GenderExperts Poznań 25 kwietnia Podnoszenie świadomości ekologicznej warsztaty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GenderExperts Poznań 25 kwietnia 2013. Podnoszenie świadomości ekologicznej warsztaty"

Transkrypt

1 Podnoszenie świadomości ekologicznej warsztaty

2 Ramowy plan warsztatów 1. Definicje; 2. Świadomość ekologiczna; 3. Paradygmaty ekologiczne a prawodawstwo unijne; 4. Dobre praktyki: Ekobiuro; Recykling; Ekoefektywność; Bioróżnorodność; Zrównoważony transport; Ekobudownictwo; Edukacja ekologiczna; Programy prośrodowiskowe.

3 Definicje Rozwój zrównoważony to taki rozwój, który zaspokaja potrzeby obecnego pokolenia bez pozbawiania możliwości przyszłych pokoleń do zaspokojenia ich potrzeb.

4 Świadomość jest stanem jednostki, w którym zdaje ona sobie sprawę z zachodzenia procesów wewnętrznych i zewnętrznych i zdolna jest do reagowania na nie.

5 Poziomy świadomości jednostki PODSTAWOWY (świadomość przyrodnicza) pierwotna i wrodzona, uwarunkowana zasadą przyjemności (wszystko co jest przyjemne dla organizmu jest automatycznie pożyteczne) WYŻSZY (świadomość społeczna) uwarunkowana wychowaniem, uwarunkowaniami kulturowymi, normami społecznymi, obcowaniem z innymi ludźmi NAJWYŻSZY (świadomość duchowa) człowiek postrzegany jest jako element wszechświata

6 Świadomość ekologiczna jednostki/grupy społecznej składa się z: wiedzy ekologicznej, wyrażającej się znajomością i zrozumieniem sposobu współistnienia człowieka z przyrodą; wrażliwości ekologicznej, czyli emocjonalnego nastawienia do przyrody; postawy proekologicznej, a więc działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

7

8 Na bazie świadomości ekologicznej realizowane są postawy oraz działania zarówno jednostek jak tez całych grup społecznych. Kreowanie i krzewienie wysokiego poziomu świadomości ekologicznej powinno odbywać się poprzez wdrażanie i realizację działań związanych z szeroko pojęta edukacją ekologiczną.

9 Edukacja ekologiczna obejmuje: - kształtowanie pełnej świadomości i budzenie zainteresowania społeczeństwa wzajemnie powiązanymi kwestiami ekonomicznymi, społecznymi, politycznymi i ekologicznymi; - umożliwienie każdemu człowiekowi zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do poprawy stanu środowiska; - tworzenie nowych wzorców zachowań, kształtowanie postaw; wartości i przekonań jednostek, grup i społeczeństw, uwzględniających troskę o jakość i stan środowiska.

10 Jednostka dysponująca wiedzą i świadomością ekologiczną charakteryzuje się zdolnością do myślenia ekologicznego, czyli posiada: - umiejętność przewidywania ewentualnych, ekologicznych skutków podjętych działań; - umiejętność myślenia systemowego czyli całościowego i zarazem cząstkowego postrzegania otaczającej nas rzeczywistości; - umiejętność dostrzegania w układach ekologicznych wzajemnych powiązań i ich hierarchizacji.

11

12

13 Czy zdajemy sobie sprawę z istnienia następujących zależności pomiędzy podjętymi działaniami a ich skutkami (przeanalizuj poniższą rycinę)?

14 Sfery, w których ujawniają się postawy proekologiczne: - zachowania konsumenckie, - komunikacja, - gospodarka śmieciami i odpadami, - problemy ochrony terenów chronionych. Jak weryfikować zachowania w poszczególnych zakresach?

15 Panujące światopoglądy Większość ludzi w społecznościach uprzemysłowionych ma błędne wyobrażenie o przyrodzie i o zarządzaniu jej zasobami. Podstawowe elementy tych wyobrażeń to tzw. Paradygmat Unikalności Człowieka (ang. Human Exceptionalist Paradigm)

16 Jesteśmy najważniejszym gatunkiem planety, i możemy w dowolny sposób manipulować przyrodą dostosowując ją do własnych wymagań i potrzeb. Zasoby naturalne są nieskończone i są tylko dla nas. Wzrost ekonomiczny jest wartością nadrzędną zaś potencjał potrzebny dla jego utrzymania jest nieograniczony.

17 Nasz sukces zależy od tego jak dobrze możemy zdominować przyrodę, oraz kontrolować i zarządzać zasobami Ziemi dla naszych własnych korzyści. Kultura, którą tworzy człowiek rozwija się szybciej niż biologia/ekologia. Kultura umożliwia człowiekowi rozwiązanie wszystkich problemów.

18 Alternatywa, tzw. Nowy Paradygmat Ekologiczny (ang. New Ecological Paradigm): Przyroda istnieje dla wszystkich gatunków żyjących na Ziemi, a człowiek jest jedynie pojedynczym elementem złożonych układów ekologicznych. Niestety zasoby nie są nieograniczone, i nie wszystko jest tylko dla nas. Owszem poziom życia społeczeństwa jest bardzo ważny niemniej jednak wzrost gospodarczy nie może się odbywać wyłącznie kosztem środowiska.

19 Nasz sukces zależy od umiejętności kooperacji z innymi ludźmi i z przyrodą, zamiast prób dominacji należałby poznać i zrozumieć prawa którymi rządzi się natura. Oprócz celowych i zamierzonych skutków działań ludzkich istnieją skutki niezamierzone, groźne dla prawidłowego funkcjonowania biosfery. Istnieją granice postępu technicznego, których przekroczenie grozi katastrofą biosfery, a w konsekwencji życia ludzkiego.

