Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich"

Transkrypt

1 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich Program 125 lat Towarzystwa Chirurgów Polskich Lublin, 9-12 września 2015 roku

2 Spis Treści List Powitalny 3 Organizator 4 Biuro organizacyjne 4 Partnerzy 4 Komitet Organizacyjny 5 Komitet Naukowy 6-7 Patronat Honorowy 8-9 Prezesi Towarzystwa Chirurgów Polskich Partnerzy Kongresu Program Ramowy Program Szczegółowy Sesje Plakatowe Informacje Organizacyjne Warto zobaczyć Dane adresowe Partnerów Kongresu 66-67

3 3 Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, Dostojni Goście Kongresu, Jest mi niezmiernie mi³o powitaæ Pañstwa na 67. Kongresie Towarzystwa Chirurgów Polskich, który przypada w okolicznościach szczególnych, jakim jest Jubileusz lecia istnienia Towarzystwa. Kongres TChP tradycyjnie stanowi miêdzynarodowe forum wymiany pogl¹dów naukowych, jest znakomit¹ okazj¹ do dyskusji na interesuj¹ce problemy kliniczne, wa ne w codziennej praktyce w zakresie chirurgii. Systematyczny postêp wiedzy medycznej, gwa³towny rozwój technologii chirurgicznych, zmieniaj¹ce siê warunki pracy chirurgów, nowe mo liwości edukacyjno-szkoleniowe, interdyscyplinarny charakter wymiany pogl¹dów równie w tym roku znajduj¹ swoje odzwierciedlenie w przygotowanym programie naukowym 67. Kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich. Jako najwa niejsze wydarzenie naukowe w środowisku chirurgów polskich w 2015 roku, 67 Kongres TChP zgromadzi³ blisko 2500 przedstawicieli 16 Towarzystw Naukowych, reprezentuj¹cych wszystkie dyscypliny zabiegowe, a tak e gastrologów, anestezjologów, mikrobiologów, patologów, epidemiologów, onkologów, w tym reprezentantów wszystkich środowisk medycznych; lekarzy, pielêgniarki, instrumentariuszki, diagnostów, studentów medycyny. Gośæmi 67. Kongresu TChP s¹ tak e wybitni chirurdzy, uznani eksperci ze Stanów Zjednoczonych, Japonii, Korei, Holandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Irlandii, W³och, Austrii, Bia³orusi, Ukrainy, oraz przedstawiciele medyczni blisko 100 fi rm farmaceutycznych, czy fi rm sprzêtu medycznego. Mam nadziejê, e program naukowy 67. Kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich, przygotowany we wspó³pracy z grup¹ prawie 300 wybitnych wyk³adowców z kraju i zagranicy, realizowany podczas 3 dni obrad, blisko 50 sesji plenarnych, sesji satelitarnych, warsztatów szkoleniowych, mnogośæ poruszanych problemów klinicznych, a tak e tematów z zakresu nauk podstawowych spe³ni¹ Pañstwa oczekiwania. Zgodnie ze 125-letni¹ tradycj¹ i misj¹ Towarzystwa Chirurgów Polskich 67. Kongres TChP znakomicie wpisuje siê w szeroko pojêt¹ ideê szerzenia najnowszych osi¹gniêæ naukowych, konfrontacji doświadczeñ klinicznych, mo - liwości praktycznego szkolenia przez co stanowi idealn¹ platformê edukacyjn¹ dla wszystkich zainteresowanych nowoczesn¹ chirurgi¹ Z tego miejsca jako Prezes Zarz¹du G³ównego TChP, chcia³bym w swoim oraz Komitetu Naukowego i Organizacyjnego 67. Kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich imieniu zapewniæ, e wspólnie z fi rm¹ Symposion do³o yliśmy wszelkich starañ, aby program naukowy, liczne atrakcje towarzysz¹ce w trakcie Kongresu spe³ni³y wszystkie Pañstwa oczekiwania. Mam g³êbok¹ nadziejê, e 67. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich w piêknym mieście Lublinie, który ju po raz czwarty ma zaszczyt gościæ cz³onków TChP na zawsze pozostan¹ w Pañstwa serdecznej pamiêci. Z wyrazami szacunku Prof. dr hab. med. Grzegorz Wallner Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich Przewodnicz¹cy Komitetu Naukowego i Organizacyjnego 67 Kongresu TChP w Lublinie

4 4 5 Organizator Komitet Organizacyjny Towarzystwo Chirurgów Polskich Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab. med. Grzegorz Wallner Sekretarze Komitetu Organizacyjnego dr med. Marek Majewski dr med. Michał Solecki Partnerzy Polskie Towarzystwo Angiologiczne Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii Polskie Towarzystwo Chirurgii Dziecięcej Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Polskie Towarzystwo Chirurgii Robotowej Polskie Towarzystwo Gastroenterologii Polskie Towarzystwo Ginekologiczne Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Polski Klub Koloproktologii Polskie Towarzystwo Neurochirurgów Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne Polskie Towarzystwo Urologiczne Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych Biuro organizacyjne ul. Obornicka 229, Poznań tel.: , faksem: Członkowie Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab. med. Andrzej Dąbrowski prof. dr hab. med. Paweł Misiuna dr hab. med. Grzegorz Ćwik dr hab. med. Tomasz Skoczylas dr hab. med. Krzysztof Zinkiewicz dr med. Krystyna Abramowicz dr med. Andrzej Andrzejewski dr Alan Błotniak dr med. Adam Borowicz dr Grzegorz Borowski dr med. Paweł Bury dr med. Aleksander Ciechański dr Grażyna Rybak-Drabik dr Jacek Dziedzic dr Kinga Franciszkiewicz-Pietrzak dr med. Tomasz Jaworski dr med. Przemysław Mądro dr med. Marek Mijal dr med. Wioletta Masiak-Segit dr med. Michał Mik dr Michał Mirecki mgr Mirosława Misiewicz dr Kamil Nurczyk dr Marek Paździor dr med. Tomasz Pedowski mgr Marzena Porczak dr Kamil Pudło Anna Stanisławska dr Aleksandra Tańska dr med. Eliza Wallner dr med. Jan Wallner Izabela Woszuk-Belcarz dr Justyna Wyroślak-Najs dr Artur Zakościelny dr med. Witold Zgodziński

5 6 7 Komitet Naukowy Przewodniczący Komitetu Naukowego prof. dr hab. med. Grzegorz Wallner (Lublin) Vice-Przewodniczący Komitetu Naukowego prof. dr hab. med. Adam Dziki (Łódź) prof. dr hab. med. Marek Krawczyk (Warszawa) prof. dr hab. med. Jan Kulig (Kraków) prof. dr hab. med. Zbigniew Śledziński (Gdańsk) prof. dr hab. med. Wiesław Tarnowski (Warszawa) Honorowy Komitet Naukowy Past Prezesi ZG TChP prof. dr hab. med. Zygmunt Górka (Katowice) prof. dr hab. med. Zbigniew Gruca (Gdańsk) prof. dr hab. med. Bogdan Łazarkiewicz (Wrocław) prof. dr hab. med. Zygmunt Mackiewicz (Bydgoszcz) prof. dr hab. med. Paweł Misiuna (Lublin) prof. dr hab. med. Wojciech Noszczyk (Warszawa) prof. dr hab. med. Tadeusz Popiela (Kraków) prof. dr hab. med. Zbigniew Puchalski (Białystok) prof. dr hab. med. Seweryn Wiechowski (Szczecin) prof. dr hab. med. Wojciech Witkiewicz (Wrocław) Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Robotowej (Wrocław) International Members of the Scientific Committee prof. Hartwig Bauer (Neuötting, Germany) associate prof. Jan Koller (Bratislava, Slovakia) prof. Markus Büchler (Heidelberg, Germany) prof. Hans Lippert (Magdeburg, Germany) prof. Roberto Coppola (Rome, Italy) dr. Sławomir Marecik (Chicago, USA) prof. Miguel Cuesta (Amsterdam, Netherlands) prof. Robert Martin (Louisville, USA) prof. Maurizio Degiuli (Turin, Italy) prof. Hans-Joachim Meyer (Hannover, Germany) prof. Henning Dralle (Halle, Germany) dr hab. med. Paweł Mroczkowski (Magdeburg, Germany) prof. Wolfgang Feil (Vienna, Austria) prof. John Nicholls (London, United Kingdom) prof. Rene Fortelny (Vienna, Austria) prof. Uwe Pohlen (Offenburg, Germany) prof. Karl-Hermann Fuchs (Frankfurt, Germany) dr. Andrew Robson (Edinburgh, Scotland) prof. Takeo Fukagawa (Tokyo, Japan) dr. Tomasz Rogula (Cleveland, USA) prof. Karl-Ernst Grund (Tübingen, Germany) prof. Gabriele Schackert (Dresden, Germany) dr. Hendrik Hartgrink (Leiden, Netherlands) prof. Maximilian Scheiterle (Siena, Italy) assistant professor dr. Taizo Hibi (Tokyo, Japan) prof. Steven Schwaitzberg (Buffalo, USA) prof. Joachim Jähne (Hannover, Germany) prof. Frank Siemers (Halle, Germany) prof. Hitoshi Katai (Tokyo, Japan) prof. Peter Vogt (Hannover, Germany) dr. Michał Kazanowski (Dublin, Ireland) prof. Thomas Walsh (Dublin, Ireland) prof. Yuko Kitagawa (Tokyo, Japan) dr. Oliver Warren (London, United Kingdom) prof. Masaki Kitajima (Tokyo, Japan) prof. Han-Kwang Yang (Seul, South Korea) associate prof. Leo Klein (Hradec Králové, Czech Republic) Członkowie Komitetu Naukowego Polska prof. dr hab. med. Krzysztof Bar (Lublin) prof. dr hab. med. Małgorzata Bulanda (Kraków) Prezes Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych dr med. Włodzimierz Cebulski (Warszawa) dr hab. med. Grzegorz Ćwik (Lublin) prof. dr hab. med. Jacek Dadan (Białystok) prof. dr hab. med. Andrzej Dąbrowski (Białystok) Prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii prof. dr hab. med. Andrzej Dąbrowski (Lublin) prof. dr hab. med. Marek Dobosz (Gdańsk) prof. dr hab. med. Michał Drews (Poznań) dr hab. med. Mirosław Dziekiewicz (Bydgoszcz) prof. dr hab. med. Stanisław Głuszek (Kielce) prof. dr hab. med. Krzysztof Grabowski (Wrocław) prof. dr hab. med. Zygmunt Grzebieniak (Wrocław) prof. dr hab. med. Marek Jackowski (Toruń) prof. dr hab. med. Wiesław Jakubowski (Warszawa) Prezes Polskiego Towarzystwa Ultrasonografi cznego dr hab. med. Marek Kawecki (Siemianowice Śląskie) prof. dr hab. med. Bogusław Kędra (Białystok) prof. dr hab. med. Wojciech Kielan (Wrocław) prof. dr hab. med. Józef Kładny (Szczecin) dr hab. med. Piotr Kołodziejczyk (Kraków) prof. dr hab. med. Krzysztof Kołomecki (Łódź) prof. dr hab. med. Waldemar Kostewicz (Warszawa) Prezes Polskiego Towarzystwa Angiologicznego prof. dr hab. med. Piotr Knapik (Zabrze) Prezes Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii prof. dr hab. med. Ireneusz Krasnodębski (Warszawa) prof. dr hab. med. Krzysztof Kuzdak (Łódź) prof. dr hab. med. Paweł Lampe (Katowice) dr hab. med. Zbigniew Lorenc (Sosnowiec) Prezes Polskiego Klubu Koloproktologii prof. dr hab. med. Adam Maciejewski (Gliwice) dr med. Marek Majewski (Lublin) prof. dr hab. med. Ryszard Marciniak (Poznań) prof. dr hab. med. Marek Maruszyński (Warszawa) prof. dr hab. med. Andrzej Matyja (Kraków) dr med. Michał Mik (Łódź) prof. dr hab. med. Waldemar Olszewski (Warszawa) dr med. Mieszko Norbert Opiłka (Sosnowiec) prof. dr hab. med. Tadeusz Orłowski (Warszawa) Sekretarz Generalny Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów prof. dr hab. med. Grzegorz Oszkinis (Poznań) Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej prof. dr hab. med. Przemysław Oszukowski (Łódź) Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego prof. dr hab. med. Maciej Otto (Warszawa) prof. dr hab. med. Krzysztof Paśnik (Warszawa) prof. dr hab. med. Waldemar Patkowski (Warszawa) prof. dr hab. med. Dariusz Patkowski (Wrocław) Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Dziecięcej prof. dr hab. med. Lech Pomorski (Łódź) prof. dr hab. med. Tomasz Rechberger (Lublin) prof. dr hab. med. Piotr Richter (Kraków) prof. dr hab. med. Marcin Roszkowski (Warszawa) Prezes Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski (Warszawa) Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej dr hab. med. Tomasz Skoczylas (Lublin) prof. dr hab. med. Marek Szczepkowski (Warszawa) prof. dr hab. med. Krzysztof Słowiński (Poznań) prof. dr hab. med. Jadwiga Snarska (Olsztyn) dr med. Michał Solecki (Lublin) dr hab. med. Zoran Stojcev (Słupsk) prof. dr hab. med. Jerzy Strużyna (Łęczna) Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej dr hab. Med. Piotr Terlecki (Lublin) prof. dr hab. med. Zbigniew Wolski (Bydgoszcz) Prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego prof. dr hab. med. Tadeusz Wróblewski (Warszawa) prof. dr hab. med. Wojciech Zegarski (Bydgoszcz) prof. dr hab. med. Krzysztof Zieniewicz (Warszawa) dr hab. med. Krzysztof Zinkiewicz (Lublin) dr hab. med. Tomasz Zubilewicz (Lublin) Prezes Polskiego Towarzystwa Flebologicznego

