PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STltATEGIA SPOJNOSCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STltATEGIA SPOJNOSCI"

Transkrypt

1 PROGRAM REGONALNY NARODOWA STltATEGA SPOJNOSC WOJEWCOZTWO POOKARPACKE UNA ElJRQPE.SKA EURCf'EJSK FUMJU$Z RQZY\OJU REGlONA.J EGO Egl!e... "lel'l! die ftstojth8ji illll'l!l!eil!ljl!leej RP8 WPJJednostki kontrolowanej WP-V DS Nr kontroli z Systemu (KS SMK) * NFORMACJA POKONTROLNA 1. Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli: Art. 26 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku 0 zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r.. Nr 84, poz. 712), Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiqzk6w nstytucji Zarzqdzajqcej Programem Operacyjnym. 6 i 13 umowy 0 dofinansowanie projektu. 2. Projekt Nr: RPPK /10 3. Umowa Nr: UDA-RPPK /10-00 z dnia r. Aneks nr UDA-RPPK / z dnia r. Aneks nr UDA-RPPK / z dnia r. Aneks nr UDA-RPPK /10-03 z dnia r. 4. Tytul projektu: "Promocja gospodarcza miasta Rzeszowa poprzez udziat w imprezie targowowystawienniczej LA BERLN AR SHOW 2010" 5. Nazwa jednostki kontroluj~cej: Urzqd Marszatkowski Wojew6dztwa Podkarpackiego 6. Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Miasto Rzeszow 7. Kierownik jednostki kontrolowanej: Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa

2 ,, " 8. Data: przekazania zawiadomienia kontroli - 16 marca 2011 r. rozpocz~cia czynnosci kontrolnych - 21 marca 2011 r. 9. Miejsca przeprowadzenia kontroli: ul. Rynek 1, Rzesz6w ul. Mickiewicza 13, Rzesz6w 10. Tryb i zakres kontroli: Kontrola na zakonczenie realizacji Projektu w ramach Dziamnia 1.4 Schemat B RPO WP. 11. Sklad Zespolu Kontrolujl\cego: Kierownik Zespotu: Dariusz Stolarski, inspektor w Oddziale kontroli merytoryczno - technicznej projektow osi priorytetowej RPO, Departament Wspierania Przedsi~biorczosci upowatnienie nr WP-V DS z dnia 8 marca 2011 r. CzJonek Zespotu: Monika Bac, gjowny specjalista w Oddziale kontroli finansowej beneficjentow RPO, Departament Budtetu i Finans6w upowatnienie nr WP V DS z dnia 8 marca 2011 r. 12. Osoby udzielajl\ce odpowiedzi ze strony jednostki kontrolowanej: Na podstawie upowatnienia nr ORA-O z dnia 18 marca 2011 r. podpisanego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa Pana Tadeusza Ferenca- Pawel Wasilewski - mjodszy referent w Wydziale Promocji i Wsp6Jpracy Mi~dzynarodowej 13. Ustalenia kontroli wraz z opisem stwierdzonych uchybien/nieprawidlowosci/naruszen prawa ze wskazaniem podstawy prawnej, przyczyn ich powstania, zakresu, ewentualnych skutk6w finansowych wraz z dokumentami je potwierdzajl\cymi: Prowadzqc kontrol~ Projektu na miejscu Zesp6J Kontrolujqcy kierowaj si~ zasadq nie dublowania czynnosci weryfikacyjnych, kt6re zostaly jut przeprowadzone w tym samym zakresie na innych etapach weryfikacji Projektu, m.in. na etapie: weryfikacji wniosku dofinansowanie, zawierania umowy 0 dofinansowanie. weryfikacji wniosk6w 0 ptatnosc. Celem przeprowadzenia nlnlejszej kontroli na miejscu by to pogj~bienie i rozszerzenie analizy dokument6w oraz sprawdzenie dowod6w rzeczowych dost~pnych jedynie w miejscu realizacji Projektu. Zakresem kontroli na miejscu nie zostaly obj~te dziatania Beneficjenta i kwestie niezwiqzane bezposrednio ze wspotfinansowanym Projektem. Ponadto, nie badano zgodnosci dziatan Beneficjent6w w obszarach, ktore Sq obj~te nadzorem/kontrolql Strona 2 z 22

3 weryfikacjqfinspekcjq ze strony innych organ6w administracji publicznej (np. architektoniczno - budowlanej, przestrzegania przepisow sanitarnych, przestrzegania innych przepis6w np. bhp, ppoz., prawa pracy) Podstawa prawna przyznania dofinansowania. Wniosek 0 dofinansowanie zostaj zjozony w Urz~dzie MarszaJkowskim Wojew6dztwa Podkarpackiego w dniu r., oznaczony numerem WNO-RPPK /10-00 oraz wybrany do do'finansowania przez Zarzqd Wojew6dztwa Podkarpackiego dnia 10 sierpnia 2010 r. uchwajq nr 304/6118/10. W dniu 30 wrzesnia 2010 r. zostaja zawarta umowa 0 dofinansowanie Projektu pomi~dzy Wojew6dztwem Podkarpackim, a Gminq Miasto Rzesz6w pn. "Promocja gospodarcza miasta Rzeszowa poprzez udziaj w imprezie targowo - wystawienniczej LA BERLN AR SHOW 2010" w kt6rej ustalono: CaJkowitq wartosc Projektu: Catkowitq wartosc wydatk6w kwalifikowanych: wtym: ,50 PLN; ,76 PLN; dofinansowanie ze srodk6w Funduszu: ,45 PLN; wktad wjasny: 46810,31 PLN Okres realizacji projektu: rozpocz~cie realizacji Projektu r. zakonczenie rzeczowe realizacji Projektu: r. zakonczenie finansowe realizacji Projektu: r Cz~sc merytoryczno - techniczna Rzeczowa realizacja projektu. Celem Projektu byto zwi~kszenie inwestycji zagranicznych 0 charakterze innowacyjnym, w szczeg61nosci w zakresie przemysju lotniczego na terenie Rzeszowa i regionu oraz szeroko rozumiana promocja gospodarcza miasta na swiecie dzi~ki uczestnictwie w Mi~dzynarodowej Wystawie Lotnictwa i Astronautyki w Berlinie w dniach 8-13 czerwca 2010 r. W ramach kontroli merytoryczno-technicznej Projektu sprawdzeniu poddano wszystkie zadeklarowane w tabeli 0.3. i 0.4. kategorie wydatk6w uj~te we wniosku o do'finansowanie wraz z podstawowymi dokumentami potwierdzajqcymi realizacj~ Projektu. Zestawienie skontrolowanych obszar6w b fd~cych przedmiotem dofinansowania zawiera ponizsza tabela: Strona3 z 22

4 .. Elementy inwestycji zadeklarowene we wniosku 0 dofinanbowenie w tabeli D.3. i D.4. Elementy przedsi,wziflcia stwierdzone podczas kontroli na miejscu reallzacji Projektu Nazwa urz~dzenia ustugi losc/planowany losc/planowany wartosci niematerialnej skutek dziatan skutek dziatan i pra""'l1li1i Uwagi Zakup uslugi wykonania projektu i zabudowy stoiska wystawienniczego wraz 1 1." nn"j.. n" technicz:llla Zakup uslugi nadruku logotyp6w na gadzetach reklamowych miasta Rzeszowa 1 1 wraz z wypakowaniem i zapakowaniem Zakup folderu 0 Rzeszowie 6 tys. 6tys. Zakup uslugi transportu mikrobusem na targi (na terenie 1 1 Polski) Zakup uslugi transportu mikrobusem na targi (poza 1 1 granicami Polski) Oelegacja 4 os6b 1 1 Prezentacja zywnosci ekologicznej 1 1 Wykupienie stoiska na targach oraz ustugi reklamowej w 1 1 katalogu wystawc6w targowych Koszt niekwalifikowany wskazany Gadzety reklamowe Miasta 1 1 Rzeszowa Koszt niekwalifikowany wskazany w tabeli 0.4. Wykonanie ulotki informacyjnej 4tys. 4tys. Koszt niekwalifikowany wskazany w tabeli 0.4. Koszt niekwalifikowany wskazany w tabeli 0.4., potwierdzono fakt istnienia materia!6w z nagranym filmem Materialy z nagranym filmem TAK TAK na podstawie przykladowego egzemplarza dostarczonego promocyjnym 0 Rzeszowie przez Beneficjenta do Z RPO WP na lata u odbioru Noclegi w Niemczech 4 4 oszt niekwalifikowany wskazany w tabeli 0.4. Podczas weryfikacji dokumentacji stwierdzono ze zapisy w Llmowie nr UOA-RPPK z dnia daty: -rozpocz~cia realizacji Projektu: r. - zakoriczenia rzeczowej realizacji Projektu: r. - zakoriczenia finansowej realizacji Projektu: r. Sq zgodne z zapisanymi w umowie Udzielanie zam6wien. Kontroli zostafy poddane zam6wienia wsp6ffinansowane ze srodk6w RPO WP na lata wykazane w tabeli 0.3. cz~sci finansowej wniosku o dofinansowanie. Beneficjentem jest jednostka sektora finans6w publicznych kt6ra zobowiqzana jest stosowac przepisy ustawy Pzp przy dokonywaniu zam6wieri. W przypadkach zam6wieri kt6rych charakter Lib wartosc nie podlegaty zastosowaniu przepis6w Ustawy Prawo Zam6wien Publicznych (art. 4 pkt. 8 ustawy pzp) wskazanych w 11 ust. 8 umowy 0 dofinansowanie - post~powania 0 udzielenie zamowlenia przeprowadzono w oparciu 0 zapisy "Wytycznych nstytucji Zarzqdzajqcej Regionalnym Programem Operacyjnym na lata w sprawie udzielania zam6wien wsp6lfinansowanych ze srodk6w EFRR, w stosunku do kt6rych nie stosuje si~ ustawy prawo zam6wien publicznych". Strona 4 z 22

5 1. Zam6wienie na uslugi wykonania projektu zabudowy stoiska wystawienniczego. W ramach kontroli na miejscu zweryfikowano ex-post zastosowanq przez Beneficjenta procedur~ udzielenia zam6wienia publicznego analizie poddano nast~pujqce dokumenty: egzemplarz SWZ - cz~sc og61na z zalqcznikami w postaci wzor6w oswiadczen, wykaz6w itp. dotyczqcych potwierdzenia spelnienia przez wykonawc~ warunk6w udzialu w post~powaniu; kopie zamieszczonych ogloszen wraz z potwierdzeniem zamieszczenia/wystania; - dokumenty zwiqzane ze srodkami ochrony prawnej; - protok6t z post~powania 0 udzielenie zam6wienia publicznego wraz z zatqcznikami; - umowa z wykonawcq wraz z kopiq oferty najkorzystniejszej wraz z aneksami; Na podstawie protokotu z post~powania 0 udzielenie zam6wienia stwierdzono, ze w trakcie post~powania nie miaty miejsca protesty i/lub odwolania lub skargi dotyczqce prawidtowosci przeprowadzenia post~powania 0 udzielenie zam6wienia przez Zamawiajqcego. W wyniku kontroli nie stwierdzono naruszen ustawy Prawo Zam6wien Publicznych, kt6re skutkowatyby natozeniem korekty finansowej. 2. Zam6wienie na dostaw~ regionalnych produkt6w zywnosciowych oraz swiadczenie uslug cateringowych na bazie ekologicznych produkt6w spozywczych. W ramach kontroli na mlejscu zweryfikowano ex-post zastosowanq przez Beneficjenta procedur~ udzielenia zam6wienia publicznego analizie poddano nast~pujqce dokumenty: - egzemplarz SWZ - cz~sc og61na z zatqcznikami w postaci wzor6w oswiadczen, wykaz6w itp. dotyczqcych potwierdzenia spetnienia przez wykonawc~ warunk6w udziatu w post~powaniu; - kopie zamieszczonych ogloszen wraz z potwierdzeniem zamieszczenia/wyslania; - dokumenty zwiqzane ze srodkami ochrony prawnej; - protok61 z post~powania 0 udzielenie zam6wienia publicznego wraz z zalqczni kami; - umowa z wykonawcq wraz z kopiq oferty najkorzystniejszej wraz z aneksami; Na podstawie kompletnego tj. zawierajqcego podstawowe elementy wskazane wart. 96 ust. 1 Ustawy Prawo Zam6wien Publicznych protokofu z post~powania o udzielenie zam6wienia publicznego ustalono, iz post~powanie to przeprowadzono wedfug regut ustawy Pzp w trybie przetargu nieograniczonego. Strona 5 z 22

6 .. Zamawiajqcy uznat obowiqzek stosowania ustawy - Prawo Zam6wien Publicznych co jednoznacznie wynika z tresci ogtoszenia 0 zam6wieniu nr z dnia i obowiqzku tego w trakcie kontroli nie kwestionowat. Na podstawie dokument6w przedrozonych do kontroli na miejscu oraz w oparciu 0 wyjasnienia i dokumenty przedtozone pismem z dnia r. ustalono, ze zamawiajqcy nie dokonat publikacji ogroszenia 0 zam6wieniu w Biuletynie Zam6wien Publicznych do czego byt zobligowany zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy Prawo Zam6wien Publicznych. Stwierdzono, ze ogtoszenie 0 zam6wieniu nie spetnia tez warunk6w okreslonych wart. 40 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo Zam6wien Publicznych. Z przedrozonego kontrolujqcym dowodu publikacji ogroszenia o zam6wieniu na stronie internetowej zamawiajqcego nie wynika jednoznacznie data upublicznienia poniewaz zamieszczono tam r6wnoczesnie pod jednq datq ogtoszenie o zam6wieniu, SWZ oraz rozstrzygniqcie. Biorqc jednakze pod uwagq wyjasnienia Beneficjenta zrozone w pismie z dnia r. oraz zbieznosc dat uznano, iz ogroszenie 0 zam6wieniu zostaro opublikowane w dniu wszczqcia postqpowania tj r. Z przedtozonej przez zamawiajqcego dokumentacji nie wynika, iz nie wptynqty do zamawiajqcego pytania do tresci SWZ. Na podstawie wydruku ze strony internetowej Beneficjenta stwierdzono, ze nie dokonat on publikacji informacji 0 wyborze oferty najkorzystniejszej na swojej stronie internetowej, poniewaz r6wnoczesne Uak wynika z tresci wydruku) umieszczenie ogtoszenia 0 zam6wieniu oraz rozstrzygniqcia nie moze mlec mlejsca. W konsekwencji uznano, ze zamawiajqcy naruszyt przepis art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zam6wien Publicznych. Na podstawie wyjasnien oraz dokument6w przedtozonych podczas kontroli na miejscu oraz dostarczonych z pismem z dnia r. stwierdzono, ze zamawiajqcy nie dokonat upublicznienia informacji 0 udzieleniu zam6wienia w Biuletynie Zam6wien Publicznych naruszyt tym samym art. 95 ust. 1 ustawy PZp. Z analizowanych dokument6w wynika, iz potwierdzenie (wydruk) ogtoszenia o udzieleniu zam6wienia 0 numerze z dnia r. dotyczy ogtoszenia 0 przetargu, kt6ry zostat uniewazniony "... Ogroszenia powiqzane z dnia r. (...) termin sktadania ofert r...", ponadto wynika z niego, iz wybrana zostata oferta 0 wartosci PLN co jest niezgodne z wartosciq faktycznie wybranej oferty (28000 PLN). Na podstawie protokotu z postqpowania 0 udzielenie zam6wienia stwierdzono, ze w trakcie postqpowania nie miaty miejsca protesty i/lub odwotania lub skargi dotyczqce prawidrowosci przeprowadzenia postqpowania 0 udzielenie przedmiotowego zam6wienia. Reasumujqc, ze wzglqdu na istotne naruszenia przepis6w ustawy Pzp, a w szczeg61nosci art. 40 ust. 2 niniejsze zam6wienie zostaro objqte korektq finansowq przy odpowiednim zastosowaniu Taryfikatora. Strona 6 z 22

7 3. Zamowienie na przewoz osob materialow mikrobusem na targi do Niemiec Wedtug informacji og61nych "Opisu Udzielonego Zam6wienia" wraz z zatqcznikaltli, kt6re zatqczono do akt kontroli wartosc szacunkowa zam6wienia netto, wyniosta 8 000,00 PLN. Beneficjent w dniu r. wystat zapytania ofertowe do potencjalnych oferent6w tj.: 1. Luna Trans Wiech Matgorzata (ul. Podwistocze 32a/17, Rzesz6w) 2. Przew6z os6b - Barlik Wojciech (ul. Gbiska 34, Strzyz6w) 3. Firma Transportowa RAMONA Bielecki Tadeusz ( Czarna 245) Zapytania ofertowe zawieraty wymagany termin wykonania ustugi, parametry techniczne srodka transportu, opis przewidywanego sposobu wykonania ustugi, form~ i termin ptatnosci. Jako jedyne kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiajqcy okreslit cen~. Beneficjent otrzymat ofert~ od wszystkich potencjalnych oferent6w do kt6rych skierowat zapytania ofertowe. W efekcie analizy i oceny otrzymanych ofert wybrano ofert~ firmy Firma Transportowa RAMONA Bielecki Tadeusz ( Czarna 245). Umow~ Nr WPM XV/B/1 0 na wykonanie ustugi transportu zawarto z wybranym oferentem w dniu 26 maja 2010 r. Podczas czynnosci kontrolnych nie stwierdzono naruszen "Wytycznych", kt6re skutkowatyby potrzebq zastosowania korekty finansowej. 4. Zakup specjalistycznych wydawnictw promujc\cych miasto Rzeszow oraz potencjal gospodarczy miasta i regionu. Wedtug informacji og61nych "Opisu Udzielonego Zam6wienia" wraz z zatqcznikami, kt6re zatqczono do akt kontroli wartosc szacunkowa zam6wienia netto, wyniosta ,00 PLN (8595,99 euro). Bene-ficjent w dniu r. wystat zapytania ofertowe do potencjalnych oferent6w tj.: 1. Cyfrodruk S.C. (ul. Putaskiego 3, Rzesz6w) 2. Ksi~garnia naukowa "Epoka" (ul. 3-go Maja 2, Rzesz6w) 3. PHU Mitel S.C. (ul. Warszawska 5/7, Rzesz6w) Zapytania ofertowe zawieraty wymagany termin wykonania zam6wienia, parametry techniczne materiat6w promocyjnych oraz form~ i terltlin ptatnosci. Jako jedyne kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiajqcy okreslit cen~. Beneficjent otrzymat ofert~ od firm: 1. Ksi~garnia naukowa "Epoka" (ul. 3-go Maja 2, Rzesz6w) 2. PHU Mitel S.C. (ul. Warszawska 5/7, Rzesz6w) W efekcie analizy i oceny otrzymanych ofert wybrano ofert~ firmy PHU Mitel S.C. (ul. Warszawska 5/7, Rzesz6w). Umow~ Nr WPM XV/S/201 0 na wykonanie ww. dostawy zawarto z wybranym oferentem w dniu 4 czerwca 2010 r. Podczas czynnosci kontrolnych nie stwierdzono naruszen "Wytycznych", kt6re skutkowatyby potrzebq zastosowania korekty finansowej. Strona 7 z 22

8 5. Zakup uslugi nadruku logotyp6w RPO WP/metek z logotypami RPO WP na gadzetach reklamowych miasta Rzeszowa. Wedtug informacji ogolnych "Opisu Udzielonego Zamowienia" wraz z zatqcznikami, ktore zatqczono do akt kontroli wartosc szacunkowa zamowienia netto, wyniosta 4 000,00 PLN (1 041,94 euro). Beneficjent w dniu r. wystat w formie elektronicznej zapytania ofertowe do potencjalnych oferentow tj.: 1. Drukarnia TPM Sp. j. (ul. Przy Torze 1, Rzeszow) 2. Provision - Grupa Reklamowa (al. Ciepliriskiego 3, Rzeszow) 3. Walker Print Rzeszow (ul. Stowackiego 24/99, Rzeszow) Zapytania ofertowe zawieraty wymagany termin wykonania zamowienia, parametry techniczne dot. nadruku na materiatach promocyjnych, oczekiwany sposob wykonania ustugi oraz form~ i termin ptatnosci. Jako jedyne kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiajqcy okreslit cen~. Beneficjent otrzymat ofert~ od firm: 1. Drukarnia TPM Sp. j. (ul. Przy Torze 1, Rzeszow) 2. Provision - Grupa Reklamowa (al. Ciepliriskiego 3, Rzeszow) W efekcie analizy i oceny otrzymanych ofert wybrano ofert~ firmy Drukarnia TPM Sp. j. (ul. Przy Torze 1, Rzeszow). Umow~ Nr WPM XV/M/2010 na wykonanie ww. ustugi zawarto z wybranym oferentem w dniu 26 maja 2010 r. Podczas czynnosci kontrolnych nie stwierdzono naruszeri "Wytycznych", ktore skutkowatyby potrzebq zastosowania korekty finansowej Osi~gni~cie zakladanych wskaznik6w projektu. W oparciu 0 informacje zawarte we wniosku 0 dofinansowanie, wniosku 0 ptatnosc koricowq, a takze ustalenia poczynione podczas kontroli na zakoriczenie realizacji Projektu stwierdza si~ nast~pujqcy stopieri realizacji poszczegolnych wskaznikow: Nazwa wskainika P Uczba przedsi~wzi~ informacyjno-promocyjnych 0 charakterze mi~dzynarodowym j.m. szt. szt. Wartosc docelowa wskainika okreslona w umowie WSkainiki oroduktu Wartosc wskainika ustalona w toku kontroli Stopier'i osi<tqni,cia wskainika podczas kontroli w 0/0 100% 100% Zrod.o na podstawie kt6rego potwierdzone zostato osil:\gni,cie wartosci wskainika, uwagi RP Liczba przygotowanych material6w informacyjnopromocyjnych Wydzial Promocji i Wsp61pracy MiEldzynarodowej UrzEldu Miasta Rzeszowa. Sprawozdanie z udzialu w targach, dokumentacja fotograficzna. Wydzial Promocji i Wsp6lpracy MiEldzynarodowej Urz~du Miasta Rzeszowa. Umowy z wykonawcami material6w informacyjnopromocyjnych. Faktury VAT za wykonanie material6w informacyjnopromocvinvch. Strona 8 z 22

