INFRASTRUKTURA LOGISTYCZNA NA PRZYKŁADZIE FIRMY TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFRASTRUKTURA LOGISTYCZNA NA PRZYKŁADZIE FIRMY TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNEJ"

Transkrypt

1 INFRASTRUKTURA LOGISTYCZNA NA PRZYKŁADZIE FIRMY TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNEJ ANITA FAJCZAK-KOWALSKA Politechnika Łódzka URSZULA MOTOWIDLAK Uniwersytet Łódzki Streszczenie W artykule przedstawiono istot transportu kombinowanego. Zaprezentowano rozwój systemu przewozów intermodalnych w Polsce ze szczególnym zwróceniem uwagi na technologi kontenerow. Scharakteryzowano istotne elementy infrastruktury liniowej i punktowej firmy Spedcont. Słowa kluczowe: infrastruktura logistyczna, transport intermodalny, przewozy kontenerowe 1. Wprowadzenie Transport to jeden z elementów infrastruktury społeczno-gospodarczej, której nadrz dnym celem jest zapewnienie podstawowych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego. Wszelka działalno gospodarcza wymaga, bowiem odpowiedniego wyposa enia transportowego, a rozwój gospodarczy i aktywizacja ycia społecznego wymuszaj dalszy rozwój przedsi wzi infrastrukturalnych. Rozwój ten powinien obejmowa wszystkie elementy składowe infrastruktury, tj. zarówno siec transportow jak równie tabor transportowy. Poziom kapitałochłonno ci infrastruktury transportowej, wynikaj cy w du ym stopniu z rozwoju struktur liniowych i punktowych sieci transportowej, decyduje o sprawno ci i kosztach funkcjonowania infrastruktury. Wysok kapitałochłonno infrastruktury transportowej nale y rozpatrywa ł cznie ze zjawiskiem wywoływanych przez ni efektów zewn trznych, które s jednym z istotnych determinant warunków, mo liwo ci i wyników funkcjonowania innych podmiotów ycia społeczno-gospodarczego 1. Niski poziom rozwoju infrastruktury transportowej stanowi istotn barier rozwoju gospodarczego. Ilo ciowy i jako ciowy rozwój infrastruktury transportowej wpływa pozytywnie na wszelkie formy ycia gospodarczego i społecznego. W du ym stopniu oddziałuje tak e na zagospodarowanie przestrzenne regionów oraz krajów. 2. Istota transportu kombinowanego Transport obok magazynowania i czynno ci manipulacyjnych stanowi jedn z podstawowych działalno ci logistycznych. Stanowi on istotne ogniwo w dwóch spo ród trzech najwa niejszych przepływów logistycznych, zapewniaj c fizyczny przepływ towarów oraz przepływ informacyjny 2. St d te bezpo rednim przedmiotem zainteresowania logistyki jest transport towarowy ł cz cy w ła cuchu logistycznym poszczególne jego komponenty zaczynaj c od dostawców surowców 1 E. Gołembska, Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa-Pozna 2002, s J. ak, Transport, [w:] red. D. Kisperska-Moro, S. Krzy aniak, Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Pozna 2009, s. 140.

2 Anita Fajczak-Kowalska, Urszula Motowidlak Infrastruktura logistyczna na przykładzie firmy transportowo-spedycyjnej 25 i materiałów przez producentów wyrobów gotowych, hurtowników, detalistów a do ostatecznych konsumentów. Zmiany zachodz ce w globalnej gospodarce oraz nieustanne d enie do integracji ła cuchów dostaw maj istotny wpływ na rol i zadania poszczególnych gał zi transportu. W systemach dystrybucji i dostaw ko cowych, opartych na coraz wy szych rynkowych standardach poziomu logistycznej obsługi klienta, transport samochodowy odgrywa dominuj c rol w przewozie ładunków w całej Unii Europejskiej (UE). Równie w Polsce dominuj cym rodzajem transportu jest transport drogowy, którego rola w ostatnich lata wzrasta (rys. 1). Rys. 1. Struktura przewozu ładunków w Polsce w tonach (%) ródło: Opracowano na podstawie Transport wyniki działalno ci w roku 2005 i lata nast pne, GUS, Warszawa 2006 i lata nastepne. W Polsce dysproporcje mi dzy udziałem transportu drogowego i kolejowego w strukturze przewozów s mniejsze ni w Europie. Według kryterium zrealizowanej pracy przewozowej wyra onej w tonokilometrach (tkm) w 2007 roku w Polsce udział transportu drogowego w strukturze transportu ładunków wynosił 59% natomiast kolejowego 20%. W tym samym roku w UE wielko ci te kształtowały si na poziomie 44% dla transportu samochodowego i 10% dla przewozów kolejowych Technologia kontenerowa w Polsce Wa nym priorytetem w polityce transportowej UE jest równowa enie poszczególnych gał zi transportu, jak równie lepsze wykorzystanie ich potencjałów przewozowych. Zało enia te w du ym stopniu realizuje transport kombinowany 4, który stanowi alternatyw dla tradycyjnego transportu drogowego. W transporcie kombinowanym ładunki przewo one s od dostawcy do odbiorcy w ustalonych jednostkach (modułach) transportowych UTI (Intermodalna Jednostka Transportowa) obejmuj cych ci gniki siodłowe, wymienne i kontenery 5 standardu ISO. 3 J. ak, Transport op.cit., s Transport kombinowany (ł czony) definiuje si jako przemieszczanie ładunków w jednostkach ładunkowych (kontenerach, naczepach itp.) rodkami kilku gał zi transportu (kolej, samochodami itp.) z u yciem terminali przeładunkowych. 5 Zgodnie z definicj opracowan w roku 1968 przez Mi dzynarodow Organizacj Standaryzacyjn, kontener jest urz dzeniem transportowym o trwałym charakterze, którego konstrukcja gwarantuje wielokrotne u ycie, umo liwia przewóz jednym lub wieloma rodkami transportu bez konieczno ci przeładowywania ładunku, wyposa onym

