GenderExperts Poznań 25 kwietnia Podnoszenie świadomości ekologicznej warsztaty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GenderExperts Poznań 25 kwietnia 2013. Podnoszenie świadomości ekologicznej warsztaty"

Transkrypt

1 Podnoszenie świadomości ekologicznej warsztaty

2 Ramowy plan warsztatów 1. Definicje; 2. Świadomość ekologiczna; 3. Paradygmaty ekologiczne a prawodawstwo unijne; 4. Dobre praktyki: Ekobiuro; Recykling; Ekoefektywność; Bioróżnorodność; Zrównoważony transport; Ekobudownictwo; Edukacja ekologiczna; Programy prośrodowiskowe.

3 Definicje Rozwój zrównoważony to taki rozwój, który zaspokaja potrzeby obecnego pokolenia bez pozbawiania możliwości przyszłych pokoleń do zaspokojenia ich potrzeb.

4 Świadomość jest stanem jednostki, w którym zdaje ona sobie sprawę z zachodzenia procesów wewnętrznych i zewnętrznych i zdolna jest do reagowania na nie.

5 Poziomy świadomości jednostki PODSTAWOWY (świadomość przyrodnicza) pierwotna i wrodzona, uwarunkowana zasadą przyjemności (wszystko co jest przyjemne dla organizmu jest automatycznie pożyteczne) WYŻSZY (świadomość społeczna) uwarunkowana wychowaniem, uwarunkowaniami kulturowymi, normami społecznymi, obcowaniem z innymi ludźmi NAJWYŻSZY (świadomość duchowa) człowiek postrzegany jest jako element wszechświata

6 Świadomość ekologiczna jednostki/grupy społecznej składa się z: wiedzy ekologicznej, wyrażającej się znajomością i zrozumieniem sposobu współistnienia człowieka z przyrodą; wrażliwości ekologicznej, czyli emocjonalnego nastawienia do przyrody; postawy proekologicznej, a więc działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

7

8 Na bazie świadomości ekologicznej realizowane są postawy oraz działania zarówno jednostek jak tez całych grup społecznych. Kreowanie i krzewienie wysokiego poziomu świadomości ekologicznej powinno odbywać się poprzez wdrażanie i realizację działań związanych z szeroko pojęta edukacją ekologiczną.

9 Edukacja ekologiczna obejmuje: - kształtowanie pełnej świadomości i budzenie zainteresowania społeczeństwa wzajemnie powiązanymi kwestiami ekonomicznymi, społecznymi, politycznymi i ekologicznymi; - umożliwienie każdemu człowiekowi zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do poprawy stanu środowiska; - tworzenie nowych wzorców zachowań, kształtowanie postaw; wartości i przekonań jednostek, grup i społeczeństw, uwzględniających troskę o jakość i stan środowiska.

10 Jednostka dysponująca wiedzą i świadomością ekologiczną charakteryzuje się zdolnością do myślenia ekologicznego, czyli posiada: - umiejętność przewidywania ewentualnych, ekologicznych skutków podjętych działań; - umiejętność myślenia systemowego czyli całościowego i zarazem cząstkowego postrzegania otaczającej nas rzeczywistości; - umiejętność dostrzegania w układach ekologicznych wzajemnych powiązań i ich hierarchizacji.

11

12

13 Czy zdajemy sobie sprawę z istnienia następujących zależności pomiędzy podjętymi działaniami a ich skutkami (przeanalizuj poniższą rycinę)?

14 Sfery, w których ujawniają się postawy proekologiczne: - zachowania konsumenckie, - komunikacja, - gospodarka śmieciami i odpadami, - problemy ochrony terenów chronionych. Jak weryfikować zachowania w poszczególnych zakresach?

15 Panujące światopoglądy Większość ludzi w społecznościach uprzemysłowionych ma błędne wyobrażenie o przyrodzie i o zarządzaniu jej zasobami. Podstawowe elementy tych wyobrażeń to tzw. Paradygmat Unikalności Człowieka (ang. Human Exceptionalist Paradigm)

16 Jesteśmy najważniejszym gatunkiem planety, i możemy w dowolny sposób manipulować przyrodą dostosowując ją do własnych wymagań i potrzeb. Zasoby naturalne są nieskończone i są tylko dla nas. Wzrost ekonomiczny jest wartością nadrzędną zaś potencjał potrzebny dla jego utrzymania jest nieograniczony.

17 Nasz sukces zależy od tego jak dobrze możemy zdominować przyrodę, oraz kontrolować i zarządzać zasobami Ziemi dla naszych własnych korzyści. Kultura, którą tworzy człowiek rozwija się szybciej niż biologia/ekologia. Kultura umożliwia człowiekowi rozwiązanie wszystkich problemów.

18 Alternatywa, tzw. Nowy Paradygmat Ekologiczny (ang. New Ecological Paradigm): Przyroda istnieje dla wszystkich gatunków żyjących na Ziemi, a człowiek jest jedynie pojedynczym elementem złożonych układów ekologicznych. Niestety zasoby nie są nieograniczone, i nie wszystko jest tylko dla nas. Owszem poziom życia społeczeństwa jest bardzo ważny niemniej jednak wzrost gospodarczy nie może się odbywać wyłącznie kosztem środowiska.

19 Nasz sukces zależy od umiejętności kooperacji z innymi ludźmi i z przyrodą, zamiast prób dominacji należałby poznać i zrozumieć prawa którymi rządzi się natura. Oprócz celowych i zamierzonych skutków działań ludzkich istnieją skutki niezamierzone, groźne dla prawidłowego funkcjonowania biosfery. Istnieją granice postępu technicznego, których przekroczenie grozi katastrofą biosfery, a w konsekwencji życia ludzkiego.

20 Skutki braku świadomości ekologicznej = Globalny kryzys ekologiczny Przejawia się bezwzględną degradacją środowiska przyrodniczego w wyniku utraty przez przyrodę jej zdolności do samoodtwarzania się w sposób zgodny z potrzebami życia światowej społeczności.

21 Przyczyny powstawania globalnego kryzysu ekologicznego: rozwój technologii, połączony z nadmiernym wykorzystywaniem zasobów naturalnych (zwłaszcza nieodnawialnych); ludzie redukują ilość i degradują jakość zasobów szybciej, niż są one odnawiane; asymetryczny podział zasobów wewnątrz społeczeństwa: zaopatrzenie jest skoncentrowane w rękach mniejszości, skazując resztę na skrajne braki, a to wywołuje gwałtowne konflikty społeczne; eksplozja demograficzna; podwojenie obecnej liczby ludności wymagałoby prawdopodobnie 4- krotnego wzrostu produkcji rolnej, 6-krotnego zużycia energii, 8-krotnego wzrostu wartości produkcji globalnej;

22 źródło: stan z dn r. GenderExperts

23 zanieczyszczenie i degradacja środowiska naturalnego (przyrodniczego i społecznego); zmiana parametrów środowiska może skutkować pojawieniem się tzw. syndromu afrykańskiego Kaplana: Deforestacja, załamanie się rolnictwa i migracje rolników do miast-slumsów lub zagranicę; erozja rodziny, struktury społecznej i systemu wartości, rośnie bezrobocie; rozpad gospodarki i państwa, porządek społeczny zostaje zastąpiony przez kryminalną przemoc; wzrost demograficzny równoległy do rosnącego deficytu żywności czyni sytuację beznadziejną wojny kulturowe;

24 Świadomość w obrazkach GenderExperts

25

26

27

28

29

30

31

32 Prawodawstwo UE Społeczeństwo staje wobec wielu wyzwań związanych ze środowiskiem, w tym wobec wyczerpywania się zasobów naturalnych, zanieczyszczenia, zmian klimatu, niszczenia siedlisk naturalnych, wymierania gatunków, zagłady całych ekosystemów oraz degradacji miejskich i wiejskich terenów zamieszkałych przez człowieka. W miarę wzrostu światowej populacji i zużycia zasobów, zmiany te stają się coraz poważniejszymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa człowieka oraz zdrowia i dobrobytu społeczeństwa. Konieczne jest zidentyfikowanie wzorców produkcji i konsumpcji, a także zapewnienie zrównoważonego zużycia zasobów w przeliczeniu na jedną osobę. Sprawy dotyczące środowiska na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym są ze sobą wzajemnie powiązane. Odniesienie się do nich wymaga zastosowania kompleksowego, systematycznego i kolektywnego podejścia. Norma PN-ISO 26000:2012 Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności listopad 2012

33 Ja konsument? GenderExperts

34 OFICJALNY ZNAK EKOLOGICZNY W POLSCE - ZNAK EKO, przyznawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji dla produktów przemysłowych. PCBC przyznaje Znak EKO polskim i zagranicznym produktom, które nie powodują negatywnych skutków dla środowiska naturalnego oraz spełniają szereg kryteriów odnoszących sią do ochrony zdrowia, środowiska oraz ekonomicznego wykorzystania zasobów.

35 ECOLABEL znany także jako Stokrotka lub Margerytka to oficjalny znak, nadawany produktom spełniającym wymagania uzgodnione przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Otrzymanie tego znaku jest równoznaczne ze spełnianiem najostrzejszych norm środowiskowych. Ecolabel przyznaje się w 24 kategoriach, do których należą między innymi AGD, detergenty, tekstylia oraz papier. Ecolabel przyznawany jest na podstawie skróconej analizy cyklu życia produktu. W Polsce Ecolabel przyznawwany jest przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

36 EKOLAND to znak ekologiczny nadawany produktom spożywczym, jest jednym z najlepiej rozpoznawanych znaków towarowych w branży spożywczej w Polsce. Oznacza, że produkcja odbywała się w sposób przyjazny dla środowiska, bez użycia nawozów mineralnych, z zachowaniem naturalnego obiegu substancji w przyrodzie. Gospodarstwa, które chcą się oznaczać tym symbolem swoje produkty muszą uzyskać atest Polskiego Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi. Certyfikat mogą wydać jednostki certyfikujące w rolnictwie ekologicznym.

37 Znak ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO Unii Europejskiej. Produkty znakowane muszą pochodzić z certyfikowanych gospodarstw ekologicznych. Użycie tego znaku gwarantuje, że produkt spełnia wymogi oficjalnego nadzoru, pochodzi bezpośrednio od producenta lub został przygotowany w zamkniętym opakowaniu oraz zapewnia, że przynajmniej 95% składników produktu zostało wyprodukowane metodami ekologicznymi.

38 Znak towarowy ZIELONY PUNKT to informacja, że producent wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu recyklingu i odzysku odpadów polskiej organizacji Rekopol Organizacja Odzysku S.A.

39 Międzynarodowy znak FAIRTRADE przyznawany jest przez organizacje zrzeszone w fairtrade Labeling Organizations International FLO. Umieszczany jest na towarach importowanych takich jak: banany, kakao, kawę, miód, owoce suszone oraz świeże, przyprawy, ryż, wino Celem znakowania jest troska o pracowników z krajów ubogich. Kupując oznakowane produkty mamy pewność, że zostały spełnione standardy Międzynarodowej Organizacji Pracy, równe warunki dla kobiet i mężczyzn, sprawiedliwe wynagrodzenia pracowników oraz standardy ekologiczne. Certyfikaty wydaje FLO-Cert. Więcej informacji na temat Sprawiedliwego Handlu:

40 Opakowanie nadaje się do recyklingu

41 Produkt nie testowany na zwierzętach. Oznacza, że w fazie badań produkt nie był testowany na zwierzętach. Umieszczanie tego oznaczenia na opakowaniach nie jest poprzedzone weryfikacją bądź certyfikacją.

42 ENERGY STAR. Energy Star to znak ekologiczny nadawany w ramach programu prowadzonego przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (U.S. Environmental Protection Agency) oraz Amerykański Departament Energii (U.S. Department of Energy). Otrzymują je produkty takie jak: RTV, AGD, sprzęt biurowy, ogrodniczy, urządzenia klimatyzacyjne, wyróżniające się energooszczędnością. Począwszy od 2006 roku w programie biorą także udział państwa członkowskie Unii Europejskiej.

43 ZIELONE PŁUCA POLSKI. Znak ten nadawany jest przedsiębiorstwom oraz instytucjom prowadzącym działalność na obszarze "Zielonych Płuc Polski" zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.przyznawany jest towarom, usługom oraz ważnym społecznie inicjatywom na mocy decyzji Kapituły Znaku Promocyjnego ZPP.

44 BŁĘKITNY ANIOŁ. Niemiecki znak ekologiczny, świadczący o znacznie lepszej charakterystyce środowiskowej oznaczonego produktu od analogicznych artykułów. Ocena odbywa się na podstawie uproszczonej analizy cyklu życia produktu. Certyfikacja znakiem Błękitny Anioł obejmuje 75 grup produktów.

45 Bezpieczny dla ozonu. Produkt nie zawiera związków CFC (chlorofluoro-carbon). Oznaczenie może występować w języku angielskimozon Friendly (Przyjazny dla ozonu) lub jako CFC free (bez chlorofluorowęglowodorów). Nie jest nadawnay przez żadną z organizacji certyfikujących, stosowność jego użycia może byc zweryfikowana przez organizacje konsumenckie.

46 DBAJ O CZYSTOŚĆ. Symbol przypomina, że opakowanie po zużytym produkcie należy wyrzucić do kosza, tak aby nie zaśmiecać otoczenia.

47 OPAKOWANIE BIODEGRADOWALNE, które w czasie kompostowania nie uwalnia żadnych szkodliwych substancji. Certyfikat przyznawany jest przez Niemiecki Instytut Standaryzacji DIN CERTCO

48 OPAKOWANIE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA. Symbol ten oznacza, że po wykorzystaniu produktu jego opakowanie nadaje się do ponownego wykorzystania co najmniej drugii raz - nie staje się odpadem. Znak można znaleźć na kontenerach, beczkach, pudełkach, puszkach, kanistrach.

49 Dobre praktyki GenderExperts

50 RAPORTY KONFERECJE EVENTY

51 Ekobiuro Recykling Ekoefektywność Bioróżnorodność Zrównoważony transport Ekobudownictwo Edukacja ekologiczna Programy prośrodowiskowe

52 Ekobiuro GenderExperts

53 Co wyróżnia proekologiczne miejsce pracy? Według kryteriów certyfikatu Zielone Biuro Fundacji Partnerstwo dla Środowiska oraz programów środowiskowych jest to:

54 Zarządzanie zużyciem i oszczędnością energii elektrycznej oraz cieplnej poprzez: optymalizację jej wykorzystywania dzięki stosowaniu m.in. nowoczesnych, energooszczędnych urządzeń IT, drukarek, kopiarek (np. wyposażonych w systemy quick start up, auto power off ), maksymalne wykorzystanie światła dziennego i zastosowanie nowoczesnych, energooszczędnych systemów oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego (niski pobór mocy, włączanie kontrolowane za pomocą czujników, dopasowanie natężenia do pory, stosowanie timerów na urządzeniach elektrycznych nieużywanych w ciągu dnia), regularną konserwację urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, instalację ogrzewania wyposażonego w termoregulatory, korzystanie z alternatywnych źródeł ogrzewania (energia słoneczna, geotermia).

55 Monitorowanie zużycia i oszczędności wody dzięki instalacji baterii z czujnikami ruchu, wyposażeniu toalet w dwufazowe spłuczki, gotowaniu tylko niezbędnej ilości wody. Ograniczenie zużycia papieru poprzez elektroniczną archiwizację dokumentów, zmniejszenie liczby wydruków i druk dwustronny.

56

57 Polityka kupowania wyposażenia, materiałów i urządzeń uwzględniać powinna wymogi środowiska: wyposażenie od producentów wdrażających programy prośrodowiskowe (np. wykorzystujących certyfikowane drewno, pochodzące z legalnej eksploatacji lasów, produkujących z materiałów pozyskiwanych z recyklingu), sprzęty i urządzenia energooszczędne, przyjazne środowisku, ekologiczne materiały biurowe (np. papier z recyklingu, napełniane kartridże drukarek) i gadżety reklamowe (np. torby biodegradowalne z włókien celulozowych), ekologiczne środki czystości ulegające biodegradacji.

58 Uregulowana gospodarka odpadami i zużytym sprzętem: segregacja śmieci: osobne pojemniki na papier, plastik, szkło, metal, baterie, zbieranie makulatury biurowej, np. współpraca z firmą specjalizującą się w jej przerobie (EKOBIURO, wykorzystywanie opakowań wielokrotnego użytku, przekazywanie używanych, niewykorzystywanych mebli i sprzętów instytucjom charytatywnym.

59 Zdrowe, przyjazne dla pracowników i klientów środowisko, które charakteryzuje się: dopasowaniem aranżacji do struktury organizacyjnej firmy oraz specyfiki pracy (komunikacja między pracownikami, indywidualne stanowiska, open space, elastyczne biuro, strefy pracy, spotkań, relaksu), wykończeniem i wyposażeniem pomieszczeń zgodnie z wymogami BHP (wentylacja/klimatyzacja, oświetlenie dzienne/sztuczne, warunki akustyczne, kolorystyka), personalizacją stanowisk według potrzeb i preferencji pracownika: ergonomiczne, regulowane meble (krzesło, biurko), właściwy dobór oświetlenia, możliwość konfiguracji szafek i półek, używaniem wyposażenia wysokiej jakości, które ma długą żywotność i ponadczasowe wzornictwo, a także jest tańsze w eksploatacji.

60

61 Do najbardziej znanych certyfikatów dotyczących wyposażenia biur należą: ZIELONE BIURO w ramach programu CZYSTY BIZNES certyfikat przyznawany (na okres 2 lat) przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska (www.czystybiznes.pl) firmom i instytucjom, które podejmują nowe inicjatywy na rzecz ochrony środowiska, wzmacniają swój proekologiczny wizerunek i spełniają kryteria Zielonego Biura. FSC certyfikat nadawany przez międzynarodową organizację Forest Stewardship Council (www.fsc.org; za pośrednictwem akredytowanych jednostek certyfikujących, wyrobom wykonanym z drewna pochodzącego z legalnej eksploatacji lasów. Dzięki znakowi FSC konsument może wybrać produkty, które powstały z respektowaniem zasad ochrony przyrody i praw społeczności lokalnych. ENERGY STAR amerykański program oceny (www.energystar.gov) i znak przyznawany od 1992 roku energooszczędnym produktom przez U.S. Environmental Protection Agency i U.S. Department of Energy. EPEAT amerykański system wybierania, wartościowania i nagradzania sprzętu elektronicznego przyjaznego dla środowiska (www.epeat.net).

62 Ekobiuro program zarządzania

63 Ekobiuro praktyki: ENEA wprowadziła system dwustronnego wydruku, co oznacza, że wszystkie urządzenia drukujące, które pracują w biurach firmy, ustawione są domyślnie na tryb druku dwustronnego i czarno-białego. Capgemini wprowadziło w swoich biurach w Krakowie i Katowicach system segregacji śmieci. W tych dwóch miastach firma zatrudnia ponad 4 tys. osób i to właśnie pracownicy byli inicjatorami tej akcji. Śmieci segregowane są: w kuchniach na frakcję mokrą i suchą; w open space'ach na papier, szkło, plastik i metal.

64 GlaxoSmithKline prowadzi projekt Green Lab (Zielone Laboratorium), w ramach którego podejmowany jest szereg inicjatyw mających doprowadzić do tego, by laboratoria GSK były przyjazne dla środowiska i pracowników. Wdrożone zostały rozwiązania zapobiegające marnowaniu energii, wody i odczynników oraz zapewniające właściwą segregację odpadów.

65 TRI (Poland) w swoim programie WARM-BIZ, redukujemy CO2 koncentruje się na ograniczaniu emisji CO2. Aby osiągnąć ten cel, przeprowadzona została w firmie kampania informacyjna promująca zachowanie w biurze optymalnej temperatury (za pomocą m.in.: systematycznej kontroli temperatury w pomieszczeniach zamkniętych, ograniczenia przeciągów, noszenia kilku warstw ubrań). Dodatkowo wymienione zostało oświetlenie na lampy o wyższej efektywności energetycznej oraz zamontowano czujniki ruchu w miejscach, gdzie praca odbywa się sporadycznie.

66 Firma Carlsberg Polska, prowadząc zielone biuro, podejmuje następujące działania: segregacja odpadów w podziale na szkło, plastik, papier i odpady organiczne; butelki plastikowe przed wyrzuceniem zgniatane są w zgniatarkach; koperty do korespondencji zewnętrznej wykonane są z ekologicznego papieru; kartki świąteczne wykonane są z bawełny ekologicznej; spotkania i konferencje Zarządu oraz top managementu organizowane są w sposób ekologiczny; papier używany do wydruków i kopii pochodzi z recyklingu; minimalizowana jest ilość wydruków. Dzięki tym działaniom firmie udało się zmniejszyć zakupy papieru o mniej więcej 20%, a w roku 2012 w biurze firmy zużyto o 8% mniej energii niż w roku poprzednim. Cała inicjatywa doceniona została przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska, która przyznała firmie Carlsberg Polska Certyfikat Zielonego Biura.

67 Recykling GenderExperts

68 Kompania Piwowarska realizuje Projekt ekologiczno-społeczny ekotorby. Firma wykorzystała bannery ze swoich kampanii reklamowych do stworzenia ekologicznych toreb. Zazwyczaj bannery po zakończonej kampanii outdoorowej podlegają utylizacji. Kompania Piwowarska postanowiła ponownie je wykorzystać. Torby były elementem aranżacji przestrzeni podczas happeningów Zgrani z Naturą, które odbyły się z okazji ogłoszenia Raportu zrównoważonego rozwoju 2012 Kompanii Piwowarskiej. Były też nagrodą w konkursach o tematyce ekologicznej, skierowanych do pracowników firmy, a także użytkowników Facebooka. Torby trafiły również do innych grup interesariuszy: dziennikarzy i partnerów biznesowych. Oprócz tego są dostępne w sklepikach przy Centrum Wycieczkowym Lech w Poznaniu oraz w Tyskim Browarium. Dodatkową wartość projektu stanowi fakt, że zostały uszyte przez pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej z Piły przedsiębiorstwa społecznego zajmującego się aktywizacją zawodową osób z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością. Jego misją jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym i chorych psychicznie.

69

70 Firma Orange Polska postanowiła zareagować na problem utylizacji niepotrzebnych telefonów komórkowych. Badania wskazują na to, że w Polsce w przeciętnym gospodarstwie domowym przechowuje się do trzech starych, nieużywanych telefonów. Odpowiedzią na tę sytuację jest inicjatywa Orange Recykling skupowanie używanych telefonów komórkowych w salonach oraz przez serwis internetowy Celem programu jest promowanie wśród klientów i pracowników Orange Polska świadomości ekologicznej w zakresie odzysku surowców naturalnych z używanych, starych i często niewykorzystywanych telefonów komórkowych. Firma postawiła sobie także za cel konsekwentne podnoszenie wskaźnika pozyskiwania używanych urządzeń, w stosunku do liczby sprzedaży nowych telefonów. Recycling ma za zadanie zachęcenie klientów (nie tylko Orange) oraz pracowników do oddawania niewykorzystywanych telefonów na potrzeby odzysku surowców. Aby to umożliwić, Orange we współpracy z firmą Greenfone uruchomił serwis

71 Oprócz skupowania telefonów Orange Polska realizuje także projekt Odnowione telefony komórkowe dla klientów Orange, który polega na profesjonalnym odnawianiu telefonów komórkowych oraz innych urządzeń np. modemów, przy współpracy z firmami posiadającymi certyfikację producentów i sprzedaży ich w ofercie promocyjnej. Projekt ten to przykład realizacji zasady 3R Reuse, Reduce, Recycle. Urządzenia multimedialne są wydzierżawiane klientom na czas świadczenia usług telekomunikacyjnych. Oddany produkt (telefon, modem) jest poddawany procesowi odnowy (refurbishment). Dzięki temu produkty, które nie znajdują się jeszcze na końcu cyklu swojego życia, są ponownie wprowadzane na rynek. Recyklingowi poddawane są wszystkie części produktu, łącznie z opakowaniami kartonowymi zwróconych modemów, które są ponownie wykorzystywane jako wypełniacz pudełek stosowanych przy wysyłce towarów do klientów. Dzięki wykorzystaniu własnej linii produkcyjnej (in-house) Orange może lepiej kontrolować jakość pracy, zapewnić rozwój procesu, a także zwiększyć własne oszczędności oraz ekoefektywność.

