MONITOR księgowego nr 17(261) dodatek internetowy nr 9. Sponsoring w podatkach i księgach rachunkowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITOR księgowego nr 17(261) 1.09.2014. dodatek internetowy nr 9. Sponsoring w podatkach i księgach rachunkowych"

Transkrypt

1 MONITOR księgowego nr 17(261) dodatek internetowy nr 9 Temat na czasie Sponsoring w podatkach i księgach rachunkowych Co to jest sponsoring Sponsoring nie jest darowizną Sponsoring w VAT Opodatkowanie usług reklamowych sponsorowanego Problemy z rozliczeniem podatkowym sponsora Opodatkowanie VAT sponsora Sponsoring w podatkach dochodowych Wartość świadczeń Sponsoring jako reklama Sponsoring nie jest reprezentacją Barter Przychody sponsorowanego Obowiązki płatnicze i informacyjne Sponsoring zamiast darowizny rekomendacje Sponsoring w księgach rachunkowych września października r. r. dodatek do MONITORA Dodatek księgowego do Mk nr nr 20(240) ISSN (261)

2 2 sponsoring w podatkach i księgach rachunkowych Sponsoringwpodatkachiksięgach rachunkowych na rynku funkcjonuje wiele podmiotów, które z założenia tworzone są w innych celach niż wykonywanie działalności gospodarczej. są to m.in. kluby sportowe, fundacje, stowarzyszenia. Środki na swoją działalność pozyskują one m.in. od sponsorów. w tym celu zawierają umowy tzw. sponsoringu. Sponsoring jest umową, która pomimo swojej popularności cały czas nie została uregulowana w przepisach prawa cywilnego, czyli mieści się w grupie tzw. umów nienazwanych. Umowy nienazwane (w tym sponsoring) funkcjonują w oparciu o ogólną zasadę zapisaną w art Kodeksu cywilnego (tzw. zasadę swobody umów). Zgodnie z powołanym przepisem strony mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania. Istotne jest tylko to, by treść lub cel takiej umowy nie były sprzeczne z: właściwością (naturą) danej umowy, ustawą, zasadami współżycia społecznego. We wskazanej regulacji Kodeksu cywilnego została zapisana podwójna wolność kontraktowania, a mianowicie: swoboda zawierania umów oraz swoboda kształtowania treści umowy. Cotojestsponsoring Ze względu na brak przepisów prawnych normujących zasady funkcjonowania sponsoringu pewne reguły jego funkcjonowania zostały wypracowane przez praktykę gospodarczą. Zarówno w literaturze, jak i w praktyce sponsoring określany jest jako świadczenie wykonywane przez sponsora, najczęściej będącego podmiotem gospodarczym, na rzecz innego podmiotu (sponsorowanego) patrz ramka. W zamian sponsorowany jest zobowiązany do reklamowania, promowania sponsora lub jego produktów (odpowiednio towarów lub usług), informowania o samym sponsoringu i sponsorze. Co ważne, według takich zwyczajów gospodarczych sponsoring jest umową wzajemnie zobowiązującą, a nie jest umową jednostronną, w ramach której sponsor przekazywałby sponsorowanemu świadczenie nieodpłatnie. owe obowiązki stron umowy sponsoringu przedstawia tabela. owe obowiązki sponsora owe obowiązki sponsorowanego 1 2 W praktyce najczęściej sponsor zobowiązuje się do przekazania na rzecz sponsorowanego: określonej kwoty pieniędzy na organizację imprezy lub realizowanie celów statutowych przez sponsorowanego, lub W praktyce obowiązki sponsorowanego najczęściej sprowadzają się do: zamieszczenia nazwy sponsora na rozpowszechnianej liście sponsorów, ulotkach, plakatach, lub

3 sponsoring w podatkach i księgach rachunkowych sprzętu mającego służyć realizacji zadań przez sponsorowanego (np. sprzętu medycznego dla szpitala, sprzętu sportowego dla klubu sportowego), lub towarów na nagrody w grach, konkursach itp., lub usług mających służyć sponsorowanemu do realizacji określonych celów (najczęściej statutowych). zamieszczenia tablic reklamowych w widocznym miejscu (np. w czasie koncertu na scenie, w czasie zawodów na stadionie itp.), lub publikacji podziękowań, rozpowszechniania informacji o sprzedawanych towarach lub usługach świadczonych przez sponsora, lub używania sprzętu, ubrań itp. z logo sponsora (np. koszulek sportowców z logo sponsora) Oczywiście tak jak w przypadku zestawienia świadczeń sponsora, tak i w katalogu czynności wykonywanych przez sponsorowanego zostały zamieszczone tylko przykładowe sposoby definiowania obowiązków nakładanych poprzez umowę sponsoringu na sponsorowanego. Poniżej przedstawiamy przykładową treść umowy sponsoringu. Wzór umowy sponsoringu Umowa sponsoringu zawarta w dniu. w pomiędzy:.... z siedzibą... wpisanym do KRS zwanym w treści umowy Sponsorem, 2. a: z siedzibą wpisanym do KRS zwanym w treści umowy Sponsorowanym. 1 Poprzez postanowienia umowy strony określają warunki sponsoringu świadczonego przez Sponsora na rzecz Sponsorowanego. 2 Sponsor zobowiązuje się do przekazania na rzecz Sponsorowanego kwoty... zł (słownie:...); kwota taka zostanie wpłacona na rachunek Sponsorowanego o nr w terminie do dnia r. 3 W zamian za otrzymaną kwotę Sponsorowany zobowiązuje się do spełnienia świadczenia wzajemnego polegającego na: września 2014 r. Dodatek do Mk nr 17(261)

4 4 sponsoring w podatkach i księgach rachunkowych Wartość świadczenia wykonywanego przez Sponsorowanego (kwota brutto) równa jest kwocie wskazanej w 2 niniejszej umowy Każda ze stron wyznaczy osobę odpowiedzialną za realizację umowy i przekaże dane przedstawiciela drugiej stronie w formie pisemnej. Wskazanie przedstawiciela nastąpi nie później niż do dnia Do dnia... Sponsor przekaże Sponsorowanemu dane niezbędne do wykonania usługi reklamowej świadczonej przez Sponsorowanego Strony zobowiązują się do wykonywania ciążących na nich obowiązków z należytą starannością, wzajemnego poszanowania swoich interesów i udzielania sobie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania postanowień umowy. 2. W trakcie obowiązywania niniejszej umowy strony zobowiązują się do powstrzymania się od podejmowania działań, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na interes drugiej strony. 6 Strony zobowiązują się do dochowania tajemnicy co do treści niniejszej umowy. Zarówno w trakcie obowiązywania umowy, jak i po jej zakończeniu strony nie będą przekazywały podmiotom trzecim zawartych w nich postanowień oraz informacji (innych niż powszechnie znane) uzyskanych w ramach realizacji umowy Umowa zawarta jest na czas określony od dnia jej podpisania do.. 2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę w każdym czasie z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. 3. Zmiany i wypowiedzenie umowy winny być sporządzone w formie pisemnej. 8 Sponsorowany oświadcza, że jest podatnikiem VAT i wystawi fakturę potwierdzającą wykonanie na rzecz Sponsora usługi reklamowej. 9 W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 10 Spory pomiędzy stronami rozstrzyga właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd dla siedziby Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Sponsor... Sponsorowany.