3 26 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, 2010 Kluczow rol w systemach transportu kombinowanego odgrywaj terminale, które usprawniaj prace przeładunkowe. W tym sensie pełni one funkcje pogranicza dwóch lub wi cej systemów transportowych nale cych do ró nych gał zi transportu. Terminal poza czynno ciami przeładunkowymi, mo e by równie wa nym centrum logistycznym i o rodkiem dystrybucji towarów. Sprawne funkcjonowanie nowoczesnych, multimodalnych systemów transportowych w sposób zasadniczy warunkuje technologia informatyczna (IT Information Technology) i najnowsze systemy przesyłania danych (EDI Electronic Data Interchange), w tym wiatowa poczta elektroniczna ( 6 ). Podstaw informatycznego wsparcia systemów transportowych stanowi przede wszystkim cyfrowe systemy kodów i indeksów. Dotycz one przewo onych ładunków, materiałów i usług oraz jednostek ładunkowych, rodków transportowych, urz dze przeładunkowych, placów i miejsc składowych. Wa n rol odgrywa tak e cyfrowa komunikacja i ł czno oparta na poczcie elektronicznej i wiatowym systemie pozycjonowania obiektów (pojazdów, ładunków, terminali). Natomiast komputerowe procedury identyfikacji, rejestracji i przetwarzania strumieni informacyjnych o stanie sieci transportowej, poło eniu ró norodnych obiektów, zaj to ci portów i terminali, pozwalaj na optymalne sterowanie jednostkami ładunkowymi, rodkami transportowymi oraz prac terminali. Poj cie transportu kombinowanego w ostatnich latach ewoluuje. W literaturze przedmiotu mo na spotka si z poj ciem transportu intermodalnego 7 lub multimodalnego 8. Ze wzgl du na rodzaj technologii wykorzystywanych w realizacji wy ej wymienionych procesów transportowych mo emy wyodr bni technologie kontenerowe (zunifikowane), specjalizowane i uniwersalne 9. Ł cz c zalety poszczególnych gał zi transportu i jednocze nie ograniczaj c ich mankamenty transport kombinowany stanowi wa ny kierunek działa w polityce transportowej UE. Na pocz tku 2003 r. uruchomiła ona program o nazwie Marco Polo na lata z bud etem 100 mln euro dla 25 krajów członkowskich, którego głównym celem było wspieranie rozwoju tej formy transportu. W połowie lipca 2004 r. komisja zaproponowała utworzenie drugiego programu Marco Polo na lata z jeszcze wi kszym bud etem wynosz cym 740 mln euro i z rozszerzeniem ma kraje granicz ce z Uni, który wspiera ma przede wszystkim tzw. autostrady morskie 10. Stanowi to wa ne wyzwanie dla rozwoju polskiego transportu. Transport kombinowany jest bowiem wa nym elementem polityki transportowej pa stwa. Spowodowane jest to potrzeb ograniczania przewozów towarowych transportem drogowym ze wzgl du na zły stan infrastruktury drogowej, zatłoczenie i aspekty ochrony rodowiska. Spełnienie wymogów czasowych dostaw, szczególnie w transporcie kombinowanym jest uzale nione przede wszystkim od stanu infrastruktury liniowej i punktowej. Ze wzgl du na du e zaległo ci w tym zakresie, wysiłki koncentruj si na liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzysz cych obj tych Umow AGTC 11. Podejmowane s sukcesywnie działania dostosowuj ce parametry linii kolejowych na głównych kierunkach tranzytowych do standardów w udogodnienia ułatwiaj ce mocowanie, manipulowanie oraz przeładunek z jednego rodka transportu na drugi, skonstruowanym w sposób zapewniaj cy łatwy załadunek i rozładunek towarów. 6 K. Fico, Zarys mikrologistyki, BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa 2005, s Transport intermodalny to przewóz realizowany za pomoc, co najmniej dwóch gał zi transportu na podstawie jednej umowy o przewóz i przy wykorzystaniu jednej jednostki ładunkowej. 8 Poj cie przewozów multimodalnych definiuje si jako przewozy towarów przy u yciu, co najmniej dwóch ró nych gał zi transportu na podstawie umowy o przewóz multimodalny w czasie, którego towary mog zmienia jednostki ładunkowe. 9 J. ak, Transport op.cit., s Umowa europejska o wa nych mi dzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzysz cych.