72

73 STENA Ekostacja pierwsza stacja recyklingu w Warszawie. Jest to pierwsza w stolicy stacja recyklingu stworzona dla mieszkańców, umożliwiająca im przekazanie odpadów do przetworzenia. Można tam bezpłatnie oddać wszystkie odpady opakowaniowe (butelki PET, puszki, makulatura), elektroodpady (RTV i AGD, telefony, świetlówki, komputery) oraz odpady wielkogabarytowe (meble, złom, opony) i niebezpieczne (tonery, baterie, akumulatory, aerozole). Wszystkie przyniesione odpady zostają poddane recyklingowi lub utylizacji, zgodnie z obowiązującymi standardami i normami. Na stacji przyjmowane są też niepotrzebne ubrania, które przekazywane są PCK. W ramach ekostacji prowadzony jest także program edukacyjny. Powstał specjalny salon pokazowy Showroom w którym dowiedzieć się można, na czym polega proces recyklingu.

74 GenderExperts

75 Recycling Drop

76 GenderExperts

77 gry ekologiczne

78

79

80 Ekoefektywność

81 Ograniczanie zasobów używanych w procesie produkcyjnym bądź zmiana technologii produkcji lub sposobu funkcjonowania firmy. Dla CEMEX jednym z najważniejszych zasobów naturalnych jest woda. Jest ona istotnym składnikiem w procesie produkcji cementu i mieszanki betonowej, a także nieodzownym elementem w produkcji żwirów. Z tego powodu firma realizuje program Ograniczanie wykorzystania wody w CEMEX. Ponad 91% wytworni betonu CEMEX Polska wyposażane jest w urządzenia do recyklingu betonu i instalacje do recyklingu wody. Odzyskiwana w tym procesie woda kierowana jest ponownie do produkcji. Wykorzystanie wody w żwirowniach eksploatowanych przez CEMEX Polska odbywa się w obiegu zamkniętym, co oznacza, że ilość wody pobrana z wyrobiska jest praktycznie równa ilości wody zrzucanej po procesie do wyrobiska.

82 PepsiCo, która prowadzi odzyskiwanie wody w zakładzie produkcyjnym w Grodzisku Mazowieckim. Aby osiągnąć cel, którym jest redukcja zużycia wody, firma podjęła następujące działania: 1) zastosowanie najnowszej technologii, m.in.: instalacja liczników zużycia wody na każdym etapie obróbki ziemniaków; instalacja odzysku wody i skrobi z etapu płukania plastrów ziemniaczanych oraz obieranie ziemniaków w zamkniętym obiegu wody; likwidacja blanszowania, tj. wstępnego podgrzewania plastrów ziemniaczanych za sprawą wspólnej pracy nad jakością ziemniaków z rolnikami-dostawcami (program agrarny); odzysk ciepłej wody z chłodzenia oleju i wykorzystanie do mycia linii; wprowadzenie technologii Dip Wash, która zmniejsza zjawisko wypłukiwania skrobi po przekrojeniu ziemniaka w plastry, dzięki czemu poprawiona jest produktywność ziemniaka i zmniejszone zużycie wody w procesie płukania plastrów, 2) budowanie nawyku traktowania tego obszaru jako potencjału do ciągłych usprawnień wprowadzenie Lean Management na linii produkcyjnej. W celu edukacji pracowników i szukania usprawnień powołano tzw. grupę wodną. Na jej czele stoi kierownik produkcji, a w jej skład wchodzą operatorzy linii i technicy utrzymania ruchu oraz operatorzy oczyszczalni. Grupa regularnie spotyka się, zgłasza pomysły na poprawę gospodarki wodnej i je realizuje. W codziennej praktyce buduje to uważność na przestrzeganie standardów w czasie pracy linii produkcyjnej i monitoruje ilość wody zużywanej do mycia maszyn, 3) innowacyjne inicjatywy oszczędzania wody i powtórnego jej wykorzystania we wstępnym procesie obróbki.

83 IKEA przechodzi na ekologiczną technologię LED to projekt firmy IKEA Retail. Zakłada on wymianę wszystkich żarówek oraz lamp w asortymencie IKEA na LED-owe do 2016 roku oraz wewnętrzną wymianę oświetlenia w budynkach IKEA na bardziej przyjazne dla środowiska (w większości diody LED). Dodatkowo każdemu pracownikowi IKEA przekazano żarówkę LED-ową do zastosowania u siebie w domu (dzięki czemu pracownicy IKEA mogli stać się ambasadorami programu, którzy sami doświadczają jego benefitów). W ramach działania promowane jest także zrównoważone oświetlenie na przykładzie LED podczas eventów marketingowych i targów designu. Dobra praktyka IKEA pokazuje, jak istotne w myśleniu o społecznej odpowiedzialności jest promowanie zrównoważonych produktów, oferowanych przez daną firmę.

84 Bioróżnorodność GenderExperts

85 Firma CEMEX podjęła się rekultywacji przyrodniczej byłej kopalni w Sitnie. CEMEX, we współpracy ze Stołecznym Towarzystwem Ochrony Ptaków (STOP) zrealizował działania w zakresie proprzyrodniczej rekultywacji wyrobisk po to, by chronić biorożnorodność. Zgodnie z zaleceniami STOP, w kopalni w Sitnie utworzono kilka mniejszych i płytszych zbiorników wodnych, które odpowiednio ukształtowano, aby umożliwić ich zasiedlenie przez zwierzęta. Brzegi zbiorników obsadzono roślinnością wodną. Nasadzono również odpowiednio dobrane rodzime gatunki drzew i krzewów, które wzmocnią skarpy i brzegi zbiorników, będą schronieniem dla zwierząt oraz wzbogacą bazę pokarmową ptaków. Efektywność działań rekultywacyjnych mierzono w ramach monitoringu przyrodniczego, prowadzonego od kwietnia do września 2012 roku przez Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW.

86 Zrównoważony transport

87 Lyreco Polska realizuje projekt EKO Jazda (ekologiczny transport). Został on zapoczątkowany w 2008 roku i od tego czasu wszyscy kierownicy z Regionalnych Centrów Dystrybucyjnych (RCD) przyjęli zobowiązanie przeszkolenia swoich pracowników z technik ekojazdy. Zgodnie z założeniem, program jest również stałym elementem corocznego szkolenia pracowników RCD.

88 firma Ricoh Praktyka Ekojazda, czyli sposób na ograniczenie wpływów firmy na zmiany klimatyczne zapoczątkowana została w marcu 2012 roku szkoleniem z zasad ekojazdy, przeznaczonym dla techników Ricoh. Szkolenie, przeprowadzone przez specjalistow szkoły jazdy Renault, podzielone zostało na dwie części: teoretyczną, na której zostały zaprezentowane korzyści i zasady stosowania zasad ekojazdy oraz quasi-praktyczną, podczas której każdy uczestnik miał możliwość sprawdzenia wpływu swojego stylu jazdy na zużycie paliwa i emisję CO2 na specjalnym symulatorze na bieżąco informującym o poprawności zachowań uczestnika szkolenia. W efekcie prowadzonych pomiarów udało się osiągnąć poprawę wspołczynnika ekoefektywności jazdy średnio o 6% do 16% w najbardziej ekoefektywnym miesiącu, przy zachowaniu pozytywnego trendu zmian.

89 intermodal jako produkt ekologiczny Transport intermodalny zakłada przewóz towaru z użyciem rożnych środków transportu za pomocą tej samej jednostki ładunkowej (np. kontenera, naczepy), która jest przeładowywana w zależności od potrzeb, z jednego środka na drugi. Oznacza to, że większość pokonywanej trasy odbywa się transportem kolejowym. Tylko na odcinku początkowym i końcowym towary przewożone są samochodem. Rozwiązania intermodalne są przyjazne dla środowiska. Mniej ładunków na drogach to wyższe bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i mniej zanieczyszczeń oraz hałasu. Poziom emisji CO2 rożni się w zależności od stosowanej formy transportu i pokonanej trasy. Ograniczenie emisji CO2 można szczegółowo obliczyć, korzystając z kalkulatora dostępnego na stronie ecotransit.org. Klienci mogą również korzystać z raportów emisji spalin w związku z transportem ich towarów za dany okres i na określonej trasie. Podkreślić należy, że ograniczenie emisji spalin jest bardzo wysokie. Przykładowo pociąg na trasie Wrocław Londyn to 75% oszczędności w emisji dwutlenku węgla, 90% oszczędności w emisji tlenku azotu i 80% oszczędności w emisji pyłu w stosunku do transportu samochodowego; 500 transportów na tej trasie to ok. 900 ton CO2 mniej.

90 Firma IKEA Retail przeprowadziła, skierowaną do pracowników, klientów i mieszkańców Krakowa, akcję Zrównoważony Transport do IKEA Kraków.

91 POLPHARMA popularyzuje regularne dojazdy rowerem do pracy. Jednym z najważniejszych elementów praktyki było umożliwienie pracownikom dojazdu rowerem bezpośrednio do stanowiska pracy, co wymagało inwestycji w budowę parkingów rowerowych na terenie firmy. Rozpoczęto od przeprowadzenia ankiety, by oszacować liczbę potencjalnych rowerzystów oraz miejsc parkingowych i ich lokalizacji. Finalnie zbudowano ponad 100 zadaszonych miejsc parkingowych w 9 lokalizacjach na terenie zakładu w Starogardzie, a także ok. 20 miejsc w Duchnicach i Sieradzu. Dla zapewnienia bezpieczeństwa rowerzystów zmniejszono dopuszczalną prędkość dla ruchu samochodów na terenie firmy do 20 km/h.

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP STACJONARNY I SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży /

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w 3 zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży) oraz z ich istotnością (obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP INTERNETOWY/SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży / sprzedaż

Bardziej szczegółowo

NA PRODUKTACH ŻYWNOŚCIOWYCH:

NA PRODUKTACH ŻYWNOŚCIOWYCH: EKOZNAKI Każdy z nas na co dzień ma wpływ na ilość oraz rodzaj wytwarzanych przez nasze gospodarstwa domowe odpadów. Do głównych elementów, które o tym decydują są codzienne zakupy. To jakie produkty wybierzemy,

Bardziej szczegółowo

Najczęściej spotykane ekoznaki, zarówno na polskim, jak i europejskim rynku.

Najczęściej spotykane ekoznaki, zarówno na polskim, jak i europejskim rynku. Ekoznaki Ekoznakowanie to oznaczanie produktów ekologicznymi znakami towarowymi i tym samym sposób wywierania wpływu na rynek. Zakłada ono wyróżnianie pewnej grupy wyrobów spełniających określone wymagania

Bardziej szczegółowo

Odpady nadające się ponownego przetworzenia są odpowiednio oznakowane. Zwracajcie więc uwagę na znaki i symbole umieszczane na opakowaniach

Odpady nadające się ponownego przetworzenia są odpowiednio oznakowane. Zwracajcie więc uwagę na znaki i symbole umieszczane na opakowaniach Odpady nadające się ponownego przetworzenia są odpowiednio oznakowane. Zwracajcie więc uwagę na znaki i symbole umieszczane na opakowaniach JAKIE ZNACZENIE MAJĄ ZNAKI UMIESZCZONE NA OPAKOWANIACH Opakowanie

Bardziej szczegółowo

FABRYCZNE ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO BIURA

FABRYCZNE ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO BIURA FABRYCZNE ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO BIURA SPIS TREŚCI _01 _02 _03 _04 _05 _06 _07 _08 Wstęp Zasady podstawowe Energia Papier Woda Transport Recycling Plan zdjęciowy.............................................

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w BOŚ Banku

Dobre praktyki w BOŚ Banku 7 grudnia 2012 r. Bank Ochrony Środowiska Grażyna Kasprzak ekspert ds. inżynierii środowiska Dobre praktyki w BOŚ Banku Zielone Biuro Zielone standardy w biznesie, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska,

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Bartłomiej Fydryszewski

mgr inż. Bartłomiej Fydryszewski mgr inż. Bartłomiej Fydryszewski CZYM SIĘ ZAJMIEMY? Odpady opakowaniowe, Zachowania konsumenckie, Ekoznaki, Zdobienie własnej ekotorby. CO TO JEST OPAKOWANIE? wytwór o określonej konstrukcji, którego zadaniem

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU:

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 31 stycznia 2012 r. dr Justyna Szumniak-Samolej Samolej mgr Maria Roszkowska-Śliż 6. BIZNES A ŚRODOWISKO PODSTAWOWE ZAŁOŻENIE

Bardziej szczegółowo

Przykładowe znaki w Unii Europejskiej i w Polsce. Produkcja ekologiczna UE

Przykładowe znaki w Unii Europejskiej i w Polsce. Produkcja ekologiczna UE Eko-znaki Coraz większą popularność zyskują systemy certyfikacji ekologicznej, których większość jest stworzona przez instytucje pozarządowe a ich stosowanie całkowicie dobrowolne. Ekoznakowanie, to oznaczanie

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Kryteria realizacji standardu zrównoważonego rozwoju Biuro organizacji Organizacja posiadająca swoje biuro lub korzystająca z dowolnego lokalu stara się zapewnić warunki sprzyjające

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty środowiskowe

Certyfikaty środowiskowe Certyfikaty środowiskowe jako praktyczna realizacja zasad zrównoważonego rozwoju Gdynia, 23.05.2013 Agenda 1. O Fundacji Partnerstwo dla Środowiska 2. Program Czysty Biznes 3. Zielone Biuro 4. Przyjazny

Bardziej szczegółowo

Efektywnośd ekologiczna małych i mikroprzedsiębiorstw w Krakowie

Efektywnośd ekologiczna małych i mikroprzedsiębiorstw w Krakowie Efektywnośd ekologiczna małych i mikroprzedsiębiorstw w Krakowie Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

Bardziej szczegółowo

Podarujmy naszym dzieciom. czysty świat

Podarujmy naszym dzieciom. czysty świat Podarujmy naszym dzieciom czysty świat MINIMALIZACJA ODPADÓW EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE SUROWCÓW ZRÓWNOWAŻONA GOSPO- DARKA ZASOBAMI LEŚNYMI OGRANICZANIE EMISJI DWUTLENKU WĘGLA TROSKA O DOBRO SPOŁECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

OFICJALNY ZNAK EKOLOGICZNY W POLSCE - ZNAK EKO

OFICJALNY ZNAK EKOLOGICZNY W POLSCE - ZNAK EKO Znaki ekologiczne Lp Znak Opis 1 OFICJALNY ZNAK EKOLOGICZNY W POLSCE - ZNAK EKO, przyznawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji dla produktów przemysłowych. PCBC przyznaje Znak EKO polskim i zagranicznym

Bardziej szczegółowo

Gospodarka o obiegu zamkniętym. wad ale trudne do pełnego wdrożenia. Konferencja POWER RING. rozwiązanie co do zasady pozbawione

Gospodarka o obiegu zamkniętym. wad ale trudne do pełnego wdrożenia. Konferencja POWER RING. rozwiązanie co do zasady pozbawione Konferencja POWER RING Gospodarka o obiegu zamkniętym rozwiązanie co do zasady pozbawione wad ale trudne do pełnego wdrożenia Warszawa, 15 grudnia 2016 r. Komisja Europejska przyjęła 2 grudnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekologiczny znaczy trendy Czy opłaca się być eko? Paweł Bartoszczuk Akademia Ekonomiczna w Katowicach 8 marca 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie żywności ekologicznej. Renata Lubas

Oznakowanie żywności ekologicznej. Renata Lubas Oznakowanie żywności ekologicznej Renata Lubas Postawy polskich konsumentów wobec żywności ekologicznej Postawy polskich konsumentów wobec żywności ekologicznej Motywy zakup żywności ekologicznaj walory

Bardziej szczegółowo

DBAMY O CIEBIE DBAMY O ŚWIAT

DBAMY O CIEBIE DBAMY O ŚWIAT DBAMY O CIEBIE DBAMY O ŚWIAT ZAANGAŻOWANIE DLA ŚRODOWISKA Woda jest jednym z najcenniejszych zasobów Ziemi i jednocześnie naszym głównym produktem. Dlatego jesteśmy wysoce świadomi tego, jak ważna jest

Bardziej szczegółowo

Zbieraj z nami zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie!

Zbieraj z nami zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie! Zbieraj z nami zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie! W numerze: 2-3 4 Zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym Eko-Marsz 5 I Ty naładuj się pozytywnie

Bardziej szczegółowo

Wykraczamy poza horyzont...

Wykraczamy poza horyzont... Wykraczamy poza horyzont... Odpady NASZ wspólny problem ODPADY- wszystkie nieprzydatne substancje i przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.