5 sponsoring w podatkach i księgach rachunkowych 5 Sponsoringniejestdarowizną Należy podkreślić, że właśnie z uwagi na odpłatny (wzajemny) charakter sponsoringu musi on być odróżniony od darowizny. Niestety, podatnicy bardzo często utożsamiają sponsoring z darowizną. Jest to jednak niedopuszczalne właśnie ze względu na to, że sponsoring nie jest umową jednostronnie zobowiązującą. Tym, co w sposób jednoznaczny odróżnia sponsoring od darowizny, jest właśnie ów dwustronny charakter świadczeń. Zawierając umowę darowizny, darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku (art Kodeksu cywilnego). Istotą umowy darowizny jest więc jej jednostronny charakter (umowa jednostronnie zobowiązująca). Darczyńca nie ma prawa żądać, ani nawet oczekiwać, że obdarowany zachowa się w konkretny sposób a tym bardziej, że wykona na jego rzecz jakiekolwiek świadczenie. Jest to całkowicie inna sytuacja niż przy sponsoringu. W przypadku sponsoringu obie strony są zobowiązane do wykonania świadczenia. Dokonując w konkretnym przypadku rozstrzygnięcia, z jakim stosunkiem prawnym mamy do czynienia, należy ustalić, jakie są obowiązki stron, i czy obie są zobligowane do wykonania jakiegoś świadczenia. Należy przy tym pamiętać, że o charakterze umowy nie zadecyduje jej tytuł (nazwa), lecz treść. Firma X zawarła z gminą umowę darowizny, w ramach której przekazała na rzecz gminy określoną kwotę. Kwota ta miała być przeznaczona na organizację festynu z okazji dnia miasta. W zamian za takie świadczenie gmina zobowiązała się, że w czasie festynu prowadzący będzie wymieniał firmę X pośród sponsorów (wskazując, że jest ona producentem doskonałej jakości kosmetyków naturalnych). Logo firmy X miało się również znaleźć na scenie głównej, na której będą występowali artyści. Strony uznały umowę za darowiznę. Jednak z uwagi na to, że w zamian za otrzymaną kwotę gmina ma obowiązek wykonać konkretne świadczenia, faktycznie jest to umowa sponsoringu, w ramach której firma X nabywa usługę reklamową. SponsoringwVaT Podatkowe skutki sponsoringu zależą od rodzaju i charakteru świadczenia wykonanego przez sponsora. O ile bowiem w zasadzie istotą sponsoringu jest to, że sponsorowany świadczy usługę reklamową, o tyle działania sponsora mogą być bardziej zróżnicowane. Sponsor w zamian za wykonywaną na jego rzecz usługę reklamową przekazuje sponsorowanemu pieniądze, towary, a czasami świadczy usługi. Sponsorowany Świadczy usługę reklamową Sponsor Przekazuje pieniądze, dostarcza towary lub świadczy usługi 1 września 2014 r. Dodatek do Mk nr 17(261)

6 6 sponsoring w podatkach i księgach rachunkowych Sponsorowany zawsze wykonuje usługę, którą jeżeli jest podatnikiem VAT niekorzystającym ze zwolnienia powinien opodatkować VAT. Opodatkowanie usług reklamowych sponsorowanego W praktyce bardzo często można spotkać się z przypadkami, w których sponsorowani stoją na stanowisku, że jako organizacje non profit nie wykonują działalności gospodarczej, a co za tym idzie nie są podatnikami VAT. Niestety, nie zawsze jest to prawdą, a postawa taka może ściągnąć na sponsorowanego problemy podatkowe. Jeżeli fundacja, stowarzyszenie, klub sportowy, gmina itp. zawierają po kilka, kilkanaście lub więcej umów sponsoringu rocznie, to czy tego chcą, czy nie z całą pewnością wykonują działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu VAT, są podatnikami tego podatku i najczęściej nie mogą już korzystać ze zwolnienia podmiotowego (z uwagi na wysokość obrotów). Skoro tak, to wykonywane przez nich usługi reklamowe sklasyfikowane według PKWiU Usługi reklamowe, pozostałe powinny być obciążone 23% stawką VAT. Należy zastrzec, że bycie podatnikiem VAT nie jest związane z rejestracją podmiotu jako podatnika VAT, tylko z tym, czy spełnia się warunki przewidziane w ustawie podatkowej. Otóż podatnikiem VAT jest każda osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna, samodzielnie wykonująca działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Przy czym, zgodnie z definicją zapisaną w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT: 2. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby natural- ne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Sponsorowany, który na podstawie omawianych przepisów uznawany jest za podatnika i nie korzysta ze zwolnienia od VAT ze względu na osiąganie obrotów nieprzekraczających zł (art. 113 ustawy o VAT), musi: dokonać rejestracji na potrzeby VAT, opodatkować i udokumentować za pomocą faktury VAT świadczoną przez siebie usługę reklamową. Podstawą opodatkowania jest kwota ustalona w umowie jako wartość świadczenia (patrz 3 w zw. z 2 wzoru umowy sponsoringu). Jeżeli wartość świadczenia wykonywanego przez sponsorowanego wyrażona jest w cenie brutto, to przy obliczaniu kwoty netto wartość tę należy pomniejszyć o zawarty w niej VAT.

7 sponsoring w podatkach i księgach rachunkowych 7 Z umowy sponsoringu wynika, że wartość usług wykonywanych przez sponsorowanego na rzecz sponsora wynosi zł (brutto). Podatek należny wyniesie zatem: zł 23/123 = 9349,59 zł. Sponsorowany wystawia fakturę, ujmuje VAT należny w deklaracji i odprowadza do urzędu skarbowego. Problemy z rozliczeniem podatkowym sponsora Gdy sponsorowany błędnie uzna, że nie jest podatnikiem VAT, może pojawić się problem dla sponsora. Sam fakt, że podatnik nie dokonał rejestracji jako podatnik VAT, nie pozbawia jego kontrahentów prawa do rozliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie wykonywanych przez niego świadczeń. Owszem, nabywca skorzysta z takiego uprawnienia dopiero po otrzymaniu faktury. Nie zmienia to jednak faktu, że cały czas ma obiektywne prawo do rozliczenia VAT. Problem w tym, że skoro VAT obiektywnie podlega rozliczeniu, to nie może być kosztem podatkowym. Gdyby zatem sponsor w takiej sytuacji zaliczył do kosztów tę część wartości świadczenia sponsorowanego, która odpowiada kwocie VAT, to doszłoby do zawyżenia kosztów podatkowych. Jeżeli strony nie zastrzegły, że wartość świadczenia sponsorowanego nie zawiera VAT, to jest to cena w kwocie brutto (czyli z ewentualnym podatkiem od towarów i usług). Z umowy sponsoringu wynika, że wartość usług wykonywanych przez sponsorowanego na rzecz sponsora wynosi zł (brutto). Sponsorowany błędnie uznaje, że nie jest podatnikiem VAT. Nie wystawia zatem faktury, nie składa deklaracji i nie odprowadza VAT do urzędu skarbowego. Sponsor zalicza do kosztów podatkowych kwotę zł. Po pewnym czasie sponsorowany koryguje błąd wystawia sponsorowi fakturę, w której wykazuje podatek VAT: zł 23/123 = 9349,59 zł. Kwota 9349,59 zł stanowi dla sponsora podatek naliczony do odliczenia w miesiącu otrzymania faktury lub w jednym z dwóch kolejnych miesięcy. Jednocześnie sponsor powinien skorygować koszty uzyskania przychodów, tj. zmniejszyć koszty o kwotę 9349,59 zł, którą uprzednio zaliczył do kosztów podatkowych. Korekty powinien dokonać na bieżąco w miesiącu, w którym uzyskał prawo do odliczenia (czyli w praktyce w miesiącu otrzymania faktury od sponsorowanego). Opodatkowanie VAT sponsora Po stronie sponsora i jego obowiązku podatkowego w VAT sytuacja jest bardziej czytelna, co nie znaczy, że w praktyce nie są popełniane błędy. Kwestią podstawową jest to, że jeżeli sponsor przekazuje sponsorowanemu pieniądze, to z całą pewnością nie wykonuje czynności opodatkowanej VAT. Inaczej jest w przypadkach, w których sponsor przekazuje sponsorowanemu towary lub świadczy usługi (również przekazuje wartości niematerialne i prawne). Wówczas czynność 1 września 2014 r. Dodatek do Mk nr 17(261)

