OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO"

Transkrypt

1 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGLMIN PRYNWNI PIETÓW INFORMCYJNO PROMOCYJNYCH L POMIOTÓW EONOMII SPOŁECNEJ w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego numer projektu: POL /12 1 Przepisy ogólne 1. Projekt jest w całości finansowany przez nię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego apitał Ludzki Priorytet VII, Poddziałanie na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu podpisanej z Samorządem Województwa Śląskiego. 2. Projekt pt.: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego jest realizowany przez Rudzką gencję Rozwoju INWESTOR sp. z o.o., Ruda Śląska, ul. Wolności 6, tel./fax (32) , zwaną dalej Liderem, we współpracy z następującymi instytucjami, zwanymi dalej Partnerami projektu: a) Fundacja Regionalnej gencji Promocji atrudnienia, ąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza 6a, tel. (32) , b) Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, Jaworzno, ul. Grunwaldzka 235, Tel. (32) , c) Fundusz Górnośląski S.. Oddział w atowicach atowice, ul. Powstańców 17, Tel. (32) , (32) , d) Fundacja Internationaler Bund Polska ( raków, ul. Wrocławska 37a), prowadząca Centrum Integracji Społecznej w Tychach, Tychy, ul. Edukacji 11, Tel. (32) , e) Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 47, Tel (32) , (32) Czas trwania projektu: r r. 4. Słownik pojęć: a) Projekt projekt nr WN-POL /12, pt. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego apitał Ludzki (PO L) Priorytet VII, Poddziałanie b) OWES Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej c) Lider projektu (Lider) - Rudzka gencja Rozwoju INWESTOR sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej , przy ul. Wolności 6. Strona 1 z 5 J G E N C R R O W O J

2 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. d) Strona internetowa Projektu strona www, na której zamieszczane są informacje dotyczące Projektu oraz wzory regulaminów, dokumentów rekrutacyjnych i innych dokumentów projektowych; strona ta funkcjonuje pod adresem: e) Biuro Projektu biuro w siedzibie Lidera w Rudzie Śląskiej przy ul. Wolności 6, czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach f) Obszar realizacji projektu / subregion centralny województwa śląskiego podregion województwa śląskiego w skład, którego wchodzą następujące powiaty: M. Bytom, M. Gliwice, M. abrze, M. Ruda Śląska, M. Świętochłowice, M. Piekary Śląskie, M. atowice, M. Chorzów, M. Siemianowice Śląskie, M. Tychy, M. Sosnowiec, M. Mysłowice, M. ąbrowa Górnicza, M. Jaworzno, powiat zawierciański, będziński, mikołowski, pszczyński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, tarnogórski. g) PO L Program Operacyjny apitał Ludzki h) Podmioty Ekonomii Społecznej - PES - podmioty i instytucje spełniające kryteria grupy docelowej I-go typu wsparcia w ramach projektu, tj.: - spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o pożytku publicznym i wolontariacie (z.. nr 96 z 2003r. poz. 873 z późn. zm.); - podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r.o spółdzielniach socjalnych (z.. nr 94 z 2006r. poz. 651 z późn. zm.) posiadające obligatoryjnie jednostkę organizacyjną na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego. i) Pakiet informacyjno-promocyjny dla PES umożliwiający zakup usługi poligraficznej w wyniku której zostaną wydrukowane materiały promocyjno - informacyjne dla PES: m.in. baner, ulotki lub plakaty dla PES. j) Standardy działania OWES - Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, ziałania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Programu Operacyjnego apitał Ludzki. 5. Regulamin określa: asady przyznawania pakietów informacyjno-promocyjnych, 6. Ogólny nadzór oraz rozstrzyganie spraw nie uregulowanych w regulaminie należy do kompetencji ierownika OWES tj. osoby odpowiedzialnej po stronie Lidera za prawidłową realizację projektu. Strona 2 z 5 J G E N C R R O W O J

3 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2 Pakiety informacyjno-promocyjne oraz ich organizacja 1. a realizację usługi związanej z pakietami informacyjno-promocyjnymi odpowiadają pracownicy OWES ds. działań informacyjnych poszczególnych Punktów Informacyjnych zlokalizowanych u Lidera oraz Partnerów projektu. 2. Odbiorcami pakietów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego są przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej z terenu realizacji projektu. 3. Rekrutacja odbiorców pakietów informacyjno-promocyjnych będzie oparta o otwarty nabór i będzie trwać od marca do czerwca 2015r. Wnioski o przyznanie pakietu będą oceniane przez specjalnie powołaną do tego celu komisję, składającą się z przedstawicieli grupy sterującej projektu. Planuje się cztery posiedzenia komisji: a) kwiecień posiedzenia po 15 pakietów b) maj pakietów c) maj/czerwiec pakietów 4. PES będzie mógł skorzystać z pakietu informacyjno-promocyjnego po złożeniu Formularza głoszeniowego, w siedzibie Lidera lub jednego z Partnerów projektu. Jedna organizacja może skorzystać maksymalnie z jednego pakietu. oszt takiej usługi oszacowano na poziomie 500,00 złoty brutto za 1 jeden pakiet dla 1 PES. Wartość pakietu nie może przekroczyć podanej wyżej kwoty. 5. ażdy złożony formularz zostanie oceniony przez dwóch oceniających, a jego końcowa ocena punktowa będzie stanowić średnią arytmetyczną ocen dokonanych przez wyżej wymienione osoby. Formularze będą oceniane wg. następujących kryteriów: a) zasadnienie skorzystania z pakietu informacyjno-promocyjnego ocena dokonana przez oceniającego (skala 1-10, gdzie 1 to wartość najmniejsza, 10 to wartość najwyższa). b) Organizacja zarejestrowana w okresie do 12 miesięcy przed dniem złożenia formularza zgłoszeniowego - 5 pkt. c) Organizacja zarejestrowana w okresie od 13 do 24 miesięcy przed dniem złożenia formularza zgłoszeniowego 2 pkt. d) Organizacja aktywnie działająca w obszarze pomocy społecznej (na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) 5 pkt. (punktacja za aktywne działania na rzecz wykluczenia społecznego Strona 3 z 5 J G E N C R R O W O J

4 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. zostanie przyznana na podstawie opisu wniosku powinny być podane konkretne przykłady aktywnego wsparcia grup zagrożonych wykluczeniem społecznym). e) Organizacja która nie skorzystała jeszcze ze wsparcia w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego 5 pkt. 7. W przypadku gdy wniosek w części a) uzyska mniej niż 5 punktów pakiet nie może zostać przyznany. 8. W ramach środków uzyskanych z pakietu informacyjno - promocyjnego PES będzie mógł wybrać : - plakaty - ulotki - banery - roll-upy - wizytówki - gadżety reklamowe (w tym długopisy, pamięci SB, teczki, notesy, breloczki) 9. Pakiet informacyjno-promocyjny zostanie przyznany na podstawie MOW O PRYNNIE PIET INFORMCYJNO - PROMOCYJNEGO N REC POMIOT EONOMII SPOŁECNEJ 10. Podmioty ekonomii społecznej, które otrzymają wsparcie w postaci pakietów informacyjno promocyjnych zobowiązane będą zebrać i przedstawić Liderowi wycenę/porównanie cen w postaci 3 ofert różnych wykonawców (w tym oferta sprzedawcy). 11. Wszelkie ustalenia techniczne z wybranym wykonawcą (np. projekt plakatu/ulotki, rozmiar, kolorystyka, ilości sztuk etc. ) będą należeć do PES, który otrzymał wsparcie w postaci pakietów informacyjno-promocyjnych. Ostateczne ustalenia co do wyboru projektów, rodzajów gadżetów, kolorystyki i ilości sztuk zostaną przekazane przez PES Liderowi. 12. Po dokonaniu ustaleń, o których mowa w pkt. Lider dokona zakupu pakietu informacyjnopromocyjnego dla konkretnego PES. Lider nie ponosi odpowiedzialności za wygląd i jakość wybranych przez PES artykułów. 13. a odbiór od wykonawcy zakupionego pakietu informacyjno-promocyjnego odpowiedzialny jest PES, który otrzymał wsparcie w postaci pakietu informacyjno-promocyjnego. W celu odbioru zamówionych i zakupionych gadżetów Lider wystawi PES stosowne upoważnienie. 14. W terminie 21 dni roboczych od dnia dokonania zakupu (nie później jednak niż do 15 czerwca 2015 r.), PES zobowiązany jest dostarczyć do Lidera projektu dokumentację związaną z zakupem i odbiorem pakietu informacyjno-promocyjnego (pojedyncze egzemplarze zakupionych sztuk lub ich zdjęcia, oświadczenia o zakupie, protokół odbioru materiałów zakupionych w ramach pakietu informacyjnopromocyjnego). Strona 4 z 5 J G E N C R R O W O J

