PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STltATEGIA SPOJNOSCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STltATEGIA SPOJNOSCI"

Transkrypt

1 PROGRAM REGONALNY NARODOWA STltATEGA SPOJNOSC WOJEWCOZTWO POOKARPACKE UNA ElJRQPE.SKA EURCf'EJSK FUMJU$Z RQZY\OJU REGlONA.J EGO Egl!e... "lel'l! die ftstojth8ji illll'l!l!eil!ljl!leej RP8 WPJJednostki kontrolowanej WP-V DS Nr kontroli z Systemu (KS SMK) * NFORMACJA POKONTROLNA 1. Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli: Art. 26 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku 0 zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r.. Nr 84, poz. 712), Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiqzk6w nstytucji Zarzqdzajqcej Programem Operacyjnym. 6 i 13 umowy 0 dofinansowanie projektu. 2. Projekt Nr: RPPK /10 3. Umowa Nr: UDA-RPPK /10-00 z dnia r. Aneks nr UDA-RPPK / z dnia r. Aneks nr UDA-RPPK / z dnia r. Aneks nr UDA-RPPK /10-03 z dnia r. 4. Tytul projektu: "Promocja gospodarcza miasta Rzeszowa poprzez udziat w imprezie targowowystawienniczej LA BERLN AR SHOW 2010" 5. Nazwa jednostki kontroluj~cej: Urzqd Marszatkowski Wojew6dztwa Podkarpackiego 6. Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Miasto Rzeszow 7. Kierownik jednostki kontrolowanej: Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa

2 ,, " 8. Data: przekazania zawiadomienia kontroli - 16 marca 2011 r. rozpocz~cia czynnosci kontrolnych - 21 marca 2011 r. 9. Miejsca przeprowadzenia kontroli: ul. Rynek 1, Rzesz6w ul. Mickiewicza 13, Rzesz6w 10. Tryb i zakres kontroli: Kontrola na zakonczenie realizacji Projektu w ramach Dziamnia 1.4 Schemat B RPO WP. 11. Sklad Zespolu Kontrolujl\cego: Kierownik Zespotu: Dariusz Stolarski, inspektor w Oddziale kontroli merytoryczno - technicznej projektow osi priorytetowej RPO, Departament Wspierania Przedsi~biorczosci upowatnienie nr WP-V DS z dnia 8 marca 2011 r. CzJonek Zespotu: Monika Bac, gjowny specjalista w Oddziale kontroli finansowej beneficjentow RPO, Departament Budtetu i Finans6w upowatnienie nr WP V DS z dnia 8 marca 2011 r. 12. Osoby udzielajl\ce odpowiedzi ze strony jednostki kontrolowanej: Na podstawie upowatnienia nr ORA-O z dnia 18 marca 2011 r. podpisanego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa Pana Tadeusza Ferenca- Pawel Wasilewski - mjodszy referent w Wydziale Promocji i Wsp6Jpracy Mi~dzynarodowej 13. Ustalenia kontroli wraz z opisem stwierdzonych uchybien/nieprawidlowosci/naruszen prawa ze wskazaniem podstawy prawnej, przyczyn ich powstania, zakresu, ewentualnych skutk6w finansowych wraz z dokumentami je potwierdzajl\cymi: Prowadzqc kontrol~ Projektu na miejscu Zesp6J Kontrolujqcy kierowaj si~ zasadq nie dublowania czynnosci weryfikacyjnych, kt6re zostaly jut przeprowadzone w tym samym zakresie na innych etapach weryfikacji Projektu, m.in. na etapie: weryfikacji wniosku dofinansowanie, zawierania umowy 0 dofinansowanie. weryfikacji wniosk6w 0 ptatnosc. Celem przeprowadzenia nlnlejszej kontroli na miejscu by to pogj~bienie i rozszerzenie analizy dokument6w oraz sprawdzenie dowod6w rzeczowych dost~pnych jedynie w miejscu realizacji Projektu. Zakresem kontroli na miejscu nie zostaly obj~te dziatania Beneficjenta i kwestie niezwiqzane bezposrednio ze wspotfinansowanym Projektem. Ponadto, nie badano zgodnosci dziatan Beneficjent6w w obszarach, ktore Sq obj~te nadzorem/kontrolql Strona 2 z 22

3 weryfikacjqfinspekcjq ze strony innych organ6w administracji publicznej (np. architektoniczno - budowlanej, przestrzegania przepisow sanitarnych, przestrzegania innych przepis6w np. bhp, ppoz., prawa pracy) Podstawa prawna przyznania dofinansowania. Wniosek 0 dofinansowanie zostaj zjozony w Urz~dzie MarszaJkowskim Wojew6dztwa Podkarpackiego w dniu r., oznaczony numerem WNO-RPPK /10-00 oraz wybrany do do'finansowania przez Zarzqd Wojew6dztwa Podkarpackiego dnia 10 sierpnia 2010 r. uchwajq nr 304/6118/10. W dniu 30 wrzesnia 2010 r. zostaja zawarta umowa 0 dofinansowanie Projektu pomi~dzy Wojew6dztwem Podkarpackim, a Gminq Miasto Rzesz6w pn. "Promocja gospodarcza miasta Rzeszowa poprzez udziaj w imprezie targowo - wystawienniczej LA BERLN AR SHOW 2010" w kt6rej ustalono: CaJkowitq wartosc Projektu: Catkowitq wartosc wydatk6w kwalifikowanych: wtym: ,50 PLN; ,76 PLN; dofinansowanie ze srodk6w Funduszu: ,45 PLN; wktad wjasny: 46810,31 PLN Okres realizacji projektu: rozpocz~cie realizacji Projektu r. zakonczenie rzeczowe realizacji Projektu: r. zakonczenie finansowe realizacji Projektu: r Cz~sc merytoryczno - techniczna Rzeczowa realizacja projektu. Celem Projektu byto zwi~kszenie inwestycji zagranicznych 0 charakterze innowacyjnym, w szczeg61nosci w zakresie przemysju lotniczego na terenie Rzeszowa i regionu oraz szeroko rozumiana promocja gospodarcza miasta na swiecie dzi~ki uczestnictwie w Mi~dzynarodowej Wystawie Lotnictwa i Astronautyki w Berlinie w dniach 8-13 czerwca 2010 r. W ramach kontroli merytoryczno-technicznej Projektu sprawdzeniu poddano wszystkie zadeklarowane w tabeli 0.3. i 0.4. kategorie wydatk6w uj~te we wniosku o do'finansowanie wraz z podstawowymi dokumentami potwierdzajqcymi realizacj~ Projektu. Zestawienie skontrolowanych obszar6w b fd~cych przedmiotem dofinansowania zawiera ponizsza tabela: Strona3 z 22

4 .. Elementy inwestycji zadeklarowene we wniosku 0 dofinanbowenie w tabeli D.3. i D.4. Elementy przedsi,wziflcia stwierdzone podczas kontroli na miejscu reallzacji Projektu Nazwa urz~dzenia ustugi losc/planowany losc/planowany wartosci niematerialnej skutek dziatan skutek dziatan i pra""'l1li1i Uwagi Zakup uslugi wykonania projektu i zabudowy stoiska wystawienniczego wraz 1 1." nn"j.. n" technicz:llla Zakup uslugi nadruku logotyp6w na gadzetach reklamowych miasta Rzeszowa 1 1 wraz z wypakowaniem i zapakowaniem Zakup folderu 0 Rzeszowie 6 tys. 6tys. Zakup uslugi transportu mikrobusem na targi (na terenie 1 1 Polski) Zakup uslugi transportu mikrobusem na targi (poza 1 1 granicami Polski) Oelegacja 4 os6b 1 1 Prezentacja zywnosci ekologicznej 1 1 Wykupienie stoiska na targach oraz ustugi reklamowej w 1 1 katalogu wystawc6w targowych Koszt niekwalifikowany wskazany Gadzety reklamowe Miasta 1 1 Rzeszowa Koszt niekwalifikowany wskazany w tabeli 0.4. Wykonanie ulotki informacyjnej 4tys. 4tys. Koszt niekwalifikowany wskazany w tabeli 0.4. Koszt niekwalifikowany wskazany w tabeli 0.4., potwierdzono fakt istnienia materia!6w z nagranym filmem Materialy z nagranym filmem TAK TAK na podstawie przykladowego egzemplarza dostarczonego promocyjnym 0 Rzeszowie przez Beneficjenta do Z RPO WP na lata u odbioru Noclegi w Niemczech 4 4 oszt niekwalifikowany wskazany w tabeli 0.4. Podczas weryfikacji dokumentacji stwierdzono ze zapisy w Llmowie nr UOA-RPPK z dnia daty: -rozpocz~cia realizacji Projektu: r. - zakoriczenia rzeczowej realizacji Projektu: r. - zakoriczenia finansowej realizacji Projektu: r. Sq zgodne z zapisanymi w umowie Udzielanie zam6wien. Kontroli zostafy poddane zam6wienia wsp6ffinansowane ze srodk6w RPO WP na lata wykazane w tabeli 0.3. cz~sci finansowej wniosku o dofinansowanie. Beneficjentem jest jednostka sektora finans6w publicznych kt6ra zobowiqzana jest stosowac przepisy ustawy Pzp przy dokonywaniu zam6wieri. W przypadkach zam6wieri kt6rych charakter Lib wartosc nie podlegaty zastosowaniu przepis6w Ustawy Prawo Zam6wien Publicznych (art. 4 pkt. 8 ustawy pzp) wskazanych w 11 ust. 8 umowy 0 dofinansowanie - post~powania 0 udzielenie zamowlenia przeprowadzono w oparciu 0 zapisy "Wytycznych nstytucji Zarzqdzajqcej Regionalnym Programem Operacyjnym na lata w sprawie udzielania zam6wien wsp6lfinansowanych ze srodk6w EFRR, w stosunku do kt6rych nie stosuje si~ ustawy prawo zam6wien publicznych". Strona 4 z 22

5 1. Zam6wienie na uslugi wykonania projektu zabudowy stoiska wystawienniczego. W ramach kontroli na miejscu zweryfikowano ex-post zastosowanq przez Beneficjenta procedur~ udzielenia zam6wienia publicznego analizie poddano nast~pujqce dokumenty: egzemplarz SWZ - cz~sc og61na z zalqcznikami w postaci wzor6w oswiadczen, wykaz6w itp. dotyczqcych potwierdzenia spelnienia przez wykonawc~ warunk6w udzialu w post~powaniu; kopie zamieszczonych ogloszen wraz z potwierdzeniem zamieszczenia/wystania; - dokumenty zwiqzane ze srodkami ochrony prawnej; - protok6t z post~powania 0 udzielenie zam6wienia publicznego wraz z zatqcznikami; - umowa z wykonawcq wraz z kopiq oferty najkorzystniejszej wraz z aneksami; Na podstawie protokotu z post~powania 0 udzielenie zam6wienia stwierdzono, ze w trakcie post~powania nie miaty miejsca protesty i/lub odwolania lub skargi dotyczqce prawidtowosci przeprowadzenia post~powania 0 udzielenie zam6wienia przez Zamawiajqcego. W wyniku kontroli nie stwierdzono naruszen ustawy Prawo Zam6wien Publicznych, kt6re skutkowatyby natozeniem korekty finansowej. 2. Zam6wienie na dostaw~ regionalnych produkt6w zywnosciowych oraz swiadczenie uslug cateringowych na bazie ekologicznych produkt6w spozywczych. W ramach kontroli na mlejscu zweryfikowano ex-post zastosowanq przez Beneficjenta procedur~ udzielenia zam6wienia publicznego analizie poddano nast~pujqce dokumenty: - egzemplarz SWZ - cz~sc og61na z zatqcznikami w postaci wzor6w oswiadczen, wykaz6w itp. dotyczqcych potwierdzenia spetnienia przez wykonawc~ warunk6w udziatu w post~powaniu; - kopie zamieszczonych ogloszen wraz z potwierdzeniem zamieszczenia/wyslania; - dokumenty zwiqzane ze srodkami ochrony prawnej; - protok61 z post~powania 0 udzielenie zam6wienia publicznego wraz z zalqczni kami; - umowa z wykonawcq wraz z kopiq oferty najkorzystniejszej wraz z aneksami; Na podstawie kompletnego tj. zawierajqcego podstawowe elementy wskazane wart. 96 ust. 1 Ustawy Prawo Zam6wien Publicznych protokofu z post~powania o udzielenie zam6wienia publicznego ustalono, iz post~powanie to przeprowadzono wedfug regut ustawy Pzp w trybie przetargu nieograniczonego. Strona 5 z 22

6 .. Zamawiajqcy uznat obowiqzek stosowania ustawy - Prawo Zam6wien Publicznych co jednoznacznie wynika z tresci ogtoszenia 0 zam6wieniu nr z dnia i obowiqzku tego w trakcie kontroli nie kwestionowat. Na podstawie dokument6w przedrozonych do kontroli na miejscu oraz w oparciu 0 wyjasnienia i dokumenty przedtozone pismem z dnia r. ustalono, ze zamawiajqcy nie dokonat publikacji ogroszenia 0 zam6wieniu w Biuletynie Zam6wien Publicznych do czego byt zobligowany zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy Prawo Zam6wien Publicznych. Stwierdzono, ze ogtoszenie 0 zam6wieniu nie spetnia tez warunk6w okreslonych wart. 40 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo Zam6wien Publicznych. Z przedrozonego kontrolujqcym dowodu publikacji ogroszenia o zam6wieniu na stronie internetowej zamawiajqcego nie wynika jednoznacznie data upublicznienia poniewaz zamieszczono tam r6wnoczesnie pod jednq datq ogtoszenie o zam6wieniu, SWZ oraz rozstrzygniqcie. Biorqc jednakze pod uwagq wyjasnienia Beneficjenta zrozone w pismie z dnia r. oraz zbieznosc dat uznano, iz ogroszenie 0 zam6wieniu zostaro opublikowane w dniu wszczqcia postqpowania tj r. Z przedtozonej przez zamawiajqcego dokumentacji nie wynika, iz nie wptynqty do zamawiajqcego pytania do tresci SWZ. Na podstawie wydruku ze strony internetowej Beneficjenta stwierdzono, ze nie dokonat on publikacji informacji 0 wyborze oferty najkorzystniejszej na swojej stronie internetowej, poniewaz r6wnoczesne Uak wynika z tresci wydruku) umieszczenie ogtoszenia 0 zam6wieniu oraz rozstrzygniqcia nie moze mlec mlejsca. W konsekwencji uznano, ze zamawiajqcy naruszyt przepis art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zam6wien Publicznych. Na podstawie wyjasnien oraz dokument6w przedtozonych podczas kontroli na miejscu oraz dostarczonych z pismem z dnia r. stwierdzono, ze zamawiajqcy nie dokonat upublicznienia informacji 0 udzieleniu zam6wienia w Biuletynie Zam6wien Publicznych naruszyt tym samym art. 95 ust. 1 ustawy PZp. Z analizowanych dokument6w wynika, iz potwierdzenie (wydruk) ogtoszenia o udzieleniu zam6wienia 0 numerze z dnia r. dotyczy ogtoszenia 0 przetargu, kt6ry zostat uniewazniony "... Ogroszenia powiqzane z dnia r. (...) termin sktadania ofert r...", ponadto wynika z niego, iz wybrana zostata oferta 0 wartosci PLN co jest niezgodne z wartosciq faktycznie wybranej oferty (28000 PLN). Na podstawie protokotu z postqpowania 0 udzielenie zam6wienia stwierdzono, ze w trakcie postqpowania nie miaty miejsca protesty i/lub odwotania lub skargi dotyczqce prawidrowosci przeprowadzenia postqpowania 0 udzielenie przedmiotowego zam6wienia. Reasumujqc, ze wzglqdu na istotne naruszenia przepis6w ustawy Pzp, a w szczeg61nosci art. 40 ust. 2 niniejsze zam6wienie zostaro objqte korektq finansowq przy odpowiednim zastosowaniu Taryfikatora. Strona 6 z 22

7 3. Zamowienie na przewoz osob materialow mikrobusem na targi do Niemiec Wedtug informacji og61nych "Opisu Udzielonego Zam6wienia" wraz z zatqcznikaltli, kt6re zatqczono do akt kontroli wartosc szacunkowa zam6wienia netto, wyniosta 8 000,00 PLN. Beneficjent w dniu r. wystat zapytania ofertowe do potencjalnych oferent6w tj.: 1. Luna Trans Wiech Matgorzata (ul. Podwistocze 32a/17, Rzesz6w) 2. Przew6z os6b - Barlik Wojciech (ul. Gbiska 34, Strzyz6w) 3. Firma Transportowa RAMONA Bielecki Tadeusz ( Czarna 245) Zapytania ofertowe zawieraty wymagany termin wykonania ustugi, parametry techniczne srodka transportu, opis przewidywanego sposobu wykonania ustugi, form~ i termin ptatnosci. Jako jedyne kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiajqcy okreslit cen~. Beneficjent otrzymat ofert~ od wszystkich potencjalnych oferent6w do kt6rych skierowat zapytania ofertowe. W efekcie analizy i oceny otrzymanych ofert wybrano ofert~ firmy Firma Transportowa RAMONA Bielecki Tadeusz ( Czarna 245). Umow~ Nr WPM XV/B/1 0 na wykonanie ustugi transportu zawarto z wybranym oferentem w dniu 26 maja 2010 r. Podczas czynnosci kontrolnych nie stwierdzono naruszen "Wytycznych", kt6re skutkowatyby potrzebq zastosowania korekty finansowej. 4. Zakup specjalistycznych wydawnictw promujc\cych miasto Rzeszow oraz potencjal gospodarczy miasta i regionu. Wedtug informacji og61nych "Opisu Udzielonego Zam6wienia" wraz z zatqcznikami, kt6re zatqczono do akt kontroli wartosc szacunkowa zam6wienia netto, wyniosta ,00 PLN (8595,99 euro). Bene-ficjent w dniu r. wystat zapytania ofertowe do potencjalnych oferent6w tj.: 1. Cyfrodruk S.C. (ul. Putaskiego 3, Rzesz6w) 2. Ksi~garnia naukowa "Epoka" (ul. 3-go Maja 2, Rzesz6w) 3. PHU Mitel S.C. (ul. Warszawska 5/7, Rzesz6w) Zapytania ofertowe zawieraty wymagany termin wykonania zam6wienia, parametry techniczne materiat6w promocyjnych oraz form~ i terltlin ptatnosci. Jako jedyne kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiajqcy okreslit cen~. Beneficjent otrzymat ofert~ od firm: 1. Ksi~garnia naukowa "Epoka" (ul. 3-go Maja 2, Rzesz6w) 2. PHU Mitel S.C. (ul. Warszawska 5/7, Rzesz6w) W efekcie analizy i oceny otrzymanych ofert wybrano ofert~ firmy PHU Mitel S.C. (ul. Warszawska 5/7, Rzesz6w). Umow~ Nr WPM XV/S/201 0 na wykonanie ww. dostawy zawarto z wybranym oferentem w dniu 4 czerwca 2010 r. Podczas czynnosci kontrolnych nie stwierdzono naruszen "Wytycznych", kt6re skutkowatyby potrzebq zastosowania korekty finansowej. Strona 7 z 22

8 5. Zakup uslugi nadruku logotyp6w RPO WP/metek z logotypami RPO WP na gadzetach reklamowych miasta Rzeszowa. Wedtug informacji ogolnych "Opisu Udzielonego Zamowienia" wraz z zatqcznikami, ktore zatqczono do akt kontroli wartosc szacunkowa zamowienia netto, wyniosta 4 000,00 PLN (1 041,94 euro). Beneficjent w dniu r. wystat w formie elektronicznej zapytania ofertowe do potencjalnych oferentow tj.: 1. Drukarnia TPM Sp. j. (ul. Przy Torze 1, Rzeszow) 2. Provision - Grupa Reklamowa (al. Ciepliriskiego 3, Rzeszow) 3. Walker Print Rzeszow (ul. Stowackiego 24/99, Rzeszow) Zapytania ofertowe zawieraty wymagany termin wykonania zamowienia, parametry techniczne dot. nadruku na materiatach promocyjnych, oczekiwany sposob wykonania ustugi oraz form~ i termin ptatnosci. Jako jedyne kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiajqcy okreslit cen~. Beneficjent otrzymat ofert~ od firm: 1. Drukarnia TPM Sp. j. (ul. Przy Torze 1, Rzeszow) 2. Provision - Grupa Reklamowa (al. Ciepliriskiego 3, Rzeszow) W efekcie analizy i oceny otrzymanych ofert wybrano ofert~ firmy Drukarnia TPM Sp. j. (ul. Przy Torze 1, Rzeszow). Umow~ Nr WPM XV/M/2010 na wykonanie ww. ustugi zawarto z wybranym oferentem w dniu 26 maja 2010 r. Podczas czynnosci kontrolnych nie stwierdzono naruszeri "Wytycznych", ktore skutkowatyby potrzebq zastosowania korekty finansowej Osi~gni~cie zakladanych wskaznik6w projektu. W oparciu 0 informacje zawarte we wniosku 0 dofinansowanie, wniosku 0 ptatnosc koricowq, a takze ustalenia poczynione podczas kontroli na zakoriczenie realizacji Projektu stwierdza si~ nast~pujqcy stopieri realizacji poszczegolnych wskaznikow: Nazwa wskainika P Uczba przedsi~wzi~ informacyjno-promocyjnych 0 charakterze mi~dzynarodowym j.m. szt. szt. Wartosc docelowa wskainika okreslona w umowie WSkainiki oroduktu Wartosc wskainika ustalona w toku kontroli Stopier'i osi<tqni,cia wskainika podczas kontroli w 0/0 100% 100% Zrod.o na podstawie kt6rego potwierdzone zostato osil:\gni,cie wartosci wskainika, uwagi RP Liczba przygotowanych material6w informacyjnopromocyjnych Wydzial Promocji i Wsp61pracy MiEldzynarodowej UrzEldu Miasta Rzeszowa. Sprawozdanie z udzialu w targach, dokumentacja fotograficzna. Wydzial Promocji i Wsp6lpracy MiEldzynarodowej Urz~du Miasta Rzeszowa. Umowy z wykonawcami material6w informacyjnopromocyjnych. Faktury VAT za wykonanie material6w informacyjnopromocvinvch. Strona 8 z 22

9 Nazwa wskainika j.m. Wartost Wartost docelowa wskainika wskainika ustalona w toku okreslona w kontroli umowie Wskainiki produktu Stopien osi~gni~cia wskatnika podczas kontroli w % Zr6dJo na podstawie kt6rego potwierdzone zostajo osi~gni~cie wartosci wskainika. uwagi... Wydzial Promocji i Wsp6/pracy Mi~zynarodowej RP.S.4.3. Miasta Rzeszowa. 2 Wielkosc wynajeltej powierzchni m 40,00 40,00 100% Zamowienie powierzchni. targowo-wystawienniczej wystawowej na targach w Berlinie przez Gmin~ Miasto Rzesz6w z L Wydzial Promocji i Wsp6!pracy Mi~zynarodowej RP.S.4.B. Miasta Rzeszowa. Liczba wykorzystanych szt % Sprawozdanie z udzialu w instrumentow promocyjnych targach. Umowy z wykonawcami matejialow informacyjno.. [omo9'inych Wskainiki rezultatu Wydzia/ Promocji i Wsp6!pracy Mi~dzynarodowej Urz~u RR.S Miasta Rzeszowa. Sprawozdanie z udzialu w Liczba odbiorcow objeltych szt % targach. nformacje od kampanict promocyjnct organizatora targ6wnak/ad katalogu targowego, liczba wystawc6w, odwiedzajii\.cvch Urz~u Urz~du Wskazniki produktu tj.: P (Liczba przedsi~wzi~c informacyjno-promocyjnych o charakterze mi~dzynarodowym), RP (Liczba przygotowanych materiarow informacyjno-promocyjnych), RP (Wielkosc wynaj~tej powierzchni targowowystawienniczej). RP (Liczba wykorzystanych instrumentow promocyjnych), zostaty osiqgni~te zgodnie z wartosciami wskazanymi we wniosku 0 dofinansowanie. Wskaznik rezultatu tj.: RR (Liczba odbiorcow obj~tych kampanict promocyjn~ zostat osiqgni~ty zgodnie z wartoscict wskazanct we wniosku o dofinansowanie nformacja i promocja. Beneficjent we wniosku 0 dofinansowanie zadeklarowat nast~pujctce formy promocji Projektu: Druk ulotek i przeprowadzenie spotkan z mieszkancami osiedli oraz mjodziezct w szkotach majctcych na celu przekazanie informacji 0 wspojfinansowaniu projektu przez Uni~ Europejskq; Umieszczanie logotypow (logo Narodowej Strategii Spojnosci, emblemat Unii Europejskiej z napisem "Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego", herbu Wojew6dztwa Podkarpackiego z podpisem "Wojewodztwo Podkarpackie") na dokumentach i materiajach promocyjnych zwictzanych z Projektem; Przekazanie informacji 0 Projekcie w srodkach masowego przekazu takich jak telewizja, radio, prasa, strona internetowa Strona 9 z 22

10 Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji. W trakcie przeprowadzania czynnosci kontrolnych dokumentacja zwiqzana z Projektem zostata udost~pniona w budynku b~dqcym w dyspozycji Wydziatu Organizacyjno-Administracyjnego Urz~du Miasta Rzeszowa ul. Mickiewicza 1 w odr~bnych segregatorach. Na podstawie pisma z dnia 31 maja 2011 r. znak ORA ustalono, ze dokumentacja jest przechowywana odpowiednio: 1) Wydziat Budzetowy, ul. Okrzei 1 - przechowuje wycic\9i bankowe z wydzielonego rachunku bankowego dla projektu, pisma dotyczqce otwarcia i zamkni~cia rachunku, sprawozdania budzetowe Rb-2BS z wydatk6w Projektu, ewidencj~ ksi~gowq Projektu; 2) Wydziat Ksi~gowo-Rachunkowy, ul. Okrzei 1 - przechowuje dowody ksi~gowe dotyczqce realizacji Projektu tj. faktury, rachunki, wycic\9i bankowe oraz inne r6wnowazne; 3) Wydziat Zam6wien Publicznych, ul. Joselewicza 4 - przechowuje oryginaty dokumentacji dotyczqcej zam6wien publicznych udzielanych w oparciu o ustaw~ prawo zam6wien publicznych; 4) Wydziat Pozyskiwania Funduszy, P. Ofiar Getta 7 - przechowuje oryginaty dokument6w: formularz wniosku aplikacyjnego wraz z zatqcznikami, pismo informujqce 0 akceptacji wniosku i przyznaniu dofinansowania, umow~ o dofinansowanie Projektu i aneksy do umowy, wniosek Beneficjenta 0 ptatnosc, korespondencj~ dotyczqcq zmian w Projekcie i korespondencj~ z Z RPO WP, korespondencj~ zwiqzanq z kontrolami/audytami projekt6w poza dokumentami wymienionymi w pkt. 6; 5) Wydziat Promocji i Wsp6tpracy Mi~dzynarodowej, ul. Rynek 11 - przechowuje oryginaty dokument6w merytorycznie zwiqzanych z realizacjq Projektu, w tym umowy zawarte w wyniku udzielania zam6wien zwolnionych ze stosowania ustawy Prawo Zam6wieri Publicznych oraz sprawozdanie z udziatu w imprezie targowo-wystawienniczej; 6) Wydziat Organizacyjno-Ad ministracyjny, ul. Rynek 11 - przechowuje ksiqzki kontroli, oryginaty zawiadomien 0 kontroli, upowaznien do przeprowadzenia kontroli, protokoty z kontroli, informacje i wystqpienia pokontrolne. Przypomniano Beneficjentowi 0 obowiqzku przechowywania dokumentacji zgodnie z 14 umowy 0 dofinansowanie Ustalenia koncowe. Celem Projektu byto uczestnictwo w mi~dzynarodowych targach branzowych, prezentacja oferty i promocja regionu podkrapacia. W rezultacie zaplanowano rozw6j wspotpracy mi~dzynarodowej poprzez pozyskanie nowych inwestor6w dla wojew6dztwa podkarpackiego. Stwierdzono, ze cel Projektu zostat zrealizowany, Gmina Miasto Rzesz6w przedtozyta dokumenty, kt6re dowodzct, iz byta uczestnikiem mi~dzynarodowych targ6w branzowych LA Berlin Air Show w charakterze wystawcy. Beneficjent wykazat, iz podjqt zaplanowane dziatania w celu aktywizacji Strona 11 z 22

11 gospodarczej regionu na rynku mi~dzynarodowym, kt6re przyniosjy oczekiwane rezultaty w postaci odbytych spotkari z potencjalnymi kontrahentami tym samym zrealizowaj wszystkie wskazniki produktu i rezultatu zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie. W kwestii wydatk6w poniesionych przez Beneficjenta na dostaw~ regionalnych produkt6w zywnosciowych oraz swiadczenie usjug cateringowych na bazie ekologicznych produkt6w spozywczych w zwiqzku z udziafem Gminy Miasta Rzesz6w w targach LA Berlin Air Show stwierdzono, ze zostafy one poniesione z istotnym naruszeniem ustawy Prawo Zam6wieri Publicznych poniewaz Beneficjent nie dokonaf publikacji ogfoszenia 0 zam6wieniu w Biuletynie Zam6wieri Publicznych. Z uwagi na istotne naruszenie ustawy Pzp oraz brak mozliwosci precyzyjnego ustalenia skutku powstajego w wyniku naruszenia, w oparciu 0 metod~ wskaznikowq przy odpowiednim zastosowaniu wydanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Taryfikatora zastosowano korekt~ finansowq. Wysokosc korekty finansowej ustalono na poziomie 5 % w stosunku do wydatk6w poniesionych w zwiqzku z zawarciem umowy ZP 342/39/2010 z dnia 31 maja 2010 r. dotyczqcej zam6wienia na "Dostaw~ regionalnych produkt6w zywnosciowych oraz swiadczenie uslug cateringowych na bazie ekologicznych produkt6w spozywczych w zwiqzku z udzialem Gminy Miasta Rzesz6w w targach LA Berlin Air Show" z uwagi na naruszenie przepis6w, kt6re skutkowalo ograniczeniem kr~gu potencjalnych wykonawc6w tego zam6wienia CZf1SC finansowa Ustalenia kontrolne Projekt zrealizowany zostal w ramach Osi. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Dziafania 1.4. Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schematu B. Projekty pozainwestycyjne. Kontrolq obj~to dokumentacj~ finansowo - ksi~gowq zwiqzanq z realizowanym przez Gmin~ Miasto Rzesz6w Projektem 0 numerze RPPK /10 pn. Promocja gospodarcza miasta Rzeszowa poprzez udzial w imprezie targowo wystawienniczej LA BERLN AR SHOW Jak wynika z Kwartalnego zapotrzebowania na srodki w PLN, b~dqcego integralnq cz~sciq podpisanej przez Beneficjenta w dniu 30 wrzesnia 2010 r. Umowy 0 dofinansowanie Projektu (oraz p6zniejszych aneks6w), wydatki na realizacj~ Projektu zaplanowano w Dziale 750 Administracja publiczna, Rozdziale Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego, wydatki biezqce. Na podstawie Zarzqdzenia Nr V/1380/10 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie zmian uchwaly budtetowej oraz zmian zarzqdzenia w sprawie wykonania uchwaly budtetowej na 2010 r. stwierdzono, iz zaplanowane wydatki wprowadzono do budzetu jednostki zgodnie klasyfikacjq budzetowq uj~tq w Kwartalnym zapotrzebowaniu na srodki w PLN, z dalszym uszczeg610wieniem wedtug paragraf6w wydatk6w biezqcych z uwzgl~dnieniem zr6def finansowania przewidzianych czwartq cyfrq klasyfikacji budzetowej to jest 7 Pozostale (w przypadku cz~sci wydatk6w finansowanych ze srodk6w Strona 12 z 22

12 Funduszu) i 9 Wsp6lfinansowanie program6w i projekt6w realizowanych ze srodk6w z funduszy strukturalnych, Funduszu Sp6jnosci, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujqcych Wsp61nq Polityk~ Rolnq. Natomiast przyznane ze srodkow Funduszu dofinansowanie uj~to w budzecie Miasta ustanowionym Uchwalq Budtetowq Miasta Rzeszowa na rok 2011 Nr V Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 stycznia 2011 r. Planowane dochody uj~to w Dziale Administracja publiczna - Dotacje celowe otrzymane w ramach programow finansowanych z udziafem srodkow europejskich. Beneficjent zlozyj w dniu r. wniosek 0 pjatnose koricowct, w ktorym wykazane zostafy wydatki kwalifikowane zwiqzane z realizowanym Projektem w wysokosci ,76 PLN, wnioskowana kwota dofinansowania wynosi PLN. Wnioskowane dofinansowanie przewyzsza 0 0,01 PLN kwot~ mozliwq do uzyskania, okreslonq w Umowie 0 dofinansowanie Projektu z dnia 30 wrzesnia 2010 r. Na podstawie dokumentow dofqczonych do niniejszego wniosku oraz okazanych podczas kontroli dokumentow, potwierdzajqcych poniesienie w ramach realizowanego Projektu wydatkow niekwalifikowanych, sporzqdzono Zestawienie dokument6w ksi~gowych dotyczqcych Projektu nr RPPK , ktore stanowi zal. nr 2 do niniejszej informacji pokontrolnej. OryginaJy dokumentow finansowo-ksi~gowych potwierdzajqce realizacj~ operacji gospodarczych dotyczqcych Projektu dost~pne byjy w dniu przeprowadzenia kontroli w pomieszczeniu udost~pnionym przez osob~ upowaznionq do udzielania informacji w sprawie realizacji Projektu mieszczqcym si~ w budynku b~dqcym w dyspozycji WydziaJu Organizacyjno-Administracyjnego Urz~du Miasta Rzeszowa ul. Mickiewicza Prowadzenie wyodr,bnionego rachunku bankowego. Zgodnie z tresciq pkt., ppkt. 3 i 4 Wytycznych nstytucji Zarzqdzajqcej RPO WP stanowiqcych zajqcznik Nr 1 do Uchwafy Nr 136/2443/2008 z dnia 23 wrzesnia 2008 roku, Zarzqdu Wojew6dztwa Podkarpackiego, z pozniejszq zmianq z dnia r. w sprawie prowadzenia przez Beneficjent6w wyodr~bnionej ewidencji ksi~gowej projekt6w dofinansowanych w ramach RPO WP na lata , jak rowniez zapisow 1, pkt. 10 Umowy 0 dofinansowanie Projektu, Beneficjent zobowiqzany byj najpozniej z dniem podpisania Umowy 0 dofinansowanie do otwarcia wyodr~bnionego rachunku bankowego, na ktorym dokonywane winny bye operacje zwiqzane z Projektem. Beneficjent, Gmina Miasto Rzeszow, w 1, pkt. 10 Umowy 0 dofinansowanie Projektu nr UDA-RPPK /10 z dnia 30 wrzesnia 2010 r. podaj jako wyodr~bniony do celow realizacji Projektu rachunek bankowy 0 nr , na ktory przekazana winna bye refundacja cz~sci poniesionych przez Beneficjenta wydatkow kwalifikowanych obj~tych Umowq oraz rachunek 0 numerze , z ktorego ponoszono wydatki w ramach Projektu. W trakcie kontroli Beneficjent przedjozyj Umow~ 0 prowadzenie rachunk6w bankowych dla klient6w korporacyjnych oraz 0 swiadczenie uslug zwiqzanych z tymi Strona 13 z 22

13 rachunkami z dnia 4 stycznia 2010 r., zawartq pomi~dzy Bankiem Polska Kasa Opieki Sp6tka Akcyjna, a Beneficjentem. Zgodnie z ustaleniami zawartymi 1 ust. 2 niniejszej Umowy Beneficjent zlozyt w dniu r. Oyspozycjf1 Otwarcia Kolejnego Rachunku Bankowego, a Bank potwierdzit utworzenie na rzecz Beneficjenta rachunku pomocniczego wskazanego w Umowie 0 dofinansowanie jako rachunek, na kt6ry przekazane b~dzie dofinansowanie. Jak wynika z Zatqcznika nr 1 do cytowanej powyzej Umowy Beneficjent dysponuje r6wniez rachunkiem biezqcym, kt6ry w Umowie 0 dofinansowanie wskazano jako rachunek wydatk6w. Z analizy wyciqg6w bankowych przedstawionych przez Beneficjenta wynika, iz ptatnosci bezgot6wkowe zwiqzane ze sfinansowaniem Projektu dokonywane byty z rachunku bankowego biezqcego 0 nr , wskazanego przez Beneficjenta w Umowie 0 dofinansowanie jako rachunek wydatk6w. Ptatnosci zwiqzane z Projektem dokonywane byty przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie, w zwiqzku z powyzszym Beneficjent nie miat obowiqzku ich dokonywania z wyodr~bnionego rachunku bankowego. Wyodr~bniony rachunek bankowy 0 nr postuzy do przekazania przyznanego dofinansowania Prowadzenie odrqbnej ewidencji ksiqgowej. Wedtug tresci 11, pkt. 10 Umowy 0 dofinansowanie Projektu wraz z p6zniejszymi Aneksami, Beneficjent zobowiqzany byt po podpisaniu Umowy 0 dofinansowanie do prowadzenia wyodr~bnionej ewidencji ksi~gowej dotyczqcej realizowanego Projektu w spos6b przejrzysty, umozliwiajqcy identyfikacj~ operacji ksi~gowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatk6w w ramach Projektu, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz Wyfycznymi nstytucji Zarzqdzajqcej RPO WP na lata w sprawie prowadzenia przez Beneficjent6w wyodrf1bnionej ewidencji ksif1gowej. Operacje gospodarcze dotyczqce realizowanego Projektu ewidencjonowane byty komputerowo przy zastosowaniu Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarzqdzania Miastem OTAGO. Beneficjent przedstawh Umow~ nr 01/20109 zawartq w dniu 1 lipca 2009 r. z Zaktadem Ustug nformatycznych OTAGO sp. z 0.0. potwierdzajqcq prawo stosowania wymienionego oprogramowania. Podczas czynnosci kontrolnych na miejscu stwierdzono, iz Beneficjent stosuje polityk~ rachunkowosci wprowadzonq Zarzqdzeniem Nr 37/2008 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad rachunkowosci dla Urzf1du Miasta Rzeszowa jako jednostki budtetowej. Zgodnie z zapisami 3, pkt. 25 cytowanej polityki rachunkowosci Urzqd prowadzi ewidencj~ szczeg6towq wg rozdziat6w i paragraf6w klasyfikacji budzetowej oraz zr6det finansowania wyst~pujqcych w planie finansowym Urz~du. z dalszym uszczeg6towieniem na kontach pomocniczych. W zwiqzku z faktem, iz dekretacja koszt6w i wydatk6w ponoszonych w zwiqzku z realizowanym Projektem odbywata si~ przed podpisaniem Umowy Strona 14 z 22