Bardziej szczegółowo

Ekoetykietowanie Ekoznakowanie Ekolabeling

Ekoetykietowanie Ekoznakowanie Ekolabeling Ekoetykietowanie Ekoznakowanie Ekolabeling Certyfikacja jest postępowaniem, w którym niezależna strona trzecia udziela pisemnego zapewnienia, że proces/produkt/usługa spełnia specyficzne wymagania. Ekoetykietę

Bardziej szczegółowo

Badania opinii publicznej dotyczące oszczędzania energii

Badania opinii publicznej dotyczące oszczędzania energii Badania opinii publicznej dotyczące oszczędzania energii dla Ministerstwa Środowiska 1975 Problemy zagrożenia i ochrony środowiska naturalnego w opinii publicznej Pozytywne oceny środowiska naturalnego

Bardziej szczegółowo

Mówimy NIE bezmyślnym zakupom budujemy społeczeństwo recyklingu

Mówimy NIE bezmyślnym zakupom budujemy społeczeństwo recyklingu Mówimy NIE bezmyślnym zakupom budujemy społeczeństwo recyklingu PREZENTACJĘ OPRACOWAŁA: KAMILA MARCZAK Co to są odpady opakowaniowe? wszystkie opakowania, w tym opakowania wielokrotnego użytku wycofane

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna szkoła, nowoczesny świat uczy, jak dbać o środowisko, w którym żyjemy

Nowoczesna szkoła, nowoczesny świat uczy, jak dbać o środowisko, w którym żyjemy Nowoczesna szkoła, nowoczesny świat uczy, jak dbać o środowisko, w którym żyjemy Jak nauczyć dzieci tego, by dbały o przyrodę, by myślały odpowiedzialnie i globalnie o przyszłości świata, jak chronić dalsze

Bardziej szczegółowo

Czym jest certyfikat BREEAM?

Czym jest certyfikat BREEAM? Czym jest certyfikat BREEAM? BREEAM jest jedną z najpopularniejszych metod oceny budynków pod względem proekologicznych rozwiązań i budownictwa odpowiedzialnego społecznie. Stworzony przez BRE (Building

Bardziej szczegółowo

Recykling moda czy konieczność? Zadbaj o środowisko w gminie, w domu i w szkole. Marta Szczecińska, Kielce 2013 r.

Recykling moda czy konieczność? Zadbaj o środowisko w gminie, w domu i w szkole. Marta Szczecińska, Kielce 2013 r. Recykling moda czy konieczność? Zadbaj o środowisko w gminie, w domu i w szkole Marta Szczecińska, Kielce 2013 r. Światowe trendy: trash art, moda recyklingowa i upcycling Fakty Każdy mieszkaniec Polski

Bardziej szczegółowo

Deklaracja grupy przedsiębiorstw winkler w sprawie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Deklaracja grupy przedsiębiorstw winkler w sprawie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Deklaracja grupy przedsiębiorstw winkler w sprawie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Stan na: sierpień 2016 Christian Winkler GmbH & Co. KG Leitzstraße 47 D-70469 Stuttgart Telefon: +49 711 85999-0

Bardziej szczegółowo

Nieznane życie. tworzyw sztucznych

Nieznane życie. tworzyw sztucznych Nieznane życie tworzyw sztucznych Dlaczego dzisiaj wiele produktów jest pakowanych w opakowania z tworzyw sztucznych? Co powinniśmy zrobić ze zużytymi opakowaniami? Tworzywa sztuczne mają wartość W fazie

Bardziej szczegółowo

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Od 10 lat działamy na rynku, starając się utrzymywać wysoką pozycję, zarówno na polu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Współpracujemy z najlepszymi producentami,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Ekocertyfikaty rola i korzyści w turystyce i biznesie Agnieszka Pabis Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Kielce, kwiecień 2015 r. FUNDACJA PARTNERSTWO DLA ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w Z.F. POLPHARMA. maj 2015

Dobre praktyki w Z.F. POLPHARMA. maj 2015 Dobre praktyki w Z.F. POLPHARMA maj 2015 Agenda O firmie 80 lat tradycji Zielony proces - poprawa efektywności produkcyjnej Wszyscy na rowery i Zielony bilet - zrównoważony transport Zielony Tydzień -

Bardziej szczegółowo

Do kogo skierowana jest oferta?

Do kogo skierowana jest oferta? Zielone Biuro 4 Do kogo skierowana jest oferta? Prowadzenie biznesu w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju pozwala nie tylko zredukować negatywny wpływ na środowisko naturalne, ale również przyczynia

Bardziej szczegółowo

1. Logo 2. Kody 3. Pojemniki na odpady 4. Co nam daje segregacja śmieci 5. Co robić z odpadami 6. Składowanie 7. Utylizacja 8. Kompostowanie 9.

1. Logo 2. Kody 3. Pojemniki na odpady 4. Co nam daje segregacja śmieci 5. Co robić z odpadami 6. Składowanie 7. Utylizacja 8. Kompostowanie 9. 1. Logo 2. Kody 3. Pojemniki na odpady 4. Co nam daje segregacja śmieci 5. Co robić z odpadami 6. Składowanie 7. Utylizacja 8. Kompostowanie 9. Recykling 10. Zgnieć butelkę 11. Czy wiesz że 12. Używamy

Bardziej szczegółowo

Kampania edukacyjna "Każdy stopień ma znaczenie" - Nawet o 46% można obniżyć rachunki za ogrzewanie w mieszkaniu

Kampania edukacyjna Każdy stopień ma znaczenie - Nawet o 46% można obniżyć rachunki za ogrzewanie w mieszkaniu Kampania edukacyjna "Każdy stopień ma znaczenie" - Nawet o 46% można obniżyć rachunki za ogrzewanie w mieszkaniu W ramach kampanii edukacyjnej "Każdy stopień ma znaczenie" przeprowadzonej przez SMG/KRC

Bardziej szczegółowo

CZY ZASYPIĄ NAS ŚMIECI? CZĘŚĆ II

CZY ZASYPIĄ NAS ŚMIECI? CZĘŚĆ II 5 CZY ZASYPIĄ NAS ŚMIECI? CZĘŚĆ II CELE OGÓLNE: zrozumienie roli człowieka w środowisku przyrodniczym poznanie zagrożeń dla środowiska ze strony człowieka uświadomienie własnej odpowiedzialności za stan

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny"

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny LED Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny" oraz Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla

Bardziej szczegółowo

USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. Wyk. Maria Anna Wiercińska

USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. Wyk. Maria Anna Wiercińska USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Wyk. Maria Anna Wiercińska SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE POJĘCIA Odpady opakowaniowe Gospodarka odpadami opakowaniowymi

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WSTĘPNY ( ŚRODOWISKOWY ) SZKOŁY DLA EKOROZWOJU

PRZEGLĄD WSTĘPNY ( ŚRODOWISKOWY ) SZKOŁY DLA EKOROZWOJU PRZEGLĄD WSTĘPNY ( ŚRODOWISKOWY ) SZKOŁY DLA EKOROZWOJU SZKOŁA: Miejscowość: Data: Autor: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska ul. Św. Krzyża 5/6, 31 028 Kraków Tel./fax.: (012) 430 24 43, e mail: biuro@epce.org.pl

Bardziej szczegółowo

Region płocki, Kujaw i Ziemi Kutnowskiej regionem świadomych ekologicznie

Region płocki, Kujaw i Ziemi Kutnowskiej regionem świadomych ekologicznie Region płocki, Kujaw i Ziemi Kutnowskiej regionem świadomych ekologicznie dr Maria Palińska 1 Cele projektu Zrozumienie zasady zrównoważonego rozwoju, wykształcenie wśród społeczeństwa pro-środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Przedsiębiorstwo

Akademia Młodego Ekonomisty. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Przedsiębiorstwo Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne Edyta Polkowska Uniwersytet w Białymstoku 7 listopada 2013 r. Przedsiębiorstwo Podmiot gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe cele EU Kielce, 27 luty 2013

Podstawowe cele EU Kielce, 27 luty 2013 1 Nowe aspekty systemu zbierania i zagospodarowywania pokonsumpcyjnych odpadów opakowaniowych w świetle polskich zmian legislacyjnych -rola i odpowiedzialnośćproducenta w organizacji zbierania i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja metodyki zajęć edukacyjnych oraz jej wykorzystanie w procesie dydaktycznym

Prezentacja metodyki zajęć edukacyjnych oraz jej wykorzystanie w procesie dydaktycznym Prezentacja metodyki zajęć edukacyjnych oraz jej wykorzystanie w procesie dydaktycznym Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

EKOZNAKOWANIE czyli krótko EKOETYKIETACH

EKOZNAKOWANIE czyli krótko EKOETYKIETACH EKOZNAKOWANIE czyli krótko EKOETYKIETACH W ciągu ostatnich kilkunastu lat pojawiło się wiele inicjatyw mających na celu oznaczanie wyrobów i usług, które spełniają wyŝsze od przeciętnych standardy w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Program Szkoły dla Ekorozwoju realizowany jest w Polsce od 2001r przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska.

Program Szkoły dla Ekorozwoju realizowany jest w Polsce od 2001r przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Program Szkoły dla Ekorozwoju realizowany jest w Polsce od 2001r przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Skierowany jest on do szkół, przedszkoli i społeczności lokalnych w całej Polsce. Cel programu

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu "Miasto Szans - Miasto Zrównoważonego Rozwoju" Trzecia edycja konkursu, 2013 rok.

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu Miasto Szans - Miasto Zrównoważonego Rozwoju Trzecia edycja konkursu, 2013 rok. Formularz zgłoszeniowy do Konkursu "Miasto Szans - Miasto Zrównoważonego Rozwoju" Trzecia edycja konkursu, 2013 rok. Przez zrównoważony rozwój rozumie się taki rozwój społecznogospodarczy, w którym następuje

Bardziej szczegółowo

postawy mieszkańców woj. śląskiego wobec ekologii

postawy mieszkańców woj. śląskiego wobec ekologii postawy mieszkańców woj. śląskiego wobec ekologii wyniki badania sondażowego Katowice, styczeń 2013 www.bcmm.com.pl WSTĘP Metodologia badawcza: sondaż wśród mieszkańców województwa śląskiego, przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Odpady, segregacja, recykling. Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią Kwidzyn 2012

Odpady, segregacja, recykling. Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią Kwidzyn 2012 Odpady, segregacja, recykling Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią Kwidzyn 2012 Obecnie świat jest pokryty odpadami, coraz więcej kupujemy i coraz więcej wyrzucamy. Ilość odpadów rośnie wprost

Bardziej szczegółowo

Lokalny ekorozwój. Patrycja Bancerz Aleksandra Rudzińska

Lokalny ekorozwój. Patrycja Bancerz Aleksandra Rudzińska Lokalny ekorozwój { Patrycja Bancerz Aleksandra Rudzińska Spis treści 1. Charakterystyka środowiska Gminy Adamów 2. Ekorozwój w naszej Gminie: Segregacja śmieci Zbiórki makulatury Sprzątanie świata Zbiórka

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna CZA Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Czarnkowa" oraz "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

Rola przedsiębiorców, administracji samorządowej, szkół w kształtowaniu postaw ekologicznych społeczeństwa.

Rola przedsiębiorców, administracji samorządowej, szkół w kształtowaniu postaw ekologicznych społeczeństwa. Rola przedsiębiorców, administracji samorządowej, szkół w kształtowaniu postaw ekologicznych społeczeństwa. dr Maria Palińska Mówimy NIE bezmyślnym zakupom budujemy społeczeństwo recyklingu Dofinansowano

Bardziej szczegółowo

CSR szansą rozwoju Polskiej Korporacji Recyklingu (PKR) Witold Chemperek

CSR szansą rozwoju Polskiej Korporacji Recyklingu (PKR) Witold Chemperek CSR szansą rozwoju Polskiej Korporacji Recyklingu (PKR) Witold Chemperek Wiceprezes Zarządu Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o. jest wiodącym w regionie Zakładem Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Czysta Turystyka. - nowe wyzwania i możliwości dla branży hotelarskiej

Czysta Turystyka. - nowe wyzwania i możliwości dla branży hotelarskiej - nowe wyzwania i możliwości dla branży hotelarskiej Aleksandra Pacułt Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Seminarium Eko-Hotel Gdańsk, 17.06.10 1. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. 2. Certyfikat Czysta

Bardziej szczegółowo

Mówimy NIE bezmyślnym zakupom budujemy społeczeństwo recyklingu Dofinansowano ze Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Mówimy NIE bezmyślnym zakupom budujemy społeczeństwo recyklingu Dofinansowano ze Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dofinansowano ze Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Niemal każdego dnia jesteśmy na zakupach. Nabywamy towary do codziennej egzystencji jak i takie, które uprzyjemniają

Bardziej szczegółowo

mgr Joanna Fydryszewska koordynator projektu

mgr Joanna Fydryszewska koordynator projektu mgr Joanna Fydryszewska koordynator projektu Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej WŁOCŁAWSKIE C E N T R U M EKOLOGICZNEJ Dofinansowano ze środków Narodowego

Bardziej szczegółowo

"MOJA CZYSTA GMINA - KONKURS EKOLOGICZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY MIEDZICHOWO" Regulamin konkursu

MOJA CZYSTA GMINA - KONKURS EKOLOGICZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY MIEDZICHOWO Regulamin konkursu "MOJA CZYSTA GMINA - KONKURS EKOLOGICZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY MIEDZICHOWO" Regulamin konkursu I. Cel: Do podstawowych celów i zamierzeń organizowanego konkursu należą: aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie ekologiczne produktów i opakowań wybrane ekoznaki

Oznakowanie ekologiczne produktów i opakowań wybrane ekoznaki Oznakowanie ekologiczne produktów i opakowań wybrane ekoznaki Opracowanie z cyklu "Popularyzacja wiedzy" Małgorzata Szymańska-Brałkowska Małgorzata Z. Wiśniewska Ewa Malinowska Wydawca: Zakład Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć - 45 min. Cel ogólny zajęć: Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów z zakresu gospodarki odpadami.

Scenariusz zajęć - 45 min. Cel ogólny zajęć: Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów z zakresu gospodarki odpadami. Scenariusz zajęć - 45 min Grupa wiekowa: Gimnazjum Temat: Koniec z górami odpadów Cel ogólny zajęć: Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów z zakresu gospodarki odpadami. Cele szczegółowe: Uczeń:

Bardziej szczegółowo

konferencja Gospodarka odpadami - szanse, zagrożenia i nowe technologie Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO Poznań, 25-26 listopada 2009

konferencja Gospodarka odpadami - szanse, zagrożenia i nowe technologie Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO Poznań, 25-26 listopada 2009 konferencja Gospodarka odpadami - szanse, zagrożenia i nowe technologie Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO Poznań, 25-26 listopada 2009 Małgorzata Małochleb Związek Stowarzyszeń Polska Zielona

Bardziej szczegółowo

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Pomiar wpływu społecznego i ekologicznego wspólna odpowiedzialność biznesu i NGO Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 Opracowanie: Magdalena Stobienia Zatwierdził: Marzec 2014 I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Funkcjonalnośd umożliwienie dokonania ogólnej, a jednocześnie całościowej oceny (samooceny) zaangażowania społecznego firmy we wszystkich obszarach,

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej integruje dotychczasowe zadania Jednostek Samorządu

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Załącznik 2 Numer karty BAS Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów Sandomierski" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowanie: Magdalena Walkusz Inspektor ds. ochrony środowiska Anna Lasota Żabińska Podinspektor

Bardziej szczegółowo

STENA SOLUTIONS Optymalizacja Kompleksowej Gospodarki Odpadami (Total Waste Management)

STENA SOLUTIONS Optymalizacja Kompleksowej Gospodarki Odpadami (Total Waste Management) 1 STENA SOLUTIONS Optymalizacja Kompleksowej Gospodarki Odpadami (Total Waste Management) Stena Solutions nasze podejście do Total Waste Management Gospodarka odpadami profilowana według specyfiki branż

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Rola zielonych szkół w promocji obszarów Natura dr Maria Palińska Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej

Rola zielonych szkół w promocji obszarów Natura dr Maria Palińska Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej Rola zielonych szkół w promocji obszarów Natura 2000 dr Maria Palińska Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej www.wcee.org.pl Konferencja pn. Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000 Walory przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Czy bycie EKO to domena wyłącznie nowo realizowanych biurowców? Listopad 2016

Czy bycie EKO to domena wyłącznie nowo realizowanych biurowców? Listopad 2016 Czy bycie EKO to domena wyłącznie nowo realizowanych biurowców? Listopad 2016 Preferencje najemców względem biura 2 Preferencje najemców względem biura 3 EKO co oznacza w branży budowalnej? EKO to sposób

Bardziej szczegółowo

SILVER.

SILVER. SILVER www.armstrongsufity.pl Cradle to Cradle (C2C) - Od kołyski z powrotem do kołyski - przyszłością zrównoważony rozwój Cradle to Cradle czyli Od kołyski z powrotem do kołyski, to innowacyjna koncepcja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

Interaktywna. w kontekście nowoczesnego odbiorcy

Interaktywna. w kontekście nowoczesnego odbiorcy Interaktywna edukacja ekologiczna w kontekście nowoczesnego odbiorcy Karolina Kulicka dyrektor Departament Edukacji Ekologicznej Misja Ministerstwa Środowiska Ministerstwo Środowiska, poprzez współtworzenie

Bardziej szczegółowo

Sposób realizacji (kolejność działań)

Sposób realizacji (kolejność działań) I. Ograniczenie zanieczyszczeń wody i gleby. Cel Lp. Zadanie Aspekt Zestawienie celów i zadań oraz program realizacji zadań od 1.09.2016 do Jednostka Organizacyjna: Gimnazjum Nr 3 im. Augustyna Weltzla

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia Europa Doświadczenia polskich podmiotów w programie IEE

Inteligentna Energia Europa Doświadczenia polskich podmiotów w programie IEE Inteligentna Energia Europa Doświadczenia polskich podmiotów w programie IEE Joanna Ogrodniczuk Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Historia: SAVE, ALTENER,

Bardziej szczegółowo

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma Strategia Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma 2015 2018 STRATEGIA CSR GRUPY POLPHARMA W swojej działalności kierujemy się wartościami etycznymi i ustanowionymi standardami etycznego postępowania.

Bardziej szczegółowo

TAURON EKO Biznes. produkt szyty na miarę. Małgorzata Kuczyńska Kierownik Biura Produktów Rynku Biznesowego

TAURON EKO Biznes. produkt szyty na miarę. Małgorzata Kuczyńska Kierownik Biura Produktów Rynku Biznesowego produkt szyty na miarę Małgorzata Kuczyńska Kierownik Biura Produktów Rynku Biznesowego Warsztaty energetyczne 2013 Idea produktu Propozycja współpracy Idea produktu Zamiarem TAURON Sprzedaż jest propagowanie

Bardziej szczegółowo

Zielone Zamówienia Publiczne GPP Green Public Procurement

Zielone Zamówienia Publiczne GPP Green Public Procurement Zielone Zamówienia Publiczne GPP Green Public Procurement Clayton Reklewski Louis-Jean KAPE S.A. 2012-10-15 2012-10-18 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Definicja Zielonych zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

TME a Środowisko. Co dobrego robimy by chronić nasze środowisko???

TME a Środowisko. Co dobrego robimy by chronić nasze środowisko??? TME a Środowisko Co dobrego robimy by chronić nasze środowisko??? Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem dotyczącym ochrony środowiska w TME. Mamy nadzieję, że prezentacja przybliży Wszystkim co

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w układzie zamkniętym, segregacja u źródła, recykling i nowe technologie.

Gospodarka odpadami komunalnymi w układzie zamkniętym, segregacja u źródła, recykling i nowe technologie. Gospodarka odpadami komunalnymi w układzie zamkniętym, segregacja u źródła, recykling i nowe technologie. Stan dzisiejszy oraz plany na przyszłość w Związku Gmin Zagłębia Miedziowego Emilian Stańczyszyn

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku marzec 2015 Nowy

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność społeczna i środowiskowa czyli zielony CSR. Rekopol Organizacja Odzysku S.A. Warszawa 2012

Odpowiedzialność społeczna i środowiskowa czyli zielony CSR. Rekopol Organizacja Odzysku S.A. Warszawa 2012 Odpowiedzialność społeczna i środowiskowa czyli zielony CSR Rekopol Organizacja Odzysku S.A. Warszawa 2012 Stan faktyczny Edukacja ekologiczna Polacy Badanie TNS OBOP na zlecenie przedstawicielstwa Komisji

Bardziej szczegółowo

CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy

CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy Płock, 27.02.2013 Czym jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu? Forum Odpowiedzialnego Biznesu Od 2000 rok podejmujemy

Bardziej szczegółowo

Czym jest rozwój zrównowaŝony

Czym jest rozwój zrównowaŝony Rozwój zrównowaŝony Millenimacje Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2010 r. www.polskapomoc.gov.pl Czym jest rozwój zrównowaŝony

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE ZIELONEJ GOSPODARKI doświadczenia międzynarodowe

MONITOROWANIE ZIELONEJ GOSPODARKI doświadczenia międzynarodowe URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU MONITOROWANIE ZIELONEJ GOSPODARKI doświadczenia międzynarodowe Dorota Wyszkowska Anna Rogalewska Białowieża, 4 6 grudzień 2013 Zielona gospodarka na forum międzynarodowym

Bardziej szczegółowo

Drugie rzeczy życie. Traktor jak żywy! Instrukcja na familyfun.go.com (źródło: http://zycierzeczy.pl/zabawka-z-butelek-pet.html)

Drugie rzeczy życie. Traktor jak żywy! Instrukcja na familyfun.go.com (źródło: http://zycierzeczy.pl/zabawka-z-butelek-pet.html) Drugie rzeczy życie Plastikowe butelki, puszki, kartony, kawałki starych mebli... Choć wydawałoby się, że do niczego się już nie przydadzą, z tych materiałów wciąż można zrobić coś niezwykłego. Bawiąc

Bardziej szczegółowo

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT Seminarium Informacyjno-promocyjne projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. Zmiany wzorców produkcji i konsumpcji w świetle

Bardziej szczegółowo

Pojęcie Ekojazdy Eco-Driving

Pojęcie Ekojazdy Eco-Driving Ekojazda Pojęcie Ekojazdy Eco-Driving jest nurtem edukacyjnym i świadomość zainicjowanym w celu dostarczenia użytkownikom dróg porad i zasad, które pokazują, że regularne przeglądy pojazdu połączone ze

Bardziej szczegółowo

Zielone Biuro. - Zielone Standardy w Biznesie. Copyright by Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

Zielone Biuro. - Zielone Standardy w Biznesie. Copyright by Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Zielone Biuro - Zielone Standardy w Biznesie Aleksandra Pacułt Kraków, 7.12.2012 Certyfikat Zielone Biuro Certyfikat wyróżnia instytucje, firmy i organizacje podejmujące działania na rzecz ograniczania

Bardziej szczegółowo

Eko-biuro TOMRAD N.O.K.U. Zaakceptowany 2015.02.28

Eko-biuro TOMRAD N.O.K.U. Zaakceptowany 2015.02.28 Eko-biuro w TOMRAD N.O.K.U. Zaakceptowany 2015.02.28 Spis treści 1. Wstęp... 3 3. Szkolenia... 8 4. Papier... 8 5. Recycling... 9 6. Woda... 9 7. Powietrze... 9 8. Energia... 10 9. Odpady... 10 10. Materiały

Bardziej szczegółowo

Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków. Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r.

Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków. Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r. Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r. W 1906 roku władze Miasta Krakowa powołały Miejski Zakład Oczyszczania, który dał

Bardziej szczegółowo

Zasady gospodarki odpadami w Polsce

Zasady gospodarki odpadami w Polsce Zasady gospodarki odpadami w Polsce Poznań, dnia 23 września 2010 r. Beata Kłopotek Beata Kłopotek Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Filary gospodarki odpadami Technika,

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA SKUTECZNEJ EDUKACJI

ŹRÓDŁA SKUTECZNEJ EDUKACJI ŹRÓDŁA SKUTECZNEJ EDUKACJI Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła 90-602 Łódź, ul. Zielona 27 tel. 042 632 03 11, kom. 507 575 535 www.zrodla.org www.zieloneszkoly.pl Edukacja ekologiczna - Ośrodek Edukacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 Spis treści I. Cel i zakres opracowania... 3 1. Cel opracowania... 3 2. Zakres opracowania... 3 II. Informacje podstawowe... 3 1.

Bardziej szczegółowo