20 Skutki braku świadomości ekologicznej = Globalny kryzys ekologiczny Przejawia się bezwzględną degradacją środowiska przyrodniczego w wyniku utraty przez przyrodę jej zdolności do samoodtwarzania się w sposób zgodny z potrzebami życia światowej społeczności.

21 Przyczyny powstawania globalnego kryzysu ekologicznego: rozwój technologii, połączony z nadmiernym wykorzystywaniem zasobów naturalnych (zwłaszcza nieodnawialnych); ludzie redukują ilość i degradują jakość zasobów szybciej, niż są one odnawiane; asymetryczny podział zasobów wewnątrz społeczeństwa: zaopatrzenie jest skoncentrowane w rękach mniejszości, skazując resztę na skrajne braki, a to wywołuje gwałtowne konflikty społeczne; eksplozja demograficzna; podwojenie obecnej liczby ludności wymagałoby prawdopodobnie 4- krotnego wzrostu produkcji rolnej, 6-krotnego zużycia energii, 8-krotnego wzrostu wartości produkcji globalnej;

22 źródło: stan z dn r. GenderExperts

23 zanieczyszczenie i degradacja środowiska naturalnego (przyrodniczego i społecznego); zmiana parametrów środowiska może skutkować pojawieniem się tzw. syndromu afrykańskiego Kaplana: Deforestacja, załamanie się rolnictwa i migracje rolników do miast-slumsów lub zagranicę; erozja rodziny, struktury społecznej i systemu wartości, rośnie bezrobocie; rozpad gospodarki i państwa, porządek społeczny zostaje zastąpiony przez kryminalną przemoc; wzrost demograficzny równoległy do rosnącego deficytu żywności czyni sytuację beznadziejną wojny kulturowe;

24 Świadomość w obrazkach GenderExperts

25

26

27

28

29

30

31

32 Prawodawstwo UE Społeczeństwo staje wobec wielu wyzwań związanych ze środowiskiem, w tym wobec wyczerpywania się zasobów naturalnych, zanieczyszczenia, zmian klimatu, niszczenia siedlisk naturalnych, wymierania gatunków, zagłady całych ekosystemów oraz degradacji miejskich i wiejskich terenów zamieszkałych przez człowieka. W miarę wzrostu światowej populacji i zużycia zasobów, zmiany te stają się coraz poważniejszymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa człowieka oraz zdrowia i dobrobytu społeczeństwa. Konieczne jest zidentyfikowanie wzorców produkcji i konsumpcji, a także zapewnienie zrównoważonego zużycia zasobów w przeliczeniu na jedną osobę. Sprawy dotyczące środowiska na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym są ze sobą wzajemnie powiązane. Odniesienie się do nich wymaga zastosowania kompleksowego, systematycznego i kolektywnego podejścia. Norma PN-ISO 26000:2012 Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności listopad 2012

33 Ja konsument? GenderExperts

34 OFICJALNY ZNAK EKOLOGICZNY W POLSCE - ZNAK EKO, przyznawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji dla produktów przemysłowych. PCBC przyznaje Znak EKO polskim i zagranicznym produktom, które nie powodują negatywnych skutków dla środowiska naturalnego oraz spełniają szereg kryteriów odnoszących sią do ochrony zdrowia, środowiska oraz ekonomicznego wykorzystania zasobów.

35 ECOLABEL znany także jako Stokrotka lub Margerytka to oficjalny znak, nadawany produktom spełniającym wymagania uzgodnione przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Otrzymanie tego znaku jest równoznaczne ze spełnianiem najostrzejszych norm środowiskowych. Ecolabel przyznaje się w 24 kategoriach, do których należą między innymi AGD, detergenty, tekstylia oraz papier. Ecolabel przyznawany jest na podstawie skróconej analizy cyklu życia produktu. W Polsce Ecolabel przyznawwany jest przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

36 EKOLAND to znak ekologiczny nadawany produktom spożywczym, jest jednym z najlepiej rozpoznawanych znaków towarowych w branży spożywczej w Polsce. Oznacza, że produkcja odbywała się w sposób przyjazny dla środowiska, bez użycia nawozów mineralnych, z zachowaniem naturalnego obiegu substancji w przyrodzie. Gospodarstwa, które chcą się oznaczać tym symbolem swoje produkty muszą uzyskać atest Polskiego Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi. Certyfikat mogą wydać jednostki certyfikujące w rolnictwie ekologicznym.

37 Znak ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO Unii Europejskiej. Produkty znakowane muszą pochodzić z certyfikowanych gospodarstw ekologicznych. Użycie tego znaku gwarantuje, że produkt spełnia wymogi oficjalnego nadzoru, pochodzi bezpośrednio od producenta lub został przygotowany w zamkniętym opakowaniu oraz zapewnia, że przynajmniej 95% składników produktu zostało wyprodukowane metodami ekologicznymi.

38 Znak towarowy ZIELONY PUNKT to informacja, że producent wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu recyklingu i odzysku odpadów polskiej organizacji Rekopol Organizacja Odzysku S.A.

39 Międzynarodowy znak FAIRTRADE przyznawany jest przez organizacje zrzeszone w fairtrade Labeling Organizations International FLO. Umieszczany jest na towarach importowanych takich jak: banany, kakao, kawę, miód, owoce suszone oraz świeże, przyprawy, ryż, wino Celem znakowania jest troska o pracowników z krajów ubogich. Kupując oznakowane produkty mamy pewność, że zostały spełnione standardy Międzynarodowej Organizacji Pracy, równe warunki dla kobiet i mężczyzn, sprawiedliwe wynagrodzenia pracowników oraz standardy ekologiczne. Certyfikaty wydaje FLO-Cert. Więcej informacji na temat Sprawiedliwego Handlu:

40 Opakowanie nadaje się do recyklingu

41 Produkt nie testowany na zwierzętach. Oznacza, że w fazie badań produkt nie był testowany na zwierzętach. Umieszczanie tego oznaczenia na opakowaniach nie jest poprzedzone weryfikacją bądź certyfikacją.

42 ENERGY STAR. Energy Star to znak ekologiczny nadawany w ramach programu prowadzonego przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (U.S. Environmental Protection Agency) oraz Amerykański Departament Energii (U.S. Department of Energy). Otrzymują je produkty takie jak: RTV, AGD, sprzęt biurowy, ogrodniczy, urządzenia klimatyzacyjne, wyróżniające się energooszczędnością. Począwszy od 2006 roku w programie biorą także udział państwa członkowskie Unii Europejskiej.

43 ZIELONE PŁUCA POLSKI. Znak ten nadawany jest przedsiębiorstwom oraz instytucjom prowadzącym działalność na obszarze "Zielonych Płuc Polski" zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.przyznawany jest towarom, usługom oraz ważnym społecznie inicjatywom na mocy decyzji Kapituły Znaku Promocyjnego ZPP.

44 BŁĘKITNY ANIOŁ. Niemiecki znak ekologiczny, świadczący o znacznie lepszej charakterystyce środowiskowej oznaczonego produktu od analogicznych artykułów. Ocena odbywa się na podstawie uproszczonej analizy cyklu życia produktu. Certyfikacja znakiem Błękitny Anioł obejmuje 75 grup produktów.

45 Bezpieczny dla ozonu. Produkt nie zawiera związków CFC (chlorofluoro-carbon). Oznaczenie może występować w języku angielskimozon Friendly (Przyjazny dla ozonu) lub jako CFC free (bez chlorofluorowęglowodorów). Nie jest nadawnay przez żadną z organizacji certyfikujących, stosowność jego użycia może byc zweryfikowana przez organizacje konsumenckie.

46 DBAJ O CZYSTOŚĆ. Symbol przypomina, że opakowanie po zużytym produkcie należy wyrzucić do kosza, tak aby nie zaśmiecać otoczenia.

47 OPAKOWANIE BIODEGRADOWALNE, które w czasie kompostowania nie uwalnia żadnych szkodliwych substancji. Certyfikat przyznawany jest przez Niemiecki Instytut Standaryzacji DIN CERTCO

48 OPAKOWANIE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA. Symbol ten oznacza, że po wykorzystaniu produktu jego opakowanie nadaje się do ponownego wykorzystania co najmniej drugii raz - nie staje się odpadem. Znak można znaleźć na kontenerach, beczkach, pudełkach, puszkach, kanistrach.

49 Dobre praktyki GenderExperts

50 RAPORTY KONFERECJE EVENTY

51 Ekobiuro Recykling Ekoefektywność Bioróżnorodność Zrównoważony transport Ekobudownictwo Edukacja ekologiczna Programy prośrodowiskowe

52 Ekobiuro GenderExperts

53 Co wyróżnia proekologiczne miejsce pracy? Według kryteriów certyfikatu Zielone Biuro Fundacji Partnerstwo dla Środowiska oraz programów środowiskowych jest to:

54 Zarządzanie zużyciem i oszczędnością energii elektrycznej oraz cieplnej poprzez: optymalizację jej wykorzystywania dzięki stosowaniu m.in. nowoczesnych, energooszczędnych urządzeń IT, drukarek, kopiarek (np. wyposażonych w systemy quick start up, auto power off ), maksymalne wykorzystanie światła dziennego i zastosowanie nowoczesnych, energooszczędnych systemów oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego (niski pobór mocy, włączanie kontrolowane za pomocą czujników, dopasowanie natężenia do pory, stosowanie timerów na urządzeniach elektrycznych nieużywanych w ciągu dnia), regularną konserwację urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, instalację ogrzewania wyposażonego w termoregulatory, korzystanie z alternatywnych źródeł ogrzewania (energia słoneczna, geotermia).

55 Monitorowanie zużycia i oszczędności wody dzięki instalacji baterii z czujnikami ruchu, wyposażeniu toalet w dwufazowe spłuczki, gotowaniu tylko niezbędnej ilości wody. Ograniczenie zużycia papieru poprzez elektroniczną archiwizację dokumentów, zmniejszenie liczby wydruków i druk dwustronny.

56

57 Polityka kupowania wyposażenia, materiałów i urządzeń uwzględniać powinna wymogi środowiska: wyposażenie od producentów wdrażających programy prośrodowiskowe (np. wykorzystujących certyfikowane drewno, pochodzące z legalnej eksploatacji lasów, produkujących z materiałów pozyskiwanych z recyklingu), sprzęty i urządzenia energooszczędne, przyjazne środowisku, ekologiczne materiały biurowe (np. papier z recyklingu, napełniane kartridże drukarek) i gadżety reklamowe (np. torby biodegradowalne z włókien celulozowych), ekologiczne środki czystości ulegające biodegradacji.

58 Uregulowana gospodarka odpadami i zużytym sprzętem: segregacja śmieci: osobne pojemniki na papier, plastik, szkło, metal, baterie, zbieranie makulatury biurowej, np. współpraca z firmą specjalizującą się w jej przerobie (EKOBIURO, wykorzystywanie opakowań wielokrotnego użytku, przekazywanie używanych, niewykorzystywanych mebli i sprzętów instytucjom charytatywnym.

59 Zdrowe, przyjazne dla pracowników i klientów środowisko, które charakteryzuje się: dopasowaniem aranżacji do struktury organizacyjnej firmy oraz specyfiki pracy (komunikacja między pracownikami, indywidualne stanowiska, open space, elastyczne biuro, strefy pracy, spotkań, relaksu), wykończeniem i wyposażeniem pomieszczeń zgodnie z wymogami BHP (wentylacja/klimatyzacja, oświetlenie dzienne/sztuczne, warunki akustyczne, kolorystyka), personalizacją stanowisk według potrzeb i preferencji pracownika: ergonomiczne, regulowane meble (krzesło, biurko), właściwy dobór oświetlenia, możliwość konfiguracji szafek i półek, używaniem wyposażenia wysokiej jakości, które ma długą żywotność i ponadczasowe wzornictwo, a także jest tańsze w eksploatacji.

60

61 Do najbardziej znanych certyfikatów dotyczących wyposażenia biur należą: ZIELONE BIURO w ramach programu CZYSTY BIZNES certyfikat przyznawany (na okres 2 lat) przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska (www.czystybiznes.pl) firmom i instytucjom, które podejmują nowe inicjatywy na rzecz ochrony środowiska, wzmacniają swój proekologiczny wizerunek i spełniają kryteria Zielonego Biura. FSC certyfikat nadawany przez międzynarodową organizację Forest Stewardship Council (www.fsc.org; za pośrednictwem akredytowanych jednostek certyfikujących, wyrobom wykonanym z drewna pochodzącego z legalnej eksploatacji lasów. Dzięki znakowi FSC konsument może wybrać produkty, które powstały z respektowaniem zasad ochrony przyrody i praw społeczności lokalnych. ENERGY STAR amerykański program oceny (www.energystar.gov) i znak przyznawany od 1992 roku energooszczędnym produktom przez U.S. Environmental Protection Agency i U.S. Department of Energy. EPEAT amerykański system wybierania, wartościowania i nagradzania sprzętu elektronicznego przyjaznego dla środowiska (www.epeat.net).

62 Ekobiuro program zarządzania

63 Ekobiuro praktyki: ENEA wprowadziła system dwustronnego wydruku, co oznacza, że wszystkie urządzenia drukujące, które pracują w biurach firmy, ustawione są domyślnie na tryb druku dwustronnego i czarno-białego. Capgemini wprowadziło w swoich biurach w Krakowie i Katowicach system segregacji śmieci. W tych dwóch miastach firma zatrudnia ponad 4 tys. osób i to właśnie pracownicy byli inicjatorami tej akcji. Śmieci segregowane są: w kuchniach na frakcję mokrą i suchą; w open space'ach na papier, szkło, plastik i metal.

64 GlaxoSmithKline prowadzi projekt Green Lab (Zielone Laboratorium), w ramach którego podejmowany jest szereg inicjatyw mających doprowadzić do tego, by laboratoria GSK były przyjazne dla środowiska i pracowników. Wdrożone zostały rozwiązania zapobiegające marnowaniu energii, wody i odczynników oraz zapewniające właściwą segregację odpadów.

65 TRI (Poland) w swoim programie WARM-BIZ, redukujemy CO2 koncentruje się na ograniczaniu emisji CO2. Aby osiągnąć ten cel, przeprowadzona została w firmie kampania informacyjna promująca zachowanie w biurze optymalnej temperatury (za pomocą m.in.: systematycznej kontroli temperatury w pomieszczeniach zamkniętych, ograniczenia przeciągów, noszenia kilku warstw ubrań). Dodatkowo wymienione zostało oświetlenie na lampy o wyższej efektywności energetycznej oraz zamontowano czujniki ruchu w miejscach, gdzie praca odbywa się sporadycznie.

66 Firma Carlsberg Polska, prowadząc zielone biuro, podejmuje następujące działania: segregacja odpadów w podziale na szkło, plastik, papier i odpady organiczne; butelki plastikowe przed wyrzuceniem zgniatane są w zgniatarkach; koperty do korespondencji zewnętrznej wykonane są z ekologicznego papieru; kartki świąteczne wykonane są z bawełny ekologicznej; spotkania i konferencje Zarządu oraz top managementu organizowane są w sposób ekologiczny; papier używany do wydruków i kopii pochodzi z recyklingu; minimalizowana jest ilość wydruków. Dzięki tym działaniom firmie udało się zmniejszyć zakupy papieru o mniej więcej 20%, a w roku 2012 w biurze firmy zużyto o 8% mniej energii niż w roku poprzednim. Cała inicjatywa doceniona została przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska, która przyznała firmie Carlsberg Polska Certyfikat Zielonego Biura.

67 Recykling GenderExperts

68 Kompania Piwowarska realizuje Projekt ekologiczno-społeczny ekotorby. Firma wykorzystała bannery ze swoich kampanii reklamowych do stworzenia ekologicznych toreb. Zazwyczaj bannery po zakończonej kampanii outdoorowej podlegają utylizacji. Kompania Piwowarska postanowiła ponownie je wykorzystać. Torby były elementem aranżacji przestrzeni podczas happeningów Zgrani z Naturą, które odbyły się z okazji ogłoszenia Raportu zrównoważonego rozwoju 2012 Kompanii Piwowarskiej. Były też nagrodą w konkursach o tematyce ekologicznej, skierowanych do pracowników firmy, a także użytkowników Facebooka. Torby trafiły również do innych grup interesariuszy: dziennikarzy i partnerów biznesowych. Oprócz tego są dostępne w sklepikach przy Centrum Wycieczkowym Lech w Poznaniu oraz w Tyskim Browarium. Dodatkową wartość projektu stanowi fakt, że zostały uszyte przez pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej z Piły przedsiębiorstwa społecznego zajmującego się aktywizacją zawodową osób z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością. Jego misją jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym i chorych psychicznie.

69

70 Firma Orange Polska postanowiła zareagować na problem utylizacji niepotrzebnych telefonów komórkowych. Badania wskazują na to, że w Polsce w przeciętnym gospodarstwie domowym przechowuje się do trzech starych, nieużywanych telefonów. Odpowiedzią na tę sytuację jest inicjatywa Orange Recykling skupowanie używanych telefonów komórkowych w salonach oraz przez serwis internetowy Celem programu jest promowanie wśród klientów i pracowników Orange Polska świadomości ekologicznej w zakresie odzysku surowców naturalnych z używanych, starych i często niewykorzystywanych telefonów komórkowych. Firma postawiła sobie także za cel konsekwentne podnoszenie wskaźnika pozyskiwania używanych urządzeń, w stosunku do liczby sprzedaży nowych telefonów. Recycling ma za zadanie zachęcenie klientów (nie tylko Orange) oraz pracowników do oddawania niewykorzystywanych telefonów na potrzeby odzysku surowców. Aby to umożliwić, Orange we współpracy z firmą Greenfone uruchomił serwis

71 Oprócz skupowania telefonów Orange Polska realizuje także projekt Odnowione telefony komórkowe dla klientów Orange, który polega na profesjonalnym odnawianiu telefonów komórkowych oraz innych urządzeń np. modemów, przy współpracy z firmami posiadającymi certyfikację producentów i sprzedaży ich w ofercie promocyjnej. Projekt ten to przykład realizacji zasady 3R Reuse, Reduce, Recycle. Urządzenia multimedialne są wydzierżawiane klientom na czas świadczenia usług telekomunikacyjnych. Oddany produkt (telefon, modem) jest poddawany procesowi odnowy (refurbishment). Dzięki temu produkty, które nie znajdują się jeszcze na końcu cyklu swojego życia, są ponownie wprowadzane na rynek. Recyklingowi poddawane są wszystkie części produktu, łącznie z opakowaniami kartonowymi zwróconych modemów, które są ponownie wykorzystywane jako wypełniacz pudełek stosowanych przy wysyłce towarów do klientów. Dzięki wykorzystaniu własnej linii produkcyjnej (in-house) Orange może lepiej kontrolować jakość pracy, zapewnić rozwój procesu, a także zwiększyć własne oszczędności oraz ekoefektywność.

72

73 STENA Ekostacja pierwsza stacja recyklingu w Warszawie. Jest to pierwsza w stolicy stacja recyklingu stworzona dla mieszkańców, umożliwiająca im przekazanie odpadów do przetworzenia. Można tam bezpłatnie oddać wszystkie odpady opakowaniowe (butelki PET, puszki, makulatura), elektroodpady (RTV i AGD, telefony, świetlówki, komputery) oraz odpady wielkogabarytowe (meble, złom, opony) i niebezpieczne (tonery, baterie, akumulatory, aerozole). Wszystkie przyniesione odpady zostają poddane recyklingowi lub utylizacji, zgodnie z obowiązującymi standardami i normami. Na stacji przyjmowane są też niepotrzebne ubrania, które przekazywane są PCK. W ramach ekostacji prowadzony jest także program edukacyjny. Powstał specjalny salon pokazowy Showroom w którym dowiedzieć się można, na czym polega proces recyklingu.

74 GenderExperts

75 Recycling Drop

76 GenderExperts

77 gry ekologiczne

78

79

80 Ekoefektywność

81 Ograniczanie zasobów używanych w procesie produkcyjnym bądź zmiana technologii produkcji lub sposobu funkcjonowania firmy. Dla CEMEX jednym z najważniejszych zasobów naturalnych jest woda. Jest ona istotnym składnikiem w procesie produkcji cementu i mieszanki betonowej, a także nieodzownym elementem w produkcji żwirów. Z tego powodu firma realizuje program Ograniczanie wykorzystania wody w CEMEX. Ponad 91% wytworni betonu CEMEX Polska wyposażane jest w urządzenia do recyklingu betonu i instalacje do recyklingu wody. Odzyskiwana w tym procesie woda kierowana jest ponownie do produkcji. Wykorzystanie wody w żwirowniach eksploatowanych przez CEMEX Polska odbywa się w obiegu zamkniętym, co oznacza, że ilość wody pobrana z wyrobiska jest praktycznie równa ilości wody zrzucanej po procesie do wyrobiska.

82 PepsiCo, która prowadzi odzyskiwanie wody w zakładzie produkcyjnym w Grodzisku Mazowieckim. Aby osiągnąć cel, którym jest redukcja zużycia wody, firma podjęła następujące działania: 1) zastosowanie najnowszej technologii, m.in.: instalacja liczników zużycia wody na każdym etapie obróbki ziemniaków; instalacja odzysku wody i skrobi z etapu płukania plastrów ziemniaczanych oraz obieranie ziemniaków w zamkniętym obiegu wody; likwidacja blanszowania, tj. wstępnego podgrzewania plastrów ziemniaczanych za sprawą wspólnej pracy nad jakością ziemniaków z rolnikami-dostawcami (program agrarny); odzysk ciepłej wody z chłodzenia oleju i wykorzystanie do mycia linii; wprowadzenie technologii Dip Wash, która zmniejsza zjawisko wypłukiwania skrobi po przekrojeniu ziemniaka w plastry, dzięki czemu poprawiona jest produktywność ziemniaka i zmniejszone zużycie wody w procesie płukania plastrów, 2) budowanie nawyku traktowania tego obszaru jako potencjału do ciągłych usprawnień wprowadzenie Lean Management na linii produkcyjnej. W celu edukacji pracowników i szukania usprawnień powołano tzw. grupę wodną. Na jej czele stoi kierownik produkcji, a w jej skład wchodzą operatorzy linii i technicy utrzymania ruchu oraz operatorzy oczyszczalni. Grupa regularnie spotyka się, zgłasza pomysły na poprawę gospodarki wodnej i je realizuje. W codziennej praktyce buduje to uważność na przestrzeganie standardów w czasie pracy linii produkcyjnej i monitoruje ilość wody zużywanej do mycia maszyn, 3) innowacyjne inicjatywy oszczędzania wody i powtórnego jej wykorzystania we wstępnym procesie obróbki.

83 IKEA przechodzi na ekologiczną technologię LED to projekt firmy IKEA Retail. Zakłada on wymianę wszystkich żarówek oraz lamp w asortymencie IKEA na LED-owe do 2016 roku oraz wewnętrzną wymianę oświetlenia w budynkach IKEA na bardziej przyjazne dla środowiska (w większości diody LED). Dodatkowo każdemu pracownikowi IKEA przekazano żarówkę LED-ową do zastosowania u siebie w domu (dzięki czemu pracownicy IKEA mogli stać się ambasadorami programu, którzy sami doświadczają jego benefitów). W ramach działania promowane jest także zrównoważone oświetlenie na przykładzie LED podczas eventów marketingowych i targów designu. Dobra praktyka IKEA pokazuje, jak istotne w myśleniu o społecznej odpowiedzialności jest promowanie zrównoważonych produktów, oferowanych przez daną firmę.

84 Bioróżnorodność GenderExperts

85 Firma CEMEX podjęła się rekultywacji przyrodniczej byłej kopalni w Sitnie. CEMEX, we współpracy ze Stołecznym Towarzystwem Ochrony Ptaków (STOP) zrealizował działania w zakresie proprzyrodniczej rekultywacji wyrobisk po to, by chronić biorożnorodność. Zgodnie z zaleceniami STOP, w kopalni w Sitnie utworzono kilka mniejszych i płytszych zbiorników wodnych, które odpowiednio ukształtowano, aby umożliwić ich zasiedlenie przez zwierzęta. Brzegi zbiorników obsadzono roślinnością wodną. Nasadzono również odpowiednio dobrane rodzime gatunki drzew i krzewów, które wzmocnią skarpy i brzegi zbiorników, będą schronieniem dla zwierząt oraz wzbogacą bazę pokarmową ptaków. Efektywność działań rekultywacyjnych mierzono w ramach monitoringu przyrodniczego, prowadzonego od kwietnia do września 2012 roku przez Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW.

86 Zrównoważony transport

87 Lyreco Polska realizuje projekt EKO Jazda (ekologiczny transport). Został on zapoczątkowany w 2008 roku i od tego czasu wszyscy kierownicy z Regionalnych Centrów Dystrybucyjnych (RCD) przyjęli zobowiązanie przeszkolenia swoich pracowników z technik ekojazdy. Zgodnie z założeniem, program jest również stałym elementem corocznego szkolenia pracowników RCD.

88 firma Ricoh Praktyka Ekojazda, czyli sposób na ograniczenie wpływów firmy na zmiany klimatyczne zapoczątkowana została w marcu 2012 roku szkoleniem z zasad ekojazdy, przeznaczonym dla techników Ricoh. Szkolenie, przeprowadzone przez specjalistow szkoły jazdy Renault, podzielone zostało na dwie części: teoretyczną, na której zostały zaprezentowane korzyści i zasady stosowania zasad ekojazdy oraz quasi-praktyczną, podczas której każdy uczestnik miał możliwość sprawdzenia wpływu swojego stylu jazdy na zużycie paliwa i emisję CO2 na specjalnym symulatorze na bieżąco informującym o poprawności zachowań uczestnika szkolenia. W efekcie prowadzonych pomiarów udało się osiągnąć poprawę wspołczynnika ekoefektywności jazdy średnio o 6% do 16% w najbardziej ekoefektywnym miesiącu, przy zachowaniu pozytywnego trendu zmian.

89 intermodal jako produkt ekologiczny Transport intermodalny zakłada przewóz towaru z użyciem rożnych środków transportu za pomocą tej samej jednostki ładunkowej (np. kontenera, naczepy), która jest przeładowywana w zależności od potrzeb, z jednego środka na drugi. Oznacza to, że większość pokonywanej trasy odbywa się transportem kolejowym. Tylko na odcinku początkowym i końcowym towary przewożone są samochodem. Rozwiązania intermodalne są przyjazne dla środowiska. Mniej ładunków na drogach to wyższe bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i mniej zanieczyszczeń oraz hałasu. Poziom emisji CO2 rożni się w zależności od stosowanej formy transportu i pokonanej trasy. Ograniczenie emisji CO2 można szczegółowo obliczyć, korzystając z kalkulatora dostępnego na stronie ecotransit.org. Klienci mogą również korzystać z raportów emisji spalin w związku z transportem ich towarów za dany okres i na określonej trasie. Podkreślić należy, że ograniczenie emisji spalin jest bardzo wysokie. Przykładowo pociąg na trasie Wrocław Londyn to 75% oszczędności w emisji dwutlenku węgla, 90% oszczędności w emisji tlenku azotu i 80% oszczędności w emisji pyłu w stosunku do transportu samochodowego; 500 transportów na tej trasie to ok. 900 ton CO2 mniej.

90 Firma IKEA Retail przeprowadziła, skierowaną do pracowników, klientów i mieszkańców Krakowa, akcję Zrównoważony Transport do IKEA Kraków.

91 POLPHARMA popularyzuje regularne dojazdy rowerem do pracy. Jednym z najważniejszych elementów praktyki było umożliwienie pracownikom dojazdu rowerem bezpośrednio do stanowiska pracy, co wymagało inwestycji w budowę parkingów rowerowych na terenie firmy. Rozpoczęto od przeprowadzenia ankiety, by oszacować liczbę potencjalnych rowerzystów oraz miejsc parkingowych i ich lokalizacji. Finalnie zbudowano ponad 100 zadaszonych miejsc parkingowych w 9 lokalizacjach na terenie zakładu w Starogardzie, a także ok. 20 miejsc w Duchnicach i Sieradzu. Dla zapewnienia bezpieczeństwa rowerzystów zmniejszono dopuszczalną prędkość dla ruchu samochodów na terenie firmy do 20 km/h.

Polska na zielono. Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Polska na zielono. Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Polska na zielono Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Już prawie 20 lat jednym z najgorętszych tematów w dyskusji

Bardziej szczegółowo

eko biuro Zasada 3R firmy na bardziej ekologiczny, można zaoszczędzić naprawdę sporo pieniędzy. Nie wspominając o dobrym wizerunku firmy.

eko biuro Zasada 3R firmy na bardziej ekologiczny, można zaoszczędzić naprawdę sporo pieniędzy. Nie wspominając o dobrym wizerunku firmy. eko biuro Ten krótki raport ma na celu pokazanie dobrych praktyk związanych z ekologicznymi postawami i inicjatywami, które mają miejsce w polskich biurach. Zadaliśmy sobie kilka pytań: Czy w polskich

Bardziej szczegółowo

Kreatywnie w zgodzie z naturą. Człowiek najlepsza inwestycja

Kreatywnie w zgodzie z naturą. Człowiek najlepsza inwestycja Kreatywnie w zgodzie z naturą Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kreatywnie w zgodzie z naturą Pierwsza dekada

Bardziej szczegółowo

zeszyt 5 Firma = środowisko

zeszyt 5 Firma = środowisko zeszyt 5 Firma = środowisko eko biuro eko transport eko zespół Spis treści Wprowadzenie 3 Zrównoważony rozwój 4 1. Zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju 8 Proces wdrażania polityki prośrodowiskowej

Bardziej szczegółowo

OFICJALNY ZNAK EKOLOGICZNY W POLSCE - ZNAK EKO

OFICJALNY ZNAK EKOLOGICZNY W POLSCE - ZNAK EKO Znaki ekologiczne Lp Znak Opis 1 OFICJALNY ZNAK EKOLOGICZNY W POLSCE - ZNAK EKO, przyznawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji dla produktów przemysłowych. PCBC przyznaje Znak EKO polskim i zagranicznym

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Redakcja: Joanna Mieszkowicz Autorzy: Joanna Mieszkowicz, Zofia Karpińska, Elżbieta Majewska, Magdalena Pastuszak, Marta Waldon Konsultacje: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Kurs Challenges of Sustainable Development 3-24 lipca 2005 IKEA Kraków na drodze zrównoważonego rozwoju

Kurs Challenges of Sustainable Development 3-24 lipca 2005 IKEA Kraków na drodze zrównoważonego rozwoju Kurs Challenges of Sustainable Development 3-24 lipca 2005 IKEA Kraków na drodze zrównoważonego rozwoju Jan Burdziej Tomasz Jeleński Beata Szcześniak Karolina Turała Spis treści 1. Wstęp 1.1. O raporcie

Bardziej szczegółowo

Biznes Społeczeństwo Środowisko

Biznes Społeczeństwo Środowisko Biznes Społeczeństwo Środowisko Branżowe studia przypadku CSR w farmaceutyce str. 03 CSR w branży pożyczkowej str. 13 CSR w handlu detalicznym str. 23 CSR w FMCG Program 5. Targów CSR Wystawcy 5. Targów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej Szanowni Państwo, Drodzy Interesariusze, PROFES od lat stara się kierować

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo

Tomasz Makowski. STANDARDY EKOLOGICZNE w sektorze małych i mikroprzedsiębiorstw ekologicznych w Krakowie. - raport ze spotkań seminaryjnych

Tomasz Makowski. STANDARDY EKOLOGICZNE w sektorze małych i mikroprzedsiębiorstw ekologicznych w Krakowie. - raport ze spotkań seminaryjnych Tomasz Makowski STANDARDY EKOLOGICZNE w sektorze małych i mikroprzedsiębiorstw ekologicznych w Krakowie - raport ze spotkań seminaryjnych Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych Kraków 2009 1 Tomasz

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju projekt biznesowy Rekopol Promowanie i rozpowszechnienie segregacji odpadów w małych miastach Polski

Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju projekt biznesowy Rekopol Promowanie i rozpowszechnienie segregacji odpadów w małych miastach Polski 2011 Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju projekt biznesowy Rekopol Promowanie i rozpowszechnienie segregacji odpadów w małych miastach Polski Fundacja Sendzimira Anna Pakowska, Aura Istrate, Beata Imre, Justyna

Bardziej szczegółowo

The Reverse Logistics Times

The Reverse Logistics Times Wydanie specjalne na Targi POLEKO 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY The Reverse Logistics Times Poznań 14-17 września 2014 r. Serdecznie zapraszamy 15 października 2014 r. do uczestnictwa w Salonie Logistyki Odzysku.

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR

Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR Projekt 1 Przedsiębiorca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, specjalizującą się

Bardziej szczegółowo

Zielone Biuro. czyli ekologia w biurze. dobre praktyki

Zielone Biuro. czyli ekologia w biurze. dobre praktyki Zielone Biuro czyli ekologia w biurze dobre praktyki Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 2011 -1- Redakcja: Aleksandra Pacułt Zespół autorski: Małgorzata Bartkiewicz Maciej Kłaczyński Iwona Kłosok-Bazan

Bardziej szczegółowo

Biznes społecznie odpowiedzialny

Biznes społecznie odpowiedzialny dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 20 luty 2014 Biznes społecznie odpowiedzialny O korzyściach płynących z eko-marketingu Pracownik odpowiedzialny społecznie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe 32 Społeczna odpowiedzialność a zyski przedsiębiorstwa Nie tylko nowoczesne technologie, lecz także innowacyjne działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu mogą przynieść przedsiębiorcom wymierne

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r.

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. Raport zawiera ekonomiczne, środowiskowe i społeczne wyniki firmy Leszek i Agata sp. z o.o. w kontekście zrównoważonego rozwoju. OD PREZESA Leszek i Agata

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu 1 Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu 2 Z inicjatywy Zarządu i dzięki wsparciu ze środków polsko-szwajcarskiego programu współpracy został przygotowany raport Społecznej

Bardziej szczegółowo

Raport odpowiedzialności społecznej Hortimex za rok 2013. Lipiec 2014

Raport odpowiedzialności społecznej Hortimex za rok 2013. Lipiec 2014 Raport odpowiedzialności społecznej Hortimex za rok 2013 Lipiec 2014 w raporcie 1. WPROWADZENIE 1 1.1. List Prezesa 1 1.2. O raporcie 2 2. O FIRMIE 3 2.1. Charakterystyka działalności 3 2.2. Kalendarium

Bardziej szczegółowo

Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA

Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA 2012-2013 Informacja o raporcie Niniejszy dokument jest pierwszym raportem firmy Farm Frites Poland SA (FFP), dotyczącym zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Edukowanie konsumentów Doświadczenia polskiego rynku

Edukowanie konsumentów Doświadczenia polskiego rynku Edukowanie konsumentów Doświadczenia polskiego rynku spis treści Wprowadzenie: Mirella Panek-Owsiańska 2 Konsument jako aktywny interesariusz firmy 2 Dlaczego firma edukuje? 4 Strategia i realizacja 7

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Drugie Życie Elektrośmieci. 1. Czym jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE)?...5

Spis treści. 1 Drugie Życie Elektrośmieci. 1. Czym jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE)?...5 Spis treści 1. Czym jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE)?...5 2. Scenariusze zajęć o ZSEE i bateriach dla nauczycieli...11 Scenariusz 1...13 Scenariusz 2...16 Scenariusz 3...20 Scenariusz

Bardziej szczegółowo

Zielone Biuro Krok po kroku.

Zielone Biuro Krok po kroku. Zielone Biuro Krok po kroku. Materiały dla uczestników Forum Odpowiedzialnego Biznesu 2008 Warszawa 29 października Iwona Kłosok-Bazan SPIS TREŚCI 1. Zielone biuro w teorii..2 2. Oddziaływanie biura na

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ EKOLOGICZNA MAŁYCH I MIKROPRZEDSIĘBIORSTW W KRAKOWIE

EFEKTYWNOŚĆ EKOLOGICZNA MAŁYCH I MIKROPRZEDSIĘBIORSTW W KRAKOWIE EFEKTYWNOŚĆ EKOLOGICZNA MAŁYCH I MIKROPRZEDSIĘBIORSTW W KRAKOWIE Kraków 2009 RAPORT Z BADAŃ Badanie zrealizowane zostało na zlecenie Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych przez Sekcję Badań Społecznych

Bardziej szczegółowo

Metodyka organizacji Zielonych Wydarzeo z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania Jednostek Samorządu Terytorialnego. Joanna Mieszkowicz

Metodyka organizacji Zielonych Wydarzeo z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania Jednostek Samorządu Terytorialnego. Joanna Mieszkowicz Metodyka organizacji Zielonych Wydarzeo z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania Jednostek Samorządu Terytorialnego Joanna Mieszkowicz O autorce Twórczyni pierwszego w Polsce Kalkulatora CO 2 pozwalającego

Bardziej szczegółowo

Zakład Cementownia Chełm. Deklaracja Środowiskowa za rok 2011 Cemex Polska Sp. z o.o.

Zakład Cementownia Chełm. Deklaracja Środowiskowa za rok 2011 Cemex Polska Sp. z o.o. Zakład Cementownia Chełm Deklaracja Środowiskowa za rok 2011 Cemex Polska Sp. z o.o. Wprowadzenie W CEMEX Polska uznajemy środowisko, które dostarcza nam wielu surowców i paliw do produkcji, za jednego

Bardziej szczegółowo

Eko innowacyjne rozwiązania w obiektach i miejscach spotkań

Eko innowacyjne rozwiązania w obiektach i miejscach spotkań Artykuł pochodzi z publikacji: Innowacje w przemyśle spotkań, (Red.) A. Grzegorczyk, J. Majewski, S. Wróblewski, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2014 Eko innowacyjne rozwiązania w obiektach i miejscach

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości skutecznej promocji oznakowań ekologicznych

Analiza możliwości skutecznej promocji oznakowań ekologicznych Analiza możliwości skutecznej promocji oznakowań ekologicznych prof. dr hab. inż. Ryszard Janikowski Warszawa-Katowice, 2008 Spis treści Wstęp... 3 1 Część I Podstawy stosowania programów oznakowań ekologicznych...

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA ZA ROK 2012

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA ZA ROK 2012 MINISTERSTWO ŚRODOWISKA DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA ZA ROK 2012 ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Strona 1 z 43 Spis treści 1 SŁOWO WSTĘPNE... 3 2 MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo