WITAMY W ŒWIECIE INNOWACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WITAMY W ŒWIECIE INNOWACJI"

Transkrypt

1 WITAMY W ŒWIECIE INNOWACJI

2 Rewolucja w obrazowaniu stomatologicznym Uwolnij czujnik VISTEO TO NOWOCZESNA KONCEPCJA RADIOGRAFII Unikalny zestaw czujnika, modu³u steruj¹cego i jednego uniwersalnego pozycjonera z transmisj¹ indukcyjn¹ umo liwia wykonanie ka dego badania radiologicznego. Najnowszy bezprzewodowy, wewn¹trzustny czujnik zapewnia swobodne pozycjonowanie go w jamie ustnej pacjenta i prost¹ diagnostykê.

3 Pierwszy wewn¹trzustny czujnik indukcyjny ze zintegrowanym pozycjonerem Visteo Bezprzewodowa koncepcja pozycjonowania Natychmiastowa mo liwoœæ wyboru pozycji czujnika 7 zdefiniowanych pozycji i swobodny obrót miêdzy nimi Pozycjonowanie w technice k¹ta prostego lub dwusiecznej k¹ta Wyprofilowana, zatrzaskowa g³ówka pozycjonera to jego g³ówna innowacja pozwalaj¹ca ustawiæ czujnik w dowolnej pozycji i wykonaæ ka de zdjêcie Wszechstronne u ycie czujnika z pozycjonerem lub bezpoœrednio na kablu System Visteo ³¹czy wszystkie standardowe pozycjonery w jeden i umo liwia ustawienie czujnika dla wszystkich mo liwych rodzajów zdjêæ wewn¹trzustnych, endodontycznych, zgryzowych, itp. Sztywny pozycjoner gwarantuje stabilne ustawienie go przy technice k¹ta prostego Zarówno w pozycjach klasycznych jak i w ka dej innej, rozwi¹zanie to gwarantuje stabilnoœæ czujnika

4 Tylko jeden pozycjoner dla wszystkich wewn¹trzustnych zdjêæ radiologiczno-diagnostycznych jakich potrzebujesz Transmisja zdjêæ Zdrowie przez indukcjê i bezpieczeñstwo G³ówka pozycjonera Obrotowy czujnik Ramka pozycjonera ze stali nierdzewnej Pierœcieñ centruj¹cy Sensory w dwóch rozmiarach (T1 lub T2) montowane s¹ zatrzaskowo w ramce pozycjonera. Zatrzask pewnie mocuje czujnik w g³ówce pozycjonera, a zdjêcie przesy³ane jest poprzez indukcjê - to unikalny, opatentowany system Owandy. Wbudowanie kabla w pozycjoner zapewnia optymaln¹ higienê podczas pracy urz¹dzeniem. Obrotowe z³¹cze indukcyjne umo liwia odpowiednie dopasowanie czujnika w ustach pacjenta. Brak kabla w jamie ustnej (jak w klasycznych rozwi¹zaniach) eliminuje problem zaka eñ krzy owych. Transmisja danych z czujnika do pozycjonera odbywa siê bez sta³ego po³¹czenia mechanicznego. Ergonomiczny zagryzak Dwa rodzaje zagryzaków dla komfortu Twoich klientów Na³o enie na ramkê pozycjonera jednego z dwóch wymiennych zagryzaków gwarantuje stabilne ustawienie uchwy w trakcie wykonywania zdjêcia Pozycjoner ze stali nierdzewnej eliminuje uszkodzenia kabla transmisyjnego W klasycznych systemach radiografii w ustach pacjenta oprócz pozycjonera znajduje siê kabel. W Visteo kabel znika, jest wbudowany w ramkê pozycjonera ze stali nierdzewnej

5 Lekarz i pacjent wkraczaj¹ w now¹ erê wspó³pracy Visteo Bezprzewodowa koncepcja pozycjonowania System Visteo jest wartoœciowym wk³adem w praktycznym wykonywaniu zdjêæ, buduj¹cym zaufanie i zadowolenie pacjentów. Idziemy z duchem czasu Przygotowanie do ekspozycji zdjêcia przy u yciu jednego uniwersalnego pozycjonera pozwala zachowaæ kontakt z pacjentem i oszczêdza Twój cenny czas. Innowacyjne rozwi¹zania Visteo to jeszcze wiêkszy komfort dla lekarza i pacjenta atwy system monta u poszczególnych elementów systemu daje lekarzowi swobodê ruchu.

6 Mobilnoœæ i wymiana Zostañ w kontakcie z Twoimi pacjentami Zauwa ³atwoœæ u ytkowania Visteo, kompaktowy i kompatybilny Nowy zatrzaskowy system ³¹czy czujnik z pozycjonerem zapewniaj¹c niesamowit¹ ³atwoœæ u ytkowania. Jest to b³yskawiczne, wygodne i ergonomiczne rozwi¹zanie umo liwiaj¹ce dowolny wybór k¹ta ustawienia czujnika przy wykonywaniu zdjêæ. Lekki i wygodny, dopasowany do d³oni lekarza, panel kontrolny Visteo jest taki sam dla obu rozmiarów czujnika (T1 i T2). Jeden czujnik z pozycjonerem i kilka paneli kontrolnych zamontowanych w oddzielnych gabinetach zapewnia obs³ugê praktyki wielostanowiskowej. Jeden czujnik dla wszystkich! T1 & T2 wymienne czujniki Zadziwiaj¹co kompaktowe dla ³atwoœci codziennego u ycia. Czujniki Visteo dostêpne s¹ w dwóch 2 rozmiarach: T1 = 600 mm 2 i T2 = 900 mm (aktywne obszary)

7 Visteo atwa obs³uga i wysoka jakoœæ Visteo Bezprzewodowa koncepcja pozycjonowania PREZYCYJNY, CZYTELNY, ADAPTACYJNY - ZDECYDOWANE KORZYŒCI Wysoka rozdzielczoœæ > 20 lp/mm i specjalna konstrukcja czujników Visteo odzwierciedla postêp w cyfrowej technologii CMOS. Praktyczny i efektywny. Visteo jest uniwersalnym i zastêpuj¹cym ka dy inny system pozycjonerów w diagnostyce rentgenowskiej. Zdjêcia z czujnikiem w pozycji pionowej lub poziomej. Zdjêcia endodontyczne ze specjalnym zagryzakiem (w zestawie) Zdjêcia zgryzowe... Rezultat: ³atwe u ytkowanie, prosta diagnoza QuickVision 100% diagnoza Natychmiastowa wizualizacja zdjêcia bezpoœrednio po ekspozycji w programie Owandy umo liwia odpowiedni¹ diagnostykê i wybór w³aœciwej techniki leczenia. Podgl¹d pozycji czujnika w oprogramowaniu Owandy.

8 Visteo Bezprzewodowa koncepcja pozycjonowania T1 - T2 czujniki Technologia: CMOS (indukcja) Rozdzielczoœæ teoretyczna: Rozdzielczoœæ rzeczywista: Powierzchnia aktywna: 25 lp/mm (T1 i T2) > 20 lp/mm (T1 i T2) 2 T1-20 x 30 mm (± 600 mm ) Rewolucja w Twojej codziennej praktyce: Skutecznoœæ w prostocie 2 T2-26 x 34 mm (± 900 mm ) Matryca CMOS: Rozmiar piksela: Wymiar zewnêtrzny: T x 1500 T x x 20 µm (T1 i T2) T1-24,9 mm x 38,9 mm T2-30,9 mm x 42,9 mm Jeden uniwersalny pozycjoner o ma³ych rozmiarach Czujnik indukcyjny CMOS Kabel wbudowany w ramkê pozycjonera Ergonomiczne zagryzaki Rozwi¹zanie ³¹cz¹ce wszystko w jednym u³atwia zarz¹dzanie akcesoriami, magazynowanie i oszczêdnoœæ czasu. Panel kontrolny Visteo: Higieniczny Wymiar zewnêtrzny: 13,8 x 4,6 cm x 1,7 cm Kompaktowy panel kontrolny z klipem mocuj¹cym Po³¹czenie: USB 2.0 kompatybilne z USB 1 Wszystkie rodzaje badañ radiologicznych Visteo - panel kontrolny i czujniki: Wymienne czujniki (T1 i T2) Zgodnoœæ CE: Standardy: Dyrektywa CE 93/42 EN (bezpieczeñstwo urz¹dzenia medycznego) EN (zgodnoœæ elektromagnetyczna) Pe³na integracja z programem QuickVision Sosnowiec ul. Armii Krajowej 6 Tel.: (32) fax: (32) tel. kom.: Owandy 6, allée Kepler Champs sur Marne France Tel.: +33 (0) Fax: +33 (0) RADIOGRAFIA CYFROWA APARATY PUNKTOWE APARATY PANORAMICZNE KAMERY WEWN TRZUSTNE OPROGRAMOWANIE