4 Anita Fajczak-Kowalska, Urszula Motowidlak Infrastruktura logistyczna na przykładzie firmy transportowo-spedycyjnej 27 tej umowy. Istotnym problemem jest stan infrastruktury punktowej, czyli terminali transportu kombinowanego. W Umowie AGTC uj te zostało 13 terminali transportu kombinowanego, tj.: w Gda sku, Gdyni, Gliwicach, Krakowie, Łodzi, Małaszewiczach, Poznaniu, Pruszkowie, Sosnowcu, Szczecinie, winouj ciu, Warszawie i Wrocławiu, jako priorytetowych dla sprawno ci systemu transportu kombinowanego. W Polsce z roku na rok obserwujemy stopniowy rozwój systemu przewozów intermodalnych. W latach przewóz ładunków w formule intermodalnej w Polsce wzrósł o 90% w masie przewiezionych ładunków i o 120% w pracy przewozowej. Mimo tak wyra nej dynamiki zmian przewozy intermodalne w 2008 roku stanowiły w naszym kraju jednak ok. 2% kolejowych przewozów towarowych, podczas gdy w wi kszo ci krajów unijnych rednio 10 15%. Kontenery zdominowały dzi przewozy intermodalne, cho jako jednostek ładunkowych u ywa si w nim tak e naczep, nadwozi wymiennych, samochodów ci arowych i pojemników specjalistycznych. W Polsce w 2008 roku ich udział w przewozach intermodalnych wynosił ponad 97%. Obecnie na całym wiecie przeładowuje si ponad 500 mln TEU. Według prognoz do roku 2014 przewozy te osi gn wielko ponad 700 mln TEU 12. Wpływa na to przede wszystkim rozwój wiatowego handlu, a tak e prowadzona przez wiele krajów Unii Europejskiej promocja transportu intermodalnego. W latach zdolno transportowa kontenerowców w naszym kraju zwi kszyła si z 307 tys. do 706 tys. TEU (rys.2). Rys. 2. Przewozy kontenerów wielkich transportem kolejowym normalnotorowym w Polsce (tys. TEU) ródło: Opracowano na podstawie Transport wyniki działalno ci w roku 2005 i lata nast pne, GUS, Warszawa 2006 i lata nastepne. Do transportu kontenerów konieczne s odpowiednio przystosowane jednostki transportowe, umo liwiaj ce sprawny załadunek i wyładunek. W transporcie kolejowym funkcjonuj specjalne wagony kontenerowe i wagony platformy, wyposa one w odpowiedni liczb czopów do mocowania kontenera. Kontenery w Polsce transportowane s kolej zasadniczo w relacjach północ - południe (porty poło one w gł bi kraju terminale i bocznice) oraz zachód wschód, przede wszystkim w tranzycie. Do licz cych si firm zajmuj cych si tego rodzaju transportem nale y 12

5 28 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, 2010 mi dzy innymi spółka Spedcont. 4. Infrastruktura firmy transportowo-spedycyjnej Infrastruktura logistyczna prezentowanej firmy jest zwi zana z zakresem jej działalno ci. W głównej mierze jest to działalno przewozowo-organizatorska wykorzystuj ca rodki kolejowe i drogowe. Spółka jest wła cicielem sprz tu specjalistycznego, tj. około tysi ca kontenerów 20 ft (tara 1,8 2,5 t, ładowno do 21,8 t) i 40 ft ((ft-stopa, stopy (ang. foot, feet) miara długo ci, 1ft = 30,48cm), ci gniki siodłowe i kontenerowe, specjalistyczne wozy oraz suwnice odpowiednio przystosowane do przeładunków kontenerów. Spółka posiada ogólnopolsk sie własnych terminali kontenerowych w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Poznaniu oraz Sosnowcu. Sie ta jest poł czona z Agencjami Kontenerowymi w Gdyni, Gda sku i Szczecinie oraz z kontenerowym punktem granicznym w Małaszewiczach. Firma wiadczy usługi w kierunku wschodnim: Mongolia, Kazachstan, Rosja, Ukraina, Białoru, Uzbekistan, Turkmenistan, Tad ykistan, Kirgistan, Afganistan oraz republik nadbałtyckich, na południe Europy: Czechy, Słowacja, W gry, Rumunia i zachodnim: Hamburg, Bremerhaven. Firma Spedcont na rynku przewozów kombinowanych funkcjonuje jako operator terminalowy, operator przewozów i spedycja. Do zada firmy, jako operatora terminalowego, nale czynno ci terminalowe i odwozowe wyst puj ce jako elementy kompleksowej oferty spedycyjnej, na zlecenie armatorów morskich, organizatorów transportu lub spedytorów. W ramach funkcji operator przewozów firma organizuje transport w poł czeniu z usługami terminalowymi i dowozowymi, które s wykonywane na zlecenie spedytorów. Funkcja spedycyjna polega na prowadzeniu bezpo redniej akwizycji w ród klientów oraz na realizacji kompletnej usługi drzwi-drzwi w przewozach kombinowanych. Główna działalno Spedcontu opiera si na transporcie kontenerowym. Spółka dysponuje nast puj cymi rodzajami kontenerów: kontener uniwersalny ogólnego przeznaczenia (general purpose container), kontener z otwartym dachem (open top / hard top container), kontener o bokach otwartych (open sided container), kontener z otwartym dachem i bokiem (flat rack container), kontener platforma (platform container), kontener cysterna (tank container), kontener do ładunków masowych (bulk container), kontener do ładunków stałych luzem (dry bulk container), kontener z wentylacj (ventilated container), kontener chłodniczy (refrigerated container), kontener izotermiczny (insulated container), kontener ogrzewany (heated container), kontener termiczny (thermal container), kontener termiczny mechanicznie chłodzony (mechanically refrigerated container). W głównej mierze firma korzysta z kontenerów uniwersalnych, które przeznaczone s do przewozu wszystkich ładunków drobnicowych. Po dokonaniu czasowych lub prowizorycznych "modyfikacji" mog by równie wykorzystywane do transportu ładunków luzem, zarówno sypkich, jak i ciekłych. Ładunki sypkie przewozi si w jednym big begu ładowanym pneumatycznie i wypełniaj cym wn trze kontenera. Do wyładunku potrzebne jest urz dzenie pneumatyczne lub naczepa kontenerowa wywrotka. Pozostałe rodzaje kontenerów wykorzystywane s sporadycznie. Jak ju wcze niej wspomniano, firma posiada pi terminali l dowych. Terminal w Łodzi jest jednym z najwi kszych terminali w Polsce i w Europie. Mo liwo ci techniczne terminali kontenerowych zostały przedstawione w tabeli 1.

6 Anita Fajczak-Kowalska, Urszula Motowidlak Infrastruktura logistyczna na przykładzie firmy transportowo-spedycyjnej 29 Mo liwo ci przeładunkowe Ilo i długo torów kolejowych Powierzchnia terminalu (m 2 ) Obszar składowania (m 2 ) Mo liwo ci składowania (TEU) Rodzaj przeładowywanych UTI Tabela 1. Mo liwo ci techniczne terminali kontenerowych Spedcontu TERMINAL Łód Warszawa Kraków Pozna Sosnowiec 45 t 42 t 31 t 40 t 40 t 2 tory, 1400 mb 2 tory, 715 mb 2 tory, 600 mb 3 tory, 450 mb 3 tory, 690 mb warstwy warstwy warstwy warstwy warstwy ródło: Opracowano na podstawie danych Spedcont. Ł czne uzbrojenie terminali opiewa na 616 kontenerów 20 i 40 stopowych, 7 suwnic do przeładunku wszystkich typów kontenerów, nadwozi wymiennych i naczep, 6 wozów do przeładunku wszystkich typów kontenerów, nadwozi wymiennych i naczep, 7 ci gników siodłowych, 97 naczep do przewozu kontenerów i nadwozi wymiennych. Z danych przedstawionych na rysunku 3 wynika, e roczne obroty kontenerów wykazywały do systematyczny wzrost w latach , natomiast w roku 2008 wyst pił spadek, zarówno przewozów wschodnich, jak i przewozów ogółem. Udział przewozów wschodnich w przewozach ogółem w roku 2002 wynosił 2,07%, w roku 2003 wzrósł o 0,39% i wynosił 2,46%, natomiast w latach ich udział był zdecydowanie wy szy i wynosił odpowiednio 67,02%, 71,41%, 75,42%. Systematycznie zwi kszała si równie liczba kontenerów obsługiwana w portach polskich. Najwi kszym portem jest Gdynia, gdzie liczba obrotów kontenerami w latach wynosiła od do Drugim co do wielko ci jest port w Gda sku, gdzie firma Spedcont wykonała obrót kontenerami w badanym okresie od do Jak wida wzrost ten wynosił W winouj ciu w latach liczba wzrosła z do 56428, w roku 2008 spadła do Tak du y spadek spowodowany jest przerzuceniem wi kszo ci ładunków do portu w Gda sku.

7 30 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, przewozy wschodnie przewozy ogółem Obroty [TEU] Rys. 3. Obroty kontenerów [TEU] w Spedcont w latach ródło: Opracowano na podstawie danych Spedcont. 5. Posumowanie Przedstawiony w artykule rozwój technologii zunifikowanej stanowi wa ny kierunek przewozów intermodalnych. Dobór oraz odpowiednie wykorzystanie dost pnych gał zi transportu traktowane s priorytetowo w polityce transportowej krajów Unii Europejskiej, co jest zgodne z zało eniami trwałego i zrównowa onego rozwoju gospodarki. Z roku na rok obroty kontenerów systematycznie wzrastaj, co potwierdzaj wyniki działalno ci firmy Spedcont. Stan infrastruktury liniowej i punktowej stanowi istotny wyznacznik zdolno ci transportowej kontenerowców.

