MONITOR księgowego nr 17(261) dodatek internetowy nr 9. Sponsoring w podatkach i księgach rachunkowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITOR księgowego nr 17(261) 1.09.2014. dodatek internetowy nr 9. Sponsoring w podatkach i księgach rachunkowych"

Transkrypt

1 MONITOR księgowego nr 17(261) dodatek internetowy nr 9 Temat na czasie Sponsoring w podatkach i księgach rachunkowych Co to jest sponsoring Sponsoring nie jest darowizną Sponsoring w VAT Opodatkowanie usług reklamowych sponsorowanego Problemy z rozliczeniem podatkowym sponsora Opodatkowanie VAT sponsora Sponsoring w podatkach dochodowych Wartość świadczeń Sponsoring jako reklama Sponsoring nie jest reprezentacją Barter Przychody sponsorowanego Obowiązki płatnicze i informacyjne Sponsoring zamiast darowizny rekomendacje Sponsoring w księgach rachunkowych września października r. r. dodatek do MONITORA Dodatek księgowego do Mk nr nr 20(240) ISSN (261)

2 2 sponsoring w podatkach i księgach rachunkowych Sponsoringwpodatkachiksięgach rachunkowych na rynku funkcjonuje wiele podmiotów, które z założenia tworzone są w innych celach niż wykonywanie działalności gospodarczej. są to m.in. kluby sportowe, fundacje, stowarzyszenia. Środki na swoją działalność pozyskują one m.in. od sponsorów. w tym celu zawierają umowy tzw. sponsoringu. Sponsoring jest umową, która pomimo swojej popularności cały czas nie została uregulowana w przepisach prawa cywilnego, czyli mieści się w grupie tzw. umów nienazwanych. Umowy nienazwane (w tym sponsoring) funkcjonują w oparciu o ogólną zasadę zapisaną w art Kodeksu cywilnego (tzw. zasadę swobody umów). Zgodnie z powołanym przepisem strony mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania. Istotne jest tylko to, by treść lub cel takiej umowy nie były sprzeczne z: właściwością (naturą) danej umowy, ustawą, zasadami współżycia społecznego. We wskazanej regulacji Kodeksu cywilnego została zapisana podwójna wolność kontraktowania, a mianowicie: swoboda zawierania umów oraz swoboda kształtowania treści umowy. Cotojestsponsoring Ze względu na brak przepisów prawnych normujących zasady funkcjonowania sponsoringu pewne reguły jego funkcjonowania zostały wypracowane przez praktykę gospodarczą. Zarówno w literaturze, jak i w praktyce sponsoring określany jest jako świadczenie wykonywane przez sponsora, najczęściej będącego podmiotem gospodarczym, na rzecz innego podmiotu (sponsorowanego) patrz ramka. W zamian sponsorowany jest zobowiązany do reklamowania, promowania sponsora lub jego produktów (odpowiednio towarów lub usług), informowania o samym sponsoringu i sponsorze. Co ważne, według takich zwyczajów gospodarczych sponsoring jest umową wzajemnie zobowiązującą, a nie jest umową jednostronną, w ramach której sponsor przekazywałby sponsorowanemu świadczenie nieodpłatnie. owe obowiązki stron umowy sponsoringu przedstawia tabela. owe obowiązki sponsora owe obowiązki sponsorowanego 1 2 W praktyce najczęściej sponsor zobowiązuje się do przekazania na rzecz sponsorowanego: określonej kwoty pieniędzy na organizację imprezy lub realizowanie celów statutowych przez sponsorowanego, lub W praktyce obowiązki sponsorowanego najczęściej sprowadzają się do: zamieszczenia nazwy sponsora na rozpowszechnianej liście sponsorów, ulotkach, plakatach, lub

3 sponsoring w podatkach i księgach rachunkowych sprzętu mającego służyć realizacji zadań przez sponsorowanego (np. sprzętu medycznego dla szpitala, sprzętu sportowego dla klubu sportowego), lub towarów na nagrody w grach, konkursach itp., lub usług mających służyć sponsorowanemu do realizacji określonych celów (najczęściej statutowych). zamieszczenia tablic reklamowych w widocznym miejscu (np. w czasie koncertu na scenie, w czasie zawodów na stadionie itp.), lub publikacji podziękowań, rozpowszechniania informacji o sprzedawanych towarach lub usługach świadczonych przez sponsora, lub używania sprzętu, ubrań itp. z logo sponsora (np. koszulek sportowców z logo sponsora) Oczywiście tak jak w przypadku zestawienia świadczeń sponsora, tak i w katalogu czynności wykonywanych przez sponsorowanego zostały zamieszczone tylko przykładowe sposoby definiowania obowiązków nakładanych poprzez umowę sponsoringu na sponsorowanego. Poniżej przedstawiamy przykładową treść umowy sponsoringu. Wzór umowy sponsoringu Umowa sponsoringu zawarta w dniu. w pomiędzy:.... z siedzibą... wpisanym do KRS zwanym w treści umowy Sponsorem, 2. a: z siedzibą wpisanym do KRS zwanym w treści umowy Sponsorowanym. 1 Poprzez postanowienia umowy strony określają warunki sponsoringu świadczonego przez Sponsora na rzecz Sponsorowanego. 2 Sponsor zobowiązuje się do przekazania na rzecz Sponsorowanego kwoty... zł (słownie:...); kwota taka zostanie wpłacona na rachunek Sponsorowanego o nr w terminie do dnia r. 3 W zamian za otrzymaną kwotę Sponsorowany zobowiązuje się do spełnienia świadczenia wzajemnego polegającego na: września 2014 r. Dodatek do Mk nr 17(261)

4 4 sponsoring w podatkach i księgach rachunkowych Wartość świadczenia wykonywanego przez Sponsorowanego (kwota brutto) równa jest kwocie wskazanej w 2 niniejszej umowy Każda ze stron wyznaczy osobę odpowiedzialną za realizację umowy i przekaże dane przedstawiciela drugiej stronie w formie pisemnej. Wskazanie przedstawiciela nastąpi nie później niż do dnia Do dnia... Sponsor przekaże Sponsorowanemu dane niezbędne do wykonania usługi reklamowej świadczonej przez Sponsorowanego Strony zobowiązują się do wykonywania ciążących na nich obowiązków z należytą starannością, wzajemnego poszanowania swoich interesów i udzielania sobie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania postanowień umowy. 2. W trakcie obowiązywania niniejszej umowy strony zobowiązują się do powstrzymania się od podejmowania działań, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na interes drugiej strony. 6 Strony zobowiązują się do dochowania tajemnicy co do treści niniejszej umowy. Zarówno w trakcie obowiązywania umowy, jak i po jej zakończeniu strony nie będą przekazywały podmiotom trzecim zawartych w nich postanowień oraz informacji (innych niż powszechnie znane) uzyskanych w ramach realizacji umowy Umowa zawarta jest na czas określony od dnia jej podpisania do.. 2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę w każdym czasie z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. 3. Zmiany i wypowiedzenie umowy winny być sporządzone w formie pisemnej. 8 Sponsorowany oświadcza, że jest podatnikiem VAT i wystawi fakturę potwierdzającą wykonanie na rzecz Sponsora usługi reklamowej. 9 W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 10 Spory pomiędzy stronami rozstrzyga właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd dla siedziby Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Sponsor... Sponsorowany.

5 sponsoring w podatkach i księgach rachunkowych 5 Sponsoringniejestdarowizną Należy podkreślić, że właśnie z uwagi na odpłatny (wzajemny) charakter sponsoringu musi on być odróżniony od darowizny. Niestety, podatnicy bardzo często utożsamiają sponsoring z darowizną. Jest to jednak niedopuszczalne właśnie ze względu na to, że sponsoring nie jest umową jednostronnie zobowiązującą. Tym, co w sposób jednoznaczny odróżnia sponsoring od darowizny, jest właśnie ów dwustronny charakter świadczeń. Zawierając umowę darowizny, darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku (art Kodeksu cywilnego). Istotą umowy darowizny jest więc jej jednostronny charakter (umowa jednostronnie zobowiązująca). Darczyńca nie ma prawa żądać, ani nawet oczekiwać, że obdarowany zachowa się w konkretny sposób a tym bardziej, że wykona na jego rzecz jakiekolwiek świadczenie. Jest to całkowicie inna sytuacja niż przy sponsoringu. W przypadku sponsoringu obie strony są zobowiązane do wykonania świadczenia. Dokonując w konkretnym przypadku rozstrzygnięcia, z jakim stosunkiem prawnym mamy do czynienia, należy ustalić, jakie są obowiązki stron, i czy obie są zobligowane do wykonania jakiegoś świadczenia. Należy przy tym pamiętać, że o charakterze umowy nie zadecyduje jej tytuł (nazwa), lecz treść. Firma X zawarła z gminą umowę darowizny, w ramach której przekazała na rzecz gminy określoną kwotę. Kwota ta miała być przeznaczona na organizację festynu z okazji dnia miasta. W zamian za takie świadczenie gmina zobowiązała się, że w czasie festynu prowadzący będzie wymieniał firmę X pośród sponsorów (wskazując, że jest ona producentem doskonałej jakości kosmetyków naturalnych). Logo firmy X miało się również znaleźć na scenie głównej, na której będą występowali artyści. Strony uznały umowę za darowiznę. Jednak z uwagi na to, że w zamian za otrzymaną kwotę gmina ma obowiązek wykonać konkretne świadczenia, faktycznie jest to umowa sponsoringu, w ramach której firma X nabywa usługę reklamową. SponsoringwVaT Podatkowe skutki sponsoringu zależą od rodzaju i charakteru świadczenia wykonanego przez sponsora. O ile bowiem w zasadzie istotą sponsoringu jest to, że sponsorowany świadczy usługę reklamową, o tyle działania sponsora mogą być bardziej zróżnicowane. Sponsor w zamian za wykonywaną na jego rzecz usługę reklamową przekazuje sponsorowanemu pieniądze, towary, a czasami świadczy usługi. Sponsorowany Świadczy usługę reklamową Sponsor Przekazuje pieniądze, dostarcza towary lub świadczy usługi 1 września 2014 r. Dodatek do Mk nr 17(261)

6 6 sponsoring w podatkach i księgach rachunkowych Sponsorowany zawsze wykonuje usługę, którą jeżeli jest podatnikiem VAT niekorzystającym ze zwolnienia powinien opodatkować VAT. Opodatkowanie usług reklamowych sponsorowanego W praktyce bardzo często można spotkać się z przypadkami, w których sponsorowani stoją na stanowisku, że jako organizacje non profit nie wykonują działalności gospodarczej, a co za tym idzie nie są podatnikami VAT. Niestety, nie zawsze jest to prawdą, a postawa taka może ściągnąć na sponsorowanego problemy podatkowe. Jeżeli fundacja, stowarzyszenie, klub sportowy, gmina itp. zawierają po kilka, kilkanaście lub więcej umów sponsoringu rocznie, to czy tego chcą, czy nie z całą pewnością wykonują działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu VAT, są podatnikami tego podatku i najczęściej nie mogą już korzystać ze zwolnienia podmiotowego (z uwagi na wysokość obrotów). Skoro tak, to wykonywane przez nich usługi reklamowe sklasyfikowane według PKWiU Usługi reklamowe, pozostałe powinny być obciążone 23% stawką VAT. Należy zastrzec, że bycie podatnikiem VAT nie jest związane z rejestracją podmiotu jako podatnika VAT, tylko z tym, czy spełnia się warunki przewidziane w ustawie podatkowej. Otóż podatnikiem VAT jest każda osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna, samodzielnie wykonująca działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Przy czym, zgodnie z definicją zapisaną w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT: 2. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby natural- ne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Sponsorowany, który na podstawie omawianych przepisów uznawany jest za podatnika i nie korzysta ze zwolnienia od VAT ze względu na osiąganie obrotów nieprzekraczających zł (art. 113 ustawy o VAT), musi: dokonać rejestracji na potrzeby VAT, opodatkować i udokumentować za pomocą faktury VAT świadczoną przez siebie usługę reklamową. Podstawą opodatkowania jest kwota ustalona w umowie jako wartość świadczenia (patrz 3 w zw. z 2 wzoru umowy sponsoringu). Jeżeli wartość świadczenia wykonywanego przez sponsorowanego wyrażona jest w cenie brutto, to przy obliczaniu kwoty netto wartość tę należy pomniejszyć o zawarty w niej VAT.

7 sponsoring w podatkach i księgach rachunkowych 7 Z umowy sponsoringu wynika, że wartość usług wykonywanych przez sponsorowanego na rzecz sponsora wynosi zł (brutto). Podatek należny wyniesie zatem: zł 23/123 = 9349,59 zł. Sponsorowany wystawia fakturę, ujmuje VAT należny w deklaracji i odprowadza do urzędu skarbowego. Problemy z rozliczeniem podatkowym sponsora Gdy sponsorowany błędnie uzna, że nie jest podatnikiem VAT, może pojawić się problem dla sponsora. Sam fakt, że podatnik nie dokonał rejestracji jako podatnik VAT, nie pozbawia jego kontrahentów prawa do rozliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie wykonywanych przez niego świadczeń. Owszem, nabywca skorzysta z takiego uprawnienia dopiero po otrzymaniu faktury. Nie zmienia to jednak faktu, że cały czas ma obiektywne prawo do rozliczenia VAT. Problem w tym, że skoro VAT obiektywnie podlega rozliczeniu, to nie może być kosztem podatkowym. Gdyby zatem sponsor w takiej sytuacji zaliczył do kosztów tę część wartości świadczenia sponsorowanego, która odpowiada kwocie VAT, to doszłoby do zawyżenia kosztów podatkowych. Jeżeli strony nie zastrzegły, że wartość świadczenia sponsorowanego nie zawiera VAT, to jest to cena w kwocie brutto (czyli z ewentualnym podatkiem od towarów i usług). Z umowy sponsoringu wynika, że wartość usług wykonywanych przez sponsorowanego na rzecz sponsora wynosi zł (brutto). Sponsorowany błędnie uznaje, że nie jest podatnikiem VAT. Nie wystawia zatem faktury, nie składa deklaracji i nie odprowadza VAT do urzędu skarbowego. Sponsor zalicza do kosztów podatkowych kwotę zł. Po pewnym czasie sponsorowany koryguje błąd wystawia sponsorowi fakturę, w której wykazuje podatek VAT: zł 23/123 = 9349,59 zł. Kwota 9349,59 zł stanowi dla sponsora podatek naliczony do odliczenia w miesiącu otrzymania faktury lub w jednym z dwóch kolejnych miesięcy. Jednocześnie sponsor powinien skorygować koszty uzyskania przychodów, tj. zmniejszyć koszty o kwotę 9349,59 zł, którą uprzednio zaliczył do kosztów podatkowych. Korekty powinien dokonać na bieżąco w miesiącu, w którym uzyskał prawo do odliczenia (czyli w praktyce w miesiącu otrzymania faktury od sponsorowanego). Opodatkowanie VAT sponsora Po stronie sponsora i jego obowiązku podatkowego w VAT sytuacja jest bardziej czytelna, co nie znaczy, że w praktyce nie są popełniane błędy. Kwestią podstawową jest to, że jeżeli sponsor przekazuje sponsorowanemu pieniądze, to z całą pewnością nie wykonuje czynności opodatkowanej VAT. Inaczej jest w przypadkach, w których sponsor przekazuje sponsorowanemu towary lub świadczy usługi (również przekazuje wartości niematerialne i prawne). Wówczas czynność 1 września 2014 r. Dodatek do Mk nr 17(261)

8 8 sponsoring w podatkach i księgach rachunkowych taka powinna być opodatkowana przez sponsora. Z uwagi na to, że świadczenie sponsora ma charakter odpłatny (o czym wcześniej była mowa) jest to odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług. Świadczenie takie powinno być traktowane jak każda inna sprzedaż dokonywana w warunkach barteru. Firma postanowiła wymienić sprzęt komputerowy. Swój kilkuletni sprzęt chce przekazać szkole. Wartość rynkowa sprzętu to 1000 zł. W przypadku gdy firma podpisze ze szkołą umowę sponsoringu, w ramach której przekaże sprzęt, a szkoła np. określi firmę jako sponsora i zamieści podziękowania w biuletynie wydawanym przez gminę, czynność firmy straci swój jednostronny i nieodpłatny charakter. Firma będzie mogła (w umowie) określić wartość sprzętu wg wartości rynkowej (1000 zł) i opodatkować VAT taką kwotę. Należy pamiętać, że przy sponsoringu z uwagi na jego dwustronny charakter moment powstania obowiązku podatkowego, stawka VAT, podstawa opodatkowania czy sposób dokumentowania powinny być dokonywane według tych samych zasad jak przy pozostałych czynnościach o odpłatnym charakterze. Jeżeli świadczenie sponsora polega na przekazaniu sponsorowanemu towaru (np. przekazaniu koszulek z logo firmy) lub świadczeniu usługi (np. wykonaniu remontu w pracowni komputerowej), mamy do czynienia ze świadczeniami w naturze. W przypadku tego typu świadczeń podstawę opodatkowania VAT sponsor powinien ustalić zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę (w tym przypadku zapłatą będzie wartość usługi reklamowej wykonywanej przez sponsorowanego na rzecz sponsora z tym zastrzeżeniem, że wartość świadczenia sponsora powinna co do zasady odpowiadać wartości świadczenia wykonywanego na rzecz sponsorowanego). W praktyce świadczenia sponsora i sponsorowanego wyznaczające podstawę opodatkowania należy ustalać w wysokości wartości rynkowej danego świadczenia. Sponsor powinien też pamiętać o prawidłowym udokumentowaniu czynności wykonanej na rzecz sponsorowanego (innej niż przekazanie pieniędzy). Czynność taką (jak każdą odpłatną dostawę towaru lub wykonanie usługi) powinien udokumentować fakturą. WaŻNE! ŚwiadczeniesponsoramusibyćpotwierdzonezwykłąfakturąVaT.Niemożebyć potwierdzoneinnymidokumentami. Należy pamiętać, że sponsorowany, który dopełnił obowiązku rejestracji na potrzeby VAT, może rozliczyć na zasadach ogólnych podatek naliczony w fakturze wystawionej przez sponsora. Takie samo uprawnienie przysługuje sponsorowi, któremu sponsorowany przekaże wystawioną przez siebie fakturę.

9 sponsoring w podatkach i księgach rachunkowych 9 Fundacja A podpisała z firmą X umowę sponsoringu. W ramach takiej umowy firma X zobligowała się do przekazania fundacji towarów, które będą wykorzystane jako nagrody w konkursie organizowanym przez fundację. Po wydaniu towarów firma X wystawiła fakturę. Po jej otrzymaniu fundacja, która posiada status zarejestrowanego czynnego podatnika VAT, może rozliczyć VAT wykazany w takim dokumencie. Sponsoringwpodatkachdochodowych Na podstawie umowy sponsoringu sponsorowany wykonuje na rzecz sponsora usługę reklamową, w zamian za co otrzymuje wynagrodzenie bądź to w formie gotówki, bądź też w postaci innych świadczeń (towary, usługi, prawa). Przychody i koszty pojawią się zatem po obu stronach umowy sponsoringu. Dlatego też bardzo ważne jest, aby w umowie łączącej strony zostały wyraźnie określone wartości świadczeń wzajemnych jej stron. Wartość świadczeń W praktyce bardzo często to właśnie zapisy umowy dotyczące wartości świadczeń sponsora i sponsorowanego wyznaczają zarówno kwoty przychodu osiąganego przez każdą ze stron, jak i wartość kosztów podatkowych. Należy jednak podkreślić, że świadczenia stron powinny być ekwiwalentne. Jeżeli wartość świadczenia sponsora przekroczy wartość usługi reklamowej świadczonej przez sponsorowanego, to nadwyżka świadczenia sponsora będzie uznana za darowiznę wyłączoną z kosztów uzyskania przychodów. Potwierdza to interpretacja indywidualna z 29 sierpnia 2013 r., sygn. ITPB1/ /13/PSZ, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w której czytamy: ( ) Gdy umowa zawarta między stronami przewiduje, że w zamian za przekazanie określonych środków pieniężnych, wartości rzeczowych lub świadczeń sponsor MF otrzyma od podmiotu sponsorowanego ekwiwalentne świadczenie wzajemne o charakterze reklamowym, można mówić o tzw. sponsoringu właściwym. Stanowi on w istocie odpłatne nabycie usług reklamowych. Koszty sponsoringu właściwego stanowią wówczas w całości koszty uzyskania przychodów sponsora. W przypadku gdy sponsor nie otrzymuje żadnego świadczenia wzajemnego od podmiotu sponsorowanego, poniesione przez niego wydatki mają charakter darowizny (tzw. sponsoring niewłaściwy). Wówczas należy mieć na względzie postanowienia art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z tym że kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia produktów spożywczych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług, przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej 1 września 2014 r. Dodatek do Mk nr 17(261)

10 10 sponsoring w podatkach i księgach rachunkowych przez te organizacje. Oznacza to w praktyce, iż do kosztów mogą być zaliczone jedynie wydatki stanowiące ekwiwalent za uzyskaną usługę. Możliwa jest również sytuacja, gdy umowa sponsoringu przewiduje co prawda obustronne świadczenia sponsora i sponsorowanego, jednak nie są one ekwiwalentne. Wydatki na sponsoring są wówczas kosztami uzyskania przychodów tylko do wysokości wartości usług reklamowych świadczonych przez sponsorowanego. W pozostałej części powinny być traktowane jak darowizna. ( ) Sponsoring jako reklama Aby sponsor mógł zaliczyć do kosztów wydatki poniesione w związku z umową sponsoringu, usługi wykonywane w zamian na rzecz sponsora muszą zostać poniesione w celu uzyskania przychodu i nie mogą być wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. W praktyce sponsorzy najczęściej podejmują zobowiązania tego rodzaju w zamian za świadczenie usług reklamowych (reklamę logo, wizerunku firmy, jej produktów). Wydatki sponsora o charakterze reklamowym mogą być zaliczane do kosztów na zasadach ogólnych (na podstawie art. 15 ust. 1 updop i odpowiednio art. 22 ust. 1 updof). Należy jednak pamiętać, że to na sponsorze będzie spoczywał obowiązek udowodnienia, że poniesione wydatki służyły celom reklamowym (i nie stanowiły wyłączonej z kosztów darowizny czy reprezentacji). Potwierdza to interpretacja indywidualna z 29 sierpnia 2013 r., sygn. ITPB1/ /13/PSZ, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w której czytamy: MF ( ) Wydatki na szeroko pojmowaną reklamę (promocję) mające charakter stricte reklamowy mogą bowiem być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości, pod warunkiem jednak, że zostaną spełnione przesłanki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. ( ) Wskazać przy tym należy, że to na podatniku spoczywa ciężar dowodu odnośnie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reklamę firmy, zgodnie z zasadą, iż konieczność udowodnienia określonych okoliczności spoczywa na stronie, która wywodzi z nich skutki prawne. Podatnik bowiem musi wykazać, że poniósł koszt celowy i zasadny z punktu widzenia prowadzonej przez siebie działalności. ( ) Sponsoring nie jest reprezentacją Wyłączone z kosztów uzyskania przychodów są wydatki służące reprezentacji (wyłączenie z kosztów wydatków na reprezentację zawiera art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Należy jednak podkreślić, że wyłączenia dotyczące reprezentacji nie mają zastosowania do sponsoringu. Jest tak pod warunkiem, że w ramach umowy sponsoringu podejmowane są działania o charakterze reklamowym, a nie reprezentacyjnym. W praktyce mogą się pojawiać wątpliwości co do tego, czy działania sponsora mają charakter wydatków na reprezentację (wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów) czy na reklamę (zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów). owo, organy podatkowe uznają organizowanie eventów w klubach czy teatrach dla ściśle wyselekcjonowanej

11 sponsoring w podatkach i księgach rachunkowych 11 grupy odbiorców kontrahentów za działania o charakterze reprezentacyjnym wyłączone z kosztów uzyskania przychodów (por. interpretację indywidualną z 21 października 2011 r., sygn. IPPB5/ /11-5/JC, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie). W przypadku jednak gdy działania sponsora mają charakter działań reklamowych czy marketingowych, organy podatkowe uznają prawo sponsora do zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych. Potwierdza to interpretacja indywidualna z 17 września 2012 r., sygn. IBPBI/2/ /12/MO, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. Należy zastrzec, że cały czas granice pomiędzy reklamą a reprezentacją są bardzo umowne. Jest to konsekwencją tego, że regulacje prawa podatkowego nie definiują ani pojęcia reklamy, ani reprezentacji. Firma X podpisała z klubem sportowym Y umowę, w ramach której klub ten w zamian za otrzymywane świadczenie pieniężne zamieści logo sponsora na głównej trybunie stadionu. Taka prezentacja logo sponsora uznawana jest za promocję marki i jako taka stanowi reklamę. Ma ona przyczynić się do wzrostu sprzedaży towarów oznaczonych takim logo. Barter Rozpatrując konsekwencje podatkowe sponsoringu w podatkach dochodowych, należy raz jeszcze przypomnieć (była o tym mowa w części dotyczącej VAT), że jeżeli sponsor przekazuje sponsorowanemu towary lub świadczy usługi, to faktycznie umowa ma charakter barteru. Jeżeli więc w ramach sponsoringu sponsor odpłatnie przekazuje towary lub świadczy usługi, to nie powinien zapominać o przychodzie z tego tytułu oraz koszcie uzyskania takiego przychodu. Przychody i koszty u sponsora i sponsorowanego przedstawia tabela (zestawienie dotyczy przychodów i kosztów w wartościach netto bez rozliczeń VAT należnego i naliczonego). Sponsor/Sponsorowany Przychody: Koszty: Sponsor wykazuje przychód w wysokości wartości przekazanego sponsorowanemu świadczenia (sponsor wystawia fakturę na dostawę towaru lub usługę) przychodem jest wartość sprzedaży wykazana na fakturze przekazanych Sponsorowany wykazuje przychód w wysokości wartości usługi reklamowej świadczonej sponsorowi (sponsorowany wystawia fakturę na usługę reklamową) przychodem sponsorowanego jest wartość usługi reklamowej wykazuje koszt zakupu usługi reklamowej na podstawie faktury zakupu usługi reklamowej wystawionej przez sponsorowanego oraz koszt zakupu towarów lub usług sponsorowanemu (na podstawie faktur zakupu towarów lub usług) wykazuje koszt dostawy towarów lub wykonania usługi na podstawie faktury otrzymanej od sponsora 1 września 2014 r. Dodatek do Mk nr 17(261)

12 12 sponsoring w podatkach i księgach rachunkowych WaŻNE! Po stronie sponsora występują dwa rodzaje kosztów: koszt wykonania świadczenia własnego i koszt nabycia usługi reklamowej. Taka sytuacja występuje, ponieważsponsoringjestrozliczanyjakobarter. Firma X przekazała klubowi sportowemu stroje sportowe. W zamian za to klub sportowy wykonał usługę reklamową, która została wyceniona na zł. W tym przypadku firma zaliczy do kosztów kwotę zł. Jednocześnie jednak firma musi wykazać przychód równy wartości przekazanych koszulek (odrębnie określonej w umowie sponsoringu pomniejszonej o VAT) oraz koszt uzyskania takiego przychodu (według ceny nabycia koszulek pomniejszonej o VAT). Przychody sponsorowanego W przypadku gdy sponsorowany nie jest przedsiębiorcą, który wykonywałby usługę reklamową w ramach swojej działalności gospodarczej, pojawia się problem, w jakim źródle przychodów powinien być umiejscowiony osiągnięty przez niego przychód i czy sponsor pełni tutaj obowiązki płatnika. Praktyka organów podatkowych potwierdza, że przychód z tego tytułu należy wykazać jako Inne przychody. em potwierdzającym tę praktykę są interpretacje indywidualne z 25 lutego 2014 r., sygn. IPPB2/ /13-2/MG, oraz z 30 stycznia 2014 r., sygn. IPPB2/ /13-3/MK1, wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. Jeżeli w taki sposób klasyfikujemy przychód sponsorowanego, na sponsorze nie spoczywają obowiązki płatnika. Jednak jest on zobligowany do przekazania informacji podatkowej PIT-8C. Sponsor powinien przesłać informację PIT-8C po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do końca lutego roku następnego: sponsorowanemu i urzędowi skarbowemu właściwemu dla sponsorowanego. Obowiązkipłatniczeiinformacyjne W przypadku gdy efektem zewnętrznym sponsoringu jest przekazanie świadczenia osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (niedziałającej jako przedsiębiorca), co może mieć miejsce, np. gdy w ramach sponsoringu rozdawane są nagrody w konkursie, gadżety reklamowe etc., mogą wystąpić obowiązki płatnicze lub informacyjne. Tak jak w każdym innym przypadku po stronie osoby otrzymującej świadczenie powstaje przychód podatkowy. Rzecz jasna, może to być przychód zwolniony, w zależności od okoliczności, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 lub pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

13 sponsoring w podatkach i księgach rachunkowych 13 Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 updof zwolniona jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasę, radio i telewizję) oraz w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. Natomiast na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a updof ze zwolnienia korzysta wartość nieodpłatnych świadczeń (zaliczonych do innych przychodów), otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym. Jeżeli wymienione progi (odpowiednio 760 zł i 200 zł) zostaną przekroczone, to powstaje obowiązek płatniczy (w przypadku opisanym w art. 21 ust. 1 pkt 68; podatek wynosi wówczas 10% przychodu) lub informacyjny (w przypadku opisanym w art. 21 ust. 1 pkt 68a updof obowiązek przekazania PIT-8C). O tym, na kim spoczną obowiązki płatnicze lub informacyjne na sponsorze czy na sponsorowanym, zadecyduje treść umowy. Jeżeli strony w umowie sponsoringu ustalą, że sponsor przekaże nagrody sponsorowanemu, a ten następnie nimi zadysponuje, to obowiązki spoczywają na sponsorowanym. Bez znaczenia wówczas jest to, że np. symbolicznie nagroda wręczana jest przez przedstawiciela sponsora. Jeżeli z umowy wynika, że nie następuje przekazanie nagrody sponsorowanemu, wówczas to sponsor będzie musiał czynić honory płatnicze lub informacyjne. Sponsoringzamiastdarowizny rekomendacje Ze względu na to, że koszty związane z przekazaniem darowizny są definitywnie i jednoznacznie wyłączone z kosztów podatkowych, warto niekiedy dokonać pewnych zmian w stosunku prawnym i spróbować w miejsce umowy darowizny zawiązać umowę sponsoringu. Pozwoli to na zaliczenie wydatków ponoszonych w ramach takiej umowy do podatkowych kosztów uzyskania przychodu. Sponsoringwksięgachrachunkowych Sposób ewidencji operacji gospodarczych, związanych z realizacją umowy sponsoringu w księgach rachunkowych sponsora i sponsorowanego, zostanie przedstawiony na przykładzie. Na mocy zawartej umowy sponsoringu stowarzyszenie X (sponsorowany) zobowiązało się do reklamy spółki z o.o. Y (sponsora) poprzez podawanie do publicznej wiadomości na swoich stronach internetowych nazwy sponsora oraz prezentowanie jego logo jako 1 września 2014 r. Dodatek do Mk nr 17(261)

14 14 sponsoring w podatkach i księgach rachunkowych fundatora nagród rzeczowych w organizowanym przez siebie konkursie. Ustalono, że wartość wzajemnych świadczeń jest ekwiwalentna i wynosi 5000 zł netto plus VAT według stawki 23%. Postanowienia umowy zostały wypełnione. Ewidencja u sponsora (spółka z o.o. Y) 1. Faktura dotycząca przekazania towarów na rzecz sponsorowanego Wn konto 201 Rozrachunki z odbiorcami Ma konto 222 Rozliczenie podatku VAT należnego Ma konto 730 Sprzedaż towarów 2. Koszt własny przekazanych towarów Wn konto 735 Wartość sprzedanych towarów według cen nabycia Ma konto 330 Towary 3. Faktura dotycząca nabycia usługi reklamowej Wn konto 409 Pozostałe koszty Wn konto 223 Rozliczenie podatku VAT naliczonego Ma konto 202 Rozrachunki z dostawcami 4. Wzajemna kompensata Wn konto 202 Rozrachunki z dostawcami Ma konto 201 Rozrachunki z odbiorcami 1 150,00 zł 1 150,00 zł 730 Sprzedaż towarów 222 Rozliczenie podatku VAT 201 Rozrachunki należnego z odbiorcami 5 000,00 (1) 1 150,00 (1) (1) 6 150, ,00 (4) 735 Wartość sprzedanych towarów 330 Towary według cen nabycia 409 Pozostałe koszty (Sp.) xxx 5 000,00 (2) (2) 5 000,00 (3) 5 000, Rozliczenie podatku VAT naliczonego 202 Rozrachunki z dostawcami (3) 1 150,00 (4) 6 150, ,00 (3) Ewidencja u sponsorowanego (stowarzyszenie X) 1. Faktura dotycząca otrzymanych towarów od sponsora Wn konto 300 Rozliczenie zakupu Wn konto 223 Rozliczenie podatku VAT naliczonego Ma konto 202 Rozrachunki z dostawcami 1 150,00 zł

15 sponsoring w podatkach i księgach rachunkowych Przyjęcie towarów Wn konto 330 Towary Ma konto 300 Rozliczenie zakupu 3. Faktura dotycząca sprzedaży usługi reklamowej Wn konto 201 Rozrachunki z odbiorcami Ma konto 222 Rozliczenie podatku VAT należnego Ma konto 700 Sprzedaż usług 4. Wzajemna kompenasata Wn konto 202 Rozrachunki z dostawcami Ma konto 201 Rozrachunki z odbiorcami 1 150,00 zł 202 Rozrachunki 223 Rozliczenie podatku VAT 300 Rozliczenie z dostawcami naliczonego zakupu (4) 6 150, ,00 (1) (1) 1 150,00 (1) 5 000, ,00 (2) 222 Rozliczenie podatku VAT 330 Towary 700 Sprzedaż usług należnego (2) 5 000, ,00 (3) 1 150,00 (3) 201 Rozrachunki z odbiorcami (3) 6 150, ,00 (4) POdSTaWaPraWNa: zz art. 15 ust. 2, art. 29a ust. 1, art. 86 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 312 zz art. 10, art. 13 pkt 8, art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 915 zz art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 851; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 915 zz art i art. 888 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 121; zm. Dz.U. z 2014 r., poz d5c962-b4d3 43ac ae6a164 1 września 2014 r. Dodatek do Mk nr 17(261)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. podatki, księgi rachunkowe, interpretacje urzędowe, orzecznictwo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. podatki, księgi rachunkowe, interpretacje urzędowe, orzecznictwo NR 43 (857) 18 24 listopada 2014 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl www.pgp.infor.pl UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ Sponsoring podatki, księgi rachunkowe, interpretacje urzędowe,

Bardziej szczegółowo

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT.

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2009 r. (sygn.

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAWIERANIA UMÓW

ZASADY ZAWIERANIA UMÓW ZASADY ZAWIERANIA UMÓW POJĘCIE I RODZAJE UMÓW Umowa, według prawa cywilnego to zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. POJĘCIE I RODZAJE UMÓW RODZAJE UMÓW:

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Konkursy z nagrodami związane z tematyką Euro 2012 konsekwencje podatkowe

Konkursy z nagrodami związane z tematyką Euro 2012 konsekwencje podatkowe Konkursy z nagrodami związane z tematyką Euro 2012 konsekwencje podatkowe Czas Euro 2012 sprzyja organizacji różnego rodzaju konkursów przez przedsiębiorców. Konkursy te adresowane są zarówno do pracowników

Bardziej szczegółowo

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację?

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? W niektórych przypadkach ciężar rozliczenia podatku VAT z tytułu dostaw towarów i usług zostaje przeniesiony na nabywcę.

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż premiowa a podatek dochodowy

Sprzedaż premiowa a podatek dochodowy Sprzedaż premiowa a podatek dochodowy W praktyce gospodarczej częstym działaniem z zakresu marketingu jest tzw. sprzedaż premiowa. Jak ją prawidłowo rozliczyć na gruncie podatkowym? Zapraszamy do lektury.

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Sygnatura 1061-IPTPP3.4512.104.2017.1.JM Data 10 kwietnia 2017 r. Autor Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 2a, art. 14b 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby doszło do takiego opodatkowania?

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby doszło do takiego opodatkowania? Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby doszło do takiego opodatkowania? Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają czynności cywilnoprawne wymienione w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych,

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób należy opodatkować nagrodę przekazywaną zwycięzcy w konkursie organizowanym przez przedsiębiorcę?

W jaki sposób należy opodatkować nagrodę przekazywaną zwycięzcy w konkursie organizowanym przez przedsiębiorcę? W jaki sposób należy opodatkować nagrodę przekazywaną zwycięzcy w konkursie organizowanym przez przedsiębiorcę? Coraz częściej w celu zintensyfikowania sprzedaży swoich produktów przedsiębiorcy organizują

Bardziej szczegółowo

Minister Finansów odmawia urzędom gmin prawa do odliczeń VAT. Wpisany przez Elżbieta Rogala

Minister Finansów odmawia urzędom gmin prawa do odliczeń VAT. Wpisany przez Elżbieta Rogala Mimo iż urzędy gmin są zarejestrowanymi podatnikami VAT i otrzymują faktury zakupu związane ze sprzedażą opodatkowaną, Minister Finansów odmawia im tego prawa. Powodem jest uznanie urzędu gminy za podmiot

Bardziej szczegółowo

Okulary dla pracownika

Okulary dla pracownika OKULARY DLA PRACOWNIKA PROBLEMY PODATKOWE 1 Tomasz Krywan dr Gyöngyvér Takáts Okulary dla pracownika problemy podatkowe 2 SPIS TREŚCI Okulary dla pracownika problemy podatkowe 1.1. Czy w związku z zakupem

Bardziej szczegółowo

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki.

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie regulują wszystkich spraw związanych z dokumentowaniem transakcji. O ile bowiem istnieją szczegółowe

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/ /15-2/WH Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/ /15-2/WH Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/4512-871/15-2/WH Data 2016.01.18 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Zgodnie z art. 100 ust. 8 pkt 3 ustawy, informacja podsumowująca powinna zawierać następujące

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1233/10-2/JL Data 2011.01.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB5/423-311/09-2/MB Data 2009.09.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Czy w opisanej sytuacji spółka komandytowa może korzystać z premii amortyzacyjnej?

Czy w opisanej sytuacji spółka komandytowa może korzystać z premii amortyzacyjnej? Czy w opisanej sytuacji spółka komandytowa może korzystać z premii amortyzacyjnej? Pytanie Spółka komandytowa, której wspólnikami są 3 osoby fizyczne, a komplementariuszem jest sp. z o.o., zakupiła środek

Bardziej szczegółowo

Na czym w praktyce polegają te zasady?

Na czym w praktyce polegają te zasady? Na czym w praktyce polegają te zasady? Spółka prowadzi akcje promocyjne, w których dodaje bonusowe nagrody, atrakcyjne towary lub - w przypadku zainteresowania klienta - większą ilość nabywanego towaru.

Bardziej szczegółowo

1. Określenie źródła przychodów z tytułu otrzymania warrantów subskrypcyjnych

1. Określenie źródła przychodów z tytułu otrzymania warrantów subskrypcyjnych Dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych przez osoby uprawnione na podstawie uchwały zgromadzenia a wydatkami poniesionymi na ich objęcie nie podlega opodatkowaniu w momencie

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/PC Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/PC Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/4510-318/15/PC Data 2015.11.16 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Różnice kursowe, powstałe w sytuacjach, które nie mieszczą się w przedmiotowym katalogu,

Bardziej szczegółowo

Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki?

Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki? Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki? Spółka działająca w branży IT od 10 lat zatrudnia ponad 40 informatyków, których zadaniem jest m.in. opracowywanie programów

Bardziej szczegółowo

VAT a usługi zarządzania świadczone przez spółki jawne. Wpisany przez Grażyna Zaremba

VAT a usługi zarządzania świadczone przez spółki jawne. Wpisany przez Grażyna Zaremba Czy nabywca usługi zarządzania przedsiębiorstwem od spółki jawnej ma prawo uznać, że faktura VAT dotycząca świadczonych na jego rzecz usług wystawiona jest przez podatnika VAT, a wykazany na przedmiotowej

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2011.07.18 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcy mają wybór: skorzystać z prawa do odliczenia VAT naliczonego, czy zaliczyć daną darowiznę w koszty uzyskania przychodu.

Przedsiębiorcy mają wybór: skorzystać z prawa do odliczenia VAT naliczonego, czy zaliczyć daną darowiznę w koszty uzyskania przychodu. Przedsiębiorcy mają wybór: skorzystać z prawa do odliczenia VAT naliczonego, czy zaliczyć daną darowiznę w koszty uzyskania przychodu. Od wielu lat podnoszony był problem producentów żywności związany

Bardziej szczegółowo

Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu.

Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu. Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu. Pytanie podatnika Spółka z o.o. kupiła we wrześniu 2008 r. samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie?

Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie? Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie? Umowa leasingu Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2011.05.18 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

- pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami, - nie są wyłączone z KUP.

- pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami, - nie są wyłączone z KUP. Likwidacja zaniechanej inwestycji a możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów związanych Zasadne jest wystąpienie o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego w odniesieniu do formy,

Bardziej szczegółowo

W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie.

W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie. W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie. Otrzymanie przez podatnika będącego beneficjentem dotacji z funduszy unijnych może mieć dla

Bardziej szczegółowo

Zmiany w PKPiR: dokumentowanie transakcji między innymi nowy dowód księgowy. Grzegorz Ziółkowski, Doradca Podatkowy

Zmiany w PKPiR: dokumentowanie transakcji między innymi nowy dowód księgowy. Grzegorz Ziółkowski, Doradca Podatkowy Zmiany w PKPiR: dokumentowanie transakcji między innymi nowy dowód księgowy Grzegorz Ziółkowski, Doradca Podatkowy Kto może prowadzić księgę przychodów i rozchodów Podatkową księgę przychodów i rozchodów

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT musi być dokonana przez podatników, którzy w trakcie poprzedniego roku podatkowego odliczali VAT częściowo według ustalonej wstępnie na dany rok

Bardziej szczegółowo

Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy?

Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy? Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy? Okres przedświąteczny jest okazją do poprawy atmosfery w pracy oraz zintegrowania pracowników z firmą. Takie działania ze strony pracodawcy mają poniekąd

Bardziej szczegółowo

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady)

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlegają między innymi wewnątrzwspólnotowe

Bardziej szczegółowo

Uznanie - bądź nie - danej akcji promocyjnej za sprzedaż premiową ma wpływ na sposób opodatkowania nagrody otrzymywanej przez uczestnika konkursu.

Uznanie - bądź nie - danej akcji promocyjnej za sprzedaż premiową ma wpływ na sposób opodatkowania nagrody otrzymywanej przez uczestnika konkursu. Uznanie - bądź nie - danej akcji promocyjnej za sprzedaż premiową ma wpływ na sposób opodatkowania nagrody otrzymywanej przez uczestnika konkursu. Firmy, w celu zintensyfikowania sprzedaży, bardzo często

Bardziej szczegółowo

Wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką od 2017 roku nie będą kosztem

Wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką od 2017 roku nie będą kosztem Wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką od 2017 roku nie będą kosztem Obniżono limit transakcji gotówkowych z 15 000 euro do 15 000 zł co wynika ze zmian wprowadzonych do ustawy o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja środków trwałych w księgach rachunkowych

Amortyzacja środków trwałych w księgach rachunkowych Amortyzacja środków trwałych w księgach rachunkowych dr Katarzyna Trzpioła Część IV Art. 16 1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 4..odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych

Bardziej szczegółowo

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż między małżonkami (firmą żony a firmą męża)

Sprzedaż między małżonkami (firmą żony a firmą męża) Sprzedaż między małżonkami (firmą żony a firmą męża) Polskie prawo dopuszcza prowadzenie oddzielnych firm przez obu małżonków - ale czy umożliwia sprzedaż między małżonkami (firmą żony a firmą męża)? Czy

Bardziej szczegółowo

II. PIT. zasady ustalania współczynnika sprzedaży, obrót wyłączony z obliczania współczynnika. 22. Korekta podatku naliczonego.

II. PIT. zasady ustalania współczynnika sprzedaży, obrót wyłączony z obliczania współczynnika. 22. Korekta podatku naliczonego. PROGRAM SZKOLENIA Akademia Podatków. I. VAT 1. Systematyka aktów prawnych w zakresie VAT - praktyczne wykorzystanie w pracy zawodowej: źródła prawa krajowego oraz prawa unijnego, indywidualne interpretacje

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP2/ /15-4/KK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP2/ /15-4/KK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP2/4512-365/15-4/KK Data 2015.10.06 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Mając zatem na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony stan sprawy należy

Bardziej szczegółowo

Czy zawarcie tego terminu w ustawie o VAT stworzy problemy interpretacyjne dotyczące nowej definicji?

Czy zawarcie tego terminu w ustawie o VAT stworzy problemy interpretacyjne dotyczące nowej definicji? Czy zawarcie tego terminu w ustawie o VAT stworzy problemy interpretacyjne dotyczące nowej definicji? Nowelą z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie

Bardziej szczegółowo

Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym. Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy

Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym. Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy Program Centralizacja rozliczeń VAT Kasy rejestrujące Rozliczanie VAT od usług budowlanych Zmiana zasad zwrotu VAT

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować

Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować Od stycznia 2016 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ustalania pre-współczynnika w zakresie odliczania VAT od wydatków o charakterze mieszanym, czyli

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Refakturowanie przez spółkę kosztów związanych z zakupem usług kontroli jakości

Refakturowanie przez spółkę kosztów związanych z zakupem usług kontroli jakości Jak przy takim refakturowaniu rozliczyć podatki? Pytanie Czytelnika Spółka, w której jestem księgową, sprzedaje wyroby gotowe odbiorcom zagranicznym (wszyscy odbiorcy mają siedziby na terytorium UE). Dodatkowo

Bardziej szczegółowo

Jakie problemy podatkowe pojawiają się w przypadku przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Jakie problemy podatkowe pojawiają się w przypadku przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Jakie problemy podatkowe pojawiają się w przypadku przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? W pierwszej części artykułu (Biuletyn BDO Podatki i Rachunkowość nr 1/2009) zostały opisane sytuacje

Bardziej szczegółowo

Reguły opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnych przekazań towarów i usług Orzecznictwo polskich sądów administracyjnych część 1

Reguły opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnych przekazań towarów i usług Orzecznictwo polskich sądów administracyjnych część 1 11 września 2009r. Reguły opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnych przekazań towarów i usług Orzecznictwo polskich sądów administracyjnych część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TAXFIN Orzeczenie

Bardziej szczegółowo

Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów

Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów Strona 1 z 5 Dziennik Gazeta Prawna 34/2013 z 18.02.2013 [dodatek: Księgowość i Podatki, str. 8] CYKL: ROZLICZANIE PODATKU DOCHODOWEGO Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów PROBLEM - XYZ Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG PODSTAWA PRAWNA 1. przepisy prawa UE - Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347,

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/ /12/16-S/MPŁ Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/ /12/16-S/MPŁ Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/415-949/12/16-S/MPŁ Data 2016.06.23 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Otrzymanie dotacji stanowiącej zwrot wydatków ujętych w kosztach podatkowych nie powoduje

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści:

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Szanowni Państwo, Wrocław, dnia 26 listopad 2013 r. Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Pytanie Klienta:

Bardziej szczegółowo

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy,

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 1. Przy dokonywaniu zapisów w księdze, wynikających z prowadzonych przez podatnika: a) ewidencji sprzedaży, b) ewidencji kupna i sprzedaży wartości

Bardziej szczegółowo

Co to jest faktura VAT RR?

Co to jest faktura VAT RR? Fakturownia Co to jest faktura VAT RR? 2013-10-14 Zakup produktów rolnych przez przedsiębiorcę musi być odpowiednio udokumentowany. W przypadku nabycia towarów od rolnika ryczałtowanego, kupujący ma obowiązek

Bardziej szczegółowo

Omówienie zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2006 roku. Przed 1.01.2006 Po 1.01.2006

Omówienie zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2006 roku. Przed 1.01.2006 Po 1.01.2006 Szczególne zasady ustalania dochodu Dodanie ust. 3 a do art. 11 W przypadku wydania przez właściwy organ podatkowy, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje)

Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje) Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje) dr Przemysław Pest Katedra Prawa Finansowego WPAE UWr Podatki obrotowe 1) ogólny (powszechny) podatek obrotowy ustawa z dnia 11

Bardziej szczegółowo

Tekst do rachunkowości. Słowa kluczowe: korekta VAT, ulga na złe długi,

Tekst do rachunkowości. Słowa kluczowe: korekta VAT, ulga na złe długi, Tekst do rachunkowości Słowa kluczowe: korekta VAT, ulga na złe długi, Ewidencja korekty VAT w ramach ulgi na złe długi w księgach wierzyciela i dłużnika W obecnych czasach długi stają się problemem wielu

Bardziej szczegółowo

Likwidacja działalności gospodarczej przez osobę fizyczną rozliczenie VAT. Wpisany przez Adam Czekalski

Likwidacja działalności gospodarczej przez osobę fizyczną rozliczenie VAT. Wpisany przez Adam Czekalski W sytuacji zaprzestania (likwidacji) działalności gospodarczej podatnikowi VAT będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. W drugiej połowie 2010 r. mam

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO WARSZTATY ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO DR MARIOLA SZEWCZYK - JAROCKA DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI MGR MONIKA SZYMAŃSKA WŁAŚCICIEL BIURA RACHUNKOWEGO, UL. REMBIELIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296

Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296 Page 1 of 8 Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296 Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., www.sgk.gofin.pl Handel złomem po nowelizacji przepisów 1. Zmiana

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/EK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/EK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/4512-1063/15/EK Data 2016.01.20 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi

Bardziej szczegółowo

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 uzpdof z wyboru, na podstawie art. 9a ust. 1 updof, art. 9 ust. 1-3 uzpdof, podatek jest obliczany od przychodu i wynosi odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

Od 1 stycznia 2015 r stawka CIT dla małych podatników wyniesie 15%

Od 1 stycznia 2015 r stawka CIT dla małych podatników wyniesie 15% Od 1 stycznia 2015 r stawka CIT dla małych podatników wyniesie 15% Definicja małego podatnika zawarta jest w art. 4a pkt 10 ustawy z 15 lutego 1992 r. o CIT. Za małego podatnika uważa się podatnika, u

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 1 Sygnatura 2461-IBPB-2-1.4514.447.2016.1.BJ Data wydania 27-10-2016 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP1/443-687/10/AJ Data 2010.10.04 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

Arbiter krajowego Sądu Polubownego jako podatnik podatku od towarów i usług wybrane aspekty

Arbiter krajowego Sądu Polubownego jako podatnik podatku od towarów i usług wybrane aspekty Czynności arbitrów działających na podstawie zleceń sądów polubownych są w większości realizowane na rzecz podmiotów gospodarczych - także czynnych podatników VAT. Przedmiotem poniższej analizy jest weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia

Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia dr Katarzyna Trzpioła Część III Nowa Nakłady poniesione w związku z ulepszeniem wartości niematerialnych i prawnych powinny, w zależności od okoliczności,

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 Od 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, poniżej przedstawiamy najważniejsze uregulowania, do których należy dostosować

Bardziej szczegółowo

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług?

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Pytanie Zakupiliśmy w marcu prenumeratę wydawnictwa specjalistycznego w USA, które

Bardziej szczegółowo

Metoda kasowa. Fakturowanie

Metoda kasowa. Fakturowanie Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi odnośnie zmian w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2013 r. Metoda kasowa 1. Czy mały podatnik stosujący metodę kasową, który nie dokona obniżenia kwoty

Bardziej szczegółowo

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby kara umowna stała się kosztem, co stwierdzają w tej kwestii dyrektorzy Izb Skarbowych?

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby kara umowna stała się kosztem, co stwierdzają w tej kwestii dyrektorzy Izb Skarbowych? Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby kara umowna stała się kosztem, co stwierdzają w tej kwestii dyrektorzy Izb Skarbowych? Dla racjonalnie działającego przedsiębiorcy wybór pomiędzy zapłaceniem kary

Bardziej szczegółowo

Zasady odliczania i korekt podatku VAT - wybrane zagadnienia

Zasady odliczania i korekt podatku VAT - wybrane zagadnienia Zasady odliczania i korekt podatku VAT - wybrane zagadnienia Maj 2014 r. WPROWADZENIE Na kolejnych slajdach przedstawiono w sposób schematyczny zasady odliczania podatku VAT w odniesieniu do nabycia różnego

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Sygnatura ITPP3/4512-661/15/BJ Data 2016.02.01 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Sygnatura IBPP3/4512-690/15/MN Data 2015.12.29 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE Spis treści Wstęp...9 Rozdział I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE...13 1.1. Podstawa prawna podatku od towarów i usług...13 1.2. Podatek VAT w świetle 112 Dyrektywy Unii Europejskiej...16 1.3.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 FUNDACJI ORATOR

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 FUNDACJI ORATOR INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 FUNDACJI ORATOR Część I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 Fundacja ORATOR, zwana dalej Fundacją, zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 19, 28 maja 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week jest

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Powszechną praktyką jest udostępnianie służbowych samochodów i telefonów pracownikom do celów prywatnych. Takie nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 91 /2016 Wójta Gminy Łyse z dnia 21 listopada 2016

Zarządzenie Nr 91 /2016 Wójta Gminy Łyse z dnia 21 listopada 2016 Zarządzenie Nr 91 /2016 Wójta Gminy Łyse z dnia 21 listopada 2016 w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Łyse jej jednostkach budżetowych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Procedura określająca zasady odliczania podatku od towarów i usług przy zastosowaniu współczynnika i pre-współczynnika.

Procedura określająca zasady odliczania podatku od towarów i usług przy zastosowaniu współczynnika i pre-współczynnika. z dnia 21 kwietnia 2017 r. Procedura określająca zasady odliczania podatku od towarów i usług przy zastosowaniu współczynnika i pre-współczynnika. I. Słowniczek Pojęcia, używane w niniejszej procedurze,

Bardziej szczegółowo

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 449414 Temat: Akcja Bilans 2014-Podatkowe zamknięcie roku 2014 w VAT i podatkach dochodowych 27 Październik Bielsko-Biała, Hotel Qubus, Kod szkolenia: 449414

Bardziej szczegółowo

Informacja podatkowa na 2017 r.

Informacja podatkowa na 2017 r. - 1 - Informacja podatkowa na 2017 r. W niniejszym komunikacie przedstawiono najważniejsze zmiany podatkowe dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Skala podatku dochodowego na

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Nazwa: Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku Siedziba: ul. Szlak 20/16, 31-153 Kraków Zarząd Fundacji przedstawia

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne

Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne Paweł Dymlang Odwrotne obciążenie Art. 17 ust. 1 pkt 7 Podatnikami

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA INSTYTUCJI ZARZ

ZALECENIA INSTYTUCJI ZARZ ZALECENIA INSTYTUCJI ZARZĄDZAJACEJ DOTYCZĄCE KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU VAT W PROJEKTACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013. I WSTĘP W świetle ustaleń dokonanych

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób zaksięgować takie nakłady, ponoszone w ramach projektu finansowanego ze środków UE?

W jaki sposób zaksięgować takie nakłady, ponoszone w ramach projektu finansowanego ze środków UE? W jaki sposób zaksięgować takie nakłady, ponoszone w ramach projektu finansowanego ze środków UE? Pytanie W jaki sposób zaksięgować nakłady na prace badawczo-rozwojowe, ponoszone w ramach projektu finansowanego

Bardziej szczegółowo

Zobacz, jakie skutki w podatku VAT wywołuje otrzymanie dotacji przez Twoją jednostkę!

Zobacz, jakie skutki w podatku VAT wywołuje otrzymanie dotacji przez Twoją jednostkę! W jednostce sektora finansów publicznych sposób rozliczenia podatku VAT w przypadku otrzymania dotacji, subwencji, refundacji oraz dofinansowań zależy od tego, czy dana dopłata (dotacja) zwiększy obrót

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IP-PB3-423-50/07-2/AJ Data 2007.10.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Czy wydatki na ten dowóz są kosztem pracodawcy? Pytanie Czytelnika

Czy wydatki na ten dowóz są kosztem pracodawcy? Pytanie Czytelnika Czy wydatki na ten dowóz są kosztem pracodawcy? Pytanie Czytelnika Spółka zajmuje się działalnością budowlaną. Ze względu na fakt, że w większości przypadków realizowane prace są wykonywane poza miejscowością,

Bardziej szczegółowo

Samorządy otrzymujące unijne dotacje mają kłopoty z VAT. Maciej Jurczyga

Samorządy otrzymujące unijne dotacje mają kłopoty z VAT. Maciej Jurczyga Samorządy otrzymujące unijne dotacje mają kłopoty z VAT Maciej Jurczyga ROZLICZENIA/Gminy współrealizujące projekty finansowane z funduszy unijnych napotykają problemy z rozliczeniem VAT. A wszystko przez

Bardziej szczegółowo