PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PSP nr 1 W BRZEGU. rok szkolny 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PSP nr 1 W BRZEGU. rok szkolny 2014/2015"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PSP nr 1 W BRZEGU rok szkolny 2014/2015 OPRACOWANY NA PODSTAWIE: 1. Rozporządzenia MENiS z dnia 30 kwietnia 2007 r. W sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 199 z 2004 r. z późniejszymi zmianami). 2. Podstawy programowej dla szkoły podstawowej z języka polskiego. 3. Programu nauczania Jutro pójdę w świat 417/1/ Podręcznika Hanny Dobrowolskiej Jutro pójdę w świat OCENIANIE TO: integralna część procesu nauczania proces gromadzenia informacji wspieranie szkolnej kariery uczniów podnoszenie motywacji uczniów do kształcenia się PRZEDMIOTEM NAUCZANIA I OCENIANIA SĄ: wiadomości umiejętności postawa ucznia (aktywność, działanie, samodzielność, systematyczność) komunikowanie się CELE OCENIANIA OGÓLNY, który przyczynia się do nabycia następujących umiejętności (standardów nauczania): 1

2 czytanie pisanie rozumowanie korzystanie z informacji wykorzystanie wiedzy w praktyce SZCZEGÓŁOWE 1. Ocenianie bieżące (wspomagające) ma na celu monitorowanie rozwoju ucznia, a w tym: pomóc uczniowi w rozpatrywaniu i rozumieniu swoich słabych i mocnych stron oraz w ukierunkowaniu go do dalszej pracy, przekazanie rodzicom (opiekunom) informacji o postępach ucznia, przekazanie nauczycielowi informacji o efektywności jego nauczania, właściwym doborze materiałów, metod i sposobów nauczania przygotowanie do egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych 2. Ocenianie okresowe ma: przekazać uczniowi informację na temat jego postępów w nauce języka polskiego dostarczyć nauczycielowi odpowiedzialnemu za następny etap nauki informacji na temat poziomu wiedzy i umiejętności ucznia monitorować system szkolny różnicować i klasyfikować uczniów pomóc nauczycielowi w ewaluacji i modyfikacji procesu nauczania przedmiotu 2

3 SKALA OCEN I POZIOMY WYMAGAŃ OCENY uzyskane przez uczniów w ciągu roku szkolnego wyrażone są tradycyjną oceną szkolną: 1 niedostateczny 2 dopuszczający 3 dostateczny 4 dobry 5 bardzo dobry 6 celujący Za uzyskanie górnej granicy punktów z danego przedziału procentowego nauczyciel może dodać do oceny + ; za uzyskanie dolnej granicy punktów Oceniamy systematycznie rzetelnie sprawiedliwie Oceny są jawne Sposoby oceniania: ocena według skali szkolnej od 1 do 6, ocena opisowa, np. recenzja przy pracach pisemnych, ocena ustna: pochwała, zachęta aprobata, samoocena. INFORMACJE O POSTĘPACH UCZNIA gromadzi się: w dzienniku lekcyjnym w zeszytach przedmiotowych w teczkach prac uczniów (zawierających sprawdziany, testy, wypracowania, kartkówki) 3

4 O postępach w nauce uczeń i jego rodzice informowani są w formie: oceny (stopnia szkolnego), oceny opisowej (recenzji prac), oceny ustnej (recenzji ustnej), pisemnej o zagrażającej na koniec semestru lub roku szkolnego ocenie niedostatecznej rodzice są powiadamiani przez nauczyciela lub wychowawcę. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA OCENIANIA FORM WYPOWIEDZI PISEMNYCH Ocenianiu podlegają formy wypowiedzi pisemnych określone programem nauczania. Każda forma wypowiedzi jest oceniana według innych kryteriów. Punktacja przy ocenie poszczególnych form wypowiedzi pisemnych może być modyfikowana w zależności od potrzeb, poziomu klasy i stopnia trudności pracy. KLASYFIKACJA I OZNACZENIA BŁĘDÓW W PRACACH PISEMNYCH językowe (jęz.) ortograficzne (o.) interpunkcyjne (i.) literowe (l.) niezrozumiałość (sens?) nie na temat (nt) Zasady ogólne 1. Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego Na lekcjach języka polskiego ocenie podlega: - mówienie (opowiadania ustne twórcze i odtwórcze) 4

5 - czytanie: - głośne i wyraziste z uwzględnieniem zasad kultury żywego słowa - ciche ze zrozumieniem - pisanie, redagowanie określonych form wypowiedzi (w domu i w klasie) - posługiwanie się poznanymi zasadami ortograficznymi (dyktanda) - znajomość treści lektur obowiązkowych - znajomość wybranych zagadnień z nauki o języku (gramatyki) - inne ( praca z tekstem, aktywność na lekcji, recytacja, rysunkowe konkretyzacje utworów literackich, wykonanie określonych projektów, realizacja zadań w grupie, wykorzystanie mediów i innych źródeł informacji itp.). 2. Sposób oceniania poszczególnych umiejętności Umiejętność: Sposób oceniania: - mówienie - kryteria oceny opowiadania ustnego - czytanie: - kryteria oceny czytania głośnego - głośne i wyraziste z uwzględnieniem zasad kultury żywego słowa - ciche ze zrozumieniem - według liczby uzyskanych punktów (procentów) przeliczanych na oceny 5

6 - pisanie, redagowanie określonych form wypowiedzi (w domu i w klasie) - kryteria oceny pisemnych prac klasowych i domowych (ćwiczenia redakcyjne) - posługiwanie się poznanymi zasadami ortograficznymi (dyktanda) - zasady oceniania dyktand - znajomość treści lektur obowiązkowych - według liczby uzyskanych punktów (procentów) przeliczanych na oceny - znajomość wybranych zagadnień z nauki o języku (gramatyki) - według liczby uzyskanych punktów (procentów) przeliczanych na oceny - recytacja - kryteria oceny recytacji - rysunkowe konkretyzacje utworów literackich (przekład intersemiotyczny) - kryteria oceny rysunkowych konkretyzacji utworów - ocena realizacji zadań w grupie - kryteria oceny współpracy w grupie Plusy (+) i minusy ( ) Uczniowie otrzymują także plusy i minusy. Minus uczeń może otrzymać za: - brak zadania domowego - brak podręczników, zeszytu - nieprzyniesienie potrzebnych materiałów - słabe, złe wywiązanie się z zadań wykonywanych w grupie 6

7 - braki, niekompletność (tematów, notatek, zadań domowych), brak zeszytu przedmiotowego. Pięć minusów to ocena niedostateczna. Minusy nauczyciel odnotowuje w swoim notatniku. Plus uczeń może otrzymać za: - nieskomplikowane, krótkie zadania domowe - przyniesienie dodatkowych materiałów wykorzystanych podczas lekcji - dobre wywiązanie się z zadań realizowanych w grupie - kompletność zeszytu przedmiotowego itp. Pięć plusów równa się ocenie bardzo dobrej. Plusy nauczyciel odnotowuje w swoim notatniku. Uczeń może otrzymać za aktywność ocenę bardzo dobrą (bez zbierania plusów ), jeżeli bezbłędnie rozwiązał problem o bardzo znacznym stopniu trudności, wykazując wysoki poziom wiedzy i umiejętności. Uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną bez zbierania minusów, jeżeli notorycznie nie pracuje na zajęciach, wykazuje lekceważący stosunek do pracy na lekcji. KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENA CELUJĄCA Uczeń opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej w sposób wyróżniający. Samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności. Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. 7

8 Proponuje rozwiązania oryginalne, wykraczające poza materiał programowy. Wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne. Nie powiela cudzych pomysłów i poglądów. Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach literackich, językowych i teatralnych w szkole i poza szkołą. Podejmuje działalność literacką lub kulturalną i prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny (udział w akademiach, współpraca z gazetką szkolną, udział w imprezach artystycznych itp.) Posiada wyjątkowe umiejętności z zakresu kształcenia językowego oraz nauki o języku przewidywane w programie nauczania w kl. IV Wzorowo wykonuje prace domowe i zadania dodatkowe. Wykorzystuje wiedzę, umiejętności i zdolności twórcze (kreatywność) przy odbiorze i analizie tekstów oraz tworzeniu wypowiedzi. OCENA BARDZO DOBRA Kształcenie literackie Uczeń opanował wiadomości i umiejętności zapisane w podstawie programowej. Wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym. Doskonale potrafi posługiwać się poznanymi w klasie IV formami wypowiedzi (opowiadanie, opis przedmiotu, krajobrazu, postaci, list, zaproszenie, przepis, dialog). Samodzielnie sporządza plan odtwórczy lektury. Dobrze radzi sobie z układem graficznym wypowiedzi pisemnej akapity. Wykazuje się bardzo dobrą znajomością przeczytanego tekstu. Wskazuje narratora, elementy świata przedstawionego (miejsce, czas, bohater, wydarzenie; realizm i fantastyka ). Ma bogaty zasób słownictwa i umiejętnie posługuje się nim. Samodzielnie i sprawnie posługuje się słownikiem ortograficznym. Analizuje utwór poetycki, wskazuje na postać mówiącą w wierszu, adresata utworu, wyrazy dźwiękonaśladowcze, rymy, wersy, strofy, rytm. Wskazuje cechy baśni, opowiadania, opisu, dialogu. Bierze czynny udział w lekcji. Płynnie czyta nowy tekst. Bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim. Wykonuje prace domowe, często angażuje się w zadania dodatkowe. 8

9 Fleksja i składnia Biegle rozróżnia poznane w klasie IV części mowy. Wskazuje różnicę między osobową a nieosobową (bezokolicznik) formą czasownika. Poprawnie stosuje formy liczby, osoby, rodzaju, czasu. Odróżnia czas przyszły złożony od czasu przyszłego prostego. Biegle odmienia rzeczowniki przez przypadki i poprawnie stosuje w zdaniach. Odmienia przymiotniki i zauważa zależność form przymiotnika od określanego rzeczownika. Rozpoznaje i wskazuje w tekście przysłówki; potrafi stopniować je. Zna i poprawnie stosuje podstawowe zasady interpunkcyjne. Fonetyka Odróżnia głoskę od litery; samogłoskę od spółgłoski. Określa głoski, poprawnie zaznacza zmiękczenia. Posługuje się alfabetem. OCENA DOBRA Kształcenie literackie Uczeń w większości opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. Czyta poprawnie, stosując zasady prawidłowego przestankowania. Rozróżnia pisemne formy wypowiedzi poznane w klasie IV. Jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać nieliczne błędy językowo stylistyczne, logiczne i ortograficzne. Wykazuje się zrozumieniem przeczytanego tekstu. Poprawnie sporządza plan ramowy. Potrafi posługiwać się słownikiem ortograficznym. Potrafi wskazać w wierszu postać mówiącą, adresata, wyrazy dźwiękonaśladowcze, rymy, wersy, strofy, rytm. Odróżnia baśń od opowiadania. Bierze udział w lekcji. Wykonuje prace domowe, czasami także nieobowiązkowe. 9

10 Fleksja i składnia Rozróżnia części mowy poznane w klasie IV. Poprawnie odmienia (stosuje w zdaniach) czasowniki i rzeczowniki. Poprawnie odmienia przymiotniki. Rozpoznaje przysłówki i stopniuje je. Fonetyka Zna alfabet. Rozróżnia głoskę, literę, samogłoskę, spółgłoskę. Określa głoski. Zaznacza miękkość spółgłosek. OCENA DOSTATECZNA Kształcenie literackie Uczeń częściowo opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. W wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawnościowych w zakresie budowy zdań, precyzyjnego stosowania poznanego słownictwa i ortografii. Wypowiada się krótko, ale wypowiedź jest na ogół uporządkowana. Przy małej pomocy nauczyciela wypowiada się w szkolnych formach pisemnych. Umie wymienić elementy świata przedstawionego utworu. Wskazuje w utworze wersy, strofy rymy, wyrazy dźwiękonaśladowcze. Odróżnia postacie i wydarzenia realistyczne od fantastycznych. Wykonuje obowiązkowe prace domowe, ale mogą się w nich pojawiać błędy. Fleksja i składnia Tworzy bezokoliczniki od czasowników w formie osobowej i odwrotnie. Odmienia czasowniki i rzeczowniki. Rozpoznaje przymiotniki i przysłówki. Fonetyka Zna alfabet. Rozróżnia głoski i litery. Przy małej pomocy nauczyciela określa spółgłoski. Zaznacza miękkość spółgłosek. 10

11 OCENA DOPUSZCZAJĄCA Kształcenie literackie Uczeń w niewielkim stopniu opanował umiejętności zawarte w podstawie programowej. Samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności. Technika głośnego i cichego czytania pozwala na zrozumienie tekstu. Błędy językowe, stylistyczne, logiczne i ortograficzne popełniane w wypowiedziach pisemnych nie przekreślają wartości pracy i wysiłku, jaki uczeń włożył w ich pisanie. Nie jest aktywny na lekcjach, ale wykazuje chęć do pracy, stara się wykonywać polecenia nauczyciela. Często nie potrafi samodzielnie wykonać pracy domowej, ale podejmuje próby. Fleksja i składnia Przy pomocy nauczyciela rozróżnia części mowy poznane w klasie IV. Przy pomocy nauczyciela odmienia czasowniki i rzeczowniki. Przy pomocy nauczyciela rozpoznaje przymiotniki i przysłówki. Fonetyka Rozróżnia głoski i litery. Zna podstawowe zasady ortograficzne. OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności objętych podstawą programową z zakresu fleksji, składni, słownictwa, ortografii, w zakresie redagowania poznanych form wypowiedzi. Nie opanował techniki głośnego i cichego czytania i nie rozumie treści prostego, czytanego tekstu. Wypowiedzi są niepoprawne pod względem językowym i rzeczowym. W wypowiedziach pisemnych nie przestrzega podstawowych reguł ortograficznych. Nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności. Nie czyta lektur. Notorycznie nie odrabia zadań domowych. 11

12 Nie wykazuje aktywności na lekcjach i chęci poprawienia oceny. KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V OCENA CELUJĄCA Uczeń opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej w sposób wyróżniający. Samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności. Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. Proponuje rozwiązania oryginalne, wykraczające poza materiał programowy. Wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne oraz cechują się dojrzałością myślenia. Nie powiela cudzych pomysłów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, literackiej i kulturowej rzeczywistości. Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach literackich, językowych i teatralnych w szkole i poza szkołą. Podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach i prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny (udział w akademiach, współpraca z gazetką szkolną, udział w imprezach artystycznych itp.) Posiada wyjątkowe umiejętności z zakresu kształcenia językowego oraz nauki o języku przewidywane w programie nauczania w kl. V Wzorowo wykonuje prace domowe i zadania dodatkowe. Wykorzystuje wiedzę, umiejętności i zdolności twórcze (kreatywność) przy odbiorze i analizie tekstów oraz tworzeniu wypowiedzi. 12

13 OCENA BARDZO DOBRA Kształcenie literackie Uczeń opanował wiadomości i umiejętności zapisane w podstawie programowej. Wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym. Doskonale potrafi posługiwać się poznanymi w klasie V formami wypowiedzi (opowiadanie z dialogiem, pamiętnik, sprawozdanie, opis postaci, list, ogłoszenie, instrukcja, przepis, opis obrazu, opis zwierzątka). Podejmuje próby charakterystyki postaci (na wyrazistych przykładach), np.: Stasia Tarkowskiego ( W pustyni i w puszczy ). Samodzielnie sporządza notatki z czytanych lektur. Bezbłędnie układa plan odtwórczy lektury, plan kompozycyjny własnej wypowiedzi. Wykazuje się bardzo dobrą znajomością przeczytanego tekstu, co pozwala mu na swobodne analizowanie, ocenę postępowania i poglądów bohaterów; pisanie opowiadania twórczego z elementami opisu, z dialogiem. Zwraca uwagę na problematykę moralną zawartą w poznanych lekturach. Biegle posługuje się Słownikiem ortograficznym, Słownikiem wyrazów bliskoznacznych. Potrafi porównywać cechy gatunkowe bajki i baśni, mitu, legendy, podania. Zna i swobodnie posługuje się terminami literackimi dotyczącymi omawianych tekstów, rozpoznaje i podaje przykłady poznanych środków poetyckich ( wyraz dźwiękonaśladowczy, epitet, porównanie itp.) Ma bogaty zasób słownictwa i umiejętnie posługuje się nim. Analizuje utwór liryczny. Bierze czynny udział w lekcji. Bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim. Wykonuje prace domowe, często angażuje się w zadania dodatkowe. Fleksja i składnia Biegle rozróżnia poznane w klasie V części mowy. Określa funkcje czasownika w zdaniu. Bezbłędnie odmienia czasowniki typu: umiem, rozumiem. Biegle odmienia rzeczowniki i przymiotniki przez przypadki i poprawnie stosuje w zdaniach. W odmianie rzeczownika przez przypadki wyróżnia temat oboczny, oboczności. 13

14 Wskazuje podobieństwa i różnice między przymiotnikiem i przysłówkiem. Potrafi stopniować przymiotniki i przysłówki. Rozpoznaje i poprawnie stosuje przyimki i wyrażenia przyimkowe. Bezbłędnie stosuje przyimki złożone. Rozpoznaje i bezbłędnie stosuje spójniki. Zna i poprawnie stosuje podstawowe zasady interpunkcyjne. Klasyfikuje rodzaje wypowiedzeń, podaje ich przykłady (zdanie, równoważnik zdania, wypowiedzenie oznajmujące, pytające, rozkazujące). Nazywa części zdania, wskazuje sposób ich wyrażania. Bezbłędnie określa związki wyrazowe w zdaniu, wyróżnia grupę podmiotu i grupę orzeczenia, stosuje określenia (przydawka, okolicznik, dopełnienie). Układa zdania pojedyncze rozwinięte. Bezbłędnie rozróżnia i przekształca wypowiedzenia pojedyncze i złożone. Fonetyka Bezbłędnie stosuje głoski ustne i nosowe; spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne. Podaje zasady akcentowania wyrazów w języku polskim. Swobodnie posługuje się alfabetem. OCENA DOBRA Kształcenie literackie Uczeń w większości opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. Czyta poprawnie, stosując zasady prawidłowej intonacji i akcentowania. Rozróżnia pisemne formy wypowiedzi poznane w klasie V. Jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać nieliczne błędy językowo stylistyczne, logiczne i ortograficzne. Potrafi samodzielnie poprawić większość własnych błędów. 14

15 W wypowiedziach próbuje oceniać i wartościować problemy i zjawiska dotyczące języka, literatury oraz kultury. Wykazuje się zrozumieniem przeczytanego tekstu. Poprawnie sporządza plan ramowy. Nazywa cechy gatunkowe mitu, legendy, bajki. Bierze udział w lekcji. Wykonuje prace domowe, czasami także nieobowiązkowe. Fleksja i składnia Rozróżnia części mowy poznane w klasie V. Poprawnie odmienia (stosuje w zdaniach) czasowniki i rzeczowniki. Odmienia czasowniki typu: umiem, rozumiem. Wskazuje przyimki i wyrażenia przyimkowe, określa ich rolę zdaniu. Przekształca zdania na równoważniki zdań i odwrotnie. Podaje przykład współrzędnego i podrzędnego zespołu składniowego. Robi wykres zdania pojedynczego rozwiniętego. Przekształca zdanie pojedyncze na złożone i odwrotnie. Fonetyka Stosuje głoski ustne i nosowe; spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne. Podaje zasady akcentowania wyrazów w języku polskim. Zna alfabet. OCENA DOSTATECZNA Kształcenie literackie Uczeń częściowo opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. W wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawnościowych w zakresie budowy zdań, precyzyjnego stosowania poznanego słownictwa i ortografii. W miarę samodzielnie wypowiada się w szkolnych formach pisemnych (opowiadanie z dialogiem, pamiętnik, sprawozdanie, opis postaci, list, ogłoszenie, instrukcja, przepis, opis obrazu, opis zwierzątka itp.). Opanował technikę poprawnego czytania i doskonali ją pod względem dykcji, intonacji, akcentowania. Ma świadomość mechanizmów popełnionych błędów i potrafi je poprawiać przy pomocy nauczyciela. 15

16 Umie wymienić elementy świata przedstawionego utworu (miejsce i czas akcji, bohaterów, wydarzenia, narratora). W utworze lirycznym wskazuje wyrazy dźwiękonaśladowcze, epitety, porównania. Odróżnia postacie i wydarzenia realistyczne od fantastycznych. Wykonuje obowiązkowe prace domowe, ale mogą się w nich pojawiać błędy. Fleksja i składnia Odmienia czasowniki i rzeczowniki. Rozpoznaje przymiotniki, przysłówki, przyimki, wyrażenia przyimkowe, spójniki. Rozróżnia zdanie i równoważnik zdania, podaje przykłady typów zdań. Łączy w zespoły składniowe wyrazy tworzące zdanie. Podane zdania dzieli na pojedyncze i złożone. Z podanych zdań pojedynczych tworzy zdanie złożone. Fonetyka Dzieli wyraz na głoski. Odróżnia samogłoski od spółgłosek. Rozróżnia rodzaje głosek. Poprawnie akcentuje wyrazy. OCENA DOPUSZCZAJĄCA Kształcenie literackie Uczeń w niewielkim stopniu opanował umiejętności zawarte w podstawie programowej. Technika cichego i głośnego czytania pozwala na zrozumienie tekstu. Względna poprawność językowa i rzeczowa wypowiedzi ustnych świadczy o zrozumieniu analizowanego zagadnienia. Błędy językowe, stylistyczne, logiczne i ortograficzne popełniane w wypowiedziach pisemnych nie przekreślają wartości pracy i wysiłku, jaki uczeń włożył w ich pisanie. Stopień opanowanych wiadomości i umiejętności pozwala na wykonanie zadań typowych, o niewielkim zakresie trudności, samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela. 16

17 Nie jest aktywny na lekcjach, ale wykazuje chęć do pracy, stara się wykonywać polecenia nauczyciela. Często nie potrafi samodzielnie wykonać pracy domowej, ale podejmuje próby. Fleksja i składnia Przy pomocy nauczyciela rozróżnia części mowy i części zdania. Przy pomocy nauczyciela odmienia czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki. Odróżnia zdanie od równoważnika zdania, zdanie pojedyncze od zdania złożonego. Fonetyka Rozróżnia głoski i litery. Poprawnie pisze wyrazy poznane na lekcjach ortografii oraz zna podstawowe zasady ortograficzne. OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności objętych podstawą programową z zakresu fleksji, składni, słownictwa, ortografii, w zakresie redagowania poznanych form wypowiedzi. Nie opanował techniki głośnego i cichego czytania i nie rozumie treści prostego, czytanego tekstu. Wypowiedzi są niepoprawne pod względem językowym i rzeczowym. W wypowiedziach pisemnych nie przestrzega podstawowych reguł ortograficznych. Nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności. Nie czyta lektur. Notorycznie nie odrabia zadań domowych. Nie wykazuje aktywności na lekcjach i chęci poprawienia oceny. 17

18 KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI OCENA CELUJĄCA Uczeń opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej w sposób wyróżniający. Samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności. Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. Proponuje rozwiązania oryginalne, wykraczające poza materiał programowy. Wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne oraz cechują się dojrzałością myślenia. Nie powiela cudzych pomysłów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, literackiej i kulturowej rzeczywistości. Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach literackich, językowych i teatralnych w szkole i poza szkołą. Podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach i prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny (udział w akademiach, współpraca z gazetką szkolną, udział w imprezach artystycznych itp.) Posiada wyjątkowe umiejętności z zakresu kształcenia językowego oraz nauki o języku przewidywane w programie nauczania w kl. VI Wzorowo wykonuje prace domowe i zadania dodatkowe. Wykorzystuje wiedzę, umiejętności i zdolności twórcze (kreatywność) przy odbiorze i analizie tekstów oraz tworzeniu wypowiedzi. OCENA BARDZO DOBRA Kształcenie literackie Uczeń opanował wiadomości i umiejętności zapisane w podstawie programowej. Wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym. Świadomie dostosowuje wypowiedzi pod względem języka i formy do różnorodnych sytuacji oraz do przyjmowanych ról. 18

19 Wyraża własne sądy i opinie oraz uzasadnia swoje stanowisko. Dokonuje charakterystyki postaci literackiej, ocenia postawy bohaterów literackich. Analizuje utwory z użyciem poznanych terminów literackich. Doskonale potrafi posługiwać się poznanymi formami wypowiedzi (list oficjalny i nieoficjalny, dialog, opis sytuacji, charakterystyka bohatera, opowiadanie, streszczenie, instrukcja, sprawozdanie - recenzja, krótki tekst reklamowy). Samodzielnie sporządza notatki z lekcji, z lektury, zawiera w nich najistotniejsze informacje. Opowiadania twórcze wzbogaca dialogami, elementami opisów, charakterystyki. Ten sam tekst potrafi przedstawić w formie streszczenia, opisu, opowiadania, w sposób świadczący o gruntownej znajomości utworu. Bezbłędnie pisze sprawozdania, podejmuje próby recenzji. Rozumie i poprawnie posługuje się terminami w zakresie wiedzy o rodzajach literackich i nowych gatunkach literackich (ballada, fraszka, odmiany powieści). Poprawnie nazywa cechy utworu poetyckiego. Biegle posługuje się różnymi słownikami i encyklopedią. Wyszukuje informacje na dany temat w różnych źródłach. Pisze z zachowaniem reguł ortograficznych i interpunkcyjnych. Bierze czynny udział w lekcji. Bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim. Wykonuje prace domowe, często angażuje się w zadania dodatkowe. Fleksja i składnia Biegle rozróżnia poznane w klasie VI części mowy. Tworzy i poprawnie używa poznane formy czasownika. Buduje zdania z różnymi typami orzeczenia. Potrafi wyjaśnić, od czego zależą formy odmiany rzeczownika. Poprawnie oddziela końcówkę od tematu, wskazuje na oboczności zachodzące w temacie. Używa poprawnych form przymiotników. Biegle stopniuje przymiotniki i nazywa rodzaj stopniowania. Wymienia rodzaje zaimków, omawia ich odmianę, funkcję w zdaniu. Rozróżnia różne typy liczebników, określa ich formy gramatyczne i funkcję w zdaniu, potrafi uzasadnić użycie danego typu liczebnika, odmienia trudniejsze liczebniki złożone. Rozpoznaje zdania z orzeczeniem imiennym, omawia ich budowę. Omawia, podając przykłady, różne sposoby wyrażania orzeczenia oraz podmiotu, przydawki i dopełnienia. 19

20 Przekształca zdania pojedyncze w złożone i odwrotnie. Przeprowadza klasyfikację zdań złożonych współrzędnie, rysuje ich wykresy. Odróżnia zdania złożone podrzędnie od zdań złożonych współrzędnie. Poprawnie stosuje przecinek w wypowiedzeniu pojedynczym oraz w zdaniu złożonym współrzędnie i podrzędnie. Ortografia Bezbłędnie stosuje zasady ortograficzne poznane w kl. IV VI. Poprawnie pisze zakończenia - stwo, - dztwo, - ski, - dzki, - cki rzeczowników i przymiotników. Poprawnie pisze przeczenie nie z różnymi częściami mowy. Słowotwórstwo Przeprowadza analizę słowotwórczą wyrazu. Rozpoznaje przedrostki i przyrostki. Daje przykłady wyrazów utworzonych za pomocą różnych formantów. OCENA DOBRA Kształcenie literackie Uczeń w większości opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. Czyta poprawnie, stosując zasady prawidłowej intonacji i akcentowania. Jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy językowe. Odróżnia utwór literacki od wypowiedzi nieliterackiej; zauważa odmienności języka literackiego od języka potocznego. Odczytuje ogólny sens utworu literackiego. Odróżnia autora od osoby mówiącej w utworze literackim. Podejmuje próby wypowiadania się w trudniejszych formach literackich: opowiadanie twórcze z dialogiem, elementami opisu, list, charakterystyka sprawozdanie itp. Dobra znajomość tekstu pozwala mu na odtwórcze opowiadanie losów bohaterów, omówienie elementów świata przedstawionego utworu oraz ocenę postaw bohaterów. 20

21 Poprawnie pisze plan ramowy i szczegółowy. Wskazuje poznane środki stylistyczne w wierszu. Rozumie różnicę między odmianami powieści. Fleksja i składnia Wymienia rodzaje zaimków. Wyróżnia przysłówki wśród innych części mowy, wskazuje sposób ich utworzenia. Poprawnie stopniuje przymiotniki. Podaje przykłady różnych typów liczebników i odmienia je. Na konkretnych przykładach omawia sposób wyrażenia orzeczenia i podmiotu. Wyróżnia w zdaniu związki wyrazowe i nazywa je. Układa przykłady zdań złożonych współrzędnie. Słowotwórstwo Od podanego wyrazu podstawowego tworzy kilka wyrazów pochodnych będących różnymi częściami mowy. Rozpoznaje wyraz pochodny, który może być podstawowym dla innego wyrazu. Wyjaśnia pisownię podanego wyrazu, odwołując się do wiadomości ze słowotwórstwa. Ortografia Stosuje zasady ortograficzne poznane w kl. IV VI. OCENA DOSTATECZNA Kształcenie literackie Uczeń częściowo opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. W wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawnościowych w zakresie budowy zdań, stosowania poznanego słownictwa i ortografii. W miarę samodzielnie posługuje się następującymi formami: list oficjalny i nieoficjalny, dialog, opis sytuacji, charakterystyka bohatera, 21

22 opowiadanie, streszczenie, instrukcja, sprawozdanie - recenzja, krótki tekst reklamowy. Technika czytania głośnego i cichego pozwala na zrozumienie tekstu. Zna przewidziane programem gatunki literackie, umie wyróżnić podstawowe elementy świata przedstawionego utworu. Odróżnia podmiot liryczny od bohatera utworu. Przy pomocy nauczyciela poprawia popełnione błędy językowe, gromadzi słownictwo na zadany temat. Fleksja i składnia Wyróżnia w tekście czasowniki w formie osobowej i nieosobowej. Określa funkcję czasowników w zdaniu. Odmienia rzeczowniki, oddziela temat od końcówki; nazywa funkcje rzeczownika w zdaniu. Rozpoznaje w zdaniu zaimki, przysłówki, przymiotniki i liczebniki, potrafi rozpoznać ich związek z wyrazem określanym. Stopniuje przymiotniki. Rozróżnia przyimki proste i złożone, wyrażenia przyimkowe. Na łatwiejszych przykładach omawia sposób wyrażenia podmiotów. Rozpoznaje zdania bezpodmiotowe. Nazywa w zdaniu części zdania (na prostych przykładach), układa zdania złożone z podanych zdań pojedynczych. Wśród zdań złożonych rozróżnia zdania złożone podrzędnie i współrzędnie. Ortografia Stosuje zasady ortograficzne poznane w kl. IV VI. Słowotwórstwo Zestawia pary wyrazów podstawowych i pochodnych. Przeprowadza analizę słowotwórczą wyrazu o przejrzystej budowie, wskazuje podstawę słowotwórczą i formant. Tworzy wyrazy pochodne za pomocą podanych formantów. 22

23 OCENA DOPUSZCZAJĄCA Kształcenie literackie Uczeń w niewielkim stopniu opanował umiejętności zawarte w podstawie programowej. Technika czytania pozwala na zrozumienie tekstu. Względna poprawność językowa i rzeczowa wypowiedzi ustnych świadczy o zrozumieniu analizowanego zagadnienia. Błędy językowe, stylistyczne, logiczne i ortograficzne popełniane w wypowiedziach pisemnych nie przekreślają wartości pracy i wysiłku, jaki uczeń włożył w ich pisanie. Stopień opanowanych wiadomości i umiejętności pozwala na wykonanie zadań typowych, o niewielkim zakresie trudności, samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela. Nie jest aktywny na lekcjach, ale wykazuje chęć do pracy, stara się wykonywać polecenia nauczyciela. Często nie potrafi samodzielnie wykonać pracy domowej, ale podejmuje próby. Fleksja i składnia Przy pomocy nauczyciela rozpoznaje części mowy i określa ich funkcję w zdaniu (na prostych przykładach). Odróżnia zdania pojedyncze od złożonych i próbuje określić ich rodzaj. Łączy wyrazy w zespoły składniowe. Ortografia Z pomocą nauczyciela stosuje zasady ortograficzne poznane w kl. IV VI. OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności objętych podstawą programową z zakresu fleksji, składni, słownictwa, frazeologii i redagowania wypowiedzi, ortografii oraz elementarnych wiadomości i umiejętności z zakresu budowy i analizy utworu literackiego. Nie opanował techniki głośnego i cichego czytania i nie rozumie treści prostego, czytanego tekstu. Wypowiedzi są niepoprawne pod względem językowym i rzeczowym. W wypowiedziach pisemnych nie przestrzega podstawowych reguł ortograficznych, językowych, stylistycznych, logicznych. 23

24 Nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności. Nie czyta lektur. Notorycznie nie odrabia zadań domowych. Nie wykazuje aktywności na lekcjach i chęci poprawienia oceny. OCENIANIE SPRAWDZIANÓW 100 % - celujący 99 % 86 % - bardzo dobry 85 % 70 % - dobry 69 % 50 % - dostateczny 49 % 30 % - dopuszczający 29 % 0 - niedostateczny OCENIANIE KARTKÓWEK 100 % 98 % - bardzo dobry 97 % 78 % - dobry 77 % 50 % - dostateczny 49 % 34 % - dopuszczający 33 % 0 - niedostateczny 24

25 OGÓLNE DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW Z DYSFUNKCJAMI I UCZNIÓW MAJĄCYTCH TRUDNOŚCI W NAUCE (szczegółowe dostosowania wymagań edukacyjnych są zgodne z zaleceniami poradni psychologiczno pedagogicznej) Na lekcjach języka polskiego indywidualizowana jest praca z uczniem. Dysfunkcje nie zwalniają ucznia z obowiązku opanowania materiału przewidzianego podstawą programową. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno pedagogicznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się. Uczeń w miarę możliwości powinien siedzieć blisko nauczyciela. Należy wzmacniać wiarę dziecka we własne siły, podkreślając każdy, nawet drobny sukces. Oceniać osiągnięcia ucznia we właściwy sposób, udzielać pochwały po każdej poprawnej wypowiedzi. Nie polecać głośnego czytania na forum klasy tekstu nieprzygotowanego, chyba że uczeń wyrazi zgodę. Prace pisemne oceniać za wartość merytoryczną. Uczniowie mogą zdobyć mniej punktów, aby uzyskać ocenę dopuszczającą. Zachęcać do korzystania ze słowników, szczególnie podczas odrabiania prac domowych. W miarę możliwości i potrzeb wydłużać czas pracy na lekcjach, sprawdzianach. Należy upewnić się, czy uczeń rozumie właściwie treść polecenia, w razie potrzeby udzielić dodatkowych instrukcji. Należy w miarę możliwości i potrzeb kontrolować stopień zrozumienia samodzielnie czytanych przez ucznia poleceń. Formy sprawdzania i oceniania postępów w zakresie ortografii: dyktanda z okienkiem ortograficznym uzupełnianka, pisanie z pamięci i inne ćwiczenia ortograficzne. Wskazane jest podanie uczniowi materiału do wyuczenia. Uczeń może zapisywać treści drukowanymi literami (w klasie), w domu natomiast przy użyciu komputera. W przypadku prac nieczytelnych, uczeń ma obowiązek głośnego ich odczytania. Jeżeli nie jest w stanie odczytać swojej pracy, otrzymuje ocenę niedostateczną. 25

26 Uczeń i rodzic dziecka mającego problemy w nauce powinni systematycznie i rzetelnie pracować w kierunku pokonywania trudności szkolnych. Ocena śródroczna i roczna uzależniona będzie od postępów w nauce, od zaangażowania i systematyczności w pracy. Uczeń ma prawo do: NIEPRZYGOTOWANIA Trzykrotnego w semestrze ustnego nieprzygotowania się do lekcji bez podania przyczyny. O nieprzygotowaniu informuje nauczyciela przed lekcją. Fakt ten będzie odnotowany w dzienniku lekcyjnym w wydzielonej rubryce z napisem np. Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych i sprawdzianów. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej, uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną. Jeżeli brak pracy lub nieprzygotowanie ustne wystąpiły z ważnych obiektywnych powodów, nauczyciel może odstąpić od konsekwencji na pisemną prośbę rodzica/ opiekuna. Uczeń po nieobecności trwającej minimum 5 dni (roboczych) ma prawo do kilkudniowego (zależne od długości absencji) okresu na nadrobienie zaległości. Brak odpowiednich materiałów potrzebnych na lekcję traktowany jest jako nieprzygotowanie do lekcji. UWAGI KOŃCOWE Nauczyciel zaznajamia uczniów z PSO na początku roku szkolnego. Roczna ocena klasyfikacyjna obejmuje osiągnięcia uczniów w I i II semestrze (z naciskiem na semestr II). Ocena śródroczna i końcoworoczna nie jest średnią matematyczną ocen cząstkowych Omówione ( i poprawione ) prace pisane przez uczniów w klasie pozostają w pracowni polonistycznej w oddzielnych imiennych teczkach. Uczniowie i rodzice po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem mają prawo wglądu do teczek i dodatkowych uzasadnień do poszczególnych ocen. Prace przechowywane są do 31 sierpnia danego roku szkolnego. 26

27 Nauczyciel informuje pisemnie rodziców (prawnych opiekunów) o zagrożeniu oceną niedostateczną w klasyfikacji śródrocznej lub końcoworocznej na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Nauczyciel informuje pisemnie lub ustnie rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie śródrocznej i końcoworocznej (z wyłączeniem oceny niedostatecznej) na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Wszelkie plagiaty karane są oceną niedostateczną. Nieoddanie przez ucznia sprawdzianu, pracy klasowej itp. jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Forma i sposób informowania o postępach i zagrożeniach uczniów jest zgodna z WSO. Uczniowie nie mogą w zeszytach przedmiotowych pisać czerwonym długopisem (zastrzeżonym dla nauczyciela). W zeszycie przedmiotowym uczniowie mają obowiązek zapisywania numerów lekcji i dat na marginesie. Poprawie podlegają oceny cząstkowe ze sprawdzianów (kartkówki nie podlegają poprawie). Uzyskana podczas poprawy ocena jest ostateczna. Można poprawiać tylko raz, w terminie wcześniej ustalonym. Dłuższe wypowiedzi pisemne (zadania domowe) należy oddać w ustalonym terminie. Istnieje możliwość oddania pracy w drugim (ustalonym) terminie. Uczeń nieobecny na sprawdzianie, dyktandzie itp. pisze daną pracę w dniu następnym (jeżeli jest to nieobecność jedno dwudniowa, a sprawdzian był wcześniej zapowiedziany). Uczeń pracuje na ocenę śródroczną i końcoworoczna przez cały semestr (rok). Nie ma możliwości poprawiania ( zdawania ) na ocenę wyższą przed końcem semestru czy roku. Jeżeli uczeń nie zgadza się z wystawioną oceną, może zdawać egzamin komisyjny zgodnie z trybem ustalonym w WSO Uczeń ma obowiązek przedstawić nauczycielowi wszystkie zlecone prace domowe. Dopuszcza się możliwość nieodrobienia pracy domowej (bez usprawiedliwienia) trzy razy w semestrze. O tym fakcie uczeń informuje nauczyciela przed lekcją. Kolejne nieusprawiedliwione (przez rodzica/opiekuna) braki zadań domowych skutkują wpisaniem oceny niedostatecznej. 27

28 Braki z powodu nieodrobienia pracy domowej, nieposiadania zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego powinny być uzupełnione na kolejne zajęcia. Ściąganie lub zakłócanie porządku podczas sprawdzianów powoduje obniżenie oceny za pracę lub jej odebranie w trakcie pisania, co jest równoznaczne z oceną niedostateczną. Uczeń może poprawić tę ocenę. Opracowała Beata Rudyk 28

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ programem nauczania dla klasy IV i poza tym: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V OCENA CELUJĄCĄ otrzymuje ją uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania dla klasy V oraz: twórczo i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV stopień niedostateczny - 1 stopień dopuszczający - 2 nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii, w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. twórczo i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.V KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V OCENĘ CELUJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V I. OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); czytanie: o głośne i wyraziste, o ciche

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA V

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA V KLASA V OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązującą podstawę programową: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy VI OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: - twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, -

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA VI

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA VI Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA VI OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego w kl. VI a

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego w kl. VI a Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego w kl. VI a OCENĘ CELUJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. - twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza znacznie wykracza

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. V Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA IV OCENA CELUJĄCA Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w pełnym stopniu opanował zakres wiedzy i umiejętności z podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI KLASA IV

Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI KLASA IV Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI KLASA IV OCENA CELUJĄCA Uczeń: - Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. - Proponuje rozwiązania wykraczające poza materiał

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV VI KLASA IV OCENA CELUJĄCA:

Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV VI KLASA IV OCENA CELUJĄCA: Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV VI KLASA IV OCENA CELUJĄCA: Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania dla klasy czwartej, samodzielnie i twórczo

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENA CELUJACA: Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania; proponuje

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNE WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ŚRODROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

NIEZBĘDNE WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ŚRODROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV NIEZBĘDNE WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ŚRODROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy VI szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy VI szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy VI szkoły podstawowej OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV -VI

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV -VI KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV -VI KLAS IV OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. - Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY V OPRACOWANY NA PODSTAWIE: 1. Rozporządzenia MENiS z dnia 26. 02. 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy V OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: - doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, - samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V.

Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V. KLASA VI Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V. (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją uczeń,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4. Ocena celująca:

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4. Ocena celująca: Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4 Ocena celująca: Uczeń opanował pełny zakres wiadomości określony w podstawie programowej. Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego w kl. IV - VI

Kryteria oceniania z języka polskiego w kl. IV - VI Kryteria oceniania z języka polskiego w kl. IV - VI KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. -

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI Kryteria ocen z języka polskiego dla uczniów kl.i-iii gimnazjum z orzeczeniem o upośledzeniu w stopniu Lekkim Kryteria ocen z języka polskiego w klasie I gimnazjum Kryteria

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LEGNICY

ORGANIZACJA PROCESU OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LEGNICY ORGANIZACJA PROCESU OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LEGNICY 1. Uczeń otrzymuje oceny za: sprawdziany(ortograficzne, gramatyczne wypracowania z lektur),kartkówki, aktywność, czytanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Opracowano na podstawie Programu nauczania Słowa z uśmiechem wydawnictwa WSiP Klasa IV OCENA celująca UCZEŃ: Aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu Uczeń twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. Jego wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej.

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. KLASA VI Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. Ocena celująca - Opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. - Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V Kryteria ocen Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, który samodzielnie rozwija zainteresowania, a jego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej.

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. KLASA V Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. Ocena celująca - Opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. - Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. język polski

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. język polski Przedmiotowy System Oceniania w SP 77 w klasach IV - VI język polski Spis treści I. Główne założenia PSO... 2 II. Obszary aktywności podleające ocenie... 2 III. Wymagania na poszczególne oceny z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI I. Ocena celująca KLASA V Uczeń twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. Proponuje ciekawe i oryginalne rozwiązania. Wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza obowiązujący program nauczania: Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności znacznie wykraczają poza program języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy VI

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy VI Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy VI 1. PODRĘCZNIK I ZESZYT W klasie VI na lekcjach języka polskiego korzystamy z podręczników do języka polskiego Oglądam świat wydawnictwa Nowe Era. Ponadto

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Mastkach

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Mastkach Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Mastkach Niniejszy dokument jest zgodny z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania będącymi częścią Statutu Szkoły. 1.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI OCENĘ CELUJĄCĄ: - rozszerza czytelnictwo o lektury nadobowiązkowe - ogląda widowiska teatralne dla dzieci i młodzieży oraz potrafi o nich opowiedzieć kolegom

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej otrzymuje uczeń, który: OCENĘ CELUJĄCĄ doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej; - większość zadań, nawet bardzo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); czytanie: o o głośne i wyraziste, ciche

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV W I SEMESTRZE

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV W I SEMESTRZE KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV W I SEMESTRZE OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia nie wykracza poza obowiązujący program nauczania, lecz: - twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania język polski Rok szkolny: 2017/2018 Klasy: 4-7

Przedmiotowy system oceniania język polski Rok szkolny: 2017/2018 Klasy: 4-7 Przedmiotowy system oceniania język polski Rok szkolny: 2017/2018 Klasy: 4-7 1. Ocenie podlegają wiedza i umiejętności określone podstawą programową. 2. Na lekcjach języka polskiego ocenia się: mówienie

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. IV Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA IV

JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA IV JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH 4-6

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH 4-6 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH 4-6 Nauczyciele uczący języka polskiego w klasach IV VI ustalili wspólne kryteria szczegółowe dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13 Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13 Prezentowane wymagania edukacyjne do wszystkich klas na poszczególne oceny w klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 5 Teraz polski!

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 5 Teraz polski! Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 5 Teraz polski! OCENA CELUJĄCA KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrą a ponadto:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

PSO JEZYK POLSKI KL. IV - VI. a. konkretne wiadomości z kształcenia literackiego, kulturowego oraz nauki o języku i ortografii.

PSO JEZYK POLSKI KL. IV - VI. a. konkretne wiadomości z kształcenia literackiego, kulturowego oraz nauki o języku i ortografii. PSO JEZYK POLSKI KL. IV - VI I) OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW PODLEGAJĄCE OCENIE 1. WIEDZA a. konkretne wiadomości z kształcenia literackiego, kulturowego oraz nauki o języku i ortografii. 2. UMIEJĘTNOŚCI

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II. Kształcenie literacko kulturowe

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II. Kształcenie literacko kulturowe KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II Kształcenie literacko kulturowe Ocena celująca Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania - twórczo

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego dla programu Słowa na czasie

Kryteria oceniania z języka polskiego dla programu Słowa na czasie Kryteria oceniania z języka polskiego dla programu Słowa na czasie Klasa I Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zamiłowania; proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV OCENA CELUJĄCA otrzymuje uczeń, który: spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą; wykazuje się bogatą znajomością różnych tekstów kultury; wykorzystując

Bardziej szczegółowo

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych.

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY IV OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ Otrzymuje uczeń, który: nie opanował poziomu wymagań koniecznych w zakresie wiadomości z fleksji, słownictwa,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE VI

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE VI JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE VI Formy sprawdzania osiągnięć uczniów a) czytanie głośne, wyraziste, z akcentowaniem,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych)

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program

Bardziej szczegółowo

W KLASACH IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZGOWIE. - pomoc uczniowi w planowaniu pracy i rozwoju,

W KLASACH IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZGOWIE. - pomoc uczniowi w planowaniu pracy i rozwoju, PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZGOWIE. CELE PZO 1. Ocenianie przedmiotowe ma na celu: - informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE

VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Kryteria ocen w klasie VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Wymagania konieczne ( ocena dopuszczająca) - poprawnie czyta i wygłasza z pamięci tekst poetycki -wyodrębnia elementy świata przedstawionego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI ZGODNY Z WEWNĄTRZSZKOLNYM SYSTEMEM OCENIANIA Mgr Maria Durczak Mgr Mirosława Jóźwiak Mgr Maria Myszkowska Mgr Ewelina Zygmunt PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie w

Bardziej szczegółowo

Formy wypowiedzi - Całkowicie poprawnie pod względem stylistyczno językowym wypowiada się w poznanych formach wypowiedzi.

Formy wypowiedzi - Całkowicie poprawnie pod względem stylistyczno językowym wypowiada się w poznanych formach wypowiedzi. KRYTERIA OCEN Z J. POLSKIEGO KL.IV JĘZYK POLSKI OCENA CELUJĄCA Otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań wykraczających, ponadprogramowych. Kształcenie literackie i kulturalne - Rozszerza czytelnictwo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV- VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV- VI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV- VI KLASA IV I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Kryteria zostały opracowane na podstawie Programu nauczania Słowa z uśmiechem wydawnictwa WSiP

JĘZYK POLSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Kryteria zostały opracowane na podstawie Programu nauczania Słowa z uśmiechem wydawnictwa WSiP JĘZYK POLSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Kryteria zostały opracowane na podstawie Programu nauczania Słowa z uśmiechem wydawnictwa WSiP OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS V-VI ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS V-VI ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS V-VI ROK SZKOLNY 2015/2016 Nauczyciel: Małgorzata Samsonowicz I. CELE EDUKACYJNE 1.Kształcenie sprawności mówienia, słuchania, czytania, pisania

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE V Formy sprawdzania osiągnięć uczniów a) czytanie głośne, wyraziste, z akcentowaniem,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZ. POLSKIEGO W KLASACH IV-VIII 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego są zgodne z WZO. 2.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZ. POLSKIEGO W KLASACH IV-VIII 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego są zgodne z WZO. 2. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZ. POLSKIEGO W KLASACH IV-VIII 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego są zgodne z WZO. 2. Uczeń jest oceniany w następujących obszarach: a) mówienie, b) słuchanie,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI OPRACOWANY NA PODSTAWIE: 1. Rozporządzenia MENiS z dnia 26. 02. 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego Klasa IV Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomi Marcin Paprota, Anna Karczewska

Wymagania edukacyjne z języka polskiego Klasa IV Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomi Marcin Paprota, Anna Karczewska Wymagania edukacyjne z języka polskiego Klasa IV Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomi Marcin Paprota, Anna Karczewska Kontrakt między uczniem i nauczycielem z języka polskiego w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język polski klasa IV

Wymagania edukacyjne język polski klasa IV Wymagania edukacyjne język polski klasa IV Ocenę NIEDOSTATECZNĄ (1) otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań w zakresie kształcenia literackiego, nauki o języku i form wypowiedzi wskazanych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV- VI. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV- VI. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV- VI obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 KLASA IV I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ (ocenę wyższą otrzymuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Opracowany na podstawie programu nauczania Między nami

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Opracowany na podstawie programu nauczania Między nami PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Opracowany na podstawie programu nauczania Między nami 1. Uczniowie oceniani są według skali ocen 1 do 6. 2. Na ocenę półroczną i roczną składają się następujące

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI

KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI Ocenianie z języka polskiego w kl. IV VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach obejmuje: - wiedzę przedmiotową z zakresu literatury, kultury, nauki o języku,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI OKNO NA ŚWIAT

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI OKNO NA ŚWIAT PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI OKNO NA ŚWIAT Przedmiotem oceny z języka polskiego są: - opanowanie wiadomości przewidziane w programie nauczania, - ocena umiejętności, postawa,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Kryteria ocen w klasie V

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Kryteria ocen w klasie V Wymagania edukacyjne z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Kryteria ocen w klasie V Opracowała: Bożena Jop WYMAGANIA KONIECZNE (ocena dopuszczająca) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 A. Wiadomości. B. Umiejętności. C. Postawa ucznia i jego aktywność. I. Przedmiotem oceniania są: II. Cele oceniania 1. Ocenianie bieżące: pomóc

Bardziej szczegółowo

Stopień szkolny. Kryteria przyznania oceny. celujący. bardzo dobry. dobry. dostateczny. dopuszczający. niedostateczny

Stopień szkolny. Kryteria przyznania oceny. celujący. bardzo dobry. dobry. dostateczny. dopuszczający. niedostateczny niedostateczny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Stopień szkolny Kryteria przyznania oceny - zdobył wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Języka angielski szkoła podstawowa

Przedmiotowy system oceniania Języka angielski szkoła podstawowa Przedmiotowy system oceniania Języka angielski szkoła podstawowa I. Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI

KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI Ocenianie z języka polskiego w kl. IV VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach obejmuje: - wiedzę przedmiotową z zakresu literatury, kultury, nauki o języku,

Bardziej szczegółowo

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO:

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO: FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO: 1. SPRAWDZIANY gramatyczne, językowe, literackie, pisemne dłuższe formy wypowiedzi. Sprawdziany obejmują większą partię materiału,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI rok szkolny 2016/2017 NAUCZYCIEL: mgr IWONA BOBOROWSKA mgr AGNIESZKA MIKULAK SZCZODRA mgr BOŻENA OLICHWER 1. OCENA CELUJĄCA: Uczeń opanował w 100

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV OCENA CELUJĄCA Doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. Samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności. Czyta

Bardziej szczegółowo

Czytać, myśleć, uczestniczyć"

Czytać, myśleć, uczestniczyć Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej opracowane na podstawie programu nauczania Marleny Derlukiewicz Czytać, myśleć, uczestniczyć" Ocena celująca - Opanował umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania na przedmiocie język polski (4-6 SP) mgr Faustyna Kubica

Zasady oceniania na przedmiocie język polski (4-6 SP) mgr Faustyna Kubica Zasady oceniania na przedmiocie język polski (4-6 SP) mgr Faustyna Kubica 1. Ustalone zasady są zgodne z Zasadami oceniania wewnątrzszkolnego. Obowiązują nauczyciela i ucznia. 2. Ocenianiu podlegają wiedza,

Bardziej szczegółowo

KLASA I OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania.

KLASA I OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego na III etapie edukacyjnym KLASA I OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego

Kryteria oceniania z języka polskiego Kryteria oceniania z języka polskiego Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe (bieżące), śródroczne i roczne. Na oceny bieżące składają się oceny: ze sprawdzianów pisemnych form wypowiedzi redagowanych w klasie

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego w klasie IV w roku szkolnym2013/2014 Ocena celująca ( poziom wykraczający ) \ Wiedza ucznia znacznie wykracza poza

Kryteria ocen z języka polskiego w klasie IV w roku szkolnym2013/2014 Ocena celująca ( poziom wykraczający ) \ Wiedza ucznia znacznie wykracza poza Kryteria ocen z języka polskiego w klasie IV w roku szkolnym2013/2014 Ocena celująca ( poziom wykraczający ) \ Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania \ Uczeń twórczo i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI I. KONTRAKT 1. Obowiązkiem ucznia jest noszenie na każdą lekcję podręcznika i zeszytu do języka polskiego. W przypadku omawiania lektury

Bardziej szczegółowo

Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego:

Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: - mówienie (opowiadania ustne twórcze i odtwórcze) - czytanie: (klasa IV) - głośne i wyraziste z uwzględnieniem zasad kultury żywego słowa - ciche ze

Bardziej szczegółowo