8 8 sponsoring w podatkach i księgach rachunkowych taka powinna być opodatkowana przez sponsora. Z uwagi na to, że świadczenie sponsora ma charakter odpłatny (o czym wcześniej była mowa) jest to odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług. Świadczenie takie powinno być traktowane jak każda inna sprzedaż dokonywana w warunkach barteru. Firma postanowiła wymienić sprzęt komputerowy. Swój kilkuletni sprzęt chce przekazać szkole. Wartość rynkowa sprzętu to 1000 zł. W przypadku gdy firma podpisze ze szkołą umowę sponsoringu, w ramach której przekaże sprzęt, a szkoła np. określi firmę jako sponsora i zamieści podziękowania w biuletynie wydawanym przez gminę, czynność firmy straci swój jednostronny i nieodpłatny charakter. Firma będzie mogła (w umowie) określić wartość sprzętu wg wartości rynkowej (1000 zł) i opodatkować VAT taką kwotę. Należy pamiętać, że przy sponsoringu z uwagi na jego dwustronny charakter moment powstania obowiązku podatkowego, stawka VAT, podstawa opodatkowania czy sposób dokumentowania powinny być dokonywane według tych samych zasad jak przy pozostałych czynnościach o odpłatnym charakterze. Jeżeli świadczenie sponsora polega na przekazaniu sponsorowanemu towaru (np. przekazaniu koszulek z logo firmy) lub świadczeniu usługi (np. wykonaniu remontu w pracowni komputerowej), mamy do czynienia ze świadczeniami w naturze. W przypadku tego typu świadczeń podstawę opodatkowania VAT sponsor powinien ustalić zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę (w tym przypadku zapłatą będzie wartość usługi reklamowej wykonywanej przez sponsorowanego na rzecz sponsora z tym zastrzeżeniem, że wartość świadczenia sponsora powinna co do zasady odpowiadać wartości świadczenia wykonywanego na rzecz sponsorowanego). W praktyce świadczenia sponsora i sponsorowanego wyznaczające podstawę opodatkowania należy ustalać w wysokości wartości rynkowej danego świadczenia. Sponsor powinien też pamiętać o prawidłowym udokumentowaniu czynności wykonanej na rzecz sponsorowanego (innej niż przekazanie pieniędzy). Czynność taką (jak każdą odpłatną dostawę towaru lub wykonanie usługi) powinien udokumentować fakturą. WaŻNE! ŚwiadczeniesponsoramusibyćpotwierdzonezwykłąfakturąVaT.Niemożebyć potwierdzoneinnymidokumentami. Należy pamiętać, że sponsorowany, który dopełnił obowiązku rejestracji na potrzeby VAT, może rozliczyć na zasadach ogólnych podatek naliczony w fakturze wystawionej przez sponsora. Takie samo uprawnienie przysługuje sponsorowi, któremu sponsorowany przekaże wystawioną przez siebie fakturę.

9 sponsoring w podatkach i księgach rachunkowych 9 Fundacja A podpisała z firmą X umowę sponsoringu. W ramach takiej umowy firma X zobligowała się do przekazania fundacji towarów, które będą wykorzystane jako nagrody w konkursie organizowanym przez fundację. Po wydaniu towarów firma X wystawiła fakturę. Po jej otrzymaniu fundacja, która posiada status zarejestrowanego czynnego podatnika VAT, może rozliczyć VAT wykazany w takim dokumencie. Sponsoringwpodatkachdochodowych Na podstawie umowy sponsoringu sponsorowany wykonuje na rzecz sponsora usługę reklamową, w zamian za co otrzymuje wynagrodzenie bądź to w formie gotówki, bądź też w postaci innych świadczeń (towary, usługi, prawa). Przychody i koszty pojawią się zatem po obu stronach umowy sponsoringu. Dlatego też bardzo ważne jest, aby w umowie łączącej strony zostały wyraźnie określone wartości świadczeń wzajemnych jej stron. Wartość świadczeń W praktyce bardzo często to właśnie zapisy umowy dotyczące wartości świadczeń sponsora i sponsorowanego wyznaczają zarówno kwoty przychodu osiąganego przez każdą ze stron, jak i wartość kosztów podatkowych. Należy jednak podkreślić, że świadczenia stron powinny być ekwiwalentne. Jeżeli wartość świadczenia sponsora przekroczy wartość usługi reklamowej świadczonej przez sponsorowanego, to nadwyżka świadczenia sponsora będzie uznana za darowiznę wyłączoną z kosztów uzyskania przychodów. Potwierdza to interpretacja indywidualna z 29 sierpnia 2013 r., sygn. ITPB1/ /13/PSZ, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w której czytamy: ( ) Gdy umowa zawarta między stronami przewiduje, że w zamian za przekazanie określonych środków pieniężnych, wartości rzeczowych lub świadczeń sponsor MF otrzyma od podmiotu sponsorowanego ekwiwalentne świadczenie wzajemne o charakterze reklamowym, można mówić o tzw. sponsoringu właściwym. Stanowi on w istocie odpłatne nabycie usług reklamowych. Koszty sponsoringu właściwego stanowią wówczas w całości koszty uzyskania przychodów sponsora. W przypadku gdy sponsor nie otrzymuje żadnego świadczenia wzajemnego od podmiotu sponsorowanego, poniesione przez niego wydatki mają charakter darowizny (tzw. sponsoring niewłaściwy). Wówczas należy mieć na względzie postanowienia art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z tym że kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia produktów spożywczych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług, przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej 1 września 2014 r. Dodatek do Mk nr 17(261)

10 10 sponsoring w podatkach i księgach rachunkowych przez te organizacje. Oznacza to w praktyce, iż do kosztów mogą być zaliczone jedynie wydatki stanowiące ekwiwalent za uzyskaną usługę. Możliwa jest również sytuacja, gdy umowa sponsoringu przewiduje co prawda obustronne świadczenia sponsora i sponsorowanego, jednak nie są one ekwiwalentne. Wydatki na sponsoring są wówczas kosztami uzyskania przychodów tylko do wysokości wartości usług reklamowych świadczonych przez sponsorowanego. W pozostałej części powinny być traktowane jak darowizna. ( ) Sponsoring jako reklama Aby sponsor mógł zaliczyć do kosztów wydatki poniesione w związku z umową sponsoringu, usługi wykonywane w zamian na rzecz sponsora muszą zostać poniesione w celu uzyskania przychodu i nie mogą być wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. W praktyce sponsorzy najczęściej podejmują zobowiązania tego rodzaju w zamian za świadczenie usług reklamowych (reklamę logo, wizerunku firmy, jej produktów). Wydatki sponsora o charakterze reklamowym mogą być zaliczane do kosztów na zasadach ogólnych (na podstawie art. 15 ust. 1 updop i odpowiednio art. 22 ust. 1 updof). Należy jednak pamiętać, że to na sponsorze będzie spoczywał obowiązek udowodnienia, że poniesione wydatki służyły celom reklamowym (i nie stanowiły wyłączonej z kosztów darowizny czy reprezentacji). Potwierdza to interpretacja indywidualna z 29 sierpnia 2013 r., sygn. ITPB1/ /13/PSZ, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w której czytamy: MF ( ) Wydatki na szeroko pojmowaną reklamę (promocję) mające charakter stricte reklamowy mogą bowiem być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości, pod warunkiem jednak, że zostaną spełnione przesłanki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. ( ) Wskazać przy tym należy, że to na podatniku spoczywa ciężar dowodu odnośnie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reklamę firmy, zgodnie z zasadą, iż konieczność udowodnienia określonych okoliczności spoczywa na stronie, która wywodzi z nich skutki prawne. Podatnik bowiem musi wykazać, że poniósł koszt celowy i zasadny z punktu widzenia prowadzonej przez siebie działalności. ( ) Sponsoring nie jest reprezentacją Wyłączone z kosztów uzyskania przychodów są wydatki służące reprezentacji (wyłączenie z kosztów wydatków na reprezentację zawiera art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Należy jednak podkreślić, że wyłączenia dotyczące reprezentacji nie mają zastosowania do sponsoringu. Jest tak pod warunkiem, że w ramach umowy sponsoringu podejmowane są działania o charakterze reklamowym, a nie reprezentacyjnym. W praktyce mogą się pojawiać wątpliwości co do tego, czy działania sponsora mają charakter wydatków na reprezentację (wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów) czy na reklamę (zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów). owo, organy podatkowe uznają organizowanie eventów w klubach czy teatrach dla ściśle wyselekcjonowanej

11 sponsoring w podatkach i księgach rachunkowych 11 grupy odbiorców kontrahentów za działania o charakterze reprezentacyjnym wyłączone z kosztów uzyskania przychodów (por. interpretację indywidualną z 21 października 2011 r., sygn. IPPB5/ /11-5/JC, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie). W przypadku jednak gdy działania sponsora mają charakter działań reklamowych czy marketingowych, organy podatkowe uznają prawo sponsora do zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych. Potwierdza to interpretacja indywidualna z 17 września 2012 r., sygn. IBPBI/2/ /12/MO, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. Należy zastrzec, że cały czas granice pomiędzy reklamą a reprezentacją są bardzo umowne. Jest to konsekwencją tego, że regulacje prawa podatkowego nie definiują ani pojęcia reklamy, ani reprezentacji. Firma X podpisała z klubem sportowym Y umowę, w ramach której klub ten w zamian za otrzymywane świadczenie pieniężne zamieści logo sponsora na głównej trybunie stadionu. Taka prezentacja logo sponsora uznawana jest za promocję marki i jako taka stanowi reklamę. Ma ona przyczynić się do wzrostu sprzedaży towarów oznaczonych takim logo. Barter Rozpatrując konsekwencje podatkowe sponsoringu w podatkach dochodowych, należy raz jeszcze przypomnieć (była o tym mowa w części dotyczącej VAT), że jeżeli sponsor przekazuje sponsorowanemu towary lub świadczy usługi, to faktycznie umowa ma charakter barteru. Jeżeli więc w ramach sponsoringu sponsor odpłatnie przekazuje towary lub świadczy usługi, to nie powinien zapominać o przychodzie z tego tytułu oraz koszcie uzyskania takiego przychodu. Przychody i koszty u sponsora i sponsorowanego przedstawia tabela (zestawienie dotyczy przychodów i kosztów w wartościach netto bez rozliczeń VAT należnego i naliczonego). Sponsor/Sponsorowany Przychody: Koszty: Sponsor wykazuje przychód w wysokości wartości przekazanego sponsorowanemu świadczenia (sponsor wystawia fakturę na dostawę towaru lub usługę) przychodem jest wartość sprzedaży wykazana na fakturze przekazanych Sponsorowany wykazuje przychód w wysokości wartości usługi reklamowej świadczonej sponsorowi (sponsorowany wystawia fakturę na usługę reklamową) przychodem sponsorowanego jest wartość usługi reklamowej wykazuje koszt zakupu usługi reklamowej na podstawie faktury zakupu usługi reklamowej wystawionej przez sponsorowanego oraz koszt zakupu towarów lub usług sponsorowanemu (na podstawie faktur zakupu towarów lub usług) wykazuje koszt dostawy towarów lub wykonania usługi na podstawie faktury otrzymanej od sponsora 1 września 2014 r. Dodatek do Mk nr 17(261)

12 12 sponsoring w podatkach i księgach rachunkowych WaŻNE! Po stronie sponsora występują dwa rodzaje kosztów: koszt wykonania świadczenia własnego i koszt nabycia usługi reklamowej. Taka sytuacja występuje, ponieważsponsoringjestrozliczanyjakobarter. Firma X przekazała klubowi sportowemu stroje sportowe. W zamian za to klub sportowy wykonał usługę reklamową, która została wyceniona na zł. W tym przypadku firma zaliczy do kosztów kwotę zł. Jednocześnie jednak firma musi wykazać przychód równy wartości przekazanych koszulek (odrębnie określonej w umowie sponsoringu pomniejszonej o VAT) oraz koszt uzyskania takiego przychodu (według ceny nabycia koszulek pomniejszonej o VAT). Przychody sponsorowanego W przypadku gdy sponsorowany nie jest przedsiębiorcą, który wykonywałby usługę reklamową w ramach swojej działalności gospodarczej, pojawia się problem, w jakim źródle przychodów powinien być umiejscowiony osiągnięty przez niego przychód i czy sponsor pełni tutaj obowiązki płatnika. Praktyka organów podatkowych potwierdza, że przychód z tego tytułu należy wykazać jako Inne przychody. em potwierdzającym tę praktykę są interpretacje indywidualne z 25 lutego 2014 r., sygn. IPPB2/ /13-2/MG, oraz z 30 stycznia 2014 r., sygn. IPPB2/ /13-3/MK1, wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. Jeżeli w taki sposób klasyfikujemy przychód sponsorowanego, na sponsorze nie spoczywają obowiązki płatnika. Jednak jest on zobligowany do przekazania informacji podatkowej PIT-8C. Sponsor powinien przesłać informację PIT-8C po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do końca lutego roku następnego: sponsorowanemu i urzędowi skarbowemu właściwemu dla sponsorowanego. Obowiązkipłatniczeiinformacyjne W przypadku gdy efektem zewnętrznym sponsoringu jest przekazanie świadczenia osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (niedziałającej jako przedsiębiorca), co może mieć miejsce, np. gdy w ramach sponsoringu rozdawane są nagrody w konkursie, gadżety reklamowe etc., mogą wystąpić obowiązki płatnicze lub informacyjne. Tak jak w każdym innym przypadku po stronie osoby otrzymującej świadczenie powstaje przychód podatkowy. Rzecz jasna, może to być przychód zwolniony, w zależności od okoliczności, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 lub pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

13 sponsoring w podatkach i księgach rachunkowych 13 Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 updof zwolniona jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasę, radio i telewizję) oraz w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. Natomiast na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a updof ze zwolnienia korzysta wartość nieodpłatnych świadczeń (zaliczonych do innych przychodów), otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym. Jeżeli wymienione progi (odpowiednio 760 zł i 200 zł) zostaną przekroczone, to powstaje obowiązek płatniczy (w przypadku opisanym w art. 21 ust. 1 pkt 68; podatek wynosi wówczas 10% przychodu) lub informacyjny (w przypadku opisanym w art. 21 ust. 1 pkt 68a updof obowiązek przekazania PIT-8C). O tym, na kim spoczną obowiązki płatnicze lub informacyjne na sponsorze czy na sponsorowanym, zadecyduje treść umowy. Jeżeli strony w umowie sponsoringu ustalą, że sponsor przekaże nagrody sponsorowanemu, a ten następnie nimi zadysponuje, to obowiązki spoczywają na sponsorowanym. Bez znaczenia wówczas jest to, że np. symbolicznie nagroda wręczana jest przez przedstawiciela sponsora. Jeżeli z umowy wynika, że nie następuje przekazanie nagrody sponsorowanemu, wówczas to sponsor będzie musiał czynić honory płatnicze lub informacyjne. Sponsoringzamiastdarowizny rekomendacje Ze względu na to, że koszty związane z przekazaniem darowizny są definitywnie i jednoznacznie wyłączone z kosztów podatkowych, warto niekiedy dokonać pewnych zmian w stosunku prawnym i spróbować w miejsce umowy darowizny zawiązać umowę sponsoringu. Pozwoli to na zaliczenie wydatków ponoszonych w ramach takiej umowy do podatkowych kosztów uzyskania przychodu. Sponsoringwksięgachrachunkowych Sposób ewidencji operacji gospodarczych, związanych z realizacją umowy sponsoringu w księgach rachunkowych sponsora i sponsorowanego, zostanie przedstawiony na przykładzie. Na mocy zawartej umowy sponsoringu stowarzyszenie X (sponsorowany) zobowiązało się do reklamy spółki z o.o. Y (sponsora) poprzez podawanie do publicznej wiadomości na swoich stronach internetowych nazwy sponsora oraz prezentowanie jego logo jako 1 września 2014 r. Dodatek do Mk nr 17(261)

14 14 sponsoring w podatkach i księgach rachunkowych fundatora nagród rzeczowych w organizowanym przez siebie konkursie. Ustalono, że wartość wzajemnych świadczeń jest ekwiwalentna i wynosi 5000 zł netto plus VAT według stawki 23%. Postanowienia umowy zostały wypełnione. Ewidencja u sponsora (spółka z o.o. Y) 1. Faktura dotycząca przekazania towarów na rzecz sponsorowanego Wn konto 201 Rozrachunki z odbiorcami Ma konto 222 Rozliczenie podatku VAT należnego Ma konto 730 Sprzedaż towarów 2. Koszt własny przekazanych towarów Wn konto 735 Wartość sprzedanych towarów według cen nabycia Ma konto 330 Towary 3. Faktura dotycząca nabycia usługi reklamowej Wn konto 409 Pozostałe koszty Wn konto 223 Rozliczenie podatku VAT naliczonego Ma konto 202 Rozrachunki z dostawcami 4. Wzajemna kompensata Wn konto 202 Rozrachunki z dostawcami Ma konto 201 Rozrachunki z odbiorcami 1 150,00 zł 1 150,00 zł 730 Sprzedaż towarów 222 Rozliczenie podatku VAT 201 Rozrachunki należnego z odbiorcami 5 000,00 (1) 1 150,00 (1) (1) 6 150, ,00 (4) 735 Wartość sprzedanych towarów 330 Towary według cen nabycia 409 Pozostałe koszty (Sp.) xxx 5 000,00 (2) (2) 5 000,00 (3) 5 000, Rozliczenie podatku VAT naliczonego 202 Rozrachunki z dostawcami (3) 1 150,00 (4) 6 150, ,00 (3) Ewidencja u sponsorowanego (stowarzyszenie X) 1. Faktura dotycząca otrzymanych towarów od sponsora Wn konto 300 Rozliczenie zakupu Wn konto 223 Rozliczenie podatku VAT naliczonego Ma konto 202 Rozrachunki z dostawcami 1 150,00 zł

15 sponsoring w podatkach i księgach rachunkowych Przyjęcie towarów Wn konto 330 Towary Ma konto 300 Rozliczenie zakupu 3. Faktura dotycząca sprzedaży usługi reklamowej Wn konto 201 Rozrachunki z odbiorcami Ma konto 222 Rozliczenie podatku VAT należnego Ma konto 700 Sprzedaż usług 4. Wzajemna kompenasata Wn konto 202 Rozrachunki z dostawcami Ma konto 201 Rozrachunki z odbiorcami 1 150,00 zł 202 Rozrachunki 223 Rozliczenie podatku VAT 300 Rozliczenie z dostawcami naliczonego zakupu (4) 6 150, ,00 (1) (1) 1 150,00 (1) 5 000, ,00 (2) 222 Rozliczenie podatku VAT 330 Towary 700 Sprzedaż usług należnego (2) 5 000, ,00 (3) 1 150,00 (3) 201 Rozrachunki z odbiorcami (3) 6 150, ,00 (4) POdSTaWaPraWNa: zz art. 15 ust. 2, art. 29a ust. 1, art. 86 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 312 zz art. 10, art. 13 pkt 8, art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 915 zz art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 851; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 915 zz art i art. 888 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 121; zm. Dz.U. z 2014 r., poz d5c962-b4d3 43ac ae6a164 1 września 2014 r. Dodatek do Mk nr 17(261)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. podatki, księgi rachunkowe, interpretacje urzędowe, orzecznictwo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. podatki, księgi rachunkowe, interpretacje urzędowe, orzecznictwo NR 43 (857) 18 24 listopada 2014 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl www.pgp.infor.pl UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ Sponsoring podatki, księgi rachunkowe, interpretacje urzędowe,

Bardziej szczegółowo

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT.

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2009 r. (sygn.

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1233/10-2/JL Data 2011.01.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Bardziej szczegółowo

Okulary dla pracownika

Okulary dla pracownika OKULARY DLA PRACOWNIKA PROBLEMY PODATKOWE 1 Tomasz Krywan dr Gyöngyvér Takáts Okulary dla pracownika problemy podatkowe 2 SPIS TREŚCI Okulary dla pracownika problemy podatkowe 1.1. Czy w związku z zakupem

Bardziej szczegółowo

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację?

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? W niektórych przypadkach ciężar rozliczenia podatku VAT z tytułu dostaw towarów i usług zostaje przeniesiony na nabywcę.

Bardziej szczegółowo

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki.

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie regulują wszystkich spraw związanych z dokumentowaniem transakcji. O ile bowiem istnieją szczegółowe

Bardziej szczegółowo

II. PIT. zasady ustalania współczynnika sprzedaży, obrót wyłączony z obliczania współczynnika. 22. Korekta podatku naliczonego.

II. PIT. zasady ustalania współczynnika sprzedaży, obrót wyłączony z obliczania współczynnika. 22. Korekta podatku naliczonego. PROGRAM SZKOLENIA Akademia Podatków. I. VAT 1. Systematyka aktów prawnych w zakresie VAT - praktyczne wykorzystanie w pracy zawodowej: źródła prawa krajowego oraz prawa unijnego, indywidualne interpretacje

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB5/423-311/09-2/MB Data 2009.09.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB1/415-6/11-2/MD Data 2011.05.24 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody

Bardziej szczegółowo

Tekst do rachunkowości. Słowa kluczowe: korekta VAT, ulga na złe długi,

Tekst do rachunkowości. Słowa kluczowe: korekta VAT, ulga na złe długi, Tekst do rachunkowości Słowa kluczowe: korekta VAT, ulga na złe długi, Ewidencja korekty VAT w ramach ulgi na złe długi w księgach wierzyciela i dłużnika W obecnych czasach długi stają się problemem wielu

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja środków trwałych w księgach rachunkowych

Amortyzacja środków trwałych w księgach rachunkowych Amortyzacja środków trwałych w księgach rachunkowych dr Katarzyna Trzpioła Część IV Art. 16 1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 4..odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA INSTYTUCJI ZARZ

ZALECENIA INSTYTUCJI ZARZ ZALECENIA INSTYTUCJI ZARZĄDZAJACEJ DOTYCZĄCE KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU VAT W PROJEKTACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013. I WSTĘP W świetle ustaleń dokonanych

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcy mają wybór: skorzystać z prawa do odliczenia VAT naliczonego, czy zaliczyć daną darowiznę w koszty uzyskania przychodu.

Przedsiębiorcy mają wybór: skorzystać z prawa do odliczenia VAT naliczonego, czy zaliczyć daną darowiznę w koszty uzyskania przychodu. Przedsiębiorcy mają wybór: skorzystać z prawa do odliczenia VAT naliczonego, czy zaliczyć daną darowiznę w koszty uzyskania przychodu. Od wielu lat podnoszony był problem producentów żywności związany

Bardziej szczegółowo

- pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami, - nie są wyłączone z KUP.

- pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami, - nie są wyłączone z KUP. Likwidacja zaniechanej inwestycji a możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów związanych Zasadne jest wystąpienie o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego w odniesieniu do formy,

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

I. ROZPOCZĘCIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI

I. ROZPOCZĘCIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI I. ROZPOCZĘCIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI 1. ZAKRES OPODATKOWANIA 1.1. Zakres przedmiotowy opodatkowania Zakres opodatkowania w każdym z podatków wyznaczają dwie granice. Teoria prawa podatkowego mówi o

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA - art. 27 ust. 1 updof podstawowa forma opodatkowania z mocy ustawy (art. 9a ust. 1 updof), podatek obliczany jest od dochodu wg skali podatkowej (stawki 18% i 32%). Wybór

Bardziej szczegółowo

Samorządy otrzymujące unijne dotacje mają kłopoty z VAT. Maciej Jurczyga

Samorządy otrzymujące unijne dotacje mają kłopoty z VAT. Maciej Jurczyga Samorządy otrzymujące unijne dotacje mają kłopoty z VAT Maciej Jurczyga ROZLICZENIA/Gminy współrealizujące projekty finansowane z funduszy unijnych napotykają problemy z rozliczeniem VAT. A wszystko przez

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów [Dziennik Ustaw Nr 152, Poz. 1475] OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W BRANŻY IT

OPODATKOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W BRANŻY IT OPODATKOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W BRANŻY IT Hanna Lubińska Biegły rewident, doradca Podatkowy Podatnik Art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (DZ. U. Nr 54 poz. 535 ze

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami.

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. W artykule przeanalizowane zostały aspekty opodatkowania transakcji podatkiem dochodowym od osób prawnych,

Bardziej szczegółowo

Jak zaksięgować częściowo zakwestionowaną przez odbiorcę usługową fakturę kosztową?

Jak zaksięgować częściowo zakwestionowaną przez odbiorcę usługową fakturę kosztową? Jak to zdarzenie ująć w kosztach miesiąca wykonania usługi? Pytanie Jak zaksięgować usługową fakturę kosztową (rozrachunki, VAT), która została częściowo zakwestionowana przez odbiorcę (np. w 25%) ze względu

Bardziej szczegółowo

Refundacja kosztów na utworzenie stanowisk pracy

Refundacja kosztów na utworzenie stanowisk pracy Wszystko o Refundacja kosztów na utworzenie stanowisk pracy dla bezrobotnych Refundacja kosztów utworzenia stanowiska pracy ze środków Funduszu Pracy dla bezrobotnego dokonywana jest przez starostę, na

Bardziej szczegółowo

Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy?

Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy? Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy? Okres przedświąteczny jest okazją do poprawy atmosfery w pracy oraz zintegrowania pracowników z firmą. Takie działania ze strony pracodawcy mają poniekąd

Bardziej szczegółowo

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 uzpdof z wyboru, na podstawie art. 9a ust. 1 updof, art. 9 ust. 1-3 uzpdof, podatek jest obliczany od przychodu i wynosi odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Czy zawarcie tego terminu w ustawie o VAT stworzy problemy interpretacyjne dotyczące nowej definicji?

Czy zawarcie tego terminu w ustawie o VAT stworzy problemy interpretacyjne dotyczące nowej definicji? Czy zawarcie tego terminu w ustawie o VAT stworzy problemy interpretacyjne dotyczące nowej definicji? Nowelą z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści:

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Szanowni Państwo, Wrocław, dnia 26 listopad 2013 r. Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Pytanie Klienta:

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Powszechną praktyką jest udostępnianie służbowych samochodów i telefonów pracownikom do celów prywatnych. Takie nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 Od 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, poniżej przedstawiamy najważniejsze uregulowania, do których należy dostosować

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)...

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... ZAŁĄCZNIK Nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... adres Rodzaj działalności UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisów

Bardziej szczegółowo

Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296

Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296 Page 1 of 8 Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296 Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., www.sgk.gofin.pl Handel złomem po nowelizacji przepisów 1. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

Zasady odliczania i korekt podatku VAT - wybrane zagadnienia

Zasady odliczania i korekt podatku VAT - wybrane zagadnienia Zasady odliczania i korekt podatku VAT - wybrane zagadnienia Maj 2014 r. WPROWADZENIE Na kolejnych slajdach przedstawiono w sposób schematyczny zasady odliczania podatku VAT w odniesieniu do nabycia różnego

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

Biegły Rewident Biuro Rachunkowo-Podatkowe. Umowa. o prowadzenie ksiąg rachunkowych

Biegły Rewident Biuro Rachunkowo-Podatkowe. Umowa. o prowadzenie ksiąg rachunkowych Umowa o prowadzenie ksiąg rachunkowych zawarta pomiędzy: spółką reprezentowaną przez zwaną w dalszej części umowy Zleceniodawcą, a Panią Wandą Kamińską, biegłym rewidentem, prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług?

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Pytanie Zakupiliśmy w marcu prenumeratę wydawnictwa specjalistycznego w USA, które

Bardziej szczegółowo

Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia

Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia dr Katarzyna Trzpioła Część III Nowa Nakłady poniesione w związku z ulepszeniem wartości niematerialnych i prawnych powinny, w zależności od okoliczności,

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup?

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Nasza spółka użytkowała samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Zawarta umowa przewidywała opcję jego wykupu. Po zakończeniu umowy zawarliśmy umowę sprzedaży tego samochodu

Bardziej szczegółowo

Zobacz, jakie skutki w podatku VAT wywołuje otrzymanie dotacji przez Twoją jednostkę!

Zobacz, jakie skutki w podatku VAT wywołuje otrzymanie dotacji przez Twoją jednostkę! W jednostce sektora finansów publicznych sposób rozliczenia podatku VAT w przypadku otrzymania dotacji, subwencji, refundacji oraz dofinansowań zależy od tego, czy dana dopłata (dotacja) zwiększy obrót

Bardziej szczegółowo

Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów

Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów Strona 1 z 5 Dziennik Gazeta Prawna 34/2013 z 18.02.2013 [dodatek: Księgowość i Podatki, str. 8] CYKL: ROZLICZANIE PODATKU DOCHODOWEGO Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów PROBLEM - XYZ Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Autorka wyjaśnia, jak należy ująć w tych księgach decyzje pokontrolne US dotyczące podatku dochodowego oraz podatku VAT w spółce z o.o.

Autorka wyjaśnia, jak należy ująć w tych księgach decyzje pokontrolne US dotyczące podatku dochodowego oraz podatku VAT w spółce z o.o. Autorka wyjaśnia, jak należy ująć w tych księgach decyzje pokontrolne US dotyczące podatku dochodowego oraz podatku VAT w spółce z o.o. Pytanie Jak należy ująć w księgach rachunkowych decyzje pokontrolne

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Dla prawidłowej likwidacji działalności gospodarczej nie wystarczy, że przedsiębiorca po prostu przestanie świadczyć usługi lub sprzedawać towary. Potrzebna jest także

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne

Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne Paweł Dymlang Odwrotne obciążenie Art. 17 ust. 1 pkt 7 Podatnikami

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r.

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r. Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. Obowiązek podatkowy zasada ogólna Z dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy w podatku VAT będzie powstawał w dacie sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 listopada 2012 r. OPINIA PRAWNA

Warszawa, dnia 7 listopada 2012 r. OPINIA PRAWNA Warszawa, dnia 7 listopada 2012 r. OPINIA PRAWNA PRZYGOTOWANA NA ZLECENIE NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU I. Stan faktyczny W ramach I i II osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG),

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za rok 2014

Informacja dodatkowa za rok 2014 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa za rok 2014 WPROWADZEIE DO SPRAWOZDAIA FIASOWEGO Nazwa pełna: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna dla podatnika prowadzącego działalność w branży Doradztwo oraz inne usługi niematerialne.

Karta informacyjna dla podatnika prowadzącego działalność w branży Doradztwo oraz inne usługi niematerialne. . Karta informacyjna dla podatnika prowadzącego działalność w branży Doradztwo oraz inne usługi niematerialne. Niniejsza informacja ma na celu zwrócenie uwagi podatnikom prowadzącym ten rodzaj działalności

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE Spis treści Wstęp...9 Rozdział I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE...13 1.1. Podstawa prawna podatku od towarów i usług...13 1.2. Podatek VAT w świetle 112 Dyrektywy Unii Europejskiej...16 1.3.

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 19, 28 maja 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week jest

Bardziej szczegółowo

Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym

Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym dr Marek Wierzbiński 1 Agenda Wprowadzenie Pojęcie różnic kursowych Klasyfikacja różnic kursowych Przykłady rozliczenia prostych różnic kursowych Różnice

Bardziej szczegółowo

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych:

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych: Jedną z pierwszych operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych nowo tworzonej spółki jest ujęcie wniesionego aportem przedsiębiorstwa i jego elementów. Spółka z o.o. (także w organizacji)

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy. 1.PIT-od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. 2. CIT- od osób prawnych z 15 lutego 1992 r.

Podatek dochodowy. 1.PIT-od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. 2. CIT- od osób prawnych z 15 lutego 1992 r. Podatek dochodowy 1.PIT-od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. 2. CIT- od osób prawnych z 15 lutego 1992 r. PIT-od osób fizycznych Art..21 zwolnienia przedmiotowe(133 poz.) : -świadczenia rodzinne, dodatki

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Jak udokumentować oraz rozliczyć podatkowo premie pieniężne?

Jak udokumentować oraz rozliczyć podatkowo premie pieniężne? Jak udokumentować oraz rozliczyć podatkowo premie pieniężne? Autor artykułu: Ewelina Nowakowska Menedżer oraz Doradca Podatkowy w firmie HLB M2 Audyt JAK UDOKUMENTOWAĆ ORAZ ROZLICZYĆ PODATKOWO PREMIE PIENĘŻNE?

Bardziej szczegółowo

Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy

Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB2/415-831/10-2/WM Data 2010.10.07 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom.

Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom. Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom. Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia Zielone Mazowsze w roku obrotowym była: -działalność statutowa związana z merytoryczną i organizacyjną pomocą dla ruchu ekologicznego,

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Zgierz, dnia 09 listopada 201 1 PREZYDENT MIASTA ZGIERZA PI. Jana Pawła II 16 95-100 Zgierz Fn 310-1/179/2011 INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Prezydent Miasta Zgierza działając na podstawie art. 14j 1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

DK Doradztwo Sp. z o.o. Reklama 2013. Reprezentacja, nieodpłatne świadczenia. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski

DK Doradztwo Sp. z o.o. Reklama 2013. Reprezentacja, nieodpłatne świadczenia. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski DK Doradztwo Sp. z o.o. Reklama 2013 Reprezentacja, nieodpłatne świadczenia Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski Spis Treści Wykaz skrótów.. 15 Wstęp. 17 CZĘŚĆ I REPREZENTACJA I REKLAMA W PODATKU DOCHO-DOWYM...

Bardziej szczegółowo

Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych

Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych 1 z 6 2013-01-09 16:12 Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych Aktualizacja: 2012.12.20 12:02 Ministerstwo Finansów informuje, iż w Dzienniku Ustaw z 2012 r. poz. 1342 została opublikowana ustawa

Bardziej szczegółowo

pytań o odwrotne obciążenie - zmiany od 1 lipca 2015 r.

pytań o odwrotne obciążenie - zmiany od 1 lipca 2015 r. PODATKI NR 10 INDEKS 36990X ISBN 9788374403702 CZERWIEC 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 pytań o odwrotne obciążenie - zmiany od 1 lipca 2015 r. Kiedy kupujący będzie rozliczał

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397, z późn. zm.) - dalej

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB3/423-325/10-2/KS Data 2010.06.30 Referencje ILPB1/415-419/10-4/TW, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek

Bardziej szczegółowo

Następstwo prawne obowiązek wystawienia tzw. faktur zapomnianych i prawo do odliczenia VAT naliczo

Następstwo prawne obowiązek wystawienia tzw. faktur zapomnianych i prawo do odliczenia VAT naliczo W przypadku niewystawienia faktur sprzedażowych przez poprzednika prawnego niezbędne jest ich wystawienie przez następcę prawnego i złożenie w imieniu poprzedniej spółki korekty deklaracji VAT. Jestem

Bardziej szczegółowo

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1 Szanowni Państwo, Z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Nowelizacja przepisów ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać z nowym rokiem, jest największą

Bardziej szczegółowo

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro księgowo-rachunkowe Iwona

Bardziej szczegółowo

Ujmowanie dotacji w księgach rachunkowych reguluje Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 20.

Ujmowanie dotacji w księgach rachunkowych reguluje Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 20. Ujmowanie dotacji w księgach rachunkowych reguluje Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 20. Polskie prawo bilansowe nie odnosi się bezpośrednio do ujęcia dotacji. Obecnie brak standardu krajowego wydanego

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Definicje i skróty... 11

Wstęp... 9. Definicje i skróty... 11 Wstęp........................................ 9 Definicje i skróty................................. 11 Rozdział I. Aspekty cywilnoprawne............................. 13 1. Pojęcie i zakres umowy komisu.....................

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych

Rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych Rachunkowość dla praktyków Rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych Zagadnienia: Co zaliczamy do rozrachunków publicznoprawnych? Jak wygląda ewidencja VAT w księgach rachunkowych? Jak rozliczać

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPP1/443-436/08-4/BD Data 2008.07.23 Referencje ILPB1/415-286/08-4/RP, interpretacja indywidualna ILPB3/423-236/08-4/MM, interpretacja indywidualna

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego.

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Pytanie Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego we frankach

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP1/443-687/10/AJ Data 2010.10.04 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R.

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wskutek czego zmieni się wiele kluczowych zasad dotyczących rozliczania VAT. Zmiany

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 1. Przedmiot i podmiot opodatkowania zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania przychody wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Zasadą jest zwolnienie z VAT z możliwością wyboru opodatkowania.

Zasadą jest zwolnienie z VAT z możliwością wyboru opodatkowania. Zasadą jest zwolnienie z VAT z możliwością wyboru opodatkowania. Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług (dalej VAT) wprowadziła od 1 stycznia 2009 r. bardzo istotne zmiany dotyczące opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe podatki i zezwolenia. Urząd Marszałkowski w Opolu spotkanie 18.11.2008 r.

Organizacje pozarządowe podatki i zezwolenia. Urząd Marszałkowski w Opolu spotkanie 18.11.2008 r. Organizacje pozarządowe podatki i zezwolenia Urząd Marszałkowski w Opolu spotkanie 18.11.2008 r. Świadomość podatkowa Czy istnieje parasol podatkowy nad działalnością prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

UMOWA NA PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW UMOWA NA PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Zawarta w dniu 2014-07-07 pomiędzy: NAZWA FIRMY Ul. Wspólna 3 m. 4, 07-750 Warszawa KRS: 777777 NIP: 777-777-77-77 REGON: 777777777 zwanym dalej Zlecającym

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI ŚLASKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA ZA ROK 2014

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI ŚLASKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA ZA ROK 2014 NIP: 648-25-17-005 KRS: 0000219230 Regon: 278324069 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI ŚLASKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA ZA ROK 2014 1. Nazwa podmiotu i siedziba, podstawowy przedmiot działalności

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Obowiązek podatkowy Z dniem 1 stycznia 2014 r. zostanie uchylony art. 19 ustawy VAT regulujący dotychczas moment powstania obowiązku podatkowego. Zastąpi

Bardziej szczegółowo

7.Zachowywało informacje przekazywane przez Zlecającego w tajemnicy.

7.Zachowywało informacje przekazywane przez Zlecającego w tajemnicy. U M O W A W dniu... w Krakowie pomiędzy... z siedzibą w Krakowie przy... zwaną dalej "Zlecającym" reprezentowanym przez..., a Biurem Podatkowym z siedzibą w Krakowie, ul.j.lea 203, zwanym dalej "Biurem",

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 1/2014, 9 stycznia 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 1/2014, 9 stycznia 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 1/2014, 9 stycznia 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 aleksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl TaxWeek

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Aneta Kaźmierczyk Opracowanie stanowi wyczerpujące przedstawienie zasadniczych kwestii dotyczących podatku VAT. W książce, w sposób przystępny i zrozumiały, omówione zostały

Bardziej szczegółowo

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH I. OGÓLNE ZASADY OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Uwaga! Kapitały pieniężne zostały wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 updof jako odrębne źródło przychodów.

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. O BADANIE I OCENĘ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO zawarta dnia. roku pomiędzy:

(Projekt) UMOWA NR. O BADANIE I OCENĘ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO zawarta dnia. roku pomiędzy: (Projekt) UMOWA NR. O BADANIE I OCENĘ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO zawarta dnia. roku pomiędzy: Komunalną Energetyką Cieplną KOMEC Sp. z o. o. z siedzibą: 11-400 Kętrzyn, ul. Górna 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Publikacja omawia z praktycznego punktu widzenia i w sposób przystępny podatki z którymi księgowy

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT STOWARZYSZENIA WZÓR ZAKŁADOWY PLAN KONT FUNDACJI - WZÓR

ZAKŁADOWY PLAN KONT STOWARZYSZENIA WZÓR ZAKŁADOWY PLAN KONT FUNDACJI - WZÓR Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu z dnia. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości ZAKŁADOWY PLAN KONT STOWARZYSZENIA WZÓR ZAKŁADOWY PLAN KONT FUNDACJI - WZÓR Wzór dostarczony przez firmę: LH Software

Bardziej szczegółowo

Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego

Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego Ewa Komorowska 1 Działalność badawczo - rozwojowa (B+R)

Bardziej szczegółowo