallner (Lublin) 9.18 Leczenie nietrzymania stolca Roman Herman (Kraków) 9.30 Nieswoiste zapalenia jelit Piotr Krokowicz (Poznań) 9.42 Małoinwazyjne metody leczenia nowotworów Marek Szczepkowski (Warszawa) 9.54 Radioterapia raka odbytnicy Zbigniew Lorenc (Sosnowiec) Małoinwazyjne techniki chirurgiczne w leczeniu nowotworów złośliwych odbytnicy doświadczenia jednego Ośrodka (T. Rusek, J. Świrta, M. Romaniszyn, W. Nowak, P. Wałęga) Dyskusja Sesja XXIII Sala B Sesja wideochirurgiczna 1 Grant edukacyjny firmy Covidien Andrzej Budzyński (Kraków), Maciej Michalik (Olsztyn), Piotr Myśliwiec (Białystok), Krzysztof Paśnik (Warszawa) 8.30 Trudności śródoperacyjne podczas laparoskopowych operacji antyrefl uksowych Wojciech Tołwiński (Hajnówka) 8.37 Laparoskopowe USG w lokalizacji trudno położonych zmian ogniskowych w wątrobie Tadeusz Wróblewski (Warszawa) 8.44 Uszkodzenie dwunastnicy podczas prawostronnej hemikolektomii laparoskopowej Krzysztof Leksowski (Bydgoszcz), Przemysław Wyżgowski (Bydgoszcz) 8.51 Powtórny IPOM Maciej Śmietański (Gdańsk) 8.58 Uszkodzenie jelita podczas laparoskopowej cholecystektomii Piotr Myśliwiec (Białystok) 9.05 Uszkodzenie przełyku podczas laparoskopowej kardiomyotomii z powodu achalazji przełyku Wiesław Pesta (Bartoszyce) 9.12 GIST przedniej ściany żołądka przypadkowo znaleziony u chorej zakwalifi kowanej do resekcji rękawowej żołądka Wiesław Pesta (Bartoszyce) 9.19 Leczenie ropnia i perforacji żołądka po rękawowej resekcji Jakub Brągoszewski (Warszawa), Andrzej Kwiatkowski (Warszawa), Krzysztof Paśnik (Warszawa) 9.26 Usunięcie przez gastrotomię opaski przemieszczonej do światła żołądka Jakub Brągoszewski (Warszawa), Jan Bujok (Warszawa), Krzysztof Paśnik (Warszawa) 9.33 Niedokrwienie poprzecznicy podczas laparoskopowej gastrektomii z zaokrężniczym zespoleniem przełykowo-jelitowym Jakub Brągoszewski (Warszawa), Michał Janik (Warszawa), Krzysztof Paśnik (Warszawa) 9.40 Krwawienie z tętnicy śledzionowej podczas rękawowej resekcji żołądka Jakub Brągoszewski (Warszawa), Andrzej Kwiatkowski (Warszawa), Michał Janik (Warszawa) 9.47 Ropień dolnego bieguna śledziony Jakub Brągoszewski (Warszawa), Jan Bujok (Warszawa), Krzysztof Paśnik (Warszawa) 9.54 Seria powikłań w chirurgii minimalnie inwazyjnej Maciej Michalik (Olsztyn), Paweł Lech (Olsztyn) Leczenie metodą endovac nieszczelności zespolenia przełykowo-jelitowego po laparoskopowej gastrektomii Marcin Tusiński (Kraków), Mateusz Wierdak (Kraków), Andrzej Budzyński (Kraków) Przeciek żółci z uszkodzonego przewodu pęcherzykowego Maciej Matyja (Kraków), Marek Winiarski (Kraków), Andrzej Budzyński (Kraków) Zaopatrzenie krwawienia z żyły krezkowej górnej uszkodzonej podczas laparoskopowej pankreatoduodenektomii Andrzej Budzyński (Kraków), Piotr Budzyński (Kraków) Wykorzystanie metody IPOM w leczeniu dużych pooperacyjnych przepuklin brzusznych Janusz Świątkiewicz (Warszawa), Dariusz Tomaszewski (Warszawa), Natalia Wrzesińska (Warszawa), Przemysław Kabala (Warszawa)

16 28 Program Szczegółowy Piątek 11 września 2015 roku Przerwa na kawę 29 Sala C Sala A Sala B Sesja XXIV Żywienie w okresie okołooperacyjnym a powikłania chirurgiczne Maciej Słodkowski (Warszawa), Piotr Paluszkiewicz (Lublin), Jacek Sobocki (Warszawa) 8.30 Łatwo lekceważone błędy w opiece okołooperacyjnej zwiększające ilość powikłań Stanisław Kłęk (Skawina) 8.47 Implikacje terapeutyczne zmian mikrofl ory jelit po operacjach resekcyjnych przewodu pokarmowego Piotr Paluszkiewicz (Lublin) 9.04 Leczenie żywieniowe w ciężkich powikłaniach chirurgii nowotworów przewodu pokarmowego Maciej Słodkowski (Warszawa) 9.21 Wpływ okołooperacyjnego żywienia immunostymulującego na wybrane parametry odpowiedzi immunologicznej u chorych na raka żołądka Zbigniew Kamocki (Białystok) 9.38 Problemy leczenia żywieniowego w terapii ciężkiej postaci OZT i jej powikłań Włodzimierz Cebulski (Warszawa) 9.55 HEN i HPN w leczeniu powikłań po operacji Crohna Jacek Sobocki (Warszawa) Częstość występowania odcewnikowych infekcji (CRBSI ) u chorych objętych procedurą HPN w materiale własnym (W. Szafrański, M. Folwarski, M. Dobosz, M. Łankiewicz) Dyskusja Sesja XXV Sala D Współczesne techniki zaopatrywania przepuklin Andrzej Matyja (Kraków), Maciej Śmietański (Gdańsk), Stanisław Dąbrowiecki (Bydgoszcz) 8.30 Współczesne otwarte techniki zaopatrzenia przepuklin pachwiny Andrzej Matyja (Kraków) 8.45 Laparoskopowe techniki zaopatrzenia przepuklin pachwiny Mirosław Szura (Kraków) 9.00 Specyfi ka zaopatrywania przepuklin uwięźniętych Rafał Solecki (Kraków) 9.15 Otwarte techniki zaopatrzenia przepuklin pooperacyjnych i brzusznych Stanisław Dąbrowiecki (Bydgoszcz) 9.30 Metody laparoskopowe w zaopatrzeniu przepuklin brzusznych i pooperacyjnych Maciej Śmietański (Gdańsk) 9.45 Zaopatrywanie przepuklin okołostomijnych Marek Szczepkowski (Warszawa) Optimization of the open treatment of umbilical hernia (V. Vlasov) Własna modyfi kacja plastyki rozstępu mięśni prostych brzucha z towarzyszącą przepukliną pępkową z użyciem siatki (J. Wszołek) Dyskusja Sesja XXVI Wewnatrzbrzuszne powiklania infekcyjne w chirurgii Jadwiga Snarska (Olsztyn), Sławomir Nazarewski (Warszawa), Krzysztof Słowiński (Poznań) 8.30 Drugo i trzeciorzędowe zapalenie otrzewnej przyczyna, patogeneza i postępowanie Zygmunt Grzebieniak (Wrocław) 8.44 Interdyscyplinarna diagnostyka i leczenie powikłanych zakażeń wewnątrzbrzusznych Ryszard Marciniak (Poznań) 8.58 Powikłania septyczne po operacjach wewnątrznaczyniowych Sławomir Nazarewski (Warszawa) 9.12 Zakażenie w obrażeniach brzucha monitorowane liczbowo skale punktowe i inne metody rokowania Krzysztof Słowiński (Poznań), Bartosz Mańkowski (Poznań) 9.26 Zakażenie jest zakażenia nie ma! Reakcja chirurga w powikłaniach septycznych w chirurgii urazowej Bartosz Mańkowski (Poznań), Krzysztof Słowiński (Poznań) 9.40 Antybiotykoterapia w ciężkich powikłaniach infekcyjnych wewnątrzbrzusznych Małgorzata Bulanda (Kraków) 9.54 Tygecyklina w zapaleniu otrzewnej fakty i mity Zygmunt Grzebieniak (Wrocław) Markery biochemiczne w diagnostyce zapalenia otrzewnej i powikłaniach septycznych Jadwiga Snarska (Olsztyn) Dyskusja Warsztaty Olympus Wiązanie szwów i szycie intrakorporalne Sala E Sala F Sesja XXVII Sesja edukacyjna Marek Dobosz (Gdańsk), Steven Schwaitzberg (Bufallo, Stany Zjednoczone), Wolfgang Feil (Wiedeń, Austria), Masaki Kitajima (Tokio, Japonia) Current residency program, trends and directions for its evolution from the perspective of the Harvard Medical School and American College of Surgeons Steven Schwaitzberg (Bufallo, Stany Zjednoczone) Current residency program, trends and directions for its evolution from the perspective of the Royall College of Surgeons Oliver Warren (Londyn, Wielka Brytania) Current residency program, trends and directions for its evolution from the perspective of the European Board of Surgery Wolfgang Feil (Wiedeń, Austria) Current residency program, trends and directions for its evolution from the perspective of the German Society of Surgery Hans Hans Joachim Meyer (Hannover, Niemcy) Current residency program, trends and directions for its evolution from the perspective of the Japan Surgical Society Masaki Kitajima (Tokio, Japonia) Current residency program, trends and directions for its evolution from the perspective of the Association of Polish Surgeons Marek Dobosz (Gdańsk) Sesja XXVIII Sesja wideochirurgiczna 2 Marek Jackowski (Toruń), Krzysztof Leksowski (Bydgoszcz), Edward Stanowski (Warszawa) Model szkolenia w chirurgii minimalnie inwazyjnej w warunkach krajowych Edward Stanowski (Warszawa) Współczesne drogi dostępu do narządu chorego w jamie brzusznej Maciej Michalik (Olsztyn) Techniki małoinwazyjne w chirurgii onkologicznej Andrzej Budzyński (Kraków) Od świata makro do świata mikro chirurgia endoskopowa noworodka Dariusz Patkowski (Wrocław) Metody chirurgicznego leczenia cukrzycy typu 2 Wiesław Tarnowski (Warszawa) Możliwości i ograniczenia zastosowania technik małoinwazyjnych w chirurgii tarczycy i przytarczyc Krzysztof Kołomecki (Łódź) Rola chirurgii minimalnie inwazyjnej w operacyjnym leczeniu przepuklin okołostomijnych state of art, polskie doświadczenia i osiągnięcia Marek Szczepkowski (Warszawa) Zastosowanie technik wideoskopowych w proktologii: minimalnie inwazyjna chirurgia przetok odbytu i torbieli pilonidalnych (M. Romaniszyn, A. Gierada, P. Wałęga, W. Nowak) Laparoskopowe pobranie nerki od żywego dawcy (T. Jakimowicz, T. Ciąćka, Ł. Romanowski, A. Alsharabi, T. Grochowiecki, K. Madej, D. Lewandowska, P. Kaliciński, M. Durlik, L. Pączek, S. Nazarewski) Dyskusja