5 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 15. Organizacje, które otrzymają wsparcie na zakup pakietów informacyjno promocyjnych odpowiedzialne są za umieszczenie w zamawianych artykułach promocyjnych logotypów Programu Operacyjnego apitał Ludzki i nii Europejskiej wraz z towarzyszącą im informacją o współfinansowaniu, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego apitał Ludzki. W tym celu PES przekażą wybranym wykonawcom w trakcie prowadzonych ustaleń o których mowa w ust. 11 powyżej stosowne informacje i logotypy. 3 Postanowienia końcowe 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej projektu. 2. Lider zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. miana Regulaminu odbywa się poprzez jego publikację na stronie internetowej projektu. 3. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu, wiążąca dla podmiotów ekonomii społecznej i osób fizycznych uczestniczących w projekcie należy do Lidera. W sprawach spornych decyzję podejmuje ierownik OWES tj. osoba odpowiedzialna po stronie Lidera za prawidłową realizację projektu. 4. W zakresie spraw nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują zapisy Regulaminu projektu, dostępnego na stronie internetowej projektu oraz w siedzibach Lidera i Partnerów oraz zapisy prawodawstwa krajowego i unijnego, Programu Operacyjnego apitał Ludzki i dokumentów programowych. ałączniki: 1. Formularz zgłoszeniowy Strona 5 z 5 J G E N C R R O W O J

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW. do wsparcia na zakładanie spółdzielni socjalnych

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW. do wsparcia na zakładanie spółdzielni socjalnych Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGLMIN RERTCJI CESTNIÓW do wsparcia na zakładanie spółdzielni

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ w regionie stargardzkim

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ w regionie stargardzkim Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu pn.: OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ w regionie stargardzkim nr umowy: UDA- PO KL.07.02.02-32-002/12-00, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Śląskim, Powiatowym Urzędem Pracy w Zabrzu, Powiatowym Urzędem Pracy w Zawierciu, Powiatowym Urzędem Pracy w Żorach oraz Powiatowym Urzędem Pracy w

Śląskim, Powiatowym Urzędem Pracy w Zabrzu, Powiatowym Urzędem Pracy w Zawierciu, Powiatowym Urzędem Pracy w Żorach oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Regulamin rekrutacji do projektu Kierunek przedsiębiorczość realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT 1 Informacje o projekcie 1. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu nr UDA-POKL.07.02.02-08-022/12-00 pn. Żary 2020 innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13

Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13 Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13 REALIZOWANEGO W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rekrutacji Uczestników/czek Projektu Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAKŁADANIE, PRZYSTĘPOWANIE DO LUB ZATRUDNIANIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ W PROJEKCIE JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU Active Women! Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza Wydanie 2 z dnia 12.02.2014 r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE REGULAMIN PROJEKTU KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE GRUPA 2: DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin w projekcie KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE,

Bardziej szczegółowo

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Na rok 2009 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia dotyczy projektu pt. realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE EDYCJA 2015

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE EDYCJA 2015 FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH, STOWARZYSZENIE FORUM OŚWIATOWE KLUCZE, FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS, BABIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE ZIELONA LINIA OGŁASZAJĄ KONKURS GRANTOWY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Aneks UDA POKL.07.02.02 20 046/11 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 1 Mając

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej oraz przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w zadaniu 7 - Dotacje i wsparcie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Adaptacja i zatrudnienie realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

b) MPES utworzone po 1.01.2010 r., posiadające siedzibę na terenach gmin miejsko-wiejskich i wiejskich.

b) MPES utworzone po 1.01.2010 r., posiadające siedzibę na terenach gmin miejsko-wiejskich i wiejskich. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w doradztwie biznesowym w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od: 7 stycznia 2013 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia.

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 01/2013. Dyrektora Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie z dnia 11 lutego 2013 r.

Zarządzenie nr 01/2013. Dyrektora Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie z dnia 11 lutego 2013 r. Zarządzenie nr 01/2013 Dyrektora Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie z dnia 11 lutego 2013 r. Regulamin rekrutacji do projektu MOJA FIRMA - MOJĄ SZANSĄ II Nr projektu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA projektu Wsparcie na starcie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY" PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa www.bezbarier.vizja.pl e-mail: bezbarier@vizja.pl tel. 22 536 54 47, fax 22 536 54 08 REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO

Bardziej szczegółowo

Projekt Strefa Młodych Przedsiębiorczych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Strefa Młodych Przedsiębiorczych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOSCI / PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH, POKL.06.02.00-30-036/12 w ramach Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM III edycja

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM III edycja REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM III edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo