STALOWEFORUM MAGAZYN POLSKIEJ UNII DYSTRYBUTORÓW STALI 03/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STALOWEFORUM MAGAZYN POLSKIEJ UNII DYSTRYBUTORÓW STALI 03/2009"

Transkrypt

1 Targowa jesieƒ Sosnowiec i Kielce tam niebawem spotka si bran a stalowa Co z tym o ywieniem Rozmowa ze Stanis awem Gomu kà, g ównym ekonomistà BCC Surowce dro ejà Ceny z omu oraz rudy elaza sà coraz wy sze. Tendencja ta utrzyma si te w 2010 r STALOWEFORUM MAGAZYN POLSKIEJ UNII DYSTRYBUTORÓW STALI 03/2009 Bran a stalowa wychodzi z do ka. Ze Êwi towaniem warto jednak zaczekaç. Jesieƒ i zima mogà przynieêç jeszcze wiele niespodzianek. Tak e tych niezbyt przyjemnych KRYZYS: OSTATNIE STARCIE REKLAMA

2 Together reach more

3 KOMENTARZE Ciep y koniec lata ycie jest cudem FOT. ARCHIWUM FOT. ARCHIWUM Wakacje ju za nami, jesienne s oty za pasem, ale atmosfera na rynku wcià si ociepla. Po lipcowym odbiciu nadal idà w gór ceny pr tów ebrowanych i blach goràcowalcowanych. Wszyscy mówià o o ywieniu, pojawiajàcych si nowych zleceniach, wzroêcie mar. Czy oznacza to, e koniunktura wraca na sta e. Czy te mo e to chwilowe odbicie poprzedzajàce testowanie kolejnego do ka? Ocenia bym to ostro nie, ale optymistycznie. Popyt rzeczywi- Êcie drgnà i chocia na pewno nie jest to jeszcze o ywienie, jakiego byêmy oczekiwali, to wydaje mi si, e wkroczyliêmy na Êcie k trwa ego wzrostu. Po za amaniu koniunktury w koƒcu 2008 r. przez pierwsze szeêç miesi cy tego roku hurtownicy wyprzedawali zapasy magazynowe, obawiajàc si dalszych obni ek cen. Doszli do stanu, w którym trzeba uzupe niaç magazyny, by zapewniç p ynnoêç obrotu. Z drugiej strony huty radykalnie zmniejszy y produkcj, wi c niewielka poda spowodowa a wzrost cen. Przyczyni si do niego tak e rozkr cajàcy si popyt. W efekcie trzeci kwarta oceniany jest przez rynek lepiej od drugiego i o ile nie zaskoczy nas zima, czwarty kwarta powinien równie byç dobry. Jednak naprawd mocne odbicie przyjdzie dopiero wtedy, gdy pe nà parà ruszà inwestycje infrastrukturalne, a z letargu obudzi si budownictwo mieszkaniowe. W naszej narodowej mentalnoêci istnieje nakaz robienia wszystkiego na ostatnià chwil, dlatego spodziewa bym si kumulacji inwestycji infrastrukturalnych w 2010 i 2011 r. W przysz ym roku powinny te ruszyç zamro one budowy osiedli mieszkaniowych i biurowców. Na razie jednak nie og aszajmy koƒca kryzysu, poczekajmy do poczàtku przysz ego roku. Zaleca bym ostro noêç, tym bardziej e realna jest druga fala kryzysu, zwiàzana z trudnoêciami p atniczymi klientów. Do tej pory raczej sygnalizowa o si problem, ale obawiam si, e w czwartym kwartale mo emy mieç z nim do czynienia realnie. Mo e pojawiç si grupa spó ek, które ca kowicie zostanà odci te od kredytów bankowych, a firmy ubezpieczeniowe nie b dà sk onne zabezpieczaç transakcji. Dlatego patrz w przysz oêç z optymizmem, ale umiarkowanym. Mam nadziej i wierz w to, e gdy przeczekamy jeszcze kilka miesi cy, nastàpi znaczne o ywienie, gospodarka zacznie rozwijaç si w szybszym ni obecnie tempie, a klienci, jak za starych dobrych czasów, b dà kupowali stal nie w celach spekulacyjnych, ale dlatego, e b dà jej potrzebowali do budowy dróg, mieszkaƒ i biurowców. Oby sta o si tak jak najszybciej. ROBERT WOJDYNA prezes Polskiej Unii Dystrybutorów Stali Polska zosta a niedawno obarczona odpowiedzialnoêcià za wybuch II wojny Êwiatowej; tylko czekaç, a ruszy fala roszczeƒ za szkody moralne poniesione przez naszych oprawców w Katyniu czy podczas powstania warszawskiego. W miar wydobywania z archiwów wczeêniej nieznanych lub utajnionych dokumentów ogarnia coraz wi ksze zdziwienie jak mimo otaczajàcej nas niech ci i nienawiêci przetrwaliêmy jako naród? Czy to cud czy mo e niezwyk y upór, który pomaga przetrwaç nawet najtrudniejsze chwile? Podobne pytanie mo na zadaç dziê, gdy opada ju kurz po najwi kszym od dziesi cioleci kryzysie gospodarczym na Êwiecie. Okazuje si, e Polska, jako jeden z niewielu krajów, owo za amanie przetrwa a w nie najgorszym stanie. Wzrost naszego PKB, wed ug ostatnich prognoz Komisji Europejskiej, wyniesie w tym roku 1 proc. To najlepszy wynik w ca ej UE. Komisja zrewidowa a swoje wczeêniejsze przewidywania z maja tego roku, które mówi- y o spadku PKB Polski si gajàcym niemal 1,5 proc. Brak recesji zawdzi czamy g ównie deprecjacji z otego oraz wysokiemu popytowi wewn trznemu. Du o gorzej jest w innych paƒstwach UE. Spadek PKB w Niemczech ma wynieêç w tym roku 5,1 proc., we W oszech 5 proc., a we Francji 2,1 proc. W skali ca ej Wspólnoty wartoêç produktu krajowego brutto ma si obni yç o 4 proc. W tym kontekêcie publikowane coraz to nowe statystyki dotyczàce polskiej gospodarki muszà wywo ywaç zdziwienie. Nikt si bowiem nie spodziewa, e w czasie kryzysu p ace b dà rosnàç. Tymczasem, jak poinformowa niedawno GUS, Êrednie wynagrodzenie w sektorze przedsi biorstw przekroczy o w lipcu barier 3,3 tys. z brutto. Wbrew kasandrycznym prognozom poziom bezrobocia równie jest stabilny. Poprawi si te wskaênik wyprzedzajàcy koniunktury PMI. W lipcu zanotowa on rekordowy skok o 3,5 pkt., do 46,5 pkt. Ostatni raz taki wzrost mia miejsce w 2003 r., kiedy rozpoczyna si boom gospodarczy. Wsierpniu kolejny raz poprawi si ogólny klimat koniunktury wêród przedsi biorstw badany przez GUS. Obecnie znajduje si on na poziomie bliskim wartoêci dodatnich, po raz pierwszy od lutego 2008 r. Budownictwo równie dowiod o, e zapaêç mu nie grozi, i w trzecim kwartale mo e wr cz staç si ko em zamachowym ca ej gospodarki. Budowlanka zanotowa a dwucyfrowy wzrost produkcji (ponad 10 proc.), co jest najlepszym wynikiem w tym roku, jednoczeênie nienotowanym od lipca 2008 r. Najnowsze dane o konsumpcji by y kolejnà niespodziankà, która pokaza a, e os abienie z otego przynios o ostatecznie pozytywne konsekwencje dla gospodarki. Polska pokazuje si swojego rynku. Si gdzie indziej niespotykanà. Czy to cud? ANDRZEJ CIEPIELA dyrektor Polskiej Unii Dystrybutorów Stali 03/2009 3

4 STALOWEFORUM W NUMERZE KRAJ Jesieƒ pod znakiem targów Przeglàd aktualnych wydarzeƒ Temat numeru byle do wiosny, czyli dlaczego nie mo na jeszcze mówiç o koƒcu kryzysu Wcià nie wiadomo, czy trend si odwróci rozmowa z Jürgenem Nusserem, wiceprezesem Eurometalu Prognozy firm stalowych na najbli sze miesiàce INWESTORZY CENIÑ ZYSKI Akcje dystrybutorów stali notowanych na warszawskiej gie dzie b dà ros y. Warunkiem jest jednak poprawa wyników spó ek. Jak zapowiadajà ich w adze, nastàpi to ju w trzecim kwartale 2009 r. Gie da jak radzà sobie dystrybutorzy notowani na warszawskim parkiecie Artyku reklamowy firmy Dienes Polska Artyku reklamowy firmy Demag Cranes & Components Postaç numeru Janusz Specja, prezes Montan Stal.. 24 OPINIE/ANALIZY Prawdziwe przyspieszenie przyjdzie za dwa lata rozmowa ze Stanis awem Gomu kà, g ównym ekonomistà Business Centre Club Analiza ceny surowców b dà ros y KROK PO KROKU DO CELU D ugofalowa wspó praca jest wa niejsza od szybkich, jednorazowych zysków. Tego typu strategia sprawi a, e Montan Stal kierowany przez Janusza Specja a zajà pozycj jednego z liderów w bran y. Opinie co na temat przysz oêci sàdzà przedstawiciele bran y budowlanej Indeks Cen Stali PUDS STYL & BIZNES Nurkowanie pasja Dariusza Czapiewskiego, prezesa Investy OPINIE ODBIORCÓW WYROBÓW STALOWYCH Budownictwo infrastrukturalne szykuje si na gwa towne o ywienie. Mniej spektakularna przysz oêç czeka bran deweloperskà takie sà prognozy przedstawicieli tych dwóch sektorów gospodarki. FOT. NA OK ADCE: CORBIS Wydawca: Polska Unia Dystrybutorów Stali, ul. Cha ubiƒskiego 8, Warszawa, tel , Redaktor naczelny: Andrzej Ciepiela Redakcja: Magdalena Czekaƒska, Daria Kieliszczyk, Andrzej Michalski-St pkowski Opracowanie, koordynacja redakcyjna: Wydawnictwo Prasowe AML Press (www.amlpress.pl) Reklama: Nak ad 3500 egz. Za treêç og oszeƒ redakcja nie ponosi odpowiedzialnoêci 4 Magazyn Polskiej Unii Dystrybutorów Stali

5

6 KRAJ TEMAT NUMERU Po niezwykle trudnym pierwszym pó roczu przyszed czas stabilizacji. Jednak koniunktura na dobre odbije dopiero wiosnà 2010 r.,,wcià nie wiadomo, czy trend si odwróci Jürgen Nusser, wiceprezes Eurometalu 8 16 GIE DA Ceny akcji dystrybutorów stali notowanych na warszawskim parkiecie majà szans na jeszcze wi kszy wzrost ni dotychczas 18 WYDARZENIA Jesieƒ pod znakiem targów Koƒcówka tego roku to dla bran y hutniczej goràcy okres, je eli chodzi o dzia ania marketingowe. W wiele z nich zaanga owana jest Polska Unia Dystrybutorów Stali. Ju na samym poczàtku paêdziernika (od 6 do 8) w Kielcach ruszajà Mi dzynarodowe Targi Infrastruktura Wodno-Âciekowa TIWS. Konferencja dla fachowców Organizatorem targów jest spó ka Wodociàgi Kieleckie. Patronat nad imprezà obj y PUDS oraz portal Za poêrednictwem tej w aênie strony mo na zg osiç swój udzia w bezp atnej konferencji Stal nierdzewna w gospodarce wodnej, która odb dzie si podczas targów 7 paêdziernika (godz. 10). Na konferencj, za której przygotowanie odpowiada PUDS, zaproszeni zostali eksperci reprezentujàcy czo owe instytucje i koncerny z bran y stali nierdzewnych: Edgar Halling z Outokumpu ( Stale duplex aplikacje w Êrodowisku wodnym ), François Moulinier z ID Inox ( Koszty korozji na Êwiecie, analiza i propozycje rozwiàzaƒ ) oraz Philippe Richard z ArcelorMittal Stainless Europe ( Przeznaczenie stali nierdzewnych do ka dego rodzaju rozwiàzaƒ w gospodarce wodnej ). W targach oprócz przedsi biorców i ekspertów wezmà te udzia przedstawiciele m.in. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Ârodowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej. Do wspó pracy Wodociàgi Kieleckie zaprosi y równie przedstawicieli krajowych Êrodowisk naukowych, które wspierajà rozwój infrastruktury i nowych technologii w Polsce. Tegoroczne TIWS àczà si z obchodami 80-lecia spó ki Wodociàgi Kieleckie. W Sosnowcu o kondycji bran y KilkanaÊcie dni po zakoƒczeniu kieleckiej imprezy w Sosnowcu rozpoczynajà si Mi dzynarodowe Targi Metali i Stali STEEL- Na zaproszenie PUDS jednym z goêci konferencji Rynek stali w Europie Ârodkowo-Wschodniej b dzie Jacques Braun z centrali ArcelorMittal w Luksemburgu FOT. ARCHIWUM MET 2009 (od 20 do 22 paêdziernika). PUDS jest patronem merytorycznym tego wydarzenia, natomiast partnerami medialnym zosta y: portal oraz magazyn Stalowe Forum. Polska Unia Dystrybutorów Stali, poza tym, e b dzie mia a w asne stoiska, zorganizuje te (20 paêdziernika, godz. 11) konferencj Rynek stali w Europie Ârodkowo-Wschodniej. Wydarzenie to zapowiada si nadzwyczaj ciekawie, a to za sprawà zaproszonych prelegentów. Z Luksemburga przyjedzie Jacques Braun, Executive Sales Manager ArcelorMittal Commercial Sections. W centrali najwi kszego koncernu stalowego na Êwiecie jest on odpowiedzialny za sprzeda kszta towników na terenie Europy Wschodniej, Ârodkowej oraz na rynkach zamorskich. W Sosnowcu Jacques Braun wystàpi w panelu zatytu owanym Rynek produktów d ugich w Europie Ârodkowej. Inny goêç z zagranicy Swiet ana Delamure reprezentujàca ukraiƒskà firm analitycznà MetalExpert przedstawi raport na temat kondycji rynków wschodnich po kryzysie. Zaproszenie PUDS przyj li równie znakomici goêcie z Polski. Jerzy Bernhard, prezes Stalprofilu, poprowadzi dyskusj o rynku produktów d ugich w Polsce. Jacek TrybuÊ, prezes Ferrometalu, przybli y aktualnà sytuacj sektora produktów p askich. Cz Êç spotkania poêwi conà stalom nierdzewnym poprowadzi natomiast Jan Myczkowski, dyrektor komisji SONK Polskiej Unii Dystrybutorów Stali. Wszystko o blachach Pod koniec paêdziernika wracamy do Kielc, gdzie odbywaç si b dà Targi Technologii Obróbki Blach BLECH Polska 2009 (od 27 do 29 paêdziernika). PUDS jest partnerem tej imprezy, b dzie mia a na niej w asne stoisko. Patronat medialny nad targami objà magazyn Stalowe Forum. Targi BLECH Polska przyciàgnà z pewno- Êcià wiele firm zajmujàcych si produkcjà, obróbkà i dystrybucjà blach, a tak e producentów maszyn, obrabiarek i narz dzi. To dla nich szansa na zainteresowanie potencjalnych klientów, m.in. z bran y motoryzacyjnej, najnowoczeêniejszymi rozwiàzaniami technologicznymi zwiàzanymi z przetwórstwem blach. SF 6 Magazyn Polskiej Unii Dystrybutorów Stali

7 W SKRÓCIE Bowim zadebiutuje na gie dzie w po owie 2010 r. Dystrybutor stali z Sosnowca chce w drugim kwartale 2010 r. przeprowadziç publicznà emisj akcji. Spó ka 14 sierpnia podpisa- a zwiàzanà z tym umow z Domem Maklerskim IDM SA. Zgodnie z umowà pierwszy krok b dzie polegaç na tym, e IDM SA obejmie akcje nowej emisji o wartoêci 33 mln z. Nast pnie to b dzie kolejny krok wznowimy nasz prospekt emisyjny i b dziemy si starali upubliczniç akcje oraz przeprowadziç nowà emisj skierowanà do szerokiego grona inwestorów. Ca y proces zakoƒczy si w drugim kwartale 2010 r., gdy Bowim zadebiutuje na gie dzie wyjaênia Jacek Ro ek, wiceprezes spó ki. B dzie to jej kolejne podej- Êcie do sprzeda y swoich akcji inwestorom. Na poczàtku tego roku nie dosz o do niej z powodu rozbie noêci zdaƒ mi dzy oferujàcym akcje DM IDM SA a emitentem. Bowim to jeden z najwi kszych krajowych dystrybutorów stali. W 2008 r. spó ka sprzeda a 428 tys. ton wyrobów hutniczych, osiàgajàc z tego tytu u 1,13 mld z przychodów oraz 14,9 mln z zysku netto. Eurometal: mniej stali na rynku Zu ycie jawne stali we wszystkich krajach UE spadnie w tym roku o 33 proc. przewidujà analitycy Eurometalu. Za amanie to b dzie skutkiem wyjàtkowo z ej koniunktury na poczàtku roku. Przez pierwsze dwa jego kwarta y wspomniany wskaênik spada po ponad 40 proc. Szcz Êliwie tendencja ta zosta a zahamowana. Jak podaje Eurometal, w trzecim kwartale spadek wyniesie nieco ponad 30 proc., a w czwartym ju tylko 6,2 proc. Tendencja ta potwierdza opinie przedstawicieli polskich dystrybutorów stali wskazujàce na rosnàcy popyt na wyroby hutnicze. W Êlad za tym idà w gór równie indeksy cen poszczególnych asortymentów (szczegó- y indeks cen stali PUDS, s. 35) PSI wch onà AIS PSI kupi 100 proc. udzia ów w austriackiej grupie AIS Advanced Information Systems. Tym samym koncern sta si najwi kszym globalnym dostawcà oprogramowania do zarzàdzania produkcjà dla przemys u stalowego. AIS jest dostawcà rozwiàzaƒ IT w obszarze zaawansowanego planowania, kontroli produkcji i zarzàdzania aƒcuchem dostaw dla przemys u stalowego. Firma zatrudnia w Austrii, Belgii, Rosji, Ameryce Po- udniowej i Indiach ponad 100 pracowników, którzy obs ugujà klientów w 25 krajach. Przychody AIS w 2009 r. majà wynieêç, wed ug planów, 11,6 mln euro. Po przej ciu AIS PSI b dzie zatrudniaç ponad 280 specjalistów wspierajàcych na ca- ym Êwiecie procesy produkcyjne w bran y stalowej oraz zarzàdzajàcych sprzeda à o wartoêci ponad 35 mln euro. PSI AG tworzy rozwiàzania informatyczne do zarzàdzania sieciami energetycznymi (energia elektryczna, gaz, ropa, ogrzewanie, woda), zarzàdzania produkcjà i logistykà (stal, produkcja maszyn, motoryzacja, transport, magazyny) oraz zarzàdzania infrastrukturà dla telekomunikacji, transportu publicznego i bezpieczeƒstwa. Koncern powsta w Niemczech w 1969 r. Obecnie zatrudnia ok. 1,3 tys. pracowników na ca ym Êwiecie, tak e w Polsce. REKLAMA 03/2009 7

8 8 Magazyn Polskiej Unii Dystrybutorów Stali

9 TEMAT NUMERU BYLE DO WIOSNY OdbiliÊmy si od dna to zgodna opinia przedsi biorców reprezentujàcych bran stalowà. Analitycy sà du o ostro niejsi i przekonujà, e dla wielu firm owo odbicie mo e si zakoƒczyç twardym làdowaniem. Bo chocia koniunktura z tygodnia na tydzieƒ jest coraz lepsza, to skutki za amania odczuwaç b dziemy jeszcze d ugo. FOT. CORBIS Ten kryzys sk ada si z serii nast pujàcych po sobie trz sieƒ ziemi, których epicentra znajdujà si w ró nych miejscach powiedzia niedawno Josef Ackermann, prezes Deutsche Banku. S owami tymi chcia przestrzec nadmiernych optymistów. Zdaniem szefa niemieckiego giganta finansowego tak naprawd nie wiadomo, co jeszcze mo e si zdarzyç. Podobnie jak nie by o wiadomo, jaka b dzie skala za amania, które rozpocz o si 15 wrzeênia 2008 r. W nocy z niedzieli na poniedzia ek polskiego czasu bankructwo og osi jeden z najwi kszych na Êwiecie banków inwestycyjnych Lehman Brothers. Wydarzenie to uruchomi o lawin, która doprowadzi a do globalnego, najwi kszego od niemal stu lat, krachu gospodarczego. Obecnie Êwiat powoli si z niego podnosi. Z otwieraniem butelek szampana warto jednak poczekaç. Zagro eƒ czyhajàcych na przedsi biorstwa jest bowiem co niemiara. Bran a wysokiego ryzyka Wzrost liczby niewyp acalnych klientów indywidualnych i korporacyjnych b dzie kolejnà falà kryzysu finansowego prognozuje Josef Ackermann. A wie, co mówi kierowana przez niego instytucja, która jest najwi kszym kredytodawcà w Niemczech, musia a w drugim kwartale tego roku utworzyç 1 mld euro rezerw na tzw. z e d ugi. Jak poinformowa inny potentat w Êwiecie finansów, Euler Hermes instytucja zajmujàca si ubezpieczaniem kredytu kupieckiego w 2009 r. na ca ym Êwiecie liczba firm, które og oszà upad oêç, wzroênie o 35 proc. B dzie to kolejny rok znaczàcego skoku tego wskaênika (w 2008 r. wzrost liczby upad o- Êci wyniós 27 proc.). Zwa ywszy na trwajàcà obecnie recesj b dziemy Êwiadkami gwa townego zaostrzenia trendu w zakresie liczby upad oêci na ca ym Êwiecie. Przewidujemy, e sytuacja ta utrzyma si przynajmniej do koƒca 2009 r. twierdzi Karine Berger, dyrektor Dzia u Analiz w Euler Hermes. Jej analitycy przypominajà, e ka dy spadek tempa wzrostu PKB o 1 punkt procentowy oznacza podniesienie liczby niewyp acalnych przedsi biorstw o 5 10 proc. A w Polsce, mimo e unikn liêmy recesji, obecny spadek PKB wobec minionych lat wynosi ok. 3 4 punktów procentowych. Brak gotówki w obiegu staje si coraz powa niejszym problemem dla polskiej bran y stalowej. Jak poinformowa niedawno portal wartoêç przeterminowanych p atnoêci w tym sektorze wynosi ju ponad pó miliarda z otych. Kwota ta nie oznacza, e to przedsi biorstwa zajmujàce si produkcjà i dystrybucjà wyrobów hutniczych zalegajà z p atnoêciami na ok. 500 mln z. Odwrotnie odzwierciedla ona wartoêç faktur nieuregulowanych w terminie przez ich kooperantów. Na rynku brakuje pieniàdza mówi Tomasz Milas, prezes TM Steel. Podmioty, które regulujà p atnoêci w terminie, mog 03/2009 9

10 TEMAT NUMERU W tym roku zostanie oddanych do ruchu 90 km autostrad. Na zdj ciu autostrada A4. W po owie sierpnia kierowcom udost pniono nowy, ponad 50-kilometrowy odcinek tej drogi mi dzy w z em Krzy owa a przejêciem granicznym J drzychowice. FOT. FOTORZEPA INWESTYCJE JEDNAK RUSZAJÑ policzyç na palcach jednej r ki. D u nicy to g ównie drobni producenci nastawieni na eksport. Oni mocno odczuli za amanie konsumpcji w Europie Zachodniej. Jednak równie duzi kontrahenci wielkie zak ady produkcyjne czy kopalnie majà k opoty z regulowaniem p atnoêci za wystawione im faktury. Z punktu widzenia przeterminowanych nale noêci, ryzyka i niewyp acalnoêci bran a stalowa jest obecnie jednà z najgorszych ga- zi polskiego przemys u mówi wprost Krzysztof Chech acz, prezes Towarzystwa Ubezpieczeƒ Euler Hermes. Jest ona najbardziej nara ona na bankructwa dodaje Maciej Drowanowski, szef Coface Poland. Te dwie instytucje ubezpieczajà transakcje handlowe wi kszoêci rodzimych przedsi biorstw zwiàzanych z hutnictwem. Sektor ten zanotowa w pierwszym pó roczu 2009 r. wzrost upad oêci o 175 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2008 r. Od stycznia do czerwca zbankrutowa y 22 spó ki prawa handlowego reprezentujàce bran hutniczà wyjaênia Maciej Drowanowski. Upad oêci to tylko wierzcho ek góry lodowej. W ca ej gospodarce firm niewyp acalnych, to znaczy takich, które wiele miesi cy temu straci y p ynnoêç i do dzisiaj jej nie odzyska y, wed ug naszej wiedzy jest kilka tysi cy dodaje Krzysztof Chech acz, Spe niajà si powoli yczenia polskich przedsi biorców zwiàzane z uruchomieniem du- ych inwestycji infrastrukturalnych finansowanych z bud etu paƒstwa i funduszy unijnych. Najbardziej spektakularne sà oczywiêcie te, które dotyczà budowy dróg i autostrad. GDDKiA poinformowa a, e od listopada 2007 r. do 4 sierpnia 2009 r. podpisa a umowy na budow 917 km dróg krajowych, w tym na 422 km autostrad oraz 475 km dróg ekspresowych, obwodnic i du ych przebudów dróg. WÊród podpisanych umów na budow dróg ekspresowych znalaz y si m.in. dotyczàce: S8 od w z a Konotopa do w z a Prymasa Tysiàclecia w Warszawie, S7 Skar ysko-kamienna Wyst pa, S74 Kielce Cedzyna oraz S7 Olsztynek Nidzica. W 2009 r. GDDKiA podpisa a 14 umów na nowe inwestycje. Wy oniono wykonawców m.in. autostrady A1 Piekary Âlàskie Maciejów, A1 Maciejów SoÊnica, a tak e wielu dróg ekspresowych i obwodnic. WartoÊç tych inwestycji si ga 8 mld z. Obecnie w budowie i przebudowie sà 853 km dróg krajowych, w tym: 367 km autostrad (15 odcinków), 236 km dróg ekspresowych (21 odcinków) i 100 km obwodnic (14). W ramach Programu budowy dróg krajowych na lata realizowana jest tak e przebudowa 150 km istniejàcej sieci. W tym roku zostanie oddanych do ruchu 230 km dróg krajowych, w tym 90 km autostrad (A4 Zgorzelec Wykroty Krzy owa, A4 Kraków Szarów, A1 SoÊnica Be k, A1 w ze SoÊnica). W trakcie procedury jest obecnie 50 post powaƒ przetargowych na budow dróg (19 przetargów og oszonych jeszcze w 2008 r. i 31 og oszonych w 2009 r.). W pierwszym pó roczu 2009 r. og oszono przetargi na 608 km dróg krajowych, w tym 360 km autostrad, 148 km dróg ekspresowych i 100 km obwodnic. Obecnie w Polsce jest 1237 km dróg szybkiego ruchu, w tym 766 km autostrad oraz 471 km dróg ekspresowych. którego zdaniem skala problemu, szczególnie je eli chodzi o producentów i dystrybutorów wyrobów hutniczych, b dzie w najbli szych miesiàcach narasta a. Dlaczego? Do dzisiejszego za amania przyczyni si gwa towny rozwój w ostatnich latach. Przychody wielu przedsi biorstw stalowych ros y o kilkadziesiàt, kilkaset procent rocznie. By- a to skala niespotykana w innych ga ziach przemys u. Przedsi biorstwa sta y si ofiara- 10 Magazyn Polskiej Unii Dystrybutorów Stali

11 FOT. ARCHIWUM Z naszych analiz wynika, e sytuacja firm stalowych z miesiàca na miesiàc jest gorsza. Coraz wi cej ma ych przedsi biorców zg asza ch ç fuzji czy wejêcia w konsorcjum z wi kszymi podmiotami Krzysztof Chech acz, prezes TU Euler Hermes FOT. ARCHIWUM Nie ma takiej bran y, która b dzie si stale rozwijaç. Po okresie szybkiego wzrostu korekta jest nieunikniona. I ona ma teraz miejsce. O tym, e w sektorze zakoƒczy si kryzys, b dziemy mogli powiedzieç najwczeêniej wiosnà 2010 r. Maciej Drowanowski, prezes Coface Poland mi swojego sukcesu; nie by y przygotowane do prowadzenia dzia alnoêci na tak du à skal wyjaênia prezes TU Euler Hermes. Poza tym na rynku znalaz o si sporo przypadkowych firm, liczàcych na szybki i atwy zysk. DziÊ stanowià one du e obcià enie dla bran y. Ich w aêciciele równie szybko, jak si w niej pojawili, chcà si teraz wycofaç, nie zawsze regulujàc swoje zobowiàzania dodaje przedstawiciel Coface. W jego opinii za amanie w sektorze stalowym nastàpi o wyjàtkowo gwa townie, w krótkim czasie spad a wartoêç wyrobów hutniczych, na które trudno by o znaleêç nabywców. Przedsi biorstwa zbyt d ugo zwleka y z przeszacowaniem towaru, przez co utrzymywa y fikcyjnà wartoêç stanów magazynowych, nie ujawniajàc rzeczywistych rozmiarów poniesionych strat. Zdaniem ekspertów trzeci kwarta 2009 r. b dzie okresem, w którym nastàpi weryfikacja podmiotów dzia ajàcych w bran y hutniczej. Cz Êç firm si po àczy, inne upadnà. Te, które przetrwajà, zacznà odbudowywaç ten sektor przewiduje Krzysztof Chech acz. Jego s owa ju teraz znajdujà odzwierciedlenie w rzeczywistoêci rynek stalowy wychodzi na prostà. Z miesiàca na miesiàc rosnà zamówienia, dro ejà wyroby hutnicze i surowce do ich produkcji. Coraz cz Êciej s ychaç tez, e bran a najgorsze ma ju za sobà. Widaç to te po wynikach spó ek dystrybucyjnych. Co prawda nie sà one rewelacyjne, jednak ju w drugim kwartale mo na by o zauwa yç wyraênà popraw w stosunku do pierwszych trzech miesi cy roku. JeÊli wierzyç prognozom w adz poszczególnych podmiotów, to Êmia o mo na postawiç tez, i w trzecim kwartale wi kszoêç przedsi biorstw z bran y wyjdzie na plus. Trudna wspó praca Sygna ów Êwiadczàcych o tym, e koniunktura si poprawia, nie biorà na razie pod uwag firmy ubezpieczajàce transakcje handlowe. Przeciwnie od kilku miesi cy obcinajà one limity przyznane poszczególnym przedsi biorstwom, podwy szajàc jednoczeênie koszty Êwiadczonych przez siebie us ug. REKLAMA 03/

12 TEMAT NUMERU FOT.FOTORZEPA JAK WZROST, TO TYLKO W POLSCE Bran a stalowa przyjmuje tego typu dzia- ania delikatnie mówiàc ma o yczliwe. Ubezpieczyciele nagminnie wycofujà si z umów. Takie przedsi biorstwa, jak Euler Hermes, Coface czy Atradius, wesz y na rynek pi ç dziesi ç lat temu i przej y na siebie ryzyko windykacji p atnoêci. Teraz, gdy czasy sà trudne, a my oczekujemy od nich szczególnej wspó pracy, one z niej rezygnujà nie kryje rozgoryczenia Przemys aw Sztuczkowski, w aêciciel grupy Z omrex, w jednej ze swoich wypowiedzi dla portalu Firmy stalowe stanowià ok. 20 proc. naszego portfela, natomiast wszystkie przeterminowane p atnoêci, z jakimi mamy do czynienia, a w 40 proc. generowane sà przez ten sektor. To najlepiej obrazuje skal problemu wyjaênia motywacj dzia ania swojej firmy Maciej Drowanowski. Zdajemy sobie spraw, e ograniczanie limitów handlowych jest k opotliwe dla przedsi biorców. Dlatego staramy si, eby redukcje by y stopniowe, co daje szans na dostosowanie wewn trznych procedur w poszczególnych podmiotach. Wszystkich naszych klientów traktujemy indywidualnie zapewnia przedstawiciel spó ki Euler Hermes. Analizujemy ich wyniki finansowe, sprawdzamy, z kim wspó pracujà i jak w czasie kryzysu zarzàdzajà swoimi nale noêciami. Na tej podsta- W drugim kwartale 2009 r. tempo wzrostu produktu krajowego brutto Polski przyspieszy o do 1,1 proc., liczàc rok do roku, z 0,8 proc. w pierwszych trzech miesiàcach poinformowa pod koniec sierpnia G ówny Urzàd Statystyczny. To znacznie wi cej, ni si spodziewali ekonomiêci, którzy oczekiwali wzrostu na poziomie 0,5 proc. Najwi kszy wzrost odnotowa a produkcja budowlano-monta owa a o 4,5 proc., nieêle radzi y sobie tak e us ugi (wzrost o 2,8 proc.). Popyt krajowy obni y si jednak o 2 proc., a inwestycje o 2,9 proc. Dane GUS pokazujà, e u nas dekoniunktura b dzie krótsza i p ytsza ni w innych krajach. W naszej gospodarce adne z e rzeczy si nie dziejà skomentowa te dane Andrzej S awiƒski, cz onek Rady Polityki Pieni nej. Zaskakuje to, e spadek nak adów na Êrodki trwa e jest znacznie mniejszy, ni niedawno obawiali si ekonomiêci. Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, który osiàgnà wzrost gospodarczy w drugim kwartale tego roku. Gospodarki Grecji i Cypru, które w pierwszym kwartale ros y szybciej ni gospodarka Polski, w drugim radzi y sobie du o gorzej (spadek PKB odpowiednio o 0,2 i 0,7 proc.). Polska tak dobrze radzi sobie w kryzysie, poniewa jej gospodarka jest jednà z bardziej zamkni tych w regionie. Nie jest tak uzale niona od eksportu jak s owacka czy w gierska, a rynek wewn trzny jest stosunkowo du y powiedzia Rzeczpospolitej Juraj Kotian, ekonomista ds. Europy Ârodkowo-Wschodniej z Erste Group. wie decydujemy, czy z danà firmà mo emy wspó pracowaç czy nie. WyjaÊnienia te nie dla wszystkich przedstawicieli spó ek stalowych sà satysfakcjonujàce. Cz Êç z nich sugeruje, e ubezpieczyciele robià wszystko, aby zerwaç wspó prac z bran à. Jest to nierealne szybko ucina tego typu spekulacje Krzysztof Chech acz. Spó ki hutnicze stanowià du à cz Êç przychodów za- równo naszego przedsi biorstwa, jak i ka dego innego ubezpieczyciela. Nie mamy zamiaru wstrzymywaç wspó pracy z adnà bran à, nawet takà, która ma du e problemy. eby zarabiaç, musimy mieç klientów, a co za tym idzie, ponosiç ryzyko zwiàzane z ich obs ugà dodaje Maciej Drowanowski. Ryzyko to jest obecnie niezwykle du e. Jak szacujà sami ubezpieczyciele, ich 12 Magazyn Polskiej Unii Dystrybutorów Stali

13 FOT. ARCHIWUM DziÊ sytuacja w bran y jest kuriozalna. Bowim, b dàcy jednà z pi ciu najwi kszych spó ek na polskim rynku, kontroluje jedynie oko o 4 jego procent. W przysz oêci musi dojêç do konsolidacji Jacek Ro ek, wiceprezes Bowimu FOT. ARCHIWUM Istnieje ogromne ryzyko, e realizacja cz Êci zawieranych dziê kontraktów b dzie w przysz oêci niemo liwa, gdy znaczàco wzrosnà ceny stali. Zak ady zbrojarskie nie b dà w stanie wywiàzaç si ze swoich zobowiàzaƒ Janusz Kocl ga, wiceprezes Konsorcjum Stali straty wynikajàce z obs ugi przedsi biorstw stalowych w 2009 r. poch on y zyski z co najmniej dwóch poprzednich lat. Konkurencja si zaostrza K opoty z p ynnoêcià finansowà to niejedyne zmartwienie, jakie majà obecnie przedsi biorcy zwiàzani z dystrybucjà stali. Od poczàtku roku ich przychody spad y o ok proc., skurczy y si zamówienia, zaostrzy a si konkurencja mi dzy firmami. Wiele z nich stan o przed zagro eniem wypadni cia z rynku. Najbardziej spektakularnym tego przyk adem jest sytuacja, w jakiej znaleêli si producenci zbrojeƒ budowlanych. àczne moce wszystkich zak adów w Polsce wynoszà ok. 100 tys. ton miesi cznie. To na obecne warunki nawet o po ow za du o. A skoro poda przerasta popyt, to pr dzej czy póêniej ceny muszà spaêç. Przedsi biorstwa zbrojarskie, aby zdobyç kolejne zamówienia, zosta y zmuszone do radykalnych ci ç w swoich cennikach. W po owie roku dosz o do absurdalnej sytuacji: zbrojenia oferowane podmiotom budowlanym by y taƒsze ni nieprzetworzona stal sprzedawana przez huty. To si sta o groêne dla ca ej bran y zarówno tych firm, które decydowa y si na obni anie cen, jak i tych, które tego nie robi y, jednak z tej przyczyny musia y si po- egnaç z kontraktami. DoszliÊmy do momentu, w którym wiele przedsi biorstw niemal wstrzyma o dzia- alnoêç mówi Mieczys aw Tarczyƒski, prezes Odmetu. Co najgorsze, bran a sama do tego doprowadzi a, nakr cajàc spiral obni ek i oferujàc zbrojenia budowlane poni ej kosztów ich wytworzenia. W efekcie dodaje Janusz Kocl ga, wiceprezes Konsorcjum Stali, lidera na polskim rynku zbrojarskim istnieje ogromne ryzyko, e realizacja cz Êci zawieranych dziê kontraktów b dzie niemo liwa w przysz oêci, kiedy wzrosnà ceny stali, a zak ady zbrojarskie nie b dà w stanie wywiàzaç si ze swoich zobowiàzaƒ wobec odbiorców. Tym bardziej e przedsi biorstwa budowlane wyczu- y, i mogà nam narzuciç swoje warunki gry. Wymuszajà na dostawcach podpisywanie skrajnie jednostronnych umów, stawiajàc wygórowane, niespotykane dotychczas, REKLAMA 03/

14 TEMAT NUMERU FOT. PIOTR WANIOREK/ ELAZNASTUDIO àdania, zwiàzane m.in. z terminowoêcià i jakoêcià dostaw oraz gwarancjami na przysz oêç. Presja cenowa, z jakà majà do czynienia firmy stalowe, to efekt niezwykle ostrej konkurencji na rynku budowlanym. Drobni, regionalni przedsi biorcy z przera- eniem patrzà, jak najwi ksi bran owi gracze zagarniajà coraz to wi kszà cz Êç rynku. Niedawno Strabag, którego portfel zamówieƒ zwiàzany z inwestycjami infrastrukturalnymi jest szacowany na 8 mld z, zapowiedzia, e ma zamiar si biç o ka dy przetarg, nawet je eli jego wartoêç b dzie wynosiç kilkaset tysi cy z otych. Reakcja PUDS Problemem drastycznego obni ania cen zbrojeƒ budowlanych zainteresowa a si Komisja Prefabrykacji Zbrojeƒ Budowlanych PUDS. Na poczàtku lipca jej w adze opublikowa y list, w którym przestrzeg y, e obecna praktyka mo e byç groêna nie tylko dla przedsi biorstw stalowych, ale te ich odbiorców. Co wi cej, k opoty mo e mieç sama Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad g ówny obecnie zleceniodawca robót zwiàzanych z inwestycjami infrastrukturalnymi w Polsce. DziÊ jej w adze si cieszà, e podpisujà niezwykle korzystne kontrakty. Niewykluczone jednak, e niebawem wykonawcy za- Konkurencja na rynku dystrybucji stali si zaostrza. Dotyczy to szczególnie wytwórców zbrojeƒ budowlanych. Rywalizacja w tym sektorze spowodowa a radykalnà obni k cen cznà si z nich wycofywaç. Bardziej op acalne b dzie zerwanie umowy ni jej realizacja uwa a Jacek Ro ek, wiceprezes Bowimu. Jak deklaruje, jego firma stara si unikaç zawierania d ugoterminowych kontraktów z cenà gwarantowanà na obecnym poziomie. W przysz oêci mog oby to naraziç nas na straty podkreêla. Autorzy wspomnianego listu komisji zbrojarskiej PUDS zwrócili uwag, e cykl koniunkturalny w bran y osiàgnà dno i tendencja zacz a si odwracaç. Inwestycje infrastrukturalne mogà ruszyç na dobre ju pod koniec tego roku, a ich szczyt przypadnie na lata Dodatkowo odmra ane sà projekty zwiàzane z budownictwem kubaturowym. Wiele wi c wskazuje na to, e w najbli szych miesiàcach popyt na zbrojenia budowlane b dzie rós. Tymczasem firmy stalowe, pogrà one w wyniszczajàcej rywalizacji cenowej, mogà nie skorzystaç na poprawiajàcej si koniunkturze. Dlatego cz onkowie komisji postanowili przejêç do dzia ania. Zobowiàzali si do monitorowania rynku oraz zg aszania wszelkich przypadków, w których zachodzi podejrzenie, i dany podmiot zaoferowa w przetargu cen poni ej kosztów. Komisja PUDS b dzie sprawdzaç, czy tak faktycznie si sta o. Poprosi ona wskazane przedsi biorstwo o wyjaênienia. W przypadku odmowy komisja ma si zwracaç do zarzàdu PUDS z wnioskiem o ukaranie przedsi biorstwa, àcznie z wykluczeniem z organizacji. Âwiat po kryzysie Radykalne kroki, na jakie zdecydowali si przedstawiciele PUDS, to potwierdzenie tezy postawionej jakiê czas temu przez ekonomistów, e Êwiatowa gospodarka ju nigdy nie b dzie wyglàda a tak, jak przed wrze- Êniem 2009 r. W tym przypadku skala makro ma swoje wyraêne odzwierciedlenie w Êwiecie mikro codziennym funkcjonowaniu przedsi biorstw. Dotyczy to tak e rodzimych dystrybutorów stali. Kryzys zmusi w aêcicieli wielu firm do weryfikacji dotychczasowej strategii. B dà bardziej sk onni 14 Magazyn Polskiej Unii Dystrybutorów Stali

15 FOT. ARCHIWUM DoszliÊmy do momentu, w którym wiele firm stan o przed realnà groêbà wypadni cia z rynku dystrybucji stali. Zaostrzajàc walk konkurencyjnà mi dzy sobà, daliêmy naszym odbiorcom sygna, e mogà oczekiwaç obni ania cen niemal w nieskoƒczonoêç Mieczys aw Tarczyƒski, prezes Odmetu do konsolidacji z wi kszymi podmiotami przekonuje Jacek Ro ek. DziÊ sytuacja w bran y jest kuriozalna. Bowim, b dàcy jednà z pi ciu najwi kszych spó ek na polskim rynku, kontroluje jedynie oko o 4 jego procent. Trudno znaleêç w Unii Europejskiej kraj o podobnej strukturze. Jestem przekonany, e i u nas dojdzie do koncentracji. Za kilka lat na rynku zostanie maksymalnie dziesi ciu du ych graczy, którzy b dà mieli decydujàcy wp yw na to, co si na nim dzieje. Podobnego zdania jest Janusz Kocl ga. Coraz wi cej przedsi biorstw jest sk onnych do àczenia si. Ich w aêciciele zrozumieli, e do prowadzenia dzia alnoêci w naszej bran y nie wystarczy magazyn i kawa ek hali. Kluczowà kwestià jest posiadanie odpowiedniego zaplecza finansowego pieni dzy niezb dnych na zakup towaru, ale te np. udzielenie kredytu kupieckiego odbiorcy, któremu sprzedaje si wyroby stalowe zauwa a. Nie wszystkie przedsi biorstwa zajmujàce si dystrybucjà stali spe niajà ten warunek. Dlatego, jak przewiduje Wojciech Rybka, prezes Drozapol-Profil, cz Êç firm, zw aszcza ma ych i Êrednich, nie przetrwa do wiosny 2010 r., czyli momentu, w którym wed ug wszelkich prognoz krajowa gospodarka powinna na dobre wyjêç z kryzysu. Znaczna cz Êç przedsi biorstw, o których wspomina szef bydgoskiego dystrybutora stali, nie zniknie fizycznie z rynku. Zostanà one jednak zmuszone do àczenia si lub bardzo Êcis ej wspó pracy. Zdaje sobie z tego spraw prezes Drozapol-Profil, który chce wyprzedziç zmiany, jakie majà nastàpiç na rynku. Pracujemy nad strategià uwzgl dniajàcà stworzenie podmiotu mogàcego pomóc zagro onym firmom w przetrwaniu oraz umo liwiç dalszy rozwój. Ma to byç coê na kszta t klastra czy syndykatu mówi Wojciech Rybka. PrzygotowaliÊmy wiele propozycji skierowanych zw aszcza do Êrednich i du ych przedsi biorstw z naszej bran- y oraz do firm z obszaru budownictwa i konstrukcji stalowych. Szukamy podmiotów zainteresowanych bli szà wspó pracà, zw aszcza kapita owà. Z kilkoma prowadzimy ju w tej sprawie rozmowy. Jak wi c widaç, sytuacja kryzysowa, poza swoimi negatywnymi skutkami, mo e równie zmusiç przedsi biorców do kreatywnoêci. A ta w najbli szych miesiàcach jeszcze si przyda, gdy rok 2009 firmy stalowe z pewnoêcià zapami tajà jako ten, który na dobre odmieni ich bran. ANDRZEJ MICHALSKI-ST PKOWSKI REKLAMA 03/

16 TEMAT NUMERU Tymczasem to w aênie turystyka nap dzi a boom budowlany na Pó wyspie Iberyjskim. Natomiast jeêli chodzi o przemys, to istnieje niebezpieczeƒstwo, e niektóre jego stalo erne ga zie zacznà przenosiç produkcj z Polski na Wschód. Wasz kraj jest obecnie jednym z g ównych wytwórców AGD w Europie, ale nie wiadomo, na jak d ugo. Âledzi Pan na bie àco sytuacj w hutnictwie we wszystkich paƒstwach europejskich. Które z nich zosta o najmocniej dotkni te kryzysem? Bez wàtpienia Niemcy. Kraj ten jest,, czo owym Êwiatowym producentem i eksporterem dóbr przemys owych oraz samochodów. Dlatego globalny kryzys gospodarczy uderzy tu z si à nieznanà do tej pory. Producenci dysponujà du ymi niewykorzystanymi mocami. To w po àczeniu z brakiem zwi kszenia rzeczywistego popytu mo e zahamowaç podwy ki cen FOT. PTWP ROZMOWA Wcià nie wiadomo, czy trend si odwróci Mo emy potrzebowaç od trzech do pi ciu lat, aby si zbli yç do poziomu z 2007 roku mówi Jürgen Nusser, wiceprezes Eurometalu, europejskiej organizacji zrzeszajàcej dystrybutorów stali. Polski rynek dystrybucji stali jest jednym z najbardziej rozdrobnionych w Europie. Czy ma szans przetrwaç w takim kszta cie? Nie sàdz. Wed ug mnie polski rynek dystrybucji stali w najbli szych latach czeka konsolidacja. Nie musi to oznaczaç, e dramatycznie spadnie liczba firm, ale g ównych graczy na rynku, sprzedajàcych du e iloêci wyrobów, b dzie nie wi cej ni 20. Pozosta- a cz Êç b dzie obs ugiwa a klientów na poziomie lokalnym. Jakie sà, Pana zdaniem, g ówne wyzwania, przed którymi stoi bran a hutnicza w Polsce? Wszelkie zmiany na tym rynku b dà uzale nione od rozwoju dwóch sektorów: budowlanego oraz przemys owego. Chocia macie populacj porównywalnà do Hiszpanii, to jednak budownictwo w Polsce nigdy nie rozwinie si tak, jak w tamtym kraju. Polska nie ma tysi cy kilometrów pla, nad które mog aby przyciàgnàç turystów. Niektórzy twierdzà, e rynek stali najgorsze ma ju za sobà. Czy podziela Pan t opini? Zasadniczo tak, ale musimy byç bardzo ostro ni. Ca kiem mo liwe, e ju w najbli szych miesiàcach wyjdziemy z za amania, ale z pewnoêcià jeszcze d ugo nie osiàgniemy poziomu cen z rekordowego 2007 roku. Mo emy potrzebowaç od trzech do pi ciu lat, eby si zbli yç do tego pu apu. Jednak ju teraz widaç wyraênà zmian trendu. G ówni producenci, m.in. Arcelor- Mittal, zapowiadajà podwy ki cen stali w trzecim i czwartym kwartale tego roku. Czy klienci sà w stanie to zaakceptowaç? MyÊl, e rynek mo e zaakceptowaç wzrost cen. Jednak i tu jest pewne zagro enie. Producenci dysponujà sporymi niewykorzystanymi mocami. A to w po àczeniu z brakiem znaczàcego zwi kszenia rzeczywistego popytu mo e zahamowaç planowane podwy ki. Poza tym najwa niejsze pytanie wcià pozostaje bez odpowiedzi: czy trend odwróci si na sta e czy te poprawa koniunktury to jedynie zjawisko chwilowe, pewnego rodzaju korekta trendu spadkowego. ROZMAWIA : AML 16 Magazyn Polskiej Unii Dystrybutorów Stali

17 REKLAMA SONDA W opiniach przedsi biorców przewa a optymizm Mened erowie kierujàcy spó kami stalowymi zdajà sobie spraw z wyzwaƒ, przed jakimi stoi bran a. Nie zmienia to jednak ich opinii, i najbli sze miesiàce przyniosà wzrost koniunktury. FOT. ARCHIWUM FOT. ARCHIWUM FOT. ARCHIWUM KRZYSZTOF WALAROWSKI prezes Cognoru We wrzeêniu i paêdzierniku ruszajà projekty budowlane. JeÊli te dwa miesiàce spe nià nasze oczekiwania, to b dziemy na dobrej drodze do wyjêcia z zapaêci. Chocia obawiam si, e je- Êli koniunktura dynamicznie wystrzeli w gór, to póêniej równie szybko spadnie. Lepszym rozwiàzaniem dla rodzimego rynku stali by by stabilny, zrównowa ony wzrost. MAREK DOLINA prezes ArcelorMittal SSC Polska Ceny wyrobów stalowych rosnà w Êlad za zwi kszajàcym si popytem. Wcià jednak nie wiemy, w jakim stopniu jest to spowodowane uzupe nianiem zapasów magazynowych, a w jakim jest efektem prawdziwego zapotrzebowania rynku. Chocia wrzesieƒ i paêdziernik zapowiadajà si pomyêlnie, to prawdziwa weryfikacja nastàpi w listopadzie. Wtedy si oka e, na czym faktycznie stoimy. Sygna y docierajàce z Europy Zachodniej pozwalajà mieç nadziej, e w kolejnych miesiàcach popyt wcià b dzie rós. Nale y jednak zachowaç ostro noêç. Z pewnoêcià jest zbyt wczeênie, aby wieszczyç koniec kryzysu. MAREK O UBOWSKI prezes Grupy Polska Stal Obserwujemy zwy k cen wielu produktów i ich stabilizacj w innych asortymentach. Nie ma jednak proc. pewnoêci, e trend wzrostowy si utrzyma. Chocia jestem przekonany, e do paêdziernika adne spadki nam nie gro à, to z odpowiedzià na pytanie, czy wyszliêmy ju z kryzysu, nale y poczekaç co najmniej do listopada grudnia. yczylibyêmy sobie stabilizacji cen na koniec tego roku i kolejnych zwy ek od poczàtku Wypowiedzi pochodzà z portalu 03/

18 KRAJ GIE DA Inwestorzy cenià zyski Akcje wi kszoêci dystrybutorów stali notowanych na warszawskim parkiecie zyska y w tym roku na wartoêci mniej ni ca y rynek. Sà jednak szanse, e ich kurs odbije w gór. Warunek to poprawa wyników finansowych firm. Dla inwestorów gie dowych okres od po- owy 2007 r. do poczàtku 2009 r. by spe nieniem sennego koszmaru. W lutym tego roku wartoêç g ównego indeksu na warszawskim parkiecie WIG spad a do pkt. Dla porównania, w szczycie hossy dwa lata wczeêniej wskaênik ten wynosi pkt. Dno, którego GPW dotkn a w lutym 2009 r., okaza o si na tyle twarde, e indeksy odbi y si od niego z si à porównywalnà do impetu wczeêniejszych spadków. Od tego czasu WIG zyska ju ponad pkt., czyli ok. 84 proc., a poziom indeksu 20 najwi kszych spó ek WIG20 podniós si o 950 pkt., do 2200 pkt. (o 76 proc.). FOT. FOTORZEPA Dystrybutorzy na gie dzie wyniki po I pó roczu 2009, w mln z (poza wskaênikiem C/WK) Stalprodukt Cognor Konsorcjum Stalprofil Drozapol- Stali -Profil Przychody 814,9 411,5 340,4 215,6 83,4 Zysk/strata netto 156,8 (-)0,4 (-)5,5 5,5 (-)10,8 C/WK 3 0,38 0,78 1,34 0,84 Niedoszacowani dystrybutorzy Na parkiecie notowanych jest pi ciu dystrybutorów stali: Cognor, Drozapol-Profil, Konsorcjum Stali, Stalprodukt oraz Stalprofil. Analizujàc wskaêniki dotyczàce poszczególnych firm, mo na dojêç do wniosku, e ceny ich akcji nie odzwierciedlajà rzeczywistego potencja u tych przedsi biorstw. Dotyczy to w szczególnoêci trzech pierwszych wymienionych spó ek. W lutym 2009 r. kurs akcji Cognoru spad do 2,06 z za walor. Od tego czasu podniós si ju o ok. 80 proc. Mimo to ten jeden z najwi kszych polskich dystrybutorów wyrobów hutniczych jest wcià najtaƒszà jeêli braç pod uwag wartoêç ksi gowà ze spó ek z bran y, które sà obecne na GPW. Wskaênik C/WK (cena do wartoêci ksi gowej, czyli iloraz ceny akcji oraz warto- Êci ksi gowej przypadajàcej na akcj ) dla Cognoru wynosi zaledwie 0,38. Oznacza to, e kupujàc jednà akcj firmy po obecnej cenie, p acimy ok. 40 groszy za z otówk jej majàtku. To o oko o 70 proc. mniej, ni wynosi Êrednia dla ca ej gie dy. Wyraênie wi c widaç, e potencja wzrostu kursu akcji tej firmy jest spory. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku innego bran owego potentata Konsorcjum Stali. Jego akcje sà notowane na GPW od grudnia 2007 r. Spó ka sprzedawa a w ofercie publicznej walory po 65 z za sztuk. W 2008 r. kurs urós do niemal 80 z, aby w lutym 2009 r. spaêç do 20,8 z, czyli o 74 proc. poni ej maksimum notowaƒ. Od lutego tego roku walory Konsorcjum Stali podro a y do 28 z za sztuk, czyli o 35 proc. To mniej ni Êredni wzrost kursu akcji spó ek notowanych na GPW w tym czasie (84 proc.). W efekcie wskaênik C/WK dla Konsorcjum wynosi obecnie 0,78, przy Êredniej dla GPW na poziomie 1,34. Niewiele wy szy poziom notuje ów wskaênik w przypadku firmy Drozapol-Profil. Wynosi on 0,84. I to mimo e od lutego 2009 r. notowania spó ki znacznie odbi y cena jej akcji wzros a do ok. 2 z, czyli o ok. 65 proc. Korzystniejszà od Konsorcjum Stali wycen Drozapolu cz Êciowo t umaczy lepsza p ynnoêç Êredni obrót na sesj w tym roku si ga 638 tys. z, czyli 20 razy wi cej ni w przypadku Konsorcjum. To pokazuje, e w ciàgu kilku lat od gie dowego debiutu bydgoski dystrybutor stali zainteresowa swoimi walorami spore grono inwestorów. Premia za wyniki W porównaniu z Konsorcjum Stali, Cognorem i spó kà Drozapol-Profil akcjonariusze Stalprofilu majà wi cej powodów do zadowolenia. Kurs jego akcji spad z 49 z (dane po uwzgl dnieniu splitu) w 2007 r. do 5,5 z w lutym 2009 r., by wzrosnàç do ok. 12,5 z obecnie (o ok. 130 proc.). Wskaênik C/WK dla Stalprofilu wynosi 1,28 i jest niemal równy Êredniej dla ca ej gie dy. 18 Magazyn Polskiej Unii Dystrybutorów Stali

19 Skàd tak wysokie notowania u inwestorów? Odpowiedzi nale y szukaç w wynikach finansowych. Chocia skonsolidowane przychody grupy spad y w pierwszym pó roczu 2009 r. o 39 proc., do 215,6 mln z, to uda o jej si utrzymaç dodatnià rentownoêç. Zysk netto si gnà 5,5 mln z i chocia w porównaniu z pierwszà po owà 2008 r. spad o 65 proc., to jednak spó ka nadal jest nad kreskà, a to inwestorów interesuje najbardziej. Nie bez znaczenia jest równie to, e dystrybutor stali z Dàbrowy Górniczej dzieli si swoim zyskiem z akcjonariuszami. Otrzymali oni w tym roku dywidend w wysokoêci 11 groszy na akcj. Podobnà polityk wobec akcjonariuszy prowadzi Stalprodukt (spó ka zdecydowa a o wyp acie z ubieg orocznego zysku dywidendy w wysokoêci 8 z na akcj ). Mo e on te pochwaliç si nadzwyczaj korzystnymi na tle bran y wynikami po pierwszych sze- Êciu miesiàcach tego roku. Stalprodukt mia w tym czasie 814,9 mln z przychodów (spadek o 9,1 proc.) i co prawda ni szy ni w 2008 r., ale wcià wysoki zysk netto 156,8 mln z, wobec 201,9 mln z w pierwszym pó roczu 2008 r. Stalprodukt jest najwy ej wycenianà przez gie dowych graczy spó kà z bran y. Jego notowania spad y z niemal 1,4 tys. z w 2007 r. do 213 z w lutym 2009 r., ale od tego czasu zyska y ju ponad 150 proc. Inwestorzy sà sk onni zap aciç za jednà z otówk majàtku przedsi biorstwa a 3 z, co czyni wskaênik C/WK firmy z Bochni znacznie wy szym od Êredniej dla gie dy. MAGDALENA CZEKA SKA SPÓ KI ZAPOWIADAJÑ POPRAW WYNIKÓW Wszyscy gie dowi dystrybutorzy stali w opublikowanych sprawozdaniach finansowych za pierwsze pó rocze 2009 r. podkreêlajà, e by to wyjàtkowo trudny okres w ich dzia- alnoêci. Co do przysz oêci przewa ajà jednak opinie optymistyczne. W lipcu i sierpniu pojawi si wreszcie trend wzrostowy cen stali, szczególnie blach goràcowalcowanych. Przyspieszenie lub chocia by utrzymanie tego trendu, przy stopniowo rosnàcym popycie, powinno spowodowaç wzrost mar handlowych. Pozytywnym sygna em, potwierdzajàcym popraw koniunktury, jest wzrost produkcji budowlano- -monta owej w Polsce w lipcu br. o 10,7 proc. Równie badania prowadzone systematycznie przez Polskà Uni Dystrybutorów Stali wskazujà na pojawienie si trendu wzrostowego zarzàd Drozapol-Profil Obni enie przez producentów stali wolumenu produkcji i ograniczenie zakupów ze strony reagujàcych na spadki cen odbiorców wyrobów hutniczych wp yn o na stopniowe opró nianie magazynów, co przy prognozowanym wzroêcie ch onnoêci rynku powinno poprawiç sytuacj dystrybutorów stali w perspektywie II pó rocza 2009 r. tak w zakresie cen, jak i popytu zarzàd Stalprofilu Kluczowym zagadnieniem rozwoju Grupy jest kszta towanie wizerunku u odbiorców jako firmy nie tylko dystrybucyjnej, ale przede wszystkim serwisowej. Dlatego te du y nacisk k adzie si na zapewnienie komunikacji z segmentami strategicznymi i budowanie oferty handlowej z uwzgl dnieniem przetwórstwa. ( ) Szansà rozwojowà Grupy jest rosnàce zapotrzebowanie na stal zbrojeniowà przetworzonà dla budownictwa zarzàd Cognoru Po s abym, zimowym i mocno dotkni tym skutkami spowolnienia gospodarczego I kwartale br. kolejne okresy bie àcego roku mogà przynieêç nieznaczne o ywienie na rynku inwestycyjnym. ( ) Sprzeda w II kwartale br. przynios a wzrost przychodów o 12,2 mln z w stosunku do przychodów osiàgni tych w pierwszych trzech miesiàcach 2009 r. zarzàd Konsorcjum Stali Pomimo spowolnienia gospodarki spowodowanego Êwiatowym kryzysem finansowym Zarzàd nie przewiduje znacznego pogorszenia sytuacji finansowej Grupy w II pó roczu. ( ) Uzyskiwane i planowane wyniki finansowe wskazujà na brak zagro enia w realizacji podj tych zamierzeƒ inwestycyjnych zarzàd Stalproduktu REKLAMA.. Blech und Profilstahl GmbH & Co. KG SPECJALISTA OD 03/

20 Polska Unia Dystrybutorów Stali zaprasza na konferencj Rynek stali w Europie Ârodkowo-Wschodniej Sosnowiec, 20 paêdziernika, godz B dziemy mówiç o: rynku wyrobów d ugich stanie i perspektywach rozwoju sektora produktów p askich stali nierdzewnej, jako biznesie przysz oêci wschodnich rynkach stalowych po kryzysie Odwiedzà nas m.in.: Jacques Braun ArcelorMittal Commercial Sections Luksemburg Swiet ana Delamure MetalExpert Kijów Jerzy Bernhard Stalprofil Dàbrowa Górnicza Jacek TrybuÊ Ferrometal Katowice Konferencja odb dzie si podczas targów STEELMET 2009 (Expo Silesia, Centrum Konferencyjne sala konferencyjna nr 1, Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 124). Wst p na konferencj jest bezp atny, na podstawie formularza zg oszeniowego dost pnego na stronie internetowej Organizator: Polska Unia Dystrybutorów Stali ul. Cha ubiƒskiego 8, Warszawa tel , Patronat medialny STALOWEFORUM 20 Magazyn Polskiej Unii Dystrybutorów Stali

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Piaseczno, 12 sierpnia 2013 1. Informacje podstawowe Cyfrowe Centrum Serwisowe

Bardziej szczegółowo

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011.

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. INTERFOAM HOLDING AS, zarejestrowana w Estonii spółka tworząca grupę kapitałową będącą największym

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polski w 2013 r.

Handel zagraniczny Polski w 2013 r. Handel zagraniczny Polski w 2013 r. Zespó G ównego Ekonomisty Warszawa 08.09.2014 Raport o handlu zagranicznym Polski w 2013 r. Wst p KUKE S.A. jest instytucj finansow zajmuj c si ubezpieczeniem nale no

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R.

PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R. PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Udział w rynku Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Rynek wina Raport miesięczny Wine Advisors

Rynek wina Raport miesięczny Wine Advisors Rynek wina Raport miesięczny Wine Advisors 30 września 2012 2 Streszczenie Sygnalizowana w poprzednim raporcie poprawa nastrojów na rynku przełożyła się na zachowanie indeksu Liv-ex Fine Wine 50 trzykrotnie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku. 13 maja 2015 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku. 13 maja 2015 r. Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku 13 maja 2015 r. Kim jesteśmy? Zakres oferowanych usług Spedycja Całopojazdowa Krajowa i Międzynarodowa Przesyłki Częściowe Krajowe i Międzynarodowe Przesyłki Drobnicowe

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Jednostkowy raport roczny Spółki Linrff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 21 marca 2016 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Linrff S.A.... 3 Rozdział 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki Jerzy Wisialski EKONOMIKA Zasada opłacalności Na początku każdego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. Wodzisław Śl., dnia... Znak sprawy.... WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 2 w Prospekcie 1. w Prospekcie ze strony Emitenta Pierwszy Polsko-Amerykaƒski Bank S.A. ul. Kordylewskiego 11 31-547 Kraków telefon: (0-12) 618-33-33 telefax:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1 kwartał 2014. Dywidenda 2013. Prognoza 2014

Wyniki finansowe 1 kwartał 2014. Dywidenda 2013. Prognoza 2014 Wyniki finansowe 1 kwartał 2014 Dywidenda 2013 Prognoza 2014 01 Wyniki finansowe 1 kwartał 2014 2012-09-03 2012-10-15 2012-11-27 2013-01-15 2013-02-26 2013-04-11 2013-05-28 2013-07-10 2013-08-22 2013-10-03

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie to: mo liwoêç udzia u w zyskach z inwestycji

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Opole, 23 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Opole, 23 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Opole, 23 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Struktura Grupy na dzień 30.06.2013 Podmioty Grupy PRAGMA INKASO S.A. lider rynku windykacji wierzytelnościami B2B o wysokich

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011 Grodno S.A. w drodze na NewConnect IPO Day, 11.01.2011 Zastrzeżenia prawne W niniejszej prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Grodno S.A. (dalej: Spółka, Grodno) uznaje za wiarygodne

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

European Payment Index 2013. Sytuacja gospodarcza w Europie na podstawie raportu Intrum Justitia

European Payment Index 2013. Sytuacja gospodarcza w Europie na podstawie raportu Intrum Justitia European Payment Index 2013 Sytuacja gospodarcza w Europie na podstawie raportu Intrum Justitia Ogólnie informacje o grupie Intrum Justitia Największa w Europie grupa specjalizująca się w windykacji oraz

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V Inflacja (CPI, PPI) Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r.

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r. Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych Warszawa, 10 maja 2016 r. Główne cele i misja PLK Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest administratorem infrastruktury kolejowej.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 2/2010

Biuletyn Informacyjny 2/2010 Biuletyn Informacyjny 2/2010 Warszawa, 2010 Departamencie Statystyki 13.04.2010 r. Oliwka s.c. Corbis/Free Departament Edukacji i Wydawnictw Telefon 22 63 23 3 Fax 22 63 13 21 www.nbp.pl ISSN 1230-0020

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------- PROTOKÓŁ. 1. Stawający oświadczają, że: -------------------------------------------------------------------- 1) reprezentowane przez nich Towarzystwo zarządza m.in. funduszem inwestycyjnym pod nazwą SECUS

Bardziej szczegółowo

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300?

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Zadania powtórzeniowe I Adam Narkiewicz Makroekonomia I Zadanie 1 (5 punktów) Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Przypominamy

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego EFH Żurawie Wieżowe S.A.

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego EFH Żurawie Wieżowe S.A. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO EFH ŻURAWIE WIEŻOWE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 2.407.500 Akcji zwykłych na okaziciela Serii E oraz

Bardziej szczegółowo

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach Listopadowi kredytobiorcy mogą już cieszyć się spadkiem raty, najwięcej tracą osoby, które zadłużyły się w sierpniu 2008 r. Rata kredytu we frankach na kwotę 300 tys. zł zaciągniętego w sierpniu 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych?

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne i optymalizacyjne Strategie fundamentalne Portfel losowy 2 Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44 2 Austria jest krajem uprzemysłowionym, z małym rynkiem wewnętrznym, stąd też handel zagraniczny odgrywa ważną rolę w gospodarce narodowej. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

T.C. DĘBICA S.A. (1) Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Wyniki finansowe 2007 r. i perspektywy 2008 r. Warszawa, 15 lutego 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (2) Executive summary Przychody ze sprzedaży w 2007 r. wyniosły

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1)

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1) 875 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1) Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,

Bardziej szczegółowo

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014 Instrument: Realizacja niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym UE ( PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMOCYJNE ). Cel główny wsparcia Wymagania Udzielanie

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za IV kwartał 2008 roku. Warszawa, 26 lutego 2009 roku

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za IV kwartał 2008 roku. Warszawa, 26 lutego 2009 roku Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za IV kwartał 2008 roku Warszawa, 26 lutego 2009 roku Grupa Makarony Polskie Grupę Makarony Polskie tworzą: Makarony Polskie S.A. (produkcja: Rzeszów, Płock, Częstochowa)

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni.

Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni. Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni. Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu

Bardziej szczegółowo

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim rynku Wall Street 2009 Robert Raszczyk Główny Specjalista Dział Instrumentów Finansowych, GPW Zakopane, 06.06.2009 Program Czy wciąż potrzebna edukacja?

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 WYKRES 1.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Organizacja rynku dr Olga Kiuila LEKCJA 12

Uniwersytet Warszawski Organizacja rynku dr Olga Kiuila LEKCJA 12 LEKCJA 12 KOSZTY WEJŚCIA NA RYNEK Inwestując w kapitał trwały zwiększamy pojemność produkcyjną (czyli maksymalną wielkość produkcji) i tym samym możemy próbować wpływać na decyzje konkurencyjnych firm.

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki oparte na wolumenie

Wskaźniki oparte na wolumenie Wskaźniki oparte na wolumenie Łukasz Bąk Wrocław 2006 1 Wolumen Wolumen reprezentuje aktywność inwestorów krótko- i długoterminowych na rynku. Każda jednostka wolumenu jest wynikiem działania dwóch osób

Bardziej szczegółowo

NG2 PO III KWARTAŁACH 2009 ROKU: NAJLEPSZE WYNIKI W BRANŻY ORAZ UMOCNIANIE POZYCJI RYNKOWEGO LIDERA

NG2 PO III KWARTAŁACH 2009 ROKU: NAJLEPSZE WYNIKI W BRANŻY ORAZ UMOCNIANIE POZYCJI RYNKOWEGO LIDERA Komunikat prasowy Polkowice, 16 listopada 2009 r. NG2 PO III KWARTAŁACH 2009 ROKU: NAJLEPSZE WYNIKI W BRANŻY ORAZ UMOCNIANIE POZYCJI RYNKOWEGO LIDERA NG2 SA, największy dystrybutor i wiodący producent

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY KWIECIEŃ 2014

RAPORT MIESIĘCZNY KWIECIEŃ 2014 GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA Spółka Akcyjna RAPORT MIESIĘCZNY KWIECIEŃ 2014 Realizacje Wałbrzych, 14 maj 2014 r. Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1 Struktura akcjonariatu ze wskazaniem

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akcje na giełdzie dr Adam Zaremba Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 28 kwietnia 2016 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL PLAN WYKŁADU I.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Oferty portalu. Statystyki wejść w oferty wózków widłowych na tle ofert portalu w latach 2011-2014 oraz I kw.2015 r. 2011 2012 2013 2014 I kw.

Oferty portalu. Statystyki wejść w oferty wózków widłowych na tle ofert portalu w latach 2011-2014 oraz I kw.2015 r. 2011 2012 2013 2014 I kw. 1 kwartał 215 rok Oferty portalu Dane na przedstawionym wykresie pokazują kolejne etapy wzrostu zainteresowania ofertami, które publikowane są na portalu. W 214 roku, w stosunku do pierwszego roku działalności

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na WIBOR

Kontrakty terminowe na WIBOR Kontrakty terminowe na WIBOR W Polsce podstawowym wskaźnikiem odzwierciedlającym koszt pieniądza na rynku międzybankowym jest WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate). Jest to średnia stopa procentowa

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, sierpień 2013

Wysogotowo, sierpień 2013 Wysogotowo, sierpień 2013 O Grupie DUON (1) Kim jesteśmy Jesteśmy jednym z wiodących niezależnych dostawców gazu ziemnego i energii elektrycznej w Polsce Historia 2001 początek działalności w segmencie

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład międzynarodowej grupy finansowej IMPULS-LEASING International. Poza Polską do Holdingu

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Lublin: Dostawa mebli dla warsztatów szkolnych na terenie Schroniska dla Nieletnich

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 2 CZERWCA 2011 WIG 20 WIG20 - Daily 2011-06-02 17:39:00 Open 2882.05, Hi 2909.67, Lo 2880.69, Close 2896.05 (-0.2%) 2942 2,940.0 2882 2916-2918 2,896.05 2,880.0 2870 2,820.0

Bardziej szczegółowo

Informacja o projekcie inwestycyjnym Grodno S.A.

Informacja o projekcie inwestycyjnym Grodno S.A. Informacja o projekcie inwestycyjnym Grodno S.A. Wrocław 12 stycznia 2011 r. PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: GRODNO Charakter projektu: 1. emisja akcji o wartości 8 mln PLN w trybie oferty prywatnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

AUTOR MAGDALENA LACH

AUTOR MAGDALENA LACH PRZEMYSŁY KREATYWNE W POLSCE ANALIZA LICZEBNOŚCI AUTOR MAGDALENA LACH WARSZAWA, 2014 Wstęp Celem raportu jest przedstawienie zmian liczby podmiotów sektora kreatywnego na obszarze Polski w latach 2009

Bardziej szczegółowo