9 Nazwa wskainika j.m. Wartost Wartost docelowa wskainika wskainika ustalona w toku okreslona w kontroli umowie Wskainiki produktu Stopien osi~gni~cia wskatnika podczas kontroli w % Zr6dJo na podstawie kt6rego potwierdzone zostajo osi~gni~cie wartosci wskainika. uwagi... Wydzial Promocji i Wsp6/pracy Mi~zynarodowej RP.S.4.3. Miasta Rzeszowa. 2 Wielkosc wynajeltej powierzchni m 40,00 40,00 100% Zamowienie powierzchni. targowo-wystawienniczej wystawowej na targach w Berlinie przez Gmin~ Miasto Rzesz6w z L Wydzial Promocji i Wsp6!pracy Mi~zynarodowej RP.S.4.B. Miasta Rzeszowa. Liczba wykorzystanych szt % Sprawozdanie z udzialu w instrumentow promocyjnych targach. Umowy z wykonawcami matejialow informacyjno.. [omo9'inych Wskainiki rezultatu Wydzia/ Promocji i Wsp6!pracy Mi~dzynarodowej Urz~u RR.S Miasta Rzeszowa. Sprawozdanie z udzialu w Liczba odbiorcow objeltych szt % targach. nformacje od kampanict promocyjnct organizatora targ6wnak/ad katalogu targowego, liczba wystawc6w, odwiedzajii\.cvch Urz~u Urz~du Wskazniki produktu tj.: P (Liczba przedsi~wzi~c informacyjno-promocyjnych o charakterze mi~dzynarodowym), RP (Liczba przygotowanych materiarow informacyjno-promocyjnych), RP (Wielkosc wynaj~tej powierzchni targowowystawienniczej). RP (Liczba wykorzystanych instrumentow promocyjnych), zostaty osiqgni~te zgodnie z wartosciami wskazanymi we wniosku 0 dofinansowanie. Wskaznik rezultatu tj.: RR (Liczba odbiorcow obj~tych kampanict promocyjn~ zostat osiqgni~ty zgodnie z wartoscict wskazanct we wniosku o dofinansowanie nformacja i promocja. Beneficjent we wniosku 0 dofinansowanie zadeklarowat nast~pujctce formy promocji Projektu: Druk ulotek i przeprowadzenie spotkan z mieszkancami osiedli oraz mjodziezct w szkotach majctcych na celu przekazanie informacji 0 wspojfinansowaniu projektu przez Uni~ Europejskq; Umieszczanie logotypow (logo Narodowej Strategii Spojnosci, emblemat Unii Europejskiej z napisem "Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego", herbu Wojew6dztwa Podkarpackiego z podpisem "Wojewodztwo Podkarpackie") na dokumentach i materiajach promocyjnych zwictzanych z Projektem; Przekazanie informacji 0 Projekcie w srodkach masowego przekazu takich jak telewizja, radio, prasa, strona internetowa Strona 9 z 22

10 Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji. W trakcie przeprowadzania czynnosci kontrolnych dokumentacja zwiqzana z Projektem zostata udost~pniona w budynku b~dqcym w dyspozycji Wydziatu Organizacyjno-Administracyjnego Urz~du Miasta Rzeszowa ul. Mickiewicza 1 w odr~bnych segregatorach. Na podstawie pisma z dnia 31 maja 2011 r. znak ORA ustalono, ze dokumentacja jest przechowywana odpowiednio: 1) Wydziat Budzetowy, ul. Okrzei 1 - przechowuje wycic\9i bankowe z wydzielonego rachunku bankowego dla projektu, pisma dotyczqce otwarcia i zamkni~cia rachunku, sprawozdania budzetowe Rb-2BS z wydatk6w Projektu, ewidencj~ ksi~gowq Projektu; 2) Wydziat Ksi~gowo-Rachunkowy, ul. Okrzei 1 - przechowuje dowody ksi~gowe dotyczqce realizacji Projektu tj. faktury, rachunki, wycic\9i bankowe oraz inne r6wnowazne; 3) Wydziat Zam6wien Publicznych, ul. Joselewicza 4 - przechowuje oryginaty dokumentacji dotyczqcej zam6wien publicznych udzielanych w oparciu o ustaw~ prawo zam6wien publicznych; 4) Wydziat Pozyskiwania Funduszy, P. Ofiar Getta 7 - przechowuje oryginaty dokument6w: formularz wniosku aplikacyjnego wraz z zatqcznikami, pismo informujqce 0 akceptacji wniosku i przyznaniu dofinansowania, umow~ o dofinansowanie Projektu i aneksy do umowy, wniosek Beneficjenta 0 ptatnosc, korespondencj~ dotyczqcq zmian w Projekcie i korespondencj~ z Z RPO WP, korespondencj~ zwiqzanq z kontrolami/audytami projekt6w poza dokumentami wymienionymi w pkt. 6; 5) Wydziat Promocji i Wsp6tpracy Mi~dzynarodowej, ul. Rynek 11 - przechowuje oryginaty dokument6w merytorycznie zwiqzanych z realizacjq Projektu, w tym umowy zawarte w wyniku udzielania zam6wien zwolnionych ze stosowania ustawy Prawo Zam6wieri Publicznych oraz sprawozdanie z udziatu w imprezie targowo-wystawienniczej; 6) Wydziat Organizacyjno-Ad ministracyjny, ul. Rynek 11 - przechowuje ksiqzki kontroli, oryginaty zawiadomien 0 kontroli, upowaznien do przeprowadzenia kontroli, protokoty z kontroli, informacje i wystqpienia pokontrolne. Przypomniano Beneficjentowi 0 obowiqzku przechowywania dokumentacji zgodnie z 14 umowy 0 dofinansowanie Ustalenia koncowe. Celem Projektu byto uczestnictwo w mi~dzynarodowych targach branzowych, prezentacja oferty i promocja regionu podkrapacia. W rezultacie zaplanowano rozw6j wspotpracy mi~dzynarodowej poprzez pozyskanie nowych inwestor6w dla wojew6dztwa podkarpackiego. Stwierdzono, ze cel Projektu zostat zrealizowany, Gmina Miasto Rzesz6w przedtozyta dokumenty, kt6re dowodzct, iz byta uczestnikiem mi~dzynarodowych targ6w branzowych LA Berlin Air Show w charakterze wystawcy. Beneficjent wykazat, iz podjqt zaplanowane dziatania w celu aktywizacji Strona 11 z 22

11 gospodarczej regionu na rynku mi~dzynarodowym, kt6re przyniosjy oczekiwane rezultaty w postaci odbytych spotkari z potencjalnymi kontrahentami tym samym zrealizowaj wszystkie wskazniki produktu i rezultatu zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie. W kwestii wydatk6w poniesionych przez Beneficjenta na dostaw~ regionalnych produkt6w zywnosciowych oraz swiadczenie usjug cateringowych na bazie ekologicznych produkt6w spozywczych w zwiqzku z udziafem Gminy Miasta Rzesz6w w targach LA Berlin Air Show stwierdzono, ze zostafy one poniesione z istotnym naruszeniem ustawy Prawo Zam6wieri Publicznych poniewaz Beneficjent nie dokonaf publikacji ogfoszenia 0 zam6wieniu w Biuletynie Zam6wieri Publicznych. Z uwagi na istotne naruszenie ustawy Pzp oraz brak mozliwosci precyzyjnego ustalenia skutku powstajego w wyniku naruszenia, w oparciu 0 metod~ wskaznikowq przy odpowiednim zastosowaniu wydanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Taryfikatora zastosowano korekt~ finansowq. Wysokosc korekty finansowej ustalono na poziomie 5 % w stosunku do wydatk6w poniesionych w zwiqzku z zawarciem umowy ZP 342/39/2010 z dnia 31 maja 2010 r. dotyczqcej zam6wienia na "Dostaw~ regionalnych produkt6w zywnosciowych oraz swiadczenie uslug cateringowych na bazie ekologicznych produkt6w spozywczych w zwiqzku z udzialem Gminy Miasta Rzesz6w w targach LA Berlin Air Show" z uwagi na naruszenie przepis6w, kt6re skutkowalo ograniczeniem kr~gu potencjalnych wykonawc6w tego zam6wienia CZf1SC finansowa Ustalenia kontrolne Projekt zrealizowany zostal w ramach Osi. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Dziafania 1.4. Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schematu B. Projekty pozainwestycyjne. Kontrolq obj~to dokumentacj~ finansowo - ksi~gowq zwiqzanq z realizowanym przez Gmin~ Miasto Rzesz6w Projektem 0 numerze RPPK /10 pn. Promocja gospodarcza miasta Rzeszowa poprzez udzial w imprezie targowo wystawienniczej LA BERLN AR SHOW Jak wynika z Kwartalnego zapotrzebowania na srodki w PLN, b~dqcego integralnq cz~sciq podpisanej przez Beneficjenta w dniu 30 wrzesnia 2010 r. Umowy 0 dofinansowanie Projektu (oraz p6zniejszych aneks6w), wydatki na realizacj~ Projektu zaplanowano w Dziale 750 Administracja publiczna, Rozdziale Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego, wydatki biezqce. Na podstawie Zarzqdzenia Nr V/1380/10 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie zmian uchwaly budtetowej oraz zmian zarzqdzenia w sprawie wykonania uchwaly budtetowej na 2010 r. stwierdzono, iz zaplanowane wydatki wprowadzono do budzetu jednostki zgodnie klasyfikacjq budzetowq uj~tq w Kwartalnym zapotrzebowaniu na srodki w PLN, z dalszym uszczeg610wieniem wedtug paragraf6w wydatk6w biezqcych z uwzgl~dnieniem zr6def finansowania przewidzianych czwartq cyfrq klasyfikacji budzetowej to jest 7 Pozostale (w przypadku cz~sci wydatk6w finansowanych ze srodk6w Strona 12 z 22