8 Anita Fajczak-Kowalska, Urszula Motowidlak Infrastruktura logistyczna na przykładzie firmy transportowo-spedycyjnej 31 Bibliografia [1] Fico K., Zarys mikrologistyki, BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa [2] Gołembska E., Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa Pozna [3] Transport wyniki działalno ci w roku 2005 i lata nast pne, GUS, Warszawa 2006 i lata nastepne. [4] ak J., Transport, [w:] red. D. Kisperska-Moro, S. Krzy aniak, Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Pozna [5] [6] LOGISTIC INFRASTRUCTURE ON THE CASE OF A TRANSPORT-SHIPPING COMPANY Summary The article presents the importance of combined transport. The development of intermodal transport system in Poland was shown but the special attention was paid the container technology. In the article also the essential elements of linear and point infrastructure of Spedcount company were described. Keywords: logistic infrastructure, intermodal transport, container transport Anita Fajczak-Kowalska Instytut Informatyki Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechnika Łódzka ul. Wólcza ska 215, Łód Urszula Motowidlak Zakład Logistyki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki ul. Rewolucji 1905 r. 41, Łód

Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect

Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect Tragi Intermodal 2017, Warsaw Ptak Expo Anna Różalska Kierownik Rozwoju Biznesu - PKP Cargo Connect www.pkp-cargo.eu Grupa PKP CARGO to wiodący

Bardziej szczegółowo

DB Schenker Rail Polska

DB Schenker Rail Polska DB Schenker Rail Polska Bariery rozwoju transportu kolejowego w Polsce DB Schenker Rail Polska Zbigniew Pucek Członek Zarządu ds. Bocznic i Kolei Przemysłowych Członek Zarządu ds. Sprzedaży, Sosnowiec,

Bardziej szczegółowo

DCT GDAŃSK BRAMA DLA EUROPY CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ WRZESIEŃ 2011

DCT GDAŃSK BRAMA DLA EUROPY CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ WRZESIEŃ 2011 DCT GDAŃSK BRAMA DLA EUROPY CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ WRZESIEŃ 2011 Konteneryzacja w Polsce Około 90% ładunków niemasowych na świecie jest przewoŝonych w kontenerach, trend ten będzie utrzymany: 1) Konteneryzacja

Bardziej szczegółowo

Egzamin dyplomowy. (TiL studia I stopnia)

Egzamin dyplomowy. (TiL studia I stopnia) Egzamin dyplomowy na kierunku TRANSPORT (TiL studia I stopnia) pytania od roku akademickiego 2012/2013 Blok I: 1. Przedstaw definicję i klasyfikację hydrotechnicznych budowli morskich 2. Przedstaw definicję

Bardziej szczegółowo

2.5. Potrzeby spedycyjne, dokumenty spedycyjne, mierniki działalności spedycyjnej

2.5. Potrzeby spedycyjne, dokumenty spedycyjne, mierniki działalności spedycyjnej Wstęp Rozdział 1. Geneza spedycji 1.1. Zarys historyczny działalności spedycyjnej 1.2. Rozwój spedycji i usług spedycyjnych w XIX i XX w. 1.3. Usługi spedycyjne w łańcuchu dostaw 1.4. Spedytor jako sprzedawca

Bardziej szczegółowo

TARYFA KOLEJOWA ważna od 1-go października 2015 r.

TARYFA KOLEJOWA ważna od 1-go października 2015 r. TARYFA KOLEJOWA Taryfa kolejowa jest integralną częścią oferty intermodalnej PCC Intermodal S.A., i jako taka nie może być stosowana samodzielnie, a jedynie w połączeniu z usługą dostawy do drzwi, regulowaną

Bardziej szczegółowo

GENEZA PRZEWOZÓW KONTENEROWYCH

GENEZA PRZEWOZÓW KONTENEROWYCH GENEZA PRZEWOZÓW KONTENEROWYCH Początki konteneryzowania ładunków w transporcie miały miejsce w USA i przypadły na lata, kiedy wąskim gardłem przewozów międzynarodowych stały się punkty przeładunkowe.

Bardziej szczegółowo

10. PROBLEMY ROZWOJU TRANSPORTU W ŚWIETLE UREGULOWAŃ PRAWNYCH WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 505 10.1. Ocena regulacji prawnych Wspólnot Europejskich 505

10. PROBLEMY ROZWOJU TRANSPORTU W ŚWIETLE UREGULOWAŃ PRAWNYCH WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 505 10.1. Ocena regulacji prawnych Wspólnot Europejskich 505 Spis treści WSTĘP 11 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII 17 1.1. Proces produkcyjny i jego elementy 17 1.2. Pojęcia technologii oraz procesu technologicznego 19 1.3. Rola czynników

Bardziej szczegółowo

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego Urząd Transportu Kolejowego Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego dr Jakub Majewski Wiceprezes ds. Regulacji Rynku Kolejowego Warszawa, 27 listopada 2013 r. Agenda Wielkość i dynamika przewozów

Bardziej szczegółowo

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta» od 2000 roku specjalizacja w zakresie systemów w kodów

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

TTI Sprawozdanie o terminalach transportu intermodalnego. za rok 2016

TTI Sprawozdanie o terminalach transportu intermodalnego. za rok 2016 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-2 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer indentyfikacyjny - REGON TTI Sprawozdanie o terminalach transportu intermodalnego za rok 20

Bardziej szczegółowo

V. Wymagania dla wsparcia projektu oraz nadzoru eksploatacyjnego... 6

V. Wymagania dla wsparcia projektu oraz nadzoru eksploatacyjnego... 6 ZAŁĄCZNIK NR 5 Postępowania nr EU/12/ZI/ZZ/2011o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie, wykonanie i wdrożenie SYSTEMU BOOKINGÓW DLA LINII ŻEGLUGOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

5.4. Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych

5.4. Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych 5.4. Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych Istota centrum logistycznego Sieć infrastruktury logistycznej umożliwia przemieszczanie

Bardziej szczegółowo

AS: Kontenery, strona 1 z 6

AS: Kontenery, strona 1 z 6 GENEZA PRZEWOZÓW KONTENEROWYCH Początki konteneryzowania ładunków w transporcie miały miejsce w USA i przypadły na lata, kiedy wąskim gardłem przewozów międzynarodowych stały się punkty przeładunkowe.

Bardziej szczegółowo

GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE

GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE GRUPA AWT, CZŁONEK GRUPY PKP CARGO JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH KOLEJOWYCH PRZEWOŹNIKÓW TOWAROWYCH

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku. 13 maja 2015 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku. 13 maja 2015 r. Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku 13 maja 2015 r. Kim jesteśmy? Zakres oferowanych usług Spedycja Całopojazdowa Krajowa i Międzynarodowa Przesyłki Częściowe Krajowe i Międzynarodowe Przesyłki Drobnicowe

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY. z dnia 16 grudnia 1976 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia kierowców w transporcie drogowym (76/914/EWG)

DYREKTYWA RADY. z dnia 16 grudnia 1976 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia kierowców w transporcie drogowym (76/914/EWG) DYREKTYWA RADY z dnia 16 grudnia 1976 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia kierowców w transporcie drogowym (76/914/EWG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgl dniaj c Traktat ustanawiaj cy Europejsk

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics:

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: - transport drogowy kontenerowy - transport drogowy plandekowy (FTL / LTL) - transport intermodalny - logistyka (w tym: kontraktowa i magazynowa) - spedycja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku.

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ INFORMACJI Warszawa, dnia 13 października 2007 r. INFORMACJA PRASOWA Minione dwa lata przyniosły przełom w informatyzacji polskiego

Bardziej szczegółowo

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics:

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: > transport drogowy kontenerowy > transport drogowy plandekowy (FTL / LTL) > transport intermodalny > logistyka (w tym: kontraktowa i magazynowa) > spedycja

Bardziej szczegółowo

Jerzy UCIŃSKI, Sławomir HALUSIAK Politechnika Łódzka, jerzy.ucinski@p.lodz.pl, slawomir.halusiak@p.lodz.pl

Jerzy UCIŃSKI, Sławomir HALUSIAK Politechnika Łódzka, jerzy.ucinski@p.lodz.pl, slawomir.halusiak@p.lodz.pl Politechnika Łódzka, jerzy.ucinski@p.lodz.pl, slawomir.halusiak@p.lodz.pl ORGANIZACJA ZAŁADUNKU POCIĄGU INTERMODALNEGO S : W pracy przedstawiono metodę optymalnego formowania składu pociągu intermodalnego

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. Gospodarka inwestycyjna STRONA

SPIS TRE CI. Gospodarka inwestycyjna STRONA FABRYKA MASZYN SPO YWCZYCH SPOMASZ PLESZEW S.A. PROCES: UTRZYMANIE RUCHU Gospodarka inwestycyjna K-1.00.00 Wydanie 4 Strona 2 Stron 7 SPIS TRE CI 1. Cel procedury... 2. Powi zania.... Zakres stosowania...

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści V Spis treści Od Wydawcy...XI Wprowadzenie...XIII 1. Przewóz artykułów żywnościowych... 1 Wprowadzenie...1 1.1. Systemy bezpieczeństwa zdrowotnego...2 1.1.1. Ustawa o bezpieczeństwie żywności...2 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki UE Wspólne polityki w sferze transportu

Wspólne Polityki UE Wspólne polityki w sferze transportu Wspólne Polityki UE Wspólne polityki w sferze transportu Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Cele polityki transportowej Ma spełniać potrzeby społeczeństwa Ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza

Bardziej szczegółowo

PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej

PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej GRUPA PKP CARGO PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej PKP CARGO jest trzecim co do wielkości kolejowym przewoźnikiem towarowym w UE Główni kolejowi przewoźnicy

Bardziej szczegółowo

Podstawy realizacji LEEAP oraz SEAP

Podstawy realizacji LEEAP oraz SEAP Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski Podstawy realizacji LEEAP

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r.

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r. OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r. o przyjęciu i wprowadzeniu do stosowania zmian w Regulaminie Przewozu Przesyłek Towarowych (RPT) PKP CARGO S.A. 1. Zarząd PKP CARGO S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Maciej Mindur Politechnika Lubelska Rozwój transportu kombinowanego (intermodalnego) w Polsce w latach

Maciej Mindur Politechnika Lubelska Rozwój transportu kombinowanego (intermodalnego) w Polsce w latach Maciej Mindur Politechnika Lubelska Rozwój transportu kombinowanego (intermodalnego) w Polsce w latach 1993-2015 Fot.: www.lkw-walter.pl/pl/klient/transport-intermodalny Transport intermodalny przewóz

Bardziej szczegółowo

Gdański Terminal Kontenerowy SA

Gdański Terminal Kontenerowy SA Gdański Terminal Kontenerowy SA Cennik usług świadczonych przez Gdański Terminal Kontenerowy SA Niniejszy cennik został wprowadzony w Ŝycie uchwałą Zarządu Gdańskiego Terminalu Kontenerowego SA z dnia

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu kombinowanego/intermodalnego w Europie w latach

Rozwój transportu kombinowanego/intermodalnego w Europie w latach Prof. dr hab. Leszek Mindur Międzynarodowa Wyższa Szkoła Transportu i Logistyki we Wrocławiu Rozwój transportu kombinowanego/intermodalnego w Europie w latach 1990-2015 1. Ogólna charakterystyka wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

parkingów P + R w rejonie głównych wlotów drogowych do Warszawy

parkingów P + R w rejonie głównych wlotów drogowych do Warszawy Analiza możliwości lokalizacji parkingów P + R w rejonie głównych wlotów drogowych do Warszawy BPRW S.A. 1 ZAKRES OPRACOWANIA Przedstawiono: układ komunikacyjny Warszawy w roku 2012 zapotrzebowanie na

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Powierzchnia nieruchomości Informacje dotyczące nieruchomości Nazwa lokalizacji Miasto / Gmina Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 160/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.6.2012 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 523/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy zasięg, polski kapitał

Międzynarodowy zasięg, polski kapitał Międzynarodowy zasięg, polski kapitał Uni-logistics Sp. z o.o.: Firma działająca na rynku międzynarodowym od 2007 roku Nasze oddziały znajdują się w: Gdyni, Warszawie, Wrocławiu, Tychach, Rotterdamie Własna

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.10.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Elżbieta Budka I posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 30 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Technologie transportowe stosowane w centrach logistycznych

Technologie transportowe stosowane w centrach logistycznych BOROWIAK Jacek 1 JĘDRA Ireneusz 2 Technologie transportowe stosowane w centrach logistycznych WSTĘP Transport związany jest praktycznie z każdą dziedziną działalności gospodarczej prowadzonej przez człowieka.

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA. Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI

SPEDYCJA. Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI SPEDYCJA Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI Rozwój branży TSL w Polsce położenie Polski - łączy Europę Zachodnią i Wschodnią plany rządowe środki finansowe UE Branża TSL w kolejnych latach narastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

Warunki funkcjonowania polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej

Warunki funkcjonowania polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej Warunki funkcjonowania polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej Uwarunkowania transportu żeglugi śródlądowej na drogach wodnych w Polsce i poza granicami kraju Problemy polityki transportowej na Odrze

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik spedytor 342[02]

I.1.1. Technik spedytor 342[02] I.1.1. Technik spedytor 342[02] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 987 Przystąpiło łącznie: 805 przystąpiło: 795 przystąpiło: 795 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 768 (96,6%) zdało: 439 (55,2%) DYPLOM

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Podstawowe informacje na temat budżetu realizowanego przez Dzielnicę Śródmieście jednostkę pomocniczą m. st. Warszawy Gospodarka finansowa Dzielnicy prowadzona jest

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Komentarz Sesja letnia 2012 zawód: technik eksploatacji portów i terminali 342[03] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załączoną dokumentacją

Komentarz Sesja letnia 2012 zawód: technik eksploatacji portów i terminali 342[03] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załączoną dokumentacją Komentarz Sesja letnia 2012 zawód: technik eksploatacji portów i terminali 342[03] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załączoną dokumentacją 1 2 3 4 Oceniane elementy zadania egzaminacyjnego: I. Tytuł

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Spis treści F.U.H. PROJ-BUD

Spis treści F.U.H. PROJ-BUD Spis treści Podstawa opracowania... 3 Zakres opracowania... 3 1. Przedmiot i cel opracowania.... 4 2. Ogólna charakterystyka istniejącego obiektu.... 4 3. Stan techniczny mostu.... 4 4. Zakres i sposób

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 FORUM Bydgoskie Dni Energii Roman Adrych Główny specjalista ds. zarządzania energią Energetyk

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy zasięg, polski kapitał

Międzynarodowy zasięg, polski kapitał Międzynarodowy zasięg, polski kapitał Uni-logistics Sp. z o.o.: Firma działająca na rynku międzynarodowym od 2007 roku Nasze oddziały znajdują się w: Gdyni, Warszawie, Wrocławiu, Tychach, Rotterdamie Własna

Bardziej szczegółowo

Transport - studia I stopnia

Transport - studia I stopnia Transport - studia I stopnia Organizacja i logistyka transportu Absolwent tej specjalności jest wyposażony w kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia w charakterze: inżyniera transportu, w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dzierżoniów Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT INTERMODALNY SZYNOWO - DROGOWY

TRANSPORT INTERMODALNY SZYNOWO - DROGOWY TRANSPORT INTERMODALNY SZYNOWO - DROGOWY Andrzej GAZDA 1. WSTĘP Transport drogowy oddziałuje w negatywny sposób na środowisko naturalne człowieka. Powoduje nie tylko degradację środowiska, ale także przyczynia

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lubicz Dolny ulica Mostowa 1

Lubicz Dolny ulica Mostowa 1 Lubicz Dolny ulica Mostowa 1 Przedmiot sprzeda y: lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni u ytkowej 40,09 m2 usytuowany na I pi trze w budynku mieszkalno-u ytkowym, posadowionym na działce, oznaczonej numerem

Bardziej szczegółowo

woj. małopolskie www.karpiel.info.pl email: biuro@karpiel.info.pl karpiel@karpiel.info.pl

woj. małopolskie www.karpiel.info.pl email: biuro@karpiel.info.pl karpiel@karpiel.info.pl Siedziba: Kąty 146 32-862 Porąbka Iwkowska woj. małopolskie Karpiel sp. z o.o. BRZESKI TERMINAL KONTENEROWY MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT KONTENEROWY tel. fax: + 48 14 684 50 50 + 48 14 684 50 30 + 48 14 684

Bardziej szczegółowo

Intermodal for a better future!

Intermodal for a better future! Intermodal for a better future! Grupa kapitałowa PCC SE chemia - energia logistyka Poliole Surfaktanty Chlor Chemia Dobra specjalistyczna konsumpcyjne Energia Logistyka Holding O Firmie PCC Intermodal

Bardziej szczegółowo

Pilotażowy program Aktywny samorząd ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych

Pilotażowy program Aktywny samorząd ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych Pilotażowy program Aktywny samorząd ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych Realizator programu: Powiat Kielecki /Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w 2013 roku Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE

GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE GRUPA AWT, CZŁONEK GRUPY PKP CARGO JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH KOLEJOWYCH PRZEWOŹNIKÓW TOWAROWYCH

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych oraz wyrobów wykorzystujących energię podlegających

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 czerwca 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 czerwca 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 czerwca 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0153 (NLE) 9707/16 UD 117 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

BATCo Baltic Adriatic Transport Cooperation Współpraca na rzecz rozwoju transportu bałtycko-adriatyckiego. Katowice, 7 listopada 2012

BATCo Baltic Adriatic Transport Cooperation Współpraca na rzecz rozwoju transportu bałtycko-adriatyckiego. Katowice, 7 listopada 2012 BATCo Baltic Adriatic Transport Cooperation Współpraca na rzecz rozwoju transportu bałtycko-adriatyckiego Katowice, 7 listopada 2012 Oś Bałtyk - Adriatyk Oś Bałtyk Adriatyk ukierunkowana jest na rozwój

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr Spis treści: 1. Wprowadzenie 1.1. Pojęcie systemu logistycznego w literaturze 1.2. Elementy systemu logistycznego Polski 1.3. Znaczenie transportu dla realizacji procesów logistycznych w aspekcie komodalności

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ 1 Dane wyjściowe 1.1 Przedmiot i podstawa opracowania Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy siłowni terenowej na dz. nr ewid.

Bardziej szczegółowo

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Nowy Serwis Pstr gowy Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Spis Tre ci Za enia Nowego Serwisu Historia Serwisu Pstr gowego Problemy Nowego Serwisu Pstr gowego Pozyskiwanie Danych ci galno danych

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

ELMIR Sp. J., Hutnicza Street 6/809, Poland 81 212 Gdynia; e-mail: elmir@elmir.eu www.elmir.eu. Elmir Lista usług

ELMIR Sp. J., Hutnicza Street 6/809, Poland 81 212 Gdynia; e-mail: elmir@elmir.eu www.elmir.eu. Elmir Lista usług Lista usług Elmir Lista usług TRANSPORT LĄDOWY Zdolnośd przewozu to nasz biznes, transport drogowy to nasza siła. Nasze możliwości transportowo logistyczne pokrywają całą Europę z Polski po Hiszpanię,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Badanie Ruchu 2015

Warszawskie Badanie Ruchu 2015 Seminarium: Rola mobilności w rozwoju Warszawy Warszawskie Badanie Ruchu 2015 dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK Warszawa, 28 czerwca 2016 r. Czym jest mobilność? Mobilność w szerokim ujęciu (socjologicznym):

Bardziej szczegółowo

Kiedy opłaty za program komputerowy nie będą ujęte w definicji należności licencyjnych?

Kiedy opłaty za program komputerowy nie będą ujęte w definicji należności licencyjnych? Kwestia ujęcia w definicji należności licencyjnych opłat za programy komputerowe nie jest tak oczywista, jak w przypadku przychodów za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/453/12 RADY MIASTA GDYNI z 29 sierpnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXII/453/12 RADY MIASTA GDYNI z 29 sierpnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXII/453/12 RADY MIASTA GDYNI z 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Gdyńskiego Centrum Innowacji Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU MORSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ DO 2018 ROKU Andrzej Gdula Zastępca Dyrektora Departamentu Transportu Morskiego i śeglugi Śródlądowej Konferencja Perspektywy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Stanowiska nr 2/2/2016 WRDS w Katowicach z 26.02.2016 r.

Załącznik nr 3 do Stanowiska nr 2/2/2016 WRDS w Katowicach z 26.02.2016 r. Załącznik nr 3 do Stanowiska nr 2/2/2016 WRDS w Katowicach z 26.02.2016 r. w zakresie zmian do procedowanego obecnie projektu Ustawy o efektywności energetycznej 1. Uzasadnienie proponowanych zmian legislacyjnych

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca PO CO MIASTU MIELEC PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ? Pozwala na inwentaryzację emisji (różne od stężenie) gazów cieplarnianych, głównie CO2, innych substancji

Bardziej szczegółowo