6 8 Patronat Honorowy Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski 9 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Andrzej Drop Komitet Honorowy Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Maciej Hamankiewicz Minister Zdrowia Marian Zembala Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie Janusz Spustek Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Lena Kolarska-Bobińska Arcybiskup Metropolita Lubelski Arcybiskup Stanisław Budzik Wojewoda Lubelski Wojciech Wilk Prawosławny Arcybiskup Lubelski i Chełmski Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Abel

7 10 11 Prezesi Towarzystwa Chirurgów Polskich Józef Bogusz Roman Drews Tadeusz Jacyna-Onyszkiewicz Stanisław Szyszko Jan Nielubowicz Ludwik Rydygier Hilary Schram Józef Ziemacki Bronisław Sawicki Antoni Leśniowski , Adam Piskorz Witold Rudowski Zbigniew E. Papliński Roman T. Góral Tadeusz Popiela Andrzej Ciechomski Leon Kryński Wacław Łapiński Maksymilian Rutkowski Bronisław Szerszyński Bogdan Łazarkiewicz Paweł Misiuna Seweryn Wiechowski Zygmunt Górka Zygmunt Mackiewicz Antoni Jurasz Tadeusz Ostrowski Kornel Michejda Jan Glatzel Tadeusz Butkiewicz , Wojciech Noszczyk Zbigniew Gruca Zbigniew Puchalski Michał Drews Wojciech Witkiewicz Stanisław K. Nowicki Jerzy Rutkowski Kazimierz Dębicki Wiktor Bross Marian Stefanowski Adam Dziki Marek Krawczyk Grzegorz Wallner Jan Kulig od 2015

8 12 13 Platynowy Partner Partnerzy ABE-IPS ERBE NEXT MEDICA ABOOK FABRYKA NARZĘDZI NOVARTIS ADAMED MEDYCZNYCH CHIRMED NUTRICIA ADVANCE EUROPE FAMED OPTIMED PRO-OFFICE APART FERRING OREGON PHARMA GROUP APOTEX HAMMERMED PIERRE FABRE MEDICAMENT APOTEX HARTMANN PLUS ULTRA ARTHREX HOGG ROBINSON POFAM POZNAŃ ASPEN INOMED POLPHARMA BARD INTER CONSULT POL-SKONE BAYER JANEX PPHU PRAISTON Srebrny Partner BAYER BENEMEDO KADEFARM KIKGEL PRO.MED.PL PROMED BERYL MED. KLAROMED RANBAXY BIOMEDICA KRIOMEDPOL SMITH & NEPHEW BIOTON KRKA STADA BOBTS MDML POLAND STRYKER BOSTON SCIENTIFIC MEDELA SYNECPOL COVIMED MEDEN-INMED TIMKO DR PIKTEL MEDICOM VARIMED SYSTEMS MEDICOVER VP VALEANT Brązowy Partner EDWARDS LIFESCIENCES EMED MEDITRADE MIRALEX WYDAWNICTWO LEKARSKIE PZWL ENDO ELEKTRONIK MUNDIPHARMA Darczyńca Partnerzy Patronat Medialny

9

10 Program Ramowy 16 Sesja XXII Sesja XXIII Sesja XXIV Sesja XXV Sesja XXVI Warsztaty Środa 9 września 2015 roku Inauguracja 67. Kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich Koncert Leszka Możdżera Sala F Warsztaty dla młodych chirurgów pod patronatem Aesculap Akademii Sala Inauguracyjna Koktajl Powitalny. Otwarcie Wystawy Medycznej. Otwarcie Wystawy Historii Towarzystwa Chirurgów Polskich. Czwartek 10 września 2015 roku Sala A Sala B Sala C Sala D Sala E Sala F Sesja I Chirurgia trzustki 1 Paweł Lampe, Zbigniew Śledziński, Zygmunt Grzebieniak, Markus Büchler Sesja II Leczenie chorych na raka pęcherzyka żółciowego Tadeusz Wróblewski, Bogusław Kędra, Rafał Paluszkiewicz Sesja III Sesja IV Chirurgia Sesja gastroenterologiczna endoskopowa 1 Jan Kulig, Andrzej Dąbrowski, Krzysztof Zinkiewicz, Grzegorz Wallner, Karl-Ernst Grund Adam Dziki Przerwa na kawę Sesja VI Minimally invasive techniques in GI tract surgery Grant edukacyjny firmy BBraun Yuko Kitagawa, Karl-Hermann Fuchs, Miguel Cuesta, Wojciech Kielan BBraun wykład sponsorowany Sesja XII Extent of lymph node dissection in gastric cancer Jan Kulig, Henk Hartgrink, Hitoshi Katai Sesja VII Chirurgia trzustki 2 Krzysztof Bielecki, Bogusław Kędra, Stanisław Hać Sesja XIII Chirurgia endokrynologiczna Krzysztof Kuzdak, Maciej Otto, Henning Dralle, Joachim Jähne Sesja VIII Chirurgia endoskopowa 2 Zygmunt Grzebieniak, Jan Pertkiewicz, Aleksander Zając Sesja IX Chirurgia plastyczna Jerzy Strużyna, Anna Chrapusta, Ryszard Mądry Przerwa na lunch / Sesje plakatowe Sesja V Chirurgia guzów podstawy czaszki. Zastosowanie metod endoskopowych w neurochirurgii Marcin Roszkowski, Przemysław Kunert, Adam Rudnik Sesja X Chirurgia naczyń Grzegorz Oszkinis, Waldemar Kostewicz, Tomasz Zubilewicz Karl Storz Endoskope wykład na stoisku firmowym /Meet The Expert/ Sesja XIV Jakość i bezpieczeństwo współczesnej chirurgii Mariusz Wyleżoł, Halina Kutaj-Wąsikowska, Grzegorz Wallner Przerwa na kawę Sesja XVII Ostre schorzenia jamy brzusznej Piotr Richter, Krzysztof Bielecki, Adam Dziki Sesja XVIII Ultrasonografia w chirurgii jamy brzusznej Wiesław Jakubowski, Grzegorz Ćwik, Anna Drelich-Zbroja Sesja XIX Etos Chirurga kryzys wartości czy naturalna ewolucja? Mieszko Opiłka, Grzegorz Wallner, Jacek Starzewski Sesja XV Oparzenia Marek Kawecki, Jan Koller, Wojciech Witkowski Sesja XX Jatrogenne uszkodzenia dróg żółciowych Marek Krawczyk, Paweł Lampe, Michał Drews Sesja XVI Choroby żył i ich powikłania Waldemar Kostewicz, Grzegorz Oszkinis, Arkadiusz Jawień Sesja XXI Chirurgia robotowa Wojciech Witkiewicz, Marek Zawadzki, Sławomir Marecik Sesja XI Rak piersi. Grant edukacyjny firmy Roche Grzegorz Wallner, Zbigniew Nowecki Wideo przypadki MEDtube w chirurgii otwartej Akademia Sanofi Warsztaty Olympus Warsztaty BBraun Aesculap Chifa dla specjalistów chirurgów Piątek 11 września 2015 roku Sala A Sala B Sala C Sala D Sala E Sala F Sobota 12 września 2015 roku Sala A Sala B Sala C Sala D Sala E Sesja XXXVII Problemy i nowe techniki w chirurgii onkologicznej Józef Kładny, Zbigniew Nowecki, Wojciech Polkowski Sesja XXXVIII Jak ja to robię problemy, jakie można napotkać w czasie operacji Jacek Dadan, Krzysztof Paśnik, Andrzej Budzyński Sesja XXXIX Allotransplantacje i rekonstrukcje pozostałych regionów ciała Adam Maciejewski, Piotr Trojanowski, Maciej Grajek Przerwa na kawę Kierunki rozwoju koloproktologii Zbigniew Lorenc, Michał Drews, Krzysztof Bielecki, Marek Szczepkowski Sesja XLII Torakochirurgia Tadeusz Orłowski, Józef Kozak, Jerzy Kołodziej Sesja wideochirurgiczna 1 Grant edukacyjny firmy Covidien Andrzej Budzyński, Maciej Michalik, Piotr Myśliwiec, Krzysztof Paśnik Sesja XLIII Czy rękawowe wycięcie żołądka może być jedyną operacją wykonywaną w ośrodku bariatrycznym? Jacek Dadan Żywienie w okresie okołooperacyjnym a powikłania Maciej Słodkowski, Piotr Paluszkiewicz, Jacek Sobocki Przerwa na kawę Sesja XXVII Sesja edukacyjna Marek Dobosz, Steven Schwaitzberg, Wolfgang Feil, Masaki Kitajima Sesja XXXII Zakażenia szpitalne w różnych specjalnościach medycznych Małgorzata Bulanda, Dorota Rożkiewicz, Marta Wałaszek Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Chirurgów Polskich Sesja XXVIII Sesja wideochirurgiczna 2 Marek Jackowski, Krzyszof Leksowski, Edward Stanowski Sesja XXIX Szpitalne systemy wczesnego ostrzegania i możliwości ich zastosowania w oddziałach zabiegowych Piotr Knapik, Waldemar Goździk, Thomas Walsh Sesja XLIV Chirurgia jelita grubego Adam Dziki, Piotr Krokowicz, Marek Szczepkowski Współczesne techniki zaopatrywania przepuklin Andrzej Matyja, Maciej Śmietański, Stanisław Dąbrowiecki Sesja XXX Czy już wszystko wiemy o przepuklinie i sposobach jej naprawy? Maciej Śmietański, Stanisław Dąbrowiecki, Kryspin Mitura Przerwa na lunch / Sesje plakatowe Wewnatrzbrzuszne powiklania infekcyjne w chirurgii Jadwiga Snarska, Sławomir Nazarewski, Krzysztof Słowiński Sesja XXXI Skojarzone leczenie w nowotworach górnego odcinka przewodu pokarmowego standardy postępowania. Sesja pod patronatem TChP i PTChO Piotr Rutkowski, Grzegorz Wallner, Krzysztof Herman, Krzysztof Zieniewicz Karl Storz Endoskope wykład na stoisku firmowym /Meet The Expert/ Sesja XXXIII Żylna choroba zakrzepowo zatorowa Grant edukacyjny firmy Sanofi Piotr Rutkowski, Zbigniew Krasiński, Jerzy Windyga Sesja XXXIV Stany nagłe w onkologii Andrzej Szawłowski, Grzegorz Wallner, Zoran Stojcev Sesja XXXV Chirurgia jelit Adam Dziki, John Nicholls, Hans Lippert Paweł Mroczkowski Sesja XXXVI Rekonstrukcje regionu głowy i szyi Adam Maciejewski, Cezary Szymczyk, Łukasz Krakowczyk Sesja XL Chirurgia urazowa / Chirurgia wojskowa 1 Mirosław Dziekiewicz, Marek Maruszyński, Adam Nogalski Sesja XLV Chirurgia wojskowa / Chirurgia urazowa 2 Leszek Brongel, Robert Brzozowski, Krzysztof Kusza, Zbigniew Lorenc Olympus Wideo przypadki MEDtube w chirurgii otwartej Akademia Sanofi Nowoczesne biomateriały i technologie w specjalizacjach zabiegowych propozycje dla chirurgów i menadżerów Sesja firmy TZMO SA Józef Tazbir Wykład firmy Berlin-Chemie Menarini Sesja Medycyny Praktycznej Sesja XLI Urologia Krzysztof Bar, Marek Sosnowski, Zbigniew Wolski Sesja XLVI Sesja ginekologiczna Przemysław Oszukowski, Tomasz Rechberger, Marek Spaczyński

11 18 Program Szczegółowy Środa 9 września 2015 roku Program Szczegółowy Czwartek 10 września 2015 roku 19 Sala F Warsztaty dla młodych chirurgów pod Patronatem Aesculap Akademii Techniki szycia i wiązania w chirurgii laparoskopowej w technologii 3D Chirurgia klasyczna techniki szycia i wiązania Szew ciągły vs pojedynczy / szew monofi lamentowy vs pleciony Inauguracja Kongresu Program Powitanie Gości Przemówienia okolicznościowe Wręczenie tytułu Członków Honorowych TChP Wręczenie tytułów Partnera TChP Wykład Inauguracyjny im. Ludwika Rydygiera Blaski i cienie życia chirurga prof. dr hab. n. med. Adam Dziki Koncert Leszek Możdżer Sala Inauguracyjna Koktajl Powitalny. Otwarcie Wystawy Medycznej. Otwarcie Wystawy Historii Towarzystwa Chirurgów Polskich Sesja I Chirurgia trzustki 1 Paweł Lampe (Katowice), Zbigniew Śledziński (Gdańsk), Zygmunt Grzebieniak (Wrocław), Markus Büchler (Heidelberg, Niemcy) 8.30 Pankreatoduodenektomia kluczowe elementy techniki operacyjnej. Resekcja środkowego segmentu technika, wskazania Paweł Lampe (Katowice) 8.50 Current position of surgery in the management of pancreatic cancer Markus Büchler (Heidelberg, Niemcy) 9.10 Margin status after pancreaticoduodenectomy for pancreatic adenocarcinoma Roberto Coppola (Rzym, Włochy) 9.30 Innovative ablative therapies for the treatment of locally advanced pancreatic cancer Robert Martin (Louisville, Stany Zjednoczone) 9.50 Co nowego w chirurgii schorzeń zapalnych trzustki Zbigniew Śledziński (Gdańsk) RAMPS czy warto? (S. Hać, M. Szymański, J. Kostro, D. Łaski, I. Madejewska, J. Mohr, O. Rostkowska) Dyskusja Sesja II Sala A Sala B Leczenie chorych na raka pęcherzyka żółciowego Tadeusz Wróblewski (Warszawa), Bogusław Kędra (Białystok), Rafał Paluszkiewicz (Warszawa) 8.30 Anatomia pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych w aspekcie raka pęcherzyka żółciowego Piotr Smoter (Warszawa) 8.42 Objawy kliniczne raka pęcherzyka żółciowego Łukasz Masior (Warszawa) 8.54 Diagnostyka obrazowa w raku pęcherzyka żółciowego Ryszard Pacho (Warszawa) 9.06 Taktyka postępowania po śródoperacyjnym rozpoznaniu raka pęcherzyka żółciowego Paweł Nyckowski (Warszawa) 9.18 Taktyka postępowania po rozpoznaniu raka pęcherzyka żółciowego w preparacie histopatologicznym Rafał Paluszkiewicz (Warszawa) 9.30 Taktyka postępowania u chorych na raka pęcherzyka żółciowego z przerzutami do wątroby Oskar Kornasiewicz (Warszawa) 9.42 Taktyka postępowania u chorych na raka pęcherzyka żółciowego powodującego żółtaczkę mechaniczną Marek Krawczyk (Warszawa) 9.54 Rola endoskopii w leczeniu chorych na raka pęcherzyka żółciowego Jan Pertkiewicz (Warszawa) Wyniki odległe chirurgicznego leczenia raka pęcherzyka żółciowego (M. Gryko, K. Zaręba, T. Dawidziuk, D. Cepowicz, N. Wodyńska, B. Kędra) Dyskusja Sesja III Sala C Chirurgia endoskopowa 1 Jan Kulig (Kraków), Krzysztof Zinkiewicz (Lublin), Karl-Ernst Grund (Tübingen, Niemcy) 8.30 Revalence of fl exible endoscopy for modern visceral surgery Karl-Ernst Grund (Tübingen, Niemcy) 8.48 Endoskopia w chorobach dróg żółciowych i trzustki Aleksander Zając (Kraków), Jan Kulig (Kraków) 9.06 Praktyczne zastosowanie nowych technologii w endoskopii Mirosław Szura (Kraków), Aleksander Zając (Kraków) 9.24 Rola protez SEMS w leczeniu chorych z nowotworowymi zwężeniami dwunastnicy i jelita grubego Sławomir Kozieł (Warszawa), Jan Pertkiewicz (Warszawa), Marek Krawczyk (Warszawa) 9.42 Endoskopowa kardiomiotomia POEM w leczeniu kurczu wpustu doświadczenia własne Witold Zgodziński (Lublin), Paweł Bury (Lublin), Tomasz Skoczylas (Lublin), Artur Zakościelny (Lublin), Grzegorz Wallner (Lublin), Krzysztof Zinkiewicz (Lublin) Ocena skuteczności zabiegów endoskopowych w leczeniu miejscowych powikłań ostrego zapalenia trzustki. (W. Fałek, D. Walczak, R. Massopust, M. Tuliszka-Gołowkin, P. Trzeciak) Przezskórna endoskopowa gastrostomia 20 letni materiał jednego ośrodka (A. Kruszyńska, G. Lech, W. Pawłowski, B. Dąbrowski, T. Guzel, S. Tadong) Dyskusja

12 20 Program Szczegółowy Czwartek 10 września 2015 roku 21 Sala D Sala E Sala A Sala C Sesja IV Sesja V Sesja VI Sesja VIII Sesja gastroenterologiczna Andrzej Dąbrowski (Białystok), Grzegorz Wallner (Lublin), Adam Dziki (Łódź) Leczenie zapalenia uchyłków jelita grubego 8.30 punkt widzenia chirurga Adam Dziki (Łódź) 8.42 punkt widzenia gastroenterologa Anna Pietrzak (Warszawa) 8.54 Dyskusja Czy przed cholecystektomią powinno się wykonać ECPW ze sfi nkterotomią? 9.02 punkt widzenia chirurga Jan Pertkiewicz (Warszawa) 9.14 punkt widzenia gastroenterologa Tomasz Marek (Katowice) 9.26 Dyskusja Optymalne leczenie choroby refl uksowej przełyku 9.34 punkt widzenia chirurga Grzegorz Wallner (Lublin) 9.46 punkt widzenia gastroenterologa Andrzej Dąbrowski (Białystok) 9.58 Dyskusja Czy możemy poprawić wyniki leczenia GERD? Dexilant PPI najnowszej generacji Barbara Skrzydło-Radomańska (Lublin) Chirurgiczne leczenie GERD sposobem laparoskopowym badanie porównawcze wyników leczenia za pomocą dwóch metod: fundoplikacji Toupet vs WTP (T. Wróblewski, K. Kobryń, M. Nowosad, Ł. Nazarewski, M. Krawczyk) Dyskusja Przerwa na kawę Chirurgia guzów podstawy czaszki. Zastosowanie metod endoskopowych w neurochirurgii Marcin Roszkowski (Warszawa), Przemysław Kunert (Warszawa), Adam Rudnik (Katowice) 8.30 Modern techniques in neurosurgery: current standard and future perspective Gabriele Schackert (Drezno, Niemcy) 8.50 Znaczenie rozbudowanych dostępów operacyjnych w leczeniu nowotworów centralnej części podstawy czaszki Piotr Ładziński (Sosnowiec) 9.08 Operacyjne leczenie nerwiaków okolicy kąta mostowo-móżdżkowego ze szczególnym uwzględnieniem funkcji nerwu twarzowego po operacji Przemysław Kunert (Warszawa) 9.26 Metody endoskopowe w chirurgii mózgu wskazania i ograniczenia Marek Mandera (Katowice) 9.44 Endoskopowe leczenie gruczolaków przysadki mózgowej Adam Rudnik (Katowice) Techniki endoskopowe w chirurgii podstawy czaszki Tomasz Łysoń (Białystok) Dyskusja Minimally invasive techniques in GI tract surgery. Grant edukacyjny firmy BBraun Yuko Kitagawa (Tokio, Japonia), Karl-Hermann Fuchs (Frankfurt, Niemcy), Miguel Cuesta (Amsterdam, Holandia), Wojciech Kielan (Wrocław) Current status and future prospects of video-assisted thoracoscopic oesophagectomy for esophageal cancer Yuko Kitagawa (Tokio, Japonia) Laparoscopic and robotic treatment of gastric cancer in Korea Han-Kwang Yang (Seul, Korea Południowa) Thoracoscopic treatment of esophageal cancer Dutch experience Miguel Cuesta (Amsterdam, Holandia) The NOTES procedures the future, or dead end of the minimally invasive surgery Karl-Hermann Fuchs (Frankfurt, Niemcy) Laparoscopy in gastric cancer Thomas Walsh (Dublin, Irlandia) Discussion Sala B Sesja VII Chirurgia trzustki 2 Krzysztof Bielecki (Warszawa), Bogusław Kędra (Białystok), Stanisław Hać (Gdańsk) Czego chirurg oczekuje od radiologa (TK, NMR), patomorfologa (przedoperacyjna BCI, badanie śródoperacyjne, pooperacyjna ocena preparatu), gastrologa (ERCP, EUS) Paweł Lampe (Katowice), Joanna Pilch-Kowalczyk (Katowice), Tomasz Marek (Katowice), Łukasz Koperski (Warszawa) Guzy neuroendokrynne trzustki odrębności leczenia Katarzyna Kuśnierz (Katowice) Guzy trzustki o granicznej resekcyjności Stanisław Hać (Gdańsk) Wewnątrzprzewodowe brodawkowate nowotwory śluzowe trzustki Sławomir Mrowiec (Katowice) Przypadkowo wykryte guzy trzustki w warunkach szpitala terenowego zalecane postępowanie Bogusław Kędra (Białystok) Leczenie małoinwazyjne czy nekrosektomia chirurgiczna u chorych z martwiczym zapaleniem trzustki? (M. Wroński, W. Cebulski, M. Słodkowski, M. Jankowski, I. Krasnodębski) Dyskusja Chirurgia endoskopowa 2 Zygmunt Grzebieniak (Wrocław), Jan Pertkiewicz (Warszawa), Aleksander Zając (Kraków) Leczenie endoskopowe uchyłka Zenkera Jarosław Wierzbicki (Wrocław), Jerzy Rudnicki (Wrocław), Zygmunt Grzebieniak (Wrocław) Praktyczne zastosowanie endoskopii w leczeniu przetok przewodu pokarmowego Jacek Sobocki (Warszawa) Wykorzystanie samorozprężalnych stentów endoskopowych w leczeniu nieszczelności po zabiegach bariatrycznych Maciej Matłok (Kraków), Piotr Budzyński (Kraków), Michał Pędziwiatr (Kraków), Piotr Major (Kraków), Marek Winiarski (Kraków), Damian Kołodziej (Nowy Targ), Mateusz Wierdak (Kraków), Andrzej Budzyński (Kraków) ECPW u pacjentów po operacjach zmieniających anatomię przewodu pokarmowego Jan Pertkiewicz (Warszawa), Sławomir Kozieł (Warszawa), Marek Krawczyk (Warszawa) Porównanie wartości brachyterapii i leczenia endoskopowego za pomocą stentów samorozprężalnych w paliatywnej terapii dysfagii spowodowanej rakiem połączenia przełykowożołądkowego Artur Zakościelny (Lublin), Tomasz Skoczylas (Lublin), Dariusz Kieszko (Lublin), Ewa Kurys-Denis (Lublin), Witold Zgodziński (Lublin), Paweł Bury (Lublin), Grzegorz Wallner (Lublin), Elżbieta Starosławska (Lublin), Witold Krupski (Lublin), Krzysztof Zinkiewicz (Lublin) Protezowanie jelita grubego (K. Kozakiewicz, D. Kamocki, D. Cepowicz, P. Kędra) Dyskusja

13 Program Szczegółowy 22 Czwartek 10 września 2015 roku Przerwa na lunch / Sesje plakatowe Sesja IX Chirurgia plastyczna Sala D Jerzy Strużyna (Łęczna), Anna Chrapusta (Kraków), Ryszard Mądry (Łęczna) Regenerative Aspects of Plastic Surgery Peter Vogt (Hannover, Niemcy) Leczenie ciężkich oparzeń postępy i zastosowanie technologii wspomagających Anna Chrapusta (Kraków) Replantacje ręki i kończyny górnej wyzwania i granice Anna Chrapusta (Kraków), Karolina Małek (Kielce), Michał Nessler (Kraków), Maciej Stala (Kraków), Klaudia Odrowąż-Pieniążek (Kraków) Operacje plastyczne u chorych po leczeniu bariatrycznym Ryszard Mądry (Łęczna), Anna Chrapusta (Kraków) Chirurgia rekonstrukcyjna głowy i szyi wybrane zagadnienia Anna Chrapusta (Kraków), Ryszard Mądry (Łęczna) Chirurgia rekonstrukcyjna nosa w stanach onkologicznych i pourazowych Karolina Małek (Kraków), Anna Chrapusta (Kraków), Robert Małek (Kraków), Ryszard Mądry (Łęczna) Chirurgia rekonstrukcyjna piersi doświadczenia własne Jerzy Jankau (Gdańsk) Dyskusja Klinika Chirurgii Plastycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wczoraj, dziś i jutro Irena Grobelny (Gdańsk), Alicja Renkielska (Gdańsk), Jacek Grudziński (Gdańsk), Jerzy Jankau (Gdańsk), Hanna Tosińska-Okrój (Gdańsk) Wschodnie Centrum Chirurgii Plastycznej i Leczenia Oparzeń w Łęcznej Ryszard Mądry (Łęczna), Jerzy Strużyna (Łęczna) Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Kraków Michał Nessler (Kraków), Anna Chrapusta (Kraków), Karolina Małek (Kraków) Sesja X Chirurgia naczyń Grzegorz Oszkinis (Poznań), Waldemar Kostewicz (Warszawa), Tomasz Zubilewicz (Lublin) Ostre niedokrwienie kończyn rozpoznanie i leczenie Grzegorz Oszkinis (Poznań) Przewlekłe i krytyczne niedokrwienie kończyn różnice w postępowaniu chirurgicznym Tomasz Zubilewicz (Lublin) Stopa cukrzycowa leczenie zachowawcze, nowe perspektywy Aleksander Sieroń (Katowice) Stopa cukrzycowa rola chirurga ogólnego Waldemar Kostewicz (Warszawa) Pęknięty tętniak aorty brzusznej algorytm postępowania Piotr Andziak (Warszawa) Przetoki tętniczo-żylne i dostępy do dializ co nowego? Zbigniew Gałązka (Warszawa) Rzadkie choroby tętnic co chirurg ogólny musi wiedzieć Andrzej Dorobisz (Wrocław) Nowa strategia postępowania u chorych bez dostępu naczyniowego wymagających pilnej hemodializy (J. Turek, N. Zapotoczny, A. Łoś, W. Witkiewicz) Dyskusja Sesja XI Sala E Sala F Rak piersi. Współpraca chirurga, patologa i onkologa w optymalizacji leczenia chorych na raka piersi Grant edukacyjny firmy firmy Roche Grzegorz Wallner (Lublin), Zbigniew I. Nowecki (Warszawa) Otwarcie sesji patronat TChP Grzegorz Wallner (Lublin) Biologia guza podstawą planowania leczenia perspektywa chirurga Monika Nagadowska (Warszawa) Mastektomia a BCS bezpieczeństwo onkologiczne Dawid Murawa (Poznań) Biopsja węzła wartowniczego Zbigniew Nowecki (Warszawa) Dlaczego konieczna jest obecnie współpraca chirurg patolog onkolog?; organizacja współpracy na przykładzie Breast Unit Małgorzata Talerczyk (Szczecin) Dyskusja Takeda W trakcie całego Kongresu na stoisku fi rmy Takeda dostępny będzie trenażer laparoskopowy. Każdy Uczestnik będzie mógł w praktyczny sposób zapoznać się z aplikacją TachoSilPre rolled. TachoSilPre rolled to najnowsza wersja TachoSil, dedykowana do chirurgii małoinwazyjnej. wykład na stoisku firmowym Firma Karl Storz Endoskope Meet The Expert Małoinwazyjne wideoskopowe techniki leczenia przetok dr hab. n. med. Piotr Wałęga Firma Karl Storz Endoskope organizuje warsztaty na stoisku w czasie całego kongresu. 3-4 stacje endoskopowe (szycie laparoskopowe, model do histeroskopii, fl uorescencyjna macica, symulator ginekologiczny). Sala A Firma BBraun wykład sponsorowany Rozwój technologii laparoskopowej i jej wpływ na standardy leczenia mgr inż. Przemysław Gontar, Business Unit Manager Surgical Technologies Sesja XII Sala A Extent of lymph node dissection in gastric cancer Jan Kulig (Kraków), Henk Hartgrink (Leiden, Holandia), Hitoshi Katai (Tokio, Japonia) Is there an optimal extent of lymph node dissection for advanced gastric cancer? The evidence from the Polish Gastric Cancer Study Group Jan Kulig (Kraków) Should D2 lymph node dissection be the standard for advanced gastric cancer? The evidence from the Italian Gastric Cancer Study Group Maurizio Degiuli (Turyn, Włochy) Who can benefi t from D2 lymph node dissection? The evidence from the Dutch Gastric Cancer Study Group Henk Hartgrink (Leiden, Holandia) Is there a time for tailored lymph node dissection in advanced gastric cancer? The evidence from Japanese Expert Gastric Cancer Center Takeo Fukagawa (Tokio, Japonia) Extent of lymph node dissection and function preserving gastrectomy for early gastric cancer. The evidence from Japanese Expert Gastric Cancer Center Hitoshi Katai (Tokio, Japonia) Dyskusja Sesja XIII Sala B Chirurgia endokrynologiczna Krzysztof Kuzdak (Łódź), Maciej Otto (Warszawa), Hennig Dralle (Halle, Niemcy), Joachim Jähne (Hannover, Niemcy) Complications in Thyroid Surgery Avoidance of the Predictable, Management of the Inevitable Joachim Jähne (Hannover, Niemcy) Porażenie nerwu krtaniowego górnego i wstecznego Marcin Barczyński (Kraków), Aleksander Konturek (Kraków), Marek Dedecjus (Warszawa), Michał Kusiński (Łódź) Niedoczynność przytarczyc po tyreoidektomii Krzysztof Kuzdak (Łódź), Ireneusz Nawrot (Warszawa), Witold Chudziński (Warszawa), Zbigniew Pasieka (Łódź) Adrenalektomia laparoskopowa u dzieci Wojciech Korlacki (Zabrze) Powikłania w chirurgii guzów nadnercza Maciej Otto (Warszawa), Krzysztof Kołomecki (Łódź), Andrzej Budzyński (Kraków), Maciej Biczysko (Poznań) Operacje wielonarządowe w zaawansowanym raku tarczycy Henning Dralle (Halle, Niemcy), Lech Pomorski (Łódź), Krzysztof Kaczka (Łódź), Jacek Gawrychowski (Bytom) Ocena wartości klinicznej śródoperacyjnego neuromonitoringu nerwów krtaniowych wstecznych w chirurgii tarczycy (M. Stopa, M. Barczyński) Dyskusja

14 24 Program Szczegółowy Czwartek 10 września 2015 roku Przerwa na kawę 25 Sala C Sala E Sala A Sesja XIV Jakość i bezpieczeństwo współczesnej chirurgii Mariusz Wyleżoł (Warszawa), Halina Kutaj-Wąsikowska (Kraków), Grzegorz Wallner (Lublin) Wymogi prawne współczesnej chirurgii: zgoda, protokół operacyjny Radosław Tymiński (Warszawa) Redukowanie ryzyka okołozabiegowego z perspektywy bezpieczeństwa pacjentów w kontekście improvement science Halina Kutaj-Wąsikowska (Kraków) Evidence Based Medicine w chirurgii Grzegorz Wallner (Lublin) Podstawy badań wieloośrodkowych współczesnej chirurgii Paweł Lampe (Katowice) Standaryzacja protokołu operacyjnego Mariusz Wyleżoł (Warszawa) Jak poprawić efektywność kosztową oddziałów chirurgicznych? Marek Wesołowski (Lublin) Dyskusja Sesja XV Sala D Oparzenia Marek Kawecki (Siemianowice Śląskie), Jan Koller (Bratysława, Słowacja), Wojciech Witkowski (Warszawa) New methods of burn wound debridement nonsurgical procedures Jan Koller (Bratysława, Słowacja) Preparation for surgical procedures within the burn wound Frank Siemers (Halle, Niemcy) Alternative methods of burn wound closure Leo Klein (Praga, Czechy) Nowoczesne metody czasowego zaopatrywania rany oparzeniowej Wojciech Witkowski (Warszawa) Nowa opcja defi nitywnego zamknięcia rany oparzeniowej Marek Kawecki (Siemianowice Śląskie) Rola specjalistycznych procedur chirurgicznych w leczeniu odleżyn, w materiale CLO w Siemianowicach Śląskich (M. Kawecki, M. Maj, J. Glik, S. Piotr, D. Pawlik-Knapik, A. Klama-Baryła, D. Hoff-Lenczewska, L. Górny, M. Nowak) Dyskusja Sesja XVI Choroby żył i ich powikłania Waldemar Kostewicz (Warszawa), Grzegorz Oszkinis (Poznań), Arkadiusz Jawień (Bydgoszcz) Rola badań USG-Doppler w praktyce chirurgii ogólnej Marcin Gabriel (Poznań) Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa u chorych chirurgicznych i urazowych Piotr Terlecki (Lublin) Nowe doustne antykoagulanty co musimy wiedzieć? Andrzej Wolski (Lublin) Etiopatogeneza żylaków kończyn dolnych Agata Stanek (Bytom) Współczesne sposoby leczenia żylaków kończyn dolnych Zbigniew Rybak (Wrocław) Owrzodzenia w przebiegu zespołu pozakrzepowego jak możemy pomóc? Arkadiusz Jawień (Bydgoszcz) Zastosowanie nowoczesnych opatrunków i komórek macierzystych w leczeniu ran Leszek Masłowski (Wrocław) Pacjent przygotowywany do zabiegu operacyjnego leczony lekami przeciwkrzepliwymi lub /i przeciwpłytkowymi wyzwaniem dla chirurga Jacek Wroński (Lublin) Proteza HeRO jako metoda postępowania leczniczego w niedrożności żył centralnych u chorych przewlekle dializowanych pierwsze polskie doświadczenia (W. Witkiewicz, K. Dyś, N. Zapotoczny, A. Łoś, J. Turek) Dyskusja Sala F Warsztaty Wideo przypadki MEDtube w chirurgii otwartej Akademia Sanofi Totalna resekcja przełyku z powodu raka płaskonabłonkowego Tomasz Skoczylas Prawa hemikolektomia Emil Jędrzejewski W trakcie warsztatów zostaną przedstawione fi lmy, wideo przypadki z zabiegów, zrealizowane przez MEDtube w kilku prestiżowych polskich ośrodkach. Do ich zaprezentowania i omówienia zaprosiliśmy operatorów. Spotkanie będzie miało interaktywną formułę z dyskusją. Uczestnicy otrzymają bezpłatny dostęp do cyklu Akademii Chirurgii Otwartej online w MEDtube. Spotkanie przeznaczone jest zarówno dla doświadczonych chirurgów, którzy chcą wymienić się wiedzą i doświadczeniem, jak i młodszych kolegów, którzy dopiero wchodzą w świat chirurgii Sesja XVII Ostre schorzenia jamy brzusznej Piotr Richter (Kraków), Krzysztof Bielecki (Warszawa), Adam Dziki (Łódź) Ostry brzuch aktualna epidemiologia i organizacja leczenia chirurgicznego algorytmy postępowania Jacek Śmigielski (Łódź) Zakażenia wewnątrzbrzuszne wytyczne leczenia techniką otwartego brzucha, drenażu przepływowego i podciśnieniowego Antoni Szczepanik (Kraków), Piotr Richter (Kraków) Choroba Leśniowskiego-Crohna a interwencja chirurgiczna Marek Durlik (Warszawa) Prevention of the anastomotic leakage and management after the anastomotic leakage in rectal cancer Uwe Pohlen (Offenburg, Niemcy) Powtórne wczesne operacje chirurgiczne po zespoleniach odbytnicy i okrężnicy Adam Dziki (Łódź) Technika laparoskopowa a klasyczna laparotomia w chirurgicznych stanach nagłych Andrzej Budzyński (Kraków) Pierwsza appendektomia po obu stronach stołu operacyjnego Krzysztof Bielecki (Warszawa) Urazowe uszkodzenia zwieraczy odbytu zasady postępowania Marek Szczepkowski (Warszawa) Wczesne powikłania operacji niedrożności mechanicznej w klasyfi kacji Clavien-Dindo w materiale własnym J. Snarska, R. Suszkiewicz, A. Zalewski, B. Biedziuk, M. Kuciel Dyskusja Sesja XVIII Sala B Ultrasonografia w chirurgii jamy brzusznej Wiesław Jakubowski (Warszawa), Grzegorz Ćwik (Lublin), Anna Drelich-Zbroja (Lublin) Rozpoczęcie sesji Wiesław Jakubowski (Warszawa) Diagnostyka dopplerowska jamy brzusznej możliwości i ograniczenia Anna Drelich-Zbroja (Lublin) Ultrasonografi a zabiegowa w obrębie jamy brzusznej Grzegorz Ćwik (Lublin) Ultrasonografi a w diagnostyce urazów narządów jamy brzusznej Wiesław Jakubowski (Warszawa) Śródoperacyjna nawigacja USG podczas cholecystektomii laparoskopowej (M. Sebastian, M. Sroczyński, J. Rudnicki, M. Ściebura) Dyskusja Sesja XIX Sala C Etos Chirurga kryzys wartości czy naturalna ewolucja? Mieszko Opiłka (Sosnowiec), Grzegorz Wallner (Lublin), Jacek Starzewski (Sosnowiec) Wystąpienie Prezesa Towarzystwa Chirurgów Polskich Grzegorz Wallner (Lublin) The Art of Surgery An Attempt to a Modern Defi nition Joachim Jähne (Hannover, Niemcy) Punkt widzenia weterana zawodu polska perspektywa Jacek Starzewski (Sosnowiec) Punkt widzenia weterana zawodu niemiecka perspektywa Hartwig Bauer (Neuötting, Niemcy) Punkt widzenia młodego adepta chirurgii Mieszko Opiłka (Sosnowiec) Relacja mistrz uczeń w Irlandii Michał Kazanowski (Dublin, Irlandia) Relacja mistrz uczeń w Japonii Taizo Hibi (Tokio, Japonia) Relacja mistrz uczeń w UK Andrew Robson (Edynburg, Szkocja) Przekazanie Koła Młodych Chirurgów wybranemu Przewodniczącemu Wykonanie ćwiczenia na symulatorze laparoskopowym stwarza możliwość potwierdzenia zdolności manualnych studenta medycyny (W. Majewski, J. Kowalski, K. Szymon, B. Bełda, A. Baranowska) Podsumowanie

15 26 Program Szczegółowy Czwartek 10 września 2015 roku Program Szczegółowy Piątek 11 września 2015 roku 27 Sala D Sala E Sala A Sesja XX Jatrogenne uszkodzenia dróg żółciowych Marek Krawczyk (Warszawa), Paweł Lampe (Katowice), Michał Drews (Poznań) Objawy kliniczne jatrogennego uszkodzenia dróg żółciowych Piotr Remiszewski (Warszawa) Diagnostyka w jatrogennym uszkodzeniu dróg żółciowych Krzysztof Dudek (Wrocław) Taktyka postępowania u chorych z rozpoznanym śródoperacyjnie jatrogennym uszkodzeniem dróg żółciowych Tadeusz Wróblewski (Warszawa) Taktyka postępowania po jatrogennym uszkodzeniu dróg żółciowych postępowanie odroczone Paweł Nyckowski (Warszawa) Taktyka postępowania po jatrogennym uszkodzeniu dróg żółciowych wtórne naprawy Marek Krawczyk (Warszawa) Przeszczepianie wątroby u chorych po jatrogennym uszkodzeniu dróg żółciowych Waldemar Patkowski (Warszawa) Rola endoskopii w leczeniu chorych z jatrogennym uszkodzeniem dróg żółciowych Sławomir Kozieł (Warszawa) Uszkodzenia dróg żółciowych w czasie laparoskopowej cholecystektomii na podstawie analizy 4519 operacji wykonanych w jednym ośrodku (R. Podlasek, T. Wróblewski) Dyskusja Sala F Warsztaty Olympus Wiązanie szwów i szycie intrakorporalne Sesja XXI Chirurgia robotowa Wojciech Witkiewicz (Wrocław), Marek Zawadzki (Wrocław), Sławomir Marecik (Park Ridge, Stany Zjednoczone) Stan chirurgii robotowej w Polsce Wojciech Witkiewicz (Wrocław) Chirurgia robotowa w bariatrii z perspektywy USA Tomasz Rogula (Cleveland, Stany Zjednoczone) Chirurgia robotowa w bariatrii z perspektywy Polski Wojciech Witkiewicz (Wrocław), Rafał Mulek (Wrocław) Chirurgia robotowa jelita grubego z perspektywy USA telecast Sławomir Marecik (Park Ridge, Stany Zjednoczone) Chirurgia robotowa jelita grubego z perspektywy Polski Wojciech Witkiewicz (Wrocław), Marek Zawadzki (Wrocław) Chirurgia robotowa gastrektomia, splenektomia, cholecystektomia, transplantologia, nefrektomia, adrenalektomia Wojciech Witkiewicz (Wrocław), Robotyka i co z tą Polską dyskusja okrągłego stołu Wojciech Witkiewicz (Wrocław), Tomasz Rogula (Cleveland, Stany Zjednoczone), Sławomir Marecik (Park Ridge, Stany Zjednoczone) Przygotowanie robota chirurgicznego da Vinci do operacji jelita grubego (I. Szwed, A. Fiedziuk, J. Turek, M. Zawadzki, W. Witkiewicz) Sala F Warsztaty BBraun Aesculap Chifa dla specjalistów chirurgów Fiksacja siatek za pomocą kleju tkankowego i cewnika w laparoskopowej operacji przepukliny pachwinowej, w technologii 3D Chirurgia klasyczna technika short stitches technika szycia powięzi przy pomocy szwu ciągłego z wykorzystaniem szwu monofi lamentowego o ekstremalnej zdolności podtrzymywania tkanki Sesja XXII Kierunki rozwoju koloproktologii Zbigniew Lorenc (Sosnowiec), Michał Drews (Poznań), Krzysztof Bielecki (Warszawa), Marek Szczepkowski (Warszawa) 8.30 Choroba uchyłkowa jelita grubego Michał Drews (Poznań) 8.42 Profi laktyka powikłań w proktologii Krzysztof Bielecki (Warszawa) 8.54 Profi laktyka powikłań w leczeniu raka jelita grubego Adam Dziki (Łódź) 9.06 Model szkolenia w koloproktologii Grzegorz Wallner (Lublin) 9.18 Leczenie nietrzymania stolca Roman Herman (Kraków) 9.30 Nieswoiste zapalenia jelit Piotr Krokowicz (Poznań) 9.42 Małoinwazyjne metody leczenia nowotworów Marek Szczepkowski (Warszawa) 9.54 Radioterapia raka odbytnicy Zbigniew Lorenc (Sosnowiec) Małoinwazyjne techniki chirurgiczne w leczeniu nowotworów złośliwych odbytnicy doświadczenia jednego Ośrodka (T. Rusek, J. Świrta, M. Romaniszyn, W. Nowak, P. Wałęga) Dyskusja Sesja XXIII Sala B Sesja wideochirurgiczna 1 Grant edukacyjny firmy Covidien Andrzej Budzyński (Kraków), Maciej Michalik (Olsztyn), Piotr Myśliwiec (Białystok), Krzysztof Paśnik (Warszawa) 8.30 Trudności śródoperacyjne podczas laparoskopowych operacji antyrefl uksowych Wojciech Tołwiński (Hajnówka) 8.37 Laparoskopowe USG w lokalizacji trudno położonych zmian ogniskowych w wątrobie Tadeusz Wróblewski (Warszawa) 8.44 Uszkodzenie dwunastnicy podczas prawostronnej hemikolektomii laparoskopowej Krzysztof Leksowski (Bydgoszcz), Przemysław Wyżgowski (Bydgoszcz) 8.51 Powtórny IPOM Maciej Śmietański (Gdańsk) 8.58 Uszkodzenie jelita podczas laparoskopowej cholecystektomii Piotr Myśliwiec (Białystok) 9.05 Uszkodzenie przełyku podczas laparoskopowej kardiomyotomii z powodu achalazji przełyku Wiesław Pesta (Bartoszyce) 9.12 GIST przedniej ściany żołądka przypadkowo znaleziony u chorej zakwalifi kowanej do resekcji rękawowej żołądka Wiesław Pesta (Bartoszyce) 9.19 Leczenie ropnia i perforacji żołądka po rękawowej resekcji Jakub Brągoszewski (Warszawa), Andrzej Kwiatkowski (Warszawa), Krzysztof Paśnik (Warszawa) 9.26 Usunięcie przez gastrotomię opaski przemieszczonej do światła żołądka Jakub Brągoszewski (Warszawa), Jan Bujok (Warszawa), Krzysztof Paśnik (Warszawa) 9.33 Niedokrwienie poprzecznicy podczas laparoskopowej gastrektomii z zaokrężniczym zespoleniem przełykowo-jelitowym Jakub Brągoszewski (Warszawa), Michał Janik (Warszawa), Krzysztof Paśnik (Warszawa) 9.40 Krwawienie z tętnicy śledzionowej podczas rękawowej resekcji żołądka Jakub Brągoszewski (Warszawa), Andrzej Kwiatkowski (Warszawa), Michał Janik (Warszawa) 9.47 Ropień dolnego bieguna śledziony Jakub Brągoszewski (Warszawa), Jan Bujok (Warszawa), Krzysztof Paśnik (Warszawa) 9.54 Seria powikłań w chirurgii minimalnie inwazyjnej Maciej Michalik (Olsztyn), Paweł Lech (Olsztyn) Leczenie metodą endovac nieszczelności zespolenia przełykowo-jelitowego po laparoskopowej gastrektomii Marcin Tusiński (Kraków), Mateusz Wierdak (Kraków), Andrzej Budzyński (Kraków) Przeciek żółci z uszkodzonego przewodu pęcherzykowego Maciej Matyja (Kraków), Marek Winiarski (Kraków), Andrzej Budzyński (Kraków) Zaopatrzenie krwawienia z żyły krezkowej górnej uszkodzonej podczas laparoskopowej pankreatoduodenektomii Andrzej Budzyński (Kraków), Piotr Budzyński (Kraków) Wykorzystanie metody IPOM w leczeniu dużych pooperacyjnych przepuklin brzusznych Janusz Świątkiewicz (Warszawa), Dariusz Tomaszewski (Warszawa), Natalia Wrzesińska (Warszawa), Przemysław Kabala (Warszawa)

16 28 Program Szczegółowy Piątek 11 września 2015 roku Przerwa na kawę 29 Sala C Sala A Sala B Sesja XXIV Żywienie w okresie okołooperacyjnym a powikłania chirurgiczne Maciej Słodkowski (Warszawa), Piotr Paluszkiewicz (Lublin), Jacek Sobocki (Warszawa) 8.30 Łatwo lekceważone błędy w opiece okołooperacyjnej zwiększające ilość powikłań Stanisław Kłęk (Skawina) 8.47 Implikacje terapeutyczne zmian mikrofl ory jelit po operacjach resekcyjnych przewodu pokarmowego Piotr Paluszkiewicz (Lublin) 9.04 Leczenie żywieniowe w ciężkich powikłaniach chirurgii nowotworów przewodu pokarmowego Maciej Słodkowski (Warszawa) 9.21 Wpływ okołooperacyjnego żywienia immunostymulującego na wybrane parametry odpowiedzi immunologicznej u chorych na raka żołądka Zbigniew Kamocki (Białystok) 9.38 Problemy leczenia żywieniowego w terapii ciężkiej postaci OZT i jej powikłań Włodzimierz Cebulski (Warszawa) 9.55 HEN i HPN w leczeniu powikłań po operacji Crohna Jacek Sobocki (Warszawa) Częstość występowania odcewnikowych infekcji (CRBSI ) u chorych objętych procedurą HPN w materiale własnym (W. Szafrański, M. Folwarski, M. Dobosz, M. Łankiewicz) Dyskusja Sesja XXV Sala D Współczesne techniki zaopatrywania przepuklin Andrzej Matyja (Kraków), Maciej Śmietański (Gdańsk), Stanisław Dąbrowiecki (Bydgoszcz) 8.30 Współczesne otwarte techniki zaopatrzenia przepuklin pachwiny Andrzej Matyja (Kraków) 8.45 Laparoskopowe techniki zaopatrzenia przepuklin pachwiny Mirosław Szura (Kraków) 9.00 Specyfi ka zaopatrywania przepuklin uwięźniętych Rafał Solecki (Kraków) 9.15 Otwarte techniki zaopatrzenia przepuklin pooperacyjnych i brzusznych Stanisław Dąbrowiecki (Bydgoszcz) 9.30 Metody laparoskopowe w zaopatrzeniu przepuklin brzusznych i pooperacyjnych Maciej Śmietański (Gdańsk) 9.45 Zaopatrywanie przepuklin okołostomijnych Marek Szczepkowski (Warszawa) Optimization of the open treatment of umbilical hernia (V. Vlasov) Własna modyfi kacja plastyki rozstępu mięśni prostych brzucha z towarzyszącą przepukliną pępkową z użyciem siatki (J. Wszołek) Dyskusja Sesja XXVI Wewnatrzbrzuszne powiklania infekcyjne w chirurgii Jadwiga Snarska (Olsztyn), Sławomir Nazarewski (Warszawa), Krzysztof Słowiński (Poznań) 8.30 Drugo i trzeciorzędowe zapalenie otrzewnej przyczyna, patogeneza i postępowanie Zygmunt Grzebieniak (Wrocław) 8.44 Interdyscyplinarna diagnostyka i leczenie powikłanych zakażeń wewnątrzbrzusznych Ryszard Marciniak (Poznań) 8.58 Powikłania septyczne po operacjach wewnątrznaczyniowych Sławomir Nazarewski (Warszawa) 9.12 Zakażenie w obrażeniach brzucha monitorowane liczbowo skale punktowe i inne metody rokowania Krzysztof Słowiński (Poznań), Bartosz Mańkowski (Poznań) 9.26 Zakażenie jest zakażenia nie ma! Reakcja chirurga w powikłaniach septycznych w chirurgii urazowej Bartosz Mańkowski (Poznań), Krzysztof Słowiński (Poznań) 9.40 Antybiotykoterapia w ciężkich powikłaniach infekcyjnych wewnątrzbrzusznych Małgorzata Bulanda (Kraków) 9.54 Tygecyklina w zapaleniu otrzewnej fakty i mity Zygmunt Grzebieniak (Wrocław) Markery biochemiczne w diagnostyce zapalenia otrzewnej i powikłaniach septycznych Jadwiga Snarska (Olsztyn) Dyskusja Warsztaty Olympus Wiązanie szwów i szycie intrakorporalne Sala E Sala F Sesja XXVII Sesja edukacyjna Marek Dobosz (Gdańsk), Steven Schwaitzberg (Bufallo, Stany Zjednoczone), Wolfgang Feil (Wiedeń, Austria), Masaki Kitajima (Tokio, Japonia) Current residency program, trends and directions for its evolution from the perspective of the Harvard Medical School and American College of Surgeons Steven Schwaitzberg (Bufallo, Stany Zjednoczone) Current residency program, trends and directions for its evolution from the perspective of the Royall College of Surgeons Oliver Warren (Londyn, Wielka Brytania) Current residency program, trends and directions for its evolution from the perspective of the European Board of Surgery Wolfgang Feil (Wiedeń, Austria) Current residency program, trends and directions for its evolution from the perspective of the German Society of Surgery Hans Hans Joachim Meyer (Hannover, Niemcy) Current residency program, trends and directions for its evolution from the perspective of the Japan Surgical Society Masaki Kitajima (Tokio, Japonia) Current residency program, trends and directions for its evolution from the perspective of the Association of Polish Surgeons Marek Dobosz (Gdańsk) Sesja XXVIII Sesja wideochirurgiczna 2 Marek Jackowski (Toruń), Krzysztof Leksowski (Bydgoszcz), Edward Stanowski (Warszawa) Model szkolenia w chirurgii minimalnie inwazyjnej w warunkach krajowych Edward Stanowski (Warszawa) Współczesne drogi dostępu do narządu chorego w jamie brzusznej Maciej Michalik (Olsztyn) Techniki małoinwazyjne w chirurgii onkologicznej Andrzej Budzyński (Kraków) Od świata makro do świata mikro chirurgia endoskopowa noworodka Dariusz Patkowski (Wrocław) Metody chirurgicznego leczenia cukrzycy typu 2 Wiesław Tarnowski (Warszawa) Możliwości i ograniczenia zastosowania technik małoinwazyjnych w chirurgii tarczycy i przytarczyc Krzysztof Kołomecki (Łódź) Rola chirurgii minimalnie inwazyjnej w operacyjnym leczeniu przepuklin okołostomijnych state of art, polskie doświadczenia i osiągnięcia Marek Szczepkowski (Warszawa) Zastosowanie technik wideoskopowych w proktologii: minimalnie inwazyjna chirurgia przetok odbytu i torbieli pilonidalnych (M. Romaniszyn, A. Gierada, P. Wałęga, W. Nowak) Laparoskopowe pobranie nerki od żywego dawcy (T. Jakimowicz, T. Ciąćka, Ł. Romanowski, A. Alsharabi, T. Grochowiecki, K. Madej, D. Lewandowska, P. Kaliciński, M. Durlik, L. Pączek, S. Nazarewski) Dyskusja

17 30 Program Szczegółowy Piątek 11 września 2015 roku Sesja XXIX Szpitalne systemy wczesnego ostrzegania i możliwości ich zastosowania w oddziałach zabiegowych Piotr Knapik (Zabrze), Waldemar Goździk (Wrocław), Thomas Walsh (Dublin, Irlandia) Jak skutecznie rozpoznać, że u pacjenta dojdzie wkrótce do zatrzymania krążenia? Co należy zrobić w przypadku zagrożenia? Piotr Knapik (Zabrze) Koncepcja ICU outreach team i early warning scoring w świetle danych z literatury medycznej Waldemar Goździk (Wrocław) Do we really need ICU borders? Early warning scoring and ICU outreach as a standard in all hospitals in the UK Thomas Walsh (Dublin, Irlandia) Diagnostyka przy łóżku chorego POCT Krystyn Sosada (Zabrze) Panel dyskusyjny Piotr Knapik (Zabrze), Waldemar Goździk (Wrocław), Thomas Walsh (Dublin, Irlandia), Krystyn Sosada (Zabrze) Przydatność skali Mannheim Peritonitis Index do oceny stanu chorych leczonych z powodu zapalenia otrzewnej (M. Natkaniec, J. Dworak, M. Pędziwiatr, P. Major, M. Migaczewski, M. Matłok, P. Budzyński, A. Budzyński) Podsumowanie Sesja XXX Sala C Sala D Czy już wszystko wiemy o przepuklinie i sposobach jej naprawy? Maciej Śmietański (Gdańsk), Stanisław Dąbrowiecki (Bydgoszcz), Kryspin Mitura (Siedlce) Fascial closure using Small Bites Technique short stitches Rene Fortelny (Wiedeń, Austria) Patofi zjologia przedniej ściany brzucha, najnowsze odkrycia i ich wpływ na wybór metody, projektowanie implantów i technikę operacyjną Kamil Bury (Gdańsk) Implanty biologiczne w zaopatrywaniu przepuklin nadzieje i rozczarowania Andrzej Ratajczak (Poznań) Personalizacja implantów czy zmieni algorytm doboru techniki zaopatrzenia przepuklin brzusznych Maciej Pawlak (Gdańsk) Likwidacja problemu przepuklin w drodze od personalnej medycyny interwencyjnej do screeningu w prewencyjnej medycynie przyszłości Maciej Śmietański (Gdańsk) Zastosowanie materiałów biologicznych do zamknięcia powłok u pacjentów z ubytkiem powięzi, zakażeniem miejsca operowanego lub nawrotową przepukliną (K. Jędrzejko, R. Kieszek, P. Domagała, M. Serwańska, M. Wszoła, M. Kwapisz, M. Bieniasz, M. Jonas, A. Berman, A. Jóźwik, A. Chmura, A. Kwiatkowski) The analysis of inguinal hernia management using Desarda s technique: single surgeon experience (O. Kharyshyn) Prospektywne randomizowane badanie porównujące zastosowanie dwóch różnych koncepcji siatki i staplera w laparoskopowym leczeniu pierwotnych i wtórnych przepuklin brzusznych (M. Pawlak, R. Hilgers, K. Bury, A. Lehmann, R. Owczuk, M. Śmietański) Dyskusja Sala E Sesja XXXI Skojarzone leczenie w nowotworach górnego odcinka przewodu pokarmowego standardy postępowania. Sesja pod patronatem TChP i PTChO Piotr Rutkowski (Warszawa), Grzegorz Wallner (Lublin), Krzysztof Herman (Kraków), Krzysztof Zieniewicz (Warszawa) Polski konsensus w zakresie radiochemioterapii okołooperacyjnej w nowotworach przełyku i żołądka Lucjan Wyrwicz (Warszawa) Rak przełyku Tomasz Skoczylas (Lublin) Rak żołądka Grzegorz Wallner (Lublin) Przydatność PET-TK FLT i oceny HER2 w leczeniu i kwalifi kacji do terapii raka żołądka Wojciech Zegarski (Bydgoszcz) Rak trzustki Sławomir Mrowiec (Katowice), Zbigniew Śledziński (Gdańsk) Leczenie endoskopowe Michał Kamiński (Warszawa) Pierwotne nowotwory wątroby Krzysztof Zieniewicz (Warszawa) Embolizacja żyły wrotnej jako metoda zwiększenia resekcyjności zmian ogniskowych w wątrobie (P. Smoter, P. Nyckowski, K. Zieniewicz, I. Grzelak, M. Kotulski, M. Morawski, M. Dymon, P. Studnicki, M. Niedźwiedzka, M. Krawczyk) Dyskusja Warsztaty Wideo przypadki MEDtube w chirurgii otwartej Akademia Sanofi Kolektomia - wrzodziejące zapalenie jelita grubego Łukasz Dziki Pankreatoduodenektomia metodą Traverso Sławomir Mrowiec W trakcie warsztatów zostaną przedstawione fi lmy, wideo przypadki z zabiegów, zrealizowane przez MEDtube w kilku prestiżowych polskich ośrodkach. Do ich zaprezentowania i omówienia zaprosiliśmy operatorów. Spotkanie będzie miało interaktywną formułę z dyskusją. Uczestnicy otrzymają bezpłatny dostęp do cyklu Akademii Chirurgii Otwartej online w MEDtube. Spotkanie przeznaczone jest zarówno dla doświadczonych chirurgów, którzy chcą wymienić się wiedzą i doświadczeniem, jak i młodszych kolegów, którzy dopiero wchodzą w świat chirurgii. wykład na stoisku firmowym Firma Karl Storz Endoskope Meet The Expert Małoinwazyjne wideoskopowe techniki leczenia przetok dr hab. n. med. Piotr Wałęga Firma Karl Storz Endoskope organizuje warsztaty na stoisku w czasie całego kongresu. 3-4 stacje endoskopowe (szycie laparoskopowe, model do histeroskopii, fl uorescencyjna macica, symulator ginekologiczny) Sesja XXXII Zakażenia szpitalne w różnych specjalnościach medycznych Sala F Przerwa na lunch / Sesje plakatowe Firma Takeda Na stoisku fi rmy Takeda dostępny będzie trenażer laparoskopowy. Każdy Uczestnik będzie mógł w praktyczny sposób zapoznać się z aplikacją TachoSilPre rolled. TachoSilPre rolled to najnowsza wersja TachoSil, dedykowana do chirurgii małoinwazyjnej. Sala A Małgorzata Bulanda (Kraków), Dorota Rożkiewicz (Białystok), Marta Wałaszek (Tarnów) Zakażenia szpitalne w pediatrii Dorota Rożkiewicz (Białystok) Zakażenia szpitalne w neurochirurgii Marta Wałaszek (Tarnów) Zakażenia szpitalne w ortopedii Piotr Pędzisz (Warszawa), Ireneusz Babiak (Warszawa) Zakażenia szpitalne w stomatologii Mariusz Szuta (Kraków) Zakażenia szpitalne w kardiochirurgii Eugenia Gospodarek (Bydgoszcz) Zakażenia szpitalne w geriatrii Jadwiga Wójkowska-Mach (Kraków) Epidemiologia wirusa Ebola Marta Wróblewska (Warszawa) Łączenie antybiotyków: krótkie kompendium Maciej R. Nowacki (Warszawa) Sesja XXXIII Sala B Żylna choroba zakrzepowo zatorowa Grant edukacyjny firmy Sanofi Piotr Rutkowski (Warszawa), Zbigniew Krasiński (Poznań), Jerzy Windyga (Warszawa) Przeciwzakrzepowa profi laktyka okołozabiegowa u chorych na nowotwory Zbigniew Krasiński (Poznań) Powikłania leczenia przeciwzakrzepowego Jerzy Windyga (Warszawa) Dyskusja 31

18 32 Program Szczegółowy Piątek 11 września 2015 roku Sesja XXXIV Stany nagłe w onkologii Andrzej Szawłowski (Warszawa), Grzegorz Wallner (Lublin), Zoran Stojcev (Słupsk) Wykład wprowadzający: Znaczenie kliniczne stanów nagłych w onkologii Andrzej Szawłowski (Warszawa) Ból i zasady leczenia bólu u chorych na nowotwory Małgorzata Malec-Milewska (Bydgoszcz), Małgorzata Krajnik (Bydgoszcz) Krwawienie do przewodu pokarmowego u chorych na nowotwory i zasady leczenia Grzegorz Wallner (Lublin), Michał Solecki (Lublin) Niedrożność przewodu pokarmowego u chorych na nowotwory i zasady leczenia Ireneusz Krasnodębski (Warszawa) Stany nagłe w uroonkologii i zasady leczenia Tomasz Demkow (Warszawa) Stany nagłe w ginekologii onkologicznej Beata Śpiewankiewicz (Warszawa), Beata Osuch (Warszawa) Stany nagłe w endokrynologii onkologicznej (przełom tarczycowy, przełom nadnerczowy, tężyczka) i zasady leczenia Lech Pomorski (Łódź) Dyskusja Losowanie 10 szt. książki na koniec sesji Sesja XXXV Sala C Sala D Chirurgia jelit Adam Dziki (Łódź), John Nicholls (Londyn, Wielka Brytania), Hans Lippert (Magdeburg, Niemcy), Paweł Mroczkowski (Magdeburg, Niemcy), ERAS czy rzeczywiście postęp w chirurgii jelit Tomasz Banasiewicz (Poznań) Jak postępować z nieszczelnością zespoleń John Nicholls (Londyn, Wielka Brytania) How to improve the sealing of the intestinal anastomosis? Maximilian Scheiterle (Siena, Włochy) The Crohn s disease surgery in the era of biological therapy Hans Lippert (Magdeburg, Niemcy) Urazy jelit i odbytnicy Michał Drews (Poznań) Czy przedoperacyjna radioterapia raka odbytnicy jest konieczna? Paweł Mroczkowski (Magdeburg, Niemcy) Proktologiczne choroby przenoszone drogą płciową Zbigniew Lorenc (Sosnowiec) Laparoskopowa chirurgia kolorektalna w połączeniu z protokołem Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) pozwala na redukcję kosztów leczenia (M. Pędziwiatr, M. Wierdak, M. Pisarska, M. Stanek, M. Kisielewski, M. Matłok, P. Major, A. Budzyński) Dyskusja Sesja XXXVI Sala E Rekonstrukcje regionu głowy i szyi Adam Maciejewski (Gliwice), Cezary Szymczyk (Gliwice), Łukasz Krakowczyk (Gliwice) Rekonstrukcje w obrębie dolnego piętra twarzy po rozległych zabiegach resekcyjnych Cezary Szymczyk (Gliwice) Rekonstrukcje rozległych ubytków poresekcyjnych górnej drogi oddechowej i pokarmowej Adam Maciejewski (Gliwice) Zastosowanie płata z małżowiny usznej w rekonstrukcjach ubytków poresekcyjnych różnych okolic regionów głowy i szyi Łukasz Krakowczyk (Gliwice) Płaty lokalne w leczeniu niepowodzeń mikrochirurgii regionu głowy i szyi Rafał Ulczok (Gliwice) Planowanie operacji rekonstrukcyjnych wspomagane technikami komputerowymi Piotr Trojanowski (Lublin) Rekonstrukcje poresekcyjnych ubytków warg Cezary Szymczyk (Gliwice) Dyskusja Sesja Sala F Nowoczesne biomateriały i technologie w specjalizacjach zabiegowych propozycje dla chirurgów i menadżerów Sesja edukacyjna firmy TZMO SA/Tricomed Józef Tazbir Protezy kości czaszki z plecionki polipropylenowopoliestrowej na tle innych metod kranioplastyki stosowanych we współczesnej neurochirurgii Piotr Kasprzak Własne doświadczenia w rekonstrukcji ścian oczodołu z wykorzystaniem implantu polipropylenowego Piotr Arkuszewski Powierzchniowe modyfi kacje siatek polipropylenowych stosowanych w ginekologii i chirurgii przepuklin Witold Sujka Matoset gotowe zestawy racjonalna innowacyjność w pracy chirurga Maciej Tarasiuk Logistyka i outsourcing w zakładach opieki zdrowotnej Józef Tazbir Sala F Wykłady firmy Berlin-Chemie Menarini Rola Niesteroidowych Leków Przeciwzapalnych w farmakoterapii bólu w chirurgii Jarosław Woroń (Kraków) Sesja Medycyny Praktycznej Co to jest ERAS? Stanisław Kłęk (Skawina) Zasady płynoterapii w protokole ERAS Maciej Matłok (Kraków) Czy ERAS jest zgodny z EBM? Michał Pędziwiatr (Kraków) ERAS w codziennej praktyce oddziału chirurgicznego Maciej Matłok (Kraków) Sala A Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Chirurgów Polskich Sala F

19 34 Program Szczegółowy Sobota 12 września 2015 roku 35 Sala A Sala D Sala E Sesja XXXVII Problemy i nowe techniki w chirurgii onkologicznej Józef Kładny (Szczecin), Zbigniew Nowecki (Warszawa), Wojciech Polkowski (Lublin) 8.30 Dootrzewnowa chemioterapia w hipertermii (HIPEC) wskazania, ograniczenia, polskie zalecenia Wojciech Polkowski (Lublin) 8.45 Leczenie skojarzone nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego (GIST) Piotr Rutkowski (Warszawa) 9.00 Leczenie okołooperacyjne w przerzutach raka jelita grubego do wątroby Lucjan Wyrwicz (Warszawa) 9.15 Leczenie skojarzone zlokalizowanego raka odbytnicy Andrzej Rutkowski (Warszawa) 9.30 Miejsce laparoskopii w leczeniu raka jelita grubego Wojciech Zegarski (Bydgoszcz) 9.45 Radioterapia śródoperacyjna w nowotworach złośliwych Zbigniew Nowecki (Warszawa) Biopsja węzła wartowniczego w nowotworach Dawid Murawa (Poznań) Leczenie chirurgiczne nowotworów otrzewnej z chemioterapią dootrzewnową w hipertermii (HIPEC): wyniki leczenia kolejnych 100 chorych (J. Mielko, B. Ciseł, M. Skórzewska, J. Romanek, A. Kurylcio, M. Lewicka, R. Sitarz, M. Jazienicki, W. Polkowski) Dyskusja Sesja XXXVIII Sala B Jak ja to robię problemy, jakie można napotkać w czasie operacji Jacek Dadan (Białystok), Krzysztof Paśnik (Warszawa), Andrzej Budzyński (Kraków) 8.30 Rękawowa resekcja żołądka sleeve gastrectomy Maciej Michalik (Olsztyn), Hady Razak Hady (Białystok) 8.48 Wyłączenie żołądkowe Roux-Y gastric bypass Andrzej Budzyński (Kraków), Piotr Myśliwiec (Białystok) 9.06 Pętlowe wyłączenie żołądkowe mini gastric bypass Tomasz Lewandowski (Ełk), Wiesław Pesta (Bartoszyce) 9.24 Założenie i usunięcie opaski adjustable gastric banding and band removal Mariusz Wyleżoł (Warszawa), Edward Stanowski (Warszawa) 9.42 Operacje rewizyjne redo surgery Krzysztof Paśnik (Warszawa), Wiesław Tarnowski (Warszawa) Leczenie zaawansowanej, śródściennej zmiany ogniskowej żołądka u chorego z otyłością patologiczną kwalifi kowanego do leczenia chirurgicznego otyłości (T. Jaworski, K. Franciszkiewicz-Pietrzak, K. Zinkiewicz, K. Abramowicz, J. Jaworska, P. Dziemidok, G. Wallner) Outcomes of laparoscopic gastric plication in patients with morbid obesity (O. Lukavetskiy, Y. Havrysh, I. Kravchuk, R. Havrysh) Dyskusja Sala C Sesja XXXIX Allotransplantacje i rekonstrukcje pozostałych regionów ciała Adam Maciejewski (Gliwice), Piotr Trojanowski (Lublin), Maciej Grajek (Gliwice) 8.30 Techniczne aspekty allogenicznych przeszczepów twarzy Adam Maciejewski (Gliwice) 8.44 Alternatywy do przeszczepu twarzy Maciej Grajek (Gliwice) 8.58 Zastosowanie uszypułowanego płata z mięśnia najszerszego grzbietu w leczeniu niepowodzeń po mikronaczyniowych rekonstrukcjach piersi Mirosław Dobrut (Gliwice) 9.12 Rekonstrukcje ściany klatki piersiowej Ryszard Szumniak (Gliwice) 9.26 Analiza powikłań i kosztów leczenia powikłań w chirurgii rekonstrukcyjnej głowy i szyi Janusz Wierzgoń (Gliwice) 9.40 Zastosowanie wolnych płatów w leczeniu złamań i ubytków kości długich Piotr Trojanowski (Lublin) 9.54 Działalność Sekcji Chirurgii Rekonstrukcyjnej TChP teraźniejszość i przyszłość Łukasz Krakowczyk (Gliwice) Polski program przeszczepiania kończyny górnej Adam Chełmoński (Trzebnica), Jerzy Jabłecki (Trzebnica) Dyskusja Sesja XL Chirurgia urazowa / Chirurgia wojskowa 1 Mirosław Dziekiewicz (Warszawa), Marek Maruszyński (Warszawa), Adam Nogalski (Lublin) 8.30 Kliniczne oblicze choroby urazowej decyzje terapeutyczne a patofi zjologia Jerzy Lasek (Gdańsk) 8.44 Współczesna strategia medycyny ratunkowej w postępowaniu z chorymi z mnogimi i wielonarządowymi obrażeniami ciała Jerzy Ładny (Białystok) 8.58 Krwotok na polu walki Jolanta Korsak (Warszawa), Marek Maruszyński (Warszawa) 9.12 Organizacja leczenia następstw urazów Adam Nogalski (Lublin) 9.26 Miejsce postępowania zachowawczego w krwotokach pourazowych Piotr Paluszkiewicz (Warszawa) 9.40 Propozycja algorytmu postępowania w obrażeniach brzucha w środowisku SAGE Krzysztof Słowiński (Poznań), Szymon Wilk (Poznań) 9.54 Współczesne możliwości leczenia urazów aorty piersiowej Marek Maruszyński (Warszawa), Mirosław Dziekiewicz (Warszawa) Ostre uszkodzenie nerek po rozległych urazach tkanek (K. Hap, W. Hap, E. Frejlich, K. Kotulski, J. Rudno-Rudzińska, W. Kielan) Dyskusja Przerwa na kawę Sesja XLI Urologia Krzysztof Bar (Lublin), Marek Sosnowski (Łódź), Zbigniew Wolski (Bydgoszcz) 8.30 Urologia Polska w XXI wieku Marek Sosnowski (Łódź) 8.55 Unikalność specjalizacji i egzaminu z urologii wg zasad European Board of Urology i Polskiego Towarzystwa Urologicznego Zbigniew Wolski (Bydgoszcz) 9.20 Współczesna endoskopia i robotyka w uroonkologii Piotr Chłosta (Kraków) 9.45 Postępowanie w urazach wielonarządowych z uszkodzeniem narządów układu moczowopłciowego na przykładzie wybranych przypadków Krzysztof Bar (Lublin), Marek Sosnowski (Łódź), Zbigniew Wolski (Bydgoszcz), Tomasz Mazurkiewicz (Lublin) Zmiany lekooporności drobnoustrojów w zakażeniach dróg moczowych Narodowy Program Ochrony Antybiotyków (D. Kawecki, P. Radziszewski) Dyskusja

20 36 Program Szczegółowy Sobota 12 września 2015 roku 37 Sala A Sala C Sala D Sala E Sesja XLII Sesja XLIV Sesja XLV Sesja XLVI Torakochirurgia Tadeusz Orłowski (Warszawa), Józef Kozak (Łódź), Jerzy Kołodziej (Wrocław) Odma opłucnej Józef Kozak (Łódź) Powikłania płucne po zabiegach w obrębie jamy brzusznej Jerzy Kołodziej (Wrocław) Urazy klatki piersiowej Wojciech Rokicki (Zabrze) Urazy dróg oddechowych Tadeusz Orłowski (Warszawa) Perforacje przełyku Dariusz Dziedzic (Warszawa) Późno manifestująca się wrodzona przepuklina przeponowa Maciej Bagłaj (Wrocław) Wpływ terapii podciśnieniowej na proces gojenia ran operacyjnych po sternotomii (A. Witt-Majchrzak, P. Żelazny, J. Snarska) Dyskusja Sesja XLIII Sala B Czy rękawowe wycięcie żołądka może być jedyną operacją wykonywaną w ośrodku bariatrycznym? Jacek Dadan (Białystok) Dyskusja okrągłego stołu debata z udziałem ekspertów Jacek Dadan (Białystok), Andrzej Budzyński (Kraków), Stanisław Głuszek (Kielce), Maciej Michalik (Olsztyn), Krzysztof Paśnik (Warszawa), Wiesław Pesta (Bartoszyce), Wiesław Tarnowski (Warszawa), Edward Stanowski (Warszawa), Mariusz Wyleżoł (Warszawa), Rafał Paluszkiewicz (Warszawa), Wojciech Lisik (Warszawa), Krystyn Sosada (Zabrze) Grelina, leptyna i metabolizm glukozy po laparoskopowej rękawowej resekcji żołądka i wyłączeniu żołądkowym typu Roux-en-Y u chorych z otyłością patologiczną wyniki badania randomizowanego (P. Kalinowski, R. Paluszkiewicz, T. Wróblewski, P. Remiszewski, Z. Bartoszewicz, M. Krawczyk) Dyskusja Chirurgia jelita grubego Adam Dziki (Łódź), Piotr Krokowicz (Poznań), Marek Szczepkowski (Warszawa) Miejscowe wycięcie zmian jelita grubego wprowadzenie Adam Dziki (Łódź) TEM jest najlepszym sposobem we wczesnym raku Marek Szczepkowski (Warszawa) ESD jest najlepszym sposobem we wczesnym raku Michał Spychalski (Brzeziny) Niedrożność jelita grubego spowodowana rakiem wprowadzenie Adam Dziki (Łódź) Najlepiej założyć stent Jarosław Buczyński (Łódź) Najlepiej operować Piotr Krokowicz (Poznań) Przetoki jelitowo-pęcherzowe Łukasz Dziki (Łódź) Przetoki odbytniczo-pochwowe Tomasz Kościński (Poznań) Zbiorniki jelitowe u dzieci kontrowersja czy rutyna Przemysław Mańkowski (Poznań) Wartość rokownicza poziomu surowiczego chemokin CCL2 i CCL5 u chorych operowanych z powodu raka jelita grubego (K. Brzuszkiewicz, S. Pietruszka, A. Nowak, M. Gądek, A. Paszko, A. Szczepanik, J. Kulig) Zaburzenia funkcjonowania dojrzałych komórek dendrytycznych w korelacji z przerzutami w okolicznych węzłach chłonnych u chorych na raka jelita grubego (D. Cepowicz, A. Pryczenicz, K. Zaręba, M. Gryko, B. Kędra) Dyskusja Chirurgia wojskowa / Chirurgia urazowa 2 Leszek Brongel (Kraków), Robert Brzozowski (Warszawa), Krzysztof Kusza (Bydgoszcz), Zbigniew Lorenc (Sosnowiec) Doświadczenia wojenne z Afganistanu (prezentacja multimedialna) Waldemar Machała (Łódź), Robert Brzozowski (Warszawa) Inżynieria tkankowa w leczeniu ran przewlekłych Tomasz Bielecki (Sosnowiec), Zbigniew Lorenc (Sosnowiec) Damage control w obrażeniach ciała Leszek Brongel (Kraków) Doświadczenia własne z amputacją pourazową kończyn ratować kończynę czy rannego? Paweł Grala (Poznań) Doświadczenia własne w stosowaniu wentylacji wysokoczęstotliwościowej (HFJV) u chorych po urazie Tobiasz Szajerka (Trzebnica), Jerzy Jabłecki (Trzebnica), Adam Domanasiewicz (Trzebnica) Kontrowersje wokół intensywnej terapii płynowej w chorobie urazowej a zewnątrzustrojowa terapia zastępcza Krzysztof Kusza (Bydgoszcz), Postępowanie z chorym po wysokociśnieniowym urazie okrężnicy opis przypadku klinicznego (Ł. Szymański, P. Paluch, Z. Sosnowski) Dyskusja Sesja ginekologiczna Przemysław Oszukowski (Łódź), Tomasz Rechberger (Lublin), Marek Spaczyński (Poznań) Czy ginekolodzy powinni diagnozować i leczyć nowotwory piersi u kobiet? Antoni Basta (Kraków) Jak uniknąć pomyłek diagnostycznych w ocenie patologii miednicy mniejszej u kobiet Marek Spaczyński (Poznań), Ewa Nowak-Markwitz (Poznań) Współpraca interdyscyplinarna w radykalnym leczeniu raka jajnika Jan Kotarski (Lublin) Jak diagnozować i leczyć zaburzenia anatomiczne i czynnościowe dna miednicy u kobiet Andrzej Paweł Wieczorek (Lublin), Tomasz Rechberger (Lublin) Stany nagłe w ginekologii onkologicznej, skręt jajnika z nowotworem u dziecka Wojciech Górecki (Kraków) Niedrożność mechaniczna jelita grubego w przebiegu endometriozy (M. Radoch, W. Pawłowski, T. Guzel, G. Lech) Dyskusja

Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich

Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich Program 125 lat Towarzystwa Chirurgów Polskich Lublin, 9-12 września 2015 roku www.symposion2015.pl/konferencje/67ktchp Program Ramowy Środa 9 września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

VI MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWYCH TOWARZYSTW NACZYNIOWYCH

VI MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWYCH TOWARZYSTW NACZYNIOWYCH VI MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWYCH TOWARZYSTW NACZYNIOWYCH Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Angiologicznego Sekcji Radiologii Zabiegowej PLTR KATOWICE, 5-7 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do Łodzi, w dniach 3-5 września 2015 roku, na święto Polskiej Ginekologii. Prof. Przemysław Oszukowski

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do Łodzi, w dniach 3-5 września 2015 roku, na święto Polskiej Ginekologii. Prof. Przemysław Oszukowski Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i swoim własnym mam zaszczyt powitać Państwa podczas XXXII Kongresu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Kongres odbywa

Bardziej szczegółowo

5 7 CZERWCA 2014 PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

5 7 CZERWCA 2014 PROGRAM SZCZEGÓŁOWY 5 7 CZERWCA 2014 PROGRAM SZCZEGÓŁOWY ORGANIZATOR Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów ul. Płocka 26 01-138 Warszawa KOMITET NAUKOWY Prof. Wojciech Dyszkiewicz Przewodniczący Doc. Damian Czyżewski

Bardziej szczegółowo

XXXI Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, 19-22 września 2012 r., Katowice. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

XXXI Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, 19-22 września 2012 r., Katowice. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego KOMITET ORGANIZACYJNY ORGANIZATOR XXXI Kongresu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Kobieta XXI wieku Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego 41-100 Tychy, ul. Edukacji 102 Tel. +48 32

Bardziej szczegółowo

KURSY I WARSZTATY PRZEDZJAZDOWE Wtorek - Środa, 9-10 września 2014

KURSY I WARSZTATY PRZEDZJAZDOWE Wtorek - Środa, 9-10 września 2014 KURSY I WARSZTATY PRZEDZJAZDOWE Wtorek - Środa, 9-10 września 2014 Wtorek, 9 września 2014 14.00 18.30 Kursy i Warsztaty Planowane tematy: W1 - Publication training (część I) W3 - USG w anestezji regionalnej

Bardziej szczegółowo

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie ISSN 1425-1671 Nr 2 (68) Czerwiec 2010 Sad Jabłoń, obok grusza Śliwa, dalej wiśnia Drzewa czereśni, krzewy aronii Agrest czerwony i biały Piękny

Bardziej szczegółowo

III Miêdzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji

III Miêdzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji III Miêdzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji Kraków, 27 29 wrzeœnia 2007 Polska Rada Resuscytacji Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Anestezjologii i Intensywnej Terapii im. L. Bierkowskiego Katedra

Bardziej szczegółowo

- ewolucja postępowania w poszukiwaniu dalszego rozwoju

- ewolucja postępowania w poszukiwaniu dalszego rozwoju II Ogólnopolska Konferencja Polska Chirurgia - ewolucja postępowania w poszukiwaniu dalszego rozwoju Patronat Naukowy: Dr hab. n. med. Zbigniew Lorenc Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, OddziałŚą

Bardziej szczegółowo

XIV Zjazd i XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego

XIV Zjazd i XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego XIV Zjazd i XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego Honorowy Patronat Jego Magnificencja Rektor Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

XVII ZJAZD XXIX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA

XVII ZJAZD XXIX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA XVII ZJAZD XXIX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu Hotel Warszawianka Centrum Kongresowe w Jachrance k. Warszawy 11

Bardziej szczegółowo

Czy Janek będzie mógł pozwolić sobie na dobrą opiekę medyczną, gdy będzie w moim wieku?

Czy Janek będzie mógł pozwolić sobie na dobrą opiekę medyczną, gdy będzie w moim wieku? Czy Janek będzie mógł pozwolić sobie na dobrą opiekę medyczną, gdy będzie w moim wieku? Świat potrzebuje lepszej i bardziej przystępnej cenowo opieki medycznej. To właśnie dlatego tworzymy lepsze technologie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM I STRESZCZENIA

PROGRAM I STRESZCZENIA PROGRAM I STRESZCZENIA ZŁOCI SPONSORZY: BIOTRONIK BOSTON SCIENTIFIC MEDTRONIC ST. JUDE MEDICAL SPONSORZY: BOEHRINGER INGELHEIM FIRMY WSPIERAJĄCE: BARD, BIOSENSE-WEBSTER, GE, HAGMED,HAMMERMED, ITAM, POLPHARMA,

Bardziej szczegółowo

profesor Maria Siemionow Doktor honoris causa Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Dwumiesięcznik informacyjny Nr 5/2013

profesor Maria Siemionow Doktor honoris causa Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Dwumiesięcznik informacyjny Nr 5/2013 Dwumiesięcznik informacyjny Nr 5/2013 Doktor honoris causa profesor Maria Siemionow ISSN 1899-2978 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Spis treści Fakty Poznańska Inauguracja Akademicka...

Bardziej szczegółowo

International Scientific Board

International Scientific Board Editorial Board Editor in Chief Prof. Anetta Undas, MD, PhD vice Editor in Chief Grzegorz Gajos, MD, PhD Managing Editor Małgorzata Wiesner Manuscript editing Małgorzata Bała, MD, PhD Małgorzata Biernacka

Bardziej szczegółowo

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009 KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009 I. Informacje o pełnionych funkcjach W dniu 20/06/2009 odbyło się Walne Zebranie

Bardziej szczegółowo

www.anest.eu p r o g r a m

www.anest.eu p r o g r a m www.anest.eu p r o g r a m Główni sponsorzy / Major Sponsors Sponsorzy / Sponsors Abbott Laboratories Poland Sp. z o. o. Baxter Poland Sp. z o. o. Bristol-Myers Squibb Services Sp. z o. o. Gambro Poland

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 1. dr n. med. Anita Orzeł-Nowak Przewodnicząca Zespołu; Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Protokół z X Posiedzenia Zarządu Głównego TChP Łódź 11 kwietnia 2011 r.

Protokół z X Posiedzenia Zarządu Głównego TChP Łódź 11 kwietnia 2011 r. Łódź, 15 kwietnia 2011 r. Protokół z X Posiedzenia Zarządu Głównego TChP Łódź 11 kwietnia 2011 r. Posiedzenie otworzył Prezes Towarzystwa Prof. dr hab. med. Adam Dziki, poprosił zebranych o przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2007

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2007 KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2007 I. Uwagi wstępne Z inicjatywy prof. Stanisława Majewskiego, Dyrektora Instytutu

Bardziej szczegółowo

Choroba jest podróżą w czasie, a my jej uczestnikami. W chorobie i życiu szukamy bezpiecznej przystani.

Choroba jest podróżą w czasie, a my jej uczestnikami. W chorobie i życiu szukamy bezpiecznej przystani. ROK II Nr: 1/2006 Choroba jest podróżą w czasie, a my jej uczestnikami. W chorobie i życiu szukamy bezpiecznej przystani. W TYM NUMERZE: SŁOWO WSTĘPNE S.1 OD REDAKCJI S.2 To drugie wydanie naszego biuletynu.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Dwumiesięcznik informacyjny Nr 3/2014 ISSN 1899-2978 2 W skrócie Z prac Konferencji Rektorów Od 10 do 12 kwietnia 2014 r. w Krakowie odbywało

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO UROLOGICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO UROLOGICZNE CME-CPD 6 punktów Siedziba Zarządu : Polskie Towarzystwo Urologiczne Oddział Północno-Zachodni www.ptupz.pl Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz tel. 52 36

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 9, 39, 2009 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 9, 39, 2009 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO Ultrasonografia jest pismem Polskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA II ROK WYDZIAŁ FIZJOTERAPII STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA W TRYBIE DZIENNYM Łódź 2006 r. REDAKCJA: prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski dr hab. n. med. Jolanta Kujawa mgr

Bardziej szczegółowo

NASZ SZPITAL. www.jurasza.pl. Biuletyn Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Nr 3(16)2015

NASZ SZPITAL. www.jurasza.pl. Biuletyn Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Nr 3(16)2015 NASZ SZPITAL Biuletyn Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy Nr 3(16)2015 www.jurasza.pl Ostatnie kilometry akredytacyjnego Tour de France Tour de France jest jednym z trzech

Bardziej szczegółowo

Radość z dyplomu i powrotu do domu

Radość z dyplomu i powrotu do domu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Dwumiesięcznik informacyjny Nr 3/2012 Radość z dyplomu i powrotu do domu ISSN 1899-2978 Radość z dyplomu i powrotu do domu Uroczystość absolutoryjna

Bardziej szczegółowo

40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Program

40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Program 40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Program Czwartek 06.06.2013 Thursday 06.06.2013 SESJA I 8:30 10:00 AUDYTORIUM Radiologia w stanach nagłych cz. 1 Moderator: M. Stajgis (Poznań)

Bardziej szczegółowo

II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod honorowym patronatem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Konstantego Radziwiłła

II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod honorowym patronatem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Konstantego Radziwiłła II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod honorowym patronatem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Konstantego Radziwiłła 23 26 czerwca 2005, Kraków, Polska Second International Congress of

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 ROK XLIII WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY NR 9/2011 Zespół redakcyjny: Prof. dr hab. Stefan Kruś redaktor honorowy Dr hab. Izabela Strużycka redaktor naczelny

Bardziej szczegółowo