PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STltATEGIA SPOJNOSCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STltATEGIA SPOJNOSCI"

Transkrypt

1 PROGRAM REGONALNY NARODOWA STltATEGA SPOJNOSC WOJEWCOZTWO POOKARPACKE UNA ElJRQPE.SKA EURCf'EJSK FUMJU$Z RQZY\OJU REGlONA.J EGO Egl!e... "lel'l! die ftstojth8ji illll'l!l!eil!ljl!leej RP8 WPJJednostki kontrolowanej WP-V DS Nr kontroli z Systemu (KS SMK) * NFORMACJA POKONTROLNA 1. Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli: Art. 26 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku 0 zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r.. Nr 84, poz. 712), Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiqzk6w nstytucji Zarzqdzajqcej Programem Operacyjnym. 6 i 13 umowy 0 dofinansowanie projektu. 2. Projekt Nr: RPPK /10 3. Umowa Nr: UDA-RPPK /10-00 z dnia r. Aneks nr UDA-RPPK / z dnia r. Aneks nr UDA-RPPK / z dnia r. Aneks nr UDA-RPPK /10-03 z dnia r. 4. Tytul projektu: "Promocja gospodarcza miasta Rzeszowa poprzez udziat w imprezie targowowystawienniczej LA BERLN AR SHOW 2010" 5. Nazwa jednostki kontroluj~cej: Urzqd Marszatkowski Wojew6dztwa Podkarpackiego 6. Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Miasto Rzeszow 7. Kierownik jednostki kontrolowanej: Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa

2 ,, " 8. Data: przekazania zawiadomienia kontroli - 16 marca 2011 r. rozpocz~cia czynnosci kontrolnych - 21 marca 2011 r. 9. Miejsca przeprowadzenia kontroli: ul. Rynek 1, Rzesz6w ul. Mickiewicza 13, Rzesz6w 10. Tryb i zakres kontroli: Kontrola na zakonczenie realizacji Projektu w ramach Dziamnia 1.4 Schemat B RPO WP. 11. Sklad Zespolu Kontrolujl\cego: Kierownik Zespotu: Dariusz Stolarski, inspektor w Oddziale kontroli merytoryczno - technicznej projektow osi priorytetowej RPO, Departament Wspierania Przedsi~biorczosci upowatnienie nr WP-V DS z dnia 8 marca 2011 r. CzJonek Zespotu: Monika Bac, gjowny specjalista w Oddziale kontroli finansowej beneficjentow RPO, Departament Budtetu i Finans6w upowatnienie nr WP V DS z dnia 8 marca 2011 r. 12. Osoby udzielajl\ce odpowiedzi ze strony jednostki kontrolowanej: Na podstawie upowatnienia nr ORA-O z dnia 18 marca 2011 r. podpisanego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa Pana Tadeusza Ferenca- Pawel Wasilewski - mjodszy referent w Wydziale Promocji i Wsp6Jpracy Mi~dzynarodowej 13. Ustalenia kontroli wraz z opisem stwierdzonych uchybien/nieprawidlowosci/naruszen prawa ze wskazaniem podstawy prawnej, przyczyn ich powstania, zakresu, ewentualnych skutk6w finansowych wraz z dokumentami je potwierdzajl\cymi: Prowadzqc kontrol~ Projektu na miejscu Zesp6J Kontrolujqcy kierowaj si~ zasadq nie dublowania czynnosci weryfikacyjnych, kt6re zostaly jut przeprowadzone w tym samym zakresie na innych etapach weryfikacji Projektu, m.in. na etapie: weryfikacji wniosku dofinansowanie, zawierania umowy 0 dofinansowanie. weryfikacji wniosk6w 0 ptatnosc. Celem przeprowadzenia nlnlejszej kontroli na miejscu by to pogj~bienie i rozszerzenie analizy dokument6w oraz sprawdzenie dowod6w rzeczowych dost~pnych jedynie w miejscu realizacji Projektu. Zakresem kontroli na miejscu nie zostaly obj~te dziatania Beneficjenta i kwestie niezwiqzane bezposrednio ze wspotfinansowanym Projektem. Ponadto, nie badano zgodnosci dziatan Beneficjent6w w obszarach, ktore Sq obj~te nadzorem/kontrolql Strona 2 z 22

3 weryfikacjqfinspekcjq ze strony innych organ6w administracji publicznej (np. architektoniczno - budowlanej, przestrzegania przepisow sanitarnych, przestrzegania innych przepis6w np. bhp, ppoz., prawa pracy) Podstawa prawna przyznania dofinansowania. Wniosek 0 dofinansowanie zostaj zjozony w Urz~dzie MarszaJkowskim Wojew6dztwa Podkarpackiego w dniu r., oznaczony numerem WNO-RPPK /10-00 oraz wybrany do do'finansowania przez Zarzqd Wojew6dztwa Podkarpackiego dnia 10 sierpnia 2010 r. uchwajq nr 304/6118/10. W dniu 30 wrzesnia 2010 r. zostaja zawarta umowa 0 dofinansowanie Projektu pomi~dzy Wojew6dztwem Podkarpackim, a Gminq Miasto Rzesz6w pn. "Promocja gospodarcza miasta Rzeszowa poprzez udziaj w imprezie targowo - wystawienniczej LA BERLN AR SHOW 2010" w kt6rej ustalono: CaJkowitq wartosc Projektu: Catkowitq wartosc wydatk6w kwalifikowanych: wtym: ,50 PLN; ,76 PLN; dofinansowanie ze srodk6w Funduszu: ,45 PLN; wktad wjasny: 46810,31 PLN Okres realizacji projektu: rozpocz~cie realizacji Projektu r. zakonczenie rzeczowe realizacji Projektu: r. zakonczenie finansowe realizacji Projektu: r Cz~sc merytoryczno - techniczna Rzeczowa realizacja projektu. Celem Projektu byto zwi~kszenie inwestycji zagranicznych 0 charakterze innowacyjnym, w szczeg61nosci w zakresie przemysju lotniczego na terenie Rzeszowa i regionu oraz szeroko rozumiana promocja gospodarcza miasta na swiecie dzi~ki uczestnictwie w Mi~dzynarodowej Wystawie Lotnictwa i Astronautyki w Berlinie w dniach 8-13 czerwca 2010 r. W ramach kontroli merytoryczno-technicznej Projektu sprawdzeniu poddano wszystkie zadeklarowane w tabeli 0.3. i 0.4. kategorie wydatk6w uj~te we wniosku o do'finansowanie wraz z podstawowymi dokumentami potwierdzajqcymi realizacj~ Projektu. Zestawienie skontrolowanych obszar6w b fd~cych przedmiotem dofinansowania zawiera ponizsza tabela: Strona3 z 22

4 .. Elementy inwestycji zadeklarowene we wniosku 0 dofinanbowenie w tabeli D.3. i D.4. Elementy przedsi,wziflcia stwierdzone podczas kontroli na miejscu reallzacji Projektu Nazwa urz~dzenia ustugi losc/planowany losc/planowany wartosci niematerialnej skutek dziatan skutek dziatan i pra""'l1li1i Uwagi Zakup uslugi wykonania projektu i zabudowy stoiska wystawienniczego wraz 1 1." nn"j.. n" technicz:llla Zakup uslugi nadruku logotyp6w na gadzetach reklamowych miasta Rzeszowa 1 1 wraz z wypakowaniem i zapakowaniem Zakup folderu 0 Rzeszowie 6 tys. 6tys. Zakup uslugi transportu mikrobusem na targi (na terenie 1 1 Polski) Zakup uslugi transportu mikrobusem na targi (poza 1 1 granicami Polski) Oelegacja 4 os6b 1 1 Prezentacja zywnosci ekologicznej 1 1 Wykupienie stoiska na targach oraz ustugi reklamowej w 1 1 katalogu wystawc6w targowych Koszt niekwalifikowany wskazany Gadzety reklamowe Miasta 1 1 Rzeszowa Koszt niekwalifikowany wskazany w tabeli 0.4. Wykonanie ulotki informacyjnej 4tys. 4tys. Koszt niekwalifikowany wskazany w tabeli 0.4. Koszt niekwalifikowany wskazany w tabeli 0.4., potwierdzono fakt istnienia materia!6w z nagranym filmem Materialy z nagranym filmem TAK TAK na podstawie przykladowego egzemplarza dostarczonego promocyjnym 0 Rzeszowie przez Beneficjenta do Z RPO WP na lata u odbioru Noclegi w Niemczech 4 4 oszt niekwalifikowany wskazany w tabeli 0.4. Podczas weryfikacji dokumentacji stwierdzono ze zapisy w Llmowie nr UOA-RPPK z dnia daty: -rozpocz~cia realizacji Projektu: r. - zakoriczenia rzeczowej realizacji Projektu: r. - zakoriczenia finansowej realizacji Projektu: r. Sq zgodne z zapisanymi w umowie Udzielanie zam6wien. Kontroli zostafy poddane zam6wienia wsp6ffinansowane ze srodk6w RPO WP na lata wykazane w tabeli 0.3. cz~sci finansowej wniosku o dofinansowanie. Beneficjentem jest jednostka sektora finans6w publicznych kt6ra zobowiqzana jest stosowac przepisy ustawy Pzp przy dokonywaniu zam6wieri. W przypadkach zam6wieri kt6rych charakter Lib wartosc nie podlegaty zastosowaniu przepis6w Ustawy Prawo Zam6wien Publicznych (art. 4 pkt. 8 ustawy pzp) wskazanych w 11 ust. 8 umowy 0 dofinansowanie - post~powania 0 udzielenie zamowlenia przeprowadzono w oparciu 0 zapisy "Wytycznych nstytucji Zarzqdzajqcej Regionalnym Programem Operacyjnym na lata w sprawie udzielania zam6wien wsp6lfinansowanych ze srodk6w EFRR, w stosunku do kt6rych nie stosuje si~ ustawy prawo zam6wien publicznych". Strona 4 z 22

5 1. Zam6wienie na uslugi wykonania projektu zabudowy stoiska wystawienniczego. W ramach kontroli na miejscu zweryfikowano ex-post zastosowanq przez Beneficjenta procedur~ udzielenia zam6wienia publicznego analizie poddano nast~pujqce dokumenty: egzemplarz SWZ - cz~sc og61na z zalqcznikami w postaci wzor6w oswiadczen, wykaz6w itp. dotyczqcych potwierdzenia spelnienia przez wykonawc~ warunk6w udzialu w post~powaniu; kopie zamieszczonych ogloszen wraz z potwierdzeniem zamieszczenia/wystania; - dokumenty zwiqzane ze srodkami ochrony prawnej; - protok6t z post~powania 0 udzielenie zam6wienia publicznego wraz z zatqcznikami; - umowa z wykonawcq wraz z kopiq oferty najkorzystniejszej wraz z aneksami; Na podstawie protokotu z post~powania 0 udzielenie zam6wienia stwierdzono, ze w trakcie post~powania nie miaty miejsca protesty i/lub odwolania lub skargi dotyczqce prawidtowosci przeprowadzenia post~powania 0 udzielenie zam6wienia przez Zamawiajqcego. W wyniku kontroli nie stwierdzono naruszen ustawy Prawo Zam6wien Publicznych, kt6re skutkowatyby natozeniem korekty finansowej. 2. Zam6wienie na dostaw~ regionalnych produkt6w zywnosciowych oraz swiadczenie uslug cateringowych na bazie ekologicznych produkt6w spozywczych. W ramach kontroli na mlejscu zweryfikowano ex-post zastosowanq przez Beneficjenta procedur~ udzielenia zam6wienia publicznego analizie poddano nast~pujqce dokumenty: - egzemplarz SWZ - cz~sc og61na z zatqcznikami w postaci wzor6w oswiadczen, wykaz6w itp. dotyczqcych potwierdzenia spetnienia przez wykonawc~ warunk6w udziatu w post~powaniu; - kopie zamieszczonych ogloszen wraz z potwierdzeniem zamieszczenia/wyslania; - dokumenty zwiqzane ze srodkami ochrony prawnej; - protok61 z post~powania 0 udzielenie zam6wienia publicznego wraz z zalqczni kami; - umowa z wykonawcq wraz z kopiq oferty najkorzystniejszej wraz z aneksami; Na podstawie kompletnego tj. zawierajqcego podstawowe elementy wskazane wart. 96 ust. 1 Ustawy Prawo Zam6wien Publicznych protokofu z post~powania o udzielenie zam6wienia publicznego ustalono, iz post~powanie to przeprowadzono wedfug regut ustawy Pzp w trybie przetargu nieograniczonego. Strona 5 z 22

6 .. Zamawiajqcy uznat obowiqzek stosowania ustawy - Prawo Zam6wien Publicznych co jednoznacznie wynika z tresci ogtoszenia 0 zam6wieniu nr z dnia i obowiqzku tego w trakcie kontroli nie kwestionowat. Na podstawie dokument6w przedrozonych do kontroli na miejscu oraz w oparciu 0 wyjasnienia i dokumenty przedtozone pismem z dnia r. ustalono, ze zamawiajqcy nie dokonat publikacji ogroszenia 0 zam6wieniu w Biuletynie Zam6wien Publicznych do czego byt zobligowany zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy Prawo Zam6wien Publicznych. Stwierdzono, ze ogtoszenie 0 zam6wieniu nie spetnia tez warunk6w okreslonych wart. 40 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo Zam6wien Publicznych. Z przedrozonego kontrolujqcym dowodu publikacji ogroszenia o zam6wieniu na stronie internetowej zamawiajqcego nie wynika jednoznacznie data upublicznienia poniewaz zamieszczono tam r6wnoczesnie pod jednq datq ogtoszenie o zam6wieniu, SWZ oraz rozstrzygniqcie. Biorqc jednakze pod uwagq wyjasnienia Beneficjenta zrozone w pismie z dnia r. oraz zbieznosc dat uznano, iz ogroszenie 0 zam6wieniu zostaro opublikowane w dniu wszczqcia postqpowania tj r. Z przedtozonej przez zamawiajqcego dokumentacji nie wynika, iz nie wptynqty do zamawiajqcego pytania do tresci SWZ. Na podstawie wydruku ze strony internetowej Beneficjenta stwierdzono, ze nie dokonat on publikacji informacji 0 wyborze oferty najkorzystniejszej na swojej stronie internetowej, poniewaz r6wnoczesne Uak wynika z tresci wydruku) umieszczenie ogtoszenia 0 zam6wieniu oraz rozstrzygniqcia nie moze mlec mlejsca. W konsekwencji uznano, ze zamawiajqcy naruszyt przepis art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zam6wien Publicznych. Na podstawie wyjasnien oraz dokument6w przedtozonych podczas kontroli na miejscu oraz dostarczonych z pismem z dnia r. stwierdzono, ze zamawiajqcy nie dokonat upublicznienia informacji 0 udzieleniu zam6wienia w Biuletynie Zam6wien Publicznych naruszyt tym samym art. 95 ust. 1 ustawy PZp. Z analizowanych dokument6w wynika, iz potwierdzenie (wydruk) ogtoszenia o udzieleniu zam6wienia 0 numerze z dnia r. dotyczy ogtoszenia 0 przetargu, kt6ry zostat uniewazniony "... Ogroszenia powiqzane z dnia r. (...) termin sktadania ofert r...", ponadto wynika z niego, iz wybrana zostata oferta 0 wartosci PLN co jest niezgodne z wartosciq faktycznie wybranej oferty (28000 PLN). Na podstawie protokotu z postqpowania 0 udzielenie zam6wienia stwierdzono, ze w trakcie postqpowania nie miaty miejsca protesty i/lub odwotania lub skargi dotyczqce prawidrowosci przeprowadzenia postqpowania 0 udzielenie przedmiotowego zam6wienia. Reasumujqc, ze wzglqdu na istotne naruszenia przepis6w ustawy Pzp, a w szczeg61nosci art. 40 ust. 2 niniejsze zam6wienie zostaro objqte korektq finansowq przy odpowiednim zastosowaniu Taryfikatora. Strona 6 z 22

7 3. Zamowienie na przewoz osob materialow mikrobusem na targi do Niemiec Wedtug informacji og61nych "Opisu Udzielonego Zam6wienia" wraz z zatqcznikaltli, kt6re zatqczono do akt kontroli wartosc szacunkowa zam6wienia netto, wyniosta 8 000,00 PLN. Beneficjent w dniu r. wystat zapytania ofertowe do potencjalnych oferent6w tj.: 1. Luna Trans Wiech Matgorzata (ul. Podwistocze 32a/17, Rzesz6w) 2. Przew6z os6b - Barlik Wojciech (ul. Gbiska 34, Strzyz6w) 3. Firma Transportowa RAMONA Bielecki Tadeusz ( Czarna 245) Zapytania ofertowe zawieraty wymagany termin wykonania ustugi, parametry techniczne srodka transportu, opis przewidywanego sposobu wykonania ustugi, form~ i termin ptatnosci. Jako jedyne kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiajqcy okreslit cen~. Beneficjent otrzymat ofert~ od wszystkich potencjalnych oferent6w do kt6rych skierowat zapytania ofertowe. W efekcie analizy i oceny otrzymanych ofert wybrano ofert~ firmy Firma Transportowa RAMONA Bielecki Tadeusz ( Czarna 245). Umow~ Nr WPM XV/B/1 0 na wykonanie ustugi transportu zawarto z wybranym oferentem w dniu 26 maja 2010 r. Podczas czynnosci kontrolnych nie stwierdzono naruszen "Wytycznych", kt6re skutkowatyby potrzebq zastosowania korekty finansowej. 4. Zakup specjalistycznych wydawnictw promujc\cych miasto Rzeszow oraz potencjal gospodarczy miasta i regionu. Wedtug informacji og61nych "Opisu Udzielonego Zam6wienia" wraz z zatqcznikami, kt6re zatqczono do akt kontroli wartosc szacunkowa zam6wienia netto, wyniosta ,00 PLN (8595,99 euro). Bene-ficjent w dniu r. wystat zapytania ofertowe do potencjalnych oferent6w tj.: 1. Cyfrodruk S.C. (ul. Putaskiego 3, Rzesz6w) 2. Ksi~garnia naukowa "Epoka" (ul. 3-go Maja 2, Rzesz6w) 3. PHU Mitel S.C. (ul. Warszawska 5/7, Rzesz6w) Zapytania ofertowe zawieraty wymagany termin wykonania zam6wienia, parametry techniczne materiat6w promocyjnych oraz form~ i terltlin ptatnosci. Jako jedyne kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiajqcy okreslit cen~. Beneficjent otrzymat ofert~ od firm: 1. Ksi~garnia naukowa "Epoka" (ul. 3-go Maja 2, Rzesz6w) 2. PHU Mitel S.C. (ul. Warszawska 5/7, Rzesz6w) W efekcie analizy i oceny otrzymanych ofert wybrano ofert~ firmy PHU Mitel S.C. (ul. Warszawska 5/7, Rzesz6w). Umow~ Nr WPM XV/S/201 0 na wykonanie ww. dostawy zawarto z wybranym oferentem w dniu 4 czerwca 2010 r. Podczas czynnosci kontrolnych nie stwierdzono naruszen "Wytycznych", kt6re skutkowatyby potrzebq zastosowania korekty finansowej. Strona 7 z 22

8 5. Zakup uslugi nadruku logotyp6w RPO WP/metek z logotypami RPO WP na gadzetach reklamowych miasta Rzeszowa. Wedtug informacji ogolnych "Opisu Udzielonego Zamowienia" wraz z zatqcznikami, ktore zatqczono do akt kontroli wartosc szacunkowa zamowienia netto, wyniosta 4 000,00 PLN (1 041,94 euro). Beneficjent w dniu r. wystat w formie elektronicznej zapytania ofertowe do potencjalnych oferentow tj.: 1. Drukarnia TPM Sp. j. (ul. Przy Torze 1, Rzeszow) 2. Provision - Grupa Reklamowa (al. Ciepliriskiego 3, Rzeszow) 3. Walker Print Rzeszow (ul. Stowackiego 24/99, Rzeszow) Zapytania ofertowe zawieraty wymagany termin wykonania zamowienia, parametry techniczne dot. nadruku na materiatach promocyjnych, oczekiwany sposob wykonania ustugi oraz form~ i termin ptatnosci. Jako jedyne kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiajqcy okreslit cen~. Beneficjent otrzymat ofert~ od firm: 1. Drukarnia TPM Sp. j. (ul. Przy Torze 1, Rzeszow) 2. Provision - Grupa Reklamowa (al. Ciepliriskiego 3, Rzeszow) W efekcie analizy i oceny otrzymanych ofert wybrano ofert~ firmy Drukarnia TPM Sp. j. (ul. Przy Torze 1, Rzeszow). Umow~ Nr WPM XV/M/2010 na wykonanie ww. ustugi zawarto z wybranym oferentem w dniu 26 maja 2010 r. Podczas czynnosci kontrolnych nie stwierdzono naruszeri "Wytycznych", ktore skutkowatyby potrzebq zastosowania korekty finansowej Osi~gni~cie zakladanych wskaznik6w projektu. W oparciu 0 informacje zawarte we wniosku 0 dofinansowanie, wniosku 0 ptatnosc koricowq, a takze ustalenia poczynione podczas kontroli na zakoriczenie realizacji Projektu stwierdza si~ nast~pujqcy stopieri realizacji poszczegolnych wskaznikow: Nazwa wskainika P Uczba przedsi~wzi~ informacyjno-promocyjnych 0 charakterze mi~dzynarodowym j.m. szt. szt. Wartosc docelowa wskainika okreslona w umowie WSkainiki oroduktu Wartosc wskainika ustalona w toku kontroli Stopier'i osi<tqni,cia wskainika podczas kontroli w 0/0 100% 100% Zrod.o na podstawie kt6rego potwierdzone zostato osil:\gni,cie wartosci wskainika, uwagi RP Liczba przygotowanych material6w informacyjnopromocyjnych Wydzial Promocji i Wsp61pracy MiEldzynarodowej UrzEldu Miasta Rzeszowa. Sprawozdanie z udzialu w targach, dokumentacja fotograficzna. Wydzial Promocji i Wsp6lpracy MiEldzynarodowej Urz~du Miasta Rzeszowa. Umowy z wykonawcami material6w informacyjnopromocyjnych. Faktury VAT za wykonanie material6w informacyjnopromocvinvch. Strona 8 z 22

9 Nazwa wskainika j.m. Wartost Wartost docelowa wskainika wskainika ustalona w toku okreslona w kontroli umowie Wskainiki produktu Stopien osi~gni~cia wskatnika podczas kontroli w % Zr6dJo na podstawie kt6rego potwierdzone zostajo osi~gni~cie wartosci wskainika. uwagi... Wydzial Promocji i Wsp6/pracy Mi~zynarodowej RP.S.4.3. Miasta Rzeszowa. 2 Wielkosc wynajeltej powierzchni m 40,00 40,00 100% Zamowienie powierzchni. targowo-wystawienniczej wystawowej na targach w Berlinie przez Gmin~ Miasto Rzesz6w z L Wydzial Promocji i Wsp6!pracy Mi~zynarodowej RP.S.4.B. Miasta Rzeszowa. Liczba wykorzystanych szt % Sprawozdanie z udzialu w instrumentow promocyjnych targach. Umowy z wykonawcami matejialow informacyjno.. [omo9'inych Wskainiki rezultatu Wydzia/ Promocji i Wsp6!pracy Mi~dzynarodowej Urz~u RR.S Miasta Rzeszowa. Sprawozdanie z udzialu w Liczba odbiorcow objeltych szt % targach. nformacje od kampanict promocyjnct organizatora targ6wnak/ad katalogu targowego, liczba wystawc6w, odwiedzajii\.cvch Urz~u Urz~du Wskazniki produktu tj.: P (Liczba przedsi~wzi~c informacyjno-promocyjnych o charakterze mi~dzynarodowym), RP (Liczba przygotowanych materiarow informacyjno-promocyjnych), RP (Wielkosc wynaj~tej powierzchni targowowystawienniczej). RP (Liczba wykorzystanych instrumentow promocyjnych), zostaty osiqgni~te zgodnie z wartosciami wskazanymi we wniosku 0 dofinansowanie. Wskaznik rezultatu tj.: RR (Liczba odbiorcow obj~tych kampanict promocyjn~ zostat osiqgni~ty zgodnie z wartoscict wskazanct we wniosku o dofinansowanie nformacja i promocja. Beneficjent we wniosku 0 dofinansowanie zadeklarowat nast~pujctce formy promocji Projektu: Druk ulotek i przeprowadzenie spotkan z mieszkancami osiedli oraz mjodziezct w szkotach majctcych na celu przekazanie informacji 0 wspojfinansowaniu projektu przez Uni~ Europejskq; Umieszczanie logotypow (logo Narodowej Strategii Spojnosci, emblemat Unii Europejskiej z napisem "Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego", herbu Wojew6dztwa Podkarpackiego z podpisem "Wojewodztwo Podkarpackie") na dokumentach i materiajach promocyjnych zwictzanych z Projektem; Przekazanie informacji 0 Projekcie w srodkach masowego przekazu takich jak telewizja, radio, prasa, strona internetowa Strona 9 z 22

10 Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji. W trakcie przeprowadzania czynnosci kontrolnych dokumentacja zwiqzana z Projektem zostata udost~pniona w budynku b~dqcym w dyspozycji Wydziatu Organizacyjno-Administracyjnego Urz~du Miasta Rzeszowa ul. Mickiewicza 1 w odr~bnych segregatorach. Na podstawie pisma z dnia 31 maja 2011 r. znak ORA ustalono, ze dokumentacja jest przechowywana odpowiednio: 1) Wydziat Budzetowy, ul. Okrzei 1 - przechowuje wycic\9i bankowe z wydzielonego rachunku bankowego dla projektu, pisma dotyczqce otwarcia i zamkni~cia rachunku, sprawozdania budzetowe Rb-2BS z wydatk6w Projektu, ewidencj~ ksi~gowq Projektu; 2) Wydziat Ksi~gowo-Rachunkowy, ul. Okrzei 1 - przechowuje dowody ksi~gowe dotyczqce realizacji Projektu tj. faktury, rachunki, wycic\9i bankowe oraz inne r6wnowazne; 3) Wydziat Zam6wien Publicznych, ul. Joselewicza 4 - przechowuje oryginaty dokumentacji dotyczqcej zam6wien publicznych udzielanych w oparciu o ustaw~ prawo zam6wien publicznych; 4) Wydziat Pozyskiwania Funduszy, P. Ofiar Getta 7 - przechowuje oryginaty dokument6w: formularz wniosku aplikacyjnego wraz z zatqcznikami, pismo informujqce 0 akceptacji wniosku i przyznaniu dofinansowania, umow~ o dofinansowanie Projektu i aneksy do umowy, wniosek Beneficjenta 0 ptatnosc, korespondencj~ dotyczqcq zmian w Projekcie i korespondencj~ z Z RPO WP, korespondencj~ zwiqzanq z kontrolami/audytami projekt6w poza dokumentami wymienionymi w pkt. 6; 5) Wydziat Promocji i Wsp6tpracy Mi~dzynarodowej, ul. Rynek 11 - przechowuje oryginaty dokument6w merytorycznie zwiqzanych z realizacjq Projektu, w tym umowy zawarte w wyniku udzielania zam6wien zwolnionych ze stosowania ustawy Prawo Zam6wieri Publicznych oraz sprawozdanie z udziatu w imprezie targowo-wystawienniczej; 6) Wydziat Organizacyjno-Ad ministracyjny, ul. Rynek 11 - przechowuje ksiqzki kontroli, oryginaty zawiadomien 0 kontroli, upowaznien do przeprowadzenia kontroli, protokoty z kontroli, informacje i wystqpienia pokontrolne. Przypomniano Beneficjentowi 0 obowiqzku przechowywania dokumentacji zgodnie z 14 umowy 0 dofinansowanie Ustalenia koncowe. Celem Projektu byto uczestnictwo w mi~dzynarodowych targach branzowych, prezentacja oferty i promocja regionu podkrapacia. W rezultacie zaplanowano rozw6j wspotpracy mi~dzynarodowej poprzez pozyskanie nowych inwestor6w dla wojew6dztwa podkarpackiego. Stwierdzono, ze cel Projektu zostat zrealizowany, Gmina Miasto Rzesz6w przedtozyta dokumenty, kt6re dowodzct, iz byta uczestnikiem mi~dzynarodowych targ6w branzowych LA Berlin Air Show w charakterze wystawcy. Beneficjent wykazat, iz podjqt zaplanowane dziatania w celu aktywizacji Strona 11 z 22

11 gospodarczej regionu na rynku mi~dzynarodowym, kt6re przyniosjy oczekiwane rezultaty w postaci odbytych spotkari z potencjalnymi kontrahentami tym samym zrealizowaj wszystkie wskazniki produktu i rezultatu zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie. W kwestii wydatk6w poniesionych przez Beneficjenta na dostaw~ regionalnych produkt6w zywnosciowych oraz swiadczenie usjug cateringowych na bazie ekologicznych produkt6w spozywczych w zwiqzku z udziafem Gminy Miasta Rzesz6w w targach LA Berlin Air Show stwierdzono, ze zostafy one poniesione z istotnym naruszeniem ustawy Prawo Zam6wieri Publicznych poniewaz Beneficjent nie dokonaf publikacji ogfoszenia 0 zam6wieniu w Biuletynie Zam6wieri Publicznych. Z uwagi na istotne naruszenie ustawy Pzp oraz brak mozliwosci precyzyjnego ustalenia skutku powstajego w wyniku naruszenia, w oparciu 0 metod~ wskaznikowq przy odpowiednim zastosowaniu wydanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Taryfikatora zastosowano korekt~ finansowq. Wysokosc korekty finansowej ustalono na poziomie 5 % w stosunku do wydatk6w poniesionych w zwiqzku z zawarciem umowy ZP 342/39/2010 z dnia 31 maja 2010 r. dotyczqcej zam6wienia na "Dostaw~ regionalnych produkt6w zywnosciowych oraz swiadczenie uslug cateringowych na bazie ekologicznych produkt6w spozywczych w zwiqzku z udzialem Gminy Miasta Rzesz6w w targach LA Berlin Air Show" z uwagi na naruszenie przepis6w, kt6re skutkowalo ograniczeniem kr~gu potencjalnych wykonawc6w tego zam6wienia CZf1SC finansowa Ustalenia kontrolne Projekt zrealizowany zostal w ramach Osi. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Dziafania 1.4. Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schematu B. Projekty pozainwestycyjne. Kontrolq obj~to dokumentacj~ finansowo - ksi~gowq zwiqzanq z realizowanym przez Gmin~ Miasto Rzesz6w Projektem 0 numerze RPPK /10 pn. Promocja gospodarcza miasta Rzeszowa poprzez udzial w imprezie targowo wystawienniczej LA BERLN AR SHOW Jak wynika z Kwartalnego zapotrzebowania na srodki w PLN, b~dqcego integralnq cz~sciq podpisanej przez Beneficjenta w dniu 30 wrzesnia 2010 r. Umowy 0 dofinansowanie Projektu (oraz p6zniejszych aneks6w), wydatki na realizacj~ Projektu zaplanowano w Dziale 750 Administracja publiczna, Rozdziale Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego, wydatki biezqce. Na podstawie Zarzqdzenia Nr V/1380/10 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie zmian uchwaly budtetowej oraz zmian zarzqdzenia w sprawie wykonania uchwaly budtetowej na 2010 r. stwierdzono, iz zaplanowane wydatki wprowadzono do budzetu jednostki zgodnie klasyfikacjq budzetowq uj~tq w Kwartalnym zapotrzebowaniu na srodki w PLN, z dalszym uszczeg610wieniem wedtug paragraf6w wydatk6w biezqcych z uwzgl~dnieniem zr6def finansowania przewidzianych czwartq cyfrq klasyfikacji budzetowej to jest 7 Pozostale (w przypadku cz~sci wydatk6w finansowanych ze srodk6w Strona 12 z 22

12 Funduszu) i 9 Wsp6lfinansowanie program6w i projekt6w realizowanych ze srodk6w z funduszy strukturalnych, Funduszu Sp6jnosci, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujqcych Wsp61nq Polityk~ Rolnq. Natomiast przyznane ze srodkow Funduszu dofinansowanie uj~to w budzecie Miasta ustanowionym Uchwalq Budtetowq Miasta Rzeszowa na rok 2011 Nr V Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 stycznia 2011 r. Planowane dochody uj~to w Dziale Administracja publiczna - Dotacje celowe otrzymane w ramach programow finansowanych z udziafem srodkow europejskich. Beneficjent zlozyj w dniu r. wniosek 0 pjatnose koricowct, w ktorym wykazane zostafy wydatki kwalifikowane zwiqzane z realizowanym Projektem w wysokosci ,76 PLN, wnioskowana kwota dofinansowania wynosi PLN. Wnioskowane dofinansowanie przewyzsza 0 0,01 PLN kwot~ mozliwq do uzyskania, okreslonq w Umowie 0 dofinansowanie Projektu z dnia 30 wrzesnia 2010 r. Na podstawie dokumentow dofqczonych do niniejszego wniosku oraz okazanych podczas kontroli dokumentow, potwierdzajqcych poniesienie w ramach realizowanego Projektu wydatkow niekwalifikowanych, sporzqdzono Zestawienie dokument6w ksi~gowych dotyczqcych Projektu nr RPPK , ktore stanowi zal. nr 2 do niniejszej informacji pokontrolnej. OryginaJy dokumentow finansowo-ksi~gowych potwierdzajqce realizacj~ operacji gospodarczych dotyczqcych Projektu dost~pne byjy w dniu przeprowadzenia kontroli w pomieszczeniu udost~pnionym przez osob~ upowaznionq do udzielania informacji w sprawie realizacji Projektu mieszczqcym si~ w budynku b~dqcym w dyspozycji WydziaJu Organizacyjno-Administracyjnego Urz~du Miasta Rzeszowa ul. Mickiewicza Prowadzenie wyodr,bnionego rachunku bankowego. Zgodnie z tresciq pkt., ppkt. 3 i 4 Wytycznych nstytucji Zarzqdzajqcej RPO WP stanowiqcych zajqcznik Nr 1 do Uchwafy Nr 136/2443/2008 z dnia 23 wrzesnia 2008 roku, Zarzqdu Wojew6dztwa Podkarpackiego, z pozniejszq zmianq z dnia r. w sprawie prowadzenia przez Beneficjent6w wyodr~bnionej ewidencji ksi~gowej projekt6w dofinansowanych w ramach RPO WP na lata , jak rowniez zapisow 1, pkt. 10 Umowy 0 dofinansowanie Projektu, Beneficjent zobowiqzany byj najpozniej z dniem podpisania Umowy 0 dofinansowanie do otwarcia wyodr~bnionego rachunku bankowego, na ktorym dokonywane winny bye operacje zwiqzane z Projektem. Beneficjent, Gmina Miasto Rzeszow, w 1, pkt. 10 Umowy 0 dofinansowanie Projektu nr UDA-RPPK /10 z dnia 30 wrzesnia 2010 r. podaj jako wyodr~bniony do celow realizacji Projektu rachunek bankowy 0 nr , na ktory przekazana winna bye refundacja cz~sci poniesionych przez Beneficjenta wydatkow kwalifikowanych obj~tych Umowq oraz rachunek 0 numerze , z ktorego ponoszono wydatki w ramach Projektu. W trakcie kontroli Beneficjent przedjozyj Umow~ 0 prowadzenie rachunk6w bankowych dla klient6w korporacyjnych oraz 0 swiadczenie uslug zwiqzanych z tymi Strona 13 z 22

13 rachunkami z dnia 4 stycznia 2010 r., zawartq pomi~dzy Bankiem Polska Kasa Opieki Sp6tka Akcyjna, a Beneficjentem. Zgodnie z ustaleniami zawartymi 1 ust. 2 niniejszej Umowy Beneficjent zlozyt w dniu r. Oyspozycjf1 Otwarcia Kolejnego Rachunku Bankowego, a Bank potwierdzit utworzenie na rzecz Beneficjenta rachunku pomocniczego wskazanego w Umowie 0 dofinansowanie jako rachunek, na kt6ry przekazane b~dzie dofinansowanie. Jak wynika z Zatqcznika nr 1 do cytowanej powyzej Umowy Beneficjent dysponuje r6wniez rachunkiem biezqcym, kt6ry w Umowie 0 dofinansowanie wskazano jako rachunek wydatk6w. Z analizy wyciqg6w bankowych przedstawionych przez Beneficjenta wynika, iz ptatnosci bezgot6wkowe zwiqzane ze sfinansowaniem Projektu dokonywane byty z rachunku bankowego biezqcego 0 nr , wskazanego przez Beneficjenta w Umowie 0 dofinansowanie jako rachunek wydatk6w. Ptatnosci zwiqzane z Projektem dokonywane byty przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie, w zwiqzku z powyzszym Beneficjent nie miat obowiqzku ich dokonywania z wyodr~bnionego rachunku bankowego. Wyodr~bniony rachunek bankowy 0 nr postuzy do przekazania przyznanego dofinansowania Prowadzenie odrqbnej ewidencji ksiqgowej. Wedtug tresci 11, pkt. 10 Umowy 0 dofinansowanie Projektu wraz z p6zniejszymi Aneksami, Beneficjent zobowiqzany byt po podpisaniu Umowy 0 dofinansowanie do prowadzenia wyodr~bnionej ewidencji ksi~gowej dotyczqcej realizowanego Projektu w spos6b przejrzysty, umozliwiajqcy identyfikacj~ operacji ksi~gowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatk6w w ramach Projektu, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz Wyfycznymi nstytucji Zarzqdzajqcej RPO WP na lata w sprawie prowadzenia przez Beneficjent6w wyodrf1bnionej ewidencji ksif1gowej. Operacje gospodarcze dotyczqce realizowanego Projektu ewidencjonowane byty komputerowo przy zastosowaniu Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarzqdzania Miastem OTAGO. Beneficjent przedstawh Umow~ nr 01/20109 zawartq w dniu 1 lipca 2009 r. z Zaktadem Ustug nformatycznych OTAGO sp. z 0.0. potwierdzajqcq prawo stosowania wymienionego oprogramowania. Podczas czynnosci kontrolnych na miejscu stwierdzono, iz Beneficjent stosuje polityk~ rachunkowosci wprowadzonq Zarzqdzeniem Nr 37/2008 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad rachunkowosci dla Urzf1du Miasta Rzeszowa jako jednostki budtetowej. Zgodnie z zapisami 3, pkt. 25 cytowanej polityki rachunkowosci Urzqd prowadzi ewidencj~ szczeg6towq wg rozdziat6w i paragraf6w klasyfikacji budzetowej oraz zr6det finansowania wyst~pujqcych w planie finansowym Urz~du. z dalszym uszczeg6towieniem na kontach pomocniczych. W zwiqzku z faktem, iz dekretacja koszt6w i wydatk6w ponoszonych w zwiqzku z realizowanym Projektem odbywata si~ przed podpisaniem Umowy Strona 14 z 22

1. Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie ustugi w zakresie recertyfikacji

1. Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie ustugi w zakresie recertyfikacji GMINA MIASTO RZESZOW Rzesz6w, dnia 26 maja 2015 r. URZJ\D MIASTA RZESZOWA WYDZIAt. ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY URZ~DU MIASTA RZESZOWA UL. MICKIEWICZA 11 35-064 RZESZOW TEL. 17 875 4996 Adres wydzialu

Bardziej szczegółowo

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy 16.08.2013 bzp1.portal.uzp.gov.plli ndexphp?og loszenie= show&paz}cja=163297&rok=2013-08-16 Adres strony internetowet na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl/bip2/

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/15/PWT/PB. Urząd Miejski w Darłowie Plac Tadeusza Kościuszki 9 76-150 Darłowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/15/PWT/PB. Urząd Miejski w Darłowie Plac Tadeusza Kościuszki 9 76-150 Darłowo Egzemplarz nr 2 INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/15/PWT/PB 1. 2. 3. 4. 5. Numer kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Adres jednostki kontrolowanej 2/15/PWT/PB Miasto Darłowo Urząd Miejski w Darłowie Plac

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013. Gmina Słońsk

INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013. Gmina Słońsk INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013 1 Numer kontroli 12/PL-BB/2013 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Słońsk 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Sikorskiego 15 69-436 Słońsk 4 Nazwa projektu Polsko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/PL-BB/2014. Gmina Czerwieńsk. ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk 478/FMP/12 WTBR.03.02.00-08-007/11-00

INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/PL-BB/2014. Gmina Czerwieńsk. ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk 478/FMP/12 WTBR.03.02.00-08-007/11-00 INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/PL-BB/2014 1 Numer kontroli 2/PL-BB/2014 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Czerwieńsk 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk 4 Nazwa projektu XIII

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 32/PL-BB/2015. Gmina Pszczew. WTBR.03.02.00-08-010/11 Mikroprojekt 334/14

INFORMACJA POKONTROLNA NR 32/PL-BB/2015. Gmina Pszczew. WTBR.03.02.00-08-010/11 Mikroprojekt 334/14 INFORMACJA POKONTROLNA NR 32/PL-BB/2015 1 Numer kontroli 32/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Pszczew 3 Urząd Gminy Pszczew Adres jednostki ul. Rynek 13 kontrolowanej 66-300 Pszczew 4 Nazwa

Bardziej szczegółowo

ozawarcia umowy ramowej

ozawarcia umowy ramowej Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.artbem.pl BIP Warszawa: Prowadzenie zaj~c ogolnorozwojowych dla dzieci ( w grupach

Bardziej szczegółowo

RODKÓW EFRR, W STOSUNKU DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

RODKÓW EFRR, W STOSUNKU DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik do uchwały nr 60/1297/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 lipca 2011 r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZARZ1\DZENIE NR 29/2012 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 11 maja 2012 r.

ZARZ1\DZENIE NR 29/2012 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 11 maja 2012 r. ,. ZARZ1\DZENIE NR 29/2012 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 11 maja 2012 r. W sprawie szczegolnych zasad sporz'ldzania, obiegu, kontroli i przechowywania dowodow ksi~gowych dotycz~cych projektu pn. "Poprawa

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kontroli i jej przebieg Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki Czynności pokontrolne Rodzaj kontroli: Planowa

Charakterystyka kontroli i jej przebieg Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki Czynności pokontrolne Rodzaj kontroli: Planowa Gmina Prószków, nr projektu RPOP.03.01.02-16-020/08 Charakterystyka kontroli i jej przebieg Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki Czynności pokontrolne Rodzaj kontroli: - data rozpoczęcia: 09.04.2010

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/2013/PL-BB

INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/2013/PL-BB INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/2013/PL-BB 1 Numer kontroli 9/2013/PL-BB 2 Nazwa jednostki Miejski Klub Sportowy Czarni-Browar kontrolowanej 3 Adres jednostki ul. Strzelecka 1, 66-460 Witnica kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 06/2013/PL-BB. Powiat Gorzowski. ul. J. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp.

INFORMACJA POKONTROLNA NR 06/2013/PL-BB. Powiat Gorzowski. ul. J. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp. INFORMACJA POKONTROLNA NR 06/2013/PL-BB 1 Numer kontroli 6/2013/PL-BB 2 Nazwa jednostki kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej Powiat Gorzowski ul. J. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp. 4 Nazwa

Bardziej szczegółowo

techniczne dla systemu tworzenia kopii zapasowych Acronis oraz wsparcie techniczne dla Forti AP.

techniczne dla systemu tworzenia kopii zapasowych Acronis oraz wsparcie techniczne dla Forti AP. http://bzpl.portal.uzp.gov. pi/index.php?ogloszenie=show&pozycja... Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajilcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl!bip2! Kielce:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR

INFORMACJA POKONTROLNA NR INFORMACJA POKONTROLNA NR 1. Numer kontroli 4/PWT PB /2013 2. Nazwa jednostki kontrolowanej 3. Adres jednostki kontrolowanej Pomorski Uniwersytet Medyczny Ul. Rybacka 1 70-204 Szczecin 4. Termin kontroli

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr2/1/ 2015. Komitetu Monitoruj^cego Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. z dnia 11 maja 2015 r.

Uchwala Nr2/1/ 2015. Komitetu Monitoruj^cego Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. z dnia 11 maja 2015 r. Uchwala Nr2/1/ 2015 Komitetu Monitoruj^cego Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteri6w wyboru projektow w ramach

Bardziej szczegółowo

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Przesylanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie'-''zp-400&strona cc 6 Wisniewo: WYKONANIE ELEWAClI - SZKOtA GtUZEK TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Udzielenie kredytu dtugoterminowego do kwoty 3.770.000,00 zt (stownie:

Bardziej szczegółowo

Szczegotowy opis projektu systemowego: ROCZNY PLAN DZIALAN POMOCY TECHNICZNEJ MJWPU na 2011 r. w zakresie dziatah informacyjnych i promocyjnych

Szczegotowy opis projektu systemowego: ROCZNY PLAN DZIALAN POMOCY TECHNICZNEJ MJWPU na 2011 r. w zakresie dziatah informacyjnych i promocyjnych Zala_czniknr2.1. do ZASAD REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO WMwramach Dzialania. Szczegotowy opis projektu systemowego: ROCZNY PLAN DZIALAN POMOCY TECHNICZNEJ MJWPU na 211

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację projektu pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Białej ( ul. Prudnicka,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/14/PWT/PB. Województwo Zachodniopomorskie. Szczecin, ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin

INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/14/PWT/PB. Województwo Zachodniopomorskie. Szczecin, ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin Egzemplarz nr 2 INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/14/PWT/PB 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Numer kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Adres jednostki kontrolowanej 2/14/PWT/PB Województwo Zachodniopomorskie Szczecin,

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadza si~ wzor protokolu zdawczo - odbiorczego, ktory stanowi zalqcznik nr 1

1. Wprowadza si~ wzor protokolu zdawczo - odbiorczego, ktory stanowi zalqcznik nr 1 Zarzqdzenie nr 69/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 wrzesnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia wzoru protokolu zdawczo - odbiorczego i wzoru karty obiegowej dla pracownikow Urz~du Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Umowa o dofinansowanie projektu systemowego realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Gdańsk, styczeń 2009r. Załączniki do umowy o dofinansowanie Do sporządzenia umowy ramowej niezbędne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Uslugi transportowe na przew6z dzieci i mlodziezy szkolnej z gminy

Bardziej szczegółowo

SPRAW ZD NIE. na podstawie upowa2nienia z dnia 13.10.2006r. Nr 91/06, wydanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

SPRAW ZD NIE. na podstawie upowa2nienia z dnia 13.10.2006r. Nr 91/06, wydanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu. Do u2ytku slu2bowego SPRAW ZD NIE z kontroli dora±nej przeprowadzonej w UrzQdzie Skarbowym w Koninie w dniach 19-23 pa±dziernika 2006r. przez pracownikow Wydzialu Nadzoru Izby Skarbowej w Poznaniu: - Teresa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok w sprawie ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Instytucji Zarządzającej MRPO w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej.

Wytyczne Instytucji Zarządzającej MRPO w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej. Załącznik do Uchwały nr 733/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13.06.2013 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej MRPO w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej. Dotyczy Osi

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Okres: od 2009-08-01 do 2009-12-31 2. Wniosek dotyczy wyłącznie przebiegu realizacji projektu: NIE Data wpływu wniosku: Załącznik nr 9 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań

Bardziej szczegółowo

Działania promocyjne i informacyjne

Działania promocyjne i informacyjne Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Monika Kaczyńska Wydział ł Promocji, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska 1 Ministerstwo Środowiska Warszawa, 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /M1/2015. 1. Wojewodą Łódzkim, Jolantą Chełmińską, zwanym dalej Organem Dotującym

UMOWA Nr /M1/2015. 1. Wojewodą Łódzkim, Jolantą Chełmińską, zwanym dalej Organem Dotującym Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch realizowany w roku 2015, moduł I UMOWA Nr /M1/2015 zawarta w dniu... 2015 r. w Łodzi w sprawie udzielenia wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ *

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * UWAGI OGÓLNE Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Oolnoslqski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia

Oolnoslqski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia OOLNOSLJ\SKI WOJEWOOZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROClAWIU Wrodaw, dnia31utego 2014r. Oolnoslqski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy z SR KSOW woj. opolskiego w 2011 roku

Zasady współpracy z SR KSOW woj. opolskiego w 2011 roku Zasady współpracy z SR KSOW woj. opolskiego w 2011 roku Zasady wspólnej organizacji przedsięwzięć 1. Wniosek o wspólną organizację przedsięwzięcia (jeśli zadanie nie zostało ujęte w Planie działania KSOW)

Bardziej szczegółowo

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Kontrola projektów na miejscu w zakresie finansowo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze

Bardziej szczegółowo

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-17-05/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-17-05/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-17-05/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/196 Trwałość projektów współfinansowanych z funduszy

Bardziej szczegółowo

ZA WIADOMIENIE 0 UNIEWAZNIENIU POSTF;POW ANIA

ZA WIADOMIENIE 0 UNIEWAZNIENIU POSTF;POW ANIA Produkcja trzechjilm6w promocyjnych 0 Rzeszowie w wersji 2D Rzesz6w, 5 listopada 2013 r. ZA WIADOMIENIE 0 UNIEWAZNIENIU POSTF;POW ANIA Zamawiajqcy: Gmina Miasto Rzesz6w Urz",d Miasta Rzeszowa, Rynek 1,35-064

Bardziej szczegółowo

ZARZ{DZENIE. NR 9ll2014 Burmistrza Miasta Jgdrzejowa z dnia 26 marca 2014 roku

ZARZ{DZENIE. NR 9ll2014 Burmistrza Miasta Jgdrzejowa z dnia 26 marca 2014 roku ZARZ{DZENIE NR 9ll2014 Burmistrza Miasta Jgdrzejowa z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie ustalenia zakladowego planu kont dla operacji pn.,,budowa Scie2ki rowerowej w pasie kofejki w4skotorowej w miejscowosciach:

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU

Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU Celem realizacji usługi audytu jest potwierdzenie, że projekt realizowany jest zgodnie z wnioskiem o udzielenie wsparcia oraz zawartą umową oraz, że

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia.

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. zawarta w dniu... we Wrocławiu...

PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. zawarta w dniu... we Wrocławiu... UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU MAŁYCH GRANTÓW PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU zawarta w dniu... we Wrocławiu między: Dolnośląską Federacją

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące 2007-2013. z 15.08.2006 r.) z późn. zm.)

Wytyczne dotyczące 2007-2013. z 15.08.2006 r.) z późn. zm.) Wytyczne dotyczące zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla operacji realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w Kwalifikowalności wydatków w RPO 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Najważniejsze zmiany w Kwalifikowalności wydatków w RPO 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Najważniejsze zmiany w Kwalifikowalności wydatków w RPO 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Horyzont czasowy kwalifikowalności wydatków W ramach projektu dofinansowanego z RPO WP 2014-2020 kwalifikowalne

Bardziej szczegółowo

Prezydenta Miasta Starachowice

Prezydenta Miasta Starachowice ZARZĄDZENIE Nr 295/2013 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 23.08.2013 r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 1/14/PWT/PB. Szczecin, ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin

INFORMACJA POKONTROLNA NR 1/14/PWT/PB. Szczecin, ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin Egzemplarz nr 2 INFORMACJA POKONTROLNA NR 1/14/PWT/PB 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Numer kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Adres jednostki kontrolowanej 1/14/PWT/PB Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe Instrukcja wypełnienia Końcowego Raportu z realizacji projektu w ramach FUNDUSZU PROMOCJI PRODUKTU REGIONALNEGO/TRADYCYJNEGO/EKOLOGICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn.

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r.

ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r. ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r. w sprawie: ustalenia wzorow wniosku i umowy 0 udzielenie dotacji oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania polegajqcego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r.

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, styczeń 2010 BUDOWA WYTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8 /2012. Wójta Gminy Gniezno. dnia 24.04. 2012 roku.

Zarządzenie Nr 8 /2012. Wójta Gminy Gniezno. dnia 24.04. 2012 roku. Zarządzenie Nr 8 /2012 Wójta Gminy Gniezno dnia 24.04. 2012 roku. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dotyczącej operacji Ogrodzenie boiska sportowego w Zdziechowie ramach działania 413 WdraŜanie

Bardziej szczegółowo

'l ~ WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2016

'l ~ WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2016 'l ~ Za{qcznik Nr 1 do Uchwaty Nr...1...1... Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 30 pazdziernika 2013 roku WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2016 z tego: dochody z tytulu dochody z tytutu Wyszczegolnienie

Bardziej szczegółowo

a. swobodny przepływ towarów (art. 26 TFUE) c. swobodę świadczenia usług (art. 56 TFUE) d. niedyskryminację, równe traktowanie i przejrzystość.

a. swobodny przepływ towarów (art. 26 TFUE) c. swobodę świadczenia usług (art. 56 TFUE) d. niedyskryminację, równe traktowanie i przejrzystość. Załącznik nr 12 Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WSL w sprawie udzielania zamówień dla projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9.

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9. Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH 4 OSI PRIORYTETOWEJ

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH 4 OSI PRIORYTETOWEJ WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH 4 OSI PRIORYTETOWEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

II.3.1. NIP II.3.2. REGON

II.3.1. NIP II.3.2. REGON WNIOSEK O PŁATNOŚĆ w ramach działania... Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2014-2020...... Znak sprawy /pieczęć/........... Potwierdzenie przyjęcia przez LGD I. RODZAJ PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05-

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- BWE-AS/SP/MK/KR/WKW/2007 W związku z licznym zapytaniami beneficjentów dotyczącymi sposobu rozliczania,

Bardziej szczegółowo

1 Ramy czasowe kwalifikowalności

1 Ramy czasowe kwalifikowalności 1. Cel opracowania ZASAD Opracowanie, uszczegółowienie i zobrazowanie zagadnienia kwalifikowalności kosztów, co znacznie ułatwi Beneficjentom opracowanie planu kosztów w ramach przygotowywanych projektów,

Bardziej szczegółowo

Kontrola w okresie trwałości

Kontrola w okresie trwałości Kontrola w okresie trwałości OBOWIĄZKI BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE MONITORINGU I KONTOLI projektów PROJEKTÓW (Z UWZGLĘDNIENIEM PROCEDUR PZP) Katowice, 15 września 2015 r.. Plan warsztatów: Część 2. 1. Procedury

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1:

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1: Załącznik nr1: WZÓR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (1_) Wniosek za okres: od... do... Instytucja przyjmująca wniosek: Nr wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: Data wpłynięcia wniosku: Podpis i pieczęć:

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy

Najczęściej popełniane błędy Najczęściej popełniane błędy Niepoprawnie wypełniony wniosek o płatnośd, niezgodnie z instrukcją wypełniania wniosku. Należy zwrócid szczególną uwagę, aby nie pozostawiad niewypełnionych rubryk we wniosku.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.19.2013.8 Poznań, dnia 28 maja 2013 r. Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT Środki otrzymanej dotacji. Źródła finansowania projektu Przekazywane w transzach w formie zaliczek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/14/PWT PB. Port Lotniczy Szczecin Goleniów. Glewice 1 a, 72-100 Goleniów

INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/14/PWT PB. Port Lotniczy Szczecin Goleniów. Glewice 1 a, 72-100 Goleniów INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/14/PWT PB Egzemplarz nr. 1. Numer kontroli 9/14/PWT PB 2. Nazwa jednostki kontrolowanej 3. Adres jednostki kontrolowanej Port Lotniczy Szczecin Goleniów Glewice 1 a, 72-100

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr OR,0 135,34,201l Starosfy Lw6weckiego

Zarzqdzenie Nr OR,0 135,34,201l Starosfy Lw6weckiego Zarzqdzenie Nr OR,0 135,34,201l Starosfy Lw6weckiego z dnia 28 grudnia 201lr. w sprawie procedury rozliczania dotacji udzielanych z budzetu Powiatu Lw6weckiego Na podstawie art. 251, 252 w nv. z art. 61

Bardziej szczegółowo

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne Załącznik nr 4 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej 1. Reguły ogólne 1) Prowadząc kontrolę Planów Działań Pomocy Technicznej (dalej: PD PT) na miejscu

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 01 Znak sprawy: FN-IV.431.6.2014 Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 14/14/PWT/PB. Stowarzyszenie Media Dizajn. al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin

INFORMACJA POKONTROLNA NR 14/14/PWT/PB. Stowarzyszenie Media Dizajn. al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin INFORMACJA POKONTROLNA NR 14/14/PWT/PB Egzemplarz nr. 1. Numer kontroli 14/14/PWT/PB 2. Nazwa jednostki kontrolowanej 3. Adres jednostki kontrolowanej Stowarzyszenie Media Dizajn al. Wojska Polskiego 90,

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN "GW'''K''; Sp61ka Akr.yin~ \\1 (',nrlir.;,ch i - 1. PAl. 2007 Wptyn?10 do DE dnia~' 10 iq)~ nrj?j1 PREZES Wplyn~lo Znak ak6w, dnia 27 wrzesnia 2007r. URZF;DU REGULACJI ENERGETYKI OCC/I72-ZT0I764/W/OKR/2007/WS

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Nowe perspektywy!

ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Nowe perspektywy! ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Nowe perspektywy! Wydatkowanie środków finansowych 1. Wydatkowanie środków odbywa się

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 57/2012

ZARZĄDZENIE Nr 57/2012 ZARZĄDZENIE Nr 57/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia życie Instrukcji przechowywania i archiwizacji dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przetargu. IV publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz praw wlasnosci nieruchomosci

Regulamin Przetargu. IV publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz praw wlasnosci nieruchomosci Regulamin Przetargu IV publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz praw wlasnosci nieruchomosci stanowi^cej lokal uzytkowy nr 2 pol. w Czersku przy ul. Kosciuszki 15 na dzialce nr 380, zapisanej

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE Przedsiębiorcy (III nabór) CZĘŚĆ V: SYSTEM RAPORTOWANIA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty UNIA europejska europejski FUNDUS2 Projekt wsp6ff1nansowany ze irodk6w Europejskiego Funduszu RozwoJu GMINA BARCIANY NR SPRAWY: RGKiI.271.3.2015 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Barciany,

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Ewa Szmelter Kierownik Sekcji Kontroli Gdańsk, 27 maja 2010 r. Schemat procesu przeprowadzenia kontroli u Beneficjenta Przesłanie

Bardziej szczegółowo

BURMISTR? DZIERUCO IA Plac Wohrosci I 82-440 Dz\erzgoi

BURMISTR? DZIERUCO IA Plac Wohrosci I 82-440 Dz\erzgoi BURMISTR? DZIERUCO IA Plac Wohrosci I 82-440 Dz\erzgoi Zarz4dzenie nr 443 I 12009 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 28 wrzesnia 2009 roku w sprawie planu kont dla projektu nr WND POKL.09.01.01-22-039/09 'r

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wersja 1.

Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wersja 1. WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Zasady prowadzenia przez Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe Instrukcja wypełnienia Wykazu wydatków w stosunku, do których podatek od towarów i usług (VAT) uznany jest za wydatek kwalifikowalny w ramach FUNDUSZU PROMOCJI PRODUKTU REGIONALNEGO/TRADYCYJNEGO/EKOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011 RAPORTOWANIE I EWIDENCJA kwiecień 2011 RAPORT PARTNERA Raport Partnera zawiera w szczególności dane na temat postępu realizacji części projektu, za którą odpowiedzialny jest Partner, który go składa. Dokument

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 12 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zawierania umów/porozumień o partnerstwie dla projektów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Liczba kontroli, w których zastosowano korektę finansową 1

Liczba kontroli, w których zastosowano korektę finansową 1 Nieprawidłowości i uchybienia pojawiające się najczęściej w projektach współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Liczba kontroli, w których

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 2 44/13/INT-IV. Numer Projektu: FMP-2010-123 Tytuł Projektu: Poprzez sport do porozumienia. Klub Sportowy Pogoń Handball

Egzemplarz nr 2 44/13/INT-IV. Numer Projektu: FMP-2010-123 Tytuł Projektu: Poprzez sport do porozumienia. Klub Sportowy Pogoń Handball 1 Numer kontroli 44/13/INT-IV Numer Projektu: FMP-2010-123 Tytuł Projektu: Poprzez sport do porozumienia 2 Nazwa jednostki kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej 4 Kontrola dotyczy Programu 5 Podstawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH zasady i procedury 17 maja 2012 BUDŻET PROJEKTU STRUKTURA BUDŻETU PROJEKTU podział na kategorie i na działania w ramach kategorii KOSZTY PROJEKTU Całkowite -

Bardziej szczegółowo

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 05-06.06.2013

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 05-06.06.2013 LGD PERŁA JURY Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 05-06.06.2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA*

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA* WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W-_431 W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA* dotyczący roku.. Znak sprawy I. RODZAJ PŁATNOŚCI. Pieczęć, data złożenia

Bardziej szczegółowo