12 Funduszu) i 9 Wsp6lfinansowanie program6w i projekt6w realizowanych ze srodk6w z funduszy strukturalnych, Funduszu Sp6jnosci, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujqcych Wsp61nq Polityk~ Rolnq. Natomiast przyznane ze srodkow Funduszu dofinansowanie uj~to w budzecie Miasta ustanowionym Uchwalq Budtetowq Miasta Rzeszowa na rok 2011 Nr V Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 stycznia 2011 r. Planowane dochody uj~to w Dziale Administracja publiczna - Dotacje celowe otrzymane w ramach programow finansowanych z udziafem srodkow europejskich. Beneficjent zlozyj w dniu r. wniosek 0 pjatnose koricowct, w ktorym wykazane zostafy wydatki kwalifikowane zwiqzane z realizowanym Projektem w wysokosci ,76 PLN, wnioskowana kwota dofinansowania wynosi PLN. Wnioskowane dofinansowanie przewyzsza 0 0,01 PLN kwot~ mozliwq do uzyskania, okreslonq w Umowie 0 dofinansowanie Projektu z dnia 30 wrzesnia 2010 r. Na podstawie dokumentow dofqczonych do niniejszego wniosku oraz okazanych podczas kontroli dokumentow, potwierdzajqcych poniesienie w ramach realizowanego Projektu wydatkow niekwalifikowanych, sporzqdzono Zestawienie dokument6w ksi~gowych dotyczqcych Projektu nr RPPK , ktore stanowi zal. nr 2 do niniejszej informacji pokontrolnej. OryginaJy dokumentow finansowo-ksi~gowych potwierdzajqce realizacj~ operacji gospodarczych dotyczqcych Projektu dost~pne byjy w dniu przeprowadzenia kontroli w pomieszczeniu udost~pnionym przez osob~ upowaznionq do udzielania informacji w sprawie realizacji Projektu mieszczqcym si~ w budynku b~dqcym w dyspozycji WydziaJu Organizacyjno-Administracyjnego Urz~du Miasta Rzeszowa ul. Mickiewicza Prowadzenie wyodr,bnionego rachunku bankowego. Zgodnie z tresciq pkt., ppkt. 3 i 4 Wytycznych nstytucji Zarzqdzajqcej RPO WP stanowiqcych zajqcznik Nr 1 do Uchwafy Nr 136/2443/2008 z dnia 23 wrzesnia 2008 roku, Zarzqdu Wojew6dztwa Podkarpackiego, z pozniejszq zmianq z dnia r. w sprawie prowadzenia przez Beneficjent6w wyodr~bnionej ewidencji ksi~gowej projekt6w dofinansowanych w ramach RPO WP na lata , jak rowniez zapisow 1, pkt. 10 Umowy 0 dofinansowanie Projektu, Beneficjent zobowiqzany byj najpozniej z dniem podpisania Umowy 0 dofinansowanie do otwarcia wyodr~bnionego rachunku bankowego, na ktorym dokonywane winny bye operacje zwiqzane z Projektem. Beneficjent, Gmina Miasto Rzeszow, w 1, pkt. 10 Umowy 0 dofinansowanie Projektu nr UDA-RPPK /10 z dnia 30 wrzesnia 2010 r. podaj jako wyodr~bniony do celow realizacji Projektu rachunek bankowy 0 nr , na ktory przekazana winna bye refundacja cz~sci poniesionych przez Beneficjenta wydatkow kwalifikowanych obj~tych Umowq oraz rachunek 0 numerze , z ktorego ponoszono wydatki w ramach Projektu. W trakcie kontroli Beneficjent przedjozyj Umow~ 0 prowadzenie rachunk6w bankowych dla klient6w korporacyjnych oraz 0 swiadczenie uslug zwiqzanych z tymi Strona 13 z 22

13 rachunkami z dnia 4 stycznia 2010 r., zawartq pomi~dzy Bankiem Polska Kasa Opieki Sp6tka Akcyjna, a Beneficjentem. Zgodnie z ustaleniami zawartymi 1 ust. 2 niniejszej Umowy Beneficjent zlozyt w dniu r. Oyspozycjf1 Otwarcia Kolejnego Rachunku Bankowego, a Bank potwierdzit utworzenie na rzecz Beneficjenta rachunku pomocniczego wskazanego w Umowie 0 dofinansowanie jako rachunek, na kt6ry przekazane b~dzie dofinansowanie. Jak wynika z Zatqcznika nr 1 do cytowanej powyzej Umowy Beneficjent dysponuje r6wniez rachunkiem biezqcym, kt6ry w Umowie 0 dofinansowanie wskazano jako rachunek wydatk6w. Z analizy wyciqg6w bankowych przedstawionych przez Beneficjenta wynika, iz ptatnosci bezgot6wkowe zwiqzane ze sfinansowaniem Projektu dokonywane byty z rachunku bankowego biezqcego 0 nr , wskazanego przez Beneficjenta w Umowie 0 dofinansowanie jako rachunek wydatk6w. Ptatnosci zwiqzane z Projektem dokonywane byty przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie, w zwiqzku z powyzszym Beneficjent nie miat obowiqzku ich dokonywania z wyodr~bnionego rachunku bankowego. Wyodr~bniony rachunek bankowy 0 nr postuzy do przekazania przyznanego dofinansowania Prowadzenie odrqbnej ewidencji ksiqgowej. Wedtug tresci 11, pkt. 10 Umowy 0 dofinansowanie Projektu wraz z p6zniejszymi Aneksami, Beneficjent zobowiqzany byt po podpisaniu Umowy 0 dofinansowanie do prowadzenia wyodr~bnionej ewidencji ksi~gowej dotyczqcej realizowanego Projektu w spos6b przejrzysty, umozliwiajqcy identyfikacj~ operacji ksi~gowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatk6w w ramach Projektu, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz Wyfycznymi nstytucji Zarzqdzajqcej RPO WP na lata w sprawie prowadzenia przez Beneficjent6w wyodrf1bnionej ewidencji ksif1gowej. Operacje gospodarcze dotyczqce realizowanego Projektu ewidencjonowane byty komputerowo przy zastosowaniu Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarzqdzania Miastem OTAGO. Beneficjent przedstawh Umow~ nr 01/20109 zawartq w dniu 1 lipca 2009 r. z Zaktadem Ustug nformatycznych OTAGO sp. z 0.0. potwierdzajqcq prawo stosowania wymienionego oprogramowania. Podczas czynnosci kontrolnych na miejscu stwierdzono, iz Beneficjent stosuje polityk~ rachunkowosci wprowadzonq Zarzqdzeniem Nr 37/2008 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad rachunkowosci dla Urzf1du Miasta Rzeszowa jako jednostki budtetowej. Zgodnie z zapisami 3, pkt. 25 cytowanej polityki rachunkowosci Urzqd prowadzi ewidencj~ szczeg6towq wg rozdziat6w i paragraf6w klasyfikacji budzetowej oraz zr6det finansowania wyst~pujqcych w planie finansowym Urz~du. z dalszym uszczeg6towieniem na kontach pomocniczych. W zwiqzku z faktem, iz dekretacja koszt6w i wydatk6w ponoszonych w zwiqzku z realizowanym Projektem odbywata si~ przed podpisaniem Umowy Strona 14 z 22

14 o dofinansowanie, zar6wno w roku 2009 jak i 2010, to na oryginatach dokument6w ksi~gowych widnieje podziat klasyfikacji budzetowej stosowany w biezqcej dziatal nosci. Prowadzqc obstug~ finansowq Projektu, Beneficjent, po podpisaniu Umowy o dofinansowanie, wyodr~bnit ewidencj~ ksi~gowq poprzez wydzielenie kont ksi~gowych, na kt6rych zaewidencjonowano zdarzenia gospodarcze zwiqzane z realizowanym Projektem, z zastosowaniem odpowiedniego dziatu i rozdziatu klasyfikacji budzetowej oraz paragrafu wydatk6w biezqcych z podziatem na cyfr~ 7 i 9 oraz dodanie nazwy RPO 1.4 Promocja gospodarcza. Dokumentami PK nr z dnia r. oraz PK nr z dnia r. dokonano przeksi~gowania koszt6w i wydatk6w roku 2010 z Dziatu 750 Administracja Publiczna, Rozdziat6w Promocja jednostek samorzeldu terytorialnego Pozos tala dzia/alnosc, Urzf?dy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki biezqce do Dziatu 750 Administracja Publiczna, Rozdziatu Promocja jednostek samorzeldu terytorialnego, z zastosowaniem odpowiednich paragraf6w wydatk6w zgodnych z klasyfikacjq budzetowq z podziatem na zr6dta finansowania okreslone cyfrq 7 i 9. Koszty i wydatki roku 2009 nie podlegaty przeksi~gowaniu z uwagi na zamkni~ty rok budzetowy. Ponadto Beneficjent dodatkowo prowadzi w arkuszu kalkulacyjnym Excel Zestawienie Dokument6w potwierdzajelcych poniesione wydatki objf?te Projektem, kt6ry oznaczony jest numerem Umowy 0 dofinansowanie oraz tytutem Projektu. Zestawienie zaksi~gowanych dokument6w wraz ze szczeg6towq klasyfikacjq budzetowq wskazanq na dokumentach finansowych oraz po uwzgl~dnieniu wprowadzonych przeksi~gowan, wynikajqcq z ksiqg rachunkowych przedstawia Tabela 1. Tabela 1 Data wystaw. dokum Nazwa wystawcy dokum Kwota dokumentu brutto Kwota kwalill<owal na wydatku Nr dokument u Klasyfikacja budzetowa wskazana na dokumencie finansowym Klasyfikacja budzetowa po uwzglqdnieniu dokument6w PK wynikajaca z ksi~g rachunkowych Adm inistracja publiczna, RESGRAPH SPOtKA Z 0.0., ul. Boya-Ze,,'skaiego Rozdzial Urzlldy gmin (miast i miast na prawach pcmiatu) Zakup akcesorii>n komputerowych, nld (wydatki roku 2009 nie podlegaj~ce FV , Rzeszow 15638,75 0,00 w tvm oroorami>n i licendi przeksiegcmaniu) Administracja publiczna, RESGRAPH Rozdzial Urzlldy gmin (mlast SPOtKA Z ul. miast na prawach pow;atu), 4750 Boya-Zelriskaiego Zakup akcesorii>n komputerowych. nld (wydatki roku 2009 nle podlegajllce FV , Rzesz6w 4918,56 0,00 w tvm programi>n i licencii przeksi~qowaniu) PPHU WREX BiS Administracja publiczna, TOMASZ WRECK, Rozdzial UrzE/dy gmin (miast SlOWK 141, 26 i miast na prawach pcmiatu), /P STKOwKA Zakup akcesorii>n komputerowych. nld (wydatki roku 2009 nie podlegajllce NOWNY w tvm oroarami>n i licencii... erzeksieccmaniu) PPHU W REX SS AdministracJa publiczna. TOMASZ WRECK, Rozdzial Urz~y gmin (miast SlOWK i miast na prawach pow/atu), ft).tuj9 19/ZGl STKOwKA Zakup akcesoni>n komputerowych. nld (wydatki roku 2009 nie podlegajllce 2009 ~ NOWNY ,00.. w tvm orocrami>n i licendi... orzeksiecowaniu) H~ "AUTENTC" JACEK SL~AK,UL Administracja publiczna, Dzial750 Administracja publiczna, Wisniow ibniew" Rozdzial75075 Promocja Rozdzial Prom oeja jednostek Podawce jednoslek samorz~du terytorialneho. samorz~du lerytorialnego, Zakup 297/ SokO/i>N PodL ~: ,68 0, za!<up us/uq pozoslalvch usluq oozostalvch, c}'lra Administracja publiczna, Dzia750.. Administracja publiczna, BerO/ina Hotels, ul.. Rozdzial Pozostala Rozdzial75075 Prom oqa jednos lk Radickenstasse 76, dzialalnosc zakup uslug sam orzlldu tery1orialnego, 4300 Zakup R-k Berlin 12430,53 ().OO pozostalych _L... uslua pozostalvch, cyfra 9 Strona 15 z 22

15 ... PPHU WREX BS TOMASZ WRECK, SLOWK 141, /ZG/0 052 STKOWKA 5/ NOWNY 1770,22 0,00 Messe Benin GmbH, R5 ul. Messedamm 22, OU2.Z010 D Benin 75289,74 0,00 PPHUWREX BS TOMASZWRECK, SlOWK 141, /ZG/0 052 STKOWKA NOWNY 2333,25 0,00 Biuro Plus Kroono Sp. Z 0.0" ul K105/ Pui:anka 51, Krosno 8121,02 0,00 Drukamia TPM PROKUSK Sp6lka Dzial 750 Administracja publiema, Jawna, ul Przy Rozdzial Promocja jednostek FA/OOO04 Torze 1, samorzq,du terytorialnego, Zakup Rzesz6w 4809, ,24 M.M.lTWA, ul. 209/MT/2 Warszawska 5/7, RzeszOw 30000, ,00 Urzq,d Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 269/ Rzesz6w 1159, ,33 Urzq,d Miasta Rzeszowa, Rynek 1, RzeszOw 1159, ,33 Urzq,d Miasta Rzeszowa, Rynek 1, Rzesz6w 1159, ,33 Urzq,d Miasta Rzeszowa, Rynek 1, Rzesz6w 1159,33 Rrma Transportowa "RAMONA" Tadeusz Bielecki, Czama 245, Czama 5156, ,20 Firma TransportowB "RAMONA" Tadeusz Bielecki, Czama 245, Czama 2000,00 "JK" Sp. z 0.0., ul. ft tli J1~Armii Wojska JA F Pols lego 516E, Lublin 28000,00 EXPO EXPERT Sp. 15/ z 0.0., ul. Darasza A KrakOw ,00 RAZEM , ,76 Na podstawie okazanego przez Beneficjenta Zestawienia wydatk6w (wg kontljedn.lrodzaju wydatk6w) z wyszczegolnionq klasyfikacjq budi:etowq 750 Administracja publiczna, Promocja jednostek samorzcldu terytorialnego, z odpowiednimi paragrafami wydatk6w biezqcych, w podziale na cyfr~ 7 i 9 stwierdzono, Z wszystkie poniesione przez Beneficjenta wydatki zostaty uj~te w ksi~gach rachunkowych. Ponadto w zwiqzku z podpisaniem w dniu 21 lutego 2011 r. Aneksu nr UDA RPPK /10-02 dokonano przeksi~gowania dokumentem PK nr z dnia r. kwoty 0,01 PLN, tak, ii: suma zaksi~gowanych wydatk6w finansowanych z Funduszu, okreslona zgodnie ze zrodtem finansowanie czwartq cyfrq 7 wynosi ,45 PLN i jest zgodna z wysokosciq dofinansowania okreslonq w cytowanym Aneksie. Beneficjent zachowat zatem obowiqzek prowadzenia wyodr~bnionej ewidencji ksi~gowej wynikajqcy z Umowy dofinansowanie Projektu oraz cytowanych na wst~pie niniejszego punktu Wytycznych nstytucji Zarzqdzajqcej RPO WP na lata Strona 16 z 22

16 w sprawie prowadzenia przez Beneficjentow wyodre!bnionej ewidencji ksie!gowej Kwalifikowalnosc podatku VAT. Podatek VAT stanowi koszt kwalifikowany realizowanego Projektu, w zwiqzku z tym jako koszty i wydatki ksie!qowane byfy kwoty brutto wynikajqce z przedmiotowych faktur. W trakcie czynnosci kontrolnych stwierdzono, iz Beneficjent na mocy przepisu art. 86 ust. 1 (Dz.U. z 2004 r. Nr 54 paz. 535) ustawy 0 podatku od towar6w i usfug nie obnizyf kwoty podatku naleznego 0 kwote! podatku naliczonego, wynikajqcego z faktur dotyczqcych realizowanego Projektu. Ponadto Beneficjent przedtozyt Oswiadczenie, z kt6rego wynika, iz nabyte towary i ustugi zwiqzane z realizacjq Projektu nie byty i nie be!dq wykorzystywane do czynnosci opodatkowanych podatkiem VAT. Oswiadczenie stanowi zal. nr 3 dotqczony do niniejszej informacji pokontrolnej Weryfikacja dokument6w finansowych pod wzgl~dem podw6jnego finansowania. Oryginafy faktur oraz inne dokumenty 0 r6wnowaznej wartosci dowodowej zawierajq opisy dotyczqce tylko Projektu nr RPPK /10. W przedtozonych do kontroli dokumentach finansowych nie ma adnotacji instytucji wdrazajqcych PROW tresci: "Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata ". Ponadto Beneficjent oswiadczyt, ze dokumenty finansowe przedtozone do rozliczenia ww. Projektu nie zostafy sfinansowane i nie be!dq przedtozone do sfinansowania z innych program6w operacyjnych. Oswiadczenie stanowi zal. nr 4 dofqczony do niniejszej informacji pokontrolnej Dokumentacja finansowa kosztow poniesionych przez Beneficjenta w 2009r. w ramach realizowanego projektu. Na podstawie Umowy 0 dofinansowanie Projektu nr UDA-RPPK /10 00 z dnia 30 wrzesnia 2010 r. wraz z pozniejszymi Aneksami stwierdzono: Data rozpocze!cia rea izacji Projektu: 21 maja 2010 r. Data zakoriczenia rzeczowej realizacji Projektu: 14 czerwca 2010 r. Data zakoriczenia finansowej realizacji Projektu: 20 lipca 2010 r. 1) Cafkowita wartosc Projektu wynosi: ,50 PLN 2) Wydatki kwalifikowane: ,76 PLN - dofinansowanie ze srodk6w EFRR stanowiqce 60 % kwoty wydatk6w kwalifikowanych wynosi: 70215,45 PLN Strona 17 z 22

17 Zestawienie wydatk6w kwalifikowanych uj~tych w tabeli 03 wniosku o dofinansowanie oraz poniesionych i zadeklarowanych przez Beneficjenta we wniosku 0 pjatnosc koncowq przedstawia Tabela 3. TabeJa 3 Kalegoria wydatku Kwola wydalku kwalifika.vanego wg Tabeli 03 wniosku 0 dofinansa.vanie Kwola wydatku kwajifikolnsnego poniesionego i zadeklarolnanego przez Beneficjenta we wni05ku o platncisc koncoln<\ Wykonanie projektu i zabuda.vy sto;ska wystawienniczego, obsluga techniczna 35000, ,00, 22% VAT- Wykonanie projektu i zabuda:;;y slciska wvslawienniczego, obsiuqa lechniczna 7700, ,00 Nadnuk logotyp6w na gadzelach reklamolnych miasta Rzeszowa wraz z wypakowa~i.em i zapakowan;em 3942, ,00 22% VAT-Nadruk logotyp6w na gadzelach reklamowych miss!a RzesZOlNS wra~.z wypakolnsniem i zapaka.van;em 867,24 867,24 Zakup folderu 0 Rzesza.vie l6000..~;,t x 5,00 zll , ,00 0% VAT-ZakuD folderu 0 Rzeszowie 0,00 0,00 Transport m;krobljsem na larg; (na terenie Polski) 4560, ,00 VAT 7% - Transport mikrobusem na targi (na terenie Polski) 319,20 319,20 Transport mikrobusem naja.rg; (poza granicami Polski) 2 000, ,00 VAT Transport mikrobusem na largi (poza gran;cami Polski) a VAT 0,00 0,00 ~_zty<jellegacji die , ,32 VAT Koszly delegaeji dla 4 os6b zwolnione z podalku VAT 0,00 0,00 Prezentacja z""floscl...e!koloqiczne , ,00 VAT-Prezenlacja zywnosd ekdogicznej zwolnione z oodalku VAT 0,00 0,00 RAZEM ,76 Stwierdza si~, Z faktycznie poniesione wydatki kwalifikowane realizowanego Projektu wynoszq ,76 PLN i Sq zgodne z zaplanowanymi w tabeli 0.3 wniosku 0 dofinansowanie Projektu. Zestawienie wydatk6w niekwalifikowanych uj~tych w tabeli 04 wniosku o dofinansowanie Projektu oraz Tabela 4. poniesionych przez Beneficjenta przedstawia Tabe/a 4 Kategoria wydatku Wykupienie stoiska na targach oraz uslugi ~wej w katalogu wystawc6w targowych 19% VAT Wykupienie stoiska na targach oraz uslugi reklamowej w katalogu wystawc6w targowych Kwota wydatku niekwalifikowanego wg Tabeli D4 wniosku 0 dofinansowanie Kwota wydatku niekwalifikowanego poniesionego przez Beneficjenta , , ,05 Gadzety reklamowe miasta Rzeszowa 13387, ,20 22% VAT-Gadzety reklamowe miasta Rzeszowa Materialy do wykonania 4000 szt, Ulolki ~Yinej 22% VAT -Materialy do wykonania szt ulotki informacyinei Materialy do nagrania filmu promocyjnego 0 Rzeszowie VAT 22% - Materialy do nagrania filmu promocyjnego 0 Rzeszowie Transport mikrobusem na targi (na terenie Polski) VAT 7% - Transport mlkrobusem na targi (na terenle Polski) ,92 277,18 857, ,00 18, , ,92 277,18 857, Strona 18 z 22

18 " Transport mikrobusem na targi (poza granicami ~ki) VAT-Transport mikrobusem na targi (poza granicami Polski) - nie podlega VAT 1416, ,75 0,00 0,00 ~egi w Niemczech 9672, ,90 VAT-Noclegi w Niemczech zwolnione z podatku VAT 0,00 0,00 RAZEM ,74 Stwierdza si~, it faktycznie ponleslone wydatki niekwalifikowane realizowanego Projektu wynoszc4, ,74 PLN i sc4, zgodne z zaplanowanyrni w tabeli 0.4 wniosku 0 dofinansowanie Projektu. W Projekcie wystqphy WY9atki, kt6re mogc4, bye uznane za kwalifikowane jedynie do pewnych imit6w. Beneficjent przedstawh bowiem, jako koszty kwalifikowane realizowanego Projektu, wydatki zwic4,zane z podr6tami sfutbowymi pracownik6w zaangatowanych w udziat w imprezie targowo - wystawienniczej. Zgodnie z pkt podr~cznika kwalifikowania wydatk6w, b~dc4,cego zatc4,cznikiem do Uchwaty nr 307/6234/10 ZarzC4,du Wojew6dztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 sierpnia 2010 r., kwalifikowane mogc4, bye: wydatki na transport oraz podr6te slutbowe i zakwaterowanie os6b biorqcych udzial w przedsif/wzif/ciu bf/dqcym przedmiotem projektu do qcznej wysokosci nieprzekraczajqcej 30% calkowitych koszt6w kwalifikowanych Projektu (spos6b obliczenia identyczny jak w przypadku zakupu gruntu). Beneficjent przedrotyt do rozliczenia w ramach Projektu koszty czterech podr6ty stutbowych i dwa rachunki za przew6z os6b na fc4,cznc4, kwot~ ,52 PLN, natomiast limit obliczony zgodnie z zasadami okreslonymi w podr~czniku kwali'flkowania wydatk6w wynosi 45218,25 PLN. Stwierdza si~ zatem, it Beneficjent nie przekroczyt limitu wydatk6w w zwic4,zku z przedtoteniem do rozliczenia koszt6w podr6ty stutbowych oraz rachunk6w za transport. W Projekcie wystqpity wydatki tylko w cz~sci odnoszc4,ce si~ do wsp6ffinansowanych operacji. RealizujC4,c kategorie wydatk6w niekwalifikowanych 0 nazwach Materialy do nagrania filmu promocyjnego 0 Rzeszowie, Materialy do wykonania szt. ulotki informacyjnej, Noclegi w Niemczech, Gadtety reklamowe miasta Rzeszowa Beneficjent przedstawh do rozliczenia faktury opiewajc4,ce na kwoty brutto wytsze nit zaplanowane jako niekwalifikowane w tabeli 0.4 wniosku 0 dofinansowanie. 00 przedmiotowych faktur dotc4,czono zatc4,czniki, w kt6rych zawarto opis zwic4,zku wydatku z Projektem jak r6wniet wskazano wysokose wydatk6w niekwalifikowanych. Poza Projektem poniesiono ,29 PLN. W trakcie kontroli poddano weryfikacji dokumenty finansowe pod wzgl~dem poprawnosci ich opisu, daty wystawienia oraz daty i sposobu zaptaty, nazwy towaru lub usfugi, kwoty wydatku, w tym wydatku kwalifikowanego. Nie stwierdzono nieprawidrowosci. Por6wnano kopie dokument6w ksi~gowych dojc4,czone do wniosku 0 ptatnose koncowc4, z oryginajami znajdujc4,cymi si~ u Beneficjenta i stwierdzono, it oryginajy dokument6w ksi~gowych sc4, zgodne z przedtotonymi do rozliczenia kopiarni. Oryginaty dokument6w ksi~gowych SC4, zgodne z kopiami przedtotonymi do wniosku o ptatnose koncowc4, zrotonym w dniu r. Strona 19 z 22

19 14. Wnioski i rekomendacje: W zwiqzku z faktem, iz Beneficjent podczas udzielania zamowlenia na dostaw~ regionalnych produkt6w zywnosciowych oraz swiadczenie usjug cateringowych na bazie ekologicznych produkt6w spozywczych istotnie naruszyj przepisy ustawy Prawo Zam6wien Publicznych, a w szczeg61nosci art. 40 ust. 2 zastosowano korekt~ finansowq w wysokosci 5 % okreslonq w tabeli 4 Taryfikatora z uwagi na niedopejnienie obowiqzku zamieszczenia ogjoszenia 0 zam6wieniu w BZP i ograniczajqc tym samym kr<:m potencjalnych wykonawc6w. Wartosc korekty finansowej obliczono jako iloczyn wskaznika procentowego najozonej korekty, wskaznika procentowego wsp6ffinansowania ze srodk6w funduszy UE i wysokosci faktycznych wydatk6w kwalifikowanych dla danego zam6wienia, wedjug wzoru: Wk =W%xWkw. xws gdzie: Wk - wysokosc korekty finansowej; Wkw. - wysokosc faktycznych wydatk6w kwalifikowanych dla danego zam6wienia; WS - procentowa wysokosc wsp6ffinansowania; W% - wskaznik procentowy najozonej korekty W przypadku zam6wienia udzielonego na usjug~ cateringowq i dostaw~ produkt6w zywnosciowych wysokosc korekty finansowej obliczono w spos6b nast~plljqcy: Wk = 5 % x PLN x 60,00 % = 840 PLN Podsumowujqc wszystkie ustalenia kontroli opisane w niniejszej nformacji Pokontrolnej ostateczna wysokosc wydatk6w kwalifikowanych b~dzie wynosic ,76 PLN, natomiast kwota dofinansowania ze srodk6w EFRR wyniesie ,46 PLN. Ze wzgl~du na niewywiqzanie si~ z obowiqzku informacji i promocji wskazanego w cz~sci niniejszej nformacji Pokontrolnej Beneficjent powinien przedjozyc dowody, kt6re potwierdzq przeprowadzenie spotkan informacyjnych z mieszkancami osiedli oraz z mjodziezq w szkojach oraz fakt przekazania informacji 0 Projekcie w srodkach masowego przekazu takich jak telewizja i radio. 15. Pouczenie 0 prawie jednostki kontrolowanej do zgjoszenia zastrzezeri oraz uwag, co do ustaleri zawartych w informacji pokontrolnej, prawie odmowy podpisania informacji pokontrolnej, a takze 0 prawie zjozenia wyjasnieri oraz terminach i sposobie wykonania tych praw. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysjuguje prawo: - w przypadku akceptacji informacji pokontrolnej przekazuje do Urz~du MarszaJkowskiego Wojew6dztwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsi~biorczosci ul. Towarnickiego 1a, Rzesz6w podpisany egzemplarz Strona 20 z 22

20 " # informacji pokontrolnej ("egzemplarz dla Z RPO WP") w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej dor~czenia. W przypadku gdy w pkt 14 informacji pokontrolnej zawarte Sq wnioski illub rekomendacje - kierownik jednostki kontrolowanej powinien si~ do nich odniesc i stosowne wyjasnienia przekazac wraz z egzemplarzem informacji pokontrolnej; - w przypadku wniesienia uwag illub zastrzezeri przekazuje do Urz~du Marszatkowskiego Wojew6dztwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsi~biorczosci ul. Towarnickiego 1a, Rzesz6w dwa egzemplarze niepodpisanej informacji pokontrolnej w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia dor~czenia informacji pokontrolnej; - w przypadku przekroczenia terminu przewidzianego na wniesienie pisemnych uwag i zastrzezeri lub ztozenie wyjasnieri co do tresci informacji pokontrolnej - Marszatek Wojew6dztwa odmawia rozpatrzenia zgtoszonych zastrzezeri. W przypadku ponownego przekazania informacji pokontrolnej uwzgl~dniajqcej nieuwzgl~dniajqcej wniesione uwagi i/lub zastrzezenia kierownikowi jednostki kontrolowanej przystuguje prawo: - w przypadku akceptacji informacji pokontrolnej przekazuje do Urz~du Marszatkowskiego Wojew6dztwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsi~biorczosci ul. Towarnickiego 1a, Rzesz6w podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej ("egzemplarz dla Z RPO WP") w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej dor~czenia; - w przypadku odmowy podpisania informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 7 dni kalendarzowych zwraca niepodpisany egzemplarz informacji pokontrolnej ("egzemplarz dla Z RPO WP") wraz z pisemnym uzasadnieniem odmowy jej podpisania; Odmowa podpisania lub nieodesjanie w wyznaczonym terminie informacji pokontrolnej nie wstrzymuje odpowiedniego stosowania procedury sformutowania zaleceri pokontrolnych lub podj~cia przez Z dalszych dziatari, w tym zmierzajqcych do ewentualnego rozwiqzania umowy 0 dofinansowanie projektu. 16. Spis zahtcznik6w do informacji pokontrolnej: 1. Zestawienie dokument6w finansowo-ksi~gowych podanych kontroli; 2. Oswiadczenie Beneficjenta w sprawie wykorzystania nabytych w zwiqzku z realizacjq Projektu towar6w i ustug; 3. Oswiadczenie Beneficjenta 0 braku podw6jnego finansowania; Strona 21 z 22

1. Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie ustugi w zakresie recertyfikacji

1. Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie ustugi w zakresie recertyfikacji GMINA MIASTO RZESZOW Rzesz6w, dnia 26 maja 2015 r. URZJ\D MIASTA RZESZOWA WYDZIAt. ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY URZ~DU MIASTA RZESZOWA UL. MICKIEWICZA 11 35-064 RZESZOW TEL. 17 875 4996 Adres wydzialu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013. Gmina Słońsk

INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013. Gmina Słońsk INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013 1 Numer kontroli 12/PL-BB/2013 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Słońsk 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Sikorskiego 15 69-436 Słońsk 4 Nazwa projektu Polsko

Bardziej szczegółowo

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy 16.08.2013 bzp1.portal.uzp.gov.plli ndexphp?og loszenie= show&paz}cja=163297&rok=2013-08-16 Adres strony internetowet na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl/bip2/

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/15/PWT/PB. Urząd Miejski w Darłowie Plac Tadeusza Kościuszki 9 76-150 Darłowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/15/PWT/PB. Urząd Miejski w Darłowie Plac Tadeusza Kościuszki 9 76-150 Darłowo Egzemplarz nr 2 INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/15/PWT/PB 1. 2. 3. 4. 5. Numer kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Adres jednostki kontrolowanej 2/15/PWT/PB Miasto Darłowo Urząd Miejski w Darłowie Plac

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/PL-BB/2014. Gmina Czerwieńsk. ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk 478/FMP/12 WTBR.03.02.00-08-007/11-00

INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/PL-BB/2014. Gmina Czerwieńsk. ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk 478/FMP/12 WTBR.03.02.00-08-007/11-00 INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/PL-BB/2014 1 Numer kontroli 2/PL-BB/2014 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Czerwieńsk 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk 4 Nazwa projektu XIII

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 14/2013/PL-BB. ul. Szkolna 5, Cybinka. 4 Nazwa projektu Transgraniczna informacyjno-promocyjna platforma mobilna

INFORMACJA POKONTROLNA NR 14/2013/PL-BB. ul. Szkolna 5, Cybinka. 4 Nazwa projektu Transgraniczna informacyjno-promocyjna platforma mobilna INFORMACJA POKONTROLNA NR 14/2013/PL-BB 1 Numer kontroli 50/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Cybinka 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Szkolna 5, 69-108 Cybinka 4 Nazwa projektu Transgraniczna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 32/PL-BB/2015. Gmina Pszczew. WTBR.03.02.00-08-010/11 Mikroprojekt 334/14

INFORMACJA POKONTROLNA NR 32/PL-BB/2015. Gmina Pszczew. WTBR.03.02.00-08-010/11 Mikroprojekt 334/14 INFORMACJA POKONTROLNA NR 32/PL-BB/2015 1 Numer kontroli 32/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Pszczew 3 Urząd Gminy Pszczew Adres jednostki ul. Rynek 13 kontrolowanej 66-300 Pszczew 4 Nazwa

Bardziej szczegółowo

RODKÓW EFRR, W STOSUNKU DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

RODKÓW EFRR, W STOSUNKU DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik do uchwały nr 60/1297/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 lipca 2011 r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

ozawarcia umowy ramowej

ozawarcia umowy ramowej Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.artbem.pl BIP Warszawa: Prowadzenie zaj~c ogolnorozwojowych dla dzieci ( w grupach

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/2013/PL-BB

INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/2013/PL-BB INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/2013/PL-BB 1 Numer kontroli 9/2013/PL-BB 2 Nazwa jednostki Miejski Klub Sportowy Czarni-Browar kontrolowanej 3 Adres jednostki ul. Strzelecka 1, 66-460 Witnica kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 06/2013/PL-BB. Powiat Gorzowski. ul. J. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp.

INFORMACJA POKONTROLNA NR 06/2013/PL-BB. Powiat Gorzowski. ul. J. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp. INFORMACJA POKONTROLNA NR 06/2013/PL-BB 1 Numer kontroli 6/2013/PL-BB 2 Nazwa jednostki kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej Powiat Gorzowski ul. J. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp. 4 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 19/2013/PL-BB. Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim ul. Fryderyka Chopina Krosno Odrzańskie

INFORMACJA POKONTROLNA NR 19/2013/PL-BB. Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim ul. Fryderyka Chopina Krosno Odrzańskie INFORMACJA POKONTROLNA NR 19/2013/PL-BB 1 Numer kontroli 19/2013/PL-BB 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Powiat Krośnieński - Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim 3 Adres jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kontroli i jej przebieg Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki Czynności pokontrolne Rodzaj kontroli: Planowa

Charakterystyka kontroli i jej przebieg Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki Czynności pokontrolne Rodzaj kontroli: Planowa Gmina Prószków, nr projektu RPOP.03.01.02-16-020/08 Charakterystyka kontroli i jej przebieg Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki Czynności pokontrolne Rodzaj kontroli: - data rozpoczęcia: 09.04.2010

Bardziej szczegółowo

ZARZ1\DZENIE NR 29/2012 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 11 maja 2012 r.

ZARZ1\DZENIE NR 29/2012 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 11 maja 2012 r. ,. ZARZ1\DZENIE NR 29/2012 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 11 maja 2012 r. W sprawie szczegolnych zasad sporz'ldzania, obiegu, kontroli i przechowywania dowodow ksi~gowych dotycz~cych projektu pn. "Poprawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR

INFORMACJA POKONTROLNA NR INFORMACJA POKONTROLNA NR 1. Numer kontroli 4/PWT PB /2013 2. Nazwa jednostki kontrolowanej 3. Adres jednostki kontrolowanej Pomorski Uniwersytet Medyczny Ul. Rybacka 1 70-204 Szczecin 4. Termin kontroli

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr2/1/ 2015. Komitetu Monitoruj^cego Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. z dnia 11 maja 2015 r.

Uchwala Nr2/1/ 2015. Komitetu Monitoruj^cego Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. z dnia 11 maja 2015 r. Uchwala Nr2/1/ 2015 Komitetu Monitoruj^cego Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteri6w wyboru projektow w ramach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Prusim, września 2014

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Prusim, września 2014 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo WNIOSEK O PŁATNOŚĆ w ramach osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym działanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Warszawa, grudzień 2012 r. ROZLICZANIE

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Szczegotowy opis projektu systemowego: ROCZNY PLAN DZIALAN POMOCY TECHNICZNEJ MJWPU na 2011 r. w zakresie dziatah informacyjnych i promocyjnych

Szczegotowy opis projektu systemowego: ROCZNY PLAN DZIALAN POMOCY TECHNICZNEJ MJWPU na 2011 r. w zakresie dziatah informacyjnych i promocyjnych Zala_czniknr2.1. do ZASAD REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO WMwramach Dzialania. Szczegotowy opis projektu systemowego: ROCZNY PLAN DZIALAN POMOCY TECHNICZNEJ MJWPU na 211

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Umowa o dofinansowanie Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 1 OBOWIĄZKI WNIOSKODAWCY PRZED PODPISANIEM UMOWY O DOFINANSOWANIE PISMO DO BENEFICJENTA INFORMUJĄCE

Bardziej szczegółowo

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Przesylanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie'-''zp-400&strona cc 6 Wisniewo: WYKONANIE ELEWAClI - SZKOtA GtUZEK TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1941/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 13 stycznia 2017 r. WZÓR. Umowa Nr.../

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1941/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 13 stycznia 2017 r. WZÓR. Umowa Nr.../ WZÓR Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1941/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 13 stycznia 2017 r. Umowa Nr.../ zawarta w dniu... w Radomiu pomiędzy: Gminą Miasta Radomia, ul. Jana Kilińskiego 30, NIP

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 11/2013/PL-SN

INFORMACJA POKONTROLNA NR 11/2013/PL-SN INFORMACJA POKONTROLNA NR 11/2013/PL-SN 1 Numer kontroli 11/2013/PL-SN 2 Nazwa jednostki Gmina Żagań o stat. miejskim kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej Pl. Słowiański 17 68-100 Żagań 4 Termin

Bardziej szczegółowo

SPRAW ZD NIE. na podstawie upowa2nienia z dnia 13.10.2006r. Nr 91/06, wydanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

SPRAW ZD NIE. na podstawie upowa2nienia z dnia 13.10.2006r. Nr 91/06, wydanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu. Do u2ytku slu2bowego SPRAW ZD NIE z kontroli dora±nej przeprowadzonej w UrzQdzie Skarbowym w Koninie w dniach 19-23 pa±dziernika 2006r. przez pracownikow Wydzialu Nadzoru Izby Skarbowej w Poznaniu: - Teresa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/PL-BB/2014

INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/PL-BB/2014 INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/PL-BB/2014 1 Numer kontroli 9/PL-BB/2014 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Wojskowe Koło Łowieckie nr 462 SZOP Wędrzyn 3 Adres jednostki kontrolowanej Klub 17 WBZ, 69-211 Wędrzyn

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/14/PWT/PB. Województwo Zachodniopomorskie. Szczecin, ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin

INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/14/PWT/PB. Województwo Zachodniopomorskie. Szczecin, ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin Egzemplarz nr 2 INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/14/PWT/PB 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Numer kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Adres jednostki kontrolowanej 2/14/PWT/PB Województwo Zachodniopomorskie Szczecin,

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-17-05/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-17-05/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-17-05/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/196 Trwałość projektów współfinansowanych z funduszy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację projektu pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Białej ( ul. Prudnicka,

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w Kwalifikowalności wydatków w RPO 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Najważniejsze zmiany w Kwalifikowalności wydatków w RPO 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Najważniejsze zmiany w Kwalifikowalności wydatków w RPO 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Horyzont czasowy kwalifikowalności wydatków W ramach projektu dofinansowanego z RPO WP 2014-2020 kwalifikowalne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Udzielenie kredytu dtugoterminowego do kwoty 3.770.000,00 zt (stownie:

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadza si~ wzor protokolu zdawczo - odbiorczego, ktory stanowi zalqcznik nr 1

1. Wprowadza si~ wzor protokolu zdawczo - odbiorczego, ktory stanowi zalqcznik nr 1 Zarzqdzenie nr 69/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 wrzesnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia wzoru protokolu zdawczo - odbiorczego i wzoru karty obiegowej dla pracownikow Urz~du Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

techniczne dla systemu tworzenia kopii zapasowych Acronis oraz wsparcie techniczne dla Forti AP.

techniczne dla systemu tworzenia kopii zapasowych Acronis oraz wsparcie techniczne dla Forti AP. http://bzpl.portal.uzp.gov. pi/index.php?ogloszenie=show&pozycja... Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajilcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl!bip2! Kielce:

Bardziej szczegółowo

ZARZ{DZENIE. NR 9ll2014 Burmistrza Miasta Jgdrzejowa z dnia 26 marca 2014 roku

ZARZ{DZENIE. NR 9ll2014 Burmistrza Miasta Jgdrzejowa z dnia 26 marca 2014 roku ZARZ{DZENIE NR 9ll2014 Burmistrza Miasta Jgdrzejowa z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie ustalenia zakladowego planu kont dla operacji pn.,,budowa Scie2ki rowerowej w pasie kofejki w4skotorowej w miejscowosciach:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków

Bardziej szczegółowo

Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Poddziałanie 6.5.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Udział w branżowych programach promocji Rozliczanie projektu Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Instytucji Zarządzającej MRPO w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej.

Wytyczne Instytucji Zarządzającej MRPO w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej. Załącznik do Uchwały nr 733/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13.06.2013 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej MRPO w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej. Dotyczy Osi

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia.

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli

Informacja o wynikach kontroli ZF-III.805.5.1.2014.GT Opole, dn. 10 czerwca 2014 r. Informacja o wynikach kontroli 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Gmina Brzeg, ul. Robotnicza 12, 49 300 Brzeg. Żłobek Miejski Tęczowy Świat,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/2013/PL-SN

INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/2013/PL-SN INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/2013/PL-SN 1 Numer kontroli 9/2013/PL-SN 2 Nazwa jednostki Gmina Łęknica kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Żurawska 1 68-208 Łęknica 4 Termin kontroli 18 czerwca

Bardziej szczegółowo

Działania promocyjne i informacyjne

Działania promocyjne i informacyjne Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Monika Kaczyńska Wydział ł Promocji, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska 1 Ministerstwo Środowiska Warszawa, 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Umowa o dofinansowanie projektu systemowego realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Gdańsk, styczeń 2009r. Załączniki do umowy o dofinansowanie Do sporządzenia umowy ramowej niezbędne

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.19.2013.8 Poznań, dnia 28 maja 2013 r. Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Warunki i tryb wypłaty pomocy na operacje typu: Gospodarka wodno - ściekowa w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji

Bardziej szczegółowo

ZA WIADOMIENIE 0 UNIEWAZNIENIU POSTF;POW ANIA

ZA WIADOMIENIE 0 UNIEWAZNIENIU POSTF;POW ANIA Produkcja trzechjilm6w promocyjnych 0 Rzeszowie w wersji 2D Rzesz6w, 5 listopada 2013 r. ZA WIADOMIENIE 0 UNIEWAZNIENIU POSTF;POW ANIA Zamawiajqcy: Gmina Miasto Rzesz6w Urz",d Miasta Rzeszowa, Rynek 1,35-064

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Uslugi transportowe na przew6z dzieci i mlodziezy szkolnej z gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr B Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego. z dnia 3 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr B Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego. z dnia 3 lutego 2017 r. Zarządzenie Nr B.0050.37.2017. Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2017 r. Wprowadzenie zasad rachunkowości stosowanych w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim przy realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9.