17 30 Program Szczegółowy Piątek 11 września 2015 roku Sesja XXIX Szpitalne systemy wczesnego ostrzegania i możliwości ich zastosowania w oddziałach zabiegowych Piotr Knapik (Zabrze), Waldemar Goździk (Wrocław), Thomas Walsh (Dublin, Irlandia) Jak skutecznie rozpoznać, że u pacjenta dojdzie wkrótce do zatrzymania krążenia? Co należy zrobić w przypadku zagrożenia? Piotr Knapik (Zabrze) Koncepcja ICU outreach team i early warning scoring w świetle danych z literatury medycznej Waldemar Goździk (Wrocław) Do we really need ICU borders? Early warning scoring and ICU outreach as a standard in all hospitals in the UK Thomas Walsh (Dublin, Irlandia) Diagnostyka przy łóżku chorego POCT Krystyn Sosada (Zabrze) Panel dyskusyjny Piotr Knapik (Zabrze), Waldemar Goździk (Wrocław), Thomas Walsh (Dublin, Irlandia), Krystyn Sosada (Zabrze) Przydatność skali Mannheim Peritonitis Index do oceny stanu chorych leczonych z powodu zapalenia otrzewnej (M. Natkaniec, J. Dworak, M. Pędziwiatr, P. Major, M. Migaczewski, M. Matłok, P. Budzyński, A. Budzyński) Podsumowanie Sesja XXX Sala C Sala D Czy już wszystko wiemy o przepuklinie i sposobach jej naprawy? Maciej Śmietański (Gdańsk), Stanisław Dąbrowiecki (Bydgoszcz), Kryspin Mitura (Siedlce) Fascial closure using Small Bites Technique short stitches Rene Fortelny (Wiedeń, Austria) Patofi zjologia przedniej ściany brzucha, najnowsze odkrycia i ich wpływ na wybór metody, projektowanie implantów i technikę operacyjną Kamil Bury (Gdańsk) Implanty biologiczne w zaopatrywaniu przepuklin nadzieje i rozczarowania Andrzej Ratajczak (Poznań) Personalizacja implantów czy zmieni algorytm doboru techniki zaopatrzenia przepuklin brzusznych Maciej Pawlak (Gdańsk) Likwidacja problemu przepuklin w drodze od personalnej medycyny interwencyjnej do screeningu w prewencyjnej medycynie przyszłości Maciej Śmietański (Gdańsk) Zastosowanie materiałów biologicznych do zamknięcia powłok u pacjentów z ubytkiem powięzi, zakażeniem miejsca operowanego lub nawrotową przepukliną (K. Jędrzejko, R. Kieszek, P. Domagała, M. Serwańska, M. Wszoła, M. Kwapisz, M. Bieniasz, M. Jonas, A. Berman, A. Jóźwik, A. Chmura, A. Kwiatkowski) The analysis of inguinal hernia management using Desarda s technique: single surgeon experience (O. Kharyshyn) Prospektywne randomizowane badanie porównujące zastosowanie dwóch różnych koncepcji siatki i staplera w laparoskopowym leczeniu pierwotnych i wtórnych przepuklin brzusznych (M. Pawlak, R. Hilgers, K. Bury, A. Lehmann, R. Owczuk, M. Śmietański) Dyskusja Sala E Sesja XXXI Skojarzone leczenie w nowotworach górnego odcinka przewodu pokarmowego standardy postępowania. Sesja pod patronatem TChP i PTChO Piotr Rutkowski (Warszawa), Grzegorz Wallner (Lublin), Krzysztof Herman (Kraków), Krzysztof Zieniewicz (Warszawa) Polski konsensus w zakresie radiochemioterapii okołooperacyjnej w nowotworach przełyku i żołądka Lucjan Wyrwicz (Warszawa) Rak przełyku Tomasz Skoczylas (Lublin) Rak żołądka Grzegorz Wallner (Lublin) Przydatność PET-TK FLT i oceny HER2 w leczeniu i kwalifi kacji do terapii raka żołądka Wojciech Zegarski (Bydgoszcz) Rak trzustki Sławomir Mrowiec (Katowice), Zbigniew Śledziński (Gdańsk) Leczenie endoskopowe Michał Kamiński (Warszawa) Pierwotne nowotwory wątroby Krzysztof Zieniewicz (Warszawa) Embolizacja żyły wrotnej jako metoda zwiększenia resekcyjności zmian ogniskowych w wątrobie (P. Smoter, P. Nyckowski, K. Zieniewicz, I. Grzelak, M. Kotulski, M. Morawski, M. Dymon, P. Studnicki, M. Niedźwiedzka, M. Krawczyk) Dyskusja Warsztaty Wideo przypadki MEDtube w chirurgii otwartej Akademia Sanofi Kolektomia - wrzodziejące zapalenie jelita grubego Łukasz Dziki Pankreatoduodenektomia metodą Traverso Sławomir Mrowiec W trakcie warsztatów zostaną przedstawione fi lmy, wideo przypadki z zabiegów, zrealizowane przez MEDtube w kilku prestiżowych polskich ośrodkach. Do ich zaprezentowania i omówienia zaprosiliśmy operatorów. Spotkanie będzie miało interaktywną formułę z dyskusją. Uczestnicy otrzymają bezpłatny dostęp do cyklu Akademii Chirurgii Otwartej online w MEDtube. Spotkanie przeznaczone jest zarówno dla doświadczonych chirurgów, którzy chcą wymienić się wiedzą i doświadczeniem, jak i młodszych kolegów, którzy dopiero wchodzą w świat chirurgii. wykład na stoisku firmowym Firma Karl Storz Endoskope Meet The Expert Małoinwazyjne wideoskopowe techniki leczenia przetok dr hab. n. med. Piotr Wałęga Firma Karl Storz Endoskope organizuje warsztaty na stoisku w czasie całego kongresu. 3-4 stacje endoskopowe (szycie laparoskopowe, model do histeroskopii, fl uorescencyjna macica, symulator ginekologiczny) Sesja XXXII Zakażenia szpitalne w różnych specjalnościach medycznych Sala F Przerwa na lunch / Sesje plakatowe Firma Takeda Na stoisku fi rmy Takeda dostępny będzie trenażer laparoskopowy. Każdy Uczestnik będzie mógł w praktyczny sposób zapoznać się z aplikacją TachoSilPre rolled. TachoSilPre rolled to najnowsza wersja TachoSil, dedykowana do chirurgii małoinwazyjnej. Sala A Małgorzata Bulanda (Kraków), Dorota Rożkiewicz (Białystok), Marta Wałaszek (Tarnów) Zakażenia szpitalne w pediatrii Dorota Rożkiewicz (Białystok) Zakażenia szpitalne w neurochirurgii Marta Wałaszek (Tarnów) Zakażenia szpitalne w ortopedii Piotr Pędzisz (Warszawa), Ireneusz Babiak (Warszawa) Zakażenia szpitalne w stomatologii Mariusz Szuta (Kraków) Zakażenia szpitalne w kardiochirurgii Eugenia Gospodarek (Bydgoszcz) Zakażenia szpitalne w geriatrii Jadwiga Wójkowska-Mach (Kraków) Epidemiologia wirusa Ebola Marta Wróblewska (Warszawa) Łączenie antybiotyków: krótkie kompendium Maciej R. Nowacki (Warszawa) Sesja XXXIII Sala B Żylna choroba zakrzepowo zatorowa Grant edukacyjny firmy Sanofi Piotr Rutkowski (Warszawa), Zbigniew Krasiński (Poznań), Jerzy Windyga (Warszawa) Przeciwzakrzepowa profi laktyka okołozabiegowa u chorych na nowotwory Zbigniew Krasiński (Poznań) Powikłania leczenia przeciwzakrzepowego Jerzy Windyga (Warszawa) Dyskusja 31

18 32 Program Szczegółowy Piątek 11 września 2015 roku Sesja XXXIV Stany nagłe w onkologii Andrzej Szawłowski (Warszawa), Grzegorz Wallner (Lublin), Zoran Stojcev (Słupsk) Wykład wprowadzający: Znaczenie kliniczne stanów nagłych w onkologii Andrzej Szawłowski (Warszawa) Ból i zasady leczenia bólu u chorych na nowotwory Małgorzata Malec-Milewska (Bydgoszcz), Małgorzata Krajnik (Bydgoszcz) Krwawienie do przewodu pokarmowego u chorych na nowotwory i zasady leczenia Grzegorz Wallner (Lublin), Michał Solecki (Lublin) Niedrożność przewodu pokarmowego u chorych na nowotwory i zasady leczenia Ireneusz Krasnodębski (Warszawa) Stany nagłe w uroonkologii i zasady leczenia Tomasz Demkow (Warszawa) Stany nagłe w ginekologii onkologicznej Beata Śpiewankiewicz (Warszawa), Beata Osuch (Warszawa) Stany nagłe w endokrynologii onkologicznej (przełom tarczycowy, przełom nadnerczowy, tężyczka) i zasady leczenia Lech Pomorski (Łódź) Dyskusja Losowanie 10 szt. książki na koniec sesji Sesja XXXV Sala C Sala D Chirurgia jelit Adam Dziki (Łódź), John Nicholls (Londyn, Wielka Brytania), Hans Lippert (Magdeburg, Niemcy), Paweł Mroczkowski (Magdeburg, Niemcy), ERAS czy rzeczywiście postęp w chirurgii jelit Tomasz Banasiewicz (Poznań) Jak postępować z nieszczelnością zespoleń John Nicholls (Londyn, Wielka Brytania) How to improve the sealing of the intestinal anastomosis? Maximilian Scheiterle (Siena, Włochy) The Crohn s disease surgery in the era of biological therapy Hans Lippert (Magdeburg, Niemcy) Urazy jelit i odbytnicy Michał Drews (Poznań) Czy przedoperacyjna radioterapia raka odbytnicy jest konieczna? Paweł Mroczkowski (Magdeburg, Niemcy) Proktologiczne choroby przenoszone drogą płciową Zbigniew Lorenc (Sosnowiec) Laparoskopowa chirurgia kolorektalna w połączeniu z protokołem Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) pozwala na redukcję kosztów leczenia (M. Pędziwiatr, M. Wierdak, M. Pisarska, M. Stanek, M. Kisielewski, M. Matłok, P. Major, A. Budzyński) Dyskusja Sesja XXXVI Sala E Rekonstrukcje regionu głowy i szyi Adam Maciejewski (Gliwice), Cezary Szymczyk (Gliwice), Łukasz Krakowczyk (Gliwice) Rekonstrukcje w obrębie dolnego piętra twarzy po rozległych zabiegach resekcyjnych Cezary Szymczyk (Gliwice) Rekonstrukcje rozległych ubytków poresekcyjnych górnej drogi oddechowej i pokarmowej Adam Maciejewski (Gliwice) Zastosowanie płata z małżowiny usznej w rekonstrukcjach ubytków poresekcyjnych różnych okolic regionów głowy i szyi Łukasz Krakowczyk (Gliwice) Płaty lokalne w leczeniu niepowodzeń mikrochirurgii regionu głowy i szyi Rafał Ulczok (Gliwice) Planowanie operacji rekonstrukcyjnych wspomagane technikami komputerowymi Piotr Trojanowski (Lublin) Rekonstrukcje poresekcyjnych ubytków warg Cezary Szymczyk (Gliwice) Dyskusja Sesja Sala F Nowoczesne biomateriały i technologie w specjalizacjach zabiegowych propozycje dla chirurgów i menadżerów Sesja edukacyjna firmy TZMO SA/Tricomed Józef Tazbir Protezy kości czaszki z plecionki polipropylenowopoliestrowej na tle innych metod kranioplastyki stosowanych we współczesnej neurochirurgii Piotr Kasprzak Własne doświadczenia w rekonstrukcji ścian oczodołu z wykorzystaniem implantu polipropylenowego Piotr Arkuszewski Powierzchniowe modyfi kacje siatek polipropylenowych stosowanych w ginekologii i chirurgii przepuklin Witold Sujka Matoset gotowe zestawy racjonalna innowacyjność w pracy chirurga Maciej Tarasiuk Logistyka i outsourcing w zakładach opieki zdrowotnej Józef Tazbir Sala F Wykłady firmy Berlin-Chemie Menarini Rola Niesteroidowych Leków Przeciwzapalnych w farmakoterapii bólu w chirurgii Jarosław Woroń (Kraków) Sesja Medycyny Praktycznej Co to jest ERAS? Stanisław Kłęk (Skawina) Zasady płynoterapii w protokole ERAS Maciej Matłok (Kraków) Czy ERAS jest zgodny z EBM? Michał Pędziwiatr (Kraków) ERAS w codziennej praktyce oddziału chirurgicznego Maciej Matłok (Kraków) Sala A Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Chirurgów Polskich Sala F

19 34 Program Szczegółowy Sobota 12 września 2015 roku 35 Sala A Sala D Sala E Sesja XXXVII Problemy i nowe techniki w chirurgii onkologicznej Józef Kładny (Szczecin), Zbigniew Nowecki (Warszawa), Wojciech Polkowski (Lublin) 8.30 Dootrzewnowa chemioterapia w hipertermii (HIPEC) wskazania, ograniczenia, polskie zalecenia Wojciech Polkowski (Lublin) 8.45 Leczenie skojarzone nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego (GIST) Piotr Rutkowski (Warszawa) 9.00 Leczenie okołooperacyjne w przerzutach raka jelita grubego do wątroby Lucjan Wyrwicz (Warszawa) 9.15 Leczenie skojarzone zlokalizowanego raka odbytnicy Andrzej Rutkowski (Warszawa) 9.30 Miejsce laparoskopii w leczeniu raka jelita grubego Wojciech Zegarski (Bydgoszcz) 9.45 Radioterapia śródoperacyjna w nowotworach złośliwych Zbigniew Nowecki (Warszawa) Biopsja węzła wartowniczego w nowotworach Dawid Murawa (Poznań) Leczenie chirurgiczne nowotworów otrzewnej z chemioterapią dootrzewnową w hipertermii (HIPEC): wyniki leczenia kolejnych 100 chorych (J. Mielko, B. Ciseł, M. Skórzewska, J. Romanek, A. Kurylcio, M. Lewicka, R. Sitarz, M. Jazienicki, W. Polkowski) Dyskusja Sesja XXXVIII Sala B Jak ja to robię problemy, jakie można napotkać w czasie operacji Jacek Dadan (Białystok), Krzysztof Paśnik (Warszawa), Andrzej Budzyński (Kraków) 8.30 Rękawowa resekcja żołądka sleeve gastrectomy Maciej Michalik (Olsztyn), Hady Razak Hady (Białystok) 8.48 Wyłączenie żołądkowe Roux-Y gastric bypass Andrzej Budzyński (Kraków), Piotr Myśliwiec (Białystok) 9.06 Pętlowe wyłączenie żołądkowe mini gastric bypass Tomasz Lewandowski (Ełk), Wiesław Pesta (Bartoszyce) 9.24 Założenie i usunięcie opaski adjustable gastric banding and band removal Mariusz Wyleżoł (Warszawa), Edward Stanowski (Warszawa) 9.42 Operacje rewizyjne redo surgery Krzysztof Paśnik (Warszawa), Wiesław Tarnowski (Warszawa) Leczenie zaawansowanej, śródściennej zmiany ogniskowej żołądka u chorego z otyłością patologiczną kwalifi kowanego do leczenia chirurgicznego otyłości (T. Jaworski, K. Franciszkiewicz-Pietrzak, K. Zinkiewicz, K. Abramowicz, J. Jaworska, P. Dziemidok, G. Wallner) Outcomes of laparoscopic gastric plication in patients with morbid obesity (O. Lukavetskiy, Y. Havrysh, I. Kravchuk, R. Havrysh) Dyskusja Sala C Sesja XXXIX Allotransplantacje i rekonstrukcje pozostałych regionów ciała Adam Maciejewski (Gliwice), Piotr Trojanowski (Lublin), Maciej Grajek (Gliwice) 8.30 Techniczne aspekty allogenicznych przeszczepów twarzy Adam Maciejewski (Gliwice) 8.44 Alternatywy do przeszczepu twarzy Maciej Grajek (Gliwice) 8.58 Zastosowanie uszypułowanego płata z mięśnia najszerszego grzbietu w leczeniu niepowodzeń po mikronaczyniowych rekonstrukcjach piersi Mirosław Dobrut (Gliwice) 9.12 Rekonstrukcje ściany klatki piersiowej Ryszard Szumniak (Gliwice) 9.26 Analiza powikłań i kosztów leczenia powikłań w chirurgii rekonstrukcyjnej głowy i szyi Janusz Wierzgoń (Gliwice) 9.40 Zastosowanie wolnych płatów w leczeniu złamań i ubytków kości długich Piotr Trojanowski (Lublin) 9.54 Działalność Sekcji Chirurgii Rekonstrukcyjnej TChP teraźniejszość i przyszłość Łukasz Krakowczyk (Gliwice) Polski program przeszczepiania kończyny górnej Adam Chełmoński (Trzebnica), Jerzy Jabłecki (Trzebnica) Dyskusja Sesja XL Chirurgia urazowa / Chirurgia wojskowa 1 Mirosław Dziekiewicz (Warszawa), Marek Maruszyński (Warszawa), Adam Nogalski (Lublin) 8.30 Kliniczne oblicze choroby urazowej decyzje terapeutyczne a patofi zjologia Jerzy Lasek (Gdańsk) 8.44 Współczesna strategia medycyny ratunkowej w postępowaniu z chorymi z mnogimi i wielonarządowymi obrażeniami ciała Jerzy Ładny (Białystok) 8.58 Krwotok na polu walki Jolanta Korsak (Warszawa), Marek Maruszyński (Warszawa) 9.12 Organizacja leczenia następstw urazów Adam Nogalski (Lublin) 9.26 Miejsce postępowania zachowawczego w krwotokach pourazowych Piotr Paluszkiewicz (Warszawa) 9.40 Propozycja algorytmu postępowania w obrażeniach brzucha w środowisku SAGE Krzysztof Słowiński (Poznań), Szymon Wilk (Poznań) 9.54 Współczesne możliwości leczenia urazów aorty piersiowej Marek Maruszyński (Warszawa), Mirosław Dziekiewicz (Warszawa) Ostre uszkodzenie nerek po rozległych urazach tkanek (K. Hap, W. Hap, E. Frejlich, K. Kotulski, J. Rudno-Rudzińska, W. Kielan) Dyskusja Przerwa na kawę Sesja XLI Urologia Krzysztof Bar (Lublin), Marek Sosnowski (Łódź), Zbigniew Wolski (Bydgoszcz) 8.30 Urologia Polska w XXI wieku Marek Sosnowski (Łódź) 8.55 Unikalność specjalizacji i egzaminu z urologii wg zasad European Board of Urology i Polskiego Towarzystwa Urologicznego Zbigniew Wolski (Bydgoszcz) 9.20 Współczesna endoskopia i robotyka w uroonkologii Piotr Chłosta (Kraków) 9.45 Postępowanie w urazach wielonarządowych z uszkodzeniem narządów układu moczowopłciowego na przykładzie wybranych przypadków Krzysztof Bar (Lublin), Marek Sosnowski (Łódź), Zbigniew Wolski (Bydgoszcz), Tomasz Mazurkiewicz (Lublin) Zmiany lekooporności drobnoustrojów w zakażeniach dróg moczowych Narodowy Program Ochrony Antybiotyków (D. Kawecki, P. Radziszewski) Dyskusja

20 36 Program Szczegółowy Sobota 12 września 2015 roku 37 Sala A Sala C Sala D Sala E Sesja XLII Sesja XLIV Sesja XLV Sesja XLVI Torakochirurgia Tadeusz Orłowski (Warszawa), Józef Kozak (Łódź), Jerzy Kołodziej (Wrocław) Odma opłucnej Józef Kozak (Łódź) Powikłania płucne po zabiegach w obrębie jamy brzusznej Jerzy Kołodziej (Wrocław) Urazy klatki piersiowej Wojciech Rokicki (Zabrze) Urazy dróg oddechowych Tadeusz Orłowski (Warszawa) Perforacje przełyku Dariusz Dziedzic (Warszawa) Późno manifestująca się wrodzona przepuklina przeponowa Maciej Bagłaj (Wrocław) Wpływ terapii podciśnieniowej na proces gojenia ran operacyjnych po sternotomii (A. Witt-Majchrzak, P. Żelazny, J. Snarska) Dyskusja Sesja XLIII Sala B Czy rękawowe wycięcie żołądka może być jedyną operacją wykonywaną w ośrodku bariatrycznym? Jacek Dadan (Białystok) Dyskusja okrągłego stołu debata z udziałem ekspertów Jacek Dadan (Białystok), Andrzej Budzyński (Kraków), Stanisław Głuszek (Kielce), Maciej Michalik (Olsztyn), Krzysztof Paśnik (Warszawa), Wiesław Pesta (Bartoszyce), Wiesław Tarnowski (Warszawa), Edward Stanowski (Warszawa), Mariusz Wyleżoł (Warszawa), Rafał Paluszkiewicz (Warszawa), Wojciech Lisik (Warszawa), Krystyn Sosada (Zabrze) Grelina, leptyna i metabolizm glukozy po laparoskopowej rękawowej resekcji żołądka i wyłączeniu żołądkowym typu Roux-en-Y u chorych z otyłością patologiczną wyniki badania randomizowanego (P. Kalinowski, R. Paluszkiewicz, T. Wróblewski, P. Remiszewski, Z. Bartoszewicz, M. Krawczyk) Dyskusja Chirurgia jelita grubego Adam Dziki (Łódź), Piotr Krokowicz (Poznań), Marek Szczepkowski (Warszawa) Miejscowe wycięcie zmian jelita grubego wprowadzenie Adam Dziki (Łódź) TEM jest najlepszym sposobem we wczesnym raku Marek Szczepkowski (Warszawa) ESD jest najlepszym sposobem we wczesnym raku Michał Spychalski (Brzeziny) Niedrożność jelita grubego spowodowana rakiem wprowadzenie Adam Dziki (Łódź) Najlepiej założyć stent Jarosław Buczyński (Łódź) Najlepiej operować Piotr Krokowicz (Poznań) Przetoki jelitowo-pęcherzowe Łukasz Dziki (Łódź) Przetoki odbytniczo-pochwowe Tomasz Kościński (Poznań) Zbiorniki jelitowe u dzieci kontrowersja czy rutyna Przemysław Mańkowski (Poznań) Wartość rokownicza poziomu surowiczego chemokin CCL2 i CCL5 u chorych operowanych z powodu raka jelita grubego (K. Brzuszkiewicz, S. Pietruszka, A. Nowak, M. Gądek, A. Paszko, A. Szczepanik, J. Kulig) Zaburzenia funkcjonowania dojrzałych komórek dendrytycznych w korelacji z przerzutami w okolicznych węzłach chłonnych u chorych na raka jelita grubego (D. Cepowicz, A. Pryczenicz, K. Zaręba, M. Gryko, B. Kędra) Dyskusja Chirurgia wojskowa / Chirurgia urazowa 2 Leszek Brongel (Kraków), Robert Brzozowski (Warszawa), Krzysztof Kusza (Bydgoszcz), Zbigniew Lorenc (Sosnowiec) Doświadczenia wojenne z Afganistanu (prezentacja multimedialna) Waldemar Machała (Łódź), Robert Brzozowski (Warszawa) Inżynieria tkankowa w leczeniu ran przewlekłych Tomasz Bielecki (Sosnowiec), Zbigniew Lorenc (Sosnowiec) Damage control w obrażeniach ciała Leszek Brongel (Kraków) Doświadczenia własne z amputacją pourazową kończyn ratować kończynę czy rannego? Paweł Grala (Poznań) Doświadczenia własne w stosowaniu wentylacji wysokoczęstotliwościowej (HFJV) u chorych po urazie Tobiasz Szajerka (Trzebnica), Jerzy Jabłecki (Trzebnica), Adam Domanasiewicz (Trzebnica) Kontrowersje wokół intensywnej terapii płynowej w chorobie urazowej a zewnątrzustrojowa terapia zastępcza Krzysztof Kusza (Bydgoszcz), Postępowanie z chorym po wysokociśnieniowym urazie okrężnicy opis przypadku klinicznego (Ł. Szymański, P. Paluch, Z. Sosnowski) Dyskusja Sesja ginekologiczna Przemysław Oszukowski (Łódź), Tomasz Rechberger (Lublin), Marek Spaczyński (Poznań) Czy ginekolodzy powinni diagnozować i leczyć nowotwory piersi u kobiet? Antoni Basta (Kraków) Jak uniknąć pomyłek diagnostycznych w ocenie patologii miednicy mniejszej u kobiet Marek Spaczyński (Poznań), Ewa Nowak-Markwitz (Poznań) Współpraca interdyscyplinarna w radykalnym leczeniu raka jajnika Jan Kotarski (Lublin) Jak diagnozować i leczyć zaburzenia anatomiczne i czynnościowe dna miednicy u kobiet Andrzej Paweł Wieczorek (Lublin), Tomasz Rechberger (Lublin) Stany nagłe w ginekologii onkologicznej, skręt jajnika z nowotworem u dziecka Wojciech Górecki (Kraków) Niedrożność mechaniczna jelita grubego w przebiegu endometriozy (M. Radoch, W. Pawłowski, T. Guzel, G. Lech) Dyskusja

XII USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE P R O G R A M R A M O W Y

XII USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE P R O G R A M R A M O W Y XII USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE P R O G R A M R A M O W Y 2 października 2015 r. (piątek) Miejsce Hotel ROYAL BALTIC, Ustka ul. Wczasowa 26 Godz. 13.30-14.30 INAUGURACJA SYMPOZJUM Prowadzenie Krystyna Danilecka-Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA ,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH

KONFERENCJA ,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH Inaukowo-szkoleniowa KONFERENCJA,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH 13-14 maja 2016 r. TEMAT GŁÓWNY: Stany nagłe w onkologii: Czego onkolodzy powinni oczekiwać od: Chirurgów, radiologów i gastroenterologów?

Bardziej szczegółowo

SALA INAUGURACYJNA. SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4 SALA 5 8.30-10.30 Sesja I Chirurgia. Sesja III Chirurgia

SALA INAUGURACYJNA. SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4 SALA 5 8.30-10.30 Sesja I Chirurgia. Sesja III Chirurgia Program ramowy Środa 9 września 2015 roku 17.00 Inauguracja Kongresu 19.00 Koncert Leszka Możdżera 20.30 Koktajl Powitalny SALA INAUGURACYJNA Czwartek 10 września 2015 roku SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4

Bardziej szczegółowo

,,XIV USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe 8-10 września 2017r.

,,XIV USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe 8-10 września 2017r. ,,XIV USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe 8-10 września 2017r. ORGANIZATOR: Katedra Onkologii i Radioterapii, Klinika Endokrinologii PATRONAT: Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej

Bardziej szczegółowo

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ORDYNATORÓW I KIEROWNIKÓW KLINIK CHIRURGII OGÓLNEJ

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ORDYNATORÓW I KIEROWNIKÓW KLINIK CHIRURGII OGÓLNEJ II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ORDYNATORÓW I KIEROWNIKÓW KLINIK CHIRURGII OGÓLNEJ 19.05.2017-20.05.2017 Ossa Program konferencji 19.05.2017 Rejestracja 10:00-10:50 Rejestracja Rozpoczęcie konferencji 10:50-11:05

Bardziej szczegółowo

I SESJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA. ,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH 13-14 maja 2016r.

I SESJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA. ,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH 13-14 maja 2016r. I KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH 13-14 maja 2016r. TEMAT GŁÓWNY:,,Stany nagłe w onkologii : Czego onkolodzy powinny oczekiwać od: chirurgów, radiologów i gastroenterologów?

Bardziej szczegółowo

Godz. 09.00-12.20 SESJA DLA PIELĘGNIAREK (Akademia Pomorska, Słupsk) Godz. 09.00 Otwarcie Rejestracji (Hotel ROYAL BALTIC) Godz. 12.00-13.

Godz. 09.00-12.20 SESJA DLA PIELĘGNIAREK (Akademia Pomorska, Słupsk) Godz. 09.00 Otwarcie Rejestracji (Hotel ROYAL BALTIC) Godz. 12.00-13. XI USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE Data : 5 7 września 2014 roku Miejsce : Hotel ROYAL BALTIC, Ustka ul. Wczasowa 26 P R O G R A M R A M O W Y 5 września 2014 r. (piątek) Godz. 09.00-12.20 SESJA DLA PIELĘGNIAREK

Bardziej szczegółowo

I KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH maja 2016r.

I KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH maja 2016r. I KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH 13-14 maja 2016r. ORGANIZATOR: Akademia Pomorska w Słupsku Katedra Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu PATRONAT: Jego Magnificencja

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku: Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej:

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku: Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej: X USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE * SŁUPSK / USTKA 29 sierpień - 1 września 2013 * PROGRAM RAMOWY 29 sierpień 2013 (czwartek) SESJA DLA PIELĘGNIAREK - godz. 10.00 18.00 Profesjonalna opieka nad pacjentem stomijnym

Bardziej szczegółowo

8.30-10.30 10.45-12.45 12.45-13.45 13.45-15.45. Sesja XI Rak piersi. Sesja pod patronatem TChP. Grzegorz Wallner, Zbigniew Nowecki

8.30-10.30 10.45-12.45 12.45-13.45 13.45-15.45. Sesja XI Rak piersi. Sesja pod patronatem TChP. Grzegorz Wallner, Zbigniew Nowecki Program Ramowy 18 Piątek 11 września 2015 roku 19 11.00-13.00 14.00-16.00 Środa 9 września 2015 roku Warsztaty dla młodych chirurgów pod Patronatem Aesculap Akademii 17.00 Inauguracja Kongresu 19.00 Koncert

Bardziej szczegółowo

Protokół z II. Posiedzenia Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich 5.11.2007 r., Sala Wielka Muzeum Miejskiego we Wrocławiu

Protokół z II. Posiedzenia Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich 5.11.2007 r., Sala Wielka Muzeum Miejskiego we Wrocławiu Protokół z II. Posiedzenia Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich 5.11.2007 r., Sala Wielka Muzeum Miejskiego we Wrocławiu W dniu 5.11.2007 r. odbyło się drugie posiedzenia Zarządu Głównego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

8.30-10.30 10.45-12.45 13.45-15.45. Grzegorz Wallner, Zbigniew Nowecki. 13.45-14.45 Wideo przypadki MEDtube w chirurgii otwartej Akademia Sanofi

8.30-10.30 10.45-12.45 13.45-15.45. Grzegorz Wallner, Zbigniew Nowecki. 13.45-14.45 Wideo przypadki MEDtube w chirurgii otwartej Akademia Sanofi Program Ramowy 14 Piątek 11 września 2015 roku 15 Środa 9 września 2015 roku 9.00-16.00 Warsztaty dla młodych chirurgów BBraun 17.00 Inauguracja Kongresu 19.00 Koncert Leszka Możdżera 20.30 Koktajl Powitalny

Bardziej szczegółowo

Wykaz kursów specjalizacyjnych z chirurgii ogólnej w roku 2003

Wykaz kursów specjalizacyjnych z chirurgii ogólnej w roku 2003 Wykaz kursów specjalizacyjnych z chirurgii ogólnej w roku 2003 Spis kursów specjalizacyjnych w nadchodzącym roku wg. publikacji CMKP Luty Nr kursu: 5-703-2003 Temat kursu: Chirurgia transplantacyjna -podstawowy

Bardziej szczegółowo

Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich

Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich Program 125 lat Towarzystwa Chirurgów Polskich Lublin, 9-12 września 2015 roku www.symposion2015.pl/konferencje/67ktchp Program Ramowy Środa 9 września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Wykład inauguracyjny im. Profesora Kazimierza Rybińskiego

Wykład inauguracyjny im. Profesora Kazimierza Rybińskiego PROGRAM RAMOWY Zjazd Naukowy Sekcji Chirurgii Endokrynologicznej Towarzystwa Chirurgów Polskich i XIII Spotkanie Polskiego Klubu Chirurgii Endokrynologiczneej 16 18. 06. 2016 Warszawa Czwartek 16.06.2016

Bardziej szczegółowo

XI USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE P R O G R A M R A M O W Y

XI USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE P R O G R A M R A M O W Y Data : 5 7 września 2014 roku XI USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE Miejsce : Hotel ROYAL BALTIC, Ustka ul. Wczasowa 26 P R O G R A M R A M O W Y 5 września 2014 r. (piątek) Godz. 09.00-12.20 SESJA DLA PIELĘGNIAREK

Bardziej szczegółowo

XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Poznań, 21 23 maja 2015 roku Pobierz aplikacją mobilną XXI ZJAZDU PTCHO GŁÓWNY SPONSOR ORGANIZATOR PATRONAT MEDIALNY PARTNER Sesja Młodych przy XXI Zjeździe Polskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Spis treści Przedmowa 11 Rozdział 1 Kwalifikacja chorych do przeszczepienia nerki 17 Teresa Nieszporek, Andrzej Więcek Rozdział 2 Marginalny dawca, marginalny biorca 34 Marek Ostrowski Rozdział 3 pobranie

Bardziej szczegółowo

IX USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE * USTKA, 6-9 WRZEŚNIA, 2012 * PPROGRAM

IX USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE * USTKA, 6-9 WRZEŚNIA, 2012 * PPROGRAM IX USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE * USTKA, 6-9 WRZEŚNIA, 2012 * PPROGRAM 06 września 2012 r. (czwartek) 14.00 18.00 SESJA DLA PIELĘGNIAREK Żywienie pacjentów z chorobą nowotworową Patronat: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Piotr Malinowski,

Dr n. med. Piotr Malinowski, Plan ćwiczeń z chirurgii naczyniowej IV rok kierunek lekarski 2012 5 dni po 6 godzin ( Ćwiczą 2 grupy 5-osobowe ) Osoba odpowiedzialna za realizację programu ćwiczeń Dr n. med. Piotr Malinowski, Dr n.

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M. 21.10.2004 r. Mucosectomia staplerowa (operacja Longo) ocena krytyczna Prof. K. Bielecki

P R O G R A M. 21.10.2004 r. Mucosectomia staplerowa (operacja Longo) ocena krytyczna Prof. K. Bielecki P R O G R A M Wykład im. doc. M. Tylickiego 21.10.2004 r. Mucosectomia staplerowa (operacja Longo) ocena krytyczna Prof. K. Bielecki 22.10.2004 r. Sesja 1 Przewodniczący: 1 Profilaktyka raka jelita grubego

Bardziej szczegółowo

Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich

Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich 125 lat Towarzystwa Chirurgów Polskich Lublin, 9-12 września 2015 r. www.symposion2015.pl/konferencje/67ktchp List powitalny Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.01.2016 godz. 13:27:44 Numer KRS: 0000157580

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.01.2016 godz. 13:27:44 Numer KRS: 0000157580 Strona 1 z 12 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.01.2016 godz. 13:27:44 Numer KRS: 0000157580 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

VII MAZOWIECKIE DNI CHIRURGICZNE

VII MAZOWIECKIE DNI CHIRURGICZNE CENTRUM KONGRESOWE Hotel OSSA 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Ossa 1 VII MAZOWIECKIE DNI CHIRURGICZNE organizowane przez FUNDACJĘ Szpitala Barska przy współudziale Konsultanta Wojewódzkiego ds. Chirurgii Ogólnej

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE. Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med.

CZWARTEK r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE. Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. CZWARTEK 08.09.2016 r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. Łukasz Wicherek 15:00-17:00 Miejsce wielonarządowej resekcji w leczeniu chorych

Bardziej szczegółowo

Choroby Przełyku i Żołądka

Choroby Przełyku i Żołądka XI Międzynarodowe Sympozjum Choroby Przełyku i Żołądka Lublin 13-14 października 2016 Program Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego: prof. dr hab. med. Grzegorz Wallner dr hab. med. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK r. godzina: 15:00-19:00 INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE

CZWARTEK r. godzina: 15:00-19:00 INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE CZWARTEK 08.09.2016 r. godzina: 15:00-19:00 INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. Łukasz Wicherek 15:00-17:00 Miejsce wielonarządowej resekcji

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

i XIII Spotkanie Polskiego Klubu Chirurgii Endokrynologiczneej 16 18. 06. 2016 19.00 19.30 Wykład inauguracyjny im. Profesora Kazimierza Rybińskiego

i XIII Spotkanie Polskiego Klubu Chirurgii Endokrynologiczneej 16 18. 06. 2016 19.00 19.30 Wykład inauguracyjny im. Profesora Kazimierza Rybińskiego PROGRAM RAMOWY Zjazd Naukowy Sekcji Chirurgii Endokrynologicznej Towarzystwa Chirurgów Polskich i XIII Spotkanie Polskiego Klubu Chirurgii Endokrynologiczneej 16 18. 06. 2016 Warszawa Czwartek 16.06.2016

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Dni Gastroenterologii Dziecięcej Kraków, 25-26 września 2015 PROGRAM

Małopolskie Dni Gastroenterologii Dziecięcej Kraków, 25-26 września 2015 PROGRAM Małopolskie Dni Gastroenterologii Dziecięcej Kraków, 25-26 września 2015 PROGRAM Aula im. Prof. Macieja L. Jakubowskiego, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie 12:00-12:50 Lunch 12:50-13:00 Piątek

Bardziej szczegółowo

Program konferencji. 13:00-15:40 Sesja pielęgniarska - Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem dializowanym

Program konferencji. 13:00-15:40 Sesja pielęgniarska - Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem dializowanym Program konferencji PIĄTEK 16 10 2009 13:00-15:40 Sesja pielęgniarska - Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem dializowanym i po przeszczepie narządów. (Sala Lawendowa) Prowadzący: M. Stopiński, M. Liber,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z IV konferencji Zaawansowane operacje laparoskopowe

Sprawozdanie z IV konferencji Zaawansowane operacje laparoskopowe Sprawozdanie/Report Wideochirurgia Sprawozdanie z IV konferencji Zaawansowane operacje laparoskopowe Gdynia-Wejherowo, 10 11.04.2008 roku Agata Frask, Wiaczesław Siczewski, Maciej Michalik Oddział Chirurgii

Bardziej szczegółowo

WSKAZANIA DO LECZENIA CHIRURGICZNEGO W CHOROBACH ZAPALNYCH JELIT. Zuzanna Kaszycka Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii

WSKAZANIA DO LECZENIA CHIRURGICZNEGO W CHOROBACH ZAPALNYCH JELIT. Zuzanna Kaszycka Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii WSKAZANIA DO LECZENIA CHIRURGICZNEGO W CHOROBACH ZAPALNYCH JELIT Zuzanna Kaszycka Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii Choroba Crohna Zapalenie przewodu pokarmowego w chorobie Crohna

Bardziej szczegółowo

SALA 1. Nadciśnienie tętnicze Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński

SALA 1. Nadciśnienie tętnicze Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński SALA 1 14.30-15.50 16.00-16.40 Nadciśnienie tętnicze Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński Sesja satelitarna firmy Berlin-Chemie. Terapia

Bardziej szczegółowo

I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII. Program naukowy

I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII. Program naukowy I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII WYZWANIA MOŻLIWOŚCI PRAKTYCZNE PERSPEKTYWY 17 19.09.2015, KOŁOBRZEG Program naukowy 17 września 2015, Czwartek od 11.00 rejestracja 12.00-13.00 KURS

Bardziej szczegółowo

Podstawy chirurgii. 9 Postępowanie przedoperacyjne i pooperacyjne Wojciech Nowak, Jerzy Wordliczek 99

Podstawy chirurgii. 9 Postępowanie przedoperacyjne i pooperacyjne Wojciech Nowak, Jerzy Wordliczek 99 Spis treści tomu 1 Podstawy chirurgii 1 Wybrane aspekty prawne praktyki chirurgicznej Leszek Kubicki 17 2 Gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa w okresie okołooperacyjnym Anna Kunsdorf-Wnuk,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii SEPSA W ZAMKU KSIĄŻ 09.06-11.06.2016. XXX KONFERENCJA NAukowo-Szkoleniowa.

PROGRAM. Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii SEPSA W ZAMKU KSIĄŻ 09.06-11.06.2016. XXX KONFERENCJA NAukowo-Szkoleniowa. PROGRAM XXX KONFERENCJA NAukowo-Szkoleniowa Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii i IV Sympozjum SEPSA W ZAMKU KSIĄŻ 09.06-11.06.2016 organizowana przez: KATEDRĘ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Bardziej szczegółowo

Spis treści ROZDZIAŁ 1 ROZDZIAŁ 2 ROZDZIAŁ 3 ROZDZIAŁ 4. Spis Autorów Wstęp

Spis treści ROZDZIAŁ 1 ROZDZIAŁ 2 ROZDZIAŁ 3 ROZDZIAŁ 4. Spis Autorów Wstęp Spis treści Spis Autorów Wstęp ROZDZIAŁ 1 Metabolizm w chirurgii 1.1. Informacje wstępne...1 1.2. Podział ustroju...1 1.3. Prawa równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej...2 1.4. Skład elektrolitowy

Bardziej szczegółowo

Chirurgia 15 godz. wykładów. Tematy wykładów - IV rok kierunek Lekarski. Rok akademicki 2011/2012 semestr zimowy. Aula Janowskiego 15:15-16:45

Chirurgia 15 godz. wykładów. Tematy wykładów - IV rok kierunek Lekarski. Rok akademicki 2011/2012 semestr zimowy. Aula Janowskiego 15:15-16:45 Chirurgia 15 godz. wykładów Tematy wykładów - IV rok kierunek Lekarski Rok akademicki 2011/2012 semestr zimowy Aula Janowskiego 15:15-16:45 1. Wykład organizacyjny. Standardy postępowania chirurgicznego

Bardziej szczegółowo

Protokół z XII Posiedzenia ZG TChP 22 czerwiec 2015 r.

Protokół z XII Posiedzenia ZG TChP 22 czerwiec 2015 r. Protokół z XII Posiedzenia ZG TChP 22 czerwiec 2015 r. Miejsce Posiedzenia : Naczelna Izba Lekarska, Warszawa Posiedzenie otworzył Pan Prof. Grzegorz Wallner Prezes TChP przywitał zebranych gości. Podziękował

Bardziej szczegółowo

Wykłady - Semestr zimowy. Tematyka wykładów (20 godzin) Chirurgia przewodu pokarmowego - schorzenia żołądka i dwunastnicy.

Wykłady - Semestr zimowy. Tematyka wykładów (20 godzin) Chirurgia przewodu pokarmowego - schorzenia żołądka i dwunastnicy. Wykłady - Semestr zimowy Wykład 1. Wykład 2. Wykład 3. Wykład 4. Wykład 5. Wykład 6. Wykład 7. Wykład 8. Wykład 9. Wykład 10. Tematyka wykładów (20 godzin) Chirurgia przewodu pokarmowego - schorzenia żołądka

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowo - Szkoleniowa.,, Współczesne metody fizjoterapii w leczeniu ortopedycznym wybranych dysfunkcji stawu ramiennego i obręczy barkowej

Konferencja Naukowo - Szkoleniowa.,, Współczesne metody fizjoterapii w leczeniu ortopedycznym wybranych dysfunkcji stawu ramiennego i obręczy barkowej Konferencja Naukowo - Szkoleniowa 14-15 czerwiec 2014 - Wrocław,, Współczesne metody fizjoterapii w leczeniu ortopedycznym wybranych dysfunkcji stawu ramiennego i obręczy barkowej Miejsce: Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

... (imię, nazwisko, data urodzenia, nr hist. chor.) Pacjent został zakwalifikowany do operacji przez dr..

... (imię, nazwisko, data urodzenia, nr hist. chor.) Pacjent został zakwalifikowany do operacji przez dr.. LAPAROSKOPIA APPENDECTOMIA CHOLECYSTEKTOMIA dr Informacja dla pacjentów i rodziców dzieci operowanych z powodu zmian chorobowych pęcherzyka żółciowego, wyrostka robaczkowego i innych operacji metodą laparoskopową

Bardziej szczegółowo

- ewolucja postępowania w poszukiwaniu dalszego rozwoju

- ewolucja postępowania w poszukiwaniu dalszego rozwoju II Ogólnopolska Konferencja Polska Chirurgia - ewolucja postępowania w poszukiwaniu dalszego rozwoju Patronat Naukowy: Dr hab. n. med. Zbigniew Lorenc Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, OddziałŚą

Bardziej szczegółowo

VIII Posiedzenie Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich, 5 listopada 2012 r. sala Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

VIII Posiedzenie Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich, 5 listopada 2012 r. sala Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Warszawa, 5 listopada 2012 r. VIII Posiedzenie Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich, 5 listopada 2012 r. sala Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Posiedzenie Zarządu Głównego otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół z IX Posiedzenia Zarządu Głównego TChP Łódź 19 lutego 2011 r.

Protokół z IX Posiedzenia Zarządu Głównego TChP Łódź 19 lutego 2011 r. Łódź, 3 marca 2011 r. Protokół z IX Posiedzenia Zarządu Głównego TChP Łódź 19 lutego 2011 r. Posiedzenie otworzył Prezes Towarzystwa Prof. dr hab. med. Adam Dziki, poprosił zebranych o przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

II JURAJSKIE SPOTKANIA ONKOLOGICZNE

II JURAJSKIE SPOTKANIA ONKOLOGICZNE II JURAJSKIE SPOTKANIA ONKOLOGICZNE "RAK PIERSI NOWOŚCI W LECZENIU ONKOLOGICZNYM, ONKOPLASTYCE I REKONSTRUKCJI" CZĘSTOCHOWA 13-14.11.2015r. PODSUMOWANIE KONFERENCJI przygotowane przez Akademię Prawa Medycznego

Bardziej szczegółowo

r. październik

r. październik e i k c e t s U e n z c i log o k n O Dni BALTIC L A Y O R l e ad Hot wa 26 o s a z Miejsce obr c W l. Ustka, u 1-4 Przypadki kliniczne postępowanie w zaawansowanych nowotworach układu pokarmowego Kontrola

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowo - Szkoleniowa.,, Współczesne metody fizjoterapii w leczeniu ortopedycznym wybranych dysfunkcji stawu ramiennego i obręczy barkowej

Konferencja Naukowo - Szkoleniowa.,, Współczesne metody fizjoterapii w leczeniu ortopedycznym wybranych dysfunkcji stawu ramiennego i obręczy barkowej Konferencja Naukowo - Szkoleniowa 14-15 czerwiec 2014 - Wrocław,, Współczesne metody fizjoterapii w leczeniu ortopedycznym wybranych dysfunkcji stawu ramiennego i obręczy barkowej Miejsce: Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

Prowadzący: dr hab. med. Stanisław MALINGER prof. PWSZ dr Grażyna BĄCZYK mgr piel. Justyna Skrzyńska

Prowadzący: dr hab. med. Stanisław MALINGER prof. PWSZ dr Grażyna BĄCZYK mgr piel. Justyna Skrzyńska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek - Pielęgniarstwo Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany. Zaliczenie drugiego semestru z chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego.

Zaawansowany. Zaliczenie drugiego semestru z chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego. 1 Kierunek: PIELĘGNIARSTWO Nazwa przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Kod przedmiotu Poziom przedmiotu Rok studiów Semestr Liczba punktów Metody nauczania Język wykładowy Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Sesja I. Wielodyscyplinarne leczenie miejscowo-zaawansowanego raka pęcherza moczowego Piotr Kryst, Jacek Fijuth

Program Konferencji Sesja I. Wielodyscyplinarne leczenie miejscowo-zaawansowanego raka pęcherza moczowego Piotr Kryst, Jacek Fijuth Program Konferencji 09.00 10.00 Spotkanie nadzoru specjalistycznego 10.30 10.40 Rozpoczęcie konferencji Maciej Krzakowski 10.40 11.25 Sesja I. Wielodyscyplinarne leczenie miejscowo-zaawansowanego raka

Bardziej szczegółowo

Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne"

Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne Konferencja naukowo szkoleniowa Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne" Warszawa, 21 listopada 2014 roku Patronat Honorowy Organizatorzy Patronat medialny Sponsor główny

Bardziej szczegółowo

Chirurgia - opis przedmiotu

Chirurgia - opis przedmiotu Chirurgia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Chirurgia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-Ch Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

FARMACJA 21 NOWE WYZWANIA. prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta [Wrocław] Przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresu

FARMACJA 21 NOWE WYZWANIA. prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta [Wrocław] Przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresu PROGRAM* 3. KONGRESU NAUKOWEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO FARMACJA 21 NOWE WYZWANIA WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH UL. BOROWSKA 211, WROCŁAW KONGRES - DZIEŃ

Bardziej szczegółowo

Tematyka konferencja kierowana jest do dermatologów, lekarzy rodzinnych, internistów, urologów, ginekologów.

Tematyka konferencja kierowana jest do dermatologów, lekarzy rodzinnych, internistów, urologów, ginekologów. Tematyka konferencja kierowana jest do dermatologów, lekarzy rodzinnych, internistów, urologów, ginekologów. Program konferencji "Dermatologia interdyscyplinarna" Czwartek 3.09.15 Wykład inauguracyjny:

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

XII Lubelskie Dni Urologiczne Uroonkologia 2015 r. I sesja Varia (29 maj 2015r.) 16:00-18:00

XII Lubelskie Dni Urologiczne Uroonkologia 2015 r. I sesja Varia (29 maj 2015r.) 16:00-18:00 XII Lubelskie Dni Urologiczne Uroonkologia 2015 r. Prowadzący sesję: Dr Radosław Starownik, dr Wojciech Dzierżak, dr Janusz Ciechan I sesja Varia (29 maj 2015r.) 16:00-18:00 (czas trwania prezentacji nie

Bardziej szczegółowo

III Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Jakość i ryzyko w procesach klinicznych aspekty prawno medyczne w wymiarze międzynarodowym

III Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Jakość i ryzyko w procesach klinicznych aspekty prawno medyczne w wymiarze międzynarodowym III Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Jakość i ryzyko w procesach klinicznych aspekty prawno medyczne w wymiarze międzynarodowym Wrocław, 10 11 kwietnia 2014 r. Pod patronatem honorowym:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z III KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII

SPRAWOZDANIE. z III KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII SPRAWOZDANIE z III KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII W dniach od 19 do 20 maja 2016 roku odbył się w Józefowie III Kongres

Bardziej szczegółowo

chirurgia ogólna ortopedia i traumat narz Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi ruchu Choroby układu nerwowego X X

chirurgia ogólna ortopedia i traumat narz Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi ruchu Choroby układu nerwowego X X Choroby układu nerwowego Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu poważnego urazu * 2 Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu urazu * 3 Kompleksowe zabiegi wewnątrzczaszkowe * 4 Duże zabiegi wewnątrzczaszkowe * 5

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SYMPOZJUM. 20.00 Przyjęcie powitalne

PROGRAM SYMPOZJUM. 20.00 Przyjęcie powitalne PROGRAM SYMPOZJUM Język obrad: polski i angielski 12 października, czwartek 12.00 Rejestracja 15.00 Zebranie Zarządu Sekcji Wideochirurgii TChP 18.00 Sala Kongresowa - Otwarcie Sympozjum Przewodniczący:

Bardziej szczegółowo

Regulamin nauczania przedmiotu :,,Chirurgia Pielęgniarstwo w chirurgii naczyniowej obowiązujący w Katedrze Chirurgii

Regulamin nauczania przedmiotu :,,Chirurgia Pielęgniarstwo w chirurgii naczyniowej obowiązujący w Katedrze Chirurgii Regulamin nauczania przedmiotu :,,Chirurgia Pielęgniarstwo w chirurgii naczyniowej obowiązujący w Katedrze Chirurgii 1. Zajęcia z chirurgii odbywają się w Klinice Chirurgii Ogólnej ZOZ MSWiA z WM-CO, w

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Program konferencji "Dermatologia interdyscyplinarna"

Program konferencji Dermatologia interdyscyplinarna Program konferencji "Dermatologia interdyscyplinarna" Czwartek 3.09.15 17.00-17.15 Uroczyste otwarcie Prof. Waldemar Placek 17.15-17.40 Przemówienia zaproszonych gości 17.40 18.15 Wykład inauguracyjny:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Rehabilitacja w chirurgii zagadnienia ogólne... 13 Marek Woźniewski, Jerzy Kołodziej, Maciej Mraz

Spis treści. 1. Rehabilitacja w chirurgii zagadnienia ogólne... 13 Marek Woźniewski, Jerzy Kołodziej, Maciej Mraz Spis treści 1. Rehabilitacja w chirurgii zagadnienia ogólne... 13 Marek Woźniewski, Jerzy Kołodziej, Maciej Mraz 1.1. Wstęp.... 13 Marek Woźniewski, Jerzy Kołodziej 1.2. Znaczenie rehabilitacji w chirurgii...

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015

POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015 POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015 Wizyta Ministra Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Halickiego oraz Ministra Zdrowia Mariana Zembali wraz z Wojewodami 9 lipca 2015 roku (czwartek); godzina 11.00-15.00

Bardziej szczegółowo

Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich

Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich 125 lat Towarzystwa Chirurgów Polskich Lublin, 9-12 września 2015 r. www.symposion2015.pl/konferencje/67ktchp List powitalny Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Bardziej szczegółowo

17-18 lutego: Kraków X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk

17-18 lutego: Kraków X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk kalendarium 2017 KONFERENCJE OGÓLNOPOLSKIE LUTY MARZEC KWIECIEŃ 17-18 lutego: Kraków X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk 10-11 marca:

Bardziej szczegółowo

Gastroenterologiczne

Gastroenterologiczne VII Gdańskie Sympozjum Gdańsk 9-10.10.2015r. Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego: Przewodniczący Honorowy: prof. dr hab. med. Marian Smoczyński Organizatorzy: Katedra i Klinika Gastroenterologii

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich Program Zjazdu:. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie szczegółowym. UCZESTNICY ZJAZDU OTRZYMUJĄ CERTYFIKATY Z 16 PKT EDUKACYJNYMI PO KAŻDEJ SESJI SPOTKANIE Z PARTNERAMI ZJAZDU POŁĄCZONE

Bardziej szczegółowo

Instytut: Nauk o Zdrowiu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie.

Instytut: Nauk o Zdrowiu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie. Europejski System Transferu Punktów Karta opisu przedmiotu Nazwa przedmiotu: Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Kierunek: Specjalność: Pielęgniarstwo Wymiar godzin: 370 godzin Wykłady: 40, Seminaria:

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Izba Lekarska w Płocku oraz Płockie Towarzystwo Lekarskie. zapraszają na konferencję naukowo-szkoleniową INTEGRACJA PRZEZ NAUKĘ

Okręgowa Izba Lekarska w Płocku oraz Płockie Towarzystwo Lekarskie. zapraszają na konferencję naukowo-szkoleniową INTEGRACJA PRZEZ NAUKĘ Okręgowa Izba Lekarska w Płocku oraz Płockie Towarzystwo Lekarskie zapraszają na konferencję naukowo-szkoleniową INTEGRACJA PRZEZ NAUKĘ Komitet Naukowy: Przewodniczący: 1. dr n. med. Jacek Zieleniewski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Innowacyjne wyroby medyczne ocena dostępności w Polsce

Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Innowacyjne wyroby medyczne ocena dostępności w Polsce Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Partnerzy Seminarium Seminarium edukacyjne pt.: Komitet Naukowy Seminarium prof. dr hab. Andrzej Rychard - (przewodniczący Komitetu Naukowego) socjolog, kieruje

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Sympozjum. Postępy w chirurgii kolorektalnej. 14-16 kwietnia 2016 Hotel Narvil, Conference & Spa****, Serock.

Ogólnopolskie Sympozjum. Postępy w chirurgii kolorektalnej. 14-16 kwietnia 2016 Hotel Narvil, Conference & Spa****, Serock. VJubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum Postępy w chirurgii kolorektalnej 14-16 kwietnia 2016 r. Hotel Narvil, Conference & Spa****, Serock Patronat: Polski Klub Koloproktologii Kliniczny Oddział Chirurgii

Bardziej szczegółowo

Protokół z III Posiedzenia Zarządu Głównego TChP Warszawa, 14 grudnia 2009 r.

Protokół z III Posiedzenia Zarządu Głównego TChP Warszawa, 14 grudnia 2009 r. Warszawa, 14.12.2009. Protokół z III Posiedzenia Zarządu Głównego TChP Warszawa, 14 grudnia 2009 r. Zebranie otworzył Prezes TChP prof. Adam Dziki. Wybrano komisję skrutacyjną, Po stwierdzeniu quorum przystąpiono

Bardziej szczegółowo

Cykl kształcenia 2013-2016

Cykl kształcenia 2013-2016 203-206 SYLABUS Nazwa Fizjoterapia kliniczna w chirurgii, onkologii i medycynie paliatywnej. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Kod Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

W wyniku głosowania tajnego otrzymano następujące wyniki: za: 27 głosów, przeciw: 1 głos, wstrzymujących się: 0 głosów

W wyniku głosowania tajnego otrzymano następujące wyniki: za: 27 głosów, przeciw: 1 głos, wstrzymujących się: 0 głosów Warszawa, 25 czerwca 2013 r. XII Posiedzenie Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa, 17 czerwca 2013 r. Posiedzenie otworzył Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk Prezes Towarzystwa Chirurgów

Bardziej szczegółowo

Program Spotkania Polskiego Klubu Trzustkowego,

Program Spotkania Polskiego Klubu Trzustkowego, Program Spotkania Polskiego Klubu Trzustkowego, 23-25.06.2016 PIĄTEK 24 czerwca 2016 r. 9.00-9.10 Otwarcie konferencji Prezes Polskiego Klubu Trzustkowego, przedstawiciel organizatorów Sesja I godz. 9.10-11.00

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY CHIRURGII LAPAROSKOPOWEJ

PODSTAWY CHIRURGII LAPAROSKOPOWEJ 11 CZĘŚĆ PIERWSZA PODSTAWY CHIRURGII LAPAROSKOPOWEJ ROZDZIAŁ 1 Śladami pionierów laparoskopii Grzegorz S. Lityński / 19 1.1. Wprowadzenie / 19 1.2. Era internistów / 20 1.3. Laparoskopia w ginekologii

Bardziej szczegółowo

45. KONGRES NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO CZWARTEK, 17 WRZEŚNIA 2015 GŁÓWNA SALA OBRAD

45. KONGRES NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO CZWARTEK, 17 WRZEŚNIA 2015 GŁÓWNA SALA OBRAD 45. KONGRES NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO 10:00 11:10 SESJA PROGRAMOWA Nowotwór zarodkowy jądra aktualne problemy Przewodniczący: prof. dr hab. med. Andrzej Stelmach Współprzewodniczący:

Bardziej szczegółowo

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w VIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem 5-6 października 2012. VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem 20-lecie Polskiego Towarzystwa Badań

Bardziej szczegółowo

Protokół z VIII Posiedzenia Zarządu Głównego TChP Warszawa, 13 grudnia 2010 r.

Protokół z VIII Posiedzenia Zarządu Głównego TChP Warszawa, 13 grudnia 2010 r. Łódź, 2 lutego 2011 r. Protokół z VIII Posiedzenia Zarządu Głównego TChP Warszawa, 13 grudnia 2010 r. Posiedzenie otworzył Prezes Towarzystwa Prof. dr hab. med. Adam Dziki, poprosił zebranych o przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Klub Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A, 00-908 Warszawa 49

Klub Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A, 00-908 Warszawa 49 I Interdyscyplinarny Kongres Naukowy czasopisma Narząd ruchu badania podstawowe, profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób i obrażeń Postępy 2011 Warszawa, 21-22 października 2011 r. Kongres odbędzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE SPRAWOZDANIE z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE W dniach od 10 do 12 maja 2012 roku odbył się w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3 Kod przedmiotu: IOZRM-L-3k23-2012-S Pozycja planu: B23 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY II KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Holistyczna opieka nad pacjentem przewlekle chorym Konferencja pod patronatem honorowym Dyrektora Wojskowego Instytutu

Bardziej szczegółowo

II Katedra Chirurgii Ogólnej UJ CM. Po zakończeniu zajęć student: w zakresie wiedzy:

II Katedra Chirurgii Ogólnej UJ CM. Po zakończeniu zajęć student: w zakresie wiedzy: Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Lekarski CM II Katedra Chirurgii Ogólnej UJ CM Chirurgia Kod modułu ----

Bardziej szczegółowo

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi Choroby układu nerwowego 1 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym * X 2 Choroby nerwów obwodowych X 3 Choroby mięśni X 4 Zaburzenia równowagi X 5 Guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni X 6

Bardziej szczegółowo

SpiS TreśCi chirurgia narządowa 51. nowotwory układu pokarmowego VII

SpiS TreśCi chirurgia narządowa 51. nowotwory układu pokarmowego VII Spis treści CHIRURGIA NARZĄDOWA... 1005 51. Nowotwory układu pokarmowego... 1007 51.1. Nowotwory przełyku Andrzej W. Szawłowski... 1007 51.1.1. Wstęp... 1007 51.1.2. Patologia... 1008 51.1.3. Rozpoznanie...

Bardziej szczegółowo

Poziom i forma studiów. studia I stopnia stacjonarne. Pielęgniarstwo. Ścieżka dyplomowania: Pielęgniarstwo chirurgiczne Kod przedmiotu: OS-CHiPCH

Poziom i forma studiów. studia I stopnia stacjonarne. Pielęgniarstwo. Ścieżka dyplomowania: Pielęgniarstwo chirurgiczne Kod przedmiotu: OS-CHiPCH Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu (kierunku) Specjalność: Nazwa Rodzaj Pielęgniarstwo.. Poziom i forma studiów Ścieżka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM VII KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA ŻYWIENIA KLINICZNEGO SEROCK

PROGRAM VII KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA ŻYWIENIA KLINICZNEGO SEROCK PROGRAM VII KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA ŻYWIENIA KLINICZNEGO CZWARTEK, 05.10.2017 PROGRAM 14.20 Inauguracja Kongresu 14.30-16.50 SESJA IM. PROF. MARKA PERTKIEWICZA ZABURZENIA METABOLICZNE W STRESIE,

Bardziej szczegółowo

Program (stan na )

Program (stan na ) Program (stan na 23.08.2016) Piątek, 30.09.2016 Sesja I, godz. 9.00 10.45 prof. dr hab. Damian Czepita prof. dr hab. Andrzej Grzybowski prof. dr hab. Maria Formińska-Kapuścik prof. dr hab. Maciej Krawczyński

Bardziej szczegółowo

SOBOTA 15 września 2007

SOBOTA 15 września 2007 15 września 2007 www.10zjazdptnt.viamedica.pl 59 8.30 10.00 SALA A Endokrynologia prof. dr hab. med. Michał Karasek (Łódź) Akromegalia wczoraj, dziś, jutro prof. dr hab. med. Krzysztof Sworczak (Gdańsk)

Bardziej szczegółowo

Wykaz kursów specjalizacyjnych z chirurgii naczyniowej w roku 2003

Wykaz kursów specjalizacyjnych z chirurgii naczyniowej w roku 2003 Wykaz kursów specjalizacyjnych z chirurgii naczyniowej w roku 2003 Spis kursów specjalizacyjnych w nadchodzącym roku wg. publikacji CMKP Wykaz kursów specjalizacyjnych w roku 2003 Styczeń Nr kursu: 13-736-2003

Bardziej szczegółowo

PEDIATRYCZNEGO KALENDARIUM 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA

PEDIATRYCZNEGO KALENDARIUM 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA kalendarium 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDIATRYCZNEGO Patronat naukowy: prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska Dyrektor Podyplomowej Szkoły PTP prof.

Bardziej szczegółowo