INFRASTRUKTURA LOGISTYCZNA NA PRZYKŁADZIE FIRMY TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFRASTRUKTURA LOGISTYCZNA NA PRZYKŁADZIE FIRMY TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNEJ"

Transkrypt

1 INFRASTRUKTURA LOGISTYCZNA NA PRZYKŁADZIE FIRMY TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNEJ ANITA FAJCZAK-KOWALSKA Politechnika Łódzka URSZULA MOTOWIDLAK Uniwersytet Łódzki Streszczenie W artykule przedstawiono istot transportu kombinowanego. Zaprezentowano rozwój systemu przewozów intermodalnych w Polsce ze szczególnym zwróceniem uwagi na technologi kontenerow. Scharakteryzowano istotne elementy infrastruktury liniowej i punktowej firmy Spedcont. Słowa kluczowe: infrastruktura logistyczna, transport intermodalny, przewozy kontenerowe 1. Wprowadzenie Transport to jeden z elementów infrastruktury społeczno-gospodarczej, której nadrz dnym celem jest zapewnienie podstawowych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego. Wszelka działalno gospodarcza wymaga, bowiem odpowiedniego wyposa enia transportowego, a rozwój gospodarczy i aktywizacja ycia społecznego wymuszaj dalszy rozwój przedsi wzi infrastrukturalnych. Rozwój ten powinien obejmowa wszystkie elementy składowe infrastruktury, tj. zarówno siec transportow jak równie tabor transportowy. Poziom kapitałochłonno ci infrastruktury transportowej, wynikaj cy w du ym stopniu z rozwoju struktur liniowych i punktowych sieci transportowej, decyduje o sprawno ci i kosztach funkcjonowania infrastruktury. Wysok kapitałochłonno infrastruktury transportowej nale y rozpatrywa ł cznie ze zjawiskiem wywoływanych przez ni efektów zewn trznych, które s jednym z istotnych determinant warunków, mo liwo ci i wyników funkcjonowania innych podmiotów ycia społeczno-gospodarczego 1. Niski poziom rozwoju infrastruktury transportowej stanowi istotn barier rozwoju gospodarczego. Ilo ciowy i jako ciowy rozwój infrastruktury transportowej wpływa pozytywnie na wszelkie formy ycia gospodarczego i społecznego. W du ym stopniu oddziałuje tak e na zagospodarowanie przestrzenne regionów oraz krajów. 2. Istota transportu kombinowanego Transport obok magazynowania i czynno ci manipulacyjnych stanowi jedn z podstawowych działalno ci logistycznych. Stanowi on istotne ogniwo w dwóch spo ród trzech najwa niejszych przepływów logistycznych, zapewniaj c fizyczny przepływ towarów oraz przepływ informacyjny 2. St d te bezpo rednim przedmiotem zainteresowania logistyki jest transport towarowy ł cz cy w ła cuchu logistycznym poszczególne jego komponenty zaczynaj c od dostawców surowców 1 E. Gołembska, Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa-Pozna 2002, s J. ak, Transport, [w:] red. D. Kisperska-Moro, S. Krzy aniak, Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Pozna 2009, s. 140.

2 Anita Fajczak-Kowalska, Urszula Motowidlak Infrastruktura logistyczna na przykładzie firmy transportowo-spedycyjnej 25 i materiałów przez producentów wyrobów gotowych, hurtowników, detalistów a do ostatecznych konsumentów. Zmiany zachodz ce w globalnej gospodarce oraz nieustanne d enie do integracji ła cuchów dostaw maj istotny wpływ na rol i zadania poszczególnych gał zi transportu. W systemach dystrybucji i dostaw ko cowych, opartych na coraz wy szych rynkowych standardach poziomu logistycznej obsługi klienta, transport samochodowy odgrywa dominuj c rol w przewozie ładunków w całej Unii Europejskiej (UE). Równie w Polsce dominuj cym rodzajem transportu jest transport drogowy, którego rola w ostatnich lata wzrasta (rys. 1). Rys. 1. Struktura przewozu ładunków w Polsce w tonach (%) ródło: Opracowano na podstawie Transport wyniki działalno ci w roku 2005 i lata nast pne, GUS, Warszawa 2006 i lata nastepne. W Polsce dysproporcje mi dzy udziałem transportu drogowego i kolejowego w strukturze przewozów s mniejsze ni w Europie. Według kryterium zrealizowanej pracy przewozowej wyra onej w tonokilometrach (tkm) w 2007 roku w Polsce udział transportu drogowego w strukturze transportu ładunków wynosił 59% natomiast kolejowego 20%. W tym samym roku w UE wielko ci te kształtowały si na poziomie 44% dla transportu samochodowego i 10% dla przewozów kolejowych Technologia kontenerowa w Polsce Wa nym priorytetem w polityce transportowej UE jest równowa enie poszczególnych gał zi transportu, jak równie lepsze wykorzystanie ich potencjałów przewozowych. Zało enia te w du ym stopniu realizuje transport kombinowany 4, który stanowi alternatyw dla tradycyjnego transportu drogowego. W transporcie kombinowanym ładunki przewo one s od dostawcy do odbiorcy w ustalonych jednostkach (modułach) transportowych UTI (Intermodalna Jednostka Transportowa) obejmuj cych ci gniki siodłowe, wymienne i kontenery 5 standardu ISO. 3 J. ak, Transport op.cit., s Transport kombinowany (ł czony) definiuje si jako przemieszczanie ładunków w jednostkach ładunkowych (kontenerach, naczepach itp.) rodkami kilku gał zi transportu (kolej, samochodami itp.) z u yciem terminali przeładunkowych. 5 Zgodnie z definicj opracowan w roku 1968 przez Mi dzynarodow Organizacj Standaryzacyjn, kontener jest urz dzeniem transportowym o trwałym charakterze, którego konstrukcja gwarantuje wielokrotne u ycie, umo liwia przewóz jednym lub wieloma rodkami transportu bez konieczno ci przeładowywania ładunku, wyposa onym

3 26 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, 2010 Kluczow rol w systemach transportu kombinowanego odgrywaj terminale, które usprawniaj prace przeładunkowe. W tym sensie pełni one funkcje pogranicza dwóch lub wi cej systemów transportowych nale cych do ró nych gał zi transportu. Terminal poza czynno ciami przeładunkowymi, mo e by równie wa nym centrum logistycznym i o rodkiem dystrybucji towarów. Sprawne funkcjonowanie nowoczesnych, multimodalnych systemów transportowych w sposób zasadniczy warunkuje technologia informatyczna (IT Information Technology) i najnowsze systemy przesyłania danych (EDI Electronic Data Interchange), w tym wiatowa poczta elektroniczna ( 6 ). Podstaw informatycznego wsparcia systemów transportowych stanowi przede wszystkim cyfrowe systemy kodów i indeksów. Dotycz one przewo onych ładunków, materiałów i usług oraz jednostek ładunkowych, rodków transportowych, urz dze przeładunkowych, placów i miejsc składowych. Wa n rol odgrywa tak e cyfrowa komunikacja i ł czno oparta na poczcie elektronicznej i wiatowym systemie pozycjonowania obiektów (pojazdów, ładunków, terminali). Natomiast komputerowe procedury identyfikacji, rejestracji i przetwarzania strumieni informacyjnych o stanie sieci transportowej, poło eniu ró norodnych obiektów, zaj to ci portów i terminali, pozwalaj na optymalne sterowanie jednostkami ładunkowymi, rodkami transportowymi oraz prac terminali. Poj cie transportu kombinowanego w ostatnich latach ewoluuje. W literaturze przedmiotu mo na spotka si z poj ciem transportu intermodalnego 7 lub multimodalnego 8. Ze wzgl du na rodzaj technologii wykorzystywanych w realizacji wy ej wymienionych procesów transportowych mo emy wyodr bni technologie kontenerowe (zunifikowane), specjalizowane i uniwersalne 9. Ł cz c zalety poszczególnych gał zi transportu i jednocze nie ograniczaj c ich mankamenty transport kombinowany stanowi wa ny kierunek działa w polityce transportowej UE. Na pocz tku 2003 r. uruchomiła ona program o nazwie Marco Polo na lata z bud etem 100 mln euro dla 25 krajów członkowskich, którego głównym celem było wspieranie rozwoju tej formy transportu. W połowie lipca 2004 r. komisja zaproponowała utworzenie drugiego programu Marco Polo na lata z jeszcze wi kszym bud etem wynosz cym 740 mln euro i z rozszerzeniem ma kraje granicz ce z Uni, który wspiera ma przede wszystkim tzw. autostrady morskie 10. Stanowi to wa ne wyzwanie dla rozwoju polskiego transportu. Transport kombinowany jest bowiem wa nym elementem polityki transportowej pa stwa. Spowodowane jest to potrzeb ograniczania przewozów towarowych transportem drogowym ze wzgl du na zły stan infrastruktury drogowej, zatłoczenie i aspekty ochrony rodowiska. Spełnienie wymogów czasowych dostaw, szczególnie w transporcie kombinowanym jest uzale nione przede wszystkim od stanu infrastruktury liniowej i punktowej. Ze wzgl du na du e zaległo ci w tym zakresie, wysiłki koncentruj si na liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzysz cych obj tych Umow AGTC 11. Podejmowane s sukcesywnie działania dostosowuj ce parametry linii kolejowych na głównych kierunkach tranzytowych do standardów w udogodnienia ułatwiaj ce mocowanie, manipulowanie oraz przeładunek z jednego rodka transportu na drugi, skonstruowanym w sposób zapewniaj cy łatwy załadunek i rozładunek towarów. 6 K. Fico, Zarys mikrologistyki, BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa 2005, s Transport intermodalny to przewóz realizowany za pomoc, co najmniej dwóch gał zi transportu na podstawie jednej umowy o przewóz i przy wykorzystaniu jednej jednostki ładunkowej. 8 Poj cie przewozów multimodalnych definiuje si jako przewozy towarów przy u yciu, co najmniej dwóch ró nych gał zi transportu na podstawie umowy o przewóz multimodalny w czasie, którego towary mog zmienia jednostki ładunkowe. 9 J. ak, Transport op.cit., s Umowa europejska o wa nych mi dzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzysz cych.

4 Anita Fajczak-Kowalska, Urszula Motowidlak Infrastruktura logistyczna na przykładzie firmy transportowo-spedycyjnej 27 tej umowy. Istotnym problemem jest stan infrastruktury punktowej, czyli terminali transportu kombinowanego. W Umowie AGTC uj te zostało 13 terminali transportu kombinowanego, tj.: w Gda sku, Gdyni, Gliwicach, Krakowie, Łodzi, Małaszewiczach, Poznaniu, Pruszkowie, Sosnowcu, Szczecinie, winouj ciu, Warszawie i Wrocławiu, jako priorytetowych dla sprawno ci systemu transportu kombinowanego. W Polsce z roku na rok obserwujemy stopniowy rozwój systemu przewozów intermodalnych. W latach przewóz ładunków w formule intermodalnej w Polsce wzrósł o 90% w masie przewiezionych ładunków i o 120% w pracy przewozowej. Mimo tak wyra nej dynamiki zmian przewozy intermodalne w 2008 roku stanowiły w naszym kraju jednak ok. 2% kolejowych przewozów towarowych, podczas gdy w wi kszo ci krajów unijnych rednio 10 15%. Kontenery zdominowały dzi przewozy intermodalne, cho jako jednostek ładunkowych u ywa si w nim tak e naczep, nadwozi wymiennych, samochodów ci arowych i pojemników specjalistycznych. W Polsce w 2008 roku ich udział w przewozach intermodalnych wynosił ponad 97%. Obecnie na całym wiecie przeładowuje si ponad 500 mln TEU. Według prognoz do roku 2014 przewozy te osi gn wielko ponad 700 mln TEU 12. Wpływa na to przede wszystkim rozwój wiatowego handlu, a tak e prowadzona przez wiele krajów Unii Europejskiej promocja transportu intermodalnego. W latach zdolno transportowa kontenerowców w naszym kraju zwi kszyła si z 307 tys. do 706 tys. TEU (rys.2). Rys. 2. Przewozy kontenerów wielkich transportem kolejowym normalnotorowym w Polsce (tys. TEU) ródło: Opracowano na podstawie Transport wyniki działalno ci w roku 2005 i lata nast pne, GUS, Warszawa 2006 i lata nastepne. Do transportu kontenerów konieczne s odpowiednio przystosowane jednostki transportowe, umo liwiaj ce sprawny załadunek i wyładunek. W transporcie kolejowym funkcjonuj specjalne wagony kontenerowe i wagony platformy, wyposa one w odpowiedni liczb czopów do mocowania kontenera. Kontenery w Polsce transportowane s kolej zasadniczo w relacjach północ - południe (porty poło one w gł bi kraju terminale i bocznice) oraz zachód wschód, przede wszystkim w tranzycie. Do licz cych si firm zajmuj cych si tego rodzaju transportem nale y 12

5 28 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, 2010 mi dzy innymi spółka Spedcont. 4. Infrastruktura firmy transportowo-spedycyjnej Infrastruktura logistyczna prezentowanej firmy jest zwi zana z zakresem jej działalno ci. W głównej mierze jest to działalno przewozowo-organizatorska wykorzystuj ca rodki kolejowe i drogowe. Spółka jest wła cicielem sprz tu specjalistycznego, tj. około tysi ca kontenerów 20 ft (tara 1,8 2,5 t, ładowno do 21,8 t) i 40 ft ((ft-stopa, stopy (ang. foot, feet) miara długo ci, 1ft = 30,48cm), ci gniki siodłowe i kontenerowe, specjalistyczne wozy oraz suwnice odpowiednio przystosowane do przeładunków kontenerów. Spółka posiada ogólnopolsk sie własnych terminali kontenerowych w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Poznaniu oraz Sosnowcu. Sie ta jest poł czona z Agencjami Kontenerowymi w Gdyni, Gda sku i Szczecinie oraz z kontenerowym punktem granicznym w Małaszewiczach. Firma wiadczy usługi w kierunku wschodnim: Mongolia, Kazachstan, Rosja, Ukraina, Białoru, Uzbekistan, Turkmenistan, Tad ykistan, Kirgistan, Afganistan oraz republik nadbałtyckich, na południe Europy: Czechy, Słowacja, W gry, Rumunia i zachodnim: Hamburg, Bremerhaven. Firma Spedcont na rynku przewozów kombinowanych funkcjonuje jako operator terminalowy, operator przewozów i spedycja. Do zada firmy, jako operatora terminalowego, nale czynno ci terminalowe i odwozowe wyst puj ce jako elementy kompleksowej oferty spedycyjnej, na zlecenie armatorów morskich, organizatorów transportu lub spedytorów. W ramach funkcji operator przewozów firma organizuje transport w poł czeniu z usługami terminalowymi i dowozowymi, które s wykonywane na zlecenie spedytorów. Funkcja spedycyjna polega na prowadzeniu bezpo redniej akwizycji w ród klientów oraz na realizacji kompletnej usługi drzwi-drzwi w przewozach kombinowanych. Główna działalno Spedcontu opiera si na transporcie kontenerowym. Spółka dysponuje nast puj cymi rodzajami kontenerów: kontener uniwersalny ogólnego przeznaczenia (general purpose container), kontener z otwartym dachem (open top / hard top container), kontener o bokach otwartych (open sided container), kontener z otwartym dachem i bokiem (flat rack container), kontener platforma (platform container), kontener cysterna (tank container), kontener do ładunków masowych (bulk container), kontener do ładunków stałych luzem (dry bulk container), kontener z wentylacj (ventilated container), kontener chłodniczy (refrigerated container), kontener izotermiczny (insulated container), kontener ogrzewany (heated container), kontener termiczny (thermal container), kontener termiczny mechanicznie chłodzony (mechanically refrigerated container). W głównej mierze firma korzysta z kontenerów uniwersalnych, które przeznaczone s do przewozu wszystkich ładunków drobnicowych. Po dokonaniu czasowych lub prowizorycznych "modyfikacji" mog by równie wykorzystywane do transportu ładunków luzem, zarówno sypkich, jak i ciekłych. Ładunki sypkie przewozi si w jednym big begu ładowanym pneumatycznie i wypełniaj cym wn trze kontenera. Do wyładunku potrzebne jest urz dzenie pneumatyczne lub naczepa kontenerowa wywrotka. Pozostałe rodzaje kontenerów wykorzystywane s sporadycznie. Jak ju wcze niej wspomniano, firma posiada pi terminali l dowych. Terminal w Łodzi jest jednym z najwi kszych terminali w Polsce i w Europie. Mo liwo ci techniczne terminali kontenerowych zostały przedstawione w tabeli 1.

6 Anita Fajczak-Kowalska, Urszula Motowidlak Infrastruktura logistyczna na przykładzie firmy transportowo-spedycyjnej 29 Mo liwo ci przeładunkowe Ilo i długo torów kolejowych Powierzchnia terminalu (m 2 ) Obszar składowania (m 2 ) Mo liwo ci składowania (TEU) Rodzaj przeładowywanych UTI Tabela 1. Mo liwo ci techniczne terminali kontenerowych Spedcontu TERMINAL Łód Warszawa Kraków Pozna Sosnowiec 45 t 42 t 31 t 40 t 40 t 2 tory, 1400 mb 2 tory, 715 mb 2 tory, 600 mb 3 tory, 450 mb 3 tory, 690 mb warstwy warstwy warstwy warstwy warstwy ródło: Opracowano na podstawie danych Spedcont. Ł czne uzbrojenie terminali opiewa na 616 kontenerów 20 i 40 stopowych, 7 suwnic do przeładunku wszystkich typów kontenerów, nadwozi wymiennych i naczep, 6 wozów do przeładunku wszystkich typów kontenerów, nadwozi wymiennych i naczep, 7 ci gników siodłowych, 97 naczep do przewozu kontenerów i nadwozi wymiennych. Z danych przedstawionych na rysunku 3 wynika, e roczne obroty kontenerów wykazywały do systematyczny wzrost w latach , natomiast w roku 2008 wyst pił spadek, zarówno przewozów wschodnich, jak i przewozów ogółem. Udział przewozów wschodnich w przewozach ogółem w roku 2002 wynosił 2,07%, w roku 2003 wzrósł o 0,39% i wynosił 2,46%, natomiast w latach ich udział był zdecydowanie wy szy i wynosił odpowiednio 67,02%, 71,41%, 75,42%. Systematycznie zwi kszała si równie liczba kontenerów obsługiwana w portach polskich. Najwi kszym portem jest Gdynia, gdzie liczba obrotów kontenerami w latach wynosiła od do Drugim co do wielko ci jest port w Gda sku, gdzie firma Spedcont wykonała obrót kontenerami w badanym okresie od do Jak wida wzrost ten wynosił W winouj ciu w latach liczba wzrosła z do 56428, w roku 2008 spadła do Tak du y spadek spowodowany jest przerzuceniem wi kszo ci ładunków do portu w Gda sku.

7 30 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, przewozy wschodnie przewozy ogółem Obroty [TEU] Rys. 3. Obroty kontenerów [TEU] w Spedcont w latach ródło: Opracowano na podstawie danych Spedcont. 5. Posumowanie Przedstawiony w artykule rozwój technologii zunifikowanej stanowi wa ny kierunek przewozów intermodalnych. Dobór oraz odpowiednie wykorzystanie dost pnych gał zi transportu traktowane s priorytetowo w polityce transportowej krajów Unii Europejskiej, co jest zgodne z zało eniami trwałego i zrównowa onego rozwoju gospodarki. Z roku na rok obroty kontenerów systematycznie wzrastaj, co potwierdzaj wyniki działalno ci firmy Spedcont. Stan infrastruktury liniowej i punktowej stanowi istotny wyznacznik zdolno ci transportowej kontenerowców.

8 Anita Fajczak-Kowalska, Urszula Motowidlak Infrastruktura logistyczna na przykładzie firmy transportowo-spedycyjnej 31 Bibliografia [1] Fico K., Zarys mikrologistyki, BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa [2] Gołembska E., Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa Pozna [3] Transport wyniki działalno ci w roku 2005 i lata nast pne, GUS, Warszawa 2006 i lata nastepne. [4] ak J., Transport, [w:] red. D. Kisperska-Moro, S. Krzy aniak, Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Pozna [5] [6] LOGISTIC INFRASTRUCTURE ON THE CASE OF A TRANSPORT-SHIPPING COMPANY Summary The article presents the importance of combined transport. The development of intermodal transport system in Poland was shown but the special attention was paid the container technology. In the article also the essential elements of linear and point infrastructure of Spedcount company were described. Keywords: logistic infrastructure, intermodal transport, container transport Anita Fajczak-Kowalska Instytut Informatyki Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechnika Łódzka ul. Wólcza ska 215, Łód Urszula Motowidlak Zakład Logistyki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki ul. Rewolucji 1905 r. 41, Łód

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta» od 2000 roku specjalizacja w zakresie systemów w kodów

Bardziej szczegółowo

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego Urząd Transportu Kolejowego Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego dr Jakub Majewski Wiceprezes ds. Regulacji Rynku Kolejowego Warszawa, 27 listopada 2013 r. Agenda Wielkość i dynamika przewozów

Bardziej szczegółowo

AS: Kontenery, strona 1 z 6

AS: Kontenery, strona 1 z 6 GENEZA PRZEWOZÓW KONTENEROWYCH Początki konteneryzowania ładunków w transporcie miały miejsce w USA i przypadły na lata, kiedy wąskim gardłem przewozów międzynarodowych stały się punkty przeładunkowe.

Bardziej szczegółowo

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics:

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: - transport drogowy kontenerowy - transport drogowy plandekowy (FTL / LTL) - transport intermodalny - logistyka (w tym: kontraktowa i magazynowa) - spedycja

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy zasięg, polski kapitał

Międzynarodowy zasięg, polski kapitał Międzynarodowy zasięg, polski kapitał Uni-logistics Sp. z o.o.: Firma działająca na rynku międzynarodowym od 2007 roku Nasze oddziały znajdują się w: Gdyni, Warszawie, Wrocławiu, Tychach, Rotterdamie Własna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści V Spis treści Od Wydawcy...XI Wprowadzenie...XIII 1. Przewóz artykułów żywnościowych... 1 Wprowadzenie...1 1.1. Systemy bezpieczeństwa zdrowotnego...2 1.1.1. Ustawa o bezpieczeństwie żywności...2 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE KAZIMIERZ PERECHUDA Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu ZBIGNIEW TELEC Zakład Organizacji i Zarz dzania Akademia Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy zasięg, polski kapitał

Międzynarodowy zasięg, polski kapitał Międzynarodowy zasięg, polski kapitał Uni-logistics Sp. z o.o.: Firma działająca na rynku międzynarodowym od 2007 roku Nasze oddziały znajdują się w: Gdyni, Warszawie, Wrocławiu, Tychach, Rotterdamie Własna

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT INTERMODALNY SZYNOWO - DROGOWY

TRANSPORT INTERMODALNY SZYNOWO - DROGOWY TRANSPORT INTERMODALNY SZYNOWO - DROGOWY Andrzej GAZDA 1. WSTĘP Transport drogowy oddziałuje w negatywny sposób na środowisko naturalne człowieka. Powoduje nie tylko degradację środowiska, ale także przyczynia

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNO INWESTOWANIA W METODY ZARZ DZANIA WIEDZ W AGROBIZNESIE

ATRAKCYJNO INWESTOWANIA W METODY ZARZ DZANIA WIEDZ W AGROBIZNESIE ATRAKCYJNO INWESTOWANIA W METODY ZARZ DZANIA WIEDZ W AGROBIZNESIE ROBERT RUSIELIK Katedra Zarz dzania Przedsi biorstwami Akademia Rolnicza w Szczecinie Streszczenie W artykule została poruszona problematyka

Bardziej szczegółowo

Procedura dot. ustalenia wska nika rezultatu

Procedura dot. ustalenia wska nika rezultatu O Priorytetowa I Natura i kultura Cel szczegółowy 1 Wyja nienia szczegółowego celu 1 Wzrost atrakcyjno ci wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego (OP I, PI 6.c) ) Programu Współpracy ustalono nast

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZ DU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W S KOCINIE IM. WŁODZIMIERZA POTOCKIEGO

REGULAMIN SAMORZ DU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W S KOCINIE IM. WŁODZIMIERZA POTOCKIEGO REGULAMIN SAMORZ DU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W S KOCINIE IM. WŁODZIMIERZA POTOCKIEGO PODSTAWA PRAWNA 1. Uchwała o systemie o wiaty z dn. 7.09.1991 z pó niejszymi zmianami. 2. Statut Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie funduszy por czeniowych na poziomie krajowym i poziomie regionalnym. Ocena wsparcia funduszy por czeniowych ze rodków UE.

Funkcjonowanie funduszy por czeniowych na poziomie krajowym i poziomie regionalnym. Ocena wsparcia funduszy por czeniowych ze rodków UE. unkcjonowanie funduszy por czeniowych na poziomie krajowym i poziomie regionalnym. Ocena wsparcia funduszy por czeniowych ze rodków UE. Jan zczucki, Krajowe towarzyszenie unduszy or czeniowych Aktualna

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego dr Artur J. Ko uch Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego UR w Krakowie Ka de zorganizowane dzia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

SPEDIMEX SP. Z O.O. EUROPARTNER W OBS UDZE LOGISTYCZNO SPEDYCYJNEJ

SPEDIMEX SP. Z O.O. EUROPARTNER W OBS UDZE LOGISTYCZNO SPEDYCYJNEJ SPEDIMEX SP. Z O.O. EUROPARTNER W OBS UDZE LOGISTYCZNO SPEDYCYJNEJ Spedimex Sp.z o.o. Rok za o enia: 1993r. Otwarcie pierwszego Terminalu Tekstylnego: 1999r. Otwarcie drugiego Terminalu Tekstynego: 2005r.

Bardziej szczegółowo

BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie

BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie Krzysztof Szymborski, CEO Katowice, maj 2012 Agenda BCT Grupa ICTSI Transport intermodalny w BCT BCT a pogłębienie

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Wolsztyn poło one jest w południowo - zachodniej cz ci województwa wielkopolskiego, a blisko granicy zachodniej znacznie ułatwia

Miasto i Gmina Wolsztyn poło one jest w południowo - zachodniej cz ci województwa wielkopolskiego, a blisko granicy zachodniej znacznie ułatwia Miasto i Gmina Wolsztyn poło one jest w południowo - zachodniej cz ci województwa wielkopolskiego, a blisko granicy zachodniej znacznie ułatwia kontakt z cał Europ. Gmin zamieszkuje około 30,0 tys. mieszka

Bardziej szczegółowo

Potencjał rozwoju dla CTL na rynku intermodalnym Dotychczasowe doświadczenie CTL. Przyszła rola CTL na rynku przewozów w intermodalnych

Potencjał rozwoju dla CTL na rynku intermodalnym Dotychczasowe doświadczenie CTL. Przyszła rola CTL na rynku przewozów w intermodalnych Strategia dla transportu intermodalnego w grupie CTL Konferencja prasowa, Warszawa 28.01.2010 Cele strategiczne dla przewozów w intermodalnych Potencjał rozwoju dla CTL na rynku intermodalnym Dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ

TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ Dawid Bławat *, Krzysztof Kalkowski ** 1. Wprowadzenie Aspekty bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz rosnące zatłoczenie dróg kołowych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl Page 1 of 5 http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=187619&rok=20... Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Rynek kolejowych przewozów intermodalnych potencjał vs. bariery rozwoju. Gdańsk, 18 kwietnia 2013 r.

Rynek kolejowych przewozów intermodalnych potencjał vs. bariery rozwoju. Gdańsk, 18 kwietnia 2013 r. Rynek kolejowych przewozów intermodalnych potencjał vs. bariery rozwoju Gdańsk, 18 kwietnia 2013 r. Agenda: 1. Intermodalne przewozy kolejowy w Polsce i w Europie - statystyka 2. Charakterystyka rynku

Bardziej szczegółowo

woj. małopolskie www.karpiel.info.pl email: biuro@karpiel.info.pl karpiel@karpiel.info.pl

woj. małopolskie www.karpiel.info.pl email: biuro@karpiel.info.pl karpiel@karpiel.info.pl Siedziba: Kąty 146 32-862 Porąbka Iwkowska woj. małopolskie Karpiel sp. z o.o. BRZESKI TERMINAL KONTENEROWY MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT KONTENEROWY tel. fax: + 48 14 684 50 50 + 48 14 684 50 30 + 48 14 684

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r.

Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r. Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r. Plan referatu Rozwój gospodarki. Główne problemy logistyki. Wielkość krajowego rynku usług logistycznych. Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju rynku transportu kombinowanego/intermodalnego w Polsce (w latach 1993-2009) 1

Uwarunkowania rozwoju rynku transportu kombinowanego/intermodalnego w Polsce (w latach 1993-2009) 1 prof. zw. dr hab. Leszek Mindur Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Uwarunkowania rozwoju rynku transportu kombinowanego/intermodalnego w Polsce (w latach 1993-2009) 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT INTERMODALNY

TRANSPORT INTERMODALNY TRANSPORT INTERMODALNY PŁASZCZYZNY INTEGRACJI TRANSPORTU INTERMODALNEGO Jest to przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jedną gałąź transportu. Najważniejszą regułą jest wykorzystanie tylko jednej jednostki

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r.

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r. KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarz dczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT INTERMODALNY W ASPEKCIE REALIZACJI MODELU SYSTEMU LOGISTYCZNEGO POLSKI

TRANSPORT INTERMODALNY W ASPEKCIE REALIZACJI MODELU SYSTEMU LOGISTYCZNEGO POLSKI PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 76 Transport 2010 Tomasz Nowakowski, Stanis aw Kwa niowski, Mateusz Zaj c Politechnika Wroc awska, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn TRANSPORT INTERMODALNY

Bardziej szczegółowo

LATIS LOGISTICS - WITAMY!

LATIS LOGISTICS - WITAMY! LATIS LOGISTICS - WITAMY! Jesteśmy firmą oferującą kompleksowe rozwiązania logistyczne w transporcie ładunków. Realizujemy przewóz towarów od drzwi do drzwi w oparciu o transport morski, lotniczy, drogowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestycyjne przedsi biorstw w czasie spowolnienia gospodarczego

Strategie inwestycyjne przedsi biorstw w czasie spowolnienia gospodarczego Strategie inwestycyjne przedsi biorstw w czasie spowolnienia gospodarczego Prezentacja wyników bada PKPP Lewiatan maja 200 r. Metodologia badania Cel badania Weryfikacja realnego wp ywu os abienia gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020)

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) Wersja I 26 lipca 2013 r. 1 z 220 VII.13 Dzia anie Tworzenie grup producentów Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury Warszawa, 28.05.2008r..

Ministerstwo Infrastruktury Warszawa, 28.05.2008r.. Ministerstwo Infrastruktury Projekty rozporządze dzeń Ministra Infrastruktury dotyczące ce udzielania pomocy publicznej na rozwój portów lotniczych, transportu intermodalnego oraz inteligentnych systemów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PI KNA WIE 2011

REGULAMIN KONKURSU PI KNA WIE 2011 REGULAMIN KONKURSU PI KNA WIE 2011 1. Organizacja konkursu: Konkurs Pi kna Wie 2011, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wie i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród poło onych w granicach

Bardziej szczegółowo

ELMIR Sp. J., Hutnicza Street 6/809, Poland 81 212 Gdynia; e-mail: elmir@elmir.eu www.elmir.eu. Elmir Lista usług

ELMIR Sp. J., Hutnicza Street 6/809, Poland 81 212 Gdynia; e-mail: elmir@elmir.eu www.elmir.eu. Elmir Lista usług Lista usług Elmir Lista usług TRANSPORT LĄDOWY Zdolnośd przewozu to nasz biznes, transport drogowy to nasza siła. Nasze możliwości transportowo logistyczne pokrywają całą Europę z Polski po Hiszpanię,

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania Zespó Instrumentów Inwestycyjnych Zespó Instrumentów Doradczych Dzia ania 2.3 i 2.1 Warszawa, dnia 7 wrze nia 2005r. Statystyka na dzie 31.08.2005r. Ilo onych

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju przewozów kolejowych

Warunki rozwoju przewozów kolejowych Warunki rozwoju przewozów kolejowych Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa, kwiecień 2012 r. Kilka wielkości Przewozy towarowe koleją ponad

Bardziej szczegółowo

Uzupełnieniem naszej oferty jest spedycja międzynarodowa, wykonywana w oparciu o bazę sprawdzonych podwykonawców. Oddziały zagraniczne i usługi celne

Uzupełnieniem naszej oferty jest spedycja międzynarodowa, wykonywana w oparciu o bazę sprawdzonych podwykonawców. Oddziały zagraniczne i usługi celne ZET Transport jest rodzinną firmą transportową obecną na europejskich rynkach od 1993 roku. Świadczymy usługi w zakresie transportu międzynarodowego i krajowego, jak również usługi celne oraz usługi dodatkowe.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji szkole realizowanych w ramach projektu pn. Specjalistyczne i mened erskie szkolenia IT dla firm Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie i kooperuj cych 1 Podmiot odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Polska woj. opolskie powiat nyski

Polska woj. opolskie powiat nyski Nysa'2014 150000 148000 146000 144000 142000 140000 138000 136000 147441 146853 146330 145512 145017 144284 143852 142799 142119 141586 140628 XII 2003 XII 2004 XII 2005 XII 2006 XII 2007 XII 2008 XII

Bardziej szczegółowo

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Robert Kietli ski Specjalista ds. Transportu Biuro JASPERS w Warszawie Realizacja projektów

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Dziennik Ustaw Nr 238 16199 Poz. 1581 1581 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Na podstawie art. 70 ust. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG Realokacja rodków w ramach 4. osi priorytetowej PO IG dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO

Bardziej szczegółowo

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Ekonomiczne perspektywy rozwoju Czechy i Niemcy od lat należą do strategicznych partnerów gospodarczych Polski. Na te kraje przypada

Bardziej szczegółowo

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO SPEDYCJA:

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO SPEDYCJA: System ANTEEO SPEDYCJA wspomaga organizację różnego rodzaju przewozów zarówno w spedycji drogowej, lotniczej oraz w morskiej. Umożliwia dokładne odwzorowanie procesów logistycznych zachodzących w danej

Bardziej szczegółowo

Znaczenie projektów w kluczowych

Znaczenie projektów w kluczowych Znaczenie projektów w kluczowych 7 op PO Innowacyjna Gospodarka Budowa i rozwój j spo ecze ecze stwa informacyjnego dla ma ej i redniej przedsi biorczo biorczo cici Agnieszka Suska-Bu awa Departament Informatyzacji

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. ratyfikacji Umowy mi dzy Rzecz pospolit Polsk a Baliwatem Guernsey w sprawie

U S T AWA. z dnia. ratyfikacji Umowy mi dzy Rzecz pospolit Polsk a Baliwatem Guernsey w sprawie U S T AWA Projekt z dnia o ratyfikacji Umowy mi dzy Rzecz pospolit Polsk a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 grudnia 2008 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 grudnia 2008 r. AKTY ZMIENIAJĄCE do: Zakres i forma projektu Dz.U.2008.228.1513 str. 1 Dz.U.2008.201.1239 str. 6 Dz.U.2008.228.1513 ROZPORZ DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 grudnia 2008 r. wg stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

FRACHT 2014 Gdańsk, 8-9 kwietnia 2014 r. Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, 00-928 Warszawa

FRACHT 2014 Gdańsk, 8-9 kwietnia 2014 r. Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, 00-928 Warszawa FRACHT 2014 Gdańsk, 8-9 kwietnia 2014 r. JAKIE inicjatywy na rzecz transportu intermodalnego? JAKI koszt dla przewoźnika? ZA ILE? Za jaką stawkę? JAKI czas przejazdu? JAK wyglądamy na tle Europy? Podstawowe?

Bardziej szczegółowo

Gdański Terminal Kontenerowy SA. Powstał w 1998 roku

Gdański Terminal Kontenerowy SA. Powstał w 1998 roku Gdański Terminal Kontenerowy SA Powstał w 1998 roku Nasza dewiza: GTK to Gdański Terminal Kontenerowy Roczna zdolność przeładunkowa 80 000 TEU Obsługa statków do 3 000 TEU 95 gniazd dla kontenerów chłodniczych

Bardziej szczegółowo

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. UWAGI ANALITYCZNE Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. spisano 76,4 tys. gospodarstw domowych z u ytkownikiem

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU PRZEDSI BIORSTW SEKTORA ROLNO-PRODUKCYJNEGO W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIA INTERNETU

DIAGNOZA STANU PRZEDSI BIORSTW SEKTORA ROLNO-PRODUKCYJNEGO W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIA INTERNETU DIAGNOZA STANU PRZEDSI BIORSTW SEKTORA ROLNO-PRODUKCYJNEGO W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIA INTERNETU MAŁGORZATA ZAJDEL, MAŁGORZATA MICHALCEWICZ, CEZARY GRAUL Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Praca niezarobkowa poza gospodarstwem domowym w Polsce

Praca niezarobkowa poza gospodarstwem domowym w Polsce Praca niezarobkowa poza gospodarstwem domowym w Polsce Wst pne wyniki pierwszego badania pracy wolontariackiej przeprowadzonego przez G ówny Urz d Statystyczny B d wolontariuszem! Zmieniaj siebie i wiat!

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik eksploatacji portów i terminali Symbol cyfrowy zawodu: 342[03] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 342[03]-01-132 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 dr Elżbieta Marszałek Wiceprezes Ligii Morskiej i Rzecznej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydz. Ekonomiczny w Szczecinie GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 Artykuł oparty jest o materiały statystyczne, opracowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o systemie o wiaty z dnia 7 wrze nia 1991r. 2. Rozporz dzenie Rady Ministrów dnia 14

Bardziej szczegółowo

janusz@piechocinski.pl

janusz@piechocinski.pl Transport kombinowany jako przyszłość rozwoju przewozów w towarowych Janusz Piechociński Kwiecień 2007 1 Przewozy intermodalne to: przewozy towarów w jednej i tej samej jednostce ładunkowej lub pojeździe,

Bardziej szczegółowo

POLSKI FADN SYSTEM ZBIERANIA I WYKORZYSTYWANIA DANYCH RACHUNKOWYCH Z GOSPODARSTW ROLNYCH

POLSKI FADN SYSTEM ZBIERANIA I WYKORZYSTYWANIA DANYCH RACHUNKOWYCH Z GOSPODARSTW ROLNYCH POLSKI FADN SYSTEM ZBIERANIA I WYKORZYSTYWANIA DANYCH RACHUNKOWYCH Z GOSPODARSTW ROLNYCH Czym jest FADN FADN - to europejski system zbierania i wykorzystania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych,

Bardziej szczegółowo

POKŁADOWY SYSTEM DECYZYJNY WSPOMAGAJ CY PROCES

POKŁADOWY SYSTEM DECYZYJNY WSPOMAGAJ CY PROCES POKŁADOWY SYSTEM DECYZYJNY WSPOMAGAJ CY PROCES EKSPLOATACJI RODKÓW TRANSPORTU JAROSŁAW DECZY SKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie Firmy transportowe nie prowadz celowego

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa grupa firm transportowo logistycznych

Międzynarodowa grupa firm transportowo logistycznych Międzynarodowa grupa firm transportowo logistycznych Biura grupy AsstrA Niemcy Magdeburg Włochy Bergamo Litwa Wilno Szwajcaria Firma została załoŝona w 1993 r. w Zurychu. Chiny Shenzhen Polska Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI: Wprowadzenie. Podstawa prawna. Wst p. Cele i działania programu

SPIS TRE CI: Wprowadzenie. Podstawa prawna. Wst p. Cele i działania programu Bogdan Wankiewicz - Wicestarosta Wałecki Wanda Grochowska-Skonieczna - Kierownik PUP Marek Pawłowski - Radny Rady Powiatu Bogdan Białas - Przedsi biorca Jan Krzyszto - Radny Rady Powiatu Maciej Zar ba

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. Kozubek

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. Kozubek KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1077 Transport w systemach logistycznych Transport in logistic

Bardziej szczegółowo

Poprawa jako ci us ug oraz polityk zwi zanych z rejestracj dzia alno ci gospodarczej i funkcjonowaniem przedsi biorstw;

Poprawa jako ci us ug oraz polityk zwi zanych z rejestracj dzia alno ci gospodarczej i funkcjonowaniem przedsi biorstw; MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Departament Wspó pracy z Jednostkami Samorz du Terytorialnego Instytucja Po rednicz ca II stopnia dla Dzia ania 5.2 Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejk z kodem dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Czas pracy 10 minut Instrukcja dla zdaj cego 1. Prosz sprawdzi, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron. Ewentualny brak nale

Bardziej szczegółowo

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH US UGI PODSTAWOWE Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60. obowi zuje od 05.03.2007 r. www.netia.pl SPIS TRE CI OP ATY AKTYWACYJNE (JEDNORAZOWE)... 3 2. OP ATY ABONAMENTOWE (MIESI

Bardziej szczegółowo

O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL

O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL Sieć SPLOT STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

WYDATKI GOSPODARSTW DOMOWYCH NA OCHRON ZDROWIA W POLSCE ZOFIA SKRZYPCZAK

WYDATKI GOSPODARSTW DOMOWYCH NA OCHRON ZDROWIA W POLSCE ZOFIA SKRZYPCZAK WYDATKI GOSPODARSTW DOMOWYCH NA OCHRON ZDROWIA W POLSCE ZOFIA SKRZYPCZAK Streszczenie Celem opracowania jest przedstawienie skali oraz dynamiki zmian wydatków na ochron zdrowia polskich gospodarstw domowych

Bardziej szczegółowo

G ÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO Wydzia Nauk Ekonomicznych

G ÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO Wydzia Nauk Ekonomicznych SZKO A G ÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO Wydzia Nauk Ekonomicznych Warszawskie Dni Logistyki ROLA I ZNACZENIE PORTÓW MORSKICH 1 Tomasz Rokicki, dr in. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsi biorstw Szko

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZ DZANIA ŁA CUCHAMI DOSTAW

SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZ DZANIA ŁA CUCHAMI DOSTAW SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZ DZANIA ŁA CUCHAMI DOSTAW ANNA WALLIS BEATA ZALESKA Politechnika Koszali ska Streszczenie Obecnie w dobie powszechnej informatyzacji wszystkie dziedziny działalno ci przedsi biorstwa

Bardziej szczegółowo

Drying Kiln Futura presentation

Drying Kiln Futura presentation Maszyny susz cej Futura ca ym wiecie Rozwi zania za a w 26. Futura, mi dzynarodowe nagrody za nowatorskie konstrukcje Futura to uniwersalna maszyna do suszenia drewna i innych naturalnych materia ow. Jednoczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZ DU MIASTA SZCZECIN

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZ DU MIASTA SZCZECIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 314/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lipca 2013 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZ DU MIASTA SZCZECIN Id: EF19B3A0-4229-4B91-8B25-9DADC02E93A0. Podpisany

Bardziej szczegółowo

UTRZYMANIE RODKÓW TRANSPORTU W PRZEDSI BIORSTWIE TRANSPORTOWYM

UTRZYMANIE RODKÓW TRANSPORTU W PRZEDSI BIORSTWIE TRANSPORTOWYM UTRZYMANIE RODKÓW TRANSPORTU W PRZEDSI BIORSTWIE TRANSPORTOWYM EWA KULI, BOGDAN ÓŁTOWSKI, JOANNA WILCZARSKA Streszczenie Wi kszo aktualnie stosowanych pojazdów ci arowych w przedsi biorstwach transportowych

Bardziej szczegółowo

LogForum TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE. Leszek Mindur 1) Jerzy Wronka 2) ISSN 1734-459X 2007 Vol. 3 Issue 2 No 3 WPROWADZENIE

LogForum TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE. Leszek Mindur 1) Jerzy Wronka 2) ISSN 1734-459X 2007 Vol. 3 Issue 2 No 3 WPROWADZENIE LogForum > Elektroniczne czasopismo naukowe z dziedziny logistyki < http://www.logforum.net ISSN 1734-459X 2007 Vol. 3 Issue 2 No 3 TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE Leszek Mindur 1) Jerzy Wronka 2) 1) Wyższa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2007 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2007 r. projekt z dnia 10.12.2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegó owych wymaga w zakresie jako ci handlowej wyrobów kakaowych i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDA Y NIERUCHOMO CI BIUROWEJ ORAZ PRAWA WŁASNO CI LOKALI. Bielsko- Biała, ul. Partyzantów 25 i 27

INFORMACJA O SPRZEDA Y NIERUCHOMO CI BIUROWEJ ORAZ PRAWA WŁASNO CI LOKALI. Bielsko- Biała, ul. Partyzantów 25 i 27 INFORMACJA O SPRZEDA Y NIERUCHOMO CI BIUROWEJ ORAZ PRAWA WŁASNO CI LOKALI Bielsko- Biała, ul. Partyzantów 25 i 27 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarz dzania Nieruchomo ciami ul. Ofiar

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/76/11 Rady Miasta Gda ska z dnia 17 lutego 2011 roku. uchwala si, co nast puje:

Uchwała Nr VII/76/11 Rady Miasta Gda ska z dnia 17 lutego 2011 roku. uchwala si, co nast puje: Uchwała Nr VII/76/11 Rady Miasta Gda ska z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie powołania miejskiej instytucji kultury pod nazw Gda sk 2016 oraz nadania statutu stanowi cego zał cznik do niniejszej Uchwały

Bardziej szczegółowo

PRZEDSI BIORCZO W ZPORR

PRZEDSI BIORCZO W ZPORR PRZEDSI BIORCZO W ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 PRZEDSIEBIORCZO W ZPORR Zgodnie ze Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR) promocja

Bardziej szczegółowo

Twój niezawodny operator logistyczny

Twój niezawodny operator logistyczny Twój niezawodny operator logistyczny K im jesteśmy? Firma Omida Logistics oferuje sprawdzone rozwiązania z zakresu logistyki oraz spedycji krajowej i międzynarodowej. Nasza centrala mieści się w Sopocie.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO EKONOMICZNE I MATEMATYCZNE ASPEKTY KALKULOWANIA STOPY DYSKONTOWEJ

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO EKONOMICZNE I MATEMATYCZNE ASPEKTY KALKULOWANIA STOPY DYSKONTOWEJ ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 394 PRACE KATERY EKONOMETRII I STATYSTYKI NR 15 2004 SEBASTIAN KOKOT Uniwersytet Szczeci ski EKONOMICZNE I MATEMATYCZNE ASPEKTY KALKULOWANIA STOPY YSKONTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Organizacja i prowadzenie szkolenia Animator sportu i rekreacji

Organizacja i prowadzenie szkolenia Animator sportu i rekreacji Nr sprawy: DRP/5/WSE/2015 Tłuszcz, dnia 03.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁO ENIA PROPOZYCJI CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówie Publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH

ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH Aktywno ci Przeci tni mened erowie Mened erowie odnosz cy sukcesy Mened erowie efektywni Tradycyjne zarz dzanie 32% 13% 19% Komunikowanie si 29% 28% 44% Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

nowa przestrzeń logistyczna Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans Sp. z o.o.

nowa przestrzeń logistyczna Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans Sp. z o.o. nowa przestrzeń logistyczna Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans Sp. z o.o. maj 2008 Wybierz dział nasza oferta spedycja kolejowa, samochodowa i morska przewozy intermodalne magazyny przewozy ciężkie

Bardziej szczegółowo

T-03 r. Dzia³ 1. Samochody osobowe (sztuki) Dzia³ 2. Autobusy i trolejbusy

T-03 r. Dzia³ 1. Samochody osobowe (sztuki) Dzia³ 2. Autobusy i trolejbusy G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON T-03 r Sprawozdanie o zarejestrowanych pojazdach samochodowych, ci¹gnikach

Bardziej szczegółowo

pyt.2 W ilu warstwach mo na uk ada palety z beczkami w magazynie (wielko i ci ar jak wy ej ) tzw. stos.

pyt.2 W ilu warstwach mo na uk ada palety z beczkami w magazynie (wielko i ci ar jak wy ej ) tzw. stos. Pytanie: pyt. 1 W ilu warstwach mo na sk adowa i przewozi beczki typ KEG z piwem na palecie wózkiem wid owym paletowym z nap dem silnikowym? ( beczki 30 litrowe - waga 35 kg i 50 litrowe waga 51 kg) -

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

PKP CARGO Logistics informacje o Grupie

PKP CARGO Logistics informacje o Grupie PKP CARGO Logistics informacje o Grupie Grupa PKP CARGO Logistics ( Grupa, Grupa PKP CARGO ) jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce i drugim największym w Unii Europejskiej. Ponadto

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych

Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych Tomasz Smolarek GEFCO Polska Spedytor WPŁYW OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH NA KOSZT USŁUG SPEDYCYJNYCH DOBNICOWYCH KRAJOWYCH mgr Tomasz Smolarek Menedżer

Bardziej szczegółowo

Wst p. Podstawa prawna: MIEJSCE REALIZACJI: ADRESACI PROGRAMU: KOORDYNATOR PROGRAMU: PARTNERZY:

Wst p. Podstawa prawna: MIEJSCE REALIZACJI: ADRESACI PROGRAMU: KOORDYNATOR PROGRAMU: PARTNERZY: Wst p Powiat O wi cimski poprzez Program współpracy z organizacjami pozarz dowymi oraz innymi podmiotami prowadz cymi działalno po ytku publicznego, działa na rzecz jak najlepszego zaspokojenia zbiorowych

Bardziej szczegółowo

KREDYTY PREFERENCYJNE NA INWESTYCJE W RYBACTWIE RÓDL DOWYM. DANIEL ROMAN Gdynia, 08.10.2015

KREDYTY PREFERENCYJNE NA INWESTYCJE W RYBACTWIE RÓDL DOWYM. DANIEL ROMAN Gdynia, 08.10.2015 KREDYTY PREFERENCYJNE NA INWESTYCJE W RYBACTWIE RÓDL DOWYM DANIEL ROMAN Gdynia, 08.10.2015 Sytuacja w ostatnich latach: - szeroka oferta kredytów inwestycyjnych dla rolników i dzia ów specjalnych - brak

Bardziej szczegółowo

Morska energetyka wiatrowa w Polsce - korzy ci dla polskiej gospodarki i warunki wzrostu

Morska energetyka wiatrowa w Polsce - korzy ci dla polskiej gospodarki i warunki wzrostu Morska energetyka wiatrowa w Polsce - korzy ci dla polskiej gospodarki i warunki wzrostu Dagmara ygowska Vice - prezes Zarz du Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej Szczecin, 7 pa dziernika 2013

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o nadzorze makroostro no ciowym nad systemem finansowym i zarz dzaniu. kryzysowym w systemie finansowym.

U S T AWA. z dnia. o nadzorze makroostro no ciowym nad systemem finansowym i zarz dzaniu. kryzysowym w systemie finansowym. U S T AWA Projekt z dnia o nadzorze makroostro no ciowym nad systemem finansowym i zarz dzaniu 1), 2) kryzysowym w systemie finansowym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Nadzór makroostro no ciowy obejmuje

Bardziej szczegółowo

Problemy optymalizacyjne - zastosowania

Problemy optymalizacyjne - zastosowania Problemy optymalizacyjne - zastosowania www.qed.pl/ai/nai2003 PLAN WYKŁADU Zło ono obliczeniowa - przypomnienie Problemy NP-zupełne klika jest NP-trudna inne problemy NP-trudne Inne zadania optymalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Prezentacja DCT Gdańsk

Prezentacja DCT Gdańsk Prezentacja DCT Gdańsk 2 Profil Firmy Kluczowe informacje o działalności firmy Specyfikacja terminalu: Powierzchnia terminalu: 49 ha Długość nabrzeża: 650m Głębokość wody przy nabrzeżu do 16,5m 6 suwnic

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO ARTYKUŁU UWAGA: ZŁY ROEFS ZAMIESZCZONEGO NA BLOGU JEGUDIEL.PL (DATA AKTUALIZACJI MATERIAŁÓW: 31.05.2012)

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO ARTYKUŁU UWAGA: ZŁY ROEFS ZAMIESZCZONEGO NA BLOGU JEGUDIEL.PL (DATA AKTUALIZACJI MATERIAŁÓW: 31.05.2012) MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO ARTYKUŁU UWAGA: ZŁY ROEFS ZAMIESZCZONEGO NA BLOGU JEGUDIEL.PL (DATA AKTUALIZACJI MATERIAŁÓW: 31.05.2012) Poniżej znajdują się wydruki e-maili, na które powołujemy się ww. artykule.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. Zał czniki do rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2010 r. (poz...) Zał cznik nr 1 1. 1. Statut publicznego przedszkola,

Bardziej szczegółowo