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9. Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. zawarta w dniu... we Wrocławiu...

PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. zawarta w dniu... we Wrocławiu... UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU MAŁYCH GRANTÓW PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU zawarta w dniu... we Wrocławiu między: Dolnośląską Federacją

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli

Informacja o wynikach kontroli ZF-III.805.5.3.2014.GT Opole, dn. 24 czerwca 2014 r. Informacja o wynikach kontroli 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Gmina Kędzierzyn - Koźle, ul. Piramowicza 32, 47 200 Kędzierzyn Koźle. Miejski

Bardziej szczegółowo

1 Ramy czasowe kwalifikowalności

1 Ramy czasowe kwalifikowalności 1. Cel opracowania ZASAD Opracowanie, uszczegółowienie i zobrazowanie zagadnienia kwalifikowalności kosztów, co znacznie ułatwi Beneficjentom opracowanie planu kosztów w ramach przygotowywanych projektów,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 11/PL-BB/ Nazwa projektu Poprawa systemu komunikacyjnego w centralnej strefie Gubina

INFORMACJA POKONTROLNA NR 11/PL-BB/ Nazwa projektu Poprawa systemu komunikacyjnego w centralnej strefie Gubina INFORMACJA POKONTROLNA NR 11/PL-BB/2015 1 Numer kontroli 11/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Powiat Krośnieński - Zarząd Dróg Powiatowych W Krośnie Odrzańskim 3 Zarząd Dróg Powiatowych Adres

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy z SR KSOW woj. opolskiego w 2011 roku

Zasady współpracy z SR KSOW woj. opolskiego w 2011 roku Zasady współpracy z SR KSOW woj. opolskiego w 2011 roku Zasady wspólnej organizacji przedsięwzięć 1. Wniosek o wspólną organizację przedsięwzięcia (jeśli zadanie nie zostało ujęte w Planie działania KSOW)

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok

Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 Kielce 31 marzec 2016 rok 1 Środki na realizację projektu (poza projektami pozakonkursowymi) są wypłacane jako

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r.

ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r. ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r. w sprawie: ustalenia wzorow wniosku i umowy 0 udzielenie dotacji oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania polegajqcego

Bardziej szczegółowo

- REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP IP K10/16. Str. 7, 9, 39, 59. Str.14. Pkt Usunięcie zapisu.

- REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP IP K10/16. Str. 7, 9, 39, 59.  Str.14. Pkt Usunięcie zapisu. Regulamin konkursu w ramach Działania 7.4 Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych)

Bardziej szczegółowo

Załącznik 13.3 Lista sprawdzająca do kontroli projektów z zakresu merytorycznego (na miejscu oraz na dokumentach)

Załącznik 13.3 Lista sprawdzająca do kontroli projektów z zakresu merytorycznego (na miejscu oraz na dokumentach) Załącznik 13.3 Lista sprawdzająca do kontroli projektów z zakresu merytorycznego (na miejscu oraz na dokumentach) LISTA SPRAWDZAJĄCA Z ZAKRESU KONTROLI MERYTORYCZNEJ PROJEKT NR WND-RPZP.. Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok w sprawie ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 49/2015 WÓJTA GMINY KOTLIN z dnia 1 września 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 49/2015 WÓJTA GMINY KOTLIN z dnia 1 września 2015r. ZARZĄDZENIE NR 49/2015 WÓJTA GMINY KOTLIN z dnia 1 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla operacji "Wsparcie techniczne OSP w Racendowie poprzez

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /M1/2015. 1. Wojewodą Łódzkim, Jolantą Chełmińską, zwanym dalej Organem Dotującym

UMOWA Nr /M1/2015. 1. Wojewodą Łódzkim, Jolantą Chełmińską, zwanym dalej Organem Dotującym Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch realizowany w roku 2015, moduł I UMOWA Nr /M1/2015 zawarta w dniu... 2015 r. w Łodzi w sprawie udzielenia wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ *

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * UWAGI OGÓLNE Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi)

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu - Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Prezydenta Miasta Starachowice

Prezydenta Miasta Starachowice ZARZĄDZENIE Nr 295/2013 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 23.08.2013 r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności

Bardziej szczegółowo

Oolnoslqski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia

Oolnoslqski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia OOLNOSLJ\SKI WOJEWOOZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROClAWIU Wrodaw, dnia31utego 2014r. Oolnoslqski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8 /2012. Wójta Gminy Gniezno. dnia 24.04. 2012 roku.

Zarządzenie Nr 8 /2012. Wójta Gminy Gniezno. dnia 24.04. 2012 roku. Zarządzenie Nr 8 /2012 Wójta Gminy Gniezno dnia 24.04. 2012 roku. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dotyczącej operacji Ogrodzenie boiska sportowego w Zdziechowie ramach działania 413 WdraŜanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Okres: od 2009-08-01 do 2009-12-31 2. Wniosek dotyczy wyłącznie przebiegu realizacji projektu: NIE Data wpływu wniosku: Załącznik nr 9 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości projektu Cyfrowe Mazury

Zasady (polityka) rachunkowości projektu Cyfrowe Mazury Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 463/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 21 września 2017 roku I. ZASADY OGÓLNE: Zasady (polityka) rachunkowości projektu Cyfrowe Mazury 1.Celem prowadzenia rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE)

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) Załącznik nr 5 do uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 65/713/2015 z dnia 28 lipca 2015 r. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) Umowa nr. o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8 Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Lista sprawdzająca do kontroli projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa sektora MSP (na miejscu oraz na dokumentach)

Załącznik Lista sprawdzająca do kontroli projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa sektora MSP (na miejscu oraz na dokumentach) Załącznik 13.3.1 Lista sprawdzająca do kontroli projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa sektora MSP (na miejscu oraz na dokumentach) LISTA SPRAWDZAJĄCA KONTROLA MERYTORYCZNA Nazwa programu: Regionalny

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.3.2014 Opole, 19 marca 2014 r. Pan Henryk Wróbel Wójt Gminy Dobrzeń Wielki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2014. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20/2014. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 20/2014 Wójta Gminy Chynów z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie : wprowadzenie zasad rachunkowości zadań finansowych z wykorzystaniem środków PROW w Urzędzie Gminy Chynów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2013. Wójta Gminy Trawniki. z dnia 28 marca 2013r.

Zarządzenie Nr 14/2013. Wójta Gminy Trawniki. z dnia 28 marca 2013r. Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Trawniki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przyjętych przez Urząd Gminy w Trawnikach zasad ewidencji księgowej dla operacji Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r.

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. FB-IV.431.2.2017 Pan Robert Jarzębak Wójt Gminy Dobroń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Liczba kontroli, w których zastosowano korektę finansową 1

Liczba kontroli, w których zastosowano korektę finansową 1 Nieprawidłowości i uchybienia pojawiające się najczęściej w projektach współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Liczba kontroli, w których

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe Instrukcja wypełnienia Końcowego Raportu z realizacji projektu w ramach FUNDUSZU PROMOCJI PRODUKTU REGIONALNEGO/TRADYCYJNEGO/EKOLOGICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1:

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1: Załącznik nr1: WZÓR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (1_) Wniosek za okres: od... do... Instytucja przyjmująca wniosek: Nr wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: Data wpłynięcia wniosku: Podpis i pieczęć:

Bardziej szczegółowo

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Kontrola projektów na miejscu w zakresie finansowo

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT Środki otrzymanej dotacji. Źródła finansowania projektu Przekazywane w transzach w formie zaliczek

Bardziej szczegółowo

Szkolenie współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Szkolenie współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.97.2015 Kraków, 22.03.2016 r. Pani Katarzyna Popek Klub Przedszkolaka,,Tęczowe Misie ul. Władysława Żeleńskiego 60A 31-353 Kraków WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU

Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU Celem realizacji usługi audytu jest potwierdzenie, że projekt realizowany jest zgodnie z wnioskiem o udzielenie wsparcia oraz zawartą umową oraz, że

Bardziej szczegółowo

II.3.1. NIP II.3.2. REGON

II.3.1. NIP II.3.2. REGON WNIOSEK O PŁATNOŚĆ w ramach działania... Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2014-2020...... Znak sprawy /pieczęć/........... Potwierdzenie przyjęcia przez LGD I. RODZAJ PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza:

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza: ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie: instrukcji kontroli i obiegu dokumentów oraz zasad rachunkowości dla zadania Wyposażenie terenów wykorzystywanych do celów

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości projektu Remont wraz przebudową obiektu targowego w Andrychowie. I. Informacje wstępne

Zasady (polityka) rachunkowości projektu Remont wraz przebudową obiektu targowego w Andrychowie. I. Informacje wstępne Załącznik do Zarządzenia Nr 2445/13 Burmistrza Andrychowa z dnia 02 grudnia 2013 r. Zasady (polityka) rachunkowości projektu Remont wraz przebudową obiektu targowego w Andrychowie I. Informacje wstępne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r.

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, styczeń 2010 BUDOWA WYTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku Polityka rachunkowości dla Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące 2007-2013. z 15.08.2006 r.) z późn. zm.)

Wytyczne dotyczące 2007-2013. z 15.08.2006 r.) z późn. zm.) Wytyczne dotyczące zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla operacji realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

Bardziej szczegółowo

Usuwanie wyrobów zawierających azbest. WFOŚiGW w Zielonej Górze styczeń, 2017 r.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest. WFOŚiGW w Zielonej Górze styczeń, 2017 r. Usuwanie wyrobów zawierających azbest WFOŚiGW w Zielonej Górze styczeń, 2017 r. Usuwanie azbestu Realizacja Programu priorytetowego NFOŚiGW pn.: SYSTEM Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/14/PWT PB. Port Lotniczy Szczecin Goleniów. Glewice 1 a, 72-100 Goleniów

INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/14/PWT PB. Port Lotniczy Szczecin Goleniów. Glewice 1 a, 72-100 Goleniów INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/14/PWT PB Egzemplarz nr. 1. Numer kontroli 9/14/PWT PB 2. Nazwa jednostki kontrolowanej 3. Adres jednostki kontrolowanej Port Lotniczy Szczecin Goleniów Glewice 1 a, 72-100

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy

Najczęściej popełniane błędy Najczęściej popełniane błędy Niepoprawnie wypełniony wniosek o płatnośd, niezgodnie z instrukcją wypełniania wniosku. Należy zwrócid szczególną uwagę, aby nie pozostawiad niewypełnionych rubryk we wniosku.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 1/14/PWT/PB. Szczecin, ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin

INFORMACJA POKONTROLNA NR 1/14/PWT/PB. Szczecin, ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin Egzemplarz nr 2 INFORMACJA POKONTROLNA NR 1/14/PWT/PB 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Numer kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Adres jednostki kontrolowanej 1/14/PWT/PB Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo