STALOWEFORUM MAGAZYN POLSKIEJ UNII DYSTRYBUTORÓW STALI 03/2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STALOWEFORUM MAGAZYN POLSKIEJ UNII DYSTRYBUTORÓW STALI 03/2009"

Transkrypt

1 Targowa jesieƒ Sosnowiec i Kielce tam niebawem spotka si bran a stalowa Co z tym o ywieniem Rozmowa ze Stanis awem Gomu kà, g ównym ekonomistà BCC Surowce dro ejà Ceny z omu oraz rudy elaza sà coraz wy sze. Tendencja ta utrzyma si te w 2010 r STALOWEFORUM MAGAZYN POLSKIEJ UNII DYSTRYBUTORÓW STALI 03/2009 Bran a stalowa wychodzi z do ka. Ze Êwi towaniem warto jednak zaczekaç. Jesieƒ i zima mogà przynieêç jeszcze wiele niespodzianek. Tak e tych niezbyt przyjemnych KRYZYS: OSTATNIE STARCIE REKLAMA

2 Together reach more

3 KOMENTARZE Ciep y koniec lata ycie jest cudem FOT. ARCHIWUM FOT. ARCHIWUM Wakacje ju za nami, jesienne s oty za pasem, ale atmosfera na rynku wcià si ociepla. Po lipcowym odbiciu nadal idà w gór ceny pr tów ebrowanych i blach goràcowalcowanych. Wszyscy mówià o o ywieniu, pojawiajàcych si nowych zleceniach, wzroêcie mar. Czy oznacza to, e koniunktura wraca na sta e. Czy te mo e to chwilowe odbicie poprzedzajàce testowanie kolejnego do ka? Ocenia bym to ostro nie, ale optymistycznie. Popyt rzeczywi- Êcie drgnà i chocia na pewno nie jest to jeszcze o ywienie, jakiego byêmy oczekiwali, to wydaje mi si, e wkroczyliêmy na Êcie k trwa ego wzrostu. Po za amaniu koniunktury w koƒcu 2008 r. przez pierwsze szeêç miesi cy tego roku hurtownicy wyprzedawali zapasy magazynowe, obawiajàc si dalszych obni ek cen. Doszli do stanu, w którym trzeba uzupe niaç magazyny, by zapewniç p ynnoêç obrotu. Z drugiej strony huty radykalnie zmniejszy y produkcj, wi c niewielka poda spowodowa a wzrost cen. Przyczyni si do niego tak e rozkr cajàcy si popyt. W efekcie trzeci kwarta oceniany jest przez rynek lepiej od drugiego i o ile nie zaskoczy nas zima, czwarty kwarta powinien równie byç dobry. Jednak naprawd mocne odbicie przyjdzie dopiero wtedy, gdy pe nà parà ruszà inwestycje infrastrukturalne, a z letargu obudzi si budownictwo mieszkaniowe. W naszej narodowej mentalnoêci istnieje nakaz robienia wszystkiego na ostatnià chwil, dlatego spodziewa bym si kumulacji inwestycji infrastrukturalnych w 2010 i 2011 r. W przysz ym roku powinny te ruszyç zamro one budowy osiedli mieszkaniowych i biurowców. Na razie jednak nie og aszajmy koƒca kryzysu, poczekajmy do poczàtku przysz ego roku. Zaleca bym ostro noêç, tym bardziej e realna jest druga fala kryzysu, zwiàzana z trudnoêciami p atniczymi klientów. Do tej pory raczej sygnalizowa o si problem, ale obawiam si, e w czwartym kwartale mo emy mieç z nim do czynienia realnie. Mo e pojawiç si grupa spó ek, które ca kowicie zostanà odci te od kredytów bankowych, a firmy ubezpieczeniowe nie b dà sk onne zabezpieczaç transakcji. Dlatego patrz w przysz oêç z optymizmem, ale umiarkowanym. Mam nadziej i wierz w to, e gdy przeczekamy jeszcze kilka miesi cy, nastàpi znaczne o ywienie, gospodarka zacznie rozwijaç si w szybszym ni obecnie tempie, a klienci, jak za starych dobrych czasów, b dà kupowali stal nie w celach spekulacyjnych, ale dlatego, e b dà jej potrzebowali do budowy dróg, mieszkaƒ i biurowców. Oby sta o si tak jak najszybciej. ROBERT WOJDYNA prezes Polskiej Unii Dystrybutorów Stali Polska zosta a niedawno obarczona odpowiedzialnoêcià za wybuch II wojny Êwiatowej; tylko czekaç, a ruszy fala roszczeƒ za szkody moralne poniesione przez naszych oprawców w Katyniu czy podczas powstania warszawskiego. W miar wydobywania z archiwów wczeêniej nieznanych lub utajnionych dokumentów ogarnia coraz wi ksze zdziwienie jak mimo otaczajàcej nas niech ci i nienawiêci przetrwaliêmy jako naród? Czy to cud czy mo e niezwyk y upór, który pomaga przetrwaç nawet najtrudniejsze chwile? Podobne pytanie mo na zadaç dziê, gdy opada ju kurz po najwi kszym od dziesi cioleci kryzysie gospodarczym na Êwiecie. Okazuje si, e Polska, jako jeden z niewielu krajów, owo za amanie przetrwa a w nie najgorszym stanie. Wzrost naszego PKB, wed ug ostatnich prognoz Komisji Europejskiej, wyniesie w tym roku 1 proc. To najlepszy wynik w ca ej UE. Komisja zrewidowa a swoje wczeêniejsze przewidywania z maja tego roku, które mówi- y o spadku PKB Polski si gajàcym niemal 1,5 proc. Brak recesji zawdzi czamy g ównie deprecjacji z otego oraz wysokiemu popytowi wewn trznemu. Du o gorzej jest w innych paƒstwach UE. Spadek PKB w Niemczech ma wynieêç w tym roku 5,1 proc., we W oszech 5 proc., a we Francji 2,1 proc. W skali ca ej Wspólnoty wartoêç produktu krajowego brutto ma si obni yç o 4 proc. W tym kontekêcie publikowane coraz to nowe statystyki dotyczàce polskiej gospodarki muszà wywo ywaç zdziwienie. Nikt si bowiem nie spodziewa, e w czasie kryzysu p ace b dà rosnàç. Tymczasem, jak poinformowa niedawno GUS, Êrednie wynagrodzenie w sektorze przedsi biorstw przekroczy o w lipcu barier 3,3 tys. z brutto. Wbrew kasandrycznym prognozom poziom bezrobocia równie jest stabilny. Poprawi si te wskaênik wyprzedzajàcy koniunktury PMI. W lipcu zanotowa on rekordowy skok o 3,5 pkt., do 46,5 pkt. Ostatni raz taki wzrost mia miejsce w 2003 r., kiedy rozpoczyna si boom gospodarczy. Wsierpniu kolejny raz poprawi si ogólny klimat koniunktury wêród przedsi biorstw badany przez GUS. Obecnie znajduje si on na poziomie bliskim wartoêci dodatnich, po raz pierwszy od lutego 2008 r. Budownictwo równie dowiod o, e zapaêç mu nie grozi, i w trzecim kwartale mo e wr cz staç si ko em zamachowym ca ej gospodarki. Budowlanka zanotowa a dwucyfrowy wzrost produkcji (ponad 10 proc.), co jest najlepszym wynikiem w tym roku, jednoczeênie nienotowanym od lipca 2008 r. Najnowsze dane o konsumpcji by y kolejnà niespodziankà, która pokaza a, e os abienie z otego przynios o ostatecznie pozytywne konsekwencje dla gospodarki. Polska pokazuje si swojego rynku. Si gdzie indziej niespotykanà. Czy to cud? ANDRZEJ CIEPIELA dyrektor Polskiej Unii Dystrybutorów Stali 03/2009 3

4 STALOWEFORUM W NUMERZE KRAJ Jesieƒ pod znakiem targów Przeglàd aktualnych wydarzeƒ Temat numeru byle do wiosny, czyli dlaczego nie mo na jeszcze mówiç o koƒcu kryzysu Wcià nie wiadomo, czy trend si odwróci rozmowa z Jürgenem Nusserem, wiceprezesem Eurometalu Prognozy firm stalowych na najbli sze miesiàce INWESTORZY CENIÑ ZYSKI Akcje dystrybutorów stali notowanych na warszawskiej gie dzie b dà ros y. Warunkiem jest jednak poprawa wyników spó ek. Jak zapowiadajà ich w adze, nastàpi to ju w trzecim kwartale 2009 r. Gie da jak radzà sobie dystrybutorzy notowani na warszawskim parkiecie Artyku reklamowy firmy Dienes Polska Artyku reklamowy firmy Demag Cranes & Components Postaç numeru Janusz Specja, prezes Montan Stal.. 24 OPINIE/ANALIZY Prawdziwe przyspieszenie przyjdzie za dwa lata rozmowa ze Stanis awem Gomu kà, g ównym ekonomistà Business Centre Club Analiza ceny surowców b dà ros y KROK PO KROKU DO CELU D ugofalowa wspó praca jest wa niejsza od szybkich, jednorazowych zysków. Tego typu strategia sprawi a, e Montan Stal kierowany przez Janusza Specja a zajà pozycj jednego z liderów w bran y. Opinie co na temat przysz oêci sàdzà przedstawiciele bran y budowlanej Indeks Cen Stali PUDS STYL & BIZNES Nurkowanie pasja Dariusza Czapiewskiego, prezesa Investy OPINIE ODBIORCÓW WYROBÓW STALOWYCH Budownictwo infrastrukturalne szykuje si na gwa towne o ywienie. Mniej spektakularna przysz oêç czeka bran deweloperskà takie sà prognozy przedstawicieli tych dwóch sektorów gospodarki. FOT. NA OK ADCE: CORBIS Wydawca: Polska Unia Dystrybutorów Stali, ul. Cha ubiƒskiego 8, Warszawa, tel , Redaktor naczelny: Andrzej Ciepiela Redakcja: Magdalena Czekaƒska, Daria Kieliszczyk, Andrzej Michalski-St pkowski Opracowanie, koordynacja redakcyjna: Wydawnictwo Prasowe AML Press (www.amlpress.pl) Reklama: Nak ad 3500 egz. Za treêç og oszeƒ redakcja nie ponosi odpowiedzialnoêci 4 Magazyn Polskiej Unii Dystrybutorów Stali

5

6 KRAJ TEMAT NUMERU Po niezwykle trudnym pierwszym pó roczu przyszed czas stabilizacji. Jednak koniunktura na dobre odbije dopiero wiosnà 2010 r.,,wcià nie wiadomo, czy trend si odwróci Jürgen Nusser, wiceprezes Eurometalu 8 16 GIE DA Ceny akcji dystrybutorów stali notowanych na warszawskim parkiecie majà szans na jeszcze wi kszy wzrost ni dotychczas 18 WYDARZENIA Jesieƒ pod znakiem targów Koƒcówka tego roku to dla bran y hutniczej goràcy okres, je eli chodzi o dzia ania marketingowe. W wiele z nich zaanga owana jest Polska Unia Dystrybutorów Stali. Ju na samym poczàtku paêdziernika (od 6 do 8) w Kielcach ruszajà Mi dzynarodowe Targi Infrastruktura Wodno-Âciekowa TIWS. Konferencja dla fachowców Organizatorem targów jest spó ka Wodociàgi Kieleckie. Patronat nad imprezà obj y PUDS oraz portal Za poêrednictwem tej w aênie strony mo na zg osiç swój udzia w bezp atnej konferencji Stal nierdzewna w gospodarce wodnej, która odb dzie si podczas targów 7 paêdziernika (godz. 10). Na konferencj, za której przygotowanie odpowiada PUDS, zaproszeni zostali eksperci reprezentujàcy czo owe instytucje i koncerny z bran y stali nierdzewnych: Edgar Halling z Outokumpu ( Stale duplex aplikacje w Êrodowisku wodnym ), François Moulinier z ID Inox ( Koszty korozji na Êwiecie, analiza i propozycje rozwiàzaƒ ) oraz Philippe Richard z ArcelorMittal Stainless Europe ( Przeznaczenie stali nierdzewnych do ka dego rodzaju rozwiàzaƒ w gospodarce wodnej ). W targach oprócz przedsi biorców i ekspertów wezmà te udzia przedstawiciele m.in. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Ârodowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej. Do wspó pracy Wodociàgi Kieleckie zaprosi y równie przedstawicieli krajowych Êrodowisk naukowych, które wspierajà rozwój infrastruktury i nowych technologii w Polsce. Tegoroczne TIWS àczà si z obchodami 80-lecia spó ki Wodociàgi Kieleckie. W Sosnowcu o kondycji bran y KilkanaÊcie dni po zakoƒczeniu kieleckiej imprezy w Sosnowcu rozpoczynajà si Mi dzynarodowe Targi Metali i Stali STEEL- Na zaproszenie PUDS jednym z goêci konferencji Rynek stali w Europie Ârodkowo-Wschodniej b dzie Jacques Braun z centrali ArcelorMittal w Luksemburgu FOT. ARCHIWUM MET 2009 (od 20 do 22 paêdziernika). PUDS jest patronem merytorycznym tego wydarzenia, natomiast partnerami medialnym zosta y: portal oraz magazyn Stalowe Forum. Polska Unia Dystrybutorów Stali, poza tym, e b dzie mia a w asne stoiska, zorganizuje te (20 paêdziernika, godz. 11) konferencj Rynek stali w Europie Ârodkowo-Wschodniej. Wydarzenie to zapowiada si nadzwyczaj ciekawie, a to za sprawà zaproszonych prelegentów. Z Luksemburga przyjedzie Jacques Braun, Executive Sales Manager ArcelorMittal Commercial Sections. W centrali najwi kszego koncernu stalowego na Êwiecie jest on odpowiedzialny za sprzeda kszta towników na terenie Europy Wschodniej, Ârodkowej oraz na rynkach zamorskich. W Sosnowcu Jacques Braun wystàpi w panelu zatytu owanym Rynek produktów d ugich w Europie Ârodkowej. Inny goêç z zagranicy Swiet ana Delamure reprezentujàca ukraiƒskà firm analitycznà MetalExpert przedstawi raport na temat kondycji rynków wschodnich po kryzysie. Zaproszenie PUDS przyj li równie znakomici goêcie z Polski. Jerzy Bernhard, prezes Stalprofilu, poprowadzi dyskusj o rynku produktów d ugich w Polsce. Jacek TrybuÊ, prezes Ferrometalu, przybli y aktualnà sytuacj sektora produktów p askich. Cz Êç spotkania poêwi conà stalom nierdzewnym poprowadzi natomiast Jan Myczkowski, dyrektor komisji SONK Polskiej Unii Dystrybutorów Stali. Wszystko o blachach Pod koniec paêdziernika wracamy do Kielc, gdzie odbywaç si b dà Targi Technologii Obróbki Blach BLECH Polska 2009 (od 27 do 29 paêdziernika). PUDS jest partnerem tej imprezy, b dzie mia a na niej w asne stoisko. Patronat medialny nad targami objà magazyn Stalowe Forum. Targi BLECH Polska przyciàgnà z pewno- Êcià wiele firm zajmujàcych si produkcjà, obróbkà i dystrybucjà blach, a tak e producentów maszyn, obrabiarek i narz dzi. To dla nich szansa na zainteresowanie potencjalnych klientów, m.in. z bran y motoryzacyjnej, najnowoczeêniejszymi rozwiàzaniami technologicznymi zwiàzanymi z przetwórstwem blach. SF 6 Magazyn Polskiej Unii Dystrybutorów Stali

7 W SKRÓCIE Bowim zadebiutuje na gie dzie w po owie 2010 r. Dystrybutor stali z Sosnowca chce w drugim kwartale 2010 r. przeprowadziç publicznà emisj akcji. Spó ka 14 sierpnia podpisa- a zwiàzanà z tym umow z Domem Maklerskim IDM SA. Zgodnie z umowà pierwszy krok b dzie polegaç na tym, e IDM SA obejmie akcje nowej emisji o wartoêci 33 mln z. Nast pnie to b dzie kolejny krok wznowimy nasz prospekt emisyjny i b dziemy si starali upubliczniç akcje oraz przeprowadziç nowà emisj skierowanà do szerokiego grona inwestorów. Ca y proces zakoƒczy si w drugim kwartale 2010 r., gdy Bowim zadebiutuje na gie dzie wyjaênia Jacek Ro ek, wiceprezes spó ki. B dzie to jej kolejne podej- Êcie do sprzeda y swoich akcji inwestorom. Na poczàtku tego roku nie dosz o do niej z powodu rozbie noêci zdaƒ mi dzy oferujàcym akcje DM IDM SA a emitentem. Bowim to jeden z najwi kszych krajowych dystrybutorów stali. W 2008 r. spó ka sprzeda a 428 tys. ton wyrobów hutniczych, osiàgajàc z tego tytu u 1,13 mld z przychodów oraz 14,9 mln z zysku netto. Eurometal: mniej stali na rynku Zu ycie jawne stali we wszystkich krajach UE spadnie w tym roku o 33 proc. przewidujà analitycy Eurometalu. Za amanie to b dzie skutkiem wyjàtkowo z ej koniunktury na poczàtku roku. Przez pierwsze dwa jego kwarta y wspomniany wskaênik spada po ponad 40 proc. Szcz Êliwie tendencja ta zosta a zahamowana. Jak podaje Eurometal, w trzecim kwartale spadek wyniesie nieco ponad 30 proc., a w czwartym ju tylko 6,2 proc. Tendencja ta potwierdza opinie przedstawicieli polskich dystrybutorów stali wskazujàce na rosnàcy popyt na wyroby hutnicze. W Êlad za tym idà w gór równie indeksy cen poszczególnych asortymentów (szczegó- y indeks cen stali PUDS, s. 35) PSI wch onà AIS PSI kupi 100 proc. udzia ów w austriackiej grupie AIS Advanced Information Systems. Tym samym koncern sta si najwi kszym globalnym dostawcà oprogramowania do zarzàdzania produkcjà dla przemys u stalowego. AIS jest dostawcà rozwiàzaƒ IT w obszarze zaawansowanego planowania, kontroli produkcji i zarzàdzania aƒcuchem dostaw dla przemys u stalowego. Firma zatrudnia w Austrii, Belgii, Rosji, Ameryce Po- udniowej i Indiach ponad 100 pracowników, którzy obs ugujà klientów w 25 krajach. Przychody AIS w 2009 r. majà wynieêç, wed ug planów, 11,6 mln euro. Po przej ciu AIS PSI b dzie zatrudniaç ponad 280 specjalistów wspierajàcych na ca- ym Êwiecie procesy produkcyjne w bran y stalowej oraz zarzàdzajàcych sprzeda à o wartoêci ponad 35 mln euro. PSI AG tworzy rozwiàzania informatyczne do zarzàdzania sieciami energetycznymi (energia elektryczna, gaz, ropa, ogrzewanie, woda), zarzàdzania produkcjà i logistykà (stal, produkcja maszyn, motoryzacja, transport, magazyny) oraz zarzàdzania infrastrukturà dla telekomunikacji, transportu publicznego i bezpieczeƒstwa. Koncern powsta w Niemczech w 1969 r. Obecnie zatrudnia ok. 1,3 tys. pracowników na ca ym Êwiecie, tak e w Polsce. REKLAMA 03/2009 7

8 8 Magazyn Polskiej Unii Dystrybutorów Stali

9 TEMAT NUMERU BYLE DO WIOSNY OdbiliÊmy si od dna to zgodna opinia przedsi biorców reprezentujàcych bran stalowà. Analitycy sà du o ostro niejsi i przekonujà, e dla wielu firm owo odbicie mo e si zakoƒczyç twardym làdowaniem. Bo chocia koniunktura z tygodnia na tydzieƒ jest coraz lepsza, to skutki za amania odczuwaç b dziemy jeszcze d ugo. FOT. CORBIS Ten kryzys sk ada si z serii nast pujàcych po sobie trz sieƒ ziemi, których epicentra znajdujà si w ró nych miejscach powiedzia niedawno Josef Ackermann, prezes Deutsche Banku. S owami tymi chcia przestrzec nadmiernych optymistów. Zdaniem szefa niemieckiego giganta finansowego tak naprawd nie wiadomo, co jeszcze mo e si zdarzyç. Podobnie jak nie by o wiadomo, jaka b dzie skala za amania, które rozpocz o si 15 wrzeênia 2008 r. W nocy z niedzieli na poniedzia ek polskiego czasu bankructwo og osi jeden z najwi kszych na Êwiecie banków inwestycyjnych Lehman Brothers. Wydarzenie to uruchomi o lawin, która doprowadzi a do globalnego, najwi kszego od niemal stu lat, krachu gospodarczego. Obecnie Êwiat powoli si z niego podnosi. Z otwieraniem butelek szampana warto jednak poczekaç. Zagro eƒ czyhajàcych na przedsi biorstwa jest bowiem co niemiara. Bran a wysokiego ryzyka Wzrost liczby niewyp acalnych klientów indywidualnych i korporacyjnych b dzie kolejnà falà kryzysu finansowego prognozuje Josef Ackermann. A wie, co mówi kierowana przez niego instytucja, która jest najwi kszym kredytodawcà w Niemczech, musia a w drugim kwartale tego roku utworzyç 1 mld euro rezerw na tzw. z e d ugi. Jak poinformowa inny potentat w Êwiecie finansów, Euler Hermes instytucja zajmujàca si ubezpieczaniem kredytu kupieckiego w 2009 r. na ca ym Êwiecie liczba firm, które og oszà upad oêç, wzroênie o 35 proc. B dzie to kolejny rok znaczàcego skoku tego wskaênika (w 2008 r. wzrost liczby upad o- Êci wyniós 27 proc.). Zwa ywszy na trwajàcà obecnie recesj b dziemy Êwiadkami gwa townego zaostrzenia trendu w zakresie liczby upad oêci na ca ym Êwiecie. Przewidujemy, e sytuacja ta utrzyma si przynajmniej do koƒca 2009 r. twierdzi Karine Berger, dyrektor Dzia u Analiz w Euler Hermes. Jej analitycy przypominajà, e ka dy spadek tempa wzrostu PKB o 1 punkt procentowy oznacza podniesienie liczby niewyp acalnych przedsi biorstw o 5 10 proc. A w Polsce, mimo e unikn liêmy recesji, obecny spadek PKB wobec minionych lat wynosi ok. 3 4 punktów procentowych. Brak gotówki w obiegu staje si coraz powa niejszym problemem dla polskiej bran y stalowej. Jak poinformowa niedawno portal wartoêç przeterminowanych p atnoêci w tym sektorze wynosi ju ponad pó miliarda z otych. Kwota ta nie oznacza, e to przedsi biorstwa zajmujàce si produkcjà i dystrybucjà wyrobów hutniczych zalegajà z p atnoêciami na ok. 500 mln z. Odwrotnie odzwierciedla ona wartoêç faktur nieuregulowanych w terminie przez ich kooperantów. Na rynku brakuje pieniàdza mówi Tomasz Milas, prezes TM Steel. Podmioty, które regulujà p atnoêci w terminie, mog 03/2009 9

10 TEMAT NUMERU W tym roku zostanie oddanych do ruchu 90 km autostrad. Na zdj ciu autostrada A4. W po owie sierpnia kierowcom udost pniono nowy, ponad 50-kilometrowy odcinek tej drogi mi dzy w z em Krzy owa a przejêciem granicznym J drzychowice. FOT. FOTORZEPA INWESTYCJE JEDNAK RUSZAJÑ policzyç na palcach jednej r ki. D u nicy to g ównie drobni producenci nastawieni na eksport. Oni mocno odczuli za amanie konsumpcji w Europie Zachodniej. Jednak równie duzi kontrahenci wielkie zak ady produkcyjne czy kopalnie majà k opoty z regulowaniem p atnoêci za wystawione im faktury. Z punktu widzenia przeterminowanych nale noêci, ryzyka i niewyp acalnoêci bran a stalowa jest obecnie jednà z najgorszych ga- zi polskiego przemys u mówi wprost Krzysztof Chech acz, prezes Towarzystwa Ubezpieczeƒ Euler Hermes. Jest ona najbardziej nara ona na bankructwa dodaje Maciej Drowanowski, szef Coface Poland. Te dwie instytucje ubezpieczajà transakcje handlowe wi kszoêci rodzimych przedsi biorstw zwiàzanych z hutnictwem. Sektor ten zanotowa w pierwszym pó roczu 2009 r. wzrost upad oêci o 175 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2008 r. Od stycznia do czerwca zbankrutowa y 22 spó ki prawa handlowego reprezentujàce bran hutniczà wyjaênia Maciej Drowanowski. Upad oêci to tylko wierzcho ek góry lodowej. W ca ej gospodarce firm niewyp acalnych, to znaczy takich, które wiele miesi cy temu straci y p ynnoêç i do dzisiaj jej nie odzyska y, wed ug naszej wiedzy jest kilka tysi cy dodaje Krzysztof Chech acz, Spe niajà si powoli yczenia polskich przedsi biorców zwiàzane z uruchomieniem du- ych inwestycji infrastrukturalnych finansowanych z bud etu paƒstwa i funduszy unijnych. Najbardziej spektakularne sà oczywiêcie te, które dotyczà budowy dróg i autostrad. GDDKiA poinformowa a, e od listopada 2007 r. do 4 sierpnia 2009 r. podpisa a umowy na budow 917 km dróg krajowych, w tym na 422 km autostrad oraz 475 km dróg ekspresowych, obwodnic i du ych przebudów dróg. WÊród podpisanych umów na budow dróg ekspresowych znalaz y si m.in. dotyczàce: S8 od w z a Konotopa do w z a Prymasa Tysiàclecia w Warszawie, S7 Skar ysko-kamienna Wyst pa, S74 Kielce Cedzyna oraz S7 Olsztynek Nidzica. W 2009 r. GDDKiA podpisa a 14 umów na nowe inwestycje. Wy oniono wykonawców m.in. autostrady A1 Piekary Âlàskie Maciejów, A1 Maciejów SoÊnica, a tak e wielu dróg ekspresowych i obwodnic. WartoÊç tych inwestycji si ga 8 mld z. Obecnie w budowie i przebudowie sà 853 km dróg krajowych, w tym: 367 km autostrad (15 odcinków), 236 km dróg ekspresowych (21 odcinków) i 100 km obwodnic (14). W ramach Programu budowy dróg krajowych na lata realizowana jest tak e przebudowa 150 km istniejàcej sieci. W tym roku zostanie oddanych do ruchu 230 km dróg krajowych, w tym 90 km autostrad (A4 Zgorzelec Wykroty Krzy owa, A4 Kraków Szarów, A1 SoÊnica Be k, A1 w ze SoÊnica). W trakcie procedury jest obecnie 50 post powaƒ przetargowych na budow dróg (19 przetargów og oszonych jeszcze w 2008 r. i 31 og oszonych w 2009 r.). W pierwszym pó roczu 2009 r. og oszono przetargi na 608 km dróg krajowych, w tym 360 km autostrad, 148 km dróg ekspresowych i 100 km obwodnic. Obecnie w Polsce jest 1237 km dróg szybkiego ruchu, w tym 766 km autostrad oraz 471 km dróg ekspresowych. którego zdaniem skala problemu, szczególnie je eli chodzi o producentów i dystrybutorów wyrobów hutniczych, b dzie w najbli szych miesiàcach narasta a. Dlaczego? Do dzisiejszego za amania przyczyni si gwa towny rozwój w ostatnich latach. Przychody wielu przedsi biorstw stalowych ros y o kilkadziesiàt, kilkaset procent rocznie. By- a to skala niespotykana w innych ga ziach przemys u. Przedsi biorstwa sta y si ofiara- 10 Magazyn Polskiej Unii Dystrybutorów Stali

11 FOT. ARCHIWUM Z naszych analiz wynika, e sytuacja firm stalowych z miesiàca na miesiàc jest gorsza. Coraz wi cej ma ych przedsi biorców zg asza ch ç fuzji czy wejêcia w konsorcjum z wi kszymi podmiotami Krzysztof Chech acz, prezes TU Euler Hermes FOT. ARCHIWUM Nie ma takiej bran y, która b dzie si stale rozwijaç. Po okresie szybkiego wzrostu korekta jest nieunikniona. I ona ma teraz miejsce. O tym, e w sektorze zakoƒczy si kryzys, b dziemy mogli powiedzieç najwczeêniej wiosnà 2010 r. Maciej Drowanowski, prezes Coface Poland mi swojego sukcesu; nie by y przygotowane do prowadzenia dzia alnoêci na tak du à skal wyjaênia prezes TU Euler Hermes. Poza tym na rynku znalaz o si sporo przypadkowych firm, liczàcych na szybki i atwy zysk. DziÊ stanowià one du e obcià enie dla bran y. Ich w aêciciele równie szybko, jak si w niej pojawili, chcà si teraz wycofaç, nie zawsze regulujàc swoje zobowiàzania dodaje przedstawiciel Coface. W jego opinii za amanie w sektorze stalowym nastàpi o wyjàtkowo gwa townie, w krótkim czasie spad a wartoêç wyrobów hutniczych, na które trudno by o znaleêç nabywców. Przedsi biorstwa zbyt d ugo zwleka y z przeszacowaniem towaru, przez co utrzymywa y fikcyjnà wartoêç stanów magazynowych, nie ujawniajàc rzeczywistych rozmiarów poniesionych strat. Zdaniem ekspertów trzeci kwarta 2009 r. b dzie okresem, w którym nastàpi weryfikacja podmiotów dzia ajàcych w bran y hutniczej. Cz Êç firm si po àczy, inne upadnà. Te, które przetrwajà, zacznà odbudowywaç ten sektor przewiduje Krzysztof Chech acz. Jego s owa ju teraz znajdujà odzwierciedlenie w rzeczywistoêci rynek stalowy wychodzi na prostà. Z miesiàca na miesiàc rosnà zamówienia, dro ejà wyroby hutnicze i surowce do ich produkcji. Coraz cz Êciej s ychaç tez, e bran a najgorsze ma ju za sobà. Widaç to te po wynikach spó ek dystrybucyjnych. Co prawda nie sà one rewelacyjne, jednak ju w drugim kwartale mo na by o zauwa yç wyraênà popraw w stosunku do pierwszych trzech miesi cy roku. JeÊli wierzyç prognozom w adz poszczególnych podmiotów, to Êmia o mo na postawiç tez, i w trzecim kwartale wi kszoêç przedsi biorstw z bran y wyjdzie na plus. Trudna wspó praca Sygna ów Êwiadczàcych o tym, e koniunktura si poprawia, nie biorà na razie pod uwag firmy ubezpieczajàce transakcje handlowe. Przeciwnie od kilku miesi cy obcinajà one limity przyznane poszczególnym przedsi biorstwom, podwy szajàc jednoczeênie koszty Êwiadczonych przez siebie us ug. REKLAMA 03/

12 TEMAT NUMERU FOT.FOTORZEPA JAK WZROST, TO TYLKO W POLSCE Bran a stalowa przyjmuje tego typu dzia- ania delikatnie mówiàc ma o yczliwe. Ubezpieczyciele nagminnie wycofujà si z umów. Takie przedsi biorstwa, jak Euler Hermes, Coface czy Atradius, wesz y na rynek pi ç dziesi ç lat temu i przej y na siebie ryzyko windykacji p atnoêci. Teraz, gdy czasy sà trudne, a my oczekujemy od nich szczególnej wspó pracy, one z niej rezygnujà nie kryje rozgoryczenia Przemys aw Sztuczkowski, w aêciciel grupy Z omrex, w jednej ze swoich wypowiedzi dla portalu Firmy stalowe stanowià ok. 20 proc. naszego portfela, natomiast wszystkie przeterminowane p atnoêci, z jakimi mamy do czynienia, a w 40 proc. generowane sà przez ten sektor. To najlepiej obrazuje skal problemu wyjaênia motywacj dzia ania swojej firmy Maciej Drowanowski. Zdajemy sobie spraw, e ograniczanie limitów handlowych jest k opotliwe dla przedsi biorców. Dlatego staramy si, eby redukcje by y stopniowe, co daje szans na dostosowanie wewn trznych procedur w poszczególnych podmiotach. Wszystkich naszych klientów traktujemy indywidualnie zapewnia przedstawiciel spó ki Euler Hermes. Analizujemy ich wyniki finansowe, sprawdzamy, z kim wspó pracujà i jak w czasie kryzysu zarzàdzajà swoimi nale noêciami. Na tej podsta- W drugim kwartale 2009 r. tempo wzrostu produktu krajowego brutto Polski przyspieszy o do 1,1 proc., liczàc rok do roku, z 0,8 proc. w pierwszych trzech miesiàcach poinformowa pod koniec sierpnia G ówny Urzàd Statystyczny. To znacznie wi cej, ni si spodziewali ekonomiêci, którzy oczekiwali wzrostu na poziomie 0,5 proc. Najwi kszy wzrost odnotowa a produkcja budowlano-monta owa a o 4,5 proc., nieêle radzi y sobie tak e us ugi (wzrost o 2,8 proc.). Popyt krajowy obni y si jednak o 2 proc., a inwestycje o 2,9 proc. Dane GUS pokazujà, e u nas dekoniunktura b dzie krótsza i p ytsza ni w innych krajach. W naszej gospodarce adne z e rzeczy si nie dziejà skomentowa te dane Andrzej S awiƒski, cz onek Rady Polityki Pieni nej. Zaskakuje to, e spadek nak adów na Êrodki trwa e jest znacznie mniejszy, ni niedawno obawiali si ekonomiêci. Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, który osiàgnà wzrost gospodarczy w drugim kwartale tego roku. Gospodarki Grecji i Cypru, które w pierwszym kwartale ros y szybciej ni gospodarka Polski, w drugim radzi y sobie du o gorzej (spadek PKB odpowiednio o 0,2 i 0,7 proc.). Polska tak dobrze radzi sobie w kryzysie, poniewa jej gospodarka jest jednà z bardziej zamkni tych w regionie. Nie jest tak uzale niona od eksportu jak s owacka czy w gierska, a rynek wewn trzny jest stosunkowo du y powiedzia Rzeczpospolitej Juraj Kotian, ekonomista ds. Europy Ârodkowo-Wschodniej z Erste Group. wie decydujemy, czy z danà firmà mo emy wspó pracowaç czy nie. WyjaÊnienia te nie dla wszystkich przedstawicieli spó ek stalowych sà satysfakcjonujàce. Cz Êç z nich sugeruje, e ubezpieczyciele robià wszystko, aby zerwaç wspó prac z bran à. Jest to nierealne szybko ucina tego typu spekulacje Krzysztof Chech acz. Spó ki hutnicze stanowià du à cz Êç przychodów za- równo naszego przedsi biorstwa, jak i ka dego innego ubezpieczyciela. Nie mamy zamiaru wstrzymywaç wspó pracy z adnà bran à, nawet takà, która ma du e problemy. eby zarabiaç, musimy mieç klientów, a co za tym idzie, ponosiç ryzyko zwiàzane z ich obs ugà dodaje Maciej Drowanowski. Ryzyko to jest obecnie niezwykle du e. Jak szacujà sami ubezpieczyciele, ich 12 Magazyn Polskiej Unii Dystrybutorów Stali

13 FOT. ARCHIWUM DziÊ sytuacja w bran y jest kuriozalna. Bowim, b dàcy jednà z pi ciu najwi kszych spó ek na polskim rynku, kontroluje jedynie oko o 4 jego procent. W przysz oêci musi dojêç do konsolidacji Jacek Ro ek, wiceprezes Bowimu FOT. ARCHIWUM Istnieje ogromne ryzyko, e realizacja cz Êci zawieranych dziê kontraktów b dzie w przysz oêci niemo liwa, gdy znaczàco wzrosnà ceny stali. Zak ady zbrojarskie nie b dà w stanie wywiàzaç si ze swoich zobowiàzaƒ Janusz Kocl ga, wiceprezes Konsorcjum Stali straty wynikajàce z obs ugi przedsi biorstw stalowych w 2009 r. poch on y zyski z co najmniej dwóch poprzednich lat. Konkurencja si zaostrza K opoty z p ynnoêcià finansowà to niejedyne zmartwienie, jakie majà obecnie przedsi biorcy zwiàzani z dystrybucjà stali. Od poczàtku roku ich przychody spad y o ok proc., skurczy y si zamówienia, zaostrzy a si konkurencja mi dzy firmami. Wiele z nich stan o przed zagro eniem wypadni cia z rynku. Najbardziej spektakularnym tego przyk adem jest sytuacja, w jakiej znaleêli si producenci zbrojeƒ budowlanych. àczne moce wszystkich zak adów w Polsce wynoszà ok. 100 tys. ton miesi cznie. To na obecne warunki nawet o po ow za du o. A skoro poda przerasta popyt, to pr dzej czy póêniej ceny muszà spaêç. Przedsi biorstwa zbrojarskie, aby zdobyç kolejne zamówienia, zosta y zmuszone do radykalnych ci ç w swoich cennikach. W po owie roku dosz o do absurdalnej sytuacji: zbrojenia oferowane podmiotom budowlanym by y taƒsze ni nieprzetworzona stal sprzedawana przez huty. To si sta o groêne dla ca ej bran y zarówno tych firm, które decydowa y si na obni anie cen, jak i tych, które tego nie robi y, jednak z tej przyczyny musia y si po- egnaç z kontraktami. DoszliÊmy do momentu, w którym wiele przedsi biorstw niemal wstrzyma o dzia- alnoêç mówi Mieczys aw Tarczyƒski, prezes Odmetu. Co najgorsze, bran a sama do tego doprowadzi a, nakr cajàc spiral obni ek i oferujàc zbrojenia budowlane poni ej kosztów ich wytworzenia. W efekcie dodaje Janusz Kocl ga, wiceprezes Konsorcjum Stali, lidera na polskim rynku zbrojarskim istnieje ogromne ryzyko, e realizacja cz Êci zawieranych dziê kontraktów b dzie niemo liwa w przysz oêci, kiedy wzrosnà ceny stali, a zak ady zbrojarskie nie b dà w stanie wywiàzaç si ze swoich zobowiàzaƒ wobec odbiorców. Tym bardziej e przedsi biorstwa budowlane wyczu- y, i mogà nam narzuciç swoje warunki gry. Wymuszajà na dostawcach podpisywanie skrajnie jednostronnych umów, stawiajàc wygórowane, niespotykane dotychczas, REKLAMA 03/

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

ONTAKT. KONIEC ERY ROPY nadchodzà nowe êród a energii

ONTAKT. KONIEC ERY ROPY nadchodzà nowe êród a energii ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 01/2 7/ 20 0 8 < MSPDO PIERWSZEGO SZEREGU WYSTÑP! IVE MENDES ZMYS OWA DIVA SOULU ORGANIKA NA SZEROKICH WODACH FUNDUSZE UNIJNE I S S N 1 6 4 1-2 0 3 6 KONIEC

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear BIULETYN INFORMACYJNY Klub Dealerów Grupy Goodyear 6/2004 Zapraszamy na stron Klubu Dealerów Grupy Goodyear: www.kdgg.pl Wpisz swoje nazwisko zaczynajàc du à literà, np. Majakowski W tym polu wpisz has

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

TOUROPERATORZY TOP 15

TOUROPERATORZY TOP 15 TOUROPERATORZY WYDANIE SPECJALNE Stawiamy na nowe technologie Thomas Cook to jeden z najwi kszych touroperatorów na Êwiecie, zajmuje drugie miejsce na rynku europejskim oraz pod wzgl dem wielkoêci jest

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju handlu elektronicznego

Kierunki rozwoju handlu elektronicznego ˇ ˇ Kierunki rozwoju handlu elektronicznego WITOLD CHMIELARZ Od poczàtku roku 2000 kondycja firm internetowych znacznie si pogorszy a. Przez pierwsze pó roku ponad pi çdziesiàt dotcoms og osi o bankructwo.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear BIULETYN INFORMACYJNY Klub Dealerów Grupy Goodyear 5/2004 Zapraszamy na stron Klubu Dealerów Grupy Goodyear: www.kdgg.pl Wpisz swoje nazwisko zaczynajàc du à literà, np: Majakowski W tym polu wpisz has

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiàca

Podsumowanie miesiàca nami ostatni miesiàc pierwszego kwarta u 2009 roku kwarta u, który okaza si prze omowy w pó torarocznej Zabessie. Po rozpocz tym w po owie lutego ruchu wzrostowym, na naszej gie dzie przez ca y marzec

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiàca

Podsumowanie miesiàca nami kwiecieƒ kolejny miesiàc, w którym posiadacze jednostek polskich funduszy inwestycyjnych liczyli zyski. ZaWarszawska gie da nale a a do najsilniejszych rynków na Êwiecie, co pozwoli o na wypracowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Kapita y w asne (mln z ) 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 Wybrane wskaêniki finansowe 0 1999 2000 2001 Zysk netto (mln z ) 0 zysk brutto 15,7 mln

Bardziej szczegółowo

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Raport Roczny 2001

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Raport Roczny 2001 Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. List Dyrektora Generalnego Szanowni Paƒstwo, Wydarzenia 2001 roku na zawsze zmieni y obraz wspó czesnego Êwiata i wpisa y si w jego histori. Rok 2001 zaznaczy si burzliwymi

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU UBEZPIECZE I FUNDUSZY EMERYTALNYCH. Forum dyskusyjne. ubezpieczeƒ i funduszy emerytalnych. Zjawisko rezygnacji z ubezpieczeƒ yciowych

KOMISJA NADZORU UBEZPIECZE I FUNDUSZY EMERYTALNYCH. Forum dyskusyjne. ubezpieczeƒ i funduszy emerytalnych. Zjawisko rezygnacji z ubezpieczeƒ yciowych KOMISJA NADZORU UBEZPIECZE I FUNDUSZY EMERYTALNYCH Forum dyskusyjne ubezpieczeƒ i funduszy emerytalnych Zjawisko rezygnacji z ubezpieczeƒ yciowych Zeszyt 1/2004 Rada programowa prof. dr hab. Les aw Gajek

Bardziej szczegółowo

ZROBIå WI CEJ ZA MNIEJ

ZROBIå WI CEJ ZA MNIEJ ZROBIå WI CEJ ZA MNIEJ Zielona ksi ga w sprawie racjonalizacji zu ycia energii Dyrekcja Generalna ds. Energii i Transportu KOMISJA EUROPEJSKA Zdj cia: Komisja Europejska, Wärtsilä ZROBIå WI CEJ ZA MNIEJ

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl Wprowadzajàcy: Fund.1 Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., Narodowy Fundusz Inwestycyjny FORTUNA

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. List Prezesa Zarzàdu str. 4. Gospodarka polska w 1999 r. str. 6. Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str.

Spis treêci. List Prezesa Zarzàdu str. 4. Gospodarka polska w 1999 r. str. 6. Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str. Spis treêci List Prezesa Zarzàdu str. 4 Gospodarka polska w 1999 r. str. 6 Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str. 10 Dzia alnoêç Banku str. 18 Rozwój Banku str. 28 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

marzec 2009 Kryzys na rynkach finansowych* Wyzwania stojàce przed spółkami *connectedthinking

marzec 2009 Kryzys na rynkach finansowych* Wyzwania stojàce przed spółkami *connectedthinking marzec 2009 Kryzys na rynkach finansowych* Wyzwania stojàce przed spółkami *connectedthinking Autorzy PricewaterhouseCoopers: Jacek Socha prof. Witold Orłowski Janusz S kowski Grupa restrukturyzacyjna

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2001. Warszawa, wrzesieƒ 2002 r.

Raport Roczny 2001. Warszawa, wrzesieƒ 2002 r. Raport Roczny 2001 Warszawa, wrzesieƒ 2002 r. Leszek Balcerowicz Prezes Narodowego Banku Polskiego Dzia alnoêç Narodowego Banku Polskiego w 2001 r. prowadzona by a pod znakiem stabilizacji i normalizacji.

Bardziej szczegółowo

Kondycja i perspektywy rozwoju rynku nieruchomoêci w Polsce w 2009 roku

Kondycja i perspektywy rozwoju rynku nieruchomoêci w Polsce w 2009 roku Kondycja i perspektywy rozwoju rynku nieruchomoêci w Polsce w 2009 roku Realizacja Badania Nota prawna Raport ma na celu dostarczenie odbiorcom ogólnych informacji i poglàdów w kwestiach obj tych jego

Bardziej szczegółowo

Rynek automatyki przemys owej w Polsce

Rynek automatyki przemys owej w Polsce >>> ABB Review: Budowniczowie nadwozi str. 22 Paêdziernik 2002 nr 2 Przyszed czas na Be chatów II str. 4 Rynek automatyki przemys owej w Polsce str. 14 ISSN 1644-4094 www.abb.pl Spis treêci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Turystyka biznesowa w Polsce

Turystyka biznesowa w Polsce Raport Turystyka biznesowa w Polsce Rynek targowy Targi w opinii wystawców Wybrane targi w Polsce w 2006 roku Dofinansowanie uczestnictwa w targach Polska Korporacja Targowa Wy sza Szko a Ekonomiczno-Informatyczna

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (82) 62009 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Jubileusz 35-lecia dzia alnoêci OÊrodka Centralnego

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 6 C o i VAT od importowanych samochodów (56) Czerwiec 2003 ISSN 1505-781X Ochrona internetowych baz danych Dokumentacja ofertowa w eksporcie Spó ki w Hiszpanii Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Dotacje z Unii Europejskiej dla Twojej firmy Pozyskiwanie funduszy strukturalnych na inwestycje w przedsi biorstwach

Dotacje z Unii Europejskiej dla Twojej firmy Pozyskiwanie funduszy strukturalnych na inwestycje w przedsi biorstwach A Member of HVB Group www.bph.pl Dotacje z Unii Europejskiej dla Twojej firmy Pozyskiwanie funduszy strukturalnych na inwestycje w przedsi biorstwach Wydawca: Bank BPH (www.bph.pl) Redakcja w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2007 nr 6/132 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Podpisanie umowy pomi dzy GBW SA i Asseco Poland SA Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a

Bardziej szczegółowo